CATALAN: Llorenç Comajoan, Indiana University
M. Rosa Bayà (2001)
 1. Allières, J. (2000). Parlons catalan: Langue et culture. Paris: Harmattan.
 2. Alsina, V. (2000a). Les relacions lèxiques en el Diccionari general de la llengua catalana. Les definicions dels adjectius antònims referents a la cronologia. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 181-198). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 3. Alsina, V. (2000b). Semàntica lèxica i lexicografia: definicions d'adjectius antònims. In A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, & D. Van Raemdonck (Eds.), Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes: Vol. 4 (pp. 51-58). Tübingen: Niemeyer.
 4. Alturo, N. (2000). El tractament dels significats dels temps verbals en l'obra de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 9-20). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 5. Amigó, R. (2000). Llenguatge endins. Un recorregut històric pels noms de lloc. Reus: Edicions del Centre de Lectura.
 6. Arenas, J. (2000). Llengua i cultura a l'Alguer. Una perspectiva concreta. Revista de Llengua i Dret, 33, 47-73.
 7. Argenter, J. A. (Ed.) (2000). Simposi Pompeu Fabra. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 8. Armangué, J. (2000). Pompeu Fabra i la lingüística a l'Alguer (1902- 1913). In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 13-24). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 9. Arnal. A. (2000). La influència d'Otto Jespersen en la lingüística de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 25-40). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 10. Arnau, J. (2000). Catalan immersion teachers: Principles of language teaching. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 3, 79-100.
 11. Artigas, J. (2000). Interpretació genèrica i quantificadors. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 21-32). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 12. Bach, C. (1999). Reformular: Una operació que depèn del sexe? In J. De las Cuevas, & D. Fasla, (Eds.), Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada (pp. 517-524). Tarragona: Asociación Española de Lingüística Aplicada.
 13. Bach, C. (2000). De la paràfrasi a la invalidació. Els connectors reformulatius: punts de confluència i divergència. In A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, & D. Van Raemdonck, (Eds.), Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes: Vol. 4 (pp. 31-39). Tübingen: Niemeyer.
 14. Badia Margarit, A. M. (1999). Les Regles de esquivar vocables i "la qüestió de la llengua". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 15. Badia Margarit, A. M. (2000). Risc i certesa de la neologia. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 17-27). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 16. Badia, M. (2000a). Actituds, coneixements i usos lingüístics a Andorra. Treballs de Sociolingüística Catalana, 14/15, 159-164.
 17. Badia, M. (2000b). Diftongs i africats, dues qüestions polèmiques de fonologia catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 18. Badia, T., & Egea, À. (2000). A strategy for the syntactic parsing of corpora: From constraint grammar output to unification-based processing. In M. Gavrilidou, G. Carayannis, S. Markantonatou, S. Piperidis, & G. Stainhaouer (Eds.), Proceedings of second international conference on language resources and evaluation (pp. 575-582). Athens: National Technical University of Athens.
 19. Badia, T., & Saurí, R. (2000). Enlarging HPSG with lexical semantics. In proceedings of the international conference on intelligent text processing and computational linguistics (pp. 101-122). Mexico.
 20. Barceló, C. (1999). El mozárabe en la obra de Joan Coromines. In J. Solà (Ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge (pp. 119-132). Barcelona: Fundació Caixa de Sabadell.
 21. Barceló, C. (2000). Topònims valencians en patronímics àrabs del Llibre del Repartiment de València. In J. F. Mateu & E. Casanova (Eds.), Estudis de toponímia valenciana en honor de Vicenç M. Rosselló i Verger (pp. 61-77). València: Denes.
 22. Bargalló, M., & Garriga, C. (2000). Notes sobre les idees lingüístiques en el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra. J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 199-216). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 23. Barri, M. (1999). Aportació a l'estudi dels gal·licismes del català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 24. Bastardas, J. (2000). Substantius usats en sentit figurat com a qualificadors de persona. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 25. Batlle, M. (2000a). A propòsit de l'article neutre. Llengua & Literatura, 11, 331-351.
 26. Batlle, M. (2000b). Pompeu Fabra i la denominació dels temps compostos en català. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 33-48). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 27. Bayà, M. R., Bernal, E., Cabré, M. T., DeCesaris, J., & Solé, X. (2000). La sufixació nominal amb -ada en català. In A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier, & D. Van Raemdonck (Eds.), Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes: Vol. 4 (pp. 85-91). Tübingen: Niemeyer.
 28. Bel, N. (2000). Societat de la informació i llengua. Llengua i Ús, 19, 10-25.
 29. Beltran, A. (1999). La llengua al nord del País Valencià. Caplletra, 26, 131-152.
 30. Beltran, V. (1999). Els parlars mallorquinitzants de la Marina. Caplletra, 26, 171-195.
 31. Bernat Baltrons, F. (1999). Una descripció lingüística desconeguda de les comarques del sud del País Valencià al segle XIX. Caplletra, 27, 213-222.
 32. Besa, J. (1999). Al fil del discurs. Continuïtat i segmentació paragràfica. Articles, 18, 83-98.
 33. Besa, J. (2000) Més enllà de l'oral. Puntuació i activitat interpretativa. Articles, 20, 89-104.
 34. Blas Arroyo, J. L. (1999). Diglossia and other alternative concepts in the description of social bilingualism in Hispanic communities. A bibliographic essay. Grazer Linguistische Studien, 52,19-51.
 35. Bonet, S. (2000). Fabra: sintaxi diferencial i interferència. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 49-80). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 36. Bordons, G., Castellà, J. M., & Costa, E. (2000). Aportacions de les ciències del llenguatge al comentari de text. Articles, 22, 29-42.
 37. Bosch, A. (1999). Les fonts catalanes de la lexicografia sarda. Revista de l'Alguer, 10.
 38. Bosch, A., & Scala, L. (1999). Variació fonètica i cliticització pronominal en alguerès: Una primera aproximació intradialectal. Caplletra, 26, 107-130.
 39. Bosch, M., & Esteve, O. (1999). Activitats per desenvolupar la consciència lingüística. Articles, 18, 67-81.
 40. Bozzo, M., & Pauné, G. (2000). L'ordenació i la jerarquització de les accepcions en el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra (DGLC). In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 217-230). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 41. Braselmann, P., & Hinger, B. (1999). Sprach(en)politik und Sprachpflege in Spanien. In I. Ohnheiser, M. Kienpointner, & H. Kalb (Eds.), Sprachen in Europa: Sprachsituation und Sprachpolitik in europaischen Landern (pp 281-296). Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft.
 42. Bruguera, J. (1999). El vocabulari del Llibre dels Fets del rei En Jaume. València, Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 43. Buj, À. (2000). El paradigma verbal fabrià (Gramàtica catalana 1918) i les monografies verbals posteriors. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 81-96). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 44. Cabré, M. T. (1999). La lingüística aplicada i el repte de la interculturalitat. In M. A. Cano, J. Martines, V. Martines, & J. Ponsoda (Eds.), Bescanvi i identitat: Interculturalitat i construcció de la llengua (pp. 31-56). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant, Ajuntament de la Nucia.
 45. Cabré, M. T. (2000a). La neologia com a mesura de la vitalitat interna de les llengües. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 85-108). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 46. Cabré, M. T. (2000b). Terminologia i diccionaris III: A propòsit del Diccionari General de la llengua catalana. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 231-270). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 47. Cabré, M. T., Bayà, M. R., Bernal, E., Freixa, J., Solé, E., & Vallès, T. (2000). Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: A propósito de la neología espontánea y de la neología planificada. In J.-C. Chevalier, & M.-F. Delport (Eds.), La fabrique des mots. La néologie ibérique (pp. 91-130). Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne.
 48. Cabré, M. T., De Yzaguirre, L., & Clua, E. (2000). Diccionari ortològic català. In I. Creus, J. Julià, & S. Romero (Eds.), Llengua i mitjans de comunicació. Actes del Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació (pp. 315-320). Lleida: Pagès Editors.
 49. Cabré, M. T., DeCesaris, J., Bayà, M. R., & Bernal, E. (2000). Nombre propio y formación de palabras. In G. Wotjak (Ed.), En torno al sustantivo y adjetivo en el español actual (pp. 191-206). Frankfurt, Madrid: Vervuert, Iberoamericana.
 50. Cabré, M. T., Freixa, J., & Solé, E. (Eds.) (2000). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre Neologia. I Seminari de Neologia. Barcelona. Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 51. Cabré, M. T., & Gelpí, C. (2000). Lexicographie bilingue catalan-espagnol: Exemples de contrastivité dans le lexique juridique. In T. Szende (Dir.), Approches contrastives en lexicographie bilingüe (335-348). Paris: Honoré Champion.
 52. Cala, R. (2000). Las relaciones lingüísticas entre Cataluña y América. El caso de las voces caimán/caiman, carey/carei y pavo/gall dindi en la lexicografía castellana y catalana. Sintagma, 12, 73-94.
 53. Calaforra, G. (1999). Paraules, idees i accions. Reflexions "sociològiques" per a lingüistes, València, Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 54. Carrera, C. (2000). El canvi fonètic: Lèxic o gradual? Sintagma, 12, 37-48.
 55. Casals, D. (2000). Legislació reguladora de la presència de la llengua catalana en la radiodifusió del Principat. Revista de Llengua i Dret, 33, 117-142.
 56. Casanova, E. (1999a). El lèxic d'escriptors de la Vall d'Albaida i els narradors. Almaig, 15, 146-155.
 57. Casanova, E. (1999b). El lèxic valencià medieval soterrat en la toponímia (o l'estrat toponímic català a València). Butlletí Intern de la Societat General Onomàstica, 79, 38-60.
 58. Casanova, E. (1999c). La comunicació administrativa castellà-valencià com a font de castellanismes al segle XVII. ALBA, 13-14, 71-84.
 59. Casanova, E. (2000a). El model lingüístic de l'Eucologi (1915) de Mossén Sorribes. In Actes del Primer Congrés d'estudis de l'Horta Nord (pp. 449-458). Valencia: Centre d'Estudis de l'Horta Nord.
 60. Casanova, E. (2000b). El model lingüístic del programa radiofònic De Dalt a Baix (Ràdio Peninsular de RNE-València, 1974-1977). In I. Creus, J. Julià, & S. Romero, Llengua i mitjans de comunicació (pp. 215-228). Lleida: Pagès.
 61. Casanova, E. (2000c). Fonètica històrica. In J. Butinyà (Ed.), Llengua catalana (pp. 16-65). Madrid: UNED.
 62. Casanova, E. (2000d). Les observacions toponímiques de Marcos Antonio de Orellana (1795). In E. Casanova & J. Mateu (Eds.), Estudis de toponímia valenciana en honor de Vicenç M. Rosselló (pp. 101-126). València: Denes.
 63. Casanova, E. (2000e). Onomàstica. In J. Butinyà (Ed.), Llengua catalana (pp. 173-200). Madrid: UNED.
 64. Casanovas, M., & Creus, I. (1999). Apunts sobre el lleidatà: Fonètica i morfosintaxi. Zeitschrift-für-Katalanistik, 12, 83-108.
 65. Cassany, D. (1999). Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries.
 66. Cassany, D. (2000a). La llengua en les humanitats i en les ciències. Escola Catalana, 374, 12-15.
 67. Cassany, D. (2000b). Puntuació: Recerca, concepcions i didàctica. Articles, 20, 7-26.
 68. Castellanos, C. (2000). Llengua, dialectes i estandardització. Barcelona: Octaedro.
 69. Cebrian, J. (2000). Transferability and productivity of L1 rules in Catalan-English interlanguage. Studies in Second Language Acquisition, 22, 1-26.
 70. Cerda, A. (1999). Verbal morphology as one of the vacillation causes in the use of the Catalan verbs ésser and estar. Zeitschrift für Romanische Philologie, 115, 260-279.
 71. Clua, E. (2000). Distància lingüística i classificació de varietats dialectals. Caplletra, 26, 11-26.
 72. Colomina, J. (2000). El dialecto murciano como resultado del contacto lingüístico medieval castellano-catalán. Estudios de Sociolingüística. Linguas, Sociedades e Culturas, 153-172.
 73. Colón, G. (1999a). Còpia 'traslado, reproducción de un escrito en las lenguas románicas'. Revue de Linguistique Romane, 63, 7-22.
 74. Colón, G. (1999b). El manuscrit fantasma d'Ausiàs March. In G. Colón & L. Gimeno (Eds.), Cultura i humanisme en les lletres hispániques (s. XV-XVI) / Cultura y humanismo en las letras hispánicas (pp. 341-344). Castelló: Sociedad Castellonense de Cultura.
 75. Colón, G. (1999c). Per a la data de l'apitxat. Caplletra, 27, 43-54.
 76. Colón, G. (2000a). Aprovechamiento nebrisense en el contraste léxico español vs. catalán y "valenciano". Quaderni di Semantica, 21, 81-125.
 77. Colón, G. (2000b). Les Regles d'esquivar vocables. Autoria i entorn lingüístic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 78. Colón, G. (2000c). Sobre la lengua del Epistolari de la València medieval (siglo XV). Revue de linguistique romane, 64, 43-51.
 79. Corcoll, A. (1999). Els noms de l'eriçó de mar en català. Caplletra, 26, 53-66.
 80. Costa, J. (2000). Pompeu Fabra entre les parts de l'oració i les clases de paraules. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 97-114). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 81. Cotano, À. (2000). Les llengües minoritzades d'Europa. València: 3i4.
 82. Creus, I. (2000a). La correcció lingüística en els mitjans de comunicació orals: La ràdio a Lleida. In Julià, J. (Ed.), Llengua i ús a les Terres de Ponent. Criteris i àmbits d'aplicació (pp. 87-103). Lleida: Pagès Editors.
 83. Creus, I.. (2000a). El disseny d'un curs de català com a L2 amb finalitats específiques. In Julià, J. (Ed.), L'ensenyament del català com a L2. De la teoria a la pràctica (pp. 153-176). Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.
 84. Creus, I. (2000b). Llengua oral i correcció lingüística. In Julià, J. (Ed.), Llengua i ús a les Terres de Ponent. Criteris i àmbits d'aplicació (pp. 71-85). Lleida: Pagès Editors.
 85. Creus, I., González, R., Julià, J., & Romero, S. (2000). Aproximació al model de llengua radiofònic lleidatà. In J. Julià (Ed.), Llengua i ràdio (pp.151-163). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 86. Creus, I., Julià, J., & Romero, S. (Eds.) (2000). Llengua i mitjans de comunicació. Actes del Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació. Lleida: Pagès Editors.
 87. Creus, I., & Romero, S. (2000). Els gèneres radiofònics des d'una perspectiva sociolingüística. In J. Julià (Ed.), Llengua i ràdio (pp.65-75). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 88. Cuadrado, S. (2000). Creativitat lèxica i avaluació lexicogràfica: Contrastos entre el diccionari de Pompeu Fabra i el lèxic de Joan Brossa. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 271-290). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 89. Cuenca, M. J. (2000a). Definició i delimitació del concepte de connector. In J. Macià & J. Solà (Eds.), La terminologia a l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques (pp. 77-90). Barcelona: Graó.
 90. Cuenca, M. J. (2000b). Estudi estilístic i contrastiu de l'arquitectura de l'oració. Estil segmentat vs. estil cohesionat. Caplletra, 26, 105-120.
 91. Cuenca, M. J. (2000c). La lingüística cognitiva. In A. Camps & M. Ferrer (Eds.), Gramàtica a l'aula (pp. 29-32). Barcelona: Graó.
 92. Cuenca, M. J. (2000d). La lingüística cognitiva com a paradigma emergent. In M. T. Cabré, & C. Gelpí (Eds.), Cicle de conferències i seminaris 97-98 (pp. 225-237). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 93. Cuenca, M. J. (2000e). La lingüística cognitiva com a teoria de l'ús. Llengua i Ús, 18, 35-37.
 94. Cuenca, M. J. (2000f). L'estudi de les construccions idiomàtiques des de la lingüística cognitiva i l'anàlisi contrastiva. In V. Salvador & A. Piquer (Eds.), El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada (pp. 33-48). Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.
 95. Cuenca, M. J. (2000g). L'estudi dels connectors en el marc de la lingüística cognitiva. In M. T. Cabré, & C. Gelpí (Eds.), Cicle de conferències i seminaris 97-98 (pp. 201-224). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 96. Cuenca, M. J. (2000h). Lingüística teòrica i lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües. In J. Julià (Ed.), L'ensenyament del català com a L2. De la teoria a la pràctica (pp. 35-50). Lleida: Publicacions de la Universitat de Lleida.
 97. Cusó, R., & Sadurní, J. (2000). Estudi del sufix -ble en els neologismes recollits per l'Observatori del 1989 al 1998. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 233-248). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 98. De Yzaguirre, L., Clua, E., & Farriols, A. (2000). Les corpus oraux et l'enseignement de la langue. In Actes de GLAT 2000 (pp. 191-199). Brest: École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne.
 99. DeCesaris, J., & Lunn, P. (2000). On explaining Catalan en. In H. Campos, E. Herburger, A. Morales-Front, & T. J. Walsh (Eds.), Hispanic linguistics at the turn of the millenium. Papers from the third hispanic linguistics symposium (pp. 282-291). Somerville: Cascadilla.
 100. DiGiacomo, S. (1999). Language ideological debates in an Olympic city: Barcelona 1992-1996. In J. Bommaert (Ed.), Language ideological debates (pp. 105-142). Berlin: Mouton.
 101. Domènech, M., Estopà, R., Folia, M., & Morel, J. (2000). Neologismes de noms d'oficis i de professions formats per sufixació. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle: I Simposi sobre Neologia. Seminari de Neologia (pp. 219-231). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 102. Dougherty, D., & Azevedo, M. (Eds.). (1999). Multicultural Iberia : Language, literature, and music. Berkeley: University of California.
 103. Egea, À., & Juncadella, M. (2000). Els neologismes en un servei lingüístic: Problemes i solucions. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 121-131). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 104. Escobar, L., & Gavarró, A. (2000). The acquisition of clitics and strong pronouns in Catalan. In B. Gerlach & J. Grijzenhout (Eds.), Clitics in phonology, morphology and syntax. Philadelphia: Benjamins.
 105. Escudero, J.-P. (2000). Algunes dades sobre els gitanos de Catalunya i la seva llengua. Treballs de Sociolingüística Catalana, 14/15, 53-58.
 106. Espallargas, A., & Montalt, P. (2000). Aproximació als exemples de les entrades verbals del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra: Representació de la sintaxi. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 115-126). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 107. Espinal, M. T. (2000). On the Semantic Status of n-Words in Catalan and Spanish. Lingua, 110, 557-580.
 108. Estopà, R., Vivaldi, J, & Cabré, M. T. (2000). Extraction of monolexical terminological units: Requirement analysis. In M. Gavrilidou, G. Carayannis, S. Markantonatou, S. Piperidis, & G. Stainhaouer (Eds.), Proceedings of second international conference on language resources and evaluation (pp. 51-56). Athens: National Technical University of Athens.
 109. Farreny, D. (1999). Aportacions a la història del lèxic nord-occidental. Caplletra, 27, 99-108.
 110. Faura, N. (2000). Innovació lèxica, futbol i mitjans de comunicació. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 55-61). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 111. Favà, X. (1999). La geosinonímia dels ceps i raïms catalans. Caplletra, 26, 39-52.
 112. Favà, X. (2000a). El lèxic de la vinya al diccionari de Pompeu Fabra (DGLC). In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 291-308). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 113. Favà, X. (2000b). Quatre topònims catalans al lèxic ampelonímic romànic. Alicant, Benicarló, Mataró i Morvedre. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XL. Homenatge a Arthur Terry, 4 (pp. 25-282). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 114. Feliu, F. (2000). Catàleg dels manuscrits filològics d'Antoni de Bastero. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 115. Feliu, J., Ramírez, S., & Talamino, Ò. (2000). El formant ciber-. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 183-192). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 116. Ferran, F. (2000). Languages, minorities and education in Spain: The case of Catalonia. Comparative Education, 36, 187-197.
 117. Ferrando, A. (1999). El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern. Caplletra, 27, 109-136.
 118. Ferrando, A. (2000a). La presència dels dialectes territorials en l'obra de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 279-290). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 119. Ferrando, A. (2000b). Pompeu Fabra i el País Valencià. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra. Jornades científiques de l'Institut d'Estudis Catalans (pp. 121-157). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 120. Ferrando, A., & Nicolás, M. (2000). Història de la llengua catalana, I. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 121. Ferrer, J., & Pujadas, J. (Eds.) (2000). Epistolari Joan Coromines-Francesc de Borja Moll. Apèndix: Epistolari Pompeu Fabra-Francesc de Borja Moll. Barcelona: Fundació Pere Coromines.
 122. Fishman, J. (2000). Fabra, el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906 i el fenomen dels primers congressos en general. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 41-56). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 123. Fontova, G., & Montes, D. (2000). L'elaboració de terminologies de divulgació. Llengua i Ús, 18, 27-34.
 124. Forgas, E. (2000). El component ideològic en el diccionari de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 309-326). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 125. Fort Cañellas, M. R. (1999). Lèxic de l'administració i del món rural en documentació municipal de Fraga (s. XVI). Caplletra, 27, 87-98.
 126. Franquesa, E. (2000). La innovació terminològica i l'actualització de la llengua. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 109-120). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 127. Freixa, J., & Solé, E. (2000). Neologia descriptiva i aplicacions lexicogràfiques: el Diccionari de paraules noves. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 155-163). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 128. Freixa, J., & Solé, X. (2000). Les formes neològiques en -atge: descripció semanticoformal i contrast amb les gramàtiques. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp 249-265). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 129. Fresquet, R. (2000). Notes sobre l'apitxament gràfic a la Ribera del Xúquer. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XL. Homenatge a Arthur Terry, 4 (pp. 223-232). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 130. Garcia, M. T. (2000). La gramàtica francesa de Pompeu Fabra: Cap a la normalització del català mitjançant una comparació lingüística. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 221-236). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 131. Garriga, C., & Bargalló, M. (2000). Les marques d'ús al DGLC: L'Academia Española com a font? In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 327-348). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 132. Gelpí, C. (2000a). La lexicografia bilingüe català-alemany, alemany-català: Proposta d'avaluació. In C. Pusch (Ed.), Katalanisch in Geschichte und Gegenwart. Sprachwissenschaftliche Beiträge - Estudis de lingüística (pp. 143-154). Tübingen: Stauffenburg.
 133. Gelpí, C. (2000b). Marcatge temàtic i usuari potencial al DGLC. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 349-364). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 134. Genís Bech, S. (2000). En defensa de l'ensenyament en català. Articles pedagògics i altres escrits. Barcelona: Fundació Pere Coromines.
 135. Gergen, T. (2000). Sprachengesetzgebung in Katalonien : Die Debatte um die "Llei de Política Lingüística" vom 7. Januar 1998. Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, 302. Tübingen: Newmeyer.
 136. Gimeno, L. (2000). Josep Pascual Tirado i l'obra del diccionari. Castelló: Societat Castellonenca de Cultura.
 137. Ginebra, J. (1999). Problemes de la història social de la llengua dels segles XIX i XX. Caplletra, 27, 13-22.
 138. Ginebra, J., Martínez Gili, R.-D., & Pradilla, M. À. (Eds.) (2000a). La lingüística de Pompeu Fabra, 3. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 139. Ginebra, J., Martínez Gili, R.-D., & Pradilla, M. À. (Eds.) (2000b). La lingüística de Pompeu Fabra, 4. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 140. Ginebra, J., & Montserrat, A. (2000). Tractament de les unitats fraseològiques en el diccionari de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 365-380). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 141. Giralt, J. (1999). Una mostra de la transició dialectal catalanoaragonesa: Els parlars de la Llitera. Caplletra, 26, 67-90.
 142. Godayol, P. (2000). Espais de frontera: Gènere i traducció. Vic: Eumo Editorial.
 143. Gràcia, L., Cabré, M. T., Varela, S., & Azkarate, M. (1999). Configuración morfológica y estructura argumental: Léxico y diccionario. Zarautz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
 144. Gràcia, L., & Azkarate, M. (2000). Prefixation and the Head-Complement Parameter. In W. U. Dressler (Ed.), Morphological analysis in comparison (pp. 61-73). Philadelphia: Benjamins.
 145. Gràcia, L., & Fullana, O. (2000). Catalan verbal compounds: Internal order and argument structure. In W. U. Dressler (Ed.), Morphological analysis in comparison (pp. 75-87). Philadelphia: Benjamins.
 146. Gràcia, L., & Turon, L. (2000). On appreciative suffixes. In Acta Linguistica Hungarica (pp. 231-247). Budapest.
 147. Grinstead, J. (2000). Tense, number and nominative case assignment in child Catalan and Spanish. Journal of Child Language, 27, 119-155.
 148. Guia, J. (1999). Fraseologia i estil. València: 3i4.
 149. Hart, T. R. (1999). Language and intimacy in Tirant lo Blanc. In. A. Terry (Ed.), Tirant lo Blanc: New approaches (pp. 83-90). London: Tamesis.
 150. Hernández, M. J. (2000). L'expressió oral en els centres d'autoaprenentatge de llengües. Llengua i Ús, 19, 50-54.
 151. Herrick, D. (1999). Catalan cluster simplification and nasal place assimilation. In U. Adam, D. Herrick, K. Kurisu, & N. Sanders (Eds.), Phonology at Santa Cruz (pp. 25-37). Santa Cruz: University of California.
 152. Hevia, À., & Solé, J. (2000). La llengua als supermercats i hipermercats de Catalunya a l'any 2000. Llengua i Ús, 19, 66-71.
 153. Huguet, A., Vila, I., & Llurda, E. (2000). Minority language education in unbalanced bilingual Situations: A case for the linguistic interdependence hypothesis. Journal of Psycholinguistic Research, 29, 313-333.
 154. Jiménez, J. (2000) L'estructura sil·làbica del català. València, Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 155. Joan, B. (2000). Arrelament sociolingüístic i progrés acadèmic: connexió elemental. El Mirall, 118, 6-8.
 156. Julià, J. (2000a). Fabra, eurofonetista. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 237-256). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 157. Julià, J. (2000b). L'inici de la lingüística catalana: Bernhard Schädel, Mn. Antoni M. Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans. Una aproximació epistolar (1904-1925). Barcelona: Curial, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 158. Julià, J. (2000c). L'onomàstica a la ràdio: Descripció i propostes ortoèpiques. In J. Julià (Ed.), Llengua i ràdio (pp. 183-194). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 159. Julià, J. (2000d). Pere Barnils: L'home, el lingüista i el mestre (1882-1933). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 160. Julià, J. (2000e). Textos que es fan i es desfan: Una proposta de pragmàtica aplicada a l'aula. Articles, 21, 61-79.
 161. Julià, J. (Ed.) (2000f). L'ensenyament del català com a L2. De la teoria a la pràctica. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.
 162. Julià, J. (Ed.) (2000g). Llengua i ràdio. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 163. Julià, J. (Ed.) (2000h). Llengua i ús a les Terres de Ponent. Lleida: Pagès Editors.
 164. Kennedy, C., &; McNally, L. (2000). Deriving the scalar structure of deverbal adjectives. Catalan Working Papers in Linguistics 7, 125-139.
 165. Kailuweuit, R. (1999). El canvi de l'arquitectura lingüística de les terres catalanes en els segles XVIII i XIX. Caplletra, 27, 189-212.
 166. Kremnitz, G. (2000). Fabra i l'espai occitanocatalà. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 257-278). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 167. Lepêtre, M., & Romaní, J. M. (2000). L'ús de les llengües a la publicitat exterior a Barcelona i a sis altres ciutats l'any 1999. Llengua i Ús, 17, 55-59.
 168. Lladó, M., Obradós, I., & Solé, E. (2000). Els prefixos sub-, sots- i vice- en la formació dels noms de càrrec. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 201-217). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 169. López del Castillo, L. (2000). El català, llengua romànica. Barcelona: Edicions 62.
 170. López, S., Mayoral, C., & Pibernat, M. (2000). Un nou sufix català: L'-ing. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 193-200). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 171. Macià, J., & Solà, J. (Eds.) (2000). La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques. Barcelona: Graó.
 172. Mallafrè, J. (2000). Models de llengua i traducció catalana. Quaderns. Revista de traducció, 5, 9-27.
 173. March, J. (2000). Les aportacions de Pompeu Fabra i els seus col·laboradors al desenvolupament del llenguatge científic català modern (1901-1936). In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 381-394). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 174. Marí, I. (Ed.) (2000). Jornades per a la cooperació en l'estandardització lingüística. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 175. Marí, T. (1999). Ús de llenguatges no discriminatoris. València: L'Ullal.
 176. Marquet, L. (2000a). Les qüestions de gramàtica catalana de Pompeu Fabra. Els Marges, 66, 47-74.
 177. Marquet, M. (2000b). Tendències recents de la política lingüística a Andorra: Ensenyament i usos lingüístics". Treballs de Sociolingüística Catalana, 14/15, 151-158.
 178. Martí Mestre, J. (1999). El català del País Valencià dels segles XVII i XVIII. Caplletra, 27, 167-188.
 179. Martines, J. (1999). La proximitat lèxica entre el català i l'aragonés a propòsit de bard, brull, caragina i xafardejar. In F. Nagore (Ed.), Actas d'a I Trobada d'Estudios y Rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatura (pp. 125-162). Osca: Instituto d'Estudios Altoaragoneses, Consello d'a Fabla Aragonesa.
 180. Martines, J. (2000a). El canvi lèxic en català (XVI-XX). Una aproximació des de la lexicologia diacrònica cognitiva (I). Les novetats i la llengua catalana. In Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a la Universitat d'Alacant i a Elx (pp. 35-64). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 181. Martines, J. (2000b). El valencià del segle XIX. Estudi lingüístic del Diccionario valenciano de Josep Pla i Costa. València, Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 182. Martines, J. (2000c). Els noms dels llocs i l'estudi del lèxic, a propòsit d'atzavara, farigola i bruc. In J. Martines (Ed.), Estudis de toponímia valenciana (pp. 255-273). València: Universitat de València / Denes.
 183. Martines, J. (2000d). Sobre una altra construcció sintàctica catalana força controvertida (I): "en + infinitiu" temporal al País Valencià. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 127-164). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 184. Martínez, C. (2000). La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX. Palma de Mallorca, Barcelona: Universitat de les Illes Balears, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 185. Martos, J. L. (2000). La traducció del discurs. Alacant: Universitat d'Alacant.
 186. Mateu, J. (2000). La semàntica relacional de l'estructura argumental i la seva aplicació a una alternança lexicosemàntica del català. Llengua & Literatura, 11, 281-309.
 187. Mestres, J. M. (2000). La norma lingüística i el DGLC. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 57-68). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 188. Mestres, J. M. (Ed.). (1999). Actes del I seminari de correcció de textos. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 189. Montoya, B. (1999a). Els dialectes i els sociolectes catalans contemporanis: Proposta de classificació i actualització bibliogràfica. Revista de Filología Románica, 16, 309-357.
 190. Montoya, B. (1999b). És el sexe masculí lingüísticament conservador? Té sexe la llengua catalana? In E. Bosch, V. Ferrer, T. Riera (Eds.), 15 anys d'estudis de gènere a la UIB (pp. 105-111). Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears.
 191. Montoya, B. (1999c). La contribució d'Enric Valor a la llengua i la literatura del País Valencià. In V. Salvador & H. van Lawick (Eds.), Valoriana. Estudis sobre l'obra d'Enric Valor (pp. 347-356). Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.
 192. Montoya, B. (1999d). La reconstrucció de la llengua oral a partir de la literatura popular escrita dels segles XVIII al XX. In J. Mas, J. Miralles, M. Rosselló, & P. Rosselló (Eds.), Actes de l'onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 147-170). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 193. Montoya, B. (2000a). Els alacantins catalanoparlants: Una generació interrompuda. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 194. Montoya, B. (2000b). Evolució demolingüística de les comarques del Vinalopó (1981-1998). Revista del Vinalopó, 3, 7-27.
 195. Montoya, B., & Corbera, J. (2000). La utilitat dels enregistraments audiovisuals per a l'estudi del llenguatge no verbal. In C. D. Pusch (Ed.), Katalanisch in Geschichte und Gegenwart. Sprachwissenschaftliche Beiträge - Estudis de lingüística (pp. 101-110). Tübingen: Stauffenburg.
 196. Montoya, B., Tolosa, F., Dols, N., & Ramis, M. (2000). Material lingüístic en català per a exploracions logoaudiomètriques (central, valencià i balear). Palma de Mallorca: Govern Balear.
 197. Montserrat, A., & Ginebra, J. (2000). El règim verbal en el diccionari de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 165-178). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 198. Moran Ocerinjauregui, J. (1999a). La gramàtica històrica catalana en l'obra de Joan Coromines. In J. Solà (Ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge (pp. 107-118). Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell.
 199. Moran Ocerinjauregui, J. (1999b). Substrat i superstrat en l'evolució del català. Caplletra, 27, 37-42.
 200. Moran Ocerinjauregui, J. (2000). La formació dels sons del llenguatge segons Ramon Martí d'Eixalà i Jaume Balmes. Llengua & Literatura, 11, 19-138.
 201. Navarro, P. (1999a). Aproximació geolingüística als parlars de la Ribera d'Ebre. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
 202. Navarro, P. (1999b). Els parlars de transició entre el català occidental i l'oriental. Caplletra, 26, 91-106.
 203. Nicolás, M. (2000). Linguistes, institutions et locuteurs dans le processus de récupération linguistique: le cas de la langue catalane au XXème siècle. Mémoires de la Societé de Linguistique de Paris: Vol 7. Les langues en danger (pp. 169-182). Louvain: Peeters.
 204. Nogué, N., & Fargas, X. (2000). ¿Podem ensenyar a puntuar? Alguns criteris bàsics. Articles, 20, 27-42.
 205. Nymark, J. (2000). Diglòssia i polítiques lingüístiques. Anàlisi comparativa de tres experiències diferents: Catalunya, Noruega i el Paraguai. Treballs de Sociolingüística Catalana, 14/15, 179-210.
 206. Oltra Massuet, I. (1999). On the notion of theme vowel: A new approach to Catalan verbal morphology. MIT Working Papers in Linguistics, 1-89.
 207. Perea, M. P. (2000a). Compleció d'un buit bibliogràfic: La lexicografia catalana (1989-1994). Els Marges, 66, 77-107.
 208. Perea, M. P. (2000b). Compleció i ordenació de La flexió verbal en els dialectes catalans d'A. M. Alcover i F. de B. Moll. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 209. Pérez Navarro, V. J. (2000). El procés de substitució lèxica en el parlar valencià popular: Especialització semàntica i fòssils lingüístics a la població de Crevillent. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XL. Homenatge a Arthur Terry, 4 (pp. 233-254). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 210. Pérez Saldanya, M. (2000). Del perfet a l'indefinit (i viceversa). El nom dels temps verbals i altres problemes terminològics relacionats amb les categories gramaticals dels temps. In J. Macià & J. Solà (Eds.), La terminologia lingüística en l'ensenyament secundari. Propostes pràctiques (pp. 91-119). Barcelona: Graó.
 211. Plaza, M. J. (2000). Llengua i identitat cultural d'un grup de joves de secundària de la comarca del Bages. Llengua i Ús, 19, 59-65.
 212. Pons, L. (2000). Valor referencial i contextualitzador de la imatge en la publicitat. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XL. Homenatge a Arthur Terry, 4 (pp. 25-282). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 213. Prieto, P. (1999). Patrons d'associació de l'estructura tonal en català. Catalan Working Papers in Linguistics, 7, 207-218.
 214. Pueyo, M. (2000a). Fonts d'informació sobre política i planificació lingüístiques a Internet. Revista de Llengua i Dret, 33, 75-115.
 215. Pueyo, M. (2000b). La facilitació: Una hipòtesi per a comprendre millor la recessió de la llengua catalana a Espanya, França i Itàlia. Els Marges, 66, 107-116.
 216. Puig, B. Llengua i nova immigració: Una experiència de dinamització lingüística. Treballs de Sociolingüística Catalana, 14/15, 122-133.
 217. Pujols, M. (2000). L'anàlisi dels errors de puntuació. Articles, 20, 43-58.
 218. Rabella, J. A. (1999). Les altres Regles d'esquivar vocables: Les correccions en la documentació processal. Caplletra, 27, 55-64.
 219. Rafanell, A. (1999). La llengua silenciada : Una història del català, del Cinccents al Vuitcents. Barcelona: Empúries.
 220. Rafanell, A. (2000). El català modern. Barcelona: Empúries.
 221. Rafanell, A., & Valsalobre, P. (1999). "Català" i "valencià" al primer cinc-cents. A pròposit de dues edicions de l'Spill de la vida religiosa. Caplletra, 27, 137-166.
 222. Ramos Alfajarín, J. R. (2000). Ésser, estar i haver-hi en català antic. Estudi sintàctic i contrastiu, València, Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 223. Recasens, D., & Pallarès, M. D. (1999). A study of /(fish-hook r)/ and /r/ in the light of the "DAC" coarticulation model. Journal of Phonetics, 27, 143-169.
 224. Rius, L., & Vives, N. (2000). Delictes, penes i termes: El Vocabulari de dret penal i penitenciari. Llengua i Ús, 19, 37-40.
 225. Riutort, M. (2000). L'ortoèpia catalana segons Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 69-86). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 226. Rossi, F., Pontecorvo, C., Lopez-Oros, M., & Teberosky, A. (2000). Referential development in storytelling and in storywriting of Catalan and Italian children. Language and Education, 14, 164-183.
 227. Rossich, A. (1999). El nom de les lletres. Caplletra, 27, 65-86.
 228. Rull, X. (2000a). Aspectes socials i lingüístics dels manlleus (i II). Llengua i Ús, 19, 26-36.
 229. Rull, X. (2000b). Aspectes socials i lingüístics dels manlleus (I). Llengua i ús, 18, 18-26.
 230. Sala, M., Shillcock, R., & Sorace, A. (2000). Animacy effects on the production of object-dislocated descriptions by Catalan-speaking children. Journal of Child Language, 27, 97-117.
 231. Salvador, V. (2000). (Ed.). Saber i comunicar. Discurs científic i comunicació social. Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura.
 232. Salvador, V., & Lawich, H. Van (Eds.) (1999). Valoriana. Estudis sobre l'obra d'Enric Valor. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.
 233. Salvador, V., & Piquer, A. (1999). Metàfora gramatical i didàctica de les llengües: la nominalització en el codi elaborat. In M. García (Ed.), Ensenyament de llengües i plurilingüisme (pp. 211-218). València: Publicacions de la Universitat de València.
 234. Sancho Cremades, P. (2000). Fenòmens de preposició ø en català. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XL. Homenatge a Arthur Terry, 4 (pp. 233-254). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 235. Sanz, C. (2000). Bilingual education enhances third language acquisition: Evidence from Catalonia. Applied Psycholinguistics, 21, 23-44.
 236. Saragossà, A. (2000a). Els adjectius possessius: Naturalesa teòrica i aplicació a la normativa i al català col·loquial. Llengua & Literatura, 11, 199-280.
 237. Saragossà, A. (2000b). Una aportació de Fabra inadvertida: L'ortografia de les paraules compostes. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 87-100). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 238. Sebastián-Gallés, N., & Soto-Faraco, S. (1999). Online processing of native and non-native phonemic contrasts in early bilinguals. Cognition, 72, 111-123.
 239. Segarra, M. (1999a). L'establiment d'una norma: La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. In M. A. Cano, J. Martines, V. Martines, & J. Ponsoda (Eds.), Bescanvi i identitat: Interculturalitat i construcció de la llengua (pp. 243-280). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant, Ajuntament de la Nucia.
 240. Segarra, M. (1999b). Notes per a l'estudi del procés de codificació i estandardització del català al segle XX. Caplletra, 27, 23-36.
 241. Segarra, M. (2000). Nova llum entorn de les Normes Ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 101-140). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 242. Segura, C. (1999). Els verbs de tipus naixtre al Baix Vinalopó. Caplletra, 26, 196-218.
 243. Simmons, M. (2000). Value and exchange of linguistic products: Theoretical framework and the case of Catalonia. Bulletin of Nagano University, 22, 10-33.
 244. Sinner, C. (2000). Mallorquinisch: Ein unbekannter Dialekt? Über die Mallorquinischkenntnisse der Katalanen. In C. D. Pusch (Ed.), Katalanisch in Geschichte und Gegenwart. Sprachwissenschaftliche Beiträge - Estudis de lingüística (pp. 211-222). Tübingen: Stauffenburg.
 245. Solà, J. (1999a). L'obra de Joan Coromines. In J. Solà (Ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge (pp. 193-210). Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell.
 246. Solà, J. (Ed.) (1999b). L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell.
 247. Solà, J. (2000). El manuscrit de la gramàtica pòstuma de Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 141-190). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 248. Solé, C. (2000). L'ús instrumental del català pels immigrants del tercer món. Treballs de Sociolingüística Ctalana, 14/15, 33-38.
 249. Solé, E. (2000). Aproximació al tractament lexicogràfic dels noms col·lectius en l'obra de Pompeu Fabra. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 4 (pp. 395-410). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 250. Solé, X. (2000). Neologia i formació de gènere. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 29-41). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 251. Soler, J. (1999). Repercussió de l'obra de Joan Coromines en la llengua catalana. In J. Solà (Ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge (pp. 89-105). Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell.
 252. Tormo, J. (1999). L'atles lingüístic del valencià meridional i alacantí (ALVA). Caplletra, 26, 153-170.
 253. Torrent-Lenzen, A. (2000). Reflexions entorn del concepte de norma lingüística als Països Catalans. In J. Ginebra, R.-D. Martínez Gili, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, 3 (pp. 205-218). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat Rovira i Virgili.
 254. Torres, J. (2000). La llengua catalana a Andorra: Problemes i perspectives. Treballs de Sociolingüística Catalana, 14/15, 165-168.
 255. Turell, M. T. (2000). More on the interplay between internal and external factors: Dialect convergence and divergence of Catalan. In K. Mattheier (Ed.), Dialect and migration in a changing Europe (pp. 43-56). Frankfurt: Peter Lang.
 256. Tusón, J. (2000). Ensenyar llengua, ensenyar humanitat. Escola Catalana, 374, 9-10.
 257. Vallès, T. (2000). La innovació lèxica en la premsa: Un repte per a la lingüística. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 43-53). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 258. Vallverdú, F. (2000). El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62.
 259. Vallverdú, T. (2000). La teoria de l'optimitat i l'anàlisi fonològica. Llengua & Literatura, 11, 311-330.
 260. Vann, R. (1999a). Language exposure in Catalonia: An example of indoctrinating linguistic ideology. Word, 50, 191-209.
 261. Vann, R. (1999b). Reversal of linguistic fortune: Dimensions of language conflict in autonomous Catalonia. Language and Communication, 19, 317-327.
 262. Veny, J. (1999a). Joan Coromines i la dialectologia catalana. In J. Solà (Ed.), L'obra de Joan Coromines. Cicle d'estudi i homenatge (pp. 155-168). Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell.
 263. Veny, J. (1999b). Leuconíquia i cultura popular. Caplletra, 26, 27-38.
 264. Viaplana, J. (1999). Entre la dialectologia i la lingüística. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 265. Viaplana, J. (2000). Lingüística descriptiva. Una introducció aplicada al català. Barcelona: Edicions 62.
 266. Vila, A. (2000). Una llengua entre cinc mil: El català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 267. Vilà, M., & Fargas, A. (Eds.) (1999). Normativa i ús de la llengua. Barcelona: Graó.
 268. Villalba, X. (1999). Nihil est in LF quod prius non fuerit in SS. Catalan Working Papers in Linguistics, 7, 239-252.
 269. Villalba, X. (2000). La terminologia lingüística en català. Revista de Catalunya, 147, 104-118.
 270. Villaverde, J.-A. (2000). El Pla coordinador de normalització lingüística: Una experiència de planificació lingüística a l'Administració local. Llengua i Ús, 19, 4-9.
 271. Vivaldi, J. (2000). Sextan: prototip d'un sistema d'extracció de neologismes. In M. T. Cabré, J. Freixa, & E. Solé (Eds.), La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia. I Seminari de neologia (pp. 165-173). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 
FRENCH: Patrick Reidenbaugh, University of Georgia (2001)
 1. Adam, Jean-Michel and Gilles Lugrin. 2000. Variations des ancrages énonciatifs et fictionalisation d'une anecdote d'Albert Camus. Langue Française 128:96-112.
 2. Ahlers, Christian and Günter Holtus. 1999. Lassen sich Anglizismen verbieten? Zum Wortschatz der Informatik in der fachbezogenen Presse Frankreichs. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Beihefte 105:297-310.
 3. Andreev, Leonid, Jack Iverson and Mark Olsen. 1999. Re-engineering a War-machine: ARTFL's Encyclopédie. Literary & Linguistic Computing 14/1:11-28.
 4. Andrieux-Reix, Nelly. 1999. Rythmes de diction? Une hypothèse pour interpréter certaines pauses dans l'écriture à la main du français. Faits de Langues 13:98-109.
 5. Anscombre, Jean-Claude. 2000. Parole proverbiale et structures métriques. Langages 139: 6-26.
 6. Antoine, Fabrice. 1999. Verlan français, backslang anglais, etc. Cahiers de Lexicologie 74/1:171-183.
 7. Apothéloz, Denis and Marie-José Reichler-Béguelin. 1999. Interpretations and Functions of Demonstrative NPs in Indirect Anaphora. Journal of Pragmatics 31/3:363-397.
 8. Armstrong, Nigel and Sharon Unsworth. 1999. Sociolinguistic Variation in Southern French schwa. Linguistics 37/1:127-156.
 9. Aslanov, Cyril. 2000. Interpreting the language-mixing in terms of codeswitching: The Case of the Franco-Italian Interface in the Middle Ages. Journal of Pragmatics 32/9:1273-1281.
 10. Atlani-Voisin, Françoise. 2000. Énonciation fictionnelle et constructions référentielles: réflexions à partir du Bavard de Louis-René Des Forêts. Langue Française 128:113-125.
 11. Battye, Adrian, Marie-Anne Hintze and Paul Rowlett. 2000. The French Language Today: A Linguistic Introduction. 2nd ed. London: Routledge.
 12. Béguelin, Marie-José. 2000. Étymologie 'populaire' et construction du savoir lexical. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 29/2:365-383.
 13. Benninger, Céline. 1999. *Un homme de problèmes, *une femme de bonheur: de quelques substantifs jamais quantificateurs. Faits de Langues 14:123-132.
 14. Berthoud, Anne-Claude. 1999. Les formes linguistiques comme lieux d'inscription de l'action conjointe. Verbum 21/2:163-174.
 15. Bès, Gabriel. 1999. La phrase verbale noyau en français. Recherches sur le français parlé 15:273-358.
 16. Bierbach, Mechtild. 2000. Caractères et fonctions du discours lexicologique dans les dictionnaires de Robert Estienne. Cahiers de Lexicologie 76/1:151-166.
 17. Bilger, Mireille. 1999. Coordination: analyses syntaxiques et annotations. Recherches sur le français parlé 15:255-272.
 18. Binder, Wolfgang, ed. 1998. Creole and Cajuns: French Louisiana--La Louisiane française. Berlin: Peter Lang.
 19. Blanche-Benveniste, Claire and Jean-Pierre Adam. 1999. La conjugaison des verbes: virtuelle, attestée, défective. Recherches sur le français parlé 15:87-112.
 20. Blanche-Benveniste, Claire and Sandrine Caddéo. 2000. Préliminaires à une étude de l'apposition dans la langue parlée. Langue Française 125:60-70.
 21. Blanche-Benveniste, Claire. 2000. Le français au XXIe siècle: quelques observations sur la grammaire. Le Français Moderne 68/1:3-16.
 22. Blumenthal, Peter. 1999. Verbes de connaissance. Verbum 21/1:7-24.
 23. Bouchard, Chantal. 1998. La langue et le nombril: histoire d'une obsession québécoise. Montréal: Fides.
 24. Boudon, Pierre. 1999. Analyses de lexies et représentation catégorielle. Cahiers de Lexicologie 75/2:23-34.
 25. Boulanger, Jean-Claude and Julie De Blois. 1999. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de la Vierge Marie: une épisode de l`épopée de la parole biblique dans les dictionnaires de langue. Cahiers de Lexicologie 74/1:149-170.
 26. Boulanger, Jean-Claude. 1999. Images de la norme du français québécois: les perspectives lexicographiques contemporaines. Cahiers de Lexicologie 75/2:113-127.
 27. Boulard, Gilles. 2000. Les puristes face au désenchantement linguistique: défection, prise de parole et loyauté. Le Français Moderne 68/1:79-108.
 28. Boutan, Pierre. 2000. Ferdinand Brunot: crise du français et nomenclature grammaticale officielle (1905-1911). Études de Linguistique Appliquée 118:179-196.
 29. Brasseur, Patrice. 1999. Les néologismes de sens en franco-terre-neuvien. Études Canadiennes 47:247-258.
 30. Brissaud, Catherine. 1999. L'infinitif en -er: difficultés orthographiques au collège. La Linguistique 35/2:61-78.
 31. Buridant, Claude. 2000. Grammaire nouvelle de l'ancien français. Paris, SEDES.
 32. Buvet, Pierre-André and Michel Mathieu-Colas. 1999. Les champs domaine et sous-domaine dans les dictionnaires électroniques. Cahiers de Lexicologie 75/2:173-191.
 33. Cabasino, Francesca. 1999. Défigement et contraintes syntaxiques: une analyse comparée des presses française et italienne. Cahiers de Lexicologie 74/1:79-97.
 34. Cadiot, Pierre. 1997. Les prépositions abstraites en français. Paris: Masson.
 35. Cadiot, Pierre. 1999. Principe de conformité et génération analogique en sémantique nominale. Verbum 21/4:383-408.
 36. Cadiot, Pierre. 2000. La préposition comme connecteur et la prédication seconde. Langue Française 127:112-125.
 37. Calvet, Louis-Jean and Pierre Dumont. 1999. L'enquête sociolinguistique. Paris: L'Harmattan.
 38. Calvet, Louis-Jean and Robert Chaudenson. 1998. Saint-Barthélemy: une énigme linguistique. Paris: CIRELFA-Agence de la Francophonie.
 39. Calvet, Louis-Jean. 2000. Les mutations du français: une approche écolinguistique. Le Français Moderne 68/1:63-78.
 40. Camus, Renaud. 2000. Répertoire des délicatesses du français contemporain. Paris: P.O.L.
 41. Canut, Cécile. 1998. Imaginaires linguistiques en Afrique. Actes du colloque de l'INALCO. Attitudes, représentations et imaginaires linguistiques en Afrique : quelles notions pour quelles réalités? (9 novembre 1996). Paris: L'Harmattan.
 42. Cappeau, Paul. 1999. Apostille sur certains sujets à l'oral. Faits de Langues 13:230-234.
 43. Cappeau, Paul. 1999. Sujets éloignés: esquisse d'une caractérisation des sujets lexicaux séparés de leur verbe. Recherches sur le français parlé 15:199-232.
 44. Carlier, Anne. 2000. Les articles du et des en synchronie et en diachronie: une analyse de leur résistance à l'interprétation générique. Revue Romane 35/2:177-206.
 45. Carton, Fernand. 1999. L'épithèse vocalique et son développement en français parlé. Faits de Langues 13:35-45.
 46. Castagné, Éric. 1999. Apports des données orales dans l'analyse des valences à l'infinitif des adjectifs recteurs. Recherches sur le français parlé 15:113-136.
 47. Charolles, Michel. 1999. L'anaphore associative: principe de congruence ontologique et délimitation des entités massives. Verbum 21/4:409-428.
 48. Chaudenson, Robert. 2000. Peut-on décrire un créole sans référence à sa genèse? Pronoms et adjectifs dans les créoles français. Langages 138:22-35.
 49. Chiss, Jean-Louis and Christian Puech. 1999. Le langage et ses disciplines XIX-XX siècles. Bruxelles: Duculot.
 50. Chiss, Jean-Louis and Christian Puech. 2000. De l'usage de la crise en matière linguistique: Charles Bally et La Crise du français. Études de Linguistique Appliquée 118:211-226.
 51. Chumbow, Beban Sammy and Augustin Simo Bobda. 2000. French in West Africa: A Sociolinguistic Perspective. International Journal of the Sociology of Language 141:39-60.
 52. Clark, Eve Vivienne and Michelle Marie Chouinard. 2000. Énoncés enfantins et reformulations adultes dans l'acquisition du langage. Langages 140:9-23.
 53. Clérico, Geneviève. 1999. 'L'ignorance de cent mille millions d'hommes' et le moyen d'y remédier: Honorat Rambaud et l'alphabet (1578). Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:107-146.
 54. Colard, Jean-Max. 1999. La question du livre dans le Dialogue de l'Orthographe e Prononciation Françoese de Jacques Peletier du Mans. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:55-66.
 55. Colin, Jean-Paul. 1999. Dictionnaire de l'argot français et de ses origines. Paris : Larousse.
 56. Collinot, André and Geneviève Petiot, eds. 1998. Manuélisation d'une théorie linguistique: le cas de l'énonciation. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle.
 57. Combettes, Bernard. 1999. Quelques caractéristiques de l'évolution du syntagme verbal en français. Verbum 21/3:271-288.
 58. Combettes, Bernard. 2000. L'apposition comme unité textuelle et constituant phrastique: approche diachronique. Langue Française 125:90-105.
 59. Conenna, Mirella. 2000. Structure syntaxique des proverbes français et italiens. Langages 139:27-38.
 60. Cook, Aline. 1998. Problématique du français pour l'Afrique. Bulletin of Francophone Africa 12-13:116-122.
 61. Corbin, Danielle. 1999. Pour une théorie sémantique de la catégorisation affixale. Faits de Langues 14:65-78.
 62. Cormier, Yves. 1999. Dictionnaire du français acadien. Québec: Fidès.
 63. Corne, Chris. 1999. From French to Creole: The Development of New Vernaculars in the French Colonial World. (Westminster Creolistics Series 5). London: University of Westminster Press.
 64. Corne, Chris. 2000. Verbes statifs et adjectifs en tayo. Langages 138:36-48.
 65. Corneau, Caroline. 2000. An EPG Study of Palatalization in French: Cross-dialect and Inter-subject Variation. Language Variation and Change 12:25-49.
 66. Cornish, Francis. 2000. L'accessibilité cognitive des référents, le centrage d'attention et la structuration du discours: une vue d'ensemble. Verbum 22/1:7-30.
 67. Coveney, Aidan. 2000. Vestiges of nous and the 1st Person Plural Verb in Informal Spoken French. Language Sciences 22/4:447-481.
 68. Curat, Hervé. 1999. Les déterminants dans la référence nominale et les conditions de leur absence : essai de sémantique grammaticale. Genève: Droz.
 69. Cusin-Berche, Fabienne. 1998. Le Management par les mots: étude sociolinguistique de néologie. Paris: L'Harmattan.
 70. Damoiseau, Robert. 1999. Éléments de grammaire comparée français-créole martiniquais. Petit-Bourg, Guadeloupe: Ibis Rouge.
 71. De Cat, Cécile. 2000. Towards A Unified Analysis of French Floating Quantifiers. Journal of French Language Studies 10/1:1-25.
 72. De Mulder, Walter. 2000. Démonstratifs et accessibilité. Verbum 22/1:103-125.
 73. De Weck, Geneviève. 2000. Reformulations et répétitions par les adultes du langage des enfants: comparaison de dialogues avec des enfants normaux et dysphasiques. Langages 140:38-67.
 74. De Wolf, Anouk. 2000. Le fonctionnement textuel du groupe nominal en moyen français: quelques aspects négligés. Le Moyen Français 44-45:191-208.
 75. Debrock, Mark, Danièle Flament-Boistrancourt and Raymond Gevaert. 1999. Le manque de 'naturel' des interactions verbales du non-francophone en français. Analyse de quelques aspects à partir du corpus LANCOM. Faits de Langues 13:46-56.
 76. DeGraff, Michel. 2000. À propos de la syntaxe des pronoms objets en créole haïtien: points de vue croisés de la morphologie et de la diachronie. Langages 138:89-113.
 77. Delais-Roussarie, Elisabeth. 2000. Vers une nouvelle approche de la structure prosodique. Langue Française 126:92-112.
 78. Delaplace, Denis. 2000. Notes pour l'étude linguistique du vocabulaire dit familier. Cahiers de Lexicologie 76/1:111-131.
 79. Delhay, Corinne. 1999. 'Diminutifs' et niveaux de catégorisation. Faits de Langues 14:79-88.
 80. Delormier, Dominique. 1999. Hein, particule désémantisée ou indice de consensualité? Faits de Langues 13:137-149.
 81. Delvaux, Véronique. 1999. À propos des voyelles nasales du français. La Linguistique 35/1:3-24.
 82. Demaizière, Colette, trans. 1998. Jacques Dubois (Sylvius), Introduction à la langue française suivie d'une grammaire (1531). Paris: Honoré Champion.
 83. Deneire, Marc. 1999. Une Politique d'assimilation: le français dans le Midwest américain. Paris: Honoré Champion.
 84. Depecker, Loïc. 1999. Monème, synthème et phrasème. La Linguistique 35/2:23-46.
 85. Deulofeu, José. 1999. Questions de méthode dans la description morphosyntaxique de l'élément que en français contemporain. Recherches sur le français parlé 15:163-198.
 86. Dewaele, Jean-Marc. 1999. Word Order Variation in French: Interrogative Structures. ITL: Review of Applied Linguistics 125-126:161-180.
 87. Di Cristo, Albert. 2000. Vers une modélisation de l'accentuation du français: seconde partie. Journal of French Language Studies 10/1:27-44.
 88. Dominicy, Marc. 2000. La dynamique du système phonologique en français. Le Français Moderne 68/1:17-30.
 89. Dubois, Sylvie and Megan Melançon. 2000. Creole is, Creole ain't: Diachronic and Synchronic Attitudes toward Creole Identity in Southern Louisiana. Language in Society 29/2:237-258.
 90. Duez, Danielle. 1999. La fonction symbolique des pauses dans la parole de l'homme politique. Faits de Langues 13:91-97.
 91. Durand, Jacques and Bernard Laks. 2000. Relire les phonologues du français: Maurice Grammont et la loi des trois consonnes. Langue Française 126:29-38.
 92. Elmiger, Daniel. 2000. Les guides de féminisation allemandes et françaises: la Suisse au carrefour d'influences différentes. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée 72:211-225.
 93. Eloy, Jean-Michel. 1997. La constitution du picard: une approche de la notion de langue. (Bibliothèque des Cahiers de l'Insitut de Linguistique de Louvain 90). Louvain-la-Neuve: Peeters.
 94. Eriksson, Olof. 2000. Adjectif et apposition: étude contrastive sur une construction controversée. Revue Romane 35/2:207-232.
 95. Ernst, Gerhard. 1999. Zwischen Alphabetisierung un 'français populaire écrit': zur Graphie privater französischer Texte des 17. und 18. Jahrhunderts. Sociolinguistica 13:91-111.
 96. Fagyal, Zsuzsanna. 1999. Combien de clichés mélodiques? Révision de l'inventaire des contours intonatifs stylisés en français. Faits de Langues 13:17-25.
 97. Farandjis, Stélio. 1999. Philosophie de la francophonie: contribution au débat. (Les Cahiers de la Francophonie 7). Paris: Haut Conseil de la Francophonie; L'Harmattan.
 98. Farrington, Brian. 2000. Words as New as the Hills: Concept Formation in the Field of High Altitude Topography (1750-1850). Journal of French Language Studies 10/1:45-72.
 99. Feuillard, Colette, ed. 2000. Les introuvables d'André Martinet [special issue of reprints]. La Linguistique 36/1-2.
 100. Foley, Keith. 2000. An Illustrated Dictionary of French Similes. Lewiston: E. Mellen Press.
 101. Fondation Singer-Polignac and L'Alliance Française. 1999. La langue française à la croisée des chemins: de nouvelles missions pour l'Alliance française. Actes du colloque, Paris, 14 octobre 1998. Paris: L'Harmattan.
 102. Fonvielle, Stéphanie and Marc Hug. 2000. Phrases interrogatives partielles: une enquête d'usage linguistique. Travaux de Linguistique et de Philologie 38:51-82.
 103. Forlot, Gilles. 1999. Variation lexicale et reconstruction sémantique en migration. La Linguistique 35/2:113-126.
 104. Forsgren, Mats. 2000. Apposition, attribut, épithète: même combat prédicatif? Langue Française 125:30-45.
 105. Fournier, Jean-Marie. 2000. À propos de la syntaxe dans les grammaires scolaires à partir de 1910: la théorie classique de la proposition et des compléments. Études de Linguistique Appliquée 118:197-210.
 106. Fournier, Nathalie and Catherine Fuchs. 1999. L'évolution du statut de faire dans les comparatives en comme et la constitution du groupe verbal (XVIIe-XXe siècles). Verbum 21/3:289-322.
 107. François, Jacques. 1999. Fonction et portée des opérateurs verbaux de repérage chronologique en français. Faits de Langues 14:257-266.
 108. Freyssinet, Guillaume. 1999. Écriture du français et projets humanistes: Meigret, Peletier et quelques autres. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:37-54.
 109. Furukawa, Naoyo. 2000. Elle est là qui pleure: construction à thème spatialement localisé. Langue Française 127:95-111.
 110. Galisson, Robert and Jean-Claude André. 1998. Dictionnaire de noms de marques courants: essai de lexiculture ordinaire. Paris: CNRS, InaLF, Didier érudition.
 111. Gaudin, François. 1999. Histoires de sens: quelques métaphores de biologistes. Cahiers de Lexicologie 75/2:91-112.
 112. Geoffroy, Christine. 2000. La politesse des autres: regards croisés franco-anglais sur quelques éléments de politesse. Les Langues Modernes [94]:1 (February-March-April):41-51.
 113. Gess, Randall. 1999. Rethinking the Dating of Old French Syllable-final Consonant Loss. Diachronica 16/2:261-296.
 114. Gilles, Philippe. 2000. Les divergences énonciatives dans les récits de fiction. Langue Française 128:30-51.
 115. Glatigny, Michel. 1997. Aperçu sur l'accueil fait dans les dictionnaires du XIXe siècle aux remarques normatives du Dictionnaire Critique de Féraud. Travaux de Linguistique et de Philologie 35-36:257-274.
 116. Glatigny, Michel. 1998. Les Marques d'usage dans les dictionnaires français monolingues du XIXe s. (Lexicographica Series Maior 91). Tübingen: Niemeyer.
 117. Goebl, Hans. 2000. Langues standards et dialectes locaux dans la France du Sud-Est et l'Italie septentrionale sous le coup de l'effet-frontière: une approche dialectométrique. International Journal of the Sociology of Language 145:181-216.
 118. Goes, Jan. 2000. Genèse d'une partie du discours: l'adjectif. Le Français Moderne 68/2:202-223.
 119. Goffin, Roger. 1999. EURODICAUTOM: La banque de données terminologiques multilingues de la Comission européenne 1973-1997. Cahiers de Lexicologie 74/1:185-224.
 120. Goyens, Michèle and Willy Van Hoecke. 2000. La traduction comme source pour l'étude d'anciens états de langue. Le Moyen Français 44-45:243-264.
 121. Guaïtella, Isabelle. 1999. Réitérations et énumérations: approche des fonctions discursives et interactives de l'intonation. Faits de Langues 13:150-156.
 122. Guéron, Jacqueline and Anne Zribi-Hertz, eds. 1998. La grammaire de la possession. Nanterre: Université de Paris X.
 123. Guilford, Jonathon. 1999. L'attribution du genre aux emprunts à l'anglais. La Linguistique 35/1:65-86.
 124. Haut Conseil de la Francophonie. 1997. État de la Francophonie dans le monde: données 1995-1996 et 5 études inédites. Paris: La Documentation Française.
 125. Haut Conseil de la Francophonie. 1999. État de la Francophonie dans le monde: données 1997-1998 et 6 études inédites. Paris: La Documentation Française.
 126. Hazaël-Massieux, Marie-Christine. 1999. Les Créoles: l'indispensable survie. Paris: Éditions Entente.
 127. Herslund, Michael. 2000. Le participe présent comme co-verbe. Langue Française 127:86-94.
 128. Hewson, John. 2000. The French Language in Canada. (LINCOM Studies in Romance Linguistics 7). München: LINCOM EUROPA.
 129. Hindley, Alan, Frederick W. Langley and Brian J. Levy. 2000. Old French- English Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press.
 130. Hobæk Haff, Marianne. 2000. Regard sur l'inversion du sujet en français moderne. Revue Romane 35/1:21-32.
 131. Huchon, Mireille. 1999. À la guise du poète. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:23-36.
 132. Irandoust, Hengameh. 1999. The Past Perfect: Moving across Conceptual Spaces. Cognitive Linguistics 10/4:279-302.
 133. Iverson, John R. 2000. Voltaire's Militant Defense of the French Language. Romance Notes 40/3:313-324.
 134. Joly, Geneviève. 1998. Précis d'ancien français. Paris: Armand Colin.
 135. Jones, Mari C. 2000. Ambiguity and Unpredictability: Linguistic Change in Modern Jèrriais. Verbum 22/2:203-222.
 136. Jones, Mari C. 2000. The Subjunctive in Guernsey Norman French. Journal of French Language Studies 10/1:73-100.
 137. Joseph, John E. 2000. Language and 'Psychological Race': Léopold de Saussure on French in Indochina. Language & Communication 20/1:29-53.
 138. Kabano, Alphonse. 2000. Le destin de la théorie syntaxique de Lucien Tesnière (1893-1954). Historiographia Linguistica 27/1:103-126.
 139. Karabétian, Stéphane Étienne. 2000. La double crise de la grammaire scolaire (1968-1972 et 1985-1995). Études de Linguistique Appliquée 118:245-256.
 140. Katz, Stacey. 2000. A Functional Approach to the Teaching of the French C'est-cleft. The French Review 74/2:248-262.
 141. Kerleroux, Françoise. 1999. Identification d'un procédé morphologique: la conversion. Faits de Langues 14:89-100.
 142. Khaznadar, Edwige. 2000. Masculin et féminin dans la dénomination humaine: linguistique et politique. Aperçu de la pratique québécoise. Le Français Moderne 68/2:141-170.
 143. Kibbee, Douglas A. 2000. Historical Perspectives on the Place of Anglo-Norman in the History of the French Language. French Studies 54/2:137-153.
 144. Kiesler, Reinhard. 2000. Où en sont les études sur la mise en relief? Le Français Moderne 68/2:224-238.
 145. King, Ruth. 1999. The Expression of Evidentiality in French-English Bilingual Discourse. Language in Society 28/3:355-365.
 146. Klausmann, Hubert. 2000. Changes of Dialect, Code-switching, and New Kinds of Usage: The Divergence of Dialects along the Border between Germany and France in and around the Region of the Oberrhein. International Journal of the Sociology of Language 145:109-130.
 147. Kleiber, Georges. 1999. Associative Anaphora and Part-whole Relationship: The Condition of Alienation and the Principle of Ontological Congruence. Journal of Pragmatics 31/3:339-362.
 148. Kleiber, Georges. 1999. Les noms relationnels en anaphore associative: le cas des noms de parenté. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 28/2:283-300.
 149. Kleiber, Georges. 2000. Sur le sens des proverbes. Langages 139:39-58.
 150. Knüppel, Veronika. 1999. Lexical Entries for Semi-transparent Items: A Proposal for the Treatment of French Compound Prepositions and Conjunctions in Lexical-Functional Grammar. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata 28/2:301-330.
 151. Koenig, Jean-Pierre. 1999. French Body-Parts and the Semantics of Binding. Natural Language and Linguistic Theory 17/2:219-265.
 152. Koerner, Konrad, ed. 2000. Studies concerning Saussure and his legacy [entire issue]. Historiographia Linguistica 27/2-3:205-377.
 153. Krötsch, Monique. 1998. Problèmes de mise en chaîne en français parlé: 'ruptures' syntaxiques ou indices de gestion réussie? Romanistisches Jahrbuch 49:30-40.
 154. Kunstmann, Pierre. 2000. Ancien et moyen français sur le Web: textes et bases de données. Revue de Linguistique Romane 64/253-254:17-42.
 155. Kupferman, Lucien. 2000. Avoir et la prédication seconde. Langue Française 127:67-85.
 156. Labrosse, Céline. 1999. L'orthographe: une voie privilégiée pour la désexisation des textes. Études Francophones 14/2:121-136.
 157. Lafage, Suzy. 1998. 'Le français dans les rues': une variété avancée du français Abidjanais. Faits de Langues 11-12:135-144.
 158. Lagae, Véronique. 1998. Les constructions en de + adjectif: typologie et analyse. Louvain: Presses Universitaires de Louvain.
 159. Lambrecht, Knud. 2000. Prédication seconde et structure informationnelle: la relative de perception comme construction présentative. Langue Française 127:49-66.
 160. Larivière, Louise. 1999. La féminisation linguistique: prises de position officielles des États francophones industrialisés. Études Francophones 14/2:137-172.
 161. Larrivée, Pierre, ed. 1997. La structuration conceptuelle du langage. (Publications Linguistiques de Louvain 86). Louvain-la-Neuve: Peeters.
 162. Leeman, Danielle. 2000. Compléments circonstanciels ou appositions? Langue Française 125:18-29.
 163. Lefebvre, Marie-Louise and Marie-Antoinette Hily, eds. 1997. Les situations plurilingues et leurs enjeux. Paris: L'Harmattan.
 164. Lefeuvre, Florence. 2000. Toutes les phrases sont-elles binaires? Exemple de la phrase averbale existentielle. Le Français Moderne 68/2:191-201.
 165. Lefeuvre, Florene. 1999. Les 'marqueurs de prédication' dans la phrase averbale en français. Verbum 21/4:429-438.
 166. Lerat, Pierre. 1999. L'offre en sémantique lexicale. Cahiers de Lexicologie 75/2:5-22.
 167. Leroy-Turcan, Isabelle. 1999. Les sources de Gilles Ménage comparatiste des langues romanes: de l'oral à l'écrit, du manuscrit à l'imprimé. Un aperçu de sa bibliothèque. Travaux de Linguistique et de Philologie 37:91-108.
 168. Lindemann, Margarete. 1997. Le Dictionnaire de l'Académie française de 1694: les principes et la réalisation. Travaux de Linguistique et de Philologie 35-36:281-298.
 169. Lodge, Anthony. 1999. Convergence and Divergence in the Development of the Paris Urban Vernacular. Sociolinguistica 13:51-68.
 170. Maingueneau, Dominique. 2000. Instances frontières et angélisme narratif. Langue Française 128:74-95.
 171. Malrieu, Denise and Jean-Daniel Gronoff. 1999. Associations libres et mémoire sémantique: que nous apprend l'approche morphologique? Un retraitement du corpus de Kent et Rosanoff. Cahiers de Lexicologie 75/2:55-89.
 172. Marchello-Nizia, Christiane. 1999. L'accord du participe passé avec l'objet direct en ancien français. Verbum 21/3:323-338.
 173. Marchello-Nizia, Christiane. 2000. Le décumul du 'theme' dans l'évolution du français. Le Français Moderne 68/1:31-40.
 174. Marcotte, Stéphane. 1998. Prolégomènes à l'étude syntaxique de la langue du droit médiéval français. Revue de Linguistique Romane 62/247-248:347-375.
 175. Marcotte, Stéphane. 2000. Matériaux pour l'étude du champ notionnel de l'obligation juridique dans les chartes françaises. Revue de Linguistique Romane 64/253-254:53-118.
 176. Martin, Philippe. 1999. Prosodie des langues romanes: analyse phonétique et phonologie. Recherches sur le français parlé 15:233-254.
 177. Martineau, France. 2000. Comparaison des compléments de noms et de verbes. Le Moyen Français 46-47:347-364.
 178. Martinet, André. 1999. Genre et sexe. La Linguistique 35/2:5-10.
 179. Martinet, André. 1999. Le synthème. La Linguistique 35/2:11-16.
 180. Martinet, André. 1999. Remarques sur l'usage oral du "passé simple" français. La Linguistique 35/1:87-96.
 181. Martinot, Claire. 2000. Étude comparative des processus de reformulation chez les enfants de 5 à 11 ans. Langages 140:92-126.
 182. Matthey, Marinette. 2000. Féminisation du lexique et du discours en Suisse Romande: un état des lieux. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée 72:63-80.
 183. Mayaffre, Damon. 2000. Nation et patrie dans le discours de droite à la veille de la guerre: quels signifiants pour signifier quel patriotisme? Cahiers de Lexicologie 76/1:133-150.
 184. Meerhoff, Kees. 2000. La Ramée et Peletier du Mans: une Deffence du 'naturel usage'. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 18/1:77-93.
 185. Mejri, Salah. 2000. Figement et renouvellement du lexique: quand le processus détermine la dynamique du système. Le Français Moderne 68/1:41-62.
 186. Melis, Ludo. 2000. L'infinitif de narration comme prédication seconde. Langue Française 127:36-48.
 187. Mendo Ze, Gervais. 1999. Le français, langue africaine: enjeux et atouts pour la francophonie. Paris: Publisud.
 188. Mercier, Louis and Claude Verreault, eds. 1998. Les Marques lexicographiques en contexte québécois. Actes de la table ronde tenue à Montréal les 3 et 4 novembre 1994. Québec: Gouvernement du Québec, Office de la langue française.
 189. Merrilees, Brian. 2000. Autour de deux projets lexicographiques. Le Moyen Français 46-47:365-376.
 190. Molinier, Christian and Françoise Levrier. 2000. Grammaire des adverbes: description des formes en -ment. (Langue et cultures 33). Genève: Droz.
 191. Monferran, Jean-Charles. 1999. Le Dialogue de l'Orthographe e Prononciation Françoese de Jacques Peletier du Mans: de l'oeil, de l'oreille et de l'esprit. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:67-84.
 192. Montreuil, Jean-Pierre. 2000. Inventaires et contraintes consonantiques. Langue Française 126:73-91.
 193. Morin, Yves-Charles. 1999. La graphie de Jean-Antoine de Baïf: au service du mètre! Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:85-106.
 194. Morin, Yves-Charles. 2000. La prononciation et la prosodie du français du XVIe siècle selon le témoignage de Jean-Antoine de Baïf. Langue Française 126:9-28.
 195. Mortureux, Marie-Françoise. 1997. La Lexicologie entre langue et discours. Paris: Éditions SEDES.
 196. Mosegaard Hansen, Maj-Britt. 1998. The Function of Discourse Particles: A Study with Special Reference to Spoken Standard French. Amsterdam: John Benjamins.
 197. Mosegaard Hansen, Maj-Britt. 2000. The Syntactic and Semiotic Status of Direct Quotes, with Reference to French. Transactions of the Philological Society 98/2:281-322.
 198. Mufwene, Salikoko. 2000. La fonction et les formes réfléchies dans le mauricien et le haïtien. Langages 138:114-124.
 199. Muller, Claude. 2000. Les constructions à adjectif attribut de l'objet, entre prédication seconde et complémentation verbale. Langue Française 127:21-35.
 200. Nazarenko, Adeline. 2000. La cause et son expression en français. Gap: Ophrys.
 201. N'Diaye, Modou. 1999. Les constructions comparatives en plus/moins...que. Recherches sur le français parlé 15:137-162.
 202. Neveu, Franck. 2000. L'apposition: concepts, niveaux, domaines. Langue Française 125:3-17.
 203. Neveu, Franck. 2000. Quelle syntaxe pour l'apposition? Les types d'appariement des appositions frontales et la continuité référentielle. Langue Française 125:106-124.
 204. Noailly, Michèle. 2000. Apposition, coordination, reformulation dans les suites de deux GN juxtaposés. Langue Française 125:46-59.
 205. Oppermann, Evelyne. 1999. L'infinitif injonctif en français médiéval: de la représentation d'un ordre oral à l'instruction écrite. Faits de Langues 13:209-218.
 206. Oppermann, Evelyne. 2000. Les emplois injonctifs du futur en français médiéval. Genève: Droz.
 207. Pallaud, Berthille. 1999. Lapsus et phénomènes voisins dans la langue parlée: problèmes d'identification. Recherches sur le français parlé 15:9-40.
 208. Palma, Silvia. 2000. La négation dans les proverbes. Langages 139:59-68.
 209. Panis, Astrid and Dominique Willems. 1999. Sur l'ambiguïté de la formule 'pardon' et son utilité dans une théorie de contrôle de dialogue. Faits de Langues 13:125-136.
 210. Paradis, Carole, Darlene Lacharité and Frédérick Brault. 1999. L'élision extraordinaire des gutturales pharyngales et laryngales dans les emprunts et le principe de la non-disponibilité. Canadian Journal of Linguistics 44/2:149-193.
 211. Parussa, Gabriella. 1999. Autographes et orthographe: quelques considérations sur l'orthographe de Christine de Pizan. Romania 117/465-466:143-159.
 212. Péronnet, Louise et al. 1998. Atlas linguistique du vocabulaire maritime acadien. Saint-Nicholas, Québec: Les Presses de l'Université Laval.
 213. Perret, Michèle. 1999. L'antéposition d'un complément dans les complétives en ancien français est-elle un phénomène discursif? Verbum 21/3:339-350.
 214. Perrin, Laurent. 2000. Remarques sur la dimension générique et sur la dimension dénominative des proverbes. Langages 139:69-80.
 215. Péry-Woodley, Marie-Paule. 2000. Cadrer ou centrer son discours? Introducteurs de cadres et centrage. Verbum 22/1:59-78.
 216. Picabia, Lélia. 2000. Appositions nominales et déterminant zéro: le cas des appositions frontales. Langue Française 125:71-89.
 217. Pierozak, Isabelle. 2000. Les pratiques discursives des internautes. Le Français Moderne 68/1:109-129.
 218. Piot, Olivier. 1999. Une approche morphogénétique des 'clichés mélodiques' du français standard. Faits de Langues 13:26-34.
 219. Poitou, Jacques and Danièle Dubois. 1999. Catégories sémantiques et cognitives: une étude expérimentale en sémantique lexicale. Cahiers de Lexicologie 74/1:5-27.
 220. Pooley, Tim. 2000. Sociolinguistics, Regional Varieties of French and Regional Languages in France. Journal of French Language Studies 10/1:117-157.
 221. Portebois, Yannick. 1998. Les saisons de la langue: les écrivains et la réforme de l'orthographe, de l'Exposition universelle de 1889 à la Première Guerre mondiale. Paris: Champion.
 222. Prévost, Sophie. 1999. 'Aussi' en position initiale: évolution sémantico-syntaxique du XIIe au XVIe siècle. Verbum 21/3:351-380.
 223. Pruvost, Jean. 2000. Le 'Dictionnaire des gens': 'langue minimale commune' et 'langue sans rupture'. Cahiers de Lexicologie 76/1:5-25.
 224. Pupier, Paul. 1999. Le morphème est plus une unité de forme qu'une unité de signification: le cas de -on en français. Cahiers de Lexicologie 74/1:53-60.
 225. Rabatel, Alain. 2000. Valeurs représentative et énonciative du 'présentatif' c'est et marquage du point de vue. Langue Française 128:52-73.
 226. Rainer, Franz. 1999. De check à chèque. Cahiers de Lexicologie 74/1:225-226.
 227. Reboul, Anne. 2000. Communication, fiction et expression de la subjectivité. Langue Française 128:9-29.
 228. Reed, Paul. 2000. 'Any' and its French Equivalents. Journal of French Language Studies 10/1:101-116.
 229. Rodriguez Somolinos, Amalia. 2000. Mais, ains, ainçois en moyen français: syntaxe et sémantique. Le Moyen Français 46-47:449-468.
 230. Rodriguez, Liliane. 1999. La néologie scientifique et technique française: essor ou déclin? Études Francophones 14/1:131-145.
 231. Rodriguez, Nuria. 1999. Sur les oppositions sémiques des adjectifs dénominaux dans quelques séquences binaires. Cahiers de Lexicologie 74/1:29-51.
 232. Romero, Clara. 2000. Sur quelques actes de langage polis en français et en espagnol. Les Langues Modernes [94]:1 (February-March-April):34-40.
 233. Rosenthal, Olivia. 1999. Thomas Sébillet et la prononciation de la langue française. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:11-22.
 234. Rothwell, William. 2000. Anglo-French and Middle English Vocabulary in Femina Nova. Medium Ævum 69/1:34-58.
 235. Russo, Marijke and Julie Roberts. 1999. Linguistic Change in Endangered Dialects: The Case of Alternation between avoir and être in Vermont French. Language Variation and Change 11/1:67-85.
 236. Ryckeboer, Hugo. 2000. The Role of Political Borders in the Millennial Retreat of Dutch (Flemish) in the North of France. International Journal of the Sociology of Language 145:79-108.
 237. Ryon, Dominique. 2000. Conflit, assimilation et revendication de l'identité ethnolinguistique en Louisiane francophone. Études Francophones 15/2:171-190.
 238. Safran, William. 1999. Politics and Language in Contemporary France: Facing Supranational and Infranational Challenges. International Journal of the Sociology of Language 137:39-66.
 239. Salazar Orvig, Anne. 2000. La reprise aux sources de la construction discursive. Langages 140:68-91.
 240. Salles, Mathilde. 2000. La transitivité de la relation lexicale partie-tout. Le Français Moderne 68/2:171-190.
 241. Santos, Liliane M. 1999. Les marqueurs então, logo, alors et donc: temporalité et causalité. Analyse contrastive portugais/français. Verbum 21/4:469-484.
 242. Sarfati, Georges-Elia. 1997. Éléments d'analyse du discours. Paris: Nathan.
 243. Saunier, Evelyne. 1999. À propos de l'interaction entre propriétés des formes intonatives et propriétés de certaines unités morpholexicales. Faits de Langues 13:191-208.
 244. Savatovsky, Dan. 2000. Naissance d'une linguistique de l'argot (1890-1920). Études de Linguistique Appliquée 118:145-162.
 245. Schapira, Charlotte. 2000. Du prototype au stéréotype, et inversement: le cliché comme + SN. Cahiers de Lexicologie 76/1:27-40.
 246. Schapira, Charlotte. 2000. Proverbe, proverbialisation et déproverbialisation. Langages 139:81-97.
 247. Scheer, Tobias. 2000. L'immunité de schwa en début de mot. Langue Française 126:113-126.
 248. Schmitt, Christian. 1999. Sprachliche Entwicklung des Französischen als Folge von Soziologisierung und Europäisierung. Sociolinguistica 13:69-90.
 249. Schortz, Michèle. 1998. Le parler de Senneville-sur-Fécamp. (Studia Romanica Uppsaliensia 55). Uppsala: Université d'Uppsala.
 250. Sevilla Muñoz, Julia. 2000. Les proverbes et phrases proverbiales français et leurs équivalences en espagnol. Langages 139:98-109.
 251. Shelly, Sharon L. 1999. 'Une certaine idée du français': The Dilemma for French Language Policy in the 21st Century. Language & Communication 19/4:305-316.
 252. Spence, Nicole. 1999. La querelle du 'franglais' vue d'outre-Manche. La Linguistique 35/2:127-140.
 253. Städtler, Thomas. 1999. Témoins précoces de la terminologie grammaticale française. Travaux de Linguistique et de Philologie 37:123-130.
 254. Stark, Elisabeth. 1997. Voranstellungsstrukturen und 'topic'-Markierung im Französischen. Mit einem Ausblick auf das Italienische. (Romanica Monacensia 51). Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 255. Swiggers, Pierre. 1997. Terminologie et systématique de l'article chez les grammairiens français du seizième siècle. Travaux de Linguistique et de Philologie 35-36:409-426.
 256. Swiggers, Pierre. 2000. Terminologie et description grammaticales dans les Elemens ou institutions de la langue françoise de Jean Bosquet (1586). Travaux de Linguistique et de Philologie 38:253-274.
 257. Syea, Anand. 2000. L'absence de pronoms clitiques en créole mauricien. Langages 138:70-88.
 258. Szende, Thomas. 1999. À propos des séquences intensives stéréotypées: plaidoyer pour une description lexicographique. Cahiers de Lexicologie 74/1:61-77.
 259. Tamba, Irène. 2000. Formules et dire proverbial. Langages 139:110-118.
 260. Temple, Rosalind A. M. 2000. Old Wine into New Wineskins: A Variationist Investigation into Patterns of Voicing in Plosives in the Atlas Linguistique de la France. Transactions of the Philological Society 98/2:353-394.
 261. Thibault, André. 1999. "Grand-maman et grand-papa en costume de bain au petit-déjeuner!": contribution à l'histoire de quelques lexies complexes. Cahiers de Lexicologie 75/2:35-54.
 262. Torterat, Frédéric. 2000. Et en emploi 'syndético-hypotactique': hypothèses sur une jonction implicite en ancien et en moyen français. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 95/1:183-202.
 263. Tournon, André. 1999. 'Ny de la punctuation': sur quelques avatars de la segmentation autographe des Essais. Nouvelle Revue du Seizième Siècle 17/1:147-160.
 264. Tranel, Bernard. 2000. Aspects de la phonologie du français et la théorie de l'optimalité. Langue Française 126:39-72.
 265. Trotter, David. 2000. L'avenir de la lexicographie anglo-normande: vers une refonte de l'Anglo-Norman Dictionary. Revue de Linguistique Romane 64/255-256:391-407.
 266. Tuomarla, Ulla. 1999. Le discours direct dans la presse écrite: un lieu de l'oralisation de l'écrit. Faits de Langues 13:219-229.
 267. Turcan, Isabelle and Russon Wooldridge. 1999. L'informatisation du Dictionnaire de l'Académie française (1694-1935): premières analyses critiques de la première édition (1694). Cahiers de Lexicologie 75/2:153-172.
 268. Valdman, Albert et al. 1998. Dictionary of Louisiana Creole. Bloomington: Indiana University Press.
 269. Valdman, Albert. 2000. La langue des faubourgs et des banlieues: de l'argot au français populaire. The French Review 73/6:1179-1192.
 270. Valli, André. 1999. Remarques sur le français parlé de locuteurs de la région de Marseille: usage régional du français et 'régionalisme'. Recherches sur le français parlé 15:59-86.
 271. Veland, Reidar. 1999. Le détachement en même faisant suite à un mot de négation. Studia Neophilologica 71/2:206-223.
 272. Véronique, Daniel. 2000. Classes grammaticales et créolisation: la syntaxe des langues créoles. Langages 138:3-21.
 273. Véronique, Daniel. 2000. Note sur les 'adjectifs' dans quelques créoles français. Langages 138:61-69.
 274. Vinet, Marie-Thérèse and Christian Rubattel. 2000. Propriétés configurationnelles et contraintes aspectuelles: un ça objet déficient. Lingua 110/12:891-929.
 275. Vinet, Marie-Thérèse. 2000. Feature Representation and -tu(pas) in Quebec French. Studia Linguistica 54/3:381-411.
 276. Vinter, Shirley. 2000. Imitations et reformulations de l'adulte entendant-- reformulations de l'enfant sourd: quelles articulations? Langages 140:24-37.
 277. Vogeleer, Svetlana. 2000. Intentional Relation and Suspended Reading of 'before' Clauses: The Case of the French avant que. Linguistics 38/6:1015-1051.
 278. Vychenski, Vsévolod. 2000. Les formes de l'article en francoprovençal du Valais (Suisse) selon l'Atlas linguistique de la France. Revue de Linguistique Romane 64/255-256:379-390.
 279. Walter, Henriette. 1997. L'aventure des mots français venus d'ailleurs. Paris: R. Laffont.
 280. Walter, Henriette. 1998. Le français d'ici, de là, de là-bas. Paris: J. C. Lattès.
 281. Walter, Henriette. 1999. De la synchronie dynamique à l'évolution phonologique. La Linguistique 35/2:165-172.
 282. Waquet, Jean-Claude. 2000. La conjuration des dictionnaires: vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.
 283. Willems, Dominique and Bart Defrancq. 2000. L'attribut de l'objet et les verbes de perception. Langue Française 127:6-20.
 284. Williams, Glyn. 1999. French Discourse Analysis: The Method of Post-structuralism. London: Routledge.
 285. Wolf, Lothar. 1997. Les emprunts à l'anglo-américain dans le français populaire rural du Canada. Travaux de Linguistique et de Philologie 35-36:455-465.
 286. Wooldridge, Russon. 1999. La déféminisation du français dans les dictionnaires informatisés. Cahiers de Lexicologie 74/1:227-229.
 
GALICIAN:  Xosé L. Regueira, Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela (2001)
 1. Alén-Garabato, María Carmen (2000): "Le galicien piégé par l'histoire? La question de la norme", Lengas 47 [= M.-C. Alén-Garabato & X.-P. Rodríguez-Yáñez (coords.): Le galicien et la sociolinguistique galicienne à la conquête de la reconaissance sociale de la langue], 67-95.
 2. Alonso Estraviz, Isaac (2000): "Léxico não registado nos dicionários galegos", in Rodríguez (ed.) (2000), 337-367.
 3. Alonso Núñez, Aquilino (2000): "Os sufixos nominais diminutivos do galego actual", Verba 27, 133-174.
 4. Alonso Pintos, Serafín (2000): "O ideal de lingua na Gramática de Carballo Calero", Grial 147, 461-474.
 5. Álvarez Cáccamo, Celso (2000): "Para um modelo do 'code-switching' e a alternância de variedades como fenómenos distintos: dados do discurso galego-portiguês / espanhol na Galiza", Estudios de Sociolingüística 1, 1, 111-128.
 6. Álvarez, Rosario (2000): "¡Vivan eles, vivan elas!: achega para o estudio do tratamento en galego", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 149-155.
 7. Álvarez, Rosario (2000): "O redobro de a + FN en galego moderno", in Rui Vieira de Castro & Pilar Barbosa (eds.): Actas do XV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística (Faro, 29 set.-1 out. 1999). Braga: APL, vol. 1, 75-93.
 8. Álvarez, Rosario & Xosé Xove (2000): "Contribución ó estudio do léxico de J. M. Pintos", in Rodríguez (ed.) (2000). 369-409.
 9. Ares Vázquez, Nicandro (2000): "Rectificaciones lingüísticas sobre un monasterio del siglo X", Lucensia 20, 99-113.
 10. Ares Vázquez, Nicandro (2000): "Toponimia do concello de Negueira de Muñiz", Lucensia 20, 129-136.
 11. Ares Vázquez, Nicandro (2000): "Toponimia do concello de Monterroso", Lucensia 21, 259-276.
 12. Ares, Nicandro (2000): "'Carude, Ramberde, Sambade, Sesvalde': topónimos de Monforte", Boletín de Estudios del Seminario 21 [= Homenaje al Dr. Eligio Rivas Quintas], 64-69.
 13. Barbosa, José Manuel (1999): Curso prático de galego. S. l.: AGAL. 243 p.
 14. Bello Rivas, María Xesús (1999): "La Crónica General de España y su traducción gallega", in Concepción Company, Aurelio González, Lillian von der Walde Moheno (eds.): Discursos y representaciones en la Edad Media. Actas de las VI Jornadas Medievales. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 153-168.
 15. Bochmann, Klaus (2000): "Galicia e Moldavia ante o problema da lingua", Grial 147, 489-502. | Translation of: "À l'est comme à l'ouest, où les extrêmes (géographiques) se touchent: Galice et Moldavie devant le problème de la langue", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Universidade, vol. 1, 249-263.
 16. Bugarín López, María Xesús & Begoña González Rei (2000): "O Diccionario gallego-castellano de Porto Rey", Cadernos de Lingua 21, 25-66.
 17. Bugarín López, María Xesús & Begoña González Rei (2000): Diccionario gallego-castellano de Francisco Porto Rey. A Coruña: Real Academia Galega. 492 p. | Francisco Porto Rey (1900): Diccionario gallego-castellano. | Dictionary, 19-485.
 18. Cabeza Quiles, Fernando (2000): Os nomes da terra: topónimos galegos. Noia: Toxosoutos. 480 p.
 19. Carballeira Anllo, Xosé María (coord.) (2000): Gran diccionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais, XVI + 2027 p.
 20. Carro Estévez, Liliana (2000): "Toponimia de Filgueira. 1a parte: do A ó F", Raigame 10, 24-35.
 21. Carro Rosende, Xavier (2000): Vocabulario galego-valenciano valencià-gallec. Alacante: Universidade. 55 p.
 22. Castro Lôpez, Maurício (1999): "Detecçom e análise da coloquialidade, expressividade e linguagem enfática proveniente do espanhol", Agália 58, 187-203.
 23. Cereixo Silva, Amparo (2000): "A marcaxe do complemento indirecto na Crónica Troiana", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 253-259.
 24. Chacón Calvar, Rafael (2000): "Ideoloxías lingüísticas no século XIX: Manuel Murguía", BRAG 361 [= Número monográfico en honor de D. Manuel Martínez Murguía, primeiro Presidente da Real Academia Galega e a quen este ano está dedicado o Día das Letras Galegas], 177-195.
 25. Cid González, Cristina & Antón Gómez Méixome (2000): Novo manual de galego para as Administracións. 3th ed. Vigo: Xerais. 341 p.
 26. Contini, Michel (2000): "Presentación do Atlas Lingüístico Galego, vol. III: Fonética (A Coruña, 18 febreiro de 2000)", Cadernos de Lingua 21, 145-149.
 27. Daviña Facal, Luís (2000): Diccionario das ciencias da natureza e da saúde. A Coruña: Deputación Provincial, 2 v. (I [A-B], p. 1-697; II [C], p. 698-1243). | Rev. M. Carme Pazos Balado, Cadernos de Lingua 21, 2000, 161-165; Antón Santamarina, A Trabe de Ouro 43, 2000, 113-117.
 28. de Riquer, Isabel, Elena Losada & Helena González (eds.) (2000): Profesor Basilio Losada: ensinar a pensar con liberdade e risco. Barcelona: Universitat. 755 p.
 29. del Valle, José (2000): "Monoglossic policies for a heteroglossic culture: misinterpreted multilingualism in modern Galicia", Language and Communication 20, 105-132.
 30. Diéguez Gonçález, Júlio (1999): "Nomes de origem literária na documentaçom galega baixo-medieval", Agália 59, 291-314.
 31. Diéguez Gonçález, Júlio (2000): "Sobre a mudança -ea > ia e -oa > -ua em galego-português", Agália 61, 23-24.
 32. Diéguez Gonçález, Júlio (2000): "Achegas para o estudo na onomástica pessoal da Galiza na Baixa Idade Média", in Rodríguez (ed.) (2000), 423-462.
 33. Dobarro, Xosé María (2000): "Eduardo Pondal e o diccionario da Academia: unha carta inédita", Grial 147, 503-511.
 34. Dubert García, Francisco (2000): "Sons e letras nas 'Gramáticas clásicas' do galego", in Rodríguez (ed), 463-475.
 35. Feixó Cid, Xosé & Xosé Antonio Pena Romay (dirs.) (2000): Diccionario Cumio da lingua galega: Primaria. Vigo: O Cumio. XVI + 972 p.
 36. Feixó, Xosé (dir.) (2000): Diccionario Cumio da lingua galega. Secundaria e Bacharelato. Vigo: O Cumio. XXIX + 1037 p. + 1 CD-ROM.
 37. Feixó, Xosé (dir.) (2000): Diccionario de peto Cumio da lingua galega. Vigo: O Cumio. XIV + 654 p.
 38. Feixó, Xosé (dir.) (2000): Pequeno diccionario Cumio da lingua galega. Vigo: O Cumio. XI + 979 p.
 39. Fernández, Mauro A. (2000): "Cuando los hablantes se niegan a elegir: multilingüismo e identidad múltiple en la modernidad reflexiva", Estudios de Sociolingüística 1, 1, 47-58.
 40. Fernández Pérez-Sanjulián, Carme & Goretti Sanmartín Rei (2000): "O estilo de Ramón Otero Pedrayo", in Rodríguez (ed.) (2000), 213-233.
 41. Fernández Rei, Francisco (2000): "¿Existe ou non unha lingua galega moderna? O ILG e o debate sobre a norma do galego", A Trabe de Ouro 42, 71-79.
 42. Fernández Rei, Francisco (2000): "Dialectalismos, arcaísmos e empréstimos portugueses na construcción da lingua literaria de Ramón Cabanillas", in Rodríguez (ed.) (2000), 507-525.
 43. Fernández Salgado, Benigno (2000): Os rudimentos da lingüística galega: un estudio de textos lingüísticos galegos de principios do século XX (1913-1936). Anexo 47 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade. 353 p.
 44. Ferreiro, Manuel (2000): "Os carballos pondalianos (sobre 'Fillo cativo da gandra')", in Rodríguez (ed.) (2000), 235-254.
 45. Ferro Ruibal, Xesús (1999): "Reflexións verbo da traducción da Biblia ó galego", Viceversa 5, 11-39.
 46. Fontenla Leal, José Luís (2000): "Língua portuguesa e Acordo ortográfico", in Rodríguez (ed.) (2000), 537-550.
 47. Forneiro Pérez, José Luís (2000): "Formas léxicas autóctones, desconhecidas ou infrequentes, no Romanceiro tradicional galego", in Rodríguez (ed.) (2000), 551-563.
 48. Fountain, Catherine (1999): "A Galician cantiga: Don Fagundo's cow", Cornell Working Papers in Linguistics 17, 147-151.
 49. Fountain, Catherine (1999): "A Galician will from the 13th century", Cornell Working Papers in Linguistics 17, 161-166.
 50. Freixanes, Víctor F. (2000): "Primeiros pasos do galego na radiodifusión (1933-1936). A primeira radio galega", Revista Galega do Ensino 29, 51-66.
 51. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2000): "Algunhas cuestións arredor da transitividade en galego", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 387-395.
 52. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2000): Gramática da lingua galega. II: Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra. 748 p. Bibl. Index.
 53. Frías Conde, Xavier (2000): "O elemento árabe en galego (I)", Revista Galega de Filoloxía 1, 157-171.
 54. Galanes Santos, Iolanda (2000): Desenvolvemento da linguaxe administrativa galega. In Teses de doutoramento en CD-ROM 1999. Disk 2: Humanidades e Ciencias Sociais. Santiago de Compostela: Universidade. | Diss. Univ. de Santiago de Compostela, 1999. 525 p.
 55. García, Constantino (2000): "Panorama da historiografía lingüística galega", in Filologia, literatura e linguística. Colóquio Internacional. Curia, 1997. Comemorações do nascimento do Professor Manuel Rodrigues Lapa. S. l.: Fundação António de Almeida, 109-123.
 56. García Ares, Maricarme [2000]: Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano publicado en 1884 por Dn. M(arcial) V(alladares) N(úñez). A Coruña: Real Academia Galega. 140 p. | Cadernos de Lingua, anexo 4. | Marcial Valladares Núñez, 1821-1903. | Vocabulary, 45-140.
 57. Garcia Negro, Maria Pilar (2000): Direitos lingüísticos e control político. Santiago de Compostela: Laiovento. 122 p.
 58. Garrido, Carlos (2000): "A concepçom da linguagem técnica e científica en Carvalho Calero", in Rodríguez (ed.) (2000), 213-226.
 59. Garrido, Carlos & Carles Riera (2000): Manual de galego científico. S. l.: AGAL. 459 p. App. Index.
 60. Gil Hernández, António (2000): "Apuntamentos desde a Galiza (espanhola) sobre o discurso 'da / de' unidade para a lusofonia", in Rodríguez (ed.) (2000), 565-575.
 61. Gómez Guinovart, Javier (1999): "A neoloxía terminolóxica informática en castelán, catalán e galego", Viceversa 5, 75-83.
 62. Gonçález Blasco, Luís (2000): "Quem está a deturpar o idioma galego?", in Rodríguez (ed.) (2000), 577-593.
 63. González, Isabel (dir.) (2000): Diccionario italiano-galego. [Santiago de Compostela]: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia. 695 p.
 64. González García, Luís & María Rosario Soto Arias (2000): "O galego na producción de Emilia Pardo Bazán", Revista Galega de Filoloxía 1, 97-155. | Vocabulary, 134-155.
 65. González Millán, Xoán (2000): "O século XIX no Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez", Cadernos de Lingua 21, 5-24.
 66. Gugenberger, Eva (2000): "Psychologische und sprachliche Aspekte der galicischen Emigration", Galicien Magazin 9, 19-25.
 67. Gutiérrez Aller, Victorino (2000): "O galego na administración de xustiza", in Pereira Fernández (coord.) (2000), 21-32.
 68. Head, Brian Franklin (2000): "A etimologia de 'saudade'", in Rodríguez (ed.) (2000). 595-627.
 69. Henríquez Salido, Maria do Carmo (2000): "O professor Carvalho Calero, humanista e lingüista", in Rodríguez (ed.) (2000), 227-237.
 70. Kabatek, Johannes (2000): Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual. Vigo: Xerais. 452 p. Bibl. App. | Translation of: Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart. Tübingen: Max Niemeyer, 1996.
 71. Labraña Barrero, Sabela (2000): "Identidade e usos lingüísticos. Segunda xeración de inmigrantes galegos en Cataluña", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 463-471.
 72. Lagares, Xoán Carlos (2000): "Algunhas consideracións sobre o xénero gramatical e o sexismo lingüístico en galego", Revista Galega de Filoloxía 1, 67-96.
 73. Lahuerta Mouriño, Fernando & Francisco X. Vázquez Álvarez (2000): Vocabulario multilingüe de organismos acuáticos: nome científico, galego, español, inglés, francés, portugués. [Santiago de Compostela]: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia. 621 p.
 74. López Varela, Elisardo (2000): "O posicionamento de Curros Enríquez perante a lingua", Revista Galega de Filoloxía 1, 199-208.
 75. Mariño Paz, Ramón (2000): "As liñas en galego do Theatro Moral y Político de la Noble Academia Compostelana (1731) de Pablo Mendoza de los Ríos", Revista Galega de Filoloxía 1, 35-65.
 76. Mariño Paz, Ramón (2000): "Cronoloxía da regularización dos temas de perfecto dos verbos 'valer' e 'doer' en galego", in Rodríguez (ed.) (2000), 699-711.
 77. Mariño Paz, Ramón (2000): "O idioma galego na vida, na obra e na época de Juan Antonio Posse (1766-1854), Manuel Pardo de Andrade (1760-1832) e Francisco del Valle Inclán (1736-ca. 1808)", A Trabe de Ouro 41, 27-48; 42, 57-69.
 78. Martí i Girbau, Núria (1999): "En preceding Direct Objects in Galician: an indefiniteness marker?", Catalan Working Papers in Linguistics 7, 141-158.
 79. Martínez Ángel, Lorenzo (2000): "Nota sobre un topónimo gallego: 'León'", Boletín de Estudios del Seminario 21 [= Homenaje al Dr. Eligio Rivas Quintas], 83-84.
 80. Martínez Seixo, Ramón Anxo (dir.) (2000): Diccionario fraseolóxico galego: unha achega desde o galego vivo. Vigo: A Nosa Terra. 207 p. | Rev.: María Álvarez de la Granja, Cadernos de Lingua 21, 2000, 173-178.
 81. Méndez Fernández, Luz (2000): ¿Por que se chama así este sitio? O significado dos nosos nomes de lugar. Santiago de Compostela: Lea. 95 p.
 82. Méndez, Benxamín & Fredo de Carbexe (2000): "Bases pra úa valorización sociollingüística en Asturias. El Navia-Eo", Lletres Asturianes 75, 27-47.
 83. Monteagudo, Henrique (2000): "As ideas lingüísticas de Castelao", in Ramón Máiz (coord.) (2000): Castelao. Sempre en Galiza. 2nd ed. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Univ. de Santiago de Compostela, 145-175. | 1st ed. 1992.
 84. Monteagudo, Henrique (2000): "Ideas de Manuel Murguía sobre o idioma galego", BRAG 361 [= Número monográfico en honor de D. Manuel Martínez Murguía, primeiro Presidente da Real Academia Galega e a quen este ano está dedicado o Día das Letras Galegas], 197-220.
 85. Monteagudo, Henrique (2000): "Lingua, literatura, nación en Ramón Menéndez Pidal", in Rodríguez (ed.) (2000), 881-909.
 86. Monteagudo, Henrique (2000): "Quinze ans de la loi de normalisation linguistique en Galice (1983-1998). Notes pour un bilan", Lengas 47 [= M.-C. Alén-Garabato & X.-P. Rodríguez-Yáñez (coords.): Le galicien et la sociolinguistique galicienne à la conquête de la reconaissance sociale de la langue], 131-158.
 87. Monteagudo, Henrique (2000): Castelao: Defensa e ilustración do idioma galego. Vigo: Galaxia. 274 p.
 88. Monteagudo Romero, Henrique & Xermán García Cancela (coords.) (2000): Diccionario normativo galego-castelán. Vigo: Galaxia. 4th ed. 996 p. | 1st ed. 1988.
 89. Moreira, Benjamin (2000): "A língua portuguesa no século XXI: algumas problemáticas", in Rodríguez (ed.) (2000), 719-741.
 90. Moscoso Mato, Eduardo (2000): Os tempos compostos no galego medieval. Santiago de Compostela: Universidade. 254 p. | Verba, anexo 46.
 91. Mosteiro Louzao, Manuel (2000): "A expresión lingüística do significado de 'causalidade'", Revista Galega de Filoloxía 1, 187-198.
 92. Neira, Marga & Xesús Riveiro [2000]: Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos. A Coruña: Real Academia Galega. 152 p. | Cadernos de Lingua, anexo 5. | Juan Manuel Pintos Villar, 1811-1876. | Vocabulary, 31-148.
 93. Ochoa, Dolores (2000): "O empobrecimento do galego da xente nova", Galicien Magazin 9, 5-9.
 94. Penabade Rei, Bernardo (2000): "Alguns usos conflitivos da preposiçom 'a' nos complexos verbais", in Rodríguez (ed.) (2000), 743-757.
 95. Pereira Fernández, Miguel (coord.) (2000): Lingua e literatura da comarca de Deza (Actas das primeiras xornadas celebradas en Lalín, en outubro de 1999). Lalín: Seminario de Estudios de Deza / Concello de Lalín. 80 p.
 96. Pereira, Mario (2000): "A Comarca de Deza no Mapa Sociolingüístico Galego (MSG)", in Pereira Fernández (coord.) (2000), 65-76.
 97. Peres Rodrigues, José Henrique (2000): "Especificidades do galego-português como língua-alvo da traduçom na Galiza", in Rodríguez (ed.) (2000), 759-769.
 98. Pitta, Paulo & Ignacio Vázquez (2000): "Correspondências no uso de usted (esp.), vostede (gal.), vostè (cat.) e você (pt.) segundo a norma padrão peninsular", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 582-587.
 99. Posada Sáez, Beatriz (1999): "Glosario trilingüe do léxico da gaita: galego-castelán-inglés", Viceversa 5, 85-110.
 100. Prieto Alonso, Domingos (2000): "Planificaçom lingüística do galego: Vicente Viqueira, mestre de dom Ricardo", in Rodríguez (ed) (2000), 267-279.
 101. Ramallo, Fernando & Gabriel Rei-Doval & Xoán Paulo Rodríguez Yáñez (coords.) (2000): Manual de ciencias da linguaxe. Vigo: Xerais. 802 p.
 102. Ramallo, Fernando F. (2000): "Rétention et reproduction du galicien", Lengas 47 [= M.-C. Alén-Garabato e X.-P. Rodríguez-Yáñez (coords.): Le galicien et la sociolinguistique galicienne à la conquête de la reconaissance sociale de la langue], 97-117.
 103. Recalde, Montserrat (2000): "Le parcours socioculturel du galicien. Du Moyen Âge au XXe siècle", Lengas 47 [= M.-C. Alén-Garabato e X.-P. Rodríguez-Yáñez (coords.): Le galicien et la sociolinguistique galicienne à la conquête de la reconaissance sociale de la langue], 11-39.
 104. Regueira, Xosé L. (2000): "Current studies in Galician linguistics (1997-1999)", Comparative Romance Linguistics Newsletters 49, 18-39.
 105. Regueiro Tenreiro, Manuel (2000): "Bilinguisme social en Galice", Lengas 47 [= M.-C. Alén-Garabato e X.-P. Rodríguez-Yáñez (coords.): Le galicien et la sociolinguistique galicienne à la conquête de la reconaissance sociale de la langue], 119-130.
 106. Rei Lema, Xosé María (ed.) (2000): Francisco Romero Lema: Vocabulario de Soneira. A Coruña: Real Academia Galega. 195 p. | Cadernos de Lingua, anexo 6. | Francisco Romero Lema, 1903-1972. | Vocabulary, 43-176.
 107. Rei-Doval, Gabriel (2000): "Matériaux pour une histoire de la sociolinguistique galicienne: antécédents et études macrosociolinguistiques empiriques (1967-1997)", Lengas 47 [= M.-C. Alén-Garabato e X.-P. Rodríguez-Yáñez (coords.): Le galicien et la sociolinguistique galicienne à la conquête de la reconaissance sociale de la langue], 159-191.
 108. Rivas Quintas, Elixio (2000): A auga na natureza. [Ourense]: Grafodos. 460 p.
 109. Rivas Quintas, Elixio (2000): Rega e outros servicios. [Ourense]: Grafodos. 253 p.
 110. Rivas, Paco (2000): Fraseoloxía do mar na Mariña luguesa. [Santiago de Compostela]: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia. 90 p.
 111. Rocha, Júlio César Barreto (2000): "O dilema de Carvalho Calero", in Rodríguez (ed.) (2000). 817-831.
 112. Rodríguez, Carlos (2000): "O barallete dos xingros", Madrygal 3, 97-103.
 113. Rodríguez, José Luís (2000): "Para um perfil das formas de tratamento: vostede / vosté.. você", in Rodríguez (ed.) (2000), 847-883.
 114. Rodríguez, José Luís (2000): "A Galiza, 'raiz anterga da nossa cultura' ou a 'portugaleguidade' de Rodrigues Lapa", in Filologia, literatura e linguística. Colóquio Internacional. Curia, 1997. Comemorações do nascimento do Professor Manuel Rodrigues Lapa. S. l.: Fundação António de Almeida, 61-78.
 115. Rodríguez, José Luís (ed.) (2000): Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade. 2 vols. Vol. 1: A Obra de Ricardo Carvalho Calero. Lingüística. 1007 p. [Vol. 2: Literatura. Miscelánea. 1044 p.].
 116. Rodrigues Gomes, Jorge (2000): "Ortofonia e pronúncia padrom galega", in Rodríguez (ed.) (2000), 833-846.
 117. Rodríguez Cruz, Xosé (2000):Así falan na Gudiña. [Ourense]: Deputación Provincial. 363 p.
 118. Rodríguez Vega, Rexina (2000): "O galeguismo como préstamo léxico nas autotraduccións ó castelán de Álvaro Cunqueiro", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 624-631.
 119. Sánchez Rei, Xosé Manuel (2000): "Aproximación dialectal aos pronomes demostrativos no galego contemporáneo", in Rodríguez (ed.) (2000), 885-902.
 120. Sánchez Rodríguez, Helena (2000): "Léxico da parróquia de Seteventos", in Rodríguez (ed.) (2000), 903-924.
 121. Santamarina, Antón (2000): "Normalisation linguistique en Galice. Trente ans d'histoire", Lengas 47, 41-65.
 122. Santamarina, Antón (ed.) (2000): Diccionario de diccionarios. [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 62 p. + 1 CD-ROM. | Biblioteca Filolóxica. Instituto da Lingua Galega. | Works included: Francisco Javier Rodríguez, Diccionario gallego-castellano [1863]; Juan Manuel Pintos, Vocabulario gallego-castellano [Ms. ca. 1865]; Juan Cuveiro Piñol, Diccionario gallego [1876]; Marcial Valladares Núñez, Diccionario castellano-gallego [1884]; Marcial Valladares Núñez, Nuevo suplemento al Diccionario castellano-gallego publicado en 1884 por D. M. Valladares Núñez [Mss. 1896-1902]; Manuel Leiras Pulpeiro, Vocabulario [Ms. ca. 1906-1912]; Real Academia Galega, Diccionario gallego-castellano [1913-1928]; X. F. Filgueira Valverde et al., Vocabulario popular gallego-castellano [1926]; Leandro Carré Alvarellos, Diccionario-galego castelán [4th ed. 1974]; Eladio Rodríguez González, Diccionario enciclopédico gallego-castellano [1958-1961]; Eladio Rodríguez González, Apéndice ó Diccionario encilopédico gallego-castellano [1961]. | Rev.: Carme Hermida Gulías, A Trabe de Ouro 43, 109-112.
 123. Santos, Mário Gomes dos (2000): "A língua das mil pátrias", in Rodríguez (ed.) (2000). 925-929.
 124. Sinner, Carsten (2000): "Análise funcional de 'Asterix' en galego", Galicien Magazin 9, 10-13.
 125. Sousa Fernández, Xulio César (2000): Estudio diacrónico das construccións con mandar como verbo de orde en galego. In Teses de doutoramento en CD-ROM 1999. Disk 2: Humanidades e Ciencias Sociais. Santiago de Compostela: Universidade. | Diss. Univ. de Santiago de Compostela, 1999. 317 p.
 126. Souto Cabo, José António (2000): "Sobre (falsos) testemunhos galegos de 'dezir' e 'recebir': dous documentos de Ribas de Sil", in Rodríguez (ed.) (2000), 937-962.
 127. Suárez Fernández, Xosé Miguel (2000): "Primeiros usos escritos de -Y- < -LJ-, C'L-, -G'L- en gallego-asturiano", Lletres Asturianes 75, 99-110.
 128. Suárez Vázquez, Damián (2000): "As autoridades no Diccionario gallego-castellano (1913-1928) da Real Academia Galega", Cadernos de Lingua 21, 67-102.
 129. Toimil, Alfonso & Gonzalo Navaza (2000): "A toponimia no concello de Lalín", in Pereira Fernández (coord.) (2000), 51-64.
 130. Torres del Río, Joaquín (2000): A toponimia do concello de Porto do Son. Bases para unha sistematización. Noia: Toxosoutos. 118 p.
 131. Varela Aenlle, Carlos Xesús (2000): Toponimia del Eo-Navia. Eilao: Mesa prá Defensa del Galego de Asturias. 86 p.
 132. Varela Pérez, Xosé Ramón (2000): "O estatus do galego na bibliografía lingüística escrita en inglés", Cadernos de Lingua 21, 103-121.
 133. Vázquez Pardal, Ana Belén (2000): "Edición dun texto medieval: o testamento de Fernán Beserra (1423)", Cadernos de Lingua 21, 123-143.
 134. Vázquez Rodríguez, Joaquim (2000): Toponimia do concello de Melide. [Melide]: Concello. 287 p.
 135. Veny, Joan (2000): "Gallec i català. Relacions i paral·lelismes lingüístics", in de Riquer, Losada & González (eds.) (2000), 708-720.
 136. Verdelho, Telmo (2000): "Uma polémica sobre 'la lengua lusitana, ò gallega', no século XVIII", in Rodríguez (ed.) (2000), 759-806.
 137. Vikin, Joe (2000): Galician-English / English-Galician (Galego) concise dictionary (Northwestern Spain). New York: Hippocrene Books. XIV + 600 p.
 138. Vila-Botanes, Suso (2000): "A diócese sueva de Tui", Boletín de Estudios del Seminario 21 [= Homenaje al Dr. Eligio Rivas Quintas], 85-89.
 
OCCITAN: Maurice Westmoreland, University at Albany (2001)
 1. Akin, Salih, ed. 1999. Noms et re-noms: la dénomination des personnes, des populations, des langues et des territoires. Rouen: Publications de l'Université de Rouen. 287 pp.
 2. Alén Garabato, Maria Carmen. 1999. Quand le 'patois' était politiquement utile. L'usage propagandiste de l'imprimé occitan à Toulouse durant la période révolutionnaire. Paris: L'Harmattan. 190 pp.
 3. Alexis, Laurent. 1998. Front National et langues 'régionales'. Estudis Occitans 23-24: 14-15.
 4. Allières, Jacques. 1998. La Grammaire béarnaise de Vastin Lespy. In Pic 1998a:67-81.
 5. Arturo i Perucho, Jesús. 1997-1998. Restes codicológicos del mès antic manuscrit de 'Jaufre' amb algunes consideracions sobre aquesta novel.la provençal. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 46:9-22.
 6. Aymard, Robert. 1998a. Petit lexique français-gascon. Uzos: Author. 46 pp.
 7. Aymard, Robert. 1998b. Anciens noms de famille du Nestés. Bulletin de la Société Raymond. 43-70.
 8. Bal, Willy et al. 1997. Bibliographie sélective de linguistique française et romane. 2e éd. Paris: Duclot. 226 pp.
 9. Baldinger, Kurt. 1999. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan. Supplément (DAOSuppl). Tübingen: Niemeyer. 74 pp.
 10. Baldinger, Kurt, and Nicoline Hörsch. 2000. Dictionnaires onomasiologiques de l'ancien occitan et de l'ancien gascon. Tübingen: Niemeyer. 251 pp.
 11. Balmayer, Louis. 2000. Lignes dialectométriques et isoglosses sur le domaine du Montpelliérain. Revue de Linguistique Romane. 64:409-426.
 12. Barraqué, Jean-Pierre, éd. 1999. Le Martinet d'Orthez. Textes médiévaux inédits: violence, pactes et pouvoir judiciare en Béarn à la fin du Moyen âge. Biarritz: Editions Atlantica. 309 pp.
 13. Barroi, Justin, Jean Raybaut, and Catherine Raybout. 1998. Lexique français - castillonnais. Roquebrune: Ed. Du Cercle de généalogie de Roquebrune et du Mentonnais.
 14. Bec, Pierre. 1999. Encore sur la prononciation du u en occitan médiéval: l'apport de l'ancien gascon au problème. Revue des Langes Romanes 103/2:213-222.
 15. Belletti, Gian Carlo, ed. 1998. Rolando a Saragozza. Alessandria: Edizioni dell'Orso. 127 pp.
 16. Belly, Michel. 1998. Du lexique au dictionnaire, l'art du lexicographe: Vastin Lespy et Vincent Foix. In Pic 1998a:107-133.
 17. Billy, Pierre-Henri. 1998-1999. La Société bas-auvergnate au prisme de la nomination (XIVe - XVe siècles). Onoma 34:45-58.
 18. Billy, Pierre-Henri. 1999. Les noms de rue au bas Moyen Age. Nouvelle revue d'onomastique 33-34:261-269.
 19. Billy, Pierre-Henri. 2000. Review of Kathryn Klingebiel, Bibliographie linguistique (1983-1977) de l'ancien occitan (Birmingham: AIEO, 1999). Nouvelle revue d'onomastique 35-36:353-354.
 20. Blanchet, Philippe. 1999a. Littérature, inter-locateur et choix de langues: L'Exemple de la littérature provençale de langue française. Lettres Romanes 53/3-4:281-306.
 21. Blanchet, Philippe. 1999b. La Chanson provençale aujourd'hui en langue provençale: formes et fonctions des productiones publiques. L'Astrado 34:126-173.
 22. Blanchett, Philippe. 1999c. Parlons provençal: Langue et culture. Paris: L'Harmattan. 160 pp.
 23. Blanchet, Philippe, Roland Breton, and Harold F. Schiffman, eds. 1999d. Les Langues régionales de France: un état des lieux à la veille du XXIe siècle. Actes d'un colloque organisé a l'University of Pennsylvania, Philadelphia, USA [octobre, 1996]. Louvain-la-Neuve: Institut de linguistique générale & Peeters. 202 pp.
 24. Blanco Garcia, Pilar. 1999. La diffusion du provençal par l'autotraduction: Mistral. In Thiolier-Méjean 1999b:251-260.
 25. Boisgontier, Jacques. 1999. Notes sur le Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon [DAG]. Revue des Langues Romanes 103/2:223-227.
 26. Bollèe, Annegret, Johannes Kramer, and Hans Dieter Bork, eds. 1997. Latinitas et Romanitas. Bonn: Romanistischer Verlag. 535 pp.
 27. Bonnaud, Pierre. 1999. Nouveau dictionnaire général français-auvergnat. Nonette: Eds. Créer. 780 pp.
 28. Bonnet, Christian. 2000. Occitan Language. MLA International Bibliography [1999].
 29. Bòrdas, Richard. 1999-2000. L'istoria de Guilhem dau Molin. Paraulas de novelum 86:16-17.
 30. Borriero, Giovanni. 1999. Il tópos dell'ineffabile della retorica medievale e nella lirica trobadorica. Medioevo Romanzo 23/1:21-65.
 31. Boyer, Jean-Paul, and François-Xavier Emmanuelli, eds. 1999. De Provence et d'ailleurs. Mélanges offerts à Noël Coulet. Marseille: Fédération historique de Provence. 546 pp.
 32. Boyrie-Fénié, Bénédicte. 1998. Patrimoine archéologique et toponymie: l'exemple des Landes. In Wydmusch 1998:53-70.
 33. Brea, Mercedes. 1998. Narrativa Breve Provenzale. In Paredes and Gracia 1998:165-84.
 34. Bruno, Michelangelo. 1998a. Alpi sud occidentali tra Piemonte e Provenza, i nomi di luogo: Etimologia e storia, dizionario toponomastico. Introduction de Sergio Arneodo. Cuneo: Centro Prouvençal Coumboscuro. 192 pp.
 35. Bruno, Michelangelo. 1998b. I nomi di luogi delle Alpi provenzali. Introduction de Sergio Arneodo. Cuneo: Centro Prouvençal Coumboscuro. 405 pp.
 36. Burrell, Margaret. 1998. St. Brendan in Occitania: A Study of Confusion and Conflation. Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association 90:21-38.
 37. Calvet, Antoine. 1999. Trois exemples de versions occitanes des Légendes de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem. In Thiolier-Méjean 1999b:319-324.
 38. Calvet, Louis-Jean. 1999a. La Guerre des langues et les politiques linguistiques. Paris: Hachette. 294 pp.
 39. Calvet, Louis-Jean. 1999b. L'Endogène, l'exogène et la néologie: le lexique marseillais. In Gasquet-Cyrus et al 1999:57-71.
 40. Cerquiglini, Bernard, and Jean-Louis Lebrave. 1997. PHILECTRE: Ein interdisziplinares Forschungsprojekt in Bereich der elektronischen Philologie. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 27/106:83-93.
 41. Cerquiglini, Bernard, and Jean-Louis Lebrave. 1998. PHILECTRE: un projet de recherche pluridisciplinaire en philologie éléctronique. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 5/1:233-239.
 42. Chambon, Jean-Pierre. 1999a. L'Agencement spatial et fonctionnel des vicairies carolingiennes dans le midi de la Gaule: une approche linguistique. Revue de Linguistique Romane 63:55-174.
 43. Chambon, Jean-Pierre. 1999b. Sur la répartition des toponymes en -ANU et -ANICU et les courants de romanisation de la Gaule méridionale. Travaux de Linguistique et Philologie 37:141-161.
 44. Chambon, Jean-Pierre. 1999c. Frm. fayard 'hêtre': étude lexicographique et lexicologique d'un régionalisme. Revue des Langues Romanes 103/2:229-246.
 45. Chambon, Jean-Pierre, Jean-Paul Chauveau, Colette Dondaine, and Pierre Rézeau. 1999. Cas d'étymologie double dans le FEW (VI). Travaux de Linguistique et Philologie 37:251-262.
 46. Chambon, Jean-Pierre. 2000a. Un des plus anciens documents linguistiques occitans relatifs à l'Auvergne méridionale. Lengas 48:7-44.
 47. Chambon, Jean-Pierre. 2000b. Aocc. arta et gralha: encore sur la localisation du manuscrit Brit. Mus. Add. 17920 (BrunelMs 13). Revue des Langues Romanes 104/1:165-168.
 48. Chambon, Jean-Pierre, and Christian Hérilier. 2000. Alibert vu d'Auvergne: notes de lexicographie critique en doumaine occitan à propos de deux sources aurillacoises du Dictionnaire occitan-francais. Revue des Langues Romanes 104/1:169-186.
 49. Chambon, Jean-Pierre, and Philippe Olivier. 2000. L'histoire linguistique de l'Auvergne et du Velay. Travaux de Linguistique et Philologie 38:83-153.
 50. Charnay, Annie. 1998. Paroles de voleurs: Gens de sac et de corde en pays toulousain au début du XVIe siècle. Introduction by Françoise Hildesheimer. Paris: Champion. 423 pp.
 51. Chirio, Jacques. 1999. La lettre 'H' sert-elle à noter l'hiatus? On pourrait répondre oui et non. Lou Sourgentin 136:44.
 52. Comes, Annalisa. 1998. Nota sull'espressione provenzale a tapi. Cultura Neolatina 58:325-329.
 53. Dauphine, James, ed. 1999. Le Parler de Clans. Mont de Marsan: Ed InterUniversitaires - SPEC. 170 pp.
 54. Davies, Peter V. 1998a. Gascon. In Price 1998:190-192.
 55. Davies, Peter V. 1998b. Occitan. In Price 1998:343-348.
 56. Delmas, Jacques. 1999. TV-Oc, per doman? Aquò d'Aquí 133-34:8-9.
 57. Dietz, Klaus. 1999. Die gallo- und iberoromanische Rezeption gotischer Lehnwörter mit ai und die Rekonstruktion des gotischen Lautsystems. Sprachwissenschaft 24/4:453-489.
 58. Domenge, Jan-Luc. 1999. Grammaire du provençale varois. La Farlède: AVEP. 236 pp.
 59. Domenge, Jan-Luc. 2000. Quelques caractèristiques du parler de Châteaudouble. AVEP [Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dou prouvençau] 96/2:7.
 60. Ducos, Joëlle. 1999. L'Escrit scientifique au Moyen Age - Langue d'oc et langue d'oïl. Garona 15:55-71.
 61. Epron, Patrick. 1998. Dictionnaire de l'origine des noms de lieux en Gironde et en Aquitaine. Bordeaux: Association de Recherche, de Prospection et d'Etude. 244 pp.
 62. Fénie, Jean-Jacques. 1998. L'érosion et la promotion de la toponymie: l'exemple de la Gascogne. In Wydmusch 1998:33-51.
 63. Feuillet, Joan. 1998. Las questions ligadas a la causida exclusiva de las formas fach, nuèch, dich ... dins una nòrma del lengadocian. Estudis Occitans 23-24:66-89.
 64. Fischer, Johann. 1997. Zur Rolle der Graphie bei Minderheitensprachen: Das Okzitanische im Piemont. Festschrift für Hans Dieter Bork zum 65 Geburtstag. In Bollèe et al 1997:67-76.
 65. Fornés, Lluís. 1999. Euphemia Llorente i el filòleg Michel Ventura Balanyà. Paraula d'Oc 3:7-24.
 66. Frank, Barbara, and Jörg Hartmann, eds. 1997. Inventaire systématique des premiers documents des langues romanes. Vol. 4 Partie documentaire. Chartes (françaises et occitanes). Tübingen: G. Narr. 523 pp.
 67. Gambino, Francesca. 2000. L'Anonymat dans la tradition manuscrite de la lyrique troubadouresque. Cahiers de Civilisation Médiévale 43:33-90.
 68. Gardy, Philippe. 1999a. Pey de Garros's L'Oeuvre au noir. Revue des Langues Romanes 103/2:261-276.
 69. Gardy, Philippe. 1999b. Langue d'oc, langue messagère. Auteurs en scène (André Benedetto, un homme-théâtre) 3:17-19.
 70. Gardy, Philippe. 1999c. L'Aiguille dans la meule de foin? Le quotidien Sud Ouest et l'occitan. Garona 15:73-93.
 71. Gardy, Philippe, and Jean-François Couronau. 1999d. Une signalisation bilingue français-occitan dans un village languedocien: mise en oeuvre et réception. In Akin 1999:251-269.
 72. Gardy, Philippe. 2000. Review of Maria Carmen Alén Garabato, Quand le 'patois' était politiquement utile. L'usage propagandiste de l'imprimé occitan à Toulouse durant la période révolutionnaire (Paris: L'Harmattan, 1999). Revue des Langues Romanes 104/1:231-235.
 73. Gasquet-Cyrus, Médéric, Guillaume Kosmicki, and Cécile Van den Avenne, eds. 1999. Paroles et musiques à Marseille: les voix d'une ville. Paris: L'Harmattan. 208 pp.
 74. Gaudàs, Jaume. 1999. Oc-TV.net Oc-TV on the Oeb. Occitans! 91:11.
 75. Gaunt, Simon, Ruth Harvey, Linda Paterson, John Marshall, and Melanie Florence. 2000. Marcabru: A Critical Edition. Cambridge: Brewer. 609 pp.
 76. Gensollen, Rogié. 2000. Un pouèto Varès: Bartoumièu Fourjoun. AVEP [Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dou prouvençau] 94:3-7.
 77. Gensollen, Rogié. 2001. Un pouèto Varès: Bartoumièu Fourjoun. AVEP [Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dou prouvençau] 97:8-15.
 78. Gimeno Betí, Lluís. 2000. Català i occità: a l'entorn de la llengua del Cançconer dels Masdovelles. Revue de Linguistique Romane 64:119-165.
 79. González Ollé, Fernando. 2000. El artículo gascón et ˜ (e)ro/(e)ra en Aragón y Navarra. Zeitschrift für Romanische Philologie 116/2:260-278.
 80. Gresti, Paolo. 2000. La Conzone En est son far chansonet'ai noelha [Bibliographie der Troubadours, 328.1]. Zeitschrift für Romanische Philologie 116/2: 237-259.
 81. Grosclaude, Michel, and Gilabèrt Nariòo. 1998. Répertoire des conjugaisons occitanes de Gascogne. Orthez: Per Noste/La civada. 159 pp.
 82. Grosclaude, Michel. 1999a. Le gachassin n'est pas un gâcheur de plâtre et le lantar n'est pas un fabricant de catafalques! Païs Gascons 190:11-12.
 83. Grosclaude, Michel. 1999b. Lo grulh. Païs Gascons 192:8.
 84. Guimier, Claude, ed. 1999. La Thématisation dans les langues. (Sciences pour la Communication 53) Berlin: Peter Lang. 455 pp.
 85. Haase, Martin. 1997a. Gascon et basque: bilingualisme et substrat. Sprachtypologie und Universaliensforschung 50/3:189-228.
 86. Haase, Martin. 1997b. Baskische Gaskogner - gaskognische Basken: Eine Minderheit in einer Minderheit. In Kattenbusch 1997:149-61.
 87. Häfele, Sibylle. 1999. L'infini dans les chansons de Raimbaut de Vaqueiras. In Thiolier-Méjean 1999b:325-329.
 88. Hamlin, Frank R., and Joseph Gulsoy. 1999. Montpellier en Languedoc et Montpeller en Catalogne. Nouvelle revue d'onomastique 33-34:143-157.
 89. Hart, Thomas, R. 2000. Review of William D. Paden, An Introduction to Old Occitan (New York: MLA, 1998). Tenso 15/1:59-64.
 90. Harvey, Ruth. 1999. A propos de la date de la première 'chanson de croisade': "Emperaire, per mi mezeis" de Marcabru (PC 293,22). Cahiers de Civilisation Médiéval 42/1:55-60.
 91. Hershon, Cyril P. 1999. Isaac de Lattes et le Kiryat Sefer. Etude d'une source historique occitane. Revue des Langues Romanes 103:27-53.
 92. Holtus, Gunter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds. 1998. Lexikon der Romanistischen Linguistik, VII. Kontakt, Migratikon und Kunstsprachen. Kontrastivität, Klassifikation und Typologie. Tübingen: Niemeyer. 1085 pp.
 93. Iglesias, Hector. 2000. Toponymes portugais, galiciens, asturiens et pyrénéens: affinités et problèmes historico-linguistiques. Nouvelle revue d'onomastique 35-36: 105-151.
 94. Imhoff, Brian. 2000. Socio-Historic Network Ties and Medieval Navarro-Aragonese. Neuphilologische Mitteilungen 101/3:443-450.
 95. IEO (Institut d'estudis occitans) - Lemosin. 2000. Quauquas questions a Robert Savy president dau conselh regionau dau lemosin. Occitans! 98:4.
 96. Javerdet, Gérard. 1999. Review of Pierre Monteil, Le Parler de Saint-Augustin, description linguistique d'un micro-dialecte occitan de Corrèze, 2 Vols (Limoges: Pulim, 1997). Nouvelle revue d'onomastique 33-34:351-52.
 97. Joudoux, Robert. 1999. Le chabrol, un débat animal, philologique, ou humain? Lemouzi 150:73-75.
 98. Kattenbusch, Dieter, ed. 1997. Kulturkontakt und Sprachkonflikt in der Romania. Vienna: Braumüller. 312 pp.
 99. Klingebiel, Kathryn. 1998. Occitan Studies. Language. Year's Work in Modern Language Studies 60:185-203.
 100. Klingebiel, Kathryn. 1999. Bibliography of Occitan Linguistics for 1997-1998. Tenso 14/2:164-250.
 101. Klingebiel, Kathryn. 2000. Bibliography of Occitan Linguistics for 1999. Tenso 15/2:141-188.
 102. Kraus, Angelika. 1997. Lexikalisch abgrenzbare Teilraüme des Provenzalischen. In Kattenbusch 1997:211-235.
 103. Lafitte, Jean. 1998a. Tristessa de Chopin o pigreça de Rapin? (sur les terminaisons en -essa/ -esa/ -eça). Ligam-DiGam 11:46-48.
 104. Lafitte, Jean, and Francis Beigbeder. 1998b. Lo conselh de la lenga occitana e las soas purmèras preconizacions. Ligam-DiGaM 11:39-45.
 105. Lafitte, Jean. 1999a. Las nòrmas ortograficas aranesas - Teoria e pratica. Ligam-DiGaM 13:80-132.
 106. Lafitte, Jean. 1999b. Sinòpsi de las nòrmas oficiaux (gascon de França/aranés). Ligam- DiGaM 13:4-17.
 107. Lafitte, Jean. 1999c. Toponimes gascons (2). Ligam-DiGaM 14:22-30.
 108. Lafitte, Jean. 1999d. Escríver los noms pròpis estrangèrs. Ligam-DiGaM 14:31-33.
 109. Lafitte, Jean. 1999e. Preconizacions 2. Ligam-DiGaM 14:11-12.
 110. Lafitte, Jean. 1999f. Preconizacions 2. Ligam-DiGaM 14:12-26.
 111. Lafitte, Jean. 1999g. La Vath d'Aran e los aranés. Ligam-DiGaM 13:3-4.
 112. Lafitte, Jean. 1999h. Nòtas filologicas sus l'aranés. Ligam-DiGaM 14:7-10.
 113. Lafitte, Jean. 1999i. Vocabulari: damisèla, eixilh/eixilhar mei natres que exili/exiliar; emballes/endeballes; qualques mots en mai-. Ligam-DiGaM 14:16-21.
 114. Lafitte, Jean. 1999j. xc, xp, xt latins > sc, sp, st gascons. Ligam-DiGaM 14:39-45.
 115. Lafont, Robert. 1998. La Chanson de Sante Foi: texte occitan du XIe siècle. Genève: Droz. 185 pp.
 116. Lartiga, Halip [Philippe Lartigue]. 1998. Les Racines de la langue gasconne: identité culturelle, limites linguistiques. Belin-Bliet: Princi Negre. 52 pp.
 117. Laurent, Jean-Pierre, and Paul Pedoya. 1997. Dictionnaire occitan-français et grammaire du parler de Montseron (Ariège). Montreuil: Author. 83 pp.
 118. Laurent, Jean-Pierre. 1999a. Etude grammaticale et lexicale des parlers du castillonais: Bethmalais, Bellongue, Biroussan, Castillon. Montseron: Author. 42 pp.
 119. Laurent, Jean-Pierre, and René Pons. 1999b. Parler du Haut-Massatois de la Vallée du Port: étude grammaticale et lexicale; suivi de 'Un troc de vida als Ourtrigous'. Montseron: Author. 36 pp.
 120. Laurent, Richard. 1999. Past Participles from Latin to Romance. (U. of California Publications in Linguistics 133). Berkeley: U. of California Press. 574 pp.
 121. Laux, Christian. 1999. Dire l'ora. L'Occitan 143:7.
 122. Lavalade, Yves. 1999a. Dictionnaire occitan-français. Limousin-Marche-Périgord: étymologies occitanes. St. Paul: Editions Lucien Souny. 203 pp.
 123. Lavalade, Yves. 1999b. Toponymie de la commune de Sadroc (Corrèze). Clau Lemosina 129:4-6.
 124. Lawson, Aaron. 1999. 'Song 1' of Guillaume XI Duke of Aquitaine (1071-1127). Cornell Working Papers in Linguistics 17 (fall):88-94.
 125. Leonardi, Lino, ed. 1998. Testi, Manoscritti, Ipertesti. Compatibilità informatica e letteratura medievale. (Collana Millennio Medievale 5). Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo. 210 pp.
 126. Logue, Mark Patrick. 2000. Obsolete Occitan Loanwords of the French Language. Ann Arbor: DAI.
 127. Lonbardi, Antonella, and Maria Careri, eds. 1999. Intavulare: tavole di canzioneri romanzi. I, Canzioneri provenzali. (Studi e testi, Biblioteca Apostolica Vaticana 387). Vatican City: Biblioteca Apostolica Vaticana. 375 pp.
 128. MacDonald, Aileen Ann, éd/tr. 1999. Passion catalane-occitane. Edition critique. Genève: Droz. 368 pp.
 129. Marquet, Isabelle. 1997. L'Atlas linguistique parlant d'une région des Alpes occidentales: Une deuxième génération d'atlas. Géolinguistique 7:187-195.
 130. Martel, Claude. 1998a. Les mots du jeu de boules provençal. Pétanque, jeu provençal. Préface de Jean-Claude Bouvier. Paris: Rivages. 336 pp.
 131. Martel, Claude. 1998b. La Nesque à la lumière de la toponymie. Alpes de Lumière 127:46-51.
 132. Martel, Philippe. 2000. Review of María Carmen Alén Garabato, Quand le 'patois' était politiquement utile. L'usatge propogandiste de l'imprimé occitan à Toulouse durant la période révolutionnaire (Paris: L'Harmattan, 1999). Lengas 48:181-184.
 133. Martin, Jean-François Robert, éd. 1999. Cartulaire de l'abbaye Saint Jean-de-Sorde. Biarritz: Atlantica. 358 pp.
 134. Medina Granda, Rosa Maria. 1998. A propósito del comportamiento distribucional del occitanico antiguo ge(n)s. Elementos de comparación con el francés y el catalán antiguos g(i)ens y gens. Revista de Filología Románica 15:77-119.
 135. Medina Granda, Rosa Maria. 1999a. No.m sofranhera hiera (Raimbuat de Vaqueiras, descort plurilingüe, IV, 8). Propuesta de reanálisi de hiera. In Rodríguez Alonso 1999: 601-618.
 136. Medina Granda, Rosa Maria. 1999b. Polaridad negativa en Occitano Antiguo. Elementos de comparación con otros romances medievales. Oviedo: Universidad de Oviedo. 404 pp.
 137. Mélélice, Jeanine Elisa. 1997. Les désignations du rouge-gorge en gallo-roman de France. Géolinguistique 7:59-76.
 138. Merle, René. 1999. Quelques remarques sur l'usage de la langue d'oc dans la propagande démocrate-socialiste sous la Seconde République. Lengas 46:33-44.
 139. Mitchell, James G. 1999. Troubadour Lyric: The Power of Love. Cornell Working Papers in Linguistics 17(fall):101-107.
 140. Moreux, Bernard. 1999. Les syntagmes figés en français du Sud-Ouest: essai de typologie synchronique et diachronique. Revue des Langue Romanes 103/2:295-315.
 141. Moreux, Bernard. 2000. Les Mots de Toulouse: Lexique du francais toulousain. Toulouse: PU du Mirail. 617 pp.
 142. Naudeau, Olivier. 1997. Observations sur la langue de Aigar et Maurin. Romania 115/3-4:337-367.
 143. Olivier, Philippe, Jean-Claude Riviere, and Jean Vezole. 2000. Registre des audiences et des sentences de la justice de Dienne (Cantal). Edition critique. Travaux de Linguistique et de Philologie 38:155-251.
 144. Paredes, Juan, and Paloma Gracia. 1998. Tipología de las formas narrativas breves románicas medievales. Granada: Univ. de Granada.
 145. Penella i Ramon, Artur. 1999. Bases per una neokoiné occitano-romànica. Paraula d'Oc 3:28-33.
 146. Pereira, Michael. 1999. Alchemy and the Use of Vernacular Languages in the Late Middle Ages. Speculum 74/2:336-356.
 147. Perugi, Maurizio. 1999a. Les textes de Marcabru dans le chansonnier provençal A: Prospections linguistiques. Romania 117/3-4:289-315.
 148. Perugi, Maurizio. 1999b. Variantes de tradition et variantes d'auteur dans la chanson XII (BdT 29,8) d'Arnaut Daniel. In Thiolier-Méjean 1999b:115-150.
 149. Pfeffer, Wendy. 1998. Recent Trends in Bibliography and Publications of the Troubadours. Romance Languages Annual 10:122-124.
 150. Pfister, Max. 1999. La lexicographie de l'ancien occitan. In Thiolier-Méjean 1999b:151-160.
 151. Pic, François, ed. 1998a. Vastin Lespy (1817-1897). Actes du colloque du Pau (10-11 octobre 1997). Pau: Editions Marrimpouey. 183 pp.
 152. Pic, François. 1998b. Assag de repertòri bibliografic de la 'edicions' de tèxtes occitans modèrnes (dempuèi la fin del sègle XV a 1800) als sègles XIX e XX. Tèxtes Occitans 3:40-91.
 153. Pic, François. 1999c. Catalogue d'une cinquantaine de manuscrits de dictionnaires et glossaires occitans. Complément à la Bibliographie des dictionnaires patois gallo-romans. Revue de Linguistique Romane 63:201-214.
 154. Pic, François. 1999d. Ourdenansas & Coustumas del Libre Blanc ..., Nompareilhas receptas ..., Requeste faicte & baillée par les Dames de la Ville de Tolose ...: les tribulations de trois textes toulousains du XVIe s., ou un cas notoire d'inaccessibilité de la littérature occitane moderne. Revue des Langues Romanes 103/2:317-345.
 155. Pietri, Jaume. 2000. Letra de Provença. Occitans! 96:3.
 156. Poe, Elizabeth W. 2000. Compilatio: Lyric Texts and Prose Commentaries in Troubador Manuscript H (Vat Lat. 3207). (Edward C. Armstrong Monographs on Medieval Literature 11). Lexington, Ky: French Forum. 307 pp.
 157. Potteur, Jean-Claude. 1999. Une charte en l'an 999. Lou Sourgentin 137:4-5.
 158. Price, Glanville, ed. 1998. Encyclopedia of the Languages of Europe. Oxford: Blackwell.
 159. Pujòl, Miquèu. 2000. Eth paradòx deth bilinguisme. Occitans! 94:11.
 160. Pusch, Claus-Dieter. 1999. La Phrase principale en gascon: Un cas de focalisation figée. In Guimier 1999:107-119.
 161. Quint, Nicolas. 1999. Le parler occitan ardéchois d'Albon. Canton de Saint-Pierreville, Ardèche. Description d'un parler alpin vivaro-vellave du boutiérot moyen. Paris: L'Harmattan. 162 pp.
 162. Radaelli, Anna. 2000. La danseta di Uc de Saint Circ (BdT 457,41). Cultura Neolatina 60/1-2:59-88.
 163. Rafanell, August, and Albert Rossich. 2000. La langue occitane dans la Catalogne du XVIIIe siècle. Lengas 48:45-66.
 164. Ranucci, Jean-Claude. 1999. Noms de lieux. Lou Sourgentin 137:16.
 165. Rapin, Cristian. 1999. Diccionari francés-occitan. E-F-G. Puylaurens: IEO. 404 pp.
 166. Ravier, Xavier. 1999. Remarques sur la charte de Nizezius. Nouvelle revue d'onomastique 33-34:111-142.
 167. Ravier, Xavier. 2000. Review of Bérot Marcellin, La vie des hommes de la montagne dans les Pyrénées racontée par la toponymie, Preface by Jean-François LeNail (Toulouse / Tarbes: Parc National des Pyrénées / Editions Milan, 1998). Nouvelle revue d'onomastique 35-36:357-360.
 168. Regis, Bertrand. 1997. Bulletin critique: Usage linguistique et textes en provençal, travaux récents sur les XVIIe - XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Provence Historique 47:340-346.
 169. Revertegat, Jean-Paul. 1998. La Soupe courte: Paroles d'un enfant de Montfort-sur-Argens. Thorenc: Cheminements. 270 pp.
 170. Reyre, Celino, and Enri Moucadèl. 1998. Escais-noum de vilo, vilage e vilajoun en ribo de Durènço, de Pertus fin qu'au Rose. Provençau a l'Escolo 5:12-13.
 171. Ricketts, Peter T. 1999. Peire Bremon Ricas Novas, problèmes lexicologiques. In Thiolier-Méjean 1999b:161-169.
 172. Rigaud, Felip. 1998. Leis illas de Provènça (Liber insularum Provinciae), assai sus la toponimia isulara, sègles XIIen - XVen (seguida) de l'illa de Bendor ais illas de Lerins. Estudis Occitans 23-24:46-65.
 173. Roberge, Yves. 1999. Quaint Agreement and the Theory of Spell-Out. In Trevino and Lema 1999:231-245.
 174. Rodríguez Alonso, Cristóbal, ed. 1999. Corona Spicea. In memoriam de Cristóbal Rodríguez Alonso. Oviedo: Universidad de Oviedo. 824 pp.
 175. Romieu, Maurice, and André Bianchi. 1999. La lenga del Trobar, precís de gramatica d'occitan ancian. La langue du trobar: précis de grammaire d'ancien occitan. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux. 199 pp.
 176. Ros, J. 2000. Perigueux. Paraulas de novelum 89:21-22.
 177. Rossi, Luciano. 1999. Observations sur l'origine et la signification du mot flabel. Romania 117/3-4:342-362.
 178. Roux, Jean. 1999. [Toponimia] Frateau, luòc-dich de la comuna de Nuòvic. Paraulas de Novelum 83:21-22.
 179. Salles, Pierre. 1998. Aspects du lexique naturaliste chez Vastin Lespy. In Pic 1998a:135-148.
 180. Sansone, Giuseppe E. 2000. Per il testo della tenzone fittizia attribuita a Peire Duran. Romania 118/1-2:219-235.
 181. Santano Moreno, Julián. 1999. Oficios en documentos occitanos de Navarra y Aragón. Nouvelle revue d'onomastique 33-34:159-190.
 182. Schick, Sabine. 1997. Regionalismus in Südfrankreich: Die okzitanistische Bewegung der Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der Calandreta - Bewegung. In Kattenbusch 1997:191-210.
 183. Schmitt, Christian. 1999. Untersuchungen zu den Namen der französischen Feld- und Waldvögel. Ein Beitrag zur galloromanischen Etymologie und Lexikographie. Zeitschrift für romanische Philologie 115/3:410-463.
 184. Selig, Maria. 1997. Zu den Anfangen der altokzitanischen Urkundenschriftlichkeit. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 27/108:24-44.
 185. Shifman, Irene. 1999. A Gascon Bill of Sale. Cornell Working Papers in Linguistics 17:171-174.
 186. Sibille, Jean. 2000. Les langues régionales. Paris: Flammarion. 128 pp.
 187. Sibille, Joan. 1997. Gascon, occitan: Per n'acabar. Estudis Occitans 22:31-38.
 188. Squillacioti, Paolo. 1999. Le Poesie di Folchetto di Marsiglia. Ed. critica. (Biblioteca degli Studi Mediolatini e Volgari, Nuova Serie 16). Pisa: Pacini. 500 pp.
 189. Stempel, Wolf-Dieter. 1998. Dictionnaire de l'occitan médiéval (DOM). Tübingen: Niemeyer. 80 pp.
 190. Stempel, Wolf-Dieter, with Claudia Kraus, Renate Peter, and Monika Tausend. 1999. Dictionnaire de l'occitan médiéval (DOM). Fasc. 2 (Acceptat-Adenan). Tübingen: Niemeyer. 81-160.
 191. Stroh, Hans. 1999. Pau Gayraud e la sintaxa occitana. Lo Convise 25:5-8.
 192. Suchan, Elke, Heike Westermann, and Marc-Oliver Vorköper, eds. 1999. Bibliographie linguistischer Literatur: Bibliographie zur allgemein Linguistik und zur anglistischen, germanistischen und romanistischen Linguistik. Band 24 [1998]. Frankfurt am Main: V. Klostermann. 769 pp.
 193. Surpas, Jaume. 2000. Un conte de Ròchachoart. Paraulas de novelum 87:15.
 194. Swiggers, Pierre. 1998. Okzitanisch und Romanisch / L'occitan et les langues romanes. In Holtus et al 1998:67-82.
 195. Tavardet, Gérard. 1999. Review of Pierre Monteil, Le Parler de Saint-Augustin: description linguistique d'un micro-dialecte occitan de Corrèze, 2 vols (Limoges: Presses universitaires de Limoges, 1997). Nouvelle revue d'onomastique 33-34:351-352.
 196. Taupiac, Jacme. 1999a. Escriure coma cal. Occitans! 91:19, 92:20.
 197. Taupiac, Jacme. 1999b. Los beçons. L'Occitan 142:8.
 198. Taupiac, Jacme. 2000a. Grafia e identitat ambe d'exemples gascons. Occitans! 94:18-19.
 199. Taupiac, Jacme. 2000b. Es que lo gascon fa partida de la lenga occitana? Occitans! 95:18-19.
 200. Taupiac, Jacme. 2000c. L'occitanitat del gascon administratiu medieval (3). Occitans! 96:16-17.
 201. Tavani, Giuseppe, ed. 1999. Il 'Castia-Gilos' e i testi lirici. (Biblioteca medievale 57). Milan: Luni. 153 pp.
 202. Teulat, Rogièr. 1999a. Sermons de Sant-Marçal (sègle 12). Orlhac: Lo Convise. 64 pp.
 203. Teulat, Rogièr. 1999b. L'accentuacion de càntan, cantaran. Gai Saber 474/33:296-300.
 204. Teulat, Rogièr. 1999c. Las variantas dins l'occitan federal. Gai saber 474/33:301-06.
 205. Teulat, Rogièr. 1999d. [Dorsièr Ventadorn: Grafia] Accentuacion de las P3. Lo Convise 27:18-19, 28:18.
 206. Teulat, Rogièr. 1999e. [Dorsièr Ventadorn: Lenga] Vocalas finalas dels mots de manlèu. Lo Convise 27:7-8, 18-19.
 207. Thiolier-Méjean, Suzanne. 1999a. Les Etudes de langue d'Oc à la Sorbonne du XIXe s. à nos jours. In Thiolier-Méjean 1999b:39-76.
 208. Thiolier-Méjean, Suzanne, éd. 1999b. La Poésie de langue d'oc des troubadours à Mistral. Communications presented at CEROC colloquium "La Poésie de langue d'oc des troubadours à Mistral" [17-19 déc 1998, Univ. Paris IV-Sorbonne]. (France Latine 129). Paris: CEROC.
 209. Toch, Benoît-Michel, 1999. Genèse médiévale de l'anthroponyie moderne: l'évolution d'un grand projet (1). Moyen Age 105:137-148.
 210. Trevino, Esthela, and José Lema, eds. 1999. Semantic Issues in Romance Syntax. Amsterdam: John Benjamins. 309 pp.
 211. Trinquier, Pierre, ed. 1999. Anne Rulman, Inventaire alphabétique des proverbes du Languedoc: qui marquent la fecondité du langage populaire, la gentillesse de l'esprit & la solidité du jugement des habitants du pays (1626). Nimes: Lacour. 157 pp.
 212. Trotter, David. 1999. Arabic Surgery in Eastern France and in the Midi: The Old French and Occitan Versions of the Chirurgie d'Albucasis. Forum for Modern Language Studies 35/4:358-371.
 213. Vavassori, Bernard. 1999. Petit précis de parler méridional du Rouergue au Midi toulousain. Haute-Garonne: Loubatières. 139 pp.
 214. Ventre, Julien. 1998. L'Etoile du paste. Thorenc: Cheminements. 280 pp.
 215. Vernet, Florian. 1999. Systématisation et pragmatisme dans l'enseignement de l'occitan. Lenga e Païs d'Oc 34:12-16
 216. Vesòla, Jean. 1999a. Un testament de 1375. Lo Convise 27:15-16.
 217. Vesòla, Jean. 1999b. Un bocin d'un terrièr de la fin del XVe siècle. Lo Convise 26:9.
 218. Vezole, Jean. 1997a. Un testament de 1505. Parlem! 52:7.
 219. Vezole, Jean. 1997b. Una donacion en lenga nòstra (vès 1475-1480). Monde en Oc 20:4-5.
 220. Vezole, Jean. 1997c. Una quitança del 12 d'agost de 1485. Parlem! 54:3.
 221. Viaut, Alain. 1999a. Le lexique bas-médoquin de François Conord. Revue des Langues Romanes 103/2:363-380.
 222. Viaut, Alain. 1999b. L'Occitan et les langues d'oïl (à suivre). Bulletin de l'Institut Occitan 15:2-3, 16:2-3.
 223. Vidal, Yolande. 1999. Dictionnaire gascon-français: Le parler du bassin d'Arcachon et de ses environs. Bordeaux: Les Dossiers d'Aquitaine. 290 pp.
 224. Vychenski, Vsévold. 2000. Les formes de l'article en francoprovençal du Valais (Suisse) selon l'Atlas linguistique de la France. Revue de Linguistique Romane 64:229-246.
 225. Wanono, Anne. 1999. Où l'on reparle de la Reine Esther: essai d'interprétation lexicologique à partir d'une parodie hébraïco-provençale de Crescas du Caylar (c. 1327). France Latine 128:126-156.
 226. Westmoreland, Maurice. 2000. Current Studies in Occitan Linguistics. CRLN 49/2:48-53.
 227. Wydmusch, Solange, ed. 1998. La toponymie, un patrimoine à presérver. En Inde, en Gascogne, en Alsace, vers une politique de réhabilitation des anciens toponymes? Paris: L'Harmattan. 176 pp.
 228. Zufferey, François. 1998. Les Chansonniers provençaux: informatique et éditions diplomatiques. In Leonardi 1998:137-144.
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (2001)
 1. Abreu, Antônio Suárez. 2000. Motivação icônica no léxico e na gramática. In Azeredo, 147-162.
 2. Agustini, Cármen Lúcia Hernandes. 1999. Dobras interdiscursivas e efeitos imaginários: A ilusão de subjetividade. Línguas 3:47-75.
 3. Albano, Eleonora Cavalcante. 1999. O português brasileiro e as controvérsias da fonética atual: Pelo aperfeiçoamento da fonologia articulatória. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:23-51.
 4. Albuquerque, Adriana; Adriana Gray. 2000. Alguns aspectos da negação em português. In SIPLE, 70-75.
 5. Alencar, Ricardo Borges. 2000. Estratégias morfossintáticas de intensificação do português do Brasil: Abordagens. In SIPLE, 165-172.
 6. Almeida, Maria Elisete. 2000. La deixis en portugais et en français. Louvain: Peeters, 404 pp.
 7. Almeida, Patricia Maria Campos de. 2000. Favorecendo a autonomia do aprendiz em uma aula de leitura. In SIPLE, 91-96.
 8. Almeida Filho, José Carlos Paes de. 2000. Crise, transições e mudança no currículo de formação de professore de línguas. In Fortkamp, 33-47.
 9. Amorim, Maria Aparecida Cesar. 2000. O ensino do portruguês como segunda língua para surdos: O campo semântico de ingerir. In SIPLE, 146-149.
 10. Araújo, Antonia Dilamar. 2000. Análise de gênero: Uma abordagem alternativa para o ensino da redação acadêmica. Fortkamp, 185-200.
 11. Auroux, Sylvain. 1998. Língua e hiperlíngua. Línguas 1:17-30.
 12. Azeredo, José Carlos de, org. 2000. Língua Portuguesa em Debate: Conhecimento e Ensino. Petrópolis: Editora Vozes. 264 pp. [Individual contributions cited as In Azeredo]
 13. Azeredo, José Carlos de. 2000. Abordagem textual das categorias do verbo. In Azeredo, 203-218.
 14. Baer, Michael J. 2000. Comparative Syntax and Semantics of Estar Progressives in Contemporary Ibero-Romance. Ph.D. dissertation, University of Wisconsin, Madison. DAI, 61, no. 05A: p. 1815
 15. Baldini, Lauro. 1998. A NGB e a autoria no discurso gramatical. Línguas 1:97-107.
 16. Baptista, Barbara O. 2000. A pesquisa na interfonologia e o ensino da pronúncia: Procurando a interface. In Fortkamp, 93-113.
 17. Barbosa, Plínio Almeida. 2000. "Syllable-timing in Brazilian Porrtuguese": Uma crítica a Roy Major. D.E.L.T.A. 16,2:369-402.
 18. Barros, Diana Luz Pessoa de. 1999. Estudos do texto e do discurso no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:183-199.
 19. Basílio, Margarida Maria de Paula. 1999. A morfologia no Brasil: Indicadores e questões. D.E.L.T.A, 15, Número Especial:53-70.
 20. Bechara, Evanildo. 2000. A correção idiomática e o conceito de exemplaridade. In Azeredo, 11-18.
 21. Bechara, Evanildo. 2000. O verbo na estrutura do predicado. In Azeredo, 240-243.
 22. Belo, José Manuel. 2000. Ensino de línguas e restrições lingüístico-culturais: Estudo de um caso. In SIPLE, 131-135.
 23. Bisol, Leda. 2000. O troqueu silábico no sistema fonológico. D.E.L.T.A. 16,2:403-413.
 24. Brito, A. M. B. de. 1999. Os Estudos de Sintaxe Gerativa em Portugal nos Últimos Trinta Anos. Associação Portuguesa de Linguística. Braga, 130 pp.
 25. Cabral, Loni Grimm. 2000. Metáforas e leitura. In Fortkamp, 51-71.
 26. Caldas-Coulthard, Carmen Rosa. 2000. Linguagem e estudos de gênero. In Fortkamp, 273-287.
 27. Cançado, Márcia. 2000. O papel do léxico em uma teoria dos papéis temáticos. D.E.L.T.A. 16,2:297-321.
 28. Canolla, Clemira. 2000. As metáforas da produção: Reflexões sobre o discurso de operárias. D.E.L.T.A. 16,1:55-82.
 29. Cardoso, Suzana Alice Marcelino. 1999. A dialectologia no Brasil: Perspectivas. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:233-255.
 30. Cariello, Graciela. 2000. "República x república: Estado x estado" ou Pierre Menard numa aula de português na Argentina. In SIPLE, 48-54.
 31. Carvalho, Nelly. 2000. Neologismos, informação e criatividade. In Azeredo, 192-202.
 32. Cavalcante, Marilda C. 1999. Estudos sobre educação bilíngüe e escolarização em contextos de minorias lingüísticas no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:385-417.
 33. Celani, Maria Antonieta Alba. 2000. A relevância da lingüística aplicada na formulação de uma política educacional brasileira. In Fortkamp, 17-32.
 34. Correa, Letícia Maria Sicuro. 1999. Aquisição da linguagem: Uma retrospectiva dos últimos trinta anos. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:339-383.
 35. Costa, Nelson Barros da. 2000. Contribuições do Marxismo para uma teoria crítica da linguagem. D.E.L.T.A. 16,1:27-54.
 36. Darmesteter, Arsène. 2000. A vida das palavras estudada nas suas significações. Línguas 4/5:121-134.
 37. Dellagnelo, Adriana de Carvalho Kuerten. 2000. O papel da resposta de professor no processo de revisão de textos escritos em inglês como língua estrangeira. In Fortkamp, 73-92.
 38. D.E.L.T.A. = Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada. Programa de Pós-Graduação em Lingüística Apalicada e Estudos da Linguagem [P.U.C. de São Paulo] Rua Monte Alegre, 984 05014-001 São Paulo, SP, Brasil.
 39. Diniz, Júlio. 2000. Representações do Brasil nos Discursos Culturais Contemporâneos. In SIPLE, 17-39.
 40. Dinneen, Mark. 2000. A situação do ensino do português e dos estudos luso-brasileiros no Reino Unido. In SIPLE, 64-67.
 41. Ferreira, Marcelo Barra. 2000. Uma observação sobre o lugar da teoria da ligação e do critério temático dentro do programa minimalista. D.E.L.T.A. 16,1:139-148.
 42. Fortkamp, Mailce Borges Mota; Lêda Maria Braga Tomitch, orgs. 2000. Aspectos da Lingüística Aplicada: Estudos em homenagem ao Professor Hilário Inácio Bohn. Florianópolis: Insular. 344 pp. [Individual contributions cited as In Fortkamp]
 43. Frota, Maria Paula. 2000. A singularidade na escrita tradutora: Linguagem e subjetividade nos estudos da tracução na lingüística e na psicanálise. Campinas, SP: Pontes. 284 pp.
 44. Frota, Sonia. 2000. Prosody and Focus in European Portuguese: Phonological Phrasing and Intonation. New York/London: Garland. 440 pp.
 45. Galves, Charlotte. 1998. A gramática do português brasileiro. Línguas 1:79-96.
 46. Gimenez, Telma; Simone Reis; Denise I. B. G. Ortenzi. 2000. Fé cega e faca amolada: Observações sobre imagens de professores de prática de ensino de inglês. D.E.L.T.A. 16,1:129-138.
 47. Godoi, Gileade. 2000. Inquisição e identidade nacional brasileira. Línguas 4/5:35-43.
 48. Guimarães, Eduardo. 2000. Os estudos da significação no Brasil: Uma história entre o natural e o histórico no século XIX. Línguas 4/5:7-18.
 49. Hawad, Helena Feres. 2000. Análise de erros na aquisição de português como segunda língua. In SIPLE, 123-130.
 50. Heberle, Viviane M. 2000. Análise crítica do discurso e estudos de gênero (gender): Subsídios para a leitura e interpretação de textos. In Fortkamp, 289-316.
 51. Henriques, Claudio Cezar. 2000. A estrutura dos advérbios: Uma visão sincrônica. In Azeredo, 135-141.
 52. Henriques, Eunice R. 2000. Intercompreensão de texto escrito por falantes nativos de português e de espanhol. D.E.L.T.A. 16,2:263-295.
 53. Indursky, Freda. 2000. Reflexões sobre a linguagem: De Bakhtin à análise do discurso. Línguas 4/5:69-88.
 54. Investigações = Lingüística e Teoria Literária. Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.
 55. Jernigan, Mary Christine Galbreath. 1999. Factors Influencing University Students' Enrollment and Persistence in Portuguese study: The Role of Perceived Goal Attainment. Ph.D. dissertation, University of Texas at Austin. DAI, 60, no. 09A: p. 3258
 56. Júdice, Norimar. 2000. O cartum como mediador em atividades de produção textual em português língua estrangeira. In SIPLE, 160-164.
 57. Kato, Mary; Jânia Ramos. 1999. Trinta anos de sintaxe gerativa no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:105-146.
 58. Koch, Ingedore G. Villaça. 1999. O desenvolvimento da lingüística textual no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:167-182.
 59. Krieger, Maria da Graça. 2000. Terminologia revisitada. D.E.L.T.A. 16,2:209-228.
 60. Lawton, R. August. 1999. Les mots diversement rangés: Grammaire systèmatique du portugais. Organisé et édité par Carlos Maciel. Nice: Publications de la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines de Nice. 162 pp.
 61. Leffa, Vilson J. 2000. Análise sintática: Ensinando o que não se sabe para quem já sabe? In Fortkamp, 203-228.
 62. Línguas = Línguas e Instrumentos Lingüísticos. Pontes Editores. Rua Maria Monteiro, 1635. 13025-152 Campinas, SP, Brasil
 63. Lopes, Luiz Paulo da Moita. 1999. Fotografias da lingüística aplicada no campo de línguas estrangeiras no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:419-435.
 64. Lopes, Luiz Paulo da Moita. 2000. Co-construção do discurso em sala de aula: Alinhamento a contextos mentais gerados pela professora. In Fortkamp, 247-271.
 65. Luciana, Dilma Tavares. 2000. O sensacionalismo no telejornal. Investigações 11:101-116 [Labovian narrative analysis]
 66. Luna, José Marcelo Freitas de. 2000. O português na Escola Alemã de Blumenau: Da formação à extinção de uma prática. Blumenau: Editoras da Universidade do Vale do Itajaí e da Universidade Regional de Blumenau.
 67. Machado, Anna Rachel. 2000. Uma experiência de assessoria docente e de elaboração de material didático para o ensino de produção de textos na universidade. D.E.L.T.A. 16,1:1-26.
 68. Marchuschi, Elizabeth; Marígia Viana. 2000. Textos de alunos da quarta série: Aspectos tipológicos. Investigações 11:117-142.
 69. Marcuschi, Luíz Antônio. 1999. Linearização, cognição e referência: O desafio do hipertexto. Línguas 3:21-45.
 70. Marcuschi, Luíz Antônio. 2000. O hipertexto como um novo espaço de escrita em sala de aula. In Azeredo, 87-111.
 71. Marques, Maria Helena Duarte. 2000. Repensando o verbo: Sintaxe e discurso. In Azeredo, 219-239.
 72. Mateus, Maria Helena Mira; Ernesto d'Andrade. 2000. The Phonology of Portuguese. Oxford/New York: Oxford University Press, 162 pp.
 73. Megale, Heitor; César Nardelli Cambraia. 1999. Filologia Portuguesa no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:1-22.
 74. Meurer, José Luiz. 2000. O conhecimento de gêneros textuais e a formação do profissional da linguagem. In Fortkamp, 149-166.
 75. Meyer, Rosa Marina de Brito. 2000. Língua portuguesa do Brasil e cultura brasileira: Cara e coroa. In SIPLE, 44-47.
 76. Miyamoto, Edson T. 1999. Relative Clause Processing in Brazilian Portuguese and Japanese. Ph.D. dissertation, Massachuesetts Institute of Technology. DAI, 60, no. 10A: p. 3646
 77. Moreira, Maria Luci de Biaji. 2000. Retrospectiva e bibliografia selecionada dos últimos cem anos de lingüística portuguesa do Brasil. Hispania, 83:399 ff.
 78. Mota-Roth, Désirée. 2000. Gêneros discursivos no ensino de línguas para fins acadêmicos. In Fortkamp, 167-184.
 79. Neves, Maria Helena de Moura. 1999. Estudos funcionalistas no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:70-104.
 80. Neves, Maria Helena de Moura. 2000. A gramática: Conhecimento e ensino. In Azeredo, 52-73.
 81. Neves, Maria Helena de Moura. 2000. Gramática de Usos do Português. São Paulo: Unesp, 1037 pp.
 82. Nóbrega, Maria José. 2000. Perspectivas para o trabalho com a análise lingüística na escola. In Azeredo, 74-86.
 83. Oliveira, Roberta Pires de. 1999. Uma história de delimitações teóricas: Trinta anos de semântica no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:291-321.
 84. Orlandi, Eni Puccinelli. 1998. Ética e política lingüística. Línguas 1:7-16.
 85. Orlandi, Eni Puccinelli. 2000. O estado, a gramática, a autoria: Língua e conhecimento lingüístico. Línguas 4/5:19-34.
 86. Ortiz Alvarez, María Luisa. 2000. Os fraseologismos como expressão cultural: Aspectos de seu ensino em PLE. In SIPLE, 150-159.
 87. Pagotto, Emílio Gozze. 1998. Norma e condescendência; Ciência e pureza. Línguas 2:49-68.
 88. Paiva, Maria da Conceição de; Maria Marta Pereira Scherre. 1999. Retrospectiva sociolingüística: Contribuições do PEUL. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:201-232.
 89. Pêcheux, Michel. 1998. Sobre a (des)-construção das teorias lingüísticas. Línguas 2:7-32.
 90. Pereira, Maria Teresa Gonçalves. 2000. O professor de língua portuguesa: Modos de ensinar e de apre(e)nder. In Azeredo, 244-249.
 91. Pedrosa, Célia. 2000. Ensino, literatura, cultura: O resgate da técnica (Homenagem a Mário de Andrade). In Azeredo, 250-255.
 92. Prado, Bernadete de Lourdes Silva do. 2000. Campos semânticos de apanhar, pegar e tomar. In SIPLE, 82-88.
 93. Preti, Dino, org. 2000. Fala e Escrita em Questão: Coleção Projetos Paralelos-NURC/SP. Vol. 4 São Paulo: Editora Humanitas, USP.
 94. Rajagopalan, Kanavillil. 1999. Os caminhos da pragmática no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:323-338.
 95. Reis, Lincoln. 2000. A interação no processo textual em L2: Um problema de leitura ou de língua? In SIPLE, 136-145.
 96. Ribeiro, Roberto da Silva. 2000. O indo-europeu: Noções preliminares. Investigações 11:143-157.
 97. Rocha, Décio. 2000. Reflexões sobre uma prática pedagógica: Desafios e possibilidades do ensino/apresdizagem de lingüística. In Azeredo, 256-264.
 98. Rocha, Marco. 2000. A Corpus-Based Study of Anaphora in English and Portuguese. In Simon Botley; Anthony Mark McEnery, eds. Corpus-Based and Computational Approaches to Discourse Anaphora.
 99. Rocha, Marco. 2000. Relações anafóricas no português falado: Uma abordagem baseada em corpus. D.E.L.T.A. 16,2:229-261.
 100. Rodrigues, Ayron D. 1998. O conceito de língua indígena no Brasil, I: Os primeiros cem anos (1550-1650) na Costa Leste. Línguas 1:59-78.
 101. Romualdo, Edson Carlos. 2000. Charge Jornalística: Intertextualidade e Polifonia: Um estudo de charges da Folha de S. Paulo. Maringá, SP: Editora da Universidade Estadual de Maringá.
 102. Santos, Paula Fatur. 2000. Processos automáticos e rápidos na segunda língua: Sistemas cerebrais distintos? In Fortkamp, 115-130.
 103. Sardinha, Tony Berber. 2000. Análise multidimensional. D.E.L.T.A. 16,1:99-127.
 104. Sardinha, Tony Berber. 2000. Lingüística de corpus: Histórico e problemática. D.E.L.T.A. 16,2:323-367.
 105. Schlieben-Lange, Brigitte. 2000. A constituição discursiva das periodizações. Línguas 4/5:45-67.
 106. Scliar-Cabral, Leonor. 2000. Efeitos da consciência metafonológica sobre o letramento. In Fortkamp, 131-146.
 107. Seki, Lucy. 1999. A lingüística indígena no Brasil. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:257-290.
 108. Sellan, Aparecida Regina Borges. 2000. Caminhos para uma sensibilização intercultural no ensino de português-língua estrangeira. In SIPLE, 76-81.
 109. Silva, Augusto Soares da. 1999. A Semântica de deixar: Uma Contribuição para a Abordagem Cognitiva em Semântica Lexical. Lisbon: Fundação Calouste Gulbenkian, 727 pp. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas.
 110. Silva, Emília Barcellos da. 2000. O dinamismo lexical: O dizer nosso de cada dia. In Azeredo, 142-146.
 111. Silva, Roberval Teixeira e. 2000. Gramática do português como segunda língua: Aspectos estruturais e pragmáticos. In SIPLE, 173-186.
 112. Silva, Rosa Virgínia Mattos e. 1999. Orientações atuais da lingüística histórica brasileira. D.E.L.T.A. 15, Número Especial:147-166.
 113. Silva, Rosa Virgínia Mattos e. 2000. Da sócio-história do português brasileiro para o ensino do português no Brasil hoje. In Azeredo, 19-33.
 114. Silva, Taïs Cristófaro. 2000. Fonética e Fonologia do Português: Roteiro de estudos e guia de exercícios. 3a. ed. São Paulo: Contexto. 254 pp.
 115. Silva Júnior, Pacheco da. 2000. Noções de semântica. Línguas 4/5:109-120.
 116. Simões, Carcilia. 2000. A formação docente em letras à luz dos parâmetros curriculares nacionais: Códigos e linguagens. In Azeredo, 112-117.
 117. SIPLE [Sociedade Internacional de Português como Língua Estrangeira]. 2000. II Congresso da Sociedade Internacional de Português - Língua Estrangeira. 12 a 14 de novembro de 1999. Anais. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Letras. 194 pp. [Individual contributions cited as In SIPLE]
 118. Souza, Pedro de. 2000. Jogando conversa fora: A gênese do sujeito falante em entrevista sociolingüística. Línguas 4/5:89-105.
 119. Val, Maria da Graça Costa. 2000. Repensando a textualidade. In Azeredo, 34-51.
 120. Valente, André. 2000. A produtividade lexical em diferentes linguagens. In Azeredo, 163-191.
 121. van de Wiel, Franciscus; Marisa K. Morita. 2000. A produção de material didático de PLE e a contextualização cultural. In SIPLE, 115-122.
 122. Vandresen, Paulino. 2000. Sociolingüística e ensino: O sistema pronominal e a concordância verbal no português falado na Região Sul. In Fortkamp, 229-243.
 123. Vereza, Solange Coelho. 2000. Contextualizando o léxico: Considerações sobre sinonímia e referência. D.E.L.T.A. 16,1:83-98.
 124. Zaccur, Edwiges. 2000. Do ensino monológico ao dialógico: Ser usuário pressupõe a condição de ser-leitor. In Azeredo, 118-134.
 125. Zatklin, Eliene. 2000. Fossilização no português de imigrantes europeus: Algumas hipóteses. In SIPLE, 100-114.
 
ROMANCE: Thomas D. Cravens, University of Wisconsin-Madison (2001)
 1. Bernstein, Judy B. 2001. Focusing the "right" way in Romance determiner phrases. Probus 13: 1-29.
 2. Burr, Elisabeth. 2001. Grammatikalisierung und Normierung in frühen Grammatiken des Französischen, Italienischen, Portugiesischen und Spanischen: Genus und Kongruenz. Zeitschrift für romanische Philologie 117: 189-221.
 3. Calabrese, Andrea. 1998. Some remarks on the Latin case system and its development in Romance. In José Lema & Esthela Treviño, eds., Theoretical analyses on Romance languages, 71-126. Amsterdam: Benjamins.
 4. Castillo, Juan Carlos. 1998. A syntactic account of perfective and possessive verb selection in Romance languages. In José Lema & Esthela Treviño, eds., Theoretical analyses on Romance languages, 159-174. Amsterdam: Benjamins.
 5. Cennamo, Michela. 2000. Patterns of "active" syntax in Late Latin pleonastic reflexives. In John Charles Smith and Delia Bentley, eds., Historical Linguistics 1995, 35-55. Amsterdam: Benjamins.
 6. Cennamo, Michela. 1998. The loss of the voice dimension between Late Latin and Early Romance. In Monika S. Schmid, Jennifer R. Austin, & Dieter Stein, eds., Historical Linguistics 1997, 77-100. Amsterdam: Benjamins.
 7. Cravens, Thomas D. 2000. Romance lenition. In Dieter Wanner & Steven N. Dworkin, eds., New approaches to old problems: Issues in Romance historical linguistics, 47-64. Amsterdam: Benjamins.
 8. Davies, Mark. 2000. Syntactic diffusion in Spanish and Portuguese infinitival complements. In Dieter Wanner & Steven N. Dworkin, eds., New approaches to old problems: Issues in Romance historical linguistics, 109127. Amsterdam: Benjamins.
 9. de Dardel. Robert. 2001. Précisions sur l'ordre des termes d'origine germanique. Zeitschrift für romanische Philologie 117: 1-22.
 10. de Dardel, Robert. 2000. Le parfait fort protoroman révisité. Neuphilologische Mitteilungen 101: 429-442.
 11. Deprez, Viviane. 2000. Parallel (a)symmetries and the internal structure of negative expressions. Natural Language & Linguistic Theory 18: 253-342.
 12. Desmet, Piet; Peter Lauwers and Pierre Swiggers. 1999. Dialectology, philology and linguistics in the Romance field: Methodological developments and interactions. Belgian Journal of Linguistics 13: 177-203.
 13. Eichenhoffer, Wolfgang. 2000. Stammt bündnerromanisch béca aus BACA? Vox Romanica 59: 116-119.
 14. Gess, Randall S. 1998. Alignment and sonority in the syllable structure of Late Latin and Gallo-Romance. In José Lema & Esthela Treviño, eds., Theoretical analyses on Romance languages, 193-204. Amsterdam: Benjamins.
 15. Grzega, Joachim. 2000. Le basi atr- 'nero' e alb- 'bianco' nella Romania cisalpina (e transalpina): radici latine o prelatine? Vox Romanica 59: 108-115.
 16. Hartkemeyer, Dale. 2000. An OT approach to atonic vowel loss patterns in Old French and Old Spanish. In Dieter Wanner & Steven N. Dworkin, eds., New approaches to old problems: Issues in Romance historical linguistics, 65-83. Amsterdam: Benjamins.
 17. Heap, David. 2000. La variation grammaticale en géolinguistique: les pronoms sujet en roman central. München: LINCOM Europa.
 18. Herman, József. 2000. Vulgar Latin. Translated by Roger Wright. University Park: Pennsylvania State University Press.
 19. Hulk, Aafke and Christine Tellier. 1999. Conflictual agreement in Romance nominals. In Jean-Marc Authier, Barbara E. Bullock & Lisa A. Reed, eds., Formal Perspectives on Romance Linguistics. 179-195. Amsterdam: Benjamins.
 20. Ineichen, Gustav. 1999. Typologie und Sprachvergleich im Romanischen: Aufsätze, 1973-1998. Herausgegeben von Volker Noll. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
 21. Kayne, Richard S. 2000. Parameters and universals. Oxford: Oxford University Press.
 22. Klausenburger, Jurgen. 2000. A new view of grammaticalization to replace the 'cycle'in historical Romance linguistics. In Dieter Wanner & Steven N. Dworkin, eds., New approaches to old problems: Issues in Romance historical linguistics, 33-44. Amsterdam: Benjamins.
 23. Laca, Brenda. 2000. Auxiliarisation et copularisation dans les langues romanes. Revue de linguistique romane 64: 427-443.
 24. Lavric, Eva. 2000. "Special effects": Stereotype Stileffekte mit Demonstrativa. Romanistisches Jahrbuch 50: 29-51.
 25. Lazzeroni, Romano. 1999. Dall'antroponimo al paradigma: storia di una declinazione latina. Archivio Glottologico Italiano 84: 207-214.
 26. Lee, Charmaine. 2000. Linguistica romanza. Roma: Carocci.
 27. Lloyd, Paul M. 2000. The "invisible hand" at work: Phonemic change as a "phenomenon of the third kind." In John Charles Smith and Delia Bentley, eds., Historical Linguistics 1995. Volume 1: General issues and non-Germanic languages, 211-221. Amsterdam: Benjamins.
 28. Lyons, Christopher. 2000. The origins of definiteness marking. In John Charles Smith and Delia Bentley, eds., Historical Linguistics 1995. Volume 1: General issues and non-Germanic languages, 223-241. Amsterdam: Benjamins.
 29. Maiden, Martin. 1999. Romance historical morphology and empty affixes. In Sheila Embleton, John E. Joseph & Hans-Josef Niederehe, eds., The emergence of the modern language sciences: Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honour of E. F. K. Koerner, vol. 2: Methodological perspectives and applications, 189-202. Amsterdam: Benjamins.
 30. Maiden, Martin. 1998. Towards an explanaiton of some morphological changes which "should never have happened." In Monika S. Schmid, Jennifer R. Austin, & Dieter Stein, eds., Historical Linguistics 1997, 241-254. Amsterdam: Benjamins.
 31. Malkiel, Yakov. 2000. Ein Jahrhundert amerikanischer Altromanistik. Romanische Forschungen 112: 159-179. [postcript by Steven N. Dworkin, 171-176].
 32. Matos, Gabriela. 2000. Across-the-board clitic placement in Romance languages. Probus 12: 229-259.
 33. Monai, Liliana Spinozzi. 1999. L'articolo del romanzo: "figlio" della diatesi passiva? Un'ipotesi ispirata da Montague e sviluppata in chiave contrastiva slavo-romanza. Linguistica 39: 17-70.
 34. Ordóñez, Francisco. 2000. The clausal structure of Spanish: A comparative study. New York: Garland.
 35. Quer, Josep. 2000. Causing the mood: On the properties of subjunctive complements in Romance. MIT Working Papers in Linguistics 36: 219-235.
 36. Pirvulescu, Mihaela and Yves Roberge. 1999. Objects and the structure of imperatives. In Jean-Marc Authier, Barbara E. Bullock & Lisa A. Reed, eds., Formal Perspectives on Romance Linguistics. 211-226. Amsterdam: Benjamins.
 37. Rafel, Joan. 2000. From complementizer to preposition: Evidence from Romance. Probus 12: 67-91.
 38. Russo, Michela. 2000. Origine protoromanza dell'intransitivizzazione e dell'inversione soggetto-verbo. Zeitschrift für romanische Philologie 116: 369-417.
 39. Saltarelli, Mario. 2000. From Latin metre to Romance rhythm. In John Charles Smith and Delia Bentley, eds., Historical Linguistics 1995. Volume 1: General issues and non- Germanic languages, 345-360. Amsterdam: Benjamins.
 40. Schwarze, Brigitte. 2000. Formale Durchsichtigkeit und semantische Nutzung der Genusklassification: Eine kontrastive Darstellung des Spanischen, Französischen und Deutschen. Vox Romanica 59: 40-76.
 41. Seidl, Christian. 2000. Les études romanes et le latin ou "le généalogie refoulée." Vox Romanica 59: 24-39.
 42. Simone, Raffaele. 2000. Cycles lexicaux. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 29: 259-287.
 43. Skytte, Gunver. 1999. La grammatica nel mondo romanzo e nel mondo anglosassone-germanico. Studi di grammatica italiana 18: 197-204.
 44. Smith, John Charles. 1999. Markedness and morphosyntactic change revisited: The case of Romance past participle agreement. In Sheila Embleton, John E. Joseph & Hans-Josef Niederehe, eds., The emergence of the modern language sciences: Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honour of E. F. K. Koerner, vol. 2: Methodological perspectives and applications, 203-215. Amsterdam: Benjamins.
 45. Trumper, John B and Giovanna Chiodo. 1999. La pertinenza degli eventi catastrofici naturali per la dialettologia e la linguistica romanza. Rivista italiana di sialettologia 23: 9-38
 46. Valikangas, Olli. 2000. Ja ja, ja déjà et già già en français et en italien au XVIe siècle. Neuphilologische Mitteilungen 101: 365-372.
 47. Van Peteghem, Marleen. 1999. L'indéfini AUTRE: determinant ou adjectif? Etude comparée français-espagnol-italien-roumain. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 25: 235-250.
 48. Varvaro, Alberto. 2000. Le notizie di Paolo Pompilio sulla diffusione delle lingue romanze nel Quattrocento. Romanische Forschungen 112: 495-499.
 49. Wanner, Dieter. 2000. Beyond parameters. In Dieter Wanner & Steven N. Dworkin, eds., New approaches to old problems: Issues in Romance historical linguistics, 3-32. Amsterdam: Benjamins.
 50. Wright, Roger. 1999. Comparative, structural and sociolinguistic analyses of the history of the Romance languages. In Sheila Embleton, John E. Joseph & Hans-Josef Niederehe, eds., The emergence of the modern language sciences: Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honour of E. F. K. Koerner, vol. 2: Methodological perspectives and applications, 175-188. Amsterdam: Benjamins.
 51. Ziegler, Arne. 2000. Word Length in Romance Languages: A complemental contribution. Journal of Quantitative Linguistics 7: 65-68.
RUMANIAN: Dorin Uritescu, York University, Toronto
Carmen Barbu, University of Western Ontario, London
Vasile Valentin Latiu, Universitatea de Vest, Timisoara (2001)
 1. Abdulea, Petcu. 1997. Dictionar de omonime. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica.
 2. Androutsopoulou, Antonia. 1998. Genitives in Aromanian Dialects. Theoretical Analyses on Romance Languages. (Selected Papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVI), Mexico City, 28-30 March 1996), ed. Jose Lema and Esthela Trevino, VIII, 1-21. Amsterdam: Benjamins.
 3. Arvinte, Vasile. 1999. Etimologia verbelor a dezmierda si a desfata. Limba si literatura 44(3-4): 5-8.
 4. Avram, Andrei. 1996. Palatalizarea dentalelor si morfologia graiurilor dacoromâne. Omagiu Victor Iancu: 31-36.
 5. - - - - - - - . 1997. Alternante fonologice accentuale conditionate sintactic. Limba româna 44(1-3): 13-20.
 6. - - - - - - - . 2000. Probleme de etimologie. Bucuresti: Univers Enciclopedic.
 7. Bara, Mariana. 1997. Categoria gramaticala a determinarii în aromâna (articularea hotarâta a adjectivului calificativ). Dacoromania 2(1-2): 39-46.
 8. Barbu, Ana-Maria. 1997. Gramatici categoriale. Studiu comparativ cu gramaticile de constituenti. Limba româna 46(4-6): 239-252.
 9. Bardu, Nistor. 1996. Un grai aromânesc din Dobrogea. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 38-44.
 10. Bârleanu, Ion-Horia. 1997. Rolul accentului în participiile scurte de tipul cast, vast, vint. Omagiu Vasile Arvinte: 21-28.
 11. Berea-Gageanu, Elena. 1996. Omonimia gramaticala. Unele aspecte ale cultivarii limbii. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 45-54.
 12. Berindei, Dan. 1996. Gânduri despre romanitatea orientala. Hyperion 5: 7-11.
 13. Borchin, Mirela. 1999. Modalitatea si predicatul verbal compus. Timisoara: Editura Helicon.
 14. Bourdin, Philippe and Dorin Uritescu. 2001. La syntaxe du roumain à l'épreuve de la théorie générative. Romance Philology 54.
 15. Brâncus, Grigore. 1996. Originea si dezvoltarea limbii române. Sinteze si comentarii pentru bacalaureat: 7-11.
 16. - - - - - - - . 1997. Rom. ochi, alb. sy în expresii comune. Limba româna 44(1-3): 43-46.
 17. Breban, Vasile. 1997. Mic dictionar al limbii române. Bucuresti: Editura Europa Nova.
 18. Buca, Marin. 1997. Dictionar de antonime. Bucuresti: Editura Vox.
 19. Budagov, R. and S. Bernstein. 1996. Cu privire la unitatea de limba româno-moldoveneasca. Tribuna 8(11): 8-9.
 20. Capota, Teodor. 1996. Sistemul comparatiei în româna. Limba si literatura 41(2): 11-22.
 21. Caprioara, Cosmin. 1996. Arhaism si inovatie în sistemul verbal din punctul 95 Scarisoara. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 87-95.
 22. Cerkez, Matei. 1997. Gramatica si stilistica. Limba si literatura româna 26(2): 6-9.
 23. Chicu-Gurlui, Liliana. 1996. Interjectia în limbile româna si engleza. Comunicari de limba si literatura, 7-10. Iasi: Editura Universitatii din Iasi.
 24. Chitoran, Ioana. 1997. The Phonology and Morphology of Romanian Glides and Diphthongs: A Constraint-Based Approach. Ann Arbor: Dissertation Abstracts International, Section A: The Humanities and Social Sciences, 58: 5.
 25. Chivu, Gheorghe. 2000. Limba româna de la primele texte pâna la sfârsitul secolului al XVIII-lea. Bucuresti: Univers Enciclopedic.
 26. Cincilei, Grigore. 1998. Les Virtualités des pronoms réfléchis en français et en roumain. La Linguistique 34 (1): 113-120.
 27. Ciobanu, Elena, Magdalena Popescu-Marin, Maria Paun, Zizi Stefanescu-Goanga. 1997. Dictionar explicativ si enciclopedic al limbii române. Cu etimologia si frazeologia cuvintelor si cu o lista de simboluri si abrevieri. Bucuresti: Editura "Floarea Darurilor".
 28. Ciompec, Georgeta. 1996. Adverbe sau adjective invariabile? Omagiu Valeria Gutu Romalo: 96-101.
 29. Coene, Martine. 1995. "Cel/el + secventa non substantivala" în limbile româna si spaniola. Studii si cercetari lingvistice 46(1-6): 39-63.
 30. Constantinescu, Silviu. 1997. Locutiunea prepozitionala construita cu genitivul. Tribuna Învatamântului 8(365): 6.
 31. Constantinescu-Dobridor, Gheorghe. 1998. Sintaxa limbii române. Bucuresti: Editura Stiintifica.
 32. Coseriu, Eugenio. 1996. Unitatea limbii române - planuri si criterii. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 113-121.
 33. Coteanu, Ion. 1997. Cum a devenit latina româna? Opinia nationala 179: 5.
 34. Crasoveanu, Dumitru. 1996. Cazul dativ cu prepozitia "la" (observatii asupra exprimarii actuale). Limba si literatura româna 25(1): 4-5.
 35. - - - - - - - . 1999. Despre folosirea unor prepozitii în presa actuala vorbita. Limba si literatura 44(1): 29-35.
 36. Craciun, Corneliu. 1996. Un studiu sincronic despre sintaxa limbii române. Aletheia 6: 186-189.
 37. Creta, Zorela, Lucretia Mares, Zizi Stefanescu-Goanga, Flora Suteu, Valeriu Suteu. 1996. Dictionar al limbii române actuale. Bucuresti: Editura Demiurg.
 38. Croitoru, Cristina. 1997. Câteva observatii asupra paralelismului gramatical româno-albanez. Albanezul 5(8): 5.
 39. Cujba, Casia. 1996. De ce masculin pentru feminin? Comunicari de limba si literatura. Iasi: Editura Universitatii din Iasi: 11-15.
 40. Cychnerski, Tomasz. 1996. Clasificarea substantivelor românesti în declinari. Omagiu Eugenio Coseriu: 102-116.
 41. Danu, Cerasela. 1996. Predicativitatea modurilor nepersonale. Comunicari de limba si literatura, 16-19. Iasi: Editura Universitatii din Iasi.
 42. Danila, Simion. 1997. Reflexe ale genitivului dialectal în onomastica banateana. Dacoromania 2(1-2): 61-68.
 43. Densusianu, Ovid. 1997. Histoire de la langue roumaine. I. Les origines. II. Le seizième siècle. Editie crtitica si note de V. Rusu. Bucuresti: Editura "Grai si suflet" - Cultura Nationala.
 44. Diaconescu, Traian. 1997. Etnogeneza românilor. Revelatia manuscriselor lui Eutropius. Omagiu Vasile Arvinte: 45-48.
 45. Dimitrescu, Florica. 1997. Dictionar de cuvinte recente. Editia a II-a. Bucuresti: Editura Logos.
 46. Dimitriu, Corneliu. 1996. A trebui + participiul acordat sau neacordat reprezinta un predicat verbal compus? Limbaj si comunicare: 58-64. Iasi: Institutul European.
 47. - - - - - - - . 1999. Tratat de gramatica româneasca. 1. Morfologia. Iasi: Institutul European.
 48. Dincescu, Stefan. 1997. Sintaxa frazei. Gramatica limbii române. Bacau: Editura Plumb.
 49. - - - - - - - . 1997. Sintaxa propozitiei. Gramatica limbii române. Bacau: Editura Plumb.
 50. Ditvall, Coralia. 1996. Notes sur la sémantique du quantificateur TOT en ancien roumain. Revue roumaine de linguistique 41(1-2): 61-79.
 51. Dobre, Maria. 1996. Antroponimie româneasca din terminologia romanica a corpului uman. Istorie si continuitate. Studii si cercetari de onomastica 2(1): 41-50.
 52. Dobrescu, Alexandru (coord.). 1997. Dictionar de expresii si locutiuni românesti. Bucuresti: Editura Mydo Center.
 53. Dorobat, Ana. 1996. L'interrogation, étude contrastive sur un corpus de textes bilingues roumains et français. Actes du colloque "Journée de la francophonie". II-ème édition, 20-22 mars: 274-279.
 54. Dragomir, Camelia. 1996. Valori actantiale ale subiectului si ale obiectului direct. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 181-207.
 55. Drasoveanu, D. 1997. Teze si antiteze în sintaxa limbii române. Cluj-Napoca: Editura Clusium.
 56. Drincu, Sergiu. 1996. Imperativul. Limba si literatura româna 25(3): 9-11.
 57. Dumitrescu, Domnita. 1998. Fenómenos paralelos de contacto con el inglés entre el español y el rumano hablados en los Estados Unidos. Atti del XXI Congresso internazionale di Linguistica, e Filologia Romanza, V: Dialettologia, geolinguistica, sociolinguistica, ed. Giovanni Ruffino, 275-283. Tübingen: Niemeyer.
 58. - - - - - - - and Mario Saltarelli. 1998. Two Types of Predicate Modification: Evidence from the Articulated Adjectives of Romanian. Theoretical Analyses on Romance Languages. (Selected Papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVI), Mexico City, 28-30 March 1996), ed. Jose Lema and Esthela Trevino, VIII, 175-192. Amsterdam: Benjamins.
 59. Dumitrescu, Florica. 2000. Un sufixoid nou si rar: -sima. Limba si literatura 45(1-2):25-27.
 60. Dyer, Donald L. 1999. Some Influences of Russian on the Romanian of Moldova during the Soviet Period. Slavic and East-European Journal 43(1): 85-98.
 61. Eeden van, Wim. 1997. Grammatica van het Roemeens. Syntaxis van de samengestelde zin [Gramatica limbii române. Sintaxa frazei simple]. Amsterdam: Grammar Publications.
 62. Elson, Mark J. 1997. The Romanian Plusperfect Indicative in Historical Perspective. Balkanistica 10: 126-143.
 63. Felecan, Nicolae. 1996. Cazul subiectului în propozitiile independente. Omagiu Victor Iancu: 67-79.
 64. Fratila, Vasile. 1999. Studii lingvistice. Timisoara: Editura Excelsior.
 65. - - - - - - - . 2000. Etimologii. Istoria unor cuvinte. Bucuresti: Univers Enciclopedic.
 66. Frâncu, Constantin. 1997. Geneza limbii si a poporului român. Iasi: Casa Editoriala Demiurg.
 67. Gaitanaru, Stefan. 1997. Caracterul subordonat al propozitiei subiective. Buletinul Stiintific-Pitesti, Filologie 1: 24-27.
 68. Gheorghe, Mihaela. 1996. Despre dubla natura a infinitivului lung în limba româna contemporana. Structuri deschise 1: 160-168.
 69. - - - - - - - . 1996. Despre statutul de locutiune prepozitionala al constructiei în ceea ce priveste. Structuri deschise 1: 169-173.
 70. Gherasim, Paula. 1997. Modul infinitiv în limbile româna si franceza. Omagiu Vasile Arvinte: 139-154.
 71. Ghetie, Ion. 1996. Lexicul regional românesc în secolele al XIII-lea - al XVI-lea (pâna la 1521). Omagiu Coteanu: 465-476.
 72. Giosu, Stefan. 1997. A (se) naste "naître". Dacoromania 2(1-2): 311-324.
 73. Goicu, Simona. 1999. Termeni crestini in onomastica româneasca. Timisoara: Editura Amphora.
 74. Gutu, Olimpia. 1996. Cuvinte rare de la sfârsitul secolului al XIV-lea si din secolul al XV-lea (pe baza actelor emise de cancelariile voievodale românesti). Hrisovul 2: 67-79.
 75. Gutu Romalo, Valeria. 1996. Limba româna contemporana în perspectiva evolutiei limbii române. Omagiu Coteanu: 483-488.
 76. - - - - - - - . 1999. "Centralitatea" limbii române. Limba si literatura 44(1): 5-11.
 77. - - - - - - - . 2000. Forme ale politetii verbale. Limba si literatura 45(1-2): 5-10.
 78. Hristea, Theodor. 1999. Structura si evolutia semantica a substantivului "dor" (Un caz de "pletora semantica"). Limba si literatura 44(2): 5-16.
 79. Ilinca, St. M. 1997. Valorile multiple ale lui a. Limba si literatura româna 26(4): 4-5.
 80. Ionescu, Adina. 1997. Dativul posesiv. Limba si literatura româna 26(1): 6-9.
 81. Ivanus, Dumitru. 1996. Cuvântul "ce" în limba româna. Omagiu Eugenio Coseriu: 77-81.
 82. Kempchinsky, Paula. 1998. Mood Phrase, Case Checking and Obviation. Romance Linguistics: Theoretical Perspectives. (Selected Papers from the 27th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVII), Irvine, 20-22 Febrary 1997), ed. Armin Schwegler, Bernard Tranel, Etxebarria-Myriam Uribe, VIII, 143-154. Amsterdam: Benjamins.
 83. Lupu, Coman. 1999. Lexicografia româneasca în procesul de occidentalizare latino-romanica a limbii române moderne (1750-1860). Bucuresti: Editura Logos.
 84. Maiden, Martin. 1998. Towards an Explanation of Some Morphological Changes Which 'Should Never Have Happened'. Historical Linguistics 1997. (Selected Papers from the 13th International Conference on Historical Linguistics, Düsseldorf, 10-17 August 1997), ed. Monika S. Schimd, Jeniffer R. Austin, Dieter Stein, IX, 241-254. Amsterdam: Benjamins.
 85. Manea Hoanca, Dana. 1996. Consideratii asupra articolului definit românesc. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 239-263.
 86. Manoliu, Maria M. 2000. From Deixis ad Oculos to Discourse Markers via Deixis ad Phantasma. Historical Linguistics, 1995, I: General Issues and Non-Germanic Languages (Selected Papers from the 12thInternational Conference on Historical Linguistics, Manchester, August 1995), ed. John-Charles Smith and Delia Bentley, 243-260. Amsterdam: Benjamins.
 87. Marcu, Florin. 1997. Noul dictionar de neologisme. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 88. Marcusan, Constantin. 1997. Expansiunea dativului? Astra 3(1-4): 134-135.
 89. Metea, Alexandru. 2000. Ion Creanga. Expresivitatea structurilor sintactice. Timisoara: Editura Helicon.
 90. Mierla, Anca. 1996. Verbele de miscare. Unele observatii cu privire la definirea lor. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 277-286.
 91. Mihaila, G. 1996. Unitatea limbii si a poporului român. Hyperion 5: 13-22.
 92. - - - - - - - . 1996. Lingvistica si istorie. Continuitatea dacoromânilor la nordul Dunarii. Omagiu Eugenio Coseriu: 34-46.
 93. Minut, Ana-Maria. 1997. Interjectii în limba româna (I). Omagiu Vasile Arvinte: 179-186.
 94. Moroianu. Cristian. 1999. Omonimia în sfera lexicului. Limba si literatura 44(2): 23-33.
 95. Muresan, Ileana. 1996. Limba româna - dictionar de dificultati morfo-semantice. Cluj-Napoca: Tipografia Universitatii "Babes Bolyai".
 96. Negoita Soare, Elena. 1994. Sur le supin roumain: une possibilité d'analyse. Cahiers de linguistique théorique et appliquée. Linguistique 31: 63-75.
 97. Negomireanu, Doina. 1996. Structura morfematica, un reflex al "relatinizarii" în limba româna contemporana. Omagiu Victor Iancu: 81-84.
 98. Neiescu, Petru. 1997. Câteva probleme privind studiul graiurilor si al dialectelor românesti. Dacoromania 2(1-2): 137-152.
 99. Nica, Dana. 1996. Adjectivizarea nemarcata a substantivelor în limbile franceza si româna. Comunicari de limba si literatura. Iasi: Editura Universitatii din Iasi: 33-36.
 100. Nica, Iuliana. 1996. Structuri fixe cu polaritate negativa (în spaniola, italiana si româna). Comunicari de limba si literatura, 37-42. Iasi: Editura Universitatii din Iasi.
 101. Niculescu, Alexandru. 1997. Sur la position de l'article défini en roumain. Dacoromania 2(1-2): 253-266.
 102. - - - - - - - . 1999. Individualitatea limbii române între limbile romanice. 3. Noi contributii. Cluj: Editura Clusium.
 103. Nitulescu, Cristian. 1997. Lexicon al greselilor de limba româna. Fonetica. Lexic. Ortografie. Ortoepie. Gramatica. Punctuatie. Stilistica. Bucuresti: Editura Junior.
 104. Pana-Boroianu, Ruxandra. 1996. Despre relativul care în vechi documente românesti. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 297-306.
 105. Pana Dindelegan, Gabriela. 1997. La interferenta mai multor parti de vorbire: multi, putini. Limba si literatura româna 26(1): 3-6.
 106. Panovf, Irina. 1997. Modalitati de redare în limba româna a compusilor substantivali din limba engleza. Hyperion 6: 151-166.
 107. Pavel, Vasile. 1997. Atlasul lingvistic român pe regiuni - Basarabia, Bucovina de Nord, Transnistria. (Reconsiderari, sarcini, modalitati de cartografiere). Dacoromania 2(1-2): 159-168.
 108. Pîrvulescu, Mihaela and Yves Roberge. 1999. Objects and the Structure of Imperatives. Formal Perspectives on Romance Linguistics (Selected Papers from the 28th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVIII), University Park, 16-19 April 1998, ed. J.-Marc Authier, Barbara E. Bullock, Lisa A. Reed, XI, 211-226. Amsterdam: Benjamins.
 109. Popescu, Constantin Th. 1996. Rolul pronumelor relative si nehotarâte în împletirea propozitiilor. Limbaj si comunicare: 165-172. Iasi: Institutul European.
 110. Popescu-Sireteanu, Ion. 1997. Memoria limbii române. Iasi: Editura Bucovina.
 111. Protase, D. 1996. Considerations on Romanian Ethnogenesis in the Light of Old and Recent Investigations. Transylvanian Review 5(3): 26-31.
 112. Radu, George. 1997. Prima recunoastere a limbii române ca limba romanica. Adevarul literar si artistic 6 (371): 4.
 113. Radu, Gheorghe. 1996. Un aspect al derivarii cu sufixe în graiul din Maramures: pseudodiminutive. Omagiu Victor Iancu: 85-91.
 114. Rezeanu, Adrian. 1999. Categoria numarului în toponimia urbana. Limba si literatura 44(1): 12-17.
 115. Rogers, Kenneth H. 1998. Romanian As a Pluricentric Language. Language & Communication in the New Century. (Proceedings of a Conference of the American Society of Geolinguistics in Association with the City University of New York Academy of Humanities and Sciences, 16-17 October 1997), ed. Jesse Levitt, Leonard R.N. Asley, Wayne H. Finke, 179-186. New York: Cummings & Hathaway.
 116. Rosen, Carol G. 1997. Interfata dintre rolurile semantice si relatiile gramaticale initiale. Dacoromania 2(1-2): 207-252.
 117. Sala, Marius. 1997. Il dizionario etimologico della lingua rumena (DELR). Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister, I-III, ed. Günter Holtus, Johnnes Kramer, Wolfgang Schweickard, XL, 435-440. Tübingen: Niemeyer.
 118. - - - - - - -. 2000. Introducere în etimologia limbii române. Bucuresti: Univers Enciclopedic.
 119. Saramandu, Nicolae. 1996. O gramatica aromâna la începutul secolului al XIX-lea. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 317-320.
 120. - - - - - - - . 1997. Romanitatea rasariteana în lumina comparatiei interdialectale. Dacoromania 1(1-2): 177-182.
 121. Schick, Ivanka-Petkova. 1998. On the Contrast Relation of the Balkan Languages in Comparison to Russian and German. Topics in South Slavic Syntax and Semantics, XXVII, ed. Dimitrova Vulchanova Mila and Lars Hellan, 41-57. Amsterdam: Benjamins.
 122. Schippel, Larisa. 1999. Limba româna vorbita. Limba si literatura 44(2): 34-56.
 123. Seche, Luiza, and Mircea Seche. 1997. Dictionar de sinonime al limbii române. Editia a II-a revazuta si adaugita. Bucuresti: Editura Univers Enciclopedic.
 124. Sitaru, Oana. 1996. Influente latino-romanice în texte românesti traduse în secolul al XVIII-lea. Limba româna 45(1-6): 75-84.
 125. Stan, Camelia. 1996. Acuzativul "obiectiv" în grupul nominal. Omagiu Valeria Gutu Romalo: 327-331.
 126. Saineanu, Lazar. 1997. Dictionar universal al limbii române. [Vol.] I-II. Editie revazuta si adaugita. Iasi: Editura Mydo Center.
 127. Serban, Sergiu. 1996. Pronumele si adjectivul pronominal demonstrativ. Convorbiri didactice 7(22): 52-64.
 128. Sosa, Elisabeta, Ileana Marinescu, Elena Petre. 1996. Regula si exceptie în formarea participiului românesc. Omagiu Eugenio Coseriu: 90-101.
 129. Stefanescu, Ioana. 1998. The Syntax of Agreement in Romanian. Ann Arbor: Dissertation Abstracts International, Section A: The Humanities and Social Sciences, 58: 9.
 130. Teaha, Teofil. 1997. Concordante lexicale romanice la nivel dialectal: lat. balteus, *balatrare si descendentii lor romanici. Fonetica si dialectologie 16: 157-165.
 131. Todi, Aida. 1996. Raspândirea formelor de genitiv-dativ ale substantivelor în graiurile de tip banatean (pe baza ALRT). Omagiu Valeria Gutu Romalo: 332-336.
 132. Tohaneanu, G. I. 1999. Lauda limbii latine. Limba si literatura 44(1): 19-28.
 133. Toma, Ion. 1996. Baza semantica a valorilor perfectului simplu românesc. Omagiu Eugenio Coseriu: 82-89.
 134. Tomescu, Domnita. 1998. La Recherche onomastique dans la République Moldave. Journal of the International Council of Onomastic Sciences, Leuven, Belgium 34: 7-12.
 135. Tomulescu, Simona. 1997. Despre variantele literare libere la nivel gramatical. Limba si literatura româna 26(3): 11-13.
 136. Topala, Dragos-Vlad. 1996. Dinamica adjectivelor posesive în regim prepozitional. Omagiu Eugenio Coseriu: 121-123.
 137. Trandafir, Gh. D. 1996. Alte probleme controversate de gramatica a limbii române actuale si de lingvistica generala. Craiova: Editura Universitaria.
 138. Ungureanu, Elena. 1996. Constructia incidenta în manualele scolare si în lucrarile de specialitate. Limba si literatura 41(3-4): 101-107.
 139. Uritescu, Dorin. 1997. Évolution des voyelles nasales en roumain et en roman: aspects formels et naturels. Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, I: 345-358. Tübingen: Max Niemeyer.
 140. - - - - - - - . 2000. Pour une typologie des processus phonologiques historiques des langues romanes: les voyelles atones. Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, II: 437-448. Tübingen: Max Niemeyer.
 141. - - - - - - - . 2000. Sur le conditionnement 'formel' dans l'évolution phonologique du roumain. Actes du XXIe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, 51-53. Iasi: Presses de l'Université Al. I. Cuza.
 142. Vatasescu, Catalina-Ioana. 1997. Vocabularul de origine latina în limba albaneza în comparatie cu româna. Bucuresti: Institutul de Tracologie.
 143. Vonica, Florenta Eugenia. 1997. Trasaturile caracteristice ale modurilor nepersonale. Buletinul Stiintific - Pitesti, Filologie 1: 37-44.
 144. Vulpe, Magdalena. 1997. Un argument în favoarea etimologiei latine a rom. mire. Limba româna 46(1-3): 219-222.
 145. - - - - - - -. 1997. Die Leistung der Satzkonjunktionen in gesprochener Sprache: Rumänisch-Schwäbisch kontrastiv. Syntax und Stilistik der Alltagssprache: Beitrage der 12. Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie, ed. Arno Ruoff and Peter Loffelad, 135-143. Tübingen: Niemeyer.
 146. Zafiu, Rodica. 1997. Gen. România literara 30(37): 18.
 147. Zugravu, Nelu. 1996. Istoria romanitatii nord-dunarene între anii 568-680: protoromânii. Destine românesti 1: 3-13.
 148. Zugun, Petru. 1997. Regimul cazual al prepozitiilor si locutiunilor prepozitionale. Convorbiri didactice 8(24): 25-27.
 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin-Madison (2001)
End
 1. Abad, Francisco. 1998. Problemas de periodización y caracterización en historia de la lengua literaria española. Revista de filología románica 15.13-33.
 2. Abad Nebot, Francisco. 1997. Cuestiones de lexicología y lexicografía. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 3. Abad Nebot, Francisco. 1999. La concepción del signo lingüístico de Amado y Dámaso Alonso. In Fernández Rodríguez et al. 1999:109-113.
 4. Abadía de Quant, Inés. 1996-97. Léxico conservador en el español coloquial de Corrientes, área del nordeste argentino. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.467-481.
 5. Acero Durántez, Isabel. 1996-97. En el inicio de la lingüística mesoamericana: el infllujo de Alonso de Molina en la obra de Maturino Gilberti. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.199-211.
 6. Acero Durántez, Isabel, and Deborah Dietrick Smithbauer. 1999. Evolución del concepto de "diptongo" en la gramática española (con referencia a los "triptongos" y al "hiato"). In Fernández Rodríguez et al. 1999:115-135.
 7. Ackerman, Farrell, and John Moore. 1999. Syntagmatic and paradigmatic dimensions of causee encodings. Linguistics and Philosophy 22.1-44.
 8. Acuña, Leonor, and José Luis Moure. 1999. Los habitantes de Buenos Aires opinan sobre su lengua. In Brizuela et al. 1999:3.1513-1523.
 9. Aguirre, José. 2000. "Palabras que ya nacieron emparejadas": 'colocaciones' en la terminología lexicográfica. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 77.1-19.
 10. Ahumada, Ignacio (ed). 1996a. Vocabularios dialectales. Revisión crítica y perspectivas. Jaén: Universidad de Jaén.
 11. Ahumada, Ignacio. 1996b. La obra lexicográfica de R. J. Cuervo. In Ahumada 1996a:1-14.
 12. Alcaide Lara, Esperanza R. 1999. Las intervenciones parlamentarias: ¿lengua hablada o lengua escrita? Anuario de estudios filológicos 22.9-36.
 13. Alcina Caudet, Ma Amparo. 1995. Formalización de los sintagmas nominales con artículo. In Serra Alegre et al. 1995:2.160-170.
 14. Alcoba, Santiago. 1999. La flexión verbal. In Bosque and Demonte 1999:3.4915-4991.
 15. Aleza Izquierdo, Milagros. (ed). 1999. Estudios de historia de la lengua española en América y España. Valencia: Universitat de València.
 16. Algeo, John. 1996. Spanish loanwords in English by 1900. In Rodríguez González 1996a:13-40.
 17. Ali Makki, Mahmud. 1996. Introducción para el estudio de los topónimos de origen árabe en España. Madrid: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos.
 18. Aliaga, José Luis. 1999. La crítica pionera del diccionario académico: el manuscrito sobre las voces murcianas (1888) de E. Saavedra. Nueva revista de filología hispánica 47.329-361.
 19. Aliaga Jiménez, José Luis. 1997-98. La diversidad geolingüística en el diccionario monolingüe: afinidades y discrepancias en las lexicografías española y francesa. Revista de lexicografía 4.7-30.
 20. Allaigre, Claude. 1999. Nouvelles considérations sur le comparatif d'inégalité en espagnol. Bulletin hispanique 101.579-598.
 21. Allsopp, Jeannette. 1996. Spanish loanwords in Caribbean English. In Rodríguez González 1996a:253-268.
 22. Almeida, Manuel. 1999. Review of Matthias Perl and Armin Schwegler, América negra: panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre las variedades hispanas, portuguesas y criollas (Frankfurt am Main: Vervuert, 1998). Revista española de lingüística 29.233-235.
 23. Almeida, Manuel, and Carmelo P. Vidal. 1996-97. Mortandad léxica en el español canario. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.883-897.
 24. Almela Pérez, Ramón. 1999. Procedimientos de formación de palabras en español. Barcelona: Ariel.
 25. Alonso Ovalle, Luis Fernando. 1998. Aspectos gnoseológicos de la lingüística de Cuervo. Thesaurus 53.453-471.
 26. Alonso-Cortés, Ángel. 1999. Las construcciones exclamativas. La interjección y las expresiones vocativas. In Bosque and Demonte 1999:3.3993-4050.
 27. Altabev, Mary. 1998. The effect of dominant discourses on the vitality of Judeo-Spanish in the Turkish social context. Journal of Multilingual and Multicultural Development 19.263-281.
 28. Alvar, Manuel. 1997. Español, quechua y aimara en el Tercer Concilio de Lima (1583). Studii i cercet ri lingvistice 48.7-10.
 29. Alvar, Manuel. 1999a. Atlas lingüístico de Castilla y León. 3 vols. Salamanca: Junta de Castilla y León.
 30. Alvar, Manuel. 1999b. De nuevo sobre lengua y dialecto. Bulletin hispanique 101.599-612.
 31. Alvar Ezquerra, Manuel. 1996. El Tesoro del andaluz. In Ahumada 1996a:43-58.
 32. Alvar Ezquerra, Manuel. 1998. El léxico de un molino de agua en Alhaurín el Grande (Málaga). In Alvar Ezquerra and Corpas Pastor 1998:127-145.
 33. Alvar Ezquerra, Manuel, and Gloria Corpas Pastor (ed). 1998. Diccionarios, frases, palabras. Málaga: Universidad de Málaga.
 34. Alvar López, Manuel. 1996-97. Voces guaraníes en unas encuestas sobre el español del Paraguay. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.483-506.
 35. Alvarado, Salustio. 1999. Sobre la castellanización de los eslavismos y otros asuntos que afectan a los neologismos en nuestra lengua. Boletín de la Real Academia Española 79.151-176.
 36. Álvarez, Alexandra. 1996-97. La evaluación en el páramo venezolano: reflexiones sobre la narración oral. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.507-520.
 37. Álvarez, Alfredo I. 1999. Las construcciones consecutivas. In Bosque and Demonte 1999:3.3739-3804.
 38. Ambadiang, Théophile. 1999. La flexión nominal. Género y número. In Bosque and Demonte 1999:3.4843-4913.
 39. Anaya Revuelta, Inmaculada. 2000. Sobre el carácter enciclopédico de los diccionarios del español. Boletín de la Real Academia Española 80.177-207.
 40. Anglada Arboix, Emília. 1997-98. Traducción y diccionario. Algunos neologismos de la química en el Nuevo diccionario francés-español (1805) de A. de Capmany. Revista de lexicografía 4.31-47.
 41. Anipa, Kormi. 2000a. Tomad and tomá, etc: Change and continuity in a morphological feature. Modern Language Review 95.389-398.
 42. Anipa, Kormi. 2000b. A study of the analytic future / conditional in Golden-Age Spanish. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 77.325-337.
 43. Aranovich, Raúl. 2000. Split intransitivity and reflexives in Spanish. Probus 12.165-186.
 44. Arce Castillo, Ángela. 1999. Intensificadores en español coloquial. Anuario de estudios filológicos 22.37-48.
 45. Arditti, Miriam, Adolfo Arditti, and David L. Gold. 1999. El arvole ke da la flor: a Judezmo song in early twentieth-century Salonika. Anuario de estudios filológicos 22.49-53.
 46. Arias Cabal, Álvaro. 1999. El morfema de "neutro de materia" en asturiano. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 47. Ariza, Manuel. 1996. Los vocabularios extremeños. In Ahumada 1996a:59-81.
 48. Arnold, Jennifer, Renée Blake, Brad Davidson, Scott Schwenter, and Julie Soloman (ed). 1996. Sociolinguistic Variation. Data, Theory, and Analysis. Selected Papers from NWAV 23 at Stanford. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 49. Ávila, Raúl. 1999. Estudios de semántica social. México: El Colegio de México.
 50. Ávila Muñoz, Antonio Manuel. 1996. Problemas prácticos en la realización de corpus orales. La transliteración del corpus oral del proyecto de investigación de las variedades vernáculas malagueñas (VUM). In Luque Durán and Pamies Bertrán 1996:103-112.
 51. Ayala Castro, Marta C. 1998. Los otros diccionarios del español: clasificaciones metódicas del siglo XIX. In Alvar Ezquerra and Corpas Pastor 1998:85-100.
 52. Báez de Aguilar González, Francisco. 1997. El conflicto lingüístico de los emigrantes castellano-hablantes en Barcelona. Málaga: Universidad de Málaga.
 53. Báez San José, Valerio. 1996a. Las formas en -mente en una teoría fenomenológica integrada del acto de hablar, la expresión y el esquema oracional. In Wotjak 1996a:1-40.
 54. Báez San José, Valerio. 1996b. Desde una lingüística del hablar a una lingüística de las lenguas. A propósito de las funciones del hablar, las funciones de los elementos lingüísticos y las funciones sintagmáticas en las cadenas lingüísticas. In Casas Gómez 1996:135-185.
 55. Bailey, Benjamin. 2000. Language and negotiation of ethnic/racial identity among Dominican Americans. Language in Society 29.555-582.
 56. Balari, Sergio. 1998. Pronouns, variables, and extraction. In Balari and Dini 1998:151-217.
 57. Balari, Sergio, and Luca Dini (ed). 1998. Romance in HPSG. Stanford CA: Center for the Study of Language and Information.
 58. Baltar, Rosalía. 1999. Convención, formas gramaticales y literalidad en la constitución de actos de habla globales y sus posibilidades de reconocimiento. In Brizuela et al. 1999:3.1525-1531.
 59. Bargalló Escrivá, María, José Caramés Díaz, Verónica Ferrando Aramo, and José A. Moreno Villanueva. 1997-98. El tratamiento de los elementos lexicalizados en la lexicografía monolingüe. Revista de lexicografía 4.49-65.
 60. Bargetto-Andrés, Teresa. 2000. A lexical contribution from a fifteenth-century Spanish translation of the Divine Comedy. Romance Notes 41.37-44.
 61. Barrio Estévez, Laura del, and Sergio Torner Castells. 1999. La duración consonántica en castellano. Estudios de lingüística 13.9-35.
 62. Barroso de Casalegno, Ilda, and Edit García de Grégoire. 1999. Incidencias del contexto comunicativo a propósito de las variantes FS y FP en las notas deportivas. In Brizuela et al. 1999:3.1533-1539.
 63. Bayley, Robert, and Lucinda Pease-Álvarez. 1996. Null and expressed pronoun variation in Mexican-descent children's Spanish. In Arnold et al. 1996:85-99.
 64. Becerra Hiraldo, José María. 1998. Diccionario temático del español. Método y resultados. In Wotjak 1998:311-354.
 65. Beldarraín Jiménez, Roquelina. 1996. Las funciones del adverbio como adyacente del sintagma verbal en el idioma alemán y en el español. In Wotjak 1996a:195-209.
 66. Benavides Delgado, Juan. 1997. Lenguaje publicitario: hacia un estudio del lenguaje en los medios. Madrid: Síntesis.
 67. Benson, Erica J. 2001. The neglected early history of codeswitching research in the United States. Language & Communication 21.23-36.
 68. Bernini, Giuliano, and Paolo Ramat. 1996. Negative Sentences in the Languages of Europe: A Typological Approach. Berlin: Mouton de Gruyter.
 69. Bierbach, Christine. 1997. Starke Frauen! Interaktionsmuster und Gesprächsstrategien in spanischen Cross-gender-Diskussionen. In Dahmen et al. 1997:287-319.
 70. Bierbach, Mechtild. 2000. Spanisch - eine plurizentrische Sprache? Zum Problem von norma culta und Varietät in der hispanophonen Welt. Vox Romanica 59.143-170.
 71. Bills, Garland D. 1997. New Mexican Spanish: Demise of the earliest European variety in the United States. American Speech 72.154-171.
 72. Bills, Garland D., and Neddy A. Vigil. 1999. Ashes to ashes: The historical basis for dialect variation in New Mexican Spanish. Romance Philology 53.43-67.
 73. Blanco, Carmen. 1998. Review of J. P. Sánchez Méndez, Aproximación histórica al español de Venezuela y Ecuador durante los siglos XVII y XVIII (Valencia: Universitat de València, 1997). RILCE: Revista de filología hispánica 14.432-435.
 74. Blanco, Mercedes Isabel. 1999. Ideas y actitudes lingüísticas sobre el español de la Argentina. Panorama histórico. In Brizuela et al. 1999:3.1541-1546.
 75. Blas Arroyo, José Luis, and Deborah Tricker. 2000. Principles of variationism for disambiguating language contact phenomena: The case of lone Spanish nouns in Catalan discourse. Language Variation and Change 12.103-140.
 76. Bogard, Sergio. 1999. Construcciones antipasivas en español. Nueva revista de filología hispánica 47.305-327.
 77. Borgonovo, Claudia. 1999. Participios activos. Nueva revista de filología hispánica 47.281-303.
 78. Borzi, Claudia. 1999. La relación sintáctica de las causales con porque. In Brizuela et al. 1999:3.1547-1559.
 79. Bosque, Ignacio. 1999a. El nombre común. In Bosque and Demonte 1999:1.3-75.
 80. Bosque, Ignacio. 1999b. El sintagma adjetival. Modificadores y complementos del adjetivo. Adjetivo y participio. In Bosque and Demonte 1999:1.217-310.
 81. Bosque, Ignacio, and Violeta Demonte (ed). 1999. Gramática descriptiva de la lengua española. 3 vols. Madrid: Espasa Calpe.
 82. Brekle, Herbert E., Edeltraud Dobnig-Jülch, and Helmut Weiß (ed). 1996. A Science in the Making. The Regensburg Symposia on European Linguistic Historiography. Münster: Nodus.
 83. Bright, William. 2000. Hispanisms in Southwest Indian languages. Romance Philology 53.259-288.
 84. Briz Gómez, Antonio, Beatriz Gallardo Paúls, Juan Gómez Capuz, José Ramón Gómez Molina, Antonio Hidalgo Navarro, Salvador Pons Bordería, and Leonor Ruiz Gurillo. 1995. La elaboración de un corpus de español coloquial: Problemas metodológicos previos. In Serra Alegre et al. 1995:2.7-14.
 85. Brizuela, Mabel, Cristina Estofán, Gladys Gatti, and Silvina Perrero (ed). 1999. El hispanismo al final del milenio. V Congreso argentino de hispanistas. 3 vols. Córdoba: Comunicarte.
 86. Brucart, José Ma. 1999a. La estructura del sintagma nominal: las oraciones de relativo. In Bosque and Demonte 1999:1.395-522.
 87. Brucart, José Ma. 1999b. La elipsis. In Bosque and Demonte 1999:2.2787-2863.
 88. Bruyne, Jacques de. 1999. Las preposiciones. In Bosque and Demonte 1999:1.657-703.
 89. Bustos Gisbert, Eugenio. 1998. Modelos morfológicos y cambios morfológicos. Revista de filología románica 15.35-49.
 90. Cabeza Pereiro, Carmen. 1997. Las completivas de sujeto en español. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 91. Cabranes-Grant, Leo. 2000. Lope de Vega y los debates sobre el origen de la lengua castellana. Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 77.147-168.
 92. Calderón Campos, Miguel. 1998. Análisis lingüístico del género chico andaluz y rioplatense (1870-1920). Granada: Universidad de Granada.
 93. Calderón Rivera, Álvaro. 1998. Formulación algebraica para calcular la intensidad sonora acumulada. Thesaurus 53.560-567.
 94. Calero Vaquera, María Luisa. 1996. Un Tratado de sintaxis del siglo XIX español. In Luque Durán and Pamies Bertrán 1996:1-7.
 95. Calvi, Maria Vittoria (ed). 1997. La lingua spagnola dalla transizione a oggi (1975-1995). Lucca: Mauro Baroni.
 96. Calvo Pérez, Julio. 1996-97. Pronominalización en español andino: ley de mínimos e influencia del quechua y del aimara. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.521-543.
 97. Calvo Pérez, Julio. 1999. Partículas y postposiciones temporales en castellano andino. In Aleza Izquierdo 1999:39-50.
 98. Camacho, José. 1999. La coordinación. In Bosque and Demonte 1999:2.2635-2694.
 99. Camacho, José. 2000. Structural restrictions on comitative coordination. Linguistic Inquiry 31.366-375.
 100. Campos, Héctor. 1999a. Passive constructions and partitive case checking in Spanish. In Franco, Landa and Martín 1999:23-34.
 101. Campos, Héctor. 1999b. Transitividad e intransitividad. In Bosque and Demonte 1999:2.1519-1574.
 102. Campos Alberca, Julia, Ángeles García Marín, and María José Berdasco. 1999. La investigación lingüística a través de las revistas españolas durante el período 1985-1994. In Fernández Rodríguez et al. 1999:183-193.
 103. Cancellier, Antonella. 1997. Ispanismo italiano. Il contributo allo studio dello spagnolo d'America (fino al 1991). In Calvi 1997:195-203.
 104. Cannon, Garland. 1996. Recent borrowings from Spanish into English. In Rodríguez González 1996a:41-60.
 105. Cano Aguilar, Rafael. 1999. Los complementos de régimen verbal. In Bosque and Demonte 1999:2.1807-1854.
 106. Caravedo, Rocío. 1996-97. Pronombres objeto en el español andino. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.545-567.
 107. Cárdenas, Juan Hernando. 1996. L'espagnol du Chili et la thèse indigéniste de Rodolphe Lenz. In Nielsen and Schøsler 1996:299-318.
 108. Cárdenas Molina, Gisela. 1999. Apuntes sobre la lexicografía cubana. In Aleza Izquierdo 1999:51-55.
 109. Carey, Kathleen. 1996. From resultativity to current relevance: Evidence from the history of English and Modern Castilian Spanish. In Goldberg 1996:31-48.
 110. Carrasco, Pilar, and Inés Carrasco. 1997. Estudio léxico-semántico de los fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes. Concordancias lematizadas. 2 vols. Granada: Universidad de Granada.
 111. Carrasco Gutiérrez, Ángeles. 1999. El tiempo verbal y la sintaxis oracional. La consecutio temporum. In Bosque and Demonte 1999:2.3061-3128.
 112. Carrera de la Red, Micaela. 1996-97. Afijación apreciativa y elación en el español dominicano del siglo XVI. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.213-226.
 113. Cartagena, Nelson. 1999. Los tiempos compuestos. In Bosque and Demonte 1999:2.2935-2975.
 114. Casado Velarde, Manuel. 1999. Otros procesos morfológicos: acortamientos, formación de siglas y acrónimos. In Bosque and Demonte 1999:3.5075-5096.
 115. Casanova, Emili. 1999. Dues situacions del contacte valencià-castellà entre els segles XVII i XIX. In Aleza Izquierdo 1999:139-154.
 116. Casas Gómez, Miguel (ed). 1996. I Jornadas de lingüística, con motivo de la implantación de la especialidad de lingüística en la Universidad de Cádiz. Cádiz: Universidad de Cádiz.
 117. Casas Gómez, Miguel. 1997. Formaciones jergales en el lenguaje de la prostitución. Lynx 12. Valencia: Universitat de València.
 118. Casielles Suárez, Eugenia. 2000. El tratamiento del orden de palabras en algunas gramáticas españolas de los siglos XIX y XX. Historiographia Linguistica 27.415-436.
 119. Castaño Fernández, Antonio Ma. 1998. Los nombres de La Serena. Estudios de toponimia extremeña. Mérida: Editora Regional de Extremadura.
 120. Castañón Rodríguez, Jesús. 1996-97. Aportación y vigencia de las ideas de Miguel de Unamuno sobre el idioma español y América. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.22-40.
 121. Castellón Masalles, Irene, Ma Antònia Martí Antonín, and Mariona Taulé Delor. 1995. Representación de la información léxica. Bases de conocimiento y bases de datos. In Serra Alegre et al. 1995:2.171-176.
 122. Castillo Carballo, Ma Auxiliadora. 1997-98. El concepto de unidad fraseológica. Revista de lexicografía 4.67-79.
 123. Castillo Carballo, Ma Auxiliadora. 1998. ¿Compuestos o locuciones? In Alvar Ezquerra and Corpas Pastor 1998:147-155.
 124. Castillo Contreras, Juan. 1996. Los nombres de las extremidades del cuerpo en latín, español medieval y francés medieval. Granada: Universidad de Granada.
 125. Castillo Mathieu, Nicolás del. 1996-97. Macuquina, ¿palabra africana? Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.227-234.
 126. Cepeda, Gladys. 2000. La evaluación discursiva a través del modo y la modalidad. Estudios filológicos 35.7-22.
 127. Cerbasi, Donato. 2000. Review of Milagros Alfonso Vega, Construcciones causativas con infinitivo en el español medieval (México: UNAM, 1998). Revue romane 35.319-320.
 128. Chang, Steve S., Lily Liaw, and Josef Ruppenhofer (ed). 2000. Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley CA: Berkeley Linguistics Society.
 129. Choi, Jinny K. 2000. [-Person] direct object drop: the genetic cause of a syntactic feature in Paraguayan Spanish. Hispania 83.531-543.
 130. Cichon, Peter. 1996. Desarrollo e impacto social de la Real Academia Española y de la Académie Française: una comparación. In Cichon et al. 1996:18-24.
 131. Cichon, Peter, Friederike Hassauer, Georg Kremnitz, and Pablo Martínez (ed). 1996. Actas de las primeras jornadas de hispanistas en Austria. Vienna: Praesens.
 132. Cifuentes Honrubia, José Luis. 1996. Usos prepositivos en español. Murcia: Universidad de Murcia.
 133. Cifuentes Honrubia, José Luis. 1999. Inacusatividad y movimiento. Revista española de lingüística 29.35-61.
 134. Cifuentes Honrubia, José Luis, and Jesús Llopis Ganga. 1996. Complemento indirecto y complemento de lugar: estructuras locales de base personal en español. Alicante: Universidad de Alicante.
 135. Clachar, Arlene. 2000. Redressing ethnic conflict through morphosyntactic "creativity" in code-mixing. Language & Communication 20.311-327.
 136. Clampitt-Dunlap, Sharon. 2000. Nationalism and native-language maintenance in Puerto Rico. International Journal of the Sociology of Language 142.25-34.
 137. Colón, Germán. 1997. El adjetivo tonto entre Italia y España. In Holtus, Kramer and Schweikard 1997:2.233-244.
 138. Colón, Germán. 2000. Review of Federico Corriente, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance (Madrid: Gredos, 1999). Revue de linguistique romane 64.217-220.
 139. Contini-Morava, Ellen, and Yishai Tobin (ed). 2000. Between Grammar and Lexicon. Amsterdam: John Benjamins.
 140. Contreras, Heles. 1999a. Deconstructing weak crossover. In Franco, Landa and Martín 1999:35-44.
 141. Contreras, Heles. 1999b. Relaciones entre las construcciones interrogativas, exclamativas y relativas. In Bosque and Demonte 1999:2.1931-1963.
 142. Contreras, Manuel. 2000. Criollismo lingüístico en el español de Chile del período colonial. Estudios filológicos 35.41-59.
 143. Corbella Díaz, Dolores. 1996-97. Galicismos léxicos en el español de América. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.569-582.
 144. Corpas Pastor, Gloria. 1998. Criterios generales de clasificación del universo fraseológico de las lenguas, con ejemplos en español y en inglés. In Alvar Ezquerra and Corpas Pastor 1998:157-187.
 145. Corrales Zumbado, Cristóbal. 1996-97. Los diccionarios dialectales y el D.R.A.E. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.899-910.
 146. Craddock, Jerry R. 1996. Spanish place names in the United States. In Rodríguez González 1996a:177-183.
 147. Cram, David, Andrew Linn, and Elke Nowak (ed). 1999. History of Linguistics 1996. I: Traditions in Linguistics Worldwide. Amsterdam: John Benjamins.
 148. Crego García, Ma Victorina. 1995. Un proceso de gramaticalización en marcha: las perífrasis verbales. In Serra Alegre et al. 1995:2.15-22.
 149. Crego García, Ma Victorina. 1999. La clasemática verbal "movimiento" en la gramática española: Implicaciones léxicas y sintácticas. In Fernández Rodríguez et al. 1999:207-217.
 150. Curnow, Timothy Jowan. 2000. Review of Carmen Cabeza Pereiro, Las completivas de sujeto en español (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997). Language 76.492-493.
 151. Dahmen, Wolfgang, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard, and Otto Winkelmann (ed). 1997. Sprache und Geschlecht in der Romania. Romanistisches Kolloquium X. Tübingen: Gunter Narr.
 152. Darnell, Michael, Edith Moravcsik, Frederick Newmeyer, Michael Noonan, and Kathleen Wheatley (ed). 1998. Functionalism and Formalism in Linguistics. Volume II: Case Studies. Amsterdam: John Benjamins.
 153. Dedenbach-Salazar Sáenz, Sabine. 1999. An anonymous eighteenth-century southern Peruvian vocabulary: hybridization, semantic peculiarities and socio-cultural contextualization. In Cram, Linn, and Nowak 1999:99-109.
 154. Delbecque, Nicole. 1996. De las funciones de así, bien y mal. In Wotjak 1996a:137-159.
 155. Delbecque, Nicole. 2000. La transitividad en español: ¿dos construcciones en vez de una? In Sevilla and Alvar 2000:473-482.
 156. Delbecque, Nicole, and Béatrice Lamiroy. 1999. La subordinación sustantiva: las subordinadas enunciativas en los complementos verbales. In Bosque and Demonte 1999:2.1965-2081.
 157. DeMello, George. 2000. A de acusativo con nombre propio geográfico. Hispania 83.301-312.
 158. Demonte, Violeta. 1999a. A minimal account of Spanish adjective position and interpretation. In Franco, Landa and Martín 1999:45-75.
 159. Demonte, Violeta. 1999b. El adjetivo: clases y usos. La posición del adjetivo en el sintagma nominal. In Bosque and Demonte 1999:1.129-215.
 160. Demonte, Violeta. 1999c. Semántica composicional y gramática: los adjetivos en la interficie léxico-sintaxis. Revista española de lingüística 29.283-316.
 161. Demonte, Violeta, and Pascual José Masullo. 1999. La predicación: los complementos predicativos. In Bosque and Demonte 1999:2.2461-2523.
 162. Deuchar, Margaret, and Suzanne Quay. 1998. One vs. two systems in early bilingual syntax: two versions of the question. Bilingualism 1.231-243.
 163. Devís Márquez, P. Pablo. 1995. La función textual "afectado del hablar" frente a las funciones oracionales. In Serra Alegre et al. 1995:2.32-39.
 164. Díaz Hormigo, Ma Tadea. 1995. El concepto de "esquema sintáctico-semántico de construcción con sustantivo nuclear". In Serra Alegre et al. 1995:2.40-46.
 165. Díaz Hormigo, Ma Tadea. 1999. El "género" del sustantivo según las gramáticas españolas de la tradición. In Fernández Rodríguez et al. 1999:219-231.
 166. Díaz Peralta, Marina, and M. Teresa Cáceres Lorenzo. 1999. Lenguas en contacto. El elemento prehispano en el léxico del español hablado en Canarias durante el periodo áureo. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.291-298.
 167. Domínguez García, Noemí. 1999. Review of Carmen Fernández Juncal, Variación y prestigio. Estudio sociolingüístico en el oriente de Cantabria (Madrid: CSIC, 1998). Revista española de lingüística 29.554-556.
 168. Donni de Mirande, Nélida E. 1996-97. Acerca de la historia del español en Santa Fe (Argentina). Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.269-288.
 169. Downing, Angela. 1999. Mismatches between English and Spanish in the use of left-dislocated constituents. In Feu Guijarro and Molina Plaza 1999:91-103.
 170. Dukes, Beatriz. 1999. Review of Fernando Martínez-Gil and Alfonso Morales-Front (ed), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages (Washington DC: Georgetown U.P., 1997). Word 50.72-74.
 171. Dworkin, Steven N. 1998. Lexical loss and neologisms in late Medieval Spanish: Two case studies. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.1-11.
 172. Dworkin, Steven N. 2000a. Review of María Moliner, Diccionario de uso del español, 2nd ed. (Madrid: Gredos, 1998). Hispanic Review 68.319-322.
 173. Dworkin, Steven N. 2000b. Review of Wulf Oesterreicher, Eva Stoll, and Andreas Wesch (ed), Competencia escrita, tradiciones discursivas y variedades lingüísticas. Aspectos del español europeo y americano en los siglos XVI y XVII (Tübingen: Narr, 1998). Romanische Forschungen 112.540-541.
 174. Eddington, David. 2000. Spanish stress assignment within the analogical modeling of language. Language 76.92-109.
 175. Eguren, Luis J. 1999. Pronombres y adverbios demostrativos. Las relaciones deícticas. In Bosque and Demonte 1999:1.929-972.
 176. Elizaincín, Adolfo. 1996-97. Microlingüística del contacto español-portugués. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.583-588.
 177. Elvira, Javier. 1999. Sobre reconstrucción lingüística: uso y abuso del asterisco en gramática histórica. Boletín de la Real Academia Española 79.425-443.
 178. England, John. 1999. Analogical feminines in Modern Spanish: Pressures on the Peninsular standard. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.415-439.
 179. Enguita Utrilla, José Ma. 1996-97. Voces arahuacas en la Historia natural y general de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.299-318.
 180. Enguita Utrilla, José Ma. 1999. Sobre la génesis de los americanismos léxicos. In Aleza Izquierdo 1999:57-69.
 181. Enguita Utrilla, José Ma. 2000. Review of Germán de Granda, Español y lenguas indoamericanas en Hispanoamérica. Estructuras, situaciones y transferencias (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999). Nueva revista de filología hispánica 48.125-132.
 182. Escandell Vidal, M. Victoria. 1999. Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y pragmáticos. In Bosque and Demonte 1999:3.3929-3991.
 183. Escavy Zamora, Ricardo. 1999. La teoría del pronombre en Jaime Balmes. In Fernández Rodríguez et al. 1999:233-244.
 184. Escobedo Rodríguez, Antonio, Manuel Peñalver Castillo, and Yolanda González Aranda (ed). 1998. Actas de los Quintos Encuentros de Lingüística Española. Almería: Universidad de Almería.
 185. Escoriza Morera, Luis. 1999. Review of Ma T. Díaz Hormigo, Sintaxis y semántica de la construcción con sustantivo en posición nuclear (Valencia: Universitat de València, 1998). Revista española de lingüística 29.547-552.
 186. Esparza Torres, Miguel Ángel. 1999. Gramática y diccionario en las primeras descripciones del español. In Fernández Rodríguez et al. 1999:245-255.
 187. Esparza Torres, Miguel Ángel, and Hans-Josef Niederehe. 1999. Bibliografía nebrisense. Amsterdam: John Benjamins.
 188. Espinal, M. Teresa. 2000. On the semantic status of n-words in Catalan and Spanish. Lingua 110.557-580.
 189. Espinosa, Victoria. 2000. Review of Elena M. Rojas Mayer, El diálogo en el español de América. Estudio pragmalingüístico-histórico (Madrid: Iberoamericana, 1998). Estudios filológicos 35.229-230.
 190. Espinosa Elorza, Rosa María. 1996-97. Los sintagmas no progresivos en textos medievales y clásicos. Revisión crítica. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.41-54.
 191. Espinosa García, Jacinto. 1995. El objeto indirecto y el suplemento como determinadores primarios de estructuras biactanciales. In Serra Alegre et al. 1995:2.47-53.
 192. Espunya i Prat, Anna. 1996. The realisation of the semantic operator progressive in English and Romance languages. In Jaszczolt and Turner 1996:1.295-303.
 193. Faber, Pamela, and Ricardo Mairal Usón. 1998. Dominios y esquemas de predicado: hacia una productividad léxica. In Wotjak 1998:233-273.
 194. Faingold, Eduardo D. 1996. Child Language, Creolization, and Historical Change. Spanish in Contact with Portuguese. Tübingen: Gunter Narr.
 195. Faingold, Eduardo D. 1998. Review of Armin Schwegler, Chi ma nkongo: Lengua y rito ancestrales en el Palenque de San Basilio (Frankfurt: Iberoamericana, 1996). Hispanic Linguistics 10.189-195.
 196. Fairclough, Marta. 1999. Discurso directo vs. discurso indirecto en el español hablado en Houston. The Bilingual Review / La revista bilingüe 24.217-229.
 197. Fajardo Aguirre, Alejandro. 1999. Etimología y lexicografía. Problemas metodológicos. In Aleza Izquierdo 1999:155-161.
 198. Fält, Gunnar. 1999. El verbo lamentar - ¿un caso de selección doble? In Jonasson et al. 1999:155-168.
 199. Feliu, Francesc, and Cristina Juher (ed). 1999. La invenció de les llengües nacionals. Barcelona: Quaderns Crema.
 200. Fernández Domínguez, Joaquín José. 1998. Hacia una sintaxis contrastiva inglés-español de los verbos compuestos transitivos: motivación pedagógica y principios teórico-descriptivos. In Martínez Vázquez 1998:243-257.
 201. Fernández Leborans, María Jesús. 1999a. El nombre propio. In Bosque and Demonte 1999:1.77-128.
 202. Fernández Leborans, María Jesús. 1999b. La predicación: las oraciones copulativas. In Bosque and Demonte 1999:2.2357-2460.
 203. Fernández Lagunilla, Marina. 1999. Las construcciones de gerundio. In Bosque and Demonte 1999:2.3443-3503.
 204. Fernández Lávaque, Ana María. 1996-97. Una transferencia de morfología quechua al español de la prepuna salteña: [yóka] < [ñóqa]. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.589-595.
 205. Fernández Rodríguez, Mauro, Francisco García Gondar, and Nancy Vázquez Veiga (ed). 1999. Actas del I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Madrid: Arco.
 206. Fernández Soriano, Olga. 1999. El pronombre personal. Formas y distribuciones. Pronombres átonos y tónicos. In Bosque and Demonte 1999:1.1209-1273.
 207. Fernández Soriano, Olga, and Susana Táboas Baylín. 1999. Construcciones impersonales no reflejas. In Bosque and Demonte 1999:2.1723-1778.
 208. Fernández-Ordóñez, Inés. 1999. Leísmo, laísmo y loísmo. In Bosque and Demonte 1999:1.1317-1397.
 209. Feu Guijarro, María José, and Silvia Molina Plaza (ed). 1999. Estudios funcionales sobre léxico, sintaxis y traducción. Un homenaje a Leocadio Martín Mingorance. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
 210. Flamenco García, Luis. 1999. Las construcciones concesivas y adversativas. In Bosque and Demonte 1999:3.3805-3878.
 211. Flores Farfán, José Antonio. 1998. On the Spanish of the Nahuas. Hispanic Linguistics 10.1-41.
 212. Fogsgaard, Lene. 2000. Esquemas copulativos de SER y ESTAR. Ensayo de semiolingüística. Berne: Peter Lang.
 213. Fontana, Josep M. 1996. Phonology and syntax in the interpretation of the Tobler-Mussafia law. In Halpern and Zwicky 1996:41-83.
 214. Fontanella de Weinberg, Ma Beatriz. 1999. Sistemas pronominales de tratamiento usados en el mundo hispánico. In Bosque and Demonte 1999:1.1399-1425.
 215. Forment, María del Mar. 1999. Review of Leonor Ruiz Gurillo, Aspectos de fraseología teórica española (Valencia: Universitat de València, 1997). Revista española de lingüística 29.556-558.
 216. Frago Gracia, Juan Antonio. 1996-97. Estelas léxicas de la nao de China en España y América. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.289-298.
 217. Frago Gracia, Juan Antonio. 1999a. Historia del español de América. Textos y contextos. Madrid: Gredos.
 218. Frago Gracia, Juan Antonio. 1999b. Criterio filológico y edición de textos indianos: sobre documentos de la Nueva España. Romance Philology 53.119-135.
 219. Frago Gracia, Juan Antonio. 1999c. El Fuero de Cuenca: lengua, cultura y problemas del romanceamiento. Boletín de la Real Academia Española 79.319-354.
 220. Francis, Wendy S. 1999. Analogical transfer of problem solutions within and between languages in Spanish-English bilinguals. Journal of Memory and Language 40.301-329.
 221. Franco, Jon, Alazne Landa, and Juan Martín (ed). 1999. Grammatical Analyses in Basque and Romance Linguistics. Papers in Honor of Mario Saltarelli. Amsterdam: John Benjamins.
 222. Frantzen, Diana. 1999. Flaws in and merits of typical "meaning change" explanations for the ser / estar + adjective structure in Spanish. Hispanic Journal 20.9-27.
 223. Fraser, B., and M. Malamud-Makowski. 1996. English and Spanish contrastive discourse markers. In Jaszczolt and Turner 1996:2.863-881.
 224. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1998. Las construcciones adversativas. Madrid: Arco.
 225. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1999. Intertextualidad, información y argumentación: un caso práctico. Anuario de estudios filológicos 22.131-150.
 226. Gago Jover, Francisco. 1997-98. Las voces militares en los diccionarios de español: el caso de yelmo. Revista de lexicografía 4.81-89.
 227. Galán Rodríguez, Carmen. 1998. La dimensión explicativa y deóntica de los conectores o sea y es decir. Anuario de estudios filológicos 21.85-104.
 228. Galán Rodríguez, Carmen. 1999. La subordinación causal y final. In Bosque and Demonte 1999:3.3597-3642.
 229. Garachana Camarero, Mar. 1999. Valores discursivos de las oraciones concesivas. Lingüística española actual 21.189-205.
 230. García Arias, Xosé Lluis. 2000. Los vientos de Isidoro de Sevilla y sus pervivencias en asturiano. Revue de linguistique romane 64.5-15.
 231. García Dini, Encarnación. 1997. El vocativo español y su dinámica socio-comunicativa. In Calvi 1997:105-118.
 232. García Español, Antonio M. 1999. La escritura en la época del descubrimiento. In Aleza Izquierdo 1999:163-169.
 233. García Fajardo, Josefina. 2000. Los valores del... ¿"pospretérito"? Nueva revista de filología hispánica 48.25-49.
 234. García Fernández, Luis. 1996. Los adverbios de tiempo y la deíxis temporal. In Wotjak 1996a:171-182.
 235. García Fernández, Luis. 1999a. Los complementos adverbiales temporales. La subordinación temporal. In Bosque and Demonte 1999:2.3129-3208.
 236. García Fernández, Luis. 1999b. Sobre la naturaleza de la oposición entre pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple. Lingüística española actual 21.169-188.
 237. García Fernández, Luis. 1999c. Review of Jukka Havu, La constitución temporal del sintagma verbal en español moderno (Helsinki: Academia Scientarum Fennica, 1997). Revista española de lingüística 29.552-554.
 238. García Gallarín, Consuelo. 1998. Antropónimos de origen zoonímico: *ibicerru, *tener+ariu, *burr+ecus, *cordarius, burricus > *burriccus, asinus. Revista de filología románica 15.293-306.
 239. García Godoy, Ma Teresa. 1999. El léxico del primer constitucionalismo español y mejicano (1810-1815). Granada: Universidad de Granada.
 240. García Gondar, Francisco. 1999. Los principios gramaticales de Andrés Bello y las tradiciones lingüísticas de su tiempo. In Fernández Rodríguez et al. 1999:311-324.
 241. García Martín, José Ma. 2000. Los conceptos de billingüismo y diglosia y la situación lingüística de Gibraltar. In Sevilla and Alvar 2000:483-489.
 242. García Mouton, Pilar. 1996-97. Las mujeres que escribieron cartas desde América (siglos XVI-XVII). Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.319-326.
 243. García Negroni, Ma Marta. 2000. El conector argumentativo incluso y la escalaridad de la lengua. In Sevilla and Alvar 2000:490-497.
 244. García Padrón, Dolores. 1998. Hacia un modelo explicativo de la organización léxico-semántica en las lenguas. In Wotjak 1998:65-85.
 245. García Pérez, Ma Luisa. 2000. Review of Ma Ángeles Álvarez Martínez, La gramática española en América (Tenerife: Universidad de La Laguna, 1994). Revista española de lingüística 30.281-285.
 246. García Valle, Adela. 1999. Hacia una interpretación del polimorfismo gráfico en los textos literarios. In Aleza Izquierdo 1999:171-184.
 247. García-Jalón, Santiago. 1999. Las partes de la oración en la Tabula de Clenardo. In Fernández Rodríguez et al. 1999:325-333.
 248. García-Medall, Joaquín. 1995. Tipología de los adverbios adjetivales del español. In Serra Alegre et al. 1995:2.60-68.
 249. García-Miguel Gallego, José Ma. 1995. Notas sobre relaciones paradigmáticas entre unidades sintácticas. In Serra Alegre et al. 1995:2.69-74.
 250. García-Page, Mario. 1996. Formaciones denominales en -mente en el discurso poético. In Wotjak 1996a:161-170.
 251. Garrido Medina, Joaquín. 1999. Los actos de habla. Las oraciones imperativas. In Bosque and Demonte 1999:3.3879-3928.
 252. Garza Cuarón, Beatriz. 1999. Main trends in the history of linguistics in Mexico. In Cram, Linn, and Nowak 1999:119-126.
 253. Gather, Andreas. 2000. Review of Kenneth J. Wireback, The Role of Phonological Structure in Sound Change from Latin to Spanish and Portuguese (New York: Lang, 1997). Romanische Forschungen 112.262-273.
 254. Gerosa, Silvia Susana. 1999. Características del proceso de hispanización de la "2da. generación" en Argentina. In Brizuela et al. 1999:3.1561-1569.
 255. Gibson, Edward, Neal J. Pearlmutter, and Vicenç Torrens. 1999. Regency and lexical preferences in Spanish. Memory & Cognition 27.603-611.
 256. Gil, Alberto. 1996. El orden de los circunstantes en el español de hoy. In Wotjak 1996a:183-194.
 257. Girón Alconchel, José Luis. 1996-97. La morfología de los futuros: de Nebrija a la Academia (1771). Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.55-72.
 258. Gleßgen, Martin-Dietrich. 1996-97. Variedades ejemplares y no-ejemplares en el español americano: el caso de México. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.597-627.
 259. Gleßgen, Martin-Dietrich. 1997. Prolegómenos para un Diccionario histórico de americanismos (1492-1836). In Holtus, Kramer and Schweikard 1997:1.403-434.
 260. Glesßgen, Martin-Dietrich. 1999. Historiografía del español americano en la primera época colonial: de 1492 hasta aproximadamente 1620. Romance Philology 53.193-207.
 261. Goldberg, Adele E. (ed). 1996. Conceptual Structure, Discourse and Language. Stanford CA: Center for the Study of Language and Information.
 262. Gómez Asencio, José J. 2000. El prólogo como programa. A propósito de la GRAE de 1771. Boletín de la Real Academia Española 80.27-46.
 263. Gómez Capuz, Juan. 1997-98. La marcación etimológica de los préstamos (exotismos y cultismos transmitidos por el inglés) en la lexicografía española. Revista de lexicografía 4.91-106.
 264. Gómez Capuz, Juan. 1998. El préstamo lingüístico. Conceptos, problemas y métodos. Valencia: Universitat de València.
 265. Gómez de Enterría, Josefa. 1996. Voces de la economía y el comercio en el español del siglo XVIII. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
 266. Gómez Torrego, Leonardo. 1999a. La variación en las subordinadas sustantivas: dequeísmo y queísmo. In Bosque and Demonte 1999:2.2105-2148.
 267. Gómez Torrego, Leonardo. 1999b. Los verbos auxiliares. Las perífrasis verbales de infinitivo. In Bosque and Demonte 1999:2.3323-3389.
 268. González Bachiller, Fabián. 1997. Aspectos fonéticos de la toponimia riojana actual. Logroño: Universidad de La Rioja.
 269. González Calvo, José Manuel. 1998. El sustantivo como clase de palabra en español. Anuario de estudios filológicos 21.105-117.
 270. González García, Luis. 1996. La noción de manera. In Wotjak 1996a:115-125.
 271. González García, Luis. 1999. La clasificación de palabras en rangos: El adverbio como palabra de rango terciario. In Fernández Rodríguez et al. 1999:361-372.
 272. González García, Virginia. 1999. Notas sobre la evolución del léxico jurídico: a propósito de un diccionario de Mayans. In Aleza Izquierdo 1999:185-193.
 273. González Ollé, Fernando. 1996-97. La precaria instalación del español en la América virreinal. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.327-359.
 274. González Ollé, F. 1999. Orígenes de un tópico lingüístico: alabanza de la lengua cortesana y menosprecio de la lengua aldeana. Boletín de la Real Academia Española 79.197-219.
 275. González Ollé, Fernando. 2000a. El artículo gascón et ˜ (e)ro, (e)ra en Aragón y Navarra. Zeitschrift für romanische Philologie 116.260-278.
 276. González Ollé, F. 2000b. Morfología verbal arcaizante, no hipermetría, en versos de Garcilaso. Boletín de la Real Academia Española 80.337-359.
 277. González Ruiz, Ramón. 1995. Transparencia interpretativa: unidades inapropiadas en discurso indirecto. In Serra Alegre et al. 1995:2.75-82.
 278. Gooch, Anthony. 1996. Aspects of the incidence of hispanisms in British English: A study in language, history, politics and psychology. In Rodríguez González 1996a:231-251.
 279. Granda, Germán de. 1999. El contacto lingüístico como configurador dialectal. Un estudio de caso en el área andina suramericana. In Aleza Izquierdo 1999:71-87.
 280. Grandal López, Alfonso. 1999. Sobre el origen del seseo cartagenero. Estudios de lingüística 13.269-279.
 281. Grant, Anthony P. 1998. Review of Eduardo D. Faingold, Child Language, Creolization, and Historical Change: Spanish in Contact with Portuguese (Tübingen: Gunter Narr, 1996). Word 49.422-426.
 282. Grau, Juan. 1997. Voces indígenas de uso común en Chile. Santiago de Chile: Oikos.
 283. Grindsted, Annette. 2000. Categorías gramaticales y pragmática en el español mexicano y el peninsular. Moderna Språk 94.205-213.
 284. Grosschmid, Pablo, and Cristina Echegoyen. 1998. Diccionario de regionalismos de la lengua española. Barcelona: Juventud.
 285. Gugenberger, Eva. 1999. Entre el quechua y el castellano: manifestaciones del conflicto de identidades etnolingüísticas en un pueblo joven de Arequipa. Lexis 23.257-300.
 286. Guion, Susan G., James E. Flege, and Jonathan D. Loftin. 2000. The effect of L1 use on pronunciation in Quichua-Spanish bilinguals. Journal of Phonetics 28.27-42.
 287. Gutiérrez, Manuel J. 2000a. Review of Juan Gómez Capuz, El préstamo lingüístico: conceptos, problemas y métodos (Valencia: Universitat de València, 1998). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 77.370-371.
 288. Gutiérrez, Manuel J. 2000b. Review of Klaus Zimmermann (ed), Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa (Madrid: Iberoamericana, 1999). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 77.371-372.
 289. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1995. Nuevas variaciones sobre la atribución. In Serra Alegre et al. 1995:1.31-54.
 290. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1999. Los dativos. In Bosque and Demonte 1999:2.1855-1930.
 291. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 2000. Causales. Boletín de la Real Academia Española 80.47-159.
 292. Gutiérrez Rexach, Javier. 1999. Neuter relatives and the degree operator. In Treviño and Lema 1999:69-87.
 293. Gutiérrez-Rexach, Javier, and Luis Silva-Villar. 1999. Spanish bare plurals, multiple specifiers and the derivation of focus-related features. Folia Linguistica 33.355-387.
 294. Gynan, Shaw N. 1998. El reto de la diglosia para la planificación lingüística en el Paraguay. Hispanic Linguistics 10.42-83.
 295. Haboud, Marleen. 1998. Quichua y castellano en los Andes ecuatorianos. Los efectos de un contacto prolongado. Quito: Abya-yala.
 296. Halpern, Aaron L., and Arnold M. Zwicky (ed). 1996. Approaching Second: Second Position Clitics and Related Phenomena. Stanford CA: Center for the Study of Language and Information.
 297. Harris, James W., and Ellen M. Kaisse. 1999. Palatal vowels, glides and obstruents in Argentinian Spanish. Phonology 16.117-190.
 298. Harris-Northall, Ray. 1999. Recent research on Spanish in Spain and the Americas. Romance Philology 53.209-229.
 299. Haydée Hipperdinger, Yolanda. 1996-97. La inmigración masiva en Argentina y el multilingüismo regional. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.629-641.
 300. Haydée Hipperdinger, Yolanda. 1999. De Italia y a su mesa y al léxico cotidiano. La incorporación de elementos léxicos del italiano en español bonaerense en el área gastronómica. In Brizuela et al. 1999:3.1681-1691.
 301. Herburger, Elena. 1999. On the interpretation of Spanish n-words. In Treviño and Lema 1999:89-104.
 302. Hernández, Esther. 1999. Revisión de los mayismos del Diccionario de la Academia (21a ed.). Lexis 23.337-358.
 303. Hernández, Esther. 2000. Propuestas etimológicas para palabras de origen indoamericano (DRAE, 21a ed.). Boletín de la Real Academia Española 80.361-396.
 304. Hernández, Humberto. 1996. Los vocabularios canarios. In Ahumada 1996a:101-134.
 305. Hernández Alonso, César. 1996-97. Ceremonial, cortesía y tratamientos en España a la llegada de los Borbones. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.85-100.
 306. Hernández Alonso, César. 1998. Una cala en la Gramática española de Salvador Fernández Ramírez. Selección de modos en la subordinación. In Escobedo Rodríguez, Peñalver Castillo, and González Aranda 1998:11-18.
 307. Hernández Campoy, Juan Manuel. 1999. La geolingüística: consideraciones sobre la dimensión espacial del lenguaje. Estudios de lingüística 13.65-88.
 308. Hernández González, Carmen. 1997. El lenguaje periodístico en la España actual. In Calvi 1997:53-60.
 309. Hernández Paricio, Francisco. 1995. Sobre la hipótesis del sujeto interno al SV. In Serra Alegre et al. 1995:2.177-186.
 310. Hernández Sacristán, C. 2000. Review of Ángel López García, Gramática del español, 3: Las partes de la oración (Madrid: Arco, 1998). Vox Romanica 59.366-370.
 311. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 1998. Sobre la expresión de la concesividad en español. Revista de filología románica 15.123-133.
 312. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 1999. La caracterización del adjetivo en la GRAE (1771-1931), el Esbozo (1973) y la Gramática de E. Alarcos Llorach (1994). Boletín de la Real Academia Española 79.407-423.
 313. Hernanz, M. Lluïsa. 1999. El infinitivo. In Bosque and Demonte 1999:2.2197-2356.
 314. Hernanz Carbó, Ma Lluïsa, and Avel lina Suñer Gratacós. 1999. La predicación: la predicación no copulativa. Las construcciones absolutas. In Bosque and Demonte 1999:2.2525-2560.
 315. Heros, Susana de los. 1998. La variación de la ( ) en el castellano de Cuzco: un fenómeno de identidad de género, clase social y regionalismo sureño. Revista andina 31.203-209.
 316. Herrera Z., Esther. 2000. Review of Leopoldo Sáez Godoy, El español de Chile en las postrimerías del siglo XX (Santiago de Chile: Universidad de Santiago, 1999). Nueva revista de filología hispánica 48.122-125.
 317. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 2000a. Review of Jenny Brumme, Spanische Sprache im 19. Jahrhundert: Sprachliches Wissen, Norm und Sprachveränderungen (Münster: Nodus, 1997). Revista española de lingüística 30.293-295.
 318. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 2000b. Review of Laura Minervini, Testi giudeospagnoli medievali (Castiglia e Aragona) (Naples: Liguori, 1992). Revista española de lingüística 30.295-296.
 319. Hidalgo Navarro, Antonio. 1997. La entonación coloquial. Función demarcativa y unidades de habla. Valencia: Universidat de València.
 320. Hoffmann, Charlotte. 1996. Monolingualism, bilingualism, cultural pluralism and national identity: Twenty years of language planning in contemporary Spain. In Sue Wright 1996:59-90.
 321. Holtus, Günter, Johannes Kramer, and Wolfgang Schweikard (ed). 1997. Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag. 3 vols. Tübingen: Niemeyer.
 322. Hoyos Hoyos, Carmen. 1996-97. Forma de expresión de la "comparación" en niños de 7, 9 y 12 años en Valladolid y provincia. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.911-923.
 323. Huguet, Ángel, Ignasi Vila, and Enric Llurda. 2000. Minority language education in unbalanced bilingual situations: A case for the linguistic interdependence hypothesis. Journal of Psycholinguistic Research 29.313-333.
 324. Hurch, Bernhard, and Richard A. Rhodes (ed). 1996. Natural Phonology: the State of the Art. Berlin: Mouton de Gruyter.
 325. Hurtado Valero, Pedro M. 1999. Hermenéutica del subjuntivo español: la deixis "introversa". Anuario de estudios filológicos 22.177-196.
 326. Iglesias Recuero, Silvia. 2000. La evolución histórica de pues como marcador discursivo hasta el siglo XV. Boletín de la Real Academia Española 80.209-307.
 327. Imhoff, Brian. 2000a. Dialect contact and historical linguistic variation: the Old Spanish "-ie imperfect". Hispanic Review 68.381-396.
 328. Imhoff, Brian. 2000b. Socio-historic network ties and Medieval Navarro-Aragonese. Neuphilologische Mitteilungen 101.443-450.
 329. Ishikawa, Masataka. 2000. Some thoughts on language development and linguistic diachrony: A case study in Spanish. Theoretical Linguistics 26.259-287.
 330. Jackson-Maldonado, Donna, Ricardo Maldonado, and Donna J. Thal. 1998. Reflexive and middle markers in early child language acquisition: evidence from Mexican Spanish. First Language 18.403-429.
 331. Jaszczolt, Katarzyna, and Ken Turner (ed). 1996. Contrastive Semantics and Pragmatics. 2 vols. Oxford: Elsevier Science.
 332. Jensen, Frede. 1999. A Comparative Study of Romance. New York: Peter Lang.
 333. Jiménez Hurtado, Catalina. 1998. Prototipos pragmáticos en el lexicón: La inclusión de la pragmática en el concepto de campo léxico. In Wotjak 1998:275-301.
 334. Jiménez Ríos, Enrique. 1998. Los galicismos en el Diccionario de Autoridades, en el Diccionario de Terreros y en la primera edición del DRAE. Anuario de estudios filológicos 21.141-159.
 335. Jiménez Ríos, Enrique. 1999. Aguafiestas, metepatas y otros compuestos nominales peculiares. Estudios de lingüística 13.117-148.
 336. Johnson, Kyle, and Ian Roberts (ed). 1999. Beyond Principles and Parameters. Essays in Memory of Osvaldo Jaeggli. Dordrecht: Kluwer.
 337. Jonasson, Kerstin, Bengt Novén, Gunilla Ransbo, Véronique Simon, Lars-Göran Sundell, and Maria Walecka-Garbali ska (ed). 1999. Résonances de la recherche. Festskrift till Sigbrit Swahn. Uppsala: Uppsala University.
 338. Jonge, Bob de. 2000. Eventuality classification: Meaning and use of Spanish simple past tenses. In Contini-Morava and Tobin 2000:227-253.
 339. Juge, Matthew L. 2000. On the rise of suppletion in verbal paradigms. In Chang, Liaw and Ruppenhofer 2000:183-194.
 340. Kähler, Gisela. 1997. Geschlechtsspezifische Sprechweisen in spanischen Fernsehdiskussionen. In Dahmen et al. 1997:261-270.
 341. Kiesler, Reinhard. 1996. "Por el Dío bendito" - Judenspanisch (el) Dió ein Ausdruck des Monotheismus? In Lüdtke 1996:455-470.
 342. Kirchner, Arne. 2000. Review of Ángeles Romero Cambrón, Historia sintáctica de las construcciones comparativas de desigualdad (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1998). Zeitschrift für romanische Philologie 116.353-355.
 343. Klausenburger, Jurgen. 2000. Grammaticalization. Studies in Latin and Romance Morphosyntax. Amsterdam: John Benjamins.
 344. Klein-Andreu, Flora. 2000. Grammatical and lexical behavior in the development of the Spanish third-person clitics. In Contini-Morava and Tobin 2000:159-183.
 345. Kliffer, Michael D. 1999. The Western Romance drift away from external dative possessors. Word 50.155-175.
 346. Kohnert, Kathryn J., Elizabeth Bates, and Arturo E. Hernández. 1999. Balancing bilinguals: lexical-semantic production and cognitive processing in children learning Spanish and English. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 42.1400-1413.
 347. Kouwenberg, Silvia. 1999. Review of Dan Munteanu, El papiamento, lengua criolla hispánica (Madrid: Gredos, 1996). Journal of Pidgin and Creole Languages 14.413-417.
 348. Kovacci, Ofelia. 1999a. El adverbio. In Bosque and Demonte 1999:1.705-786.
 349. Kovacci, Ofelia. 1999b. La ortografía en la historia del español. Boletín de la Academia Argentina de Letras 64.447-468.
 350. Kowallik, Sabine. 1997. Zur Erfassung geschlechtsspezifischer Charakteristika der spanischen Sprache. In Dahmen et al. 1997:271-286.
 351. Labarta, Ana, and Carmen Barceló. 1996. Latín y romance en oraciones cristianas halladas a moriscos valencianos. In Lüdtke 1996:315-324.
 352. Laca, Brenda. 1999. Presencia y ausencia de determinante. In Bosque and Demonte 1999:1.891-928.
 353. Landa, Alazne. 1998. Aspect, affectedness, and the transitivity continuum in English and Spanish. In Martínez Vázquez 1998:223-242.
 354. Lanero Rodríguez, Ma del Carmen. 1995. Algo sobre coordinación y nuclearidad sintáctica. In Serra Alegre et al. 1995:2.83-90.
 355. Lang, M. F. 1998. Review of David Serrano Dolado, Las formaciones parasintéticas en español (Madrid: Arco, 1995). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.109-110.
 356. Langenbacher-Liebgott, Jutta. 1995. Wortdefinitionen in der französischen und spanischen Lexikographie. In Schmitt and Schweickard 1995:191-213.
 357. Lapesa Melgar, Rafael. 1996. Crisis históricas y crisis de la lengua española. Madrid: Real Academia de la Historia.
 358. Lara, Luis Fernando. 1996. El Diccionario del español de México como vocabulario dialectal. In Ahumada 1996a:15-29.
 359. Lara, Luis Fernando. 2000. La nueva Ortografía de la Academia y su papel normativo. Nueva revista de filología hispánica 48.1-23.
 360. Lavid, Julia, and Jorge Arús. 1998. Exploring transitivity/ergativity in English and Spanish: A computational approach. In Martínez Vázquez 1998:259-275.
 361. Lavric, Eva. 1996. Aquellos misteriosos demostrativos pospuestos. In Cichon et al. 1996:106-113.
 362. Lavric, Eva. 2000. Indefinidos plurales españoles. In Sevilla and Alvar 2000:498-508.
 363. Lázaro Mora, Fernando A. 1999. La derivación apreciativa. In Bosque and Demonte 1999:3.4645-4682.
 364. Lebsanft, Franz. 2000a. Geschichte des Neuspanischen als Geschichte der Sprachkultur. Zeitschrift für romanische Philologie 116.197-212.
 365. Lebsanft, Franz. 2000b. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 116.307-309.
 366. Leiva, Francisca. 1999. Préstamos léxicos del árabe con / / inicial en español. In Aleza Izquierdo 1999:195-205.
 367. Lenarduzzi, René. 1996. Las preposiciones "por" y "para" en los complementos verbales de espacio y tiempo. Rome: Bulzoni.
 368. Lengert, J. 2000a. Review of Ingrid Neumann-Holzschuh, Die Satzgliedanordung im Spanischen. Eine diachrone Analyse (Tübingen: Niemeyer, 1997). Vox Romanica 59.364-366.
 369. Lengert, J. 2000b. Review of Luis Fernando Lara, Diccionario del español usual en México (México: El Colegio de México, 1996). Vox Romanica 59.375-381.
 370. Lengert, J. 2000c. Review of Rebeca Barriga Villanueva and Claudia Parodi, La lingüística en México 1980-1996 (México: El Colegio de México, 1998). Vox Romanica 59.381-384.
 371. Lengert, Joachim. 2000d. Review of Consuelo García Gallarín and Celeste García Gallarín, Deonomástica hispánica. Vocabulario científico, humanístico y jergal (Madrid: Complutense, 1997). Romanische Forschungen 112.125-127.
 372. Leonetti, Manuel. 1999a. El artículo. In Bosque and Demonte 1999:1.787-890.
 373. Leonetti, Manuel. 1999b. La subordinación sustantiva: las subordinadas enunciativas en los complementos nominales. In Bosque and Demonte 1999:2.2083-2104.
 374. Le Pair, Rob. 1996. Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. In Jaszczolt and Turner 1996:2.651-670.
 375. Lesaca Burusco, Mónica. 2000. Review of María Luisa Arnal Purroy, El habla de la Baja Ribagorza occidental: aspectos fónicos y gramaticales (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998). RILCE: Revista de filología hispánica 16.153-156.
 376. Lipski, John M. 1999. Review of Eduardo Faingold, Child Language, Creolization, and Historical Change: Spanish in Contact with Portuguese (Tübingen: Gunter Narr, 1996). Journal of Pidgin and Creole Languages 14.403-413.
 377. Llorente, Lucía I. 2000. El problema de la inflexión en el castellano antiguo y la teoría de la geometría de los rasgos. Estudios filológicos 35.71-85.
 378. Lodares, Juan R. 1996. Hispanic tracks in English: cowboys and gold-rushers in the Old West. In Rodríguez González 1996a:157-176.
 379. Lodares, Juan Ramón. 1999. Les acadèmies de la llengua espanyola. Fonaments de l'autoritat lingüística en l'espanyol modern. In Feliu and Juher 1999:83-101.
 380. Lope Blanch, Juan M. 1996-97. Justificaciones y pretextos en los prólogos de las gramáticas renacentistas. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.101-111.
 381. Lope Blanch, Juan M. 1997. "Clasicismos" en el español de México. Studii i cercet ri lingvistice 48.201-204.
 382. Lope Blanch, Juan Manuel. 1999a. Actitudes sociolingüísticas: España y México. Estudios de lingüística 13.149-154.
 383. Lope Blanch, Juan M. 1999b. La estructura sintáctica del discurso en el Diario de Cristóbal Colón. Bulletin hispanique 101.375-385.
 384. Lope Blanch, Juan M. 1999c. La lenta propagación de la lengua española por América. In Aleza Izquierdo 1999:89-102.
 385. Lope Blanch, Juan M. 1999d. La enseñanza del español durante el Siglo de Oro. In Fernández Rodríguez et al. 1999:49-73.
 386. Lope Blanch, Juan M. 2000a. Sobre métodos: los mapas sintéticos del ALMex. Nueva revista de filología hispánica 48.71-81.
 387. Lope Blanch, Juan M. 2000b. Perogrulladas filológicas. In Sevilla and Alvar 2000:509-514.
 388. López, Luis, and Susanne Winkler. 2000. Focus and topic in VP-anaphora constructions. Linguistics 38.623-664.
 389. López García, Ángel. 1996. Lingüística y percepción: categorías y funciones en la percepción de la oración. In Casas Gómez 1996:67-90.
 390. López García, Ángel. 1999a. Relaciones paratácticas e hipotácticas. In Bosque and Demonte 1999:3.3507-3547.
 391. López García, Ángel. 1999b. La teoría de cuerdas y la evolución sintáctica. In Aleza Izquierdo 1999:207-215.
 392. López Gutiérrez, Luciano. 2000. Review of Arturo Martín Criado, Vocabulario de la Ribera del Duero (Aranda de Duero: Biblioteca 14, 1999). Revista de dialectología y tradiciones populares 55.286-288.
 393. López Martínez, María Isabel, and Eulalia Hernández Sánchez. 1999. El racionalismo de Gonzalo Correas a través de sus normas ortográficas. In Fernández Rodríguez et al. 1999:409-421.
 394. López Meirama, Belén, and Inmaculada Mas Álvarez. 1995. Consideraciones acerca de la valencia verbal y su reflejo en la definición lexicográfica. In Serra Alegre et al. 1995:2.91-99.
 395. López Morales, Humberto. 1996-97. Fray Bartolomé de las Casas y la extinción de las lenguas indígenas antillanas. El caso de Cuba. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.361-368.
 396. López Morales, Humberto. 1997a. Mortandad y nacimientos léxicos en el español de América. In Calvi 1997:13-20.
 397. López Morales, Humberto. 1997b. La hispanización lingüística en Hispanoamérica. In Calvi 1997:173-176.
 398. López Morales, Humberto. 1999. Léxico disponible de Puerto Rico. Madrid: Arco.
 399. López Rivera, Juan José. 1999. El Brocense y el modo. In Fernández Rodríguez et al. 1999:423-430.
 400. Lorenzino, Gerardo A. 1996-97. La inmigración y el trueque lingüístico en el Buenos Aires finisecular. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.369-386.
 401. Lorenzino, Gerardo A. 1999. Review of Germán de Granda, Español y lenguas indoamericanas en Hispanoamérica: estructuras, situaciones y transferencias (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999). Romance Philology 53.240-243.
 402. Lorenzo González, Guillermo. 1996-97. Orientación interna y orientación externa del contenido en los verbos de cambio de localización. Archivum 46-47.271-288.
 403. Loureda Lamas, Óscar. 1999a. Los juicios de valoración de los discursos en el español actual. Materiales para el estudio de la lingüística implícita de la lengua. Lingüística española actual 21.207-220.
 404. Loureda Lamas, Óscar. 1999b. Review of María Antonia Martín Zorraquino and Estrella Montolío Durán, Los marcadores del discurso. Teoría y análisis (Madrid: Arco, 1998). RILCE: Revista de filología hispánica 15.471-474.
 405. Lozano Ramírez, Mariano. 1998. Review of Manuel Alvar, Manual de dialectología hispánica, 2 vols. (Barcelona: Ariel, 1996). Thesaurus 53.383-390.
 406. Lüdtke, Jens (ed). 1996. Romania arabica. Festschrift für Reinhold Kontzi zum 70. Geburtstag. Tübingen: Gunter Narr.
 407. Luján, Eugenio R. 1999. Review of J. Elvira, El cambio analógico (Madrid: Gredos, 1998). Revista española de lingüística 29.536-540.
 408. Luján, Marta. 1999a. A unified approach to control and obviation. In Franco, Landa and Martín 1999:105-130.
 409. Luján, Marta. 1999b. Expresión y omisión del pronombre personal. In Bosque and Demonte 1999:1.1275-1315.
 410. Luque Durán, Juan de Dios, and Antonio Pamies Bertrán (ed). 1996. Actas del primer simposio de historiografía lingüística. Granada: Universidad de Granada.
 411. Macías Villalobos, Cristóbal. 1999. Review of Manuel Galeote, Léxico indígena de flora y fauna en tratados sobre las Indias Occidentales de autores andaluces (Granada: Universidad de Granada, 1997). Revista española de lingüística 29.249-253.
 412. Mackenzie, Ian. 2000. Review of Manuel Martín Cid, Sintaxis funcional básica del español: Estratos, propiedades y operaciones (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 77.631-632.
 413. Mackenzie, Ian E. 1999. Semantics of Spanish Verbal Categories. Berne: Peter Lang.
 414. Maiden, Martin. 1998. Review of Roger Wright, Early Ibero-Romance (Newark DE: Juan de la Cuesta, 1994). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.109.
 415. Maiden, Martin. 2000. Review of Robert J. Blake, Diana L. Ranson and Roger Wright (ed), Essays in Hispanic Linguistics Dedicated to Paul M. Lloyd (Newark DE: Juan de la Cuesta, 1999). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 77.466-467.
 416. Malanca, Alicia, María Teresa Toniolo, and María E. Zurita. 1999. El habla de Córdoba, Argentina (relevamiento léxico). In Brizuela et al. 1999:3.1571-1580.
 417. Maldonado González, Concepción. 1999. Discurso directo y discurso indirecto. In Bosque and Demonte 1999:3.3549-3595.
 418. Mallen, Enrique. 1999. Cliticization in Old Spanish and Wackernagel's law. Theoretical Linguistics 25.1-14.
 419. Manero Richard, Elvira. 1998. Review of B. López Meirama, La posición del sujeto en la cláusula monoactancial del español (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997). RILCE: Revista de filología hispánica 14.437-441.
 420. Maquieira Rodríguez, Marina A. 1999. Diferentes análisis de cuestiones gramaticales castellanas en los tratados de autor extranjero y español del siglo XVI. In Fernández Rodríguez et al. 1999:431-441.
 421. Mar-Molinero, Clare. 2000. Politics of Language in the Spanish-Speaking World: From Colonisation to Globalisation. London: Routledge.
 422. Marcos Marín, Francisco A. 1999. Los cuantificadores: los numerales. In Bosque and Demonte 1999:1.1189-1208.
 423. Marcos Marín, Francisco A. 2000a. Review of Alegría Alonso, Beatriz Garza, and José A. Pascual (ed), II Encuentro de lingüistas y filólogos de España y México (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 116.693-694.
 424. Marcos Marín, Francisco A. 2000b. Review of Francis Tollis, Du UN au multiple (du signifiant à son emploi). Le cas de un-adjoint en espagnol (Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1996). Zeitschrift für romanische Philologie 116.807-808.
 425. Marcos Marín, Francisco A. 2000c. Review of Martin Gysi, Die Verbalgrösse Imperativ im Spanischen (Bern: Lang, 1997). Zeitschrift für romanische Philologie 116.808.
 426. Marcos Marín, Francisco, F. Javier Satorre Grau, and Ma Luisa Viejo Sánchez. 1998. Gramática española. Madrid: Síntesis.
 427. Marín-Arrese, Juana I. 1996. To die, to sleep: a contrastive study of metaphors for death and dying in English and Spanish. In Jaszczolt and Turner 1996:1.19-35.
 428. Martín, Juan. 1999. Theta binding and the semantics of NPs in Romance: The affectedness condition revisited. In Franco, Landa and Martín 1999:131-149.
 429. Martín Butragueño, Pedro. 1999a. Review of Eugenio Martínez Celdrán, Análisis espectrográfico de los sonidos del habla (Barcelona: Ariel, 1998). Nueva revista de filología hispánica 47.399-400.
 430. Martín Butragueño, Pedro. 1999b. Review of Carmen Silva-Corvalán, Spanish in Four Continents: Studies in Language Contact and Bilingualism (Washington DC: Georgetown University Press, 1995). Romance Philology 53.243-249.
 431. Martín Butragueño, Pedro. 2000. Review of Rafael A. Núñez Cedeño and Alfonso Morales-Front, Fonología generativa contemporánea de la lengua española (Washington DC: Georgetown University Press, 1999). Nueva revista de filología hispánica 48.117-120.
 432. Martín Fernández, María Isabel. 1998. Préstamos semánticos en español. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 433. Martín Menéndez, Salvio. 1996-97. Lingüística histórica, pragmática histórica y análisis del discurso. El caso de los pedidos de dineros en Buenos Aires del siglo XVIII. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.387-396.
 434. Martín Menéndez, Salvio. 2000. El discurso del libro de texto: un enfoque pragmático-discursivo. In Sevilla and Alvar 2000:515-522.
 435. Martín Zorraquino, María Antonia, and José Portolés Lázaro. 1999. Los marcadores del discurso. In Bosque and Demonte 1999:3.4051-4213.
 436. Martín-González, Javier. 2000. (Non-)occurrence of sentential no in Spanish negative sentences. Transactions of the Philological Society 98.161-183.
 437. Martínez, Angelita. 1996-97. El hilo se corta por lo más delgado: variedades dialectales en el uso de los clíticos. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.643-652.
 438. Martínez, José Antonio. 1999. La concordancia. In Bosque and Demonte 1999:2.2695-2786.
 439. Martínez Alcalde, María José, and Margarita Lliteras. 1999. Las observaciones filológicas y las críticas gramaticales en los Opúsculos de Antonio Puigblanch. In Fernández Rodríguez et al. 1999:4455-478.
 440. Martínez Ezquerro, Aurora. 1999. Estudio léxico de la documentación romance de Calahorra (siglo XIII). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 2 vols.
 441. Martínez Ezquerro, Aurora. 2000. Usos lingüísticos de las actividades vinícolas riojanas. Revista de dialectología y tradiciones populares 55.241-257.
 442. Martínez Gavilán, María Dolores. 1999. La Grammatica Audax (1654) de Juan Caramuel y la tradición de la gramática general y filosófica. In Fernández Rodríguez et al. 1999:479-491.
 443. Martínez Linares, María Antonia. 1999. Papeles semánticos, preposiciones y objetos preposicionales. Estudios de lingüística 13.155-192.
 444. Martínez Marín, Juan. 1996. Los vocabularios andaluces. In Ahumada 1996a:31-41.
 445. Martínez Marín, Juan. 1998. La obra gramatical de Amado Alonso. In Escobedo Rodríguez, Peñalver Castillo, and González Aranda 1998:21-30.
 446. Martínez Marín, Juan. 1999. La gramática escolar del español durante los siglos XVIII y XIX. In Fernández Rodríguez et al. 1999:493-502.
 447. Martínez Vázquez, Montserrat (ed). 1998. Transitivity Revisited. Huelva: Universidad de Huelva.
 448. Martorell de Laconi, Susana. 1996-97. Algo más sobre el lunfardo. El lunfardo y el contacto lingüístico. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.653-666.
 449. Martorell de Laconi, Susana. 1999. Elementos lunfardos como componentes léxicos del español hablado en Argentina, con especial referencia a Salta y Jujuy. In Brizuela et al. 1999:3.1581-1586.
 450. Maruenda, Sonia, and Margaret Salome. 1999. A minimalist approach to compositionality of aspect. In Treviño and Lema 1999:141-153.
 451. Matos, Gabriela. 2000. Across-the-board clitic placement in Romance languages. Probus 12.229-259.
 452. Maurer, P. 2000. Review of Luis A. Ortiz López, Huellas etno-sociolingüísticas bozales y afrocubanas (Frankfurt am Main: Vervuert, 1998). Vox Romanica 59.385-388.
 453. Máynez Vidal, Pilar. 2000. Fray Bernardino de Sahagún, precursor de los trabajos lexicográficos del Nuevo Mundo. In Sevilla and Alvar 2000:523-529.
 454. McWhorter, John H. 2000. The Missing Spanish Creoles. Recovering the Birth of Plantation Contact Languages. Berkeley: University of California Press.
 455. Medina Guerra, Antonia María. 1998. La ortografía de Felipe Mey. In Alvar Ezquerra and Corpas Pastor 1998:67-84.
 456. Medina López, Javier. 1996-97. Historia del español en Canarias: estado de lengua en algunos documentos eclesiásticos (siglos XVI-XVIII). Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.113-123.
 457. Medina López, Javier. 1998a. El anglicismo en el español actual. Madrid: Arco.
 458. Medina López, Javier. 1998b. Review of Juan P. Sánchez Méndez, Aproximación histórica al español de Venezuela y Ecuador durante los siglos XVII y XVIII (Valencia: Universitat de València, 1997). Revista de filología románica 15.367-370.
 459. Medina López, Javier. 1999. La lengua española en Canarias: consideraciones sobre su desarrollo histórico. In Aleza Izquierdo 1999:217-227.
 460. Medina-Rivera, Antonio. 1996. Discourse genre, type of situation and topic of conversation in relation to phonological variables in Puerto Rican speech. In Arnold et al. 1996:209-222.
 461. Megenney, William W. 1996-97. El español de América: Una visión de conjunto. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.667-677.
 462. Megenney, William W. 1999. Aspectos del lenguaje afronegroide en Venezuela. Frankfurt am Main: Vervuert.
 463. Meilán García, Antonio J. 1998. Construcciones locativas y cuantitativas. Madrid: Arco.
 464. Mejías-Bikandi, Errapel. 1999. Unaccusative and antipassive constructions in Basque and Spanish. In Franco, Landa and Martín 1999:165-177.
 465. Mel' uk, Igor. 1999. Ni voyelles ni consonnes (une 'n'-ième fois à propos des "semi-voyelles" espagnoles). In Plénat et al. 1999:183-205.
 466. Méndez Dosuna, Julián. 1996. Can weakening processes start in initial position? The case of aspiration of /s/ and /f/. In Hurch and Rhodes 1996:97-106.
 467. Méndez Dosuna, Julián, and Carmen Pensado. 1996-97. Sobre la regularidad de ciertas irregularidades en un cambio fonético: ie > i en castellano medieval. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.125-142.
 468. Mendieta, Eva. 1995-96. Lengua y etnicidad en la comunidad hispana del noroeste de Indiana. Journal of Hispanic Philology 20.92-115.
 469. Mendikoetxea, Amaya. 1999a. Construcciones inacusativas y pasivas. In Bosque and Demonte 1999:2.1575-1629.
 470. Mendikoetxea, Amaya. 1999b. Construcciones con se: medias, pasivas e impersonales. In Bosque and Demonte 1999:2.1631-1722.
 471. Mendívil Giró, J. Luis. 1995. ¿Expresiones referenciales inespecíficas o expresiones no referenciales? Una aproximación gramatical a la independencia referencial. In Serra Alegre et al. 1995:2.100-111.
 472. Messner, Dieter. 2000. Review of María Teresa Fuentes Morán and Reinhold Werner, Lexicografías iberorrománicas: problemas, propuestas y proyectos (Frankfurt: Vervuert, 1998). Romanische Forschungen 112.124-125.
 473. Miglio, Viola G. 1998. Explanatory power of functional and formal approaches to language change: the evolution of the passive structure ser + past participle in colonial Spanish. In Darnell et al. 1998:221-251.
 474. Miguel, Elena de. 1999. El aspecto léxico. In Bosque and Demonte 1999:2.2977-3060.
 475. Miguel, Elena de, and Marina Fernández Lagunilla. 2000. El operador aspectual se. Revista española de lingüística 30.13-43.
 476. Millán Merello, Pilar. 1996. Revisión crítica de la clasificación de los adverbios en -mente en la tradición gramatical española. In Wotjak 1996a:127-136.
 477. Minguel de Jan-Alem, Esther. 1999. La expresión de la impersonalidad en español. In Brizuela et al. 1999:3.1595-1603.
 478. Moisá de Bonorino, Ana María. 1999. Observaciones sobre el uso de los pretéritos perfectos en el español bonaerense de los siglos XVI y XVII. In Brizuela et al. 1999:3.1605-1619.
 479. Molina Redondo, José Andrés de. 1995. En torno a la oración "compuesta" en español. In Serra Alegre et al. 1995:1.19-30.
 480. Molina Redondo, José Andrés de. 1996. Sobre los actos de habla. In Casas Gómez 1996:49-65.
 481. Mondéjar, José. 1999a. Teoría y práctica en la obra de los humanistas andaluces del vulgar (ss. XV y XVI). Primera parte. Estudios de lingüística 13.193-227.
 482. Mondéjar, José. 1999b. Onomasiología ictionímica y diccionario de lengua (cuestiones metodológicas y prácticas). Anuario de estudios filológicos 22.301-318.
 483. Monjour, Alf. 1995. Wortbildung im Sprachvergleich. Spanisch-portugiesische Unterschiede und Gemeinsamkeiten. In Schmitt and Schweickard 1995:245-265.
 484. Montalbetti, Mario. 1999. Spanish passivized datives: The relevance of misanalysis. In Johnson and Roberts 1999:133-144.
 485. Montaner Montava, Ma Amparo. 1995. El predicativo de sujeto: oraciones con predicativo de sujeto cercanas a la atribución. In Serra Alegre et al. 1995:2.112-117.
 486. Montero Curiel, María Luisa. 1998. Los prefijos ex- y extra- en español. Anuario de estudios filológicos 21.243-255.
 487. Montero Curiel, Pilar. 1997. El habla de Madroñera (Cáceres). Cáceres: Universidad de Extremadura.
 488. Montero Curiel, Pilar. 1998. La dialectología precientífica en Extremadura. Anuario de estudios filológicos 21.257-276.
 489. Montero Curiel, Pilar. 2000. Review of Janick Le Men, Léxico leonés. Estudio bibliográfico (León: Universidad de León, 1999). Revista de dialectología y tradiciones populares 55.283-286.
 490. Montes, Rosa Graciela. 1999. The development of discourse markers in Spanish: Interjections. Journal of Pragmatics 31.1289-1319.
 491. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996-97. Evolución de términos de sentido sexual en Colombia. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.679-690.
 492. Montes Giraldo, José Joaquín. 1998a. El Diccionario de construcción y régimen de Cuervo: boceto histórico. Thesaurus 53.314-324.
 493. Montes Giraldo, José Joaquín. 1998b. Confusión de lengua y lenguaje, ¿otro aspecto del imperialismo mundializante? Thesaurus 53.553-560.
 494. Montes Giraldo, José Joaquín. 1998c. Otra incursión en los compuestos nominales con infijo -i-. Thesaurus 53.568-571.
 495. Montes Giraldo, José Joaquín. 1998d. Review of Antonio Narbona, Rafael Cano, and Ramón Morillo, El español hablado en Andalucía (Barcelona: Ariel, 1998). Thesaurus 53.670-674.
 496. Montes Giraldo, José Joaquín. 1998e. Review of Francisco Moreno Fernández, Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje (Barcelona: Ariel, 1998). Thesaurus 53.674-682.
 497. Montolío, Estrella. 1999. Las construcciones condicionales. In Bosque and Demonte 1999:3.3643-3737.
 498. Mora Monroy, Siervo. 1996. Lexicón de fraseología del español de Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 499. Mora Monroy, Siervo Custodio. 1998a. El habla popular boyacense: análisis lingüístico de un texto oral. Thesaurus 53.217-241.
 500. Mora Monroy, Siervo Custodio. 1998b. Sobre la cambiante ortografía. Thesaurus 53.572-574.
 501. Morales, Amparo. 1996-97. El español de América: acerca de dos posibles procesos de gramaticalización. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.691-707.
 502. Morales, Amparo. 2000. ¿Simplificación o interferencia?: el español de Puerto Rico. International Journal of the Sociology of Language 142.35-62.
 503. Moreira, Antonia. 2000. Review of Luis Fernando Lara, Diccionario del español usual en México (México: El Colegio de México, 1996). The Modern Language Review 95.1099-1100.
 504. Moreno de Alba, José G. 1996-97. Formaciones parasintéticas en el español hablado en México. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.709-723.
 505. Moreno Cabrera, Juan Carlos. 1999a. Las funciones informativas: las perífrasis de relativo y otras construcciones perifrásticas. In Bosque and Demonte 1999:3.4245-4302.
 506. Moreno Cabera, Juan Carlos. 1999b. Review of Francisco Marcos Marín, F. Javier Satorre Grau, and Ma Luisa Viejo Sánchez, Gramática española (Madrid: Síntesis, 1998). Revista española de lingüística 29.220-223.
 507. Moreno Fernández, Francisco. 1996-97. La variación de /s/ implosiva en las hablas andaluzas: análisis cuantitativo. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.939-957.
 508. Moreno Fernández, Francisco. 1998. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel.
 509. Moreno-Torres Sánchez, Ignacio. 1999. Perfecto simple y perfecto compuesto: de la gramática al discurso. Estudios de lingüística 13.229-250.
 510. Morimoto, Yuko. 1998. El aspecto léxico. Delimitación. Madrid: Arco.
 511. Morínigo, Marcos A. 1998. Nuevo diccionario de americanismos e indigenismos. Versión actualizada por Marcos Alberto Morínigo Vázquez-Prego. Buenos Aires: Claridad.
 512. Moure, José Luis. 2000. Observaciones lingüísticas sobre dos copias del acta fundacional de la ciudad de Buenos Aires. In Sevilla and Alvar 2000:530-538.
 513. Moya Corral, Juan Antonio. 1996. Los mecanismos de la interordinación: a propósito de "pero" y "aunque". Granada: Universidad de Granada.
 514. Mühlschlegel, Ulrike. Review of María Teresa Fuentes Morán and Reinhold Werner (ed), Lexicografías iberorrománicas: problemas, propuestas y proyectos (Frankfurt am Main: Vervuert, 1998). Zeitschrift für romanische Philologie 116.694-696.
 515. Müller, Bodo. 1997. Fortleben inkognito: lat. AFFERRE und die romanischen Sprachen. In Holtus, Kramer and Schweikard 1997:1.195-199.
 516. Müller, Bodo. 1999. Diccionario del español medieval. Fascículo 19: ajedrez-alabar. Heidelberg: C. Winter.
 517. Müller, Henrik Høeg. 2000. Los adjuntos como componentes del sintagma nominal. Revue romane 35.33-56.
 518. Munteanu, Dan. 1996-97. Notas sobre el léxico de origen español en Chamorro. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.959-974.
 519. Munteanu Colán, Dan. 1997. Propuesta metodológica para el estudio del léxico del español canario-americano. Studii i cercet ri lingvistice 48.295-306.
 520. Muñío Valverde, José Luis. 1999. Review of A. Narbona, R. Cano and R. Morillo, El español hablado en Andalucía (Barcelona: Ariel, 1998). Revista española de lingüística 29.235-239.
 521. Muñoz Cortés, Manuel. 1998. El ritmo en la obra de Amado Alonso. In Escobedo Rodríguez, Peñalver Castillo, and González Aranda 1998:33-48.
 522. Muñoz Garrigós, José, and José Perona. 1996. Los vocabularios murcianos. In Ahumada 1996a:83-100.
 523. Muñoz Núñez, María Dolores. 1997. Función de comunicación y pertinencia lingüística. LynX 11. Valencia: Universitat de València.
 524. Muñoz Núñez, María Dolores. 1999. La polisemia léxica. Cádiz: Universidad de Cádiz.
 525. Murray, Thomas E. 1996. Spanish loanwords in contemporary American English slang. In Rodríguez González 1996a:105-137.
 526. Narbona Jiménez, Antonio. 1997. Breve panorama de los estudios de sintaxis del español coloquial en España. In Calvi 1997:91-104.
 527. Narváez Santos, Eliezer. 1999. Bibliografía lingüística y extralingüística de Puerto Rico. San Juan PR: LEA.
 528. Navarro, Manuel. 1996-97. Frecuencia de algunos indefinidos en el habla de Valencia (Venezuela). Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.725-733.
 529. Navarro, Manuel. 1998. El uso del que galicado en el habla de Valencia, Venezuela. Thesaurus 53.575-581.
 530. Niederehe, Hans-Josef. 1999a. Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES II). Desde el año 1601 hasta el año 1700. Amsterdam: John Benjamins.
 531. Niederehe, Hans-Josef. 1999b. La lingüística española en el contexto internacional. Centros de irradiación y periferias. In Fernández Rodríguez et al. 1999:91-107.
 532. Nielsen, Hans F., and Lene Schøsler (ed). 1996. The Origins and Development of Emigrant Languages. Odense: Odense University Press.
 533. Nieto García, Ma Dolores. 2000. ¿Dialectalismo o incorrección? In Sevilla and Alvar 2000:539-543.
 534. Nishida, Chiyo. 1996. Second position clitic pronouns in Old Spanish and categorial grammar. In Halpern and Zwicky 1996:333-373.
 535. Nissen, Uwe Kjær. 1997. Soziolinguistik der Syntax? Genuskongruenz im Spanischen aus feministischer Sicht. In Dahmen et al. 1997:321-344.
 536. Noll, Volker. 1996. Der arabische Artikel al und das Iberoromanische. In Lüdtke 1996:299-313.
 537. Noll, Volker. 1997. Anmerkungen zur spanischen Toponymie: Andalucía. In Holtus, Kramer and Schweikard 1997:3.199-210.
 538. Nuessel, Frank. 2001. Review of Rafael A. Núñez-Cedeño and Alfonso Morales-Front, Fonología generativa contemporánea de la lengua española (Washington DC: Georgetown University Press, 1999). Lingua 111.53-62.
 539. Obediente, Enrique. 1996-97. Revisión de las áreas dialectales de Venezuela. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.735-741.
 540. Olarte Stampa, Esperanza. 1998. Edición lexicográfica del anónimo Tesoro de la lengua castellana abreviado. In Alvar Ezquerra and Corpas Pastor 1998:11-65.
 541. Oliver Pérez, Dolores. 1996-97. Historia del arabismo alhanía y del falso ahlamí del diccionario académico. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.147-160.
 542. Orduna, Germán. 1999. La textualidad oral del discurso narrativo en España e Hispanoamérica (ss. XIV-XVII). In Aleza Izquierdo 1999:9-25.
 543. Orduna, Lilia E. F. de. 1999. Desviación semántica de un tratamiento: el caso de don. In Aleza Izquierdo 1999:27-36.
 544. Ornstein-Galicia, Jacob. 1996. Lexical selection and borrowing in the bilingual Southwest. In Rodríguez González 1996a:185-204.
 545. Oroz, Francisco J. 1996. ¿Un hápax ignorado de origen árabe en la Guerra de la Navarrería? In Lüdtke 1996:433-445.
 546. Osán de Pérez Sáez, Ma Fanny. 1996-97. El Diccionario de Americanismos de Salta y Jujuy. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.743-754.
 547. Otero, Carlos Peregrín. 1999. Pronombres reflexivos y recíprocos. In Bosque and Demonte 1999:1.1427-1517.
 548. Otheguy, Ricardo, and Nancy Stern. 2000. The acategorial lexicon and the pairing strategies: A critical account of inherent gender in Spanish. In Contini-Morava and Tobin 2000:123-157.
 549. Padilla García, Xose A., and Raquel Martínez Ruiz. 1999. Rastreando el aragonés en el bajoaragonés de la comarca del Alto Palancia (el habla de Torás y sus peculiaridades léxicas y fonéticas). In Aleza Izquierdo 1999:229-237.
 550. Palacios Alcaine, Azucena. 1996-97. Un caso de bilingüismo histórico: Aspectos lingüísticos de la obra de Santa Cruz Pachacuti. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.397-412.
 551. Paredes, Florentino. 2000. Review of Isabel Molina Martos, La fonética de Toledo. Contexto geográfico y social (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1998). Revista de dialectología y tradiciones populares 55.288-292.
 552. Parodi, Claudia, and Carlos Quicoli. 1999. On agreement and case. In Franco, Landa and Martín 1999:195-217.
 553. Patiño Rosselli, Carlos. 1996-97. Sobre origen y composición del criollo palenquero. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.413-429.
 554. Pato de Valdez, Elena E. 1999. Función discursiva de los conectores adversativos en el discurso periodístico del español bonaerense de principios del siglo XIX. In Brizuela et al. 1999:3.1631-1642.
 555. Pavón Lucero, Ma Victoria. 1999. Clases de partículas: preposición, conjunción y adverbio. In Bosque and Demonte 1999:1.565-655.
 556. Pazukhin, Rotislao. 2000. Un fantasma de la lexicografía hispánica: ¿matemática o matemáticas? In Sevilla and Alvar 2000:551-556.
 557. Pedicone de Parellada, Elena F. 1999. Entrecruzamiento del texto paremiológico en los titulares de la prensa gráfica tucumana. In Brizuela et al. 1999:3.1643-1650.
 558. Pellen, René. 2000. Review of Concepción Company Company (ed), Cambios diacrónicos en el español (México: UNAM, 1997). Revue de linguistique romane 64.167-182.
 559. Pena, Jesús. 1999. Partes de la morfología. Las unidades de análisis morfológico. In Bosque and Demonte 1999:3.4305-4366.
 560. Penadés Martínez, Inmaculada. 1995. Características de las variables y de las marcas semánticas en la teoría de los esquemas sintáctico-semánticos. In Serra Alegre et al. 1995:2.126-132.
 561. Penadés Martínez, Inmaculada. 1996. Las expresiones fijas desde los conceptos centro y periferia. In Casas Gómez 1996:91-134.
 562. Penadés Martínez, Inmaculada. 1999. Condicionantes para una historia de la lingüística española del siglo XX. In Fernández Rodríguez et al. 1999:525-535.
 563. Penny, Ralph. 2000. Variation and Change in Spanish. Cambridge: Cambridge University Press.
 564. Pensado, Carmen. 1999a. Morfología y fonología. Fenómenos morfofonológicos. In Bosque and Demonte 1999:3.4423-4504.
 565. Pensado, Carmen. 1999b. Frontera de prefijo, aspiración de "f" y procesos de nasalización en la historia del español. Romance Philology 52.89-112.
 566. Pensado, Carmen. 1999c. El artículo ell y otras formas con -ell final en castellano medieval. Boletín de la Real Academia Española 79.377-406.
 567. Peñalver Castillo, Manuel. 1998. Problemas ortográficos del español actual. Anuario de estudios filológicos 21.277-297.
 568. Peñalver Castillo, Manuel. 1999. Artículos de opinión del habla andaluza. Granada: Comares.
 569. Pérez, Francisco Javier. 1999. Descripción y análisis del léxico actual de Venezuela y su reflejo en los diccionarios. Lingüística española actual 21.237-251.
 570. Pérez, María Rosa. 1998. El sistema verbal en Gonzalo de Berceo. Las formas de irrealidad. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
 571. Pérez Cabello de Alba, María Beatriz. 1999. Alcance de los mecanismos de herencia en la organización léxica del modelo lexemático-funcional. In Feu Guijarro and Molina Plaza 1999:277-287.
 572. Pérez Guerra, Irene. 1996-97. Portuguesismos léxicos en la modalidad lingüística dominicana de Sabana Mar. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.755-768.
 573. Pérez Ibáñez, Belén. 1998. Review of Carmen Saralegui, El español americano: teoría y textos (Pamplona: EUNSA, 1997). RILCE: Revista de filología hispánica 14.447-449.
 574. Pérez Lagos, Fernando. 1999. Los elementos compositivos hiper-/hipo- en el diccionario. Estudios de lingüística 13.251-267.
 575. Pérez Sáez, Vicente Juan. 1996-97. Un uso del pretérito pluscuamperfecto en la Argentina. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.769-779.
 576. Pérez Saldanya, Manuel. 1999. El modo en las subordinadas relativas y adverbiales. In Bosque and Demonte 1999:2.3253-3322.
 577. Pérez-Leroux, Ana, and Jenna Dalious. 1998. The acquisition of Spanish interrogative inversion. Hispanic Linguistics 10.84-114.
 578. Perissinotto, Giorgio. 1999. Review of José G. Moreno de Alba, La pronunciación del español en México (México: El Colegio de México, 1994). Romance Philology 53.249-251.
 579. Picallo, M. Carme. 1999. La estructura del sintagma nominal: las nominalizaciones y otros sustantivos con complementos argumentales. In Bosque and Demonte 1999:1.363-393.
 580. Picallo, M. Carme, and Gemma Rigau. 1999. El posesivo y las relaciones posesivas. In Bosque and Demonte 1999:1.973-1023.
 581. Picard, Marc. 1999. On spirantization and the minimality of phonological change. Folia Linguistica Historica 20.63-77.
 582. Piera, Carlos, and Soledad Varela. 1999. Relaciones entre morfología y sintaxis. In Bosque and Demonte 1999:3.4367-4422.
 583. Piñeros, Carlos-Eduardo. 2000a. Prosodic and segmental unmarkedness in Spanish truncation. Linguistics 38.63-98.
 584. Piñeros, Carlos-Eduardo. 2000b. Foot-sensitive word minimization in Spanish. Probus 12.291-324.
 585. Piñeros, Carlos-Eduardo. 2001. Segment-to-syllable alignment and vocalization in Chilean Spanish. Lingua 111.163-188.
 586. Plénat, M., M. Aurnague, A. Condamines, J.-P. Maurel, C. Molinier, and C. Muller (ed). 1999. L'emprise du sens. Structures linguistiques et interprétations. Mélanges de syntaxe et de sémantique offerts à Andrée Borillo par un groupe d'amis, de collègues et de disciples. Amsterdam: Rodopi.
 587. Pöckl, Wolfgang. 2000. Review of Helmut Lüdtke and Jürgen Schmidt-Radefeldt (ed), Linguistica Contrastiva. Deutsch versus Portugiesisch-Spanisch-Französisch (Tübingen: Narr, 1997). Zeitschrift für romanische Philologie 116.633-636.
 588. Pöll, Bernhard. 2000. Review of Nikolaus Schpak-Dolt, Einführung in die Morphologie des Spanischen (Tübingen: Niemeyer, 1999). Romanische Forschungen 112.443-444.
 589. Pool Westgaard, Marianna. 2000. Review of José Lema, Movimientos nucleares (México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1999). Nueva revista de filología hispánica 48.113-116.
 590. Portolés, José. 1999. La interfijación. In Bosque and Demonte 1999:3.5041-5073.
 591. Postigo de la Bedia, Ana María. 1996-97. Denotación y connotación del adverbio así en el español coloquial andino. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.781-795.
 592. Postigo de de Bedia, Ana María. 1999. Estabilidad y neologismo en la lengua especial de la administración. In Brizuela et al. 1999:3.1651-1656.
 593. Pottier, Bernard. 1998. Los eventos cíclicos. In Wotjak 1998:303-310.
 594. Pottier, Bernard. 1999. L'étude du lexique. Bulletin hispanique 101.613-620.
 595. Prado Ibán, Ma Elena. 1995. Algunos aspectos de la combinatoria de los determinantes. In Serra Alegre et al. 1995:2.133-141.
 596. Prevedello, Nora Lilí. 1999. El voseo en Córdoba en el marco de una investigación dialectológica. In Brizuela et al. 1999:1.77-92.
 597. Puente Gutiérrez, Reyes. 2000. Las marcas en lexicografía (la marca de materia Agricultura en el Diccionario de la lengua de la Real Academia). Boletín de la Real Academia Española 80.309-332.
 598. Quilis, Antonio, Celia Casado-Fresnillo, and Rafael Marcos. 1999. Dos diccionarios de pronunciación. Revista española de lingüística 29.433-454.
 599. Quilis Merín, Mercedes. 1999a. Orígenes históricos de la lengua española. Valencia: Universitat de València.
 600. Quilis Merín, Mercedes. 1999b. El caso de la F- inicial latina y su representación gráfica en el período de orígenes del español. In Aleza Izquierdo 1999:239-248.
 601. Raczek, Till. 1996. gabañar(se) - Beispiel einer lexikalischen Innovation in Aljamiadotexten. In Lüdtke 1996:447-453.
 602. Rafel, Joan. 2000. From complementizer to preposition: Evidence from Romance. Probus 12.67-91.
 603. Rainer, Franz. 1999. La derivación adjetival. In Bosque and Demonte 1999:3.4595-4643.
 604. Rainer, Franz. 2001. Review of María do Carmo Henríquez Salido and María Nieves de Paula Pombar, Prefijación, composición y parasíntesis en el léxico de la jurisprudencia y de la legislación (Vigo: Universidade de Vigo, 1998). Zeitschrift für romanische Philologie 117.161-163.
 605. Ramírez Sádaba, José Luis. 1998-99. The names of Cantabria. Onoma 34.119-132.
 606. Rebollo Torío, Miguel Ángel. 1998. El Jueves y el lenguaje hablado. Anuario de estudios filológicos 21.319-328.
 607. Reyes Mendoza, Doriam del Carmen. 2000. Review of Juan Antonio Frago Gracia, Historia del español de América. Textos y contextos (Madrid: Gredos, 1999). Nueva revista de filología hispánica 48.120-122.
 608. Ridruejo, Emilio. 1999a. Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas. In Bosque and Demonte 1999:2.3209-3251.
 609. Ridruejo, Emilio. 1999b. La formación de palabras en el Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana (1791) de Gregorio Garcés. In Fernández Rodríguez et al. 1999:547-558.
 610. Ridruejo Alonso, Emilio. 1995. La lingüística histórica hoy. In Serra Alegre et al. 1995:1.55-67.
 611. Rifón, Antonio. 1999. El género en Nebrija y Villalón: Análisis contrastivo. In Fernández Rodríguez et al. 1999:559-569.
 612. Rígano, Mariela E. 1999. El Cantar de mío Cid y el Amadís de Gaula: un estudio de los actos de habla corteses. In Brizuela et al. 1999:3.1657-1667.
 613. Rigatuso, Elizabeth M. 1999. De tatita a papa, de niño a pibe, de arriba y de abajo. Innovaciones léxicas en el sistema de tratamientos del español bonaerense. In Brizuela et al. 1999:3.1669-1680.
 614. Rigau, Gemma. 1999a. La estructura del sintagma nominal: los modificadores del nombre. In Bosque and Demonte 1999:1.311-362.
 615. Rigau, Gemma. 1999b. Los predicados impersonales relativos en las lenguas románicas. Revista española de lingüística 29.317-355.
 616. Rini, Joel. 1999. Exploring the Role of Morphology in the Evolution of Spanish. Amsterdam: John Benjamins.
 617. Rini, Joel. 2000. Review of Antonio Hidalgo Navarro, La entonación coloquial. Función marcativa y unidades de habla (Valencia: Universitat de València, 1997). Hispanic Review 68.183-184.
 618. Rivarola, José Luis. 1996-97. Para la historia del español andino: los textos escritos por bilingües en el siglo XVII. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.431-448.
 619. Rizos, Carlos A. 2000. Rasgos coloquiales en la correspondencia familiar uruguaya entre 1800 y 1840. Estudios filológicos 35.105-123.
 620. Rodríguez Espiñeira, María José, and Elena Rivas Muiño. 1999. El concepto de subordinación como incrustación: De Lenz al Esbozo. In Fernández Rodríguez et al. 1999:571-585.
 621. Rodríguez González, Félix (ed). 1996a. Spanish Loanwords in the English Language: A Tendency towards Hegemony Reversal. Berlin: Mouton de Gruyter.
 622. Rodríguez González, Félix. 1996b. Stylistic aspects of Spanish borrowings in the political press: Lexical and morphological variations. In Rodríguez González 1996a:61-104.
 623. Rodríguez González, Félix. 1996c. Lexical borrowings from Spanish into English: A bibliograhical guide. In Rodríguez González 1996a:269-294.
 624. Rodríguez González, Félix. 1999. Apuntes lexicográficos sobre el argot español. A propósito del Diccionario de argot español de Julia Sanmartín. Revista española de lingüística 29.455-479.
 625. Rodríguez Ponce, María Isabel. 1999. La competencia entre super- y mega- en español actual. Anuario de estudios filológicos 22.359-371.
 626. Rodríguez-Ponga, Rafael. 2000. Baguio, filipinismo en español. Boletín de la Real Academia Española 80.397-414.
 627. Roegiest, Eugeen. 1997. Proclisis y enclisis en la sintaxis pronominal del español. Studii i cercet ri lingvistice 48.399-405.
 628. Rojo, Guillermo, and Veiga, Alexandre. 1999. El tiempo verbal. Los tiempos simples. In Bosque and Demonte 1999:2.2867-2934.
 629. Roldán Pérez, Antonio. 1995. Códigos y lengua. In Serra Alegre et al. 1995:1.69-100.
 630. Román Fernández, Mercedes. 1996-97. Oralidad y escritura. El análisis de lo oral en el discurso literario. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.975-995.
 631. Rosales Sequeiros, Xosé. 2000. Review of Manuel Martín Cid, Sintaxis funcional básica del español: Estratos, propiedades y operaciones (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998). Modern Language Review 95.859-860.
 632. Rosner, Burton S., Luis E. López-Bascuas, José E. García-Albea, and Richard P. Fahey. 2000. Voice-onset times for Castilian Spanish initial stops. Journal of Phonetics 28.217-224.
 633. Rotaetxe Amusategui, Karmele. 1999. Tipología lingüística: dativo y datividad. Revista española de lingüística 29.1-33.
 634. Rudolph, Elisabeth. 1996. Contrast. Adversative and Concessive Relations and their Expressions in English, German, Spanish, Portuguese on Sentence and Text Level. Berlin: Walter de Gruyter.
 635. Ruiz Antón, Juan Carlos. 1995. Interpretación semántica en las gramáticas funcionales de unificación. In Serra Alegre et al. 1995:2.187-196.
 636. Ruiz Domínguez, Ma del Mar. 1999. Estudio dialectométrico de la provincia de Almería: aproximación a su fonética. Lingüística española actual 21.300-322.
 637. Ruiz Gurillo, Leonor. 1997. Aspectos de fraseología teórica española. Valencia: Universitat de València.
 638. Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José. 1999. Morfología flexiva y derivativa en la gramática lexemático-funcional: el caso de la sufijación apreciativa. In Feu Guijarro and Molina Plaza 1999:305-322.
 639. Sabel, Joachim. 1999. Coherent infinitives in German, Polish, and Spanish. Folia Linguistica 33.419-440.
 640. Sáez del Álamo, Luis Ángel. 1999. Los cuantificadores: las construcciones comparativas y superlativas. In Bosque and Demonte 1999:1.1129-1188.
 641. Salas, Adalberto. 1996-97. La lectura de noticias en la televisión chilena: modelo y norma en el fonetismo del castellano de Chile. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.819-826.
 642. Salguero Lamillar, Francisco José. 1995. Cuantificación y presuposiciones como fuente de ambigüedad oracional en el lenguaje natural. In Serra Alegre et al. 1995:2.197-204.
 643. Salvador Plans, Antonio. 1997. El plano fónico en el estudio del español coloquial. In Calvi 1997:21-33.
 644. Sampson, Rodney. 1999. Nasal Vowel Evolution in Romance. New York: Oxford University Press.
 645. Sánchez López, Cristina. 1999a. Los cuantificadores: clases de cuantificadores y estructuras cuantificativas. In Bosque and Demonte 1999:1.1025-1128.
 646. Sánchez López, Cristina. 1999b. La negación. In Bosque and Demonte 1999:2.2561-2634.
 647. Sánchez Méndez, Juan Pedro, and Ma Amparo Molina Miralles. 1995. Cómo se dice y qué se dice: los valores de la conjunción como que en el habla culta de Caracas. In Serra Alegre et al. 1995:2.142-154.
 648. Sánchez Miret, Fernando. 1998. La diptongación en las lenguas románicas. München: Lincom.
 649. Sánchez-Albornoz, Nicolás. 1999. Del pasado al futuro: Población y lengua en las sociedades latinoamericanas. Revista de occidente 220.57-66.
 650. Sánchez-Boudy, José. 1999. Diccionario mayor de cubanismos. Miami: Universal.
 651. San José Lera, Javier. 2000. ¿Alcándara, alcándora, alcandora? Nota a un verso de la Fábula de Páramo y Tisbe de Luis de Góngora. Boletín de la Real Academia Española 80.415-431.
 652. Sanmartín Sáez, Julia. 1998. Lenguaje y cultura marginal. El argot de la delincuencia. Valencia: Universitat de València.
 653. Santana, O., J. Pérez, F. Carreras, J. D. Duque, Z. Hernández, and G. Rodríguez. 1999. Flanom: flexionador y lematizador automático de formas nominales. Lingüística española actual 21.253-297.
 654. Santana Martínez, Pedro. 1999. Condicionales pragmáticos y operadores modales. In Feu Guijarro and Molina Plaza 1999:355-370.
 655. Santiago Lacuesta, Ramón, and Eugenio Bustos Gisbert. 1999. La derivación nominal. In Bosque and Demonte 1999:3.4505-4594.
 656. Sanz, Montserrat. 1999. Aktionsart and transitive phrases. In Treviño and Lema 1999:247-261.
 657. Sarmiento, Ramón. 1996. Los grandes temas de la historiografía lingüística española y el estado actual de las investigaciones (1940-1990). In Brekle et al. 1996:69-86.
 658. Sarmiento, Ramón. 1996-97. De la norma hispánica de la G.R.A.E. (1924) a la norma panhispánica del E.G.R.A.E. (1973). Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.185-195.
 659. Satorre Grau, Francisco Javier. 1999. La lengua coloquial en las obras gramaticales y lexicográficas del Siglo de Oro. In Fernández Rodríguez et al. 1999:615-625.
 660. Saura Rami, José Antonio. 1998. Incrementos átonos benasqueses. Alazet 10.159-179.
 661. Scarano, Laura. 1999. Posiciones de sujeto y lugares de enunciación: aproximaciones teóricas. In Brizuela et al. 1999:3.1693-1700.
 662. Schlupp, Daniel. 2000. Review of Jens Lüdtke and Matthias Perl (ed), Lengua y cultura en el Caribe hispánico (Tübingen: Niemeyer, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 116.700-703.
 663. Schmitt, Christian. 1996. Die Araber und der Tennissport. Zur Herkunft von frz. raquette, sp. raqueta, port. raqueta, it. rachétta "Tennisschläger". In Lüdtke 1996:47-55.
 664. Schmitt, Christian, and Wolfgang Schweickard (ed). 1995. Die romanischen Sprachen im Vergleich. Akten der gleichnamigen Sektion des Potsdamer Romanistentages. Bonn: Romanistischer Verlag.
 665. Schönberger, Axel. 2000. Review of Franz Lebsanft, Spanische Sprachkultur. Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen Sprachgebrauchs im heutigen Spanien (Tübingen: Niemeyer, 1997). Romanische Forschungen 112.134-135.
 666. Schütz, Günther. 1998. Cuervo y Dozy. Thesaurus 53.489-526.
 667. Schwarze, Brigitte. 2000. Formale Durchsichtigkeit und semantische Nutzung der Genusklassifikation. Eine kontrastive Darstellung des Spanischen, Französischen und Deutschen. Vox Romanica 59.40-76.
 668. Sedano, Mercedes, and Paola Bentivoglio. 1996-97. En torno a una tipología de la variación gramatical. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.997-1011.
 669. Selfa Sastre, Moisés. 1998a. Toponimia documental del valle medio del Ésera, I: Análisis de la toponimia mayor. Alazet 10.181-203.
 670. Selfa Sastre, Moisés. 1998b. Review of Jesús Vázquez Obrador, Toponimia de las comarcas de Tierra de Biescas y Sobrepuerto (Huesca) (Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1992). Alazet 10.253-257.
 671. Sera, Maria D., Jaime Gathje, and Javier del Castillo Pintado. 1999. Language and ontological knowledge: The contrast between objects and events made by Spanish and English speakers. Journal of Memory and Language 41.303-326.
 672. Serra Alegre, Enric, Beatriz Gallardo Paúls, Montserrat Veyrat Rigat, Daniel Jorques Jiménez, and Amparo Alcona Caudet (ed). 1995. Panorama de la investigació lingüística a l'Estat espanyol. 2 vols. Valencia: Universitat de València.
 673. Serrano, Carlos. 1999. Le paradigme perdu: camarada, compañero, ciudadano... (contribution à l'étude du vocabulaire politique espagnol). Bulletin hispanique 101.557-571.
 674. Serrano Farrera, Sebastià. 1995. Verbal-no verbal en la interacción comunicativa. In Serra Alegre et al. 1995:1.101-109.
 675. Serrano Merchán, Melisa. 1999. Review of Ma Teresa Cáceres Lorenzo and Marina Díaz Peralta, El español del siglo XVI a través de un texto erudito canario (Madrid: Iberoamericana, 1997). Revista española de lingüística 29.241-245.
 676. Serrano Vázquez, María del Carmen. 1996-97. El castellano en contacto con el catalán en una comunidad escolar bilingüe. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.1013-1028.
 677. Serrano-Dolader, David. 1999. La derivación verbal y la parasíntesis. In Bosque and Demonte 1999:3.4683-4755.
 678. Sevilla, Florencio, and Carlos Alvar (ed). 2000. Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. III: Hispanoamericana, lingüística, teoría literaria. Madrid: Castalia.
 679. Sevilla Muñoz, Silvia. 2000. Les proverbes et phrases proverbiales français et leurs équivalences en espagnol. Langages 139.98-109.
 680. Sgroi, Salvatore Claudio. 1997. L'asterisco nella linguistica italiana, francese e spagnola. In Holtus, Kramer and Schweikard 1997:3.441-447.
 681. Silva-Villar, Luis, and Javier Gutiérrez-Rexach. 1998. Syntactic position and the interpretation of temporal adjectives. Canadian Journal of Linguistics 43.97-120.
 682. Silvestri, Paolo. 1999. Review of Ángeles Romero Cambrón, Historia sintáctica de las construcciones comparativas de desigualdad (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1998). Romance Philology 52.216-218.
 683. Soler Arechalde, María Ángeles. 2000. Sujeto compuesto coordinado con y. Problemas de concordancia. In Sevilla and Alvar 2000:557-564.
 684. Solias Arís, Ma Teresa. 1995. Residuación para la definición de operadores en gramática categorial. In Serra Alegre et al. 1995:2.217-222.
 685. Solias Arís. Ma Teresa. 1998. Coordinación sintáctica. Valladolid: Universidad de Valladolid.
 686. Sosa, Juan Manuel. 1999. La entonación del español. Su estructura fónica, variabilidad y dialectología. Madrid: Cátedra.
 687. Sosa, Juan Manuel. 2000. Sobre el consonantismo, el vocalismo y la entonación en la delimitación dialectal del español de América. Zeitschrift für romanische Philologie 116.487-509.
 688. Spanoghe, Anne-Marie. 1995. La syntaxe de l'appartenance inaliénable en français, en espagnol et en portugais. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 689. Stork, Yvonne. 2000. Review of Javier Elvira, El cambio analógico (Madrid: Gredos, 1998). Vox Romanica 59.370-375.
 690. Suárez Fernández, Mercedes. 1998. El adjetivo destacado en castellano medieval y clásico: su funcionamiento en la cláusula. Anuario de estudios filológicos 21.383-406.
 691. Suárez Fernández, Merecedes. 1999. La formación de palabras en algunas gramáticas del español de 1492-1771. In Fernández Rodríguez et al. 1999:627-643.
 692. Subirats Rüggeberg, Carlos. 1999. El concepto de predicado en la tradición gramatical española. In Fernández Rodríguez et al. 1999:645-661.
 693. Suñer, Margarita. 1999a. Clitic doubling of strong pronouns in Spanish: An instance of object shift. In Franco, Landa and Martín 1999:233-256.
 694. Suñer, Margarita. 1999b. La subordinación sustantiva: la interrogación indirecta. In Bosque and Demonte 1999:2.2149-2195.
 695. Suñer, Margarita. 2000a. Some thoughts on que: description, theory and L2. Hispania 83.867-876.
 696. Suñer, Margarita. 2000b. The syntax of direct quotes with special reference to Spanish and English. Natural Language & Linguistic Theory 18.525-578.
 697. Suñer, Margarita. 2000c. Object-shift: Comparing a Romance language to Germanic. Probus 12.261-289.
 698. Suñer Gratacós, Avel lina. 1999. La aposición y otras relaciones de predicación en el sintagma nominal. In Bosque and Demonte 1999:1.523-564.
 699. Tarkki, Pekka. 1996. El español en los campamentos de refugiados de la República Árabe Saharaui Democrática. In Lüdtke 1996:83-91.
 700. Teruel Gutiérrez, Francisco M. 1999. Una aproximación al purismo en la primera lexicografía del español de América. In Aleza Izquierdo 1999:107-113.
 701. Thibault, André. 2000. Perfecto simple y perfecto compuesto en español preclásico. Estudio de los perfectos de indicativo en La Celestina, el teatro de Encina y el Diálogo de la lengua. Tübingen: Niemeyer.
 702. Thielemann, Werner. 1996. El adverbio: pragmática - gramática - léxico: campo conflictivo. In Wotjak 1996a:59-91.
 703. Thornton, John K. 1999. Review of Armin Schwegler, "Chi ma nkongo": Lengua y rito ancestrales en el Palenque de San Basilio (Colombia) (Frankfurt: Vervuert, 1996). Romance Philology 53.257-258.
 704. Thornton, Robert, Maryellen C. MacDonald, and Mariela Gil. 1999. Pragmatic constraint on the interpretation of complex noun phrases in Spanish and English. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 25.1347-1365.
 705. Timmermann, Jörg. 2000. Auf dem Weg zu einer Grammatik der Polysemie. Semantische Untersuchungen zur Interdependenz von Raum und Zeit im Spanischen (in Lexikon und Grammatik). Iberoromania 51.30-57.
 706. Tió i Casacuberta, Jaume. 1995. Género, filtración y traducción automática. In Serra Alegre et al. 1995:2.223-230.
 707. Toledo, Guillermo Andrés. 1999. Jerarquías prosódicas en el español. Revista española de lingüística 29.69-104.
 708. Toledo, Guillermo A. 2000. Acentos en español: habla espontánea. Estudios filológicos 35.125-137.
 709. Toops, Gary H. 2000. Review of Pieter Muysken (ed), Lenguas en contacto (Foro hispánico 13) (Amsterdam: Rodopi, 1998). Language 76.472-473.
 710. Torero, Alfredo. 1999. El tratamiento de los préstamos en el Vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio (1612). Las voces americanas en los primeros vocabularios bilingües andinos. In Aleza Izquierdo 1999:115-135.
 711. Toribio, Almeida Jacqueline. 2000a. Setting parametric limits on dialectal variation in Spanish. Lingua 10.315-341.
 712. Toribio, Almeida Jacqueline. 2000b. Language variation and the linguistic enactment of identity among Dominicans. Linguistics 38.1133-1159.
 713. Torrego Salcedo, Esther. 1999. El complemento directo preposicional. In Bosque and Demonte 1999:2.1779-1805.
 714. Torres Cacoullos, Rena. 2000a. Grammaticization, Synchronic Variation, and Language Contact. A Study of Spanish Progressive -ndo Constructions. Amsterdam: John Benjamins.
 715. Torres Cacoullos, Rena. 2000b. Review of Hella Olbertz, Verbal Periphrases in a Functional Grammar of Spanish (Berlin: Mouton de Gruyter, 1998). Studies in Language 24.462-469.
 716. Torres Montes, Francisco. 1998. Fitónimos amerindios recogidos por José Celestino Mutis. Thesaurus 53.242-270.
 717. Torres Montes, Francisco. 2000. Orientalismos peninsulares en el levante andaluz. Nombres y usos de algunas plantas silvestres. Revista de dialectología y tradiciones populares 55.197-240.
 718. Trapero, Maximiano. 1995. Para una teoría lingüística de la toponimia. Estudios de toponimia canaria. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
 719. Treviño, Esthela, and José Lema (ed). 1999. Semantic Issues in Romance Syntax. Amsterdam: John Benjamins.
 720. Ugarte Chamorro, Miguel Ángel. 1997. Vocabulario de peruanismos. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 721. Val Álvaro, José Francisco. 1999. La composición. In Bosque and Demonte 1999:3.4757-4841.
 722. Valdés Bernal, Sergio. 1996-97. El legado carabalí en el español de Cuba. Anuario de lingüística hispánica 12-13.1.449-458.
 723. Valle, José del. 1999. La "doble voz" de la ley fonética en la lingüística histórica española. In Fernández Rodríguez et al. 1999:663-672.
 724. Valle Rodas, Juana del. 1996-97. Para una lingüística interpretativa: (de)queísmo en el habla de Salta (N.O. argentino). Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.797-818.
 725. Vann, Robert E. 1999. Language exposure in Catalonia: An example of indoctrinating linguistic ideology. Word 50.191-209.
 726. Vaquero, María. 1996-97. Novedades léxicas: índices de conocimiento y uso en Puerto Rico (primeros resultados). Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.827-834.
 727. Vázquez Laslop, María Eugenia. 1999. Modalidad deóntica objetiva y subjetiva: un enfoque comunicativo. Nueva revista de filología hispánica 47.1-32.
 728. Vázquez Laslop, María Eugenia. 2000. Review of Milagros Alfonso Vega, Construcciones causativas en el español medieval; estructura y evolución (México: UNAM-El Colegio de México, 1998). Nueva revista de filología hispánica 48.105-109.
 729. Vázquez Obrador, Jesús. 1998. Onomástica de Biescas en protocolos del siglo XV: documentos. Alazet 10.205-245.
 730. Vázquez Rozas, Victoria. 1995. El complemento indirecto en español. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 731. Vázquez Veiga, Nancy. 1999. Notas en torno a algunos elementos "residuales": La interjección y los marcadores del discurso. In Fernández Rodríguez et al. 1999:673-684.
 732. Varela, Beatriz. 1996. Ethnic nicknames of Spanish origin in American English. In Rodríguez González 1996a:139-155.
 733. Varela, Soledad. 1999. Sobre las relaciones de la morfología con la sintaxis. Revista española de lingüística 29.257-281.
 734. Varela, Soledad, and Martín García, Josefa. 1999. La prefijación. In Bosque and Demonte 1999:3.4993-5040.
 735. Veiga Rodríguez, Alexandre. 1999. La tipología de las oraciones condicionales castellanas en publicaciones recientes: El peso de una tradición en la investigación lingüística. In Fernández Rodríguez et al. 1999:685-698.
 736. Velando Casanova, Mónica. 1999. Los rasgos suprasegmentales en la tradición gramatical española. In Aleza Izquierdo 1999:259-271.
 737. Velarde Lombraña, Julián. 2000. El español en los proyectos de lengua universal. Historiographia Linguistica 27.59-77.
 738. Vélez, Jorge A. 2000. Understanding Spanish-language maintenance in Puerto Rico: political will meets the demographic imperative. International Journal of the Sociology of Language 142.5-24.
 739. Vidal Villalba, Jesús, and Antoni Badia i Cardús. 1995. Aktionsart, estructura argumental y estructura conceptual del verbo. In Serra Alegre et al. 1995:2.231-243.
 740. Viejo Sánchez, María Luisa. 1999. Los pronombres indefinidos en la gramática del Siglo de Oro. In Fernández Rodríguez et al. 1999:727-737.
 741. Vigara Tauste, Ana María. 1999. El hilo del discurso. Ensayos de análisis conversacional. Quito: Abya-yala.
 742. Vigueras Ávila, Alejandra, and Ricardo Maldonado Soto. 1996. Iconicidad en adverbios de cantidad. In Wotjak 1996a:41-58.
 743. Vila Rubio, Ma Nieves. 2000. Aproximación a las ideas lingüísticas del Siglo de Oro a través de algunos prólogos de obras sobre la lengua. In Sevilla and Alvar 2000:572-582.
 744. Vilar Sánchez, Karin. 1995. Lengua y emigración. Estudio sociolingüístico de los procesos diglósicos entre los jóvenes españoles en Alemania. Granada: Universidad de Granada.
 745. Villegas, Marta, Núria Bel, and Montserrat Marimón. 1995. El fenómeno del control y la complementación verbal en HPSG para el español. In Serra Alegre et al. 1995:2.244-252.
 746. Villoldo, María Azucena. 2000. Review of Isolda E. Carranza, Conversación y deíxis del discurso (Córdoba [Argentina]: Universidad Nacional de Córdoba, 1998). Estudios filológicos 35.225-226.
 747. Virkel, Ana Ester. 1999. El español hablado en el Chubut. Variedades en contacto. In Brizuela et al. 1999:3.1701-1711.
 748. Virkel de Sandler, Ana. 1996-97. Español de la Patagonia: contacto dialectal y koineización. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.835-854.
 749. Wagner, Claudio. 1996-97. Sobre el posesivo vuestro en el español de Chile. Anuario de lingüística hispánica 12-13.2.855-861.
 750. Wagner, Claudio. 2000. Las áreas de "bocha", "polca" y "murra". Contacto de lenguas en el sur de Chile. Revista de dialectología y tradiciones populares 55.185-196.
 751. Walsh, Thomas J. 2000. The etymology of Hispano-Romance tomar "to take". Hispanic Review 68.243-265.
 752. Wanner, Dieter. 1996. Second position clitics in Medieval Romance. In Halpern and Zwicky 1996:537-578.
 753. Wanner, Dieter. 1999. Clitic clusters in Romance: A modest account. In Franco, Landa and Martín 1999:257-277.
 754. Wanner, Dieter. 2000. Review of Milagros Alfonso Vega, Construcciones causativas en el español medieval (México: UNAM-El Colegio de México, 1998). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 77.632-633.
 755. Whitley, M. Stanley. 1998. Psych verbs: Transitivity adrift. Hispanic Linguistics 10.115-153.
 756. Whittaker, Rachel, and Luisa Martín Rojo. 1999. A dialogue with bureaucracy: Register, genre and information management as constraints on interchangeability. Journal of Pragmatics 31.149-189.
 757. Windisch, Rudolf. 1995. Der Übersetzer - ein Wortbildungsspezialist? Die Wiedergabe deutscher Nominalkomposita vom Typ Verbalstamm + Nomen, z.B. Bindfaden, im Französischen und im Spanischen. In Schmitt and Schweickard 1995:398-425.
 758. Wolf, Heinz Jürgen. 1999. Review of James H. Dee, A Lexicon of Latin Derivatives in Italian, Spanish, French, and English (Hildesheim: Olms-Weidmann, 1997). Romanistisches Jahrbuch 50.187-191.
 759. Wotjak, Gerd (ed). 1996a. En torno al adverbio español y los circunstantes. Tübingen: Gunter Narr.
 760. Wotjak, Gerd. 1996b. Circunstantes y modificadores del significado verbal. In Wotjak 1996a:93-114.
 761. Wotjak, Gerd (ed). 1998. Teoría del campo y semántica léxica / Théorie des champs et sémantique lexicale. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 762. Wright, Roger. 1996. Latin in Spain: Early Ibero-Romance. In Nielsen and Schøsler 1996:277-298.
 763. Wright, Roger. 1999. La inteligibilidad pan-romance en el siglo IX: Eulogio de Córdoba y los Juramentos de Estrasburgo. In Aleza Izquierdo 1999:273-285.
 764. Wright, Roger. 2000a. El Tratado de Cabreros (1206): Estudio sociofilológico de una reforma ortográfica. London: Queen Mary and Westfield College.
 765. Wright, Roger. 2000b. Review of Adela García, La variación nominal en los orígenes del español (Madrid: CSIC, 1998). Hispanic Review 68.322-324.
 766. Wright, Roger. 2000c. Review of Gerd Wotjak (ed), Estudios de fraseología y fraseografía del español actual (Frankfurt: Vervuert, 1998). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 77.291-292.
 767. Wright, Sue (ed). 1996. Monolingualism and Bilingualism. Lessons from Canada and Spain. Clevedon (UK): Multilingual Matters.
 768. Yllera, Alicia. 1999. Las perífrasis verbales de gerundio y participio. In Bosque and Demonte 1999:2.3391-3441.
 769. Zagona, Karen. 1999. Voice and aspect. In Franco, Landa and Martín 1999:279-293.
 770. Zamora, Pablo. 1997. La comparación y la hipérbole en el léxico coloquial. In Calvi 1997:119-127.
 771. Zamora Munné, Juan Clemente. 1999. La gramática en las poéticas y la poética en las gramáticas. In Fernández Rodríguez et al. 1999:75-89.
 772. Zimmermann, Klaus. 1999. Política del lenguaje y planificación para los pueblos amerindios: ensayos de ecología lingüística. Frankfurt am Main: Vervuert.
 773. Zubizarreta, María Luisa. 1999a. Las funciones informativas: tema y foco. In Bosque and Demonte 1999:3.4215-4244.
 774. Zubizarreta, María Luisa. 1999b. Word order in Spanish and the nature of nominative case. In Johnson and Roberts 1999:223-250.
Return to top