CATALAN: Llorenç Comajoan, Indiana University
M. Rosa Bayà, Universitat Pompeu Fabra (2000)
 1. Aguilar-Amat, A., & Santamaria, L. (1999). Terminologia i llengües minoritzades. Quaderns: Revista de Traducció, 3, 101-112.
 2. Alomar, A. (1999). Proposta de model de llengua per a l'escola. Barcelona: COFUC.
 3. Alsina, V. (1999). La funció dels exemples en el Diccionari General de la Llengua Catalana. Aportació d'informació gramatical. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, 2 (pp. 353-367). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 4. Andreu, J. V. (1999). Linguistic and cultural insights in two English translations of Mercè Rodoreda's La Plaça del Diamant. In K. McNerney (Ed.), Voices and visions: The words and works of Mercè Rodoreda (pp. 148-155). Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press.
 5. Argenter, J. (1998). La variació lingüística: el fet i la seva significació. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 11-19.
 6. Argenter, J. (1999). Homenatge a Pompeu Fabra. Llengua i Ús,4, 23-30.
 7. Argenter, J., Pujolar, J., & Vilardell, E. (1998). L'ús dels pronoms febles en la llengua oral: estudi quantitatiu en una mostra d'adolescents catalans. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 43-74). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 8. Artigas, R. (Coord.) (1999). Habilitats comunicatives. Una reflexió sobre els usos lingüístics. Vic: Eumo.
 9. Atkinson, D. (1999). Normalisation: Integration or assimilation? A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 68-72). Philadelphia: Multilingual Matters.
 10. Azevedo, M. (1998). Orality in translation: Literary dialect from English into Spanish and Catalan. Sintagma, 10, 27-43.
 11. Badia, T., & Saurí, R. (1999). Semantic disambiguation of adjectives in local context: A generative approach". In Actes du Atelier Thématique: Description des Adjectifs pour les Traitements Informatiques, 68-78.
 12. Badia, T., Egea, À., & Tuells, T. (1999). Catmorf, un analitzador morfològic per al tractament automàtic de corpus textuals en català. Llengua & Literatura, 10, 329-360.
 13. Bañeres, J. (1999). L'ús social de la llengua catalana (gener de 1998 - febrer de 1999) (1a part). Revista de Catalunya, 139, 38-59.
 14. Barbour, S. (1999). Reflections on nationalism and language: A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 52-56). Philadelphia: Multilingual Matters.
 15. Barri, M. (1999). Aportació a l'estudi dels gal€licismes del català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 16. Bassols, M. (1999). Pragmàtica de la comunicació educativa. El joc comunicatiu. Articles, 19, 107-116.
 17. Bastardas, A. (1999). Manteniment diglòssic i substitució lingüística: notes per a una continuïtat de la linguodiversitat. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 26-32). Barcelona: Empúries.
 18. Bibiloni, G. (1998). Variació i estàndard. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 163-172.
 19. Blas, J. L. (1998). Efectos del cambio de código en los medios de comunicación audiovisuales. Análisis del discurso bilingüe español-catalán. Iberoromania, 48, 38-65.
 20. Blas, J. L. (1999). Lenguas en contacto: Consecuencias linguisticas del bilingüismo social en las comunidades de habla del este peninsular. Madrid: Iberoamericana.
 21. Bofarull, J. de, Ginebra, J., & Tévar, A. (1999). Praxi lingüística. I. Convencions. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.
 22. Boix, E. (1998a). L'entrevista semidirigida en sociolingüística. Alguns suggeriments artesanals. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 239-283). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 23. Boix, E. (1998b). La variació social. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 135-161.
 24. Bordons, G. (1998). TXT, la lingüística textual aplicada al comentari de textos. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
 25. Bosch, A. (1998). L'ús del català i la interferència lingüística en la publicació visual i la retolació comercial i institucional de l'Alguer. Revista de Llengua i Dret, 30, 105-146.
 26. Bosch, A. (1999a). Aplicació de la perspectiva ecosociolingüïstica en la variació: penetració i extensió dels sardismes en l'alguerès. Llengua & Literatura, 10, 157-196.
 27. Bosch, A. (1999b). Desplaçaments lexicosemàntics i organització de les unitats lèxiques en alguerès per penetració de sardismes i altres estrangerismes. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, 3 (pp. 261-288). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 28. Branchadell, A. (1999). Language policy in Catalonia: Making liberalism 2 come true. Language and Communication, 19, 289-303.
 29. Branchadell, A., & Domínguez, F. (1998). Les agències de planificació lingüística a Catalunya. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 179-203). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 30. Cabré Castellví, M. T. (1998). Variació per tema. El discurs especialitzat o la variació funcional determinada per la temàtica. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 173-196.
 31. Cabré Castellví, M. T. (1999). Lingüística aplicada i interculturalitat. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 33-46). Barcelona: Empúries.
 32. Cabré Lunas, L. (1999). Interdicció lingüística i eufemisme en llatí: una aplicació al camp semàntic de la mort. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
 33. Cabré Monne, T. (1998). Faithfulness to Prosodic Edges. Dialectal Variation in Truncated Words in Catalan. Catalan Working Papers in Linguistics, 6, 7-22.
 34. Cabré, M. T., & Lorente, M. (1999). L'estructura argumental dels predicats derivats. Estudi General, 17- 18, 67-78.
 35. Camprubí, M. (1999). Questions de linguistique romane contrastive: Espagnol, catalan, français. Toulouse: PU du Mirail.
 36. Cano, M. A., Martines, J., Martines, V., & Ponsoda, J. (Eds.) (1999). Bescanvi i identitat: interculturalitat i construcció de la llengua. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, Ajuntament de la Nucia.
 37. Casanova, E. (1998a). La toponímia de serra de la Vall d'Albaida. Sintagma, 2, 41-52.
 38. Casanova, L. (1998a). Notas sobre estructuras textuales espontáneas del catalán. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 36, 7-35.
 39. Casanova, L. (1998b). Un estudi tipològic del català col.loquial. Sintagma, 10, 5-25.
 40. Casanova, L. (1999). El sujeto en el catalán coloquial. Revista Española de Lingüística, 29, 105-131.
 41. Casanovas, M., & Creus, I. (1999). Apunts sobre el lleidatà: Fonètica i morfosintaxi. Zeitschrift für Katalanistik, 12, 83-108.
 42. Cerdà, J. (1998). Projet d'unification orthographique catalano-occitane: L'Utopie etymologiste. Bulletins de l'Association Internationale d'Études Occitanes, 14, 97-102.
 43. Coll-Vinent, S. (1998). The French connection: Mediated translation into Catalan during the interwar period. Translator: Studies in Intercultural Communication, 4, 207-28.
 44. Colom, B. (1998). El model lingüísitc educatiu a les illes Balears en l'ensenyament no universitari. Revista de Llengua i Dret, 29, 81-94.
 45. Colomina, J. (1999). Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica. Alacant: Secretariat de Publicacions, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.
 46. Comajoan, L. (1999). Mètodes, teoria i ensenyament de llengües estrangeres: una relació complexa. Llengua i Ús, 14, 45-53.
 47. Comes, G. (1999). Intervenció educativa en les dificultats ortogràfiques. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.
 48. Conca, M., Cuenca, M. J., Costa, A., & Lluch G. (1998). Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Barcelona: Teide.
 49. Costa, A., Miozzo, M., & Caramazza, A. (1999). Lexical Selection in Bilinguals: Do Words in the Bilingual's Two Lexicons Compete for Selection? Journal of Memory and Language, 41, 365- 397.
 50. Costa, A., Sebastián, N., Miozzo, M, & Caramazza, A. (1999). The Gender congruity effect: Evidence from Spanish and Catalan. Language and Cognitive Processes, 14, 381-391.
 51. Courcelles, D. (1998). Langue et pouvoir en Catalogne aux XVe et XVIe siècles. Nouvelle Révue du XVIe Siècle, 16, 197-218.
 52. Creus, I., González, R., Julià, J. Dialectalismes i diccionaris: entre la tradició i la variació. Sintagma, 10, 61-80.
 53. Cuenca, M. J. (1999). La connexió i la construcció del text. Articles, 17, 77-89. Departament de Filologia Catalana & Servei de Llengua Catalana. (1999). Actes de les Jornades sobre l'Ensenyament de la Llengua Oral. 8 i 9 d'octubre de 1997. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
 54. Diéguez Seguí, M. À. (1999). Aproximació lingüística als furs de Jaume I. València: Editorial Club Universitario.
 55. Diéguez, F. (1999). Un passeig per la psicologia i neurologia de la lectoescriptura. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 68-82). Barcelona: Empúries.
 56. Dols, N. (1997). L'avaluació de l'avaluació. L'aprehensibilitat de la fonologia segons la teoria de l'optimitat. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXV. Homenatge a Arthur Terry, 1 (pp. 261-274). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 57. Domènech, J. (1999). Els textos orals del parlament valencià. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, 3 (pp. 235-260). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 58. Domènech, M. (1999). Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims. Llengua i Ús, 15, 65- 66.
 59. Domínguez, F. (1998). Toward a language marketing model. International Journal of the Sociology of Language, 134, 1-13.
 60. Duarte, C. (1998). Joan Coromines (1905-1997): L'obra gegantina d'un home apassionat. Romance Philology, 51, 302-24.
 61. Engdahl, E. (1999). Integrating pragmatics into the grammar. In L. Mereu (Ed.), Boundaries of morphology and syntax (pp. 175-194). Amsterdam: Benjamins.
 62. Faura, N. (1998). Futbol i llenguatge. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 63. Fernández, A., & Vázquez, G. (1998). Verbs d'actitud. Sintagma, 10, 45-60.
 64. Ferrer, J., Ferrer, J., & Pujadas, J. (1999). L'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. Història i metodologia. Revista de Catalunya, 145, 97-118.
 65. Forcadell, M. (1999). Efectos del contacto de lenguas: el caso español-catalán. In L. Iglesias & P. Núñez (Eds.), Estudios de lingüística contrastiva (pp. 271-276). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 66. Fornés, L. (1998). La llengua valenciana entre l'occità, el català i l'aragonès: Estudi en el diasistema occitano-romànic. In J. Gourc & F. Pic (Eds.), Toulouse à la croisée des cultures. Pau, France: Association Internationale d'Études Occitanes.
 67. Freixa, J., Solé, E., & Cabré, M. T. (1998). Observació de la variació i el contacte de llengües en els neologismes. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 89-104). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 68. Gavarró, A. (1998). Word order alternations and feature assignment in bilingual Catalan acquisition. Probus, 10, 103-14.
 69. Gómez, J. R., & Gómez, B. (1998). Actituds lingüístiques a València: avaluació de quatre varietats dialectals. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 105-160). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 70. Gràcia, L., & Fullana, O. (1999). On Catalan verbal compounds. Probus 11, 239-261.
 71. Gràcia, L., & Turon, L. (1999). Els sufixos apreciatius: una descripció del problema i una proposta d'anàlisi semàntica. Estudi General, 17-18, 11-35.
 72. Grinstead, J. (1998). Negation and independent morphological development. In A. Schwegler, B. Tranel, & M. Uribe (Eds.), Romance linguistics: Theoretical Perspectives. Amsterdam: Benjamins.
 73. Haselbach, D. (1999). Group rights, and 'soft' nationalism: A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 57-61). Philadelphia: Multilingual Matters.
 74. Heap, D. (1998). Optimalizing Iberian clitic sequences. In J. Lema & E. Treviño (Eds.), Theoretical analyses on Romance languages. Amsterdam: Benjamins.
 75. Herreras, J. C. (1998). 20 ans de normalisation linguistique en Espagne. Linguistique, 34, 49-59.
 76. Institut d'Estudis Catalans (Ed.) (1998). Miscel€lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 77. Joan, B. (1999). Sobre actituds lingüístiques entre els joves dels Països Catalans. Escola catalana, 364, 10-12.
 78. Julià, J. (1998). Variació foneticofonològica. Una aproximació a la diversitat del vocalisme en lleidatà. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 23-42.
 79. Junyent, M. C. (1999). La diversitat lingüística: didàctica i recorregut de les llengües del món. Barcelona: Ediciones Octaedro.
 80. Kohlheim, R. (1999). The change of cultural values as reflected in modern name-giving in Catalonia. Onoma: Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 34, 229-48.
 81. Laborda, X. (1999). Notes sobre historiografia lingüística. Teoria de la història com a novel€la verídica. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 163-181). Barcelona: Empúries.
 82. Llinàs, M. (1998). Verb-Complement Patterns in Early Catalan. Catalan Working Papers in Linguistics, 6, 15-25.
 83. Lloret, M. R., & Viaplana, J. (1998a). El binarismo del género gramatical en castellano y en catalán.Verba, 25, 71-91.
 84. Lloret, M. R., & Viaplana, J. (1998b). Variació morfofonològica. Variants morfològiques. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 43-62.
 85. Lomas, C. (1999). Els llibres de text i l'educació lingüística. Articles, 19, 77-88.
 86. Lorente, M. (1998). Variació lèxica. De la idiosincràsia al tractament sistemàtic de la diversitat. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 83-98.
 87. Lorente, M. (1999). Els diccionaris de referència. L'aportació de la lexicografia actual a la norma. In M. A. Cano, J. Martines, V. Martines, & J. Ponsoda (Eds.), Bescanvi i identitat: interculturalitat i construcció de la llengua (pp. 117-133). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, Ajuntament de la Nucia.
 88. Mac Giolla Chríost, D. (1999). Issues of power and identity: A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 73-75). Philadelphia: Multilingual Matters.
 89. Marín, R. (1999). L'anàlisi aspectual: alguns assoliments. Llengua & Literatura, 10, 91-124.
 90. Marley, D. (1999). La situation linguistique à Perpignan. Plurilinguismes, 17, 157-181.
 91. Marquillo, M. (1999). Quel espace de liberté dans les choix linguistiques de la minorité lusophone en Andorre? Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, 69, 119-136.
 92. Martí, J. C. (1999). La transmissió intergeneracional del català a Elx. El Tempir, 16, 9-16.
 93. Martí, M. À., & Castellón, I. (1999). Llengua i internet: text i pretext. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 210-214). Barcelona: Empúries.
 94. Martines, V. (1999). L'edició filològica de textos. València: Publicacions de la Universitat de València.
 95. Meseguer, L., & Villanueva, M. L. (1998). Intertextualitat i recepció. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.
 96. Mesquida, J.-A., & Vicens, G. (1999). El llenguatge científic i tècnic en l'àmbit educatiu. Escola Catalana, 364, 20-26.
 97. Minervini, L. (1998). Il mare come mezzo di diffusione linguistica: la circolazione in area italiana della voce catalana aios. Zeitschrift für Romanische Philologie, 114, 599-605.
 98. Moll, A. (1998). La llengua catalana, a les portes del segle XXI. Barcelona: Fundació Rafel Campalans.
 99. Moll, A. (1999a). El "Diccionari" de l'Institut. Aproximació a una altra aproximació (I). Revista de Catalunya, 143, 116-154.
 100. Moll, A. (1999b). El "Diccionari" de l'Institut. Aproximació a una altra aproximació (II). Revista de Catalunya, 144, 157-172.
 101. Moll, A. (1999c). El "Diccionari" de l'Institut. Aproximació a una altra aproximació (III). Revista de Catalunya, 145, 96-131.
 102. Moll, A. (1999d). El "Diccionari" de l'Institut. Aproximació a una altra aproximació (IV). Revista de Catalunya, 146, 84-105.
 103. Moran, J. (1998). Variació històrica. El temps en la variació lingüística. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 101-108.
 104. Morant, R, & Peñarroya, M. (1999). La bel€licositat lingüística. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 220-231). Barcelona: Empúries.
 105. Murillo, J. (1998). El catalán y el gallego dentro del marco de las lenguas de la Península Ibérica: entre el bilingüismo y la diglosia. Kanina, 22, 81-90.
 106. Navarro, G. (1999). El català a l'Alguer i la legislació sarda i italiana. Llengua i Ús, 14, 61-64.
 107. Nosell, D. (1999). Les nominalisations deverbales en -ment en français et en catalan. Étude comparée. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain, 25, 143-152.
 108. Nussbaum, L. (1998). Imatges del contacte de llengües en la conversa. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 75-88). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 109. Oltra-Massuet, I. (1999) On the constituent structure of Catalan verbs. In K. Arregi, B. Bruening, C. Krause, & V. Lin (Eds.) MIT Working Papers in Linguistics 33, 279-322.
 110. Ordoñez, F. (1998). The inversion construction in interrogatives in Spanish and Catalan. In J. Lema & E. Treviño (Eds.), Theoretical analyses on Romance languages. Amsterdam: Benjamins.
 111. Payrató, L. (1998). Variació oral. Reflexions sobre l'estudi de la llengua oral. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 197-204.
 112. Perani, D., Paulesu, E., Sebastián, N., Dupoux, E., Dehaene, S., Bettinardi, V., Cappa, S., Fazio, F., & Mehler, J. (1998). The bilingual brain: Proficiency and age of acquisition of the second language. Brain, 121, 1841-1852.
 113. Perea, M. P. (1999). Compleció i ordenació de la flexió verbal en els dialectes catalans d'A. M. Alcover i F. de B. Moll. Vol. 1. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 114. Pérez Saldanya, M. (1999): Morfosintaxi històrica i tipologia textual: a propòsit de l'evolució funcional de les formes en -ra. Actes de l'Onzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. 2 (pp.61-78). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona,
 115. Picallo, M. C. (1998). On the extended projection principle and null expletive subjects. Probus, 10, 219- 41
 116. Piquer, A. (1997). Aspectes crítics i sociocognitius de l'aprenentatge del català. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXV. Homenatge a Arthur Terry, 1 (pp. 247-260. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 117. Pou, A., & Bosch, E. (1998). El nom propi i la llengua catalana. Revista de Llengua i Dret, 29, 107-146.
 118. Pradilla, M. À. (1998). L'entrevista en la sociolingüística de la variació. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 207-238). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 119. Pradilla, M. À. (Ed.) (1999). La llengua catalana al tombant del mil€lenni. Barcelona: Empúries.
 120. Pujolar, J. (1999). Els gèneres verbals: reflexions sobre la seva significació per a una teoria de l'ús social del llenguatge. Llengua & Literatura, 10, 125-156.
 121. Querol, E. (1999). Cap a un nou marc teòric per a l'estudi de les variables dels processos de substitució lingüística. Noves SL, 28, 13-14.
 122. Rafanell, A., & Balsalobre, P. (Eds.) (1999). Estudis de filologia catalana. Dotze anys de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Secció Francesc Eiximenis. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 123. Ramos, J. R. (1998). Presentational Sentences in Catalan Dialects. Catalan Working Papers in Linguistics, 6, 41-58.
 124. Ramos, R. (1999a). Contraplanificació lingüística: el cas valencià. Noves SL, 28, 11-13.
 125. Ramos, R. (1999b). Les tecnologies de la informació als serveis lingüístics. Noves SL, 28, 13-16.
 126. Recasens, D., & Pallarès, M. D. (1999). A Study of /l/ and /r/ in the light of the DAC coarticulation model. Journal of Phonetics, 27, 143-169.
 127. Recasens, D., Pallarès, M. D., & Fontdevila, J. (1998). An Electropalatographic and Acoustic Study of Temporal Coarticulation for Catalan Dark /l/ and German Clear /l/. Phonetica, 55, 53-79.
 128. Rex, J. (1999). Language and the devolved modern state in Catalonia: A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 48-51). Philadelphia: Multilingual Matters.
 129. Rigau, G. (1998a). La variació sintàctica. Uniformitat en la diversitat. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 63-82.
 130. Rigau, G. (1998b). On Temporal and Causal Infinitive Constructions in Catalan Dialects. Catalan Working Papers in Linguistics, 6, 95-114.
 131. Rigau, G. (1999). Relativized impersonality: Deontic sentences in Catalan. In E. Treviño & J. Lema (Eds.), Semantic issues in Romance syntax. Amsterdam: Benjamins.
 132. Rosselló, J. (1999). Forma lingüística i funcions gramaticals. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 277-283). Barcelona: Empúries.
 133. Rull, X. (1999). -Eig: entre la genuïnitat i el calc. Els Marges, 63.
 134. Santamaria, M. I. (1998). El tratamiento de las unidades fraseológicas en la lexicografía bilingüe. Estudios de Lingüística, 12, 299-318.
 135. Saragossà, A. (1998a). Sobre el concepte sintàctic 'oració'. Sol Post, Revista Internacional de Llengua i Literatura, 4, 111-138.
 136. Saragossà, A. (1998b). Teoria, evolució i normativa. Sobre la necessitat de la teoria lingüística i de l'estudi de l'evolució en la comprensió del català i en l'actualització de la normativa. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 74, 3-29.
 137. Saragossà, A. (1999a). Sobre la coordinació de les investigacions en sintaxi, en dialectologia i en gramàtica històrica com a fonament important de la normativa. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, 2 (pp. 335-352). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 138. Saragossà, A. (1999b). Els criteris de la normativa a partir de textos de Fabra. In M. A. Cano, J. Martines, V. Martines, & J. Ponsoda (Eds.), Bescanvi i identitat: interculturalitat i construcció de la llengua (pp. 201-242). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, Ajuntament de la Nucia.
 139. Saragossà, A. (1999c). Les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932) des del punt de vista ètic. El Contemporani, 19, 31-37.
 140. Saragossà, A. (1999d). Les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932): justícia social i recuperació democràtica. In T. Marí (Ed.), Ús de llenguatges no discriminatoris (11-24). Valencia: Federació d'Ensenyament CC.OO. País Valencià, L'Ullal Edicions.
 141. Saragossà, A. (1999e). Passat i futur de la normativa lingüística valenciana: emmarcament general. Paraula d'Oc, 3, 34-46.
 142. Saragossà, A. (1999f). Una reivindicació universitària d'Albert Jané. Les comparacions d'igualtat comparativa com a exemple. Llengua Nacional, 27, 13-15.
 143. Sistac, R. (1998). L'impacte de la normalització lingüística sobre la variació. Un cas concret: el català nord-occidental. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 161-168). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 144. Slone, T. G. (1998). Defending the Spanish language in Catalonia. Geolinguistics, 24, 63-67.
 145. Smith, D. (1999). Strategies for multiculturalism: The Catalan case considered. A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 73-75). Philadelphia: Multilingual Matters.
 146. Solà, J. (1999a). Armatost (a), un cas alliçonador. In Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Ed.), Homenatge a Jesús Tusón (pp. 296-308). Barcelona: Empúries.
 147. Solà, J. (1999b). Parlem-ne. Converses lingüístiques. Barcelona: Proa.
 148. Solé, J. (1999). La llengua als hipermercats i cadenes de supermercats de Catalunya. Llengua i Ús, 14, 57-60.
 149. Strubell, M. (1999). Language, democracy and devoluation in Catalonia. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 4-38). Philadelphia: Multilingual Matters.
 150. Tió, J., Vazquez, G., & Sabaté, M.. (1998). Syntactic Mismatches between English and Catalan. Perspectives: Studies in Translatology, 6, 201-216.
 151. Todolí, J. (1998). Els pronoms personals. València: Publicacions de la Universitat de València.
 152. Torrego, E. (1998). Nominative Subjects and Pro-Drop INFL. Syntax, 1, 206-219.
 153. Torrent-Lenzen, A. (1999). La negació contextual en català i en les altres llengües romàniques. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXVIII. Homenatge a Arthur Terry, 3 (pp. 289-312). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 154. Tusón, E. (1998). Diferència sexual i variació lingüística. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 205-217.
 155. Tusón, J. (1999a). Com és que ens entenem? (si és que ens entenem). Barcelona: Empúries.
 156. Tusón, J. (1999b). Introducció al llenguatge. Barcelona: Proa, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.
 157. Van Gelderen, V., Grinstead, J., & Hoekstra, T. (1999). Evidence for early convergence from child Catalan and child Russian imperatives. Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development, 23, 697-707.
 158. Vann, R. (1998a). Aspects of Spanish deictic expressions in Barcelona: A quantitative examination. Language Variation and Change, 10, 263-288.
 159. Vann, R. (1998b). Pragmatic transfer from less developed to more developed systems: Spanish deictic terms in Barcelona. In A. Schwegler, B. Tranel, & M. Uribe (Eds.), Romance linguistics: Theoretical Perspectives. Amsterdam: Benjamins.
 160. Vann, R. (1999a). Language Exposure in Catalonia: An Example of Indoctrinating Linguistic Ideology. Word, 50, 191-209.
 161. Vann, R. (1999b). Reversal of Linguistic Fortune: Dimensions of Language Conflict in Autonomous Catalonia. Language and Communication, 19, 317-327.
 162. Vano, A. (1998). Das Schwanken im Gebrauch der Verben ésser und estar im Altkatalanischen. Iberoromania, 47, 27-46.
 163. Vano, A. (1999). La morfologia verbal com a una de les causes de la vacil.lacio en l'ús dels verbs ésser i estar en català. Zeitschrift für Romanische Philologie, 115, 260-279.
 164. Veny, J. (1998). La geolingüística catalana. Ahir i avui. Caplletra, Revista Internacional de Filologia, 25, 109-134.
 165. Verdegal, J. (1999). La reciprocité de la traduction de romans (contexte français-catalan, catalan-français): vers un desequilibre harmonieux. Traduire, 180, 7-31.
 166. Vernet, R. (1999). Aproximació a un estudi de les unitats lingüístiques estereotipades a Primera història d'Esther. Llengua & Literatura, 10, 197-242.
 167. Vila, F. X. (1998). Alternança de llengua català/castellà en alumnes escolaritzats en català. In E. Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, M. Lorente, & L. Payrató (Eds.), El contacte i la variació lingüístics (pp. 17-42). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 168. Wheeler, M., Yates, A., & Dols, N. (1999). Catalan: A comprehensive grammar. New York: Routledge.
 169. Woolard, K. (1998). Simultaneity and bivalency as strategies in bilingualism. Journal of Linguistic Anthropology, 8, 3-29.
 170. Wright, S. (1998). Catalonia: The geographical and historical context of the language question. Current Issues in Language and Society, 5, 181-189.
 171. Wright, S. (1999). Language, democracy and devolution in Catalonia. Philadelphia: Multilingual Matters.
 172. Yates, A. (1999). Language, democracy and devoluation in Catalonia: A response to Miquel Strubell. In S. Wright (Ed.), Language, democracy and devolution in Catalonia (pp. 62-67). Philadelphia: Multilingual Matters.
 
FRENCH: Patrick Reidenbaugh, University of Illinois Urbana-Champaign (2000)
 1. Ager, Dennis. 1996. Language Policy in Britain and France: the Processes of Policy. London: Cassell.
 2. Ambar, Manuela. 1998. Inflected Infinitives Revisited: Genericity and Single Event. Canadian Journal of Linguistics 43/1:5-36.
 3. Andrieux-Reix, Nelly and Simone Monsonégo. 1998. Les unités graphiques du français médiéval: mots et syntagmes, des représentations mouvantes et problématiques. Langue Française 119:30-51.
 4. Anscombre, Jean-Claude. 1999. Le jeu de la prédication dans certains composés nominaux. Langue Française 122:52-69.
 5. Arteaga, Debora and Julia Herschensohn. 1998. Diachronic Perspectives on the Teaching of New French. The French Review 71/4:607-620.
 6. Ashby, William J. 1999. Au sujet de quoi? La fonction du sujet grammaticale, du complément d'objet direct, et de la construction présentative en français parlé. The French Review 72/3:481-492.
 7. Aubergé, Véronique, Nadia Ghneim and Rabia Belrhali. 1999. Analyse du corpus ORTHOTEL: apport du traitement automatique à la classification des déviations orthographiques. Langue Française 124:90-103.
 8. Auger, Julie. 1998. Le redoublement des sujets en français informel québécois: une approche variationniste. Canadian Journal of Linguistics 43/1:37-64.
 9. Auroux, Sylvain, Simone Delesalle and Henri Meschonnic. 1996. Histoire et grammaire du sens: hommage à Jean-Claude Chevalier. Paris: Armand Colin.
 10. Avolonto, Aimé. 1999. Adjonction à la base et interface morphologique. Revue Québécoise de Linguistique 27/1:47-68.
 11. Bäckvall, Hans. 1999. Verbes déclaratifs en français et en espagnol. Revue de Linguistique Romane 63/251-252:509-544.
 12. Baddeley, Susan. 1998. Théorie et pratique de la segmentation graphique dans les textes français du premier tiers du XVIe s. Langue Française 119:52-68.
 13. Bal, Willy, Jean Germain, Jean Klein and Pierre Swiggers. 1997. Bibliographie sélective de linguistique française et romane (2nd ed.). Louvain-la-Neuve: Duculot.
 14. Barbaud, Philippe. 1998. Dissidence du français québécois et évolution dialectale. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:107-128.
 15. Bassano, Dominique. 1998. Sémantique et syntaxe dans l'acquisition des classes de mots: l'exemple des noms et des verbes en français. Langue Française 118:49-60.
 16. Bat-zeev Shyldkrot, Hava. 1999. Analyse sémantique d'une forme passive complémentaire: se laisser. Langages 135:63-74.
 17. Baudry, Janine and Philippe Caron. 1998. Problèmes de cohésion syntaxique de 1550 à 1720. Limoges: Presses Universitaires de Limoges.
 18. Béguelin, Marie-José. 1998. L'usage des SN démonstratifs dans les Fables de La Fontaine. Langue Française 120:95-109.
 19. Bénard, Johanne. 1998. Démonstratifs insolents: de quelques emplois du démonstratif dans le texte célinien. Langue Française 120:110-124.
 20. Bergounioux, Gabriel. 1998. Science et institution: la linguistique et l'université en France (1865-1945). Langue Française 117:22-35.
 21. Biedermann-Pasques, Liselotte. 1998. Des segmentations particulières d'un incunable (1488) à l'écriture du français en unités lexicales et grammaticales. Langue Française 119:69-87.
 22. Bierbach, Mechtild et al., eds. 1997. Mélanges de lexicographie et de linguistique françaises et romanes dédiés à la mémoire de Manfred Höfler. (Travaux de Linguistique et de Philologie 35-36). Strasbourg-Nancy: Klincksieck.
 23. Bilger, Mireille, Karel van den Eynde and Françoise Gadet, eds. 1998. Analyse linguistique et approches de l'oral: recueil d'études offert en hommage à Claire Blanche-Benveniste. Leuven: Peeters.
 24. Billiez, Jacqueline, Vincent Lucci and Agnès Millet. 1999. L'orthographe en questions au 3615 ORTHOTEL ou "Est-ce que le participe passé dans les gâteaux sont fai-s'accorde?" Langue Française 124:74-89.
 25. Blanco, Xavier. 1997. Noms composés et traduction français-espagnol. Linguisticae Investigationes 21/2:321-348.
 26. Blanquaert, Marguerite. 1999. Dictionnaire encyclopédique du patois Lillois. Lille: Éditions Publi-Nord.
 27. Bonnard, Henri. 1999. Complément. Le Français moderne 67/2:125-132.
 28. Bonnaud, Pierre. 1999. Nouveau dictionnaire général français-auvergnat. Nonette: Créer.
 29. Borillo, Andrée. 1999. Partition et localisation spatiale: les noms de localisation interne. Langages 136:53-75.
 30. Bouverot, Danielle. 1999. Dictionnaires et style(s). Le Français moderne 67/1:2-14.
 31. Brissaud, Catherine and Jean-Michel Sandon. 1999. L'acquisition des formes verbales en /E/ à l'école élémentaire et au collège, entre phonographie et morphographie. Langue Française 124:40-57.
 32. Brosman, Paul W. 1999. The Rhine Franconian Element in Old French. (Studies in Old Germanic Languages and Literatures 5). New York: Peter Lang.
 33. Bruña Cuevas, Manuel. 1999. L'universalité de la langue française dans les grammaires du français pour les espagnols et dans les dictionnaires bilingues antérieurs à 1815. Historiographia Linguistica 26/1-2:37-71.
 34. Bruthiaux, Paul. 1997. Favouring French Loanwords. English Today 13/3:39-44.
 35. Bürgi, Anne. 1999. Le pronom ça en français vaudois. Vox Romanica 58:149-171.
 36. Buridant, Claude. 1997. La place de l'adjectif épithète en ancien français: esquisse de bilan et perspectives. Vox Romanica 56:109-145.
 37. Calas, Frédéric. 1999. "Petit modèle épistolaire": de la poétique à la stylistique des genres. Le Français moderne 67/1:61-80.
 38. Cambiaghi, Bona et al., eds. 1998. Studi di linguistica francese in Italia, 1960-1996: atti del Convegno internazionale su Studi di linguistica francese in Italia, Milano 17-19 aprile 1997. (Pubblicazioni del Centro di linguistica dell'Università cattolica, Saggi e monografie 16). Brescia: La Scuola.
 39. Carel, Marion and Oscard Ducrot. 1999. Le problème du paradoxe dans une sémantique argumentative. Langue Française 123:6-26.
 40. Carruthers, Janice. 1999. A Problem in Linguistic Methodology: Investigating a Rare Syntactic Form. Journal of French Language Studies 9/1:1-24.
 41. Catach, Nina. 1998. Les signes graphiques du mot à travers l'histoire. Langue Française 119:10-23.
 42. Chambon, Jean-Pierre. 1999. L'agencement spatial et fonctionnel des vicaires carolingiennes dans le midi de la Gaule: une approche linguistique. Revue de Linguistique Romane 63/249-250:55-174.
 43. Chaurand, Jacques, ed. 1999. Nouvelle histoire de la langue française. Paris: Seuil.
 44. Chevalier, Jean-Claude. 1998. Place des revues dans la constitution d'une discipline: la linguistique française (1947-1997). Langue Française 117:68-81.
 45. Chevalier, Jean-Claude. 1999. La notion d'auxiliaire verbal: origine et développement. Langages 135:22- 32.
 46. Chevrot, Jean-Pierre and Isabelle Malderez. 1999. L'effet Buben: de la linguistique diachronique à l'approche cognitive (et retour). Langue Française 124:104-125.
 47. Chiss, Jean-Louis and Christian Puech. 1999. Le langage et ses disciplines aux XIXe-XXe siècles. Bruxelles: Duculot.
 48. Chiss, Jean-Louis and Christian Puech. 1998. De l'émergence disciplinaire à la didactisation des savoirs linguistiques: le tournant des années 60 et ses suites. Langue Française 117:6-21.
 49. Choi-Jonin, Injoo and Corinne Delhay. 1998. Introduction à la méthodologie en linguistique: application au français contemporain. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.
 50. Clark, Eve V. 1998. Lexique et syntaxe dans l'acquisition du français. Langue Française 118:61-83.
 51. Colombat, Bernard. 1999. La grammaire latine en France à la Renaissance et à l'Age classique: théories et pédagogie. Grenoble: Éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble.
 52. Colombo Timelli, Maria. 1996. Traductions françaises de l'Ars minor de Donat au Moyen Age (XIIIe- XVe siècles). Firenze: La Nuova Italia.
 53. Colombo Timelli, Maria. 1998. De l'Erec de Chrétien de Troyes à la prose du XVe siècle: le traitement des proverbes. Le Moyen Français42:87-113.
 54. Combe, Dominique. 1999. Pour une stylistique des genres: le lyrique et le dramatique dans L'Après-midi d'une faune. Le Français moderne 67/1: 81-92.
 55. Combettes, Bernard. 1998. Les constructions détachées en français. Gap: Ophrys.
 56. Corblin, Francis. 1998. Celui-ci anaphorique: un mentionnel. Langue Française 120:33-43.
 57. Cornish, Francis. 1999. Anaphora, Discourse, and Understanding: Evidence from English and French. Oxford; New York: Clarendon Press.
 58. Coste, Daniel. 1998. Recherche universitaire et enseignement du français langue étrangère: à propos d'une rencontre de 1961. Langue Française 117:82-98.
 59. Cusin-Berche, Fabienne. 1999. Le lexique en mouvement: création lexicale et production sémantique. Langages 136:5-26.
 60. Daladier, Anne. 1999. Auxiliation des noms d'action. Langages 135:87-107.
 61. Daladier, Anne. 1999. Le groupe nominal: contraintes distributionnelles et hypothèses de descriptions. Langue Française 122:3-6.
 62. Daladier, Anne. 1999. Origine adverbiale du génitif indo-européen, extractions, possessifs, anaphore associative et interprétations grammaticalisées dans les GN français. Langue Française 122:101- 125.
 63. Dalton-Puffer, Christiane. 1996. The French Influence on English Morphology: A Corpus-based Study of Derivation. (Topics in English Linguistics 20). Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 64. Dawes, Elizabeth. 1999. Le traitement des variantes dans le Dictionnaire des locutions en moyen français. Zeitschrift für Romanischen Philologie 115/2:244-259.
 65. De Mulder, Walter. 1998. Du sens des démonstratifs à la construction d'univers. Langue Française 120:21-32.
 66. Defays, Jean-Marc, Laurence Rosier and Françoise Tilkin, eds. 1998. À qui appartient la ponctuation? Actes du colloque international et interdisciplinaire de Liège (13-15 mars 1997). Louvain-la- Neuve: Duculot.
 67. Delhay, Corinne. 1996. Il était un 'petit x'. Pour une approche nouvelle de la catégorisation dite diminutive. Paris: Larousse.
 68. Detges, Ulrich. 1996. Nominalprädikate: eine valenztheoretische Untersuchung der französischen Funktionsverbgefüge des Paradigmas être Präposition Nomen und verwandter Konstruktionen. (Linguistische Arbeiten 345). Tübingen: Niemeyer.
 69. Di Cristo, Albert. 1999. Vers une modélisation de l'accentuation du français: première partie. Journal of French Language Studies 9/2:143-180.
 70. Dominicy, Marc. 1999. Les stéréotypes et la contagion des idées. Langue Française 123:105-124.
 71. Dubois, Lise. 1998. Le choc des variétés en Acadie du Nouveau-Brunswick: un cas de conflit. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:55-68.
 72. Ducrot, Oscard and Marion Carel. 1999. Les propriétés linguistiques du paradoxe: paradoxe et négation. Langue Française 123:27-40.
 73. Ellerup Nielsen, Anne. 1999. Quels topoï permettre permet-il? Revue Romane 34/1:3-24.
 74. Eloy, Jean-Michel. 1998. Légitimité et légitimisme linguistiques: questions théoriques et pratiques d'idéologie linguistique. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:43-54.
 75. Enckell, Pierre. 1999. Trois façons de parler, d'hier à aujourd'hui. Revue de Linguistique Romane 63/249-250:175-188.
 76. Erfurt, Jürgen, ed. 1996. De la polyphonie à la symphonie: méthodes, théories et faits de la recherche pluridisciplinaire sur le français du Canada. (Veröffentlichungen des Frankreich-Zentrums 2). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
 77. Eskénazi, André. 1999. À qui appartient... l'accentuation? Revue de Linguistique Romane 63/251- 252:419-438.
 78. Evrard, Ivan. 1999. Les notions de cohérence et de cohésion textuelles dans le domaine français: un problème terminologique et méthodologique. Revue Romane 34/2:205-218.
 79. Fellbaum, Christiane. 1999. La représentation des verbes dans le réseau sémantique WORDNET. Langages 136:27-40.
 80. Fischer, Renate. 1999. Le dictionnaire de l'abbé de l'Épée et les signes méthodiques. Historiographia Linguistica 26/1-2:73-88.
 81. Flaux, Nelly, Danièle Van de Velde and Walter De Mulder. 1997. Entre général et particulier: les déterminants. Arras: Artois Presses Université.
 82. Flaux, Nelly. 1999. À propos des noms collectifs. Revue de Linguistique Romane 63/251-252:471-502.
 83. Fleischman, Suzanne. 1997. The Battle of Feminism and Bon Usage: Instituting Nonsexist Usage in French. The French Review 70/6:834-844.
 84. Francard, Michel. 1998. La légitimité linguistique passe-t-elle par la reconnaissance d'une variété 'nationale'? Le cas de la communauté française de Wallonie-Bruxelles. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:13-24.
 85. François, Frédéric. 1998. Le discours et ses entours: essai sur l'interprétation. Paris: L'Harmattan.
 86. Frédéric, Madeleine. 1999. Palingénésie de la stylistique: intergénéricité et récit de guerre. Le Français moderne 67/1:15-33.
 87. Friedemann, Marc-Ariel. 1997. Sujets syntaxiques: positions, inversions et pro. (Publications Universitaires Européennes, Série XXI, Linguistique 182). Berne: Peter Lang.
 88. Fuchs, Catherine, ed. 1997. La place du sujet en français contemporain. Louvain-la-Neuve: Duculot.
 89. Galatanu, Olga. 1999. Le phénomène sémantico-discursif de déconstruction-reconstruction des topoï dans une sémantique argumentative intégrée. Langue Française 123:41-51.
 90. Gaquin, Audrey. 1999. Les langues minoritaires de France et la nouvelle Europe. The French Review 73/1:94-107.
 91. Gary-Prieur, Marie-Noëlle and Martine Léonard. 1998. Le démonstratif dans les textes et dans la langue. Langue Française 120:5-20.
 92. Gary-Prieur, Marie-Noëlle. 1998. La dimension cataphorique du démonstratif: étude de constructions à relative. Langue Française 120:44-50.
 93. Gather, Andreas. 1999. Die morphologische Struktur französischer und spanischer verbaler Parasynthetika. Zeitschrift für Romanischen Philologie 115/1:79-116.
 94. Girard, Francine and Chantal S. Lyche. 1997. Phonétique et phonologie du français. Oslo: Universitetsforlaget.
 95. Gouvard, Jean-Michel. 1999. Les adages du droit français. Langue Française 123:70-84.
 96. Gregory, Stuart and D. A. Trotter, eds. 1997. De mot en mot: Aspects of Medieval Linguistics. Essays in Honour of William Rothwell. Cardiff: University of Wales Press.
 97. Grieve, James. 1996. Dictionary of Contemporary French Connectors. London; New York: Routledge.
 98. Gross, Gaston. 1999. Sémantique lexicale et connecteurs. Langages 136:76-84.
 99. Gross, Maurice. 1999. Sur la définition d'auxiliaire du verbe. Langages 135:8-21.
 100. Grunig, Blanche-Noëlle. 1998. La linguistique comme discipline en France de 1981 à 1997. Langue Française 117:112-123.
 101. Guimier, Claude. 1996. Les adverbes du français: le cas des adverbes en -ment. Paris: Ophrys.
 102. Hallé, Pierre A. 1998. Les productions vocales des jeunes enfants des classes de mots: l'exemple des noms et des verbes en français. Langue Française 118:26-48.
 103. Hasenohr, Geneviève. 1998. Abréviations et frontières de mots. Langue Française 119:24-29.
 104. Henry, Albert. 1996. Langage oenologique en langue d'oïl (XIIe-XVe s.). 2 vols. Bruxelles: Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres.
 105. Hewson, John. 1997. The Cognitive System of the French Verb. (Current Issues in Linguistic Theory 147). Amsterdam: John Benjamins.
 106. Hybertie, Charlotte. 1996. La conséquence en français. Paris: Ophrys.
 107. Jaffré, Jean-Pierre and Jacques David. 1999. Le nombre: essai d'analyse génétique. Langue Française 124:7-22.
 108. Joblonka, Frank. 1997. Frankophonie als Mythos: Variationslinguistische Untersuchungen zum Französischen un Italienischen im Aosta-Tal. (Pro lingua 28). Wilhelmsfeld: Egert.
 109. Jones, Michael A. 1999. Subject-clitic Inversion and Inflectional Hierarchies. Journal of French Language Studies 9/2:181-210.
 110. Karnooh-Vertalier, Martine. 1998. Évolution du fonctionnement syntaxique et variantes énonciatives: observation d'interactions langagières entre adulte et enfant au cours d'activités de narration. Langue Française 118:104-124.
 111. Keller, Monika. 1999. La réforme de l'orthographe: un siècle de débats et des querelles. Paris: Éditions CILF.
 112. Kerbrat-Orecchioni, Catherine. 1998. La notion d'interaction en linguistique: origine, apports, bilan. Langue Française 117:51-67.
 113. Kleiber, Georges, Catherine Schnedecker and Jean-Emmanuel Tyvaert, eds. 1996. La continuité référentielle. (Recherches linguistiques 20). Metz: Centre d'Études Linguistiques des Textes et des Discours, Université de Metz.
 114. Kleiber, Georges and Gilles Roques, eds. 1999. Travaux de linguistique et de philologie 32. Strasbourg- Nancy: Klincksieck.
 115. Kleiber, Georges. 1998. Les démonstratifs à l'épreuve du texte ou sur 'Cette côte de la baie de l'Arguenon'. Langue Française 120:77-94.
 116. Kleiber, Georges. 1999. Anaphore associative et relation partie-tout: condition d'aliénation et principe de congruence ontologique. Langue Française 122:70-100.
 117. Kleiber, Georges. 1999. Les proverbes: des dénominations d'un type "très très spécial". Langue Française 123:52-69.
 118. Kronning, Hans. 1996. Modalité, cognition et polysémie: sémantique du verbe modal devoir. (Studia Romanica Upsaliensia 54). Stockholm: Almqvist and Wiksell International.
 119. Kupferman, Lucien. 1999. Réflexions sur la partition: les groupes nominaux partitifs et la relativisation. Langue Française 122:30-51.
 120. Kuszmider, Barbara. 1999. Aspect, temporalité et modalité en polonais et en français: étude contrastive. (Linguistique contrastive). Paris: Ophrys.
 121. Lalaire, Louis. 1998. La variation modale dans les subordonnées à temps fini du français moderne: approche syntaxique. Frankfurt: Peter Lang.
 122. Lamiroy, Béatrice. 1999. Auxiliaires, langues romanes et grammaticalisation. Langages 135:33-45.
 123. Landheer, Ronald and Paul J. Smith, eds. 1996. Le paradoxe en linguistique et en littérature. (Histoire des idées et critique littéraire 350). Geneva: Droz.
 124. Lang, Margaret and Isabelle Perez. 1996. Modern French Grammar: A Practical Guide. New York: Routledge.
 125. Larjavaara, Meri. 1999. Primarily Transitive Verbs without Objects in Modern French. Journal of French Language Studies 9/1:105-112.
 126. Lavoie, Thomas, ed. 1996. Français du Canada-- français de France: actes du quatrième Colloque international de Chicoutimi, Québec, du 21 au 24 septembre 1994. (Canadiana Romanica 12). Tübingen: Max Niemeyer.
 127. Leeman, Danielle. 1999. La préposition: un "auxiliaire" du nom? Langages 135:75-86.
 128. Léonard, Martine. 1998. Démonstratifs balzaciens: personnage et temporalité. Langue Française 120:66- 76.
 129. Leth Andersen, Hanne. 1999. Propositions adverbiales non introduites en français parlé. Revue Romane 34/2:163-180.
 130. Lyche, Chantal. 1999. Le mot phonologique en cadien. Journal of French Language Studies 9/1:25-38.
 131. Manno, Giuseppe. 1999. Savoir refuser à l'écrit: analyse d'un enchaînement non préféré de macro-actes de discours. Journal of French Language Studies 9/1:39-68.
 132. Marchello-Nizia, Christiane. 1999. Le français en diachronie: douze siècles d'évolution. Gap: Ophrys.
 133. Marnette, Sophie. 1998. Narrateur et points de vue dans la littérature française médiévale: une approche linguistique. Bern: Peter Lang.
 134. Marnette, Sophie. 1999. Il le vos mande, ge sui qui le vos di: les stratégies du dire dans les chansons de geste. Revue de Linguistique Romane 63/251-252:387-417.
 135. Martel, Pierre, Nadine Vincent and Hélène Cajolet-Laganière. 1998. Le français québécois et la légitimité de sa description. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:95-106.
 136. Martinet, Catherine, Marie-Line Bosse, Sylviane Valdois, and Marie-Josèphe Tainturier. 1999. Existe-t-il des stades successifs dans l'acquisition de l'orthographe d'usage? Langue Française 124:58-73.
 137. Martinot, Claire. 1998. Développement de la construction argumentative de trois verbes essentiels: mettre, prendre, donner. Langue Française 118:84-103.
 138. Marzys, Zygmunt. 1998. La variation et la norme: essais de dialectologie gallo-romane et d'histoire de la langue française. (Recueil de travaux publiés par la Faculté des Lettres et Sciences humaines 46). Neuchâtel: Uni.
 139. Mathieu, Yvette Yannick. 1999. Les prédicats de sentiment. Langages 136:41-52.
 140. Matveïev, Sergueï. 1999. Potentiel illocutoire des phrases du type Pouvez-vous me passer le sel? Revue Québécoise de Linguistique 27/1:33-46.
 141. Meunier, Annie. 1999. Auxiliaire de modalité et complément adverbial. Langages 135:108-122.
 142. Michaux, Christine. 1999. Proverbes et structures stéréotypées. Langue Française 123:85-104.
 143. Mirault, Hugues. 1997. La syntaxe des propositions relatives: étude contrastive des différences structurelles d'ordre syntaxique entre le français et l'allemand. (Publications Universitaires Européennes, Série XIII: Langue et littérature françaises 226). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 144. Monneret, Philippe and René Rioul. 1999. Questions de syntaxe française. Paris: PUF.
 145. Morel, Mary Annick and Laurent Danon Boileau. 1998. Grammaire de l'intonation: l'exemple du français. Paris: Ophrys.
 146. Morel, Mary Annick. 1996. La concession en français. Paris: Ophrys.
 147. Morerod, Jean-Daniel. 1999. La postérité lexicographique d'un faux du XVIIIe siècle, la Chronique des chanoines de Neuchâtel: remarques sur la tradition de dater l'apparition des mots français. Revue de Linguistique Romane 63/251-252:347-377.
 148. Muller, Charles. 1999. Monsieur Duquesne et l'orthographe: petite chronique française, 1988-1998. Paris: Éditions CILF.
 149. Muller, Charles. 1999. Où en est la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie française? Le Français moderne 67/2:198-202.
 150. Natsis, James J. 1999. Legislation and Language: The Politics of Speaking French in Louisiana. The French Review 73/2:325-331.
 151. Ndayiragije, Juvénal. 1998. Minimalisme et variation syntaxique. Canadian Journal of Linguistics 43/1:65-96.
 152. Nemni, Monique. 1998. Le français au Québec: représentation et conséquences pédagogiques. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:151-175.
 153. Neveu, Franck. 1998. Études sur l'apposition: aspects du détachement nominal et adjectival en français contemporain, dans un corpus de textes de J.-P. Sartre. (Bibliothèque de grammaire et de linguistique 2). Paris: H. Champion.
 154. Nissabouri, Abdelfattah. 1999. Arabophones et francophones du Maroc: un bilinguisme dynamique. Revue Québécoise de Linguistique 27/1:69-88.
 155. Ntahonkiriye, Mechior. 1999. Alternance de langues et conflit linguistique: analyse des alternances intralexicales produites par les bilingues Français-Kirundi. Revue Québécoise de Linguistique 27/1:89-106.
 156. Nyan, Thanh. 1998. Metalinguistic Operators with Reference to French. Berne: Peter Lang.
 157. Nyan, Thanh. 1999. Vers un schéma de la différence: le cas de mais. Journal of French Language Studies 9/2:211-238.
 158. Ould Zein, Bah and Ambroise Queffélec. 1999. Le français en Mauritanie. (Universités francophones, Actualités linguistiques francophones). Vanves: EDICEF.
 159. Pacton, Sébastien, Michel Fayol and Pierre Perruchet. 1999. L'apprentissage de l'orthographe lexicale: le cas des régularités. Langue Française 124:23-39.
 160. Peeters, Bert. 1999. 'Salut! Ca va? Vous avez passé un bon weekend?' Journal of French Language Studies 9/2:239-258.
 161. Pellat, Jean-Christophe. 1998. Les mots graphiques dans des manuscrits et des imprimés du XVIIe s. Langue Française 119:88-104.
 162. Péronnet, Louise. 1998. Place de la description dans la représentation d'une langue et dans la légitimité linguistique: l'exemple de l'Atlas linguistique du vocabulaire maritime acadien. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:69-80.
 163. Perret, Michèle. 1998. Introduction à l'histoire de la langue française. Paris: SEDES.
 164. Peterson, Kerstin. 1999. Beaucoup de partitif? Le Français moderne 67/2:133-146.
 165. Philippe, Gilles. 1998. Les démonstratifs et le statut énonciatif des textes de fiction: l'exemple des ouvertures de roman. Langue Française 120:51-65.
 166. Pic, François. 1999. Catalogue d'une cinquantaine de manuscrits de dictionnaires et glossaires occitans: complément à la Bibliographie des dictionnaires patois gallo-romans. Revue de Linguistique Romane 63/249-250:201-214.
 167. Picabia, Lélia. 1999. Morphologie autonome et morphologie verbale du français: une représentation de l'auxiliaire. Langages 135:46-62.
 168. Piotrowski, David. 1996. Lexicographie et informatique: autour de l'informatisation du Trésor de la Langue Française. Actes du Colloque International de Nancy (29, 30, 31 mai 1995). Paris: Didier Érudition.
 169. Poirier, Claude, ed. 1998. Dictionnaire historique du français québécois. Sainte-Foy: Les Presses de l'Université Laval.
 170. Poirier, Claude. 1998. De la défense à la codification du français québécois: plaidoyer pour une action concertée. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:129-150.
 171. Poirier, Claude. 1998. Vers une nouvelle représentation du français du Québec. The French Review 71/6:912-929.
 172. Pooley, Timothy. 1996. Chtimi: The Urban Vernaculars of Northern France. (Applications in French Linguistics 2). Clevedon: Multilingual Matters.
 173. Pouradier Duteil, Françoise. 1997. Le verbe français en conjugaison orale. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 174. Prévost, Geneviève. 1998. Des Québécois en France: six points de vue d'auteurs sur la variation linguistique. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:81-94.
 175. Rabatel, Alain. 1999. Mais dans les énoncés narratifs: un embrayeur du point de vue et un organisateur textuel. Le Français moderne 67/1:49-60.
 176. Rainer, Franz. 1999. Bimétallique et sa famille: origine française et diffusion européenne. Le Français moderne 67/2:165-168.
 177. Remacle, Louis. 1997. Étymologie et phonétique wallonnes: questions diverses. Genève: Droz.
 178. Rezeau, Pierre. 1999. Variétés géographiques du français de France aujourd'hui: approche lexicographique. Paris: Duculot.
 179. Robert, Stéphane. 1999. Grammaire fractale et sémantique transcatégorielle: entre syntaxe et lexique. Langages 136:106-123.
 180. Rosenthal, Olivia, ed. 1998. À haute voix: diction et prononciation aux XVIe et XVIIe siècles. Actes du colloque de Rennes des 17 et 18 juin 1996. Paris: Klincksieck.
 181. Rossi, Mario. 1999. L'intonation. Le système du français: description et modélisation. Gap: Ophrys.
 182. Rossi, Nathalie. 1999. Déplacement et mode d'action en français. Journal of French Language Studies 9/2:259-282.
 183. Rouayrenc, Catherine. 1996. Les gros mots. (Que sais-je? 1597). Paris: PUF.
 184. Sandberg, Vesta. 1997. Temps et traduction: étude contrastive des temps de l'indicatif du français et du suédois. (Études Romanes de Lund 59). Lund: Lund University Press.
 185. Savatovsky, Dan. 1998. Les sujets de grammaire à l'agrégation: éléments d'une mémoire disciplinaire (1852-1869). Langue Française 117:36-50.
 186. Schafroth, Elmar. 1999. Zur Virtualität des _: Forschungsbericht, Fragen und Ergebnisse zu einem bekannten Phänomen. Zeitschrift für Französische Sprache un Literatur 109/2:113-147.
 187. Schmitt, Christian. 1999. Untersuchungen zu den Namen der französischen Feld- und Waldvögel: ein Beitrag zur galloromanischen Etymologie und Lexikographie. Zeitschrift für Romanischen Philologie 115/3:410-463.
 188. Schnedecker, Catherine. 1999. Autrui: un pronom vraiment pas comme les autres. Journal of French Language Studies 9/1:69-90.
 189. Seguin, Jean-Pierre. 1998. Les incertitudes du mot graphique au XVIIIe s. Langue Française 119:105- 124.
 190. Seguin, Jean-Pierre. 1999. Le style de Marcel Jouhandeau entre naturel et artifice. Le Français moderne 67/1:34-48.
 191. Serme, Jérôme. 1999. Le lexique français commun comme source de régionalismes: le phénomène de survivance et ses avatars. Le Français moderne 67/2:169-197.
 192. Singy, Pascal. 1996. L'image du français en Suisse romande: une enquête sociolinguistique en Pays de Vaud. Paris; Montréal: L'Harmattan.
 193. Singy, Pascal, ed. 1998. Les femmes et la langue: l'insécurité linguistique en question. Paris: Delachaux et Niestle.
 194. Soutet, Olivier. 1998. Introduire à la linguistique: le point de vue de Narcisse. Langue Française 117:99- 111.
 195. Strehler, René G. 1997. Observations sur le Dictionnaire québécois d'aujourd'hui. International Journal of Lexicography10/1:58-70.
 196. Thatcher, Nicole. 1999. La conférence lexicale. Journal of French Language Studies 9/1:91-104.
 197. Thibault, André. 1998. Légitimité linguistique des français nationaux hors de France: le cas du français de suisse romande. Revue Québécoise de Linguistique 26/2:25-42.
 198. Trabant, Jürgen. 1999. Die französische Sprache gegen ihr Genie verteidigen. Uber Henri Meschonnic: De la langue française. Essai sur une clarté obscure. Zeitschrift für Französische Sprache un Literatur 109/1: 1-24.
 199. Trotter, David. 1999. L'importance lexicographique du Traiter de Cyrurgie d'Albucasis en ancien français (B.N.fr.1318). Revue de Linguistique Romane 63/249-250:23-53.
 200. Tutescu, Mariana. 1998. L'Argumentation: introduction à l'étude du discours. [s.l.]: Editura Universitatii din Bucuresti.
 201. Ulland, Harald. 1997. Pour un dictionnaire des fréquences des locutions verbales. Linguisticae Investigationes 21/2:367-378.
 202. Valdman, Albert, ed. 1997. French and Creole in Louisiana. (Topics in Language and Linguistics). New York: Plenum Press.
 203. Velcic-Canivez, Mirna. 1999. L'anaphorique ils et le contournement de l'acte de dénomination. Le Français moderne 67/2:147-164.
 204. Vernant, Denis. 1997. Du discours à l'action: études pragmatiques. Paris: PUF.
 205. Véronique, Daniel, ed. 1996. Matériaux pour l'étude des classes grammaticales dans les langues créoles. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence.
 206. Vetter, Eva. 1997. Nicht mehr Bretonisch? Sprachkonflikt in der ländlichen Bretagne. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 207. Victorri, Bernard. 1999. Le sens grammatical. Langages 136:85-105.
 208. Vincent, Diane and Troy Heisler. 1999. L'anticipation d'objections: prolepse, concession et réfutation dans la langue spontanée. Revue Québécoise de Linguistique 27/1:15-32.
 209. Vinet, Marie-Thérèse. 1998. Contrastive Focus, French N-words and Variation. Canadian Journal of Linguistics 43/1:121-142.
 210. Vogeleer, Svetlana, Andrée Borillo, Carl Vetters and Marcel Vuillaume. 1998. Temps et discours. (Bibliothèque des cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain 99). Louvain-la-Neuve: Peeters.
 211. Walter, Philippe. 1999. Erec et le cocadrille: note de philologie et de folklore médiéval. Zeitschrift für Romanischen Philologie 115/1:56-64.
 212. Werner, Edeltraud. 1997. Das Syntaxkonzept von Gabriel Girard in den Vrais Principes de la langue françoise (1747). Vox Romanica 56:146-178.
 213. Williams, Glyn. 1999. French Discourse Analysis: the Method of Post-structuralism. London; New York: Routledge.
 214. Wise, Hilary. 1997. The Vocabulary of Modern French: Origins, Structure and Function. London: Routledge.
 215. Zribi-Hertz, Anne. 1999. Le système des possessifs en français moderne. Langue Française 122:7-29.
 
GALICIAN:  Xosé L. Regueira, Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela (2000)
 1. Alonso Núñez, Aquilino S. (1999): "Os sufixos nominais diminutivos -iñ-o / -iñ-a, -it-o / -it-a e -ic-o / - ic-a na fala do concello de Castrelo do Val", Cadernos de Lingua 20, 127-143.
 2. Álvarez Alonso, Yolanda (1998): "Léxico inglés-galego da música", Viceversa 4, 103-124. | Vocabulary, 110-124.
 3. Álvarez, Rosario (1997): "O complemento de solidariedade: a complicidade entre os interlocutores", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 37-53. | Rosario Álvarez Blanco.
 4. Álvarez, Rosario (1999a): "Entre min e ti", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 1, 117-141. | Rosario Álvarez Blanco.
 5. Álvarez, Rosario (1999b): "Porque non todos somos iguais. Achega ó estudio do tratamento en galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 207-228. | Rosario Álvarez Blanco.
 6. Álvarez, Rosario / Dolores Vilavedra (eds.) (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero. 2 vols. Santiago de Compostela: Universidade. 1377 + 1649 p. | Vol. 1: Semblanza e creación. Lingua. Historia, cultura e sociedade. Vol. 2: Literatura. | Rosario Álvarez Blanco, Dolores Vilavedra Fernández.
 7. Álvarez, Rosario / Xosé Xove (1998): "Lingua e variación dialectal na Crónica Xeral Galega", in Kremer (ed.) (1998), vol. 1, 29-58. | Rosario Álvarez Blanco, Xosé Xove Ferreiro.
 8. Álvarez Blanco, Rosario (1997a): "A posición do pronome átono en construccións de infinitivo e xerundio en galego antigo", in Castro (ed.) (1997), vol. 2, 7-29.
 9. Álvarez Blanco, Rosario (1997b): "Variación diatópica no 'Coloquio' de Sarmiento", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 131-154.
 10. Álvarez Blanco, Rosario (1998): "Secuencias de pronomes átonos en galego medieval", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 1, 13-23.
 11. Álvarez Cáccamo, Celso (1997): "Construindo a Língua no discurso público: práticas e ideologias lingüísticas", Agália 50, 131-150.
 12. Álvarez de la Granja, María (1997): "As expresións fixas nos diccionarios galegos", Cadernos de Lingua 15, 71-95.
 13. Álvarez de la Granja, María (1999a): "A formación de locucións verbais. Estudio sintáctico-funcional", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 229-247.
 14. Álvarez de la Granja, María (1999b): "A manipulación das unidades fraseolóxicas", Madrygal 2, 31-40.
 15. Álvarez de la Granja, María (1999c): "Variación e sinonimia nas unidades fraseolóxicas. Caracterización xeral e propostas de tratamento lexicográfico", Cadernos de Lingua 19, 43-63.
 16. Álvarez Lugrís, Alberte (1997a): "O traductor e as malas compañías", Viceversa 3, 75-86.
 17. Álvarez Lugrís, Alberto (1997b): "Repertorio de refráns inglés-galego", Cadernos de Lingua 15, 97-117.
 18. Álvarez Lugrís, Alberto (1997c): Os falsos amigos da traducción: criterios de estudio e clasificación. Vigo: Universidade. 160 p. | Bibl. | English-Galician.
 19. Álvarez Valinho, Reynaldo (1997): "Palavras iniciais sobre estudos galego-portugueses", in XXVIII Congresso Brasileiro de Língua e Literatura (22-26 Julho 1996). Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, 1997, 105-110.
 20. Araya Tauler, Raúl (1998): "O rexistro de neoloxismos nas traduccións ó galego", Viceversa 4, 125-154. | Glossary, 138-154.
 21. Araya Tauler, Raúl / Xosé María Gómez Clemente (1999): "Aspectos lingüísticos da neoloxía na lingua galega", in Lopes / Martins (eds.) (1999), vol. 1, 135-160.
 22. Ares Vázquez, Nicandro (1997a): "Notas de toponimia galega (Anduxao, Praduxao, Vilacizal, Friás e Vilafrial)", Boletín de Estudios del Seminario 18 [= Homenaje al H. Antonio Díez. Subdirector del Seminario Fontán-Sarmiento], 35-40.
 23. Ares Vázquez, Nicandro (1997b): "Toponimia do concello de Baralla", Lucensia 15, 299-312.
 24. Ares Vázquez, Nicandro (1998a): "Toponimia do concello do Páramo", Lucensia 16, 95-110.
 25. Ares Vázquez, Nicandro (1998b): "Notas de toponimia galega: Cibrisqueiros, Probeiros / Proveiros", Boletín de Estudios del Seminario 19, 57-61.
 26. Ares Vázquez, Nicandro (1999a): "Notas de toponimia galega: Mordadiz, Vilasouto, Zamai e Zamáns", Boletín de Estudios del Seminario 20, 37-44.
 27. Ares Vázquez, Nicandro (1999b): "Perfia, perfidia, e adopción de fillos: un problema lingüístico", Lucensia 18, 147-154.
 28. Arias Cabal, Álvaro (1999): "Los componentes del archifonema. A propósito de la inflexión de á en el habla de Los Ancares (León)", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 637-681.
 29. Arias Freixedo, Bieito, et al. (1997): "Cuestións prácticas de lexicografía: o Diccionario Medio da Lingua Galega da RAG", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 391-413.
 30. Asaka, Takekazu (1998): "Language planning: Galician status planning", The Study of International Relations 24, 1-9. | [Japanese text].
 31. Babarro González, Xoán (1999): "As variantes do tipo chen e chíos", A Freita 14, 14-17.
 32. Bagola, Holger (1998): "Hypertext-Techniken in der Lexikographie", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 1061-1075.
 33. Baltar Veloso, Ramón (1998): "Étimo con pementa", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 769-770.
 34. Barcia López, Ramiro Javier (1999): Guía bibliográfica del gallego-asturiano y la Terra Navia-Eo. [Oviedo]: Principado de Asturias. 107 p.
 35. Bello, María Xesús (1997): "O paso do latín ó galego na documentación medieval: achegamento a unha sociolingüística histórica", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 505-518. | María Xesús Bello Rivas.
 36. Bello, María Xesús (1998): "O texto galego da Crónia General e o seu traductor", in Kremer (ed.) (1998), vol. 1, 59-69. | María Xesús Bello Rivas.
 37. Bello Rivas, María Xesús (1998): "Das Projekt 'Gramática histórica da lingua galega': erste Ergebnisse", Galicien Magazin 6, 11-14.
 38. Bello Rivas, María Xesús (1998): "O ordenador como medio de comunicación lingüística: entre oralidade e escrita", Cadernos de Lingua 17, 105-121.
 39. Beltrán Carballeira, Ramón X. (1999): Galego para oposicións. A Coruña: Bahía Edicións. 4th ed. 463 p. | 1st ed. 1996.
 40. Beswick, Jaine E. (1998): "Observacións sobre as actitudes e os comportamentos relativos ós cambios de código en Santiago de Compostela", Cadernos de Lingua 18, 53-78.
 41. Bochmann, Klaus (1999): "À l'est comme à l'ouest, où les extrêmes (géographiques) se touchent: Galice et Moldavie devant le problème de la langue", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 249- 263.
 42. Boller, Fred (1997): "Contacto lingüístico entre el gallego-portugués y el asturianoleonés en la provincia de Zamora ¿frontera nítida o zona de transición?", Lletres Asturianes 65, 7-31.
 43. Bongiorno-García, Minia (1997): "Oralidad y textualidad: una aproximación a la trayectoria lingüística de los Cantares Gallegos de Rosalía de Castro", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 133- 146.
 44. Boullón Agrelo, Ana Isabel (1997a): "Consideracións sobre antroponimia galega e valona, a propósito do Dictionnaire des noms de famille de Herbillón / Germain", Verba 24, 403-412. | Jules Herbillon / Jean-Marie Germain (1996): Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane e dans les régions limitrophes (Flandre, France du Nord, Luxembourg). 2 vols. Bruxelles: Crédit Communal.
 45. Boullón Agrelo, Ana Isabel (1997b): "Procesos de castelanización nos apelidos galegos", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 195-219.
 46. Boullón Agrelo, Ana Isabel (1998a): "A influencia franca na onomástica medieval galega", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 867-901.
 47. Boullón Agrelo, Ana Isabel (1998): "Variacións fonéticas en antropónimos medievais galegos", in Ruffino (ed.) (1998b), vol. 1, 89-100.
 48. Boullón Agrelo, Ana Isabel (1999): Antroponimia medieval galega (séculos VIII-XII). Tübingen: Max Niemeyer. 558 p.
 49. Boullón Agrelo, Ana Isabel / Fernando R. Tato Plaza (1998/1999): "Personal names in Galicia as a sign of cultural identification: historical scope and current situation", Onoma 34, 15-44.
 50. Boullón Agrelo, Ana Isabel / Fernando R. Tato Plaza (1999): "Alonso e Montero: estudio antroponímico", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 265-291.
 51. Bouzada Fernández, Xan M. (1997): "A acción sociolingüística: da corrección lingüística á dinamización social", in Lorenzo Suárez (ed.) (1997), 19-36.
 52. Bouzada Fernández, Xan M. / Lorenzo Suárez, Anxo M. (1997): O futuro da lingua. Elementos sociolingüíticos para un achegamento prospectivo da lingua galega. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega. 169 p. | Rev.: Gabriel Rei Doval, Cadernos de Lingua 17 (1998), 123- 132.
 53. Brea, Mercedes / Elvira Fidalgo (1998): "Denominacións románicas do escaravello (Geotrupes stercorarius L.)", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 965-976.
 54. Búa, Carlos (1997): "Dialectos indoeuropeos na franxa occidental hispánica", in Pereira-Menaut (coord.) (1997), vol. 1, 51-99.
 55. Caballo Vilar, María Belén / Francisco Xosé Candia Durán / José Antonio Caride Gómez / Pablo Ángel Meira Cartea (1997): 131 conceptos clave da educación social. [Santiago de Compostela]: Servicio de Normalización Lingüística - Universidade. 93 p.
 56. Cabeza Quiles, Fernando (1997): "A toponimia dalgunhas romarías galegas, un exemplo de etnolingüística", in Rodríguez Campos (coord.) (1997), 291-294.
 57. Campos, Héctor (1997): "On subject extraction and the antiagreement effect in Romance", Linguistic Inquiry 28, 1, 92-119.
 58. Cano González, Ana María (1998): "L'asturianu n'El Bierzu. A propósitu del ALBI", Lletres Asturianes 69-7-25. | [On the linguistic frontier between Asturian-Leonese, Galician and Spanish] | Manuel Gutiérrez Tuñón (dir.) (1996): Atlas Lingüístico de El Bierzo (ALBI). Vol. 1: Léxico (1). [Ponferrada]: Instituto de Estudios Bercianos. XLVI p. + 217 maps.
 59. Carbón Gómez, Adolfo (1997): "Galicia e California: algunhas semellanzas inesperadas", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 541-556.
 60. Caridad Arias, Joaquín (1999): Cultos y divinidades de la Galicia prerromana a través de la toponimia. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza. 517 p.
 61. Carracedo Fraga, José (1999): Diccionario latín-galego. Vigo: Galaxia. 374 p.
 62. Carril Caldelas, Silvia (1997): "Unha aproximación á neoloxía en galego no campo da informática", Cadernos de Lingua 15, 141-146.
 63. Casado Neira, David (1997): "Callar en gallego, topología de la reproducción de silencios en la burocracia de mostrador", in Fátima Braña Rei et al. (1997): V Congreso Internacional de Estudiantes de Antropoloxía (Santiago de Compostela, 1997). Santiago de Compostela: Universidade, 261-266.
 64. Castro Lôpez, Maurício (1998): "Literatura popular e restauraçom lingüística na Galiza. Umha aproximaçom à obra de Saco e Arce", Agália 56, 407-423.
 65. Castro, Ivo (1998): "O fragmento galego do Livro de Tristan", in Kremer (ed.) (1998), vol. 1, 135-149.
 66. Castro, Ivo (ed.) (1997): Actas do XII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística (Braga / Guimarães, 1996). 2 vols. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística. 355 + 625 p.
 67. Cereixo, Amparo (1998): "Os modificadores oracionais en -mente no galego medieval", Cadernos de Lingua 18, 97-108.
 68. Cid González, Cristina / Xavier Tesouro Borrajo (coords.) (1997): Curso de galego para as Administracións. 2nd ed. Vigo: Xerais. 262 p. | 1st ed. 1995.
 69. Cidrás Escáneo, Francisco A. (1998): "Marcaxe preposicional de obxecto en galego. Emerxencia e vicisitudes dun proceso de gramaticalización sintáctica", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 569-580.
 70. Cidrás Escáneo, Francisco A. (1999): "Non todo se pode dicir por activa e por pasiva", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 307-323.
 71. Colina, Sonia (1997): "Epenthesis and deletion in Galician: an optimality-theoretic approach", in Martínez-Gil / Morales-Front (eds.) (1997), 235-267.
 72. Conde Tarrío, Germán (1999): "O problema da terminoloxía paremiolóxica en Galicia", Madrygal 2, 53- 66.
 73. Consello da Cultura Galega, Ponencia de Lingua (ed.) (1999): Dereitos lingüísticos. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega. 59 p. | Lei de Normalización Lingüística. Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias. Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos.
 74. Cordal Fustes, Xabier (1999): "Notas de filoloxía política", A Trabe de Ouro 38, 61-71.
 75. Cordeiro Moledo, Carlos / Sonia Varela Pombo (1999): "Aproximación á onomástica persoal de Cangas do Morrazo no século XVIII", Cadernos de Lingua 20, 85-96.
 76. Corriente Córdoba, Federico (1998): "Arabismos y otras voces de origen semítico o medio-oriental en las hablas aragonesas y en gallego", Romance Philology 51, 4, 421-474.
 77. Costas González, Xosé Henrique (1998): "Os subsistemas sibilantes no galego do Val do Río Ellas (Cáceres)", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 581-589.
 78. Costas González, Xosé Henrique (1999a): "Ás voltas co enxordecemento das sibilantes sonoras no galego medieval", in Lopes / Martins (eds.) (1999), vol. 1, 433-445.
 79. Costas González, Xosé Henrique (1999b): "Toponimia galega no val do río Ellas", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 769-778.
 80. Costas González, Xosé Henrique (1999c): "Unha vé había un rapá que comeu unha nò: o microsubsistema C do subsistema sibilante thetaísta do galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 325-330.
 81. Costas González, Xosé Henrique (1999d): "Valverdeiro, lagarteiro e mañego: o "galego" do Val do Río Ellas (Cáceres)", in Fernández Rei / Santamarina Fernández (eds.) (1999), 83-106.
 82. Couceiro, X. L. / Ramón Lorenzo (1999): "Correccións á edición da General Estoria de Ramón Martínez López (II)", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 2, 209-233. | Part I vid. Lorenzo / Couceiro (1999).
 83. Couceiro, Xosé Luís / García-Sabell Tormo, M. Teresa / Miguel Míguez Ben / Emilio Montero Cartelle / Manuel E. Vázquez Buján / José M. Viña Liste (coords.) (1999): Homenaxe ó profesor Camilo Flores. 2 vols. Santiago de Compostela: Universidade. 479 + 746 p. | Vol. 1: Metodoloxía lingüística. Linguas específicas. Teoría literaria e literatura comparada. Vol. 2: Literaturas específicas.
 84. Crego García, María Victoria (1999): "A marxinalidade sintáctica desde un punto de vista gradual", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 331-347.
 85. Cristoffanini, Pablo R. (1997): Galicia: renacimiento étnico y lengua. Aalborg: Aalborg University Press. 165 p.
 86. Cuveiro Piñol, Juan (1999): Diccionario gallego. Facsimile. Ames, A Coruña: Monterrey. XII + 334 p. | Facsimile of the ed.: Barcelona: Establecimiento Tipográfico de N. Ramírez, 1876.
 87. Daviña Facal, Luís (1999): Lingua e ciencia. Vigo: Xerais. 222 p. | Revs.: Luz Méndez, A Trabe de Ouro 40, 165-166; Miguel Anxo Seixas, Boletín de Administración e Lingua 11 (1999), 31-32.
 88. Díaz Abraira, Carlos (1997): "Algunhas reflexións (sucintosas) sobre o creacionismo léxico", Cadernos de Lingua 16, 99-102.
 89. Díaz Fuentes, Antonio (1998): Toponimia de la comarca de Sarria. Lugo: Deputación Provincial. 254 p. | "Diccionario de topónimos" p. 35-246. | Rev.: María Teresa González Rodríguez, Lucensia 17 (1998), 394.
 90. Díaz Pérez, Francisco Javier (1998): "A motivación na aprendizaxe do galego en alumnos de fóra de Galicia", Cadernos de Lingua 17, 57-81.
 91. Díaz y Díaz, Manuel C. (1998): "Propuesta etimológica para el topónimo Arzúa", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 923-927.
 92. Diccionario trilingüe galego / portugués / castelán, portugués / galego / castelán, castelán / galego / portugués. Vigo: Ir Indo, 1999. 1408 p.
 93. Diéguez Gonçález, Júlio (1997): "Notas sobre a metafonia nominal galega", Agália 49, 61-70.
 94. Dietrich, Wolf (1997): "Pour une nouvelle interprétation de l'article partitif dans les langues romanes", in Lorenzo (ed.) (1997), 159-170.
 95. Dobao, X. Antón L. (1999): "Un máster de galego na aldea. Discursos (e silencios) públicos ó redor do galego oral", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 349-366. | Xosé Antón López Dobao.
 96. Domínguez Cuesta, Carmela / Carmen Suárez López (1998): "Cuestionario sociolingüístico: unha experiencia no colexio español de Londres", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 5, 267-273
 97. Dosil López, Benxamín (1997): Palabras novas e nomes propios. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 89 p.
 98. Dosil López, Benxamín / Xesús Riveiro Costa (1997): Ortografía galega: método práctico. A Coruña: Everest Galicia. 191 p.
 99. Dubert García, Francisco (1998): "Reflexións sobre o silabeo de unha, algunha e ningunha", Verba 25, 143-163.
 100. Dubert García, Francisco Xosé (1999): A fala de Santiago de Compostela. Estudio xeolingüístico. In Teses de doutoramento en CD-ROM 1998. Disk 2: Humanidades e Ciencias Sociais. Santiago de Compostela: Universidade. | Diss. Univ. de Santiago de Compostela, 1998. 347 p.
 101. Dubert García, Francisco (1999a): "Máis sobre o rotacismo de /S/ en galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 367-387.
 102. Dubert García, Francisco (1999b): Aspectos do galego de Santiago de Compostela. Anexo 44 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade. 249 p. | Rev.: X. L. Regueira, Cadernos de Lingua 19 (1999), 129-132.
 103. Esteban Radío, Santiago (1997a): O vocabulario galego-castelán no ensino en Galicia: unha aproximación sociolingüística. Ourense: Galiza. 296 p. | Spanish translation vid. Esteban Radío (1997b).
 104. Esteban Radío, Santiago (1997b): El vocabulario básico castellano-gallego en la enseñanza en Galicia: una aproximación sociolingüística. Ourense: Galiza, 1997. 312 p. | Spanish translation of (1997a).
 105. Estudios das terras del Navia-Eo. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 1998. 95 p.
 106. Faginas Souto, Sandra (1998): "As realizacións de /e/ no castelán da Coruña", Cadernos de Lingua 17, 81-103.
 107. Feixó, Xosé (dir.) (1999): Diccionario Cumio da língua galega / Diccionario Cumio da língua galega en CD-ROM / Corrector ortográfico Cumio da lingua galega en CD-ROM. Vigo: O Cumio, 1999. 1162 p. + 2 CD-ROM.
 108. Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio (1998): "Proposta para unha normativa de edición de documentos medievais en galego", in Kremer (ed.) (1998), vol. 1, 71-80.
 109. Fernández Fernández, X. "Aportacións á aprendizaxe do galego como L2", in Oro Cabanas / Varela Zapata (eds.) (1997), 177-183.
 110. Fernández González, Camilo (dir.) (1997a): Diccionario esencial Vox galego-castelán castellano- gallego. Barcelona: Biblograf. LXIV + 304 + XXI + 234 p.
 111. Fernández González, Camilo (dir.) (1997b): Diccionario ilustrado castelán-galego. [Barcelona]: El Mundo-Galicia / Pescanova / Xunta de Galicia. 824 p.
 112. Fernández López, Xosé Máximo (1997): "Toponimia de Campos e Porcía", A Freita 10, 58-61.
 113. Fernández Ocampo, Anxo (1997): "(Re)creación involuntaria, atribución e transmisión de paremias no ámbito rural", Paremia 6 [= Actas del I Congreso Internacional de Paremiología. Homenaje al Prof. Pedro Peira Soberón (Madrid, 1996)], 201-204.
 114. Fernández Pérez, Milagros (1998): "Planificación lingüística y acciones en Galicia", in Julio Calvo Pérez / Juan Carlos Godenzzi (eds.): Multilingüismo y educación bilingüe en América y España. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las Casas», 99-111.
 115. Fernández Rei, Elisa (1997): "Contribución ó estudio da entoación das cláusulas interrogativas totais e parciais en galego", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 241-253.
 116. Fernández Rei, Elisa / Manuel González González (1998): "Un sintetizador de voz para el gallego", in Gilles Luquet (dir.) (1998): Travaux de linguistique hispanique: actes du VII Colloque de Linguistique Hispanique organisé à la Sorbonne les 8, 9 et 10 février 1996. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 65-76.
 117. Fernández Rei, Francisco (1997a): "Espagnol-galicien", in Hans Goebl / Peter H. Nelde / Zdenek Stary / Wolfgang Wölck (Hrsg.): Kontaktlinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Contact linguistics: an international handbook of contemporary research / Linguistique de contact: manuel international des recherches contemporaines. Vol. 2. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1285-1296.
 118. Fernández Rei, Francisco (1997b): "Normas para a transcrición de etnotextos do Arquivo do Galego Oral", Revista de Filología Románica 14, 1, 225-240.
 119. Fernández Rei, Francisco (1998a): "A elaboración do galego moderno. Contribución da traducción galega de I promesi sposi de Manzoni a este proceso", Revista Portuguesa de Filologia 22, 113- 152.
 120. Fernández Rei, Francisco (1998b): "A situación do galego na Terra Navia-Eo, no Bierzo e nas Portelas", Estudios Bercianos 24, 11-31.
 121. Fernández Rei, Francisco (1998c): "Sainetes valverdeiros, o 'galego' dos colonos de Afonso IX, 'Rex Legionis et Gallecie'", A Trabe de Ouro 35, 407-409.
 122. Fernández Rei, Francisco (1998d): "Vocal temática e conxugación verbal. A expresión da clase mórfica en español, catalán e galego moderno", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 591-613.
 123. Fernández Rei, Francisco (1998e): "A situación actual da lingua galega", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 5, 205-221.
 124. Fernández Rei, Francisco (1999a): "A situación do galego en Galicia e no Occidente de Asturias, de León e de Zamora", in Fernández Rei / Santamarina Fernández (eds.) (1999), 27-81.
 125. Fernández Rei, Francisco (1999b): "Consideracións sobre a lingua de Na noite estrelecida de Ramón Cabanillas", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 2, 303-317.
 126. Fernández Rei, Francisco (1999c): Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar da Arousa. Dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria. Discurso lido o día 25 de setembro de 1999, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Francisco Fernández Rei e resposta do Ilustrísimo Señor Don Antón Santamarina Fernández. A Coruña: Real Academia Galega. 146 p.
 127. Fernández Rei, Francisco / Santamarina Fernández, Antón (eds.) (1999): Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela: Universidade. 501 p. | Appendix, 4 maps.
 128. Fernández Rodríguez, Mauro / Modesto Rodríguez Neira (1998a): "A relación entre competencia e uso do galego", Cadernos de Lingua 17, 25-45.
 129. Fernández Rodríguez, Mauro / Modesto Rodríguez Neira (1998b): "O papel das redes sociais na relación entre competencia e uso do galego", Cadernos de Lingua 18, 5-27.
 130. Fernández Rodríguez, Mauro A. (1997): "Las primeras propuestas de 'selección de norma' para el gallego: del Padre Sarmiento a fines del siglo XIX", Historiographia Linguistica 24, 1-2, 139- 157.
 131. Fernández Rodríguez, Mauro Andrés (1998): "Lengua e identidad en el tercer milenio", in Gallardo Paúls, Beatriz (ed.) (1998): Temas de lingüística y gramática. València: Universitat, 23-37.
 132. Fernández Salgado, Benigno (1997): "Singing the national anthem: why bother about how to write it?", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 147-162.
 133. Fernández Salgado, Benigno (1999): "The first Galician Academy dictionary and its theoretical background", in David Cram / Andrew Linn / Elke Nowak (eds.): History of linguistics 1996. Vol. 2: From classical to contemporary linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 341- 353.
 134. Fernández Salgado, Benigno (ed.) (1997): Proceedings of the 4th International Conference on Galician Studies (Univ. of Oxford, 1994) / Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos (Univ. de Oxford, 1994). 2 vols. Oxford: Centre for Galician Studies. 574 + 639 p. | Vol. 1: Language / Lingua. Vol. 2: Literature and History / Literatura e Historia.
 135. Fernández Salgado, Xosé Antonio / Gómez Clemente, Xosé María (1997): "Un problema de comparación de linguas: falsos amigos en galego e portugués", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 375-390.
 136. Fernández Vior, José Antonio (1997a): "Algunhas isoglosas del conceyo da Veiga", Lletres Asturianes 62, 51-59.
 137. Fernández Vior, José Antonio (1997b): El habla de Vegadeo (A Veiga y su concejo). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana. 426 p. | App. Bibl.
 138. Fernández Vior, José Antonio (1997c): Notas etnolingüísticas del conceyo da Veiga. A Caridá, Asturias: Xeira. 108 p.
 139. Fernández Vior, José Antonio (1998a): "Algunhas isoglosas del conceyo da Veiga", in Estudios das terras del Navia-Eo, 81-84. | First publ. vid. Fernández Vior (1997a).
 140. Fernández Vior, José Antonio (1998b): Vocabulario da Veiga. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana. 341 p.
 141. Ferreiro, Manuel (1997): Gramática histórica galega. Vol 2: Lexicoloxía. Santiago de Compostela: Laiovento. 409 p. | Bibl. Word index.
 142. Ferreiro, Manuel (1999): Gramática histórica galega. Vol. 1. Santiago de Compostela: Laiovento. 4th ed. 451 p. | Bibl. Word index. | 1st ed. 1995.
 143. Ferro Ruibal, Xesús (1997a): "Centenario de Vicente Luís Llópiz Méndez (Olavarria, Buenos Aires 19.4.1896 / Barcelona 22.7.1965). O máis importante e inédito paremiólogo galego", Paremia 6 [= Actas del I Congreso Internacional de Paremiología (Homenaje al Prof. Pedro Peira Soberón) (Madrid, 1996)], 205-206.
 144. Ferro Ruibal, Xesús (1997b): "Deus e mailo demo no refraneiro galego", Paremia 6 [= Actas del I Congreso Internacional de Paremiología (Homenaje al Prof. Pedro Peira Soberón) (Madrid, 1996)], 207-222.
 145. Ferro Ruibal, Xesús (1998a): "Diccionario de fraseoloxía galega. Estado actual dos fondos e dos traballos", Ferro Ruibal (coord.) (1998), 289-311.
 146. Ferro Ruibal, Xesús (1998b): "Porcentaxes de galego na prensa diaria: dúas catas en outubro e novembro de 1998", Cadernos de Lingua 18, 29-51.
 147. Ferro Ruibal, Xesús (coord.) (1998): I Coloquio Galego de Fraseoloxía. Actas. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 332 p. | I Coloquio Galego de Fraseoloxía, Santiago de Compostela, 1997.
 148. Fidalgo Santamariña, Xosé Antón (1998): "O 'Barallete', linguaxe especial de oficio dos afiadores ambulantes ourensáns", Raigame 6, 75-81.
 149. Filgueira Iglesias, María Ángeles (1997): "El gallego en la enseñanza", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 237-244.
 150. Formoso Gosende, Valentina (coord.) (1997): Diccionario de termos económicos e empresariais galego- castelán-inglés. Santiago de Compostela: Confederación de Empresarios de Galicia. 108 p.
 151. Fraile, Antoine (1997): "Normalización e política lingüística en Galicia (1983-93). Actantes e retos", Grial 136, 549-558.
 152. Fraile, Antoine (1998): "De la linguistique à la politique: quelle actualité pour le conflit sur la normativisation de la langue galicienne?", Les Langues Néo-Latines 306, 45-65.
 153. Fraile, Antoine (1999): "Da lingüística á política. Actualidade do conflicto sobre a normativización da lingua galega", Grial 141, 151-169. | Galician version of Fraile (1998).
 154. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1997): Lingua galega: normalidade e conflito. Santiago de Compostela: Laiovento. 163 p. | Bibl. | Revs.: Henrique Monteagudo, Cadernos de Lingua 16 (1997), 131- 134; Serafín Alonso Pintos, Grial 136 (1997), 673-674.
 155. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998a): Gramática da lingua galega. I: Fonética e fonoloxía. Vigo: A Nosa Terra. 317 p. | Bibl. Index | Rev.: Francisco Dubert García, Cadernos de Lingua 17 (1998), 133-137.
 156. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998b): Lingua galega: normalidade e conflito. Santiago de Compostela: Laiovento. 2nd ed. 163 p. | Bibl. | 1st ed. 1997 [vid. Freixeiro Mato (1997)].
 157. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1999a): "Sobre os usos do infinitivo flexionado e do futuro de subxuntivo no galego moderno", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 389-416.
 158. Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1999b): Gramática da lingua galega. III: Semántica. Vigo: A Nosa Terra. 368 p. | Bibl. Index.
 159. Freixo Mariño, María Xosé (1997): "Lingua e prestixio social en comunidades emigrantes", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 557-566.
 160. Frías Conde, Xavier (1997a): "Proposta de notas normativas do galego de Asturias", A Freita 10, 40-50. | Part II vid. Frías Conde (1998). | Francisco Xavier Frías Conde.
 161. Frías Conde, Xavier (1997b): "Sobre os bloques dialectais do galego: unha nova proposta", Revista de Filología Románica 14, 1 [= Memoria Homenaje a Pedro Peira Soberón], 241-256. | Francisco Xavier Frías Conde.
 162. Frías Conde, Xavier (1997c): "Subestándar versus castrapo no galego de Asturias", A Freita 10, 32-39. | Francisco Xavier Frías Conde.
 163. Frías Conde, Xavier (1998): "Proposta de notas normativas do galego de Asturias (II)", A Freita 11, 46- 55. | Part I vid. Frías Conde (1997a). | Francisco Xavier Frías Conde.
 164. Frías Conde, F. X. (1999a): "O galego asturiano ou eonaviego: uma contribuição para a dialectologia galego-portuguesa", Seminário de Linguística [Universidade do Algarve, Faro] 3, 89-105. | Francisco Xavier Frías Conde.
 165. Frías Conde, Francisco Xavier (1999b): O galego exterior ás fronteiras administrativas. Xixón: VTP. 145 p. | 25 linguistic maps. Bibl.
 166. Galanes Santos, Iolanda (1999): "Unha achega á lingua galega do dereito e a súa denominación", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 417-434.
 167. Galanes Santos, Iolanda / Socorro García Conde / Paula Soto Viñas / Marta Souto González (1988): Léxico de urbanismo, construcción e arquitectura: castelán-galego. Vigo: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia / Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo. 98 p.
 168. García, Constantino / Luísa Blanco (1998): El castellano de Galicia: interferencias lingüísticas entre gallego y castellano. Madrid: Anaya. 47 p.
 169. García, Constantino / Manuel González González (dirs.) (1997a): Diccionario manual castelán-galego. [A Coruña]: La Voz de Galicia. 14 fascicles. 11 + 801 p.
 170. García, Constantino / Manuel González González (dirs.) (1997b): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega / Vigo: Xerais / Galaxia. XX + 1241 p. | Revs.: Ramón Mariño Paz, Verba 25 (1998), 446-449; Carlos Arias, A Trabe de Ouro 33 (1998), 111- 116; Santiago Bragado Trigo / Moisés Barreiro Comedeiro, Grial 137 (1998), 152-155.
 171. García, Constantino / Manuel González González, (dirs.) (1998): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. 2nd ed. XX + 1241 p. | 1st ed. 1997 [vid. García / González González (dirs.) (1997b)].
 172. García Arias, Xosé Lluis (1997): "El continuum lingüísticu ente'l gallegu y l'asturianu", Lletres Asturianes 62, 43-50.
 173. García Arias, Xosé Lluis (1998): "El continuum lingüísticu ente'l gallegu y l'asturianu", in Estudios das terras del Navia-Eo, 85-89. | First publ. vid. García Arias (1997).
 174. García Martínez, Sonia M. (1999): "Tres nuevos antropónimos de los célticos supertamarcos", in Villar / Beltrán (eds.) (1999), 413-420.
 175. García Soto, Xosé Ramón (1999): "A fala dos nenos", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 787-797.
 176. García Turnes, Beatriz (1998): "A situación do galego entre 1875 e 1916: o abandono da lingua", Grial 137, 43-55.
 177. García Turnes, Beatriz (1999a): "A situación do galego entre 1875 e 1916. Perspectiva sociolingüística", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 799-815.
 178. García Turnes, Beatríz (1999b): "Cultivo e elaboración da lingua galega no período da restauración (1875-1916)", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 435-453.
 179. García y García, Jesús (1997): "Los límites históricos entre el gallego y el asturiano-leonés en el Bierzo", Lletres Asturianes 64, 7-20.
 180. Garrido, Carlos (1997a): "Dúvidas e enterferências lexicais na traduçom científico-técnica inglês > galego", Agália 50, 219-228.
 181. Garrido, Carlos (1997b): Dicionário terminológico quadrilíngue de zoologia dos invertebrados alemam- inglês-espanhol-galego-português. [S.l.]: AGAL. XXXVIII + 488 p. | Rev.: Salvador Mourelo, Agália 54 (1998), 253-255.
 182. Garrido, Carlos (1998): "Novas dúvidas e interferências lexicais na traduçom científico-técnica inglês > galego", Agália 53, 75-84.
 183. Garrido, Carlos (1999): "Estado actual e perspectivas da norma lexical", Agália 57, 3-25.
 184. Gómez Clemente, Xosé María (1998): "Os estudios fraseolóxicos da Universidade de Vigo: realidades e proxectos", Ferro Ruibal (coord.) (1998), 277-282.
 185. Gómez Guinovart, Javier / Anxo M. Lorenzo Suárez (1999): "Procedementos lingüísticos de adaptación léxica do inglés ó castelán e ó galego", in Moskowich-Spiegel Fandiño, I. (ed.) (1999): Interpretations of English. Essays on language, linguistics and philology. A Coruña: Universidade, 115-122.
 186. Gómez López, Elisa (1998): "O campo semántico dos animais na fraseoloxía galega, española, inglesa e francesa: estudio comparativo", Viceversa 4, 79-101.
 187. González García, Luís (1997): "Emilia Pardo Bazán, sociolingüista", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 519-539.
 188. González García, Luís (1998): "A investigación fraseolóxica na Universidade da Coruña", Ferro Ruibal (coord.) (1998), 271-275.
 189. González González, Manuel (1998): "A Real Academia Galega nos últimos 15 anos", in Kremer (ed.) (1998), vol. 1, 537-544.
 190. González González, Manuel (1999a): "A lingua galega como eixe de desenvolvemento intercultural", in J. M. Touriñán López / M. A. Santos Rego (eds.) (1999): Interculturalidad y educación para el desarrollo. Estrategias sociales para la comprensión internacional. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 207-218.
 191. González González, Manuel (1999b): "A terminoloxía e os servicios de normalización lingüística en Galicia", in Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 1999, 131-134, 139-144.
 192. González González, Manuel (1999c): "Estudio xeolingüístico dos nomes da píntega en galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 455-472.
 193. González González, Manuel / Rut Losada Soto / Elisa Fernández Rei (1999): "O galego e as tecnoloxías da fala: o caso do sintetizador de voz", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 703-716.
 194. González González, María / Manuel González González (1997): "Algunhas consideracións ó redor do [N] en galego", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 291-308.
 195. González Millán, Xoán (1998): "O criterio filolóxico e a cofiguración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión", Cadernos de Lingua 17, 5-24.
 196. González Montañés, Alberte (1997a): "Notas para un vocabulario básico-xurídico castelán-galego: a letra A", Boletín de Administración e Lingua 7/8, 3-13.
 197. González Montañés, Alberte (1997b): "Problemas terminolóxicos nos servicios lingüísticos da Administración de Xustiza. Fichas lexicográficas do servicio da Audiencia Provincial de Ourense", Cadernos de Lingua 16, 71-98.
 198. González Rey, Maribel / Jaime Varela Sieiro (1998): "A linguaxe da baralla, unha práctica de recollida", Boletín de Estudios del Seminario 19, 75-83.
 199. González Seoane, Ernesto (1997): "Sobre o tratamento do léxico culto no 'Coloquio' de Sarmiento", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 121-130.
 200. González Seoane, Ernesto (1998): "Avances na estandarización do galego no século XIX", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 555-567.
 201. González Seoane, Ernesto Xosé (1999): "A derivación verbal isocategorial en galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 473-500.
 202. Gorrochategui, Joaquín (1997): "Gallaecia e as linguas prerromanas da Península Ibérica", in Pereira- Menaut (coord.) (1997), vol. 1, 15-49.
 203. Hafner, Ute (1998): "Beobachtungen zu Iria als weiblichem Vornamen", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 915-921.
 204. Hafner, Ute (Hrsg.) (1997): Buchbestand (1996): Katalog der Bibliothek des Galicien-Zentrums, Supplement 1. Trier: Galicien-Zentrum der Univ. Trier. 35 p. | Rev.: Axel Schönberger, Lusorama 33 (1997), 120-123.
 205. Hämäläinen, Taina (1999): Galego-suomi-sanasto / Vocabulario galego-finés. Helsinki: Yliopistopaino. 89 p.
 206. Henríquez Salido, Maria do Carmo (1997): "Interferências lingüísticas na direcçom galego > espanhol na Comunidade Autónoma Galega", Agália 50, 205-217.
 207. Henríquez Salido, Maria do Carmo (1998): "As ideias lingüísticas no Boletim «A Nosa Terra»", Agália 54, 201-215.
 208. Henríquez Salido, Maria do Carmo (1999a): "As 'rectificaçons' nas ediçons da Gramática do Professor Ricardo Carvalho Calero", in Maria do Carmo Henríquez Salido / Miguel Esparza Torres (eds.) (1999): Estudios de historiografía y lingüística hispánica ofrecidos a Hans-Josef Niederehe. Vigo: Universidade, 73-96.
 209. Henríquez Salido, Maria do Carmo (1999b): "As ideias lingüísticas no boletim A Nosa Terra (1921- 1925)", in Mauro Fernández Rodríguez / Francisco García Gondar / Nancy Vázquez Veiga (eds.) (1999): Actas del I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (A Coruña, 18-21 de febrero de 1997). [Madrid]: Arco Libros / Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 373-386.
 210. Hermida, Carme (1998): "Algunhas consideracións sobre o galego da prensa. A morfoxintaxe", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 615-631. | Carme Hermida Gulías.
 211. Hermida Gulías, Carme (1999a): "Para un mellor coñecemento do estado de opinión sobre o galego no século XVIII. Recompilación de textos varios", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 1, 180- 193.
 212. Hermida Gulías, Carme (1999b): "Un modelo de lingua para os medios de comunicación de masas", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 501-518.
 213. Hoz, Javier de (1997): "Lingua e etnicidade na Galicia antiga", in Pereira-Menaut (coord.) (1997), vol. 1, 101-140.
 214. Iglesias Almeida, Ernesto (1997): "Toponimia medieval tudense", Boletín de Estudios del Seminario 18 [= Homenaje al H. Antonio Díez, Subdirector del Seminario Fontán-Sarmiento], 64-77.
 215. Iglesias Álvarez, Ana (1999a): "O poder explicativo e predictivo das actitudes lingüísticas", Verba 26, 273-307.
 216. Iglesias Álvarez, Ana (1999b): "Os estudios empíricos sobre a situación sociolingüística do galego", Cadernos de Lingua 19, 5-42.
 217. Iglesias Rábade, Luis / Paloma Núñez Pertejo (eds.) (1999): Estudios de lingüística contrastiva. Santiago de Compostela: Universidade. 524 p. | I Congreso de Lingüística Contrastiva, Lenguas y Culturas, Santiago de Compostela 21-23 de mayo, 1998.
 218. Instituto da Lingua Galega (1997): Corrixe. Corrector ortográfico da lingua galega. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 1 floppy disk [software]. | Rec.: Luís Alonso Girgado, Revista Galega do Ensino 17 (1997), 305-307.
 219. Instituto da Lingua Galega (1999): Atlas Lingüístico Galego. Vol. 3: Fonética. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. 517 p., 423 mapas | Index. | Rev.: X. L. Regueira, Cadernos de Lingua 20 (1999), 145-148. | Constantino García e Antón Santamarina, dirs.; Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Manuel González González, investigadores. Vol. coord. e preparado por Manuel González González, coa colaboración de Tiago Vidal Figueroa; Raquel Aira González, María Xesús Gómez Sanjurjo, María Asunción González González, Xosé A. Leis Ferreira, Begoña Varela Vázquez, Valentina M. Veiga Alonso, redactores.
 220. Ito, Taigo (1998): Supeingo kara garisiago he. Tokyo: Daigakushorin. 288 p. | [From Spanish to Galician; Japanese text].
 221. Kabatek, Johannes (1997a): "Dime cómo hablas y te diré quién eres. Mezcla de lenguas y posicionamiento social", Revista de Antropología Social 6, 215-236.
 222. Kabatek, Johannes (1997b): "Os estudios sobre lingua galega en Alemaña", Galicien Magazin 3, 9-11.
 223. Kabatek, Johannes (1997c): "Strengthening identity: differentiation and change in contemporary Galician", in Cheshire, Jenny / Dieter Stein (eds.) (1997): Taming the vernacular: from dialect to written standard language. London / New York: Longmann, 185-199.
 224. Kabatek, Johannes (1997d): "The koineization process of contemporary Galician as a field for the study of language change", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 163-178.
 225. Kabatek, Johannes (1998a): "Das Galicische in der deutschprachigen Romanistik in Forschung, Lehre und Institutionen", in Briesemeister, Dietrich / Axel Schönberger (Hrsg.) (1998): Bestandsaufnahme und Zukunfperspektiven der deutschsprachigen Lusitanistik: Standpunkte und Thesen. Frankfurt am Main: TFM, 307-316.
 226. Kabatek, Johannes (1998b): "I parlanti come linguisti: interferenza e matalinguaggio nel galiziano attuale", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 5, 401-410.
 227. Kabatek, Johannes (1998c): "The mother tongue as second language: strategies of linguistic integration", in José M. Oro / Jesús Varela Zapata (eds.) (1998): Diálogo de culturas. Santiago de Compostela: Universidade, 57-70. | [Galician text].
 228. Kabatek, Johannes (1998d): "Traducción e interferencia", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 843-850.
 229. Kramer, Johannes (1998e): "Das Bild Galiciens und des Galicischen in deutschen Konversationslexika", Galicien Magazin 5, 5-8.
 230. Kremer, Dieter (1997a): "O 'Onomástico' de Fr. Martín Sarmiento e a onomástica galega", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 15-30.
 231. Kremer, Dieter (1997b): "Das Galicische: zwischen Lusitanistik und Hispanistik", Galicien Magazin 3, 4-8.
 232. Kremer, Dieter (1998): "Onomástica medieval del Noroeste hispánico. Unas consideraciones", in Scripta. Estudios en homenaje a Elida García García. 2 vols. Oviedo: Universidad, vol. 1, 261-296.
 233. Kremer, Dieter (ed.) (1998): Homenaxe a Ramón Lorenzo. 2 vols. Vigo: Galaxia. 1176 p. | Rev.: Isabel García Piqueras, Madrygal 2 (1999), 224-226.
 234. Kremer, Dieter (ed.) (1999a): Actas do V Congreso Internacional de Estudios Galegos / Akten des 5. Internationalen Kongresses für Galicische Studien. Trier: Galicien Zentrum der Universität Trier / O Castro. 2 vols. 1181 p.
 235. Kremer, Dieter (Hrsg.) (1999b): Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung (Trier 12.-17. April 1993). Vol. 3: Namensoziologie. Vol. 4: Personennamen und Ortsnamen. Tübingen: Max Niemeyer. 299 + 330 p.
 236. Kuchenreuther, Michaela Andrea (1999): "'Tocar' en galego e en alemán", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 739-753.
 237. Labraña Barrero, Sabela (1999a): "[O VOT dos sons oclusivos xordos e sonoros do galego.] Estudio comparativo cos valores do VOT nos sons oclusivos do catalán, castelán e inglés", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 683-702.
 238. Labraña Barrero, Sabela (1999b): "Galego e gheada. Prexuízos, normalización e vangarda", in Homenatge a Jesús Tusón. Barcelona: Empúries, 182-196.
 239. Labraña Barrero, Sabela (1999c): "Prexuízos lingüísticos e identificación social", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 519-532.
 240. Lago Mestre, Xabier (1999): "O viramento lingüístico no Bierzo", in Rodríguez Guerra (ed.) (1999), 77- 93.
 241. Lamina, Xenia V. (1998): "O estudio do galego en Rusia", Cadernos de Lingua 17, 47-55.
 242. Lema, Xosé María (1999): "Die Personennamen einer galicischen Landgemeinde: Berdoias (1607- 1760)", in Kremer (Hrsg.) (1999b), vol. 3, 206-219.
 243. Ligero Valladares, Rosa M. (1999): "Os sufixos alterativos en galego", Madrygal 2, 91-92.
 244. Llinares García, Mar (1997): "Identidade e linguaxe: unha forma de designación da pertenza familiar no val de San Mamede de Carnota", in Rodríguez Campos (coord.) (1997), 295-301.
 245. Longa, Víctor M. (1999): "Teoría da optimalidade e ordenación das restriccións universais: presentación e tratamento dos infinitivos conxugados", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 533-550.
 246. Longa, Víctor M. / Guillermo Lorenzo / Gemma Rigau (1998): "Subject clitics and clitic recycling: locative sentences in some Iberian Romance languages", Journal of Linguistics 34, 1, 125-164.
 247. Lopes, Ana Cristina Macário / Cristina Martins (eds.) (1999): Actas do XIV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística (Aveiro, 28-30 de Setembro de 1998). 2 vols. Braga: Associação Portuguesa de Linguística. 614 + 634 p.
 248. López García, Ángel (1997): "Tres actitudes ante un mismo problema: Cataluña, Galicia, País Vasco", Revista de Antropología Social 6, 89-107.
 249. López Leizán, Clemente (1999): "A impersonalidade do verbo chover en galego medieval. Unha aproximación", Cadernos de Lingua 19, 111-122.
 250. López Martínez, Marisol (1998): "A preposición a co complemento directo no galego no castelán medievais", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 633-647. | María Sol López Martínez.
 251. López Martínez, María Sol (1999a): "Algunhas expresións denominativas na lingua medieval", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 1, 194-205.
 252. López Martínez, María Sol (1999b): "O emprego de a+CD na lingua galega falada", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 551-563.
 253. López Pereira, Eduardo (1999): "Bilingüismo na Galicia sueva", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 567- 574.
 254. López Taboada, Carme (1998): Diccionario do seguro en lingua galega. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia / Barcelona: Winterthur. 141 p. + 3 floppy disks.
 255. López Taboada, Carme / Consuelo María Romero Lado / Mercedes Leobalde García (1999): Curso de linguaxe administrativa. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 199 p.
 256. Lorenzo, Lourdes (1999): "Morriña e meteoroloxía: interacción semántico-cognitiva e contribución ó léxico do galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 587-594.
 257. Lorenzo, Ramón (1997): "Documentos portugueses de Montederramo", in Castro (ed.) (1997), vol. 2, 135-156 .
 258. Lorenzo, Ramón (1999): Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a lingua. Discurso lido o día 7 de maio de 1999, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Ramón Lorenzo e resposta do Ilustrísimo Señor Don Constantino García. A Coruña: Real Academia Galega. 70 p.
 259. Lorenzo, Ramón (ed.) (1997): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas (Santiago de Compostela, 1989). Vol. 1: Lingüística teórica e lingüística sincrónica. A Coruña: Fundación «Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa». 1134 p.
 260. Lorenzo, Ramón / X. L. Couceiro (1999): "Correccións á edición da General Estoria de Ramón Martínez López", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 595-627. | Part II vid. Couceiro / Lorenzo (1999).
 261. Lorenzo Suárez, Anxo M. (1997): "Planificación lingüística e dinamización. Reflexións sobre o modelo de normalización lingüística en Galicia", in Lorenzo Suárez (ed.) (1997), 101-129.
 262. Lorenzo Suárez, Anxo M. (ed.) (1997): Dinamización e normalización lingüística. Vigo: Universidade. 225 p. | Rev.: Alfonso Toimil Castro, Cadernos de Lingua 16 (1997), 135-138.
 263. Lorenzo Suárez, Anxo M. / Ricardo Luaces Pazos / Xosé María Pin Millares / Patricio Sánchez Bello / Antonio Vaamonde Liste / Luz Varela Caruncho (1997): Estudio socioligüístico da Universidade de Vigo: profesores, PAS e estudiantes (xuño 1996). Vigo: Universidade. VI + 18 + 68 + 40 +36 +15 p. | Rev.: Maricarme García Ares, Cadernos de Lingua 15, 1997, 161-163.
 264. Lüdtke, Jens (1998): "Galicisch als Standardsprache", Galicien Magazin 6, 7-10.
 265. Maceira Rodríguez, Alfredo (1998): "O galego hoxe", in Maleval (coord.) (1998), 171-188.
 266. Maire Bobes, Jesús (1997): Vocabulariu d'Allande. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana. 124 p.
 267. Maleval, Maria do Amparo Tavares (coord.) (1998): Estudos Galegos. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 300 p.
 268. Mariño Davila, Esperanza (1998): "A adaptación de estranxeirismos na lingua galega", in Aragüés, Chusé (coord.) (1998): O papel d'a traduzión en o desembolique d'as luengas: o caso de l'aragonés. Zaragoza: Gara d'Edizions, 85-90. | Primeras Chornadas sobre a Traduzión, Conzello de Lo Grau, 6, 7 y 8 d'Abiento de 1997.
 269. Mariño Paz, Ramón (1997a): "Síntese histórica do conflicto lingüístico galego", in Castro (ed.) (1997), vol. 2, 457-474.
 270. Mariño Paz, Ramón (1997b): "Sobre a elaboración do galego escrito polo Padre Sarmiento", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 89-119.
 271. Mariño Paz, Ramón (1997c): "A ortografía dos textos do galego medio (séculos XVI-XIX)", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 109-132.
 272. Mariño Paz, Ramón (1997d): "Sobre o uso dos grafemas 'b', 'u' e 'v' en textos do galgo medio", Cadernos de Lingua 15, 5-70.
 273. Mariño Paz, Ramón (1998a): "Unha cala no tratamento dos grupos consonánticos heterosilábicos iniciados por /b/ no galego medieval e no galego medio", in Maria Antónia Mota / Rita Marquilhas (eds.) (1998): Actas do XIII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. 2 vols. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística, vol. 2, 31-44.
 274. Mariño Paz, Ramón (1998b): "Notas sobre a historia das teminacións -ión/-ón en galego", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 735-760.
 275. Mariño Paz, Ramón (1998c): "O galego medio (sécs. XVI-XIX): tentativa de caracterización e delimitación", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 1, 193-206.
 276. Mariño Paz, Ramón (1998d): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 582 p. | Bibl. Index. | Revs.: Serafín Alonso Pintos, Grial 140 (1998), 807-810; Francisco Fernández Rei, "A historia da lingua galega segundo Ramón Mariño", A Trabe de Ouro, 37 (1999), 119- 126; Francisco Fernández Rei, Verba 26 (1999), 435-446; Teresa Monteagudo, Revista Galego do Ensino 22 (1999), 187-193; Xavier Varela, Cadernos de Lingua 20 (1999), 149-156.
 277. Mariño Paz, Ramón (1999a): "Apuntamentos histórico-etimolóxicos sobre algúns dos «Bocablos gallegos escuros» glosados polo bacharel Olea (ca. 1536)", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 629- 653.
 278. Mariño Paz, Ramón (1999b): "As Coplas ó Apóstolo de Martín Torrado (ca. 1627). Edición e estudio lingüístico", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 2, 481-503.
 279. Mariño Paz, Ramón (1999c): "O tratamento do grupo consonántico heterosilábico /kt/ no galego medieval", in Lopes / Martins (eds.) (1999), vol. 2, 113-134.
 280. Mariño Paz, Ramón (1999d): "Os reflexos do grupo consonántico latino /ks/ no galego medieval", Verba 26, 43-79.
 281. Mariño Paz, Ramón (1999e): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 2nd ed. 586 p. | 1st ed. 1998.
 282. Martínez Ángel, Lorenzo (1999): "Sobre un topónimo medieval de Tuy", Boletín de Estudios del Seminario 20, 89-90. | [On Cacabelos].
 283. Martínez-Gil, Fernando (1997): "World-final epenthesis in Galician", in Martínez-Gil / Morales-Front (eds.) (1997), 269-340.
 284. Martínez-Gil, Fernando / Alfonso Morales-Front (eds.) (1997): Issues in the phonology and morphology of the major Iberian languages. Washington: Georgetown University Press. 694 p. | Rev.: Frank Nuessel, Lingua 105 (1998), 95-111.
 285. Martins, Ana Maria (1997): "Aspectos da negação na história das línguas românicas (Da natureza de palavras como 'nenhum, nada, ninguém')", in Castro (ed.) (1997), vol. 2, 179-210.
 286. Mas, Inmaculada (1999): "El intercambio de los verbos sacar y quitar en el castellano de Galicia", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 655-675.
 287. Massini-Cagliari, Gladis (1999): "A paragoge rítmica na lírica profana galego-portuguesa", in Lopes / Martins (eds.) (1999), 169-182.
 288. Matos, Maria Manuela / Soraia Aboo Muidine (1997): "'Acó' e 'Aló'", in Castro (ed.) (1997), vol. 2, 211- 217.
 289. Maure, Xulián (1998): "'Non lle paren outro señor arrostro'. Nota sobre o léxico xurídico do galego medieval", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 1019-1032. | Xulián Maure Rivas.
 290. Maure Rivas, Xulián (1977): "A cátedra de gramática de Tui (1543?-1729), centro de represión lingüística", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 93-108.
 291. Maure Rivas, Xulián (1999): "A perda do galego instrumental: dous documentos notariais de Baiona (1518 e 1522)", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 677-689.
 292. Mayo, Concha M. (1997): "Análise acústica descritiva da pronunciación masculina e feminina nos ditongos galegos tónicos", Cadernos de Lingua 16, 35-70.
 293. Mellado Blanco, C. (1998): "A fraseoloxía galega e a fraseoloxía en Galicia: realizacións e proxectos en curso na Universidade de Santiago de Compostela", in Ferro Ruibal (coord.) (1998), 265-270.
 294. Méndez Fernández, Luz (1997): "Esbozo dunha proposta de adaptación ó galego de topónimos de linguas con alfabeto distinto ó latino", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 221-238.
 295. Méndez Pérez, María Dolores / María Sandra Rosendo Fernández (1998): "Los galleguismos en la obra de dos escritores gallegos: E. Pardo Bazán y Valle-Inclán", Interlingüística 7 [= Actas del XI Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (Universidad Complutense de Madrid, 1997)], 155-160.
 296. Méndez, Xosé A. (1997): "Noun stress in Galician: an OT perspective", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 255-280.
 297. Menéndez, Xabiel G. / Xosé Miguel Suárez Fernández (1977): "Úa / unha nel Navia-Eo", Lletres Asturianes 65, 41-49.
 298. Menéndez, Xabiel G. / Xosé Miguel Suárez Fernández (1998): "Úa / unha nel Navia-Eo", in Estudios das terras del Navia-Eo, 91-95. | First publ. vid. Menéndez / Suárez Fernández (1997).
 299. Millán-Varela, Carmen (1997): "Nationalism vs. universalism in the 1926 Galician fragments of Ulysses", Galician Review 1, 73-82.
 300. Mirò Balawe, Jaume / Xavier Fuentes Arderiu (coords.) (1997): Diccionario castellano-catalán-euskera- gallego de bioquímica clínica / Diccionario inglés-castellano-catalán-euskera-gallego de biología y patología moleculares. [S.l.]: Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. 62 p.
 301. Monjour, Alf (1998): "Der Mythos vom seltenen Passiv -im Galicischen und arderswo", Galicien Magazin 6, 15-22.
 302. Monteagudo, Henrique (1997): "Modelos de lingua. Consideracións teóricas ó fío do debate sobre a estandardización do galego", Cadernos de Lingua 16, 5-33. | Henrique Monteagudo Romero.
 303. Monteagudo, Henrique (1999a): "Castelao e os problemas da elaboración da lingua", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 1, 206-225. | Henrique Monteagudo Romero.
 304. Monteagudo, Henrique (1999b): Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia. 556 p. | Bibl. Index. | Revs.: Beatriz García Turnes, Verba 26 (1999), 446-451; Serafín Alonso Pintos, Grial 142 (1999), 336-340; Maríca Carmen Pérez Picallo / Carme María Vidal Reimúndez, Boletín de Administración e Lingua 11 (1999), 36-39. | Henrique Monteagudo Romero.
 305. Monteagudo Romero, Henrique (1997a): "Quince anos de política lingüística en Galicia (1981-96). Notas para un balance", Grial 136, 527-548.
 306. Monteagudo Romero, Henrique (1997b): "Martín Sarmiento e o idioma galego no contexto ideolóxico e histórico-lingüístico", Verba 24, 7-43.
 307. Montero Cartelle, Emilio (1998): "Claves para o estudio do eufemismo e do disfemismo no galego medieval", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 1049-1060.
 308. Montero Cartelle, Emilio (1999): "Las Cantigas d'Escarnho, los cancioneros castellanos del XV y el léxico sexual medieval", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 715-724.
 309. Montero Küpper, Silvia (1999): "A categoría da modalidade en alemán e galego", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 727-737.
 310. Montero Santalha, José-Martinho (1997): "Mil anos de identidade linguística galego-portuguesa", in Rodríguez Campos (coord.) (1997), 157-176.
 311. Montes López, María (1999): "Problemas e propostas de gramática contrastiva italiano-galego", in Iglesias Rábade / Núñez Pertejo (eds.) (1999), 369-374.
 312. Moralejo, Juan J. (1999): "Lenguas paleohispánicas", in Os celtas da Europa Atlántica. Actas do 1o. Congreso Galego sobre a Cultura Celta (Ferrol, agosto 1997). Ferrol: Concello, 17-45.
 313. Moscoso Mato, Eduardo Miguel (1998): Desenvolvemento dos auxiliares en galego: os tempos compostos na lingua medieval. In Teses de doutoramento en CD-ROM 1997. Disk 2: Humanidades e Ciencias Sociais. [Santiago de Compostela]: Universidade. | Diss. Univ. de Santiago de Compostela, 1997, 396 p.
 314. Moscoso Mato, Eduardo M. (1999a): "Aver, verbo de posesión na Idade Media", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 739-749.
 315. Moscoso Mato, Eduardo M. (1999b): "O verbo 'ter' como non auxiliar na lírica profana medieval galego-portuguesa", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 1, 226-238.
 316. Mosquera, Ana (1999): "Algunhas notas da valencia de 'medo'", Madrygal 2, 109-114.
 317. Moure, Teresa (1999): "Aspectos da sintaxe do galego desde a perspectiva tipolóxica", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 751-766.
 318. Navaza, Gonzalo (1999): "Quelques noms de personne dans les noms d'endroits de la Galice méridionale", in Kremer (Hrsg.) (1999b), vol. 4, 281-304. | Gonzalo Navaza Blanco.
 319. Navaza Blanco, Gonzalo (1998): "Algúns antropotopónimos do concello de Lalín", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 903-914.
 320. Navaza Blanco, Gonzalo (coord.) (1999): Pequeno diccionario Xerais da lingua. 11th ed. Vigo: Xerais. XV + 777 p. | 1st ed. 1989.
 321. Navaza Blanco, Gonzalo / Antón Palacio Sánchez (1999): "Toponimia de Ventosela", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 767-774.
 322. Noia Campos, María Camino (1998): "Consideracións sobre o aspecto verbal perfectivo na traducción galego do 'passé simple' e do 'passé composé'", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 823-841.
 323. Noia Campos, María Camiño / Xosé María Gómez Clemente / Pedro Benavente Jareño (coords.) (1997): Diccionario de sinónimos da lingua galega. Vigo: Galaxia. 831 p. | Rev.: Ernesto González Seoane, "Un novo diccionario de sinónimos", Grial 138 (1998), 396-398.
 324. Nomenclátor de Galicia. Pontevedra. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 294 p. + 1 map.
 325. Novo Folgueira, Paulino (1999): Diccionario de uso para a comunicación. Vigo: Xerais. 227 p. | Index. | Rev.: M. X. Bugarín, Cadernos de Lingua 20 (1999), 161-163.
 326. Núñez Seixas, Xosé M. (1997): "Idioma y nacionalismo en Galicia en el siglo XX : un desencuentro histórico y diversos dilemas en el futuro", Revista de Antropología Social 6, 165-191.
 327. Núñez Singala, Manuel (coord.) (1998): Criterios lingüísticos. [Santiago de Compostela]: Universidade. 109 p.
 328. O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) (Santiago de Compostela, 19 de maio-3 de xuño de 1995). 2 vols. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega / Universidade, 1997. 485 + 464 p. | Vol. 1: Historia e Ciencias Sociais. Vol. 2: Lingua, Folclore e Educación, Ciencias Naturais e Medicina.
 329. Ochoa Álvarez, Dolores (1999): "Lingua inicial, competencia lingüística en galego e actitudes lingüísticas cara ó galego nas comunidades galegas residentes en Alemaña", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 845-865.
 330. Oro Cabanas, J. M. / J. Varela Zapata (eds.) (1997): Adquisición y aprendizaje de lenguas segundas y sus literaturas. Actas del I Congreso Internacional "Adquisición e Aprendizaxe das Linguas Segundas e as súas Literaturas" (Univ. de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, septiembre de 1995). Santiago de Compostela: Universidade. 366 p.
 331. Oro, César (1997): "Lectura comparativa duns fragmentos de As Sete Partidas nas versións galega e castelá", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 77-91.
 332. Oro, César (1999): "Los apodos según algunos documentos gallegos medievales", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 755-767.
 333. Palacio, Antón (1997): "Palabras salvaxes: sobre léxico de Cunqueiro a partir das súas traduccións", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 415-428.
 334. Parga Valiña, Edelmira María (1999): "A interferencia lingüística no galego oral", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 789-808.
 335. Parkinson, Stephen (1997): "Editions for consumers: five versions of a cantiga de Santa María", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 57-75.
 336. Pedrero, Rosa (1999): "Aproximación lingüística al teónimo lusitano-gallego Bandue / Bandi", in Villar / Beltrán (eds.) (1999), 535-543.
 337. Pensado, José Luis (1997a): "Lingua e identidade en Frei Martín Sarmiento", in Rodríguez Campos (coord.) (1997), 177-197.
 338. Pensado, José Luis (1997b): "Sarmiento en el Bierzo", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 1, 35- 43.
 339. Pensado, J. L. (1999): "Notas etimológicas gallegas", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 809- 823.
 340. Pereira-Menaut, Gerardo (coord.) (1997): Galicia fai dous mil anos: o feito diferencial galego. I: Historia. 2 vols. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego. 471 + 318 p.
 341. Pérez Bouza, Xosé A. (1999): "Comida e fame no refraneiro galego. Reflexións lingüísticas", Cadernos de Lingua 20, 65-83.
 342. Ploae-Hanganu, Mariana (1997): "Romania occidental / Romania oriental: o problema das sibilantes no galego e no romanés", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 309-317.
 343. Portas, Manuel (1997): Língua e sociedade na Galiza. A Coruña: Bahia. 3th ed. 275 p. | Bibl. | 1st ed. 1991.
 344. Portela, Ermelindo / Pallares, María Carmen (1998): "Los nombres de los siervos. Tumbos del monasterio de Sobrado", in Kremer (ed.) (1998), vol. 1, 455-474.
 345. Posner, Rebecca (1997): "Galician within Romance and Europe", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 23-36.
 346. Postigo Aldeamil, María Josefa (1999): "Los refranes en la obra gallega de Rosalía de Castro", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 927-934.
 347. Prego Vázquez, Gabriela (1998): "Alianzas discursivas, alternancia de códigos y negociación de identidades en la Galicia rural", Interlingüística 7 [= Actas del XI Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (Universidad Complutense de Madrid, 1997)], 171-176.
 348. Puga Moruxa, Manuel (1997): "Sociolinguistics and nationalism in Galicia", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 567-574.
 349. Puy, Francisco (1998): "Ensaio de historia sucinta da linguaxe xurídica galega", Museo de Pontevedra 52, 285-295.
 350. Queizán, María Xosé (1998): "A falacia do galego-portugués", in Maleval (coord.) (1998), 199-206.
 351. Quintáns Suárez, Manuel (dir.) (1997): Diccionario conceptual galego. 8 vols. Laracha: Xuntanza. 604 + 590 + 638 + 521 + 495 + 514 + 547 + 509 p. | Revs.: Manuel González González, Revista Galega do Ensino 21 (1998), 257-259; María del Mar López Valero, Madrygal 2 (1999), 217-218.
 352. Rábade Paredes, Xesús (1999): "A lingua na conformación da cultura galega", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 825-831.
 353. Ramallo, Fernando F. (1999): "Caracterización sociolingüística do empregado público galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 833-854.
 354. Ramallo, Fernando F. / Rei Doval, Gabriel (1997): Vender en galego: comunicación, empresa e lingua en Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 342 p. | Rev.: Ana Iglesias Álvarez, Cadernos de Lingua 18 (1998), 113-120.
 355. Real Pérez, Beatriz (1999): "'Conversacións'. Diálogos inéditos en lingua galega recompilados por Louis Lucien Bonaparte", Cadernos de Lingua 20, 29-64.
 356. Recalde, Montserrat (1997): La vitalidad etnolingüística gallega. Valencia: Centro de Estudios sobre Comunicación Interlingüística e Intercultural. 39 p. | Bibl. | Montserrat Recalde Fernández.
 357. Recalde Fernández, Montserrat (1998): "Lingua galega e identidade", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 5, 575-588.
 358. Regueira, Xosé Luís (1997): "Elementos para a definición dun modelo fonético estándar da lingua galega", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 179-194.
 359. Regueira, Xosé L. (1998): "A construcción causativa fazer + infinitivo na prosa galega medieval", in Kremer (ed.) (1998), 649-659.
 360. Regueira, Xosé L. (1999a): "A construcción fazer + infinitivo na prosa medieval galega e portuguesa", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 607-618.
 361. Regueira, Xosé L. (1999b): "Estándar oral e variación social da lingua galega", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 855-875.
 362. Regueira, Xosé Luís (coord.) (1998): Os sons da lingua. Vigo: Xerais. 94 p. + 2 CD. | Revs.: Sabela Labraña, "¿Por fin un modelo estándar fonético?", Grial 141 (1999), 187-190; E. Fernández Rei, Cadernos de Lingua 20 (1999), 157-159.
 363. Regueiro Tenreiro, Manuel (1999): Modelo harmónico de relación lingüística. Estudio en Galicia. [s.l.]: 3catorceeuroEdiciones. 229 p. | Annexes.
 364. Rivas Quintas, Eligio (1997a): Labranza e ferramenta manual. [Ourense]: Grafo Dos. 698 p.
 365. Rivas Quintas, Eligio (1997b): O muíño. [Ourense] : Grafo Dos. 615 p.
 366. Rivas Quintas, Elixio (1997c): O castiñeiro e as castañas. [Ourense]: Grafo Dos. 268 p.
 367. Riveiro, Xesús (1997a): Letras e palabras. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 87 p.
 368. Riveiro, Xesús (1997b): Ortografía do texto. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 83 p.
 369. Riveiro, Xesús (1998): Diccionario de réximes verbais. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia. 137 p.
 370. Roca, I. M. (1997): "On language death and language survival: the case of Galician", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 449-489.
 371. Rodís Martínez, María Xesús (1997): "Procesos de exemplificación no discurso", Cadernos de Lingua 15, 119-140.
 372. Rodrigues Gomes, Jorge (1998): "Apelidos patronímicos do tipo -es", Agália 56, 463-467.
 373. Rodríguez, Francisco (1988): Conflicto lingüístico e ideoloxía en Galiza. 4th ed. A Coruña: Laiovento. 183 p. | 1st ed. 1976.
 374. Rodríguez, Lois / Daniel Romero (1997): "Elementos de publicidade e mercadotecnia para a dinamización lingüística", in Lorenzo Suárez (ed.) (1997), 71-85.
 375. Rodríguez Alonso, Manuel (1999): "O labor filolóxico de Alonso Montero e a normativización e normalización do galego", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 877-886.
 376. Rodríguez Banga, Eduardo / Fernández Salgado, Xavier / Fernández Rei, Elisa / González González, Manuel (1998): "Análisis lingüístico para un conversor texto voz en lengua gallega", Novatica. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática 133, 41-45.
 377. Rodríguez Campos, Xaquín (1997): "Lingua, paisaxe e identidade: unha aproximación entre a semántica e a pragmática da lingua galega", in Rodríguez Campos (coord.) (1997), 85-104.
 378. Rodríguez Campos, Joaquín S. (1999): "Consecuencias sociolingüísticas de las políticas de la identidad: el caso gallego", in VIII Congreso de Antropología. Mesas de Trabajo. [Santiago de Compostela]: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español / Asociación Galega de Antropoloxía, 119-127.
 379. Rodríguez Campos, Xaquín (coord.) (1997): As linguas e as identidades: ensaios de etnografía e de interpretación antropolóxica. Santiago de Compostela: Univeridade. 301 p. | Congreso Internacional de Antropoloxía Linguas e Identidades (Santiago de Compostela, 27-29 de xuño de 1995).
 380. Rodríguez Ennes, Luís (1999): "A lingua e o dereito", Boletín de Administración e Lingua 11, 3-15.
 381. Rodríguez Ennes, Luís / Blanco Rodríguez, Luísa (1997): Vocabulario xurídico, aforismos e locucións latinas (castelán-galego, latín-galego). Vigo: Universidade. 115 p.
 382. Rodríguez Guerra, Alexandre (1997): "Aspectos da transitividade galega: os complementos con en", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 343-352.
 383. Rodríguez Guerra, Alexandre (1999): "Na xénese da gramática histórica de Vicente García de Diego", in Rodríguez Guerra (ed.) (1999), 13-67.
 384. Rodríguez Guerra, Alexandre (ed.) (1999): Galicia dende Salamanca 2. Salamanca: Xunta de Galicia / Universidad de Salamanca. 295 p.
 385. Rodríguez Neira, Modesto A. (coord.) (1998): O idioma na Universidade de Santiago de Compostela (resultado dun inquérito realizado no curso 1995-96). Santiago de Compostela: Universidade. 282 p. | Rev.: Alfonso Toimil, Cadernos de Lingua 18, 1998, 109-112.
 386. Rodríguez Pérez, Xoán Carlos (1999): "A situación lingüística da terra de Cee", in Cores Trasmonte, Baldomero (dir.) (1999): Historia de Cee. Cee: Concello, 65-74.
 387. Rodríguez Río, Xusto Alexandre (1998): "O tratamento dos préstamos na norma léxica do galego", Verba 25, 293-322.
 388. Rodríguez Román, Mario León (1997): Diccionario políglota del tren: alemán-catalán-euskera-francés- gallego-inglés. Madrid: Luna. 715 p.
 389. Rodríguez y Lamas, María Luísa (1999): "Negative prefixation in English and Galician", in Iglesias Rábade / Núñez Pertejo (eds.) (1999), 433-440.
 390. Rodríguez Yáñez, Ricardo (1999): "Léxico do mar: cuantificación e aspectos semánticos en O triángulo inscrito na circunferencia de Víctor Freixanes", in Rodríguez Guerra (ed.) (1999), 95-107.
 391. Rodríguez-Yáñez, Xoán Paulo (1997): "Aléas théoriques et méthodologiques dans l'étude du bilinguisme. Le cas de la Galice", in Henri Boyer (ed.) (1997): Plurilinguisme: 'contact' ou 'conflict' de langues? Paris: L'Harmattan, 191-254.
 392. Rosales Sequeiros, Xosé (1997): "Presuppositional effects in English and Galician", Galician Review 1, 13-26.
 393. Rosales Sequeiros, Xosé (1999): "'Disque' e 'seica'", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 717-726.
 394. Roseman, Sharon R. (1997): "Lenguas de solidaridad en el medio rural: el mantenimiento del gallego vernáculo", in Rodríguez Campos (coord.) (1997), 105-122.
 395. Ruffino, Giovanni (ed.) (1998): Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. 6 vols. Tübingen: Max Niemeyer, 1998. 494 + 940 + 1030 + 634 + 812 + 832 p. | XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995.
 396. Salgado, Benigno F. (1998): "¿É posible abordar un 'estraño'?: etimoloxizando ghicho", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 977-1018. | Benigno Fernández Salgado.
 397. Salgado, Benigno F. (1999): Diccionario elemental inglés-galego galego-inglés. Vigo: Xerais. XLI + 386 p. | Benigno Fernández Salgado.
 398. Salvi, Giampaolo (1997): "Il galego-portoghese antico", in Lorenzo (ed.) (1997), 1075-1088.
 399. San Vicente, Félix (1998): "Veinte años de artículo 3. La normalización lingüística española, un modelo abierto", Cuadernos Cervantes 4, 18, 16-22.
 400. Sánchez Palomino, María Dolores (1999): "A postura de Cuveiro ante o diccionario e a lingua", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 933-948.
 401. Sánchez Palomino, María Dolores (1999): "Ideas que sustentan a elaboración do diccionario de Valladares", Cadernos de Lingua 20, 5-28.
 402. Sánchez Rei, Xosé Manuel (1999a): "O uso da interpolación pronominal en galego durante os séculos escuros", Verba 26, 327-344.
 403. Sánchez Rei, Xosé Manuel (1999b): "Repercusións gramaticais do uso da interpolación pronominal en galego", Cadernos de Lingua 19, 85-110.
 404. Sánchez Rei, Xosé Manuel (1999c): Se o vós por ben teverdes. A interpolación pronominal en galego. Santiago de Compostela: Laiovento. 243 p. | Bibl.
 405. Santamarina, Antón (1997): "O Padre Sarmiento, precursor dos estudios románicos", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 31-65. | Antón Santamarina Fernández.
 406. Santamarina, Antón (1998): "Galego boliga, apoupar: castelán boñiga, apopar: sobre dúas palabras galegas e a representación do galego no DCECH", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 949-963. | Antón Santamarina Fernández.
 407. Santamarina Fernández, Antón (1998): A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega. Discurso lido o día 24 de outubro de 1998, no acto da súa recepción, polo Ilustrísimo Señor Don Antón Santamarina Fernández e resposta do Ilustrísimo Señor Don Xesús Alonso Montero. A Coruña: Real Academia Galega. 89 p.
 408. Santos Suárez, Larisa (1997): "Influencia do mundo rural na creación do refraneiro galego, castelán e intlés: estudio comparativo", Viceversa 3, 87-99.
 409. Sarmiento, F. Martín (1998): Elementos etimológicos según el método de Euclides. Ed. y estudio por J. L. Pensado. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 446 p.
 410. Sarmiento, F. Martín (1999): Onomástico etimológico de la lengua gallega. Edición y estudio por J. L. Pensado. 2 vols. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 529 + 343 p.
 411. Seco Orosa, Ana (1998): "O trazado da fronteira do galego na provincia de León", Estudios Bercianos 24, 32-47.
 412. Seminario de Sociolingüística - Real Academia Galega (1997): "Unha aproximación á situación sociolingüística de Galicia", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 431-447.
 413. Seoane Sánchez, Isabel (1999): "O primeiro diccionario da Real Academia Galega", Cadernos de Lingua 19, 65-84.
 414. Silva Domínguez, Carme (1997): "Algúns conceptos clave en sociolingüística e en lingüística aplicada e a súa utilidade nas aulas de lingua galega de secundaria", in Aurora Marco (ed.): Língua, literatura e arte: aspectos didácticos. Actas do Seminario interdisciplinar celebrado en Santiago do 24 ao 27 de abril de 1996. Santiago de Compostela: Universidade, 323-334.
 415. Silva Domínguez, Carme (1997): "O galego como lingua vehicular no ensino universitario: problemas e resultados", in Oro Cabanas / Varela Zapata (eds.) (1997), 169-175.
 416. Silva Domínguez, Carme (1998a): "A alternancia e coexistencia de artigo e posesivo en frases nominais de carácter 'inalienable' do galego contemporáneo", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 661-685.
 417. Silva Domínguez, Carme (1998b): "Galego, romanço, nossa linguage), o nome da lingua na prosa medieval de creación", Verba 25, 325-343.
 418. Silva Domínguez, Carme (1999): "A estructura do complemento directo na prosa en castelán de Álvaro Cunqueiro como galeguismo sintáctico", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 949-978.
 419. Sobrino Pérez, M. dos Anxos (1999): "A entoación do galego do Baixo Miño. Aproximación descritiva", Cadernos de Lingua 20, 97-125.
 420. Solla Varela, Carlos (1999): "Onomástica pándega: colleita de alcumes e chamadeiros en terras de Cerdedo", A Freita 14, 62-66.
 421. Somoza, Santiago (1997): "A triglosia", A Freita 10, 8-10.
 422. Soto Andión, Xosé (1999): "O galego de Bos Aires: problemas de sintaxe", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 867-916.
 423. Soto Arias, M. R. (1998): "A fraseoloxía no ámbito non universitario", in Ferro Ruibal (coord.) (1998), 283-287.
 424. Sousa Fernández, Xulio (1998a): "O verbo enviar en construccións con infinitivo nos textos medievais galegos", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 979-988.
 425. Sousa Fernández, Xulio C. (1998b): "Esquemas sintácticos do verbo preguntar no galego medieval", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 687-696.
 426. Souto Cabo, José António (1997): "Documentos galego-portugueses medievais (I)", Agália 49, 25-41. | Part II vid. Souto Cabo (1998).
 427. Souto Cabo, José António (1998): "Documentos galego-portugueses medievais (II)", Agália 54, 217-225. | Part I vid. Souto Cabo (1997).
 428. Souto Cabo, José António (1999): "Perfis biográficos no testamento de Rui Vasques. Ediçom do texto, análise e nota lingüística", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 989-999.
 429. Suárez Albán, María del Rosario (1999): "Romanceiro tradicional ibérico na Galícia: sua face lingüística", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 917-926.
 430. Suárez Fernández, Xosé Miguel (1997): Vocabulario de Mántaras (Tapia). Aportaciois al léxico del gallego-asturiano. A Caridá, Asturias: Xeira. 183 p.
 431. Suárez Fernández, Xosé Miguel (1998): "Algúns datos novos da toponimia nel occidente de Asturias", Lletres Asturianes 68, 29-39.
 432. Suárez López, Carmen (1998): "Interferencias lingüísticas do galego e o inglés no español do alumnado do colexio español de Londres", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 5, 683-691.
 433. Suárez López, Carmen (1999): "Elaboración dun cuestionario sociolingüístico", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 779-786.
 434. Tajes Marcote, Begoña (1997): "Planificación e normalización lingüística do galego", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 491-503.
 435. Tato Fontaíña, Laura (1997): "As variedades dialectais e o estándar", in José Leira López (dir.) (1997): O camiño inglés e as rutas atlánticas de peregrinación a Compostela. Aulas no Camiño: un estudio multidisciplinar da realidade galega que atravesan os Camiños de Santiago. A Coruña: Universidade, 237-249.
 436. Tato Plaza, Fernando R. (1997): "¿Dous documentos en galego de 1229?", in Castro (ed.) (1997), vol. 2, 297-302.
 437. Tato Plaza, Fernando R. (1998a): "Breve contribución á historia dos resultados de dicere en galego", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 721-734.
 438. Tato Plaza, Fernando R. (1998b): "Cronoloxía do léxico galego: estado da cuestión e perspectivas de actuación", in Ruffino (ed.) (1998), vol. 3, 883-892.
 439. Tato Plaza, Fernando R. (1999): Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. 758 p. | Glossary, p. 223-711.
 440. Varela Barreiro, Xavier (1997): "A existencia de dúas expresións clíticas de segunda persoa singular en galego", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 319-342.
 441. Varela Barreiro, Xavier (1998): "O lugar de canto na sistemática pronominal do galego", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 697-720.
 442. Varela Barreiro, Xavier (1999a): "A evolución do radical dos pretéritos irregulares sigmáticos", in Álvarez / Vilavedra (eds.) (1999), vol. 1, 1047-1072.
 443. Varela Barreiro, Xavier (1999b): "As locucións prepositivas e a sobrepreposición do galego medieval ó moderno", in Lopes / Martins (eds.) (1999), vol. 2, 545-564.
 444. Varela Barreiro, Xavier (1999c): "As locucións prepositivas en galego nos Séculos Escuros", in Couceiro et al. (coords.) (1999), 350-370.
 445. Varela Cabezas, Rodrigo (1997): "Galeguismos en La madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán", Cadernos de Lingua 16, 103-129.
 446. Varela Vázquez, Begoña (1997): "Os posesivos con substantivos de parentesco", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 353-373.
 447. Vázquez Corredoira, Fernando (1998): "Cultismos estranhos", Agália 56, 441-451.
 448. Vázquez Corredoira, Fernando (1998): A construção da língua portuguesa frente ao castelhano. O galego como exemplo a contrario. Santiago de Compostela: Laiovento. 108 p. | Bibl.
 449. Vega Ballesteros, Francisco (1997): "El multilingüismo en Sanabria (Zamora). Perspectivas actuales para un estudio dialectológico y sociolingüístico de lenguas en contacto", Interlingüística 6, 99-102.
 450. Vega Ballesteros, Francisco (1998): "El multilingüismo en Sanabria (Zamora). Situación lingüística actual del 'gallego exterior': problemas sociolingüísticos", Interlingüística 7 [= Actas del XI Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (Universidad Complutense de Madrid, 1997)], 253-258.
 451. Vega, Rexina R. (1998): "Análise comparativa de diccionarios bilingües: o Larousse Compact español- francés, français-espagnol e o Vox Esencial galego-castelán, castellano-gallego", Cadernos de Lingua 18, 79-95.
 452. Veiga Arias, Amable (1998a): "Il corre... que...", in Veiga Arias (1998h), 13-14. | First publ. in Grial 14 (1966), 492-493.
 453. Veiga Arias, Amable (1998b): "Cuestiones fonológicas", in Veiga Arias (1998h), 15-30. | First publ. in Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach con motivo de sus 25 años de docencia en la Univ. de Oviedo. Vol. 2. Oviedo: Universidad, 1978, 257-280.
 454. Veiga Arias, Amable (1998c): "Dos calas en los orígenes del gallego", in Veiga Arias (1998h), 31-36. | First publ. in Verba 9 (1982), 319-323.
 455. Veiga Arias, Amable (1998d): "Dominancia y redundancia en fonología", in Veiga Arias (1998h), 37-56. | First publ. in Verba 11 (1984), 39-63.
 456. Veiga Arias, Amable (1998e): "Touca - toca", in Veiga Arias (1998h), 57-64. | First publ. in CEG 35, 100 (1984/1985), 677-686.
 457. Veiga Arias, Amable (1998f): "Oter de selas", in Veiga Arias (1998h), 65-68. | First publ. in Lucus 35 (1985), 48-49.
 458. Veiga Arias, Amable (1998g): "Patronímicos en -z y otros estudios de onomástica gallega", in Veiga Arias (1998h), 69-92. | First publ. in Verba 16 (1989), 5-30.
 459. Veiga Arias, Amable (1998h): Estudios lingüísticos. Ed. by María Rosa Pérez and Alexandre Veiga. Sada, A Coruña: O Castro. 121 p. | Rev.: X. S[oto] Andión, Grial 139 (1998), 609-613.
 460. Veiga Díaz, Maite (1997): "Pequena contribución á fraseoloxía galega", Lucensia 14, 65-75.
 461. Veiga, Alexandre (1997): "Phonological characterization of /a/ in the Galician vocalic subsystem", in Fernández Salgado (ed.) (1997), vol. 1, 281-290.
 462. Vidal Figueroa, Tiago (1997a): "'Presuntos' falsos amigos entre portugués e galego (II)", Vicerversa 3, 67-74. | Part I in Vicerversa 1 (1995), 145-151.
 463. Vidal Figueroa, Tiago (1997b): "Estructuras fonéticas de tres dialectos de Vigo", Verba 24, 313-332.
 464. Vidal Meijón, Ana (1999): "O galego visto dende a sintaxe: finalidade", in Kremer (ed.) (1999a), vol. 2, 619-635.
 465. Vilareyo y Villamil, X. (1998): "A necesidá d'un estándar pal galaicoasturiano", Lletres Asturianes 69, 203-207.
 466. Villar Díaz, María Belén (1999): "Apuntamentos sobre a meronimia na lexicografía galega", in Rodríguez Guerra (ed.) (1999), 69-76.
 467. Villar, Francisco / Francisco Beltrán (eds.) (1999): Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana. Actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Zaragoza, 12 a 15 de marzo de 1997). Salamanca: Universidad. 783 p. | Index.
 468. Wolf, Heinz Jürgen (1998): "Galicien und die spanischen Ortsnamen auf -'ara(s)", in Kremer (ed.) (1998), vol. 2, 929-941.
 469. Xove Ferreiro, Xosé (1997): "Uso e defensa do galego: Frei Martín Sarmiento en Juan Manuel Pintos", in O Padre Sarmiento e o seu tempo, vol. 2, 155-167.
 470. Xove Ferreiro, Xosé (1999): "O primeiro texto galego coñecido de Juan Manuel Pintos", in Couceiro et al. (coords.) (1999), vol. 2, 731-740. | Juan Manuel Pintos Villar, 1811-1876.
 
ITALIAN: Barbara De Marco, University of California, Berkeley (2000)
 1. Acquaviva, Paolo. 1997. Deriving [+-] Strong Features from Morphology: Head Movement. Revista di Grammatica Generativa 22:3-35.
 2. Acquaviva, Paolo. 1999. Negation and Operator Dependencies: Evidence from Italian. Lingua 108 (2-3):137-174.
 3. Albright, Adam C. 1998. Phonological Subregularities in Productive and Unproductive Inflectional Classes: Evidence from Italian.
 4. Alinei, Mario et al. 1997. Perspectives nouvelles en géolinguistique. Atlas linguarum Europae. Rome: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
 5. Allegranza, Valerio. 1998. Determiners as Functors: NP Structure. In Balari and Dini 1998:55-107.
 6. Antelmi, Donella. 1997. La prima grammatica dell'italiano: Indagine longitudinale sull'acquisizione della morfosintassi italiana. Bologna: Il Mulino.
 7. Antelmi, Donella, Giuliana Garzone, and Francesca Santalli. 1998. Lingua d'oggi. Varietà e produzione. Milan: Arcipelago.
 8. Aprile, M. 1998. Review of Alessandro Tassoni, Postille al primo vocabolario della Crusca, ed. Andrea Masini (Florence: Accademia della Crusca, 1996). Zeitschrift für Romanische Philologie 114:711-714.
 9. Arienti, Carlos. 1997. Diccionario básico de italiana. Mexico: Editorial Limusa.
 10. Aust, Derek, with Mike Zollo. 1997. Azione grammatica: A New Italian Grammar. London: Hodder & Stoughton.
 11. Aust, Derek, with Mike Zollo. 1997. Nuova grammatica comunicativa: A Communicative Grammar Worktext with Written and Oral Practice. Lincolnwood, Ill.: NTC Publishing.
 12. Avram, Mioara. 1998. La force dérivative des acronymes. In Ruffino 1998, 3:13-23.
 13. Balari, Sergio, and Luca Dini, eds. 1998. Romance in HPSG. Stanford: Center for the Study of Languge and Information.
 14. Banfi, Emanuele. 1999. Review of Giacalone Ramat and Hopper 1998. Archivio Glottologico Italiano 84:125-128.
 15. Basile, Bruno. 1998. Review of Lucchini 1998. Lingua e Stile 33:754-755.
 16. Batinti, Antonio, Alberto Melelli, and Giovanni Moretti, eds. 1998. Studi e ricerche sui nomi di luogo. Ellera Umbra (Perugia): Era Nuova.
 17. Batinti, Antonio, and Vanda Trenta Lucaroni. 1997. Osservazioni preliminari sulla connotazione diatopica nei Dizionari Zingarelli (1995) e Devoto-Oli (1995). Perugia: Guerra.
 18. Bauer, Roland. 1999. Sprachsoziologische Studien zur Mehrsprachigkeit im Aostatal mit besonderer Berèucksichtigung der externen Sprachgeschichte. Tübingen: Niemeyer.
 19. Beale, Geoff, and Howard Gayton. 1998. The Drive to Communicate--the Use of Language in "commedia dell'arte". Theatre Research International 23 (2):174-179.
 20. Beccaria, Gian Luigi. 1999. Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell'italiano e nei dialetti. Saggi Blu. Milan: Garzanti.
 21. Beccaria, Gian Luigi, D'Arco Silvio Avalle, et al. 1999. Quando eravamo strutturalisti. Alessandra: dell'Orso.
 22. Benedetti, Marina. 1998. Review of Roberto Gusmani, Itinerari linguistici. Scritti raccolti in occasione del 60o compleanno, edd. R. Bombi, G. Cifoletti, S. Fedalto, F. Fusco, L. Innocente, and V. Orioles (Alessandria: dell-Orso, 1995). Archivio Glottologico Italiano 83:77-85.
 23. Benincà, Paola, Alberto Mioni, and Laura Vanelli, eds. 1999. Fonologia e morfologia dell'italiano e dei dialetti d'Italia. Atti del 31 Congresso della Società di linguistica italiana. Padova, 25-27 settembre 1997. Pubblicazioni della Società de linguistica italiana, 41. Rome: Bulzoni.
 24. Bernecker, Roland. 1997. Die "ideologie" in Italien: eine kommentierte Bibliographie zur Sprachtheorie er Spätaufklärung. Münster: Nodus.
 25. Berruto, Gaetano. 1997. Linguistica del contatto e aspetti dell'italianizzazione dei dialetti. Appunti di creolistica casalinga. In Holtus et al. 1997, 3:13-29.
 26. Berruto, Gaetano. 1998. Nozioni di linguistica generale. Strumenti linguistici, 1. Naples: Liguori.
 27. Berti, Alessia. 1999. L'ambito giuridico della lingua. Studi linguistici italiani 25:64-97.
 28. Bessat, Hubert, and Claudette Germi. 1998. Balme dans les dialectes et les toponymes de l'arc alpin occidental et à sa périphérie. In Ruffino 1998, 5:69-81.
 29. Blasco Ferrer, Eduardo. 1998. Review of Max Pfister, ed., Lessico Etimologico Italiano, fasc. 50-54 (Wiesbaden: Reichert). Zeitschrift für Romanische Philologie 114:776-778.
 30. Blasco Ferrer, Eduardo. 1999. L'ALI e la linguistica italoromanza. Romance Philology 52 (Spring):57-87.
 31. Blasco Ferrer, Eduardo. 1999. Contus/Fiabe di Nurri. Prefazione a Franca Marcialis. Cagliari: Della Torre.
 32. Blasco Ferrer, Eduardo. 1999. Aspetti sociolinguistici e variazionali del tabarchino in diacronia. In Una lingua del mare. Il genovesa tra Liguria e Mediterraneo, ed. Fiorenzo Toso, 80-100. Arenzano: Le Mani.
 33. Blasco Ferrer, Eduardo. 1999. La s-latina e la fine d'una crux etimologica: sardo thucru/zugu 'collo'. Sardegna mediterranea (Oliena) 5:65-69.
 34. Blumenthal, Peter. 1999. Variation valencielle et polysémie en italien. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 28:225-247.
 35. de Boer, Minne-Gerben. 1999. Reflessioni intorno a un saluto: la storia di 'ciao'. Lingua e stile 34:431- 448.
 36. Bolognesi, Roberto. 1998. The Phonology of Campidanian Sardinian: A Unitary Account of a Self- Organizing Structure. Dordrecht: Holland Institute of Generative Linguistics.
 37. Bonaffini, Luigi, ed. 1997. Dialect Poetry of Southern Italy. Brooklyn, N. Y.: Legas.
 38. Bonfadini, Giovanni. 1999. Review of Dario Petrini, Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (Bellinzona: Centro di dialetti della Svizzera italiana, 1998). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:561-566.
 39. Bracchi, Remo. 1998. Scamone 'cuscinetto' di delizia. Aevum--Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 72:801-815.
 40. Brea, Mercedes, and Francisco Fernández Campo. 1998. El vocabulario provenzal-italiano de Angelo Colocci. In Ruffino 1998, 4:339-350.
 41. Büchi, Eva. 1998. La conjugaison objective et les langues romanes. In Ruffino 1998, 2:91-105.
 42. Cabutti, Francesca. 1997. I bisogni linguistici (italiani) delle piccole e medie imprese della Regione Paca (Provenza-Alpi Marittime-Costa Azzura). Bollettino dell'Istituto di lingue esteri 16:41-43.
 43. Canova, Andrea. 1998. Problemi e proposte per l'edizione critica del Falconetto (1483). Aevum-- Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 72:647-669.
 44. Caratu, Pasquale. 1997. Garganico fracchia 'torcione, falo': Proposta di etimologia. In Holtus et al. 1997, 1:115-124.
 45. Cassola, Arnold. 1994-1995. Maltese and Sicilian Proverbs. Journal of Maltese Studies 25-26:63-66.
 46. Castellani, Arrigo. 1999. Da "se" a "sei". Studi linguistici italiani 25:3-15.
 47. Cavagnoli, S. 1999. Review of Renato Rosselli and Roberto Eynard, Dizionario di base della lingua italiana: con sinonimi, contrari, schede didattiche (Turin: Società editrice internationale, 1996). Romanische Forschungen 111:555-556.
 48. Cecchetto, Carlo. 1999. A Comparative Analysis of Left and Right Dislocation in Romance Studies. Studi linguistici 53:40-67.
 49. Cennamo, Michela. Late Latin Pleonastic Reflexives and the Unaccusative Hypothesis. Transactions of the Philological Society 97:103-150.
 50. Chini, Mario. 1999. Review of Eva Wiberg, Il referimento temporale nel dialogo: un confronto tra giovani bilingui italo-svedesi e giovani monolingui romani (Lund: University Press, 1997). Revue Romane 34 (1):145-150.
 51. Ciccia, Carmelo. 1999. L'origine del vocabolo imbranato Silarus. Rassegna Bimestrale di Cultura 41 (206): 81-89.
 52. Coluccia, Rosario, and Marcello Aprile. Lessico quotidiano e cultura materiale in inventari pugliesi del secondo Quattrocento. In Holtus et al. 1997, 1:241-263.
 53. Conte, Maria-Elisabeth. 1999. Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale. Alessandria: dell'Orso.
 54. Cortelazzo, Manlio. 1999. I fatti e le prodezze di Manoli Blessi strathioto: titolo e nome imitati o parodiati? Quaderni Veneti 29:177-179.
 55. Coveri, Lorenzo, Antonella Benucci, and Pierangela Diadori. 1998. Le varietà dell'italiano. Manuale di sociolinguistica italiana. Rome: Bonacci.
 56. Dardano, Maurizio. 1999. Le interrogative dirette introdotte da "perché" nel Decameron. Romanistik in Geschichte und Gegenwart 5:183-193.
 57. Dardano, Maurizio, and Pietro Trifone. 1997. La nuova grammatica della lingua italiana. 1a ed. Bologna: Zanichelli.
 58. De Mauro, Tullio. 1997. DAIC, Dizionario avanzato dell'italiano corrente. Torino: Paravia.
 59. De Mauro, Tullio, and G. G. Moroni. 1998. DIB: Dizionario di base della lingua italiana. 2a ed. Torino: Paravia.
 60. De Mauro, Tullio. 1998. Linguistica elementare. Universale Laterza, 778. Roma: Laterza.
 61. De Mauro, Tullio. 1998. Prima persona singolare, passato prossimo indicativo. Roma: Bulzoni.
 62. De Mauro, Tullio. 1999. Capire le parole. Nuova edizione. Economica Laterza, 165. Roma: Laterza.
 63. De Mauro, Tullio. 1999. Grande dizionario italiano dell'uso. Torino: UTET.
 64. Di Meola, Claudio. 1997. Der Ausdruck der Konzessivität in der Deutschen Gegenwartssprache: Theorie und Beschreibung anhand eines Vergleichs mit dem Italienischen. Tübingen: Niemeyer.
 65. D'Imperio, Mariapaula, and Sam Rosenthall. 1999. Phonetics and Phonology of Main Stress in Italian. Phonology 16:1-28.
 66. Dini, Luca. 1998. Null Complements in Italian. In Balari and Dini 1998:219-265.
 67. Domokos, György. 1998. Appunti su morfologia e sintassi del milanese di Bonvesin de la Riva. Aevum-- Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 72:619-631.
 68. Dovetto, Francesca. 1998. Luigi Ceci (1859-1927) e la linguistica del suo tempo. Münster: Nodus.
 69. Egerland, Verner. 1999. The Syntax of Absolute Participial and Gerund Constructions in Old Italian and the Concept of the Anacoluthon. Revue Romane 34:181-204.
 70. Escandell Vidal, Maria Victoria, e Manuel Leonetti. 1998. Construcciones existenciales y oraciones de relativo. In Ruffino 1998, 2:261-272.
 71. Falzon, Mark-Anthony. 1994-1995. Secret Languages: Preliminary Notes on Four Examples from the Maltese Islands. Journal of Maltese Studies 25-26:93-99.
 72. Fanciullo, Franco. 1997. Anticipazioni romanze nel latino pompeiano. Archivo Glottologico Italiano 82:186-198.
 73. Fanciullo, Franco. 1998. Per una interpretazione dei verbi italiani a "inserto" velare (col-g-o colligo, spen-g-o *expingo, sal-g-o salio, ven-g-o venio e affini). Archivo Glottologico Italiano 83:188-239.
 74. Fanfani, Massimo. 2000. Euro. Un nome proprio singolare. Belfagor 55:67-73.
 75. Fasoli, Paolo. 1998. Nota su antichi testi aquilani. Quaderni d'italianistica 19(1):93-100.
 76. Ferrari, Mirella, ed. 1998. In memoriam di Carlo Dionisotti (1908-1998): bibliografia. Aevum--Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 72:817-846.
 77. Frenguelli, Gianluca. 1999. Il perché nelle intrrogative indiretti: un'analisi diacronica. Romanistik in Geschichte und Gegenwart 5:195-206.
 78. Gather, Andreas. 1999. Review of James E. Dee, Lexicon of Latin Derivatives in Italian, Spanish, French, and English. A Synoptic Etymological Thesaurus with Full Indices for Each Language, vol 1: Introduction and Lexicon; vol 2: Indices (Hildesheim: Olms-Wiedmann, 1997). Romanische Forschungen 111:54-61.
 79. Gensini, Stefano, ed. 1998. Giacomo Leopardi, La varieta delle lingue: pensieri sul linguaggio, lo stile e la cultura italiana. Con la collaborazione di Alessandro Prato. Biblioteca di italiano e oltre, 24. Scandicci: La Nuova Italia.
 80. Giacalone Ramat, Anna. 1998. Testing the Boundaries of Grammaticalization. In Giacalone Ramat and Hopper 1998:107-127.
 81. Giacalone Ramat, Anna. 1999. Grammaticalization of Modality in Language Acquisiton. Studies in Language 23:377-407.
 82. Giacalone Ramat, Anna, and Paul J. Hopper, eds. 1998. The Limits of Grammaticalization. Typological Studies in Language, 37. Amsterdam: Benjamins.
 83. Giannini, Stefania. 1998. Discourse and Pragmatic Conditions of Grammaticalization: Spatial Deixis and Locative Configurations in the Personal Pronoun System of Some Italian Dialectal Areas. In Giacalone Ramat and Hopper 1998:129-145.
 84. Giannini, Stefania, and Lidia Costamagna. 1998. Acquisizione di categorie fonologiche e diffusione lessicale del mutamento linguistico: affinità strutturali. Archivio Glottologico Italiano 83:150- 187.
 85. Giomini, Raffaele, and Pasquale Corsi. 1997. Analysis nova: analisi grammaticale, logica, del periodo con note di stilistica e di metrica. Torino: Società Editrice Dante Alighieri.
 86. Giulietti, Sergio, and Antonio Batinti. 1998. La variabilità linguistica nell'area orvietana la comunità di Parrano. Ellera Umbra, Perugia: Era Nuova.
 87. Greco, Maria Teresa. 1999. Review of Andreas Michel, Vocabolario critico degli ispanismi siciliani (Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1996). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:394-396.
 88. Gregolin, Maria do Rosario Valencise. 1998. L'intervento delle strutture del parlato nella produzione di testi scritti dai bambini in processo di alfabetizzazione. In Ruffino 1998, 4:123-130.
 89. Grover, Claire. 1998. English Missing Objects and Italian Restructuring. In Balari and Dini 1998:267-304.
 90. Grzega, Joachim. 1997. In Memoriam Hugo Schuchardt, 1: Zur traditionellen Klassifikation des Oberitalienischen; 2: Kelto-Zentralromanisches. Grazer Linguistische Studien 47:55-75.
 91. Grzega, Joachim. 1999. Review of Andreas Blank, Prinzipien des lexikalischen Bedeutswandels am Beispiel der romanischen Sprachen, ZRPh, Beiheft, 285 (Tübingen: Niemeyer, 1997). Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18:152-155.
 92. Gsell, Otto. 1999. Review of Frank Jablonka, Frankophonie als Mythos. Variation linguistische. Untersuchungen zum Französischen und Italienischen im Aosta-Tal (Wilhelmsfeld: Egert, 1997). Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 109 (2):190-192.
 93. Gualdo, Riccardo. 1999. Review of Sabatini-Coletti 1997. Studi linguistici italiani 25:116-124.
 94. Guil, Pura. 1998. Sobre las relaciones textuales de los adjetivos. In Ruffino 1998, 6:215-223.
 95. Gusmani, Roberto. 1998. Traduzioni ed etimo di signifié. Archivio Glottologico Italiano 83:240-243.
 96. Haller, Hermann W. 1999. The Other Italy: The Literary Canon in Dialect. Toronto: University of Toronto Press.
 97. Holtus, Gunter. 1998. Review of Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi, and Anna Cardinaletti, Grande grammatica italiana di consultazione, vol. 3: Tipi di frase, deissi, formazione delle parole (Bologna: Il Mulino, 1995). Zeitschrift für Romanische Philologie 114:707-709.
 98. Holtus, Gunter. 1998. Review of Anna Laura Lepschy, Varietà linguistica e pluralità di codici nel Rinascimento (Florence: Olschki, 1996). Zeitschrift für Romanische Philologie 114:731-732.
 99. Holtus, Gunter. 1999. Review of Andreas Michel, Einführung in das Altitalienische (Tübingen: Narr, 1997). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:559-561.
 100. Holtus, Gunter, Johannes Kramer, and Wolfgang Schweickard, eds. 1997. Italica und Romanica. Festschrift fur Max Pfister zum 65. Geburtstag. Tübingen: Niemeyer.
 101. Ineichen, Gustav. 1999. Review of Barbara Wehr, SE-Diathesis in Italian (Tübingen: Narr, 1995). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:205-207.
 102. Jablonka, Frank. 1997. Italienisch-Piemontesisch-Französisch. Ein Dialekt zwischen zwei historischen Sprachen? Papiere zur Linguistik 57:169-182.
 103. Lauta, Gianluca. 1999. Ancora su esce/uscire. Studi linguistici italiani 25:103-107.
 104. Lemme, Lodovico Paolo. 1999. L'Italia dei dialetti di Giorgio Carpaneto Silarus. Rassegna Bimestrale di Cultura 40 (201):52-53.
 105. Leonard, Laurence B, and Umberta Bortolini. 1998. Grammatical Morphology and the Role of Weak Syllables in the Speech of Italian-Speaking Children with Specific Language Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Resarch 41:1363.
 106. Lepschy, Anna Laura, and Giulio Lepschy. 1999. L'amanuense analfabeta e altri saggi. Florence: Olschki.
 107. Löfstedt, Bengt. 1999. Review of J. Herman, ed., La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola Rotonda di Linguistica Storica (Tübingen: Niemeyer, 1998). Romance Philology 52 (Spring):185-190.
 108. Lojendio Quintero, María Pilar. 1998. ¿Latín vulgar Latín hablado? In Ruffino 1998, 4:175-181.
 109. Loporcaro, Michele. 1998. L'assimilazione fonosintattica di -t finale nei dialetti della zona Lausberg. In do-ra-qe pe-re. Studi in memoria di Adriana Quattordio Moreschini, edd. Luciano Agostiniani, Maria Giovanna Arcamone, Onofrio Carruba, Fiorella Imparati and Riccardo Rozza, 237-244. Pisa--Roma: Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
 110. Loporcaro, Michele. 1999. Il futuro cantare-habeo nell'Italia meridionale. Archivio Glottologico Italiano 84:67-114.
 111. Loporcaro, Michele. 1999. Review of Franco Fanciullo, Raddoppiamento sintattico e ricostruzione linguistica nel Sud italiano (Pisa: Edizioni ETS, 1997). Romance Philology 52 (Spring):207-211.
 112. Lörinczi, Marinelli. 1999. L'interrogazione in sardo/Preguntai in sadru. Romanistik in Geschichte und Gegenwart 5:101-112.
 113. Lucchini, Guido, ed. 1998. Pio Rajna, Scritti di filologia e linguistica italiana e romanza. Premessa di Francesco Mazzoni. Introduzione di Cesare Segre. Pubblicazioni del Centro Pio Rajna. Sezione seconda, Documenti. Roma: Salerno.
 114. Lurati, Ottavio. 1997. Lingua e religione. Due schegge: "andare in visibilio" e "venia, vergna". In Carte che vivono. Studi in onore di don Giuseppe Gallizia. Lucarno.
 115. Lurati, Ottavio. 1999. Review of Thomas Hohnerlein-Buchinger, Per un sublessico vitivinicolo. La storia materiale e linguistica di alcuni nomi di viti e vini italiani, ZRPh, Beiheft 174 (Tübingen: Niemeyer, 1996). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:382-385.
 116. Luzzati, Claudio, and Ria De Bleser. 1999. Gender and Number Processing in Italian Agrammatic Speakers: Further Evidence for Dual Route Models of Processing. Italian Journal of Linguistics/Rivista di Linguistica 11:103-131.
 117. Maddalon, Marta. 1998. Biotassonomie e categorie cognitive. Proposte di analisi lessicale per il repertorio fitonimico. In Ruffino 1998, 3:459-469.
 118. Magni, Elisabetta. 1998. Review of Roger Lass, Historical Linguistics and Language Change (Cambridge University Press, 1997). Archivio Glottologico Italiano 83:96-110.
 119. Mancini, Marco. 2000. Tra dialettologia latina e dialettologia italoromanza: sul trattamento di lat. -kt-. Zeitschrift fur romanische Philologie 116:107-140.
 120. Manzini, M. Rita, and Leonardo Savoia. 1998. Clitics and Auxiliary Choice in Italian Dialects: Their Relevance for the Person Ergativity Split. Recherches Linguistiques de Vincennes 27:115-138.
 121. Marcato, Carla. 1997. Per la storia del veneto lagunare orientale: A proposito della varietà di Caorle: Dai rilievi di Ugo Pellis per l'ALI del 1926 e 1932. In Holtus et al. 1997, 3:53-57.
 122. Mannarini, Raffaele. 1997. Una grammatica italiana per l'Alto Adige Cristallo. Rassegna di Varia Umanità 39 (2):25-28.
 123. Marazzini, Claudio. 1999. Da Dante alla lingua selvaggia: sette secoli di dibattito sull'italiano. Studi superiori. Lingua e letteratura itaiana, 376. Rome: Carocci.
 124. Mari-Fabre, Patricia, and Jean Nicolas. 1999. Cours de philologie italienne. 6a ed. Nice: Association des publications de la Faculté des lettres.
 125. Mazzola, Michael L. 1998. Sullo sviluppo del vocalismo romanzo. In Ruffino 1998, 1:221-229.
 126. Meyers, J. 1999. Review of Luigi G. G. Ricci, Problemi sintattici nelle opere di Liutprando di Cremona (Spoleto: Centro italiano di studi medievali, 1996). Moyen Age 105 (1):227-228.
 127. Monachesi, Paola. 1998. Decomposing Italian Clitics. In Balari and Dini 1998:305-357.
 128. Moneglia, Massimo. 1999. Senso e immagini consce nel lessico. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 28:349-372.
 129. Motta, Uberto. 1998. La "questione della lingua" nel primo libro del Cartegiano: dalla seconda alla terza redazione. Aevum--Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche 72:693-732.
 130. Mujdei, Cristi. 1998. Structuration diachronique et système sémantique dans les langues romanes. Termes météorologiques. In Ruffino 1998, 3:589-595.
 131. Oancea, Ileana, and Livia Vasilut_. 1998. Il superstrato culturale latino. Modello lessicale di integrazione romanza. In Ruffino 1998, 3:641-652.
 132. Pacioni, P. 1998. Review of Rainer Bigalke, Basilicatese (Munchen: LINCOM Europa, 1994). Word-- Journal of the International Linguistic Association 49:296-300.
 133. Pellegrini, Giovan Battista. 1999. Chiose a voci ed espressioni pavane. Quaderni Veneti 29:161-176.
 134. Pickett, Emily R., Sheila E. Blumstein, and Martha W. Burton. 1999. Effects of Speaking Rate on the Singleton/Geminate Consonant Contrast in Italian. Phonetica 56:135-157.
 135. Pittau, Massimo. 1997. La lingua etrusca: grammatica e lessico. Nauoro: Insula.
 136. Platen, Christoph. 1998. Review of Uta Seewald, Morphologie des Italienischen (Tübingen: Niemeyer, 1996). Indogermanische Forschungen 103:290-293.
 137. Poch-Olive, Dolors, and Bernard Harmegnies. 1998. Dinámica de los sistemas vocálicos de la lenguas románicas en función de diversos estilos de habla. In Ruffino 1998, 4:223-234.
 138. Prandi, Michele. 1999. Dall'analogia all'inferenza: la motivazione delle espressione idiomatiche. Quaderni di Semantica 20:131-145.
 139. Pulgram, Ernst. 1999. Review of Pier Marco Bertinetto, Il dominio tempo-aspettuale. Demarcazioni, intersezioni, contrasti (Turin: Rosenberg & Sellier, 1997). Language 75:829-832.
 140. Quaglia, Maria Luisa. 1998. Las expresiones modales de 'dinámica neutral' y de 'orientación sujetiva' en dos lenguas romances. In Ruffino 1998, 2:709-718.
 141. Radtke, Edgar. 1997. La questione della lingua e la letteratura dialettale a Napoli nel Seicento. In Holtus et al. 1997, 3:73-85.
 142. Raffaelli, Anna Chiara. 1998. L'Italienische Sprachlehre di Domenico Antonio Filippi (1802): Teoria e pratica linguistica di una grammatica. Studi Trentini di Scienze Storiche 77:445-491.
 143. Roma, Elissa. 1999. Grammaticalizzazione di pronomi soggetto: una strada alternativa. Archivio Glottologico Italiano 84:3-43.
 144. Rontgen, Karl-Heinz. 1998. Review of Uta Seewald, Morphologie des Italienischen (Tübingen: Niemeyer, 1996). Zeitschrift für Romanische Philologie 114:714-719.
 145. Roques, Gabriel. 1998. Review of Alfonso Sella, Modi di dire e proverbi popolari biellesi: nuova raccolta (Alessandria: dell'Orso, 1998). Revue de Linguistique Romane 62 (247-248):486.
 146. Rossari, Corinne. 1997. Les operations de reformulation: analyse du processus et des marques dans une perspective contrastive français-italien. 2a ed. Berne & New York: Lang.
 147. Ruffato, Cesare. 1998. Scribendi licentia. Poesia in volgare padovano. Venice: Marsilio, 1998.
 148. Ruffino, Giovanni. 1998. Atti del xxi Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995. 1: Grammatica storia delle lingue romanze; 2: Morfologia e sintassi delle lingue romanze; 3: Lessicologia e semantica delle lingue romanze; 4: Le strutture del parlato; Storia linguistica e culturale del Mediterraneo; 5: Dialettologia, geolinguistica, sociolinguistica; 6: Edizione e analisi linguistica dei testi letterari e documentari del medioevo; Paradigmi interpretativi della cultura medievale. 6 voll. Tübingen: Niemeyer.
 149. Ruffino, Giovanni. 1999. Gradi di lessicalizzazione nel linguaggio giuridico. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 28:395-412.
 150. Russo, M. 1999. Review of Franco Fanciullo, Raddoppiamento sintattico e ricostruzione linguistica nel Sud italiano (Pisa: Edizioni ETS, 1997). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:567-570.
 151. Sabatini, Francesco, and Vittorio Coletti. 1997. Dizionario italiano Sabatini Coletti (DISC). With Guida all'uso didattico del DISC con gli esercizi per chi studi al'italiano come prima e seconda lingua. CD ROM. Florence: Giunti.
 152. Saltarelli, Mario. 1998. Sulla cardinalità del parametro metrico nell'evoluzione prosodica delle lingue neolatine. In Ruffino 1998, 1:339-348.
 153. Sanguy, Patrice. 1994-1995. About the Meanings of _urrieq, Wied i_-_urrieq and Wied i_-_erqa. Journal of Maltese Studies 25-26:52-57.
 154. Santi, Flavio. 1999. Review of Ruffato 1998. Autografo 15 (39):150-153.
 155. Schwarze, Christoph. 1998. A Lexical-Functional Analysis of Romance Auxiliaries. Theoretical Linguistics 24 (1):83-105.
 156. Schweikard, Wolfgang. 1999. Review of Francesca Sboarina, La lingua di due quotidiani veronesi del secondo Ottocento, ZRPh, Beiheft 266 (Tübingen: Niemeyer, 1996). Zeitschrift für Romanische Philologie 115:203-205.
 157. Seidl, Christian. 1998. Review of Wolfgang Schweikard, Deonomasticon-Italicum (Tübingen: Niemeyer, 1997--). Revue de Linguistique Romane 62 (247-248):475-486.
 158. Seminario di Linguistica Italiana dell'Università di Basilia. 1999. Il lavoro etimologico. Metodologia e tecniche di approccio. Quaderni di Semantica 20:61-106.
 159. Sensini, Marcello con la collaborazione di Federico Roncoroni. 1997. La grammatica della lingua italiana. 81a ed. Milan: Mondadori.
 160. Serianni, Luca. 1999. Review of Martin Maiden, Storia linguistica dell'italiana (Bologna: Mulino, 1998). Studi linguistici italiani 25:108-116.
 161. Sgroi, Salvatore Claudio. 1998. Chi ha paura del dialetto? Ancora un caso di enantiosemia. Quaderni di Semantica 19:127-129.
 162. Sitzia, Paola. 1998. Le comunità tabarchine della Sardegna meridionale: un'indagine sociolinguistica. Cagliari: Condaghes.
 163. Spinozzi Monai, Liliana. 1998. Implicazioni morfosemantiche della deissi: uno studio fondato sulla dialettologia (area slavo-romanza). Archivio Glottologico Italiano 83:45-76.
 164. Stein, Achim. 1999. Rappresentazione semantica dei verbi italiani in un sistema di desambiguazione. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 28:413-432.
 165. Strudsholm, Erling. 1999. Review of Klaus Hölker, Die Possessive des Italiensichen (Münster: Lit, 1996). Revue Romane 34 (1):150-153.
 166. Sugeta, Shigeaki. 1998. Fattori mediterranei negli esiti romanzi? A proposito del cambiamento c > g in posizioni iniziale. In Ruffino 1998, 4:579-584.
 167. Telmon, Tullio. 1998. Sincinemi e omocinemmi. Per un ritorno allo studio della gestualità. In Ruffino 1998, 5:693-700.
 168. Ternes, Elmar. 1997. Der italienische Dialekt der Stadt Asti: Beobachtungen zu Phonetik/Phonologie, Morphologie und Lexikon. In Holtus et al. 1997, 3:87-109
 169. Testa, Enrico. 1999. Review of Conte 1999. Autografo 15:173-177.
 170. Tomescu, Domnita. 1998. Le suffixe latin -aria et sa continuité dans le langues romanes. In Ruffino 1998, 1:403-407.
 171. Toso, Fiorenzo. 1997. Grammatica del genovese: varietà urbana e di koinae. Recco, Genova: Le Mani.
 172. Trumper, John, Marta Maddalon, Maria Teresa Vigolo, and N. Misiti. 1999. Il possibile ruolo della linguistica in rapporto ai saperi naturalistici. Quaderni di Semantica 20:147-168.
 173. Ungarelli, Guilio. 2000. Gianfranco Contini scrittore di lettere. Belfagor 55(gemmaio):31-36.
 174. Vanelli, Laura. 1998. I dialetti italiani settentrionali nel panorama romanzo. Studi di sintassi e morfologia. Rome: Bulzoni.
 175. Veronesi, D. 1999. Review of Maria Teresa Bianco, Valenzlexicon deutsch-italienisch/Dizionario della valenza verbale (Heidelberg: Groos, 1996). Romanische Forschungen 111:480-481.
 176. Vicario, Federico. 1998. Ricognizioni documentarie sul friulano antico. Quaderni dell'Accademia (Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti) 6:11-19.
 177. Vincent, Nigel. 1999. Review of Nunzio La Fauci, Per una teoria grammaticale del mutamento morfosintattico. Dal latino verso il romanzo (Pisa: Edizioni ETS, 1997). Revue Romane 34:129-131.
 178. Vincent, Nigel. 1999. The Evolution of c-Structure: Prepositions and PPs from Indo-European to Romance. Linguistics 37:1111-1153.
 179. Vincent, Nigel. 1999. Review of J. Herman, ed., La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola Rotonda di Linguistica Storica (Tübingen: Niemeyer, 1998). Revue Romane 34 (2):288- 291.
 180. Viola, Gianni E. 1998. La lingua italiana fra tradizione letteraria e società civile: un sommario di storia di lingua italiana. Rome: Bulzoni.
 181. Wandruszka, Ulrich. 1998. Review of Wolfgang Dressler and Lavinia Merlini Barbaresi, Morphopragmatics, Diminutives and Intensifiers in Italian, German and Other Languages (New York: Mouton de Gruyter, 1994). Zeitschrift für Romanische Philologie 114:666-669.
 182. Wanner, Dieter. 1998. Les subordonnées à double complémentateur en roman médiéval. In Ruffino 1998, 1:421-433.
 183. Werner, H. 1999. Review of Uta Seewald, Morphologie des Italienischen (Tübingen: Niemeyer, 1996). Romanische Forschungen 111:85-88.
 184. Windisch, Rudolf. 1997. Ein Vorlaufer der Dialektforschung in Italien: Bernardino Biondelli (1804-1886). In Festschrift für Werner Bahner zum 70. Geburtstag Kontinuität und Innovation. Studien zur Geschichte der romanischen Sprachforschung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, edd. Gerda Hassler and Jurgen Storost, 211-235. Munster: Nodus.
 185. Wuest, Jakob. 1998. Review of Gunter Holtus, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik II, 1: Latein und Romanisch, Historisch-vergleichende Grammatik der romanischen Sprachen (Tübingen: Niemeyer, 1996). Revue de Linguistique Romane 62 (247-248):464-470.
 186. Zamora Muñoz, Pablo. 1998. Las frases idiomáticas pragmáticas italianas: las marcas di situación y sus equivalencias en español. Estudios románicos 10:107-125.
 187. Zangrandi, Alessandra. 1998. Il lessico del "Marco Visconti" di Tommaso Grossi nella prima edizione milanese: La componente dialettale e popolare. Lingua e Stile 33 (2):267-300.
 
OCCITAN: Maurice Westmoreland, University at Albany (2000)
 1. Alen Garabato, Maria Carmen. 1998. Aperçu des résultats d'une analyse lexico-sémantique et sociopragmatique du texte toulousain de la période révolutionnaire. In Actes de colloque "Jeunes Chercheurs en domaine occitan" (Montpellier, 28 février-1er mars 1997). Montpellier: AIEO. Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes 14:79-90.
 2. Alén, Maria Carmen, and Henri Boyer. 1999. L'occitan sur Internet: signe des temps, champ du cygne ou pied de nez? Lengas 46:21-32.
 3. Alibert, Louis. 1997. Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens. 6th ed. Toulouse: IEO. 699 pp.
 4. Auzanneau, Michelle. 1999. Situations régionales françaises et frontalières. Plurilinguismes 17:1-13.
 5. Baldinger, Kurt, and Nicoline Hörsch. 1997. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan. Supplement Fasc. 6. Tübingen: Niemeyer. Pp. 481-560.
 6. Baldinger, Kurt, and Nicoline Hörsch. 1998. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon. Supplement Fasc. 9. Tübingen: Niemeyer. Pp. 624-720.
 7. Baldit, Jean-Pierre. 1998. A propos du dialecte marchois. La Clau Lemosina 121:20-23.
 8. Baldit, Jean-Pierre. 1998. La perception du dialecte marchois dans la Creuse (1). La Clau Lemosina 123:10-12.
 9. Bazalgues, Gaston. 1997. L'Occitan: de la scripta médiévale au patois. Quercy Recherche 87:42-46.
 10. Bérengier, Pierette. 1998. Li capoulié dóu Felibrige, la lengo e l'identita dins li discours de Santo-Estello de 1876 à 1982. In Gourc and Pic 1998, 2:695-699.
 11. Bergougnioux, Gabriel. 1997. L'Université et les patois (1850-1914). Lengas 42:135-152.
 12. Bérot, Marcellin. 1998. La Vie des hommes de la montagne dans les Pyrénées, racontée par la toponymie. Préface de Jean-François Le Nail. Milan: Parc National des Pyrénées. 388 pp.
 13. Bertrand, Régis. 1997. Usage linguistique et textes en provençal: Travaux récents sur les XVIIe-XVIIIe s. et la première moitié du XIXe siècle. Provence Historique 188:339-346.
 14. Bessat,Hubert, and Claudette Germi. 1998. Balme dans les dialectes et les toponymes de l'arc alpin occidental et à sa périphérie. In Ruffino 1998, 5:69-81.
 15. Billy, Pierre-Henri. 1998. Les Limites territoriales dans la toponymie de la France. Nouvelle Revue d'Onomastique 31-32:157-198.
 16. Bonnet, Marie Rose. 1998. Le Style direct dans les textes médievaux non littéraires en langue d'oc. In Gourc and Pic 1998, 1:45-61.
 17. Bòsc, Zefir. 1997. Plantas e èrbas dels cantons d'Entraigas e de Mur-de-Barrés, d'après les florulas de Joan Carbonèl. Aurillac: Lo Convise.
 18. Bòsc, Zefir. 1997. Les Gabarriers du Lot, lorsque la haute valée d'Olt était naviguée. Rodez: Editions du Grelh Roërgàs. 218 pp.
 19. Bouquin, Jacques. 1997. La Question des dialectes et des patois dans la philologie romane du XIXe siècle (1840-1872) d'après les ouvrages qui ont concouru pour le Prix Volnay. Lengas 42:83- 101.
 20. Bouvier, Jean-Claude. 1997. Etat actuel des travaux sur les ethnotextes. Le Français Moderne 65/1:35- 43.
 21. Bouvier Jean-Claude, and Claude Martel. 1998. Pratiques et représentations de la langue d'oc en Provence: Le 'vrai provençal' et les autres. In Gourc and Pic 1998, 2:701-715.
 22. Boyer, Henri. 1997. Configurations et traitement des conflits de langues intra- et intercommunautaires: un cadre de référence sociolinguistique. Lengas 41:95-102.
 23. Boyer, Henri. 1999. Regards sur la situation sociolinguistique de l'espace occitan. Fin de substitution? Plurilinguismes 17:133-155.
 24. Brea, Mercedes, and Francisco Fernández Campo. 1998. El vocabolario provenzal-italiano de Angelo Colocci. In Ruffino 1998, 4:339-350.
 25. Brun-Trigaud, Guylaine. 1997. Un aspecte de la dualité Paris / Montpellier: l'enquête Tourtoulon et Bringuier. Lengas 42:153-62.
 26. Callewaert, Augustijn. 1998. Entreb[r]escar los motz: à propos d'un terme poétologique chez les troubadours. In Gourc and Pic 1998, 1:115-122.
 27. Calvet, Antoine, ed. 1997. Le Rosier alchimique de Montpellier. Lo 'Rosari'. Paris: Sorbonne UP. 134 pp.
 28. Camps i Prat, Montserrat. 1998. Elio Abert et le choix de la langue de création littéraire. In Gourc and Pic 1998, 2:607-616.
 29. Cantalausa, Joan de. 1998. Du gallo-roman parlé à l'église au VIIIe siècle au gallo-roman écrit du Xe siècle. In Gourc and Pic 1998, 1:3-6.
 30. Caserio, Jean-Louise, Stéphane Vilarem, and Barthélémy Civaregna, eds. 1998. Le lexique français- roquebrunois. Menton: Société d'Art et d'Histoire du Mentonnais.
 31. Cerdà Subirachs, Jordi. 1998. Projet d'unification orthographique catalano-occitane: l'utopie étymologiste. In Actes de colloque "Jeunes Chercheurs en domaine occitan" (Montpellier, 28 février-1er mars 1997). Montpellier: AIEO. Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes 14. Pp. 97-102.
 32. Chambon, Jean-Pierre. 1997. Un catalanisme passé inaperçu: Aocc. cavet 'sorte de houe'. Revue de Langes Romanes 101/2:207-209.
 33. Chambon, Jean-Pierre. 1998. Notes lexicologiques d'ancien occitan. In Dieter Kremer, ed., Homenaxe a Ramón Lorenzo, 2. Vigo: Galaxia. Pp. 797-806.
 34. Chambon, Jean-Pierre. 1998. Identité langagière des élites cultivées d'Arvernie autour de l'an Mil et la scripta latina rustica: réflexions à propos du Breve de libros du chapitre cathédral de Clermont (984-1010). Revue de Linguistique Romane 62:381-408.
 35. Chambon, Jean-Pierre. 1998. Sur la date, la localisation et le lexique d'un document partiellement rédigé en ancien occitan d'Auvergne: le censier des vignes à part de fruits du cartulaire de Sauxillanges. Lengas 43:37-50.
 36. Chambon, Jean-Pierre. 1998. Vergere est roman. In Jean-Claude Faucon, Alain Labbé, and Danielle Queruel, eds., Miscellanea mediaevalia. Mélanges offerts à Philippe Ménard, 1. Paris: Champion. Pp. 337-348.
 37. Chambon, Jean-Pierre and Christian Hérilier. 1998. Sur un des plus anciens textes en occitan d'Auvergne: un bref de cens, passé inaperçu, du monastère de Sauxillanges. Lengas 43:7-36.
 38. Chatbèrt, Ramon. 1998. Formacions adverbialas amb s final. Oc 330/50:31-34.
 39. Chateaureynard, Marie-Anne. 1998. L'occitan aujourd'hui dans les Pyreénées-Atlantiques. In Actes de colloque "Jeunes Chercheurs en domaine occitan" (Montpellier, 28 février-1er mars 1997). Montpellier: AIEO. Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes 14:103-105.
 40. Chateaureynard, Marie-Anne. 1998. Lecture de l'enquèsta 'Practicas e representacions de l'occitan dens los Pirenèus Atlantics'. Lengas 43:117-142.
 41. Chevalier, Jean-Claude. 1997. Le baron de Tourtoulon et la consitution d'une géographie linguistique. Lengas 42:163-170.
 42. Chirio, Jacques. 1997. Una plassa de Nissa, una plaça de Nissa, una plaça de Niça? Lou Sourgentin 128:53.
 43. Chirio, Jacques. 1997. Nissa o Niça? Lou Sourgentin 129:53.
 44. Chirio, Jacques. 1998. Contre les concours de dictée: les raisons de notre position. Lou Sourgentin 134:49-50.
 45. Coq, M.S. 1997. Parlars d'oïl et d'oc dau despartament de Charanta. La Clau Lemosina 118:22-23.
 46. Corradini Bozzi, Maria Sofia. 1998. Per l'edizione della versione occitanica del Thesaur Pauperum. In Ruffino 1998, 6:83-93.
 47. Dalbera, Jean-Philippe. 1997. Le littoral français et les côtes corses. In Marcato 1997:23-32.
 48. Dietz, Klaus. 1999. Die gotischen Lehnworter mit au im Altprovenzalischen und die Rekonstruktion des gotischen Lautsystems. Sprachwissenschaft 24/2:127-156.
 49. Domenge, Jean-Luc. 1998. Grammaire du provençal varois. Morphologie. La Farlède: Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dóu Provençau. 232 pp.
 50. Dufaud, Joannès. 1998. Dictionnaire Français-Nord-Occitan (Vivarais et Velay). St-Julien-Molin- Molette: Ed. J.-P. Huguet. 336 pp.
 51. Effantin, Jean-Michel. 1998. Sus realizar e sus -esa/essa. LigamDiGaM 12:40-41.
 52. Eygun, Jean. 1998. Essai de comparaison des graphies des fors de Béarn (1552) et de Soule (1553), premiers livres imprimés en occitan gascon. Lengas 43:51-68.
 53. Faure, André. 1998. Noms de lieux et noms de familles des Hautes-Alpes. Gap: Espaci occitan. 442 pp.
 54. Field, Thomas T. 1998. Les Contextes linguistiques du Dictionnaire béarnais ancien et moderne de Vastin Lespy et Paul Raymond. In François Pic, ed., Vastin Lespy (1817-1897). Pau: Editions Marrimpouey. Pp. 83-105.
 55. Fischer, Johann. 1998. L'occitanico nel Piemonte. In Ruffino 1998, 5:309-318.
 56. Fontelles, Antoni. 1998. El conjunt occitano-romànic: implicacions socials, politics i culturals. In Gourc and Pic 1998, 2:725-737.
 57. Fornés, Lluís. 1998. La Llenga valenciana entre l'occità, el català i l'aragonés (estudi en el diasistema occitano-romànic). In Gourc and Pic 1998, 2:669-676.
 58. Gardy, Felipe. 1999. Leis Eglògas de Pèir de Garròs: melancolia e melancolia lingistica. Lengas 46:95- 112.
 59. Gardy, Philippe. 1998. Beziat, beziadom, beziaduro: d'une 'manière' toulousaine au XVIIe siècle (P. Godolin, G.-G. Dastros). In Gourc and Pic 1998, 2:553-569.
 60. Gauthier, Pierre. 1998. Formes verbales occitanes dans les textes poitevins-saintongeais du XIIIe au XVIIIe siècle. In Ruffino 1998, 6:177-189.
 61. Giroussens, Philippe. 1999. L'occitan est-il une discipline? Lengas 46:7-20.
 62. Glessgen, Martin-Dietrich. 1997. Die Okzitanishen Urkunden im Departement Alpes-de-Haute-Provence: Untersuchung einiger graphischer, phonetischer und morphologischer Erscheinungen. Zeitschrift für Romanische Philologie 113/1:154-158.
 63. Gourc, Jacques, and François Pic, eds. 1998. Toulouse à la croisée des cultures. Actes du Ve Congrès international de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes (Toulouse, 19-24 août 1996). 2 vols. Pau: Association Internationale d'Etudes Occitanes. 814 pp.
 64. Gourdon, Marie-Louise. 1999. La quête de la "bonne graphie". Les motivations de choix graphique en Pays d'Oc au XIXe siècle. Lengas 45:7-52.
 65. Grzega, Joachim. 1998. Die Galloromanischen Bezeichnungen der Lakritze: Zu den Bereichen Etymologie, Onomasiologie und Bezeichnungswandel unter besonderer Berucksichtigung der Volksetymologie. Grazer-Linguistische-Studien 49:13-28.
 66. Guida, Saverio. 1997. Il limosino di Briva. Cultura Neolatina 57/3-4:167-197.
 67. Hahn, Uta. 1998. René Nelli: le langage à contre courant. In Actes de colloque "Jeunes Chercheurs en domaine occitan" (Montpellier, 28 février-1er mars 1997). Montpellier: AIEO. Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes 14:107-113.
 68. Hébert, Michel. 1997. Latin et vernaculaire: quelles langues écrit-on en Provence à la fin du Moyen Age. Provence Historique 188:281-299.
 69. Herman, Jószef. 1998. La Situacion linguistique dans la Gallia Narbonensis et les origines de la séparation du domaine francais et du domaine provençal. In Ruffino 1998, 4:455-466.
 70. Higounet-Nadal, Arlette. 1998. Le Périgord dans le grand Cartulaire de La Sauve Majeure [bénédictine]. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord 125/1:57-66.
 71. Higounet-Nadal, Arlette. 1998. Toponymes et vocables Sainte-Marie en Périgord au Moyen Age. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord 125/3:419-433.
 72. Hoekstra, Dirk. 1998. La Guerre des Albigeois dans la version du manuscrit de Merveille. In Gourc and Pic 1998 1:205-209.
 73. Horst, Cor van der. 1998. Documents linguistiques, examen dialectologique. In Gourc and Pic 1998, 1:17-29.
 74. Jones, Trevor. 1998. L'Engagement occitan de trois ecrivains limousins. In Gourc and Pic 1998, 2:623-628.
 75. Julien, Danielle. 1998. Statut et fonctions de la langue dans l'oeuvre de Robert Lafont. In Gourc and Pic 1998, 2:527-535.
 76. Klingebiel, Kathryn. 1997. Occitan Studies. Language. Year's Work in Modern Language Studies 59:257-279.
 77. Klingebiel, Kathryn. 1998. Cora, quora 'quand': étude sémantique. In Gourc and Pic 1998, 1:31-43.
 78. Klingebiel, Kathryn. 1998. Occ. can 'quand': étude diachronique. In Ruffino 1998, 3:373-385.
 79. Klingebiel, Kathryn. 1999. Bibliography of Occitan Linguistics for 1997-1998. Tenso 14/2:164-250.
 80. Klingebiel, Kathryn. 1999. Bibliographie Linguistique (1983-1997) de l'Ancien Occitan (Association International d'Etudes Occitanes 8). Birmingham: AIEO. 296 pp.
 81. Kremnitz, Georg. 1997. Le pluralinsguisme en littérature. In Georges Péladan, ed. Actes de l'Université d'Eté 1996. Nîmes: Maison pour l'animation et la recherche populaire occitane. Pp. 173-202.
 82. Kremnitz, Georg. 1998. Perspectives pour l'occitan et les autres langues minoritaires en France, ou possibilité et limites des politiques linguistiques. In Gourc and Pic 1998, 2:687-694.
 83. Kremnitz, Georg. 1998. Problèmes de la traduction littéraire. Prolégomènes à une sociologie historique de la traduction littéraire. Lengas 44:69-84.
 84. Kunert, Hans Peter. 1998. Les Occitans en Italie et en France: un problème de conscience linguistique. In Gourc and Pic 1998, 2:717-724.
 85. Lafita, Jann. 1998. Sus la grafia de Reclams. LigamDiGaM 12:36-39.
 86. Lafita, Jann. 1998. Let the fish in the British sea, o, Arresponsa a Jacme Taupiac. LigamDiGaM 12:25- 34.
 87. Lafita, Jann. 1998. Toponimes gascons. LigamDiGaM 12:42-48.
 88. Lafitte, Jean. 1997. Gascon, occitan et langue d'oc. Estudis Occitans 22:15-22.
 89. Lafitte, Jean. 1998. La Graphie du béarnais chez Lespy. LigamDiGam 10:21-41.
 90. Lafitte, Jean. 1998. Vocabulari: reguèrc, en gascon et en occitan; les mois de l'année d'après le Registre de B. de Luntz, notaire de Fébus (XIVe s.). LigamDiGaM 10:10-14.
 91. Lafitte, Jean. 1998. Punts de grafia. LigamDiGaM 10:42-44.
 92. Lafitte, Jean. 1998. De la reduccion de -nn- etimologic. LigamDiGaM 10:9-10.
 93. Lafont, Nadal. 1997. Lo parler auvernhat d'a Chailada. Lo Convise 20:9-13.
 94. Lafont, Robert. 1997. Quarante ans de sociolinguistique à la périphérie. Paris: L'Harmattan. 236 pp.
 95. Lafont, Robert. 1999. Du geste à la parole, par l'anamorphose. Lengas 45:53-64.
 96. Lagarde, Andrieu. 1998. De totas las colors. Gai Saber 472:217-220.
 97. Laux, Christian. 1997. Quin ròtle jogarà lo Conselh de la lenga occitana. L'Occitan 130:4-5.
 98. Laux, Christian. 1997. Ensenhament bilingüe en Olt e Garona. L'Occitan 131:4.
 99. Laux, Christian. 1998. L'Occitan, langue du droit et des affaires dans les registres notoriaux de l"Albigeois au XVIe siècle. In Gourc and Pic 1998, 2:649-655.
 100. Lavalade, Yves. 1997. Bestiaire occitan: bestiari lemosin. Neuvic-Entier: Editions de la Veytizou. 172 pp.
 101. Marcato, Gianna, ed. 1997. I dialetti e il mare: Atti del congresso internazionale di studi in onore di Manlio Cortelazzo (Chioggia, 21-25 Settembre 1996). Quaderni di dialettologia 1. Padova: Unipress.
 102. Marichy, Christine. 1998. Toponymie vécue et cadastre: l'exemple de l'Hérault. Nouvelle Revue de'onomastique 31-32:61-82.
 103. Martel, Philippe. 1997. Les Félibres, leur lange, et les linguistes, ou le grand malentendu. Lengas 42:105-122.
 104. Martin, Guy, and Bernat Mouin, eds. 1998. Grammaire provençale et cartes linguistiques. Aix-en- Provence: CREO Provence. 224 pp.
 105. Martin, Jean-Baptiste. 1997. Le Parler occitan d'Yssingeaux (Haute-Loire). Yssingeaux: Histoire et Patrimonie - Ville de Yssingeaux. 264 pp.
 106. Massot, Georges. 1997. La Langue d'oc en Vivarais et en Ardèche. Privas: Archives départementales & Association MATP.
 107. Medina Grande, Rosa Maria. 1999. Occitan antiguo pas y miga (mija, mi[c]a...): análisis del comportamiento distribucional de estos términos. Tenso 14/2:111-154.
 108. Meisenberg, Trüdel. 1998. Les Occitans et la langue d'Oc: Unité et diversité. Perception interne et externe à travers le temps et l'espace. In Gourc and Pic 1998, 2:657-667.
 109. Meliga, Walter. 1998. Ca/cha nella scripta trobadorica. In Ruffino 1998 6:339-349.
 110. Merle, René. 1997. Raynouard et la graphie du provençal: una rupture culturelle. Lengas 42:55-58.
 111. Merle, René. 1999. Quelques remarques sur l'usage de la langue d'oc dans la propoganda démocrate-socialiste sous la Seconde République. Lengas 46:33-44.
 112. Monteil, Pierre. 1997. Le Parler de Saint-Augustin: description linguistique d'un micro-dialecte occitan de Corrèze, 2: Lexique. Limoges: PULIM. 451 pp.
 113. Moran i Ocerinjauregi, Josep. 1998. Cronicó de Perpinyà (segle XIII). Estudi filologic e lingüistic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 65 pp.
 114. Mouly, Charles. 1997. Dictionnaire de la Cantinou. Portet-sur-Garonne: Loubatières.
 115. Murat, Francès de. 1997. Vocabulaire du parler de la région de Sainte-Eulalie (1). La Cabreta 148:5-15. [a-m]
 116. Murat, Francès de. 1998. Vocabulaire du parler de la région de Sainte-Eulalie (2). La Cabreta 150:2-9. [n-y]
 117. Nariòo, Gilabèrt. 1997. Per mei que forcèssi. Païs Gascons 178:14.
 118. Nariòo, Gilabèrt. 1997. A prepaus de la plaça deu complement de un grop verbau. Païs Gascons 179:15.
 119. Nariòo, Gilabèrt. 1998. L'accentuacion. Païs Gascons 179:13.
 120. Nariòo, Gilabèrt. 1998. Forum o fòrum, referèndum o referendum? Païs Gascons 187:14.
 121. Penella i Ramon, Artur. 1998. La l llatina en el diasistema occitano-romànic. Paraula d'Oc 2:44-48.
 122. Péronnet, Michel. 1998. Le Territoire du praxème Cévennes / Cévenol: définir une identité. In Christian Camps and Carlos Heusch, eds., Languedoc - Rousillon - Catalogne. Etat, nation, identité culturelle régionale (des origines à 1659) (Actes du colloque 20-22 mars 1997). Montepellier: Université Paul-Valéry. Pp. 365-380.
 123. Perugi, Maurizio. 1997. Linguistica e 'trobar clus'. Studi Medievali 38/1:341-375.
 124. Poujadi, Patrici. 1997. Situacion lingüistica de la Val d'Aran al sègle XVII e produccion en occitan. Tèxtes Occitans 2:55-70.
 125. Puyrigard, Michel. 1998. Estudi o ben tot estudi! La grafia dau lemosin: lo peiregòrd. Lo Bornat 2:24-29.
 126. Quint, Nicolas. 1997. Aperçu d'un parler occitan de frontière: le marchois. La Clau Lemosina 118:1-10.
 127. Quint, Nicolas. 1998. Le Parler occitan alpin du pays de Seyne: Alpes-de-Haute-Provence. Paris: L'Hartmattan. 131 pp.
 128. Rapin, Christian. 1998. Cedar e cedir. Occitans! 73:19.
 129. Ravier, Xavier. 1998. Sur le lexique du peuplement en Gascogne et en Languedoc: les mots fondamentaux. Nouvelle Revue d'Onomastique 31-32:37-60.
 130. Ricketts, Peter T., ed, with Cyril P. Hershon. 1998. Le Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Vol. 3. London: AIEO. 479 pp.
 131. Rüdiger, Jan. 1998. Tolosa e paratge: Aristocratie urbaine et grammaire d'une mentalité. In Actes du colloque"Jeunes Chercheurs en domaine occitan" (Montpellier, 28 février-1er mars 1997). Montpellier: AIEO. Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes 14:72-78.
 132. Ruffino, Giovani, ed. 1998. Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Palermo, 18-24 settembre 1995). vol . 1: Grammatica storica delle lingue romanze; vol. 2: Morphologia e sintassi delle lingue romanze; vol. 3: Lessicologia e semantica delle lingue romanze; vol. 4: Le strutture del parlato; Storia linguistica e culturale del Mediterraneo; vol. 5: Dialettologia, geolinguistica, sociolinguistica; vol. 6: Edizione e analisi linguistica dei testi letterari e documentari del medioevo; Paradigmi interpretativi della cultura medievale. Tübingen: Niemeyer.
 133. Sabatier, Marcelle. 1996. Le Parler de l'Aveyron. Nîmes: Lacour. 93 pp.
 134. Salvat, Joseph. 1998. Gramatica Occitana dels parlars lengadocians, 5th ed. (Revised by Enest Nègre). Toulouse: Collège d'Occitania. 187 pp.
 135. Sarrazin, Sophie. 1998. Le Catalan face à l'occitan (XIIe-XVe siècles): pour une rédéfinition de la bipartition ibéro vs. gallo-roman. In Christian Camps and Carlos Heusch, eds. Languedoc - Rousillon - Catalogne. Etat, nation, identité culturelle régionale (des origines à 1659) (Actes du colloque 20-22 mars 1997). Montpellier: Université Paul Valéry. Pp. 339-350.
 136. Sauzet, Patric. 1998. Future e clitics. In Gourc and Pic 1998, 2:393-402.
 137. Sumien, Domergue. 1998. Convencion sus lo provençau, l'aupenc e lo niçard. Occitans! 84:18-19.
 138. Taupiac, Jacme. 1997. Lo buòu. L'Occitan 131:8.
 139. Taupiac, Jacme. 1998. Lo morfèma de la primèira persona del singular en occitan. In Gourc and Pic 1998, 2:387-392.
 140. Taupiac, Jacme. 1998. Deishatz lo peish gascon dins l'aigua occitana! LigamDiGaM 12:20-24.
 141. Taupiac, Jacme. 1998. Grafias preconizadas pel Conselh de la lenga occitana. Gai Saber 470:124-125.
 142. Teulat, Roger. 1998. Les Types syntaxiques mon paire et lo meu paire dans les plus anciens textes. In Gourc and Pic 1998, 1:7-16.
 143. Toscano, Reinat. 1998. Gramàtica niçarda. Belin-Beliet: Princi Negre. 161 pp.
 144. Toscano, Reinat. 1998. Grafia dau Provençau e dau Niçard. Occitans! Num spécial 85-86:15-16.
 145. Unlandt, Nico. 1998. Le Vocabulaire religieux des premiers troubadours et minnesinger: Comparaisons des champs sémantiques dieus et got. In Anton Tobar, ed., Le Rayonnement des Troubadours. Amsterdam: Rodopi. Pp. 297-311.
 146. Viaut, Alain. 1997. Le Concept du sud et l'occitan. Garona 14:33-47.
 147. Wiedermann, Michel. 1997. Le Glossaire d'André Berry dans les Esprits de Garonne. Garona 14:85- 102.
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (2000)
 1. Almeida, Manoel Mourivaldo Santiago. 1999. Aspectos morfológicos da Anchora Medicinal de 1721: Introdução ao estudo das desinências verbais de um texto do português setecentissta. Estudos Lingüísticos 28:354-60.
 2. Almeida, Marta Reis. 1999. Compound Words in Brazilian Portuguese (Semantics, Morphology, Grammar, Expressions). Ph.D. dissertation, U. of Florida. DAI 60-06A: 2002.
 3. Almeida, Valéria Paz de. 1999. A organização do discurso argumentativo: Análise do plano argumentativo no discurso poético. Estudos Lingüísticos 28:347-53.
 4. Ambar, Manuela. 1999. Infinitives vs. Paraticiples. In Trevino, Esthela & José Lema, eds. Semantic Issues in Romance Syntax. Amsterdam: Benjamins. 1-20.
 5. Aquino, Patrícia A. de. 1999. O papel das vogais reduzidas pós-tônicas na construção de um sistema de síntese concatenativa para o português do Brasil. Estudos Lingüísticos 28:361-66.
 6. Araújo, Sônia Maria de Mello. 1999. A reformulação textual na interação adulto-criança. Estudos Lingüísticos 28:367-72.
 7. Avelar, Juanito Ornelas de. 1999. As orações subjetivas na fala culta carioca: Anteposição e posposição. Estudos Lingüísticos 28:373-78.
 8. Bagno, M. 1999. A Língua de Eulália. São Paulo: Contexto.
 9. Baptiste, Jorge; Elisabete Marques Ranchhod. 1998. Propriétés des phrases elementaires associées à l'expression de grandeurs mesurables: Exemples du portugais. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 214,3-4:49-61.
 10. Baptiste, Marlyse. 1999. On the Nature of the Morpheme E in Capeverdean Creole: To be or not to be? In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 25-47.
 11. Barbosa, Jorge Morais. 1998. Détermination epithetique et détermination predicative. Linguistique: Revue de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle 34,2:15-20.
 12. Barbosa, Maria Aparecida, et al. 1999. Conceitos e denominações: Relações em lexicologia, lexicografia e terminologia. Estudos Lingüísticos 28:118-25.
 13. Bartens-Adawonu, Angela. 1999. A gênese dos crioulos caboverdianos por difusão componencial e a importância dos estudos dialectológicos. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 67-88.
 14. Barros, Lídia Almeida. 1999. Aspectos da dinâmica lexical no domínio da medicina: A nômina anatômica. Estudos Lingüísticos 28:385-90.
 15. Baxter, Alan N.; Dante Lucchesi. 1999. Un paso más hacia la definición del pasado criollo del dialecto afro-brasileño de Helvécia (Bahia). In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 119-41.
 16. Berlinck, Rosane de Andrade. 1999. Sobre a posposição do sujeito nas comédias de José de Alencar. Estudos Lingüísticos 28:269-76.
 17. Bernardineli, Andréia. 1999. Análise da estrutura silábica em uma Cantiga de D. Dinis. Estudos Lingüísticos 28:391-97.
 18. Bezerra, Vanderlei. 1999. Problemas de pontuação em textos produzidos por alunos de 3a e 4a séries do 1o grau. Estudos Lingüísticos 28:398-402.
 19. Bianco, Jaciara Eliana. 1999. A posição do clítico acusativo nas comédias de José de Alencar. Estudos Lingüísticos 28:290-95.
 20. Bisol, L. (org.) 1999. Introdução a Estudos de Fonologia do Português Brasileiro. 2a. ed. Porto Alegre: Edipucrs.
 21. Bonini, Adair. 1999. Reflexões em torno de um conceito psicolingüístico de tipo de texto. D.E.L.T.A. 15.2:301-318.
 22. Born, Joachim. 1998. Brasilianische Akronyme und Abkurzungsworter, II, 1. Lebende Sprachen: Zeitschrift für Fremde Sprachen in Wissenschafat und Praxis. 43,2:76-79.
 23. Bortolotto, N. 1998. A Interlocução na Sala de Aula. São Paulo: Martins Fontes Editora.
 24. Brait, Beth. 1998. Sujeito e linguagem: A constitutiva alteridade. Cadernos de Estudos Lingüísticos 35:77-93.
 25. Brandô, Helena H. Nagamine. 1998. Subjetividade, Argumentação, Polifonia: A Propaganda da Petrobrás. São Paulo: Editora UNESP Fundação.
 26. Brito, Ana Maria. 1999. Português europeu/Português brasileiro: Algumas diferenças sintácticas. (Pre) Publications (Denmark) 168:12-34.
 27. Bueno, Elza Sabino da Silva. 1999. O uso da variantes nós e a gente pela comunidade de bóias-frias da região de Assis. Estudos Lingüísticos 28:403-09.
 28. Camacho, Roberto Gomes. 1999. Construções passivas e funções pragmáticas. Estudos Lingüísticos 28:410-16.
 29. Camargo, Diva Cardoso de. 1999. Os textos jurídico e corporativo e as modalidades tradutórias. Estudos Lingüísticos 28:417-23.
 30. Cambraia, César Nardelli. 1999. A variação morfológica no 'Livro de Isaac' (Cod. Alc. 461): ; A vogal temática do particípio passado dos verbos de 2a conjugação. Estudos Lingüísticos 28:182-87.
 31. Cardoso, João Nuno P. Correa. 1998. Estudo de sociolinguística escolar em torno das atitudes das crianças de Maputo, I. Revista Portuguesa de Filologia 22:205-67.
 32. Cardoso, João Nuno P. Correa. 1998. 'Posso afirmar "de que" os (e)leitores estão esclarecidos!': Apontamentos de sociolingüística. Annali Istituto Universitario Orientale (Naples) 40,2:455-58.
 33. Careno, Mary Francisca do. 1999. Traços sintáticos do português popular brasileiro usado em comunidades negras rurais. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 503-23.
 34. Carvalho, Ana Maria. The Social Distribution of Uruguayan Portuguese in a Bilingual Border Town (Portuguese, Sociolinguistics, Langauges in Contact, Dialect Diffusion). Ph.D. dissertation U. of California. DAI 60-03A: 0722.
 35. Carvalho, Nildemir Ferreira de. 1999. Gênero e mudança de significação nominal. Estudos Lingüísticos 28:436-42.
 36. Cerqueira, Vicente C. 1999. Acquisição de possessivos. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:47-69.
 37. Chacon, L. 1998. Ritmo da Escrita: Uma Organização do Heterogêneo da Linguagem. São Paulo: Martins Fontes Editora.
 38. Chacoto, Lucília. 1998. Les noms predicatifs construits avec fazer (faire) ao Moyen Age. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 24,3-4:127-44.
 39. Charpentier, Jean-Michel. 1999. O crioulo português de Macau teve influência na formação dos pidgins ingleses do Pacífico? In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 355-69.
 40. Clements, J. Clancy. 1999. La monogenesis y la formación de algunos criollos de base portuguesa. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 277-93.
 41. Correa, Vilma Reche. 1999. Aprendendo a relativa padrão na escola. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:71-83.
 42. Costa, Joô, ed. 1999. Portuguese Syntax: New Comparative Studies. New York: Oxford University Press.
 43. Cunha, Maria Angélica Furtado da; Mariângela Rios de Oliveira; SebastiãoVotre. 1999. A interação sincronia/diacronia no estudo da sintaxe. D.E.L.T.A. 15.1:85-111.
 44. Cunha, Maria Jandyra; Percília Santos. 1999. Educação de professores/pesquisadores de português como segunda língua. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 15-23.
 45. Cunha, Maria Jandyra; Percília Santos. 1999. O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras): A possibilidade de um diagnóstico na Universidade e Brasília. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 113- 121.
 46. Cyrano, Sônia Maria Lazzarini. 1999. A categoria 'INFL' no português brasileiro. Estudos Lingüísticos 28:449-54.
 47. Davies, Mark. 1999. The Historical Development of Subject Raising in Portuguese: A Corpus-Based Approach. Neuphilologische Mitteilungen (Finland) 100,1:95-110.
 48. Dias-da-Silva, Bento Carlos. 1999. Concepçõeas e finalidades da análise gramatical e o processamento automático das línguas naturais. Estudos Lingüísticos 28:46-65.
 49. Duarte, Cristiane. 1998. A questão do implícito na elaboração de propagandas publicitárias. Cadernos de Estudos Lingüísticos 35:147-52.
 50. Duarte, Paulo Mosânio Teixeira. 1999. Contribuição para o estudo do pseudoprefixo em português. D.E.L.T.A. 15.2:343-353.
 51. Fávero, Leonor Lopes; Maria Lúcia C.V. O. Andrade; Zilda G. O. Aquino. 1999. Oralidade e Escrita: Perspectivas para o Ensino de Língua Materna. São Paulo: Cortez.
 52. Fiorin, José Luiz. 1999. Discurso e categorias de enunciação. Estudos Lingüísticos 28:16-29.
 53. Fiorin, José Luiz. 1999. Sendas e veredas da semiótica narrativa e discursiva (Towards a Semiotics Theory). D.E.L.T.A. 15.1:177-207.
 54. Foltran, Maria José. 1999. Predicados secundários e a natureza aspectual do predicado primário. Estudos Lingüísticos 28:501-06.
 55. Funari, Pedro Paulo Abreu. 1999. Lingüística e arquelolgia. D.E.L.T.A. 15.1:161-176.
 56. Gamberotto, Bruno. 1999. Línguas africanas e o léxico do português do Brasil: Um encontro lingüístico e cultural. Estudos Lingüísticos 28:215-21.
 57. Gartner, Eberhard. 1998. Uma nova gramática do português para alemães. Revista Portuguesa de Filologia 22:1-25.
 58. Gärtner, Ed. (ed.) 1997. Pesquisas Lingüísticas em Portugal e no Brasil. Frankfurt am Main: Vervuert; Madrid: Iberoamericana. Vol. 4 da Série Lingüística Iberoamericana.
 59. Gonçalves, Carlos Alexandre. 1999. O fenômeno da focalização e a interface fonologia-sintaxe. D.E.L.T.A. 15.2:319-342.
 60. Gonçalves, Sebastião Carlos Leite. 1999. O papel de L1 na aquisição de L2: Um estudo de caso no comunidade Yuba. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:147-61.
 61. González, Neide T. Maia. 1999. Sobre a aquisição de clíticos do espanhol por falantes nativos do português. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:163-76.
 62. Guimarães, Maria de Nazaré Serra Silva e. 1999. Da sedução no ensino de língua: O discurso publicitário como estratégia pedagógica. Estudos Lingüísticos 28:518-21.
 63. Guy, Gregory R. 1996. Form and function in linguistic variation. In Guy, G. R. et ali, eds. Towards a Social Science of Language: Papers in Honor of William Labov. Vol. 1 Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. [Portuguese examples]
 64. Hofling, Camila; Beatriz N. O. Longo. 1999. A metalinguagem lexicográfica: Análise crítica de dicionários. Estudos Lingüísticos 28:522-27.
 65. Holm, John. 1999 A comparison of Serial Verb Constructions in Cape Verdean and Other Creoles. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 297-319.
 66. Holm, John A.; Gerardo A. Lorenzino; Heliana R. de Mello. 1999. Diferentes grados de reestructuración en dos lenguas vernáculas: El español caribeño y el portugués brasileño. In Ortiz Lopez, Luis A., ed. El Caribe hispánico: Perspectivas lingüísticas actuales. Frankfurt, Madrid: Vervuert Iberoamericana. 43-60.
 67. Honorio-Ceci, Maria Aparecida. 1998. Polifonia em recontos infantis. Cadernos de Estudos Lingüísticos 35:127-37.
 68. Isquerdo, Aparecida Negri. 1999. Aspectos dialetais no português da fronteira Brasil/Paraguai. Estudos Lingüísticos 28:245-50.
 69. Jensen, John B. 1999. "The Double Lexicon of English and the Portuguese/English Translator." The ATA Chronicle: American Translators'Association. 28,8: 56-61.
 70. Kato, Mary Aizawa. 1999. Strong and Weak Pronominals in the Null Subject Parameter. Probus (Netherlands) 11,1:1-37.
 71. Koven, Michele Elise Josette. 1999. French-Portuguese Bilinguals' Enactments of Self in Two Languages. Ph.D. dissertation, U. of Chicago. DAI 60-08A: 2993.
 72. Lang, Jürgen. 1999. O pronome pessoal átono da primeira pessoa do singular e a nasalidade no crioulo de Santiago (Cabo Verde). In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 17-23.
 73. Leles, Dejair Barbosa N. de. 1999. O léxico da flora medicinal: Uma abordagem sociolingüística e cultural. Estudos Lingüísticos 28:528-33.
 74. Lima, José Pinto de. 1998. A temporalidade como ponto de chegada de um processo de gramaticalização. Revista Portuguesa de Filologia 22:341-61.
 75. Lobato, Lúcia. 1999. Sobre a forma do particípio do português e o estatuto dos traços formais. D.E.L.T.A. 15.1:113-140.
 76. Lier-DeVitto, M. F. 1998. Os Monólogos da Criança: Delírios da Língua. São Paulo: Martins Fontes Editora.
 77. Lopes, Ana Cristina M. 1998. Contribuição para o estudo semântico-pragmático de agora. Revista Portuguesa de Filologia 22:363-76.
 78. Lucas, Clarinda Rodrigues. 1999. A metalinguagem como lugar da interpretação: Terminologia e bases de dados informatizadas. D.E.L.T.A. 15.1:151-160.
 79. Lucchesi, Dante. 1999. A variação na concordância de gênero em dialetos despidginizantes e descrioulizantes do português do Brasil. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 477-502.
 80. Lucena, Maria Inês Ghilardi. 1999. A mulher na publicidade: Valores e hierarquias. Estudos Lingüísticos 28:168-74.
 81. Luz, Mônica Rodrigues da. 1999. Programa de ensino e pesquisa em português para falantes de outras línguas: Uma experiência complementar à graduação. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 39-45.
 82. Macedo, Alzira V. Tavares de. 1999. Marcadores do discurso no português do Alto Xingu. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 539-54.
 83. Machado, A.R. 1998. O Diário de Leituras: A Introdução de um Novo Instrumento na Escola. São Paulo: Martins Fontes Editora.
 84. Marques, Cláudia Cristina. 1999. A realização do objeto direto nas comédias de Alencar: O peso de fatores extralingüísticos. Estudos Lingüísticos 28:284-89.
 85. Martins, Cecília. 1999. O padrão e a variante brasileira na expressão oral: Uma questão de ensino. (Pre) Publications (Denmark) 168:43-55.
 86. Massini-Cagliari, Gladis. 1999. Paragoge nas Cantigas de Amigo: Um fenômeno rítmico. Estudos Lingüísticos 28:545-51.
 87. Matos, Francisco Gomes de. 1999. Os direitos lingüísticos de aprendizes de português como língua estrangeira. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 89-94.
 88. Maurer, Philippe. 1999. El verbo locativo poner en santomense, principense y angolar. 1999. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 89-100.
 89. Megale, Heitor. 1999. Variação lexical no Códice da Demanda do Santo Graal. Estudos Lingüísticos 28:176-81.
 90. Mello, Heliana Ribeiro de. 1999. Contato lingüístico na formação do português vernáculo do Brasil. 1999. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 525-38.
 91. Mendes, Maria Eline Campos. 1999. Relatos sobre experiências do ensino de português para estrangeiros no CEPE/UFBA. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 33-38.
 92. Meyer, Bernd. 1998. What Transcriptions of Authentic Discourse Can Reveal about Interpreting. Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting (Switzerland) 3,1:65-83.
 93. Modolo, Marcelo. 1999. Correlação: Estruturalismo versus Funcionalismo. (Pre) Publications (Denmark) 168:35-42.
 94. Molina, Sônia Maria Moreno. 1999. A produção de sentido no texto publicitário. Estudos Lingüísticos 28:5594.
 95. Montenegro, Ignácio. 1999. Curso intensivo de português para estudantes universitários norte-americanos: Abordagem e metodologia. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 59-62.
 96. Morello, Rosângela. 1998. Entre o uso e menção: A plurivocidade. Cadernos de Estudos Lingüísticos 35:119-26.
 97. Morilas, Luciana Romano. 1999. O aspecto verbal como característica de estatividade ou dinamicidade. Estudos Lingüísticos 28:565-70.
 98. Mota, Kátia Maria Santos. Imigrantes Brasileiros nos Estados Unidos: Trajetorias de Identidades em uma Situação de Bilingüismo. Ph.D. dissertation, Brown U. DAI 60-05A:1429.
 99. Moura, Heronides Maurílio de Melo. 1999. Significação e Contexto: Uma Introdução a Questões de Semântica e Pragmática. Série Didática. Pós-Graduação em Lingüística (UFSC). Vol 1 - Semântica. Florianópolis, SC: Editora Insular Ltda.
 100. Naro, Anthony J.; Sebastião J. Votre. 1999. Discourse Motivations for Linguistic Regularities: Verb/Subject Order in Spoken Brazilian Portuguese. Probus (Netherlands) 11,1:75-100.
 101. Nascimento, Edna Maria F. S.; Maria Célia M. Leonel. 1999. Boiadas. Estudos Lingüísticos 28:302-07
 102. Neves, Maria Helena de Moura. 1999. Discurso e gramática no funcionalismo. Estudos Lingüísticos 28:30-40..
 103. Nicolau, E. 1997. Resultados de análises quantitativas da representação do sujeito no PB: Indícios de uma nova gramática? Revista de Estudos da Linguagem, 6,5:23-64.
 104. Nogueira, Márcia Teixeira. 1999. Uma análise do mecanismo de reformulação em texstos orais. Estudos Lingüísticos 28:571-76.
 105. Oliveira, Ana Maria P. Pires de. 1999. Marcas dialetais num dicionário de língua. Estudos Lingüísticos 28:251-56.
 106. Oliveira, Marilza de. 1999. Frases assertivas nas comédias de Alencar. Estudos Lingüísticos 28:277-83.
 107. Oliveira, Marilza de. 1999. O parâmetro do sujeito nulo na aquisição da linguagem. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:131-45.
 108. Pais, Cidmar Teodoro. 1999. Projetos individuais, solidariedade social, relações multiculturais e processo de 'mundialização' na sociedade brasileira: Estudo em semiótica das culturas. Estudos Lingüísticos 28:584-90.
 109. Penna, Leonam de Azeredo. 1998. Dicionário Popular de Futebol: O ABC das Arquibancadas. Incorporando gírias e verbetes. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
 110. Pereira, Teresa Leal Gonçalves. 1999. Variação sintática em um livro de marinharia. Estudos Lingüísticos 28:200-07.
 111. Pérez Rodríguez, José Enrique. 1998. For a Lexicometric Contrast between American and European Portuguese in Current Newspapers. Ph.D. disserstation, U. de Santiago de Compostela, Spain. DAI 60-03C: 0529.
 112. Perl, Matthias; Armin Schwegler, eds. 1998. América negra: Panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas. Frankfurt, Madrid: Vervuert Iberoamericana.
 113. Petter, Margarida Maria Taddoni. 1999. A linguagem do Cafundo: Crioulo ou anticrioulo? In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 101-17.
 114. Pezatti, Erotilde Goreti, et al. 1999. As frases nominais do português oral e escrito. Estudos Lingüísticos 28:101-11.
 115. Pinto, Maria Lúcia Rodrigues Neves César. 1999. Abstratização e concretização na linguagem jornalística. Estudos Lingüísticos 28:608-12.
 116. Pires, S. 1997. Estratégias Discursivas na Adolescência. São Paulo: Editora Arte e Ciência.
 117. Pisciotta, Harumi. 1999. O percurso dos estudos dialetais no Brasil. Estudos Lingüísticos 28:257-62.
 118. Pontes, Ismael; Vanderci de Andrade Aguilera. 1999. Questionário geolingüístico: Uma proposta de reorientação metodológica. Estudos Lingüísticos 28: 238-44.
 119. Possenti, Sírio. 1998. Os Humores da Língua. Campinas, SP: Mercado de Letras.
 120. Possenti, Sírio. 1999. O sujeito e a distância de si e do discurso. Estudos Lingüísticos 28:156-61.
 121. Ribeiro, B. T; P. M. Garcez, org. 1998. Sociolingüística Interacional: Antropologia, Lingüística e Sociologia em Análise do Discurso. Porto Alegre: AGE.
 122. Rio-Torto, Graça Maria. 1998. Padrões de formação de verbos em português. Revista Portuguesa de Filologia 22:293-327.
 123. Rodrigues, Maria da Conceição Carapinha. 1998. Da resposta directa à evasão à resposta: Do discurso ao metadiscurso. Revista Portuguesa de Filologia 22:377-418.
 124. Rojo, Roxane Helena Rodrigues. 1999. Agir, obedecer e as formas de dizer a ação: As interações familiares na construção das ações, da linguagem e do sujeito social. D.E.L.T.A. 15.2:237-267.
 125. Rouge, Jean-Louis. 1999., Apontamentos sobre o léxico de origem africana dos crioulos da Guiné e de Cabo Verde (Santiago). In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 49-65.
 126. Russell-Bitting, Alexandra. 1999. The language of international development for Portuguese translators. In Macfarlane, A. G., comp. Proceedings of the 40th Annual Conference of the American Translators Association. November 3-6, 1999, St. Louis, Missouri. Alexandria, Va: American Translators Association. 117-139.
 127. Salles, Heloisa Maria Moreira Lima,. 1999. Construções de objeto duplo no português do Brasil. Estudos Lingüísticos 28:636-41.
 128. Sampson, R. 1999. Nasal Vowel Evolution in Romance. Oxford: Oxford University Press.
 129. Sândalo, Filomena; Peter Gordon. 1999. Acquisition and Creolization of Condition C 'Violations' in Kadiweu and Portuguese. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:193-205.
 130. Sant'Anna, Marco Antônio Domingues. 1999. A narrativa da parábola e os tempos verbais. ; Estudos Lingüísticos 28:642-46.
 131. Santana Neto, João Antônio de; Rita de Cassia Ribeiro de Queiroz. 1999. Variação grafemática no texto do 'Castelo Perigoso.' Estudos Lingüísticos 28:188-93.
 132. Santos, Diana. 1999. The Pluperfect in English and Portuguese: What Translation Patterns Show. Studies in Honor of Stig Johansson. In Hasselgard, Hilde & Signe Oksefjell, eds. Out of Corpora. Amsterdam: Benjamins. 283-99.
 133. Santos, Liliane Moreira. 1999. Observações a respeito das atividades de reflexão lingüística: O uso de marcadores polivalentes. Estudos Lingüísticos 28:145-50.
 134. Santos, Percília. 1999. O ensino de português como segunda língua para falantes de espanhol: Teoria e prática. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 49-57.
 135. Santos, Percília. 1999. Intercâmbio lingüístico-cultural. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 65-69.
 136. Santos, Sandra Aparecida da Silva. 1999. O uso do subjuntivo nas orações substantivas. Estudos Lingüísticos 28:647-52.
 137. Saraiva, Maria Elizabeth Fonseca. 1999. O objeto incorporado nas narrativas do 'Filme das Peras.' Estudos Lingüísticos 28:658-62.
 138. Sardinha, A. P. Berber. 1999. Beginning Portuguese Corpus Linguistics: Exploring a Corpus to Teach Portuguese as a Foreign Language. D.E.L.T.A. 15.2:289-299.
 139. Sardinha, A. P. Berber. 1999. Word Sets, Keywords and Text Contexts: An Investigation of Text Topic on the Computer (Iniciando a Lingüística do corupus do português: Explorando um corpus para ensinar português com língua estrangeira). D.E.L.T.A. 15.1:141-149.
 140. Scaramucci, Matilde V. Ricardi. 1999. CELlPE-Bras: Um exame comunicativo. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 105-112.
 141. Scher, Ana Paulo. 1999. Estrutura argumental do verbo leve dar. Estudos Lingüísticos 28:663-69.
 142. Schlatter, Margarete. 1999. CELlPE-Bras: Certificado de Língua Portuguesa para Estrangeiros: Breve histórico. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 97-104.
 143. Schlatter, Margarete. 1999. O programa de português para estrangeiros na UFRGS. In Cunha, M. J & P. /Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 25-31.
 144. Schmitt, Cristina. 1999. Determiner Transparency: Evidence from Brazilian Portuguese. In Trevino, Esthela & José Lema, eds. Semantic Issues in Romance Syntax. Amsterdam: Benjamins. 263- 82.
 145. Scliar-Cabral, Leonor. 1999. Princípios do sistema alfabético do português do Brasil. Estudos Lingüísticos 28:3-15.
 146. Seabra, Maria Cândida Trindade Costa de. 1999. Construções de tópico: Um estudo sincrônico e diacrônico. Estudos Lingüísticos 28:670-75.
 147. Signorini, I; M.C. Cavalcanti. 1998. Lingüística Aplicada e Transdiciplinaridade. Campinas, SP: Mercado de Letras.
 148. Sikansi, Nilmara Soares. 1999. As interrogativas-Q na gramática infantil do PB. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:85-103.
 149. Silva, Adelaide Hercília P. 1999. Pistas para a condicionamento prosódico sobre a variabilidade de produção de /r/. Estudos Lingüísticos 28:682-88.
 150. Silva, Gláucia Valéria. 1999. Word Order in Brazilian Portuguese: A Minimalist Analysis. Ph.D. dissertation, U. of Iowa. DAI 60-06A: 2008.
 151. Silva, Maria Cristina Parreira da. 1999. Conhecendo o dicionário: Comparação da introdução de três dicionários bilingües francês/português com o monolingüe Le Nouveau Petit Robert. Estudos Lingüísticos 28:689-94.
 152. Silva, M. Cecília P. de Souza e; Décio O. Soares da Rocha. 1999. A linguagem nas relações de trabalho: A fala da operadora de telemarketing. Estudos Lingüísticos 28:296-301.
 153. Silva, Sueli Maria Schreiber da. 1998. Polifonia e topos na linguagem: Um terceiro enunciador para dar conta da ironia. Cadernos de Estudos Lingüísticos 35:139-45.
 154. Silva, T. C. 1999. Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Contexto.
 155. Silveira, Regina Célia Pagliuchi da. Usos argumentativos e a organização textual do discurso científico da pesquisa. 1999. Estudos Lingüísticos 28:695-700.
 156. Simões, Luciene Juliano. 1999. Sujeito nulo na aquisição do português do Brasil. Cadernos de Estudos Lingüísticos 36:105-30.
 157. Souza, Paulo Chagas de. 1999. A co-composicionalidade e a alternância causativo-reflexiva. Estudos Lingüísticos 28:701-07.
 158. Souza, Antônio Carlos Santana de. 1999. A variação de concordância de gênero entre o sujeito e o predicativo na linguagem do Cafundo. Estudos Lingüísticos 28:208-14.
 159. Souza, R. M. de. 1999. Que Palavra que Te Falta? Lingüística, Educação e Surdez. São Paulo: Martins Fontes Editora.
 160. Tarallo, Fernando. 1996. Turning Point at the Turn of the Century: 19th Century Brazilian Portuguese. In Guy, G. R. et ali, eds. Towards a Social Science of Language: Papers in Honor of William Labov. Vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 161. Tenani, Luciani Ester. 1999. Piadas e segmentação. Estudos Lingüísticos 28:713-18.
 162. Teyssier, Paul. 1999. A diferenciação lingüística entre Portugal e Brasil. (Pre) Publications (Denmark) 168:4-11.
 163. Thiele, Petra. 1999 Formas de encodização da 'repetição singular' nas línguas crioulas: Uma comparação tipológica. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 335-54.
 164. Thielemann, Werner. 1998. Marcas fóricas (q-marking): Descrição das relativas num modelo de valências. Revista Portuguesa de Filologia 22:27-69.
 165. Toledo Neto, Sílvio de Almeido. 1999. Variação do morfema número-pessoal de 2a. pessoa do plural no livro de José de Arimatéia. Estudos Lingüísticos 28:194-99.
 166. Vieira, Hilda Gomes. 1999. Importância do Atlas Lingüístico no ensino/aporendizagem da escrita na escola. Estudos Lingüísticos 28:263-68.
 167. Vigário, Marina. 1999. On the Prosodic Status of Stressless Function Words in European Portuguese. In Hall, T. A. & Ursula Kleinhenz, eds. Studies on the Phonological Word. Amsterdam: Benjamins. 255-94.
 168. Vilela, Mário. 1998. Da palavra ao discurso: Palavara-frase-discurso: Estrutura frásica e adverbiais. Revista Portuguesa de Filologia 22:71-112.
 169. Vitral, Lorenzo. 1999. A negação: Teoria da checagem e mudança lingüística. D.E.L.T.A. 15.1:57-84.
 170. Zavaglia, Cláudia. 1999. A homonímia e o computador. Estudos Lingüísticos 28:738-43.
 171. Ziegler, Arne. 1998. Word Class Frequencies in Brazilian-Portuguese Press Texts. Journal of Quantitative Linguistics (Germany) 5,3:269-80.
 172. Ziegler, Arne. 1998. Word Length in Portuguese Texts. Journal of Quantitative Linguistics (Germany) 5,1-2:115-20.
 173. Zimmermann, Klaus, ed. 1999. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.
 174. Zimmermann, Klaus. 1999. O português não-padrão falado no Brasil: A tese da variedade pós-crioula. In Zimmermann, Klaus, ed. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. 441-75.
 175. Zucarelli, Fernanda Elias. 1999. Análise de encontros vocálicos em português arcaico através de uma Cantiga de D. Dinis. Estudos Lingüísticos 28:744-50.
 176. Zulles, Ana Maria Stahl. 1999. Curso de conversação de português: Relato de experiência. In Cunha, M. J & P. Santos, org. Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros. Programa de Ensino e Pesquisa em Portugês para Falantes de Outras Línguas. Brasília: U. de Brasília. 71-85.
 
ROMANCE: Thomas D. Cravens, University of Wisconsin-Madison (2000)
 1. Authier, Jean-Marc, Barbara E. Bullock and Lisa A. Reed, eds. 1999. Formal perspectives on Romance linguistics: Selected papers from the 28th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVIII), University Park, 16-19 April 1998. Amsterdam: Benjamins.
 2. Bäckvall, Hans. 1999. Verbes déclaratifs en français et en espagnol. Revue de Linguistique Romane 63.509-44.
 3. Balari, Sergio and Luca Dini, eds. 1998. Romance in HPSG. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 4. Bierbach, Mechtild and Barbara von Gemmingen, eds. 1999. Kulturelle und Sprachliche Entlehnung: Die Assimilierung des Fremden. Akten der gleichnamigen Sektion des XXV. Deutschen Romanistentages im Rahmen von Romania I in Jena vom 28.9.-2.10.1997. Bonn: Romanistischer Verlag.
 5. Bonfante, Giuliano. 1999. The origin of the Romance languages: Stages in the development of Latin. Ed. by Larissa Bonfante. Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften; n.F., 2. Reihe, Bd. 100. Heidelberg: Winter.
 6. Bruggen, Gerhard. 1998. Expletive auxiliaries. In Armin Schwegler, Bernard Tranel and Myriam Uribe- Etxebarria, eds. Romance linguistics: Theoretical perspectives. Selected papers from the 27th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVII), Irvine, 20-22 February, 1997, 41- 51. Amsterdam: Benjamins.
 7. Bumme, Jenny and Andreas Wesch, eds. 1999. Normen und Subnormen in Geschichte und Gegenwart: Methoden ihrer Rekonstruktion und Beschreibung. Wien: Edition Praesens.
 8. Camprubí, Michel. 1999. Questions de linguistique romane et contrastive: espagnol, catalan, français. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.
 9. Cazal, Yvonne. 1998. Les voix du peuple verbum dei: le bilinguisme Latin-langue vulgaire au moyen âge. Genève: Droz.
 10. Cennamo, Michela. 1999. Late Latin pleonastic reflexives and the Unaccusative Hypothesis. Transactions of the Philological Society 97:103-150.
 11. Colón, Germán. 1999. Copia 'traslado, reproducción de un escrito' en las lenguas europeas. Revue de Linguistique Romane 63.5-22.
 12. de Dardel, Robert. 1999. L'origine du génitif-datif. Vox Romanica 58.26-56.
 13. ------. 1999. Composés rectionnels nominaux nom + nom en protoroman. Probus 11.177-208.
 14. de Dardel, Robert and Alberto Zamboni. 1999. L'interfixe -i- dans les composés protoromans: une hypothèse de travail. Revue de Linguistique Romane 63.439-469.
 15. Di Sciullo, Anna Maria. 1999. Verbal structures and variation. In Treviño, Esthela and José Lema, eds. Semantic Issues in Romance Syntax, 39-55. Amsterdam: Benjamins.
 16. Dobroviesorin, C. 1998. Impersonal se constructions in Romance and the passivization of unergatives. Linguistic Inquiry 29:399-437.
 17. Eguzkitza, Andolin and Georg A. Kaiser. 1999. Postverbal subjects in Romance and German: Some notes on the Unaccusative Hypothesis. Lingua 109.195-219.
 18. Franco, Jon, Alazne Landa and Juan Martín, eds. 1999. Grammatical analyses in Basque and Romance linguistics: Papers in honor of Mario Saltarelli. Amsterdam: Benjamins.
 19. Hewson, John. 1998. Workbook for historical Romance linguistics. LINCOM studies in Romance linguistics, 3. München: LINCOM Europa.
 20. Holtus Günter, and Harald Völker. 1999. Editionskriterien in der Romanischen Philologie. Zeitschrift für romanische Philologie 115.397-409.
 21. Ineichen, Gustav. 1999. Typologie und Sprachvergleich im Romanischen: Aufsätze, 1973-1998. Ed. by Volker Noll. Heidelberg: Winter.
 22. Jensen, Frede. 1999. A comparative study of Romance. Studies in the humanities, 46. New York: Peter Lang.
 23. Jones, Michael Allan. 1999. The Pronoun ~ determiner debate: Evidence from Sardinian and repercussions for French. In Esthela Treviño and José Lema, eds. Semantic Issues in Romance Syntax, 121-40. Amsterdam: Benjamins.
 24. Kato, Mary Aizawa. 1999. Strong and weak pronominals in the Null Subject Parameter. Probus 11.1-37.
 25. Kayne, Richard S. 1999. Prepositional complementizers as Attractors. Probus 11.39-73.
 26. Klausenburger, Jürgen. 2000. Grammaticalization: Studies in Latin and Romance morphosyntax. Amsterdam: Benjamins.
 27. Kliffer, Micheal D. 1999. The Western Romance drift away from external dative possessors. Word 50:155-175.
 28. Lamiroy, Béatrice. 1999. Auxiliaires, langues romanes et grammaticalisation. Langages 34. 33-45.
 29. Laurent, Richard. 1999. Past participles from Latin to Romance. University of California Publications in Linguistics, 133. Berkeley: University of California Press.
 30. Ledgeway, Adam. 1998. Variation in the Romance infinitive: The case of the Southern Calabrian inflected infinitive. Transactions of the Philological Society 96.1-61.
 31. Lengert, Joachim. 1999. Romanische Phraseologie und Parömiologie: Eine teilkommentierte Bibliographie von den Anfängen bis 1997. Tübingen: Narr.
 32. Lleó, Conxita and Katherine Demuth. 1999. Constraints on the emergence of grammatical morphemes: Crosslinguistic evidence from Germanic and Romance languages. In Annabel Greenhill, Heather Littlefield and Cheryl Tano, eds. Proceedings of the 23rd Annual Boston University Conference on Language Development, 407-18. Somerville, MA: Cascadilla Press.
 33. Loporcaro, Michele. 1998. Sintassi comparata dell'accordo participiale romanzo. Torino: Rosenberg & Sellier.
 34. ------. 1998. Syllable structure and sonority sequencing. Evidence from Emilian. In Armin Schwegler, Bernard Tranel and Myriam Uribe-Etxebarria, eds. Romance linguistics: Theoretical perspectives. Selected papers from the 27th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVII), Irvine, 20-22 February, 1997, 155-70. Amsterdam: Benjamins.
 35. Mancini, Marco. 2000. Tra dialettologia latina e dialettologia italoromanza: sul trattamento di lat. -kt-. Zeitschrift für romanische Philologie 116.107-40.
 36. Pountain, Christopher J. 1998. Learned syntax and the Romance languages: The accusative and infinitive construction with declarative verbs in Castilian. Transactions of the Philological Society 96.159-201.
 37. Reinheimer, Sanda and Liliane Tasmowski. 1999. Verbes réguliers, pseudo-réguliers et irréguliers dans les langues romanes. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 25.181-90.
 38. Rooryck, Johan. 1999. Configurations of sentential complementation: Perspectives from Romance languages. London: Routledge.
 39. Ruffino, Giovanni, ed. 1998. Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995. 6 vols. Tübingen: Niemeyer.
 40. Ruzicka, Rudolf. 1999. Control in grammar and pragmatics: A cross-linguistic study. Amsterdam: Benjamins.
 41. Sampson, Rodney. 1999. Nasal vowel evolution in Romance. Oxford: Oxford University Press.
 42. Sánchez Miret, Fernando. 1998. La diptongación en las lenguas románicas. LINCOM studies in Romance linguistics, 4. München: LINCOM Europa.
 43. Schwarze, Christoph. 1998. A lexical-functional analysis of Romance auxiliaries. Theoretical Linguistics 24.83-105.
 44. Störl-Stroyny, Kerstin. 1999. Kausalität im Wechselspiel von Grammatikalisierungsprozessen: Ein Beispiel romanischer Sprachentwicklung. Vox Romanica 58.172-93.
 45. Torrego, Esther. 1998. The dependencies of objects. Linguistic inquiry monographs, 34. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 46. Treviño, Esthela and José Lema, eds. 1999. Semantic issues in Romance syntax. Amsterdam: Benjamins.
 47. Van Peteghem, Marleen. 1999. L'indéfini 'autre': déterminant ou adjectif? Etude comparée français-espagnol-italien-roumain. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 25:235-50.
 48. Veland, Reidar. 1998. Les adverbes en -mente dans trois langues romanes (espagnol, français, italien). Romanische Forschungen 110:427-444.
 49. Vincent, Nigel. 1999. The evolution of c-structure: Prepositions and PPs from Indo-European to Romance. Linguistics. 37:1111-1153.
 50. Wandruska. Ulrich. 2000. Über die Bedeutung des romanischen Konjunktivs. Zeitschrift für romanische Philologie 116.56-71.
 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (2000)

GENERAL

 1. Kramer, Johannes. 1998. Latinus___ladino, nome di lingua parlata in Italia e nelle Alpi, in Ester Cason Angelini, ed., "Mes Alpes à moi": Civiltà storiche e comunità culturali delle Alpi (Belluno: Fondazione Angelini), pp. 165-174.
 2. Kristol, Andres. 1998. Die historische Klassifikation der Romania, III: Räto-romanisch/La Classification historique des langues romanes, III: Le Rhéto-roman, in Günter Holtus et al, eds., Lexikon der Romanist-ischen Linguistik (LRL), VII: Kontakt, Migration, Kunstsprachen (Tübingen: Niemeyer), pp. 937-948.
 3. Palla, Luciana, ed. 1998. Le minoranze del Veneto: Ladini, Cimbri e germanofoni di Sappada (Atti del convegno, Arabba, 7-8/11/97). Federazion par'a Unios Culturales Ladines de ra Dolomites inze'l Veneto. 215p.
 4. Pellegrini, Giovan Battista. 1999. Comparazioni lessicali retoromanze: com-plemento al Saggi ladini di G. I. Ascoli. Venezia: Istituto veneo di scienze, lettere ed arti. ix, 477 p.
 5. Plangg, Guntram A. 1997. Wege und Stege in Westtirol: Zur rätoroman- ischen Toponomastik im Bezirk Landeck. Ladinia 21: 205-216.
 6. Siller-Runggaldier, Heidi, and Paul Videsott. 1998. Rätoromanische Biblio-graphie 1985-1997. Innsbruck: Institut für Romanistik, Leopold-Franzens-Universität. viii, 150 p.
 7. Viario, Eduardo Mário. 1998. Formas analógicas na conjugação verbal do Retoromânico, Anais do Congreso Nacional de Lingüística e Filologia. Rio de Janeiro: Dialogarts, pp. 181-192.

FRIULIAN

 1. Begotti, Pier Carlo. 1999. Toponomastica storica di Spillimbergo. (Quaderni spillimberghesi, 5). Spillimbergo (Pordenone): Comune di Spillimbergo, Biblioteca civica. 132 p.
 2. Cadorini, Giorgio. 1999. Réponse. RLiR 63: 235-239.
 3. Costantini, Enos. 1998. I cognomi degli osovani. Osoppo: Comune di Osoppo. 42 p.
 4. Dentesano, Ermano. 1998. I nomi locali del comune di Bicinicco. Bicinicco: Comune di Bicinicco. 252 p.
 5. Desinan, Cornelio Cesare. 1998. Le varianti dei nomi di luogo. Udine: Società Filologica Friulana. 287 p.
 6. Faggin, Giorgio. 1997. Grammatica friulana. Campoformio: Ribis Editore.
 7. Frau, Giovanni. 1998. Le comunità linguistiche del Friuli, in Ester Cason Angelini, ed., "Mes Alpes à moi": Civiltà storiche e comunità culturali delle Alpi ( Belluno: Fondazione Angelini), pp. 223-232.
 8. -----. 1998. Tutela e promozione della lingua e della cultura friulana nella regione Friuli-Venezia-Giulia, in Luciana Palla, ed., Le minoranze del Veneto: Ladini, Cimbri e germanofoni di Sappada (Atti del; convegno, Arabba, 7-8/11/97) (Federazion par'a Unios Culturales Ladines de ra Dolomites inze'l Veneto), pp. 123-130.
 9. Osservatorio della Lingua Friulana. 1998. Piçule guide de grafia uficiâl de lenghe furlane normalizade. Udine: Società Filologica Friulana. 27 p.
 10. Pellis, Ugo. 1999. Dal Friuli con amore: settecento antiche frasi d'affetto fra innamorati. Udine: P. Gaspari. 149 p.
 11. Peressi, Lucio. 1998. Indice delle pubblicazioni della Società Filologica Friulana: Supplemento 5 (1991-96). Udine: Società Filologica Friulana. 29 p.
 12. Povoledo, Giancarlo. 1998. Oselâ a manià, gris e tramons. Sot la Nape 50(4): 71-81.
 13. Prasuhn, Eske. 1997. Untersuchen zur Lexik des Friaulischen: Studien zur Prosa von Giovan Battista Donato (1534-1604). Wien.
 14. Rizzolatti, Piera. 1998. Elaborazione linguistica del friulano: problemi, risultati e prospettive. Ce fastu? 74: 315-328.
 15. Tolazzi, Carlo. 1997. Le parole salvate: vocabolario ragionato della Val Pesarina. Udine: Pasian di Prato. xix, 233 p.
 16. Vanelli, Laura. 1999. A propos de quelques hypothèses sur le frioulan pré-littéraire. RLiR 63: 215-233.
 17. -----. 1998. A proposito di alcune ipotesi sul friulano preletterario. Ce fastu? 74: 7-23.
 18. Vicario, Federico, ed. 1998. Il quaderno di Odorico da Cividale: contributo allo studio del friulano antico. Udine: Forum. 190 p.

LADIN

 1. ALD-1. 1998. Atlant linguistich dl ladin dolomitich y dl dialec vejins/Sprach-atlas des Dolomitenladinischen/Atlante linguistico del ladino/Linguistic Atlas of Dolomitic Ladinian. Wiesbaden: L. Reichert. 4 v.
 2. Bauer, Roland. 1997. Zur Rolle des Computers beim dolomitenladinischen Sprachatlas (ALD-I). Ladinia 21: 217-223.
 3. Chiocchetti, Nadia. 1998. S.P.E.L.L. Servisc de Planificazion y Elaborazion di Lingaz Ladin, in Luciana Palla, ed., Le minoranze del Veneto: Ladini, cimbri e germanofoni di Sappada: Atti del Convegno di Arabba (Belluno), 7-8 novembre 1997(A cura di Veneto: Regione Veneto), pp. 67-74.
 4. Consulta per i Problems di Ladins and Union Generela di Ladins dla Dolomites, eds. 1998. Ladin, ulà vaste pa? Poscibeltés de svilup dl Ladin dles Dolomites/Ladin, wohin? Möglichkeiten der Sprachentwicklung des Dolomitenladinischen. Bolzano: Consulta per i Problems di Ladins. 160 p.
 5. Craffonara, Lois. 1997. Die geographische Bezeichnung 'Gader': ursprüng- liche Lokalisierung und etymologische Deutung. Ladinia 21: 153-178.
 6. -----. 1997. Val Murcia: Die alte Bezeichnung für einen Teil des oberen Gadertals. Ladinia 21: 179-190.
 7. Dellago, Edmund. 1998. Pejorative weibliche und männliche Formen im Grödnerischen. Schlern: 72:472.
 8. De Rossi, Ugo. 1999. Ladinisches Wörterbuch: vocabolario ladino-tedesco, con traduzione italiana. Innsbruck: Istitut Cultural Ladin. xxvii, 420 p.
 9. Goebl, Hans. 1997. Der Neoladinitätdiskurs in der Provinz Belluno. Ladinia 21: 5-57.
 10. Gsell, Otto. 1997. Galloromanische Worttypen im ladinisch-Padanischen Raum. Ladinia 21: 135-151.
 11. Le minoranze del Veneto: Ladini, cimbri e germanofoni di Sappada: Atti del Convegno di Arabba (Belluno), 7-8 novembre 1997. A cura di Luciana Palla. Veneto: Regione Veneto, 1998.
 12. Mischí, Giovanni. 1998. Sprachpolotische Aspekte zum Ausbau des Ladinischen, in Daniela Veronesi, ed., Incontri di linguistica/Ling-uistische Gespräche (Bolzano: Accademia Europea di Bolzano), pp. 41-52.
 13. Pallabazer, Vito. 1998. Aspetti storici del lessico livinallese. Dolomiti 21: 7-19.
 14. Pallabazzer, Vito. 1997. L'uso di ciasa/cesa al plurale con il valore di singolare: annotazione ladino-dantesca. Ladinia 21: 191-192.
 15. Perathoner, Christoph. 1998. Die Dolomiten-ladiner:1848-1918: Ethnisches Bewusstsein und politische Partizipation. Wien: Folio. 222 p.
 16. Schmid, Heinrich. 1998. Dolomitenladinisch: Problemen und Lösungen, in Consulta per i Problems di Ladins and Union Generela di Ladins dla Dolomites, eds., Ladin, ulà vaste pa? Poscibeltés de svilup dl Ladin dles Dolomites/Ladin, wohin? Möglichkeiten der Sprachentwicklung des Dolomitenladinischen (Bolzano: Consulta per i Problems di Ladins), pp. 9-41.
 17. -----. 1998. Wegleitung für den Aufbau einer gemeinsamen Schriftsprache der Dolomitenladiner. San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin "Micurà de Rü. 198 p.
 18. Schmid, Stephan, and Maria Teresa Vigolo. 1998. Tedeschismi nei dialetti della Val di Non (Trento): Considerazioni onomasiologiche in base al vocabolario del Quaresima, in Patrizia Cordin et al., eds., Parallela 6: Italiano e tedesco in contatto e a confronto (Trento: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Università degli Studi di Trento), pp. 161-178.
 19. Vanelli, Laura. 1998. La questione 'ladina' e le varietà ladine del Veneto, in Luciana Palla, ed., Le minoranze del Veneto: Ladini, cimbri e germanofoni di Sappada: Atti del Convegno di Arabba (Belluno), 7-8 novembre 1997(A cura di Veneto: Regione Veneto), pp. 15-28.
 20. Verra, Roland. 1998. Il ladino quale valore culturale ed educativo, in Luciana Palla, ed., Le minoranze del Veneto: Ladini, cimbri e germanofoni di Sappada: Atti del Convegno di Arabba (Belluno), 7-8 novembre 1997(A cura di Veneto: Regione Veneto), pp. 107-113.
 21. Videsott, Paul. 1998. Bemerkungen zu einigen ladinischen Familiennamen. Osterreichische Namenforschung 26: 177-188.
 22. Videsott, Paul. 1997. Das Dolomitenladinische Sprachplanungsprojekt Spell. Ladinia 21: 193- 204.
 23. -----. 1998. Ladin Dolomitan: Die Dolomitenladinischen Idiome auf dem Weg zu einer gemeinsamen Schriftsprache. Schlern 72: 169-187.
 24. -----. Der Mythos der 'schlechten' Plansprache: Zur Ausarbeitung einer dolomitenladinischen Schriftsprache, in Beate Burtscher-Bechter, et al., eds, Sprache und Mythos. Mythos der Sprache: Beiträge zum 13. Nachwuchskolloquium der Romanistik (Bonn: Romanistischer), pp. 317-328.
 25. -----. 1997. Review of Dieter Kattenbusch, Die Verschriftung des Sellaladinischen. Von den ersten Schreibversuchen bis zur Einheits- graphie San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin "Micurà de Rü," 1994) in Ladinia 21: 239-245.
 26. ----- and Guntram A. Plangg. 1998. Ennebergisches Wörterbuch/Vocabular Mareo: Ennebergisch - deutsch mit einem rückläufigen Wörterbuch und einem deutsch - ennebergischen Index. Innsbruck: Wagner. 383 p.
 27. Vögeli, Moritz. 1998. Spezielle Probleme der ladinischen Sprachplanung, in Consulta per i Problems di Ladins and Union Generela di Ladins dla Dolomites, eds., Ladin, ulà vaste pa? Poscibeltés de svilup dl Ladin dles Dolomites/Ladin, wohin? Möglichkeiten der Sprachentwicklung des Dolomitenladinischen (Bolzano: Consulta per i Problems di Ladins), pp. 69-93.
 28. Weber, Peter J. 1997. Ergebnisse einer Umfrage zum Sprachgebrauch der Ladiner im Gadertal, Gröden, Buchenstein und Ampezzo. Ladinia 21, pp. 73-88.
 29. Willeit, Carla. 1998. Aspetti della situazione linguistica e della commutazione di codice nella lingua parlata della Val Badia, in Daniela Veronesi, ed., Incontri di linguistica/ Linguistische Gespräche (Bolzano: Accademia Europea di Bolzano), pp. 53-61.

ROMANSH

 1. Baur, Arthur. 1997. La Grischa! Ein Wegweiser für das Bündnerromanische. Frauenfeld: Huber. 134 p.
 2. Bundi, Martin. 1998. Lungatg vegl sursilvan en litteratura e documents comunals. Annalas da la Societad Retorumantscha 111: 7-43.
 3. Cathomas, Bernard. 1998. Kann man von einander lernen? Die rätoroman-ischen Sprachplanung in der Schweiz, in Consulta per i Problems di Ladins and Union Generela di Ladins dla Dolomites, eds., Ladin, ulà vaste pa? Poscibeltés de svilup dl Ladin dles Dolomites/Ladin, wohin? Möglichkeiten der Sprachentwicklung des Dolomitenladinischen (Bolzano: Consulta per i Problems di Ladins), pp. 43-67.
 4. Darms, Georges. 1998. La terminologia da dretg rumantscha. Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden 17: 2-14.
 5. Decurtins, Alexi. 1998. Rätoromanisch und Italienisch: Stichworte und Gedanken zu einem schwierigen Verhaltnis, in Edeltraud Werner et al, eds. Et multum et multa: Festschrift für Peter Wunderli zum 60. Geburtstag (Tübingen: Narr), pp. 69-78.
 6. Egloff, Peter. 1998. Orsal e harabet: Zur Pasteurisierung von Sprache. Literatur und Kritik 325-326: 70-71.
 7. Frank-Spörri, Katgarina, and Regula Cathomas. 1998. Success e nunsuccess da pleds rumantschs: n studi qualitativ davart la producziun e diffusiun da pleds pi novs e pi vegls an Surmeir. Annalas da la Societad Retorumantscha 111: 45-78.
 8. Giger, Felix et al, eds. 1998. DRG: Dicziunari Rumantsch Grischun, 130/131: Ir-ischiar II; 132: Ischiar II-K-là. Chur: Istitut dal Dicziunari Rumantsch Grischun. 256 p.
 9. Gross, Manfred. 1998. Rumantsch Grischun__Die rätoromanische Ausgleichsprache. Literatur und Kritik 325-326: 56-58.
 10. Grünert, Matthias. 1998. Der surselvische Konjunktiv: Die Nutzung im Kompletivsatz, in Edeltraud Werner et al, eds. Et multum et multa: Festschrift für Peter Wunderli zum 60. Geburtstag (Tübingen: Narr), pp. 311-328.
 11. Kraas, Frauke. 1997. Sistems d'infurmaziun geografica (SIG) en la retschertga geografic-linguistica: in concept metodologic per registrar las midadas linguisticas dal rumantsch en il Grischun (Resultats da la dumbraziun dal Pievel 1990). Ladinia 21: 225-237.
 12. Kuhn, Julia. 1998. Mythologie in romanischen Flurnamen, in Beate Burtscher-Bechter, et al., eds, Sprache und Mythos. Mythos der Sprache: Beiträge zum 13. Nachwuchskolloquium der Romanistik (Bonn: Romanistischer), pp. 83-98.
 13. Lia Rumantscha. 1998. Bibliographia dal rumantsch grischun. Chur: Lia Rumantscha. 41 p.
 14. -----. 1998. Le 'Rumantsch grischun.' Babylonia 3:32-34.
 15. Maissen, Alfons. 1998. Historia, lungatg e cultura. Chur: Societad Retorumantscha. 639 p.
 16. Pult, Chaspar. 1998. Esperienze delle comunità reto-romance dal secondo dopoguerro fino ad oggi, in Luciana Palla, ed., Le minoranze del Veneto: Ladini, cimbri e germanofoni di Sappada: Atti del Convegno di Arabba (Belluno), 7-8 novembre 1997 (A cura di Veneto: Regione Veneto), pp. 131-139.
 17. Riatsch, Clà. 1998. Dossier: Rätoromanen. Literatur und Kritik 325-326: 53-55.
 18. -----. 1998. Mehrsprachigkeit und Sprachmischung in der neueren bündnerromanischen Literatur. Bündner Monatsblatt 1998, Supple-ment 8, pp. 1-446.
 19. Solèr, Clau. Sprachwandel als Zeichen der Vitalität__oder als Vorzeichen des Sprachwechsels? Bündner Monatsblatt, pp. 397-408.
 20. Thierling, Detlef. 1998. Taschenwörterbuch Rätoromanisch: Deutsch-Sursilvan. Wetzikon: Wetzikon. 182 p.
 21. -----. 1998. Vocabulari romontsch: Sursilvan-tudestg. Wetzikon: Wetzikon. 166 p.
 22. Vincenz, Claudio. 1998. DRG: Istitut dal Dicziunari Rumantsch Grischun. Babylonia 3: 16-18.
 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin-Madison (2000)
End
 1. Abad, Francisco. 1996. Épocas en la lengua literaria y la lexicografía española (1771-1973). In Philologia ... Senabre 35-52.
 2. Abellán Giral, Concepción. 1997. Las Introductiones latinae y la Gramática castellana: estructura y partes de la oración. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:47-55.
 3. Academia Argentina de Letras. 1998. Léxico del habla culta de Buenos Aires. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras.
 4. Academia de la Llingua Asturiana. 1998. Gramática de la llingua asturiana. Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana.
 5. Acín, Esperanza. 1998. Los marcadores de función textual «intensificación» es más, más aún y máxime. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:163-176.
 6. Aladro-Font, Jordi, and David Dabaco (ed). 1997. Homenaje a don Luis Monguió. Newark DE: Juan de la Cuesta.
 7. Alba, Orlando. 1996. Disponibilidad léxica en el español dominicano: aspectos sociolingüísticos. In Arjona Iglesias et al. 1996.742-749.
 8. Albano de Vázquez, Hilda. 1994. El uso de proposiciones adjetivas en el habla del preescolar de Buenos Aires. Anales del Instituto de Lingüística 17.53-64.
 9. Albrecht, Jörn. 1995. Typologische Ähnlichkeit als "Übersetzungshilfe". "Romanismen" im Übersetzungsvergleich. In Dahmen et al. 1995:287-303.
 10. Alcoba Rueda, Santiago. 1998. Las formas -ra / -se de valor no subjuntivo en español actual. In Ruffino 1998:2.15-26.
 11. Alcocer Martínez, Augusto. 1998. Review of Siervo Mora Monroy, Lexicón de fraseología del español de Colombia (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1996). Estudios filológicos 33.176-178.
 12. Alfonso Vega, Milagros. 1995. Construcciones causativas de infinitivo en la Primera Crónica General de España de Alfonso X. In González, von der Walde, and Company 1995:75-98.
 13. Aliaga, Francisco, and Eduardo de Bustos. 1998. Espacios mentales y actitudes epistémicas: la alternancia indicativo / subjuntivo en español. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.441-449.
 14. Aliaga Jiménez, José Luis. 1994. El léxico aragonés en el «Diccionario de Autoridades». Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 15. Aliaga Jiménez, José Luis. 1998. ¿El primer diccionario dialectal de la lengua española? In Ruffino 1998:5.3-14.
 16. Allières, Jacques. 1998. Baskisch und Romanisch / Basque et roman. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:316-327.
 17. Almeida, Manuel. 1996. Índices de mortandad léxica en el español canario. In Arjona Iglesias et al. 1996.350-357.
 18. Almeida, Manuel. 1997. Organización temporal del español: el principio de isocronía. Revista de filología románica 14:1.29-40.
 19. Almeida, Manuel, and Marina Díaz. 1998. Aspectos sociolingüísticos de un cambio gramatical: la expresión de futuro. Estudios filológicos 33.7-22.
 20. Alonso Raya, Rosario, and Alejandro Castañeda Castro. 1997. De la focalización con fórmulas perfrásticas de relativo. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:1-9.
 21. Alonso-Cortés, Ángel. 1997. Fonología y morfología en los diptongos alternantes del español je y we. Revista de filología románica 14:1.41-58.
 22. Alonso-Cortés, Ángel. 1998. El acento de los anglicismos y la estructura silábica del español. Boletín de la Real Academia Española 78.391-400.
 23. Alvar, Manuel. 1994. Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Cuestionario. In García Mouton 1994:1-39.
 24. Alvar, Manuel. 1995. Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. 2 vols. Madrid: Arco.
 25. Alvar, Manuel. 1996. La situación del español en Nuevo México. Philologia ... Senabre 67-81.
 26. Alvar, Manuel. 1997. ¿Aljimifrado o aljofifado? Anuario de letras 35.37-41.
 27. Alvar, Manuel. 1998a. El dialecto canario de Luisiana. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.
 28. Alvar, Manuel. 1998b. Estudios sobre el dialecto aragonés, III. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 29. Alvar, Manuel. 1998c. Las castas coloniales en un cuadro de la Real Academia Española. Boletín de la Real Academia Española 78.307-338.
 30. Alvar, Manuel. 1998d. La formación del léxico psiquiátrico en español. Revista de filología española 78.5-25.
 31. Alvar, Manuel, and Elena Alvar. 1997. Grafías y fonética en un legajo bogotano de 1582 a 1586. Revista de filología española 77.237-251.
 32. Alvar Ezquerra, Manuel. 1995. El Viridarivm linguae latinae. Thesaurus 50.196-203.
 33. Alvar Ezquerra, Manuel. 1997a. Los repertorios léxicos de Alejandro de Luna. Thesaurus 52.45-51.
 34. Alvar Ezquerra, Manuel. 1997b. Review of Hans-Josef Niederehe, Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (Amsterdam: Benjamins, 1995). Revista de filología española 77.179-181.
 35. Alvar Ezquerra, Manuel. 1997c. Review of Félix San Vicente, Bibliografía de la lexicografía española del siglo XVIII (N.p: Piovan, 1995). Revista de filología española 77.181-184.
 36. Alvar Ezquerra, Manuel. 1998. Los sentidos y significados claros de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:163-177.
 37. Álvarez, Alexandra. 1999. La hipótesis criolla sobre el español de Venezuela: la simplificación en el nivel discursivo. In Zimmermann 1999:389-410.
 38. Álvarez, Alfredo. 1996. Algunos transpositores complejos en el español peninsular e hispanoamericano. In Arjona Iglesias et al. 1996.123-132.
 39. Álvarez Martínez, Ma. Ángeles. 1994. La gramática española en América. La Laguna: Universidad de La Laguna.
 40. Álvarez Martínez, Ma Ángeles. 1996. Usos adverbiales del español en Hispanoamérica y España. In Arjona Iglesias et al. 1996.342-349.
 41. Anaya Revuelta, Inmaculada. 1996. Análisis de los rasgos no pertinentes en las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española. Español actual 66.67-77.
 42. Anaya Revuelta, Inmaculada. 1999. Notas para la organización prototípica del vocabulario ictiológico español. Lingüística española actual 21.149-165.
 43. Anderson, Raquel T. 1998a. The development of grammatical case distinctions in the use of personal pronouns by Spanish-speaking preschoolers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 41.394-406.
 44. Anderson, Raquel T. 1998b. The use of reflexive constructions by Spanish-speaking children: differences across functions. Applied Psycholinguistics 19.489-512.
 45. Andrés, Ramón de. 1998. Concordancias y referencias neutras en asturiano. In Ruffino 1998:2.39-47.
 46. Arámbulo Palacios, Edmundo. 1995. Diccionario de piuranismos. La Arena, Piura: Concejo Provincial de Piura.
 47. Aranovich, Raúl. 1999. Blocking of Spanish reflexives in the hierarchical lexicon. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.303-316.
 48. Arce Castillo, Ángela. 1998. Los conectores pragmáticos como índices de modalidad en español actual. Estudios de lingüística 12.9-23.
 49. Arends, Jacques. 1999. Review of Eduardo D. Faingold, Child Language, Creolization, and Historical Change: Spanish in Contact with Portuguese (Tübingen: Gunter Narr, 1977). Language 75.394.
 50. Arias Álvarez, Beatriz. 1995. Colocación de los pronombres átonos en el Libro de los gatos. In González, von der Walde, and Company 1995:113-125.
 51. Arias Álvarez, Beatriz. 1997. Nuevamente sobre las sibilantes. Anuario de letras 35.43-59.
 52. Arias Álvarez, Beatriz. 1998. Particularidades sintácticas del participio en la lengua española. In Ruffino 1998:1.25-33.
 53. Arias Cabal, Álvaro. 1998. Diacronía del incontable o «neutro de materia» en asturiano. In Ruffino 1998:1.35-49.
 54. Ariza, Manuel. 1998. El comentario filológico de textos. Madrid: Arco.
 55. Arjona Iglesias, Marina, Juan López Chávez, Araceli Enríquez Ovando, Gilda C. López Lara, and Miguel Ángel Novella Gómez (ed). 1996. Actas del X Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 56. Armistead, Samuel G. 1997. La fauna en el dialecto isleño de Luisiana: préstamos del francés cadjin. Anuario de letras 35.61-76.
 57. Arnaiz, Alfredo, and José Camacho. 1999. A topic auxiliary in Spanish. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.317-331.
 58. Arnal Purroy, María Luisa. 1998. El habla de la baja Ribagorza occidental. Aspectos fónicos y gramaticales. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 59. Asensio Ruiz, Rosario. 1998. Denominaciones de las «aves silvestres» recogidas del ALEANR que no aparecen en el Diccionario de la Real Academica Española (1992), 21a. ed. Estudios de lingüística 12.25-44.
 60. Authier, J.-Marc, Barbara E. Bullock, and Lisa A. Reed (ed). 1999. Formal Perspectives on Romance Linguistics. Selected Papers from the 28th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVIII). Amsterdam: John Benjamins.
 61. Ávila, Raúl. 1997a. Lo que no saben los niños: léxico y grupos generacionales. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:493-510.
 62. Ávila, Raúl. 1997b. Variación léxica: connotación, denotación, autorregulación. Anuario de letras 35.77- 102.
 63. Ávila, Raúl. 1998. Españolismos y mexicanismos: hacia un diccionario internacional de la lengua española. Nueva revista de filología hispánica 46.395-406.
 64. Ávila Muñoz, Antonio Manuel. 1997. El papel de las interrupciones en el desarrollo de la dinámica conversacional. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:11-23.
 65. Ávila Muñoz, Antonio Manuel. 1998. Aproximación a la estructura de las secuencias de apertura y cierre en las conversaciones telefónicas en español. Estudios de lingüística 12.45-68.
 66. Bäckvall, Hans. 1999. Verbes déclaratifs en français et en espagnol. Revue de linguistique romane 63.509-544.
 67. Bakovic, Eric. 1998. Spanish codas and overapplication. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:13-23.
 68. Ballesteros Valladares, Laura, and Rocío Jiménez Briones. 1998. The "tolerance" of Spanish dictionaries regarding selection restrictions. In Cifuentes Honrubia 1998a:1.235-245.
 69. Barceló, Carmen. 1997. Mozárabes de Valencia y «lengua mozárabe». Revista de filología española 77.253-251.
 70. Barriga Villanueva, Rebeca. 1997a. Significados y sentidos en el habla infantil. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:327-342.
 71. Barriga Villanueva, Rebeca. 1997b. Por las veredas de la incertidumbre. El uso del pospretérito en un periódico mexicano. Anuario de letras 35.103-122.
 72. Barriga Villanueva, Rebeca, and Pedro Martín Butragueño (ed). 1997. Varia lingüística y literaria: 50 años del CELL. I: Lingüística. México: El Colegio de México.
 73. Barrio, Laura del, and Marta Prat. 1998. Problemas en la informatización del DCECH. In Ruffino 1998:3.43-56.
 74. Barrio Estévez, Laura del, and Sergio Torner Castells. 1999. La duración consonántica en castellano. Lingüística española actual 21.99-126.
 75. Bartens, Angela. 1999. Review of Matthias Perl and Armin Schwegler (ed), América negra: panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas (Frankfurt a. M: Vervuert, 1998). Zeitschrift für romanische Philologie 115.648-652.
 76. Batllori, Montse. 1998. Naturaleza y distribución de los determinantes y modificadores nominales en las lenguas románicas. In Ramat and Roma 1998:547-566.
 77. Batllori, Montse, and Francesc Roca. 1998. Orden "nombre-complemento" en español. In Ruffino 1998:2.61-73.
 78. Batllori Dillet, Montse. 1998. El sintagma nominal: génesis del artículo y distribución de los complementos nominales desde una perspectiva diacrónica. In Ruffino 1998:1.57-67.
 79. Becerra Hiraldo, José María. 1999. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo. Aproximaciones teóricas (Tübingen: Niemeyer, 1996). Romanistisches Jahrbuch 49.394-397.
 80. Bellón Cazabán, J. A. 1995. Política lingüística y política educativa. In García Marcos 1995a:13-20.
 81. Benedicto, Elena E. 1998. Verb movement and its effects on determinerless plural subjects. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:25-40.
 82. Beniers, Elisabeth. 1996. Acerca de la relación entre aspecto y derivación. In Arjona Iglesias et al. 1996.284-288.
 83. Beniers, Elisabeth. 1997. Paralelismos en derivación. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:31-42.
 84. Beniers, Elisabeth. 1998. El sufijo -ada en formaciones postverbales en el español de México. In Ruffino 1998:2.75-80.
 85. Berenguer, Josefa, and Vicent Salvador. 1998. Análisis de algunos marcadores discursivos en un corpus conversacional bilingüe español-catalán. In Ruffino 1998:4.41-50.
 86. Bernales Lillo, Mario. 1996. Lengua y cultura a través de la toponimia. In Arjona Iglesias et al. 1996.735-741.
 87. Bernárdez Sanchís, Enrique. 1998. El subjuntivo español y los espacios mentales. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.451-465.
 88. Bernhard, Gerald. 1999. Formale Verfremdungstechniken in der französischen, spanischen und italienischen Jungendsprache der 80er Jahre. Ein Vergleich. Romanische Forschungen 111.567- 586.
 89. Berruto, Gaetano. 1999. Review of Carmen Silva-Corvalán (ed), Spanish in Four Continents. Studies in Language Contact and Bilingualism (Washington DC: Georgetown University Press, 1995). Romanische Forschungen 111.559-561.
 90. Bertolotti, Virginia. 1999. Review of Ángel López García, Gramática del español, II. La oración simple (Madrid: Arco, 1996). Estudios filológicos 34.201-203.
 91. Beuchot, Mauricio. 1997. Presencia de Nebrija en la Nueva España: Julián Garcés y Bartolomé de las Casas. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:145-151.
 92. Bever, Thomas G., and Montserrat Sanz. 1997. Empty categories access their antecedents during comprehension: Unaccusatives in Spanish. Linguistic Inquiry 28.69-91.
 93. Bierbach, Christine. 1997. Is Spain different? Observations on male-female communicative styles in a Spanish group discussion. In Helga Kotthoff amd Ruth Wodak (ed), Communicating Gender in Context, 107-138. Amsterdam: Benjamins.
 94. Biondi Assali, Estela. 1996. Los cambios de código entre los hablantes nativos de árabe en la Argentina. In Arjona Iglesias et al. 1996.816-821.
 95. Blake, Robert J., Diana L. Ranson, and Roger Wright (ed). 1999. Essays in Hispanic Linguistics Dedicated to Paul M. Lloyd. Newark DE: Juan de la Cuesta.
 96. Blas Arroyo, José Luis. 1997. Dimensiones sociolingüísticas del cambio de código. A propósito de un corpus idiolectal. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:31-46.
 97. Blas Arroyo, José Luis. 1998. Buenas tardes, bona nit. Restricciones lingüísticas y discursivas al cambio de código en una situación de contacto catalán-español. Orbis 40.111-134.
 98. Blas Arroyo, José Luis. 1999. Las actitudes hacia la variación intradialectal en la sociolingüística hispánica. Estudios filológicos 34.47-72.
 99. Bleam, Tonia. 1999. Object bare plurals in Spanish and the semantics of personal a. In Authier, Bullock and Reed 1999:21-37.
 100. Blecua, José Manuel, Juan Gutiérrez, and Lidia Sala (ed). 1998. Estudios de grafemática en el dominio hispánico. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 101. Bogard, Sergio. 1997a. Las nominalizaciones en español: acercamiento morfosintáctico. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:67-82.
 102. Bogard, Sergio. 1997b. La altura lingüística de Antonio de Nebrija a la luz de su Gramática: categorías gramaticales y subcategorización. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:57-69.
 103. Bolívar, Adriana. 1996. La temporalidad: pretérito y antepresente del indicativo en el habla de Caracas. In Arjona Iglesias et al. 1996.191-197.
 104. Boller, Fred. 1998. El microatlas lingüístico de la zona de contacto entre la provincia de Trás-os-Montes y la región alistana. In Ruffino 1998:5.83-93.
 105. Bolón Pedretti, Alma. 1999. Pasivos serán los de antes: apuntes discursivo-enunciativos sobre un valor de futuro. Hispania 82.830-840.
 106. Borzi, Claudia. 1998. El papel del dinamismo comunicativo en el avance textual. Lingüística española actual 20.239-254.
 107. Boucher, Esther. 2000. Aportación al Diccionario español de textos médicos antiguos. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 23.7-11.
 108. Bradley, Travis G. 1999. Assibilation in Ecuadorian Spanish: A phonology-phonetics account. In Authier, Bullock and Reed 1999:57-71.
 109. Branstine, Zoann. 1991. Stop / spirant alternations in Spanish: On the representation of contrast. Studies in the Linguistic Sciences 21.1-22.
 110. Braselmann, Petra. 1999. Review of Klaus Zimmermann and Christine Bierbach (ed), Lenguaje y comunicación intercultural en el mundo hispánico (Frankfurt: Iberoamericana, 1997). Romanische Forschungen 111.159-160.
 111. Bravo, Diana. 1998. ¿Reírse juntos?: un estudio de las imágenes sociales de hablantes españoles, mexicanos y suecos. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:315-364.
 112. Briz, Antonio, and Antonio Hidalgo. 1998. Conectores pragmáticos y estructura de la conversación. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:121-142.
 113. Brizuela, Maquela, Elaine Andersen, and Lynne Stallings. 1999. Discourse markers as indicators of register. Hispania 82.128-141.
 114. Brugger, Gerhard. 1998. Expletive auxiliaries. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:41-51.
 115. Buesa Oliver, Tomás. 1997. Los topónimos gemelos Kaiseraugst de Suiza y Zaragoza de España y América. Thesaurus 52.52-71.
 116. Buesa Oliver, Tomás, and Vicente Lagüéns Gracia. 1995. Apellidos con artículo en Aragón, referidos a edificios y otras construcciones. Thesaurus 50.239-290.
 117. Bustos Gisbert, Eugenio de. 1998. Algunas alternativas a la analogía. A propósito de las alternancias vocálicas en el sistema verbal. Boletín de la Real Academia Española 78.349-390.
 118. Cabrera, Carlos. 1998. Reflexiones sobre el sistema gráfico avulgarado de los textos primitivos leoneses. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:9-23.
 119. Cáceres Freyre, Julián. 1998. Un aporte para la etimología de la voz mondongo. Boletín de la Academia Argentina de Letras 63.313-333.
 120. Calderón Rivera, Álvaro. 1997. Motivos y sinrazones para una renovación ortográfica de la lengua española. Thesaurus 52.83-93.
 121. Calderón Suárez, Paulina. 1995. Estructura del objeto directo animado en la Primera Crónica General de España de Alfonso X. In González, von der Walde, and Company 1995:99-112.
 122. Calvi, Maria Vittoria. 1998. Notas sobre la adopción de anglicismos en español y en italiano. Lingüística española actual 20.29-39.
 123. Calvo Pérez, Julio. 1997. El concepto de diccionario bilingüe y su aplicación a las relaciones entre el español y las lenguas amerindias. In Calvo Pérez and Godenzzi 1997:257-282.
 124. Calvo Pérez, Julio, and Juan Carlos Godenzzi (ed). 1997. Multilingüismo y educación bilingüe en América y España. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.
 125. Camacho, José. 1999. How similar are conjuncts? Against asymmetric conjunction. In Authier, Bullock and Reed 1999:73-88.
 126. Campos, Héctor. 1997. On subject extraction and the antiagreement effect in Romance. Linguistic Inquiry 28.12-119.
 127. Campos, Héctor. 1999. Spanish as a CP/IP-absorption language. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.332-345.
 128. Camus Bergareche, Bruno. 1997. Sufijos apreciativos con derivados deverbales en español. Revista de filología románica 14:1.85-97.
 129. Camus Bergareche, Bruno. 1998. Paradigmas en morfología derivativa: sustantivos españoles en -ez. Verba 25.357-374.
 130. Cano González, Ana María. 1998. El demostrativo en asturiano. Estudio histórico. In Ruffino 1998:2.131-142.
 131. Cantera Ortiz de Urbina, Jesús. 1997. Por tierras de Castilla y de León después de recorrer las de La Rioja. Reflexiones acerca de la toponimia de algunos de sus lugares. Revista de filología románica 14:1.99-112.
 132. Caravedo, Rocío. 1997. Los pronombres objeto en un corpus del español amazónico peruano. Anuario de letras 35.131-155.
 133. Carballo, Gloria, Elvira Mendoza, and Nieves Valencia-Naranjo. 1997. Interobserver agreement of perceived intelligibility of [] in children. Perceptual and Motor Skills 84.1099-1104.
 134. Cardero García, Ana María. 1996. Un vocabulario especializado. In Arjona Iglesias et al. 1996.338-341.
 135. Carranza, Isolda E. 1998. Autoridad retórica y conversación. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:25-50.
 136. Carreira, María M. 1997. Spanish plural formation: it takes two (moras). In Kora Singer, Randall Eggert, and Gregory Anderson (ed), CLS 33, 31-41. Chicago: Chicago Linguistic Society.
 137. Carreño, Pablo. 1999. Sobre la constitución infijal del diminutivo español. Lexis 23.107-124.
 138. Carrera de la Red, María Fátima. 1999. Review of Fabián González Bachiller, Aspectos fonéticos de la toponimia riojana actual (Logroño: Universidad de La Rioja, 1997). Revista de dialectología y tradiciones populares 54.326-328.
 139. Carrera de la Red, Micaela. 1997. Lexicografía contrastiva castellano-catalana en el Dictionarium medicum de E. A. de Nebrija: campo léxico de los árboles. Revista de filología románica 14:1.113-134.
 140. Carrera de la Red, Micaela. 1998. Grafías y grafemas representativos de sibilantes en documentos dominicanos de los siglos XVI y XVII. Propuesta de análisis. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:25-35.
 141. Cartagena, Nelson. 1999. Review of Antonio Briz (ed), La conversación coloquial (materiales para su estudio) (Valenica: Universitat de València, 1995). Romanistisches Jahrbuch 49.392-394.
 142. Casado Velarde, Manuel. 1998. Lingüística del texto y marcadores del discurso. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:55-70.
 143. Casas Gómez, Miguel. 1998a. Descripción funcional de las relaciones semánticas. In Gallardo Paúls 1998:7-22.
 144. Casas Gómez, Miguel. 1998b. El Diccionario de uso del español de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:27-69.
 145. Casas Gómez, Miguel, and Inmaculada Penadés Martínez. 1998. Bibliografía sobre María Moliner y el DUE. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:289-336.
 146. Casas Gómez, Miguel, Inmaculada Penadés Martínez, and Ma. Tadea Díaz Hormigo (ed). 1998. Estudios sobre el "Diccionario de Uso del Español" de María Moliner. Cádiz: Universidad de Cádiz.
 147. Casielles-Suárez, Eugenia. 1999. Notes on the topic-focus articulation. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.346-363.
 148. Castañeda Castro, Alejandro, and Rosario Alonso Raya. 1997. Aspectos de la relación sintaxis / discurso a través de errores de construcción en textos escritos. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:55-64.
 149. Castillo Carballo, Ma. Auxiliadora. 1998. El término "colocación" en la lingüística actual. Lingüística española actual 20.41-54.
 150. Castillo Peña, Carmen. 1998. Función metalingüística, metalenguaje y autonimia. Lexis 22.243-266.
 151. Catalá Gonzálvez, Aguas Vivas, and Enriqueta García Pascual. 1995. Ideología sexista y lenguaje. Valencia: Galàxia / Octaedro.
 152. Cepeda, Gladys. 1998. El movimiento anticadencial en la entonación del español de Valdivia: ejemplos. Estudios filológicos 33.23-40.
 153. Cepeda, Gladys, and M. Teresa Poblete. 1997. Los marcadores discursivo-conversacionales en el habla femenina de Valdivia. Boletín de filología 36.25-35.
 154. Cerbasi, Donato. 1998. Le costruzioni causative in italiano, spagnolo e portoghese. In Ramat and Roma 1998:457-468.
 155. Chamorro Martínez, José María. 1998. Nuevos testimonios de aspiración en los albores y finales del siglo XVII granadino. Revista de filología española 78.195-208.
 156. Choy López, Luis Roberto. 1998. La frecuentísima elisión de /s/ en dialectos dominicanos y extremosurorientales cubanos. ¿Influencia francohaitiana? In Ruffino 1998:5.121-127.
 157. Chuchuy, Claudio. 1998. La aplicación de una base de datos en el Nuevo diccionario de americanismos. In Fuentes Morán and Werner 1998:159-168.
 158. Cianca, Elena. 1997. Observaciones desde la práctica de un campo léxico de objetos. Revista de filología románica 14:1.135-142.
 159. Ciérbide, Ricardo. 1998. Notas gráfico-fonéticas sobre la documentación medieval navarra. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:37-47.
 160. Cifuentes Honrubia, José Luis (ed). 1998a. Estudios de lingüística cognitiva. 2 vols. Alicante: Universidad de Alicante.
 161. Cifuentes Honrubia, José Luis. 1998b. Verbos con incorporación conceptual direccional. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.479-505.
 162. Cisneros Estupiñán, Mireya. 1996a. Aspectos histórico-pragmáticos del voseo. Thesaurus 51.27-43.
 163. Cisneros Estupiñán, Mireya. 1996b. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal (Madrid: Gredos, 1994). Thesaurus 51.345-347.
 164. Clavería Nadal, Gloria. 1998a. Grafías cultas en las variantes del Rimado de Palacio de P. López de Ayala y de los Soliloquios de Fr. P. Fernández Pecha. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:49-64.
 165. Clavería Nadal, Gloria. 1998b. El concepto de semicultismo en el Manual de gramática histórica española de R. Menéndez Pidal. In Ruffino 1998:1.109-119.
 166. Clegg, J. Halvor. 1996. La duración de los grupos vocálicos en español. In Arjona Iglesias et al. 1996.15-29.
 167. Coello Mesa, Antonia María. 1996. Los «adverbios locativos» de la dimensión vertical en dos sincronías. Español actual 66.43-52.
 168. Colina, Sonia. 1999. Reexamining Spanish glides: Analogically conditioned variation in vocoid sequences in Spanish dialects. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.121-134.
 169. Collet Sedola, Sabina. 1997. Jean Saulnier, un rival peu connu de César Oudin. In Yves Giraud (ed), Contacts culturels et échanges linguistiques au XVIIe siècle en France, 277-286. Paris: Papers on French Seventeenth-Century Literature.
 170. Colombo Airoldi, Fulvia. 1998. Tiempos verbales y expresiones de tiempo en la norma culta mexicana. In Ruffino 1998:2.187-193.
 171. Colón, Germán. 1999a. Copia "traslado, reproducción de un escrito" en las lenguas europeas. Revue de linguistique romane 63.5-22.
 172. Colón, Germán. 1999b. Review of Milagros Alfonso Vega, Construcciones causativas con infinitivo en el español medieval. Estructura y evolución (México: UNAM, 1998). Revue de linguistique romane 63.583-584.
 173. Colón Domènech, Germán. 1997. Rocinante no es pariente de rozagante. Revista de filología española 77.119-127.
 174. Colón Domènech, Germán. 1998. Filología y sífilis. Sobre el mal de simiente o mal de sement. Revista de filología española 78.275-308.
 175. Company Company, Concepción. 1995. De la gramática a la estilística: las duplicaciones posesivas en La Celestina. In González, von der Walde, and Company 1995:141-156.
 176. Company Company, Concepción. 1997. El costo gramatical de las cortesías en el español americano. Consecuencias sintácticas de la pérdida de vosotros. Anuario de letras 35.167-191.
 177. Company Company, Concepción. 1998. The interplay between form and meaning in language change. Grammaticalization of cannibalistic datives in Spanish. Studies in Language 22.529-565.
 178. Contardo Ll., Magdalena. 1996. Atlas lingüístico de la provincia de Parinacota (ALPA): análisis de materiales léxicos. In Arjona Iglesias et al. 1996.678-683.
 179. Contini, Michel, Claudine Franchon Cabrera, and Amina Rhardisse. 1998. Analyse comparée de l'intonation en castillan et en aragonais. In Ruffino 1998:5.143-157.
 180. Contreras, Joan Miquel. 1998. Estudio del habla del Valle de Mena a partir de un trabajo de campo. In Ruffino 1998:5.159-164.
 181. Contreras, Constantino. 1999. El castellano hablado por mapuches. Rasgos del nivel morfosintáctico. Estudios filológicos 34.83-98.
 182. Contreras O., Constantino. 1996. El castellano rural de Osorno (a través de textos orales). In Arjona Iglesias et al. 1996.900-907.
 183. Corbella, Dolores, and Berta Pico. 1997. Aspectos de lexicografía comparada. Revista de filología románica 14:1.143-162.
 184. Corbella Díaz, Dolores, and Javier Medina López. 1998. Lexicografía del español de Canarias: ayer y hoy. In Ruffino 1998:3.149-156.
 185. Corrales Zumbado, Cristóbal. 1997. Sinonimia y diccionario. Revista de filología románica 14:1.163- 172.
 186. Corriente, Federico. 1997. Nuevas notas a las xaraj_t con texto romance. Revista de filología española 77.119-127.
 187. Cortés Rodríguez, Luis. 1994. Tendencias actuales en el estudio del español hablado. Almería: Universidad de Almería.
 188. Cortés Rodríguez, Luis. 1998. Marcadores del discurso y análisis cuantitativo. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:143-160.
 189. Costa, Albert, and Nuria Sebastian-Gallés. 1998. Abstract phonological structure in language production: evidence from Spanish. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 24.886-903.
 190. Craddock, Jerry R. 1999. Systematic vowel shifting in Vulgar Latin and Middle English. In Blake, Ranson, and Wright 1999:57-65.
 191. Crevels, Mily. 1998. Concession in Spanish. In Hannay and Bolkestein 1998:129-148.
 192. Cubo de Severino, Liliana. 1993. Género de los nombres en el habla rural mendocina. Anales del Instituto de Lingüística 16.83-109.
 193. Cubo de Severino, Liliana. 1994. Review of M. B. de Fontanella de Weinberg et al., Estudios sobre el español en la Argentina, vols. I, II (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1992-1993). Anales del Instituto de Lingüística 17.133-139.
 194. Cuenca, Maria-Josep. 1998. Processi di grammaticalizzazione: il caso dei connettivi in catalano e in spagnolo. In Ruffino 1998:2.195-204.
 195. Cuenca Ordinyana, Maria Josep. 1998. Sobre la interrelació del lèxic i la gramàtica: el concepte de connexió lèxica. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.507-526.
 196. Cuesta Martínez, Paloma. 1997. El suplemento: Problemas de caracterización y tipología. Boletín de la Real Academia Española 77.57-98.
 197. Curcó, Carmen. 1998. ¿No me harías un favorcito?: reflexiones en torno a la expresión de la cortesía verbal en el español de México y el español peninsular. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:129-171.
 198. Dahmen, Wolfgang, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard, and Otto Winkelmann (ed). 1995. Konvergenz und Divergenz in den romanischen Sprachen. Romanistisches Kolloquium VIII. Tübingen: Gunter Narr.
 199. Davies, Mark. 1997. The evolution of Spanish clitic climbing: A corpus-based approach. Studia Neophilologica 69.251-263.
 200. De Bruyne, Jacques. 1995. Eutrapelias del alfabeto español. Madrid: Visor.
 201. De Bruyne, Jacques. 1996. Antoflorilectas err(e)-áticas. Philologia ... Senabre 95-109.
 202. De Jonge, Bob. 1996. Quien a la pez se llega, algo se le pega: (dis)continuidad en el cambio lingüístico. In Arjona Iglesias et al. 1996.216-222.
 203. De Jonge, Bob. 1999. Review of Mercedes Suárez Fernández, El complemento predicativo en castellano medieval (época prealfonsí) (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997). Revue romane 34.304-306.
 204. De Kock, Josse. 1997. Gramática y corpus: los pronombres demostrativos. Revista de filología románica 14:1.291-298.
 205. De Kock, Josse. 1998. Verbos transitivos con adjetivo verbal: una construcción «dormida». Revista de filología española 78.103-123.
 206. Delbecque, Nicole. 1997. De la funcionalidad del clítico femenino plural en locuciones verbales. Revista de filología románica 14:1.211-224.
 207. Delbecque, Nicole. 1998. La dimensión paradigmática de la alternancia a/Ø en la construcción transitiva y más allá. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.527-548.
 208. DeMello, George. 1998. El uso de estar comentador en el español hablado contmeporáneo. Lexis 22.177- 199.
 209. DeMello, George. 1999. [Lo + adjetivo + es que] seguido de indicativo / subjuntivo: lo importante es que tienes / tengas amigos. Hispanic Review 67.493-507.
 210. DeMello, George. 2000. Review of Ángeles Romero Cambrón, Historia sintáctica de las construcciones comparativas de desigualdad (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1998). Hispanic Review 68.75-76.
 211. Díaz Cama, Mercedes. 1998. El papel de la relación de hiperonimia-hiponimia en la estructuración de los diccionarios de lengua (con especial referencia al DUE de María Moliner). In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:213-231.
 212. Díaz y Díaz, Manuel C. 1998. La transición del latín al romance en perspectiva hispana. In Herman 1998:155-172.
 213. Díaz Hormigo, María Tadea. 1998a. El tratamiento de algunas clases de sustantivos deverbales en el Diccionario de uso del español de María Moliner. (Hacia una clasificación sintáctico-semántica de los sustantivos deverbales.) In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:71-107.
 214. Díaz Hormigo, María Tadea. 1998b. Criterios para una nueva clasificación sintáctico-formal del sustantivo en español. In Ruffino 1998:2.233-244.
 215. Díaz Pérez, Juan Carlos. 1997. Sobre la gramaticalización en el tratamiento nominal. Revista de filología románica 14:1.193-209.
 216. Dichtl, Gerald. 1998. Los comienzos de la lexicografía hispano-neerlandesa. In Fuentes Morán and Werner 1998:13-32.
 217. Dietrich, Wolf. 1998. Amerikanische Sprachen und Romanisch / Langues indigènes des Amériques et langues romanes. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:428-499.
 218. Dietz, Klaus. 1999. Die gallo- und iberoromanische Rezeption gotischer Lehnwörter mit ai und die Rekonstruktion des gotischen Lautsystems. Sprachwissenschaft 24.453-489.
 219. Díez de Revenga Torres, Pilar. 1998. Algunos problemas gráficos en documentos murcianos del siglo XV. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:65-74.
 220. Dimitriadis, Alexis. 1994. Clitics and island-insensitive object drop. Studies in the Linguistic Sciences 24.153-169.
 221. Di Tullio, Ángela L. 1996. Verbos psicológicos en español. In Arjona Iglesias et al. 1996.133-139.
 222. Di Tullio, Ángela L. 1998a. Alternancia acusativo-dativo en verbos psicológicos del español. In Ruffino 1998:2.255-260.
 223. Di Tullio, Ángela L. 1998b. Complementos no flexivos de verbos de percepción física en español. Verba 25.197-221.
 224. Domínguez, Alberto, Fernando Cuetos, and Juan Segui. 1999. The processing of grammatical gender and number in Spanish. Journal of Psycholinguistic Research 28.485-498.
 225. Domínguez, Carmen Luisa. 1996. Estructuración funcional del SN: la cláusula relativa. In Arjona Iglesias et al. 1996.313-318.
 226. Dotú, Javier. 1998. Diccionario escatalógico de necesidades perentorias. Madrid: JD Ediciones.
 227. Downing, Angela. 1996. Discourse-pragmatic distinctions of the past-in-present in English and Spanish. In Margaret Berry, Robin Fawcett, Cristopher Butler, and Guowen Huang (ed), Meaning and Form: Systemic Functional Interpretations. Meaning and Choice in Language: Studies for Michael Halliday, 509-531. Norwood NJ: Ablex.
 228. Dumitrescu, Domni_a. 1997. Review of Dan Munteanu, El papiamento, lengua criolla hispánica (Madrid: Gredos, 1996). Revista de filología española 77.375-378.
 229. Dumitrescu, Domni_a. 1998a. Subordinación y recursividad en la conversación: las secuencias integradas por intercambios ecoicos. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:277-314.
 230. Dumitrescu, Domni_a. 1998b. Fenómenos paralelos de contacto con el inglés entre el español y el rumano hablados en los Estados Unidos. In Ruffino 1998:5.275-283.
 231. Duo de Brottier, Ofelia. 1994. Review of Ana María Vigara Tauste, Morfosintaxis del español coloquial. Esbozo estilístico. (Madrid: Gredos, 1992). Anales del Instituto de Lingüística 17.121-122.
 232. Durany Castrillo, Mercedes, and Ma. Carmen Rodríguez González. 1995. El sistema antroponímico en El Bierzo. Tumbo de San Pedro de Montes. Siglos IX al XIII. In Martínez Sopena 1995a:73-102.
 233. Dworkin, Steven N. 1998. Three new introductions to Romance Linguistics. Romance Philology 52.119- 131.
 234. Dworkin, Steven N. 1999a. Paul M. Lloyd: A scholarly portrait and bibliography. In Blake, Ranson, and Wright 1999:1-11.
 235. Dworkin, Steven N. 1999b. Review of Concepción Company Company (ed), Cambios diacrónicos en el español (México: UNAM, 1997). Hispanic Review 67.369-371.
 236. Dworkin, Steven N. 1999c. Review of A. Alonso González et al. (ed), Actas del III congreso internacional de historia de la lengua española (Madrid: Arco, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.269-270.
 237. Dworkin, Steven N. 2000. Review of Kenneth J. Wireback, The Role of Phonological Structure in Sound Change from Latin to Spanish and Portuguese (New York: Peter Lang, 1997). La Corónica 28:2.217-221.
 238. Dyck, Carrie. 1996. The interface between unspecified phonological representations and specified phonetic representations. In Kleinhenz 1996:279-293.
 239. Eberenz, Rolf. 1999a. Review of Gerd Wotjak (ed), El verbo español. Aspectos morfosintácticos, sociolingüísticos y lexicogenéticos (Frankfurt a. M: Vervuert, 1996). Iberoromania 50.155-157.
 240. Eberenz, Rolf. 1999b. Review of Fred Boller, Die Isoglossenstaffelung in der galizisch-portugiesisch- spanischen Kontaktzone und im Lombada-Aliste-Grenzgebeit (Kiel:Westensee, 1995). Iberoromania 50.165-167.
 241. Echenique, María Teresa. 1995. Kastilische Koine / La koiné castellana. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:527-536.
 242. Echenique Elizondo, Ma. Teresa. 1998. Los diccionarios trilingües en la lexicografía vasca: teoría y práctica de un ideal multisecular. In Fuentes Morán and Werner 1998:33-47.
 243. Echepare, Ricardo. 1998. On the structure of declarative sentences. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:53-66.
 244. Eckkrammer, Eva Martha. 1994. Interferencias entre el papiamento y el español: ¿testigos de una coexistencia pacífica o de una lucha encarnizada? In Lüdtke and Perl 1994:131-146.
 245. Eddington, David. 1998. Spanish dipthongization as a non-derivational phenomenon. Rivista di linguistica 10.335-354.
 246. Ejarque, Delia. 1993a. Una propuesta de clasificación de oraciones. Anales del Instituto de Lingüística 16.25-45.
 247. Ejarque, Delia. 1993b. Review of Graciela Reyes, La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje (Barcelona: Montesinos, 1990). Anales del Instituto de Lingüística 16.111-113.
 248. Ejarque, Delia. 1994. Las proposiciones adverbiales. Una clasificación funcional. Anales del Instituto de Lingüística 17.65-77.
 249. Elizaincín, Adolfo, Marisa Malcouri, and Magdalena Coll. 1998. Grafemática histórica: seseo y yeísmo en el Río de la Plata. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:75-82.
 250. England, John. 1999. Review of Concepción Company Company (ed), Cambios diacrónicos en el español (México: UNAM, 1997). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.269.
 251. Enríquez, Xosé de. 1997. El habla popular de Montevideo. Motevideo: Academia Nacional de Letras.
 252. Enríquez, Xosé de. 1998. El lenguaje adolescente en el Uruguay contemporáneo. Montevideo: Academia Nacional de Letras.
 253. Ernst, Gerhard. 1995. Konvergenz in Wortbildung und Semantik romanischer Sprachen am Beispiel der Nomina qualitatis. In Dahmen et al. 1995:65-84.
 254. Escandell Vidal, M. Victoria. 1998. Cortesía y relevancia. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:7-24.
 255. Escandell Vidal, María Victoria, and Manuel Leonetti. 1998. Construcciones existenciales y oraciones de relativo. In Ruffino 1998:2.261-272.
 256. Escobedo Rodríguez, Antonio, Manuel Peñalver Castillo, and Yolanda González Aranda (ed). 1998. Actas de los quintos encuentros de lingüística española. Almería: Universidad de Almería.
 257. Escoriza Morera, Luis. 1998. La marca "popular" en el Diccionario de uso del español de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:263-287.
 258. Español-Echevarria, Manuel. 1998. N/A of a N DP's: Predicate raising and subject licensing. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:67-80.
 259. Espejo Olaya, María Bernarda. 1996. Review of Antonio Quilis, Tratado de fonética y fonología españolas (Madrid: Gredos, 1993). Thesaurus 51.144-149.
 260. Espinosa García, Jacinto. 1998. El suplemento en estructuras transitivas. In Ruffino 1998:2.273-282.
 261. Espinosa Santos, Victoria. 1996. Análisis de materiales del atlas lingüístico de la provincia de Parinacota (ALPA). In Arjona Iglesias et al. 1996.684-691.
 262. Espósito, Anthony P. 1999. Italian niente < NE INDE: An Aragonese analog. In Blake, Ranson, and Wright 1999:237-252.
 263. Estopà, Rosa. 1998. El léxico especializado en los diccionarios de lengua general: las marcas temáticas. Revista española de lingüística 28.359-387.
 264. Etxebarria, Maitena. 1997. Disponibilidad léxica y caracterización sociolingüística: variación y diversidad. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:65-83.
 265. Etxebarria Arostegui, Maitena. 1995. El bilingüismo en el Estado Español. Bilbao: Ediciones FBV.
 266. Etxebarria Arostegui, Maitena. 1996. Variación e interferencia en una comunidad bilingüe: vasco y español en contacto. In Arjona Iglesias et al. 1996.908-912.
 267. Fajardo, Alejandro, 1996. La información complementaria en el artículo lexicográfico (la marcación). In Arjona Iglesias et al. 1996.388-392.
 268. Faussant, Christel, Celia Jakubowicz, and Marianne Costes. 1999. Gender and number processing in spoken French and Spanish. Rivista di linguistica 11.75-101.
 269. Felices Lago, Ángel M. 1998. The compilation of a Spanish verbal lexicon based on functional-lexematic principles. In Olbertz, Hengeveld, and Sánchez García 1998:47-64.
 270. Fernández, César A. 1998. Review of Roberto Olaeta Rubio, El catellano de los escolares de la comarca del Gran Bilbao. Aproximación sociolingüística (Bilbao: Universidad del País Vasco, 1995). Estudios filológicos 33.178-180.
 271. Fernández, Francisco Jesús. 1996. Casos de supresión del artículo en español (detección de una variante en el uso del artículo). In Arjona Iglesias et al. 1996.358-368.
 272. Fernández de Castro, Félix. 1996. Verbos auxiliares en el español de América. In Arjona Iglesias et al. 1996.697-701.
 273. Fernández García, Francisco. 1997. Acercamiento a los estudios sobre la comunicación persuasiva. El discurso publicitario y el discurso político. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:85-97.
 274. Fernández González, Jesús. 1995. Algunas reflexiones sobre aspectos gramaticales de las expresiones idiomáticas. In Hernández Sacristán et al. 1995:231-246.
 275. Fernández Gordillo, Luz. 1998. Review of José Luis Cifuentes Honrubia, and Jesús Llopis Ganga, Complemento indirecto y complemento de lugar: estructuras locales de base personal en español (Alicante: Universidad de Alicante, 1996). Nueva revista de filología hispánica 46.441-447.
 276. Fernández Juncal, Carmen. 1997. Percepción subjetiva de la norma o normas. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:109-116.
 277. Fernández Juncal, Carmen. 1998. Variación y prestigio. Estudio sociolingüístico en el oriente de Cantabria. Madrid: C.S.I.C.
 278. Fernández Vior, José Antonio. 1997. El habla de Vegadeo (A Veiga y su concejo). Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana.
 279. Ferrari, Laura. 1998. La jerarquización de la información en reseñas producidas por estudiantes universitarios. Lingüística española actual 20.255-268.
 280. Ferreer de Gregoret, María Cristina, and Carmen Sánchez Lanza. 1996. Valores de -ra en el discurso periodístico. In Arjona Iglesias et al. 1996.692-696.
 281. Ferreiro, Emilia. 1997. La noción de palabra y su relación con la escritura. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:343-361.
 282. Ferreres Masplá, Federico. 1998. Les temps du subjonctif esp. et fr. dans le roman moderne. In Ruffino 1998:2.283-296.
 283. Ferrero Campos, Francisco. 1998. Spanisch und Romanisch / El español y las lenguas románicas. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:92-109.
 284. Fidelholtz, James L. 1996. Los nombres propios: consideraciones sobre su fonología y ortografía. In Arjona Iglesias et al. 1996.382-387.
 285. Figueroa Arencibia, Vicente Jesús. 1999. Rasgos semicriollos en el español no estándar de la región suroriental cubana. In Zimmermann 1999:411-440.
 286. Figueroa Esteva, Max E. 1997. La variación como diversidad de normas lingüísticas. Notas para un acercamiento preliminar. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:411-450.
 287. Fiorentino, Giuliana. 1999. Clausole relative romanze tra innovazione e conservazione. Revue romane. 34.25-60.
 288. Flores Cervantes, Marcela. 1995. La autoría de La Celestina a la luz de un problema lingüístico: los pronombres objeto. In González, von der Walde, and Company 1995:127-139.
 289. Flores Farfán, José Antonio. 1998. Hablar cuatrapeado: En torno al español de los indígenas mexicanos. Foro hispánico 13. Sociolingüística: Lenguas en contacto 75-86.
 290. Florián Reyes, María Loreto. 1998. Review of Félix San Vicente, Bibliografía de la lexicografía española del siglo XVIII (n.p: Piovan, 1995). Lexis 22.273-276.
 291. Fogsgaard, Lene. 1998. Las clases de palabras. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.575-592.
 292. Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1998. La variable sexo y las grafías de los hablantes bonaerenses en los siglos XVIII y XIX. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:83-95.
 293. Frago Gracia, Juan Antonio. 1997a. Japonesismos entre Acapulco y Sevilla: sobre biombo, catana y maque. Boletín de filología 36.101-118.
 294. Frago Gracia, Juan Antonio. 1997b. Arabismos saharianos (alforma, alformaje, alformar) en el español de Canarias. Revista de filología española 77.149-152.
 295. Frago Gracia, Juan Antonio. 1997c. Crisneja, un meridionalismo en el español de América. Revista de filología española 77.347-353.
 296. Frago Gracia, Juan Antonio. 1998. Tradición e innovación ortográfica en manuscritos mexicanos: implicaciones culturales y lingüísticas en el hecho textual. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:97-121.
 297. Franchini, E. 1999. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval, fasc. 14-17 (Heidelberg: Winter, 1996-98). Vox Romanica 58.344-346.
 298. Franco, Jon A., and Errapel Mejías-Bikandi. 1999. The presuppositionality condition and Spanish clitic-doubled objects. In Authier, Bullock and Reed 1999:107-119.
 299. Franco Figueroa, Mariano. 1997. Transferencias sintácticas en la Crónica de Guamán Poma de Ayala. Boletín de filología 36.55-100.
 300. Franco Figueroa, Mariano. 1998. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo. Aproximaciones teóricas (Tübingen: Niemeyer, 1996). Romance Philology 52.263-275.
 301. French, Brigittine M. 1999. Imagining the nation: language ideology and collective identity in contemporary Guatemala. Language & Communication 19.277-287.
 302. Fuentes Morán, María Teresa, and Reinhold Werner (ed). 1998. Lexicografías iberorrománicas: problemas, propuestas y proyectos. Frankfurt am Main: Vervuert.
 303. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1998a. Vamos: un conector coloquial de gran complejidad. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:177-192.
 304. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1998b. Estructuras parentéticas. Lingüística española actual 20.137-174.
 305. Fuster Márquez, Miguel. 1995. Una valorazión del préstamo léxico-semántico en el castellano peninsular actual. In Hernández Sacristán et al. 1995:113-130.
 306. Galeote, Manuel. 1997. Nombres indígenas de plantas americanas en los tratados científicos de Fray Agustín Farfán. Boletín de filología 36.119-161.
 307. Gallardo Paúls, Beatriz (ed). 1998. Temas de lingüística y gramática. Valencia: Universitat de València.
 308. Galmés de Fuentes, Álvaro. 1995. Mozarabische Varietäten / Las variedades mozárabes. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:720-735.
 309. Galmés de Fuentes, Álvaro. 1997. Review of María Teresa Herrera et al., Diccionario español de textos médicos antiguos (Madrid: Arco, 1995). Revista de filología española 77.357-359.
 310. Garachana Camarero, Mar. 1998a. La noción de preferencia en la gramaticalización de ahora (que), ahora bien, antes, antes bien y más bien. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.593-614.
 311. Garachana Camarero, Mar. 1998b. La evolución de los conectores contraargumentativos: la gramaticalizacón de no obstante y sin embargo. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:193-212.
 312. Garcés, María Pilar. 1994. La oración compuesta en español. Estructuras y nexos. Madrid: Verbum.
 313. Garcés, María Pilar. 1996. La enumeración en el discurso oral. Español actual 66.53-62.
 314. Garcés Gómez, María Pilar. 1997. Estudio léxico semántico de las denominaciones de arar y sembrar en Aragón. Alazet 9.75-101.
 315. Garcés Gómez, María Pilar. 1998. Marcadores de "cierre" discursivo en español. In Ruffino 1998:4.111-121.
 316. Garcés Gómez, María Pilar. 1999. Formas adjetivas con función adverbial en español. Romanistisches Jahrbuch 49.283-306.
 317. García, Carmen. 1999. The three stages of Venezuelan invitations and responses. Multilingua 18.391- 433.
 318. García, Erica C. 1999. Asimetría distribucional como reflejo de congruencia (con)textual. Neuphilologische Mitteilungen 100.455-470.
 319. Garcia, MaryEllen. 1999. Nomás in a Mexican American dialect. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.16-27.
 320. García Arias, Xosé Lluis. 1995. Asturianische und leonesische Skriptae / Las «scriptae» asturianas y leonesas. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:618-649.
 321. García de Cortázar, José Ángel. 1995. Antroponimia en Navarra y Rioja en los siglos X a XII. In Martínez Sopena 1995a:283-296.
 322. García de Cortázar, José Ángel, Carmen Díez Herrera, and Esther Peña Bocos. 1995a. Antroponima y sociedad del Cantábrico al Ebro en los siglos IX a XII. In Martínez Sopena 1995a:205-230.
 323. García de Cortázar, José Ángel, Carmen Díez Herrera, and Esther Peña Bocos. 1995b. Antroponimia de Burgos y su alfoz en los siglos X a XII. In Martínez Sopena 1995a:231-257.
 324. García Fajardo, Josefina. 1997. Modalidad: hacia un marco de análisis. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:193-210.
 325. García García, Serafina. 1996. Sobre algunas construcciones exocéntricas. In Arjona Iglesias et al. 1996.253-260.
 326. García Izquierdo, Isabel. 1998. Mecanismos de cohesión textual. Los conectores ilativos en español. Castellón de la Plana: Universidad Jaume I.
 327. García Marcos, F. J. (ed). 1995a. Actas de las I jornadas almerienses sobre política lingüística. Almería: Universidad de Almería.
 328. García Marcos, F. J. 1995b. Política lingüística implícita en Andalucía. In García Marcos 1995a:29-48.
 329. García Marcos, F. J. 1997. A propósito de la evolución de los sistemas de ideas. Dialectología y sociolingüística variacionista. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:129-138.
 330. García Martín, José María. 1998. Condicionamientos de la "política lingüística" de Alfonso X. In Ruffino 1998:4.419-430.
 331. García Martín, José María. 1998-99. Función primaria de las variantes textuales para un historiador de la lengua. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 22.7-16.
 332. García Mouton, Pilar (ed). 1994. Geolingüística. Trabajos europeos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 333. García Mouton, Pilar. 1997. Zoónimos no latinos en español. In Mellet 1997:233-248.
 334. García Mouton, Pilar, and Francisco Moreno Fernández. 1994. El Atlas lingüístico y etnográfico de Castilla-La Mancha. Materiales fonéticos de Ciudad Real y Toledo. In García Mouton 1994:111- 153.
 335. García Platero, Juan Manuel. 1997. Procedimientos lexicogenésicos en el discurso periodístico. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:139-145.
 336. García Platero, Juan Manuel. 1998. Consideraciones sobre la formación de palabras en español. Estudios de lingüística 12.69-78.
 337. García-Medall, Joaquín. 1995. ¿Paradigma de caso en el sustantivo español? Sobre una visión casual desde el polaco para el objeto directo de persona. In Hernández Sacristán et al. 1995:295-308.
 338. García-Medall, Joaquín. 1997. Neología y productividad morfológica. Thesaurus 52.94-116.
 339. García-Medall, Joaquín. 1998. Verbos denominales puros y grados de actividad. In Gallardo Paúls 1998:38-57.
 340. García-Miguel, José Ma.. 1995. Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 341. García-Miguel Gallego, José Ma.. 1998. Actancia y tipología. In Gallardo Paúls 1998:58-74.
 342. García-Page, Mario. 1998. Expresiones fijas de polaridad negativa. Lingüística española actual 20.55- 78.
 343. Gather, Andreas. 1999a. Die morphologische Struktur französischer und spanischer verbaler Parasynthetika. Zeitschrift für romanische Philologie 115.79-116.
 344. Gather, Andreas. 1999b. Review of David Serrano Dolader, Las formaciones parasintéticas en español (Madrid: Arco, 1995). Romanische Forschungen 111.460-467.
 345. Gaudino-Fallegger, Livia. 1998. Le congiunzioni dello spagnolo: un nuovo approccio. In Ruffino 1998:2.371-382.
 346. Geoffroy Rivas, Pedro. 1998. La lengua salvadoreña: El español que hablamos en El Salvador. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos.
 347. Giacalone Ramat, Anna, and Paul J. Hopper (ed). 1998. The Limits of Grammaticalization. Amsterdam: Benjamins.
 348. Giammatteo, Mabel. 1998. La dimensión expresivo-evaluativa en entrevistas orales a estudiantes universitarios. Estudios de lingüística 12.79-92.
 349. Gil, Alberto. 1995. Textadverbiale in den romanischen Sprachen. Eine integrale Studie zu Konnektoren und Modalisatoren im Spanischen, Französischen und Italienischen. Frankfurt: Peter Lang.
 350. Gimeno, María Victoria, and Francisco Gimeno. 1996. A propósito del anglicismo léxico: cambio de código y calco léxico. In Arjona Iglesias et al. 1996.750-755.
 351. Gimeno Menéndez, Francisco. 1998. Grafemática y sociolingüística histórica: A propósito del Libro de los primitivos privilegios de Alicante. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:123-133.
 352. Giralt Latorre, Javier. 1998. Aspectos gramaticales de las hablas de la Litera (Huesca). Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 353. Gleßgen, Martin-Dietrich, and Franz Lebsanft (ed). 1997. Alte und neue Philologie. Tübingen: Niemeyer.
 354. Gnerre, Maurizio. 1998. Romanische Kreolsprachen III. Spanische Kreolsprachen / I creoli romanzi III. I creoli spagnoli. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:637-643.
 355. Gómez Capuz, Juan. 1998. Aportaciones a un estudio contrastivo de la influencia angloamericana actual en español, francés e italiano. In Ruffino 1998:3.269-281.
 356. Gómez de Enterría, Josefa. 1998a. Consideraciones sobre la terminología científico-técnica de carácter patrimonial en el español del siglo XVIII. Boletín de la Real Academia Española 78.275-301.
 357. Gómez de Enterría, Josefa. 1998b. El vocabulario neológico del tratado de la Unión Europea: reformulaciones y alteraciones discursivas. In Ruffino 1998:3.283-292.
 358. Gómez Molina, José R. 1998. Actitudes lingüísticas en una comunidad bilingüe y multilectal: Área metropolitana de Valencia. Valencia: Universitat de València.
 359. González, Aurelio, Lillian von der Walde, and Concepción Company (ed). 1995. Palabra e imagen en la Edad Media. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 360. González, Luis, and M. Stanley Whitley. 1999. Lo es: un clítico anómalo en la teoría de roles. Hispania 82.298-308.
 361. González Aranda, Yolanda. 1998. Forma y estructura de un campo semántico. A propósito de la sustancia de contenido "moverse" en español. Almería: Universidad de Almería.
 362. González Calvo, José Manuel. 1996. Semántica y sintaxis: el caso de las interrogativas retóricas. Philologia ... Senabre 225-239.
 363. González Calvo, José Manuel. 1998. Variaciones en torno a la gramática española. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 364. González García, Luis. 1997. El adverbio en español. A Coruña: Universidade da Coruña.
 365. González Muñiz, Rosa del C. 1996. Análisis del campo léxico correspondiente a riego y drenaje en el cultivo de la caña de azúcar en Puerto Rico. In Arjona Iglesias et al. 1996.645-650.
 366. Goodall, Grant. 1999. Passives and arbitrary plural subjects in Spanish. In Authier, Bullock and Reed 1999:135-150.
 367. Goswami, Usha, Jean Emile Gombert, and Lucia Fraca de Barrera. 1998. Children's orthographic representations and linguistic transparency: nonsense word reading in English, French, and Spanish. Applied Psycholinguistics 19.19-52.
 368. Grab-Kempf, Elke. 1999a. Von Juwelen, Perlen und Glasperlen: Ar. lu'lu' “(kleine) echte Perle(n), Schmuckperle(n)", ar. abb “Rosenkranzperle(n); Schmuckperle(n), (Edel-)Steinperle(n), Glasperle(n)", ar. abb al-lu'lu' “(kleine) echte Perle(n), Edelsteinperle(n), Glasperle(n), Schmuckkügelchen" in den iberoromanischen Sprachen. Zeitschrift für romanische Philologie 115.155-162.
 369. Grab-Kempf, Elke. 1999b. Reflexe von ar. habb (Koll.), habba (Nom. un.) als Bezeichnungen für Maße, Gewichte, Tribute, Bruchteile, sowie als Benennung des Kleinsten und Geringsten in den iberoromanischen Sprachen. Zeitschrift für romanische Philologie 115.464-471.
 370. Granberg, Robert. 1999. Clitic position in thirteenth-century Spanish: sentences with preverbal subjects. La Corónica 27:2.89-118.
 371. Granda, Germán de. 1995. El contacto lingüístico como factor de retención gramatical. Aportes a su estudio sobre datos del área guaranítica suramericana. Thesaurus 50.148-180.
 372. Granda, Germán de. 1997a. Replanteamiento de un tema controvertido. Génesis y retención del doble posesivo en el español andino. Revista de filología española 77.139-147.
 373. Granda, Germán de. 1997b. Un fenómeno de convergencia lingüística por contacto con el quechua de Santiago de Estero. El desarrollo del futuro verbal perifrástico. Revista de filología románica 14:1.281-289.
 374. Granda, Germán de. 1999a. Retención hispánica y transferencia quechua en dos fenómenos morfosintácticos del español andino. Lexis 23.137-151.
 375. Granda, Germán de. 1999b. El contacto lingüístico como configurador dialectal. Estudio de un caso en el área andina suramericana. Estudios filológicos 34.99-119.
 376. Green, Katherine. 1999. The creole pronoun i in non-standard Dominican Spanish. In Zimmermann 1999:373-387.
 377. Grijelmo, Álex. 1998. Defensa apasionada del idioma español. Madrid: Taurus.
 378. Grinstead, John. 1998. Negation and independent morphological development. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:97-110.
 379. Grinstead, John. 2000. Case, inflection and subject licensing in child Catalan and Spanish. Journal of Child Language 27.119-155.
 380. Guerrero Medina, Pilar. 1998. A prototype approach to transitivity: its implications for the FG typology of SoAs. In Olbertz, Hengeveld, and Sánchez García 1998:215-232.
 381. Guerrero Ramos, Gloria. 1995. El léxico en el "Diccionario" (1492) y en el "Vocabulario" (¿1495?) de Nebrija. Sevilla: Universidad de Sevilla.
 382. Guitarte, Guillermo L. 1997. El nombre de Colombia. Anuario de letras 35.237-251.
 383. Gutiérrez Araus, María Luz. 1996. En torno al uso de ciertos adjetivos en función adverbial. In Arjona Iglesias et al. 1996.109-114.
 384. Gutiérrez Araus, Mari Luz. 1998. Sistema y discurso en las formas verbales de pasado. Revista española de lingüística 28.275-306.
 385. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1998. Oración compuesta y supuestos pragmáticos. In Gallardo Paúls 1998:75-96.
 386. Gutiérrez-Rexach, Javier. 1999a. The structure and interpretation of Spanish degree neuter constructions. Lingua 109.35-63.
 387. Gutiérrez-Rexach, Javier. 1999b. Spanish indefinites and type-driven interpretation. In Authier, Bullock and Reed 1999:151-166.
 388. Gutiérrez-Rexach, Javier, and Fernando Martínez-Gil (ed). 1999. Advances in Hispanic Linguistics: Papers from the 2nd Hispanic Linguistics Symposium. 2 vols. Somerville MA: Cascadilla.
 389. Guzmán Betancourt, Ignacio. 1997. La lengua, ¿compañera del imperio? Destino de un "presagio" nebrisense en la Nueva España. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:23-37.
 390. Guzmán Betancourt, Ignacio, and Eréndira Nansen Díaz (ed). 1997. Memoria del coloquio "La obra de Antonio de Nebrija y su recepción en la Nueva España". Quince estudios nebrisenses (1492-1992). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
 391. Hall, Cristopher J. 1997. Palabras concretas, palabras abstractas y rasgos categoriales en el léxico mental bilingüe. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:363-381.
 392. Hallebeek, Jos. 1998. Sintaxis y uso del gerundio en español actual. Lingüística española actual 20.175- 215.
 393. Hammarström, Göran. 1999. Review of Eric Sonntag, Intonation und Sprachgeographie. Untersuchungen zum Spanischen und Portugiesischen Uruguays (Münster: Nodus, 1996). Romanische Forschungen 111.146-148.
 394. Hammond, Robert M. 1999. On the non-occurrence of the phone [] in the Spanish sound system. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.135-151.
 395. Hannay, Mike, and A. Machtelt Bolkestein (ed). 1998. Functional Grammar and Verbal Interaction. Amsterdam: Benjamins.
 396. Hare, Cecilia. 1996. De los pronombres "subordinadores independientes" y de la construcción "lo (adjetivo) que (verbo atributivo)". In Arjona Iglesias et al. 1996.309-312.
 397. Hare, Cecilia. 1998. El fonema nasal palatal inicial en las lenguas romances. Modificación de las oposiciones de los fonemas nasales en español y portugués después de su llegada al Nuevo Mundo. In Ruffino 1998:1.127-132.
 398. Harmon, Sarah, and Almerindo Ojeda. 1999. Mass reference in 16th-century Castilian: Gabriel Alonso de Herrera's Obra de agricultura. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.364-377.
 399. Harris, James. 1998. Enclitic -n in Spanish. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:111-127.
 400. Harris-Northall, Ray. 1999a. Official use of the vernacular in the thirteenth century: Medieval Spanish language policy? In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.152-165.
 401. Harris-Northall, Ray. 1999b. Morphological shift in Old Spanish: The paradigmatic relationship between -ecer and -ir verbs. In Blake, Ranson, and Wright 1999:111-123.
 402. Harris-Northall, Ray. 1999c. Re-Latinization of Castilian lexis in the early sixteenth century. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.1-12.
 403. Hartkemeyer, Dale. 1997. Romancing the vowels: An optimality-theoretic account of vowel loss from Vulgar Latin to early Western Romance. Studies in the Linguistic Sciences 27.99-117.
 404. Hartman, Steven Lee. 1999. Parsing Spanish sólo. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.28-41.
 405. Haverkate, Henk. 1994. La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico. Madrid: Gredos.
 406. Haverkate, Henk. 1998. La contextualización discursiva como factor determinante de la realización del acto de habla interrogativo. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:173-209.
 407. Haverkate, Henk, Gijs Mulder, and Carolina Fraile Maldonado (ed). 1998. La pragmática lingüística del español: Recientes desarrollos. Amsterdam: Rodopi.
 408. Hegyi, Ottmar. 1995. Die Sprache der Aljamiadoliteratur und der Moriscos / La lengua de la literatura aljamiado-morisca. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:736-753.
 409. Hekking, Ewald, and Dik Bakker. 1998. El otomí y el español de Santiago Mexquititlán (México): Dos lenguas en contacto. Foro hispánico 13. Sociolingüística: Lenguas en contacto 45-73.
 410. Helfrich, Uta. 1998. «¡Es que nunca viene al parque!». Esbozo sobre algunas formas de relieve en español. In Ruffino 1998:2.417-428.
 411. Helmy Ibrahim, Amr. 1995. À propos des oppositions suffixales entre langues proches: le français face à l'espagnol et à l'italien. In Hernández Sacristán et al. 1995:247-275.
 412. Henríquez Salido, Maria do Carmo. 1998. A sufixaçom homogénea em espanhol: estudo do sufixo aumentativo -ote, -a. In Ruffino 1998:2.443-456.
 413. Herburger, Elena. 1999. Lexical ambiguity is not always evil: The example of ni-ni. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.378-393.
 414. Herman, József (ed). 1998. La transizione dal latino alle lingue romanze. Tübingen: Max Niemeyer.
 415. Hernández, César. 1997. Nuevas glosas romances en un manuscrito silense. Revista de filología española 77.129138.
 416. Hernández, Esther. 1998. La acomodación fonética de los nahuatlismos al español. Nueva revista de filología hispánica 46.1-21.
 417. Hernández, Humberto. 1998. La crítica lexicográfica: métodos y perspectivas. Lingüística española actual 20.5-28.
 418. Hernández Alonso, César. 1995. Nueva sintaxis de la lengua española. Sintaxis onomasiológica: del contenido a la expresión. Salamanca: Colegio de España.
 419. Hernández Alonso, César. 1998. Una cala en la gramática española de Salvador Fernández Ramírez. Selección de modos en la subordinación. In Escobedo Rodríguez et al. 1998:9-18.
 420. Hernández Cabrera, Clara Eugenia, and José Antonio Samper Padilla. 1996. Vitalidad de supuestos arcaísmos léxicos en Gran Canaria. In Arjona Iglesias et al. 1996.756-763.
 421. Hernández Chávez, Eduardo, Garland D. Bills, and Alan Hudson. 1996. El desplazamiento del español en el suroeste de EEUU según el censo de 1990. In Arjona Iglesias et al. 1996.664-672.
 422. Hernández Cuadrado, Luis Alberto. 1998. Las construcciones causales en español. In Ruffino 1998:2.457-465.
 423. Hernández de León-Portilla, Ascensión. 1997. Nebrija y las lenguas compañeras del imperio. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:185-195.
 424. Hernández Sacristán, Carlos, Brigitte Lépinette, and Manuel Pérez Saldanya (ed). 1995. Aspectes de la reflexió i de la praxi interlingüística. Valencia: Universitat de València.
 425. Herrera, María Teresa. 1998. Diccionario español de textos médicos antiguos. Cuestiones de método. In Ruffino 1998:3.341-348.
 426. Herrera Z., Esther. 1998. Review of Fernando Martínez-Gil and Alfonso Morales-Front (ed), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages (Washington DC: Georgetown University Press, 1997). Nueva revista de filología hispánica 46.432-441.
 427. Herrero, Ángel. 1995. El decir numeroso. Esquemas y figuras del ritmo verbal. Alicante: Universidad de Alicante.
 428. Herrero, Ángel. 1998. Lingüística y lenguaje literario. Estudios de lingüística 12.93-102.
 429. Herrero Muñoz Cobo, Bárbara. 1997. Formas de tratamiento en español cubano. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:147-156.
 430. Herrero Ruiz de Loizaga, Francisco Javier. 1997. La grafía fonológica de Santa Teresa. Boletín de la Real Academia Española 77.261-278.
 431. Herrero Ruiz de Loizaga, Francisco Javier. 1998a. Las oraciones causales en el siglo XV. Boletín de la Real Academia Española 78.199-273.
 432. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1998b. Review of Juan M. Lope Blanch, La clasificación de las oraciones. Historia de un lento proceso (México: UNAM-Colegio de México, 1995). Revista de filología española 78.404-407.
 433. Herrero Vecino, Carmen. 1997. El nombre. I: Sustantivo. Salamanca: Colegio de España.
 434. Hett Chauvet, Denise. 1996. Estudio sobre algunos verbos de accidentes corporales. In Arjona Iglesias et al. 1996.140-144.
 435. Hidalgo Navarro, Antonio. 1998a. Alternancia de turnos y conversación. Sobre el papel regulador de los suprasegmentos en el habla simultánea. Lingüística española actual 20.217-238.
 436. Hidalgo Navarro, Antonio. 1998b. Hacia una taxonomía de claves prosódicas demarcativas de enunciados en el texto oral. In Ruffino 1998:4.139-151.
 437. Hilty, Gerold. 1995. Aragonesische und navarresische Skriptae / Las «scriptae» aragonesas y navarras. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:512-527.
 438. Holt, D. Eric. 1999. The moraic status of consonants from Latin to Hispano-Romance: The case of obstruents. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.166-181.
 439. Holtus, Günter. 1995. Zur Verbreitung der formes surcomposées in den romanischen Sprachen. In Dahmen et al. 1995:85-114.
 440. Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt (ed). 1995. Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), II, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance. / Les différentes langues romanes et leurs régions d'implantation du Moyen Âge à la Renaissance. Tübingen: Niemeyer.
 441. Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt (ed). 1998. Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), VII: Kontakt, Migration und Kunstsprachen. Kontrastivität, Klassifikation und Typologie / Langues en contact, langues des migrants et langues artificielles. Analyses contrastives, classification et typologie des langues romanes. Tübingen: Niemeyer.
 442. Horcajada Diezma, Bautista, and Pedro Sánchez-Prieto Borja. 1999. La reduplicación distributiva del numeral y el arabismo morfosintáctico en el romance hispánico medieval. Zeitschrift für romanische Philologie 115.280-299.
 443. Horno Chéliz, María del Carmen. 1998. Conceptualización y categorización lingüística de las relaciones espaciales en verbos locativos. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.629-637.
 444. Hualde, José Ignacio. 1997. Spanish /i/ and related sounds: An exercise in phonemic analysis. Studies in the Linguistic Sciences 27.61-79.
 445. Hualde, José Ignacio. 1998. Asturian and Cantabrian metaphony. Rivista di linguistica 10.99-108.
 446. Hualde, José Ignacio. 1999. Patterns in the lexicon: Hiatus with unstressed high vowels in Spanish. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.182-197.
 447. Igoa, José Manuel, José Eugenio García-Albea, and Rosa Sánchez-Casas. 1999. Gender-number dissociations in sentence production in Spanish. Rivista di linguistica 11.163-196.
 448. Inchaurralde Besga, Carlos. 1998. La interacción tiempo-modo-aspecto en el verbo. Una perspectiva cognitiva. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.639-648.
 449. Ishikawa, Masataka. 1999. Morphological strength and syntactic change. Linguistic Inquiry 30.301-310.
 450. Jackson-Maldonado, Donna, Donna Thal, and Karen Muzinek. 1997. Gestos, comprensión y producción de palabras: predictores del desarrollo lingüístico. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:307-325.
 451. Jiménez Jiménez, Dionisio. 1997. Algunas aplicaciones de la neurolingüística. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:157-164.
 452. Jordán Cólera, Carlos. 1997. La raíz *eis- en la hidrotoponimia de la Península Ibérica. Beiträge zur Namenforschung 32.417-455.
 453. Jordán Cólera, Carlos. 1999. De las teóricas evoluciones románicas del latín INSULA: iscla, isca e isla. Zeitschrift für romanische Philologie 115.45-55.
 454. Jørgensen, Annette Myre. 1998. Algunos aspectos pragmáticos de las estructuras coordinadas con el correlato ora ... ora. In Ruffino 1998:2.503-511.
 455. Juge, Matthew L. 1996. A mechanism of semantic change in passive constructions. In Jan Johnson, Matthew L. Juge, and Jeri L. Moxley (ed), Proceedings of the 22nd Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 183-195. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.
 456. Junyent, Carme. 1997. Los derechos lingüísticos: la perspectiva ecológica. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:165-171.
 457. Kaiser, Dorothee. 1994. La carta del licenciado Zuazo del año 1521: un estudio de pragmática textual. In Lüdtke and Perl 1994:61-76.
 458. Kaisse, Ellen M. 1999. Resyllabification precedes all segmental rules: Evidence from Argentinian Spanish. In Authier, Bullock and Reed 1999:197-210.
 459. Kempchinsky, Paula. 1998. Mood phrase, case checking and obviation. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:143-154.
 460. Kempchinsky, Paula. 1999. Binding in PPs in Spanish and the nature of Condition B. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.394-411.
 461. Kerkhof, Maxim. P. A. M. 1998. Romanische Kreolsprachen IV. Papiamentu / Los criollos romances IV. El papiamentu. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:644-661.
 462. Klee, Carol A., and Alicia Ocampo. 1996. La expresión del pasado en las narrativas en español de hablantes bilingües del Perú. In Arjona Iglesias et al. 1996.884-890.
 463. Kleinhenz, Ursula (ed). 1996. Interfaces in Phonology. Berlin: Akademie.
 464. Knapp, Michael. 1996. ¡Adelante!: algunas predicaciones relacionales en español y alemán. In Arjona Iglesias et al. 1996.96-102.
 465. Knauer, Gabriele. 1996. Aspectos de la lingüística variacional en la sintaxis verbal hispanoamericana. In Arjona Iglesias et al. 1996.298-301.
 466. Koch, Peter. 1995. Aktantielle "Metataxe" und Informationsstruktur in der romanischen Verblexik (Französisch / Italienisch / Spanisch im Vergleich). In Dahmen et al. 1995:115-137.
 467. Koike, Dale April. 1998. La sugerencia en español: una perspectiva comparativa. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:211-235.
 468. Kontzi, Reinhold. 1998. Arabisch und Romanisch / L'arabe et les langues romanes. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:328-347.
 469. Kovacci, Ofelia. 1997. Del período condicional al concesivo: comparación y contraste. Anuario de letras 35.265-281.
 470. Kovacci, Ofelia. 1999. Tradición e innovación en la lengua. Desafíos actuales. Boletín de la Academia Argentina de Letras 63.67-80.
 471. Kowallik, Sabine, and Johannes Kramer. 1994. Influencias del neerlandés en el papiamento. In Lüdtke and Perl 1994:147-165.
 472. Kramer, Johannes. 1995. Spanisch-portugiesische Konvergenz und Divergenz im Papiamentu. In Dahmen et al. 1995:238-256.
 473. Kramer, Johannes. 1998. Die Sprache Gibraltars / Le Yanito. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:310-316.
 474. Kratschmer, Alexandra, and Miguel Metzeltin. 1995. Morphologie und Syntax des mittelalterlichen Kastilischen / Morfología y sintaxis del castellano medieval. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:564-618.
 475. Kubarth, Hugo. 1998. Apuntes sobre el sheísmo porteño. In Ruffino 1998:4.153-162.
 476. Kubarth, Hugo. 1999. Vokaltimbre und Kontext im Spanischen. Romanische Forschungen 111.321-335.
 477. Labrador Gutiérrez, Tomás. 1996. Constantes, unidad y variedad en toponimia. In Arjona Iglesias et al. 1996.862-867.
 478. Laguna Campos, José. 1998. Contribución al estudio histórico de las llamadas preposiciones imperfectas. In Ruffino 1998:1.133-144.
 479. Laliena Corbera, Carlos. 1995. Los sistemas antroponímicos en Aragón durante los siglos XI y XII. In Martínez Sopena 1995a:297-326.
 480. Lamiroy, Béatrice. 1997. On the relation between the possessive dative and the ethical dative. Revue roumaine de linguistique 42.223-247.
 481. Lamiroy, Béatrice. 1999. Auxiliaires, langues romances et grammaticalisation. Langages 135.33-45.
 482. Landau, Idan. 1999. Possessor raising and the structure of VP. Lingua 107.1-37.
 483. Lang, Mervyn. 1999. Review of Luis A. Ortiz López, Huellas etnosociolingüísticas bozales y afrocubanas (Frankfurt a. M: Vervuert, 1998). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 76.722- 723.
 484. Lapeña Paúl, Ana Isabel. 1997. Documentos en romance del monasterio de San Juan de la Peña (Primera serie, siglo XIII-1325). Alazet 9.215-249.
 485. Lapesa Melgar, Rafael. 1998. El dialecto asturiano occidental en la Edad Media. Sevilla: Universidad de Sevilla.
 486. Lara, Luis Fernando. 1997a. Teoría del diccionario monolingüe. México: El Colegio de México.
 487. Lara, Luis Fernando. 1997b. Por una nueva teoría del signo. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:211-222.
 488. Lastra, Yolanda. 1997a. El español rural de San Miguel de Allende, Guanajuato. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:481-487.
 489. Lastra, Yolanda. 1997b. Rasgos otomíes en el español rural de San Miguel Allende, Guanajuato. Thesaurus 52.206-212.
 490. Latorre, Guillermo. 1998. Sustrato y superestrato multilingües en la toponimia del extremo sur de Chile. Estudios filológicos 33.55-67.
 491. Laurent, Richard. 1998. Resultados en las lenguas romances de adjetivos con desinencias derivadas de -_tum. Revista de filología española 78.27-48.
 492. Laurent, Richard. 1999. Past Participles from Latin to Romance. Berkeley: University of California Press.
 493. Lavric, Eva. 1998. Este, ese y aquel en posición determinativa. In Ruffino 1998:3.405-418.
 494. Lebsanft, Franz, and Angela Schnott. 1999. Review of A. Alonso González et al. (ed), Actas del III congreso internacional de historia de la lengua española (Madrid: Arco, 1996). Romanische Forschungen 111.45-47.
 495. Lema, José. 1997. Categorización de los adverbios de manera en español. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:87-108.
 496. Lengert, J. 1998. Review of Edward A. Roberts and Bárbara Pastor, Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española (Madrid: Alianza, 1996). Vox Romanica 57.365-368.
 497. Lengert, Joachim. 1999a. Review of Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española (Madrid: Gredos, 1996). Romanische Forschungen 111.52-54.
 498. Lengert, Joachim. 1999b. Review of Thomas Kotschi, Wulf Oesterreicher, and Klaus Zimmermann (ed), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica (Frankfurt a. M: Vervuert, 1996). Romanische Forschungen 111.667-670.
 499. Leonetti, Manuel. 1996. Determinantes y contenido descriptivo. Español actual 66.5-23.
 500. Líbano Zumalacárregui, Ángeles. 1995. La antroponimia en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en los siglos X al XIII. In Martínez Sopena 1995a:259-281.
 501. Líbano Zumalacárregui, Ángeles. 1998. Diacronía de las alternancias gráficas navarro-aragonesas: las sibilantes medievales. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:135-148.
 502. Lindenbauer, Petrea, Miguel Metzeltin, and Margit Thir. 1995. Marksteine des Altkastilischen / Momentos constitutivos del castellano medieval. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:537-549.
 503. Lipski, John M. 1997. Linguistic consequences of the Sandinista revolution and its aftermath in Nicaragua. In Michael Clyne (ed), Undoing and Redoing Corpus Planning, 61-93. Berlin: Mouton de Gruyter.
 504. Lipski, John M. 1999a. The many faces of Spanish /s/-weakening: (Re)alignment and ambisyllabicity. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.198-213.
 505. Lipski, John M. 1999b. Evolución de los verbos copulativos en el español bozal. In Zimmermann 1999:145-176.
 506. Lipski, John M. 1999c. Review of A. Alonso González, L. Castro Ramos, R. Gutiérrez, and J. A. Pascual Rodríguez (ed), Actas del III congreso internacional de historia de la lengua española (Madrid: Asociación de Historia de la Lengua Española, 1996). Language 75.617-618.
 507. Llamas, Carmen. 1998. Review of José Luis Cifuentes Honrubia, Usos prepositivos en español (Murcia: Universidad de Murcia, 1996). RILCE. Revista de filología hispánica 14.126-128.
 508. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. 1996. Innovaciones morfosintácticas, locucionales y léxicas en el español de nuestros días. Philologia ... Senabre 323-340.
 509. Lloret, Maria-Rosa. 1998. Sobre l'estructura morfològica dels noms en català i en castellà. In Ruffino 1998:2.557-566.
 510. Lloret, Maria-Rosa, and Joaquim Viaplana. 1998. El binarismo del género gramatical en castellano y en catalán. Verba 25.71-91.
 511. Lloyd, Paul M. 1997. Don Quijote a Sancho: tú y vos. Anuario de letras 35.335-347.
 512. Lodares, Juan R. 1999. Consideraciones sobre la historia económica y política de la lengua española. Zeitschrift für romanische Philologie 115.117-154.
 513. Lope Blanch, Juan M. 1995. Los estudios sobre la fonética del español americano y las lenguas amerindias. Thesaurus 50.129-147.
 514. Lope Blanch, Juan M. 1996. Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica. In Arjona Iglesias et al. 1996.723-728.
 515. Lope Blanch, Juan M. 1997a. Sobre la forma plural quienes. Anuario de letras 35.283-291.
 516. Lope Blanch, Juan M. 1997b. Nebrija, primer lingüista moderno. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:39-45.
 517. Lope Blanch, Juan M. 1997c. El laísmo de Gonzalo Correas. Thesaurus 52.117-133.
 518. Lope Blanch, Juan M. 1997d. El sistema fonológico en tiempo de Hernán Cortés. In Aladro-Font and Dabaco 1997:285-296.
 519. Lope Blanch, Juan M. 1999. Review of María Teresa García Godoy, Las Cortes de Cádiz y América. El primer vocabulario liberal español y mejicano (Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1998). Revue de linguistique romane 63.281-282.
 520. López, Luis. 1999a. The syntax of contrastive focus: Evidence from VP-ellipsis. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.412-427.
 521. López, Luis. 1999b. VP-ellipsis in Spanish and English and the features of Aux. Probus 11.263-297.
 522. López Bobo, Ma. Jesús. 1998. El vocalismo radical átono en la conjugación castellana. Etapa medieval y clásica. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 523. López García, Ángel. 1998. La lingüística del siglo XXI. In Gallardo Paúls 1998:106-121.
 524. López Morales, H. 1995. Política lingüística y planificación de la enseñanza de la lengua materna. In García Marcos 1995a:49-58.
 525. López Morales, Humberto. 1997. Washington Llorens y los puertorriqueñismos del Diccionario de la Real Academia Española. Anuario de letras 35.293-311.
 526. López Morales, Humberto. 1998a. La aventura del español en América. Madrid: Espasa Calpe.
 527. López Morales, Humberto. 1998b. Proyecto de elaboración del Diccionario académico de americanismos. Boletín de la Academia Argentina de Letras 63.485-493.
 528. López-Varela Azcárate, Isabel. 1998. Tipología del pretérito perfecto en inglés y en español basada en un tratamiento cognitivo de la predicación verbal y completa. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.673-685.
 529. Lorenzino, Gerardo A. 1999. Review of Charles E. Holloway, Dialect Death: The Case of Brule Spanish (Amsterdam: John Benjamins, 1997). Language 75.200.
 530. Lorenzo, Ramón. 1998a. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval, fasc. 11-17 (Heidelberg: C. Winter, 1995-98). Verba 25.427-432.
 531. Lorenzo, Ramón. 1998b. Review of Fred Boller, Die Isoglossenstaffelung in der galicisch-portugiesisch- spanischen Kontaktzone und im Lombada-Aliste-Grenzgebiet (Kiel: Westensee, 1995). Verba 25.436-440.
 532. Loureda Lamas, Óscar. 1998. Review of Luis González García, El adverbio en español (La Coruña: Universidad de La Coruña, 1997). RILCE. Revista de filología hispánica 14.130-132.
 533. Lüdtke, Jens. 1994. Notas léxicas sobre la transculturación de los taínos (la encomienda y la estructura social). In Lüdtke and Perl 1994:27-37.
 534. Lüdtke, Jens. 1995. Grundzüge der Entwicklung der Relationsadjektive vom Latein zum Romanischen. In Dahmen et al. 1995:138-150.
 535. Lüdtke, Jens. 1997. Zur Edition von Quellentexten zur Geschichte des Kolonialen Spanisch. In Gleßgen and Lebsanft 1997:239-253.
 536. Lüdtke, Jens, and Matthias Perl (ed). 1994. Lengua y cultura en el Caribe hispánico. Tübingen: Max Niemeyer.
 537. Luján, Marta. 1999. Minimalist Bello: Basic categories in Bello's grammar. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.428-446.
 538. Luna Traill, Elizabeth. 1997. Muestra de léxico panhispánico: el cuerpo humano. Anuario de letras 35.313-333.
 539. Luque Durán, Juan de Dios. 1998. Introducción a la tipología léxica. In Gallardo Paúls 1998:122-145.
 540. Luque Durán, Juan de Dios, and Juan Miguel Benavides Vílchez. 1997. Apuntes para un análisis contrastivo tipológico de los sistemas de formación de palabras en japonés y español. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:187-202.
 541. Lyons, Christopher. 1998. Determinantes, pronombres y persona en español. In Ruffino 1998:2.597-603.
 542. Magloire, Joël, and Kerry P. Green. 1999. A cross-language comparison of speaking rate effects on the production of voice onset time in English and Spanish. Phonetica 56.158-185.
 543. Maldonado, Ricardo. 1997. Dos trayectos, un sentido: rutas conceptuales de la accidentalidad. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:165-189.
 544. Maldonado, Ricardo. 1998. Datividad y distancia conceptual. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.687-705.
 545. Mallen, Enrique. 1998. Condition on feature specification and negative lexicalization. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:171-181.
 546. Mallen, Enrique. 1999. Possessive dative constructions and predicate inversion in Spanish. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.447-468.
 547. Mancho, María Jesús. 1998. Sobre las grafías correspondientes a los resultados de TY y KY en los Documentos lingüísticos de España. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:149-168.
 548. Ma_czak, Witold. 1998. Les aires latérales ne sont pas plus archaïques que les aires centrales. In Ruffino 1998:1.187-191.
 549. Manjón Pozas, Francisco José, and Juan de Dios Luque Durán. 1997. Aspectos lingüísticos e ideológicos en torno a la diversidad y perfección de las lenguas del mundo. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:203-222.
 550. Manno, G. 1999. Review of Kerstin Störl-Stroyny, Die Entwicklung des Ausdrucks von Kausalität im Spanischen (Frankfurt a. M: Lang, 1997). Vox Romanica 58.357-363.
 551. Maquieira, Marina A. 1998. El diálogo en los tratados gramaticales del XVI en España: los Principios de Luis de Pastrana. In Ruffino 1998:4.499-509.
 552. Marcos Marín, Francisco A. 1998a. Rojo bobo, rufo curvo: paradigma léxico, estructura semántica y cambio fonético desde un análisis informático de diccionarios. In Fuentes Morán and Werner 1998:201-211.
 553. Marcos Marín, Francisco. 1998b. Review of Franz Lebsanft, Spanische Sprachkultur. Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen Sprachgebrauchs im heutigen Spanien (Tübingen: Niemeyer, 1997). Revista de filología española 78.401-404.
 554. Marcos Ortega, José. 1997. Aspectos neurofisiológicos de los procesos de acceso al léxico. Efectos de la lexicalidad y la frecuencia. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:383-407.
 555. Marcos Sánchez, Mercedes. 1997. Notas para un análisis pragmalingüístico y textual de las instrucciones. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:223.230.
 556. Marotta, Giovanna. 1999. Review of Fernando Martínez-Gil and Alfonso Morales-Front (ed), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages (Washington DC: Georgetown University Press, 1997). Journal of Linguistics 35.206-211.
 557. Martí Sánchez, Manuel. 1998. Recorrido por ni. Lingüística española actual 20.79-108.
 558. Martín, Juan. 1999. The syntax and semantics of Spanish accusative a. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.469-485.
 559. Martín, Mario Daniel. 1999. Factores que afectan la lealtad lingüística en la comunidad de habla hispana en Australia. Estudios filológicos 34.131-154.
 560. Martín Butragueño, Pedro. 1996. Variación sintáctica y semántica en los verbos de decir: datos del español de México. In Arjona Iglesias et al. 1996.145-151.
 561. Martín Butragueño, Pedro. 1997a. El papel de los factores sociales en el orden de palabras en español. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:511-532.
 562. Martín Butragueño, Pedro. 1997b. Algunas observaciones sobre el estudio sociolingüístico de la variación sintáctica. Anuario de letras 35.371-381.
 563. Martín Cid, Manuel. 1998. Sintaxis funcional básica del español: estratos, propiedades y operaciones. Sevilla: Universidad de Sevilla.
 564. Martín García, Josefa. 1998a. La morfología léxico-conceptual: las palabras derivadas con RE-. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
 565. Martín García, Josefa. 1998b. Los prefijos intensivos del español: caracterización morfo-semántica. Estudios de lingüística 12.103-116.
 566. Martín Rojo, Luisa, and Rachel Whittaker. 1998. Ambigüedad y control en el discurso burocrático. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:95-128.
 567. Martín Zorraquino, María Antonia. 1998a. Los marcadores del discurso desde el punto de vista gramatical. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:19-53.
 568. Martín Zorraquino, María Antonia. 1998b. Una lexicógrafa aragonesa: Da. María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:9-26.
 569. Martín Zorraquino, María Antonia. 1998c. Categorías gramaticales y teorías lingüísticas. A propósito de los estudios sobre el español 1970-1995. In Ruffino 1998:2.913-919.
 570. Martín Zorraquino, María Antonia, and Estrella Montolío Durán (ed). 1998. Los marcadores del discurso. Teoría y análisis. Madrid: Arco.
 571. Martínez, José Antonio. 1996. El no tan circunstancial "complemento de compañía". In Arjona Iglesias et al. 1996.240-252.
 572. Martínez, María Cristina. 1996. La semántica de lo social y la semántica cognoscitiva. Un modelo integral de la significación. Una nueva dimensión del lenguaje. In Arjona Iglesias et al. 1996.376-381.
 573. Martínez Alcalde, María José. 1998. Cuestiones morfológicas en torno a la evolución de los posesivos en español medieval. In Ruffino 1998:1.207-218.
 574. Martínez Caro, Elena. 1998a. Adelantamiento de complementos argumentales en español: diferenciación pragmática. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.731-741.
 575. Martínez Caro, Elena. 1998b. Parallel focus in English and Spanish: evidence from conversation. In Hannay and Bolkestein 1998:215-242.
 576. Martínez Celdrán, Eugenio. 1997. El mecanismo de producción de la vibrante apical múltiple. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:245-252.
 577. Martínez García, Adela. 1997. Review of Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española (Madrid: Gredos, 1996). Revista de filología española 77.380-382.
 578. Martínez García, Hortensia. 1996. ¿Qué es que: relativo o conjunción? Algunas construcciones límite. In Arjona Iglesias et al. 1996.173-183.
 579. Martínez Linares, Ma. Antonia. 1998. Los complementos de los verbos psicológicos en español y la perspectiva no discreta de la categorización. Estudios de lingüística 12.117-143.
 580. Martínez de López, Angelita. 1996. Emisiones contrafactuales e intención comunicativa. In Arjona Iglesias et al. 1996.201-205.
 581. Martínez López, Juan A. 1997. Sobre la transformación en pasiva: un estudio comparado en noruego y español. Studia Neophilologica 69.243-250.
 582. Martínez López, Juan A. 1999. La adverbialización modal con la preposición a. Lingüística española actual 21.67-97.
 583. Martínez Marín, Juan. 1998. La obra gramatical de Amado Alonso. In Escobedo Rodríguez et al. 1998:19-30.
 584. Martínez Ortega, María de los Ángeles. 1999. La iteración sinonímica en la lengua jurídica de los siglos XVI y XVII. Iberoromania 49.26-37.
 585. Martínez Sopena, Pascual (ed). 1995a. Antroponimia y sociedad. Sistemas de identificación hispano- cristianos en los siglos IX a XIII. Santiago de Compostela / Valladolid: Universidade de Santiago de Compostela / Universidad de Valladolid.
 586. Martínez Sopena, Pascual. 1995b. La antroponimia leonesa. Un estudio del Archivo de la Catedral de León (876-1200). In Martínez Sopena 1995a:155-180.
 587. Martínez-Cabeza, Miguel A. 1997. La cortesía verbal: perspectiva pragmalingüística. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:231-244.
 588. Martinus, Frank. 1999. The origin of the adjectival participle in Papiamentu. In Zimmermann 1999:231-249.
 589. Martorell de Laconi, Susana, Edda Soto de Matulovich, and Adriana Taruselli. 1996. Enfoque sociolingüístico de los pretéritos perfectos en Salta. In Arjona Iglesias et al. 1996.324-330.
 590. Martos, Josep Lluís. 1998. Traducció i lingüística cognitiva: la distribució del día en anglés, catalá i espanyol. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.743-754.
 591. Masiá Canuto, María Luisa. 1994. El complemento circunstancial en español. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.
 592. Matus Lazo, Róger. 1997. El lenguaje del pandillero en Nicaragua: estudio léxico-semántico. Managua: Fondo Editorial Cira.
 593. Medina Guerra, Antonia María. 1998. Review of Francisco Moreno Fernández, Lecturas de semántica española (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1994). Revista de filología española 78.225-226.
 594. Medina López, Javier. 1996. La dialectología canaria y la sociolingüística actual. In Arjona Iglesias et al. 1996.845-849.
 595. Medina López, Javier. 1997. El español de Canarias a través de la documentación testamentaria (siglos XVI-XVIII). Boletín de filología 36.163-189.
 596. Medina López, Javier, and Dolores Corbella Díaz. 1998. Aproximación histórica al español en Canarias. In Ruffino 1998:1.231-238.
 597. Medina-Rivera, Antonio. 1999. Variación fonológica y estilística en el español de Puerto Rico. Hispania 82.529-541.
 598. Meilán García, Antonio J. 1996. Algunas diferencias en las construcciones atributivas entre el español de la Península y el de América. In Arjona Iglesias et al. 1996.206-215.
 599. Mejías-Bikandi, Errapel. 1996. Space accessibility and mood in Spanish. In Gilles Fauconnier and Eve Sweetser (ed), Spaces, Worlds, and Grammar, 157-178. Chicago: University of Chicago Press.
 600. Mejías-Bikandi, Errapel. 1999. Prenominal adjectives, Wh-extraction and generalized quantifiers. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.486-501.
 601. Melis, Chantal. 1995. La vida emocional en el siglo XIII: imágenes y estructuras. In González, von der Walde, and Company 1995:37-74.
 602. Melis, Chantal. 1997. Las emociones, la transitividad y el aspecto. Anuario de letras 35.383-415.
 603. Mellet, Sylvie (ed). 1997. Les zoonymes. Nice: Université de Nice.
 604. Méndez García de Paredes, Elena. 1995. Las oraciones temporales en castellano medieval. Sevilla: Universidad de Sevilla.
 605. Mendieta, Eva. 1998. Reacciones hacia diferentes variedades del español: el caso de Indiana. Hispanic Journal 19.75-89.
 606. Metzeltin, Miguel. 1995. Graphien und Laute des Altkastilischen / Grafías y sonidos del castellano medieval. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1995:550-564.
 607. Meunier-Crespo, Mariette. 1998. Le subjonctif futur dans la langue juridique espagnole actuelle. Lyon: Centre d'études linguistiques Jacques Goudet.
 608. Miche, Elisabeth. 1998. Secuencias discursivas del desacuerdo. Verba anexo 43. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 609. Miyoshi, Junnosuke. 1996. Función comparativa de "lo + (más + adj.)". In Arjona Iglesias et al. 1996.278-283.
 610. Miyoshi, Junnosuke. 1997. La partícula más en el Amadís. Thesaurus 52.134-143.
 611. Molina Redondo, J. A. de. 1995. Política lingüística y lingüística política. In García Marcos 1995a:21-27.
 612. Molina Redondo, José Andrés de, and Juan de Dios Luque (ed). 1997. Estudios de lingüística general (II). Granada: Universidad de Granada.
 613. Mondéjar, José. 1998. Die historische Klassifikation der Romania VI. Iberoromanisch / La clasificación histórica de las lenguas romances VI. El iberorrománico. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:968-977.
 614. Monge, Félix. 1998. La forma amaré. In Ruffino 1998:1.239-245.
 615. Montenegro Valentín, Julia. 1995. Antroponimia lebaniega en los siglos IX a XII. In Martínez Sopena 1995a:181-203.
 616. Montero Curiel, Pilar. 1999. Review of Antonio M. Castaño Fernández, Los nombres de la Serena. Estudios de toponimia extremeña (Mérida: Editora Regional de Extremadura, 1998). Revista de dialectología y tradiciones populares 54.328-330.
 617. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996a. «Sistema idiomático-normativo», «Dialecto heterogéneo» y otros conceptos dialectológicos. Thesaurus 51.137-143.
 618. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996b. Review of Mercedes Abad, El cambio de lengua en Orihuela: estudio sociolingüístico-histórico del siglo XVII (Murcia: Universidad de Murcia, 1994). Thesaurus 51.151-153.
 619. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996c. Review of José Luis Aliaga Jiménez, El léxico aragonés en el «Diccionario de Autoridades» (Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 1994). Thesaurus 51.153-154.
 620. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996d. Review of Lidia Contreras, Ortografía y grafemática (Madrid: Visor, 1994). Thesaurus 51.349-350.
 621. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996e. Review of Maitena Etxebarria Arostegui, El bilingüismo en el estado español (Bilbao: FBV, 1995?). Thesaurus 51.354-356.
 622. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996f. Review of María Beatriz Fontanella de Weinberg (ed), El español en el Nuevo Mundo: estudios sobre historia lingüística hispanoamericana (n.p: OEA/OAS, 1994). Thesaurus 51.155-158.
 623. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996g. Review of Manuel Navarro, El español hablado en Puerto Cabello (Valencia: Universidad de Carabobo, 1995). Thesaurus 51.352-354.
 624. Montes Giraldo, José Joaquín. 1996h. Review of Antonio Quilis and Celia Casado-Fresnillo, Cuestionario del Atlas Lingüístico del Ecuador (Ambato: Casa de Montalvo, 1994). Thesaurus 51.348.
 625. Montes Giraldo, José Joaquín. 1997a. Dialectología y sociolingüística. Boletín de filología 36.191-200.
 626. Montes Giraldo, José Joaquín. 1997b. Notas sobre el género gramatical en Bello y en la actualidad. Thesaurus 52.144-155.
 627. Montes de Oca Sicilia, María del Pilar. 1996. Me duele mi cabeza: la inclusión del posesivo en el español de México. In Arjona Iglesias et al. 1996.729-734.
 628. Montolío Durán, Estrella. 1998. La teoría de la relevancia y el estudio de los marcadores discursivos. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:93-119.
 629. Mora Monroy, Siervo Custodio. 1996. Dialectos del español de Colombia: caracterización léxica de los subdialectos andino-sureño y caucano-valluno. Thesaurus 51.1-26.
 630. Morala Rodríguez, José R. 1998. Norma gráfica y variedades orales en el leonés medieval. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:169-187.
 631. Morales, Amparo. 1997. El se impersonal: valores referenciales y algunos aspectos diacrónicos. Anuario de letras 35.417-433.
 632. Morales, Marlene. 1996. Variación de las formas de tratamiento en hablantes bidialectales. In Arjona Iglesias et al. 1996.854-861.
 633. Morales Front, Alfonso. 1999. The role of templates in the acquisition of phonology. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.72-98.
 634. Morales Ruiz, Carmen. 1998. Derivados y compuestos del DCECH. In Ruffino 1998:3.521-534.
 635. Moreno de Alba, José G. 1996. Sobre la posible ejemplaridad panhispánica del español de América. In Arjona Iglesias et al. 1996.872-876.
 636. Moreno de Alba, José G. 1997a. Sobre el vocablo pulque. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:441-450.
 637. Moreno de Alba, José G. 1997b. Isoglosas léxicas frente a isoglosas fonéticas (un ejemplo del español mexicano). Anuario de letras 35.435-448.
 638. Moreno de Alba, José G. 1997c. Sobre las adiciones y correcciones que Eugenio de Zeballos hizo en el siglo XVIII al vocabulario geográfico de Nebrija. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:153-161.
 639. Moreno Ayora, Antonio. 1997. Notas sobre la sintaxis y pragmática de algunos enlaces subordinantes de carácter negativo. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:301-309.
 640. Moreno Ayora, Antonio. 1998. Review of Irene Lozano Domingo, Lenguaje femenino, lenguaje masculino (¿condiciona nuestro sexo la forma de hablar?) (Madrid: Minerva, 1995). Revista española de lingüística 28.465-468.
 641. Moreno Bernal, Jesús, and Bautista Horcajada. 1997. Sobre no y non en español medieval. Revista de filología románica 14:1.345-361.
 642. Moreno Burgos, Herminia. 1996. Las perífrasis verbales en dos poemas épicos: La Araucana y Mio Cid. In Arjona Iglesias et al. 1996.230-234.
 643. Moreno Cabrera, Juan Carlos. 1995. La lingüística teórico-tipológica. Madrid: Gredos.
 644. Moreno Cabrera, Juan C. 1998. On the relationships between grammaticalization and lexicalization. In Giacalone Ramat and Hopper 1998:211-227.
 645. Moreno Fernández, Francisco. 1998. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel.
 646. Moreno Fernández, Francisco, José Enrique Moreno Fernández, and Antonio García de las Heras. 1997. Cartografiado automático y bases de datos geolingüísticas. Boletín de filología 36.201-209.
 647. Morera, Marcial. 1994. El español tradicional de Fuerteventura. Aspectos fónicos, gramaticales y léxicos. La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria.
 648. Mori, Olga. 1998. Sobre la designación de negocios en el Río de la Plata. In Ruffino 1998:3.563-576.
 649. Morillo-Velarde Pérez, Ramón, and Ma. Carmen Rodríguez Rodríguez. 1999. Valor del presente en la reconstrucción histórica: la elipsis en el español coloquial y en el Poema de Mio Cid. Lingüística española actual 21.5-23.
 650. Morin, Regina. 1999. Spanish substantives: How many classes? In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.214-230.
 651. Morreale, Margherita. 1998. La (orto)grafía como tropiezo. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:189-197.
 652. Morton, Thomas B. 1998. Review of Jens Lüdtke and Matthias Perl (ed), Lengua y cultura en el Caribe hispánico (Tübingen: Max Niemeyer, 1994). Journal of Pidgin and Creole Languages 13.399- 403.
 653. Mosino, Franco. 1998. Sui testi spagnoli prodotti in Calabria nel Seicento. In Ruffino 1998:4.511-518.
 654. Mosteiro Louzao, Manuel. 1998. La relación modo-temporal en la expresión de la causa en el Poema de Mio Çid. Verba 25.243-291.
 655. Moyer, Melissa G. 1998. Entre dos lenguas: contacto de inglés y español en Gibraltar. Foro hispánico 13. Sociolingüística: Lenguas en contacto 9-26.
 656. Mulder, Gijs. 1998. Un estudio empírico de los actos de habla directivos en español. In Haverkate, Mulder, and Fraile Maldonado 1998:237-275.
 657. Muller, Gisela Elina. 1994. Review of Yolanda Hipperdinger, Usos lingüísticos de los alemanes del Volga. La colonización suarense (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1994). Anales del Instituto de Lingüística 17.131-132.
 658. Müller, W. 1999. Review of Ana Ma. Cano González et al., Repertorio bibliográfico de fuentes documentales del dominio lingüístico asturiano-leonés en la Edad Media (Oviedo: Principado de Asturias, 1996). Vox Romanica 58.346.
 659. Munteanu, Dan. 1997. Review of Klaus Zimmermann (ed), Lenguas en contacto en Hipanoamérica (Frankfurt a. M: Vervuert, 1995). Revista de filología española 77.378-380.
 660. Munteanu, Dan. 1998. Review of Matthias Perl and Armin Schwegler (ed), América negra: panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas (Frankfurt a. M: Vervuert, 1998). Revista de filología española 78.407-411.
 661. Muñiz Cachón, Carmen. 1996. Algunos usos de los morfemas objetivos en el español de América. In Arjona Iglesias et al. 1996.235-239.
 662. Muñiz Cachón, Carmen. 1998a. Impersonalidad y despersonalización. Estudio contrastivo. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 663. Muñiz Cachón, Carmen. 1998b. Transitividad e intransitivadores en el español peninsular y americano. Verba 25.389-399.
 664. Muñoz Jiménez, Isabel. 1997. Perífrasis verbales híbridas en judeoespañol literario. Revista de filología románica 14:1.363-390.
 665. Muñoz Núñez, María Dolores. 1998a. Diferencias entre el DRAE y el DUE en la configuración de algunas entradas lexicográficas. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:179-190.
 666. Muñoz Núñez, María Dolores. 1998b. A propósito de algunas entradas polisémicas en diccionarios sincrónicos. In Ruffino 1998:3.597-606.
 667. Murcia-Sierra, Jorge. 1999. Subject, topic, and agent: accounting for the addressee in instructions in English, German, and Spanish. Linguistics 37.13-40.
 668. Muysken, Pieter. 1998. Contacto lingüístico y coherencia gramatical: Castellano y quechua en los waynos de Perú. Foro hispánico 13. Sociolingüística: Lenguas en contacto 87-100.
 669. Narbona, Antonio, Rafael Cano, and Ramón Morillo. 1998. El español hablado en Andalucía. Barcelona: Ariel.
 670. Navarro, Manuel. 1996. Vitalidad de chico y lindo en el habla de Valencia (Venezuela). In Arjona Iglesias et al. 1996.850-853.
 671. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1998. Garúa en Canarias y América. Estudios de lingüística 12.145-161.
 672. Navas Sánchez-Élez, María Victoria. 1997. Factores lingüísticos y extralingüísticos que determinan la alternancia de las variantes de -/s/ en un dialecto luso-español, el barranqueño. Revista de filología románica 14:1.391-410.
 673. Navas Sánchez-Élez, María Victoria. 1998. La terminación barranqueña -emos, de presente de indicativo de verbos acabados en -ar, en relación con el español y el portugués. In Ruffino 1998:2.645-651.
 674. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1999. Review of Miguel Ángel Esparza Torres, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija (Münster: Nodus, 1995). Romanische Forschungen 111.502-504.
 675. Nibert, Holly J. 1999. A perception study of intermediate phrasing in Spanish intonation. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.231-247.
 676. Nieto Ballester, Emilio. 1997. Quelques apports de la toponymie à l'étude des zoonymes des langues espagnoles. In Mellet 1997:325-342.
 677. Nuessel, Frank. 1999a. Linguistic theory and discourse in Don Quijote. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.248-264.
 678. Nuessel, Frank. 1999b. Review of Clare Mar-Molinero, The Spanish-Speaking World: A practical Introduction to Sociolinguistic Issues (London: Routledge, 1997). Lingua 107.145-156.
 679. Nuessel, Frank. 1999c. Review of Josse de Kock and George DeMello, Lengua escrita y habla culta en América y España. Diez casos (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997). Language Problems & Language Planning 23.79-81.
 680. Nuessel, Frank. 2000. Review of Armin Schwegler, Bernard Tranel, and Myriam Uribe-Etxebarria (ed), Romance Linguistics: Theoretical Perspectives (LSRL XXVII) (Amsterdam: Benjamins, 1998). Lingua 110.59-67.
 681. Núñez Cedeño, Rafael A. 1999. On interpeting generic pronouns in Spanish. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.99-109.
 682. Núñez Cedeño, Rafael A., and Alfonso Morales-Front. 1999. Fonología generativa contemporánea de la lengua española. Washington DC: Georgetown University Press.
 683. Obediente Sosa, Enrique (ed). 1998. El habla rural de la Cordillera de Mérida. Mérida (Venezuela): Universidad de los Andes.
 684. Ocampo, Francisco. 1995. The word order of two-constituent constructions in spoken Spanish. In Pamela Downing and Michael Noonan (ed), Word Order in Discourse, 425-47. Amsterdam: Benjamins.
 685. Oesterreicher, Wulf. 1995. Die Architektur romanischer Sprachen im Vergleich. Eine Programm-Skizze. In Dahmen et al. 1995:3-21.
 686. Oesterreicher, Wulf. 1998. Pragmática del discurso oral. In Ruffino 1998:4.203-212.
 687. Olbertz, Hella. 1998a. Verbal Periphrases in a Functional Grammar of Spanish. Berlin: Mouton de Gruyter.
 688. Olbertz, Hella. 1998b. Review of Jos Hallebeek, Morfología y sintaxis del español. Introducción al análisis oracional (Madrid: Playor, 1994). Foro hispánico 13. Sociolingüística: Lenguas en contacto 117-120.
 689. Olbertz, Hella, Kees Hengeveld, and Jesús Sánchez García (ed). 1998. The Structure of the Lexicon in Functional Grammar. Amsterdam: Benjamins.
 690. Olivares, María Amparo. 1995. Usos anafóricos del demostrativo en francés y en español. In Hernández Sacristán et al. 1995:277-293.
 691. Oquendo, Luis. 1996. La oración subordinada adverbial es una frase nominal. In Arjona Iglesias et al. 1996.198-200.
 692. Orazi, Veronica. 1997. El dialecto leonés antiguo: edición, estudio y glosario del Fuero Juzgo según el Ms. escurialense Z.III.21. Madrid: CEES.
 693. Ordóñez, Francisco. 1999. Focus and subject inversion in Romance. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.502-518.
 694. Ordóñez, Francisco, and Esthela Treviño. 1999. Left dislocated subjects and the pro-drop parameter: A case study of Spanish. Lingua 107.39-68.
 695. Orduna, Germán. 1997. Coexistencia y diacronía léxica en el campo de las variantes de un mismo texto. Anuario de letras 35.489-508.
 696. Ortiz López, Luis A. 1999. El español haitiano en Cuba y su relación con el habla bozal. In Zimmermann 1999:177-203.
 697. Osés Marcaida, Cristina. 1998. Sibilantes en la documentación medieval guipuzcoana. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:199-209.
 698. Otálora de Fernández, Hilda. 1996. Review of Carlisle González Tapia, Estudio sobre el habla culta dominicana (Santo Domingo: Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1994). Thesaurus 51.158-161.
 699. Pagés, Gerardo H. 1999. Dolamas etimológicas. Boletín de la Academia Argentina de Letras 63.9-14.
 700. Palacios, Azucena. 1998. Santacruz Pachacuti y la falsa pronominalización del español andino. Lexis 22.119-146.
 701. Paredes Duarte, Ma. Jesús. 1998. El tratamiento lexicográfico de la elipsis semántica en el Diccionario de uso del español de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:233-262.
 702. Parodi, Claudia. 1996. La teoría del caso y de la concordancia en la sintaxis de las frases determinantes. In Arjona Iglesias et al. 1996.289-293.
 703. Parodi, Claudia. 1999. The agreement system of Los Angeles Spanish and the media. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.519-529.
 704. Pastor Blanco, José María. 1998. El léxico pastoril en la comunidad de Valles del Alto Najerilla. Logroño: Universidad de La Rioja.
 705. Patiño Rosselli, Carlos. 1999. Aspectos de la estructura del criollo palenquero. In Zimmermann 1999:205-230.
 706. Paufler, Hans-Dieter. 1997. La noción de dialecto y las diferentes corrientes dialectológicas en el mundo hispánico. Revista de filología románica 14:1.421-435.
 707. Paz Pérez, Carlos. 1998a. La sexualidad en el habla cubana. Madrid: Agualarga.
 708. Paz Pérez, Carlos. 1998b. Diccionario cubano de habla popular y vulgar. Madrid: Agualarga.
 709. Pedretti de Bolón, Alma. 1996. ...la mano viril que la blandiera: ¿indicativo o subjuntivo? In Arjona Iglesias et al. 1996.162-168.
 710. Pellen, René. 1997. El cultismo léxico en los Milagros de Berceo. Cuadernos de historia de España 74:285-321.
 711. Pellen, René. 1998-99. Variation et régularité dans l'espagnol de la primière moitié du XIIIe siècle. Contribution de la linguistique à l'édition des textes. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 22.33-51.
 712. Penadés Martínez, Inmaculada. 1998a. La atribución en el Diccionario de uso del español de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:127-162.
 713. Penadés Martínez, Inmaculada. 1998b. Procedimientos sintagmáticos para la restricción del referente en español. In Ruffino 1998:2.653-662.
 714. Penny, Ralph. 1998. La grafía de los textos notariales castellanos de la Alta Edad Media: ¿sistema logográfico o fonológico? In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:211-223.
 715. Penny, Ralph. 1999. Standard vs. dialect: Linguistic (dis)continuity in the Iberian Peninsula. In Blake, Ranson, and Wright 1999:43-55.
 716. Pensado, Carmen. 1998. Sobre los límites de la mala ortografía en romance: ¿Por qué el inglés fish no se escribe ghoti después de todo? In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:225-242.
 717. Pensado, José Luis. 1998. Notas etimológicas. Boletín de la Real Academia Española 78.121-130.
 718. Pérez Lagos, Manuel Fernando. 1998. Sobre algunos aspectos del quehacer lexicográfico. Estudios de lingüística 12.163-179.
 719. Pérez Sáez, Vicente Juan, and María Fanny O. de Pérez Sáez. 1997-98. El español de la Argentina. Documentos para su historia (noroeste). 2 vols. Salta: Universidad Nacional de Salta.
 720. Pérez Saldanya, Manuel. 1998. Iconicidad y cognición en morfología flexiva. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.839-856.
 721. Perissinotto, Giorgio. 1997. Léxico textil californiano del siglo XVIII. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:451-479.
 722. Perl, Matthias. 1999. Problemas actuales de la estandarización del papiamentu. In Zimmermann 1999:251-260.
 723. Petrella, Lila. 1997. Review of Luis Fernando Lara (ed), Diccionario del español usual en México (México: El Colegio de México, 1996). Filología 30.282.284.
 724. Pharies, David. 1999a. Additional evidence of template formation in Spanish. In Blake, Ranson, and Wright 1999:95-110.
 725. Pharies, David. 1999b. Origin of the Hispano-Romance suffix -ucho. Iberoromania 49.1-25.
 726. Philologica: Homenaje al Profesor Ricardo Senabre. 1996. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 727. Piñero Piñero, Gracia. 1998. El uso del perfecto simple y compuesto en combinación con unidades de tiempo que incluyen el ahora de la enunciación en la norma culta de Las Palmas de Gran Canaria. Lingüística española actual 20.109-127.
 728. Piñeros, Carlos-Eduardo. 1999. Head dependence in Jerigonza, a Spanish language game. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.265-277.
 729. Piulatti de Gómez, Hilda. 1994. Review of Mercedes I. Blanco de Margo, Lenguaje e identidad. Actitudes lingüísticas en la Argentina, 1800-1960 (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1991). Anales del Instituto de Lingüística 17.123-124.
 730. Poblete, María Teresa. 1998. Los marcadores discursivo-conversacionales de más alta frecuencia en el español de Valdivia (Chile). Estudios filológicos 33.93-103.
 731. Poblete B., María Teresa. 1999. La cohesión de los marcadores discursivos en distintos tipos de discurso. Estudios filológicos 34.165-180.
 732. Poch Olivé, Dolors. 1998. Review of J. L. Blas Arroyo, La interferencia lingüística en Valencia (dirección catalán > castellano) (Universitat Jaume I, 1993). Revista española de lingüística 28.457-460.
 733. Poch Olivé, Dolors, and Bernard Harmegnies. 1998. Dinámica de los sistemas vocálicos de las lenguas románicas en función de diversos estilos de habla. In Ruffino 1998:4.223-234.
 734. Polo Figueroa, Nicolás. 1996. Estructura del sintagma nominal en español. In Arjona Iglesias et al. 1996.261-266.
 735. Pons Bordería, Salvador. 1998a. Oye y mira o los límites de la conexión. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:213-228.
 736. Pons Bordería, Salvador. 1998b. La conexión frente a otras categorías del habla. In Ruffino 1998:4.235-243.
 737. Pool Westgaard, Marianna. 1997. Los dativos de posesión en tres lenguas romances. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:109-124.
 738. Porcar Miralles, Margarita. 1998. La negación en la estructura comparativa. Más que non en castellano medieval. Verba 25.165-196.
 739. Porroche Ballesteros, Margarita. 1998a. Sobre algunos usos de que, si y es que como marcadores discursivos. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:229-242.
 740. Porroche Ballesteros, Margarita. 1998b. Algunos aspectos del uso de que en el español conversacional (que como introductor de oraciones "independientes"). In Ruffino 1998:4.245-255.
 741. Portolés, José. 1998a. La teoría de la argumentación en la lengua y los marcadores del discurso. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:71-91.
 742. Portolés, José. 1998b. Dos pares de marcadores del discurso: en cambio y por el contrario, en cualquier caso y en todo caso. In Martín Zorraquino and Montolío Durán 1998:243-264.
 743. Postigo de de Bedia, Ana María, and Lucinda del C. Díaz de Martínez. 1996. Actitud lingüística de hablantes bilingües de origen boliviano residentes en Jujuy (República Argentina). In Arjona Iglesias et al. 1996.877-883.
 744. Pottier, Bernard. 1995. Historia cultural y lexicología. Thesaurus 50.505-17.
 745. Pottier, Bernard. 1996. La representación mental entre el mundo real y las manifestaciones lingüísticas. In Arjona Iglesias et al. 1996.15-29.
 746. Pottier, Bernard. 1997. ¿Existen verbos seriales en español? In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:83-86.
 747. Pottier, Bernard. 1998. La topología y los esquemas mentales. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.857-862.
 748. Pountain, Christopher J. 1998. Nuevo enfoque de la posición del adjetivo atributivo. In Ruffino 1998:2.697-708.
 749. Prieto de los Mozos, Emilio. 1998. Gramáticas de base pragmática y comunicativa: justificaciones. In Gallardo Paúls 1998:146-162.
 750. Puche Lorenzo, Miguel Ángel. 1998. Nuevos ejemplos de lenguas inventadas en algunas canciones de Navidad (siglos XVII y XVIII). Estudios de lingüística 12.181-193.
 751. Pujante Sánchez, José David, and Esperanza Morales López. 1997. Presentación de un proyecto sobre análisis y construcción de un corpus del discurso público actual. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:325-337.
 752. Pujol Payet, Isabel. 1998. Evolución de la estructura de SN que integra formas numerales en el español del siglo XII al XVI. In Ruffino 1998:1.267-277.
 753. Quaglia, María Luisa. 1998. Las expresiones modales de "dinámica neutral" y de "orientación sujetiva" en dos lenguas romances. In Ruffino 1998:2.709-717.
 754. Quaglia Arduino, María Luisa. 1996. Perifrasticidad, proceso verbal y su transcurso. Algunas observaciones en el habla culta de la ciudad de México. In Arjona Iglesias et al. 1996.702-706.
 755. Quesada, J. Diego. 1999. Algunos juegos de palabras en el español: muestra y análisis estructural. Lexis 23.167-180.
 756. Quilis, Antonio, and Celia Casado-Fresnillo. 1995. La lengua española en Guinea Ecuatorial. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 757. Quilis, Antonio, Celia Casado-Fresnillo, and María José Quilis-Sanz. 1997. Los filipinismos y otras palabras de Filipinas contenidas en el Diccionario de la Academia. Boletín de la Real Academia Española 77.7-55.
 758. Quilis Sanz, María José. 1998a. El léxico de las embarcaciones en España con atención a Hispanoamérica. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 759. Quilis Sanz, María José. 1998b. Las consonantes [-r] y [-l] implosivas en Andalucía. Revista de filología española 78.125-156.
 760. Quiñones Melgoza, José. 1997. Elio Antonio de Nebrija y su gramática latina como texto de enseñanza en la Nueva España. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:135-143.
 761. Rabanales, Ambrosio. 1995. El estudio del habla culta de Santiago de Chile (1967-1993). Thesaurus 50.51-68.
 762. Raczek, Till. 1997. Editionstypen bei Aljamiadotexten. In Gleßgen and Lebsanft 1997:347-357.
 763. Ramat, Paolo, and Elisa Roma (ed). 1998. Sintassi storica. Atti del XXX congresso internazionale della Società di linguistica italiana. Roma: Bulzoni.
 764. Ranson, Diana L. 1999. Variation in voicing in Spanish syncopated forms. In Blake, Ranson, and Wright 1999:125-154.
 765. [Real Academia Española.] 1997. Enmiendas y adiciones al Diccionario de la Real Academia Española aprobadas por la Corporación. (I) Letras A-C (1992-1997). Boletín de la Real Academia Española 77.299-415.
 766. [Real Academia Española.] 1998a. Enmiendas y adiciones al Diccionario de la Real Academia Española aprobadas por la Corporación. (II) Letras D-G (1992-1998). Boletín de la Real Academia Española 78.23-120.
 767. [Real Academia Española.] 1998b. Enmiendas y adiciones al Diccionario de la Real Academia Española aprobadas por la Corporación. (III) Letras H-L (1992-1998). Boletín de la Real Academia Española 78.147-197.
 768. Ricapito, Joseph V., and Shalom Lindenbaum. 1997. Quebrar el ojo: posibles orígenes de su significado en hebreo. Revista de filología española 77.321-327.
 769. Ricós, Amparo. 1998. Estudio contrastivo de la evolución de las construcciones pasivas en español y en catalán. In Ruffino 1998:1.291-305.
 770. Ricós Vidal, Amparo. 1998. La pasiva con se agentiva en los textos jurídico-administrativos: su incidencia pragmática. Estudios de lingüística 12.195-209.
 771. Ridruejo, Emilio. 1997. Bilingüismo y procesos de transferencia gramatical en la América hispana. In Calvo Pérez and Godenzzi 1997:227-245.
 772. Ridruejo, Emilio. 1998. Sufijos improductivos. In Ruffino 1998:1.307-318.
 773. Rifón Sánchez, Antonio. 1998. La derivación verbal apreciativa en español. Estudios de lingüística 12.211-226.
 774. Rini, Joel. 1999a. The rise and fall of Old Spanish "y'all": vos todos vs. vos otros. In Blake, Ranson, and Wright 1999:209-221.
 775. Rini, Joel. 1999b. Review of Elena Rivas and María José Rodríguez Espiñeira, La cláusula en castellano medieval: constituyentes funcionales (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997). Hispanic Review 67.245-246.
 776. Rivarola, José Luis. 1997. Sobre las noticias de John David Rhys acerca de la pronunciación española del siglo XVI. Anuario de letras 35.543-552.
 777. Rivas Muiño, Elena. 1998. A propósito de Cambios diacrónicos en el español, Concepción Company ed., Universidad Autónoma de México, 1997. Verba 25.401-423.
 778. Rivera-Castillo, Yolanda. 1998. Tone and stress in Papiamentu: The contribution of a constraint-based analysis to the problem of creole genesis. Journal of Pidgin and Creole Languages 13.297-334.
 779. Rivera-Castillo, Yolanda. 1999. Review of Ana Celia Zentella, Growing Up Bilingual: Puerto Rican Children in New York (Oxford: Blackwell, 1997). Language 75.123-126.
 780. Roca, Iggy. 1996. The phonology-morphology interface in Spanish plural formation: an optimality analysis. In Kleinhenz 1996:210-230.
 781. Rodríguez Díez, Bonifacio. 1998. La motivación del género en los fenómenos de leísmo, laísmo y loísmo del español. In Ruffino 1998:2.727-738.
 782. Rodríguez Espiñeira, Ma. José, and Belén López Meirama. 1999. Sobre la pretendida identidad entre la cláusula adscriptiva y la cláusula pasiva: el pronombre lo como reproductor de predicaciones. Lingüística española actual 21.25-65.
 783. Rodríguez R., Samuel. 1998. Afijación connotativa en español. Estudios filológicos 33.105-110.
 784. Roegiest, Eugeen. 1998a. Accusatif, ergatif et datif en espagnol moderne. In Ruffino 1998:2.739-749.
 785. Roegiest, Eugeen. 1998b. Kontrastive Untersuchungen V. Spanisch und andere Sprachen / Analyses contrastives V. Grammaire contrastive de l'espagnol. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:853-864.
 786. Rojas, Elena M. 1994. La modalidad lingüística de la prensa tucumana entre los siglos XIX y XX. Anales del Instituto de Lingüística 17.39-51.
 787. Roldán Y., Eduardo. 1998. Calidad y dinámica de la voz en grupos sociales en la ciudad de Valdivia (Chile). Estudios filológicos 33.111-118.
 788. Román Fernández, Mercedes. 1995. Revisión histórica del contacto, competencia comunicativa y actitud del caló con respecto al español. In Hernández Sacristán et al. 1995:147-163.
 789. Román Montes de Oca, Domingo. 1997. Uso de las preposiciones de dirección en pacientes afásicos agramáticos. Boletín de filología 36.211-264.
 790. Rotaetxe, Karmele. 1997. Alternancia de código (code-switching) y tipología. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:339-353.
 791. Rueda Rueda, Mercedes. 1997. Los términos negativos en español: aproximación diacrónica. León: Universidad de León.
 792. Ruffino, Giovanni (ed). 1998. Atti del XXI congresso internazionale di linguistica e filologia romanza. 5 vols. Tübingen: Niemeyer.
 793. Ruiz Domínguez, María del Mar. 1999. El seseo en el habla de la ciudad de Melilla. Lingüística española actual 21.127-148.
 794. Ruiz Gurillo, Leonor. 1998. La creación de locuciones en la construcción textual de la conversación coloquial: su valor pragmático. In Ruffino 1998:4.257-268.
 795. Ruiz Núñez, José Manuel. 1998. Homogeneidad del léxico agrícola en la Merindad de Campoo según el Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Estudios de lingüística 12.283-298.
 796. Ruiz de la Peña Solar, J. Ignacio. 1995. La antroponimia como indicador de fenómenos de movilidad geográfica: el ejemplo de las colonizaciones francas en el Oviedo medieval (1100-1230). In Martínez Sopena 1995a:133-154.
 797. Sacerdote, Carolina Ana. 1994. Review of M. B. Fontanella de Weinberg et al., Lengua e inmigración. Mantenimiento y cambio de lenguas inmigratorias (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1991). Anales del Instituto de Lingüística 17.127-129.
 798. Sáez Godoy, Leopoldo. 1996. El léxico juvenil de las drogas en Chile. In Arjona Iglesias et al. 1996.713-722.
 799. Sala, Marius. 1998. Die romanischen Judensprachen / Les langues judéo-romanes. In Holtus, Metzeltin, and Schmitt 1998:372-395.
 800. Samper Padilla, José Antonio. 1996. El debilitamiento de -/d/- en la norma culta de Las Palmas de Gran Canaria. In Arjona Iglesias et al. 1996.791-796.
 801. Samper Padilla, José Antonio, Clara Eugenia Hernández Cabrera, and Magnolia Troya Déniz (ed). 1998. Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico. CD-ROM. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.
 802. Sánchez, Liliana. 1999a. D0, AgrO0 features and the direct object pronominal system of Andean Spanish. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.530-545.
 803. Sánchez, Liliana. 1999b. Null objects and D0 features in contact Spanish. In Authier, Bullock and Reed 1999:227-242.
 804. Sánchez Lancis, Carlos. 1998. Una reflexión global sobre el cambio gramatical en el español preclásico. In Ruffino 1998:1.349-360.
 805. Sánchez López, Cristina. 1996. Observaciones sobre la negación expletiva en español. Español actual 66.25-41.
 806. Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 1998. Fonética común y fonética de la lectura en la investigación sobre los textos castellanos medievales. In Ruffino 1998:1.455-470.
 807. Sancho Cremades, Pelegrí. 1998. Construccions d'exclusió en catalá i espanyol. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.873-887.
 808. Sanders, Benjamin P. 1998. The Eastern Andalusian vowel system: Form and structure. Rivista di linguistica 10.109-135.
 809. Sandru Olteanu, Tudora. 1998. En torno a los americanismos del Diccionario de la lengua española, 1992. In Ruffino 1998:3.653-658.
 810. Sanmartín Sáez, Julia. 1995. El argot común en el ámbito europeo. In Hernández Sacristán et al. 1995:217-230.
 811. Santiago, Ramón. 1998. Apuntes para la historia de la puntuación en los siglos XVI y XVII. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:243-280.
 812. Santiuste Bermejo, Víctor. 1997. Adquisición de anáforas reflexivas y de pronombres desde la perspectiva de la teoría de principios y parámetros. Revista de filología románica 14:1.445-454.
 813. Sastre Ruano, María Ángeles. 1996. La expresión de la condicionalidad en el habla culta de Madrid y México. In Arjona Iglesias et al. 1996.87-95.
 814. Schmidt-Radefeldt, Jürgen. 1995. Adaptationsphänomene der Anglizismen: zur Konvergenz und Divergenz in romanischen Sprachen. In Dahmen et al. 1995:191-203.
 815. Schmidt-Riese, Roland. 1994. Acerca de la variación lingüística en tres relaciones del siglo XVI. In Lüdtke and Perl 1994:91-98.
 816. Schmitt, Christian. 1995. Distanz und Nähe romanischer Sprachen: Zum Beitrag des Übersetzungsvergleichs, dargestellt an den Sprachenparen Deutsch - Französisch / Spanisch. In Dahmen et al. 1995:349-380.
 817. Schmitt, Cristina. 1998. Lack of iteration: Accusative clitic doubling, participial absolutes and have + agreeing participles. Probus 10.243-300.
 818. Schönberger, Axel. 1999a. Review of Javier Medina López amd Dolores Corbella Díaz, El español de Canarias hoy: análisis y perspectivas (Frankfurt a. M: Vervuert, 1996). Romanische Forschungen 111.128-129.
 819. Schönberger, Axel. 1999b. Review of Matthias Perl and Armin Schwegler (ed), América negra. Panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas (Frankfurt a. M: Vervuert, 1998). Romanische Forschungen 111.136-137.
 820. Schönberger, Axel. 1999c. Review of Antonella Cancellier, Lenguas en contacto: italiano y español en el Río de la Plata (Padova: Unipress, 1996). Romanische Forschungen 111.485-486.
 821. Schönberger, Axel. 1999d. Review of Juan J. López Rivera, El futuro de subjuntivo en castellano medieval (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1994). Iberoromania 50.157-159.
 822. Schrott, Angela. 1999. Review of Carmen Cabeza Pereiro, Las completivas de sujeto en español (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997). Romanische Forschungen 111.647-649.
 823. Schwarze, Christoph. 1995. Polysemie im Sprachvergleich. In Dahmen et al. 1995:204-219.
 824. Schwegler, Armin, Bernard Tranel, and Myriam Uribe-Etxebarría (ed). 1998. Romance Linguistics: Theoretical Perspectives. Selected Papers from the 27th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVII). Amsterdam: John Benjamins.
 825. Schwenter, Scott A. 1999. Two types of scalar particles: Evidence from Spanish. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.546-561.
 826. Seco, Manuel. 1995. Contaminaciones sintácticas y fraseológicas en el habla española actual. Thesaurus 50.181-195.
 827. Sedano, Mercedes. 1996. Las posibilidades de ahí como elemento central del sistema locativo. In Arjona Iglesias et al. 1996.103-108.
 828. Senabre, Ricardo. 1998. Capítulos de historia de la lengua literaria. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 829. Serradilla Castaño, Ana Ma.. 1997. El régimen de los verbos de entendimiento y lengua en español medieval. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
 830. Serrano, María José. 1996a. Sintaxis y análisis del discurso. Thesaurus 51.250-276.
 831. Serrano, María José. 1996b. Aspectos teóricos de la variación sintáctica. In Arjona Iglesias et al. 1996.169-172.
 832. Serrano, María José. 1997. Marcadores discursivos en español: acerca de la verdad y pues. Boletín de filología 36.265-286.
 833. Serrano, María José. 1999. Bueno como marcador discursivo de inicio de turno y contraposición: estudio sociolingüístico. International Journal of the Sociology of Language 140.115-133.
 834. Serrón M., Sergio. 1996. El español en el Caribe no hispánico: la opinión estudiantil y su valor en el proceso de planificación lingüística internacional. In Arjona Iglesias et al. 1996.828-832.
 835. Silva-Corvalán, Carmen. 1996. Cambios sintácticos en situaciones de contacto lingüístico. In Arjona Iglesias et al. 1996.302-308.
 836. Silva-Corvalán, Carmen. 1998. On borrowing as a mechanism of syntactic change. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:225-246.
 837. Silva-Corvalán, Carmen. 1999. Ahora: From temporal to discourse deixis. In Blake, Ranson, and Wright 1999:67-81.
 838. Silva-Villar, Luis. 1998. Subject positions and the roles of CP. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:247-270.
 839. Silva-Villar, Luis. 1999. Diachronic qualitative studies on minimalist operations: Verbless locative inversion in NILs. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:2.562-578.
 840. Smith-Stark, Thomas C. 1997. Ratero y quemarle la canilla: ¿dos calcos zapotecos? In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:471-479.
 841. Soares da Silva, Augusto. 1998. Prototipicidad y cambio semántico: el caso ibérico de deixar / dejar. In Cifuentes Honrubia 1998a:1.279-294.
 842. Solano Rojas, Yamilet, and Jeanina Umaña Aguiar. 1996. Actitudes lingüísticas del universitario costarricense. In Arjona Iglesias et al. 1996.707-712.
 843. Soler Arechalde, María Ángeles. 1996. Algunas "anomalías" en la concordancia gramatical del español: los colectivos. In Arjona Iglesias et al. 1996.393-399.
 844. Soler Arechalde, María Ángeles. 1997a. Oraciones atributivas del tipo Su principal preocupación es / son sus hijos: problemas de concordancia. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:533-544.
 845. Soler Arechalde, Ma. de los Ángeles. 1997b. Las ideas de Nebrija sobre concordancia gramatical en español. In Guzmán Betancourt and Nansen Díaz 1997:71-80.
 846. Sonntag, Eric. 1999. Review of Martin Gysi, Die Verbalgrösse Imperativ im Spanischen. Überlegungen zum Grundwert des spanischen Imperativs und seiner Stellung innerhalb des Modussystems (Frankfurt a. M: Lang, 1997). Romanische Forschungen 111.298.
 847. Stein, Peter. 1999. Review of Gerd Wotjak (ed), En torno al adverbio español y los circunstantes (Tübingen: Narr, 1996). Romanische Forschungen 111.565-566.
 848. Steinberg, Elisa, and Miguel Vázquez Larruscaín. 1998. Yiddish speakers, Spanish diphthongs. Oj, Vej! In M. Catherine Gruber, Derrick Higgins, Kenneth S. Olson, and Tamra Wysocki (ed), CLS 34, 363-376. Chicago: Chicago Linguistic Society.
 849. Stengaard, Birte. 1999. The subject-role and the relexicalization of Old Spanish and Old Portuguese aver. In Blake, Ranson, and Wright 1999:13-23.
 850. Stewart, Stuart. 1999. Review of William R. Glass and Ana Teresa Pérez-Leroux (ed), Contemporary Perspectives on the Acquisition of Spanish (Somerville MA: Cascadilla, 1997). Language 75.404-405.
 851. Suárez Beltrán, Soledad. 1995. Notas al sistema antroponímico asturiano en los siglos X al XII. In Martínez Sopena 1995a:121-132.
 852. Suárez Pallasá, Aquilino. 1997. Sobre la evolución de -nn-, -nw- y -w- interiores intervocálicas en la onomástica personal del Amadís de Gaula. Revista de filología española 77.281-320.
 853. Sullivan, Nancy, and Robert T. Schatz. 1999. When cultures collide: the official language debate. Language & Communication 19.261-275.
 854. Suñer, Avel.lina. 1998. Modalidad y legitimación del sujeto en la predicación no verbal. In Ruffino 1998:2.795-805.
 855. Tello, Jaime. 1995. Anglicismos en el habla española. Thesaurus 50.204-238.
 856. Tello, Jaime. 1997. Sobre lo adverbio. Thesaurus 52.156.
 857. Terborg, Roland. 1996. La utopía del bilingüismo estable en regiones indígenas: un análisis de su realidad. In Arjona Iglesias et al. 1996.806-810.
 858. Terrado Pablo, Javier. 1998. Grafías y fonética en manuscritos turolenses medievales (siglos XIII-XV). In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:281-292.
 859. Terzi, Arhonto. 1999. Clitic combinations, their hosts and their ordering. Natural Language and Linguistic Theory 17.85-121.
 860. Thun, Harald. 1998. La geolingüística como lingüística variacional general (con ejemplos del Atlas lingüístico diatópico y diastrático del Uruguay). In Ruffino 1998:5.701-729.
 861. Todolí, Júlia. 1998. Els pronoms predicatius i el límit atribució / predicació: un enfocament cognitiu. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.889-903.
 862. Tollis, Francis. 1998. La description du castillan au XVe siècle: Villena et Nebrija. Sept études d'historiographie linguistique. Paris: L'Harmattan.
 863. Torreblanca, Máximo. 1998. Sobre la representación gráfica de los diptongos ie, uo, ue en el español antiguo. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:293-302.
 864. Torres Cacoullos, Rena. 1999a. Variation and grammaticalization in progressives. Spanish -ndo constructions. Studies in Language 23.25-59.
 865. Torres Cacoullos, Rena. 1999b. Construction frequency and reductive change: Diachronic and register variation in Spanish clitic climbing. Language Variation and Change 11.143-170.
 866. Torres Sánchez, Ma. Ángeles. 1998. El tratamiento de la interjección en el Diccionario de uso del español de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:109-126.
 867. Torres Sánchez, María Á., and José L. Berbeira Gardón. 1997. Humorismo e incongruencia desde una perspectiva pragmática. In de Molina Redondo and Luque Durán 1997:355-363.
 868. Trapero, Maximiano, Manuel Domínguez Llera, Eladio Santana Martel, and Carmen Díaz Alayón. 1997. Toponimia de la isla de El Hierro: Corpus Toponymicum. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.
 869. Travis, Catherine. 1998. Bueno: A Spanish interactive discourse marker. In Benjamin K. Bergen, Madelaine C. Plauché, and Ashlee C. Bailey (ed), Proceddings of the 24th Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 268-279. Berkeley CA: Berkeley Linguistics Society.
 870. Treviño, Esthela. 1997. Sobre el PPE, expletivos y otras propiedades en español. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:125-142.
 871. Triana y Antorveza, Humberto. 1997. Léxico documentado para la historia del negro en América (siglos XV-XIX): Tomo I: Estudio preliminar. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 872. Trillos Amaya, María. 1995. Multilingüismo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Thesaurus 50.293-306.
 873. Tristá Pérez, Antonia María. 1998. La fraseología y el Diccionario de fraseología cubana. In Fuentes Morán and Werner 1998:169-183.
 874. Turley, Jeffrey S. 1996. Hacia una descripción de la construcción reflexiva prototípica. In Arjona Iglesias et al. 1996.152-156.
 875. Uber, Diane Ringer. 1999. Forms of address in the commercial Spanish of five Latin American cities. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.110-118.
 876. Ueda , Hiroto. 1996. Distribución geográfica del léxico moderno español en las distintas ciudades de España e Hispanoamérica. In Arjona Iglesias et al. 1996.775-790.
 877. Urciuoli, Bonnie. 1998. Review of Lourdes Torres, Puerto Rican Discourse: A Sociolinguistic Study (Mahwah NJ: Erlbaum, 1997). Language in Society 27.545-548.
 878. Uriagereka, Juan. 1998. From being to having: Questions about ontology from a Kayne / Szabolcsi syntax. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:283-306.
 879. Uribe, Max. 1996. Notas y apuntes lexicográficos: americanismos y dominicanismos. Santo Domingo: Editora de Colores; Universidad Central del Este.
 880. Urrutia Cárdenas, Hernán, and Teresa Fernández Ulloa. 1997. Supresión del clítico acusativo de tercera persona en español: América y País Vasco. Boletín de filología 36.287-336.
 881. Uruburu Bidaurrazaga, Agustín. 1994. Materiales para el estudio del habla urbana de Córdoba. Córdoba: Universidad de Córdoba.
 882. Val Álvaro, José Francisco. 1998. Flexión y derivación: la vocal temática en la formación de los derivados. In Gallardo Paúls 1998:163-174.
 883. Valadez, Carmen Delia. 1998. Review of Consuelo García Gallarín and Celeste García Gallarín, Deonomástica hispánica. Vocabulario científico, humanístico y jergal (Madrid: Universidad Complutense, 1997). Nueva revista de filología hispánica 46.447-449.
 884. Valdés Bernal, Segio. 1994. El español de Cuba como parte del español del Caribe. In Lüdtke and Perl 1994:1-13.
 885. Valle, José del. 1999a. Lingüística histórica e historia cultural: Notas sobre la polémica entre Rufino José Cuervo y Juan Valera. In Blake, Ranson, and Wright 1999:173-187.
 886. Valle, José del. 1999b. Lenguas imaginadas: Menéndez Pidal, la lingüística hispánica y la configuración del estándar. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.215-233.
 887. Vann, Robert E. 1998a. Pragmatic transfer from less developed to more developed systems: Spanish deictic terms in Barcelona. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarría 1998:307-317.
 888. Vann, Robert E. 1998b. Aspects of Spanish deictic expressions in Barcelona: A quantitative examination. Language Variation and Change 10.263-288.
 889. Vann, Robert E. 1998c. Review of Ana Roca and John B. Jensen (ed), Spanish in Contact: Issues in Bilingualism (Somerville MA: Cascadilla, 1996). Language in Society 27.548-552.
 890. Vaquero de Ramírez, María. 1997. Dialectalismos de Puerto Rico en una muestra de televisión. Anuario de letras 35.553-562.
 891. Varo Varo, Carmen. 1998. La antonimia léxica en el Diccionario de uso del español de María Moliner. In Casas Gómez, Penadés Martínez and Díaz Hormigo 1998:191-211.
 892. Vázquez Obrador, Jesús. 1997. Toponimia de Ballabriga y Raluy (Huesca) atestiguada en documentos de los siglos X-XII. Alazet 9.175-198.
 893. Véliz, Mónica. 1999. Complejidad sintáctica y modo del discurso. Estudios filológicos 34.181-192.
 894. Vidal, Carmelo P., and Marina Díaz Peralta. 1996. Actitudes sociolingüísticas ante el léxico en español actual. In Arjona Iglesias et al. 1996.833-837.
 895. Vigil, Neddy A., Garland D. Bills, Ysaura Bernal-Enríquez, and Rodney A. Ulibarrí. 1996. El atlas lingüístico de Nuevo México y el sur de Colorado: algunos resultados preliminares. In Arjona Iglesias et al. 1996.651-663.
 896. Wagner, Claudio. 1998. El Atlas lingüístico y etnográfico de Chile por regiones (ALECH). Estudios filológicos 33.119-129.
 897. Wagner, Claudio. 1999. "Llevar a cuestas" en el Atlas lingüístico y etnográfico de Chile (ALECh). Estudios filológicos 34.193-200.
 898. Walsh, Thomas J. 1999a. Flawed definitions, neglected sound changes, and the development of Spanish atinar. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.278-290.
 899. Walsh, Thomas J. 1999b. The etymology of Sp./Port. aterirse "to be stiff or numb with cold", aterecerse "to become stiff or numb with cold", and Sp. derretirse/Port. derreterse "to melt, thaw". In Blake, Ranson, and Wright 1999:223-236.
 900. Wanner, Dieter. 1999. Toward a historical syntax of Castilian. In Blake, Ranson, and Wright 1999:189-207.
 901. Ward, Aengus. 1998. The -ra verb form in the conditional sentences of the Estoria de Espanna. Verba 25.127-141.
 902. Ward, Michael T. 1999. "La ciencia de hoy, mata toda poesía": Villamil de Rada's spiritual adventure in comparative philology. In Blake, Ranson, and Wright 1999:83-94.
 903. Wasa, Atsuko. 1999. El subjuntivo y la modalidad. Hispania 82.121-127.
 904. Werner, Reinhold. 1994. El diccionario de Esteban Pichardo. In Lüdtke and Perl 1994:109-129.
 905. Wesch, Andreas. 1994. Los primeros colonos españoles y sus experiencias con los indios arahuacos: El campo semántico "manera de vivir" en documentos indianos del siglo XVI. In Lüdtke and Perl 1994:15-25.
 906. Widdison, Kirk A. 1998. Phonetic motivation for variation in Spanish trills. Orbis 40.51-61.
 907. Wilk-Raci_ska. 1998. How to be a hypocrite, or axiology of diminutives. In Cifuentes Honrubia 1998a:2.921-930.
 908. Wilkins, Wendy K., Viktorija Todorovska, and Calixto Agüero Bautista. 1997. El lexicón posminimista y las construcciones con se en español y macedonio. In Barriga Villanueva and Martín Butragueño 1997:143-163.
 909. Windisch, Rudolf. 1995. Spanische Diminutivbildungen als Übersetzungsproblem des Französischen. In Dahmen et al. 1995:381-394.
 910. Winet, Monika. 1996. Der arabisch-iberoromanische Sprachkontakt: Probleme und Fragestellungen. Asiatische Studien / Etudes Asiatiques 50.525-545.
 911. Wireback, Kenneth J. 1999a. On the word-internal velarization of /n/ in Cuban radio broadcasting. In Gutiérrez-Rexach and Martínez-Gil 1999:1.291-300.
 912. Wireback, Kenneth J. 1999b. The relationship between lenition, the strong word boundary, and sonorant strengthening in Ibero-Romance. In Blake, Ranson, and Wright 1999:155-172.
 913. Wittlin, C. 1999. Review of Bernd Bauske, Sprachplanung des Asturianischen (Berlin: Köster, 1995). Vox Romanica 58.363-365.
 914. Wotjak, Gerd. 1995. "Filer à l'anglaise". Völkerbezeichnungen (VB) in onymischen Phraseologismen des Französischen, Spanischen und Deutschen. In Dahmen et al. 1995:269-283.
 915. Wotjak, Gerd. 1996. Las colocaciones léxicas verbales: acercamiento semántico a las construcciones verbo-nominales funcionales. In Arjona Iglesias et al. 1996.797-805.
 916. Wright, Roger. 1998a. Il latino: da madrelingua nativa a lingua straniera. In Herman 1998:77-85.
 917. Wright, Roger. 1998b. Cambios lingüísticos y cambios textuales. In Blecua, Gutiérrez and Sala 1998:303-308.
 918. Wright, Roger. 1998c. «Instrumentos nuevos»: la sociolingüística del monolingüismo. In Ruffino 1998:1.483-486.
 919. Wright, Roger. 1998d. Gli svantaggi delle standardizzazioni romanza. In Ruffino 1998:5.757-762.
 920. Wright, Roger. 1999a. Periodization and how to avoid it. In Blake, Ranson, and Wright 1999:25-41.
 921. Wright, Roger. 1999b. Review of Günther Haensch, Los diccionarios del español en el umbral del siglo XXI (Salamanca: Ediciones Universidad, 1997). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 76.268- 269.
 922. Zagona, Karen. 1999. Structural case and tense construal. In Authier, Bullock and Reed 1999:305-327.
 923. Zamora, Francisco J. 1994. El español en Santo Domingo durante el siglo XVII. Preliminares. In Lüdtke and Perl 1994:39-50.
 924. Zanuttini, Raffaella. 1997. Negation and Clausal Structure. A Comparative Study of Romance Languages. New York: Oxford University Press.
 925. Zavala, Virginia. 1999. Reconsideraciones en torno al español andino. Lexis 23.25-85.
 926. Zimmermann, Klaus. 1996. Lenguaje, racionalidad y aculturación. Consideraciones acerca de la ética de aculturación de Luis Villoro. In Arjona Iglesias et al. 1996.891-899.
 927. Zimmermann, Klaus (ed). 1999. Lenguas criollas de base lexical española y portuguesa. Frankfurt am Main: Vervuert.


Return to top