CATALAN: Llorenç Comajoan, Indiana University
M. Rosa Bayà, Universitat Pompeu Fabra (1999)
 1. Abril, J. (1998). Ús de l'article davant de sigles i acrònims. Llengua i ús, 13, 34-37.
 2. Agost, R. (1998). La importància de la variació lingüística en la traducció. Quaderns. Revista de traducció, 2, 83-95.
 3. Aguiló, C. (1998). Un nom precatalà de filiació llatina ben documentat: Es Camp Cucurutx (Ariany, Mallorca). In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 451-457). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 4. Albaladejo, M. (1998). La dixi d'espai: Entre el discurs planificat i l'espontani. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 145-166). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 5. Alomar, A. I. (1998). Algorfa, golfa, porxo; alcuba; sostre, treginades. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 411-422). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 6. Alturo, N. (1998). Registres i semàntica verbal: L'ús de les formes de perfet i de present perfet. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 91-114). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 7. Alturo, N., Boix, E., Lloret, M. R., Lorente, M., & Payrató, L. (Eds.). (1998). El contacte i la variació lingüística. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 8. Aparici, M., Capdevila, M., Serra, M., & Serrat, E. (1996). Adquisición y desarrollo de la sintaxis: La oración compuesta. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 207-216). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 9. Aparici, M., Díaz, G., & Cortés, M. (1996). El orden de adquisición de morfemas en catalán y castellano. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 165-174). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 10. Aracil, V. (1996). Història inèdita de la llengua catalana. Caplletra, 21, 185-190.
 11. Arenas, J. (1998). Llengua, societat i escola a l'Alguer actual. Revista de Catalunya, 125, 3-6.
 12. Argenté, J. (1995). Language shift: An overview. Catalan Review, 9, 39-60.
 13. Artigas, R., & Lozano, F. (1997). A propòsit de les funcions textuals de les oracions declaratives. Articles, 14, 91-104.
 14. Bach, C., & Solé, X. (1998). Algunos vacíos y asistematicidades en las representaciones lexicográficas: el género gramatical y los conectores reformulativos parafrásticos. In I. Vázquez, & I. Guillén (Eds.), Perspectivas pragmáticas en lingüística aplicada (pp. 355-363). Zaragoza: Anubar.
 15. Badia i Margarit, A. M. (1998). Entorn dels mallorquinismes de Mirèio de Frederic Mistral, en la versió de Maria-Antònia Salvà. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 341-354). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 16. Badia, T. (1998). Prepositions in Catalan. In S. Balari, & L. Dini (Eds.), Romance in HPSG (pp. 109-149). Standord: Center for the Study on Language and Information.
 17. Badia, T., & Saurí, R. (1998a). Polysemy and underspecification of bottle and related nouns. In T. Fontenelle, & P. Hiligsmann (Eds.), Euralex'98 Proceedings (pp. 57-66). Liège: University of Liège.
 18. Badia, T., & Saurí, R. (1998b). The representation of syntactically unexpressed complements to nouns. In Proceedings of the Workshop: The computational treatment of nominals. COLING-ACL'98 (pp. 1-9). Montréal, Québec: Université de Montréal.
 19. Baldaquí, J. M., & Cano, M. A. (1996). Els futurs mestres i el procés de normalització lingüística. Relacions entre els factors familiars, socials i educatius en la formació de la competència i l'actitud lingüístiques. Caplletra, 21, 11-28.
 20. Barceló, C. (1996). Mossàrabs de València i "llengua mossàrab". Caplletra, 20, 183-206.
 21. Barri, M. (1998). "Carrota" i "carlota", dos gal·licismes del català. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 587-600). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 22. Bartra, A. (1997a). De l'Homo Sapiens a l'Homo Loquens: Perspectives sobre el desenvolupament del llenguatge. Llengua & Literatura, 8, 225-248.
 23. Bartra, A. (1997b). L'adquisició del llenguatge. Presentació. Llengua & Literatura, 8, 221-224.
 24. Bastardas, A. (1995). Language management and language behavior change: Policies and social persistence. Catalan Review, 9, 15-38.
 25. Bastardas, J. (1998). Fabra encara avui. Revista de Catalunya, 133, 3-6.
 26. Bastardas, J., & Bastardas, M. R. (1998). El diccionari mallorquí-castellà de Pere Antoni Figuera (1840) i la fraseologia mallorquina. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 119-152). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 27. Batlle, M. (1996). L'evolució de les e i o + iod en català dins la Romània. Caplletra, 20, 13-32.
 28. Bel, A. (1996). La adquisición de la negación en catalán y castellano. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 231-240). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 29. Bel, A. (1997). Variació paramètrica i adquisició del català. Llengua & Literatura, 8, 249-268.
 30. Bernabeu, J., & Barona, L. J. (1998). Un problema de terminologia diacrònica: expressions diagnòstiques i causes de mort en la medicina contemporània (1838-1930). In J. Brumme (Ed.), Actes del Col·loqui Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (segles XVII-XIX): Solucions per al present (pp. 319-326). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 31. Bibiloni, G. (1998). La e àtona en el català de Mallorca. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 533-540). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 32. Bladas, O. (1997). Expressions lexicalitzades: anàlisi i comparació. Els Marges, 59, 23-44.
 33. Blas, J. (1997). Dimensiones sociolingüísticas del cambio de código: A propósito de un corpus radiofónico. ITL, 117-150.
 34. Blaylock, C. (1996). L'augment verbal romanç -ez/-iz: derivació vs. flexió. Caplletra, 20, 165-174.
 35. Boix, E., & Payrató, L. (1995). An overview of Catalan sociolinguistics and pragmatics (1989-1996). Catalan Review, 9, 317-406.
 36. Boix, E., & Vila, F. X. (1998). Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.
 37. Bonet, E., & Lloret, M. R. (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel.
 38. Bosch, L., & Sebastián-Gallés, N. (1997). Native-language recognition abilities in 4-month-old infants from monolingual and bilingual environments. Cognition, 65, 33-69.
 39. Boulanger, J.-C. (1998). La renaissance d'une langue et d'un dictionnaire. Le cas du catalan. Cahiers de lexicologie, 72, 169-187.
 40. Bruguera, J. (1998). Mallorquí vericle (castellà viril): Una proposta. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 423-426). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 41. Brumme, J. (Ed.) (1998a). Actes del Col·loqui Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (segles XVII-XIX): Solucions per al present. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 42. Brumme, J. (Ed.). (1998b). Repertori de catalanòfils/4. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXVI. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 43. Brumme, J. (Ed.). (1998c). Repertori de catalanòfils/5. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXVII. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 44. Cabanes, V. (1996). Les perífrasis modals de necessitat-obligació i probabilitat en català. Seguiment diacrònic segles XIII al XX. Caplletra, 20, 129-164.
 45. Cabré Monné, T., & Mateu Fontanals, J. (1998). Estructura gramatical i normativa lingüística: A propòsit dels verbs psicològics en català. Quaderns. Revista de traducció, 2, 65-81.
 46. Cabré, M. T. (1998a). La noció de normalització terminològica per al treball documental. In J. Baró, & P. Cid (Eds.), Anuari SOCADI de Documentació i Informació (pp. 113-121). Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació.
 47. Cabré, M. T. (1998b). La terminologia catalana: Correcció i adequació. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny I (pp. 291-309). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 48. Calaforra, G. (1996). La cosificació de les normes d'ús lingüístic. Aspectes sociològics d'un discurs distorsionat. Caplletra, 21, 147-160.
 49. Calaforra, G. (1998). Wilhem Meyer Lübke i 'Das Katalanische'. Introducció i traducció. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 50. Capdevila, M., & Llinàs, M. (1997). La pobresa gramatical del primer estadi de l'adquisició lingüística: raons i evidència. Llengua & Literatura, 8, 269-288.
 51. Capdevila, M., & Serra, M. (1996). La adquisición de las categorías funcionales en niños catalanes. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 241-248). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 52. Carmack, S. (1997). Complex object-participle agreement in Old Catalan and Old Spanish. In A. K. Melby (Ed.), The twenty-third LACUS Forum: 1996 (pp. 563-573). Chapel Hill: The Linguistic Association of Canada and the United States.
 53. Carrera, J. (1998). Estudi del comportament dels segments /bl/, /gl/ i /r/. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 57-74). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 54. Casanova, E. (1998). L'Atlas lingüístico de la Península Ibérica va ser usat com a font del Diccionari català-valencià-balear? Anàlisi del lèxic baleàric. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 445-462). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 55. Claveria, G., & Torruella, J. (1998). Els llenguatges d'especialitat en la lexicografia del segle XIX. In J. Brumme (Ed.) ). Actes del Col·loqui Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (segles XVII-XIX): Solucions per al present (pp. 327-340). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 56. Colón, G. (1996). Un arabisme interhispànic: alcasser/alcacer. Caplletra, 20, 175-182.
 57. Colondomenech, G. (1996). The use of the verb amainar by the Catalan troubadour Guillem de Berguedà in the first stanza of "Eu non cuidava chantar". Revista de Filología Española, 76, 155-160.
 58. Comajoan, L. (1998). L'especificitat de l'ensenyament del català a les universitats nord-americanes. In J. Sobrer (Ed.), Actes del vuitè col.loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Bloomington 1995 (pp. 133-151). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 59. Cornagliotti, A. (1997). Una redazione della "Lettera del Prete Gianni" (Piermont Morgan Library, ms. B32). Zeitschrift für Romanische Philologie, 113, 359-379.
 60. Cortés, C., & Gavarró, A. (1997). Subject-object asymmetries and the clitic en. In J. Black (Ed.), Clitics, pronouns, and movement (pp. 39-62). Amsterdam: Benjamins.
 61. Costa, J. (1998a). I què?: notes sobre la conjunció i en dos textos orals. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 223-240). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 62. Costa, J. (1998b). La norma lingüística a l'ensenyament. Articles, 16, 85-97.
 63. Creus-Bellet, I. (1997). Aspectes metodològics del treball empíric en morfologia verbal. Sintagma, 9, 75-89.
 64. Cuenca, M. J. (1998a). Mecanismes conversacionals en la narrativa breu de Mercè Rodoreda: El diàleg monologat. In A. Bernal, & V. Alonso (Eds.), Actes del I Simposi Internacional de Narrativa Breu (pp. 399-416). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
 65. Cuenca, M. J. (1998b). Sobre la interrelació del lèxic i la gramàtica: El concepte de connexió lèxica. In J. L. Cifuentes (Ed.), Estudios de Lingüística Cognitiva (pp. 507-526). Alacant: Universitat d'Alacant.
 66. Cuenca, M. J. (1998c). Sobre la interrelació del lèxic i la gramàtica: el concepte de connexió lèxica. In J. L. Cifuentes (Ed.), Estudios de lingüística cognitiva (pp. 507-526). Alacant: Universitat d'Alacant.
 67. Cuenca, M. J. (1998d). Text i gramàtica: Sintaxi textual. Llengua i Ús, 13, 42-52.
 68. Cuenca, M. J., & Marín, M. J. (1998). On the boundaries of grammar: Linking words and grammaticalization theory. In B. Caron (Ed.), Actes du 16è. Congrès International des Linguistes (CD-ROM). Oxford: Elsevier.
 69. DeCesaris, J., Bayà, M. R., & Bernal, E. (1998). Noun-noun sequences in Catalan and Spanish. In G. Booij, A. Ralli, & S. Scalise (Eds.), Proceedings of the First Mediterranean Conference of Morphology (pp. 111-119). University of Patras.
 70. Diéguez, M. À. (1998). La posició dels adjectius qualificatius al Llibre de Cort de Justícia de València (1279-1321). In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 403-430). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 71. Dols, N. (1997). L'avaluació de l'avaluació: L'aprehensibilitat de la fonologia segons la teoria de l'optimitat. In J. Massot (Ed. ), Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXV. Homenatge a Arthur Therry 1 (pp. 261-274). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 72. Dols, N. (1998). Contribució a l'estudi de l'estructura sil·làbica del català: Diftongs i hiats en els Poemes bíblics de Joan Alcover. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 309-326). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 73. Doyle, H. N. (1995). Attitudes toward bilingualism among youths in Barcelona. Catalan Review, 9, 173-198.
 74. Duarte, C. (1998). Joan Coromines (1905-1997): L'obra gegantina d'un home apassionat. Romance Philology, 51, 302-324.
 75. Duran, M. (1998). Gerrets i xucles: els noms dels peixos de la família Centracanthidae. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 601-638). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 76. Espósito, A. P. (1995). Bilingualism, philology and the cultural nation: The medieval monolingual imaginary. Catalan Review, 9, 125-140.
 77. Espuny, J. (1998). Aspectes de la interferència lèxica castellana en el discurs oral català. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 275-290). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 78. Esteve, F., Ferrer, J., Marquet, L., & Moll, J. (1998). El diccionari de l'Institut. Una aproximació sistemàtica. Els Marges, 60, 5-96.
 79. Estopà, R., Vivaldi, J., & Cabré, M. T. (1998). Sistemes d'extracció automàtica de (candidats a) termes: Estat de la qüestió. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 80. Fargas, X., & Nogué, N. (1998). Les puntuacions possibles. Llengua i Ús, 11, 20-34.
 81. Faura, N. (1998). Notes lingüístiques sobre el Manual de novells ardits. In J. Brumme (Ed.) Actes del Col·loqui Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (segles XVII-XIX): Solucions per al present. (pp. 283-294). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 82. Favà, X. (1998). Del monotònico napolità al montona balear. Etimologia i variació d'un nom de vi català. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 647-662). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 83. Fernàndez, A. (1997). L'ordenació alfabètica dels topònims amb article. Món comarcal, 32, 19.
 84. Fernández, M. P., Segimon, J., & Jarque, M. J. (1996). Procesos de adquisición de la configuración de los primeros formantes de la lengua de signos catalana (LSC). In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 113-128). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 85. Ferrer, M., & Zayas, F. (1997). Connectors i textos expositius. Articles, 14, 105-118.
 86. Franquesa, E. (1998). La terminologia a la nostra societat. Revista de Catalunya, 133, 48-59.
 87. Freixa, J. (1998). La repetició en el discurs. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 195-222). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 88. Freixa, J., Solé, E., & Cabré, M. T. (1998). Interès de la neologia en el marc de la traducció: l'Observatori de Neologia. In P. Orero (Ed.), Actes del Tercer Congrés Internacional sobre Traducció (pp. 637-648). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 89. Garrido, J.-D. (1998). Toponímia catalana d'Itàlia: El cas de la Crònica de Sicília. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 439-444). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 90. Gavarró, A. (1997). La truncació de les categories funcionals en l'adquisició del català. Llengua & Literatura, 8, 289-308.
 91. Gelpí, C. (1998). Anàlisi de freqüències lèxiques: Noms, verbs, adjectius, adverbis en -ment. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 129-141). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 92. González, M. (1998). Bé i bueno. Apunts sobre l'ús dels marcadors discursius. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 241-258). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 93. Grabkempf, E. (1996). The etymology of Ibero-Romance designations for Vitex-Agunuscas L. Verbecenae. Zeitschrift für Romanische Philologie, 112, 266-276.
 94. Grossmann, M. (1998). Més sobre la formació dels nomina agentis, instrumenti i loci en català. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 559-576). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 95. Guerreroruiz, P. (1998). Teaching a second language in a bilingual community: Catalan as an example. Romance Quarterly, 45, 55-61.
 96. Gulsoy, J. (1996). El tractament de la -n < N' en català. Caplletra, 20, 33-82.
 97. Gulsoy, J. (1998). L'origen del nom del lloc Malgrat i d'Es Malgrat (Mall.) i el problema de Malgrad / Beavente. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 427-450). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 98. Harris, J. (1997). Why n'ho is pronounced li in Barceloní Catalan: Morphological impoverishment, merger, fusion, and fussion. Recherches Linguistiques de Vincennes, 26, 61-86.
 99. Joan i Marí, B. (1998). Un espai per a la llengua. València: 3 i 4.
 100. Junyent, C. (1998). Contra la planificació. Una proposta ecolingüística. Barcelona: Empúries.
 101. Larreula, E. (1998). Identitat. Canvi de llengua i crisi d'identitat a Catalunya. Escola catalana, 353, 18-20.
 102. Lloret, M. R. (1998). L'ús de l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI). In M. A. Pradilla (Ed.), El món dels sons. Benicarló: Alambor.
 103. Lloret, M. R., & Viaplana, J. (1998). El binarismo del género gramatical en castellano y en catalán. Verba, 25, 71-91.
 104. Longa, V., Lorenzo, G., & Rigau, G. (1998). Subject clitics and clitic recycling: Locative sentences in some Iberian Romance languages. Journal of Linguistics, 34, 125-164.
 105. López-Orós, M., & Teberosky, A. (1996). La frog en catalán: Estudio de la referencia en narraciones orales y escritas. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 443-456). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 106. Marcet, P., & Solà, J. (1998). Història de la lingüística catalana 1775-1900. Repertori crític, 2 vol. Vic,Girona: Eumo Ed,Universitat de Girona.
 107. Marí, I. (1995). L'estandardització del català, als deu anys del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Catalan Review, 9, 77-96.
 108. Marín, M. J. (1998). Una proposta gramatical per a la definició i la caracterització dels connectors. Llengua i literatura, 9, 207-233.
 109. Marín, M. J., & Cuenca, M. J. (1998). La gramaticalització en els connectors de l'oral a l'escrit. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 383-401). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 110. Marquillo-Larruy, M. (1997). Immigrant integration or segregation? Multilingual practices of an official monolingual country: Andorra. Travaux Neuchatelois de Linguistique, 27, 99-132.
 111. Martí Mestre, J. (1996). Contacte lingüístic entre el català i el castellà a la València dels segles XVIII i XIX. Caplletra, 20, 207-236.
 112. Martines, J. (1998). L'aportació de Josep Antoni Cavanilles a la terminologia botànica catalana. Un avanç. In J. Brumme (Ed.) Actes del Col·loqui Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (segles XVII-XIX): Solucions per al present (pp. 249-268). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 113. Martínez, C. (1998). La llengua del notariat a Mallorca en el segle XVIII. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 91-108). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 114. Martos, J. L. (1996). Cognició, temporalitat i lingüística comparada: el pretèrit perfet perifràstic i la metàfora del temps en català. Caplletra, 20, 111-128.
 115. Melià, J. (1996). El català a l'escola de Mallorca. Caplletra, 21, 29-46.
 116. Mesquida, J. A. (1998a). Estructures sintàctiques del català en el principals algorismes aritmètics del segle XVI. In J. Sobrer (Ed.), Actes del vuitè col.loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Bloomington 1995 (pp. 199-211). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 117. Mesquida, J. A. (1998b). Mecanismes sintàctics i terminològics en els textos aritmètics catalans de l'època moderna. In J. Brumme (Ed.) ). Actes del Col·loqui Història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (segles XVII-XIX): Solucions per al present (pp. 205-216). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 118. Miralles, J. (1997). Corpus d'antropònims mallorquins del segle XIV. Barcelona: Universitat de les Illes Balears, Institut d'Estudis Catalans.
 119. Miralles, J. (1998a). Història i cultura popular. Barcelona: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de les la Universitat de les Illes Balears, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 120. Miralles, J. (1998b). Per a una tipologia del català col·loquial a l'Edat Mitjana. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del Xiè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 227-262). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 121. Montoya, B. (1996). Tipologia de parlants en una comunitat de parla amb interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional. Caplletra, 21, 105-126.
 122. Montoya, B., Hernández, M. R., & Gimeno, F. (1995). Historical sociolinguistics: A current trend of research. Catalan Review, 9, 291-316.
 123. Mora, J. C. (1998). L'elisió i la intrusió contextual en la llengua oral: una anàlisi fonètica del català. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 75-90). Barcelona:
 124. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 125. Moran, J. (1998). Origen del plural dels noms acabats amb -s en singular. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 311-328). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 126. Nicolàs i Amorós, M. (1998). La història de la llengua catalana: La construcció d'un discurs. València: Universitat de València.
 127. Nussbaum, L., & Tusón, A. (1995). The ins and outs of conversation in Catalonia. Catalan Review, 9, 199-222.
 128. O'Donnell, P. (1995). "It depends who I marry": Linguistic recruitment and defection in Barcelona. Catalan Review, 9, 163-172.
 129. Pagès, V. (1998). Un tramvia anomenat text: El plaer en l'aprenentatge de l'escriptura. Barcelona: Empúries.
 130. Payrató, L. (1998a). Variació funcional, llengua oral i registres. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 9-33). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 131. Payrató, L. (Ed.). (1998b). Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 132. Perea, M. P. (1998a). De re lexicogràfica. Els Marges, 60, 96-120.
 133. Perea, M. P. (1998b). El balear i la flexió verbal en els dialectes catalans. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 329-356). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 134. Perea, S., Valle, A. de, Monreal, P., & Vila, I. (1996). Immersió lingüística a Catalunya, identitat i imatge. Caplletra, 21, 95-104.
 135. Pérez Saldanya, M. (1996). El canvi lingüístic i els conflictes de naturalitat: les desinències del present de subjuntiu. Caplletra, 20, 83-110.
 136. Pérez Saldanya, M. (1998a). Del llatí al català: Morfosintaxi verbal històrica. València: Publicacions de la Universitat de València.
 137. Pérez Saldanya, M. (1998b). Iconicidad y cognición en morfología flexiva. In J. L. Cifuentes (Ed.), Estudios de lingüística cognitiva II (pp. 839-856). Alacant: Publicacions de la Universitat d'Alacant.
 138. Pérez Saldanya, M., Mestre R., & Sanmartín, O. (1998). Diccionari de lingüística. València: Colomar Editors.
 139. Piquer, A. (1997). Aspectes crítics i sociocognitius de l'aprenentatge del català. In Massot, J. (Ed.), Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXV. Homenatge a Arthur Therry 1 (pp. 247-260). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 140. Ponsoda, J. J., & Segura, C. (1996). Una alternativa tripartida: La varietat tradicional, la varietat estàndard catalana o la varietat estàndard espanyola. Caplletra, 21, 47-94.
 141. Porta, M. (1997). Dues millor que una. Les raons del bilingüisme. Barcelona: Thassàlia.
 142. Puigròs, M. A. (1998). Estudi fonètic del parlar de Manacor. Randa, 41, 129-144.
 143. Pujolar, J. (1995). Immigration in Catalonia: The politics of sociolinguistic research. Catalan Review, 9, 141-162.
 144. Querol, E. (1996). Un nou model per a l'estudi del comportament lingüístic: La teoria de les catàstrofes. Caplletra, 21, 161-184.
 145. Rafael, J. (1998). Les construccions existencials en català antic. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 359-382). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 146. Rambla, X. (1997). La classificació lingüística de les posicions socials a Catalunya i la Franja d'Aragó. Revista catalana de sociologia, 4, 5-20.
 147. Ramos, J. R. (1998). Les construccions existencials en català antic. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 359-382). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 148. Rasico, P. D. (1998). Dues fonts cabdals per a l'estudi del català medieval popular: Els documents en català de J. Miret i Sans (1908) i de P. Pujol (1913). In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 339-358). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 149. Recasens, D. (1998). Factors històrics d'algunes característiques fonètiques i fonològiques del mallorquí. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 541-558). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 150. Rees, E. (1996). Spain linguistic normalization laws: The Catalan controversy. Hispania, 79, 313-321.
 151. Rigau, G. (1998). Del lèxic a la sintaxi: Estructura i funcionament del verb caldre. In M. T. Cabré (Dir.), Cicle de conferències 96-97 (pp. 13-38). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 152. Roca-Pons, J. (1998). Alguns aspectes de la gramàtica catalana. In J. Sobrer (Ed.), Actes del vuitè col.loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Bloomington 1995 (pp. 45-68). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 153. Rogers, D. M. (1998). La llengua oral al Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 431-438). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 154. Romero, S. (1998). Aproximació a la variació pronominal àtona en àmbits d'ús oral formals i informals. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 115-128). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 155. Rosselló, J. (1997). Arguments nuls i perifèria de la frase a les gramàtiques infantils i adultes. Llengua & Literatura, 8, 309-341.
 156. Rossich, A., & Rafanell, A. (1998). Oralitat, escriptura, ortologia. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 263-298). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 157. Sánchez Miret, F. (1998). Clasificación morfológica: intento de clasificación de la morfología reflexiva nominal en catalán. Interlingüística, 9, 291-294.
 158. Saragossà, A. (1998). Una aproximació a la interpretació de la dualitat balear No em recorda res / No em record de res. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 357-376). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 159. Sempere, J. A. (1995). The Valencian linguistic heterodoxy. Catalan Review, 9, 97-124.
 160. Serra, M., & Serrat, E. (1996). Diferencias individuales en la adquisición del léxico: Revisión de la producción y organización del léxico y de su procesamiento inicial. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 301-318). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 161. Serrat, E., & Serra, M. (1996). La adquisición de la sintaxis: Formación de la categoría verbal. In M. Pérez (Ed.), Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego (pp. 157-164). Santiago: Universidade de Santiago de Compostela.
 162. Solà, J. (1997). Sintaxi normativa. Estat de la qüestió. Barcelona: Empúries.
 163. Solà, J. (1998a). Informació lèxica poc o gens coneguda del segle XIX. In M. T. Cabré (Dir.), Cicle de conferències 96-97 (pp. 181-201). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.
 164. Solà, J. (1998b). Passat i present de la discussió sobre el futur de la llengua catalana. In J. Sobrer (Ed.), Actes del vuitè col.loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Bloomington 1995 (pp. 19-43). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 165. Solé, J. (1998). Coneixements i usos lingüístics de la joventut a Catalunya a la dècada dels noranta. Llengua i Ús, 11, 60-64.
 166. Tomàs, R. (1998a). Aproximació a l'estudi de la cohesió lèxica en relació amb els registres. In L.
 167. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 167-194). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 168. Tomàs, R. (1998b). Constitució i característiques del corpus utilitzat. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 35-54). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 169. Torró, T. (1996). Una aproximació a la situació dels programes d'immersió lingüística al País Valencià. Caplletra, 21, 131-146.
 170. Turell, M. T. (1995). The "variationist" view-point of variation: Evidence from Catalan-speaking communities. Catalan Review, 9, 275-290.
 171. Turull, A. (1997). Aspectes legals i institucionals de la política i la planificació lingüístiques a les universitats en què és oficial la llengua catalana. Revista de llengua i dret, 28, 199-230.
 172. Tusón, J. (1998). Històries naturals de la paraula. Barcelona: Empúries.
 173. Vallribera, P., & Riera, C. (1998). A propòsit de l'etimologia d'un terme del llenguatge científic: pultaci -àcia. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 639-646). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 174. Vallverdú, F. (1995). Linguistic normalization and the extension of use of Catalan. Catalan Review, 9, 61-76.
 175. Vallverdú, F. (1998). Velles i noves qüestions sociolingüístiques. Barcelona: Edicions 62.
 176. Valriu, C. (1997). Onomàstica i dialectologia. In J. J. Costa (Ed.), Onomàstica a la Catalunya del Nord (pp. 13-34). Perpinyà: Institut Català de Recerques en Ciències Socials, Universitat de Perpinyà.
 177. Valriu, C. (1998). Absurd i llenguatge quotidià: La conversa amb els infants. In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (pp. 377-410). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 178. Vann, R. E. (1995). Constructing catalanism: Motion verbs, demonstratives, and locatives in the Spanish of Barcelona. Catalan Review, 9, 253-274.
 179. Vanocerda, A. (1998). The fluctuating use of the verbs ésser and estar in Old Catalan. Iberoromania, 47, 27-46.
 180. Varga, D. (1997). Classification of Romance languages according to syntactic criteria. Revue des Langues Romanes, 101, 5-27.
 181. Verdaguer, P. (1998). El bilingüisme a la Catalunya Nord. Revista de Catalunya, 132, 19-35.
 182. Vila, F. X. (1998). Bueno, vale ja de criticar, no? Marques transcòdiques lèxiques i variació funcional en català. In L. Payrató (Ed.), Oralment. Estudis de variació funcional (pp. 259-274). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 183. Vila, M. A. (1998). Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 184. Villas, M. (1998). A propòsit dels menorquinismes tià "cassola" i vinjolita "oreneta", de l'eivissenc mel "pòmul" i del ribagorçà janella "finestra". In J. Massot (Ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (pp. 577-586). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 185. Wesch, A. (1997). El castellano hablado de Barcelona y el influjo del catalán: Esbozo de un programa de investigación. Verba, 24, 287-312.
 186. Westmoreland, M. (1997). The fifteenth-century Catalan preterit. Catalan Review, 11, 141-158.
 187. Wheeler, M. W. (1998). Fonètica històrica i teoria fonològica. In J. Mas, J. Miralles, & P. Rosselló (Eds.), Actes del XIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (pp. 299-338). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 188. Woolard, K. (1995). Changing forms of codeswitching in Catalan comedy. Catalan Review, 9, 223-252.
 189. Woolard, K. (1997). Between friends: Gender, peer group structure, and bilingualism in urban
 190. Catalonia. Language in Society, 26, 533-560.
 191. Zimmermann, M. (1997). Language and lexicography: Material from Catalan archives. Bibliothèque de l'École des Chartes, 155, 185-205.
 
FRENCH: Patrick Reidenbaugh, University of Illinois Urbana-Champaign (1999)
 1. Abeillé, Anne. 1998. Grammaires génératives et grammaires d'unification. Langages 129:24-36.
 2. Agence de la Francophonie (ACCT). 1997. Quelle francophonie pour le XXIe siècle? Paris: Karthala.
 3. Alleyne, Mervyn C. 1996. Syntaxe historique créole. Paris: Karthala.
 4. Ambrose, Jeanne. 1996. Bibliographie des études sur le français parlé. Paris: Didier Érudition.
 5. Angoujard, Jean-Pierre. 1997. Théorie de la syllabe: rythme et qualité. Paris: CNRS Éditions.
 6. Anscombre, Jean-Claude. 1998. Regards sur la sémantique française contemporaine. Langages 129:37-51.
 7. Armstrong, Nigel. 1998. La variation sociolinguistique dans le lexique français. Zeitschrift für Romanischen Philologie 114/3:462-495.
 8. Auroux, Sylvain. 1998. Dictionnaire de la terminologie linguistique: prae positio, préposition, próthesis. Histoire Épistémologie Langage 20/1:146- 165.
 9. Auroux, Sylvain. 1998. Les enjeux de la linguistique de terrain. Langages 129:89-96.
 10. Ayres-Bennett, Wendy and Philippe Caron. 1996. Les Remarques de l'Académie Française sur le Quinte-Curce de Vaugelas, 1719-1720. Paris: Presses de l'École Normale Supérieure rue d'Ulm.
 11. Ball, Rodney. 1997. The French-Speaking World: A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues. (Routledge Language in Society 1). London: Routledge.
 12. Barbéris, Jeanne-Marie, Jacques Bres and Paul Siblot. 1998. De l'actualisation. Paris: CNRS Éditions.
 13. Behnke, Dorothea. 1996. Furetière und Trevoux: Eine Untersuchung zum Verhältnis der beiden Wörterbuchserien. (Lexicographica Series Maior 72). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 14. Benhamouda, Boualem. 1996. L'origine arabe de la langue française. Paris: Dialogues Éditions.
 15. Bento, Margaret. 1998. Une étude sociophonétique des affriquées désonorisées en franco-québécois. Revue Québécoise de Linguistique 26/1:13-26.
 16. Berthoud, Anne-Claude. 1996. Paroles à propos: approche énonciative et interactive du topir. Paris: Ophrys.
 17. Bertin, Annie. 1997. L'expression de la cause en ancien français. (Publications romanes et françaises 219). Genève: Droz.
 18. Blampain, Daniel, André Goosse, Jean-Marie Klinkenberg and Marc Wilmet. 1997. Le français en Belgique: une langue, une communauté. Louvain-la-Neuve: Duculot.
 19. Blanche-Benveniste, Claire. 1997. Approches de la langue parlée en français. Paris: Ophrys.
 20. Blanche-Benveniste, Claire. 1997. Le français parlé: études grammaticales. Paris: CNRS Éditions.
 21. Bonnard, Henri. 1997. Grammaire française à l'usage de tous. Paris: Magnard.
 22. Bosredon, Bernard. 1997. Les titres de tableaux: une pragmatique de l'identification. Paris: PUF.
 23. Bougault, Laurence. 1998. Hermétisme et référence dans l'oeuvre de Rimbaud. Revue Romane 33/1:87-106.
 24. Bouquet, Simon. 1997. Introduction à la lecture de Saussure. Paris: Éditions Payot & Rivages.
 25. Bouquet, Simon. 1998. Linguistique textuelle, jeux de langage et sémantique du genre. Langages 129:112-124.
 26. Boyer, Henri. 1997. "Nouveau français", "parler jeune" ou "langue des cités"? Remarques sur un objet linguistique médiatiquement identifié. Langue Française 114:6-15.
 27. Boyer, Henri. 1997. Le statut de la suffixation en -os. Langue Française 114:35-40.
 28. Buvet, Pierre-André. 1998. Détermination et classes d'objets. Langages 131:91-102.
 29. Cadiot, Pierre and François Nemo. 1997. Pour une sémiogenèse du nom. Langue Française 113:24-34.
 30. Cesbron, Georges, ed. 1996. L'Ouest français et la francophonie nord-américaine: Actes du colloque international de la francophonie, Angers, 26-29 mai 1994. Angers: Presses de l'Université d'Angers.
 31. Chambon, Jean-Pierre, Pierre Rézeau and Éliane Schneider. 1997. Mélanges sur les variétés du français de France, d'hier et d'aujourd'hui (II). (Matériaux pour l'étude des régionalismes du français 10). Paris: CNRS/Klincksieck.
 32. Chambon, Jean-Pierre. 1998. Sur la localisation d'une farce en français préclassique (La farce du vilain, sa femme et le curé, Faivre NE 175): traitement des indices géolinguistiques et des indices non-linguistiques, circulation du texte. Revue de Linguistique Romane 62/245-246:167-182.
 33. Charolles, Michèle and Bernard Combettes. 1999. Contribution pour une histoire récente de l'analyse du discours. Langue Française 121:76-116.
 34. Collinott, André and Francine Mazière. 1997. Un prêt à parler: le dictionnaire. Paris: PUF.
 35. Colombo Timelli, Maria. 1997. Manuels français de syntaxe latine du Xve siècle: répertoire et typologie. Histoire Épistémologie Langage 19/2:133-154.
 36. Conein, Bernard. 1997. Descriptions multiples et catégorisations: le journal dans tous ses états. Langue Française 113:79-91.
 37. Coursil, Jacques. 1998. Le syllabaire saussurien. Introduction à la phonologie des groupes. Langages 129:76-88.
 38. Csécsy, Madeleine. 1996. Études de linguistique française et hongroise: description et enseignement. (Publications de la Faculté des Lettres, Arts, et Sciences Humaines de Nice, Nouvelle série nE 24). Nice: Université de Nice.
 39. Danell, Karl-Johan. 1998. La portée comme phénomène linguistique. Le Français moderne 66/1:1-26.
 40. Dardel, Robert de. 1996. La position des pronoms régimes atones, personnels et adverbiaux en protoroman: avec une considération spéciale de ses prolongements en français. (Publications romanes et françaises 217). Genève: Droz.
 41. De Mulder, Walter, Liliane Tasmowski-De Ryck and Carl Vetters, eds. 1996. Anaphores temporelles et (in-)cohérence. (Cahiers Chronos 1). Amsterdam: Rodopi.
 42. Demers, Monique. 1998. Prosodie et discours, le cas du discours rapporté en français québécois oral spontané. Revue Québécoise de Linguistique 26/1:27-50.
 43. Desmet, Piet. 1996. La linguistique naturaliste en France (1867-1922). Nature, origine et évolution du langage. Louvain & Paris: Peeters.
 44. Dolbec, Jean and Marise Ouellet, eds. 1996. Recherches en phonétique et en phonologie du Québec. Québec: Centre International de Recherches en Aménagement Linguistique (CIRAL).
 45. Donaire, María Luisa. 1998. La mise en scène du conditionnel ou quand le locuteur reste en coulisses. Le Français moderne 66/2:204-227.
 46. Englebert, Annick et al., eds. 1998. La ligne claire: de la linguistique à la grammaire. Mélanges offerts à Marc Wilmet à l'occasion de son 60e anniversaire. Paris: Duculot.
 47. Englebert, Annick. 1998. L'infinitif dit de narration. Paris: Duculot.
 48. Erman, Michel. 1998. Sur l'intentionnalité du poétique. Le Français moderne 66/2:229-234.
 49. Eskénazi, André. 1998. Le complément du comparatif d'inégalité dans Guillaume de Dole. Revue de Linguistique Romane 62/245-246:21- 31.
 50. Espagne, Michel. 1997. L'invention de la philologie. Les échos français d'un modèle allemand. Histoire Épistémologie Langage 19/1:121-134.
 51. Fernández, Mercedes. 1998. Le connecteur or: enjeux discursifs et argumentatifs. Le Français moderne 66/2:183-203.
 52. Fléchon, Geneviève. 1998. Expérience de rédaction: la mise au point de quelques rubriques synchroniques dans le Trésor de la Langue Française, 2me partie. International Journal of Lexicography 11/3:169-186.
 53. Forsgren, M. et al., eds. 1998. Prédication, assertion, information. Actes du colloque en linguistique française Uppsala, 6-9 juin 1996. (Studia Romanica Upsaliensia 56). Uppsala: AUU.
 54. Fournier, Jean-Marie. 1998. À propos des grammaires françaises des XVIIe et XVIIIe siècles: le traitementdes exemples et des parties du discours. Histoire Épistémologie Langage 20/2:127-142.
 55. Franckel, Jean-Jacques and Denis Paillard. 1998. Aspects de la théorie d'Antoine Culioli. Langages 129:52-63.
 56. Fuchs, Catherine. 1996. Les ambiguïtés du français. Paris: Ophrys.
 57. Gaatone, D. 1998. Le passif en français. Paris: Duculot.
 58. Gallèpe, Thierry. 1997. Didascalies: les mots de la mise en scène. Paris: L'Harmattan.
 59. Gosselin, Laurent. 1996. Sémantique de la temporalité en français: un modèle calculatoire et cognitif du temps et de l'aspect. Louvain-la-Neuve: Duculot.
 60. Gross, Gaston. 1998. Pour une véritable fonction "synonymie" dans un traitement de texte. Langages 131:103-114.
 61. Guilbaud, Daniel. 1998. La conscience linguistique du journal le Monde. Le Français moderne 66/2:235-243.
 62. Hagège, Claude. 1996. Le français, histoire d'un combat. Paris: Hagège.
 63. Anita Berit. 1998. Les voyelles nasales du français parisien moderne: aspects linguistiques et perceptuels des changements en cours. (Études Romanes 40). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
 64. Havu, Eva. 1996. De l'emploi du subjonctif passé. (Humaniora 285). Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
 65. Hazael-Massieux, Marie-Christine and Didier de Robillard, eds. 1997. Contacts de langues, contacts de cultures, créolisation. Mélanges offerts à Robert Chaudenson à l'occasion de son soixantième anniversaire. Paris: L'Harmattan.
 66. Herslund, Michael. 1996. Les prédicats verbo-nominaux en moyen français. Le Moyen Français 39-41:327-344.
 67. Höfler, Manfred and Pierre Rézeau. 1997. L'art culinaire: variétés géographiques du français. Paris: Klincksieck.
 68. Höfler, Manfred. 1996. Dictionnaire de l'art culinaire français: étymologie et histoire. Aix-en-Provence: Édisud.
 69. Jokinen, Ulla. 1996. L'épithète animalière en moyen français. Le Moyen Français 39-41:317-326.
 70. Jollin, Sophie. 1998. La phrase diabolique de Barbey d'Aurevilly. Le Français moderne 66/1:57-72.
 71. Jones, Michael Allan. 1996. Foundations of French Syntax. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 72. Karabétian, Étienne-Stéphane. 1998. La persistance des modèles anciens dans la grammaire scolaire entre 1850 et 1948. Histoire Épistémologie Langage 20/2:143-166.
 73. Kawaguchi, Yuji. 1998. Éclair dans les dialectes du Nord-Est de la France. Vox Romanica 57:138-155.
 74. Kayser, Daniel. 1997. La sémantique lexicale est d'abord inférentielle. Langue Française 113:92-106.
 75. Kibbee, Douglas A., ed. 1998. Language Legislation and Linguistic Rights: Selected Proceedings of the Language Legislation and Linguistic Rights Conference, University of Illinois at Urbana- Champaign, March 1996. (Studies in Language & Society 2). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins
 76. Kiefer, Ferenc. 1998. Les substantifs déverbaux événementiels. Langages 131:56-63.
 77. Korzen, Hanne and Henning N lke. 1996. La linéarité dans la langue: du phonème au texte. Langue Française 111:3-9.
 78. Kreutz, Philippe. 1998. Les factifs et l'auto-conditionnalité. Revue Romane 33/1:39-66.
 79. Kreutz, Philippe. 1998. Une typologie des prédicats factifs. Le Français moderne 66/2:141-181.
 80. Labrosse, Céline. 1996. Pour une grammaire non sexiste. Montréal: Éditions du Remue-Ménage.
 81. Lamontagne, Linda. 1996. La conception de l'anglicisme dans les sources métalinguistiques québécoises de 1800 à 1930. Québec: Centre International de Recherches en Aménagement Linguistique (CIRAL).
 82. Landick, Marie. 1998. Le vocabulaire de l'aviation française. Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur 108/1:1-7.
 83. Le Clerc, Claudia. 1996. Die verbale Erfassung von Lichteindrücken im Französischen: Eine Betrachtung aus lexematischer un prototypensemantischer Sicht. Kölner Romanistische Arbeiten, Neue Folge, Heft 76. Genève: Droz.
 84. Le Goffic, Pierre. 1997. Les formes conjugées du verbe français oral et écrit. Paris: Ophrys.
 85. Le Pesant, Denis and Michel Mathieu-Colas. 1998. Introduction aux classes d'objets. Langages 131:6-33.
 86. Le Pesant, Denis. 1998. Utilisation des propriétés des anaphores dans la définition des relations lexicales. Langages 131:115-124.
 87. Lebas, Franck. 1997. Conséquences théoriques des frontières de la polysémie: application au pronom il. Langue Française 113:35-48.
 88. Lema, José and Esthela Treviño, eds. 1998. Theoretical Analyses on Romance Languages: Selected Papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVI), Mexico City, 28-30 March 1996. (Current Issues in Linguistic Theory 157). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
 89. Lemaréchal, Alain. 1997. Zéro(s). Paris: PUF.
 90. Lépinette, Brigitte. 1997. Deux grammaires françaises pour espagnols (XVIIe siècle): Traditions grammaticales nationales et pédagogie. Linguisticae Investigationes 21/1:199-240.
 91. Lindemann, Margarete. 1997. Die französischen Fachwörterbucher zur Linguistik. Lexicographica 13:95-166.
 92. Lodge, Anthony. 1998. Vers une histoire du dialecte urbain de Paris. Revue de Linguistique Romane 62/245-246:95-128.
 93. Lundquist, Lita. 1999. Le Factum Textus: fait de grammaire, fait de linguistique ou fait de cognition? Langue Française 121:56-75.
 94. Mahmoudian, Mortéza. 1997. Le contexte en sémantique. (Bibliothèque des Cahiers de l'Institut de linguistique 89). Louvain-la-Neuve: Peeters.
 95. Marchello-Nizia, Christiane. 1997. La langue française aux XIVe et Xve siècles. Paris: Nathan.
 96. Marcotte, Stéphane. 1997. La coordination des propositions subordonnées en moyen français. (Publications romanes et françaises 221). Genève: Droz.
 97. Martins-Baltar, Michel, ed. 1997. La locution: entre langue et usages. Fontenay Saint-Cloud: ENS Éditions.
 98. Martins-Baltar, Michel. 1997. Le corps dans la langue: esquisse d'un dictionnaire onomasiologique. Notions et expressions dans le champ de "dent" et de "manger". (Lexicographica 80). Tübingen: Max Niemeyer.
 99. Mathieu-Colas, Michel. 1998. Illustration d'une classe d'objets: les voies de communication. Langages 131:77-90.
 100. Matsumura, Takeshi. 1998. Les régionalismes dans Jourdain de Blaye en alexandrins. Revue de Linguistique Romane 62/245-246:129-166.
 101. Méla, Vivienne. 1997. Verlan 2000. Langue Française 114:16-34.
 102. Merle, Pierre. 1997. L'argus des mots. Montréal: L'Archipel.
 103. Merrilees, Brian and Jean Shaw. 1996. Innovation et création lexicales dans le Glossarium gallico-latinum (BN.lat.7684). Le Moyen Français 39-41:405-430.
 104. Moline, Estelle. 1998. C'est juste une fille comme toi et moi: un exemple de relatives en comme. De la comparaison au prototype. Revue Romane 33/1:67-86.
 105. Mosegaard Hansen, Maj-Britt and Gunver Skytte, eds. 1996. Le discours: cohérence et connexion. Actes du colloque international Copenhague, le 7 avril 1995. (Études Romanes 35). Museum Tusculanum Press.
 106. Motapanyane, Virginia and David Jory. 1997. Acadian French. (Languages of the World 101). München: LINCOM Europa.
 107. Moustaki, Argyro. 1997. Analyse contrastive des formes être Prép X en grec modern et en français. Linguisticae Investigationes 21/1:29-74.
 108. Muller, Claude. 1997. L'inversion du sujet clitique en français: hypthèse V dans C et diachronie. Linguisticae Investigationes 21/1:75-96.
 109. Nerlich, Brigitte and David D. Clarke. 1999. Champ, schéma, sujet: les contributions de Bühler, Bartlett et Benveniste à une linguistique du texte. Langue Française 121:36-55.
 110. Normand, Claudine and Michel Arrivé, eds. 1997. Émile Benveniste, vingt ans après. Actes du colloque de Cérisy La Salle, 12-19 août 1995. Paris: Université Paris X-Nanterre.
 111. Nunberg, Geoffrey and Annie Zaenen. 1997. La polysémie systématique dans la description lexicale. Langue Française 113:12-23.
 112. Nyckees, Vincent. 1997. Pour une archéologie du sens figuré. Langue Française 113:49-65.
 113. Ostiguy, Luc, Robert Sarrasin and Glenwood Irons. 1996. Introduction à la phonétique comparée. Les sons. Le français et l'anglais nord- américains. Sainte-Foy (Québec): Les Presses de l'Université Laval.
 114. Pak, Man-Ghyu. 1997. Les relations causales directes en français et en coréen. Linguisticae Investigationes 21/1:139-162.
 115. Peeters, Bert. 1998. Déconceptualisation et saillance: le principe de métonymie intégrée revisité. Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur 108/2:113-127.
 116. Petit, Gérard. 1998. Un phénomène d'hybridation sémiotique et sémantique: les noms familiers. Le Français moderne 66/1: 27-56.
 117. Picone, Michael D. 1996. Anglicisms, Neologisms and Dynamic French. Amsterdam: John Benjamins.
 118. Ploux, Sabine. 1997. Modélisation et traitement informatique de la synonymie. Linguisticae Investigationes 21/1:1-28.
 119. Plouzeau, Mary. 1998. Les mots en quanqu- dans les Enfances de Doon de Mayence: à propos d'un article d'Albert Henry. Revue de Linguistique Romane 62/245-246:57-94.
 120. Poe, Elizabeth Wilson. 1998. Old Occitan/Old French tifeignon: Its Meaning and Its Etymology. Romance Philology 51/3:287-301.
 121. Posner, Rebecca. 1997. Linguistic Change in French. Oxford: Clarendon Press.
 122. Prandi, Michèle. 1998. Contraintes conceptuelles sur la distribution: réflexions sur la notion de classe d'objets. Langages 131:34-44.
 123. Pupier, Paul. 1998. Une première systématique des évaluatifs en français. Revue Québécoise de Linguistique 26/1:51-78.
 124. Queffélec, A., ed. 1998. Alternances codiques et français parlé en Afrique. Actes du colloque Aix-en-Provence septembre 1995. Aix-en-Provence: Université de Provence.
 125. Queffélec, Ambroise. 1997. Le français en Centrafrique: lexique et société. Vannes: Édicef.
 126. Bernard. 1997. Les préfaces du dictionnaire de l'Académie française, 1694- 1992. Paris: Honoré Champion.
 127. Rainer, Franz. 1998. Sur l'histoire de inflation et dérivés. Vox Romanica 57:172- 175.
 128. Rastier, François. 1998. Le problème épistémologique du contexte et le statut de l'interprétation dans les sciences du langage. Langages 129:97-111.
 129. Récanati, François. 1997. La polysémie contre le fixisme. Langue Française 113:107-123.
 130. Riegel, Martin, Jean-Christophe Pellat and René Rioul. 1997. Grammaire méthodique du français. 3e éd. corrigée. Paris: PUF.
 131. Rosier, Laurence. 1996. L'interjection comme point nodal de la créativité lexicale: la particule sensible. Aïe. Le Moyen Français 39-41:451-460.
 132. Rossellini, Michèle. 1999. Les mots sans guère de choses: la praelectio. Langue Française 121:28-35.
 133. Rouveret, Alain and Philippe Schlenker. 1998. La grammaire générative entre comparatisme et cognition. Langages 129:9-23.
 134. Rowlett, Paul. 1998. Sentential Negation in French. New York: Oxford University Press.
 135. Sabatier, Paul. 1997. Un lexique-grammaire du football. Linguisticae Investigationes 21/1:163-198.
 136. Sch sler, Lene. 1996. La valence verbale et l'identification des membres valentiels. Le Moyen Français 39-41:527-554.
 137. Mary Ellen. 1997. French Prosodic Morphology: A Unified Account. Bloomington (Ind.): IULC Publications.
 138. Seux, Bernard. 1997. Une parlure argotique de collégiens. Langue Française 114:82- 103.
 139. Skupien Dekens, Carine. 1998. La "Bataille du français" en Suisse romande durant l'Entre-deux-guerres: le purisme linguistique dans les chroniques de langage de la presse romande. Vox Romanica 57:156-171.
 140. Sourdot, Marc. 1997. La dynamique du français des jeunes: sept ans de mouvement à travers deux enquêtes (1987-1994). Langue Française 114:56-81.
 141. Spickenbom, Marion. 1996. Belgizismen in französische Wörterbüchern und Enzyklopädien seit Anfang dieses Jahrhunderts. (Münstersche Beiträge zur Romanischen Philologie 16). Münster: Nodus Publikationen.
 142. Spillner, Bernd, ed. 1997. Französische Sprache in Deutschland im Zeitalter der Französischen Revolution. (Studien zur Allgemeinen und Romanischen Sprachwissenschaft 5). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 143. Stein, Gabriele. 1997. John Palsgrave as Renaissance Linguist: A Pioneer in Vernacular Language Description. Oxford: Clarendon Press.
 144. Swiggers, Pierre. 1997. Histoire de la pensée linguistique: analyse du langage et réflexion linguistique dans la culture occidentale de l'Antiquité au XIXe siècle. Paris: PUF.
 145. Temple, Martine. 1996. Pour une sémantique des mots construits. Villeneuve d'Asq: Presses Universitaires du Septentrion.
 146. Theissen, Anne. 1997. Le choix du nom en discours. Geneva: Droz.
 147. Thibaut, André et al. 1997. Dictionnaire Suisse romand: particularités lexicales du français contemporain. Carouge-Genève: Éditions Zoé.
 148. Thouard, Denis. 1998. Philosophie et langage. À propos de Jean Bollack et du Centre de Recherche philologique de Lille. Langages 129:64-75.
 149. Timelli, Maria Colombo. 1996. Le lexique français de la grammaire et de la syntaxe: créations du XIIIe au Xve siècle. Le Moyen Français 39-41:151-172.
 150. Tollis, Francis. 1998. Le pragmatisme et l'hypo-pragmatisme du langage selon Gustave Guillaume. Histoire Épistémologie Langage 20/1:133-146.
 151. Tounsi, Leila. 1997. Aspects des parlers jeunes en Algérie. Langue Française 114:104-114.
 152. Touratier, Christian. 1996. Le système verbal français: description morphologique et morphématique. Paris: Armand Colin.
 153. Touratier, Christian. 1998. Les grammaires universitaires du français de ces dix dernières années. Le Français moderne 66/1:73-102.
 154. Tracy, Leland. 1997. La clé du mystère: mettre le référent à sa place. Langue Française 113:66-78.
 155. Trotter, David A. 1996. Les néologismes de l'anglo-français et le FEW. Le Moyen Français 39-41:577-636.
 156. Trotter, David. 1998. Some Lexical Gleanings from Anglo-French Gascony. Zeitschrift für Romanischen Philologie 114/1:53-72.
 157. Vance, Barbara S. 1997. Syntactic Change in Medieval French: Verb-second and Null Subjects. (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 41). Dordrecht: Kluwer.
 158. Veland, Reidar. 1998. Quand-même et tout de même: concessivité, synonymie, évolution. Revue Romane 33/2: 217-248.
 159. Viala, Alain. 1999. Pour une grammaire du discours: l'"ordre oratoire" face à la Praelectio, une occasion manquée. Langue Française 121:11-27.
 160. Vivès, Robert. 1998. Les mots pour le DIRE+: vers la constitution d'une classe de prédicats. Langages 131:64-76.
 161. Vogeleer, Svetlana. 1998. Quand inverse. Revue Québécoise de Linguistique 26/1:79-104.
 162. Walter, Henriette. 1997. Le lexique des très jeunes. Langue Française 114:41-55.
 163. Wilmet, Marc. 1997. Grammaire critique du français. Louvain-la-Neuve: Hachette/Duculot.
 164. T. Russon. 1998. Le lexique français du XVIe siècle dans le GDFL et le FEW. Zeitschrift für Romanischen Philologie 114/2:210-257.
 165. Zink, Gaston. 1997. Morphosyntaxe du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français: XIVe-XVe siècles. (Publications romanes et françaises 218). Genève: Droz.
 166. Zribi-Hertz, Anne, ed. Les pronoms: morphologie, syntaxe et typologie. Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes.
 
ITALIAN: Barbara De Marco, University of California, Berkeley (1999)
 1. Achilli, Tina. 1997. Lo sperimentalismo dell'ultimo novecento: scrittura letteraria e nuovi media elettronici. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 2:1197-1209.
 2. Agostiniani, Luciano. 1998. La Defixio di Carmona (Siviglia) e lo sviluppo dei nessi consonantici latini con /j/. In Navarro Salazar 1998:25-35.
 3. Albano Leone, Federico, Francesco Cutugno, and Renata Savy. 1998. Il vocalismo dell'italiano televisivo. Analisi acustica di un corpus. In Ruffino 1998, 4:3-16.
 4. Alberton, Giuliano, and Luisa Benucci. 1997. Impariamo l'italiano. 3 vols. Turin: Loescher.
 5. Albonico, S., A. Comboni, G. Panizza, C. Vela, eds. 1996. Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura e filologia italiana. Milan: Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadorri.
 6. Albrecht, Jörn. 1998. Review of Christophe Schwarze, Grammatik der italienischen Sprache (Tübingen: Niemeyer, 1995). Romanische Forschungen 110(3):393-401.
 7. Alfonzetti, Giovanna. 1996. Ora la luna si nascose, ma prima era bellissima. Passato prossimo e passato remoto nell'italiano di Sicilia. In Materiali e ricerche dell'Atlante Linguistico della Sicilia, 4, ed. G. Ruffino. Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.
 8. Alfonzetti, Giovanna. 1998. Valori aspettuali del passato semplice e composto nel siciliano. In Navarro Salazar 1998:37-59.
 9. Alfonzetti, Giovanna. 1998. Passato prossimo e passato remoto: dimensioni di variazione. In Ruffino 1998, 2:27-37.
 10. Alinei, Mario. 1996--. Origini delle lingue d'Europa, 1: La Teoria della Continuità. Collezione di testi e studi. Linguistica e critica letteraria. Bologna: Mulino.
 11. Alinei, Mario. 1997. Il 'timone', fra navigazione e agricoltura, e l'origine celtica di lat. plaumoratum. In Marcato 1997:245-256.
 12. Alonge, Antonietta. 1998. Verbi italiani e inaccusatività: una proposta basata su dati estratti da ampie risorse lessicali computerizzate. In Navarro Salazar 1998:61-75.
 13. Alvar, Carlos. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:589, 621.
 14. Amigoni, F. 1998. Review of Maria Antonietta Terzoli, ed., Le lingue di Gadda (Rome: Salerno, 1995). Studi e problemi di critica testuale 56:212-218.
 15. Anton Martínez, Beatriz. 1996. Repercusiones de la crisis del siglo xvii en la situación del latín en España e Italia: concomitancias y divergencias. In Tavoni 1996, 1:113-130.
 16. Antonelli, Giuseppe. 1997. La scrittura concreta di Andrea De Carlo. In Della Valle 1997:191-200.
 17. Arsenijevic, Milorad, and Dragan Grbic. 1998. Insoliti elementi lessicali italiani nel serbocroato moderno. In Ruffino 1998, 4:327-332.
 18. Artale, A., B. Magnini, and C. Strapparava. 1997. Wordnet for Italian and Its Use for Lexical Discrimination. In Lenzerini 1997:346-356.
 19. Asnaghi, E., C. Manzo, O. Nicolaci, and R. Rocco. 1997. Grammatica italiana. Fonologia, morfologia e sintassi. Padova: Cedam.
 20. Avolio, Francesco. 1998. A Sud della linea Roma-Ancona. Contatti e reazioni linguistiche nell'Italia centro-meridionale. In Ruffino 1998, 5:15-29.
 21. Badini, Bruna. 1998. Fol, sturieli, racconti storici: alle origini della narrativa popolare bolognese. In Navarro Salazar 1998:77-90.
 22. Bahner, Werner. 1996. Antworten auf den italienischen "umanesimo volgare" in Franchreich, Spanien und Portugal. In Tavoni 1996, 1:45-61.
 23. Baldelli, Ignazio. 1997. Letteratura e industria. Un caso esemplare, anzi apodittico: l'Arsenale di Venezia e la Commedia. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 1:7-23.
 24. Balducci, Sanzio. 1997. Terminologia marinaresca in Maria risorta (1908) di Giulio Grimaldi. In Marcato 1997:399-425.
 25. Banfi, Emanuele. 1996. Alla ricerca di una norma: Italia e Grecia alla vigilia dell'età moderna. In Tavoni 1996, 2:89-98.
 26. Banfi, Emanuele. 1998. Review of Francesca Sboarina, La lingua di due quotidiani veronesi del secondo Ottocento (Tübingen: Niemeyer, 1996). Romance Philology 51(4):493-496.
 27. Bárberi Squarotti, Giorgio. 1997. La letteratura e la "nuova natura" creata dall'industria. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 1:25-42.
 28. Bárberi Squarotti, Giorgio, and Carlo Ossola, eds. 1997. Letteratura e Industria: Atti del XV Congresso Associazione Internazionale per gli studi di lingua e letteratura italiana (Torino, 15-19 Maggio 1994); 1: Dal medioevo al primo novecento; 2: Il xx secolo. Biblioteca dell'Archivum Romanicum. Florence: Olschki.
 29. Basile, Bruno. 1996. Il tempo e la memoria. Studi di critica testuale. Modena: Mucchi.
 30. Batinti, Antonio, and Paolo Marchetti. 1998. Sviluppo urbano e realtà linguistica di Spoleto (PG). Dal dialetto alla lingua: osservazioni sociolinguistiche. In Navarro Salazar 1998:91-106.
 31. Bauer, Brigitte L. M. 1997. Nominal Syntax in Italic: A Diachronic Perspective. In Language Change and Functional Explanations, ed. Jadranka Gvozdanovic, 273-301. Trends in linguistics. Studies and monographs, 98. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 32. Bauer, Brigitte L. M. 1998. Impersonal Verbs in Italic: Their Development from an Indo-European Perspective. Journal of Indo-European Studies 26 (1-2):91-120.
 33. Bauer, Roland. 1998. Aspetti del plurilinguismo in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In Ruffino 1998, 5:31-45.
 34. Beccaria, Gian Luigi. 1997. L'automobile, un'officina di parole. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 2:1147-1187.
 35. Belletti, Adriana, and Luigi Rizzi. 1996. Su alcuni casi di accordo del participio passato in francese e in italiano. In Benincà et al. 1996:7-22.
 36. Beltrami, Pietro G. 1998. Prima del vocabolario: finalità lessicali di un archivio medievale (Tesoro della lingua italiana delle Origini). In Testi, manoscritti, ipertesti. Compatibilità informatica e letteratura medievale. Atti del Convegno Internazionale (Firenze: Certosa del Galluzzo, 31 maggio-1 giugno 1996), ed. Lino Leonardi, 79-95. Florence: SISMEL, Edizione del Galluzzo.
 37. Benincà, Paola. 1996. Piccola storia ragionata della dialettologia italiana. Padova: Unipress. Benincà, Paola. 1996. La struttura della frase esclamativa alla luce del dialetto padovano. In Benincà et al. 1996:23-43.
 38. Benincà, Paola. 1997. Note di dialettologia lombarda. In Studi in onore di Carlo Della Casa, edd. A. Arena, P. Bologna, M. L. Meyer Modena, A. Passi, and X. Bandhu. Alessandria: Edizioni dell'Orso.
 39. Benincà, Paola. 1997. La frase interrogativa nel dialetto di Monno. In Quaderni di lavoro dell'ASIS 1, edd. P. Benincà and C. Poletto. Pubblicazioni del CS per la Dialettologia Italiana del CNR. Padova: Dipartimento di Linguistica.
 40. Benincà, Paola. 1998. Review of Gian Luigi Beccaria, I nomi del mondo. Santi demoni, folletti e le parole perdute (Torino: Einaudi, 1995). Romance Philology 51:484-490.
 41. Benincà, Paola. 1998. Lombard, Dolomitic Ladin, Venetian. In Encyclopedia of the Languages of Europe, ed. Glanville Price, 261-265. Oxford: Blackwell.
 42. Benincà, Paola, and Giampaolo Salvi, eds. 1998. Romance Syntax: A Reader. Doctoral Program in Romance Philology. Budapest: L. Eötvös University.
 43. Benincà, Paola, and Cecilia Poletto. 1997. The Diachronic Development of a Modal Verb of Necessity. In van Kemenade and Vincent 1997:94-118.
 44. Benincà, Paola, and Cecilia Poletto. 1998. A Case of do Support in Romance. Working Papers, The University of Venice.
 45. Benincà, Paola, and Piera Rizzolatti. 1996. Note quattrocentesche inedite in un Laudario dei Battuti di Pordenone. Annotazioni linguistiche. In Il Quattrocento nel Friuli Occidentale 1996, 1:237- 252.
 46. Benincà, Paola, Guglielmo Cinque, Tullio De Mauro, and Nigel Vincent, eds. 1996. Italiano e dialetti nel tempo. Saggi di Grammatica per Giulio C. Lepschy. Rome: Bulzoni.
 47. Bentley, Delia. 1998. Alcune osservazioni sulla modalità nell'area di Palermo. In Ruffino 1998, 5:47-58.
 48. Bernardi, Nara. 1998. Soprannomi in Sicilia. In Ruffino 1998, 5:59-67.
 49. Bernecker, Roland. 1998. Review of Ruozzi 1994-1996. Romanische Forschungen 119(4)559-561.
 50. Bernhard, Gerald. 1998. Das Romanesco des Ausgehenden 20. Jahrhunderts: Variationslinguistische. Zeitschrift für Romanische Philologie, Beiheft 291. Tübingen: Niemeyer.
 51. Berretta, Monica. 1998. Valori pragmatici diversi dell'ordine OV (OVS/OSV) nell'italiano contemporaneo. In Ruffino 1998, 2:81-90.
 52. Berruto, Gaetano. 1998. Review of Carlo A. Mastrelli, Studi linguistici per i 50 anni del Circolo linguistico fiorentino e i secondi mille dibattiti (1970-1995) (Florence: Olschki, 1995). Romanische Forschungen 110(2):323.
 53. Berruto, Gaetano. 1998. Review of Maurizio Dardano, Wolfgang U. Dressler, and Claudio Di Meola, eds., Parallela 5. Atti del VI Convegno italo-austriaco dei linguisti Rome, 20-22 settembre, 1993 (Rome: Bulzoni, 1995). Romanische Forschungen 110(1):135-136.
 54. Bertinetto, Pier Marco. 1998. La sillabazione dell'italiano alla luce di un esperimento di sostituzione fonematica. In Atti del XXVI Convegno Nazionale AIA, Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, 271-274. Torin.
 55. Bertinetto, Pier Marco, and Denis Delfitto. 1996. L'espressione della 'progressività / continuità': un confronto tripolare (italiano, inglese e spagnolo). In Benincà et al. 1996:45-66.
 56. Bianchi, Maria Grazia. 1996. Lodovico Castelvetro, la ricerca etimologica e lo studio della lingua letteraria. In Tavoni 1996, 1:549-564.
 57. Bianco, Maria Teresa. 1996. Valenzlexikon deutsch-italienisch/Dizionario della valenza verbale. Deutsch im Kontrast, 17. Heidelberg: Groos.
 58. Binazzi, Neri, ed. 1997. Le parole dei Giovani Fiorentini: Variazione linguistica e variazione sociale. Studi e testi. Serie di Linguistica, 3. Roma: Bulzoni.
 59. Bingen, Nicole. 1996. L'insegnamento dell'italiano nei paesi di lingua francese dal 1500 al 1600. In Tavoni 1996, 1:419-443.
 60. Binotti, Lucia. 1996. Liburnio traduttore della "Carta" di Cortés. L'immagine del nuovo mondo e la "questione della lingua" in Italia. In Tavoni 1996, 2:131-144.
 61. Blackwell, Constance W. T. 1996. Creating Definitions for Words: The Ortus vocabulorum (1500) versus Vives (1523) and Elyot (1538). In Tavoni 1996, 2:235-253.
 62. Blanchet, Philippe. 1998. Calice, calisson, calzone, chausson... e tutti quanti: point sur une étymologie difficile entre métaphore et symbolique. Zeitschrift für romanische Philologie 114:447-461.
 63. Blanco Valdes, Carmen F. 1998. Descripción del codice Vat. Lat. 3217 [Index verborum seu vocum collectus per Angelo Colotium ex Petrarcha, Siculo, rege Roberto, Barbarino]. In Ruffino 1998, 4:333-338.
 64. Blank, Andreas. 1998. Topo et al. Onomasiologie, Semasiologie und Kognition am Beispiel der Bezeichnungen von maus, ratte und maulwurf in der Italoromania. Zeitschrift für romanische Philologie 114:505-531.
 65. Blasco Ferrer, Eduardo. 1997. Contributo alla conoscenza dell'italianizzazione in Sardegna nel tardo Settecento e nell'Ottocento. In Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag, 2:31-52. Tübingen: Niemeyer.
 66. Blasco Ferrer, Eduardo. 1997. Pro Domo. 1: Grammatica sarda (Latina ed europea); 2: Quaderno d'uso; 3: CD-ROM Multimediale. Cagliari: Condaghes.
 67. Blasco Ferrer, Eduardo. 1998. Variazione e cambiamento di strutture nella grammatica storica. Verso una teoria variazionale del mutamento linguistico. In Ruffino 1998, 1:69-87.
 68. Blasco Ferrer, Eduardo. 1998. Review of Giuseppe Patota, ed., Leon Battista Alberti, Grammatichetta e altri scritti sul volgare (Roma: Salerno, 1996). Romance Philology 51(3):378-384.
 69. Blasco Ferrer, Eduardo. 1998. Review of Dizionario italiano Sabatini Coletti (DISC) and Guida all'uso didattico del DISC con gli esercizi per chi studia l'italiano come prima e seconda lingua (Florence: Giunti, 1997). Romance Philology 52 (Fall 1998):253-261.
 70. Blasco Ferrer, Eduardo. 1999. Italiano, sardo e lingue moderne a scuola. Verso una glottodidattica democratica e aggiornata. Presentazione di Luca Serianni. Milan: Francoangeli.
 71. Blasco Ferrer, Eduardo, and Franca Ortu. 1998. Abtönungspartikeln: una sfida per linguisti e traduttori. In Parallela 6. Italiano e tedesco in contatto e a confronto, edd. Patrizia Cordin, Maria Iliescu, and Heidi Siller-Runggaldier, 195-207. Trent: Dipartimento di Scienze filologiche e storiche.
 72. Blumenthal, Peter. 1998. Für eine Lehre von der Konnexion: Komplementsatz und direktes Objekt im Italienischen. Zeitschrift für romanische Philologie 114:1-52.
 73. Blumenthal, Peter, and Giovanni Rovere. 1997. Valenza, polisemia e traduzione. In Renzi and Cortelazzo 1997:53-80.
 74. Böhmer, Heiner. 1998. Review of Barbara Wehr, SE-Diathese im Italienischen (Tübingen: Narr, 1995). Romance Philology 51(4):500-507.
 75. Bolelli, Tristano, and Saverio Sani, eds. 1997. Scritti scelti di Romano Lazzeroni. Ospedaletto, Pisa: Pacini.
 76. Bongrani, P. 1996. Nuovi studi su Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento. Lingua nostra 59(1-2):1-6.
 77. Bortolini, Umberta, Laurence B. Leonard, and Maria Cristina Caselli. 1998. Specific Language Impairment in Italian and English: Evaluating Alternative Accounts of Grammatical Deficits. Language and Cognitive Processes 13(1):1-20.
 78. Boscolo, Giorgio. 1997. Gli strumenti della pesca. In Marcato 1997:463-470.
 79. Bozzola, Sergio. 1997. Appunti per un'analisi stilistica del Cannocchiale aristotelico. In Matarrese, Praloran, and Trovato 1997:153-172.
 80. Bozzo Margari, Renata. 1997. Considerazioni sulle particelle modali tedesche e sulle corrispondenti espressioni italiane. In Italiano e tedesco: un confronto. Appunti morfo-sintattici, lessicali e fonetici, ed. Sandra Bosco Coletsos, 139-173. Alessandria: dell'Orso.
 81. Brasca, Luciana, and Angela Fioroni. 1997. Viaggio nel paese della lingua. Grammatica italiana per la scuola media. Florence: Giunti.
 82. Brekle, Herbert E. 1996. Anmerkungen zur Klassifikations- und Prioritäts-diskussion um die frühesten Druck-Antiquaschriften in Deutschland und Italien. In Tavoni 1996, 2:165-177 [+8 pp of MS reproduction].
 83. Bresc, Henri. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:591- 594.
 84. Bressan, Dino. 1998. Strategie didattiche per l'insegnamento dell'italiano nei paesi anglofoni. In Navarro Salazar 1998:107-113.
 85. Brincat, Giuseppe. 1997. Il lessico marinaresco dei cavalieri di Malta. Un dizionario inedito della marina del settecento. In Marcato 1997:329-338.
 86. Bronzini, Giovanni Battista. 1997. Da Durazzo a Molfetta con un carico del legname: 5 luglio 1269. In Marcato 1997:209-218.
 87. Brugger, Gerhard. 1998. Expletive Auxiliaries. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarria 1998:41- 51.
 88. Bruni, Francesco. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:609-611, 622.
 89. Bruni, Francesco, Sandro Maxia, and Marco Santagata, eds. 1996. Una lezione sempre viva: per Mario Baratto, dieci anni dopo. Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di filologie e letterature moderne, 13. Roma: Bulzoni.
 90. Buono, Benedict. 1998. Plurilinguismo alla corte di Carlo Emanuele I e Catalina Infanta di Spagna. In Ruffino 1998, 4:351-360.
 91. Burr, Elisabeth. 1998. Lingua media e lingua dei giornali. In Navarro Salazar 1998:115-133.
 92. Burr, Elisabeth. 1998. Questione della lingua, lingua media und Zeitungssprache. Zeitschrift für romanische Philologie 114:269-289.
 93. Busi, Giulio. 1996. Retorica e poetica ebraica nei secoli xvi e xvii. Dalle osservazioni degli ebrei italiani alle teorie degli ebraisti europei. In Tavoni 1996, 2:461-482.
 94. Cacciari, Cristina, Manuel Carreiras, and Cristina Barbolini Cionini. 1997. When Words Have Two Genders: Anaphor Resolution for Italian Functionally Ambiguous Words. Journal of Memory and Language 37(4):517-532.
 95. Calabrese, Andrea. 1998. I sincretismi fra pronominali clitici nei dialetti italiani e sardi e la teoria della morfologia distribuita. In Ruffino 1998, 2:107-122.
 96. Calabrese, Andrea. 1998. Some Remarks on the Latin Case System and Its Development in Romance. In Lema and Treviño 71-126.
 97. Calvo Rigual, Cesareo, and Anna Giordano Gramegna. 1998. Contributo alla lessicografia bilingue italo-spagnola di un nuovo dizionario. In Ruffino 1998, 3:111-125.
 98. Canobbio, Sabina. 1998. Opposizioni semasiologiche e geografia linguistica: il caso del baciàs. In Ruffino 1998, 5:101-108.
 99. Caracausi, Girolamo. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:595-597, 622.
 100. Caratù, Pasquale. 1997. Flora e fauna marine in Puglia: varianti terrestri. In Marcato 1997:267-274.
 101. Cardinale, Ugo. 1997. Monosemia, omonimia, polisemia nel "Tesori" del mare. In Marcato 1997:131-141.
 102. Cardinale, Ugo. 1998. Come parlano gli italiani? Romance Philology 52(Fall 1998):133-152. [Review article of Lessico di frequenza dell'italiano parlato (LIP), edd. Tullio De Mauro, Federico Mancini, Massimo Vedovelli, Miriam Voghera (Milano: ETAS LIBRI, 1993).]
 103. Caré, Placido Antonio. 1997. La pesca del pesce spada e del tonno in Calabria. In Marcato 1997:157-172.
 104. Carnevali, Carla. 1998. Come se discorrea fra 'nterennani. Mezzi linguistici e strategie discorsive fra conservazione e innovazione nel patrimonio espressivo dialettale di Terni. In Navarro Salazar 1998:135-157.
 105. Carrera de La Red, Avelina. 1996. Herencia italiana en el "problema de la lengua" del humanismo renacentista español. In Tavoni 1996, 1:63-73.
 106. Carreras Goicoechea, Maria. 1996. Le fonti delle Osservationi della lingua castigliana di Giovanni Mirando. In Tavoni 1996, 1:475-493.
 107. Casapullo, Rosa. 1998. Contatti metrici fra Spagna e Italia: Laura Terracina e la tecnica della glosa. In Ruffino 1998, 4:361-389.
 108. Castillo, Juan Carlos. 1998. A Syntactic Account of Perfective and Possessive Verb Selection in Romance Languages. In Lema and Treviño 1998:159-174.
 109. Cattin, Giulio. 1996. I testi delle laude di Pietro Edo e un inedito musicale. In Il Quattrocento nel Friuli Occidentale 1996, 1:167-190.
 110. Cennamo, Michela. 1998. The Loss of the Voice Dimension between Late Latin and Early Romance. In Schmid, Austin, and Stein 1998:77-100.
 111. Cherchi, Paolo, Stephen Murphy, Allen Mandelbaum, and Giuseppe Velli, eds. 1998. Aldo D. Scaglione, Essays on the Arts of Discourse: Linguistics, Rhetoric, Poetics. American University Studies. Series II, Romance Languages and Literature, 226. New York: Peter Lang.
 112. Chiantera, Angela. 1998. L'interpungendi ratio nella trattatistica grammaticale tra cinque e seicento. In Navarro Salazar 1998:159-170.
 113. Cinque, Guglielmo. 1996. Genitivo e genitivi pronominali nel DP italiano. In Benincà et al. 1996:67-84.
 114. Codoñer, Carmen. 1996. "Elegantiae" de Valla y "Differentiae" de Nebrija. In Tavoni 1996, 1:89-98.
 115. Colonna Romano, Alessandra, and Giulia Mammana. 1998. Italiano regionale in Sicilia in una prospettiva diatopica. In Ruffino 1998, 5:129-141.
 116. Coluccia, Rosario. 1998. Review of Martin-Dietrich Glessgen, Die Falkenheilkunde des 'Moamin' im Speigel ihere volgarizzamenti. Studien zur Romania Arabica (Tübingen: Niemyer, 1996). Studi linguistici italiani 24(1):119-123.
 117. Coluccia, Rosario, Adele Cucurachi, and Antonella Urso. 1998. Iberismi quattrocenteschi e storia della lingua italiana. In Ruffino 1998, 3:127-136.
 118. Colussi, Franco, and Fabio Metz. 1996. Prassi musicale nella diocesi di Concordia nel corso del Quattrocento. In Il Quattrocento Nel Friuli Occidentale 1996, 1:95-165.
 119. Consolo, Vicenzo. 1997. Per una metrica della memoria. In Della Valle 1997:117-128.
 120. Corbera Pou, Jaume. 1998. L'aportació dialectal itàlica al lèxic algueres. In Ruffino 1998, 5:165-173.
 121. Cortelazzo, Manlio. 1997. Dal dizionario marinaresco elbano al dizionario degli ittionimi liguri. In Marcato 1997:3-7.
 122. Cortelazzo, Manlio. 1998. Coccolini e arcolini. Lingua nostra 59(1-2):43-45.
 123. Cortelazzo, Manlio, Flavia Ursini, and Pier Giorgio Tiozzo. 1997. Supplemento al Saggio di bibliografia italiana, Chioggia, 1996. In Marcato 1997:479-482.
 124. Coveri, Lorenzo, and Paola Landini. 1998. Tassonomia popolare nei nomi dei pesci nel dialetto di Camogli. In Ruffino 1998, 5:185-198.
 125. Covito, Carmen. 1997. In Search of the Italian Language: Integrated Italian. World Literature Today 71(2):309-312.
 126. Cremona, Joseph. 1996. L'italiano in Tunisi. La lingua di alcuni testi del tardo 500 e del 600. In Benincà et al. 1996:85-97.
 127. Cresti, Emanuela. 1998. Gli enunciati nominali. In Navarro Salazar 1998:171-191.
 128. Cristea, Oana. 1998. Peculiarità dei doppioni etimologici della lingua italiana. In Ruffino 1998, 3:179-185.
 129. Cuneo, Marco. 1997. Tassonimia popolare dei pesci e tassonimia scientifica nel dialetti liguri. In Marcato 1997:319-328.
 130. Cuomo, Luisa Ferretti. 1998. Le glosse volgari nell'arukh di R. Natan ben Yehi'el da Roma. Note etimologico semantiche. In Navarro Salazar 1998:193-211.
 131. Curcio, Martina Lucia. 1998. Review of Bianco 1996. Zeitschrift für romanische Philologie 114:593-595.
 132. Cutinelli-Rendina, Emanuele. 1997. Review of Andrea Matucci, ed., Piero di Marco Parenti, Storia Fiorentina, vol. 1 (1476-1478, 1492-1496) (Florence: Olschki, 1994). Forum Italicum 31(2):547-549.
 133. Cutinelli-Rendina, Emanuele. 1997. Review of Pierre Jodogne, ed., Francesco Guicciardini, Le Lettere, vol. 6 (luglio 1521-marzo 1522) (Rome: Istituto Storica Italiano per l'età moderna e contemporanea, 1996). Forum Italicum 31(2):549-551.
 134. D'Achille, Paolo. 1998. Review of Anna Laura Lepschy, Varietà linguistiche e pluralità di codici nel Rinascimento (Florence: Olschki, 1996). Romanische Forschungen 110(4):555-556.
 135. D'Achille, Paolo. 1998. Review of Pier Vincenzo Mengaldo, Il Novecento. Storia della Lingua Italiana (Bologna: Il Mulino, 1994). Romance Philology 52 (Fall 1998):242-249.
 136. D'Acunti, Gianluca. 1997. Alla ricerca della sacralità della parola: Vincenzo Consolo. In Della Valle 1997:101-116.
 137. D'Agostino, Mari. 1998. Nuovi percorsi di una linguistica socio-spaziale. Riflessioni ed esperienze nel lavoro dell'ALS. In Ruffino 1998, 5:199-216.
 138. Dalbera, Jean-Philippe. 1997. Le littoral français et les côtes corses. In Marcato 1997:23-32.
 139. Dalbera, Jean-Philippe, and Marie-Jose Dalbera-Stefanaggi. 1998. De la genèse des vocalismes corses. In Ruffino 1998, 5:217-229.
 140. Da Rin, Adriana. 1997. Un aspetto della sintassi di Myricae: la tendenza al parlato. In Matarrese, Praloran, and Trovato 1997:209-234.
 141. D'Ascoli, Francesco. 1996. Letteratura dialettale napoletana. 2 vols. Napoli: Adriano Gallina.
 142. De Clercq, Jan, and Pierre Swiggers. 1996. Le De italica pronunciatione et orthographia libellus (1569) de John David Rhys. In Tavoni 1996, 2:147-161.
 143. Della Valle, Valeria, ed. 1997. Parola di scrittore: la lingua della narrativa italiana dagli anni settanta a oggi. Accademia degli Scrausi. Filigrana, 9. Roma: Minimum Fax.
 144. Della Valle, Valeria, ed. 1997. Bufalino e "I serpenti della tradizione". In Della Valle 1997:11-18.
 145. De Mauro, Tullio, and Miriam Voghera. 1996. Scala mobile. Un punto di vista sui lessemi complessi. In Benincà et al. 1996:99-131.
 146. De Raad, B., L. Di Blas, and M. Perugini. 1998. Two Independently Constructed Italian Trait Taxonomies: Comparisons among Italian and between Italian and Germanic Languages. European Journal of Personality 12(1):19-42.
 147. Dettori, Antonietta. 1997. Pesce e mercati del pesce nella documentazione sarda medioevale. In Marcato 1997:219-230.
 148. Dettori, Antonietta. 1998. Terminologie sarde settoriali: categorie semantiche e tassonomiche. In Ruffino 1998, 5:237-251.
 149. Dezsö, Laszló. 1998. Le reggenze dei verbi e degli aggettivi italiani (un approccio tipologico). In Ruffino 1998, 2:225-232.
 150. Dietrich, Wolf. 1998. Funzione e sintassi dell'articolo partitivo dell'italiano e francese. In Ruffino 1998, 2:245-253.
 151. La diffusione dell'italiano nel mondo e le vie dell'emigrazione: Retrospettiva storico-istituzionale e attualita. 1996. Con un saggio di Tullio De Mauro e Massimo Vedovelli. Roma: Centro Studi Emigrazione.
 152. Dizionario italiano Sabatini Coletti (DISC) and Guida all'uso didattico del DISC con gli esercizi per chi studia l'italiano come prima e seconda lingua (with CD-ROM). 1997. Florence: Giunti.
 153. Droixhe, Daniel. 1996. Le comparatisme linguistique européen d'Ange Canini (1554-1555). Un transfert de rationalité. In Tavoni 1996, 2:319-332.
 154. Dworkin, Steven. 1998. Three New Introductions to Romance Linguistics. [Review of, inter alia, Eduardo Blasco Ferrer, Linguistik für Romanisten: Grundbegriffe im Zusammenhang (Berlin: Erich Schmidt, 1996). Romance Philology 52(Fall 1998):119-131.
 155. Edwards, Vincent, and Gianfranco Gessa Shepheard. 1997. Italian/English Business Glossary. London & New York: Routledge.
 156. Endo, Reiko, and Pier Marco Bertinetto. 1997. Aspetti dell'intonazione in alcune varietà di italiano. In Fonetica e fonologia degli stili dell'italiano parlato. Atti delle Settime Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale, ed. Francesco Cutugno, 27-49. Collana degli Atti dell'Associazione Italiana di Acustica, 24. Rome.
 157. Fanciullo, Franco. 1996. Fra oriente e occidente. Per una storia linguistica dell'Italia meridionale. Testi Universitari, 11. Pisa: Edizioni ETS.
 158. Fanciullo, Franco. 1997. I dialetti e il mare: il caso del sud-tirreno. In Marcato 1997:49-64.
 159. Fanfani, Massimo. 1998. Review of Andrea Dardi, "La forza delle parole". In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione (Florence: Libreria Chiari, 1995). Romance Philology 51(3):385-391.
 160. Ferme, Valerio C. 1997. The Translator under Fascism: The Linguistic Subversion of Culture. Forum Italicum 31(2):321-341.
 161. Fiacchi, Cinzia. 1996. Il De dialectis di Angelo Rocca e il Mithridates di Conrad Gesner. In Tavoni 1996, 2:333-341.
 162. Fiorentino, Giuliana. 1998. La clausola relativa nel parlato delle lingue romanze. In Ruffino 1998, 2:297-308.
 163. Fioriglio, Beniamino. 1997. Dialetto e metafore marine nel romanzo Horcynus orca di Stefano d'Arrigo. In Marcato 1997:387-398.
 164. Fischer, Johann. 1998. L'occitanico nel Piemonte. In Ruffino 1998, 5:309-318.
 165. Formentin, Vittorio. 1997. Un fenomeno di giuntura italo-romanzo: il rafforzamento prevocalico della consonante finale dei monosillabi. Lingua nostra 58(3-4):90-104.
 166. Forner, Werner. 1998. La 'coniugazione interrogativa' nei dialetti liguri. In Ruffino 1998, 5:319-336.
 167. Francescato, Giuseppe. 1998. Perplessità di un dialettologo ... 20 anni dopo. In Ruffino 1998, 5:337-340.
 168. Franceschini, Fabrizio. 1996. Tra lingua e dialetto: censura linguistica, mimesi dialettale e rappresentazioni blasconiche nella Toscana del xv secolo. In La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte, 2:565-607. Pisa: Pacini.
 169. Franceschini, Fabrizio. 1997. Chincha/chinchcorro vs. savega: contatti linguistici e culturali tra il portogallo e il mediterraneo. In Marcato 1997:339-351.
 170. Franceschini, Fabrizio. 1998. Commenti Danteschi e geografia linguistica. In Navarro Salazar 1998:213-231.
 171. Franceschini, Fabrizio. 1998. Il lessico della pesca nel dominio linguistica romanzo: questioni di strutturazione e di etimologia. In Ruffino 1998, 5:341-355.
 172. García Valle, Adela. 1998. El Libro Becerro del Monasterio de Sta. Maria de La Oliva: contraste diatópico hispano-itálico del latín medieval. In Ruffino 1998, 6:161-175.
 173. Gargallo Gil, José Enrique. 1998. Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia: el calendario de refranes (en torno al solsticio de invierno) y la serie romance de Santa Lucía. In Ruffino 1998, 5:357-366.
 174. Gasbarri, Luisa. 1997. Aldo Busi e il teatro delle lingue. In Della Valle 1997:87-99.
 175. Gasparini, P. 1998. Ecografia topografia. Lingua nostra 59(1-2):48-50.
 176. Gavioli, Elena. 1997. Filologia e nazione. L' "Archivum Romanicum" nel carteggio inedito di Giulio Bertoni. Biblioteca dell' "Archivum Romanicum", serie I, vol. 281. Florence: Olschki.
 177. Gazzotti, Marisa. 1996. Riflessione linguistica e studi comparativi nell'attività di Jacopo Corbinelli. In Tavoni 1996, 1:565-577.
 178. Gentilli, Luciana, and Giuseppe Mazzocchi. 1996. I Diálogos apacibles di Lorenzo Franciosini: genesi e fortuna europea di un manuale di conversazione spagnola. In Tavoni 1996, 1:495-520.
 179. Ghinassi, Ghino. 1997. Review of Günter Holtus, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik, vol . 2, pt. 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer). Lingua nostra 58(1-2):59-60.
 180. Giannini, Stefania. 1996. Teoria linguistica e storia della grammatica: l'"analogia". In Tavoni 1996, 1:75-87.
 181. Giorgi, Alessandra. 1997. Review of Guglielmo Cinque, Italian Syntax and Universal Grammar (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). Journal of Linguistics 34(2):505-511.
 182. Giorgi, Alessandra, and Fabio Pianesi. 1997. Tense and Aspect: From Semantics to Morphosyntax. Oxford: Oxford University Press.
 183. Giovanardi, Claudio. 1998. La teoria cortigiana e il dibattito linguistico nel primo cinquecento. Biblioteca del Cinquecento, 81. Roma: Bulzoni.
 184. Giustiniani, Vito R. 1998. Bene ascolta chi la nota. Zeitschrift für romanische Philologie 114:301-303.
 185. Glessgen, Martin-Dietrich. 1998. Contatti di cultura e contatti di lingua nelle traduzioni dall'arabo in Italia. In Ruffino 1998, 4:431-444.
 186. Goebl, Hans. 1998. La structuration spatiale de l'Italie du Nord du point de vue de la géo- linguistique et de la geo-génétique. Essai de rapprochement interdisciplinaire. In Ruffino 1998, 5:367-387.
 187. Gómez Capuz, Juan. 1998. Aportaciones a un estudio contrastivo de la influencia angloamericana actual en español, francés e italiano. In Ruffino 1998, 3:269-281.
 188. Gorni, Guglielmo. 1997. Appunti sulla tradizione del Convivio (a proposito dell'archetipo e dell'originale dell'opera). Studi di filologia italiana 55:5-22.
 189. Grassi, Cristina, and Annalisa Nesi. 1998. Lingua e cultura corsa nell'immagine dei viaggiatori. In Ruffino 1998, 4:445-453.
 190. Greco, Maria Teresa. 1997. Nomi di peschi ne "La Mergellina" di E. Campolongo. In Marcato 1997:183-198.
 191. Greco, Maria Teresa. 1998. Un gergo del napoletano: la parlesía. In Ruffino 1998, 3:293-316.
 192. Greimas, A., and J. Fontanille. 1996. Semiotica delle passioni. Milan: Bompiani.
 193. Guarino-Amato, Manuela, and Annalisa Nesi. 1997. La pesca alle costardelle a Forio d'Ischia. In Marcato 1997:121-130.
 194. Guil, Pura. 1997. Sulle relazioni testuali degli aggettivi. In Renzi and Cortelazzo 1997:81-91.
 195. Guil, Pura. 1998. È entrato nel bar *un antipatico/un grassone e ha chiesto un caffè. In Navarro Salazar 1998:233-240.
 196. Haller, Herman W. 1998. Review of Emanuele Banfi, Giovanni Bonfadini, Patrizia Cordin, and Maria Iliescu, eds., Italia settentrionale: Crocevia di idiomi romanzi (Tübingen: Niemeyer, 1995). Romance Philology 51(4):496-500.
 197. Harder, Andreas. 1998. La declinazione dei verbi in un dialetto di transizione nelle Marche. In Ruffino 1998, 5:389-399.
 198. Hassler, Gerda. 1996. Vulgarisation ou traduction? Une comparaison entre les principes de la traduction chez Luther et les concepts de la Renaissance italienne. In Tavoni 1996, 2:273-281.
 199. Hetterich, Gabriele Maria. 1996. Konstrastive Sprachvermittlung in den italienisch-deutschen Grammatiken des 17. Jahrhunderts. In Tavoni 1996, 2:257-269.
 200. Hilty, Gerold. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:599- 604, 625.
 201. Hölker, Klaus. 1996. Die Possessive des Italienischen. Romanistische Linguistik, 1. Munster: Lit.
 202. Holtus, Gunter. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:587- 588.
 203. Holtus, Gunter. 1998. Review of Herwig Krenn, Italienische Grammatik (Ismaning: Hueber, 1996). Zeitschrift für romanische Philologie 114:590-592.
 204. Holtus, Gunter. 1998. Review of I rn Korzen, L'articolo italiano fra concetto ed entità (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1996). Zeitschrift für romanische Philologie 175- 176.
 205. Holzner, Johann, Oskar Putzer, and Max Siller, eds. 1997. Literatur und Sprachkultur in Tirol. Innsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe, 55. Innsbruck: Institut für Germanistik.
 206. Iannone, Alfredo, and Vittorio Russo. 1998. Progetto per un'edizione elettronica in progress della Commedia di Dante. In Ruffino 1998, 6:235-242.
 207. Ineichen, Gustav. 1997. Arabisch-orientalische Sprachkontake in der Romania. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Tübingen: Max Niemeyer.
 208. Ineichen, Gustav. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:605-608, 626-627.
 209. Irmscher, Johannes. 1996. Nicolaos Sophianos, der erste Grammatiker des Neugriechischen, unter Einfluss der italienischen Volkssprache. In Tavoni 1996, 2:199-206.
 210. Jablonka, Frank. 1997. Frankophonie als Mythos. Variation linguistische Untersuchungen zum Französischen und Italienischen im Aosta-Tal. Wilhelmsfeld: Egert.
 211. Jansen, Hanne. 1998. Densità informazionale. Parametro fondamentale nel confronto di testi parlati e scritti. In Navarro Salazar 1998:241-258.
 212. Jarauta, Francisco. 1997. Fabbricare scrittura. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 1:43-53.
 213. Jensen, Bente Lihn, ed. 1996. Atti del IV congresso degli italianisti scandinavi. Copenhagen: Romansk Institut, K benhavns Universitet.
 214. Jensen, Bente Lihn. 1998. Strutturazione dei periodi in italiano e in danese. In Navarro Salazar 1998:259-278.
 215. Jensen, Kristian. 1996. Humanist Latin Grammars in Germany and Their Italian Background. In Tavoni 1996, 2:23-41.
 216. Joseph, J. E. 1997. Review of Giulio Lepschy, ed., History of Linguistics (London: Longman, 1994- 1998 [4 vols.]). Language 73(3):591-594.
 217. Kattenbusch, D. 1997. Review of Eduardo Blasco Ferrer, Linguistik für Romanisten: Grundbegriffe im Zusammenhang (Berlin: Erich Schmidt, 1996). Romanische Forschungen 109:88-90.
 218. Kemmerer, David. 1998. Auxiliary Selection in Italian: A Comment on Miozzo and Caramazza's "On Knowing the Auxiliary of a Verb That Cannot Be Named: Evidence for the Independence of Grammatical and Phonological Aspects of Lexical Knowledge". Journal of Cognitive Neuroscience 10(3):421.
 219. Kessler, Eckard. 1996. Das rhetorische Wissenschaftsideal des italienischen Humanismus und seine Kritiker. In Tavoni 1996, 1:31-43.
 220. Kiesler, Reinhard. 1998. A proposito degli arabismi nella lingua italiana. In Ruffino 1998, 4:467-475.
 221. Klausenburger, Jurgen. 1998. Can Grammaticalization be Explained Invisible Handedly? [sic] In Schmid, Austin, and Stein 1998:191-200.
 222. Knox, Dilwyn. 1996. Giovanni Bonifacio's L'arte de' cenni and Renaissance Ideas of Gesture. In Tavoni 1996, 2:379-400.
 223. Korzen, I rn. 1998. Anafora e testo. Su codificazione anaforica e strutturazione testuale. In Navarro Salazar 1998:279-298.
 224. Landi, Addolorata. 1997. Varietà dialettali lungo le coste del mediterraneo. Il caso dell'albanese (ichtyonymata). In Marcato 1997:369-377.
 225. Landini, Paola. 1997. Varietà sociolinguistiche nel lessico marinaresco di Camogli (GE). In Marcato 1997:319-328.
 226. Lardet, Pierre. 1996. La Rhétorique d'Aristote a la Renaissance. Traductions italiennes et traductions françaises. In Tavoni 1996, 1:523-545.
 227. Lavinio, Cristina. 1996. Oralità e discorso attributivo nel Decameron. In Bruni et al. 1996:217-239.
 228. Lavinio, Cristina. 1998. Tipi di parlato e discorso riportato. In Navarro Salazar 1998:299-313.
 229. Ledgeway, Adam. 1998. Variation in the Romance Infinitive: The Case of the Southern Calabrian Inflected Infinitive. Transactions of the Philological Society 96(1):1-62.
 230. Ledgeway, Adam. 1998. La ristrutturazione in napoletano. In Ruffino 1998, 2:529-541.
 231. Lema, José, and Esthela Treviño, eds. 1998. Theoretical Analyses on [sic] Romance Languages. Selected Papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVI) (Mexico City, 28-30 March 1996). Current Issues in Linguistic Theory, 157. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
 232. Lenker, U. 1998. Review of Henning Andersen, ed., Historical Linguistics 1993. Selected Papers from the 11th International Conference on Historical Linguistics (Los Angeles, 16-20 August 1993) (Amsterdam: Benjamins, 1995). Word--Journal of the International Linguistic Association 49(2):278-286.
 233. Lenzerini, Maurizio, ed. 1997. AI*IA97: Advances in Artificial Intelligence. 5th Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence (Rome, September 17-19, 1997). Berlin, etc.: Springer.
 234. Leonardi, Lino. 1998. Filologia e lessicografia ipertestuali. La poesia italiana delle origini in CD- ROM (CLPIO). In Ruffino 1998, 6:265-278.
 235. Lepschy, Giulio. 1997. La lingua dell'industria. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 2:1189-1196.
 236. Lepschy, Giulio. 1998. Review of Guglielmo Cinque, Italian Syntax and Universal Grammar (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). The Modern Language Review 93(1):235-237.
 237. Leroy-Turcan, Isabelle. 1998. Les Origini della lingua italiana (1669 et 1685) de G. Ménage, un ouvrage méconnu dont l'intérêt linguistique dépasse son objet propre. In Ruffino 1998, 1:145-160.
 238. Liddle, Michel. 1996. L'Italicae grammatices institutio de Scipio Lentulo: une approche comparative. In Tavoni 1996, 1:459-473.
 239. Lieber, Maria. 1996. Giovan Giorgio Trissini (1478-1550) e Martin Lutero (1483-1546): due autori in cerca della lingua nazionale. La sperimentazione lessicale. In Tavoni 1996, 2:45-56.
 240. Lieber, Maria, and Fabio Marri. 1998. Le maratone popolari in italiano e nelle principali lingue europee. In Ruffino 1998, 3:419-433.
 241. Liverani Bertinelli, Fiorella. 1998. Alcune riflessioni sulle forme polirematiche dell'italiano contemporaneo. In Navarro Salazar 1998:3135-333.
 242. Lliteras, Margarita, and Emilio Ridruejo. 1996. La gramática racional en las obras de Correas y de Buonmattei. In Tavoni 1996, 1:365-380.
 243. Lombardi, Giancarlo. 1997. Review of Gian Paolo Caprettini, La scatola parlante: L'evoluzione del linguaggio televisivo (Rome: Editori Riuniti, 1996). Forum Italicum 31(2):590-592.
 244. López Cortezo, Carlos. 1998. Funzione polisemica della similitudini analitiche nella Commedia (Inf. xxvi 25-33). In Navarro Salazar 1998:335-344.
 245. Loporcaro, Michele. 1997. L'origine del raddoppiamento sintattico. Saggio di fonologia diacronica romanza. Romanica Helvetica, 115. Basel & Tübingen: Francke.
 246. Loporcaro, Michele. 1998. Sintassi comparata dell'accordo participiale romanzo. Torino: Rosenberg & Sellier.
 247. Loporcaro, Michele. 1998. Ancora sull'etimo della particella pronominale ne di I plurale: la testimonianza dei dialetti del Meridione. In Ruffino 1998, 1:161-172.
 248. Loporcaro, Michele. 1998. Syllable Structure and Sonority Sequencing: Evidence from Emilian. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarria 1998:155-170.
 249. Lörinczi, Marinella. 1997. Falsi, flauti, fiabe e fenicotteri: aerofoni e volatili venuti dal mare nella tradizione di Sardegna. In Marcato 1997:437-447.
 250. Lörinczi, Marinella. 1998. Il fenicottero di Sardegna (Phoenicopterus ruber roseus): "rosso" o "rosa"? In Ruffino 1998, 3:435-444.
 251. Lubello, Sergio. 1998. Excerpta coquinaria: tra filologia e 'cucina'. In Ruffino 1998, 6:299-309.
 252. Lubello, Sergio. 1998. Review of LIZ2.0. Letteratura italiana Zanichelli (CD-ROM dei testi della letteratura italiana (Bologna: Zanichelli, 1995). Zeitschrift für romanische Philologie 114:370- 373.
 253. Lubello, Sergio. 1998. Review of Giovanna Frosini, Il cibo e i signori (Florence: Accademia della Crusca, 1993). Zeitschrift für romanische Philologie 114:373-376.
 254. Lubello, Sergio. 1998. Review of Michael Süthold, Manoscritto Lucano (Geneva: Droz, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 114:376-380.
 255. Lurati, Ottavio. 1997. Ancora su nerchia. Lingua nostra 58(3-4):106-108.
 256. Lurati, Ottavio. 1998. Per la storia etimologica dei nomi delle testualità orali: il caso di filastrocca. Quaderni di semantica 19(1):113-122.
 257. Lurati, Ottavio. 1998. Per un approccio pragmatico e semantico alle "voci eccentriche". Il caso monello e altri qualificativi per 'ragazzo'. In Ruffino 1998, 3:445-458.
 258. Luzzatti, C., M. Laiacona, N. Allamano, A. De Tanti, and M. G. Inzaghi. 1998. Writing Disorders in Italian Aphasic Patients: A Multiple Single-Case Study of Dysgraphia in a Language with Shallow Orthography. Brain: A Journal of Neurology 121(9):1721-1734.
 259. Macchi, Vladimiro, dir. 1998. Inglese-italiano, italiano-inglese. Centro Lessicografico Sansoni. 3d ed. Firenze: Sansoni.
 260. Maiden, Martin. 1996. Ipotesi sulle origini del condizionale analitico come "futuro del passato" in italiano. In Benincà et al. 1996:149-173.
 261. Mancarella, Giovan Battista. 1997. Alcuni termini del mare nel codice diplomatico pugliese. In Marcato 1997:199-208.
 262. Mancini, Franco. 1996. Il tempo della gioia. Un'interpretazione del Laudario di Cortona con appendice di note esegetiche. Rome: Archivo Guido Izzi.
 263. Manni, Paola. 1998. Tribologia e altri composti con tribo-. Lingua nostra 59(1-2):46-47.
 264. Manzini, Maria Rita. 1996. Il congiuntivo. In Benincà et al. 1996:175-189.
 265. Marazzini, Claudio. 1997. Per una storia della linguistica dell'Ottocento. Lingua e stile 32(4):557-565.
 266. Marcato, Carla. 1998. Il friulano ciore 'cornacchia' in rapporto alle convergenze lessicali tra Italia nord-orientale e regioni balcanico-danubiane. In Ruffino 1998, 3:477-483.
 267. Marcato, Gianna, ed. 1997. I dialetti e il mare: Atti del congresso internazionale di studi in onore di Manlio Cortelazzo (Chioggia, 21-25 Settembre 1996). Quaderni di dialettologia, 1. Padova: Unipress.
 268. Marcato, Gianna, and Albert A. Badallah. 1997. A proposito di madresia--una presenza lessicale originale nel litorale veneziano. In Marcato 1997:357-367.
 269. Marinetti, Anna, Maria Teresa Vigolo, and Alberto Zamboni, eds. 1998. Varietà e continuità nella storia linguistica del Veneto. Rome: Il Calamo.
 270. Marri, Fabio. 1997. Review of Erasmo Leso, Lingua e rivoluzione. Richerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799 (Venezia: Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1991), and of Andrea Dardi, "La forza delle parole". In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione (Florence: Libreria Chiari, 1995). Studi e problemi di critica testuale 55:233-236.
 271. Marri, Fabio. 1997. Review of Mario Chiesa and Simona Gatta, eds., Il Parnaso e la zucca. Testi e studi folenghiani (Alessandria: dell'Orso, 1995). Studi e problemi di critica testuale 55:242-244.
 272. Martinelli, Donatella. 1997. La formazione del Tommasseo lessicografo. Studi di filologia italiana 55:173.
 273. Martínez Garrido, Elisa. 1998. Fra oratoria e oratoria profana. Il discorso politico della passione in Italia. In Navarro Salazar 1998:345-354.
 274. Martino, P. 1997. Vicende di americanismi nei dialetti. Lingua nostra 58(3-4):109-110.
 275. Masini, Andrea, ed. 1996. Alessandro Tassoni, Postille al primo Vocabolario della Crusca. Grammatiche e lessici. Firenze: Accademia della Crusca.
 276. Masini, Andrea. 1997. Svolgimenti diacronici in alcuni usi grammaticali ottocenteschi. In Norma e lingua in Italia: alcune riflessioni fra passato e presente, 57-71. Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Milan: ILSL.
 277. Matarrese, Tina, Marco Praloran, and Paolo Trovato, eds. 1997. Stilistica, metrica e storia della lingua. Studi offerti dagli allievi a Pier Vincenzo Mengaldo. Medioevo e umanesimo, 97. Padova: Antenore.
 278. Matthews, Peter. 1996. Morfologia all'antica. In Benincà et al. 1996:191-205.
 279. Matti, Luigi. 1998. Fiorentino antico e vernacolo moderno in Eros e Priapo di C. E. Gadda. Studi linguistici italiani 24(1):51-89.
 280. Maturi, Pietro. 1997. Comme v'eggia dice? Testi orali dal Sannio Beneventano in trascrizione fonetica. Dialectologia Pluridimensionalis romanica, 4. Kiel: Westensee Verlag.
 281. Mazzocco, Angelo. 1997. The Italian Connection in Juan de Valdes' Diálogo de la lengua. Historiographia Linguistica 24(3):267-284.
 282. Meacci, Giordano. 1997. Sandro Veronesi e le nuove fonti. In Della Valle 1997:204-218.
 283. Meisenberg, Trudel. 1998. Review of Hans Geisler, Akzent und Lautwandel in der Romania (Tübingen: Narr, 1992). Romanische Forschungen 110 (1):111-114.
 284. Melosi, Laura, ed. 1997. Carteggio Giordani-Vieusseux 1825-1847. Florence: Olschki.
 285. Meneghello, Luigi. 1996. Batarìa. In Benincà et al. 1996:207-224.
 286. Mertvago, Peter. 1997. Dictionary of 1000 Italian Proverbs: with English Equivalents. New York: Hippocrene Books.
 287. Messina, Nicolo. 1998. Pastiche e polifonia nella prosa italiana contemporanea. A proposito di Consolo e Brizzi. In Navarro Salazar 1998:355-369.
 288. Michel, Andreas. 1998. Ispanismi di Sicilia. alcune nuove possibilità d'interpretazione. In Ruffino 1998, 5:425-437.
 289. Miklic, Tjasa. 1998. La consecutio temporum italiana nelle vignette: l'uso dell forme verbali nei testi combinati figurativo-verbali della rivista La settimana engimistica. In Navarro Salazar 1998:371-383.
 290. Milani, Celestina. 1997. I dialetti e il mare in un testo del 1434. In Marcato 1997:231-243.
 291. MILIA--Materialia per Insegnanti di Lingua Italiana. Aggiornamento. Ministero Pubblica Istruzione d'intesa con il Ministero Affari Esteri, realizzata dall'IRRSAE Liguria, Genova, modulo n. 15.
 292. Minervini, Laura. 1997. La lingua franca mediterranea fra realtà storica e finzione letteraria. In Marcato 1997:379-386.
 293. Minervini, Laura. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:613-618, 622-624.
 294. Misiti, Nicodemo. 1998. Dialetto, italiano e inglese: due generazioni a confronto nella comunità calabrese di Sydney. In Ruffino 1998, 5:439-452.
 295. Mocciaro, Antonia G. 1997. Gli atlanti linguistici e le inchieste marinare e pescherecce: Dall'ALM all'ALS. In Marcato 1997:101-120.
 296. Mocciaro, Antonia G. 1998. Su alcuni aspetti del rapporto tra dialetto e lingua nazionale: analisi linguistica di lettere di emigrati siciliani. In Ruffino 1998, 5:453-474.
 297. Mondardini, Gabriella. 1997. Nomi, luoghi del mare e mutamento fra i pescatori del nord sardegna. In Marcato 1997:291-301.
 298. Montini, Emanuela. 1997. Sulla sintassi dei racconti giovanili di Calvino. In Matarrese, Praloran, and Trovato 1997:401-428.
 299. Morabito, Luciano. 1997. Review of Giampaolo Zagonel, ed., Lorenzo da Ponte, Lettere di Lorenzo Da Ponte a Giacomo Casanova, 1791-1795 (Vittorio Veneto: Dario DeBastiani, 1995). Forum Italicum 31(2):551-555.
 300. Morgana, Silvia, and Maria Grazie Dramisino. 1998. Per una lettura linguistica di Per le vie. In Navarro Salazar 1998:385-397.
 301. Morpurgo Davies, Anna. 1996. Presentazione [homage volume to Giulio C. Lepschy]. In Benincà et al. 1996:v-xi.
 302. Mosino, Franco. 1998. Sui testi spagnoli prodotti in Calabria nel Seicento. In Ruffino 1998, 4:511- 518.
 303. Motta, A. 1997. La voce romanzo e dintorni nei lessici e nei dizionari settoriali ed enciclopedici del xviii secolo. Lingua nostra 58(3-4):65-78. Muljacic, Zarko. 1998. Review of Florenzo Toso, Storia linguistica della Liguria, 1: Dalle origini al 1528 (Recco: Le Mani-Microart's Edizioni, 1995). Zeitschrift für romanische Philologie 114:595-598.
 304. Muljacic, Zarko. 1998. La nascita dei volgari d'Italia. In Navarro Salazar 1998:11-24.
 305. Mura Porcu, Anna. 1996. Elementi di storia della lingua nei romanzi del '600. In Bruni et al. 1996:385-414.
 306. Nardi, Luigi. 1997. Sopra alcune parole italiane antiche ed un luogo di Dante. Introduzione di Giovanna Bosi Maramotti. Ravenna: Edizioni del Girasole.
 307. Nardini, Gloria. 1998. Review of Luisa Del Giudice, ed., Studies in Italian American Folklore (Logan, Utah: Utah State University Press, 1993). Journal of American Folklore 111(442):452-453.
 308. Navarro Salazar, Maria Teresa, ed. 1998. Italica Matritensia: Atti del IV convegno SILFI: Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Madrid, 27-29 giugno 1996). Universidad Nacional de Educación a Distancia. Firenze: Franco Cesati.
 309. Navarro Salazar, Maria Teresa. 1998. Fra l'untore e lo squassaforche: un percorso derobertiano di ricerca lessicale. In Navarro Salazar 1998:399-416. .
 310. Nemesio, Aldo. 1997. Possibilità di comprensione di linguaggi scientifico-industriali da parte di lettori di formazione letteraria: une esempio dell'area chimica. In Bárberi Squarotti and Ossola 1997, 2:1211-1215.
 311. Nencioni, Giovanni, ed. 1998. Ascanio Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti. Con saggi di M. Hirst e C. Elam. Tabulae artium, 2. Firenze: Studio per edizioni scelte.
 312. Nesi, Annalisa. 1997. I dialetti e il mare: area alto tirrenica. In Marcato 1997:33-48.
 313. Nicklaus, Martina. 1997. Review of Barbara Wehr, SE-Diathese im Italienischen (Tübingen: Narr, 1995). Vox romanica 56:275-282.
 314. Nocentini, Alberto. 1998. La formazione del futuro romanzo. In Ruffino 1998, 1:259-265.
 315. North, J. D. 1998. Review of Rita Librandi, La "Metaura" d'Aristotile: Volgarizzamento fiorentino anonimo del xiv secolo (Naples: Liguori, 1995). Speculum 73(2):455-456.
 316. Novelli, Silverio, and Gabriella Urbani, eds. 1997. Le parole nuove della politica. Dizionario della seconda repubblica. Universale Economica, Dizionari 57. Roma: Editori Riuniti.
 317. Nystedt, Jane. 1997. Review of Corrado Grassi, Alberto Sobrero, and Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana (Rome: Laterza, 1997). Studia neophilologica 69:281-283.
 318. The Oxford Color Italian Dictionary: Italiano-inglese, Inglese-italiano. 1997. Oxford & New York: Oxford University Press.
 319. The Oxford Italian Desk Dictionary: Italian-English, English-Italian. 1997. Oxford & New York: Oxford University Press.
 320. Paden, William. 1998. Review of F. Alberto Gallo, Music in the Castle: Troubadours, Books, and Orators in Italian Courts of the Thirteenth, Fourteenth, and Fifteenth Centuries. Trans. Anna Herklot (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Romance Philology 52 (Fall 1998):201-204.
 321. Padoan, Angelo. 1997. Un monumento del dialetto chioggiotto: El descorso del pescaóre ciozòto. In Marcato 1997:471-477.
 322. Pagano, Mario. 1998. La vita di S. Onofrio e qualche osservazione sulla scripta siciliana medievale: esiti di un sondaggio. In Ruffino 1998, 6:391-401.
 323. Palazzo, Anna, and Marina Ghilardi. 1997. Capire e usare l'italiano. 3 vols. Napoli: Mario Derva.
 324. Palermo, Massimo. 1998. Il tipi "il di lui amico" nella storia dell'italiano. Studi linguistici italiani 24(1):12-50.
 325. Palmieri, P. 1997. Review of Melosi 1997. Studi e problemi di critica testuale 55:204-207.
 326. Parry, Mair. 1996. La negazione italo-romanza: variazione tipologica e variazione strutturale. In Benincà et al. 1996:225-257.
 327. Parry, Mair. 1998. The Reinterpretation of the Reflexive in Piedmontese: 'impersonal' se constructions. Transactions of the Philological Society 96(1):63-116.
 328. Pasquini, E. 1998. Review of Ruozzi 1994-1996. Studi e problemi di critica testuale 56:137-143.
 329. Paternoster, Annick A.A. 1996. Dalle Prose della volgar lingua di P. Bembo alla Deffence et illustration de la langue française di J. Du Bellay: lo sviluppo di una retorica unificatrice. In Tavoni 1996, 1:219-232.
 330. Patota, Giuseppe. 1998. Review of Milena Montanile, Le parole e la norma (Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1996). Studi linguistici italiani 24(1):124-131.
 331. Pellegrini, Giovan Battista. 1997. Ancora su lusura 'articolazione'. Mondo Ladino 21:117-125.
 332. Pellegrini, Giovan Battista. 1998. La Venezia antica e i dialetti veneti. In Marinetti et al. 1998:159- 178.
 333. Peperkamp, Sharon. 1997. A Representational Analysis of Secondary Stress in Italian. Rivista di linguistica 9(1):189-216.
 334. Percival, Walter Keith. 1996. Italian Affiliations of Nebrija's Latin Grammar. In Tavoni 1996, 1:99- 112.
 335. Perugi, Maurizio. 1997. Linguistica e trobar clus. Studi medievali 38(1):341-376.
 336. Petersen, Uwe. 1995-1997. Das Maltesische und seine Herkunft: Von der Vermutung zum Vergleich. Mediterranean Language Review 9:83-92.
 337. Petrarca, Francesco, Opera Omnia. 1997. CD, booklet, and user's guide. Rome: Lexis.
 338. Petrolini, Giovanni. 1997. Ittionimi siciliani nei Banchetti (1684) di Carlo Nascia. In Marcato 1997:157-172.
 339. Petrolini, Giovanni. 1998. L'imbevuta dell'aia. Per una nuova etimologia. Lingua nostra 59(1-2):23- 37.
 340. Petrolini, Giovanni. 1998. Il dialetto nell'italiano dei Banchetti di Carlo Nascia. In Ruffino 1998, 5:525-538.
 341. Petroselli, Francesco. 1998. Review of Thomas Hohnerlein-Buchinger, Per un sublessico vitivinicolo. La storia materiale e linguistica di alcuni nomi di viti e vini italiani. Zeitschrift für romanische Philologie, Beiheft 174 (Tübingen: Niemeyer, 1996). Romance Philology 52 (Fall 1998):275-296.
 342. Piemontese, Angelo Michele. 1996. Grammatica e lessicografia araba in Italia dal xvi al xvii secolo. In Tavoni 1996, 2:519-532.
 343. Pôrvu, Elena. 1998. Sulle cause della diversa distribuzione degli ausiliari temporali in italiano e in romeno. In Ruffino 1998, 2:673-678.
 344. Pittàno, Giuseppe. 1997. La grammatica in quattro. Il laboratorio della lingua. 4 vols. Milan: Mondadori.
 345. Pizzoli, Lucilla, and Danilo Poggiogalli. 1997. Il caos ordinato della prosa di Michele Mari. In Della Valle 1997:141-147.
 346. Platen, Christoph. 1998. Review of Astrid Honigsperger, Die Metapher in der gesprochenen Sprache (Bonn: Romanistischer Verlag, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 114:576-578.
 347. Poggi Salani, Teresa, and Giovanna Massariello Merzagora. 1998. Lessico Italiano: famiglie di parole su base morfosemantica. In Navarro Salazar 1998:417-438.
 348. Poletto, Cecilia. 1997. Introduzione. In collaboration with Paola Benincà. Quaderni di lavoro dell'Atlante Sintattico dell'Italia Settentrionale 1:5-11.
 349. Poletto, Cecilia. 1997. Tipi di pronomi interrogativi in friulano occidentale. Quaderni di lavoro dell'Atlante Sintattico dell'Italia Settentrionale 1:75-81.
 350. Poletto, Cecilia. 1998. L'inversione interrogativa come "verbo secondo residuo": l'analisi sincronica proiettata nella diacronia. In Atti del XXX convegno SLI, 311-327. Rome: Bulzoni.
 351. Poletto, Cecilia, and Paola Beninca. 1997. The Diachronic Development of a Modal Verb of Necessity. Working Papers in Linguistics, CLI, Venice 6(2):29-64.
 352. Polito, Paola. 1998. Un'indagine empirica comparativa dano-italiana. Testi argomentativi. Analisi contrastiva degli aspetti culturali. In Navarro Salazar 1998:439-455.
 353. Pollina, Vincent. 1998. Review of F. Alberto Gallo, Music in the Castle: Troubadours, Books, and Orators in Italian Courts of the Thirteenth, Fourteenth, and Fifteenth Centuries. Trans. Anna Herklot (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Speculum 73 (1998):177-178.
 354. Polomé, Edgar C. 1997. Review of Walter Belardi, "Periferia" e "centro": un'antitesi nella "questione della lingua" di alcune storicità linguistiche (Rome: Il Calamo, 1995.). Journal of Indo-European Studies 25(1-2):182.
 355. Pontani, F. 1997. Nota sul sintagma con tutto. Lingua nostra 58(3-4):85-89.
 356. Posner, Rebecca. 1998. Romance Linguistics in the Nineties. Romance Philology 51(3):326-355. [Review Article, including papers from the 22d, 23d, 24th, and 25th Linguistic Symposium on Romance Languages]
 357. Price, Glanville, ed. 1998. Encyclopedia of the Languages of Europe. Oxford: Blackwell.
 358. Il Quattrocento Nel Friuli Occidentale. Atti del convegno organizzato dall Provincia di Pordenone nel mese di dicembre 1993. 1996. Itinerari Del Quattrocento. 2 vols. Provincia di Pordenone: Edizioni Biblioteca dell'Immagine.
 359. Rabeno, Angela, and Lori Repetti. 1997. Gender Assignment of English Loan Words in American Varieties of Italian. American Speech: A Quarterly of Linguistic Usage 72(4):373-380.
 360. Radford, Andrew. 1997. Per un'analisi delle frasi esclamative in italiano. In Renzi and Cortelazzo 1997:93-123.
 361. Radtke, Edgar. 1998. Quant'è innovativa la dialettologia tradizionale? Il caso della dialettologia campana. In Ruffino 1998, 5:563-574.
 362. Raugei, Anna Maria. 1996. Filologi italiani ed etimologie francesi nei Dictionnaires di Gilles Ménage. In Tavoni 1996, 1:579-589.
 363. Renzi, Lorenzo. 1996. Ma la diga, no xela venezian éla? Per una storia delle forme allocutive nei dialetti italiani. In Benincà et al. 1996:259-271.
 364. Renzi, Lorenzo, and Michele A. Cortelazzo, eds. 1997. La linguistica italiana fuori d'Italia: studi, istituzioni. Pubblicazioni della Società di Linguistica Italiana, 38. Roma: Bulzoni. [includes "Censimento degli insegnamenti di linguistica italiana all'estero," pp. 161-290 ]
 365. Renzi, Lorenzo. 1997. Il contributo degli stranieri alla linguistica italiana. In Renzi and Cortelazzo 1997:9-24.
 366. Ricca, Davide. 1998. Review of Wolfgang U. Dressler and Lavinia Merlini Barbaresi, Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian (Berlin: Mouton de Gruyter, 1994). Journal of Pragmatics 29(4):493-500.
 367. Richardson, Brian. 1996. La riforma ortografica dal 1501 al 1533: confronti tra l'Italia e la Francia. In Tavoni 1996, 1:257-266.
 368. Richardson, Brian. 1998. Review of Nicoletta Maraschio, ed. Trattati di fonetica del Cinquecento. Grammatiche e lessici pubblicati dall'Accademia della Crusca (Florence: Accademia della Crusca, 1992). Romance Philology 52 (Fall 1998):261-263.
 369. Rindler Schjerve, Rosita. 1998. Sul cambiamento linguistico in situazioni di bilinguismo instabile: aspetti del codeswitching fra sardo e italiano. In Ruffino 1998, 5:589-602.
 370. Rizzo, Silvia. 1996. L'insegnamento del latino nelle scuole umanistiche. In Tavoni 1996, 1:2-29.
 371. Robustelli, Cecilia. 1996. Fenomeni di cliticizzazione in italiano antico. In Benincà et al. 1996:273-290.
 372. Robustelli, Cecilia. 1998. Nota su due costrutti della prosa di Bembo. In Ruffino 1998, 2:719-725.
 373. Rocco, Benedetto. 1998. Il giudeo-arabe e il siciliano nei secoli xii-xv: influssi reciproci. In Ruffino 1998, 4:539-545.
 374. Ronan, John. 1997. Review of Sbragia 1996. Forum Italicum 31(2):566-569.
 375. Rosen, Carol. 1998. Categorie grammaticali e la relazione "predicato". In Ruffino 1998, 2:901-903.
 376. Ruffino, Giovanni, ed. 1998. Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, vol. 1: Grammatica storica delle lingue romanze; vol. 2: Morfologia e sintassi delle lingue romanze; vol. 3: Lessicologia e semantica delle lingue romanze; vol. 4: Le strutture del parlato; Storia linguistica e culturale del Mediterraneo; vol. 5: Dialettologia, geolinguistica, sociolinguistica; vol. 6: Edizione e analisi linguistica dei testi letterari e documentari del medioevo; Paradigmi interpretativi della cultura medievale. Tübingen: Niemeyer.
 377. Ruffino, Giovanni. 1998. Tavola Rotonda: Il Mediterraneo romanzo e la Sicilia. In Ruffino 1998, 4:619-620, 624-625.
 378. Ruozzi, Gino. 1997. Review of Basile 1996. Studi e problemi di critica testuale 55:187-190.
 379. Ruozzi, Gino, ed. 1994-1996. Scrittori italiani di aforismi, 1: I classici; 2: Il Novecento. Preface by Giuseppe Pontiggia. Milan: Mondadori.
 380. Sala Di Felice, Elena. 1996. Geometrie della grammatica nelle arie di Metastasio. In Bruni et al. 1996:279-310.
 381. Sánchez Miret, Fernando. 1998. Aspectos de la metafonía en los dialectos italianos. ¿Hubo realmente diptongación de / , / condicionada por (-i, -u)? In Ruffino 1998, 1:361-369.
 382. Sboarina, Francesca. 1997. Lingua medico-pubblicitaria: le inserzioni mediche in quotidiani del secolo scorso. In Matarrese, Praloran, and Trovato 1997:175-196.
 383. Sbragia, Albert. 1996. Carlo Emilio Gadda and the Modern Macaronic. Gainesville: University Press of Florida.
 384. Scalise, Sergio. 1996. Preliminari per lo studio di un affisso: -tore o -ore? In Benincà et al. 1996:291-307.
 385. Schaeffer, Jeannette. 1998. On Object-Clitic Placement in Italian Child Language. In Schwegler, Tranel, and Uribe-Etxebarria 1998:213-224.
 386. Schafroth, Elmar. 1998. Produttività e accettabilità dei verbi in -icchiare, -acchiare, - ucchiare. In Ruffino 1998, 3:793-805.
 387. Schmid, Monika S., Jennifer R. Austin, and Dieter Stein, eds. 1998. Historical Linguistics 1997: Selected Papers from the 13th International Conference on Historical Linguistics (Dusseldorf, 10-17 August 1997). Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, 164. Amsterdam & Philadelphia; Benjamins.
 388. Schmid, Stephan. 1998. Tipi sillabici nei dialetti dell'Italia settentrionale. In Ruffino 1998, 5:613- 625.
 389. Schwegler, Armin, Bernard Tranel, and Myriam Uribe-Etxebarria, eds. 1998. Romance Linguistics: Theoretical Perspectives. Selected Papers from the 27th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVII), (Irvine, 20-22 February 1997). Current Issues in Linguistic Theory, 160. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
 390. Schweickard, Wolfgang. 1997. Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona. Supplemento bibliografico. Tübingen: Niemeyer.
 391. Schweickard, Wolfgang. 1997. Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona. Vol. 1: Derivati da nomi geografici. Fasc. 1: Abano Terme--Arno; fasc. 2: Abano Terme-Arno. Tübingen: Niemeyer.
 392. Seidl, Christian. 1998. Lingua latina in bocca italica? Uno sguardo critico dal punto di vista del sostrato. In Ruffino 1998, 1:371-383.
 393. Serianni, Luca. 1997. Antico e moderno nella prosa di Michele Mari. In Della Valle 1997:148-158.
 394. Sgroi, Salvatore Claudio. 1998. Diasistema e variabilità diatopica e diacronica dell'articolo indeterminativo nel siciliano. In Ruffino 1998, 5:627-637.
 395. Siciliano, Enzo. 1997. Lingua standard o lingua standa? De Carlo e Veronesi. In Della Valle 1997:185-190.
 396. Sidwell, P. 1998. Review of Raffaele Simone, ed., Iconicity in Language (Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 1995). Word--Journal of the International Linguistic Association 49(2):314-316.
 397. Sirianni, Gloria Aurora. 1998. Labiate mediterranee: fra rito e farmacopea. In Ruffino 1998, 4:557- 570.
 398. Skubic, Mitja. 1998. Alle porte orientali d'Italia: incontro linguistico e sociolinguistico tra il mondo slavo e romanzo. In Ruffino 1998, 4:571-577.
 399. Skytte, Gunver. 1996. Per una grammatica della risposta. In Benincà et al. 1996:309-321.
 400. Skytte, Gunver. 1996. Nascita della grammatica ragionata nel '600. Un confronto tra la Grammatica di Benedetto Buonmattei e la Grammaire de Port Royal. In Tavoni 1996, 1:381-389.
 401. Sornicola, Rosanna. 1996. Alcune strutture con pronome espletivo nei dialetti italiani meridionali. In Benincà et al. 1996:323-340.
 402. Sornicola, Rosanna. 1998. Tra tipologia e storia: i pronomi soggetto e le colonie gallo-italiche. In Ruffino 1998, 5:639-658.
 403. Speroni, Gian Battista. 1998. Review of Giuseppe Renzo Ambrogio, ed., Matteo di Dino Frescobaldi, Rime (Florence: Le Lettere, 1996). Romance Philology 51(3):391-396.
 404. Spina, Stefania. 1998. La nascita della terminologia linguistica in Italia: il lessico tecnico di Giovanni Flechia in alcuni inediti. In Ruffino 1998, 3:829-844.
 405. Squartini, Mario. 1998. Verbal Periphrases in Romance: Aspect, Actionality, and Grammaticalization. Empirical Approaches to Language Typology, 21. Berlin & New York: Mouton De Gruyter.
 406. Stammerjohann, Harro. 1997. L'immagine della lingua italiana in Europa. In Renzi and Cortelazzo 1997:27-51.
 407. Stammerjohann, Harro. 1998. Review of Dizionario italiano Sabatini Coletti (DISC) and Guida all'uso didattico del DISC con gli esercizi per chi studia l'italiano come prima e seconda lingua (Florence: Giunti, 1997). Romanische Forschungen 110(1):294-296.
 408. Stasi, B. 1997. Review of Donato Valli, ed., Letteratura dialettale salentina dall'Otto al Novecento (Galatina: Congedo, 1995). Studi e problemi di critica testuale 54:248-250.
 409. Stefanini, Ruggero. 1998. Review of Palmira Cipriano, Paolo Di Giovine, and Marco Mancini, eds., Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi, 2 vols. (Rome: Il Calamo, 1994). Romance Philology 52 (Fall 1998):231-240.
 410. Stepanova,, Larissa. 1996. La terminologia linguistica dantesca e la sua fortuna nel Rinascimento. In Tavoni 1996, 1:211-218.
 411. Stoppelli, Pasquale, and Eugenio Picchi, eds. 1995. Letteratura Italiana Zanichelli: CD-ROM dei testi della letteratura italiana. 2a ed. CD and Reference Guide. Bologna: Zanichelli.
 412. Strudsholm, Erling. 1998. Pseudorelative e altri complementi del verbo di percezione. In Navarro Salazar 1998:481-492.
 413. Stummo, Carmela. 1998. Morfologia verbale nell'area Lausberg: uno studio sulla variazione sociolinguistica e lessicale. In Ruffino 1998, 5:673-681.
 414. Stussi, Alfredo. 1996. Venezia 1309. In Benincà et al. 1996:341-349.
 415. Szabó, Gy z . 1997. Termini nautici ungheresi di origine italiana. In Marcato 1997:353-355.
 416. Taddeo, Edoardo. 1997. Glossarietto di un poeta secentesco. Studi e problemi di critica testuale 54:115-126.
 417. Tavoni, Mirko, ed. 1996. Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento. Italy and Europe in Renaissance Linguistics: Comparisons and Relations (Proceedings of the International Conference, Ferrara, Palazzo Paradiso, 2-24 March 1991), 1: L'Italia e il mondo romanzo; 2: L'Italia e l'Europa non romanza. Le lingue orientali. Modena: Franco Cosimo Panini.
 418. Tavoni, Mirko. 1996. Osservazioni sulle prime grammatiche dell'italiano e dello spagnolo. In Tavoni 1996, 1:333-346.
 419. Taylor Talbot, J. L'incomprensione linguistica. Rome & Bari: Laterza.
 420. Thomassen, Helga. 1998. Alla marinara, alla marengo: il tipo di sintagma lessicalizzato che viene costruito con alla. In Ruffino 1998, 3:907-918.
 421. Thornton, Anna M., Claudio Iacobini, and C. Burani. 1997. BDVDB. Una base di dati sul Vocabolario di base della lingua italiana. 2a ed. rev. Rome: Bulzoni. 1st ed., Rome: Istituto di Psicologia del CNR, 1994.
 422. Thornton, Anna M., and Claudio Iacobini. 1998. Fonti e stratificazione diacronica del lessico di base italiano. In Navarro Salazar 1998:493-509.
 423. Tiozzo, Pier Giorgio. 1997. Dialetto e folklore a Chioggia. In Marcato 1997:451-461.
 424. Tonelli, Natascia. 1997. Due note sintattiche per il testo del Canzoniere. Studi di filologia italiana 55:65-86.
 425. Toso, Fiorenzo. 1997--. Storia linguistica della Liguria, 1: Dalle origine al 1528. Presentazione di Giulia Petracco Sicardi; 2: Dal 1528 al 1815 [in preparation]. Recco, Genova: Le Mani.
 426. Toso, Fiorenzo. 1997. Grammatica del genovese: varietà urbana e di koine. Recco, Genova: Le Mani.
 427. Trovato, Paolo. 1997. L'esperienza linguistica e stilistica del Convivio nella Commedia. In Matarrese, Praloran, and Trovato 1997:3-22.
 428. Trovato, Paolo. 1998. L'ordine dei tipografi: lettori, stampatori, correttori tra Quattro e Cinquecento. Biblioteca del Cinquecento, 79. Roma: Bulzoni.
 429. Trovato, Salvatore C. 1998. L'italiano regionale nel Vitalizio di Luigi Pirandello. In Navarro Salazar 1998:511-532.
 430. Trovato, Salvatore C. 1998. Ancora su mafia. In Ruffino 1998, 3:919-925.
 431. Trumper, John. 1996. Riflessioni pragmo-sintattiche su alcuni gruppi meridionali: italiano 'popolare'. In Benincà et al. 1996:351-367.
 432. Trumper, John, and Alessandra Lombardi. 1998. Il ruolo della morfologia verbale nella determinazione di eteroglosse calabresi significative (ed eventuali ipotesi storiche). In Ruffino 1998, 2:815-826.
 433. Tuttle, Edward F. 1997. Profilo linguistico del Veneto. In Renzi and Cortelazzo 1997:125-159.
 434. Tuttle, Edward F. 1998. Le varietà nel veneto premoderno. In Marinetti et al. 1998.
 435. Ursini, Flavia. 1997. Lessico marinaro a Rovigno d'Istria. Tra ricerca e poesia. In Marcato 1997:427- 435.
 436. Valente, Vincenzo. 1997. Migrazioni lessicali dal mare di Venezia ai lidi di Puglia. In Marcato 1997:65-76.
 437. Vanelli, Laura. 1996. Convergenze e divergenze nella storia del pronome e dell'articolo: esiti di illu(m) nei dialetti italiani settentrionali. In Benincà et al. 1996:369-386.
 438. Vanelli, Laura. 1998. Sull'origine dell'articolo definito maschile plurale i. In Ruffino 1998, 2:827- 838.
 439. van Kemenade, Ans, and Nigel Vincent, eds. 1997. Parameters of Morphosyntactic Change. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
 440. Vanvolsem, Serge. 1996. La Grammatica volgare di M. Alberto de gl'Acharisi... tournée de tuscan en françois. In Tavoni 1996, 1:347-363.
 441. Vecchi Galli, P. 1998. Review of Albonico et al. 1996. Studi e problemi di critica testuale 56:143- 149.
 442. Vegnaduzzo, Stefano. 1997. Il piuccheperfetto: discorso indiretto e presupposizione. Rivista di linguistica 9(2):343-388.
 443. Veland, Reidar. 1998. Les adverbes en mente dans trois langues romances (espagnol, français, italien). Romanische Forschungen 119(4):427-444.
 444. Vigliocco, Gabriella, Tiziana Antonini, and Merrill F. Garrett. 1997. Grammatical Gender Is on the Tip of Italian Tongues. Psychological Science: A Journal of the American Psychological Society 8(4):314-317.
 445. Vignuzzi, Ugo, and Patrizia Bertini Malgarini. 1997. L'ittionimia e la pesca nella lessicografia romanesca. In Marcato 1997:275-290.
 446. Vincent, Nigel. 1996. Appunti sulla sintassi dell'infinito coniugato in un testo napoletano del '300. In Benincà et al. 1996:387-406.
 447. Vincent, Nigel. 1997. The Emergence of the D-system in Romance. In Kemenade and Vincent 1997:149-169.
 448. Visani, O. 1997. Review of Mancini 1996. Studi e problemi di critica testuale 55:237-239.
 449. Vizmuller-Zocco, Jana. 1998. L'italiano in Canada: ai margini o al centro del cambiamento linguistico? In Ruffino 1998, 5:731-739.
 450. von Gemmingen, Barbara. 1996. Recherches sur les éléments italiens dans le Tesoro de lengua castellana o española de Sebastian de Covarrubias (1611). In Tavoni 1996, 1:403- 415.
 451. Weidenbusch, Waltraud. 1998. Il modello d'italiano presentato da Giovanni Gherardini. In Ruffino 1998, 5:741-755.
 452. Weinapple, Fiorenza. 1996. Il filo di Arianna. La clisi attraverso il linguaggio di Pulci, Boiardo e Ariosto. Rome: Bulzoni.
 453. Wiberg, Eva. 1997. Il riferimento temporale nel dialogo: un confronto tra giovani bilingui italo-svedesi e giovani monolingui romani. Etudes Romanes de Lund, 58. Lund: Lund University Press.
 454. Weigand, E. 1998. The Vocabulary of Emotion: A Contrastive Analysis of Anger in German, English, and Italian. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series IV, Current Issues in Linguistic Theory, 171. Amsterdam: Benjamins.
 455. Wollock, Jeffrey L. 1996. John Bulwer and His Italian Sources. In Tavoni 1996, 2:417-433.
 456. Zammuner, Vanda Lucia. 1998. Concepts of Emotion: "Emotionness" and Dimensional Ratings of Italian Emotion Words. Cognition & Emotion 12(3):243.
 457. Zetterstrand, Sylvia. 1998. Scalar Effects in Italian Metaphony. In Lema and Treviño 1998: 351-366.
 
OCCITAN: Maurice Westmoreland, University at Albany (1999)
 1. Abry, Christian, Louis-Jean Boe & Mohamed Cheikh Rouhou. 1996-1997. Facteurs de variation et stabilité de la quantité vocalique en francoprovençal de Saint-Pierre-de-Soucy (Savoie): situation typologique. Rapport de Recherche de l'Institut de la Communication Parlée (Grenoble: ICP), pp. 191-208.
 2. Allières, Jacques. Les Scriptae occitanes, V. Gascogne, Béarn. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 450-466.
 3. Allières, Jacques. 1996. Català, occità, i gascó: punts de contacte. Paraula d'Oc 1:7-17.
 4. Aslanoff, Cyril. 1996. La Réflexion linguistique hébraïque dans l'horizon intellectuel de l'Occident médiéval: essai de comparaison des traités de grammaire hébraïque et provençale. Histoire Epistémologie Langage 18/1:63-86.
 5. Baldinger, Kurt (ed.). 1996. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan, VII. Tübingen: Niemeyer. 80 pp.
 6. Bec, Pierre. 1996. A prepaus de la graphia deu gascon. LigamDiGaM 7:33-36.
 7. Beigbeder, Francis. 1995. Les noms d'oiseaux en gascon. Garona 12:63-78.
 8. Blanchet, Philippe. 1995. Corpus littéraire ou enquête orale: Problème de méthode dans l'élaboration d'un dictionnaire d'une langue non normée. Lexique 12-13:41-52.
 9. Blanchet, Philippe. 1996. Le Mythe de la pureté dialectale en langue et culture regionales. L'Astrado 31:89-95.
 10. Blanchet, Philippe. 1996-1997. Essai d'evaluation de la vitalité ethnolinguistique de la langue provençale aujourd'hui. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain (Louvain: CdiL): 22/3-4, 23/1-2:47-53.
 11. Blanchet, Philippe. 1998. Calice, calisson, calzone, chausson et tutti quanti: point sur une étymologie difficile entre métaphore et symbolique. Zeitschrift für romanische Philologie 114/3:447-461.
 12. Bochaca, Michel, Jacques Clemens & F. Mouthon. 1996. Testaments bordelais à la fin du moyen age. Garona 13:74-94.
 13. Bonnet, Christian. 1996. Le Terreau des lettres: Vitalité de la lexicographie occitane. Revue Française d'Histoire du Livre 90-91:153-172.
 14. Bonnet, Christian. 1998. Occitan Language. MLA International Bibliography 1998. Print / CD Rom.
 15. Botet, Renet. 1997. Vocabulaire spécifiquement roussillonnais: Avec traduction en français et en catalan normalisé (Canet, France: Trabucaire), 351pp.
 16. Brunel, Clovis. 1996. Documents: Las purmeras cartas de Comenges. LigamDiGaM 8:1-11.
 17. Busby, Keith. 1996. The Occitan Fabliau and the Linguistic Distribution of Genres. Neophilologus 80/1:11-23.
 18. Calvet, Louis-Jean. 1997. Du côte de Marseille. Français dans le Monde 287:22.
 19. Casanova, Jean-Yves. 1995. Entre Gascogne et France: L'idéologie linguistique de Pey de Garros dans les Puerias gasconas de 1567 et l'ethnotypisme linguistique du Faeneste. Albineana 6:289-306.
 20. Casanova, Jean-Yves. 1997. Le triangle des langues en Provence aux XVIe et XVIIe siècles; Actes du 3e colloque du Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle (Fribourg 1996). In Contacts culturels et échanges linguistiques au XVIIe siècle en France (Paris: PFSCL), pp. 203-230.
 21. Chambon, Jean-Pierre. 1995. De ranfuel 'rameau feuillè' dans Girart de Roussillon à occ. (vel.) ranfeillá: cas d'un verbe composé incorporant le sujet. In Jacques Allières et al, eds., Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni Badia i Margarit, Vol. 1, pp. 183-187.
 22. Chambon, Jean-Pierre. 1996. Touches régionales dans "Colin qui loue et despite Dieu en ung moments a cause de sa femme" (Tissier 2). Zeitschrift für romanische Philologie 112/3:387- 400.
 23. Chambon, Jean-Pierre. 1996. Pour l'étude linguistique des troubadours: traits amphizoniques dans la langue de Peire Cardenal. Revue de Linguistique Romane 60 (num. 237-238):73-109.
 24. Chambon, Jean-Pierre. 1996. Note sur les noms de famille méridionaux Chab(b)ert, Chabbal, Chabaud, Chatard, Xatard, Xammar et quelques autres. Travaux de linguistique et de philologie 34:81-108.
 25. Chambon, Jean-Pierre. 1997. Un catalanisme passé inaperçu: aocc. cavet 'sort de houe'. Revue des Langues Romanes 101:207-09.
 26. Compan, André. 1996. Étude sur quelques mots provençaux et niçois. L'Astrado 31:158-185.
 27. Cornagliotti, Anna. 1995. Il valdese. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 467-473.
 28. Czernilofsky, Barbara. 1997. Sprachpolitik und Sprachwirlichkeit im Aostatal. Europa Ethnica 54/3- 4:137-153.
 29. Dalbera, Jean-Philippe. 1996. La Base de données dialectales du "Thesaurus Occitan". Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:187-201.
 30. Dardel, Robert de. 1996. A la recherche du protoroman. Tübingen: Niemeyer. 182pp.
 31. Davies, Peter. 1997. Occitan Studies: Language [1995]. Year's Work in Modern Language Studies 57:242-291.
 32. Eygun, Joan. 1996. Memoria de las comunautats a cronica deu malastre: cronica d'Ogeu (1538) e de Santa Coloma (1653-1660). Textes Occitans 1:29-57.
 33. Eygun, Joan. 1996. Ensai d'inventari de las deliberacions imprimidas en occitan peus Estats de Bearn en segles XVII e XVIII. Textes Occitans 1:114-119.
 34. Fischer, Johann. 1995. Sprachkontakte in Okzitanien und Romanisch-Bünden. In Thomas Stauder and Peter Tischer, eds., Grenzüberschreitungen: Beiträge zum 9 Nachwuchskolloquium der Romanistik (Bonn:Romanistischer), pp. 17-25.
 35. Fossat, Jean Louis. 1997. Néologie dialectale et implantation en socioterminologie spatiale utile. Terminologies Nouvelles 16:7-32.
 36. Fréchet, Claudine. 1997. Dictionnaire du parler de la Drôme (Paris: Editions E& R), 185pp.
 37. Gallart i Bau, Josep. 1997. Llengües en contacte a perpinyà a finals del segle XIX: el vocabulari de les "Catalanades" d'un Tal. DAI (U. Atonoma de Barcelona).
 38. Gardy, Philippe. 1995. Traduction, traductibilité, équivalence: l'exemple occitan. In Equipe "18ème et Revolution", eds., Langages de la Révolution (1770-1815): Actes du 4ème Colloque international de lexicologie politique (Paris: Klincksieck), pp 31-40.
 39. Gardy, Philippe. 1995. Structures linguistiques et socio-linguistiques des Aventures du baron de Foeneste: La place de l'occitan. Albineana 6:209-225.
 40. Gardy, Philippe. 1996. Bernat Manciet: La paraula e sos dobles. Oc 40:42-43.
 41. Gardy, Philippe. 1996. Les Écrivains d'expression occitane de la seconde moitié du XXe siècle écrivent-ils en occitan? Ou: le "lien à la langue" comme fondement d'une écriture, l'exemple de Bernard Maciet. In Georg Kremnitz and Robert Tanzmeister, eds., Literarische Mehrsprachigkeit = Multilinguisme littéraire (Vienne: IFK), pp. 95-113.
 42. Gardy, Philippe. 1996. La Télévision régionale en occitan (Aquitaine, Midi- Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Val d'Aran): des sujets à la langue. In Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), pp. 267-286.
 43. Gardy, Philippe. 1996. L'écriture occitane contemporaine: une quête des mots. Paris: Harmattan. 290pp.
 44. Gea, Jean-Michel. 1995. Entre norme et usage: quelques formes surcomposées dans les lettres de deux soldats méridionaux de la Grande Guerre. Language and Society 71:65-85.
 45. Glessgen, Martin-Dietrich. 1995. Les Scriptae occitanes, IIIa. Provence. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 425-434.
 46. Glesgen, Martin-Dietrich & Max Pfister. 1995. Okzitanische Skriptaformen, I. Limousin/Périgord.. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 412-419.
 47. Glesgen, Martin-Dietrich & Max Pfister. 1995. Okzitanische Koine. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 909-919.
 48. Gourgaud, Yves. 1996. Limites de la langue occitan. CEPON (Bulletin du Centre per l'Estudi e la Promocion de l'Occitan Normat) 1:101-106.
 49. Green, Jonathon. 1997. Language: Polari. Critical Quarterly 39/1:127-131.
 50. Haines, John. 1997. Vers une distinction leu/clus dans l'art musico-poétique des troubadours. Neophilologus 81/3:341-347.
 51. Harris, Roy M. 1996. Observations on Language and Text in an Old Occitan Version of Bonaventura's Miracula. Romance Philology 49/4:429-449.
 52. Harvey, Ruth E. 1998. Marcabru, Aujatz de chan (PC 293,9): nouvelles questions. Zeitschrift für romanische Philologie 114/1:105-135.
 53. Javanaud, Pierre G. 1996. Un Coup d'oeil synoptique sur l'espace-temps occitan. Lemouzi 137:70- 78.
 54. Klingebiel, Kathryn. 1997. Occitan Linguistic Bibliography for 1996. Tenso 13:67-107.
 55. Klingebiel, Kathryn. 1998. Current Studies in Occitan Linguistics [1997]. The Comparative Romance Linguistics Newsletter (CRLN) 47/2: 29-41.
 56. Kunert, Hans Peter. 1997. L'infinitif dans l'occitan de Guardia Piemontese. Revue des Langues Romanes 101:167-175.
 57. Lafita, Jan. 1995. Les mots latins en ium. LigamDiGaM 6:17-22.
 58. Lafita, Jan. 1996. Enclisis e proclisis deus pronoms. LigamDiGaM 7:37-43.
 59. Lafita, Jan. 1996. Las Costumas de Montsauners: Problemas de lenga e de grafis gasconas. LigamDiGaM 8: 4-11.
 60. Lafita, Jan. 1996. Escriver -<r> en gascon. LigamDiGaM 8:36-43.
 61. Lafita, Jan. 1996. Proposicions: Per ua lenga populària. Oc 39:34-43.
 62. Lafita, Jan. 1996. Proposicions: Per ua lenga populària. LigamDiGaM 8:26-31.
 63. Lafita, Jan. 1996. Vocabulari. LigamDiGaM 7:27-32, 32-35.
 64. Lafont, Robert. 1995. Contacts de langues et épopée médiéval: le problème de la circulation oc-oïl. In Jacques Allières et al, eds., Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni Badia i Margarit, Vol. 1, pp. 511-529.
 65. Lafont, Robert. 1998. La chanson de Sainte Foi: texte occitan du XIe siècle. Geneve: Droz. 185pp.
 66. Lartiga, Halip. 1996. Lo gascon negue, parlar de la mar. LigamDiGaM 7:19-20.
 67. Laux, Christian. 1996. Trilinguisme latin-occitan-frances ce dels notaries d'Albiges. Lengas 39:37- 52.
 68. Lavalade, Yves. 1996. Règne animal et toponymie limousine. Clau lemosina 114:1-43.
 69. Lodge, Anthony R. 1995. Les Scriptae occitanes, II. Auvergne. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 420-424.
 70. Lodge, Anthony R. 1997. The Consular Records of Montferrand (Puy de Dome). In Stewart Gregory and D.A. Trotter, eds., De Mot en Mot: Aspects of Medieval Linguistics (Cardiff, Wales: U. of Wales Press), pp. 105-125.
 71. Marnette, Sophie. 1997. L'expression féminine dans la poésie lyrique occitane. Romance Philology 51/2:170-193.
 72. Martin, Jean Baptiste. 1997. Le Français regional: la variation diatopique du français de France. Française Moderne 65/1:55-69.
 73. Nougier, Paul. 1996. Essai d'inventaire de l'oeuvre écrite de Valere Bernard. Estudis Occitans 19:3-17.
 74. Okada, Machio. 1997. Se laissed au vers 832 de la Chanson de Guillaume: Un Emploi pronominal inconnu ou mal connu du verbe laissier et de son equivalent occitan laissar. Études de Langue et Littérature Françaises 150 (Japan:ELLF 70):3-15.
 75. Paden, William D. 1998. An Introduction to Old Occitan. New York: MLA. 610 pp.
 76. Perugi, Maurizio. 1998. Autoren- und Überlieferungsvarianten bei Marcabru 293,4 "Al Prim comens de l'invernaill" Zu V. 58 garaigno(n), garanno(n) "Hengst". Zeitschrift für romanische Philologie 114/2:258-268.
 77. Pfister, Max. 1997. L'avenir de la recherche lexicographique de l'ancien occitan. In Stewart Gregory and D.A. Trotter, eds., De Mot en Mot: Aspects of Medieval Linguistics (Cardiff, Wales:U. of Wales Press), pp. 161-171.
 78. Pic, François. 1996. Essai de bibliographie des éditions de correspondances occitanes littéraires et historiques du XIXe et XXe siècles: Éléments d'enquêtes préliminaires à une 'somme epistolaire occitane'. Lengas 39:99- 135.
 79. Poe, Elizabeth Wilson. 1998. Old Occitan/Old French tifeignon: Its Meaning and Its Etymology. Romance Philology 51/3:287-301.
 80. Quint, Nicolas. 1998. Le parler occitan alpin du pays de Seyne: Alpes-de-Haute-Provençe. Paris: Harmattan. 131pp.
 81. Ravier, Xavier. 1995. Dialectologie et analyse syntactique: sur le complément prépositionnel en occitan. In Jacques Allières et al, eds., Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni Badia i Margarit, Vol. 2, pp 199-213.
 82. Roux, Jean. 1996. Les nomes de lieux et la carte linguistique de la vallée de la Crempse. In La Vallée de la Crempse en Périgord: Actes du Colloque de Montreal et Mussidan, 9 et 10 de septembre 1995 (Federop: Amicale Laïque de Mussidan), pp. 47-60.
 83. Saunders, Gladys E. 1997. Language contact in the south of France from 1550 to 1789. In W. Wölck and A. De Houwer, eds., Recent studies in contact linguistics. pp 297-303.
 84. Selig, Maria. 1997. Zu den Anfangen der altokzitanischen Urkundenschriftlichkeit. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 27 (num. 108):24-44.
 85. Selig, Maria. 1996. Aneignungen der Schrift. Mediengeschichtliche Aspekte des romanischen Mittelalters. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 26 (num.103):6-19.
 86. Skärop, Povl. 1997. En oldfransk og en old occitansk morfologi. Hermes 19:69-74.
 87. Squillacioto, Paolo. 1995. 'Senher Dieu(s), que fezist Adam,' di Folchetto di Marsiglia e due versioni catalane. Studi Mediolatini e Volgari 41:127-164.
 88. Taupiac, Jacme. 1996. Gramatica occitana: Gramatica elementaria de l'occitan estandard. Institut D'Études Occitans. 64pp.
 89. Taylor, Jill. 1996. Sound Evidence, Speech Communities and Social Accents in Aix-en-Provence. Bern: Lang. 33pp.
 90. Taylor, Jill. 1996. La dynamique des voyelles nasales à Aix-en-Provence. Linguistique 32/1:79-90.
 91. Taylor, Jill. 1997. Voyelles nasales et norme locale à Aix-en-Provence. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain (Cours et documents) 23:369-373.
 92. Trotter, David. 1998. Some Lexical Gleanings from Anglo-French Gascony. Zeitschrift für romanische Philologie 114/1:53-72.
 93. Viaut, Alain. 1996. Langues d'Aquitaine: Dynamiques institutionnelles et patrimoine linguistique. Talence: Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. 310pp.
 94. Vircoulon, Jean. 1995. Poésie et chanson populaires foyennes au XIXe siècle. Garona 12:97-114.
 95. Wüest, Jakob. 1995. Les Scriptae occitanes, IIIb. Dauphinois. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 434-440.
 96. Wüest, Jakob. 1995. Les Scriptae occitanes, IV. Languedoc. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt, eds., Lexikon der romanistischen Linguistik, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebeite vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 441-450.
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (1999)
 1. Abaurre, Maria Bernadete; Charlotte Galves. 1998. As diferenças rítmicas entre o português europeu e o português brasileiro: Uma abordagem otimalista e minimalista. D.E.L.T.A. 14,ii:377-403.
 2. Abraham, Richard D. 1996. Exodus 3:14-15 and Portuguese syntax. General Linguistics 36,1-2:51.
 3. Abreu, Monica D. de; Cláudia Cardoso-Martins. 1998. Alphabetic access route in beginning reading acquisition in Portuguese: The role of letter-name knowledge. Reading and Writing, 10,2:85-104.
 4. Adachi, Nobuko. 1997. Language choice: An ethnographic study of the Nohon-shugi ideology and language maintenance of Japanese immigrants in Brazil. University of Toronto Ph.D. dissertation. DAI 59-06A:2084.
 5. Allen, Maria. 1996. The Portuguese legacy to the world. Linguist (U.K.) 35,1:16-17.
 6. Almeida Filho, J.C. P; John R. Schmitz. 1998. Glossário de Lingüística Aplicada: Português/Inglês, Inglês/Português. Campinas, S.P.: Pontes.
 7. Antunes, Francisco Pelicano; Maria Isabel Matos; Ana Paula Cleto. 1997. Português Mais: Para os Níveis Avançados de Português Língua Estrangeira. Porto: Porto Editora. 176 pp.
 8. Álvarez-Martínez, María Ángeles. 1997. El español y el portugués: Aspectos léxicos. Cuadernos Hispanoamericanos; Revista Mensual de Cultura Hispánica (Spain) 570:15-28.
 9. Alves, Ieda Maria. 1996. O conceito de neologia: Da descrição lexical à planificação lingüística. Alfa: Revista de Lingüística 40:11-16.
 10. Alves, Ieda Maria. 1996. Un projet terminologique: L'Observatoire de néologismes scientifiques et techniques du portugais du Brésil. Meta: Journal des Traducteurs (Canada) 41,2:255-258.
 11. Andrade, Ernesto d'. 1997. Some remarks about stress in Portuguese. In Martinez-Gil et al. (eds), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages. Washington: Georgetown UP. 694 pp, 343-358.
 12. Apovian, Charles; Datev Karabian. [1996] Pequeno Dicionário Português Armênio. São Paulo: Edicon. 383 pp.
 13. Arrojo, Rosemary. 1998. Os 'Estudos de Tradução' como área de pesquisa independente: Dilemas e ilusões de uma disciplina em (des)construção. D.E.L.T.A. 14,ii:423-454.
 14. Audubert, Albert. 1996. Gíria et argot: Dictionnaire d'argot brésilien (gíria)-argot français: Plus particulièrement des villes de São Paulo et Rio de Janeiro dans les années 1960 et 1970. Tubingen: Max Niemeyer Verlag. 202 pp.
 15. Augusto, Marina R.A. 1998. A interação dos traços Referencialidade e Factividade no processamento de estruturas con adjuntos adverbiais. D.E.L.T.A. 14,ii:277-293.
 16. Augusto, Marina R. A. 1998. As restrições de Ilha e a Teoria Gerativa: Resíduos para o programa minimalista. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:51-65.
 17. Azevedo, Teófilo de; Assis ngelo. c1996. Dicionário Catrumano: Pequeno Glossário de Locuções Regionais. [São Paulo]: Letras & Letras. 131 pp.
 18. Bacellar, Bernardo de Lima e Mello. 1996. Gramática Filosófica da Língua Portuguesa. Com introdução e notas pelo acadêmico correspondente, Amadeu Torres. Lisboa: Academia Portuguesa da História. (Originally published in 1783)
 19. Baptista, Marlyse. 1997. The morpho-syntax of nominal and verbal categories in Capeverdean Creole. Harvard University Ph.D. dissertation. DAI 58,5:1679.
 20. Barbosa, Jorge Morais. 1996. Sintemas verbais portugueses: Ir + infinitivo e haver de + infinitivo. Revista Portuguesa de Filologia 21:229-239.
 21. Barbosa, Lenise Pereira. 1995. Fonologia: A Fala Amazonense e sua Influência no Ensino de Inglês. Manus: UA. 199 pp.
 22. Barbosa, Maria Aparecida. 1996. Reflexions sémantiques sur l'article dans l'oeuvre léxicographique. Meta: Journal des Traducteurs (Canada) 41,2:259-64.
 23. Barbosa, Maria Lúcia Ferreira de Figueiredo. 1996. Estratégias de polidez em respostas e elogios. Trabalhos em Lingüística Aplicada 28:5-17.
 24. Barbosa, Plínio Almeida. 1996. At least two macrorhythmic units are necessary for modeling Brazilian Portuguese duration: Emphasis on automatic segmental duration generation. Cadernos de Estudos Lingüísticos 31:33-53.
 25. Basílio, Margarida. 1998. Morfológica e castilhamente: Um estudo das construções x-mente no português do Brasil. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:15- 25.
 26. Batalha, Graciete Nogueira. 1995. O Português Falado e Escrito pelos Chineses de Macau. [Macao]: Instituto Cultural de Macau. 27 pp.
 27. Baxter, Alan N; Dante Lucchesi; Maximiliano Guimarães. 1997. Gender agreement as a 'decreolizing' feature of an Afro-Brazilian dialect. Journal of Pidgin and Creole Languages 12,1:1- 57.
 28. Benites, Sônia Aparecida Lopes. 1996. A citação no discurso jornalístico. Trabalhos em Lingüística Aplicada 28:27-33.
 29. Bergstrom, Magnus; Neves Reis. 1997. Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa. Lisboa: Notícias Editorial. 478 pp.
 30. Betti, Maria Pia. c1997. Rimario e lessico in rima della Cantigas de Santa Maria di Alfonso X di Castiglia. Presentazione di Valeria Bertolucci Pizzorusso. Pisa: Pacini. 419 pp.
 31. Biderman, Maria Tereza Camargo. 1996. Frequency dictionary of contemporary Portuguese. Meta: Journal des Traducteurs (Canada) 41,2:275-278.
 32. Biderman, Maria Tereza Camargo. 1996. Léxico e vocabulário fundamental. Alfa: Revista de Lingüística 40:27-46.
 33. Biderman, Maria Tereza Camargo. 1998. O vocabulário fundamental no ensino do Português como segunda língua. In Silveira, pp. 73-91.
 34. Bisol, Leda. 1998. A nasalidade, um velho tema. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:27-46.
 35. Brito, Helena. 1998. Pronomes fracos nulos e lexicalizados: Das línguas verdadeiramente pro-drop ao Português do Brasil. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:77-91.
 36. Brito, L.P.L. 1997. À Sombra do Caos: Ensino de Língua X Tradição Gramatical. Campinas, S.P.: Mercado de Letras.
 37. Brito, Maria Filomena A. S. C. Pereira de. 1996. Antroponimia motivada: Harmonias e/ou dissonâncias. Revista Portuguesa de Filologia 21:325-358.
 38. Brooks, Patricia J.; Xiangdong Jia; Martin D.S. Braine; Maria da Graça Dias. 1998. A cross- linguistic study of children's comprehension of universal quantifiers: A comparison of Mandarin Chinese, Portuguese and English. First Language, 18,52:33.
 39. Cabelo, Ana Rosa Gomes. 1995 Construção do texto radiofônico: O estilo oral-auditivo. Alfa: Revista de Lingüística 39:145-152.
 40. Cagliari, Luiz Carlos; Gladis Massini-Cagliari. 1998. Quantidade e duração silábicas em português do Brasil. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:47-59.
 41. Callou, Dinah; João Moraes; Yonne Leite. 1998. Apagamento do R final no dialeto carioca: Um estudo em tempo aparente e em tempo real. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:61-72.
 42. Camacho, Roberto Gomes; Erotilde Goreti Pezatti. 1996. Nomes contáveis e não- contáveis. Alfa: Revista de Lingüística 40:59-74.
 43. Camacho, Roberto Gomes; Erotilde Goreti Pezatti. 1998. Repetição e coordenação. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:73-90.
 44. Campos, Maria Henriqueta Costa. 1997. Tempo, Aspecto e Modalidade: Estudos de Lingüística Portuguesa. Porto: Porto Editora. 207 pp.
 45. Cariello, Graciela. 1998. Literatura brasileira no ensino de Português-Língua Estrangeira. In SIPLE, 100-107.
 46. Carvalho, Nildemir Ferreira de. 1996. Estruturas semânticas no léxico do futebol. Alfa: Revista de Lingüística 40:75-102.
 47. Castilho, Ataliba T. de. 1998. A Língua Falada no Ensino de Português. São Paulo: Contexto.
 48. Castro, José Manuel de. 1997. Manual Prático de Ortografia. Lisboa: Platano Editora. 216 pp.
 49. Castro, José Manuel de. 1998. Novo Prontuário Ortográfico. Lisboa: Platano Editora. 480 pp.
 50. Castro, Vandersi Sant'ana. 1995. A harmonização vocálica na Bahia: Dados do APFB. Alfa: Revista de Lingüística 39:243-250.
 51. Celani, Maria Antonieta A. (org.) 1997. Ensino de Segunda Língua: Redescobrindo as origens. São Paulo: EDUC.
 52. Cerbasi, Donato. 1997. Las construcciones causativas del tipo hacer + infinitivo en español, portugués e italiano. Lingüística Española Actual 19,2:155-171.
 53. Contente, Madalena; João Magalhães. 1996. Aspects descriptifs contrastifs de la terminologie médicale. Alfa: Revista de Lingüística 9:101-107.
 54. Cook, Manuela. 1995. Portuguese in the Romance family. Linguist (U.K) 34,5:152-53.
 55. Corrêa, Letícia Maria Sicuro. 1998. Acessibilidade e paralelismo na interpretação do pronome sujeito e o contraste pro/pronome em português. D.E.L.T.A. 14,ii:295-329.
 56. Costa, Joaquim Ribeiro. 1997. Toponímia de Minas Gerais: Com Estudo Histórico da Divisão Territorial e Administrativa. 2a. ed. rev. e atualizada. Belo Horizonte: BDMG Cultural. 476 pp.
 57. Cunha, Maria Jandyra. 1998. O uso do diário na pesquisa etnográfica na sala de português como L2. In SIPLE, 54-62.
 58. Davies, Mark. 1996. A corpus-based approach to diachronic clitic climbing in Portuguese. Hispanic Journal, 17,1:93-111.
 59. Dell'Isola, Regina Lúcia Peret; Eliana Amarante de Mendonça Mendes. 1997. Reflexões sobre a Língua Portuguesa: Ensino e Pesquisa. Belo Horizonte: UFMG/Campinas, S.P.: Pontes. 177 pp.
 60. Dias, Luiz Francisco. 1996. Os Sentidos do Idioma Nacional: As Bases Enunciativas do Nacionalismo Lingüístico no Brasil. 1996. Campinas, S.P.: Pontes. 90 pp.
 61. Faingold; A. P. Grant. 1998. REVIEWS: Child language, creolization and historical change: Spanish in contact with Portuguese. Word, 49,3:422.
 62. Faria, Olímpia Soares de. 1997. O Nosso Falar Ilheu: Glossário de Termos, Provérbios, Crenças e Outras Histórias. Ilha de São Jorge, Açores. Angra do Heroismo, Açores: Edições BLU. 214 pp.
 63. Faria Filho, Luciano Mendes de; Ana Maria de Oliveira Galvão. 1998. Modos de Ler, Formas de Escrever: Estudos de História da Leitura e da Escrita no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica. 142 pp.
 64. Fávero, Leonor Lopes. 1996. As Concepções Lingüísticas no Século XVIII: A Gramática Portuguesa. Campinas, S. P.: Unicamp. 306 pp.
 65. Fávero, Leonor Lopes; Maria Lúcia da C.V. de O. Andrade; Zilda Gaspar Oliveira de Aquino. 1998. Discurso e interação: A reformulação nas entrevistas. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:91-103
 66. Fernandes Júnior, Alcebiades. 1995. Dialética da Língua Portuguesa: O Estudo do Raciocínio Aplicado e Estrutura da Língua. Campinas, S.P.: Copola. 648 pp.
 67. Ferreira, Itacira Araújo. 1998. Perspectivas interculturais na sala de aula de PLE. In Silveira, pp. 39-48.
 68. Filipe, Mário. 1998. A produção de materiais multimédia para Português Língua Estrangeira. In SIPLE, 38-43.
 69. Filipe, Mário. 1998. Novas tecnologias de informação e o ensino de PLE no limiar do Século XXI. SIPLE:3-9.
 70. Fonseca, Fernanda Irene, c1994. Gramática e Pragmática: Estudos de Lingüística Geral e de Lingüística Aplicada ao Ensino Português. Porto: Porto Editora. 191 pp.
 71. Fonseca, Joaquim; at al. (org.). 1998. A Organização e o Funcionamento dos Discursos: Estudos sobre o Português. Porto: Porto Editor. 3 vol.
 72. Fonseca, Suzana Carielo da. 1998. Lesão x sintoma: Uma questão sobre a causalidade. D.E.L.T.A. 14,ii:455-466.
 73. Franchi, Carlos; Esmeralda Vailati Negrão; Evani Viotti. 1998. Sobre a gramática das orações impessoais com ter/haver. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:105-131.
 74. Freire, Antônio. 1996. Técnicas de Expressão do Português. Braga: APPACDM Distrital de Braga. 215 pp.
 75. Frota, Sônia. 1997. On the prosody and intonation of focus in European Portuguese. In Martinez-Gil et al. (eds), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages. Washington: Georgetown UP. 694 pp, 359-392.
 76. Galli, Mariângela Peccioli. 1995. Enunciação e discursividade em enunciados do cotidiano. Alfa: Revista de Lingüística 39:131-143.
 77. Galves, Charlotte. 1998. Tópicos, sujeitos, pronomes e concordância no português brasileiro. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:19-31.
 78. Gil, Célia Maria Carcagnolo. 1995. Humor: Alguns mecanismos lingüísticos. Alfa: Revista de Lingüística 39:111-119.
 79. Gonçalves, Eduardo Brazão. [1996]. Dicionário do Falar Algarvio: Palavras, Expressões e Modos de Dizer ou de Pronúncia Usados Exclusivamente ou com Maior Frequência no Algarve: Particularidades fonéticas, morfológicas e sintáticas do falar algarvio. 2a. ed. aum. Faro: Algarve em Foco Editora. 200 pp.
 80. Gonçalves, Maria Filomena. 1996. Antigas ortografias portuguesas e paralexicografia no Século XVIII. Alfa: Revista de Lingüística 40:103-117.
 81. Guimarães, Fernando. 1996. Linguagem e Ideologia: Uma Abordagem desde Almeida Garrett a Jorge de Sena. 2a. ed., rev., e aum. Porto: Lello. 164 pp.
 82. Holt, David Eric. 1997. The role of the listener in the historical phonology of Spanish and Portuguese: An optimality-theoretic account. Georgetown University Ph.D. dissertation. DAI, 58- 11A:4253.
 83. Hutchinson, Amelia P; Janet Lloyd; Manuela Marujo. 1998. Portuguese: An essential grammar. Canadian Modern Language Review, 54,4:592.
 84. Hwang, Kyu-Hong. 1997. Nominative and default case checking in minimalist syntax. University of Washington Ph.D. dissertation. DAI, 58-08A:3107.
 85. Ignácio, Sebastião Expedito. 1996. A apresentação dos verbos num dicionário gramatical de usos. Alfa: Revista de Lingüística 40:119-128.
 86. Ilari, Rodolfo. 1998. Pela primeira vez, e suas complicaçõeas sintático- semânticas. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:133-153.
 87. Indursky, Freda. 1997. A Fala dos Quartéis e as Outras Vozes. Campinas, S.P.: Editora da Unicamp. 268 pp.
 88. Jensen, John B. 1998. Utilização de gravação de vídeo em sala de aula de Português como Língua Estrangeira. In SIPLE, 23-29
 89. Jensen, Jorgen Schmitt. 1998 O ensino do Português/Brasileiro na Dinamarca. In SIPLE, 9- 14. Kato, Mary A. 1998. Formas de funcionalismo na sintaxe. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:145- 168.
 90. Kato, Mary Aizawa. 1998. Tópicos como alçamento de predicados secundários. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:67-76.
 91. Keesom, C. H. A. 1997. Dicionário de Português-Neerlandês. Porto: Porto Editora. 526 pp.
 92. Klein, Susan. 1998. Mesmo and the NP in Brazilian Portuguese. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:93-102.
 93. Koch, Ingedore Villaça. 1998 Processos de referenciação na produção discursiva. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:169-190.
 94. Koch, Ingedore Villaça; K. S. M. Barros (orgs.). 1997. Tópicos em Lingüística de Texto e Análise da Conversação. Natal: EDUFRN.
 95. Koleff, Miguel Alberto; Marcelo Montes Pacheco. 1998. A língua estrangeira nos regionalismos nacionais: O ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa no segundo grau em Córdoba (Argentina). In SIPLE, 217-226.
 96. Konzen, Maura Pereira. 1998. O ensino-aprendizagem do Português/LE no curso de Letras da Universidad Nacional de Entre Ríos: UNER, Relato de Experiências. In SIPLE, 65- 73.
 97. Krieger, Maria da Graça; et al. 1996. Environmental law dictionary: From theory to practice. Meta: Journal des Traducteurs (Canada) 41,2:259-264.
 98. Levi, Joseph Abraham. 1998. O Dicionário Português-Chinês de Padre Matteo Ricci, S. J. (1552-1610): Uma Abordagem Histórico-Lingüística. New Orleans: UP of the South. 127 pp.
 99. Lieb, Rudolf. 1997. Kleines Glossar der aktuellen portugiesischen Polizeisprache Portugiesisch- Deutsch. Lebende Sprachen (Germany) 42,3:121-22.
 100. Lira, Solange de Azambuja; H.R. de Mello. 1997. The subject in Brazilian Portuguese. Language, 73,3:666.
 101. Lopes, Célia Regina dos Santos. 1998. Nós e a gente no português falado culto do Brasil. D.E.L.T.A. 14,ii:405-422.
 102. Lopes, Isabel. 1996. As formas do tipo cantava e cantaria e a dinâmica lingüística. Revista Portuguesa de Filologia 21:241-263.
 103. Lopes, L. P. da Moita. 1996. Oficina de Linguística Aplicada: A natureza social e educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras. 192 pp. (Coleção Letramento, Educação e Sociedade).
 104. Lopes, Nei. 1995[?]. Dicionário Banto do Brasil. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do R. J., Centro Cultural José Bonifácio. 277 pp.
 105. Lorenzino, Gerardo Augusto. 1998. The Angolar Creole Portuguese of São Tomé. City University of New York Ph.D. dissertation. DAI, 59-01A:151.
 106. Louceiro, Clenir; Emília Fereira; Elizabeth Ceita Vera Cruz. c1997. Sete Vozes: Léxico Coloquial do Português Luso-Afro-Brasileiro: Aproximações. Lisboa: LIDEL. 685 pp.
 107. Lucca, J. L. de. 1996. Dicionário Usual de Termos e Expressões Comerciais do MERCOSUL. Porto Alegre: Editora Sulina. 347 pp.
 108. Luft, Celso Pedro. 1998. Língua e Liberdade. 6a. edição. São Paulo: Ática. 110 pp.
 109. Luft, Celso Pedro; Lya Fett Luft. 1996. O Romance das Palavras: Uma História Etimológica e Semântica. São Paulo: Ática. 248 pp.
 110. Luz, Geraldo A. da. 1998. Inflected infinitive in Romance languages. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:7-17.
 111. Macêdo, Ana Cristina Pelosi silva de. 1998. Similarities and differences in categorization Behavior by Brazilian Portuguese and American English native speakers. D.E.L.T.A. 14,ii:467-481.
 112. Machado, A. R. 1998. O Diário de Leituras: A Introdução de um Novo Instrumento na Escola. São Paulo: Martins Fontes. (Série Texto e Linguagem)
 113. Machado, José Pedro. [1997] Ensaios Arábico-Portugueses. Lisboa: Editorial Notícias. 319 pp.
 114. Maia, Clarinda de Azevedo. 1996. Algumas reflexões sobre a disciplina 'História da Língua Portuguesa': Sua importância na formação de professores de português. Revista Portuguesa de Filologia, 21:421-445.
 115. Maia, Clarinda de Azevedo. 1997[?]. História do Galego-Português: Estado Lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o Século XIII ao Século XVI (Com referência à situação do galego moderno). [Lisbon]: Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Ciêntifica e Tecnológica/Distribuição Dinalivro-Audil.
 116. Maia, Marcus. 1997. The processing of object anaphora in Brazilian Portuguese. Recherches Linguistiques de Vincennes (France) 26:151-171.
 117. Maia, Marcus; Bruna Franchetto; Yonne de Freitas Leite; Marília Facó Soares; Marcia DamasoVieira. 1998. Comparação de aspectos da gramática em línguas indígenas brasileiras. D.E.L.T.A. 14,ii:349-375.
 118. Maier, Nicole Lynne. 1996. A minimalist account of Romance causatives. University of Iowa Ph.D. dissertation. DAI 57-05A:2020.
 119. Maier, Nicole. 1997. Causatives in Brazilian Portuguese. Cadernos de Estudos Lingüísticos, 33:83-96.
 120. Marroquim, Mário. 1996. A Língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco. 3a. ed. Curitiba: HD Livros Editora. 179 pp.
 121. Massoni, Maria Izabel de O. 1995. O riso diferente. Alfa: Revista de Lingüística 39:111-119
 122. Martelotta, Mário Eduardo; Sebastião Josué Votre; Maria Maura Cezário. 1996. Gramaticalização no Português do Brasil: Uma Abordagem Funcional. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/ UFRJ. 316 pp.
 123. Martinho, Ana Maria Mão-de-Ferro. 1995. A Língua Portuguesa em África: Educação, Ensino, Formação. Évora, Portugal: Pendor. 99 pp.
 124. Masello, Laura. 1998. A formação de professores de português no Uruguai. In SIPLE 76-82.
 125. Masello, Laura. 1998. Língua e culturas no quadro do Mercosul: O caso do Uruguai. In SIPLE, 147-153.
 126. Mejía, María Noemí Alfaro. 1998. Material didático do português/língua estrangeira para alunos hispano-falantes da Universidad Nacional Autónoma de México. In SIPLE, 30-37.
 127. Mello, Heliana Ribeiro de. 1997. The genesis and development of Brazilian vernacular Portuguese. City University of New York Ph.D. dissertation. DAI, 58-01A:149.
 128. Mendes, Eliane Amarante de Mendonça. 1998. Ensino do léxico português para hispano-falantes. In SIPLE, 132-137.
 129. Mey, Jacob L. 1998. As vozes da sociedade: Letramento, consciência e poder. D.E.L.T.A. 14,ii:331-348.
 130. Meyer, Rosa Marina de Brito; Vanise Gomes de Medeiros; Roberval Teixeira e Silva. 1998. Português e Espanhol: Fronteiras sintáticas. In SIPLE, 126-131.
 131. Milton, John. 1996. Literary translation theory in Brazil. Meta: Journal des Traducteurs (Canada) 41,2:196-207.
 132. Minas Gerais, Assembléia Legislativa, Escola do Legislativo. 1997. Glossário de Termos Parlamentares. [Belo Horizonte]: Assembléia. 3 vol.
 133. Mioto, Carlos. 1998. Tipos de negação. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:103-117.
 134. Miyaki, Nina A. Mabuchi. 1998. A leitura de textos humorísticos e irônicos no ensino de Português como Língua Estrangeira. In SIPLE, 89-99.
 135. Mkuti, Lukas Dominikus. 1996. Language and education in Mozambique since 1940: Policy, implementation, and future perspectives. The University of Arizona Ph.D. dissertation. DAI, 58- 01A:65.
 136. Morales-Front, Alfonso; D. Eric Holt. 1997. The interplay of morphology, prosody, and faithfulness in Portuguese pluralization. In Martinez-Gil et al. (eds), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages. Washington: Georgetown UP. 694 pp, 393-437.
 137. Morita, Marisa Kimie. 1998. (Re)Pensando sobre o material didático de PLE. In Silveira, pp. 59-72.
 138. Mota, Carlos A. 1998. The maintenance of Portuguese as a heritage language in Winnipeg (Manitoba). The University of Manitoba M.Ed. thesis. MAI, 37-02:501.
 139. Muller, Ana Lúcia. 1996. A estrutura do sintagma nominal com argumentos genitivos. Cadernos de Estudos Lingüísticos 31:71-89.
 140. Negrão, Esmeralda Vailati. 1997. Asymmetries in the distributuion of overt pronouns and empty categories in Brazilian Portuguese. In Black, James R. et. al (eds.) Clitics, Pronouns and Movement. Amsterdam: Benjamins. 375 pp., 217-235.
 141. Neto, F. 1997. Gender stereotyping in Portuguese children living in Portugal and abroad: Effects of migration, age, and gender. International Journal of Behavioral Development, 20,2:219.
 142. Neves, Maria Helena de Moura. 1997. A Gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes. 159 pp. (Série Texto e Linguagem)
 143. Neves, Maria Helena de Moura. 1996. A prática lexicográfica: Onde ciência e arte se encontram. Alfa: Revista de Lingüística 40:129-139.
 144. Neves, Maria Helena de Moura; Maria Luiza Braga. 1998. Hipotaxe e gramaticalização: Uma análise das construções de tempo e de condição. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:191-208.
 145. Noll, Volker. 1997. Portugiesische Sprachgeschichte: Das uvulare /r/. Zeitschrift für Romanische Philologie (Germany) 113,4:568-70.
 146. Oliveira, Marco Antônio de; Maria Luiza Braga. 1997. On focussing sentences in Brazilian Portuguese. In Gregory Guy et al. (eds.) Towards a Social Science of Language, II: Social Interaction and Discourse Structures. Amsterdam: Benjamins, 358 pp., 207-221.
 147. Ortiz, Zilda Volpe. 1998. Português para crianças de fala hispânica. In SIPLE, 171-174.
 148. Ostermann, Ana Cristina; Deborah Keller-Cohen. 1998. 'Good girls go to Heaven; Bad Girls...learn to be good': Quizzes in American and Brazilian teenage girls' magazines. Discourse & Society 9,4:531-558.
 149. Palácio, Adair; Denilda Moura. 1998 Ataliba Teixeira de Castilho: O homem, o professor e o lingüista. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:1-14.
 150. Pedroso, Sérgio Flores. 1998. O humor como veículo de acesso à transculturalidade no ensino de Português Língua Estrangeira. In SIPLE, 141-146.
 151. Pereira, Isabel. 1996. O acento de palavra em português: Algumas considerações. Revista Portuguesa de Filologia 21:265-85.
 152. Perini, Mário A.; Yara G. Liberato; Maria Elizabeth F. Saraiva; Lúcia Fulgêncio. 1998. Sobre a classificação das palavras. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:209-225.
 153. Pinto-Navas, Ana Luiza Gomes. 1998. Implications of alphabetical instruction on the development of phonological awareness. The University of Connecticut Ph.D. dissertation. DAI, 59-04B:1893.
 154. Piranha, Valdir. 1998. Esboço didático para a concordância dos tempos no subjuntivo. In SIPLE, 227-233.
 155. Plecinski, Jacek. 1996. Le tresor idiomatique du portugais: Problèmes de présentation et d'équivalence dicionairiques. Poznan: Uniwerssytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 132 pp.
 156. Poll, Bernhard. 1996. Portugiesische Kollokationen im Worterbuch: Ein Beitrag zur Lexikographie und Metalexikographie. Bonn: Romanistischer Verlag. 207 pp.
 157. Possenti, S. 1998. Os Humores da Língua. Campinas, S.P.: Mercado de Letras.
 158. Preti, Dino; Beth Brait. (org.) 1997. O Discurso Oral Culto. São Paulo: Humanitas Publicações FFLCH/USP. 173 pp. Série Projetos Paralelos, 2. Projeto NURC/SP-Núcleo USP.
 159. Redenbarger, Wayne J. 1997. Apocope and lenition in Portuguese. In Martinez-Gil et al. (eds), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages. Washington: Georgetown UP. 694 pp, 439-465.
 160. Resende, André de. 1996. As Antiguidades de Lusitânia. Introdução, tradução e comentário de R. M. Rosado Fernandes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 660 pp. (Facsimile of work originally published in 1593)
 161. Ribas, Oscar. [1997] Dicionário de Regionalismos Angolanos. Matosinhos [Portugal]: Contemporânea. 314 pp.
 162. Ribeiro, B. T.; P. M. Garcez (orgs). 1998. Sociolingüística Interacional: Antropologia, Lingüística e Sociologia em Análise do Discurso. Porto Alegre: AGE Ed.
 163. Rio-Torto, Graça Maria. 1996. Sistêmica e pragmática dos sufixos avaliativos. Revista Portuguesa de Filologia 21:203-228.
 164. Risso, Mercedes Sanfelice; Clélia Cândida A. Spinardi Jubran. 1998. O discurso auto-reflexivo: Processamento metadiscursivo do texto. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:227-242.
 165. Rodrigues, Maria da Conceição Carapinha. 1996. Pergunta e argumentação. Revista Portuguesa de Filologia 21:177-202.
 166. Rodrigues, Sara Viola. 1996. Translation quality: A Housian analysis. Meta: Journal des Traducteurs (Canada) 41,2:223-227.
 167. Rodrigues Filho, Ilson Wilmar; Renato Wendhausen. [1996] Dicionário de Regionalismos da Ilha de Santa Catarina (e Arredores). Florianópolis, S.C.: Lunardelli/Fundação Franklin Cascaes. 143 pp.
 168. Rojo, R. (org.) 1998. Alfabetização e Letramento. Campinas, S.P.: Mercado de Letras.
 169. Rosário, Lourenço Joaquim da Costa. 1996. Singularidades: Estudos Africanos. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. 248 pp.
 170. Rubino, Rejane B.; Julian M. Pine. 1998. Subject-verb agreement in Brazilian Portuguese: What low error rates hide. Journal of Child Language, 25,1:35.
 171. Salies, Tânia Mara Gastão. 1997. Texts as image-schemas: A crosslinguistic analysis of discourse in the light of cognitive linguistics. Oklahoma State University Ph.D. dissertation. DAI, 59-02A:0473.
 172. Sampaio, João; Barbara McIntyre; Esmênia Simões Osborne. 1997. Colloquial Portuguese of Brazil: The complete Course for Beginners. New York: Routledge.
 173. Sampaio, Mário Arnaud. 1995. Palavras Indígenas no Linguajar Brasileiro. Porto Alegre: Sagra-D.C. Luzzatto Editores. 153 pp.
 174. Sancier, Michele L.; Carol A. Fowler. 1997. Gestural drift in a bilingual speaker of Brazilian Portuguese and English. Journal of Phonetics 25,4:421-436.
 175. Santos, Carlos Pinto dos; Orlando Neves. 1997. Dicionário Obsceno da Língua Portuguesa. Lisboa: Bicho da Noite. 161 pp.
 176. Santos, Raquel Santana. 1998. A fonologia fornecendo pistas sobre a sintaxe: O caso dos objetos nulos. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:169-179.
 177. Scaramucci, Matilde V. Ricardi. 1998. Proficiência em leitura em LE: Implicações para o ensino e avaliação. In SIPLE, 83-89.
 178. Schmidt-Radefeldt, Jurgen; Dorothea Schurig. 1997. Dicionário dos Anglicismos e Germanismos na Língua Portuguesa. Frankfurt am Main: T. Ferrer de Mesquita. 298 pp.
 179. Schmitt, Cristina Job. 1996. Aspects and the syntax of noun phrases. University of Maryland College Park Ph.D. dissertation. DAI, 57-10A:4350.
 180. Schnell, Frank R. 1997. Discurso e malentendidos 'interculturais' em português e alemão no âmbito empresarial. Trabalhos em Lingüística Aplicada 29:37-50.
 181. Scida, Emily Elizabeth. 1998. The inflected infinitive in the Romance languages. Cornell University Ph.D. dissertation. DAI, 59-04A:1141.
 182. Signorini, I. (org.) 1998. Lingua(gem) e Identidade: Elementos para uma Discussão no Campo Aplicado. Campinas, S.P.: Mercado de Letras; FAPESP; FAEP/UNICAMP.
 183. Sikanski, Nilmara Soares. 1998. Interrogatives Q- do português brasileiro moderno: Quadro geral. Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:119-129.
 184. Silva, David James. 1997. The variable deletion of unstressed vowels in Faialense Portuguese. Language Variation and Change 9,3:295-308.
 185. Silva, David James. 1998. Vowel lenition in São Miguel Portuguese. Hispania 81:166-178.
 186. Silva, Rosângela Souto. 1998. Pragmatic competence and transferability: Native and non- native speakers of Portuguese. University of Illionis at Urbana-Champaign Ph.D. dissertation. DAI 59-11A:4127.
 187. Silveira, Regina Célia Pagliuchi (org). 1998. Português Língua Portuguesa: Perspectivas. São Paulo: Cortez. 119 pp. [Herein designated Silveira]
 188. Silveira, Regina Célia Pagliuchi. 1998. Aspectos da identidade cultural brasileira para uma perspectiva interculturalista no ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira. In Silveira, pp. 17-37.
 189. Silveira, Regina Célia Pagliuchi. 1998. Aspectos fonéticos e fonológicos relevantes no ensino de português para falantes do espanhol. In SIPLE, 108-125.
 190. Simon, Maria Lúcia Mexias. 1996. O Falar da Escravidão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 136 pp.
 191. SIPLE: Sociedade Internacional de Português-Língua Estrangeira. 1998. Anais do Primeiro Congresso da SIPLE, 24 e 25 de novembro de 1998 [sic for 1997]. Niterói: UFF, Instituto de Letras. 260 pp. [Individual papers listed here In SIPLE]
 192. Sobral, Raymundo Mário. [1996] Dicionário Papachibe: A Língua Paraense. 2a. ed. [Belém]: Gráfica Santo Antônio.
 193. Sonntag, Eric. c1996. Intonation und Sprachgeographie: Untersuchungen zum Spanischen und Portugiesischen Uruguays. Munster: Nodus. 300 pp.
 194. Sousa, Renato Borges de. 1998. O Professor de PLE e as variantes da língua. In SIPLE, 14- 20.
 195. Souza e Silva, Neide de. 1998. O uso de recursos da mídia impressa e eletrônica na produção de material didático de PLE. In SIPLE, 43-53.
 196. Souza e Silva, Maria Cecília Pérez de; Mercedes Fátima de Cunha Crescitelli. 1998. Retomando a interrupção. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:243-254.
 197. Spanoghe, Anne-Maria. 1996. Elementos para uma interpretação discursiva do possessivo português. Verba: Anuário Galego de Filoloxia (Spain) 23:67-82.
 198. Tapazdi, Judit; Giampaolo Salvi. 1998. A oração condicional no português falado em Portugal e no Brasil. D.E.L.T.A. 14, no. Especial:255-267.
 199. Thurgood, Elzbieta; Graham Thurgood. 1996. Aspect, tense, or Aktionsart? The Particle Ja in Kristang (Malacca Creole Portuguese). Journal of Pidgin and Creole Languages 11,1:45-70.
 200. Trouche, Lygia Maria Gonçalves. 1998. Português língua estrangeira: Quem ensina? In SIPLE, 62-65.
 201. Turazza, Jeni Silva. 1998. O léxico em línguas de interface: Dificuldades de aquisição de vocabulário. In Silveira, pp. 93-119.
 202. Tyson-Ward, Sue; Robert Krueger. 1997. Portuguese verbs and essentials of grammar. Modern Language Journal, 81,2:272.
 203. Urbano, Hudinilson. 1998. O seu trabalho está bom, mas... D.E.L.T.A. 14, no. Especial:269- 276.
 204. Vasconcellos, Carolina Michaelis de. 1996. A Saudade Portuguesa: Divagações Filológicas e Literarhistóricas em Volta de Inês de Castro e do Cantar Velho "Saudade Minha Quando tt Veria?" Seguido do ensaio, "Pedro, Inês e a fonte dos amores." Lisboa: Guimarães. 156 pp.
 205. Vilhena, Tomás Ramires Pereira de. 1997. Le vocabulaire du Président Mário Soares, 1986-1990. Paris: H. Champion. 272 pp.
 206. Viotti, Evani. 1998. Uma história sobre 'ter'e 'haver.' Cadernos de Estudos Lingüísticos 34:41-50.
 207. Weston, Rosemary E. 1997. Syllabic phenomena in Spanish and Portuguese. University of Massachusetts Ph.D. dissertation. DAI, 58-09A:3501.
 208. Wetzels, W. Leo. 1997. The lexical representation of nasality in Brazilian Portuguese. Probus (Netherlands) 9,2:203-32.
 209. Xatara, Cláudia Maria. 1995. O resgate das expressões idiomáticas. Alfa: Revista de Lingüística 39:195-210.
 210. Xavarino, J. H. [1995?] Las raíces de Iberia en la toponimia de España e Portugal. Málaga: Edinford.
 211. Ziegler, Arne. 1998. Word length in Portuguese texts. Journal of Quantitative Linguistics, 5,1- 2:115-120.
 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1999)

GENERAL

 1. Siller-Runggaldier, Heidi, and Paul Videsott. 1998. Rätoromanische Bibliographie 1985-1997 (Romanica Aenipontana XVII). Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens- Universität. pp. viii, 150.
FRIULIAN
 1. Asociatsiòn "El Truoi." 1996-1997. Dizionario italiano - friulano/friulano - italiano. Ditsionari talian -furlan/furlan - talian. Pordenone: Sartor. 284 pp.
 2. Begotti, Pier Carlo. 1996. La memoria toponomastica della romanità nel Medioevo pasianese, in Cleonice Tirone and Pier Carlo Begotti, eds., Pasiano in età romana. Ricerche archeologiche e toponomastiche (Pasiano di Pordenone: Comune di Pasiano di Pordenone), pp. 49- 60.
 3. __________. 1996. Nave. Il nome e la storia, in Fabio Metz, ed., Per la storia di Nave (Nave di Fontanafredda: Parrochia di San Antonio Abate), pp. 9-12.
 4. __________. 1995. I nomi di luogo, la geografia e la storia, in Pier Carlo Begotti, ed., Torre. Storia civile e religiosa dalle origini all'Ottocento (Torre di Pordenone: Associazione "Il Castello"), pp. 11- 44.
 5. __________. 1997. Le voci fluenti: gli idronimi liventini, in Giuseppe Marson, ed., Il fiume Livenza (Treviso: Canova), pp. 239-246.
 6. __________, and Francesco Vecchies. 1996. I nomi di luogo, in Pier Carlo Begotti and Francesco Vecchies, eds., Ghirano e Villanova nella storia. Paesi tra due fiumi (Ghirano e Villanova di Prata: Pro Loco), pp. 40-52.
 7. Benincà, Paola, and Laura Vanelli. 1995. Il plurale palatale in friulano: saggio di analisi autosegmentale, in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 25-46.
 8. Benincà, Paola, and Piera Rizzolatti. 1996. Note quattrocentesche inedite in un Laudario dei Battuti di Pordenone. Annotazioni linguistiche, in Il Quattrocento nel Friuli occidentale. Atti del convegno (Pordenone, 3.4.12.1993) (Pordenone: Biblioteca dell'Immagine), pp. 237-252.
 9. Bonifacio, Marino. 1996. Cognomi di origine friulana a Trieste, in Istria e in Slovenia. Sot la Nape 48: 39-43.
 10. Borsatti, Bianca, et al. 1996. Vocabolario clautiano. Udine: Campanotto. 316 pp.
 11. Bugliatto, Mauro. 1997. I nomi di luogo a Teôr. Sot la Nape 49: 63-81.
 12. Castellarin, Benvenuto. 1997. Antroponomastica del Comune di Pocenia. Toponomastica nel territorio del Comune di Pocenia, in Pocenia (Comune di Pocenia. Latisana: La Bassa), pp. 203-229.
 13. Castellarin, Benvenuto. 1995. Toponimi nel territorio comunale di Pramaggiore: Repertorio antropomastico, in Pramaggiore. Le origini, la storia, le tradizioni, la cultura (Pramaggiore: Latisana; La Bassa), pp. 124-144.
 14. Cinausero, Barbara. 1996-1997. La toponomastica di un'area di confine romanzo-germanica: il comune di Pontebba. Tesi di laurea Udine. 312 pp.
 15. Cjanton, Lelo. 1995. Grafia friulana: fatti e misfatti. La Panarie, 105-106: 15-21.
 16. Cortelazzo, Manlio et al. 1996. I problemi della grafia unitaria friulana. Rivista italiana di dialettologia 20: 175-180.
 17. Costantini, Enos. 1997. Noterelle onomastiche in margine al "Dizionario dei cognomi italiani." Sot la Nape 49: 97-103.
 18. Desinan, Cornelio Cesare. 1995 I toponimi friulani nella poesia di P. P. Pasolni, in Gianfranco Ellero, ed., Ciarsarsa. San Zuan Viluta Versuta. - 72n Congres (24.9.95) (Udine: Societât Filologjche Furlane), pp. 313-318.
 19. __________. 1995. Osservazioni sulla toponomastica del Canale di Gorto, Memorie Storiche Forogiuliesi 75: 135-188.
 20. __________. 1996. San Michele e la toponomastica di Cervignano. Memorie Storiche Forogiuliese 76: 155-166.
 21. __________. 1997. Toponomastica napoleonica. Sot la Nape 49: 23-26.
 22. Doria, Mario. 1995. Su alcuni friulanismi lessicali specifici del tergestin antico, in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 95-102.
 23. Frau, Giovanni. 1995. Un caso friulano di paraetimologia multipla (stracéis con forme similari) e una parola rumena di presunta origine slava (streasina), in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 113-119.
 24. ___________. 1995. Friulano romaníe et alia, in Coman Lupu and Lorenzo Renzi, eds., Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dumitrescu e Alexandru Niculescu (Padova: Unipress), pp. 571-582.
 25. __________. 1997. La nota linguistica. Agenda friulana 21, passim.
 26. __________. 1995. La parlata friulana di Cesarsa, in Gianfranco Ellero, ed., Ciasarsa. San Zuan Viluta Versuta - 72n Congres (24.9.95) (Udine: Societât Filologjche Furlane). pp. 275-280.
 27. Iliescu, Maria. 1995. Le conditionnel frioulan, in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 159- 166.
 28. Mascialino, Rita. 1996. Lingue a confronto: il friulano, idioma della diglossia o del bilinguismo? La Panarie 111: 35-38.
 29. __________. 1996. Lingue a confronto: sul rapporto fra lingue maggiori e regionali nella traduzione. La Panarie 109-110: 27-33.
 30. Nazzi, Gianni, and Luca Nazzi. 1997. Dizionario Friulano. Italiano-Friulano. Friulano-Italiano. Milano: Vallardi. 256 pp.
 31. Nazzi, Gianni, and Giancarlo Ricci. 1995. La flôr des dètulis. Dizionario fraseologico Italiano Friulano. Udine: Institût di Studis Furlans; Benvenuto. 244 p.
 32. Pascolini, Caterina. 1995. Sulla lingua delle Poesie a Cesarsa di Pier Paolo Pasolini, in Gianfranco Ellero, ed., Ciasarsa. San Zuan Viluta Versuta - 72n Congres (24.9.95) (Udine: Societât Filologjche Furlane). pp. 319-326.
 33. Pellegrini, Giovan Battista. 1995. Due commenti alle carte dell'ASLEF (il 'mallo' ed il 'gheriglio'), in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 237-244.
 34. Pellegrini, Rienzo. 1995. Due componimenti di Giovan Battista Donato (1534-1604), in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 245-252.
 35. Petris, Nerio. 1995. La toponomastica del Comune di Casarsa, in Gianfranco Ellero, ed., Ciasarsa. San Zuan Viluta Versuta - 72n Congres (24.9.95) (Udine: Societât Filologjche Furlane). pp. 281-312.
 36. Pittana, Angelo, and Lionello Baruzzini. 1996. La nomencladurers dai animâi Codroipo: Institût ladin-furlan "Pre C. Placeran. 79 pp.
 37. Puntin, Maurizio. 1997. La toponomastica dell'anno mille nel basso Friuli: le genti e i paesaggi naturali, in Gruppo Archeologico Aquileiese, ed., Poppone, l'età d'oro del Patriarcato d'Aquileia. Catalogo della mostra di Aquileia "l'Erma di Bretschneider, pp. 165-173.
 38. __________. 1995. La toponomastica antica di Fiumicello e dintorni, ovvero fra Aquileia e le acque dell'Isonzo, in Giorgio Milocco, ed., Flumisel. Mariano del Friuli, pp. 37-60.
 39. Rizzolatti, Piera. 1996. Dal focolare al caminetto. Sot la Nape 48: 7-14.
 40. __________. 1996. Di cà da l'aga. Itinerari linguistici nel Friuli occi-dentale. Pordenone: Concordia sette. 210 pp.
 41. __________. 1995. Friulano e veneto a Pordenone, in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 261-268.
 42. __________. 1995. La parlata di Camino e delle sue frazioni. Una varietà "concordiese" della sinistra del Tagliamento, in Camino al Tagliamento. Storia e Memoria (Codroipo; Udine), pp. 119-132.
 43. __________. 1996. La parlata di Claut tra veneto e friulano. Problemi e nuove ipotesi, in Bianca Borsatti et al., eds. Vocabolario clautiano (Udine: Campanotto), pp. 15-112.
 44. __________. 1995. Sul friulano ont e le denominazioni del burro nell'Italia nord-orientale, in Coman Lupu and Lorenzo Renzi, eds., Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dumitrescu e Alexandru Niculescu (Padova: Unipress), pp. 649-661.
 45. Vanelli, Laura. 1995. Il friulano prindi 'lunedí' nel panorama romanzo, in Coman Lupu and Lorenzo Renzi, eds., Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dumitrescu e Alexandru Niculescu (Padova: Unipress), pp. 675-693.
 46. __________. 1997. Friuli., in Martin Maiden and Mair Parry, eds., The Dialects of Italy (London and New York: Routledge), pp. 279-285.
 47. Vicario, Federico. 1996. Per la definizione della categoria dei verbi analitici in friulano. Archivio Glottologico Italiano, 81: 177-206.
 48. __________. 1996. Una predica in friulano del 1840. Sot la Nape 48: 65-76.
 49. __________. 1997. I verbi analitici in friulano. Milano: Angeli. 327 pp.
 50. Zamboni, Alberto. 1995. Friul. smelte e smilz , it. smilzo , in Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste: Università degli Studi di Trieste; Edizioni Ricerche, pp. 329-332.
LADIN
 1. Anderlan-Obletter, Amalia. 1997. La vedla massaría da lauré alalergia, te tublá y te cësa. San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin 'Micurà de Rü." 251 pp.
 2. Ascoli, Graziadio Isaia. 1996 and 1997. Saggi ladini (3: Sezione centrale della zona ladina), in Ciacere in trentin 4, pp. 5-11, and 5, pp. 4-9. (reimpression).
 3. Bacher, Nikolaus. 1995. Versuch einer deutsch-ladinischen Sprachlehre. Ladinia 19: 1-304.
 4. Bauer, Roland. 1996. Ladinia Dolomitica. Alto Adige/Südtirol. Rivista Italiana di Dialettologia 20: 237-251.
 5. __________. 1996. Strumenti e metodi di rilevamento per la raccolta dei datidi ALD I, in Edgar Radtke and Harald Thun, eds., Neue Wege der romanischen Geolinguistik. Akten des Symposiums zur empirischen Dialektologie (Heidelberg/Mainz, 21.-24.10.1991) (Kiel: Westensee), pp. 445-453.
 6. Belardi, Walter. 1997. Studi ladini XXI. Casi di "medietas" e di contrad-ditorietà semantiche nella storia del lessico ladino sellano, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band I, pp. 53-61.
 7. __________. 1996. Studi Ladini XXIII. Il "Cuintet Antich" di Mateo Taibon. Roma: Dipartimento di Studi Glottoantropologici dell'Università di Roma "La Sapienza."
 8. Comitato del Vocabolario delle Regole d'Ampezzo. 1997. Vocabolario Italiano-Ampezzano. Edito a cura della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti. 602 pp.
 9. Craffonara, Lois. 1997. Art. 166: Ladinen, in Hans Goebl et al., eds., Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/ Linguistique de Contact (Berlin and New York: de Gruyter 2), pp. 1383-1398.
 10. __________. 1996. Ladinische Beichzettel aus dem vorigen Jahrhundert. Ladinia 20: 151-161.
 11. Croatto, Enzo. 1995. Alcune caratteristiche del lessico cadorino, in Giovan Battista Pellegrini, ed., Saggi dialettologici in area Italo-Romanza (Padova: Centro Studio per la Dialettologia "O. Parangèli"), pp. 111-152.
 12. Elwert, Wilhelm Theodor. 1997. Ladinisch pinch (pink) 'Föhre,' in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band I, p. 171.
 13. Ettmayer, Karl von. 1995. Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag zum oberitalienischen Vokalismus. Die zugrundeliegenden Dialektmaterialen. Neu herausgegeben von Hans Goebl. San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin "Micurà de Rü", IV. 304 pp.
 14. Goebl, Hans. 1996-97. L'Atlas linguistique du ladin central et des dialectes limitrophes (première partie, ALD I). Cahiers de l'Institut Linguistique de Louvain, 22-23, pp. 276-279.
 15. __________. La convergence entre les fragmentations géo-linguistiques et géo- génétiques de l'Italie du Nord. RLiR 60: 25-49.
 16. __________. 1995. Geolinguistische "mental maps." Zum Problem der subjektiven Dialektverwandtschaft (anhand einer Fallstudie zu Ladinen), in Karl Sornig et al., eds., Linguistics with a Human Face: Festschrift für Norman Denison zum 70. Geburtstag (Graz: Institut für Sprachwissenschaft), pp. 97-111.
 17. __________. 1996. L'informatisation de l'Atlas linguistique du ladin central: le point de vue du dialectologue, in Georges Moracchini, ed., Bases de données linguistiques: conceptions, réalisations, exploitations. Actes du Colloque International (Corte, 11-14.10.1995) (Corte: Université de Corse), pp. 213-220.
 18. __________. 1995. Un nouvel atlas linguistique des Alpes centrales: l'Atlas linguistique du ladin des Dolomites (ALD), in Departament de Filologia Catalana, ed., Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona: Universidad de Barcelona, Departament de Filologia Catalana 1), pp. 295-312.
 19. Kramer, Johannes. 1995. Fremde Strukturen in dachsprachenlosen Dialekten, in Wolfgang Viereck, ed., Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses (Bamburg, 29.7.-4.8.1990), Band 4: Soziolinguistische Variation: Bilinguismus, Multilinguismus, Sprachkontakt, Sprachvergleich) (Stuttgart: Steiner), pp. 213-223.
 20. Kuen, Heinrich. 1995. Ladinisch/Le ladin, in Günter Holtus et al., eds, Lexicon der Romanistischen Linguistik, II, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zum Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 61-68.
 21. Mastrelli, Anzilotti, Giulia. 1995. I dialetti dell'alta Val di Sole, in Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi. Atti del convegno internazionale di studi (Trento, 21- 23.10.1993) (Tübingen: Niemeyer), pp. 15-23.
 22. __________. 1995. Termini geografici dialettali dell'Alta Val di Sole. Studi Trentini 74: 3-46.
 23. Mischí, Giovanni. 1997. Der Einzug des Ladinischen in die Liturgie. Der Schlern 71: 545- 548.
 24. Oleinek, Susanne. 1995. Die panladinische Schriftkoiné "Ladin Dolomitan" im Spannungsfeld zwischen kommunikationsorientierter Modern-isierung und lokalistischen Sprachkonservatismus. Salzburg: Diplomarbeit. 223 pp.
 25. Pellegrini, Giovan Battista. 1995. Noterelle di etimologia dolomitica, in Anna Bochnakowa and Stanislaw Widlak, eds., Munus amicitiae. Studia linguistica in honorem Witlodi Manczak septuagenarii (Cracoviae: Universitas Iagellonica), pp. 119-127.
 26. Pellegrini, Giovan Battista. 1996. Noterelle linguistiche di oronimia dolomitica, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag, 3 (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band III, pp. 181-188.
 27. Pfister, Max. 1996. Privilegierte und unterprivilegierte sprachliche Minderheiten in Südtirol und im östlichen Oberitalien, In Roland Marti, ed., Sprachenpolitik in Granzregionen/Politique linguistique dans les régions frontalières/Language Policy in Border Regions/Polityka pograniczach (Saarbrücken: SDV), pp. 183-203.
 28. Plangg, Guntram A. 1995. Südbairisches Superstrat in der fassanischen Toponomastik, in Departament de Filologia Catalana, ed., Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona: Universidad de Barcelona, Departament de Filologia Catalana 1), pp. 127-137.
 29. Salvi, Giampaolo. 1997. Ladin, in Martin Maiden and Mair Parry, eds. The Dialects of Italy (London and New York: Routledge), pp. 286-294.
 30. Suani, Carlo. 1995. La prefissazione verbale nel ladino dolomitico. Tesa di laurea. Roma. 78 + 96 pp.
 31. Videsott, Paul. 1997. Das ladinische Sprachplanungsprojekt SPELL. Tiroler Chronist 67: 25-29.
 32. __________. 1996. Wortschatzerweiterung im Ladin Dolomitan. Ladinia 20: 163-173.
 33. Vigolo, Maria Teresa. 1995. Aggiunte alle denominazioni delle malattie di animali in area veneta e ladina, in Giovan Battista Pellegrini, ed., Saggi dialettologici in area Italo-Romanza (Padova: Centro Studio per la Dialettologia "O. Parangèli"), pp. 243-255.
ROMANSH
 1. Arnold, Martin. 1995. Rumantschs vulein restar. Ist die vierte Landes-sprache zu retten? Hangar 21: 29-35.
 2. Baur, Arthur. 1996. Allegra genügt nicht! Rätoromanisch als Herausforderung für die Schweiz. Chur: Bündner Monatsblatt. 179 pp.
 3. Blanke, Huldrych. 1995. La prosa sutsilvana da Giuseppe Gangale. Annalas da la Societad Retorumantscha 108: 61-67.
 4. Dicziunari Rumantsch Grischun. Chur: Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun.
 5. 1995. Faszikel 121: INQUAL - INSCHNUIR, pp. 257-320;
 6. 1995. Faszikel 122: INSCHNUIR - INSTAR, pp. 321-384;
 7. 1995. Faszikel 123: INSTAR - INTANT, pp. 385-448;
 8. 1995. Faszikel 124: INTANT - INTERIM, pp. 449-512;
 9. 1996. Faszikel 125: INTERIM - INTOPPAR, pp. 513-576;
 10. 1996. Faszikel 126: INTOPPAR - INTSCHESS, pp. 577-640;
 11. 1996. Faszikel 127: INTSCHESS - INVESTIR I, pp. 641-704;
 12. 1997. Faszikel 128: INVESTIR I - INVOLAR, pp. 705-768.
 13. Egloff, Peter. 1995. Orsal e harabet. Stirbt das Rätoromanisch? Turicum 6: 50-51.
 14. Fischer, Johann. 1995. Sprachkontakte in Okzitanen une Romanisch-Bünden, in Thomas Stauder and Peter Tischer, eds., Grenzüber-schreitungen. Beiträge zum 9. Nachwuchskolloquium der ROmanistik (Bonn: Romanistischer Verlag), pp. 17-25.
 15. Gangale, Giuseppe. 1996. Bericht über meine Sprachuntersuchungen im rätoromanisch-glotten Gebiet. Annalas da la Societad Retorumantscha 109: 27-48.
 16. Gloor, Daniela, et al. 1996. Fünf Idiome - eine Schriftsprache? Die Frage einer gemeinsamen Schriftsprache im Urteil der romanischen Bevölkerung. Chur: Bündner Monatsblatt. 141 pp.
 17. Gross, Manfred, et al. 1996. Rätoromanisch. Facts & Figures. Chur: Lia Rumantscha. 64 pp.
 18. Liver, Ricarda. 1996. Dieus pertgiri! - Per l'amur da Diu! Zur angeblicken Erhaltung einer Kasusopposition im Bündnerromanischen, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band II, pp. 87-97.
 19. __________. 1995. Bündnerromanisch/Le romanche, in Günter Holtus et al., eds, Lexicon der Romanistischen Linguistik, II, 2: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zum Renaissance (Tübingen: Niemeyer), pp. 68-81.
 20. Plangg, Guntram. 1996. Familiennamen in Westtirol. Tiroler Heimat 60: 229-240.
 21. __________. 1997. Spígl;a(ta) und Verwandtes aus dem Räto-romanischen, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band I, pp. 173-183.
 22. Riatsch, Clà. 1995. Der Komiker und die Puristen. Mehrsprachigkeit une Sprachzensur im Werk von Casper Po (1856-193 6). Versanrs 27: 165-183.
 23. Solèr, Clau. 1997. Art. 230: Rätoromanische Schweiz, in Hans Goebl et al., eds., Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/ Linguistique de Contact (Berlin and New York: de Gruyter), pp. 1879-1886.
 24. __________. 1996. Le romanche, perspectives sociolinguistiques, in L'Etat des langues en Suisse (Neuchâtel: Institut Romande de Recherches et de Documentation Pédagogique), pp. 31-39.
 25. Tomaschett, Carli. 1996. Orts- und Flurnamen als Zeugen bäuerlicher Siedlungen. Jahrbuch 1995 der HistorischenGesellschaft von Graubünden, pp. 239-256.
 26. Varga, Drazen. 1995. Création d'une langue - rumantsch grischun. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensa, pp. 181-190.
 27. Widmer, Ambros. 1996. Nums da famiglia, in Clemens Pally et al., eds., Val Medel (Cunaglia: Ediziuns Val Medel), pp. 355-356.
 28. Wunderli, P. 1996. Surselvisch ei: Polysemie oder Homonymie?, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band II, pp. 99-114.
 
ROMANCE: Thomas D. Cravens, University of Wisconsin-Madison (1999)
 1. Banniard, Michel. 1997. Du latin aux langues romanes. Paris: Nathan.
 2. Bigalke, Rainer. 1996. Zur Diachronie des Arbeitsbegriffs im Galloromanischen, Italienischen und Rumänischen: Unter Berücksichtigung des Spät- und Mittellateinischen. Osnabrück: Rasch.
 3. Birken-Silverman, Gabriele. 1998. Ethnische Vorurteile unter semantischen und pragmatischen Aspekten. Die `Zigeuner' in Wörterbucheinträgen und im Pressediskurs. Zeitschrift für romanische Philologie 114:177-98.
 4. Blake, Robert J., Diana L. Ranson, and Roger Wright, eds. 1999. Essays in Hispanic Linguistics dedicated to Paul M. Lloyd. Newark, DE: Juan de la Cuesta.
 5. Blanche-Benveniste, Claire, and André Valli, eds. 1997. L'intercompréhension: Le cas des langues romanes. Paris: Le Français dans le Monde.
 6. Blanchet, Philippe. 1998. Calice, calisson, calzone, chausson ... et tutti quanti: point sur une étymologie difficile entre métaphore et symbolique. Zeitschrift für romanische Philologie 114:447-61.
 7. Brugger, Gerhard. 1998. Expletive auxiliaries. In Schwegler, Tranel and Uribe-Etxebarria, eds., 41- 51.
 8. Bullock, Barbara E. 1998. The myth of equivalence: Where two lights do not make a long. In Lema and Treviño, eds., 53-70.
 9. Calabrese, Andrea. 1998. Some remarks on the Latin case system and its development in Romance. In Lema and Treviño, eds., 71-126.
 10. Castillo, Juan Carlos. 1998. A syntactic account of perfective and possessive verb selection in Romance languages. In Lema and Treviño, eds., 159-74.
 11. Dahmen, Wolfgang, et al., eds. 1998. Neuere Beschreibungsmethoden der Syntax romanischer Sprachen. Tübingen: Narr.
 12. Espósito, Anthony P. 1999. Italian niente < NE INDE: An Aragonese analog. In Blake, Ranson and Wright, eds., 237-52.
 13. Gather, Andreas. 1999. Die morphologische Struktur französischer und spanisicher verbaler Parasynthetika. Zeitschrift für romanische Philologie 115:79-116.
 14. Gawelko, Marek. 1999. Classification des langues romanes et pouvoir explicatif des critères. Zeitschrift für romanische Philologie 115:20-44.
 15. Gess, Randall S. 1998. Alignment and sonority in the syllable structure of Late Latin and Gallo- Romance. In Lema and Treviño, eds., 193-204.
 16. Giorgi, Alessandra, and Fabio Pianesi. 1997. Tense and aspect: From semantics to morphosyntax. New York: Oxford University Press.
 17. Herman, József. 1998. La chronologie de la transition: un essai. In Herman and Mondin, eds., 5-26.
 18. Herman, József, and Luca Mondin, eds. 1998. La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola rotonda di linguistica storica, Università Ca' Foscari di Venezia, 14-15 giugno 1996. Tübingen: Niemeyer.
 19. Jensen, Frede. 1997. On syntactic phonetics in Romance. Romania 115:541-47.
 20. Jordán-Cólera, Carlos. 1999. De las teóricas evoluciones romónicas del latín INSULA: iscla, isca, e isla. Zeitschrift für romanische Philologie 115:45-55.
 21. Kato, Mary Aizawa. 1999. Strong and weak pronominals in the null subject parameter. Probus 11:1- 37.
 22. Kayne, Richard S. 1999. Prepositional complementizers as attractors. Probus 11:39-73.
 23. Klein, Franz-Josef. 1998. Mehr als nur ein Argot-Phänomen. Zur Rolle der konvergierenden Bedeutungsentwicklung in der Geschichte des lateinisch-romanischen Wortschatzes. Zeitschrift für romanische Philologie 114:414-37.
 24. Kramer, Johannes. 1998. Warum die Alltagssprache des 6. Jh. nicht zur Literatursprache wurde. In Herman and Mondin, eds., 27-40.
 25. ------. 1999. Sind die romanischen Sprachen kreolisiertes Latein? Zeitschrift für romanische Philologie 115:1-19.
 26. Lema, José, and Esthela Treviño, eds. 1998. Theoretical analyses on Romance languages: Selected papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVI), Mexico City, 28-30 March, 1996. Amsterdam: Benjamins.
 27. Longa, V‘ctor, Guillermo Lorenzo, and Gemma Rigau. 1998. Subject clitics and clitic recycling: Locative sentences in some Iberian Romance languages. Journal of Linguistics 34:125-64.
 28. Loporcaro, Michele. 1998. Syllable structure and sonority sequencing: Evidence from Emilian. In Schwegler, Tranel and Uribe-Etxebarria, eds., 155-70.
 29. Lurati, Ottavio. 1998. Dal discorso repressivo al discorso mitico: il caso di paese della cuccagna, país de cucaña, pays de cocagne. Revue de linguistique romane 62:5-19.
 30. Martínez-Gil, Fernando. 1998. On the spelling distinction b vs. u/v and the status of spirantization in Old Spanish. In Lema and Treviño, eds., 283-316.
 31. Meisterfeld, Bernhard. 1998. Numerus und Nominalaspekt: Eine Studie zur romanischen Apprehension. Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 293. Tübingen: Niemeyer.
 32. Minervini, Laura. 1998. Il mare come mezzo di diffusione linguistica: la circolazione in area italiana della voce catalana aiòs. Zeitschrift für romanische Philologie 114:599-605.
 33. Noll, Volker. 1998. Spanisch und Romanisch im 9. Jahrhundert. Zeitschrift für romanische Philologie 114:662-65.
 34. Posner, Rebecca. 1998. Romance linguistics in the nineties. Romance Philology 51:326-35.
 35. Sampson, Rodney. 1999. Nasal vowel evolution in Romance. Oxford: Oxford University Press.
 36. Schwegler, Armin, Bernard Tranel, and Myriam Uribe-Etxebarria, eds. 1998. Romance linguistics: Theoretical perspectives. Selected papers from the 27th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVII), Irvine, 20-22 February, 1997. Amsterdam: Benjamins.
 37. Selig, Maria. 1998. Sprachgeschichte und Geschichte der Schriftkultur. Einige Bermerkungen zum Übergang vom Latein zu den romanischen Sprachen. In Herman and Mondin, eds., 41-51. Tübingen: Niemeyer.
 38. Silva-Villar, Luis. 1998. Morphology and syntax of Romance imperatives: An incomplete history. Probus 10:115-38.
 39. Squartini, Mario. 1998. Verbal periphrases in Romance: Aspect, actionality, and grammaticalization. Berlin: Mouton de Gruyter.
 40. Stefenelli, Arnulf. 1998. La base lexicale des langues romanes. In Herman and Mondin, eds., 53-65.
 41. Torrego, Esther. 1998. The dependencies of objects. Cambridge, MA: MIT Press.
 42. Turley, Jeffrey S. 1997. The renovation of Romance reflexives. Romance Philology 51:15-34.
 43. Varvaro, Alberto. 1998. Documentazione ed uso della documentazione. In Herman and Mondin, eds., 67-76.
 44. Werner, Heinz. 1998. Artikelentstehung und Verlust der Kasusflexion in der Romania im Licht eines modifizierten word-and-paradigm-Modells. Zeitschrift für romanische Philologie 114:381-413.
 45. Wireback, Kenneth J. 1999. The relation between lenition, the strong word boundary, and sonorant strengthening in Ibero-Romance. In Blake, Ranson and Wright, eds., 155-72.
 46. Wolf, Heinz Jürgen. 1998. Das Etymon lat. caprificus und der langsame Fortschritt etymologischer Forschung. Zeitschrift für romanische Philologie 114:438-46.
 47. Wright, Roger. 1998. Il latino: da madrelingua nativa a lingua straniera. In Herman and Mondin, eds., 77-85.
 48. ------. 1999. Periodization and how to avoid it. In Blake, Ranson and Wright, eds., 25-41.
 49. Wüest, Jakob. 1998. Pour une linguistique historique non linéaire: les formes analytiques du latin. In Herman and Mondin, eds., 87-98.
 50. Zamboni, Alberto. 1998. Cambiamento di lingua o cambiamento di sistema? Per un bilancio cronologico della transizione. In Herman and Mondin, eds., 99-127.
 
RUMANIAN: Dorin Uritescu, York University, Toronto
Vasile Valentin Latiu, Universitatea de Vest, Timisoara (1999)
 1. Arvinte, Vasile. 1998. Denumiri pentru limbile Romaniei de sud-est. Limba si literatura 42(1):5-20.
 2. Avram, Andrei. 1995. Originea alternantei [á] ~ [a] în flexiunea substantivelor de tipul scara, parte. Fonetica si dialectologie 14:11-21.
 3. ------. 1997. Contributii etimologice. Academia Româna, Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan". Etymologica 1. Bucuresti: Editura Univers Enciclopedic.
 4. Avram, Mioara. 1997. Gramatica pentru toti. Editia a II-a. Bucuresti: Humanitas.
 5. ------. 1997. Vocabularul actual al limbii române. Limba si literatura româna 26(3):3-5.
 6. ------. 1998. Noutati reale si noutati aparente în vocabularul românesc actual. Limba si literatura 22(1):21-39.
 7. Barbu, Ana-Maria, and Emil Ionescu. 1996. Teorii gramaticale contemporane: gramatica centrilor de sintagma. Limba româna 45(1-6):31-55.
 8. Barindi, Mauro. 1995. Una particolarità sintattica della lingua del folclore rumeno. In Lupu and Renzi 1995:293-312.
 9. Beis, Stamatis. 1996-1997. La disparition du génitif-datif en aroumain de Metsovo. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 22-23(3-4 & 1-2):217-222.
 10. Bejan, Dumitru. 1997. Gramatica limbii române (compendiu). Cluj: Editura Echinox.
 11. Beltechi, Eugen, Ioan Faiciuc and Nicolae Mocanu. 1997-1998. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Banat. Sub conducerea lui Petru Neiescu. Vol. II, 1997; Vol. III, 1998. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 12. Bidu Vranceanu, Angela. 1996. Sufix. Sufixare. Sufixoid. Prefix. Prefixoid. Limba si literatura 41(2):47-50.
 13. Bigalke, Rainer. 1996. Zur Diachronie des Arbeitsbegriffs im Galloromanischen, Italienischen und Rumänischen: Unter Berücksichtigung des Spät- und Mittellateinischen. Bramsche: Rasch.
 14. Borbely, Anna. 1995-1996. Attitudes as a Factor of Language Choice: A Sociolinguistic Investigation in a Bilingual Community of Romanian-Hungarians. Acta Linguistica Hungarica 43(3-4):311-321.
 15. Borchin, Mirela. 1995. Particularitati morfosintactice ale semiauxiliarelor de modalitate. Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte Filologice. 33:53-60.
 16. Borcila, Mircea. 1995. Stil si expresivitate poetica. Despre temeiurile contributiei teoretice a lui Stefan Munteanu. Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte Filologice. 33:61-70.
 17. Brâncus, Grigore. 1995. Cercetari asupra fondului traco-dac al limbii române. Bibliotheca Thracologica VIII. Bucuresti : Editura Carotrading.
 18. ------. 1995. Argumente lingvistice pentru continuitatea româneasca la nordul Dunarii. Limba si literatura 40(2):5-15.
 19. Bulgar, Gheorghe. 1994. Dictionar de sinonime. Bucuresti : Editura Palmyra.
 20. ------. 1996. Un congres al latinitatii în România preconizat de Odobescu în 1878. Limba si literatura 41(2):89-90.
 21. Bulgar, Gheorghe, and Nicolae Felecan. 1995. Dictionar de omonime. Bucuresti : Editura Vox.
 22. Campos, Hector. 1995. Full and Reduced Clitics in Megleno-Romance. Probus 7(3):247-278.
 23. Carageani, Gheorghe. 1995. L'aromeno e la romanità occidentale. In Lupu and Renzi 1995:35-51.
 24. ------. 1977. Giuliano Bonfante e i suoi studi sulla lingua romena. Studi Italo-Romeni 1(1): 91-102.
 25. Caragiu-Marioteanu, Matilda. 1995. Païen, chrétien et ortodoxe en aroumain. In Lupu and Renzi 1995:52-73.
 26. ------. 1996.Un dodecalog al aromânilor sau 12 adevaruri incontestabile, istorice si actuale asupra aromânilor si asupra limbii lor. Post-Scriptum. In Djuvara 1996:168-183.
 27. ------. 1997. Dictionar aromân (macedo-vlah). A-D. Bucuresti: Editura Enciclopedica.
 28. Chitoran, Ioana. 1995. Prominence vs. Rythm: The Predictability of Stress in Romanian. In Zagona 1995:47-58.
 29. Chivu, Gheorghe. 1997. Civilizatie si cultura. Consideratii asupra limbajului bisericesc actual. Conferintele Academiei Române. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 30. Cinque, Guglielmo, and Giuliana Giusti, eds. 1995. Advances in Roumanian Linguistics. Linguistik Aktuell / Linguistics Today 10. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
 31. Ciobanu, Georgeta. 1996. The English Element in the Romanian Language. Suvremena Lingvistika 22(1-2):635-641.
 32. Ciompec, Georgeta. 1995. Aspekte der grammatischen Kategorie der Komparation in der gegenwärtigen rumänischen Sprache. In Lupu and Renzi 1995:74-85.
 33. Ciutacu, Sorin. 1996-1997. Linguistic Aspects of Causality. Analele Universitatii din Timisoara (Seria Stiinte filologice) 34-35:11-30.
 34. Coltun, Gheorghe. 1998. Categoria timpului în cadrul verbelor-elemente de baza ale frazeologismelor verbale. Limba româna (Chisinau) 8(3):43-47.
 35. Copceag, Dumitru. 1998. Tipologia limbilor romanice (în comparatie cu limbile germanice si slave). Cluj: Editura Clusium.
 36. Cornilescu, Alexandra. 1995. Rumanian Genitive Constructions. In Cinque and Giusti 1995:1-54.
 37. Coseriu, Eugenio. 1994. Limba româna în fata Occidentului. De la Genebrardus la Hervas. Contributii la istoria cunoasterii limbii române în Europa occidentala. Lingua et traditio. Bibliotheca Romanica. Cluj-Napoca : Editura Dacia.
 38. ------. 1994. Lingvistica din perspectiva spatiala si antropologica: trei studii. Cu o prefata de Silviu Berejan si un punct de vedere editorial de Stelian Dumistracel. Chisinau: Editura Stiinta.
 39. ------. 1995. Introducere în lingvistica. Traducere în limba româna de Elena Ardeleanu sI Eugenia Bojoga. Cuvânt înainte de Mircea Borcila. Colectia Theoria. Cluj-Napoca: Editura Echinox.
 40. ------. 1996. Lingvistica integrala. Interviu cu Eugeniu Coseriu realizat de Nicolae Saramandu. Bucuresti: Editura Fundatiei Culturale Române.
 41. ------. 1997. Sincronie, diacronie si istorie. Problema schimbarii lingvistice. Versiune în limba româna de Nicolae Saramandu. Bucuresti: Editura Enciclopedica.
 42. Crasoveanu, Dumitru. 1996. Observatii privind infinitivul prezent al unor verbe din conjugarea a II-a. Limba româna 45(1-6):22-27.
 43. Costachescu, Adriana. 1995. La relation adversative en italien et en roumain. In Lupu and Renzi 1995:464-490.
 44. Cvasnîi Catanescu, Maria. 1996. Limba româna. Origini si dezvoltare. Studiu. Antologie de texte românesti vechi. Explicatii. Glosar. Bibliografie. Bucuresti : Editura Humanitas.
 45. Dahmen, Wolfgang. 1995. Die süddanubischen Varianten des Rumänichen im Kontakt mit Nachbarsprachen. In Viereck 1995:163-171.
 46. David, Doina. 1995. Model latin si convergenta romanica în procesul reromanizarii românei literare. Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte Filologice. 33:75-88.
 47. Diaconescu, Ion. 1992. Sintaxa limbii române. 1. Unitatile sintactice. 2. Relatiile sintactice. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti.
 48. Dimitrescu, Florica. 1995. Dinamica lexicului românesc "ieri si azi". Cluj-Napoca: Clusium; Bucuresti: Logos.
 49. Ditvall, Coralia. 1998. Sur l'expression du génitif de tot roumain en langue ancienne et moderne. Revue Romane 33(1):7-38.
 50. Djuvara, Neagu, ed. 1996. Aromânii. Istorie. Limba. Destin. Bucuresti: Editura Fundatiei Culturale Române.
 51. Dobrovie-Sorin, Carmen. 1993. The Syntax of Rumanian. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 52. ------. 1995. Clitic Clusters in Rumanian: Deriving Linear Order from Hierarchical Structure. In Cinque and Giusti 1995:55-81.
 53. ------. 1995. Syntactic Configurations and Reference: Se/Si in Romance. In Zagona 1995:73-86.
 54. Dominte, Constantin. 1995. Esquisse de caractérisation typologique de la négation roumaine. Balkan Studies 36(1):5-10.
 55. Dragos, Elena. 1995. Elemente de sintaza istorica româneasca. Colectia Akademos. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica.
 56. Draganu, Nicolae. 1998. Compunerea cuvintelor în limba româna. Traducere din limba maghiara de Maria Király si Gabriela Ekes-Grün. Editie îngrijita de Sergiu Drincu si Maria Király. Studiu introductiv si Indice de Sergiu Drincu. Timisoara: Editura Amphora.
 57. Drincu, Sergiu. 1998. Derivarea cu prefixe: de la latina la româna. Timisoara: Editura Amphora.
 58. Dumistracel, Stelian, Doina Hreapca, Ion-Horia Bîrleanu. 1997. Ancheta dialectala ca forma de comunicare. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 59. Dumitrescu, Domnita. 1995. On the Syntactic Structure and Discourse Function of Multiple Constituent Repetitive and Nonrepetitive Questions in Romanian. In Lupu and Renzi 1995:86-114.
 60. ------. 1996. Rhetorical vs. Nonrhetorical Allo-Repetition: The Case of Romanian Interrogatives. Journal of Pragmatics 26(3):320-354.
 61. Dumitrescu, Domnita, and Pascual José Masullo. 1996. Romanian and the Non-Nominative Subject Parameter. In Aspects of Romance Linguistics: Selected Papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIV, March 10-13, 1994, ed. Claudia Parodi, Carlos Quicoli, Mario Saltarelli and Maria Luisa Zubizarreta, 213-226. Washington, DC: Georgetown UP.
 62. Dumitrescu, Domnita, and Mario Saltarelli. 1996. Los adjetivos en el sintagma nominal: Posición y predicación. Signo and Seña 5:23-60.
 63. Dyer, Donald L. 1996. The Making of the Moldovian Language. In Studies in Moldovan. The History, Culture, Language and Contemporary Politics of the People of Moldova, ed. Donald L. Dyer, 89-109. East European Monographs, no. CDLIV. New York: Boulder.
 64. Felecan, Nicolae. 1995. Dictionar de paronime. Bucuresti : Editura Vox.
 65. Felix, Ji?i. 1995. Asimetrie între continut si expresie la articolul românesc. In Lupu and Renzi 1995:115-121.
 66. Ferro, Teresa. 1995. Câteva probleme ale romanizarii Daciei (aspecte putin cunoscute sau insuficient reliefate în lucrarile de specialitate). Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte filologice. 35:99-110.
 67. ------. 1996. Aspecte "balcanice" din limba româna; convergente pe plan romanic. Limba si literatura 41(1):17-27.
 68. ------. 1996-1997. Limba româna si dialectele italiene meridionale : concordante ipotetice sau reale? Analele Universitatii din Timisoara (Seria Stiinte filologice) 34-35:119-131.
 69. Flaux, Nelly. 1996-1997. Les noms collectifs. Analele Universitatii din Timisoara (Seria Stiinte filologice) 34-35:31-45.
 70. Florea, Ion A. 1995-1996. Onomastica personala neogreaca si modernizarea antroponimiei românesti. Analele Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Serie noua. e. Lingvistica. 41-42:103-118.
 71. Foarta, Maria. 1995. Timpul muzicii si timpul poeziei. In Király, Drincu and Funeriu 1995:171-178.
 72. Frau, Giovanni. 1995. Un caso di paraetimologia multipla (straceis con forme similari) e una parola rumena di presunta origine slava (streasina). In Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato, 113-120. Trieste: Fac. di Lett. & Filol., Univ. degli Studi di Trieste.
 73. Fratila, Vasile. 1994. Contributii lingvistice. Timisoara : Editura de Vest.
 74. ------. 1995. De nouveau sur les toponymes du Banat: áscura et calcadza. In Lupu and Renzi 1995:122-131.
 75. Funeriu, Ionel. 1998. Eseuri lingvistice antitotalitare. Cursuri / Studii universitare. Timisoara: Editura Marineasa.
 76. Gaitanaru, Stefan. 1994. Subiectul si propozitia subordonata subiectiva. Pitesti : Editura Tip-Nasta.
 77. ------. 1995. Contexte diagnostice ale partilor de vorbire. Pitesti : Editura Juventus.
 78. ------. 1996. Sistemul comparatiei în româna contemporana. Limba româna 45(1-6):19-22.
 79. Ghetie, Ion. 1994. Introducere în dialectologia istorica româneasca. Bucuresti : Editura Academiei Române.
 80. ------. 1995. În legatura cu reconstituirea limbii române din sec. al XII-lea-al XV-lea. Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte Filologice. 33:145-148.
 81. Ghetie, Ion, Gheorghe Chivu, Mariana Costinescu, C. Frâncu, Mirela Teodorescu. 1997. Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780). Coordonator Ion Ghetie. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 82. Gierling, Diana. 1977. Clitic Doubling, Specificity and Focus in Romanian. In Clitics, Pronouns and Movement, ed. James R. Black and Virginia Motapanyane, with an Introduction by Anders Holmberg, 63-85. In the series Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science IV. Amsterdam: Benjamins.
 83. Giosu, Stefan. 1995-1996. Sinonime ale verbului a (se) naste. Analele Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Serie noua. e. Lingvistica. 41-42:55-63.
 84. Giusti, Giuliana. 1995. Heads and Modifiers among Determiners: Evidence from Rumanian. In Cinque and Giusti 1995:103-125.
 85. ------. 1995. Lo statuto categoriale del morfema infinitivale a in romeno alla luce di un' analisi contrastiva tra lingue romanze e germaniche. In Lupu and Renzi 1995:132-148.
 86. Goicu, Viorica. 1995. Elemente crestine în lexicul si onomastica româneasca. In Király, Drincu and Funeriu 1975:223-232.
 87. Grosu, Alexander. 1995. Overt and Null Operators in French and Romanian. In Tendances récentes en linguistique française et générale (volume dédié à David Gaatone), ed. Hava Bat Zeev Shyldkrot and Lucien Kupferman, 201-210. Amsterdam: Benjamins.
 88. ------. 1995. Free Relatives with 'Missing Prepositions' in Rumanian and Universal Grammar. In Cinque and Giusti 1995:127-160.
 89. Groza, Liviu. 1996. Le problème du mot français en roumain : quelques aspects de l?accommodation sémantique des emprunts lexicaux. Analele Universitatii din Bucuresti (Limba si literatura româna) 45:3-12.
 90. ------. 1996. Despre jocurile de cuvinte în frazeologia limbii române. Limba si literatura 41(2):32-36.
 91. ------. 1996. Parallélismes phraséologiques franco-roumains: Le cas des expressions "demander l'aman" et "faire des salamalecs". Revue de Linguistique Romane 60(239-340):403-412.
 92. Gutu Romalo, Valeria. 1997. Nou si vechi în româna actuala. Limba si literatura 42(3-4): 5-9.
 93. Haase, Martin. 1995. Tense, Aspect and Mood in Romanian. In Tense Systems in European Languages, II, ed. Rolf Thieroff, 135-152. Linguistische Arbeiten. Tübingen: Niemeyer.
 94. Hazy, Stefan. 1997. Predicativitatea: determinare contextuala analitica. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
 95. Hristea, Theodor. 1997. Tipuri de calc în limba româna. Limba si literatura 42(3-4):9-29.
 96. Iacob, Niculina. 1997. Aspecte morfologice ale limbii române literare în texte religioase din a doua jumatate a secolului al XVII-lea Psaltirea în versuri--Dosoftei si Psaltirea din Biblia de la Bucuresti. Limba româna (Chisinau) 8(1-2):189-200.
 97. Iancu, Victor. 1996. Limba si rostire româneasca, ieri si azi. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
 98. Ilie, Cornelia. 1998. The Ideological Remapping of Semantic Roles in Totalitarian Discourse, or, How to Paint White Roses Red. Discourse and Society 9(1):57-80.
 99. Iliescu, Maria. 1995. Sau, sa ou lui, ei en roumain contemporain. In Lupu and Renzi 1995:162-172.
 100. ------. 1977. Etymologie und Konnotation: Wörter griechischer Herkunft in der rumänischen Umgangssprache. In Kontinuität und Innovation: Studien zur Geschichte der romanischen Sprachforschung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Festschrift für Werner Bahner zum 70. Geburstag, ed. Gerda Hassler and Jürgen Storost, 325-334. Münster: Nodus.
 101. Ionescu-Ruxandoiu, Liliana. 1995. Conversatia--structuri si strategii. Sugestii pentru o pragmatica a românei vorbite. Bucuresti : Editura ALL.
 102. ------. 1995. Notes sur quelques formes de la deixis dans le daco-roumain parlé. In Lupu and Renzi 1995:173-181.
 103. ------. 1996. Structuri sociale si forme de expresie lingvistica. Limba si literatura 41(1):11-16.
 104. Irimescu, Ileana. 1995. Câteva contributii privind influenta limbii române asupra graiurilor svabesti din Banat. In Király, Drincu and Funeriu 1995:251-257.
 105. Irimia, Dumitru. 1997. Gramatica limbii române. Iasi: Editura Polirom.
 106. Király, Francisc, Sergiu Drincu and Ionel Funeriu, eds. 1995. G. I. Tohaneanu 70. Volum omagial. Timisoara: Editura Amphora.
 107. Kova?ec, August. 1995. Neki apelativi i vlastita imena istrorumunjskog podrijetla u sredisnjoj Istri. Folia Onomastica Croatica 4:75-87.
 108. Kramer, Johannes. 1995. Fremde Strukturen in dachsprachenlosen Dialekten. In Viereck 1995:213-223.
 109. Lindgren, Lauri. 1996. Marturii despre limba româna ale carturarului suedez Georg Stiernhielm. Limba româna 45(1-6):85-91.
 110. Lindstedt, Jouko. 1998. On the Balkan Linguistic Type. Studia Slavica Finlandensia 15:91-103.
 111. Lombard, Alf. 1995. Destinul limbii latine în Rasarit. Limba si literatura 40(3-4):5-14.
 112. Lupu, Coman, and Lorenzo Renzi, eds. 1995. Studi rumeni e romanzi. Omaggio a Florica Dimitrescu e Alexandru Niculescu. 1: Linguistica, etnografia, storia rumena. Padova: UNIPRESS.
 113. Magni, Elisabeta. 1995. Il neutro nelle lingue romanze: Tra relitti e prototipi. Studi e Saggi Linguistici 35:127-178.
 114. Manoliu-Manea, Maria. 1993. Gramatica, pragmasemantica si discurs. Bucuresti : Editura Litera.
 115. ------. 1995. Genetic Congruence versus Areal Convergence: The Misfortune of Latin AD in Romanian. In Selected Papers from 11th International Conference on Historical Linguistics (Los Angeles, 16-20 Aug. 1993), ed. Henning Anderson, 269-281. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science Series 4 0304-0763. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.
 116. ------. 1995. Co-Extension without Co-Intension, with Special Reference to Romance Endophoric Expressions. In Reference in Multidisciplinary Perspective: Philosophical Object, Cognitive Subject, Intersubjective Process, ed. Richard A. Geiger, 299-314. Hildesheim: Olms.
 117. ------. 1996. Inalienability and Topicality in Romanian: Pragma-Semantics of Syntax. In The Grammar of Inalienability: A Typological Perspective on Body Part Terms and the Part-Whole Relation, ed. Hilary Chappell and William McGregor, 711-743. Empirical Approaches to Language Typology 14. Berlin: Mouton de Gruyter.
 118. Marin, Maria, and Iulia Margarit. 1995. Glosar dialectal Muntenia. Partea a II-a. D-L. Fonetica si dialectologie 14:149-273.
 119. Mayer, Harvey E. 1997. Balts and Carpathians. Lituanus 43(2):22-30.
 120. Metea, Alexandru. 1998. Limba româna de la A la Z. Timisoara: Editura Helicon.
 121. Mihaescu, Doru. 1995. Néologismes et régionalismes nordiques dans les livres imprimés à Bucarest en 1678-1693. Revue roumaine de linguistique 40(1-3):75-83.
 122. Mihaescu, H. 1993. La romanité dans le sud-est de l'Europe. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 123. Mihaila, Gheorghe. 1996. B. Kopitar i nekotorye voprosy slaviano-rumynskoi filologii. In Kopitarjev zbornik: Mednarodni simpozij v Ljubljani, 29 junij do 1 julij 1994: Jernej Kopitar in njegova doba: Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti, ed. Joze Toporisic, 353-362. Obdobja 15. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 124. Mocanu, Nicolae. 1995. Situatia actuala a labialelor în subdialectul banatean. In Lupu and Renzi 1995:182-192.
 125. Moroianu, Cristian. 1997. Dublete etimologice ? sincronie si diacronie. Limba si literatura 42(2):20-27.
 126. Motapanyane, Virginia. 1995. NP-Movement from Finite Clauses in Rumanian. In Cinque and Giusti 1995:161-170.
 127. Munteanu, Dan. 1996. Casos de interferencias españolas en el habla de los rumanos residentes en España. Lingüística Española Actual 18(1):137-150.
 128. Munteanu, Eugen. 1995. Studii de lexicologie biblica. Iasi : Editura Universitatii "Al. I. Cuza".
 129. Neiescu, Petru, Grigore Rusu, Ionel Stan. 1997. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramures. Vol. IV. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 130. Net, Mariana. 1995. La lexicologie dans la perspective de la sémiotique peircienne. Studia Universitatis Babes-Bolyai 40(1):5-19.
 131. Oancea, Ileana. 1993. Romanitate si istorie. Epistema clasica si literarizare. Timisoara: Editura de Vest.
 132. ------. 1995. L'histoire des langues littéraires romanes et leurs paradigmes théoriques. Rhétorique et esthétique des langues romanes à l'époque ancienne. In Lupu and Renzi 1995:620-634.
 133. ------. 1995. Stilistica rediviva: Semiostilistica. Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte Filologice. 33:205-216.
 134. Oprescu, Mihail. 1996. Articolul ca marca a individualizarii. Limba româna 45(1-6): 27-31.
 135. Oros, Marius I. 1996. Studii de toponimie. Cluj-Napoca : Editura I.C.P.I.A.F.
 136. Pamfil, Viorica. 1995. Despre terminologia crestina de origine latina în limba româna. In Lupu and Renzi 1995:193-200.
 137. Pana Dindelegan, Gabriela. 1992. Teorie si analiza gramaticala. Bucuresti : Editura Coresi.
 138. ------. 1996. Tranzitiv. Tranzitivitate. Limba româna 45(7-12):163-171.
 139. ------. 1996. Persoana. Pronume. Limba si literatura 41(3-4): 40-44.
 140. ------. 1997. Din nou despre statutul prepozitiei. Cu referire speciala la prepozitia PE. Limba româna 46(1-3):165-174.
 141. ------. 1997. Valenta. Verb. Limba si literatura 42(1):59-67.
 142. Pârlog, Hortensia. 1995. Schimbari în limba si reflectarea lor în diferite gramatici. In Király, Drincu and Funeriu 1995:393-400.
 143. Pavel, Maria. 1996-1997. La vie des mots français en Roumanie. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 22-23(3-4 & 1-2):433-435.
 144. Pellegrini, Giovan Battista. 1995. Concordanze balcaniche nell'uso dell'articolo determinativo. In Lupu and Renzi 1995:201-218.
 145. Petrucci, Peter R. 1995. The Historical Development of Rumanian /?/. In Contemporary Research in Romance Linguistics: Papers from the 22nd Linguistics Symposium on Romance Languages, El Paso/Cd. Juarez, Feb. 1992, ed. Jon Amastae, Goodall Grant, Mario Montalbetti, Marianne Phinney, 167-176. Amsterdam: Benjamins.
 146. Piccillo, Giuseppe. 1995. Le alternanze o/oa nei testi romeni dei secoli XVI-XVIII. Revue de Linguistique Romane 59(235-236):467-482.
 147. ------.1995. Sul gerundio romeno in -a. Revue des études sud-est européennes 37(2):181-188.
 148. ------. 1997. Su un ms. romeno-italiano della seconda metà del settecento. Limba româna 46(1-3):175-180.
 149. ------. 1997. Sul catechismo romeno di Gaspare da Noto (1644). Studi Italo-Romeni 1(1):9-18.
 150. Poghirc, Cicerone. 1996. Romanizarea lingvistica si culturala în Balcani. Supravietuiri si evolutie. In Djuvara 1996:13-49.
 151. Popescu-Marin, Magdalena. 1997. Despre lat. pavimentum în româna si alte limbi romanice. Limba româna 46(1-3):181-184.
 152. Popescu-Mihaesti, Alexandru. 1993. Omonimie. Dictionar de omonime. Bucuresti : Casa de Editura ?Avram Iancu?.
 153. Radulescu, Anda-Irina.1995. Vision contrastive sur les prépositions et les locutions prépositionnelles prolatives--domaine français-roumain. Revue roumaine de linguistique 40(4):179-189.
 154. ------. 1995. Analyse contrastive des formes être Prép X en français et en roumain. Lingvisticae Investigationes 19(2):289-324.
 155. Reinheimer Rîpeanu, Sanda. 1995. L'élément slave ancien du roumain en perspective romane (quelques noms d'animaux). In Lupu and Renzi 1995:219-226.
 156. Renzi, Lorenzo. 1995. A proposito della teoria di Graur sulla posposizione dell'articolo rumeno. In Lupu and Renzi 1995:227-245.
 157. Roventa-Frumusani, Daniela. 1995. Semiotica discursului stiintific. Biblioteca de stiinte. Seria Stiinte ale limbii. Bucuresti: Editura Stiintifica.
 158. Russu, I. I. 1995. Obârsia tracica a românilor si albanezilor (Clarificari comparativ-istorice si etnologice) - Der thrakische Ursprung der Rumänien und Albanesen (Komparativ-historische und ethnologische Klärungen). Cluj-Napoca : Editura Dacia.
 159. Rusu, Grigore, Viorel Bidian, Dumitru Losonti. 1992-1997. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania. Vol. I, 1992; Vol. II, 1997. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 160. Sala, Marius. 1995. Semantica lexicala si contactul între limbi. In Király, Drincu and Funeriu 1995:465-468.
 161. ------. 1996. L'unité des langues romanes. Union latine. Romania 1. Bucarest. Cluj-Napoca: Clusium.
 162. ------. 1997. Limba româna, limba romanica. Conferintele Academiei Române. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 163. ------. 1997. Limbi în contact. Bucuresti: Editura Enciclopedica.
 164. ------. 1998. De la latina la româna. Academia Româna, Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan". Limba româna 1. Bucuresti: Editura Univers Enciclopedic.
 165. Saramandu, Nicolae. 1995. Graiurile moldovenesti în cadrul limbii române. In Limba româna si varietatile ei locale. Lucrarile sesiunii stiintifice organizate de Sectia de Filologie si Literatura. 31 octombrie 1994, 119-122. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 166. ------. 1997. Les dialectes roumains. Dialectologia et Geolinguistica 5:79-98.
 167. ------. 1997. Despre structura dialectala a dacoromânei. Limba româna 46(1-3):185-190.
 168. Sârbu, Richard. 1995. Aspectul verbal in dialectul istroromân. In Király, Drincu and Funeriu 1995:469-477.
 169. Sârbu, Richard, and Vasile Fratila. 1998. Dialectul istroromân. Texte si glosar. Timisoara: Editura Amarcord.
 170. Scarlatoiu, Elena. 1998. Istroromânii si istroromâna. Relatiile lingvistice cu slavii de sud. Bucuresti: Editura Enciclopedica.
 171. Schveiger, Paul. 1995. Language Strata. Revue roumaine de linguistique 40(1-3): 103-105.
 172. Slusanschi, Dan. 1995. Mentalitatea tripartita si "dubla bifurcatie" a categoriilor gramaticale indo-europene. In Király, Drincu and Funeriu 1995:478-485.
 173. Stan, Ionel, and Dorin Uritescu. 1997. Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Crisana. 1: Corpul omenesc. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 174. Stati, Sorin. 1995. Éléments pour une théorie de l'argumentation. Revue roumaine de linguistique 40(1-3):117-121.
 175. Stefanescu, Ioana. 1995. Psychological Verbs with Dative Experiencers and Nominative Themes: The Case of Romanian. CUNNYForum 19:109-148.
 176. Stoichitoiu Ichim, Adriana. 1996. Observatii privind influenta engleza în limbajul publicistic actual (I). Limba si literatura 41(2):37-46.
 177. ------. 1996. Observatii privind influenta engleza în limbajul publicistic actual (II). Limba si literatura 41(3-4):25-34.
 178. Sufletel-Moroianu, Rodica. Nume de plante de origine latina în toponimia româneasca. In Király, Drincu and Funeriu 1995:494-502.
 179. Tanase, Eugen. 1995. Exista în limba româna un articol genitival sau posesiv? In Király, Drincu and Funeriu 1995:305-310.
 180. Teaha, Teofil, Mihai Contiu, Ion Ionica, Paul Lazarescu, Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe. 1996-1997. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia si Dobrogea. Vol. I, 1997; Vol. II, 1996. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 181. Teleaga, Maria. 1996-1997. Observatii asupra unei clase de ?verba dicendi? din engleza si din româna. Analele Universitatii din Timisoara (Seria Stiinte filologice) 34-35: 93-100.
 182. Timoc Bardy, Romana. 1996. Appartenance implicite vs appartenance explicite en roumain. Faits de langues 7:241-250.
 183. Todoran, Romulus. 1998. Contributii la studiul limbii române. Cluj-Napoca : Editura Clusium.
 184. Tohaneanu, Gheorghe I. 1997. Diminutive metaforice. Limba si literatura, 42(3-4):30-38.
 185. ------. 1998. "Viata lumii" cuvintelor. Vechi si nou din latina. Timisoara: Editura Augusta.
 186. Toma, Elena. 1995. La costituzione di una terminologia medico-biologica in rumeno nei secoli XVIII-XIX. In Lingue speciali e interferenza: Atti del Convegno Seminariale Udine, 16-17 maggio 1994, ed. Raffaella Bombi, 187-200. Rome: Calamo.
 187. Toma, Stela. 1997. Primele atestari lexicale din sfera religiilor, a filozofiei (psihologiei sI logicii) în textele românesti ale lui D. Cantemir. Limba si literatura 42(1):10-26.
 188. ?âra, Vasile. 1995. Norma literara în limba lui Creanga. In Király, Drincu and Funeriu 1995:521-528.
 189. ?enchea, Maria. 1995. Unele observatii asupra folosirii infinitivului lung în limba româna actuala. In Király, Drincu and Funeriu 1995:528-534.
 190. ?ibrian, Constantin. 1995. Pronumele si adjectivele pronominale relative. Pitesti : Editura Tip-Nasta.
 191. Uritescu, Dorin. 1997. Changement de conditionnement en phonologie: un exemple roumain. La Linguistique 33(2):35-44.
 192. Vasiliu, Emanuel. 1995. Elemente de filosofie a limbajului. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 193. ------. 1995. Graiurile dacoromâne: unitate tipologica. In Limba româna si varietatile ei locale. Lucrarile sesiunii stiintifice organizate de Sectia de Filologie si Literatura. 31 octombrie 1994, 53-54. Bucuresti: Editura Academiei Române.
 194. Vasiluta, Livia. 1995. W. Porzig si câmpul semantic: câteva note marginale. Analele Universitatii din Timisoara (Omagiu profesorului Stefan Munteanu la a LXXV-a aniversare). Seria Stiinte Filologice. 33:287-294.
 195. Viereck, Wolfgang, ed. 1995. Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses / Proceedings of the International Congress of Dialectologists / Communications du Congrès International de Dialectologie. Bamberg, 29.7. - 4.8.1990. Band 4 / Volume 4: Soziolinguistische Variation / Sociolinguistic Variation / Variation Sociolinguistique. Bilingualismus, Multilingualismus, Sprachkontakt, Sprachvergleigh / Bilingualism, Multilingualism, Language Contact and Language Comparison / Bilinguisme, Plurilinguisme, Contact des Langues, Linguistique Comparée. Dialektgebrauch und Einstellungen zu Sprachvarietäten / Dialect Use and Attitudes towards Linguistic Varieties / Utilisation du Dialect et Attitudes envers les Variétés Linguistiques. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft 77. Stuttgart: Franz Steiner.
 196. Voineag Merlan, Aurelia. 1995-1996. Structuri cu pronume relativ invariabil în româna si în alte limbi romanice. Analele Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi. Serie noua. e. Lingvistica. 41-42:85-101.
 197. ------. 1996. Coordonarea "discontinua" în româna vorbita populara. Limba si literatura 41(2):5-10.
 198. Vrajitoru, Ana. 1996. Sensul fundamental al cazurilor si relatia actant-actat la substantivele din limba româna. Limba româna 45(1-6):5-19.
 199. ------. 1998. Definitii ale pronumelui în lingvistica româneasca. Limba româna (Chisinau) 8(1-2):182-188.
 200. ------. 1998. Tipuri de pronume relevate în lingvistica româneasca. Limba româna (Chisinau) 8(3): 45-48.
 201. Vulpe, Magdalena. 1995. Termes de parenté et noms propres: possibilités combinatoires et restrictions distributionnelles. In Lupu and Renzi 1995:283-290.
 202. Zagona, Karen, ed. 1995. Grammatical Theory and Romance Languages. Selected papers from the 25th Linguistic Symposium on Romance Languages, Seattle, 2-4 March 1995. Amsterdam Studies in the Theory of Linguistic Science IV: Current Issues in Linguistics. Amsterdam: Benjamins.
 203. Zec, Draga, and Donka Farkas. 1995. Agreement and Pronominal Reference. In Cinque and Giusti 1995:83-101.
 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin Madison (1999)
End
 1. Abad Merino, Mercedes. 1995. Algunas características del castellano suroriental seseante en el Siglo de Oro. Anuario de lingüística hispánica 11.11-28.
 2. Abad Nebot, Francisco. 1994. La mentalidad y las ideas de Nebrija en la tradición renacentista. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.121-132.
 3. Abellán Giral, Concepción. 1994. La ortografía según Nebrija: concepto y práctica. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.133-138.
 4. Academia Nacional de Letras. 1998. 1000 palabras del español del Uruguay. Montevideo: Academia Nacional de Letras.
 5. Aguilar, Lourdes. 1997. De la vocal a la consonante. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 6. Alarcos Llorach, Emilio. 1997. Estructuras ecuacionales. In González Calvo and Terrón González 1997:21-31.
 7. Alba, Orlando. 1995. El español dominicano dentro del contexto americano. Santo Domingo: Librería La Trinitaria.
 8. Alba, Orlando. 1998. Variable léxica y dialectología hispánica. La Torre 7- 8.299-316.
 9. Albaigès, Josep Maria. 1998. Enciclopedia de los topónimos españoles. Barcelona: Planeta.
 10. Albertuz, Francisco J. 1996-97. El significante de las categorías morfológicas. Estudios de lingüística 11.9-42.
 11. Aliaga Jiménez, José Luis. 1996-97. Un fragmento inédito de la lexicografía española del siglo XVIII. El manuscrito 9.423 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Estudios de lingüística 11.43-77.
 12. Alvar, Carlos, and José Manuel Lucía Megías (ed). 1996. La literatura en la época de Sancho IV. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
 13. Alvar, Elena. 1998. Textos de Goliad (Texas) en transcripción fonética. La Torre 7- 8.453-464.
 14. Alvar, Manuel. 1996-97. Discrepancias léxicas en tres hablantes de San Luis, Colorado (Estados Unidos). Revista portuguesa de filologia 21.1-22.
 15. Alvar, Manuel. 1997. Nebrija y estudios sobre la Edad de Oro. Madrid: CSIC.
 16. Alvar, Manuel. 1998. Die Mundart von Alacant en la dialectología de su tiempo. La Torre 7- 8.201-218.
 17. Alvar Ezquerra, Antonio. 1998. El latín y la dialectología. La Torre 7-8.111-149.
 18. Alvar Ezquerra, Manuel. 1996-97. Lexicografía dialectal. Estudios de lingüística 11.79-109.
 19. Alvar Ezquerra, Manuel. 1997a. Vocabulario de indigenismos en las crónicas de Indias. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 20. Alvar Ezquerra, Manuel. 1997b. Algunos aspectos de la presencia gramatical en el diccionario. In González Calvo and Terrón González 1997:115-130.
 21. Alvar Ezquerra, Manuel. 1998. Voces usadas en Andalucía con otras localizaciones en el DRAE. La Torre 7-8.229-244.
 22. Álvarez, Alexandra. 1995a. El nivel discursivo en dialectos semicriollos: ¿habla simplificada o función poética? Anuario de lingüística hispánica 11.29-42.
 23. Álvarez, Alexandra. 1995b. Tradición hispánica o herencia criolla: reflexiones sobre algunos elementos del español hablado en Caracas. In Konder et al. 1995:153-174.
 24. Álvarez Martínez, María Ángeles. 1997. El español y el portugués: aspectos léxicos. Cuadernos hispanoamericanos 570.15-28.
 25. Álvarez Martínez, María Ángeles. 1998. Pedro Henríquez Ureña y la dialectología hispanoamericana. La Torre 7-8.177-185.
 26. Álvarez de Miranda, Pedro. 1998. Review of Gloria Guerrero Ramos, El léxico en el Diccionario (1492) y en el Vocabulario (¿1495?) de Nebrija (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1995). Revista canadiense de estudios hispánicos 22.559-561.
 27. Amastae, Jon; Araceli Arceo; Xinia Gómez; Zenia Gutiérrez; Cecilia Lezama; Homero Silva; and Bertha Talamantes. 1996. Variación y cambio en el español de Ciudad Juárez. In Estrada Fernández et al. 1996:237-252.
 28. Ambadiang, Théophile. 1997. Las bases morfológicas de la formación de diminutivos en español. Verba 24.99-132.
 29. Antón, Marta M. 1998. Del uso sociolingüístico de las oclusivas posnucleares en el español peninsular norteño. Hispania 81.949-958.
 30. Arias Álvarez, Beatriz. 1997. El español de México en el siglo XVI: estudio filológico de quince documentos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 31. Armistead, Samuel G. 1998. Sobre el dialecto bruli de Luisiana. La Torre 7-8.465-476.
 32. Austin, Jennifer; María Blume; David Parkinson; Zelmira Núñez del Prado; and Barbara Lust. 1998. Interactions between pragmatic and syntactic knowledge in the first language acquisition of Spanish null and overt pronominals. In Lema and Treviño 1998:35- 51.
 33. Ávila Alonso, Teresita de Jesús. 1995. Review of Elizabeth M. Rigatuso, Lengua, historia y sociedad. Evolución de las fórmulas de tratamiento en el español bonaerense (1830-1930) (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1992). Anuario de lingüística hispánica 11.443-454.
 34. Ávila Alonso, Teresita de Jesús. 1995. Review of Elizabeth M. Rigatuso, Fórmulas de tratamiento y familia en el español bonaerense actual (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1994). Anuario de lingüística hispánica 11.454-462.
 35. Ayres, Glenn. 1998a. Review of Linda M. McManness, Lexical Categories in Spanish: The Determiner (Lanham MD: University Press of America, 1996). Language 74.213.
 36. Ayres, Glenn. 1998b. Review of Ana Roca and John B. Jensen (ed), Spanish in Contact: Issues in Bilingualism (Somerville MA: Cascadilla, 1996). Language 74.682-683.
 37. Azorín Fernández, Dolores. 1996-97. La lexicografía española en el siglo XIX: del diccionario a la enciclopedia. Estudios de lingüística 11.111-122.
 38. Barriga Villanueva, Rebeca. 1997. Review of Dora Estela Rodríguez and Lidia Rodríguez (ed), Lenguaje y sociedad. Metodologías y análisis aplicados al habla de Monterrey (México: Trillas, 1996). Nueva revista de filología hispánica 45.159-163.
 39. Barrio Estévez, Laura del. 1997. Vacilaciones en el sistema de tratamiento del español clásico: El Quijote, II Parte. Verba 24.349-370.
 40. Bastidas C., Alfonso. 1993. Análisis morfofonémico de la vocal temática en la lengua española. Thesaurus 48.1-29, 233-254.
 41. Baumgardner, Robert J. 1997. English in Mexican Spanish. English Today 13:4.27-35.
 42. Becerra Hiraldo, José María. 1995. Tendencias cultistas y tendencias vulgares en el español moderno (II). Español actual 64.39-44.
 43. Becker, Kristin R. 1997. Spanish / English bilingual codeswitching: A syncretic model. The Bilingual Review / La revista bilingüe 22.3-30.
 44. Bentivoglio, Paola, and William J. Ashby. 1995. Estrategias para introducir información nueva en el discurso: un análisis comparativo español-francés. Anuario de lingüística hispánica 11.43-55.
 45. Bernardo Paniagua, José M. 1994. Tradición y novedad: el modelo historiográfico de E. Coseriu. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.93-119.
 46. Berniers, Elizabeth. 1996. El sufijo -ista y la solidaridad entre sufijos. In Estrada Fernández et al. 1996:29-39.
 47. Betancourt Arango, Amanda. 1993. Lengua y región. Thesaurus 48.255-291.
 48. Bhimji, Fazila. 1997. ­Mueve la almohada! ­Levante la cara! (Move the pillow! Lift your head!): An analysis of correction talk in Mexican and Central American parent child interaction. Issues in Applied Linguistics 8.133-145.
 49. Biondi Assali, Estela. 1995. Las formas verbales y su funcionamiento en el español de los inmigrantes árabes en la Argentina: Presente e imperfecto de indicativo. Anuario de lingüística hispánica 11.57-80.
 50. Blackwell, Sarah E. 1998. Constraints on Spanish NP anaphora: The syntactic versus the pragmatic domain. Hispania 81.606-618.
 51. Blanco, Luisa. 1995. La neología: algunos usos en el español actual. Español actual 64.27-38.
 52. Blanco Escoda, Xavier. 1997. De las clases de objetos a las clases de predicados. Verba 24.371-385.
 53. Blanco Sánchez, Antonio. 1997. Aislados en su lengua (1521-1995). Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 54. Madrid: Real Academia Española.
 54. Blanco Valdés, Juan L. 1997. Review of C. García Turza and J. García Turza, Una nueva visión de la lengua de Berceo a la luz de la documentación emilianense (Logroño: Universidad de La Rioja, 1996). Verba 24.439-443.
 55. Blas Arroyo, José Luis. 1995. La interjección como marcador discursivo en el caso de eh. Anuario de lingüística hispánica 11.81-117.
 56. Blas Arroyo, José Luis. 1997. Dimensiones sociolingüísticas del cambio de código. A propósito de un corpus radiofónico. Hispanic Linguistics 9.1-32.
 57. Blas Arroyo, José Luis. 1998a. Las comunidades de habla bilingües: Temas de sociolingüística española. Zaragoza: Pórtico.
 58. Blas Arroyo, José Luis. 1998b. Efectos del cambio de código en los medios de comunicación audiovisuales: Análisis del discurso bilingüe español- catalán. Iberoromania 48.38-65.
 59. Boix, Emili. 1997. Ideologías lingüísticas en familias lingüísticamente mixtas (catalán-castellano) en la región metropolitana de Barcelona. In Zimmermann and Bierbach 1997:169-190.
 60. Bonmatí Sánchez, Virginia. 1994. Sermo Latinus, Sermo Hispaniensis y Sermo Hispanus en la obra gramatical de Antonio de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.139-148.
 61. Borrego Nieto, Julio. 1998. Desajustes semántico-sintácticos y variación dialectal. La Torre 7-8.89-97.
 62. Braselman, Petra. 1994. Antonio de Nebrija: viajero entre tradición e innovación. Algunas observaciones sobre metodología historiográfica y método nebrisense en la Gramática de la Lengua Castellana. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.149-163.
 63. Briz Gómez, Antonio. 1998. El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona: Ariel.
 64. Brown, Cecil H. 1998. Spanish loanwords in languages of the Southeastern United States. International Journal of American Linguistics 64.148-167.
 65. Brumme, Jenny. 1998. Review of Sabine Kowallik and Johannes Kramer (ed), Romanojudaica (Gerbrunn bei Würzburg: Lehmann, 1993). Zeitschrift für romanische Philologie 114.549-551.
 66. Buesa Oliver, Tomás, and Vicente Lagüéns Gracia. 1996-97. Trabajos del Centro PatRom de Zaragoza (I): Los estudios de antroponimia aragonesa. Archivo de filología aragonesa 52-53.9-63.
 67. Bugueño Miranda, Félix. 1995-96. El FEW de Walther von Wartburg y el LEI de Max Pfister. Signos 38-39.81-95.
 68. Buitrago, Alberto, and J. Agustín Torijano. 1998. Diccionario del origen de las palabras. Madrid: Espasa Calpe.
 69. Bullock, Barbara E. 1998. Review of Fernando Martínez-Gil and Alfonso Morales-Front (ed), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages (Washington DC: Georgetown UP, 1997). Language 74.640-642.
 70. Bustos Tovar, José Jesús de. 1998. Variedades lingüísticas diatópicas: a propósito del andaluz y del español de América. La Torre 7-8.273-296.
 71. Cabeza, Carmen. 1996-97. Presuposiciones y completivas de sujeto (con predicados de afección psíquica). Estudios de lingüística 11.123-138.
 72. Cáceres Lorenzo, María Teresa, and Marina Díaz Peralta. 1997. El español del siglo XVI a través de un texto erudito canario. Frankfurt am Main: Vervuert.
 73. Caicedo H., Maximiliano. 1996. Diferenciación dialectal en el español hablado en Buenaventura. Cali: Gobernación del Valle del Cauca.
 74. Calderón Rivera, Álvaro. 1993. ¿Huír de la polémica o restituír el uso? Thesaurus 48.411-415.
 75. Calero Fernández, M¦ Ángeles. 1994. La relacion género gramatical-sexo biológico desde Nebrija hasta 1771. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.121-140.
 76. Calero Vaquera, María Luisa. 1994. El primer tratado de ortografía castellana publicado en el Nuevo Mundo. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:2.55-62.
 77. Calvo Pérez, Julio. 1994a. Las gramáticas de Nebrija y las primeras gramáticas del quechua. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:2.63-80.
 78. Calvo Pérez, Julio. 1994b. Valdés contra Nebrija: el otro fondo de la polémica. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.141-150.
 79. Calvo Pérez, Julio. 1995. Análisis crítico de las entradas de origen quechua y aimara en el DRAE (21¦ ed.). Español actual 63.25-41.
 80. Calvo Shadid, Annette. 1996. Clases paradigmáticas en la formación del plural de los sustantivos. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 22.133-142.
 81. Calvo Shadid, Annette. 1997a. El fonema fricativo /s/ en el habla culta de San José: implicaciones teóricas en el sistema de las coronales. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 23:1.235-246.
 82. Calvo Shadid, Annette. 1997b. La formación del género en español. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 23:2.153-159.
 83. Cameron, Richard. 1996. Accessibility theory and specificity of reference in Spanish. In McNair, Singer, Dobrin and Aucoin 1996:13-27.
 84. Cameron, Richard. 1998. A variable syntax of speech, gesture, and sound effect: Direct quotations in Spanish. Language Variation and Change 10.43-83.
 85. Cano Aguilar, Rafael. 1996-97. La ilación sintáctica en el discurso alfonsí. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.295-324.
 86. Caravedo, Rocío. 1995. Variación funcional en el español amazónico del Perú: las palatales sonoras. Anuario de lingüística hispánica 11.119-136.
 87. Caravedo, Rocío. 1998. Dialectología y sociolingüística: propuesta integradora. La Torre 7-8.75-87.
 88. Cardona, Ángeles. 1994. Ecos de Nebrija en Cataluña. (Desde fines del s. XV a la primera mitad del s. XVI.) In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.151-162.
 89. Carreira, Maria M. 1998. A constraint-based approach to Spanish spirantization. In Lema and Treviño 1998:143-157.
 90. Carreras i Goicoechea, Maria. 1994. Miranda versus Nebrija "Me negarás tres veces" (Mt. 26.34). In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.163-181.
 91. Carretero, Marta. 1998. On the expression of epistemic intra-clausal verbal present high probability in Spanish and English. Multilingua 17.329-360.
 92. Casanovas Catalá, Montse. 1995. Review of J. L. Blas Arroyo, G. Boix Salvador, E. Gil Miguel, and P. Tejada Tello, Variedades del castellano en Castellón (Castellón: Diputación de Castellón, 1992). Anuario de lingüística hispánica 11.462-463.
 93. Castillo, Juan Carlos. 1998. A syntactic account of perfective and possessive verb selection in Romance languages. In Lema and Treviño 1998:159-174.
 94. Castillo Lluch, Mónica. 1996-97. El orden de palabras en los fueros de Alcaraz y de Alarcón. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.273-291.
 95. Castillo Mathieu, Nicolás del. 1993. Review of Germán de Granda, El español en tres mundos: retenciones y contactos lingüísticos en América y África (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1991). Thesaurus 48.427-429.
 96. Castillo Mathieu, Nicolás del. 1995. Bantuismos en el español de Colombia. In Konder et al. 1995:135-152.
 97. Cepeda, Gladys, amd M¦ Teresa Poblete. 1997. Los marcadores conversaciones en el habla de Valdivia (Chile): nivel léxico y suprasegmental. Lingüística española actual 19.199-214.
 98. Cerbasi, Donato. 1997. Las construcciones causativas del tipo hacer + infinitivo en español, portugués e italiano. Lingüística española actual 19.155-171.
 99. ermák, Petr. 1997. Acerca de la posición del adjetivo valencial en español. Linguistica pragensia 1997.35-41.
 100. Chamorro Martínez, José M¦. 1994. Léxico marino de E. A. de Nebrija: traducción de términos náuticos en los diccionarios latino-castellanos y su correspondencia en los castellano-latinos. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.175-189.
 101. Chang-Rodríguez, Eugenio. 1998-99. Observaciones sobre el castellano en Trujillo del Perú. Boletín de la Academia Norteamericana de la Lengua Española 9-10.73- 78.
 102. Chaves García, María José. 1995. Aproximación a la noción de implicatura. Enfoque complementarista. In Ruhstaller 1995a:191-202.
 103. Ciapuscio, Guiomar, and Wolfgang Kesselheim. 1997. "Usted, ¿qué es?": Categorizaciones y contexto institucional. In Zimmermann and Bierbach 1997:105-130.
 104. Coello Mesa, Antonia M¦. 1995. Antes de, antes que y antes de que: observaciones sintácticas y semánticas. Español actual 64.17-26.
 105. Coene, Martine. 1995. Cel / el + secventa nonsubstantivala ôn limbile româna si spaniola. Studii si cercetari lingvistice 46.39-63.
 106. Collet Sedola, Sabina. 1994. La castellanización de los indios (s. XVI-XVII). Conquista del Nuevo Mundo y conquista lingüística. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:2.81-99.
 107. Colón Domènech, Germà. 1997. Estudis de filologia catalana i romànica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 108. Company Company, Concepción. 1997. Review of Klaus Zimmermann (ed), Lenguas en contacto en Hispanoamérica. Nuevos enfoques (Frankfurt am Main: Vervuert, 1995). Nueva revista de filología hispánica 45.148-153.
 109. Conde, Óscar. 1998. Diccionario etimológico del lunfardo. Buenos Aires: Perfil.
 110. Contreras, Heles. 1994. Sobre la extracción desde sintagmas de determinante. Revista argentina de lingüística 10.23-50.
 111. Corrales Zumbado, Cristóbal. 1998. Léxico canario-americano. La Torre 7-8.331- 346.
 112. Corriente, Federico. 1998. Arabismos y otras voces de origen semítico o medio-oriental en las hablas aragonesas y en gallego. Romance Philology 51.421-474.
 113. Cortés Parazuelos, María Helena. 1997. La expresión de la concesividad en una obra didáctica del siglo XV: Doctrinal de los cavalleros (comparación con las Siete Partidas). Anuario de estudios filológicos 20.81-102.
 114. Cortés Rodríguez, Luis. 1995a. Bibliografía: marcadores del discurso (I). Español actual 63.63-82.
 115. Cortés Rodríguez, Luis. 1995b. Bibliografía: marcadores del discurso (II). Español actual 64.75-94.
 116. Coseriu, Eugenio. 1998. Tesis acerca del "significado". Lexis 22.83-86.
 117. Costas Rodríguez, J., L. Carrasco, M. Conde Salazar, M¦ V. Fernández Savater, G. García-Alegre Sánchez, M¦ J. López de Ayala y Genovés, M. Trascasas Casares. 1994. El léxico toponímico en la crónica de los Reyes Católicos de Elio Antonio de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.165-174.
 118. Cruz Espejo, Edilberto. 1994. Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana: historia y vicisitudes. Thesaurus 49.563-576.
 119. Cundín Santos, Margarita. 1996-97. Review of M¦ Rosa Fort Cañellas, Léxico romance en documentos medievales aragoneses (siglos XI y XII) (Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1994). Archivo de filología aragonesa 52-53.397-398.
 120. Daher Hernández, María Elisa, and José Juan Batista Rodríguez. 1994. Nebrija como ejemplo de la tradición gramatical española. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.191-200.
 121. Dahmen, Wolfgang; Günter Holtus; Johannes Kramer; Michael Metzeltin; Wolfgang Schweickard; and Otto Winkelmann (ed). 1998. Neuere Beschreibungsmethoden der Syntax romanischer Sprachen. Romanistisches Kolloquium XI. Tübingen: Narr.
 122. Darias Concepción, José Luis; María del Carmen Ruisánchez Regalado; and Puica Dohotaru. 1997. El proceso de velarización del fonema nasal distensivo en el español de Pinar del Río: Enfoque sociolingüístico. Romanistisches Jahrbuch 48.287-295.
 123. Davies, Mark. 1997. A corpus-based analysis of subject raising in modern Spanish. Hispanic Linguistics 9.33-63.
 124. De Kock, Josse. 1996-97. De la variación en morfosintaxis. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.179-197.
 125. Delbecque, Nicole. 1997. The Spanish copulas ser and estar. In Verspoor, Lee, and Sweetser 1997:247-270.
 126. Delport, Marie-France. 1996-97. L'expression de l'aspect transcendant et ses variations morphologiques en espagnol médiéval. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.199-229.
 127. Devís Márquez, Pedro Pablo. 1994. El problema de las voces del verbo en la Gramática de la lengua castellana de E. A. de Nebrija y sus repercusiones en estudios gramaticales posteriores. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.183-195.
 128. Di Tullio, Ángela Lucía. 1994. Substantivos y posposiciones: dos categorías controvertidas. Revista argentina de lingüística 10.51-84.
 129. Díaz Hormigo, María Tadea. 1994. La definición de "sustantivo" de la Gramática de la lengua castellana de E. A. de Nebrija y su influencia en la tradición gramatical española. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.201-209.
 130. Díaz Peralta, Marina. 1997. Variación sintáctica y estilo discursivo: la expresión de la futuridad en el español de Las Palmas de Gran Canaria. Lingüística española actual 19.185-197.
 131. Díaz Prieto, Petra. 1998. ¿Son los anglicismos el camino del spanglish? Estudios humanísticos: filología 20.163-177.
 132. Dietrick, Deborah. 1994. La adversatividad en gramáticas españolas (de Nebrija a la Academia). In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.197-212.
 133. Díez de Revenga Torres, Pilar. 1994. Nebrija y su gramática: norma y uso. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.211-220.
 134. Dobrin, Lise M; Kora Singer, and Lisa McNair (ed). 1996. CLS 32. Papers from the Main Session. Chicago: Chicago Linguistic Society.
 135. Dobrovie-Sorin, Carmen. 1995. Constructiile romanice cu si impersonal si pasivizarea intranzitivelor (I). Studii si cercetari lingvistice 46.19-38.
 136. Dobrovie-Sorin, Carmen. 1998. Impersonal se constructions in Romance and the passivization of unergatives. Linguistic Inquiry 29.399-437.
 137. Donaire, María Luisa. 1994-95. Argumentar en subjuntivo. Algunas discordancias entre el francés y el español. Archivum 44-45:1.213-232.
 138. Donni de Mirande, Nélida E. 1998. Variación dialectal y normas en el español. La Torre 7-8.361-380.
 139. Dosío Rodríguez, Mabel. 1997. Review of Gerd Wotjak, El verbo español: aspectos morfosintácticos, sociolingüísticos y lexicogenéticos (Frankfurt am Main: Vervuert, 1996). Verba 24.443-449.
 140. Douvier, Élisabeth. 1996-97. Le plus-que-parfait: "avia + participe passé" et ses emplois dans la Primera crónica general de Espanna. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.231-260.
 141. Dressler, Wolfgang U., Martin Prinzhorn, and John R. Rennison (ed). 1997. Advances in Morphology. Berlin: Mouton de Gruyter.
 142. Duarte i Montserrat, Carles. 1998. Joan Coromines: L'obra gegantina d'un home apassionat. Romance Philology 51.302-324.
 143. Dumitrescu, Domnita. 1995. "El flojo matinal": Contribución al análisis del discurso oral en español de un grupo de méxico-americanos bilingües. Anuario de letras 33.155-185.
 144. Dworkin, Steven N. 1998. Review of María del Carmen Martínez Meléndez, Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano medieval (Granada: Universidad de Granada, 1995). Hispanic Review 66.199-200.
 145. Dworkin, Steven N. 1998. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo. Aproximaciones teóricas (Tübingen: Max Niemeyer, 1996). La Corónica 26:2.271-274.
 146. Dworkin, Steven N. 1999. Review of Fernando Martínez-Gil and Alfonso Morales-Front (ed), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages (Washington DC: Georgetown University Press, 1997). Hispanic Review 67.81-82.
 147. Echenique Elizondo, M¦ Teresa. 1997. Estudios lingüísticos vasco-románicos. Madrid: Istmo.
 148. Echenique Elizondo, M¦ Teresa; Cecilio Alonso; Antonio Briz; José R. Gómez Molina; Arcadio López-Casanova. 1997. El análisis textual: Comentario filológico, literario, lingüístico, sociolingüístico y crítico. Salamanca: Colegio de España.
 149. Echevarría Isusquiza, Isabel. 1998. El romance del occidente de Vizcaya en su toponimia. Bosquejo histórico. Revista de dialectología y tradiciones populares 53.175-214.
 150. Elizaincín, Adolfo; Marisa Malcuori; and Virginia Bertolotti. 1997. El español en la Banda Oriental del siglo XVIII. Montevideo: Universidad de la República.
 151. Elizondo Morales, Mainor. 1996. Vocabulario del cantón de San Ramón de Alajuela. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 22.143-178.
 152. Elordieta, Gorka, and María Carreira. 1996. An optimality theoretic approach to Spanish diminutive formation. In Dobrin, Singer and McNair 1996:49-60.
 153. Elvira, Javier. 1996-97. La organización del párrafo alfonsí. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.325-342.
 154. Elvira, Javier. 1998. El cambio analógico. Madrid: Gredos.
 155. Enguita Utrilla, José M¦. 1996-97. "A una rosa mía", de Rosario Ustáriz. Notas lingüísticas. Archivo de filología aragonesa 52-53.235- 253.
 156. Enguita Utrilla, José M¦. 1998. Americanismos léxicos y textos literarios. La Torre 7-8.381-397.
 157. Escavy, R., M. Hernández Terrés, and A. Roldán (ed). 1994. Actas del congreso internacional de historiografía lingüística. Nebrija V centenario 1492-1992. 3 vols. Murcia: Universidad de Murcia.
 158. Escavy Zamora, Ricardo. 1994. El orden de palabras en la Gramática de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.221-235.
 159. Escobar, Anna María. 1997. From time to modality in Spanish in contact with Quechua. Hispanic Linguistics 9.64-99.
 160. Espejo Olaya, María Bernarda. 1993. Review of Rocío Caravedo, Sociolingüística de la ciudad de Lima, Perú (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1990). Thesaurus 48.187-191.
 161. Espinosa García, Jacinto. 1997. Unidades sintácticas, relaciones sintagmáticas y funciones sintácticas oracionales. Lingüística española actual 19.137-154.
 162. Esteve, Abraham. 1994. La teoría gramatical de Bernabé de Busto. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.213-225.
 163. Estrada Fernández, Zarina; Max Figueroa Esteva; and Gerardo López Cruz (ed). 1996. III Encuentro de lingüística en el Noroeste. Tomo II: Estudios del español. Hermosillo: Unison.
 164. Etxebarría, Maitena. 1994. La tradición gramatical hispánica en la obra de Giovanni Miranda. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.227- 238.
 165. Faingold, Eduardo D. 1993. El repertorio lingüístico de los judíos sefaradíes: un caso de fusión fonológica en Israel. Thesaurus 48.147-153.
 166. Faingold, Eduardo D. 1997. Review of María Ángeles Álvarez Martínez, La gramática española en América (Tenerife: Universidad de La Laguna, 1994). Word 48.82-84.
 167. Fasla, Dalila. 1997. Etimología, significado y referente de los arabismos rabel y rebeb (contribución al estudio del léxico musical). Anuario de estudios filológicos 20.103-117.
 168. Fernández, César Aníbal. 1995. Algunos rasgos del español no estándar del sur de Neuquén. Anuario de lingüística hispánica 11.137-149.
 169. Fernández Prat, María Helena. 1994. Categorías gramaticales primarias, clases de palabras, partes de la oración, partes del discurso, partes del enunciado, partes de la expresión. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.239-270.
 170. Fernández Retamar, Roberto. 1994. Francofonía, hispanofonía, lusofonía, latinidad: ¿cuál unidad? Thesaurus 49.549-557.
 171. Ferreccio Podestá, Mario. 1993. El vos del maestro Correas. Thesaurus 48.410-411.
 172. Fierro Cubiella, Eduardo. 1997. Gibraltar: Aproximación a un estudio sociolingüístico y cultural de la Roca. Cádiz: Universidad de Cádiz.
 173. Figueroa Arencibia, Vicente Jesús. 1995. La marca de plural (sintagma nominal) en el español popular de Santiago de Cuba. In Konder et al. 1995:185-204.
 174. Florián Reyes, M. Loreto. 1997. Review of Manuel J. Gutiérrez, "Ser" y "estar" en el habla de Michoacán, México (México: UNAM, 1994). Nueva revista de filología hispánica 45.154-159.
 175. Fontana, Josep M¦. 1994. El desarrollo de la conjugación objetiva en español. Revista argentina de lingüística 10.85-113.
 176. Fontana, Josep M. 1997. On the integration of second position phenomena. In van Kemenade and Vincent 1997:207-249.
 177. Fornés, Mercedes. 1996. La interacción de factores textuales: una reinterpretación de la denominada "coordinación distributiva". Barañaín: Universidad de Navarra.
 178. Fox, Barbara (ed). 1996. Studies in Anaphora. Amsterdam: Benjamins.
 179. Frago Gracia, Juan Antonio. 1998. El factor geográfico de la lengua en los cronistas de Indias. La Torre 7-8.151-161.
 180. Francini, E. 1997. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval, fascículos 9-13 (Heidelberg: Winter, 1993.96). Vox Romanica 56.394-396.
 181. Franco, Fabiola, and Donald Steinmetz. 1994. Ser y estar + locativo: tres reglas. Thesaurus 49.166- 177.
 182. Franco, Jon A., and Errapel Mejías-Bikandi. 1997. Overt and covert raising to [Spec, AGRDO] and the interpretation of objects. Linguistic Analysis 27.79-107.
 183. Freites Barros, Francisco. 1998. El posesivo pospuesto perifrástico de segunda y tercera persona. Iberoromania 47.3-26.
 184. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1995. Modalidad y conexión en el español coloquial. Español actual 63.5-24.
 185. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1997. Los conectores en la lengua oral: es que como introductor de enunciado. Verba 24.237-263.
 186. Fuster Berenguer, M¦ Trinidad. 1996-97. Voces de creación metafórica sobre el maíz y el trigo en el Atlas lingüístico de Aragón, Navarra y Rioja. Estudios de lingüística 11.139-147.
 187. Gabriele, John P., and Andreina Bianchini (ed). 1997. Perspectivas sobre la cultura hispánica: XV aniversario de una colaboración interuniversitaria. Córdoba: Universidad de Córdoba.
 188. Galeote, Manuel. 1997. Léxico indígena de flora y fauna en tratados sobre las Indias Occidentales de autores andaluces. Granada: Universidad de Granada.
 189. Gallardo, Susana. 1997. Funciones del conector adversativo en la interacción comunicativa entre periodista científico y lector. Lingüística española actual 19.173- 184.
 190. Garachana Camarero, Mar. 1997. Acerca de los condicionamientos cognitivos y lingüísticos de la sustitución de aver por tener. Verba 24.203-235.
 191. García Gallarín, Consuelo, and Celeste García Gallarín. 1997. Deonomástica hispánica: vocabulario científico, humanístico y jergal. Madrid: Complutense.
 192. García García, Cristina. 1994. Explicación de la syntaxis o del libro Quarto /y Quinto/ del Arte de Nebrixa (una edición escolar). In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.249-256.
 193. García Gómez, Emilio. 1998. Lengua, etnia y comunicación. Zaragoza: Pórtico.
 194. García González, Javier. 1996-97. Los arabismos militares y los referentes a lo árabe en la obra alfonsí. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.127-144.
 195. García Martín, José María. 1994. La interferencia entre dativo y acusativo en la gramática castellana de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.257-270.
 196. García Riverón, Raquel, and Margarita Cantarero. 1998. La enseñanza de la entonación: esbozo de una metodología para el español de Cuba. La Torre 7- 8.477-499.
 197. García-Macho, M¦ Lourdes, and Steven N. Dworkin. 1994. Actitud de Nebrija frente a los cultismos y neologismos utilizados por los escritores del siglo XV. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.237-248.
 198. García-Medall, Joaquín. 1993. Bibliografía comentada sobre los estudios de la prefijación en español. Thesaurus 48.556-613.
 199. García-Medall, Joaquín. 1995a. Notas escépticas en torno a una obra reciente sobre los parasintéticos del español. Anuario de lingüística hispánica 11.417-425.
 200. García-Medall, Joaquín. 1995b. Sobre la innovación morfológica del español americano. Español actual 63.53-62.
 201. García-Page, Mario. 1994. El SN El asno de Sancho en E. A. de Nebrija y la tradición gramatical. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.271-287.
 202. García-Page, Mario. 1995. El adverbio de exactitud y aproximación. Anuario de lingüística hispánica 11.169-181.
 203. García-Page, Mario. 1997a. Formas de superlación: la repetición. Verba 24.133-157.
 204. García-Page, Mario. 1997b. La doble idiomaticidad de las expresiones fijas. Hispanic Journal 18.257-273.
 205. Garrett, Susan. 1996. Another look at Spanish stress and syllable structure. In Dobrin, Singer and McNair 1996:61-75.
 206. Garriga, Cecilio. 1996-97. Review of José Luis Aliaga Jiménez, El léxico aragonés en el "Diccionario de Autoridades" (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1994). Archivo de filología aragonesa 52-53.398-401.
 207. Gather, Andreas. 1998a. Review of José M¦ García-Miguel, Transitividad y complementación preposicional en español (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1995). Iberoromania 47.151-157.
 208. Gather, Andreas. 1998b. Review of Clare Mar-Molinero, The Spanish-Speaking World. A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues (London: Routledge, 1997). Romanische Forschungen 110.314-316.
 209. Gawelko, Marek. 1995. Sobre el orden de palabras básico en español. Anuario de lingüística hispánica 11.183-192.
 210. Gil, Alberto. 1997. Review of Joachim Christl, Gliederungssignale oder Sprechersignale? Eine Untersuchung am Beispiel des gesprochenen Spanisch von San Miguel de Tucumán, Argentinien (Hamburg: Kovac, 1992). Romanistisches Jahrbuch 48.388-390.
 211. Gil Jiménez, Germán. 1993. La motivación lingüística y la neología. Thesaurus 48.664-672.
 212. Giralt Latorre, Javier. 1996-97. Review of José Ramón Magdalena Nom de Déu and Coloma Lleal, Aljamías hebraicoaragonesas (siglos XIV-XV) (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995). Archivo de filología aragonesa 52-53.409-412.
 213. Glessgen, Martin-Dietrich. 1998a. Aspekte hispanoamerikanischer Lexikographie. Zeitschrift für romanische Philologie 114.290-300.
 214. Glessgen, Martin-Dietrich. 1998b. Review of Concepción Company Company, Documentos lingüísticos de la Nueva España (México: UNAM, 1994); and Concepción Company and Chantal Melis, Léxico histórico del español de México (México: UNAM, 1998). Revue de linguistique romane 62.249-256.
 215. Gobello, José. 1996. Aproximación al lunfardo. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina.
 216. Gobello, José, and Irene Amuchástegui. 1998. Vocabulario ideológico del lunfardo. Buenos Aires: Corregidor.
 217. Godenzzi, Juan Carlos. 1998. El uso del artículo en el español de Puno. Lexis 22.53- 68.
 218. Gómez Casañ, Rosa. 1996-97. Review of Ricard Morant i Marco, Lengua, vida y cultura en el Valle de Benasque. Notas para un estudio etnolingüístico (Madrid: Ediciones Libertarias, 1995). Archivo de filología aragonesa 52-53.393-394.
 219. Gómez de Enterría, Josefa. 1997. Notas sobre el vocabulario del comercio en el siglo XVIII: algunos problemas neológicos. Dieciocho 20.85-96.
 220. Gómez Molina, José R., and María Begoña Gómez. 1995. Dequeísmo y queísmo en el español hablado de Valencia: factores lingüísticos y sociales. Anuario de lingüística hispánica 11.193- 220.
 221. Gómez Ortín, Francisco. 1998. Denominaciones murcianas del saltamontes. Revista de dialectología y tradiciones populares 53.165-174.
 222. Gómez Torrego, Leonardo. 1997. Sintaxis y norma. In González Calvo and Terrón González 1997:179-200.
 223. González Araña, Corina, and M¦ Carmen Herrero Aísa. 1997. Manual de gramática española: gramática de la palabra, de la oración y del texto. Madrid: Castalia.
 224. González Calvo, José Manuel. 1997. Estructuras exclamativas en español. In González Calvo and Terrón González 1997:143-177.
 225. González Calvo, José Manuel, and Jesús Terrón González (ed). 1997. IV Jornadas de metodología y didáctica de la lengua española: Sintaxis. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 226. González Fernández, María Jesús. 1996. Finalmente: determinación de las expectativas y del conflicto de fuerzas. In Estrada Fernández et al. 1996:41-61.
 227. González García, Luis. 1997. Sobre la naturaleza y representación de los conectores. Anuario de estudios filológicos 20.145-168.
 228. González Ollé, Fernando. 1996. El habla toledana, modelo de la lengua española. Toledo: Diputación Provincial.
 229. González Ollé, Fernando. 1998. Sonorización de -k- en documentos onubenses del siglo XVIII. La Torre 7-8.221-227.
 230. González Pérez, Rosario. 1998. Review of Juan M. Lope Blanch, Nuevos estudios de lingüística hispánica (México: UNAM, 1993). Revista española de lingüística 28.247-249.
 231. González Ruiz, Ramón. 1994. Apuntes sobre el tratamiento de la formación de palabras en las primeras gramáticas españolas. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.271-287.
 232. Goodall, Grant. 1994. El movimiento QU y la estructura de la cláusula en español. Revista argentina de lingüística 10.115-130.
 233. Gordón Peral, María Dolores. 1995a. Toponimia sevillana: ribera, sierra y Aljarafe. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.
 234. Gordón Peral, María Dolores. 1995b. Estudio antroponímico de un padrón de contribuyentes de Cádiz de los años 1662/64. In Ruhstaller 1995a:79-99.
 235. Grab-Kempf, Elke. 1998. Zur Wortgeschichte von dial. sp., arag., kat., val. ababol, pg. papoula, papoila, sp. amapola, gal. mapoula, jud. sp. anapoya, marokk. jud. sp. maapola. Zeitschrift für romanische Philologie 114.496-504.
 236. Granda, Germán de. 1995. Un quechuismo morfosintáctico en dos áreas extremas del español andino. Las perífrasis verbales de gerundio con valor perfectivo en el noroeste argentino y el sur de Colombia. Anuario de lingüística hispánica 11.151-159.
 237. Granda, Germán de. 1998. De nuevo sobre quechua y español en el noroeste argentino. Reexamen de algunos temas. Lexis 22.1-10.
 238. Gugenberger, Eva. 1997. "Incomunicación" y discriminación lingüística en el contexto intercultural (Perú). In Zimmermann and Bierbach 1997:131-146.
 239. Guitart, Jorge M. 1994. Las líquidas en el caribe hispánico y la variación como alternancia de códigos. Thesaurus 49.229-244.
 240. Guitarte, Guillermo L. 1994. Huellas de Valla en Nebrija. A propósito de algunas palabras latinas que Valdés censura en Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.311-329.
 241. Guitarte, Guillermo L. 1998. Un concepto de la filología hispanoamericana: la "base" del español de América. La Torre 7-8.417-434.
 242. Gutiérrez, Heliodoro J. 1998-99. Estudios sobre el español en los Estados Unidos: 1974-1994. Boletín de la Academia Norteamericana de la Lengua Española 9-10.175- 247.
 243. Gutiérrez Galindo, Marco A. 1994. Andrés Gutiérrez de Cerezo: seguidor de Villadei, aunque discípulo de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.289-302.
 244. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1997a. La oración y sus funciones. Madrid: Arco.
 245. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1997b. Principios de sintaxis funcional. Madrid: Arco.
 246. Gutiérrez Rexach, Javier, and Luis Silva Villar. 1998. Locative and temporal weak proforms. In Lema and Treviño 1998:205-225.
 247. Gutiérrez Sanz, Rubén. 1996-97. Review of M¦ Concepción Conde Soldevilla, Contribución al estudio del léxico agrícola riojano (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1994). Archivo de filología aragonesa 52- 53.413-414.
 248. Haboud, Marleen. 1997. Grammaticalization, clause union and grammatical relations in Ecuadorian Highland Spanish. In T. Givón (ed), Grammatical Relations. A Functionalist Perspective, 199-231. Amsterdam: Benjamins.
 249. Harris, James. 1998. Spanish imperatives: syntax meets morphology. Journal of Linguistics 34.27- 52.
 250. Harris-Northall, Ray. 1997. Review of Hans-Josef Niederehe, Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español desde los comienzos hasta el año 1600 (Amsterdam: John Benjamins, 1995). Word 48.90-92.
 251. Hartman, Steven Lee. 1998. Review of Francesco D'Introno, Enrique del Teso, and Rosemary Weston, Fonética y fonología actual del español (Madrid: Cátedra, 1995). Language 74.193.
 252. Hasbún Hasbún, Leyla, and Mayra Solís Hernández. 1997. Análisis de los usos asimétricos de las formas de tratamiento pronominal en una comunidad costarricense. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 23:2.139-152.
 253. Havu, Jukka. 1997. La constitución temporal del sintagma verbal en el español moderno. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
 254. Heap, David. 1998. Optimalizing Iberian clitic sequences. In Lema and Treviño 1998:227- 248.
 255. Henríquez Guarín, María Clara. 1993. Review of Yolanda Lastra, Sociolingüística para hispanoamericanos (México: El Colegio de México, 1992). Thesaurus 48.445-448.
 256. Henze, Kirstin. 1997. Comunicación intercultural y code-switching. Hacia una diferenciación de discursos distintos. In Zimmermann and Bierbach 1997:87-104.
 257. Hernández, Esther. 1996. Las entradas de origen nahua del diccionario de la Academia. Español actual 65.25-37.
 258. Hernández, Esther. 1998. Presencia indígena en el léxico del Códice Tudela. Revista de dialectología y tradiciones populares 53.147-164.
 259. Hernández Alonso, César. 1998. Dialectología y gramática. La Torre 7-8.49-60.
 260. Hernández Sánchez, Eulalia. 1994. Contribución de Benito Ruiz a la unificación ortográfica en el siglo XVI. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.303-319.
 261. Hernández Terrés, José Miguel. 1994. Gramática y retórica en Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.303-310.
 262. Hernández Toribio, Isabel. 1995. Mecanismos de repetición léxica en los mensajes publicitarios radiofónicos. Anuario de lingüística hispánica 11.221-239.
 263. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 1997. El Diccionario de Autoridades (1726-1739) y su evolución. Verba 24.387-401.
 264. Herreras, José Carlos. 1998. 20 ans de normalisation linguistique en Espagne. La Linguistique 34:2.49-59.
 265. Hickey, Leo. 1998. "Aunque parezca mentira": signal, control or constraint? Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 75.307-314.
 266. Hidalgo Navarro, Antonio. 1996-97. Sobre los mecanismos de impersonalización en la conversación coloquial: el Tú impersonal. Estudios de lingüística 11.163-176.
 267. Hill, Jane H., P. J. Mistry, and Lyle Campbell (ed). 1998. The Life of Language. Papers in Linguistics in Honor of William Bright. Berlin: Mouton de Gruyter.
 268. Holloway, Charles. 1997a. Divergent twins: Isleño and Brule Spanish in Louisiana. Southwest Journal of Linguistics 16.55-72.
 269. Holloway, Charles. 1997b. Loss of linguistic and cultural awareness among speakers of a dying Spanish dialect. Hispanic Linguistics 9.203-221.
 270. Holt, D. Eric. 1996. From Latin to Hispano-Romance: A constraint-based approach to vowel nasalization, sonorant simplification, and the Late Spoken Latin open mid vowels. In Dobrin, Singer and McNair 1996:111-123.
 271. Hummel, Martin. 1997. Para la lingüística de vuestro diminutivo: los diminutivos como apreciativos. Anuario de estudios filológicos 20.191-210.
 272. Hurley, Joni K. 1997. Pero, pero, mira: An analysis of native / non-native misunderstanding. Hispanic Linguistics 9.222-256.
 273. Iglesias, Octavio. 1996. De donde vienen las palabras: diccionario de etimologías. Madrid: Temas de Hoy.
 274. Imhoff, Brian. 1998. On the chronology and recession of the Old Spanish -ie imperfect. La Corónica 26:2.243-255.
 275. Ishikawa, Masataka. 1997. A note on reference and definite articles in Old Spanish. Word 48.61-68.
 276. Izquierdo López, Vicente. 1997. Las oraciones ecuacionales como estructuras derivadas. Verba 24.265-286.
 277. Jamieson, Martin. 1998. Lexicografía geolectal (Canarias, Cuba, Ecuador y la América hispanohablante en recientes diccionarios de regionalismos). Boletín de la Academia Argentina de Letras 62.155-168.
 278. Jankowsky, Kurt R. (ed). 1996. Multiple Perspectives on the Historical Dimensions of Language. Münster: Nodus.
 279. Jara Murillo, Carla Victoria. 1996. Sistema de tiempo-modo-aspecto en crillos de base española. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 22.105-131.
 280. Jaramillo, June A. 1996. Los pronombres de tratamiento tú y usted en el español de Tucson, Arizona. In Estrada Fernández et al. 1996:253-278.
 281. Jensen, Frede. 1998. On internal occlusive + R clusters in Romance. Romania 116.524-532.
 282. Jiménez Ruiz, Juan Luis. 1996-97. La problemática del cambio semántico en la lengua como sistema de valores: aproximación epistemológica. Estudios de lingüística 11.177-197.
 283. Jordán Cólera, Carlos. 1996-97. El topónimo Teruel y sus antecesores, representantes de dos grados vocálicos de la raíz *ter-. Archivo de filología aragonesa 52-53.223-234.
 284. Kemenade, Ans van, and Nigel Vincent (ed). 1997. Parameters of Morphosyntactic Change. Cambridge: Cambridge University Press.
 285. Klein-Andreu, Flora. 1996. Anaphora, deixis, and the evolution of Latin ille. In Fox 1996:305-331.
 286. Konder, Peter P., Matthias Perl, and Klaus Pörtl (ed). 1995. Estudios de literatura y cultura colombianas y de lingüística afro-hispánica. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 287. Kramer, Johannes. 1998. Syntax in Spanischlehrbüchern. In Dahmen et al. 1998:487-494.
 288. Laca, Brenda. 1998. Aspect - Périphrase - Grammaticalisation. A propos du "Progressif" dans les langues ibéro-romanes. In Dahmen et al. 1998:207-226.
 289. Lamíquiz, Vidal. 1998. Lo lineal, lo blanco o negro y lo difuso. (Acerca el método de la lingüística del siglo XX). Revista española de lingüística 28.29-47.
 290. Lang, Mervyn. 1998. Review of Alfredo Torrejón, Andrés Bello y la lengua culta: la estandarización del castellano en América en el siglo XIX (Boulder: Society of Spanish and Spanish American Studies, 1993). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 75.285-286.
 291. Lastra, Yolanda. 1997. El contacto entre el español y las lenguas indígenas en México. In Moreno Fernández 1997a:9-25.
 292. Lathrop, Tom. 1998. Review of Roger Wright (ed), Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages (University Park: Penn State UP, 1996). Hispanic Review 66.333-334.
 293. Lebsanft, Franz. 1998. Review of Pilar García Mouton (ed), Geolingüística. Trabajos europeos (Madrid: CSIC, 1994). Romanische Forschungen 110.110-111.
 294. Lema, José. 1996. Auxiliares vacíos y auxiliares silentes. In Estrada Fernández et al. 1996:63-82.
 295. Lema, José, and Esthela Treviño (ed). 1998. Theoretical Analyses on Romance Languages. Selected Papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXVI). Amsterdam: John Benjamins.
 296. Lengert, J. 1997. Review of Aurora Martínez Ezquerro, El léxico de la flora en Alfaro (La Rioja) (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1994). Vox Romanica 56.396- 398.
 297. Lépinette, Brigitte. 1994. La variación lexicográfica y el Lexicon (1492) de E. A. de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.335-350.
 298. Levin, Norman Balfour. 1998. Review of Antonio Quilis and Celia Casado-Fresnillo, La lengua española en Guinea Ecuatorial (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1995). Romance Philology 51.399-403.
 299. Liceras, Juana M; Biana Laguardia; Zara Fernández; Raquel Fernández; and Lourdes Díaz. 1998. Licensing and identification of null categories in Spanish non-native grammars. In Lema and Treviño 1998:263-282.
 300. Lipski, John M. 1998. Perspectivas sobre el español bozal. In Perl and Schwegler 1998:293- 327.
 301. Lleal, Coloma. 1997. Vocabulario de la Cancillería Aragonesa (siglo XV). Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 302. Lleal, Coloma. 1997. El castellano del siglo XV en la Corona de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 303. Lliteras, Margarita. 1994. José Pablo Ballot y la tradición nebrisense. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.387-402.
 304. Llopis Ganga. Jesús. 1996-97. El dativo de dirección: propuestas cognitivas. Estudios de lingüística 11.199-231.
 305. Lloret, Maria-Rosa, and Joaquim Viaplana. 1997. On the morphological category of gender in Catalan and in Spanish. In Dressler, Prinzhorn, and Rennison 1997:171-188.
 306. Lodares, Juan Ramón. 1996-97. El mundo en palabras (sobre las motivaciones del escritorio alfonsí en la definición, etimología, glosa e interpretación de voces). Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.105-118.
 307. Longa, Víctor M. 1997. Review of Guillermo Lorenzo, Geometría de las estructuras nominales. Sintaxis y semántica del SDET (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995). Verba 24.428-433.
 308. Longa, Víctor M., Guillermo Lorenzo, and Gemma Rigau. 1998. Subject clitics and clitic recycling: locative sentences in some Iberian Romance languages. Journal of Linguistics 34.125-164.
 309. Longa Martínez, Víctor Manuel. 1996-97. Equivalencia débil y fuerte de la constitución y la dependencia. Estudios de lingüística 11.233-250.
 310. Lope Blanch, Juan M. 1995. La clasificación de las oraciones: historia de un lento proceso. México: Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de México.
 311. Lope Blanch, Juan M. 1996. Los hispanohablantes y la unidad de la lengua española. In Estrada Fernández et al. 1996:11-26.
 312. Lope Blanch, Juan M. 1997. La lengua española y sus problemas. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 313. Lope Blanch, Juan M. 1998. Lengua y dialecto / gramática y dialectología. La Torre 7-8.41-47.
 314. López Bobo, M¦ Jesús. 1996-97. El castellano como "cuña lingüística". Replanteamiento de la tesis pidaliana a partir de un estudio diacrónico del verbo aragonés (II). Archivo de filología aragonesa 52-53.65- 102.
 315. López García, Ángel. 1998. Los conceptos de lengua y dialecto a la luz de la teoría de prototipos. La Torre 7-8.7-19.
 316. López Martínez, María Isabel. 1994. Las ideas gramaticales de Gonzalo Correas: una encrucijada entre Nebrija y el Brocense. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.367-386.
 317. López Meirama, Belén. 1997. Aportaciones de la tipología lingüística a una gramática particular: el concepto orden básico y su aplicación al castellano. Verba 24.45-81.
 318. López Mesa, Enrique. 1998. Hipótesis sobre un topónimo habanero. Revista de dialectología y tradiciones populares 53.125-146.
 319. López Morales, Humberto. 1997. Papel del nivel sociocultural y del estilo lingüístico en el uso del eufemismo. In Moreno Fernández 1997a:27-35.
 320. López Morales, Humberto. 1998. Variación dialectal hispanoamericana de la terminología de la edificación. La Torre 7-8.317-330.
 321. López de Aberasturi Arregui, Ignacio. 1994. La rosa de los vientos en el Lexicon y en el Vocabulario de Elio Antonio de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.331-346.
 322. López-Rivera, Juan. 1998. Review of Miguel Ángel Esparza Torres, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija (Münster: Nodus, 1995). Historiographia Linguistica 25.397-405.
 323. Lorenzino, Gerardo; Alexandra Álvarez; Enrique Obediente; and Germán de Granda. 1998. El español caribeño: antecedentes sociohistóricos y lingüísticos. In Perl and Schwegler 1998:25-69.
 324. Lorenzo, Guillermo. 1994-95. Qué expletivo en preguntas dislocadas. Archivum 44- 45:1.423-446.
 325. Lorenzo, Guillermo, and Víctor Manuel Longa. 1996. Introducción a la sintaxis generativa. La teoría de principios y parámetros en evolución. Madrid: Alianza.
 326. Lozanova, Elena. 1997. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos, 1994). Nueva revista de filología hispánica 45.475-480.
 327. Lüdtke, Jens. 1997. Review of Günther Haensch and Reinhold Werner, Nuevo diccionario de americanismos (several vols., Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993). Romanistisches Jahrbuch 48.375-382.
 328. Luján, Marta. 1996. Efectos del caso abstracto en las cláusulas de complemento. In Estrada Fernández et al. 1996:83-119.
 329. Luján, Marta, and Claudia Parodi. 1996. Clitic doubling and the acquisition of subject agreement in Spanish. In Dobrin, Singer and McNair 1996:237-250.
 330. Maldonado Soto, Ricardo. 1996. Concordancia y selección de sujeto: entre impersonales y pasivas. In Estrada Fernández et al. 1996:121-146.
 331. Marcos Marín, Francisco A. 1994. Informática y humanidades. Madrid: Gredos.
 332. Marinello, Juan. 1996. Un guacalito de cubanismos. La Habana: Gente Nueva.
 333. Martí Sánchez, Manuel. 1994. Nebrija y Oliveira: examen contrastivo. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.403-419.
 334. Martí Sánchez, Manuel. 1996. Tras el imperfecto de indicativo. Español actual 65.55-67.
 335. Martín, Juan. 1998. The lexico-syntactic interface: Psych verbs and psych nouns. Hispania 81.619-631.
 336. Martín Abad, Julián. 1994. Nebrija en los talleres de Arnao Guillén de Brocar y Miguel de Eguía. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.23-57.
 337. Martín Butragueño, Pedro. 1997a. La aproximación sociolingüística al estudio de la variación y el cambio lingüístico. Esbozo de algunos problemas generales. In Moreno Fernández 1997a:37-67.
 338. Martín Butragueño, Pedro. 1997b. Review of Franceso D'Introno, Enrique del Teso, and Rosemary Weston, Fonética y fonología actual del español (Madrid: Cátedra, 1995). Nueva revista de filología hispánica 45.450-459.
 339. Martín Zorraquino, María Antonia. 1998. Sociolinguistic attitudes and beliefs towards dialectal and standard varieties in La Franja Oriental de Aragón (Spain). Folia Linguistica 32.131-143.
 340. Martínez, Glenn A. 1998. Vowel harmony and the process of sound change in early Mexican American Spanish. The Bilingual Review / La Revista bilingüe 23.3-10.
 341. Martínez Alcalde, María José. 1994. La edición Mayansiana de las Reglas de Orthographia de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.347-365.
 342. Martínez Alcalde, María José. 1996. Morfología histórica de los posesivos españoles. Cuadernos de filología Anejo XIX. Valencia: Universitat de València.
 343. Martínez García, Hortensia. 1997. Oraciones finales, causales y explicativas en el castellano antiguo. Verba 24.179-202.
 344. Martínez Gavilán, M¦ Dolores. 1994. Tradición e innovación en la teoría gramatical española del siglo XVII. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.421-436.
 345. Martínez González, Antonio, and José Luis Muñío Valverde. 1997. Review of Gerd Wotjak (ed), En torno al adverbio español y los circunstantes (Tübingen: Gunter Narr, 1996). Romanistisches Jahrbuch 48.402-410.
 346. Martínez López, Juan A. 1998a. La "sustantivación", lo y problemas conexos. Iberoromania 48.16-37.
 347. Martínez López, Juan A. 1998b. Algunas apreciaciones lingüísticas sobre el español peruano de los personajes de Los ríos profundos de J. M. Arguedas. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 24.121-153.
 348. Martínez Marín, Juan. 1994. La estandarización de la puntuación en español: s. XV-XVII. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.437-450.
 349. Martínez Marín, Juan. 1997. El lenguaje administrativo. Descripción y norma. Lingüística española actual 19.215-228.
 350. Martínez Ortega, M¦ de los Ángeles. 1997. El verbo como elemento caracterizador del lenguaje jurídico del siglo XVI. Anuario de estudios filológicos 20.253-258.
 351. Martínez-Gil, Fernando. 1998. On the spelling distinction b vs. u/v and the status of spirantization in Old Spanish. In Lema and Treviño 1998:283-316.
 352. Matellanes Marcos, Carolina. 1997. Review of M¦ Concepción Conde Soldevilla, Contribución al estudio del léxico agrícola riojano (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1994). RILCE. Revista de filología hispánica 13.208-211.
 353. Maurer, Philippe. 1998. El papiamentu de Curazao. In Perl and Schwegler 1998:139-217.
 354. Maux-Piovano, Marie-Hélène. 1997. Héritage de la grammaire latine dans les grammaires de l'espagnol à l'usage des français au début du XVIIe siècle. In Wild 1997:25-37.
 355. Mazzoco, Angelo. 1994. Los fundamentos italianos de la Gramática de la lengua castellana de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.367-376.
 356. McNair, Lisa; Kora Singer; Lise M. Dobrin; and Michelle M. Aucoin. 1996. CLS 32. Papers from the Parasession on Theory and Data in Linguistics. Chicago: Chicago Linguistic Society.
 357. Megenney, William M. 1998. Review of Armin Schwegler, "Chi ma nkongo": Lengua y rito en El Palenque de San Basilio (Colombia) (Frankfurt: Vervuert, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.388-389.
 358. Mejías-Bikandi, Errapel. 1998. Pragmatic presupposition and old information in the use of the subjunctive mood in Spanish. Hispania 81.941-948.
 359. Mendieta, Eva. 1997. Actitudes y creencias lingüísticas en la comunidad hispana del noroeste de Indiana. Hispanic Linguistics 9.257-300.
 360. Menéndez, Salvio Martín. 1995. Análisis pragmático del discurso: perspectiva textual y perspectiva discursiva. Anuario de lingüística hispánica 11.241-251.
 361. Meyer-Hermann, Reinhard. 1998. Review of M. Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática (Barcelona: Anthropos, 1993); Henk Haverkate et al (ed), Aproximaciones pragmalingüísticas al español (Amsterdam: Rodopi, 1993); and Julio Calvo Pérez, Introducción a la pragmática del español (Madrid: Cátedra, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 114.346-362.
 362. Mistinová, Anna. 1997. En torno a la problemática de la investigación lingüística del español de América. Linguistica Pragensia 1997.91-100.
 363. Molina Martos, Isabel. 1997. Dos cambios fonético-fonológicos en el español peninsular: aspectos geográficos y sociales. In Moreno Fernández 1997a:69-91.
 364. Mondada, Joke. 1998. Review of Dan Munteanu, El papiamento: lengua criolla hispánica (Madrid: Gredos, 1996). Language 74.876.
 365. Montaraz Olivas, Francisca. 1995. La identidad cultural de Guinea Ecuatorial tras el colonialismo. Central Institute of English and Foreign Languages Bulletin 7.203-214.
 366. Montero Cartelle, Emilio. 1997. El sistema verbal y las estructuras condicionales y concesivas. In González Calvo and Terrón González 1997:87-114.
 367. Montes Giraldo, José Joaquín. 1993a. La predeterminación y otros aspectos actuales del anglicismo. Thesaurus 48.683-689.
 368. Montes G[iraldo], José Joaquín. 1993b. Review of José Luis Rivarola, La formación lingüística de Hispanoamérica (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1990). Thesaurus 48.183-187.
 369. Montes Giraldo, José Joaquín. 1993c. Review of Humberto López Morales, Investigaciones léxicas sobre el español antillano (Santiago, RD: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 1991). Thesaurus 48.194-198.
 370. Montes Giraldo, José Joaquín, 1993d. Review of Miguel A. Quesada Pacheco, El español de Guanacaste (San José: Universidad de Costa Rica, 1991). Thesaurus 48.198-199.
 371. Montes Giraldo, José Joaquín. 1993e. Review of Tomás Buesa Oliver and José María Enguita Utrilla, Léxico del español de América: su elemento patrimonial e indígena (Madrid: Mapfre, 1992). Thesaurus 48.439-442.
 372. Montes Giraldo, José Joaquín. 1993f. Review of M¦ Beatriz Fontanella de Weinberg et al., Lengua e inmigración, mantenimiento y cambio de lenguas inmigratorias (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1991). Thesaurus 48.435-437.
 373. Montes Giraldo, José Joaquín. 1993g. Review of Marcial Morera, Las hablas canarias (Tenerife: Centro de Cultura Popular Canaria, 1991). Thesaurus 48.437-439.
 374. Montes Giraldo, José Joaquín. 1993h. Review of José G. Moreno de Alba, Minucias del lenguaje (México: Fondo de Cultura Económica, 1992). Thesaurus 48.443-444.
 375. Montes Giraldo, José Joaquín. 1994a. Review of Rafael Núñez Cedeño, Morfología de la sufijación española (Santo Domingo: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 1993). Thesaurus 49.191-193.
 376. Montes Giraldo, José Joaquín. 1994b. Review of María Josefina Tejera, Diccionario de venezolanismos (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1993). Thesaurus 49.193.
 377. Montes Giraldo, José Joaquín. 1994c. Review of Heliodoro Javier Gutiérrez González, El español en El Barrio de Nueva York (New York: Academia Norteamericana de la Lengua Española, 1993). Thesaurus 49.194-195.
 378. Montes Giraldo, José Joaquín. 1994d. Review of Marcial Morera, La formación del vocabulario canario (La Laguna: Centro de Cultura Popular Canaria, 1993). Thesaurus 49.409-412.
 379. Montes Giraldo, José Joaquín. 1994e. Review of Augusto Alcocer Martínez, Los americanismos peruanos en el diccionario académico (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1993). Thesaurus 49.413-414.
 380. Montes Giraldo, José Joaquín. 1995. La identidad de las regiones colombianas reflejadas en la lengua. In Konder et al. 1995:89-102.
 381. Montes Giraldo, José Joaquín. 1998. Idiomática y dialectología. La Torre 7-8.21-27.
 382. Montes Giraldo, José Joaquín; Jennie Figueria Lorza; Siervo Custodio Mora Monroy; Mariano Lozano Ramírez; and Ricardo Aparicio Ramírez Caro. 1997. El español hablado en Bogotá: relatos semilibres de informantes pertenecientes a tres estratos sociales. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 383. Montoya Martínez, Jesús. 1994. El prólogo a la Gramática castellana de E. Antonio de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.377-388.
 384. Mora Monroy, Siervo C. 1993. "Construcciones fijas" del español: tendencias de estructuración y régimen. Thesaurus 48.673-683.
 385. Morales, Amparo. 1995. Interacción de sintaxis y semántica en la variación dialectal: los sujetos pronominales. Anuario de lingüística hispánica 11.253- 276.
 386. Morales-Front, Alfonso. 1998. Review of Irene Andrés-Suárez, El verbo en español: sistemas medievales y sistema clásico (Madrid: Gredos, 1994). La Corónica 27.263-268.
 387. Moreira Rodríguez, Antonia, and John Butt. 1996. "Se de matización" and the Semantics of Spanish Pronominal Verbs. London: King's College.
 388. Moreno de Alba, José G. 1994. El español mexicano: isoglosas léxicas frente a isoglosas fonéticas. Thesaurus 49.58-76.
 389. Moreno Fernández, Francisco (ed). 1997a. Trabajos de sociolingüística hispánica. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
 390. Moreno Fernández, Francisco. 1997b. La formación de corpus de lengua hablada. In Moreno Fernández 1997a:93-114.
 391. Moreno Fernández, Francisco. 1997c. Metodología del "Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América". In Moreno Fernández 1997a:137-166.
 392. Moreno Fernández, Francisco. 1998. Dialectología y neogramática, cara a cara. La Torre 7-8.61-74.
 393. Morera, Marcial. 1996. Diccionario etimológico de los portuguesismos canarios. Puerto del Rosario: Cabildo Insular de Fuerteventura.
 394. Morris, Seán. 1996. El voseo del Río de la Plata. Español actual 65.49-54.
 395. Mott, Brian. 1996-97. Nuevas precisiones sobre el verbo fer en el habla de Gistaín. Archivo de filología aragonesa 52-53.125-148.
 396. Moure, María Teresa. 1995. El estatus vacilante del complemento indirecto. Anuario de lingüística hispánica 11.277-307.
 397. Moure, Teresa. 1996. La alternativa no-discreta en lingüística: una perspectiva histórica y metodológica. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 398. Müller, Bodo. 1996. Diccionario del español medieval. Fasc. 14: afer-aforismo. Heidelberg: C. Winter.
 399. Müller, Bodo. 1996-97. La variation morphologique dans le lexique espagnol du Moyen ge. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.119-126.
 400. Müller, Bodo. 1997a. Diccionario del español medieval. Fasc. 15: aforismo-agradoso. Heidelberg: C. Winter.
 401. Müller, Bodo. 1997b. Diccionario del español medieval. Fasc. 16: agradoso-aguardar. Heidelberg: C. Winter.
 402. Müller, Bodo. 1998a. Diccionario del español medieval. Fasc. 17: aguardar-ahincado. Heidelberg: C. Winter.
 403. Müller, Bodo. 1998b. Diccionario del español medieval. Fasc. 18: ahincado-ajedrez. Heidelberg: C. Winter.
 404. Munguía Zatarain, Irma. 1996. ¿Qué son los adverbios? In Estrada Fernández et al. 1996:147-158.
 405. Muñoz Cortés, Manuel. 1994. Elogio y defensa de la lengua española en Bernardo de Aldrete. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.451- 475.
 406. Murillo, Jorge E. 1998. Gagini y Cuervo y los inicios de los estudios del español de Costa Rica. La Torre 7-8.163-175.
 407. Myre, A. M. 1994. La estructura en tema-rema en las oraciones coordinadas con la conjunción o. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.403- 412.
 408. Navarro de Adriaensens, J. M¦. 1994a. Un Mundo Nuevo con nombres nuevos: el léxico amerindio en la crónica de Pedro de Aguado. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:2.153-159.
 409. Navarro de Adriaensens, J. M¦. 1994b. De la norma alfonsina a la normativa nebrijense: proceso paralelo del catalán. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.477-490.
 410. Navarro C., Manuel. 1995. El español hablado en Puerto Cabello. Valencia (Venezuela): Universidad de Carabobo.
 411. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1997. Review of Thomas Kotschi, Wulf Oesterreicher, and Klaus Zimmermann (ed), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica (Frankfurt am Main: Vervuert, 1996). Romanistisches Jahrbuch 48.383-388.
 412. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1998a. Transitivität im Spanischen. In Dahmen et al. 1998:99- 125.
 413. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1998b. Review of Concepción Company Company, La frase sustantiva en el español medieval. Cuatro cambios sintácticos (México: UNAM, 1991). Zeitschrift für romanische Philologie 114.365-368.
 414. Niederehe, Hans-Josef. 1994. Los ejemplos de la Gramática de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.413- 423.
 415. Nieto, Lidio. 1994. Coincidencias y divergencias entre los diccionarios de Nebrija, Las Casas y Percyvall. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.351-365.
 416. Niño-Murcia, Mercedes. 1997. Ideología lingüística hispanoamericana en el siglo 19: Chile (1840-1880). Hispanic Linguistics 9.100-142.
 417. Noll, Volker. 1998. Spanisch und Romanisch im 9. Jahrhundert. Zeitschrift für romanische Philologie 114.662-665.
 418. Nuessel, Frank. 1994. Bibliografía enumerativa de estudios teóricos del español: fonología y morfología; sintaxis y semántica. Revista argentina de lingüística 10.131-137.
 419. Nuessel, Frank. 1998. Review of Fernando Martínez-Gil and Alfonso Morales-Front (ed), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages (Washington DC: Georgetown University Press, 1997). Lingua 105.95-111.
 420. Núñez Cedeño, Rafael A. 1997. Liquid gliding in Cibaeño and feature geometry theories. Hispanic Linguistics 9.143-164.
 421. Nuño Álvarez, María Pilar. 1998. Áreas léxicas del andaluz oriental. La Torre 7-8.245-271.
 422. Obediente, Enrique. 1997. Biografía de una lengua: nacimiento, desarrollo y expansión del español. Mérida: Universidad de los Andes.
 423. Ocampo, Francisco. 1998. PPs without Ps in spoken Rioplatense Spanish. In Lema and Treviño 1998:317-327.
 424. O'Connor, Kathleen Therese. 1997. Matter metaphors in Spanish: Solid, liquid, and gas across lexical domains. Hispanic Linguistics 9.301-340.
 425. Oliver Pérez, Dolores. 1995. Estudio etimológico e histórico de adama y otras consideraciones sobre el Libro de buen amor. Anuario de lingüística hispánica 11.309-323.
 426. Olza Zubiri, Jesús. 1993. El genitivo subjetivo determinado con predicativo. Thesaurus 48.139-146.
 427. Oprescu, Maria Ana. 1996. Review of David Serrano Dolader, Las formaciones parasintéticas en español (Madrid: Arco, 1995). Revue roumaine de linguistique 41.263-267.
 428. Ordóñez, Francisco. 1998a. Post-verbal asymmetries in Spanish. Natural Language and Linguistic Theory 16.313-346.
 429. Ordóñez, Francisco. 1998b. The inversion construction in interrogatives in Spanish and Catalan. In Lema and Treviño 1998:329-350.
 430. Ortega Ojeda, Gonzalo. 1997. Léxico y fraseología de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria.
 431. Ortiz López, Luis A. 1998. Huellas etno-sociolingüísticas bozales y afrocubanas. Frankfurt am Main: Vervuert.
 432. Otálora de Fernández, Hilda. 1997. Léxico del habla culta de Santafé de Bogotá. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 433. Pagés, Gerardo H. 1998a. Rozagante: una historia coloreada. Boletín de la Academia Argentina de Letras 62.9-13.
 434. Pagés, Gerardo H. 1998b. Atreverse. Boletín de la Academia Argentina de Letras 62.169-177.
 435. Parodi, Claudia. 1996. Aproximación minimalista al movimiento del objeto directo en el español antiguo. In Estrada Fernández et al. 1996:159-170.
 436. Parodi, Claudia. 1998. A comparative study of English loanwords: Chicano Spanish and Mexican Spanish. In Hill et al. 1998:141-152.
 437. Parodi, Claudia, and Otto Santa Ana. 1997. Tipología de comunidades de habla: del español rural al estándar. Nueva revista de filología hispánica 45.305- 320.
 438. Pascual, José A. 1996-97. Variación fonética o norma gráfica en el español medieval. A propósito de los dialectos hispánicos centrales. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.89-104.
 439. Patiño Rosselli, Carlos. 1995. El lenguaje de los afrocolombianos y su estudio. In Konder et al. 1995:103-134.
 440. Pearson, Barbara Z; Sylvia C. Fernández; Vanessa Lewedeg; D. Kimbrough Oller. 1997. The relation of input factors to lexical learning by bilingual infants. Applied Psycholinguistics 18.41-58.
 441. Penadés Martínez, Inmaculada. 1994. En torno a la polémica sobre la voz pasiva en castellano: desde E. A. de Nebrija hasta nuestros días. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.491-501.
 442. Peñalver Castillo, Manuel. 1994. Las ideas gramaticales de Villalón. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.503-516.
 443. Percival, W. Keith. 1994. La obra gramatical de Nebrija en el contexto de la hegemonía mundial europea. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.59-84.
 444. Pérez, Francisco Javier. 1997. Los diccionarios vistos como objetos culturales. Hispanic Linguistics 9.341-358.
 445. Pérez Botero, Luis. 1994. Las fuentes de la gramática castellana de Nebrija: la parte de las categorías verbales. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.425-435.
 446. Pérez Bouza, José A. 1994. Consideraciones aspectuales en torno a la Gramática de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.437-448.
 447. Pérez-Leroux, Ana Teresa. 1997. Review of Violeta Demonte, Detrás de la palabra: Estudios de gramática del español (Madrid: Alianza, 1991). Hispanic Linguistics 9.393-398.
 448. Pérez-Leroux, Ana Teresa. 1998. The acquisition of mood selection in Spanish relative clauses. Journal of Child Language 25.585-604.
 449. Perl, Matthias. 1998. Review of Mercedes Román Fernández, El español dominicano en el siglo XVIII (Valencia: Universitat de València, 1994). Iberoromania 48.124-126.
 450. Perl, Matthias, and Sybille Groáe. 1995. Textos afro-hispánicos y criollos del siglo XIX. In Konder et al. 1995:205-221.
 451. Perl, Matthias, and Armin Schwegler (ed). 1998. América negra: panorámica actual de los estudios lingüísticos sobre variedades hispanas, portuguesas y criollas. Frankfurt am Main: Vervuert.
 452. Perona, José. 1994. Antonio de Nebrija, lexicógrafo. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.449-476.
 453. Pharies, David. 1998a. El origen de chisgarabís "hombrecillo de poca sustancia", "mequetrefe". Neuphilologische Mitteilungen 99.113-123.
 454. Pharies, David. 1998b. Review of Christian Schmitt and Wolfgang Schweickard (ed), Kulturen im Dialog. Die iberoromanischen Sprachen aus interkultureller Sicht (Bonn: Romanistischer Verlag, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.239-243.
 455. Placencia, María E. 1997. Address forms in Ecuadorian Spanish. Hispanic Linguistics 9.165- 202.
 456. Pons Bordería, Salvador. 1996-97. La presencia de los enlaces extraoracionales en la tradición gramatical española: la descripción de algunas conjunciones. Otros valores conversacionales. Estudios de lingüística 11.261-283.
 457. Porto Dapena, José Álvaro. 1995a. Apuntaciones críticas sobre el diccionario de Cuervo. A propósito de los artículos fabricar, fácil y facilitar. Español actual 63.43-52.
 458. Porto Dapena, José Álvaro. 1995b. Apuntaciones críticas sobre el diccionario de Cuervo (II). Sobre los artículos fajar, falsear y falso. Español actual 64.45-52.
 459. Posner, Rebecca. 1998. Romance linguistics in the nineties. Romance Philology 51.326-355.
 460. Pottier, Bernard. 1996-97. Las soluciones lexicográficas de Nebrija ante las diferencias tipológicas latino-españolas. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.145-168.
 461. Pountain, Christopher J. 1998a. Person and voice in the Spanish infinitive. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.393-410.
 462. Pountain, Christopher J. 1998b. Learnèd syntax and the Romance languages: the "accusative and infinitive" construction with declarative verbs in Castilian. Transactions of the Philological Society 96.159-201.
 463. Price, Susan. 1998a. Review of Ángel López García, Gramática del español. I: La oración compuesta (Madrid: Arco, 1994). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 75.430-431.
 464. Price, Susan A. 1998b. Review of Gerd Wotjak (ed), En torno al adverbio español y los circunstantes (Tübingen: Narr, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 75.539-540.
 465. Prieto, Pilar. 1998. The scaling of the L values in Spanish downstepping contours. Journal of Phonetics 26.261-282.
 466. Quaglia Arduino, María Luisa. 1996. Grados de perifrasticidad: una propuesta para el español de México. In Estrada Fernández et al. 1996:171-187.
 467. Quesada, Diego. 1998. Transitivity, voice, and the middle. Spanish se revisited. Romanische Forschungen 110.1-36.
 468. Quilis, Antonio. 1998. La historiografía lingüística española. Romance Philology 51.475-483.
 469. Ramírez, Arnulfo G. 1998. Lenguas en contacto: el español frente al inglés. La Torre 7-8.399-413.
 470. Ramón Trives, Estanislao. 1996-97. Relevancia de la integración sintagmática lingüístico-textual. Estudios de lingüística 11.285- 302.
 471. Rebollo Torío, Miguel Ángel. 1997. Precisiones sobre los llamados "temas". Anuario de estudios filológicos 20.355-364.
 472. Revah Donath, Renée Karina, and Héctor Manuel Enríquez Andrade. 1998. Estudios sobre el judeo-español en México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
 473. Rey, Alberto. 1997. Social correlates of the voseo of Managua, Nicaragua: workplace, street, and party domains. Hispanic Journal 18.109-126.
 474. Riaño, Ana. 1998. Notas sobre lo hispánico y lo extrahispánico en el judeoespañol. Formación de las palabras sefardíes. Estudios humanísticos: filología 20.233-244.
 475. Richard, Renaud (ed). 1997. Diccionario de hispanoamericanismos no recogidos por la Real Academia. Madrid: Cátedra.
 476. Ricós, Amparo. 1995. Construcciones pasivas anómalas en español medieval. Anuario de lingüística hispánica 11.325-337.
 477. Ricós, Amparo. 1998. Review of Stefan Ruhstaller, Materiales para la lexicología histórica (Tübingen: Niemeyer, 1995). Revista española de lingüística 28.261-263.
 478. Ridruejo, Emilio. 1994. De las Introductiones Latinae a la Gramática castellana. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.485-498.
 479. Rifón Sánchez, Antonio. 1997. Reflexiones en torno a la agencia y la afección en español. Anuario de estudios filológicos 20.365-387.
 480. Rini, Joel. 1995-96. The "clinching factor" in the addition of -y in Spanish doy, estoy, soy, voy. Journal of Hispanic Research 4.1-11.
 481. Rini, Joel. 1998a. Review of Roger Wright (ed), Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages (University Park: Penn State University Press, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.237-238.
 482. Rini, Joel. 1998b. Review of Ignacio Bosque (ed), El sustantivo sin determinación: la ausencia de determinante en la lengua española (Madrid: Visor, 1996). Hispanic Review 66.467-468.
 483. Rini, Joel. 1999. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo. Aproximaciones teóricas (Tübingen: Niemeyer, 1996). Hispanic Review 67.79-80.
 484. Rivarola, José Luis. 1998. Algunas observaciones sobre los orígenes premodernos del concepto y del término dialecto. La Torre 7-8.29-40.
 485. Rivas, Elena, and M¦ José Rodríguez Espiñeira. 1997. La cláusula en castellano medieval: constituyentes funcionales. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 486. Rivero, María Luisa. 1997. On two locations for complement clitic pronouns: Serbo- Croatian, Bulgarian and Old Spanish. In van Kemenade and Vincent 1997:170-206.
 487. Rodao, Florentino. 1997. Spanish language in the Philippines: 1900-1940. Philippine Studies 45.94- 107.
 488. Rodríguez Adrados, Jesús Víctor. 1994. Hernando Alonso de Herrera, discípulo de Nebrija. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.517-526.
 489. Rodríguez Díez, Bonifacio. 1997. Neutralización y ambigüedad en sintaxis. In González Calvo and Terrón González 1997:49-86.
 490. Rodríguez-Ponga, Rafael. 1998. Las preposiciones hispano-chamorras. La Torre 7-8.511- 522.
 491. Roegiest, Eugeen. 1998. Le enamoro porque lo maltrato: Cognition, grammaire relationelle et interface entre sémantique et syntaxe en espagnol. In Dahmen et al. 1998:41-54.
 492. Rojas Mayer, Elena M. 1998. El diálogo en el español de América: Estudio pragmalingüístico-histórico. Frankfurt am Main: Vervuert.
 493. Rojo, Guillermo. 1997. Gramática y diccionario. In González Calvo and Terrón González 1997:33-48.
 494. Roldán Pérez, Antonio. 1994. Las introductiones latinae y la gramática castellana: una propuesta romance de metalenguaje retórico. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.85-118.
 495. Romero Cambrón, Ángeles. 1997. De nuevo sobre la alternancia que / de en el segundo término comparativo. Verba 24.335-348.
 496. Romero Cambrón, Ángeles. 1998. Construcciones comparativas con contaminación (II): peores inconvenientes de los que habían previsto. Revue de linguistique romane 62.33-55.
 497. Romero Gualda, M¦ Victoria. 1994. Para una historiografía lingüística "menor": Amado Nervo y Alfonso Reyes. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.527-537.
 498. Ruhstaller, Stefan (ed). 1995a. Crisol de estudios filológicos. Huelva: Universidad de Huelva.
 499. Ruhstaller, Stefan. 1995b. Relaciones semánticas entre elementos correferenciales empleados en el discurso periodístico. In Ruhstaller 1995a:115-148.
 500. Ruiz, Leonor, and Salvador Pons. 1995. Escalas morfológicas o escalas argumentativas. Español actual 64.53-74.
 501. Ruiz Núñez, José Manuel. 1998. El léxico agrícola según el Atlas de Cantabria. Alicante: Universidad de Alicante.
 502. Ruiz-Funes Torres, María. 1994. La suma y erudición de grammatica de Francisco Thamara. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.539-560.
 503. Salas González, Edelmiro. 1998. Spanish aspect and the nature of linguistic time. Hispania 81.155-165.
 504. Salillas, Agustín. 1998. Comunicación, política y lengua en Hispanoamérica. La Torre 7-8.435-451.
 505. Salvador, Gregorio. 1994. Nebrija como iniciador de la lexicografía española. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:1.5-19.
 506. Samper Padilla, José Antonio. 1998. En torno a los arcaísmos. Ejemplos canarios y puertorriqueños. La Torre 7-8.347-359.
 507. Sánchez Corrales, Víctor M. 1998. Madurez sintáctica en niños preescolares costarricenses. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 24.113-120.
 508. Sánchez Jarilla, Francisco M. 1996-97. Review of D. Azorín Fernández and J. L. Jiménez Ruiz, Corpus oral de la variedad juvenil universitaria del español hablado en Alicante (Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997). Estudios de lingüística 11.461-464.
 509. Sánchez Méndez, Juan P. 1997. Aproximación histórica al español de Venezuela y Ecuador durante los siglos XVII y XVIII. Valencia: Universitat de València.
 510. Sánchez Miret, Fernando. 1997. Los diptongos [i, u] en la Romania y su relación histórica con [e, e, o]. Verba 24.83-97.
 511. Sánchez-Lafuente Andrés, Ángela, and M¦ Teresa Beltrán Noguer. 1994. Introductiones latinae de Nebrija y el Libro IV de la gramática de Ordóñez. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.561-575.
 512. Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 1996a. Problemas lingüísticos en la edición de textos medievales (Sobre la relación entre crítica textual e historia de la lengua). Incipit 16.19-54.
 513. Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 1996b. El castellano escrito en torno a Sancho IV. In Alvar and Lucía Megías 1996:265-286.
 514. Sanmartín Sáez, Julia. 1996-97. La búsqueda etimológica en el argot de los delincuentes. Estudios de lingüística 11.325-339.
 515. Sanmartín Sáez, Julia. 1998. Diccionario de argot. Madrid: Espasa.
 516. Santana, O., J. Pérez, Z. Hernández, F. Carreras, and G. Rodríguez. 1997. FLAVER: flexionador y lematizador automático de formas verbales. Lingüística española actual 19.229-282.
 517. Santiago Guervós, Javier de, and Jesús Fernández González. 1997. El sintagma adjetivo: régimen preposicional y cuestiones conexas. Verba 24.159-178.
 518. Santiago-Irizarry, Vilma. 1999. Review of Ana Celia Zentella, Growing Up Bilingual: Puerto Rican Children in New York (Oxford: Blackwell, 1997). Language in Society 28.152-155.
 519. Santiesteban, Argelio. 1997. El habla popular cubana de hoy. La Habana: Ciencas Sociales.
 520. Santos Domínguez, Luis Antonio, and Rosa María Espinosa Elorza. 1996. Manual de semántica histórica. Madrid: Síntesis.
 521. Sanz Alonso, Beatriz. 1997. Toponimia de la provincia de Valladolid: Las cuencas del Duero, Pisuerga y Esgueva. Valladolid: Universidad de Valladolid.
 522. Sarrió Arnau, Cristina. 1996-97. Review of A. Vera Luján, Fundamentos de análisis sintáctico (de la palabra al texto) (Murcia: Universidad de Murcia, 1994). Estudios de lingüística 11.469-473.
 523. Sastre Ruano, María Ángeles. 1995. Nuevos caminos de la sintaxis: la sintaxis onomasiológica. Anuario de lingüística hispánica 11.427-442.
 524. Satorre Grau, Francisco Javier. 1994. Contribución al estudio del concepto de verbo irregular en la historia de la gramática. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.576-589.
 525. Saura Rami, José Antonio. 1996-97. En torno a la sufijación apreciativa en el Valle de Benasque. Archivo de filología aragonesa 52-53.149-178.
 526. Schmidely, Jack. 1996-97. Proclise et enclise dans la Primera crónica general. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.261-272.
 527. Schmidt-Román, Ana. 1998. Review of Mercedes Román Fernández, El español dominicano en el siglo XVIII (Valencia: Universitat de València, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 114.368-370.
 528. Schmitt, Christian. 1997. Review of Franz Lebsanft, Spanische Sprachkultur. Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen Sprachgebrauchs im heutigen Spanien (Tübingen: Niemeyer, 1997). Romanistisches Jahrbuch 48.390-394.
 529. Schönberger, Axel. 1998a. Review of Klaus Zimmermann (ed), Lenguas en contacto en Hispanoamérica. Nuevos enfoques (Frankfurt am Main: Vervuert, 1995). Romanische Forschungen 110.160-163.
 530. Schönberger, Axel. 1998b. Review of Antonio Briz, El español coloquial: situación y uso (Madrid: Arco, 1996). Romanische Forschungen 110.284.
 531. Schönberger, Axel. 1998c. Review of Serafina García, Las expresiones causales y finales (Madrid: Arco, 1996). Romanische Forschungen 110.301.
 532. Schönberger, Axel. 1998d. Review of María Vaquero de Ramírez, El español de América II: Morfosintaxis y léxico (Madrid: Arco, 1996). Romanische Forschungen 110.324.
 533. Schroten, Jan. 1998. Review of Carmen Pensado (ed), El complemento directo preposicional (Madrid: Visor, 1995). Language 74.681.
 534. Schröter, Kirsten. 1998. Review of Vicente Lagüéns Gracia, Léxico jurídico en documentos notariales aragoneses de la Edad Media (siglos XIV y XV) (Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1992). Zeitschrift für romanische Philologie 114.588- 590.
 535. Schwarze, Christoph. 1998. A lexical-functional analysis of Romance auxiliaries. Theoretical Linguistics 24.83-105.
 536. Schwegler, Armin. 1996. "Chi ma nkongo": Lengua y rito ancestrales en El Palenque de San Basilio (Colombia). 2 vols. Frankfurt am Main: Vervuert.
 537. Schwegler, Armin. 1998. El palenquero. In Perl and Schwegler 1998:219-291.
 538. Schwerteck, Hans. 1998. Spanisch izquierda. Romanische Forschungen 110.68-74.
 539. Sedano, Mercedes. 1994. Presencia o ausencia de relativo: explicaciones funcionales. Thesaurus 49.491-518.
 540. Sedano, Mercedes. 1995. Variación de las hendidas en cinco lenguas romances. Anuario de lingüística hispánica 11.353-366.
 541. Sedano, Mercedes. 1997. Breve caracterización sintáctica del español de América. Hispanic Linguistics 9.359-392.
 542. Selfa Sastre, Moisés. 1998. Review of José Ramón Morala Rodríguez, Toponimia de la comarca de Los Oteros (León) (León: Diputación Provincial de León, 1989). Estudios humanísticos: filología 20.301-304.
 543. Senabre, Ricardo. 1997. Sintaxis y métrica. In González Calvo and Terrón González 1997:131-142.
 544. Sephiha, Haïm Vidal. 1996-97. Archaïsmes lexicaux en ladino (judéo-espagnol calque). Cahiers de linguistique hispanique médiévale 21.169-175.
 545. Serrano, María José. 1995. El uso de la verdad y pues como marcadores discursivos de respuesta. Español actual 64.5-16.
 546. Serrano, María José. 1998. Estudio sociolingüístico de una variante sintáctica: el fenómeno dequeísmo en el español canario. Hispania 81.392-405.
 547. Serrano Vázquez, M¦ del Carmen. 1996-97. Rasgos fonéticos de carácter interferencial en el castellano de una comunidad bilingüe. Estudios de lingüística 11.365-383.
 548. Sevilla Muñoz, Julia, and Juan Carlos Díaz. 1997. La competencia paremiológica: los refranes. Proverbium 14.367-381.
 549. Silva Corvalán, Carmen. 1997. Variación sintáctica en el discurso oral: problemas metodológicos. In Moreno Fernández 1997a:115-135.
 550. Silva-Corvalán, Carmen. 1998. Referent tracking in oral Spanish. In Hill et al. 1998:341-354.
 551. Silva-Villar, Luis. 1998. Morphology and syntax of Romance imperatives: An incomplete history. Probus 10.115-138.
 552. Smead, Robert N. 1998. English loanwords in Chicano Spanish: characterization and rationale. The Bilingual Review / La Revista bilingüe 23.113-123.
 553. Smith, Ross. 1997. English in European Spanish. English Today 13:4.22-26.
 554. Smith, Thomas C. 1997. La voz de México: apuntes sobre el DEUM. Nueva revista de filología hispánica 45.105-128.
 555. Solianik, Natalia Ignatieva. 1996. Los dativos éticos y syperfluos en español. In Estrada Fernández et al. 1996:189-210.
 556. Solias Arís, María Teresa. 1998. La gramática categorial como gramática universal. Revista española de lingüística 28.89-113.
 557. Sonntag, Eric. 1998. Review of Elena Rivas, Construcciones monoactanciales y transitivas biactanciales en castellano medieval (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1996). Romanische Forschungen 110.557-558.
 558. Steckbauer, Sonja M. 1997. El español como lingua franca de los inmigrantes indígenas en Lima. In Zimmermann and Bierbach 1997:147-167.
 559. Stolz, Christel, and Thomas Stolz. 1996-97. Universelle Hispanismen? Von Manila über Lima bis Mexiko und zurück: Muster bei der Entlehnung spanischer Funktionswörter in die indigenen Sprachen Amerikas und Austronesiens. Orbis 39.1-77.
 560. Suárez Fernández, Mercedes. 1997. El complemento predicativo en castellano medieval (época prealfonsí). Verba Anexo 42. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 561. Terracini, Lore. 1994. El andaluz Nebrija en el Diálogo de la lengua de Valdés. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.591-603.
 562. Teruggi, Mario E. 1998. Diccionario de voces lunfardas y rioplatenses. Madrid / Buenos Aires: Alianza.
 563. Teso, Enrique del. 1994-95. Antónimos. Archivum 44-45:2.99-144.
 564. Tollis, F. 1994. La presentación de lo gráfico-fónico en la Gramática de Nebrija y en el Arte de trovar de Enrique de Villena. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.605-617.
 565. Tornel Sala, José Luis. 1995. Un nuevo acercamiento al atributo de sujeto. Anuario de lingüística hispánica 11.368-401.
 566. Turley, Jeffrey S. 1998. A prototype analysis of Spanish indeterminate reflexive constructions. Language Sciences 20.137-162.
 567. Uber, Diane Ringer. 1997. La alternancia de idiomas en una comunidad bilingüe español/inglés en los Estados Unidos. In Gabriele and Bianchini 1997:405-420.
 568. Urciuoli, Bonnie. 1996. Exposing Prejudice. Puerto Rican Experiences of Language, Race and Class. Boulder CO: Westview Press.
 569. Urdiales, Millán. 1994-95. Notas sobre el léxico del fútbol. Archivum 44- 45:2.145-147.
 570. Uriagereka, Juan. 1997. Formal and substantive elegance in the minimalist program: On the emergence of some linguistic forms. In Wilder, Gärtner, and Bierwisch 1997:170-204.
 571. Valdés Bernal, Sergio. 1995. La presencia lingüística subsaharana en Cuba. In Konder et al. 1995:175-184.
 572. Valle, José del. 1996. Modern linguistics in Ramón Menéndez Pidal. In Jankowsky 1996:183-191.
 573. Valle, José del. 1998. Andalucismo, poligénesis y koineización: dialectología e ideología. Hispanic Review 66.131-149.
 574. Vaquero, María. 1995. Palabras de Puerto Rico: con materiales recogidos para el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica. San Juan: Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.
 575. Vaquero, María. 1998. El español en los medios de comunicación de Puerto Rico (radio, televisión y prensa): un estudio en marcha. La Torre 7-8.501-510.
 576. Varela, Beatriz. 1998-99. El español centroamericano de Luisiana. Boletín de la Academia Norteamericana de la Lengua Española 9-10.1-40.
 577. Veland, Reidar. 1998. Les adverbes en mente dans trois langues romanes (espagnol, français, italien). Romanische Forschungen 110.427-444.
 578. Vera Luján, Agustín. 1996-97. Esquemas oracionales ergativos reflexivos. Estudios de lingüística 11.385-409.
 579. Verspoor, Marjolijn, Kee Dong Lee, and Eve Sweetser (ed). 1997. Lexical and Syntactical Constructions and the Construction of Meaning. Amsterdam: Benjamins.
 580. Viejo Sánchez, M¦ Luisa. 1994. Del Linguae Hispanicae Compendium de Carolus Rodríguez Matritensis. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.619-628.
 581. Vigliocco, Gabriella; Brian Butterworth; and Merrill F. Garrett. 1996. Subject-verb agreement in Spanish and English: Differences in the role of conceptual constraints. Cognition 61.261-298.
 582. Vigueras Ávila, Alejandra, and Ricardo Maldonado Soto. 1996. Iconicidad en adverbios de cantidad. In Estrada Fernández et al. 1996:211-234.
 583. Vila Rubio, M¦ Nieves. 1994. La labor gramatical en Puerto Rico: contribución de Samuel Gili Gaya. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:2.161-172.
 584. Vilar, Mar. 1996-97. Juan Calderón, un olvidado gramático en Francia e Inglaterra. Su contribución a la enseñanza del español a mediados del siglo XIX. Estudios de lingüística 11.411-424.
 585. Vílchez, Mercedes. 1998. Algunas reflexiones sobre la categoría del número. Revista española de lingüística 28.115-130.
 586. Wanner, Dieter. 1994. El orden de los clíticos agrupados en castellano. Thesaurus 49.1-57.
 587. Wanner, Dieter. 1998. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo: Aproximaciones teóricas (Tübingen: Niemeyer, 1996). Diachronica 15.157-160.
 588. Ward, Michael T. 1998a. Review of Juan M. Lope Blanch, Nebrija cinco siglos después (México: UNAM, 1994). Hispanic Review 66.197-199.
 589. Ward, Michael T. 1998b. Review of Gerd Wotjak (ed), En torno al adverbio español y los circunstantes (Tübingen: Narr, 1996). Hispanic Review 66.331-333.
 590. Waxman, Sandra R; Ann Senghas; and Susana Benveniste. 1997. A cross-linguistic examination of the noun-category bias: its existence and specificity in French- and Spanish-speaking preschool-aged children. Cognitive Psychology 32.183-218.
 591. Wehr, Barbara. 1998. Zur Beschreibung der se-Konstruktionen in Romanischen. In Dahmen et al. 1998:127-148.
 592. Wesch, Andreas. 1997. El castellano hablado en Barcelona y el influjo del catalán. Esbozo de un programa de investigación. Verba 24.287-312.
 593. Westmoreland, Maurice. 1997. The dialectalization of Spanish future tense usage. Word 48.375-395.
 594. Whiteley, Colin R. 1998. Review of Franz Lebsanft, Spanische Sprachkultur: Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen Sprachgebrauchs im heutigen Spanien (Tübingen: Niemeyer, 1997). Language 74.884-885.
 595. Widdison, Kirk A. 1997. Physical parameters behind the stop-spirant alternation in Spanish. Southwest Journal of Linguistics 16.73-84.
 596. Wild, Francine (ed). 1997. Regards sur le passé dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. Berne: Peter Lang.
 597. Wilder, Chris, Hans-Martin Gärtner, and Manfred Bierwisch (ed). 1997. The Role of Economy Principles in Linguistic Theory. Berlin: Akademie Verlag.
 598. Williams, Lynn. 1999. Review of Clare Mar-Molinero, The Spanish-Speaking World: A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues (London: Routledge, 1997). Modern Language Review 94.219.
 599. Wireback, Kenneth J. 1997. The Role of Phonological Structure in Sound Change from Latin to Spanish and Portuguese. New York: Peter Lang.
 600. Woodhouse, Robert. 1998. Gothic l- < *l(l)-: filling in some gaps, plus a note on VLat. bl- in Castilian. Historische Sprachforschung 111.296-304.
 601. Wright, Roger. 1998a. Review of Rebecca Posner, The Romance Languages (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.238-239.
 602. Wright, Roger. 1998b. Review of Clare Mar-Molinero, The Spanish-Speaking World: A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues (London: Routledge, 1997). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 75.481.
 603. Zamora, Juan C. 1994. Las ortografías de Enrique de Villena, Antonio de Nebrija y Mateo Alemán. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.629-638.
 604. Zas, Luz. 1994. La herencia de la gramática de Nebrija en la consideración de las clases de palabras de algunas gramáticas españolas del primer tercio del siglo XVII. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.639-649.
 605. Ziamandanis, Claire M. 1998. Hacia la integración de la informática en la geografía lingüística. La Torre 7-8.99-107.
 606. Zimmermann, Klaus, and Christine Bierbach (ed). 1997. Lenguaje y comunicación intercultural en el mundo hispánico. Frankfurt am Main: Vervuert.
 607. Zwartjes, Otto. 1994. Tradición e innovación en las gramáticas pioneras de A. de Nebrija y P. de Alcalá: la categoría del pronombre. In Escavy, Hernández Terrés, and Roldán 1994:3.651-665.
Return to top