CATALAN: Llorenç Comajoan, Indiana University;
M. Rosa Bayà, Universitat Pompeu Fabra (1998)
 1. Agustí, A. (1996). El nord-occidental, entre dues llengües? Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs.
 2. Alpera, L. (1996). El bilingüisme literari al País Valencià: El cas de Maria Baneyto. In S. Hintz (Ed.), Essays in honor of Josep M. Solà-Solé: Linguistic and literary relations of Catalan and Castilian (pp. 41-52). New York: Lang.
 3. Anguera, P. (1997). El català al segle XIX: De llengua del poble a llengua nacional. Barcelona: Empúries.
 4. Aranegui, C. (Coord.) (1996). Els romans a les terres valencianes: Relació bàsica entre topònims i jaciments. València: Edicions Alfons el Magnànim.
 5. Argente, J. A. (1995). Language shift: An overview. Catalan Review, 9, 39-60.
 6. Atienza, E., Battaner, P., López, C., & Pujol, M. (1997). Característiques lingüístiques i discursives del text expositiu. Articles, 11, 11-30.
 7. Babia, A. (1997). La franja de la franja. La parla de la vall de Benasc, on el català és patuès. Barcelona: Empúries.
 8. Badia, J. (1997). El Llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Barcelona: Castellnou.
 9. Balcells, J., & Bergua, N. (1997). Gramàtica de batalla. Barcelona: Castellnou.
 10. Ballarín, J. M. (1996). L'aprenentatge del castellà en un context catalanitzador. In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, & H. den Boer (Eds.), Las lenguas en la Europa comunitaria. La enseñanza de segundas lenguas y/o de lenguas extranjeras, vol. II (pp. 89-102). Amsterdam: Rodopi.
 11. Bassols, M., Rico, A., & Torrent, A. M. (Eds.). (1996). La llengua de TV3. Barcelona: Empúries.
 12. Bassols, M., & Torrent, A. M. (1996). Models textuals. Vic: Eumo Editorial.
 13. Bastardas, A. (1995). Language management and language behavior change: Policies and social persistence. Catalan Review, 9, 15-38.
 14. Belles Guitart, R. M. (1996). Anàlisi de les estratègies de traducció emprades per nens bilingües familiars petits. In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, & H. den Boer (Eds .), Las lenguas en la Europa comunitaria. La traducción, vol. IV (pp. 51-61). Amsterdam: Rodopi.
 15. Bibiloni, G. (1997). Llengua estàndard i variació lingüística. València: Eliseu Climent.
 16. Blas, J. L. (1996). De nuevo el español y el catalán, juntos y en contraste: Estudio de actitudes lingüísticas. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 34, 49-62.
 17. Blas, J. L., & Porcar, M. (1997). Aproximación sociolingüística al fenómeno de la neutralización modal en las comunidades de habla castellonenses. Sintagma, 9, 27-45.
 18. Boix, E. (1996). Lleialtat lingüística i joves barcelonins: Un cargol de rosca esmussada? In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 5-18). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 19. Boix, E., & Payrató, L. (1995). An overview of Catalan sociolinguistics and pragmatics (1989-1996). Catalan Review, 9, 317-403.
 20. Bonet, E., Lloret, M. R., & Mascaró, J. (1997). Manual de transcripció fonètica. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 21. Bonet, E., & Mascaró, J. (1997). On the representation of contrasting rhotics. In F. Martínez Gil & A. Morales Front (Eds .), Issues in the phonology and morphology of the major Iberian languages (pp. 103-126). Washington, DC: Georgetown University Press.
 22. Bonet, S. (1996). Una pedregada de tirosos vocables. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed .), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 19-38). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 23. Boogerman Castejón, A. (1997). Educational policy, mixed discourses: Responses to minority learners in Catalonia. Language Problems and Language Planning, 21, 20-34.
 24. Botet, R. (1997) Vocabulari específic rossellonès. Amb traducció en francès i en català normatiu. Perpinyà: Editorial Trabucaire.
 25. Bover, A., Martí Olivella, J., & Newman, M. A. (Eds.). (1996). Actes del setè col.loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica: Berkeley, 1993. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 26. Branchadell, A. (1997). Liberalisme i normalització lingüística. Barcelona: Empúries
 27. Briz, A., Cuenca, M. J., & Serra, E.(1997). (Eds.). Sobre l'oral i l'escrit. València: Universitat de València.
 28. Brumme, J. (1997). Praktische Grammatik der katalanischen Sprache. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert.
 29. Cabré, M. T. (1996). Sobre manlleus i diccionaris. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed .), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 39-62). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 30. Cabré, M. T., Freixa, J., & Solé, E. (1997). À la limite des mots construits possibles. In D. Corbin (Ed.), Silexicales 1, Mots possibles et mots existants (pp. 65-78). Lille: Silex/Université de Lille-III.
 31. Camacho, J. (1996). Comitative coordination in Spanish. In C. Parodi, C. Quicoli, M. Saltarelli, & M. L. Zubizarreta (Eds.), Aspects of Romance linguistics (pp. 107-122). Washington, DC: Georgetown University Press.
 32. Capdevila, M., & Serrat, E. (1996). Adquisición de las interrogativas qu. Sintagma, 8, 17-31.
 33. Carmack, S. (1997). Object-participle agreement with complex controllers in Eastern Ibero-Romance. Probus, 9, 33-77.
 34. Casanovas, M. (1996a). Consecuencias de la interferencia lingüística en la morfosintaxis del español hablado en Lleida. Verba, Anuario Galego de Filoloxia, 23, 405-415.
 35. Casanovas, M. (1996b). El contacto lingüístico en Lleida: Algunas consecuencias en el léxico español de los catalanohablantes. Sintagma, 8, 57-63.
 36. Castellà Lidon, J. M. (1996). El coneixement de la llengua catalana: Una normalitat impossible? In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, H. den Boer (Eds .), Las lenguas en la Europa comunitaria, Las lenguas de minorías, vol. III (pp. 41-54). Amsterdam: Rodopi.
 37. Celaya Villanueva, M. L. (1997). Adquisició de llengües: Text-guia. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
 38. Colina, S. (1996). A constraint-based analysis of syllabification in Spanish, Catalan, and Galician (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1996). Dissertation Abstracts International, 56, DA9543560.
 39. Colón, G. (1997a). Estudis de filologia catalana i romànica. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 40. Colón, G. (1997b). Lèxic català i lèxic romànic al Renaixement. In M. T. Cabré (Dir .), Lèxic, corpus i diccionaris. Cicle de conferencies 95-96 (pp. 159-182). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 41. Conca Martínez, M. (1996). Teoria i història dels proverbis catalans: Aplicació a l'estudi d'un paremiològic del segle XVI (Doctoral dissertation, Universitat de València, 1996). Dissertation Abstracts International, 57, 1539C.
 42. Costa, J. J. (1997). Onomàstica a la Catalunya Nord. Perpinyà: Institut Català de Recerques en Ciències Socials, Universitat de Perpinyà.
 43. Creus, I. (1997). Aspectes metodològics del treball empíric en morfologia verbal. Sintagma, 9, 75-89.
 44. Davies, I., Corbett, G., & Bayo Margalef, J. (1995). Colour terms in Catalan: An investigation of eighty informants, concentrating on the purple and blue regions . Transactions of the Philological Society, 93, 17-49.
 45. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, Generalitat Valenciana. (1997). Llenguatges específics. València: Generalitat Valenciana.
 46. Domingo, C. (1997). Els noms de les formes del relleu. Barcelona: Societat d'Onomàstica, Institut Cartogràfic de Catalunya.
 47. Doyle, H. N. (1995). Attitudes toward bilingualism among youths in Barcelona . Catalan Review, 9, 173-198.
 48. Espósito, A. P. (1995). Bilingualism, philology and the cultural nation: The Medieval monolingual imaginary. Catalan Review, 9, 125-140.
 49. Espunya, A. (1996). The realisation of the semantic operator progressive in English and Romance languages . Language Sciences, 18, 295-303.
 50. Farràs, N., & Garcia, C. (1997). Morfosintaxi comparada del català i el castellà. Barcelona: Empúries.
 51. Forcadell, M., & Turell, M. T. (1997). Language interaction patterns in Catalan-English-Spanish discourse. In P. Guardia & J. Stone (Eds.), Proceedings of the 20th International AEDEAN Conference (pp. 317-323). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 52. Franquesa, E., Navas, M., & Castells, R. (1997). Diccionari de neologismes. Barcelona: Edicions 62.
 53. Garcia Grau, M. (1997). Polítiques (i) lingüístiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 54. Grnanz, M. L. (1997). Teoria i descripció en l'anàlisi gramatical. Articles, 11, 39-60.
 55. Herrera, R., & Reñé, T. (1997). Fem servir el llenguatge igualitari en l'acció sindical. Barcelona: Unió General de Treballadors de Catalunya.
 56. Institut d'Estudis Catalans, Secció Filològica. (1997). Documents normatius 1962-1996: Amb les novetats del diccionari. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 57. Joan Marí, B. (1996). Les normalitzacions reeixides. Barcelona: La Busca.
 58. Lloret, M. R. (1996). Els diminutius i les marques de gènere. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 63-76). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 59. Lloret, M. R. (1997a). Sonorant dissimilation in the Iberian languages. In F. Martínez Gil & A. Morales Front (Eds.), Issues in the phonology and morphology of the major Iberian languages (pp. 127-150). Washington, DC: Georgetown University Press.
 60. Lloret, M. R. (1997b). When does variability become relevant to formal linguistic theory? In F. Hinskens, R.van Hout, & W. Leo Wetzels (Eds.), Variation, change and phonological theory (pp. 181-206). Amsterdam: Benjamins.
 61. Lloret, M. R., & Viaplana, J. (1997a). On the morphological category of gender in Catalan and Spanish. In W. Dressler, M. Prinzhorn, & John R. Rennison (Eds.), Advances in morphology (pp. 171-188). Berlin: De Gruyter.
 62. Lloret, M. R., & Viaplana, J. (1997b). Variació, fonologia i morfologia. In M. R. Lloret, E. Boix, M. Lorente, L. Payrató, & M. P. Perea (Eds.), Anàlisi de la variació lingüística (pp. 93-120). Barcelona: PPU/Universitat de Barcelona.
 63. Lorente, M. (1996). Una proposta de classificació dels verbs catalans. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 77-102). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 64. Macià, J. (1996). Algunes observacions sobre el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Els Marges, 57, 71-82.
 65. Manaster Ramer, A. (1996a). A letter from an incompletely neutral phonologist . Journal of Phonetics, 24, 477-489.
 66. Manaster Ramer, A. (1996b). Report on Alexis' dreams--bad as well as good . Journal of Phonetics, 24, 513-519.
 67. Manent, A. (1996). Els noms populars de núvols, boires i vents del Maresme. Vilassar de Mar: Oikos-Tau.
 68. Marí, I. (1995). L'estandardització del català, als deu anys del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Catalan Review, 9, 77-96.
 69. Martí Castell, J. (1996). Significació lingüística dels Usatges de Barcelona. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed .), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 103-132). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 70. Massip, À. (1996). La variació lèxica: Un assaig d'estudi en el dialecte tortosí. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed .), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 133-174). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 71. Mascaró, J. (1996). External allomorphy and contractions in Romance. Probus, 8, 181-205.
 72. Melià, J . La llengua dels joves. Comportaments i representacions lingüístics dels joves mallorquins. Palma: Universitat de les Illes Balears.
 73. Mena Cortés, C. (1996). El uso de la lengua catalana en escuelas de inmersión. In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, & H. den Boer (Eds.), Las lenguas en la Europa comunitaria, La enseñanza de segundas lenguas y/o de lenguas extranjeras, vol. II (pp. 283-297). Amsterdam: Rodopi.
 74. Mesquida, J. A. (1997a). El Tractat del salitre (Palma, 1640). Estudi històric i lingüístic d'un text químic del segle XVII. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics.
 75. Mesquida, J. A. (1997b). La terminología en lengua catalana. Iberoamericana, 21, 39-57.
 76. Mesquida, J. A. (1997c). El Full Lexicogràfic de la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències (1978-1982): Una publicació bàsica per a la promoció i estudi del llenguatge científic. In Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes, XXXIV, Miscellània Germà Colón 7 (pp. 293-303). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 77. Mestres, J. M., & Santamaria, C. (1997). Els noms propis geogràfics no catalans . Revista de Llengua i Dret, 27, 23-78.
 78. Montoya, B., Hernández, M., & Gimeno, F. (1995). Historical sociolinguistics: A current trend of research. Catalan Review, 9, 291-316.
 79. Moran, J. (1996). Pompeu Fabra i Wilhelm Meyer-Lübke. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 175-182). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 80. Morant, R., Peñarroya, M., & Tornal, J. (1997). Dones i llenguatge: Una mirada masculina. València: Denes.
 81. Nadal, J. M., & Prats, M. (1996). Història de la llengua catalana. Volum segon: El segle XV. Barcelona: Edicions 62.
 82. Nussbaum, L., & Tuson, A. (1995). The ins and outs of conversation in Catalonia . Catalan Review, 9, 199-222.
 83. O'Donnell, P. E. (1995). "It depends who I marry": Linguistic recruitment and defection in Barcelona. Catalan Review, 9, 163-172.
 84. O'Donnell, P. E. (1996). "I'm Catalan but I'm not a fanatic:" Shifting tides in Catalan public opinion. Langua ge Problems and Language Planning, 20, 44-52.
 85. Palmada, B. (1997). Continuant spreading and feature organization. In F. Martínez Gil & A. Morales Front (Eds .), Issues in the phonology and morphology of the major Iberian languages (pp. 151-171). Washington, DC: Georgetown University Press.
 86. Payrató, L. (1996). Anàlisi del discurs, pragmàtica i conflictes lingüístics. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 183-198). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 87. Payrató, L. (1997). De professió, lingüista. Panorama de la lingüística aplicada. Barcelona: Empúries.
 88. Pérez Saldanya, M. (1997a). El canvi lingüístic i els conflictes de naturalitat: Les desinències del present de subjuntiu. Caplletra, 20, 83-110.
 89. Pérez Saldanya, M. (1997b). Entre el lèxic i la gramàtica: Els processos de gramaticalització. In M. T. Cabré (Dir.), Lèxic, corpus i diccionaris. Cicle de conferències 95-96 (pp. 91-111). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.
 90. Pericay, X., & Toutain, F. (1996 ). El malentès del noucentisme. Tradició i plagi a la prosa catalana moderna. Barcelona: Proa.
 91. Planas Ferrer, M. R. (1997). El llenguatge de la fam a les rondalles de Mossèn Alcover. Randa, 40, 71-79.
 92. Pons, L. (1996). Factors externs en la variació del lèxic. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed .), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 199-216). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 93. Ponsoda Sanmartín, J. J. (1996). El català i l'aragonès en els inicis del Regne de València segons el Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina, 1269-1295. Alcoi: Marfil.
 94. Pradilla Cardona, M. A. (1996). Sociolingüística de la variació i actituds interdialectals a l'extrem nord del País Valencià. In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, & H. den Boer (Eds.), Las lenguas en la Europa comunitaria, Las lenguas de minorías, vol. III (pp. 97-124). Amsterdam: Rodopi.
 95. Prieto, P. (1997). Prosodic manifestation of syntactic structure in Catalan. In F. Martínez Gil & A. Morales Front (Eds .), Issues in the phonology and morphology of the major Iberian languages (pp. 173-194). Washington, DC: Georgetown University Press.
 96. Pujolar, J. (1995). Immigration in Catalonia: The politics of sociolinguistic research . Catalan Review, 9, 141-162.
 97. Pujolar, J. (1997). De què vas, tio? Barcelona: Empúries.
 98. Rafel, J. (1996a). El Diccionari de l'Insititut i el Diccionari Fabra. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 217-270). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 99. Rafel, J. (1996b). (Dir.). Diccionari de freqüències. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 100. Recasens, D., Fontdevila, J., & Pallarès, M. D. (1996). Linguopalatal coarticulation and alveolar-palatal correlations for velarized and non-velarized /l/. Journal of Phonetics, 24, 165-185.
 101. Recasens, D., Pallarès, D., & Fontdevila, J. (1997). A model of lingual coarticulation based on articulatory constraints. Journal of the Acoustical Society of America, 102, 544-561.
 102. Recasens, D., & Romero, J. (1997). An emma study of segmental complexity in alveolopalatals and palatalized alveolars. Phonetica, 54, 43-58.
 103. Rees, E. L. (1996). Spain's linguistic normalization laws: The Catalan controversy . Hispania, 79, 13-321.
 104. Reina González, F. (1997). Tres qüestions filosòfiques de la teoria lingüística. Els Marges, 58, 21-35.
 105. Ribas, T. (Coord.) (1997). L'avaluació formativa en l'àrea de llengua. Barcelona: Graó.
 106. Romera, L., Salcioli, V., & Rosselló, J. (1997). Tipologia lingüística. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
 107. Rossich, A. (1996). Un tipus de frase negativa del nord-est català. Els Marges, 56, 109-115.
 108. Sancho Cremades, P. (1995). Problemes de delimitació de la categoria preposicional en català: Els adverbis preposicionals. Catalan Review, 9, 139-158.
 109. Santamaria, L. (1997). La traducció jurídica, paraula de traductor? Revista de Llengua i Dret, 27, 79-90.
 110. Santoyo, J. C. (1996). Bibliografía de la traducción: En español, catalán, gallego y vasco. León: Universidad de León.
 111. Saragossà, A. (1997a). Criteris de la normativa. L'ortografia contemporània. Uns quants problemes actuals. València: Saó/Diputació de Tarragona.
 112. Saragossà, A. (1997b). La concordança del participi amb els pronoms febles objectius (Aquesta novel.la ja l'he llegida): Una singularitat de la llengua catalana . Llengua Nacional, 21, 9-14.
 113. Saragossà, A. (1997c). Una caracterització dels conceptes sintàctics més fonamentals. Estudi de les nocions "sintaxi", "categoria" i "funció" en les gramàtiques tradicionals catalanes del segle XX, i aplicació a l'organització general de la futura gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans . Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 72, 107-143.
 114. Schmid, S. (1996). Multilingualer Fremdsprachenunterricht: Ein didaktischer Versuch mit Lernstrategien. Multilingua, 15, 55-90.
 115. Schnitzer, J. (1996). Anglizismen in der spanischen und katalanischen Wirtschaftssprache. In C. Schmitt & W. Schweickard (Ed.), Kulturen im Dialog: Die iberoromanischen Sprachen aus interkultureller Sicht (pp. 344-358). Bonn: Romanistischer.
 116. Sebastián-Gallés, N. (1996). Speech perception in Catalan and Spanish. In M. Carreiras, J. E. García-Albea, & N. Sebastián-Gallés (Eds.), Language processing in Spanish (pp. 1-19) . Mahwah, NJ: Erlbaum.
 117. Sempere, J. A. (1995). The Valencian linguistic heterodoxy. Catalan Review, 9, 97-124.
 118. Serra, J. M. (1997). Immersió lingüística, rendiment acadèmic i classe social. Barcelona: Horsori.
 119. Serra, P. (1997). Prosodic structure and stress in Catalan. In F. Martínez Gil & A. Morales Front (Eds.), Issues in the phonology and morphology of the major Iberian languages (pp. 195-231). Washington, DC: Georgetown University Press.
 120. Serrano Vázquez, M. C. (1996). Interferencias léxicas y semánticas en una situación de contacto entre dos lenguas, catalán y castellano. In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, H. den Boer (Eds.), Las lenguas en la Europa comunitaria, La enseñanza de segundas lenguas y/o de lenguas extranjeras, vol. II (pp. 375-394). Amsterdam: Rodopi.
 121. Smith, J. C. (1996). Surfonctionnalité et hyperanalyse: L'accord du participe passé dans les langues romanes à la lumière de deux théories recentes. Faits de Langues: Revue de Linguistique, 8, 13-120.
 122. Solà, J. (1996). El catalán actual y el del siglo XXI. In S. Hintz (Ed.), Essays in honor of Josep M. Solà-Solé: Linguistic and literary relations of Catalan and Castilian (81-121). New York: Lang.
 123. Solans, E. (1996). Estudi fonètic sobre la parla de Lleida. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs.
 124. Strubell, M. (1996). Language planning and bilingual education in Catalonia . Journal of Multilingual and Multicultural Development, 17, 262-275.
 125. Suppes, P., Liang, L, & Bottner, M. (1996). Machine learning comprehension grammars for ten languages. Computational Linguistics, 22, 329-350.
 126. Televisió de Catalunya. (1996). Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. Barcelona: Edicions 62.
 127. Torrent Alamany-Lenzen, A. M. (1997). Pompeu Fabra y la configuración del catalán moderno. Bonn: Romanistischer Verlag.
 128. Tresserras, J. M., Gifreu, J., & Cardús, S. (1997). Comunitat lingüística i espais comunicatius. Alcoi: Ajuntament d'Alcoi.
 129. Tubella, I. (1997). Llengua i noves tecnologies de comunicació. Revista de Llengua i Dret, 27, 153-160.
 130. Turell, M. T. (1995). The "variationist" view-point of variation: Evidence from Catalan-speaking communities. Catalan Review, 9, 275-290.
 131. Turell, M. T. (1997). Variació i variacionisme. In M. R. Lloret, E. Boix, M. Lorente, L. Payrató, & M. P. Perea (Eds.), Anàlisi de la variació lingüística (pp. 45-68). Barcelona: PPU/Universitat de Barcelona.
 132. Tusón, J. (1997a). Introducció a la lingüística. Barcelona: Columna.
 133. Tusón, J. (1997b). Mal de llengües: A l'entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries.
 134. Universitat Autònoma de Barcelona. (1997). La dinamització lingüística. Actes de la VII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 135. Vallduví, E. (1997). Information packaging in English and Catalan. In P. Guardia & J. Stone (Eds.), Proceedings of the 20th International AEDEAN Conference (pp. 325-330). Barcelona: Universitat de Barcelona.
 136. Valls, J. L. (1996). Els vents dels pescaires cotlliurencs. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed .), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 271-288). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 137. Vallverdú, F. (1995). Linguistic normalization and the extension of use of Catalan (1975-1995). Catalan Review, 9, 61-77.
 138. Vallverdú, F. (1996). Los medios de comunicación y el proceso de normalización lingüística: El impacto de los medios audiovisuales. In S. Hintz (Ed.), Essays in honor of Josep M. Solà-Solé: Linguistic and literary relations of Catalan and Castilian (pp. 123-140). New York: Lang.
 139. Vann, R. E. (1995). Constructing catalanism: Motion verbs, demonstratives, and locatives in the Spanish of Barcelona. Catalan Review, 9, 253-274.
 140. Vann, R. E. (1996). Pragmatic and cultural aspects of an emergent language variety: The construction of Catalan Spanish deictic expressions (Doctoral dissertation, University of Texas, Austin, 1996). Dissertation Abstracts International, 57, DA9633318.
 141. Vaacute;zquez, G. (1997). El clític 'es' i la construcció anticausativa. Sintagma, 9, 61-73.
 142. Veny, J. (1996a). Erotisme i litúrgia en els noms del "quetsémper" (Synodus saurus L.). In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 289-310). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 143. Veny, J. (1996b). Onomàstica i dialectologia. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 144. Viaplana, J. (199?). Els verbs regulars de la primera conjugació en el català nord-occidental: Una descripció comparativa. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 311-340). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 145. Vila, X. (1996). Transcodic markers and functional distribution in Catalan. In M. Pujol Berche, F. Sierra Martínez, & H. den Boer (Eds .), Las lenguas en la Europa comunitaria. Las lenguas de minorías, vol. III (pp. 195-212). Amsterdam: Rodopi.
 146. Vila, X. (1997). La noció d' ús en la planificació lingüística de l'ensenyament. Revista de Llengua i Dret, 27, 131-152.
 147. Woolard, K. (1995). Changing forms of codeswitching in Catalan comedy. Catalan Review, 9, 223-252.
 148. Yzaguirre, L. de (1996). Maquinar-hi i programar-hi. In Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Ed.), Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit (pp. 341-366). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 149. Zabalbeascoa, P. (1996). Translating jokes for dubbed television situation comedies . The Translator, 2, 235-257.
 
FRENCH: Patrick Reidenbaugh, University of Illinois Urbana-Champaign (1998)
 1. Abeillé, Anne, Danielle Godard, and Philip Miller. 1997. Les causatives en français, un cas de compétition syntaxique. Langue Française 115:62-74.
 2. Abouda, Lofti. 1997. Le conditionnel: temps ou mode? Arguments syntaxiques. Revue romane 32/2:179-198.
 3. Arnavielle, Teddy. 1997. Pour construire une grammaire historique du français. Revue des langues romanes CI/I:91-120.
 4. Attal, Pierre. 1997. Structure "quantifiante": illocutionnaire vs locutionnaire. Langue Française 116:115-124.
 5. Auroux, Sylvain. 1997. La réalité de l'hyperlangue. Langages 127:110-121.
 6. Ayres-Bennett, Wendy and Patrick O'Donovan, eds. 1995. Syntax and the Literary System: New Approaches to the Interface between Literature and Linguistics . Cambridge: Burlington Press.
 7. Ayres-Bennett, Wendy. 1996. A History of the French Language Through Texts . London: Routledge.
 8. Bacha, Jacqueline. 1997. Entre le plus et le moins: l'ambivalence du déterminant plusieurs . Langue Française 116:49-60.
 9. Bal, Willy. 1997. La dialectologie en Wallonie. Le Français moderne 65/1:15-19.
 10. Balibar-Mrabti, Antoinette. 1997. Synonymie abstraite et synonymie concrète en syntaxe. Langages 128:25-50.
 11. Barberis, Jeanne-Marie. 1997. Le sujet et sa praxis dans l'expression de l'espace: les énoncés de "mouvement fictif". Langages 127:56-76.
 12. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava. 1997. Synonymie et polysémie: le cas de curieux comme parcours sémantique d'un mot. Langages 128:113-126.
 13. Bauer, Brigitte. 1995. The Emergence and Development of SVO Patterning in Latin and French: Diachronic and Psycholinguistic Perspectives . New York and Oxford: Oxford UP.
 14. Berendonner, Alain. 1997. Pléonasmes syntaxiques: dédoublement ou hybridation? Langue Française 115:75-87.
 15. Berrier, Astrid. 1997. S'opposer dans une conversation à quatre: de quelques moyens. Revue québecoise de linguistique 25/2:13-34.
 16. Berthonneau, Anne-Marie and Georges Kleiber. 1997. Subordination et temps grammaticaux: l'imparfait en discours indirect. Le Français moderne 65/2:113-142.
 17. Blanche-Benveniste, Claire. 1997. La notion de variation syntaxique dans la langue parlée. Langue Française 115:19-29.
 18. Blasco, Mylène. 1997. Pour une approche syntaxique des dislocations. Journal of French Language Studies 7/1:1-21.
 19. Bochnakowa, Anna. 1997. Fausse démarcation comme source de néologismes. Revue des langues romanes CI/1:37-44.
 20. Bouvier, Jean-Claude. 1997. État actuel des travaux sur les ethnotextes. Le Français moderne 65/1:35-43.
 21. Bres, Jacques. 1997. Habiter le temps: le couple imparfait/passé simple en français. Langages 127:77-95.
 22. Broudic, Fanch. 1995. La Pratique du breton de l'Ancien Régime à nos jours . Rennes: Presse Universitaire de Rennes.
 23. Büchi, Eva. 1996. Les Structures du 'Französisches Etymologisches Wörterbuch': recherches métalexicographiques et métalexicologiques . Tübingen: Max Niemeyer.
 24. Bullock, Barbara E. 1997. Quantitative verse in a Quantity-insensitive language: Baïf's vers mesurés . Journal of French Language Studies 7/1:23-45.
 25. Buridant, Claude. 1996. "Varietas delectat": Prolégomènes à une grammaire de l'ancien français. Vox Romanica 55:88-125.
 26. Cadiot, Pierre and François Nemo. 1997. Propriétés extrinsèques en sémantique lexicale. Journal of French Language Studies 7/2:127-146.
 27. Chevalier, Jean-Claude. 1997. La synonymie dans les manuels pédagogiques du début de la Renaissance. Langages 128:8-24.
 28. Corblin, Francis. 1997. Les indéfinis: variables et quantificateurs. Langue Française 116:8-32.
 29. Courtois, Blandine. 1996. Formes ambiguës de la langue française. Linguisticae Investigationes 20/1:167-202.
 30. Coveney, Aidan. 1996. Variability in Spoken French: a Sociolinguistic Study of Interrogation and Negation . Exeter: Elm Bank Publications.
 31. ------. 1997. L'approche variationniste et la description de la grammaire du français: le cas des interrogatives. Langue Française 115:88-100.
 32. De Villiers, Philippe. 1996. Dictionnaire du politiquement correct à la française . Paris: Éditions Albin Michel. li>Di Vito, Nadine O'Connor. 1997. Patterns Across Spoken and Written French: Empirical Research on the Interaction Among Forms, Functions and Genres . Boston: Houghton Mifflin.
 33. Dubois, Jean and Françoise Dubois-Charlier. 1997. Synonymie syntaxique et classification des verbes français. Langages 128:51-71.
 34. Dupuis, Jacinthe. 1997. Étude sociolinguistique de quelques caractéristiques des emprunts à l'anglais par des Franco-américains du Massachusetts. Revue québecoise de linguistique 25/2:35-62.
 35. Ellis, Yvette. 1997. Laughing together: laughter as a feature of affiliation in French conversation. Journal of French Language Studies 7/2:147-161.
 36. Engel, Dulcie M. 1997. The recipe for success: syntactic features of la chronique gastronomique . Journal of French Language Studies 7/2:195-207.
 37. Flaux, Nelly and Danièle Van de Velde. 1997. Tous ensemble , chacun séparément . Langue Française 116:33-48.
 38. Francard, Michel and Danièle Latin. 1995. Le Régionalisme lexical . Louvain-la-Neuve: Duculot.
 39. Franckel, Jean-Jacques. 1997. Approche de l'identité d'un préverbe à travers l'analyse des variations sémantiques des unités préverbées. Journal of French Language Studies 7/1:47-68.
 40. Furukawa, Naoyo. 1996. Grammaire de la prédication seconde: formes, sens et contraintes . Louvain-la-Neuve: Duculot.
 41. Gadet, Françoise. 1997. La variation, plus qu'une écume. Langue Française 115:5-18.
 42. Garcia, Erica. 1997. La portée de la variabilité. Langue Française 115:30-47.
 43. Gross, Maurice. 1997. Synonymie, morphologie dérivationnelle et transformations. Langages 128:72-90.
 44. Gueunier, Nicole. 1997. Questions sur le genre ethnotexte. Le Français moderne 65/1:44-54.
 45. Gutwin, Stefan. 1996. Der accord du participe passé als Testfall der französischen Grammatikschreibung . Tübingen: Max Niemeyer.
 46. Haillet, Pierre. 1995. Le Conditionnel dans le discours journalistique: essai de linguistique descriptive . Neuville, Québec: Bref.
 47. Henry, Albert. 1997. La phore et les phoriques. Revue de linguistique romane 61/243-244:487-503.
 48. Herschensohn, Julia Rogers. 1996. Case Suspension and Binary Complement Structure in French . Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
 49. Huffman, Alan. 1997. The Categories of Grammar: French lui and le. Amsterdam: John Benjamins.
 50. Jooken, Lieve and Pierre Swiggers. 1997. The Reception of Frain du Tramblay's Traité des langues (1703) in England: The Case for Modern Languages. Leuvense Bijdragen 86/3:291-308.
 51. Kerleroux, Françoise. 1996. La Coupure invisible: études de syntaxe et de morphologie . Villeneuve d'Asq: Presses Universitaires du Septentrion.
 52. Kleiber, Georges. 1997. Sens, référence et existence: que faire de l'extralinguistique? Langages 127:9-37.
 53. Klein, Jean-René, Nathalie Lienart, and Stephane Ostyn. 1997. L'anglicisme et la presse. Enquête et analyse à travers quatre quotidiens français et belges. Revue de linguistique romane 61/243-244:337-360.
 54. Klingler, Thomas, ed. 1996. La Louisiane. Plurilinguismes 11 . Paris: Centre d'Études et de Recherches en Planification Linguistique.
 55. Lagerqvist, Hans. 1997. Langue et société: l'exemple de entor en ancien français. Revue de linguistique romane 61/241-242:41-78.
 56. Larsen, Mette Holmsgaard. 1997. L'emploi des prépositions concrètes dans les syntagmes nominaux en français. Revue romane 32/1:5-26.
 57. Lavis, Georges. 1997. La synonymie verbale en ancien français: le concept 'frapper'. Revue de linguistique romane 61/241-242:133-211.
 58. Le Dû, Jean. 1997. La disparition du groupe des atlas et l'avenir de la géographie linguistique. Le Français moderne 65/1:6-12.
 59. Le Pesant, Denis. 1996. Anaphores associatives et classes d'objets. Linguisticae Investigationes 20/1:87-116.
 60. Manczak, Witold. 1997. Double évolution phonétique de certains mots latins en français. Revue des langues romanes CI/1:29-36.
 61. Marchello-Nizia, Christiane. 1997. Variation et changement, quelles corrélations? Langue Française 115:111-124.
 62. Martel, Pierre and Hélène Cajolet-Laganière. 1996. Le Français québecois: usages, standard et aménagement . Québec: Les Presses de l'Université de Laval.
 63. Martin, Jean-Baptiste. 1997. Le français régional: La variation diatopique du français de France. Le Français moderne 65/1:55-69.
 64. Martin, Pierre. 1996. Éléments de phonétique avec application au français . Sainte-Foy, Québec: Les Presses de l'Université Laval.
 65. Marzys, Zygmunt. 1996. La codification du français à l'époque de la Renaissance: une construction inachevée. Vox Romanica 55:126-142.
 66. Miller, D. Gary. 1997. The Morphological Legacy of French: Borrowed Suffixes on Native Bases in Middle English. Diachronica 14/2:233-264.
 67. Miller, Philip H., Geoffrey K. Pullum and Arnold M. Zwicky. 1997. The Principle of Phonology-Free Syntax: four apparent counterexamples in French. Journal of Linguistics 33/1:67-90.
 68. Möhren, Frankwalt. 1997. Afr. haraz : un cas de cuisine lexicographique. Revue de linguistique romane 61/243-244:439-452.
 69. Nikiema, Emmanuel. 1997. Les modèles de représentation, l'analyse de redoublement et la condition de satisfaction. Revue québecoise de linguistique 25/2:63-98.
 70. Noailly, Michèle. 1997. Les mystères de la transitivité invisible. Langages 127:96-109.
 71. Noumssi, Gérard-Marie. 1997. Le relatif en moyen français: XIVe-XVIe siècle. Revue des langues romanes CI/1:63-90.
 72. Paillard, Denis. 1997. N'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel N. Langue Française 116:100-114.
 73. Peeters, Bert. 1997. L'accord du participe passé et la notion d'objet affecté. Le Français moderne 65/2:143-168.
 74. Plenat, Marc. 1997. Analyse morpho-phonologique d'un corpus d'adjectifs dérivés en - esque . Journal of French Language Studies 7/2:163-179.
 75. Porhiel, Sylvie. 1997. Le marqueur de catégorisation point de vue . Le Français moderne 65/2:184-200.
 76. Queffélec, A., Fouzia Benzakour and Yasmina Cherrad-Benchefra, eds. 1995. Le Français au Maghreb . Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence.
 77. Ravier, Xavier. 1997. Des choses aux mots, des mots au discours: pour une utilisation maximale des données des atlas linguistiques et ethnographiques. Le Français moderne 65/1:20-34.
 78. Reichler-Béguelin, Marie-José. 1997. Stratégies référentielles et variation. Langue Française 115:101-110.
 79. Rey-Debove, Josette. 1997. La synonymie ou les échanges de signes comme fondement de la sémantique. Langages 128:91-104.
 80. Riegel, Martin. 1997. Tel adjectif. Grammaire d'une variable de caractérisation. Langue Française 116:81-99.
 81. Roques, Gilles. 1997. Errements étymologiques: le cas de haras et de haridelle . Revue de linguistique romane 61/243-244:453-458.
 82. Rossari, Corinne and Jacques Jayez. 1996. Donc et les consécutifs. Des systèmes de contraintes différentiels. Linguisticae Investigationes 20/1:117-144.
 83. Rossi, Jean-Gérard. 1997. Considérations logico-philosophiques sur la synonymie. Langages 128:105-112.
 84. Rossillon, Philippe. 1995. Atlas de la langue française . Paris: Bordas.
 85. Roubaud, Marie-Noëlle. 1997. Le passé simple en français. Studia neophilologica 69/1:79-93.
 86. Roubaud, Marie-Noëlle. 1997. Les énoncés pseudo-clivés en: le plus / le moins . Journal of French Language Studies 7/2:181-193.
 87. Séguin, Boris and Frédéric Teillard. 1996. Les Céfrans parlent aux Français: chronique de la langue des cités . Paris: Calmann-Lévy.
 88. Siblot, Paul. 1997. Nomination et production de sens: le praxème. Langages 127:38-55.
 89. Simone, Raffaele. 1997. Une interprétation diachronique de la "dislocation à droite" dans les langues romanes. Langue Française 115:48-61.
 90. Siouffi, Gilles. 1997. Vaugelas et la notion de variation. Revue des langues romanes CI/1:121-143.
 91. Stage, Lilian. 1997. La transposition des actants dans le syntagme nominale. Étude sur la nominalisation nucléaire et l'emploi des prépositions. Revue romane 32/1:51-86.
 92. Szirmai, Julia C. 1997. Stephanin ou la couleur de Saint Étienne. Essai d'explication sémantique. Revue de linguistique romane 61/243-244:361-368.
 93. Tutescu, Mariana. 1997. La linguistique française en Roumanie. Le Français moderne 65/2:201-206.
 94. Uritescu, Dorin. 1997. L'effacement du /l/ en québécois et le type morphologique du français. Revue de linguistique romane 61/243-244:397-437.
 95. Valois, Daniel. 1996. On the Structure of the French DP. Canadian Journal of Linguistics 41/4:349-375.
 96. ------. 1997. Négation, interrogation et accord spécificateur-tête. Revue québecoise de linguistique 25/2:99-122.
 97. Van de Velde, Danièle. 1997. Un dispositif linguistique propre à faire entrer certaines activités dans des taxinomies: faire + du + nom d'activité . Revue de linguistique romane 61/243-244:369-395.
 98. Van Peteghem, Marleen. 1997a. Sur un indéfini marginal: même exprimant l'identité. Langue Française 116:61-80.
 99. ------. 1997b Autre et ses correspondants en roumain. Revue romane 32/1:27-50.
 100. Veland, Redar. 1996. Les marqueurs référentiels celui-ci et celui-là : structure interne et déploiement dans le discours direct littéraire . Geneva and Paris: Droz.
 101. ------. 1997. Cet adjectif qui ne simule pas: le problème de la détermination du pronom CELUI. Le Français moderne 65/2:169-183.
 102. Watson, Keith. 1997. French complement clitic sequences: a template approach. Journal of French Language Studies 7/1:69-89.
 
ITALIAN:  Barbara De Marco, University of California, Berkeley (1998)
 1. Absalom, Matthew. 1995. Is raddoppiamento sintattico Really Syntactic? Working Papers in Linguistics 15:1-13.
 2. ------. 1996. Assimilation or Gemination? Comments on raddoppiamento sintattico . Working Papers in Linguistics 16:1-8.
 3. Absalom, Matthew, and John Hajek. 1997. Raddoppiamento sintattico : What Happens When the Theory is on Too Tight? In Bertinetto et al. 1997:159-179.
 4. Agostinelli, Chiara. 1996. Sull'origine degli infiniti sincopati "corre", "scerre", "sciorre", "sverre", "torre". Studi linguistici italiani 22:65-73.
 5. Agostiniani, Luciano, Paola Bonucci, and Margherita Castelli. 1997. Osservazioni su un fenomeno di sandhi nel parlato perugino. In Agostiniani et al. 1997:3-29.
 6. Agostiniani, Luciano, Paola Bonucci, G. Gianecchini, F. Lorenzi, L. Reali, eds. 1997. Atti del Terzo Convegno della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Perugia, 27-29 giugno 1994). 2 vols. Univ. degli Studi di Perugia: Edizioni Scientifiche Italiane.
 7. Alfieri, Gabriella. 1995. Il siciliano come dialetto di contatto tra le "lingue" nazionali dei Cavalieri di Malta nel Sei-settecento. In Romanello and Tempesta 1997:241-274.
 8. Alfonzetti, Giovanna. 1995. Code-switching and code-mixing nell' Atlante Linguistico della Sicilia . In Romanello and Tempesta 1997:413-432.
 9. Alinei, Mario. 1996. L'etimologia di magnano 'calderaio ambulante' e l'inizio dell'articolo nelle parlate neolatine. Quaderni di Semantica 37:191-202.
 10. Alonge, Antonietta. 1997. Semantica lessicale e proprietà sintattiche dei verbi di movimento italiani: analisi di dati acquisiti da dizionari di macchina e da un corpus testuale computerizzato. In Agostiniani et al. 1997: 31-63.
 11. Ambrosini, Riccardo. 1997. Lineamenti toponomastici della Lucchesia . Pisa: Edizioni ETS.
 12. Anceschi, Giuseppe. 1996. La verità sfacciata: appunti per una storia dei rapporti fra lingua e dialetti . Biblioteca di "Lares." Nuova serie; Monografie 51. Florence: Olschki.
 13. Andalò, Adriana. 1997. I sintagmi in funzione allocutiva nel napoletano. In Agostiniani et al. 1997: 65-79.
 14. Angelini, Alceste. 1995. Saggio di lessico montalcinese. Studi linguistici italiani 21:155-194.
 15. Antelmi, D. 1993. La negazione in fiorentino. Quaderni Patavini di Linguistica 12:3-30.
 16. Antonioli, Gabriele, and Remo Bracchi. 1996. Dizionario etimologico grosino . Prefazione a cura di Max Pfister. Grosio: Biblioteca comunale, Museo del costume.
 17. Arcangeli, Massimo. 1994. Il glossario latino-volgare trecentesco conservato nel ms. Z478 (1661) della Biblioteca Nazionale Marciana: problemi di valutazione e di classificazione. In Atti del Convegno di Studi su dialetti galloitalici dal nord al sud: realtà e prospettive , Piazza Armerina, 7-10 aprile 1994.
 18. ------. 1996. 'Clone', 'clonazione' e dintorni. Studi linguistici italiani 22:89-100.
 19. ------. 1997. Variabilità e cambio linguistica nell'italiano antico. Problemi di classificazione e di valutazione. In Agostiniani et al. 1997:81-104.
 20. Arthur, Ingrid. 1995. Uso e non-uso dell'articolo davanti a nomi di stati e di continenti nell'italiano contemporaneo . Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Romanica Upsaliensia 52. Uppsala: Almquist & Wiksell.
 21. Aste, Mario. 1995. Review of Lortat-Jacob 1995. Forum Italicum 29:422-426.
 22. Atlante Toponomastico del Piemonte Montano . 1995-1997. 5. Chianocco (1995); 6. Roccasparvera (1995); 7. Givoletto , (1997); 8. La Cassa (1997); 9. Val della Torre (1997); 10. Varisella (1997); 11. Vallo (1997). Univ. degli Studi di Torino. Progetto Alpi e cultura. Alessandria: dell'Orso.
 23. Babbi, Anna Maria, ed. 1995. "Consolatio Philosophiae," una versione veneta . Milan: Angeli.
 24. Bafile, Laura. 1994. La riassegnazione postlessicale dell'accento nel napoletano. Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze 5:1-23.
 25. ------. 1997. Parole grammaticali e struttura prosodica: dati dell'italiano e del napoletano. Lingua e stile 32(3):433-470.
 26. ------. 1997. L'innalzamento vocalico in napoletano: un caso di interazione fra fonologia e morfologia. In Agostiniani et al. 1997:127-148.
 27. Balboni, Paolo E. 1994. Didattica dell'italiano a stranieri . Rome: Bonacci.
 28. Baldelli, Ignazio. 1996. Dante e la lingua italiana . Florence: Accademia della Crusca.
 29. Banfi, Emanuele, ed. 1993a. La formazione dell'Europa linguistica: le lingue d'Europa alla fine del I e del II millennio . Scandicci, Florence: La nuova Italia.
 30. ------. 1993b. L'altra Europa linguistica: varietà di apprendimento e interlingue nell'europa contemporanea . Scandicci, Florence: La nuova Italia.
 31. Banfi, Emanuele, Giovanni Bonfadini, Patrizia Cordin, and Maria Iliescu, eds. 1995. Italia Settentrionale: Crocevia di idiomi romanzi. Atti del convegno internazionale di studi, Trento 21-23 ottobre 1993. Tübingen: Niemeyer.
 32. Barocchi, Paola, Sonia Maffei, Giovanni Nencioni, Umberto Parrini, and Eugenio Picchi, eds. 1994a. Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori, nelle redazioni del 1550 e 1568 , Concordanze vol. 1, lettera A; Frequenze I e II. 2 vols. Florence: Accademia della Crusca.
 33. ------. 1994b. Michelangelo, Lettere . Concordanze e indice di frequenza. 2 vols. Florence: Accademia della Crusca.
 34. Barone, Charles. 1994. Elementi linguistici determinanti il periodo dello stanziamento in Italia dei croati molisani. In Migrazioni interne 1994:37-42.
 35. Batinti, Antonio. 1997. Per un'analisi delle locuzioni nei dialetti dell'Umbria e dell'Italia mediana. In Agostiniani et al. 1997:149-161.
 36. Bauer, Roland. 1995. Dialettologia computazoinale ed atlanti linguistici: la dimensione sonora. In Romanello and Tempesta 1997:155-168.
 37. Bazzanella, Carla, ed. 1996. Repetition in Dialogue . Tübingen: Niemeyer.
 38. Bellizzi, Lino. 1994. Villa Badessa. Oasi Orientale in Abruzzo . Prefazione di Giuseppino Mincione. Pescara: Tracce.
 39. Beltrami, Pietro G. 1997. Review of Renzi 1994. Romance Philology 51:69-79.
 40. Bender, M. 1997. Review of Mifsud 1995. Journal of Pidgin and Creole Languages 12:333-336.
 41. Benincà, Paola. 1994. Linguistica e dialettologia italiana. In Lepschy 1994a:525-645.
 42. Benincà, Paola et al., eds. 1996. Italiano e dialetti nel tempo: Studi di grammatica per Giulio Lepschy . Rome: Bulzoni.
 43. Benincà, Paola, and C. Pletto. 1994. Bisogna and Its Companions: The Verbs of Necessity. In Cinque et al. 1994:35-57.
 44. Benucci, Antonella. 1994. Chi sono gli stranieri che studiano l'italiano. Educazione permanente 1:41-53.
 45. ------. 1997. L'italiano per scopi accademici: l'interazione orale in sede di esame. In Agostiniani et al. 1997:163-185.
 46. Beretta, Carlo, ed. 1995. Il testo assonanzato franco-italiano della Chanson de Roland: cod. Marciano fr. IV (=225) . Testi (Università di Pavia. Dipartimento di scienza della letteratura e dell'arte medievale e moderna) 2. Pavia: [Università degli Studi di Pavia. Dipartimento di scienza della letteratura e dell'arte medioevale e moderna].
 47. Beria, Daniela. 1996. Caratteri della lingua cancelleresca e della cultura umanistica nell "Cronaca Veneziana" di Raffaino Caresini. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:101-113.
 48. Bernhard, Gerald. 1994. Computer vs. computers. Tendenzen in Gebrauch des Plural - s bei neueren Anglizismen im Italienischen. In Sprachprognostik und das "italiano di domani": prospettive per una linguistica prognostica, ed. G. Holtus and E. Radtke, 205-216. Tübingen: Narr.
 49. Bernini, Giuliano, and Paolo Ramat. 1996. Negative Sentences in the Languages of Europe: A Typological Approach . Empirical Approaches to Language Typology 16. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 50. Berretta, Monica. 1994. Il futuro italiano nella varietà colloquiale e nelle varietà di apprendimento. Zeitschrift für romanische Philologie 110:1-36.
 51. ------. Morphological Markedness in L2 Acquisition. In Simone 1994:197-233.
 52. Berrong, Richard M. 1996. Grammar and Translation for the Italian Libretto . New York: Excalibur.
 53. Bertinetto, Pier Marco. 1995. La perifrasi progressiva e continua nella narrativa del'Otto e Novecento. In Studi offerti a Luigi Blasucci dai colleghi e dagli allievi pisani , ed. Lucio Lugnani et al., 77-100. Lucca: Pacini Fazzi.
 54. -----. 1996. L'espressione della progressività-continuità: un confronto tripolare (italiano, inglese e spagnolo). In Benincà et al. 1996:45-66.
 55. ------. 1997. Il dominio tempo-aspettuale. Demarcazioni, intersezioni, contrasti . Turin: Rosenberg & Sellier.
 56. Bertinetto, Pier Marco, Valentina Bianchi, James Higgenbotham, and Mario Squartini, eds. 1995. Temporal Reference, Aspect, and Actionality I: Semantic and Syntactic Perspectives . Turin: Rosenberg & Sellier.
 57. Bertinetto, Pier Marco, Livio Gaeta, Georgi Jetchev, and David Michaels, eds. 1997. Certamen Phonologicum III. Papers from the Third Cortona Phonology Meeting, April 1996. Turin: Rosenberg & Sellier.
 58. Bertolini, Lucia. 1997. Review of Librandi 1995. Romance Philology 51:234-246.
 59. Bertolucci Papi, M. 1997. Italian - to Participle Clauses as (Quasi-) Converbal Constructions. Folia Linguistica 31(1-2):1-24.
 60. Bettoni, Camilla, and Antonia Rubino. 1995. Lingua e dialetto a confronto tra gli italiani di Sydney (Australia). In Romanello and Tempesta 1997:361-396.
 61. Bianconi, Sandro, ed. 1994. Lingue nel Ticino . Locarno: Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.
 62. Binazzi, Neri. 1997. Lessico dell'italiano di Firenze. Un metodo di indagine sul campo. In Agostiniani et al. 1997:187-210.
 63. Blank, Andreas. 1997. Prinzipien des lexikalischen Bedeutswandels am Beispiel der romanischen Sprachen. Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 285. Tübingen: Niemeyer.
 64. Blasco Ferrer, Eduardo. 1996. Review of Mariselda Tessarolo, Minoranze linguistiche e immagine della lingua (Milano: Angeli, 1990). Zeitschrift für romanische Philologie 112:835-836.
 65. ------. 1997. Review of Ciappelli 1992-1995. Romance Philology 51:113-120.
 66. ------. 1997. Review of Claudio Marazzini, La lingua italiana. Profilo storico (Bologna: Il Mulino, 1994). Romance Philology 51:246-248.
 67. ------. 1997. Review of Martin Maiden, A Linguistic History of Italian (London: Longman, 1995) . Romance Philology 51:248-251.
 68. Blumenthal, Peter, Giovanni Rovere, and Christoph Schwarze, eds. 1996. Lexikalische analyse romanischer Sprachen. Tübingen: Niemeyer.
 69. Boggione, Valter, and Giovanni Casalegno. 1996. Dizionario storico del lessico erotico italiano: metafore, eufemismi, oscenità, doppi sensi, parole dotte e parole basse in otto secoli di letteratura italiana. I Marmi 170. Milan: Longanesi.
 70. Bolelli, Tristano. 1995a. Intervento al congresso tenuto a Pisa in occasione del cinquantenario della Società Italiana di Glottologia (16 dicembre 1995) sull'Editoria delle riviste attinenti alla linguistica. L'Italia dialettale 58:97-101.
 71. ------. 1995b. Sessanti'anni di linguistica in Italia: Una testimonianza in occasione della presentazione nell'aula Magna dell'Università di Pisa del volume Scritti linguistici e filologici in onore di Tristano Bolelli (Pisa: Pacini). Studi e Saggi Linguistici 35:21-32.
 72. Bonfadini, Giovanni. 1997. L'opposizione /ø/ ~ // in lecchese. In Agostiniani et al. 1997:211-226.
 73. Bonfante, Giuliano, and Giovanni Torti. 1994. Il problema della corretta pronuncia nel doppiaggio cinematogràfico italiano. Studi linguistici italiani 20:119-122.
 74. Bongiovani, Bruno, and Nicola Tranfaglia, eds. 1996. Dizionario storico dell'Italia unita . Rome: Laterza.
 75. Bongrani, P. 1995. "Il linguaggio del caos" e gli studi rinascimentali di Gianfranco Folena. Lingua nostra 56(1):26-30.
 76. Bonucci, Paola, and Luca Rosati. 1997. La situazione linguistica umbra: proposte e metodi per l'indagine dell'italiano regionale. In Agostiniani et al. 1997:227-240.
 77. Borgato, G., ed. 1994. Teoria del linguaggio e analisi linguistica--XX Incontro di Grammatica Generativa . Padua: Unipress.
 78. Bracchi, Remo. 1996. Dallo scorcio aneddotico all'orizzonte culturale. Esempi di fraseologia meteorologica. Quaderni di Semantica 37:247-270.
 79. Bragantini, Renzo, and Pier Massimo Forni, eds. 1995. Lessico Critico Decameroniano. Turin: Bollati Boringhieri.
 80. Brugger, G., and M. D'Angelo. 1994. Tempo, modo e la posizione di Neg P. In Borgato 1994:109-123.
 81. Bruni, Francesco, ed. 1994. L'italiano nelle regioni , 2: Testi e documenti . Turin: UTET.
 82. ------. 1996. Tra francese e fiorentino nella Sicilia del Trecento: postilla al Libru di li vitii et di li virtuti. Medioevo romanzo 20:204-208.
 83. ------. Bruno Migliorini a un secolo dalla nascita . 1996. Lingua nostra 57(4):97-99.
 84. Brütting, Richard, ed. 1995. Italien-Lekixon . Berlin: Schmidt.
 85. Burgio, Eugenio, ed. 1995. Legenda de misier Sento Alban: volgarizzamento veneziano in prosa del XIV secolo. Medioevo veneto. Venezia: Marsilio.
 86. Bullaro, Grace Russo. 1997. Review of Petrucci 1995. Forum Italicum 31:258-260.
 87. Burr, Elisabeth. Neutral oder stereotyp. Referenz auf Frauen und Männer in der italienischen Tagespresse. In Sprache und Geschlecht in der Romania. Romanistisches Kolloquium X , ed. Wolfgang Dahmen et al., 133-180.Tübingen: Narr.
 88. Calabretta, A. 1994. Contatti italo-francesi nella storia dei più antichi volgarizzamenti della Bibbia: il caso dei Vangeli del codice Marciano It. 1, 3. Medioevo romanzo 19(1-2):53-90.
 89. Caldognetto, Emanuela Magno, and Isabella Poggi. 1994. Creative Iconic Gestures: Some Evidence from Aphasics. In Simone 1994:257-275.
 90. Caratù, Pasquale. 1994. Le colonie galloitaliche del gruppo di potenza oggi. In Migrazioni interne 1994:43-56.
 91. Cardinale, Ugo, M.L. Porzio Gernia, and Daniel Santamaria, eds. 1994. Per Giovanni Flechia nel centenario della morte (1892-1992) (Atti del convegno Ivrea, Torino, 5-7 dicembre 1992). Alessandria: dell'Orso.
 92. Carpaneto, Giorgio, ed. 1995. Il dialetto romanesco del Quattrocento: il manoscritto quattrocentesco di G. Mattiotti narra i tempi, i personaggi, le visioni di Santa Francesca Romana, compatrona di Roma. NES.
 93. Carpitelli, Elisabetta, and Gabriele Iannàccaro. 1995. Dall'impressione al metodo: per una ridefinizione del momento escussivo. In Romanello and Tempesta 1995:99-120.
 94. Cascone, Eugenio, e Giampaolo Macheroni, eds. 1993. Dizionario dei dizionari stampati in Italia dal Millenio ai giorni nostri . Rimini: Luise.
 95. Cassola, Arnold. 1995. Lingua italiana e interferenze dialettali nelle testimonianze dei maltesi davanti all'Inquisitore (1646-1649). In Romanello and Tempesta 1997:227-240.
 96. Castellani, Arrigo. 1994. L'"italiano dell'uso medio" e l'italiano normale. Studi linguistici italiani 20:123-126.
 97. ------. 1995. Grafemi e fonemi: il caso di Antonio di ser Girolamo da Orvieto (con una giunta sul monottongamento di ' uo ' a Orvieto e a Roma). Studi linguistici italiani 21:145-154.
 98. ------. 1997. La Toscana dialettale d'epoca antica. Studi linguistici italiani 27:3-46.
 99. Castelli, Franco. 1995. La danza contro il tiranno. Leggenda, storia e memoria della "Lachera di Rocca Grimalda. Accademia Urbense, Centro di Cultura Popolare G. Ferraro.
 100. Cepraga, D. O. 1996. Review of Fratta 1996. Studi e problemi di critica testuale 53:185-191.
 101. Cherchi, Paolo, and Marcello Cherchi. 1996. Una contina logudorese-catalana. Studi linguistici italiani 22:231-234.
 102. Chiesa, P. 1995. Autographa Medii Aevi: nel laboratorio degli scrittori medievali. Studi medievali 36:477-482.
 103. Ciappelli, Giovanni, ed. 1992-1995. Francesco di Matteo Castellani, Ricordanze I. Giornale A (1436-1459); Ricordanze II. Quaternuccio e Giornale B (1459-1485) . Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Studi e testi 28, 36. Florence: Olschki.
 104. Cinque, Guglielmo. 1995. Italian Syntax and Universal Grammar . Cambridge: Cambridge Univ. Press.
 105. Cinque, Guglielmo et al. 1994. Paths Toward Universal Grammar: Studies in Honor of Richard S. Kayne . Washington, D.C.: Georgetown Univ. Press.
 106. Cinti, Decio. 1995. Dizionario dei sinonimi e dei contrari . Nuova ed. coordinata da Vincenzo Ceppellini. Novara: Istituto geografico De Agostini.
 107. Cipriano, Palmira, Paolo Di Giovine, and Marco Mancini, eds. 1994. Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi . Rome: Il calamo.
 108. Colorni, Evelina. 1996. Singers' Italian: A Manual of Diction and Phonetics . New York: Schirmer Books; London: Prentice Hall International.
 109. Coluccia, Rosario. 1996. La situazione linguistica dell'Italia meridionale al tempo di Federico II. Medioevo romanzo 20:378-411.
 110. Cordin, Patrizia. 1996. Il Dizionario toponomastico trentino . Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:225-232.
 111. Cortelazzo, Manlio. 1994. Il parlato giovanile. In Serianni and Trifone 1994:291-317.
 112. Costa, Claudio. 1994. Nuovi dizionari d'informatica. Studi Linguistici Italiani 20:94-118.
 113. Coveri, Lorenzo. 1996. Review of Grassi et al. 1997. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:247-248.
 114. Coveri, Lorenzo, and Simonetta Pighini. 1997. Anglismi ed angloamericanismi nei dialetti liguri: un sondaggio. In Agostiniani et al. 1997:241-252.
 115. Cox, Terry B. 1997. Una ulteriore motivazione per non resuscitare il tratto acustico [grave]: il caso dell'altamurano. In Agostiniani et al. 1997:253-262.
 116. Cugno, Federica. 1995. Review of Bellizzi 1994. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 19:209-210.
 117. D'Achille, Paolo. 1996. Prime apparizioni di ideofoni ed esotismi in libretti d'opera. Lingua nostra 57(1):1-6.
 118. ------. 1997. Review of Trovato 1994. Romance Philology 51:106-113.
 119. D'Achille, Paolo, and Claudio Giovanardi. 1995. Romanesco, neoromanesco o romanaccio? La lingua di Roma alle soglie del Duemila. In Romanello and Tempesta 1997:397-412.
 120. Dalbera-Stefanaggia, Marie. 1995--. Nouvel atlas linguistique et ethnografique de la Corse . Paris: CNRS.
 121. Dardano, Maurizio. 1994. Profilo dell'italiano contemporaneo. In Serianni and Trifone 1994:343-430.
 122. Dardano, Maurizio, and Pietro Trifone. 1995. Grammatica italiana con nozioni di linguistica . 3a ed. Bologna: Zanichelli.
 123. Dardi, Andrea. 1996. Note su "spirito filosofico" e linguaggio scientifico nel Settecento. Lingua nostra 57(4):99-115.
 124. D'Ascoli, Francesco. 1993. Nuovo vocabolario dialettale napoletano: repertorio completo delle voci, approfondimenti etimologici, fonti letterarie, locuzioni tipiche . Presentazione di Nicola De Blasi. Naples: Gallina.
 125. Dasclu Jinga, Laurenia, and Laura Vanelli. 1996. Mi raccomando eh! A Pragmatic and Phonetic Analysis of the Italian Interjection eh . Lingua e stile 31(3):393-432.
 126. Davis, Stuart, and Donna Jo Napoli. 1994. A Prosodic Template in Historical Change: The Passage of the Latin Second Conjugation into Romance . Linguistica. Turin: Rosenberg & Sellier.
 127. De Dardel, Robert. 1996. A la recherche du protoroman. Zeitschrift für romanische Philologie , Beiheft 275. Tübingen: Niemeyer.
 128. De Masi, Salvatore. 1995. Un modello di analisi quantitativa per il NADIR-Salento. In Romanello and Tempesta 1997:135-154.
 129. De Mauro, Tullio. 1996. Italian Studies in Linguistic Historiography: Proceedings of the Conference In ricordo di Antonino Pagliaro--gli studi italiani di storiografia linguistica, Rome, 23-24 January 1992 . Materialien zur Geschichte der Sprachwissenschaft und der Semiotik 6. Munster: Nodus.
 130. ------. 1997. "Tutti gli accenti dell'italofono". Il Sole 24-ORE 26 ottobre, p. 31.
 131. De Mauro, Tullio, Federico Mancini, Massimo Vedovelli, and Miriam Voghera, eds. 1993. Lessico di frequenza dell'italiano parlato . Rome: Etas Libri.
 132. De Mauro, Tullio, and Gian Giuseppe Moroni, eds. 1996. Dizionario di base della lingua italiana . Turin: Paravia.
 133. Delfitto, Denis, and Pier Marco Bertinetto. 1995. A Case Study in the Interaction of Aspect and Actionality: The Imperfect in Italian. In Bertinetto et al. 1995:125-142.
 134. Dell'Utri, Massimo. 1995. Spigolature trentine: indagini linguistiche su tre lettere dell'inizio del '900. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 19:125-140.
 135. Del Popolo, Concetto. 1995. "Domenicano." Lingua nostra 56(2-3):34-37.
 136. ------. 1996. Per il Laudario di Modena . Studi e problemi di critica testuale 52:19-49.
 137. ------. 1996. Review of Lucrezia Lorenzini, Studi su testi siciliani del secondo Cinquecento (Soveria Mannelli: Rubbettino, 1993). Studi e problemi di critica testuale 52:181-190.
 138. Dettori, Antonietta. 1995. Nuove metodologie e finalità della ricerca sul campo. Riflessioni sulle esperienze di inchiesta per l'Atlante Linguistico dei Laghi Italiani . In Romanello and Tempesta 1995:75-98.
 139. Devoto, Giacomo. 1995. Il linguaggio d'Italia: storia e strutture linguistiche italiane dalla preistoria ai nostri giorni. Milan: Biblioteca Universale Rizzoli.
 140. Devoto, Giacomo, e Gian Carlo Oli. 1995. Il dizionario della lingua italiana . CD rom. Florence: Le Monnier.
 141. Di Bartolo, B. 1994. Les minorités gallo-italiennes en Sicile à l'epoque normanno-suève. Studi medievali 35:797-816.
 142. Di Meola, Claudio, and Maurizio Trifone. 1997. Standard, substandard e marginalità. In Agostiniani et al. 1997:263-286.
 143. D'Introno, Francesco, and Rosemary Weston. 1997. Preservazione, cambio e riduzione vocalica in coratino: effetti e strategie dell'OCP. In Agostiniani et al. 1997:287-302.
 144. Dovetto, Francesca. 1994. Contributo alla storia del pensiero linguistico italiano della seconda metà dell'ottocento: Giacomo Lignana (1827-1891) e la classificazione delle lingue. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 4:31-48.
 145. ------. 1997. La ricezione del modello neogrammatico in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento. In Agostiniani et al. 1997:302-326.
 146. Dressler, Wolfgang. 1994. Interactions between Iconicity and Other Semiotic Parameters in Languages. In Simone 1994:21-37.
 147. Dressler, Wolfgang, and Lavinia Merlini Barbaresi. 1994. Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages. New York: Mouton de Gruyter.
 148. Elder, Catherine. The Effect of Language Background on "Foreign" Language Test Performance: The Case of Chinese, Italian, and Modern Greek. Language Learning 46:233-282.
 149. Falcone, Giuseppe. 1994. Emigrazioni romaiche e specificità del cardetano nel quadro dell'unità linguistica della "Gricia" aspromontana. In Migrazioni interne 1994:57-98.
 150. Fanciullo, Franco. 1997. Raddoppiamento sintattico e ricostruzione linguistica nel Sud italiano . Pisa: Edizioni ETS.
 151. ------. 1997. Anticipazioni romanze nel latino pompeiano. Archivio Glottologico Italiano 82:186-198.
 152. Fanfani, Massimo. 1995. Sugli anglicismi nell'italiano contemporaneo (XIII). Lingua nostra 56(1):14-17.
 153. ------. 1996. Sugli anglicismi nell'italiano contemporaneo (XIV). Lingua nostra 57(2-3):72-91.
 154. ------. 1996. La terminologia linguistica di Bruno Migliorini. Lingua nostra 57(4):117-122.
 155. ------. 1997. Onomaturgia miglioriniana. Lingua nostra 58(1-2):12-28.
 156. Fantuzzi, Marco. 1996. Non di solo inglese. Note sulla penetrazione di elementi francesi nel lessico dell'italiano contemporaneo. Lingua nostra 57(2-3):50-71.
 157. Ferri, Francesco. 1996. Linguaggio, passione e ideologia: Pier Paolo Pasolini tra Gramsci, Gadda e Contini . Presentazione di Tullio De Mauro. Rome: Progetti museali editore.
 158. Fiorentino, G. 1997. Considerazioni sull'uso delle clausole relative e delle relative 'deboli' ne I Promessi Sposi. Archivio Glottologico Italiano 82:59-81.
 159. [Folena, Gianfranco]. 1995. Per ricordare Gianfranco Folena. Lingua nostra 56(1):19-30. [see Bongrani 1995 and Melis 1995].
 160. Formentin, Vittorio. 1994. Dei continuatori del latino ille in antico napoletano. Studi linguistici italiani 20:40-93.
 161. ------. 1995. Attestazioni di raddoppiamento sintattico provocato da '- t ' e '- nt ' finali in un manoscritto meridionale del Trecento. Studi linguistici italiani 21:54-87.
 162. Fortigesi, P. L. 1996. Piccola sintassi della lingua italiana: analisi logica della frase e del periodo, note di sintassi latina, il verbo: una nuova proposta di studio . Genoa: Nuove edizioni del Giglio.
 163. Francescato, Giuseppe. 1996. Saggi di linguistica teorica e applicata . Alessandria: dell'Orso.
 164. Frank, Barbara, and Jorg Hartmann, eds. 1997. Inventaire systematique des premiers documents des langues romanes. Scripta Oralia 100. Tübingen: Narr.
 165. Fratta, Aniello. 1996. Le fonti provenzali dei poeti della scuola siciliana: i postillati del Torraca e altri contributi. Saggi (Casa editrice le lettere) 18. Florence: Le lettere.
 166. Fumagalli, Edoardo. 1995. Osservazioni sul codice cortonese della Commedia . A proposito della nuova edizione di La Commedia secondo l'antica vulgata . Aevum 49(2):403-417.
 167. Fusco, Fabiana. 1996. Review of Francescato 1996. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:249-258.
 168. Gaudino Fallegger, Livia. 1997. Die Sprache von Frauen und Männern in Unterhaltungssendungen des italienischen Fernsehens. In Sprache und Geschlecht in der Romania. Romanistisches Kolloquium X , ed. Wolfgang Dahmen et al., 180-204. Tübingen: Narr.
 169. Ghinassi, Ghino. 1996. Bruno Migliorini a cent'anni dalla nascita. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:1-3.
 170. Ghini, Mirco. 1997. Segments, Prosodic Units, and Ambisyllabicity in Ligurian. In Bertinetto et al. 1997:181-204.
 171. Giacalone Ramat, Anna. 1994. Iconicity in Grammaticalization Process. In Simone 1994:119-139.
 172. ------. 1995. Sulla grammaticalizzazione di verbi di movimento: andare e venire + gerundio. Archivio Glottologico Italiano 80:168-203.
 173. Giacalone Ramat, Anna, and Grazia Crocco Galèas, eds. 1995. From Pragmatics to Syntax: Modality in Second Language Acquisition . Tübinger Beitrage zur Linguistik 405. Tübingen: Narr.
 174. Giacalone Ramat, Anna, and Massimo Vedovelli. 1994. Italiano lingua seconda/lingua straniera . Rome: Bulzoni.
 175. Giannini, Stefania. 1997. Review of Marina Chini, Genere grammaticale e acquisizione. Aspetti della morfologia nominale in italiano L2 . Linguistics 35:196-203 .
 176. Giovannuzzi, Stefano. 1997. Le parole e le cose. La Settima giornata del Decameron . Lingua e stile 32(3):471-504.
 177. Giovè Marchioli, N., and A. Giusa. 1994. Un nuovo frammento in beneventana in Friuli. Studi medievali 35:783-796.
 178. Giusti, Eugenio L. 1997. Review of Bragantini and Forni 1995. Speculum 72:1148-1151.
 179. Gli italiani trasmessi : la radio . 1997. Incontri del Centro di studi di grammatica italiana. Firenze, Villa Medicea di Castello, 13-14 maggio 1994. Florence: Accademia della Crusca.
 180. Goebl, Hans. 1996. La convergence entre les fragmentations géo-linguistique et géo-genetique de l'Italie du Nord. Revue de linguistique romane 60:25-49.
 181. Graffi, Giorgio. 1994. Sintassi . Bologna: Il Mulino.
 182. ------. 1996. Alcune riflessioni sugli imperativi italiani. In Benincà et al. 1996:143-148.
 183. Grassi, Corrado. 1995. Teoria del dialetto. In Romanello and Tempesta 1995:9-28.
 184. Grassi, Corrado, Alberto A. Sobrero, and Tullio Telmon. 1997. Fondamenti di dialettologia italiana . Rome-Bari: Laterza.
 185. Greco, Maria Teresa. 1994. Il Dizionario dei dialetti di Picerno e Tito : qualche voce. In Migrazioni interne 1994:99-110.
 186. ------. 1995. La denominazione dei giorni a Picerno e a Tito (Potenza). Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 19:75-77.
 187. Grimaldi, Piercarlo. 1995. Review of Castelli 1995. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 19:206-208.
 188. Gualdo, Riccardo. 1996. Il lessico medico del "De regimine pregnatium di Michele Savonarola . Quaderni degli "Studi di lessicografia italiana" 8. Florence: Presso l'Accademia della Crusca.
 189. ------. 1997. "Antichità lessicali estensi". Studi linguistici italiani 27:124-133.
 190. Guarneri, Marco. 1997. Sicilian-English, English-Sicilian . Hippocrene concise dictionary. New York: Hippocrene Books.
 191. Gulino, G. 1995. Dialetto, lingua e cultura materiale (Atti del Convegno in memoria di Giorgio Piccitto, Ragusa, 29 maggio 1993). Ragusa.
 192. Guasti, Maria Teresa. 1996. Semantic Restrictions in Romance Causatives and the Incorporation Approach. Linguistic Inquiry 27:294-313.
 193. Hall, Robert A., Jr. 1994. Perché ricostruire il proto-romanzo? Natura, struttura, utilità. In Cipriano et al. 1994:593-608.
 194. Hans-Bianchi, Barbara. 1995. Neologismus, Wortbildung und die vielen Gesichter des Fremden. Französische und italienische Neologismen im Vergleich. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 232 (147):51-71.
 195. Hastings, R. 1995. L'evoluzione continua di un sistema vocalico abruzzese. Vox romanica 54:74-101.
 196. Held, Gudrun. 1995. Verbale Hoflichkeit: Studien zur linguistischen Theorienbildung und empirische Untersuchung zum Sprachverhalten französischer und italienischer Jugendlicher in Bitt- und Dankessituationen . Tübinger Beitrage zur Linguistik 406. Tübingen: Narr.
 197. ------. 1997. Review of Rossari 1994. Zeitschrift für romanische Philologie 113:291-296.
 198. Helsloot, Karen. 1995. Metrical Prosody: A Template and Constraint Approach to Phonological Phasing in Italian. HIL Dissertations 16.
 199. -----. 1997. Poetic Meter is Metrical Prosody: Phonological Phrasing in Italian Bound and Free Verse. In Bertinetto et al. 1997:111-135.
 200. Hilty, Gerold. 1997. Karl Jaberg (1877-1958). In Wüest 1997:115-124.
 201. Holtus, Günter. 1994. Contributo dei vocabolari siciliani alla conoscenza del lessico gallo-romanzo e gallo-italico della Sicilia. In Migrazioni interne 1994:111-122.
 202. ------. 1996. Review of Held 1995. Zeitschrift für romanische Philologie 112:611-614.
 203. Hume, Elizabeth. 1996. Coronal Consonant, Front Vowel Parallels in Maltese . Natural Language and Linguistic Theory 14:163-203.
 204. Iacobini, Claudio. 1996. Il principio di direzionalità nella morfologia derivazionale. Lingua e stile 31(2):215-238.
 205. Iannace, Gaetano A. 1996. Il dialetto di San Leucio del Sannio: analisi descrittiva . Filibrary series; no. 11. Forum Italicum. Suppl. 1996. Stony Brook, N.Y.: Forum Italicum.
 206. Iurilli, A. 1997. Addenda philologica alla prima attestazione italiana del geonimo 'America'. In Filologia umanistica per Gianvito Resta , ed. Vincenzo Fera and Giacomo Ferraú, 2:1123-1144.
 207. Janni, Pietro. 1995. Review of Tesi 1994. Lingua Nostra 56(2-3):90-93.
 208. Katriel, T. 1998. Review of Bazzanella 1996. Journal of Pragmatics 29:205-208.
 209. Kester, Ellen-Petra. 1994. Adnominal Participles and Infinitives in Germanic and Romance Languages . Alessandria: Edizioni dell'Orso.
 210. Kiesler, Reinhard. 1996. Review of Eduardo Blasco Ferrer, Handbuch der italienischen Sprachwissenschaft (Berlin: Schmidt, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 116:356-360.
 211. Kinder, John J. 1996. The Role of Linguistics in Italian Departments. Italica 73:516-528.
 212. Kleinhenz, Christopher. 1997. American Bibliography for 1996. Studi e problemi di critica testuale 54:327-350.
 213. Korzen, Iørn. 1996. L'articolo italiano fra concetto ed entità . Etudes romanes 36. 2 vols. Copenhagen: Museum Tusculanum.
 214. Kristol, Andres. 1997. Jakob Jud (1882-1952). In Wüest 1997:125-136.
 215. La Fauci, Nunzio, ed. 1994. Il telo di Pangloss. Linguaggio, lingue, testi . Palermo: L'Epos.
 216. ------. 1995. Lessico. In Linguaggio e filosofia , ed. M. Di Francesco, 11-33. Milan: CUEM.
 217. ------. 1997. Per una teoria grammaticale del mutamento morfosintattico. Dal latino verso il romanzo. Pisa: Edizioni ETS.
 218. Landi, Addolorata. 1997. Influenza della lingua italiana sull'albanese. In Agostiniani et al. 1997:327-335.
 219. Lavezzi, Gianfranca. 1996. Manuale di metrica italiana . Studi superiori NIS 274. Rome: La Nuova Italia Scientifica.
 220. Landoni, Elena.1997. La grammatica come storia della poesia: un nuovo disegno storiografico per la letteratura italiana delle origini attraverso grammatica, retorica e semantica . Biblioteca di cultura 532. Rome: Bulzoni.
 221. Leonardi, L. 1996. A volerla bene volgarizzare : teorie della traduzione biblica in Italia (con appunti sull' Apocalisse . Studi medievali 37:171-202.
 222. Lepschy, Anna Laura. 1996. Varietà linguistiche e pluralità di codici nel Rinascimento . Florence: Olschki.
 223. Lepschy, Giulio, ed. 1994a. Storia della linguistica , vol. 3. Bologna: Il Mulino.
 224. ------. 1994b. La linguistica del Novecento. In Lepschy 1994a:401-523.
 225. Leso, Erasmo. 1994. Momenti di storia del linguaggio politico. In Serianni and Trifone 1994: 703-755. Turin: Einaudi.
 226. Librandi, Rita, ed. 1995. La Metaura d'Aristotile: volgarizzamento fiorentino anonimo del XIV secolo . Romanica Neapolitana 29. Naples: Liguori.
 227. Lingua e dialetto nella tradizione letteraria italiana . 1996. Atti del Convegno di Salerno 5-6 novembre 1993. Pubblicazioni del "Centro Pio Rajna." Sezione prima, Studi e saggi 5. Rome: Salerno.
 228. Löfstedt, Bengt. 1996. Review of Yakov Malkiel, Etymology (Cambridge Univ. Press, 1993). Word 47(3):383-388.
 229. Lombardi Vallauri, Edoardo. 1995. Il sistema dei pronomi dimostrativi dal latino al piemontese (varietà torinese): una catena di trazione morfologica. In Romanello and Tempesta 1997:209-226.
 230. ------. 1995. Tratti linguistici della persuasione in pubblicità. Lingua nostra 56(2-3):41-50.
 231. Longo, Augusta Acconcia, Lidia Perria, and Andrea Luzzi, eds. 1997. Enrica Follieri, Byzantina et Italograeca: studi di filologia e di paleografia . Storia e letteratura 195. Rome: Storia e Letteratura.
 232. Loporcaro, Michele. 1996. Un caso di coniugazione per genere del verbo finito in alcuni dialetti della montagna modenese e bolognese. Zeitschrift für romanische Philologie 112:458-476.
 233. ------. 1996. Italienische dialektologie und allgemeine Sprachwissenschaft. Vox romanica 55:16-32.
 234. ------. 1997. L'esito dei nessi -gr-, -gn-: un mutamento di struttura sillabica nei dialetti italiani centro-meridionali. In Agostiniani et al. 1997:337-374.
 235. Lorenzetti, Luca. 1997. It. 'scafare', dial. centr. 'scafà', lat. 'scab'. Su alcuni continuatori romanzi di un possibile rusticismo latino. Studi linguistici italiani 23:89-99.
 236. Lorenzi, Franco. 1997. Tipologia della voce nella tradizione lessicografica italiana. In Agostiniani et al. 1997:375-400.
 237. Lörinczi, Marinella. 1996. Tassonomia popolare e tassonomia scientifica: il caso del fenicottero di Sardegna ( Phoenicopterus ruber roseus ). Quaderni di Semantica 37:271-296.
 238. Lortat-Jacob, Bernard. 1995. Sardinian Chronicles . Foreword by Michel Leiris. Tr. Teresa Lavender Fagan. Chicago: Univ. of Chicago Press.
 239. Lucchini, Guido, ed. 1995. Carteggio: 1878-1915: tra filologia romanza e mediolatina. Pio Rajna, Francesco Novati. Biblioteca insubrica 2. Milan: LED.
 240. Macinante, Umberto. 1995. L'epistolario di Verdi: un'analisi linguistica . Tesi 8. Florence: Passigli.
 241. Maiden, Martin. 1995. A proposito dell'alternanza esce, usciva in italiano. Lingua nostra 56(2-3):37-41.
 242. ------. 1996. The Romance Gerund and "System Dependent Naturalness" in Morphology. Transactions of the Philological Society 94:167-201.
 243. ------. 1997. Dissimilation in Light of Clitic Pronouns in the Romance Languages. Zeitschrift für romanische Philologie 113:531-562.
 244. Maiden, Martin, and Mair Parry. 1997. The Dialects of Italy . London: Routledge.
 245. Mancarella, P. Giovan Battista. 1994. Metafonia e dittongazione nelle aree galloitaliche della Lucania. In Migrazioni interne 1994:123-132.
 246. Manni, Paola. 1995. Il Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana di Policarpo Petrocchi. Studi linguistici italiani 21:195-241.
 247. Mantelli, Maria Cecilia. 1995. Raccolta di proverbi e detti popolari solerini . Alessandria: dell'Orso.
 248. Marazzini, Claudio. 1997. Bottai e la lingua italiana. Lingua nostra 58(1-2):1-11.
 249. Marello, C. 1996. Le parole dell'italiano . Bologna: Zanichelli.
 250. Marri, Fabbio. 1997. Parole non più nuove (I). Lingua nostra 58(1-2):46-56.
 251. Marotta, G. 1995. Apocope nel parlato in Toscana. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 24:297-322.
 252. Marzo, Antonio. 1997. La lingua come distintivo di genere: il caso della letteratura erotica del Cinquecento. In Agostiniani et al. 1997:417-430.
 253. Mastrelli, Carlo. 1994. La Crusca nell'ultimo decennio. In Italianistica scandinava 2 , ed. P. De Anna, G. La Grassa, and L. Lindgren, 253-264. Università di Turku.
 254. Matera, Vincenzo, and Giancarlo Schirru. 1997. Gli Statuti dei Disciplinati di Maddaloni. Testo campano del XIV secolo. Studi linguistici italiani 23:47-88.
 255. Mattarucco, Giada. 1997. 'La morsa', 'Lumie di Sicilia' e 'La patente': la sintassi del parlato tra italiano e dialetto. Studi linguistici italiani 27:109-123.
 256. Mattesini, Enzo. 1997. Tra volgare e dialetto: tre "tituli" di area umbra e toscana orientale. In Agostiniani et al. 1997:431-455.
 257. Mazzola, Michael L. 1997. From Stress in Latin and Romance to Lexical Stress in Italian. In Bertinetto et al. 1997:229-246.
 258. Mazzoleni, Marco. 1995. Fenomeni di contatto fra paradigmi ipotetici di varietà romanze presenti sul territorio italiano: interferenze, infiltrazione, 'catastrofi'. In Romanello and Tempesta 1997:317-336.
 259. ------. 1997. Vocativo, termini di parentela, e vocativo inverso: fra valori di sistema e valori di campo. In Agostiniani et al. 1997:457-475.
 260. Meini, Giuseppe. 1995. Dizionario Sandron della lingua italiana . Il dizionario della lingua italiana . Tavole linguistico-grammaticali e riquadri lessicali. Novara: Istituto geografico De Agostini; Florence: Edizioni Remo Sandron.
 261. Melis, Rossana. 1995. In margine a Filologia e umanità di Gianfranco Folena. Lingua nostra 56(1):19-25.
 262. Menichetti, Aldo, and Aurelio Roncaglia. 1995. Le Concordanze della lingua poetica italiana delle origini di d'Arco Silvio Avalle . Florence: Accademia della Crusca.
 263. Mensching, Guido. 1994. Einführung in die sardische Sprache . Bonn: Romanistischer Verlag.
 264. Metzeltin, Michele. 1994. Ricchezza e originalità del nicosiano de La Giglia. In Migrazioni interne 1994:133-146.
 265. Mifsud, Manwel. 1995. Loan Verbs in Maltese . Leiden: Brill.
 266. Miglietta, Annarita. 1995. I gradi dell'aggettivo al confine settentrionale del Salento. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 19:79-105.
 267. Migrazione interne: I dialetti galloitalici della Sicilia . 1994. XVII Convegno di studi dialettali italiani. Centro di Studio per la dialettologia italiana, Università di Padova. Padova: Unipress.
 268. Milan, Carlo. 1995. Das deutsche Modalverb sollen , und seine Entsprechungen im Italianischen. In Konvergenz und Divergenz in den romanischen Sprachen. Romanistisches Kolloquium VIII , ed. Wolfgang Dahmen et al., 151-190. Tübingen: Narr.
 269. Minervini, Laura. 1996. La lingua franca mediterranea. Plurilinguismo, mistilinguismo, pidginizzazione sulle coste del Mediterraneo tra tardo medioevo e prima età moderna. Medioevo romanzo 20:231-300.
 270. Minervini, Vincenzo. 1995. L'edizione dei testi medievali romanzi . Bari: Adriatica.
 271. Mohren, Frankwalt. 1997. Review of Antje Bielfeld, Methoden der Belegesammlung für das "Vocabolario della Crusca" ( Zeitschrift für romanische Philologie , Beiheft 261, 1996). Revue de Linguistique Romane 241-242:235-236.
 272. Monachesi, Paola. 1997. Alcune note sul clitico bisillabico loro . In Agostiniani et al. 1997:507-527.
 273. Moneglia, Massimo. 1997. Forte-piano: tipi di modificazione avverbiale e studio empirico del significato lessicale. In Agostiniani et al. 1997:529-558.
 274. Montanile, Milena. 1996. Le parole e la norma: studi su lessico e grammatica a Napoli tra Quattrocento e Cinquecento . Letteratura italiana 12. Naples: Edizioni scientifiche italiane.
 275. Montinaro, Brizio. 1994. Canti di pianto e d'amore dall'antico Salento . Nuova corona 25. Milan: Bompiani.
 276. Mopurgo Davies, Anna. 1994. La linguistica dell'Ottocento. In Lepschy 1994a:11-399. Bologna: Il Mulino.
 277. Moretti, Giovanni. 1997. L'uccello fatato (denominazioni dello svasso maggiore nell'areale italiano). In Agostiniani et al. 1997:559-587.
 278. Morgana, Silvia. 1997. "Dell'unità e della diffusione della lingua": il primo abbozzo del "proemio ascoliano" (marzo-dicembre 1868). In Agostiniani et al. 1997:589-600.
 279. Mosino, Franco. 1994. Per la storia dei calderai e degli zingari in Calabria. In Migrazioni interne 1994:147-158.
 280. Muljai, Zarko. 1996. Review of Tullio Telmon, Le minoranze linguistiche in Italia (Alessandria: dell'Orso, 1992). Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 64:119-120.
 281. ------. 1996. Review of Banfi 1993a. Zeitschrift für romanische Philologie 112:656-658.
 282. ------. 1996. Review of Banfi 1993b. Zeitschrift für romanische Philologie 112:658-661.
 283. ------. 1997. Review of Guido Barbina, La geografia delle lingue. Lingue, etnie e nazioni nel mondo contemporaneo (Rome: La Nuova Italia Scientifica, 1993). Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 64:81-83.
 284. Muñiz, María de las Nieves, and Francisco Amella, eds. 1996. La costruzione del testo in italiano: sistemi costruttivi e testi costruiti. Atti del seminario internazionale di Barcelona (24-29 aprile 1995). [Barcelona]: Universitat de Barcelona; Florence: Cesati.
 285. Navarro Salazar, Maria Teresa. 1997. Aqua la quale si chiama madre de la natura: malattie e rimedi nello Spechio di medicina di Aldobrandino di Berto. In Agostiniani et al. 1997:601-610.
 286. Nesi, Annalisa. 1997. Linguistica e propaganda. Il caso Corsica durante il fascismo. In Agostiniani et al. 1997:611-636.
 287. Nesi, Annalisa, and Luciano Giannelli. 1994. Alberese: colonia veneta in Toscana. In Migrazioni interne 1994:159-194.
 288. Nicolodi, Fiamma, and Paolo Trovato, eds. 1994. Le parole della musica: Studi sulla lingua della letteratura musicale in onore di Gianfranco Folena. Florence: Olschki.
 289. Novelli, Silverio, e Gabriella Urbani. 1995. Il dizionario italiano. Parole nuove della seconda e terza repubblica . Rome: Datanews.
 290. Orletti, Franca. 1994. Figure and Ground in Second Language Narratives: Traces of Iconicity. In Simone 1994:171-195.
 291. Ossola, Carlo, ed. 1995. L'anima in Barocco: testi del Seicento italiano . I testi e le fonti 1.Turin: Scriptorium.
 292. Pagnotta, Linda. 1995. Repertorio metrico della ballata italiana: secoli XIII e XIV . Milan: Ricciardi.
 293. Palermo, Massimo. 1995. I manuali redazionali e la norma dell'italiano scritto contemporaneo. Studi linguistici italiani 21:88-115.
 294. ------. 1997. L'espressione del pronome personale soggetto nella storia dell'italiano . Presentazione di Luca Serianni. Biblioteca di cultura 540. Rome: Bulzoni.
 295. Palmarini, Massimo Piatteli. Verso una scienza naturale del linguaggio. 1996. Lingua e stile 31(3):481-504.
 296. Patota, Giuseppe, ed. 1996. Leon Battista Alberti, Grammatichetta e altri scritti sul volgare . Testi e documenti di letteratura e di lingua 18. Rome: Salerno.
 297. Pellegrini, Giovan Battista. 1994. Il Flechia e la toponomastica predialettale. In Cardinale et al. 1994:251-264.
 298. ------, ed. 1996. Terza raccolta di saggi dialettologici in area italo-romanza . Padua: Centro di studio dialettologia italiana-CNR.
 299. Pellis, Ugo. 1996. Il Questionario dell'Atlante Linguistico Italiano . Saggio II: L'allevamento e i suoi prodotti. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:169-183.
 300. Pelon, Martine. 1997. Le langage jeune en Italie. Language française 114:115-123. [Special Issue: Les notes des jeunes: observations et hypothèses.]
 301. Perl, Matthias. 1995. Bibliographie zur Romanischen Sprachwissenschaft in der DDR (1949-1990) . Wilhelmsfeld: Egert.
 302. Perugi, Maurizio. 1995. Saggi di linguistica trovadorica . Tübingen: Stauffenburg.
 303. Petralli, Alessio. 1996. Lingue sciolte: dalle minoranze linguistiche locali alle nuove tecnologie internazionali. Bologna: CLUEB.
 304. Petrolini, G. 1996. Il marangone e la marangona. Per una nuova etimologia. Lingua nostra 57(2-3):33-47.
 305. Petrucci, Armando, con la collaborazione di Franca Petrucci Nardelli. 1994. I più antichi documenti originali del comune di Lucera (1236-1496) . Bari: Laterza.
 306. Petrucci, Armando. 1995. Writers and Readers in Medieval Italy: Studies in the History of Written Culture , ed. and tr. Charles M. Radding. New Haven: Yale Univ. Press.
 307. Pfister, Max. 1994. Indizi cronologici e geolinguistici del lessico galloitalico siciliano nel contesto storico-culturale dell'alto Medioevo. In Migrazioni interne 1994:5-35.
 308. ------. 1996. Review of Scentoni 1994. Zeitschrift für romanische Philologie 112:824-826.
 309. ------. 1997. Review of Vittore Branca and Giovan Battista Pellegrini, Esopo veneto: testo trecentesco inedito (Padua: Antenore, 1992). Zeitschrift für romanische Philologie 113:504-508.
 310. ------. 1997. Carlo Salvioni (1858-1920). In Wüest 1997:83-94.
 311. Picchi, Eugenio, and Pasquale Stoppelli, eds. 1993. Letteratura Italiana Zanichelli . CD ROM dei testi della letteratura italiana . Bologna: Zanichelli.
 312. Pirovano, Donato. 1996. Modi narrativi e stile dell "Novellino" di Masuccio Salernitano . Florenze: La Nuova Italia.
 313. Pizzuto, Elena, and Serena Corazza. 1996. Noun Morphology in Italian Sign Language. Lingua 98(1-3):169-196.
 314. Pizzuto, Elena, Emanuela Cameracanna, Serena Corazza, and Virginia Volterra. 1994. Terms for Spatio-Temporal Relations in Italian Sign Language. In Simone 1994:237-256.
 315. Poggi Salani, Teresa. 1995. "Un epigramma della storia". Ascoli e il concorso per i Vocabolari dialettali del 1890-95. Lingua nostra 46(1):1-12.
 316. Pompeo, Francesco. 1996. Spazi vissuti: territorio e identità in una comunità montana dell'appennino laziale. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:137-148.
 317. Pontecorvo, Clotilde. 1994. Iconicity in Children's First Written Texts. In Simone 1994:277-307.
 318. Portner, P., and R. Zanuttini. 1996. The Syntax and Semantics of Scalar Negation: Evidence from Paduan. In Proceedings of NELS XXVI , ed. K. Kusumoto, 257-271. Amherst: Univ. of Massachusetts.
 319. Possiedi, Paolo. 1996. Review of Sinicropi 1995. Forum Italicum 30:441-443.
 320. Preto, Paolo. 1995. Le parole dello spionaggio. Lingua nostra 56(4):97-113.
 321. Princi Braccini, Giovanna. 1994. Nuove voci longobarde tra apparato e glosse nelle "Leges Langobardorum." Studi medievali 35:67-100.
 322. ------. 1994. Scana "zanna, dente, scaglione": attestazioni e parentele ( mazoscanus, schiena, schiniere ). Studi di lessicografia italiana 12:301-311.
 323. Privatera, Joseph F., with Bettina Privitera. 1995. Language as Historical Determinant: The Normans in Sicily, 1061-1200. Washington, D.C.: American International Book Development Council.
 324. Proudfoot, Anna, and Francesco Cardo. 1997. Modern Italian Grammar: A Practical Guide . New York: Routledge.
 325. Putzer, Oskar. 1994. Fehleranalyse und Sprachvergleich. Linguistische Methoden im Fremdsprachenunterricht am Beispiel Italienisch . Deutsch, Ismaning: Hueber.
 326. Radtke, Edgar. 1995. Il problema della regressione dialettale. In Romanello and Tempesta 1995:43-54.
 327. ------. 1995. Review of Elke Sallach, Studien zu venezianischen Wortschatz des 15. und 16. Jahrhunderts . Zeitschrift für romanische Philologie , Beiheft 249 (Tübingen: Niemeyer, 1993). Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 232(147):222-224.
 328. ------. 1996. Napoletano schiocca, scucchia --un caso di contaminazione semantica. Quaderni di Semantica 37:203-210.
 329. ------. 1996. Sgamare . Studi linguistici italiani 22:101-105.
 330. ------. 1997. Review of Giose Rimanelli, "Moliseide": Songs and Ballads in the Molisan Dialect . Tr. Luigi Bonaffini (New York: Peter Lang, 1992). Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 234:472-473.
 331. ------, ed. 1997. I dialetti della Campania; edizione italiana . Con la collaborazione di Paolo Di Giovine e Franco Fanciullo. Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche 44. Rome: Il calamo.
 332. Raffaelli, Sergio. 1996. I titoli dei libri nell'Ottocento. Un sondaggio linguistico. Studi linguistici italiani 22:32-49.
 333. ------. 1997. Si dispone che ... Direttive fasciste sulla lingua: antiregionalismo e xenofobia. Lingua nostra 58(1-2):30-45.
 334. Rainer, Franz. 1996. Frz. accompagnateur : ein verkappter Italianismus. Zeitschrift für romanische Philologie 116:486-488.
 335. Ramat, Paolo. 1997. Why veruno means 'nobody'. Romance Philology 51:1-14.
 336. Renzi, Lorenzo. 1994. Nuova introduzione alla filologia romanza . Bologna: Il Mulino.
 337. Repetti, Lori. 1995a. Epentesi nei dialetti emiliani e romagnoli. In Banfi et al. 1995:81-86.
 338. ------. 1995b. Constraints on Prosodic Structure: A Study of the Dialect of Coli (PC). Studi italiani di linguistica teorica e applicata 24:279-288.
 339. ------. 1995c. Variazione nella sillabificazione. Il caso dei dialetti emiliani e romagnoli. Rivista italiana di dialettologia 19:41-56.
 340. ------. 1997. Fenomeni di sandhi in un dialetto piacentino. In Agostiniani et al. 1997:647-655.
 341. Rivista di linguistica 8(1). 1998. [Special Issue: "The Maltese Noun Phrase Meets Typology."]
 342. Rollo, Antonio. 1993. Considerazioni sulla legge Tobler-Mussafia. Studi di grammatica italiana 15:5-33.
 343. Romanello, Maria Teresa. 1995. Sulla reazione della fonte. In Romanello and Tempesta 1997:121-134.
 344. Romanello, Maria Teresa, and Immacolata Tempesta, eds. 1995. Dialetti e lingue nazionali: Atti del xxvii congresso della Società di Linguistica Italiana, Lecce, 28-30 ottobre 1993. Rome: Bulzoni.
 345. Rossari, Corinne. 1994. Les opérations de reformulation: analyse du processus et des marques dans une perspective contrastive français-italien . Berne: Peter Lang.
 346. Rosselli, Renato, and Roberto Eynard. 1996. Dizionario di base della lingua italiana: con sinonimi, contrari, schede didattiche. Turin: Societa editrice internazionale; Florence: Sandron.
 347. Rouveret, A. 1997. Review of Cinque et al. 1994. Journal of Linguistics 33:539-562.
 348. Ruberto, Laura E. 1997. Immigrants Speak: Italian Literature from the Border. Forum Italicum 31:127-144.
 349. Ruffino, Giovanni. 1995. I Pani di Pasqua in Sicilia. Un saggio di geografia linguistica e etnografica Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani.
 350. Salibra, Luciana. 1994. Il toscanismo nel Mastro-don Gesualdo . Florence: Olschki.
 351. Sancisi, A. 1995. Il dialetto nella suola . Santarcangelo: Fara.
 352. Sardo, Mario. 1994. Vocabolario italiano-gallurese: illustrato e corredato di un'appendice di locuzioni caratteristiche dell'idioma . Cagliari: Castello.
 353. Savino, E., and G. Morelli. 1996. Guida ai sinonimi delle parole di base e a più alta frequenza . Milan: Mursia.
 354. Sboarina, Francesca. 1996. Review of Giampaolo Borghello, Manlio Cortelazzo, and Giorgio Padoan, eds., Saggi di linguistica e di letteratura in memoria di Paolo Zolli (Padua: Antenore, 1991). Zeitschrift für romanische Philologie 116:704-706.
 355. Scavuzzo, Carmelo. 1996. Girolamo Ruscelli e la norma grammaticale nel Cinquecento. Studi linguistici italiani 22:3-31.
 356. Scentoni, Gina, ed. 1994. Laudario orvietano, con prefazione di Maurizio Perugi . Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto medioevo.
 357. Schirru, Carlo. 1996. Ulteriori considerazioni prosodiche sul vocalismo italiano del Piemonte. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:79-100.
 358. Schmid, Stephan. 1994. L'italiano degli spagnoli. Interlingue di immigranti nella svizzera tedesca . Materiali linguistici, Università di Pavia 12. Milan: Angeli.
 359. ------. 1996. La struttura della sillaba nei dialetti veneti. In Pellegrini 1996:125-166.
 360. ------. 1997. A Typological View of Syllable Structure in Some Italian Dialects. In Bertinetto 1997:247-265.
 361. Scholtz, A. 1995. Review of Serianni, Della Valle, and Patota. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 232(147):218-222.
 362. Schweickard, Wolfgang. 1995. It. cazzo . In Panorama der Lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlass des 60. Geburtstags von Horst Geckeler , ed. Ulrich Hoinkes, 605-612. Tübingen: Narr.
 363. ------. 1997a. Deonomasticon Italicum. Dizionario storica dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona, 1: Derivati da nomi geografici, fasc. 1: Abano Terme-Arno . Tübingen: Niemeyer.
 364. ------. 1997b. Deonomasticon Italicum. Dizionario storica dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona. Supplemento bibliografico. Tübingen: Niemeyer.
 365. Sciarone, A. G. 1995. Vocabolario fondamentale della lingua italiana . Perugia: Guerra.
 366. Seidl, C. 1995. Le système acasuel des protoromans iberique et sarde: dogmes et faits. Vox romanica 54:41-73.
 367. Serianni, Luca. 1994. Italiano antico, italiano anticheggiante. In Cipriano et al 1994:695-708.
 368. ------. 1995. "Vonno" 'vogliono': un meridionalismo inavvertito nella lingua letteraria sei-settencentesca. Studi linguistici italiani 21:48-53.
 369. Serianni, Luca, and Pietro Trifone, eds. 1994. Storia della lingua italiana. Scritto e parlato . Turin: Einaudi.
 370. Serianni, Luca, Valeria Della Valle, and Giuseppe Patota. 1992-1995. L'italiano (I) I suoni, i segni, le parole, il testo. La norma e l'uso della lingua (1992); (II) L'italiano. La norma e l'uso della lingua. Analisi e produzione del testo. (1993); (III) L'italiano. Esercizi di ascolto (1995), with cassette. Archimede.
 371. Sgroi, Salvatore Claudio. 1994. Perché "pagare il pizzo"? Archivio Glottologico Italiano 79:200-233.
 372. ------. 1994. I galloitalici: minoranze linguistiche? Identità e impenetrabilità delle varietà galloitaliche della Sicilia. In Migrazioni interne 1994:205-242.
 373. ------. 1995. Dal dialetto alla lingua nazionale. Testimonianze di italiano popolare (regionale, ed altro) agli inizi del Novecento: "Gli 'Americani' di Ràbbato" (1909/1912) di Luigi Capuana. In Romanello and Tempesta 1997:287-316.
 374. ------. 1996. Malfidato : (un settentrionalismo) 'inaffidabile' o 'diffidente'? Quaderni di semantica 37:325-330.
 375. Shapiro, M. 1995. Review of Simone 1994. Language 71:815-819.
 376. Silvestri, D. 1994. Le lingue italiche. In Le lingue indoeuropee , ed. Anna Giacalone Ramat and Paolo Ramat, 349-371. Bologna: Il Mulino.
 377. Simone, Raffaele, ed. 1994. Iconicity in Language . Amsterdam: Benjamins.
 378. Sinicropi, Giovanni, ed. 1995. Giovanni Sercambi, Novelle . Florence: Le Lettere.
 379. Skytte, Gunver. 1995. Review of Carla Bazzanella, Le facce del parlare. Un approccio pragmatico all'italiano parlato (Florence, 1994). Revue romane 30:136-140.
 380. Speroni, Gian Battista. 1997. Questioni di filologia provenzale. [Review of Perugi 1995]. Romance Philology 50:315-328.
 381. Squartini, Mario. 1995. Tense and Aspect in Italian. In Thieroff 1995:117-134.
 382. Stammerjohann, Harro. 1997. Review of Devoto and Oli 1995. Romanische Forschungen 109:511-512.
 383. Stancati, Claudia. 1995. The French Sources of Leopardi's Linguistics. In Historical Roots of Linguistic Theories , ed. Daniele Gambarara and Lia Formigiari, 129-140. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science III. Amsterdam: Benjamins.
 384. Statut ed la sita 'd Turin [Statuto della città di Torino]. 1995. Edizione in piemontese con testo italiano a fronte. Turin: Centro studi piemontesi.
 385. Stehl, Thomas. 1995. Sprachdynamik in Frankreich und Italien: Zur Funktion des Wortschatzes im Konvergenzprozess. In Panorama der Lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlass des 60. Geburtstags von Horst Geckeler , ed. Ulrich Hoinkes, 641-650. Tübingen: Narr.
 386. ------. 1995. La dinamica diacronica fra dialetto e lingua: per un'analisi funzionale della convergenza linguistica. In Romanello and Tempesta 1995:55-74.
 387. Stein, Peter. 1997. Untersuchungen zur Verbalsyntax der Liviusübersetzungen in die romanischen Sprachen . Zeitschrift für romanische Philologie, Beiheft 287. Tübingen: Niemeyer.
 388. Studi Linguistici per i 50 anni del circolo Linguistico fiorentino e i secondi mille dibattiti 1970-1995. 1995. Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria. Florence: Olschki.
 389. Suthold, Michael, ed. 1994. Manoscritto Lucano: ein unveroffentlichtes Kochbuch aus Suditaleian vom Beginn des 16. Jahrhunderts . Kölner romanistische Arbeiten 70. Geneva: Droz.
 390. Tassello, Graziano, and Massimo Vedovelli, eds. 1996. Scuola, lingua e cultura nell'emigrazione italiana all'estero (1970-1995): bibliografia generale . Rome: Centro studi emigrazione.
 391. Tassoni, Alessandro. 1996. Postille al primo vocabolario della Crusca . Edizione critica a cura di Andrea Masini. Grammatiche e lessici. Florence: Accademia della Crusca.
 392. Tavoni, Mirko et al., eds. 1996. Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento: confronti e relazioni . Atti del Convegno internazionale (Ferrara, 20-24 marzo 1991). Modena: Panini.
 393. Tekavi, P. 1996. Review of Banfi et al. 1995. Vox romanica 55:236-241.
 394. Tempesta, Immacolata. 1995. Tecniche di rilevamento e procedure d'analisi: il caso della deissi sociale. In Romanello and Tempesta 1997:433-454.
 395. ------. 1996. Evoluzione linguistica e mutamento sociale: una comunità di emigrati rientrati in Sila. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 20:115-136.
 396. Tesi, Riccardo. 1994. Dal greco all'italiano: studi sugli europeismi lessicali d'origine greca dal Rinascimento ad oggi . Quaderni Aldo Palazzeschi 7. Florence: Le Lettere.
 397. Testa, Enrico. 1997. Lo stile semplice. Discorso e romanzo . Turin: Einaudi.
 398. Thieroff, Rolf, ed. 1995. Tense Systems in European Languages II . Tübingen: Niemeyer.
 399. Trovato, Paolo, ed. 1993. Lingue e culture dell'Italia meridionale (1200-1600) . Con una bibliografia delle edizioni di testi meridionali antichi (1860-1914), a cura di Lida Maria Gonelli. Rome: Bonacci.
 400. ------. 1994. Il primo cinquecento . Storia della lingua italiana. Bologna: Il Mulino.
 401. Trovato, Salvatore. 1994. I dialetti galloitalici della Sicilia: bilancio e prospettive. In Migrazioni interne 1994:243-272.
 402. Turrini, Giovanna et al., eds. 1995. Capire l'antifona: dizionario dei modi di dire con esempi d'autore . Bologna: Zanichelli.
 403. Tuttle, Edward F. 1997. Preferential and Pseudo-Metathesis (in Italo-Romance Dialects). In Bertinetto et al. 1997:267-291.
 404. ------. 1997. Minor Patterns and Peripheral Analogies in Language Change: à propos of Past Participles in - esto and the Cryptotype cerco 'searched', tocco 'touched', etc. Archivio Glottologico Italiano 82:34-58.
 405. Ueda, M. 1997. Review of Dressler and Barbaresi 1994. Language 73:157-160.
 406. Uriagereka, Juan. 1995. Aspects of the Syntax of Clitic Placement in Western Romance. Linguistic Inquiry 26(1):79-124.
 407. Vai, M. 1995. Alcuni aspetti della negazione in Milanese da Bonvesin ad oggi. In Banfi et al. 1995:159-169.
 408. Valente, Vincenzo. 1997. Sondaggi etimologici nel lessico dell'Italia mediana. In Agostiniani et al. 1997:689-705.
 409. Vassere, Stefano. 1995. La collana Repertorio toponomastico ticenese . Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 19:191-194.
 410. Venier, F. 1996. Review of Rossari 1994. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 106:208-210.
 411. Vescovo, Piermario, ed. 1994. Il Travaglia comedia di Messer Andrea Calmo, nuovamente venuta in luce, molto piacevole e di varie lingue adornata, sotto bellissima invenzione, al modo che la fo presentata dal detto autore nella città di Vinegia . Padova: Antenore.
 412. Vignuzzi, Ugo. 1994. Il volgare nell'Italia mediana. In Serianni and Trifone 1994:329-372.
 413. Vincent, Nigel, and Delia Bentley. 1995. Conditional and Subjunctive in Italian and Sicilian: A Case Study in the Province of Palermo. In Giacalone Ramat and Crocco Galèas 1995:11-32.
 414. Vitale, Maurizio. 1996. La lingua del Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta) di Francesco Petrarca . Studi sul Petrarca 27. Padua: Antenore.
 415. Vizmuller-Zocco, Jana. 1995. Morphosyntactic Aspects of Popular Italian in Toronto. Forum Italicum 29:333-344.
 416. Voghera, Miriam. 1994. Lessemi complessi: percorsi di lessicalizzazione a confronto. Lingua e Stile 29:185-214.
 417. Weidenbusch, Waltraud. 1995. Considerazioni preliminari per lo studio dell'italiano regionale in Lombardia nel primo Ottocento. In Romanello and Tempesta 1997:275-286.
 418. Wiberg, Eva. 1996. Reference to Past Events in Bilingual Italian-Swedish Children of School Age. Linguistics 34-35:1087-1114.
 419. Widak, Stanisaw, ed. 1997. Italianità e Italianistica nell'Europa Centrale e Orientale . Krakow: Libreria dell'Universitas.
 420. Wilhelm, Raymond. 1996. Review of Bruni 1994. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 233:454-458.
 421. ------. 1997. Review of Bragantini and Forni 1995. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 234:467-472.
 422. Winter, Werner, ed. 1995. Societas Linguistica Europaea. Meeting (1991: Kiel, Germany). On Languages and Language: The Presidential Addresses of the 1991 Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Trends in linguistics. Studies and monographs 78. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
 423. Wolf, Lothar. 1996. Review of Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano . III serie. Dispensa n. 11-16. 1987-1992. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 63:367-368.
 424. Woodward, Roger. 1995. Review of Yakov Malkiel, Etymology (Cambridge University Press, 1993). Historiographia Linguistica 22:409-415.
 425. Wright, Roger. 1997. Review of Davis and Napoli 1994. Studies in Language 21:169-174.
 426. ------. 1997. Review of De Dardel 1996. Studies in Language 21:461-468.
 427. Wüest, Jakob, ed. 1997. Les linguistes suisses et la variation linguistique. Actes d'un colloque organisé à l'occasion du centenaire du Seminaire des langues romanes dell'Université de Zurich . Basel & Romanica Helvetica 116. Tübingen: Francke.
 428. ------. 1997. Wilhelm Meyer-Lübke (1861-1936). In Wüest 1997:57-82.
 429. Zamboni, Alberto. 1995. Dialettologia, grammatica storica e classificazione. In Romanello and Tempesta 1995:29-42.
 430. ------. 1995. Per una ridefinizione del tipo alto-italiano o cisalpino. In Banfi et al. 1995:57-67.
 431. ------. 1997. Review of Antonioli and Bracchi 1996. Zeitschrift für romanische Philologie 113:511-523.
 432. Zanuttini, Raffaella. 1997. Negation and Clausal Structure: A Comparative Study of Romance Languages. Oxford Studies in Comparative Syntax. New York & Oxford: Oxford University Press.
 433. Zörner, Lotte. 1994. I dialetti dell'Oltrepò pavese tra il lombardo, l'emiliano e il ligure. Rivista Italiani di Dialettologia 17:55-98.
 434. ------. 1996. Neues zur oberitalienischen Personalendung der 4. Person prasens - úma . Vox romanica 55:33-37.
 
OCCITAN: Kathryn Kliengebiel, University of Hawaii Manoa (1998)
 1. Aci Gasconha (Bayonne). 1996. Que parlam: guide de la conversation français-gascon (gascon maritime ou de 'Bayonne') . Bayonne: Jakin. 280 pp.
 2. Actualité: Signalisation bilingue. Lou Pais Gascoun 53 (1997):6-9.
 3. Adreças Occitanas sus Internet. Estudis Occitans 21 (1997):51-52.
 4. Allières, Jacques. 1995. Basque et gascon. In La Langue basque parmi les autres: influences, comparaisons . Actes du colloque des 26-28 novembre 1993, Albi (Gaillac: GEMP-La Talvera), pp. 17-23.
 5. Allières, Jacques. 1996. Les Leys d'Amors et la dialectologie occitane. In Actes du Colloque 'Languedoc et langue d'oc' (Toulouse, janvier 1996). Perspectives Médiévales , suppl. au num. 22, pp. 11-19.
 6. Allières, Jacques. 1997. Note sur le 'futur du passé' en gascon moderne. Estudis Occitans 21:19-20.
 7. Aslanoff, Catherine. 1996. On the Intellectual Scope of Hebrew Linguistics in the Medieval West: An Essay comparising Hebraic and Provencal Grammatical Traits through a Perspective of the History of Grammatical Doctrines [in French]. Revue des Etudes Juives 155/1-2:5-32.
 8. Audoièr, Miquèu. 1996. Escasuda de la normalisacion. L'Occitan 122:9.
 9. Audoièr, Miquèu. 1996. L'Occitan general. L'Occitan 124:6.
 10. Aymard, Robert. 1996. Dictionnaire des noms de lieux des Hautes-Pyrénées . Uzos: Author. 151 pp.
 11. Aymard, Robert. 1995. Les Pyrénées au miroir de leur toponymie . I. Toponymes pyrénéens. Noms importants, controversés, insolites des "montagnes Pyrénées" . Uzos: Author.
 12. Aymard, Robert. 1996. Les Pyrénées au miroir de leur toponymie . II. Atlas toponymique . Uzos: Author. 226 pp.
 13. Aymard, Robert. 1996. Les Pyrénées au miroir de leur toponymie . IV. Peuples des Pyrénées . Uzos: Author. 122 pp.
 14. Aymard, Robert. 1997. Les Pyrénées au miroir de leur toponymie . III. Pyrénées sacrées . Uzos: Author. 183 pp.
 15. Baldinger, Kurt. 1996. DAO [Dictionnaire de l'ancien occitan] Fasc. 7. Tübingen: Niemeyer. #1000 orchis - #1233 Les excréments . Pp. 481-560.
 16. Baldinger, Kurt. 1997. DAO [Dictionnaire de l'ancien occitan]. Supplement Fasc. 6. Tübingen: Niemeyer. #945 campêche - #1233 Les excréments . Pp. 401-480.
 17. Banniard, Michel. 1996. Latin tardif et langue d'oc: de quelques témoignages sociolinguistiques. In Actes du Colloque 'Languedoc et langue d'oc' (Toulouse, janvier 1996). Perspectives Médiévales , suppl. au num. 22, pp. 33-46.
 18. Barsòtti, Glaudi (Claude). 1995. L'Occitanisme en Provença. Occitans! 65:34.
 19. Barthélemy-Vigouroux, Alain. 1996. La Passion du verbe. Aquò d'Aquí 105:18, 20. [review of Bernard Giély, Grammaire du verbe provençal (Marseille: Prouvènço d'aro, 1995)]
 20. Bec, Pierre. 1995. Chants d'amour des femmes-troubadours : Trobairitz et "chansons de femme" . Paris: Stock. 259 pp. (Moyen Age.) [34 texts by 25 trobairitz]
 21. Bec, Pierre. 1995 (6e ed.). La Langue occitane . Paris: PUF. (Que Sais-Je? 1059.)
 22. Bec, Pierre. 1996. Les Deux sonnets occitans de Dante Da Maiano. In Actes du Colloque 'Languedoc et langue d'oc' (Toulouse, janvier 1996). Perspectives Médiévales , suppl. au num. 22, pp. 47-57.
 23. Bec, Pierre & Robert Lafont. 1996. Per una lenga populara/ària. Oc 321:44-46.
 24. Beech, George T., Yves Chauvin & Georges Pon. 1995. Le Conventum (vers 1030): un précurseur aquitain des premières épopées . Genève: Droz. (Publications Romanes et Françaises, 212.)
 25. Beech, George T. [1992-]1995. Troubadour Contacts with Muslim Spain and Knowledge of Arabic: New Evidence concerning William IX of Aquitaine. Romania 113/1-2:14-42.
 26. Behling, Gunter. 1997. La Transmission culturala occitana e las relacions inter-generacionalas. Enquèsta sus las motivacions dels collegians dins la region Lengadòc-Rosselhon, 1994-95.) Revista Occitana 5:27-61.
 27. Beigbeder, Francis. 1997. Mots gascons dont l'étymon latin s'achève par - nt , - nn ou - nd . LigamDiGaM 9:38-42.
 28. Berengier, Peireto (Pierrette Bérengier). 1996. Declaracioun Universalo di Dre Linguisti. Prouvènço d'aro 102:2.
 29. Berengier, Peireto. 1996. A prepaus de quauqui reviraduro di conte de Paul Arène en lengo d'o. Estudis Occitans 19:48-49.
 30. Berengier, Peireto. 1996. V congrès de l'AIEO. Thesaurus occitan. Prouvenço d'aro 105:13.
 31. Billy, Dominique, éd. 1995. Deux Lais en langue mixte: Le lai Markiol et le lai Nompar . Tübingen: Niemeyer. x + 178 pp. (Beihefte zur ZrP, 264.)
 32. Billy, Pierre-Henri. 1994. Nommer à Cahors aux XIIIe-XVIIe siècles. Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques, et artistiques du Lot 115/3:215-211.
 33. Billy, Pierre-Henri. 1995. Atlas Linguae Gallicae . Hildesheim: Georg Olms-Weidmann. iii + 254 pp. (Alpha-Omega. Reihe A [Lexika, Indizes, Konkordanzen zur klassischen Philologie], 161.)
 34. Billy, Pierre-Henri. 1995. Nommer à Toulouse aux XIe-XIVe siècles. In Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne III (Actes du GREHAM) (Tours: Univ. de Tours, 1995), pp. 171-189.
 35. Billy, Pierre-Henri. 1996. Toponymie et archéologie: essai méthodologique sur la Basse-Auvergne. Nouvelle Revue d'Onomastique 27-28:147-168.
 36. Billy, Pierre-Henri. 1997. L'anthroponymie historique. Essai sur la Basse-Auvergne. Nouvelle Revue d'Onomastique 29-30:19-62.
 37. Billy, Pierre-Henri. 1997. La condamine. Institution agro-seigneuriale. Etude onomastique . Tübingen: Niemeyer. (Beihefte zur ZrP, 286.)
 38. Bisson, Claude. 1995. La Graphie normalisée, c'est aisé. Poème. Lo Bornat 1995/1:2532-2335.
 39. Blanc, Jean-François. 1995. En occitan, tota la setmana! Forra Borra 108:1.
 40. Blanc, Joan-Francés. 1996. Discors, paraula, lenga? Forra Borra 114:3-5.
 41. Blanc, Joan-Francés. 1996. L'Institut d'Estudis Occitans de París e lo projècte de "Diccionari deu Gascon Modèrn" (DiGaM). Forra Borra 123:3-6.
 42. Blanc, Joan-Francés. 1996. En seguida de l'article "L'IEO París e lo projècte DiGaM". Forra Borra 124:3-6.
 43. Blanc, Jan-Francés. 1996. Sus Internet se charro en lengo nostro. Prouvènço d'aro 99:13.
 44. Blanchet, Philippe. 1996. La Mythe de la pureté dialectale en langue et culture régionales. L'Astrado 31:89-96.
 45. Boisgontier, Jacques. 1995. Sur deux appellatifs topographiques occitans des lieux rocailleux: Gres et Crès . NRO 25-26:189-199.
 46. Boisgontier, Jacques & Lothaire Mabru, éds. 1997. Félix Arnaudin, Chants populaires de la Grande-Lande , 2. Bordeaux: Confluences / Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 837 pp. (Oeuvres complètes, IV).
 47. Bonnassie, Pierre & Frédéric de Gournay. 1995. Sur la datation du 'Livre des miracles de Sainte Foy de Conques'. Annales du Midi 197:457-473. [study of 11 MSS of Liber miraculorum sancte Fidis , 1050-1094]
 48. Bonnet, Christian. 1996. Occitan Language. MLA International Bibliography 1995 , vol. 3, pp. 168-171.
 49. Bonnet, Christian. 1997. Occitan Language. MLA International Bibliography 1996 , vol. 3, pp. 198.
 50. Borghi Cedrini, Luciana. 1996. Schede per il joc grosser di Guglielmo IX ( BdT 183.2 v.45) e altri jocs occitanici. In Studi testuali 4 (Alessandria: Edizioni dell'Orso), pp. 167-199.
 51. Bòsc, Zefir. 1996. En Valòia d'Olt: Los Gabarrièrs. Ensag de vocabulari. Canta-Grelh 29:6-16. [ gabarre 'barge on the Garonne']
 52. Boyer, Jan. 1996. La téulisso de l'Abadié de Séuvo-Cano. Li Nouvello di Prouvenço 48:46-47. [text 1505, Archives Bouches-du-Rhône, 309 E 274 folio, 620 verso]
 53. Braça, Mireille, Robert Marti, Claudi Molinier & Joan-Claudi Serras. 1996. Lexique élémentaire occitan-français, français-occitan selon les parlers languedociens . [Toulouse]: IEO. 321 pp.
 54. Bronzat, Franco. 1994. Rapporti linguistici tra i componenti di Peire Guilhem e l'occitanico antico. In Vera Cognazzo, éd., Peire Guilhem de Luserna e lo tems dals trobadors (Atti del convegno storico internazionale, 4-5 maggio 1991) (Piasco), pp. 57-66.
 55. Bronzat, Franc. 1995. Les mòts novèls en lenga d'Oc. Aquò d'Aquí 94-95:5.
 56. Brualla, Etienne. 1995. Le Parler agathois . Nîmes: Lacour. 107 pp.
 57. Brummert, Ulrike. 1996. Jean Jaures et la langue occitane. Revue du Tarn , 3rd ser., 160: 737-749.
 58. Buchon, Raymond. 1996. Réflexion sur l'orientation de l'Ecole Gabale. Lou Païs 339:100-102.
 59. Cabrol, André & Frank R. Hamlin. 1995. Les Noms de lieux de l'Hérault : une deuxième mise à jour. NRO 25-26:165-188.
 60. Calvet, Antoine. 1995. La Version d'oc du Rosarius philosophorum d'Arnaud de Villeneuve. France Latine 120:265-277. [a.pr. Rosari (XIV c.)]
 61. Calvet, Antoine. 1995. "La Version d'oc du Rosarius philosophorum attribué à Arnaut de Villeneuve". Introduction, étude de langue, édition, traduction en français et transcription du texte latin. Diss., Paris IV.
 62. Calvetti, Franco. 1996. Una ricerca sulla situazione linguistica nelle valli Chisone e Germanasca. La Beidana 26:22-29.
 63. Camproux, Charles. 1996. Graphie et orthographe de la langue d'Oc (III). Lou Païs 336:15-17.
 64. Camps, Christian. 1997. A propos des noms de famille Greffeuille et Pégourier. In Hommage à Paul Fabre (Montpellier: Univ. Paul-Valéry), pp. 149-158.
 65. Cantalausa, Joan de [l'abbé Louis Combes]. 1995. Comment le dire en occitan? Petit glossaire étymologique de la langue parlée. Rodez: Author (Cultura d'òc: Le Monastère-sous-Rodez). 64 pp.
 66. Cantalausa, Joan de. 1996. Aux racines de notre langue. Revue du Rouergue 45:125-130.
 67. Carbona, Felip [Philippe Carbonne]. 1996. Camparòls. Lo Gai Saber 461:237-240. [mushrooms]
 68. Carbona, Felip. 1996. Camparòls - Ensag de nomenclatura . Num. spécial de Lo Gai Saber , 1996. 108 pp.
 69. Caserio, Jean-louis. 1995. Vocabulaire, dictons et croyances populaires. Ou Païs Mentounasc 75:13-15.
 70. Caserio, Jean-Louis. 1996. A propos de chauve-souris: ratapignata ou rata-penata ? Ou Païs Mentounasc 77:26.
 71. Castaño Ruiz, Juana. 1997. La langue du Pouèmo dóu Rose : étude du lexique chromatique. In Frédéric Mistral et Lou Pouèmo dóu Rose . Actes du colloque de Villeneuve-lès-Avignon (10-11 mai 1996), rassemblés et préfacés par Philippe Gardy et Claire Torreilles (Bordes: CELO & Bordeaux: William Blake and Co.), pp. 65-82.
 72. Catalòg de l'Espaci Occitan . Num. spécial, Aquò d'Aquí 89 bis (1994). 24 pp. [includes dictionaries, grammars, linguistic studies, proverbs, and videocassettes]
 73. Chambon, Jean-Pierre & Anne-M. Fryba-Reber. 1995. Le Félibrige et le mouvement des vignerons de 1907: quatre lettres inédites de Devoluy à Ronjat. Lengas 38:7-52.
 74. Chambon, Jean-Pierre, avec Maria Reina Bastardas i Rufat. 1997. Jatbertus = Teudbertus . Note sur quelques noms de personne occitans et catalans en Jat - d'origine germanique. Nouvelle Revue d'Onomastique 27-28:67-73.
 75. Chambon, Jean-Pierre. 1997. Les Emprunts du français moderne aux dialectes ou patois: une illusion d'optique en lexicologie française historique? LALIES. Actes des sessions de linguistique et de littérature 17:33-53.
 76. Chambon, Jean-Pierre. 1997. L' Instruction dels rectors, vicaris et autres ayant charge d'armas aus diocesis de Rodes et de Vabres per mestre Joan Jarson : un cas de transdialectalité languedocienne au milieu du XVIe siècle. Lengas 41:103-127.
 77. Chambon, Jean-Pierre. 1997. Sur les noms de lieux du type de Cistrières (France) et Sestriere (Italie). Rivista Italiana di Onomastica 3:419-432.
 78. Chambon, Jean-Pierre. 1997. Sur une technique de la linguistique historique: l'identification des noms de lieux, en particulier dans les textes du passé (avec des exemples concernant l'Auvergne et ses marges). LALIES. Actes des sessions de linguistique et de littérature 17:55-100.
 79. Chambon, Jean-Pierre, avec Anne Fryba-Reber. 1995-1996 [1997]. Sus la draio que condus d'Auro en auro en païs brodo `sur la voie qui conduit de Vienne à Genève'. Lettres et fragments inédits de Jules Ronjat adressés à Charles Bailly (1910-1918). Cahiers Ferdinand de Saussure 49:9-63.
 80. Chapduèlh, Micheu [Michel]. 1995. Lo Lemosin e lo 'recentratge' d'Occitania. Forra Borra 106:1-2.
 81. Chapduèlh, Micheu. 1996. Biais de dire. Paraulas de Novelum 74:21-22.
 82. Chapduèlh, Micheu. 1996. La latinitat granda de l'occitan. Lo Convise 13:11.
 83. Chatbèrt, Ramon. 1996. Questions de lenga. D'un e de l'autre. Oc 317:42-44.
 84. Chatbèrt, Ramon. 1996. Questions de lenga. Datius etics. Oc 319:31-33.
 85. Chatbèrt, Ramon. 1996. Questions de lenga. Addenda. Oc 319 [320]:38-30.
 86. Chatbèrt, Ramon. 1996. Questions de lenga: Sintaxi expressive e sintaxi cambarivada. Oc 321:41-43.
 87. Chatbèrt, Ramon. 1997. Questions de lenga: Sintaxi expressive e sintaxi cambarivada (continuacion). Oc 322:40-42.
 88. Chatbèrt, Ramon. 1997. Questions de lenga: De l'un e de l'autre. Oc 324:37-39.
 89. Cierbide Martinena, Ricardo. 1996. Onomástica personal de los habitantes de Pamplona (ss. XII-XIV). Nouvelle Revue d'Onomastique 27-28:87-96.
 90. Cierbide Martinena, Ricardo & Emilia Ramos Remedios. 1997. Documentación medieval del monasterio de Santa Engracia de Pamplona-Olite (ss. XIII-XVI) . San Sebastián: Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza. xx + 204 pp.
 91. Chirio, Jacques. 1995. Le féminin des adjectifs (1). Lou Sourgentin 116:52.
 92. Chirio, Jacques. 1995. Le féminin des adjectifs (2). Lou Sourgentin 117:52.
 93. Chirio, Jacques. 1995. Réflexions à propos du "t" muet (1). Lou Sourgentin 119:44.
 94. Chirio, Jacques. 1996. Une famille de verbes irréguliers. Lou Sourgentin 120:44-45.
 95. Chirio, Jacques. 1996. Réflexions à propos du "t" muet (2). Lou Sourgentin 120:44-45.
 96. Claret, Enric. 1996. L'Occitan, notre langue vivante. Oc Sulpic 1996/1:22-23.
 97. Clémens, Jacques, M. Bochada & Fabrice Mouthon. 1996. Testaments bordelais de la fin du moyen âge. Garona 13:77-94. [testaments de 1462, 1473, 1490, 1495; Introduction (J. Clémens); La Structure du testament d'après les dernières volontés de quelques habitants de Bordeaux (M. Bochaca); Quelques exemples de testaments d'habitants de la campagne (F. Mouthon)]
 98. Clément, Pierre A. 1996. L'origine du mot draille . Lien des Chercheurs Cévenols 104:1.
 99. Clément, Pierre A. 1996. Le Cami Ferrat est bien le chemin muletier. Lien des Chercheurs Cévenols 106:1-2. [cf. Andalusia caminos de herradura `chemins de bêtes ferrées']
 100. Compan, André. 1995 (2e ed). Etude sur l'origine des noms des communes dans les Alpes-Maritimes . Nice: CRDP. 103 pp.
 101. Compan, André. 1996. Etude sur quelques mots provençaux et niçois. L'Astrado 31:158-185.
 102. Contini, Michel & Marie-Rose Simoni-Aurembou. 1996. Un exemple d'analyse des données dans le cadre de l' Atlas linguistique roman : la carte "berceau" [617]. In ACILPR XIX, vol. 8, Historia da Lingüística e da Filoloxía Románicas; Traballos en curso e programas de investigación nacionals e internacionals (La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa), pp. 605-617.
 103. Corradini Bozzi, Maria Sofia, ed. 1997. Ricettari medico-farmaceutici medievali nella Francia meridionale . Vol. 1. Florence: Olschki. 505 pp. (Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria", Studi, 159.)
 104. Cousinié, Felip [Philippe Cousinier]. 1996. Nosto lengo dins la vido vidanto. Prouvènço d'aro 107:7.
 105. Cosinièr, Felip. 1996. Utilisacion de l'occitan dins la vida vidanta. Occitans! 74:4-5.
 106. Coulier, Lucienne. 1995. Lis flour dóu nouestre: l'erbo-de-la-roumpeduro. L'Escandihado Aubagnenco 82:10-11.
 107. Coulier, Lucienne. 1995. Lis flour dóu nouestre: la coulemelle o coucoumello. L'Escandihado Aubagnenco 83:12-13.
 108. Coulier, Lucienne. 1996. Lis flour dóu nouestre: L'Esclop de Venus. L'Escandihado Aubagnenco 84:12-13.
 109. Coulier, Lucienne. 1996. Lis flour dóu nouestre: Lou Pastel [Isatis tinctoria]. L'Escandihado Aubagnenco
 110. 85:12-13.
 111. Coulier, Lucienne. 1996. Lis flour dóu nouestre: L'Ile de Santo Catarino. L'Escandihado Aubagnenco 86:10-11.
 112. Coulier, Lucienne. 1996. Lis flour dóu nouestre: L'Epicea (Sapin de Nouvè). L'Escandihado Aubagnenco
 113. 87:8-9.
 114. Covès, Raymond. 1995. Sète à dire : traité vivant et coloré du parler sêtois et du Pays de Thau. Tout ce qu'il faut savoir pour ne pas passer pour un touriste à Sète et dans ses environs. Montpellier: Espace Sud.326 pp.
 115. Cursente, Benoît. 1995. "Du casal à l'oustau. Habitat, société, pouvoirs, dans la Gascogne médiévale". 2 vol. 605 pp. Thèse d'habilitation.
 116. Cursente, Benoît. 1996. Pouvoir des noms et pouvoir de nommer dans une seigneurie ecclésiastique gasconne du XIe s." In Claudie Duhamel-Amado & Guy Lobrichon, éds., Georges Duby, L'Ecriture de l'histoire (Bruxelles: De Boeck), pp. 109-117.
 117. Dalbera, Jean-Philippe. 1996. Aspects heuristiques: strates et représentations dans une base de données dialectales. In Georges Moracchini, éd., Bases de données linguistiques: conceptions, réalisations, exploitations . Actes du Colloque international de Corte, 11-14 octobre 1995 (Corte: Univ. de Corse), pp. 103-116.
 118. Dalbera, Jean-Philippe. 1996. La Base de données dialectales du `Thesaurus Occitan'. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano , III serie, 20:187-201.
 119. Dalbera, Jean-Philippe. 1996. Le forgeron. Atlas Linguistique Roman . Roma: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, pp. 127-139 (carte + commentaires).
 120. Dalbera, Jean-Philippe. 1996. A propos de quelques ichtyonymes dialectaux. Notes lexicologiques, étymologiques et géolinguistiques. In Actes du 9e Colloque des langues dialectales (Monaco: Académie des Langues Dialectales), pp. 97-110.
 121. Dalbera, Jean-Philippe. 1997. L'Elevage en Provence: notes lexicologiques, étymologiques et géolinguistiques. L'elevage en Provence (Mouans-Sartoux: CRDO), pp. 269-294.
 122. Dalbera, Jean-Philippe. 1997. L'Ours, le hérisson et la châtaigne... et autres fables. Vers une modélisation du changement lexical. Les Zoonymes (Nice: Pub. Fac. des Lettres), pp. 141-158.
 123. Davies, Peter V. 1996. Occitan Studies. Language [1994]. Year's Work in Modern Language Studies 56:271-297.
 124. Delhostal, Louis. 1996. Graphie et orthographe de la langue d'Oc (II). Lou Païs 336:14-15.
 125. Desmet, Piet. 1994. La Revue de Linguistique et de Philologie Comparée (1867-1916): une des premières revues de linguistique en France. Orbis 37:343-388.
 126. Dicharry, Marguerite, Monique Potier, Amédée Baris, Pierre Larrieu & Pierre Larrodé. 1996. Apprendre et parler le gascon de Bayonne: Parlam , Guide de conversation. Lo Pais Gascon 46:15-24; 47:28-30; 48:21-26.
 127. Effantin, Jean-Michel. 1996. Essai d'analyse quantitative des relevés de l' Atlas linguistique de Provence en Briançonnais. Estudis Occitans 19:34-47.
 128. Euromosaic, production et reproduction des groupes linguistiques minoritaires au sein de l'Union européenne. Commission européenne, Bruxelles/Luxembourg (1996). Reviewed by Philippe Blanchet, France Latine 123 (1996):104-112.
 129. Eygun, Joan. 1996. La Lenga deus ausèths: quauques mimologismes de Gasconha. Reclams 1996-1/2/3:49-54.
 130. Eygun, Joan. 1996. Lo libe deus pariatges de la Comunautat de Beòst-Bagès. Reclams 1996/3:41-43. (late XVII-early XVIII text)
 131. Favreau, Robert. 1982; repr. 1995. Le Corpus des inscriptions de la France médiévale. Repr. in Etudes d'épigraphie médiévale (Limoges: PULIM), pp. 110-122.
 132. Fénié, Jan-Jacques [Jean-Jacques]. 1995. Dus diccionaris. Oc 325:46-47. [review of (i) Jean Fourié, Dictionnaire des auteurs de langue d'oc (de 1800 à nos jours) ; (ii) Pèir Mòra, Diccionari occitan francés segon los parlars de Gasconha (1994)]
 133. Fénié, Bénédicte & Jean-Jacques Fénié. 1996. Toponymie occitane . Bordeaux: Sud-Ouest. 126 pp. (Sud-Ouest Université, 8.)
 134. Firpo, Marcel. 1996. A Casa mentounasca. Ou Païs Mentounasc 80:7-8.
 135. Foreville, Raymonde, éd. 1995. Le Cartulaire du chapitre cathédral de Saint-Etienne d'Agde . Paris: CNRS. 583 pp. (Documents, études et répertoires.)
 136. Forner, Werner. 1996. La position linguistique du Mentonnais. Ou Païs Mentounasc 79:25-26.
 137. Fourié, Jean. 1996. Bibliographie des ouvrages, oeuvres, études et articles en langue d'oc ou intéressant la langue et la littérature d'oc, publiés en 1995 . Lou Félibrige , supplément au num. 220. 56 pp.
 138. Fourié, Jean. 1997. Bibliographie des ouvrages, oeuvres, études et articles en langue d'oc ou intéressant la langue et la littérature d'oc, publiés en 1996 . Lou Félibrige , supplément au num. 224. 61 pp.
 139. Fourié, Jean. 1997. La premsa d'òc pendent la derrièra guerra: l'exemple de `La Tèrra d'Oc'. Gai Saber 32 (no. 465):363-371.
 140. Gardy, Philippe & Jean-Claude Richard, éds. 1995. L'abbé Henri Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d'aneantir les patois, d'universalier l'usage de la langue francaise... Suivi d'un Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté . Présentation de Jean-Paul Creissac. Le Pouget: Arts et traditions populaires.
 141. Gardy, Philippe. 1996. Bernard Manciet: la parole et ses doubles. La Lettre d'Atlantique janvier 1996:14-16.
 142. Gardy, Philippe. 1996. L'Ecriture occitane contemporaine: une quête des mots . Paris: L'Harmattan. 290 pp. (Sociolinguistique.)
 143. Gardy, Philippe. 1997. La maio , le traçan et la rousigaduro : l'écriture mistralienne au fil du Rhône. In Frédéric Mistral et Lou Pouèmo dóu Rose . Actes du colloque de Villeneuve-lès-Avignon (10-11 mai 1996), rassemblés et préfacés par Philippe Gardy et Claire Torreilles (Bordes: CELO & Bordeaux: William Blake and Co.), pp. 27-46.
 144. Gardy, Philippe. 1997. L'Oeuvre poétique d'Antoine Fabre d'Olivet: sujet littéraire et sujet linguistique. In L'Occitanie romantique : Actes du colloque de Pau (22-24 septembre 1994), rassemblés et préfacés par Claire Torreilles. Bordes: CELO & Bordeaux: William Blake and Co., pp. 55-68.
 145. Gasiglia, Rémy & Yves Gilli. 1994. Revista d'un tèmp: la prose narrative dans les revues niçoises (1903-1974) . Nice: Serre. 171 pp. (Annales littéraires de l'Univ. de Besançon, 537.)
 146. Genre, Arturo, Orazio Mula & Daniele Tron. 1996. Chantoummo ën patouà: Salmi e inni nel dialetto della val Germanasca. La Beidana 26:30-54. [twelve 17th-c. psalms and hymns]
 147. Gerbeau, Lucien. 1995. Per la religion de Sant Joan. Lo Convise 12:9-11. [diplomatic version of an Auvergnat document of 1453, with modern version by Joan Vesòla; Archives comunales d'Aurillac, CC 34 P 16]
 148. Gibelli, René. 1995. Vagabondage linguistique (IV). Ou Païs Mentounasc 74:24-25.
 149. Gibelli, René. 1995. L'Histoire des mots: tian et triaca . Ou Païs Mentounasc 78:27.
 150. Gouiran, Gérard & Michel Hébert, éds. 1997. Le Livre 'Potentia' des Etats de Provence (1391-1523) . Paris: CTHS (Editions du Comité des Travaux historiques et scientifiques). xcii + 537 pp.
 151. Gourgaud, Yves. 1996. La Pensée normative de Patric Sauzet. CEPON [Centre per l'estudi e la promocion de l'Occitan normat] 1-1:1-8.
 152. Gorgaud, Yves. 1996. De l'usança del mot occitan . Occitans! 74:6-7. [ occitan attested in first half of XVI c., in a text from the Auvergne; see Esteve Roux 1996, below]
 153. Gourgaud, Yves. 1997. Occitan normat e literatura. CEPON [Bulletin du Centre per l'estudi e la promocion de l'Occitan normat] 7:117-121.
 154. Gouron, André. 1997. Sur les plus anciennes rédactions coutumières du Midi: les chartes consulaires d'Arles et d'Avignon. Annales du Midi 109/2:189-200.
 155. Granier, Jacky, with Henri Charmasson. 1996. Les Poissons du sud-est de la France. Catalogue des especes et de leur nom vernaculaire . Avignon: Société d'Etude de sciences naturelles de Vaucluse. 241 pp.
 156. Grosclaude, Miqueu. 1996 . Só/sorelh . Per Noste: Païs Gascon 177:13.
 157. Grover, Philip. 1996. Los mots occitans en anglés, tr. J. Ros [Jean Roux]. Paraulas de Novelum 74:15-20.
 158. Guignard, Emmanuelle. 1994. "L'Enseignement de l'occitan. Valuation dans les lycées publics de la région Languedoc-Roussillon". (Mémoire) Institut Universitaire Professionnalisé de Dijon.
 159. Hamel, Etienne. 1997. Aide-Mémoire Langues et cultures régionales Languedoc-Roussillon, 1985-1996 . 66140 Canet: Editorial Llibres del Trabucaire.
 160. Haure-Placé, Pierre. 1995. Les Avatars de -a atone. Per Noste: Païs Gascon 170:13.
 161. Hélas, Jean-Claude. 1995. Prenoms en Gévaudan au début du XIVe s. d'après les Feuda Gabalorum . In Elisabeth Mornet, éd., Campagnes Médiévales: l'homme et son espace (Paris: Publications de la Sorbonne), pp. 341-354.
 162. Henschel, Bernhard. 1996. L'Occitan a Heidelberg. Occitans! 73:8.
 163. Higounet, Charles & Arlette Higounet-Nadal. 1996. Grand Cartulaire de La Sauve-Majeur . Avec la collaboration de Nicole de Peña. 2 vol. Bordeaux: Fédération historique du Sud-Ouest. 1072 pp. (Collection "Etudes et documents d'Aquitaine"). [BM Bordeaux MS 769, Silve majoris abbatie chartularium majus , late 12th c.-1250]
 164. Hilaire, Joan-Peire, tr. 1996. Valades Ousitanes, filme documentari suls Occitans d'Italia, de Diego Anghilante e Fredo Valla. Lo Lugarn 58:18. [review of a film produced with the participation of the EC - Commission Lengas e Culturas regionalas e minoritarias, and by Provincia de Cuneo e de Turin, the region of Piemonte, and the Comunita Montane de las Valadas Occitanas]
 165. Joudoux, Robert, éd. 1996. Marcellin Caze, Fables, contes et 'gnorles' . Traduction d'André Lanly; préface de R. Joudoux. Tulle: Ed. Lemouzi . 129 pp. = Lemouzi 140.
 166. Jougla, Cristian. 1995. L'Occitan publicitari coma ajuda a la venda. Occitans! 67:9.
 167. Jouveau, René. 1995. Grammaire du verbe provençal de Bernard Giély. Prouvènço d'aro 96:2. [review of Bernard Giély, Grammaire du verbe provençal (Marseille: Prouvènço d'aro, 1995)]
 168. Kremnitz, Georg. 1997. Die Durchsetzung der Nationalsprachen in Europa . Münster: Waxmann.
 169. Kremnitz, Georg. 1997. Français-occitan. In Hans Goebl, Peter Nelde, Zdenek Stary & Wolfgang Wölck, eds., Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact (Berlin & New York: de Gruyter), pp. 1188-1195.
 170. Kunert, Hans Peter. 1997. L'Infinitif dans l'occitan de Guardia Piemontese. RLR 101/1:167-175.
 171. [P.L.]. 1996. Los noms los mes ancians coneishuts a Bayoune (1), (2). Lo Pais Gascon 49:19-23.
 172. Lafita, Jan. 1996. Per una lenga populària. Oc 319:34-43.
 173. Lafita, Jann, éd. 1997. Ua carta d'afraquiment de Biscarròssa (1398). Suivi de: Quauques arremarcas sus aquera carta. LigamDiGaM 9:5-11; 12-13.
 174. Lafita, Jann. 1997. Escriver - n[s] en gascon. LigamDiGaM 9:43-48.
 175. Lafont, Robert. 1995. Multi-Occitània. Forra Borra 108:2-3. [re: Micheu Chapduèlh's 'Lo Lemosin e lo "recentratge" occitan' (1995)]
 176. Lafont, Robert. 1996. Girart de Roussillon : un texte occitan. In De l'aventure épique à l'aventure romanesque . Hommage à André de Mandach (Berlin & New York: Peter Lang), pp. 29-50.
 177. Lafont, Robert. 1997. Le Corps et la lettre. Dynamique et bouclage de l'actualisation. Cahiers de Praxématique 28:175-195.
 178. Lafont, Robert. 1997. La Dualité fonctionelle du vocabulaire latin: deux mécanismes d'actualisation. In Hommage à Xavier Mignot (Montpellier), pp. 103-112.
 179. Lafont, Robert. 1997. Histoire et anthologie de la littérature occitane . t. 1. L'âge classique (1000-1520) . Montpellier: Presses du languedoc. 274 pp. [bilingual]
 180. Lafont, Robert. 1997. Note d'onomastique textuelle: les noms en ma - et en cot - dans les chansons de geste. In Hommage à Paul Fabre (Montpellier: Univ. Paul-Valéry), pp. 133-147.
 181. Lagarde, André. 1995. Nòstra lenga: Mots a redòls (mots classés par thème). Lo Gai Saber 457:72.
 182. Lagarde, André. 1995. Nòstra lenga: Camparolada. Lo Gai Saber 459:118-120.
 183. Lagarde, Christian. 1995. Cronicas del "Gai Saber": 1983-1995. Tolosa: Lo Gai Saber, Escòla Occitana. 189 pp.
 184. Lagarda, Cristian. 1996. Conflits de langues. Conflits de groupes . Paris: L'Harmattan.
 185. Lagarda, Cristian. 1996. Le Parler "melandjao" des immigrés de langue espagnole en Roussillon . Perpignan: Presses Universitaires. 367 + xi pp.
 186. Lagarda, Cristian. 1996. Un possible dialòg sus la lenga? Gai Saber 461:278-282.
 187. Laux, Christian. Archius. L'Occitan langue des notaires au XVIe siècle: Compra de Peyre Bru per Johan Duraul . Revue du Tarn 158:338-340.
 188. Laux, Christian. Archius. L'Occitan langue des notaires au XVIe siècle: La Vente à crédit , Deute de Peyre Laval . Revue du Tarn 159:551-555.
 189. Laus, Cristian. 1995. La lenga de Calelhon. Canta-Grelh 26:8-16.
 190. Laus, Cristian [Christian Laux]. 1996. L'Escritura dels noms geografics formats de mai d'un element. Occitans! 74:8.
 191. Laus, Cristian. 1996. La Mediatèca occitana inaugurada a Còrdas (Tarn). L'Occitan 120:8.
 192. Laus, Cristian. 1996. Un pas cap a una politica linguistica. L'Occitan 121:3.
 193. Laus, Cristian. 1996. Nòstra cultura, una font pels creators. L'Occitan 123:4.
 194. Laus, Cristian. 1996. La vida de la lenga: Acidificar , liqueficar . L'Occitan 123:9.
 195. Laus, Cristian. 1996. La vida de la lenga: Los mots perduts. L'Occitan 125:7. [ pompil mod. 'mollet', but older 'étalage']
 196. Laux, Christian. 1997. La vida de la lenga: lo tomatat . L'Occitan 126:11.
 197. Laux, Christian. 1997. La vida de la lenga: Lo cas de - m final. L'Occitan 127:7.
 198. Laux, Christian. 1997. Dictionnaire français-occitan . Languedocien central. Portisson de Cristian Rapin. Puylaurens: Section du Tarn de l'IEO.
 199. Laux, Christian. 1997. L'Occitan langue du Droit dans le milieu des notaires de l'Albigeois au XVIe siècle. In Pouvoir et sociéte en Pays Albigeois . Actes du colloque 'Pouvoir et sociéte en Pays Albigeois' (Toulouse: Presses de l'Université des Sciences Sociales), pp. 181-192.
 200. Lavalade, Yves. [1996]. Dictionnaire français-occitan (dialecte limousin). Limousin -Marche - Perigord. Limoges: PULIM [Presses Universitaires de Limoges, Faculté des Lettres de Limoges]. 2 vol. 550 pp.
 201. Lavalada, Ives [Yves]. 1996. Nuveus Proverbis lemosins . Clau Lemosina , num. spécial, 111. 67 pp.
 202. Lavalade, Yves. 1996. Règne animal et toponymie limousine . La Clau Lemosina , num. spécial, 114. 40 pp.
 203. La lengo d'oc sus lou resau Internet. Prouvènço d'aro 97 (1996):5. [list-oc@cict.fr]
 204. Leblanc, R. 1995. Sites archéologiques et traditions orales en Creuse du nord-est. Travaux d'Archéologie Limousine 15:125-136.
 205. Lemaître, Jean-Loup, avec la collaboration de Jean-Loup Delmas. 1995. Les Obituaires du chapitre cathédral de Rodez . Paris: Académie des Inscriptions et Belles-lettres. 386 pp.
 206. Lesfargues, Bernard. 1995. Entau s'apelen nòstras comunas: La Fòrça, La Linda, Montpasier, Senta Alvera, Sigolés, Velina. Lo Bornat 1995/1:2535-2537. [Los noms occitans de las comunas de l'arrondiment de Peireguers]
 207. Lesfargues, Bernard. 1995. Entau s'apelen nòstras comunas: Vilamblard, Vilafrancha, Brantòsme, Eissiduelh. Lo Bornat 1995/4:2722-2724.
 208. Lesfargues, Bernard. 1996. Entau s'apelen nòstras comunas. Lo Bornat 1996/2:20-22.
 209. Lherme, Marius. 1996. Faune cantalienne . Aurillac: Lo Convise.
 210. Lieutard, Hervé. 1996. Prénoms occitans . D'Auvergne, du Dauphiné, de Gascogne, de Guyenne, du Languedoc, du Limousin et de Provence. F-33830 Belin-Beliet: Princi Negre. 124 pp. [bilingue lengadocian-francés]
 211. Loddo, Daniel. 1995. Al païs del Lop Garon, canton de Salvagnac (Tarn) . Gaillac: GEMP/La Talvera.
 212. Loddo, Daniel. 1996. Al païs de Boneta, canton de Carlus (Tarn-et-Garonne) . La Talvera, Còrdas: CORDAE. 250 pp.
 213. Longobardi, Monica. [1992-]1995. Recupero di codici romanzi dall'Archivio di Stato di Bologna. Romania 113:349-372.
 214. Manciet, Bernart, ed. 1996. Ua 'costuma' disputada: Milhan sober Garone. Oc 321:29-40.
 215. Maratuech, Miquèl. 1996. Prètzfaches occitans. Forra Borra 115:3-4. [re: Eric Fraj]
 216. Marcenac, Etienne. 1995. La lenga del brèç. Lo Convise 9:15.
 217. Marconot, Jean-Marie. 1996. Patois et occitan: Le cas des quartiers de Nîmes. Lo Lugarn 55:8-10.
 218. Marmont, Jacme de. 1996. La "Biblioutèco d'óucitanìo" de Bèrra. L'Occitan 124:12.
 219. Martin, E. 1994. Il Codice Gouthier . Bollettino della Società Storica Pinerolese 11/1-2:72-97. [description and transcription of the 'Codice Gouthier', or 'Anciennes ordonnances de la Communauté de Mentolles', with texts in French, Latin, and Provençal-alpin]
 220. Martí, Robèrt. 1996. Un Iamassocrò, salsa biarnesa. Occitans! 73:3.
 221. Maureta, Joan-Jacme, Matiàs van Den Bossche, Cristòu Stecòli & Thierry Merger. 1996. En occitan sul Net, o la nòstra lenga se reviscòla sus Internet. Gai Saber 461:183-188.
 222. Mazodier, Pierre. 1996. Lexique du francitan de la région alésienne. Paroles d'ici . Montpellier: Espace Sud.
 223. Meliga, Walter. 1993. I canzonieri trobadorici I e K . In S. Guida & F. Latella, eds., La filologia romanzi e i codici . Atti del convegno, Messina, 19-22 dicembre 1991 (Messina: Sicania), vol. 1, pp. 57-70.
 224. Ménard, Philippe. 1996. Rotiers, soldadiers, mainadiers, faidits, arlots , Réflections sur les diverses sortes de combattants dans la Chanson de la croisade albigeoise . In Actes du Colloque 'Languedoc et langue d'oc' (Toulouse, janvier 1996). Perspectives Médiévales , suppl. au num. 22, pp. 155-179.
 225. Mèrle, Renat [René Merle]. 1995. L'Occitanisme fàcia a la recerca. Occitans! 66:18-19.
 226. Merle, René. 1996. Les Varois, la presse varois et le provençal (1859-1910) . La Sanha/La Seyne: Société d'Etudes historiques du texte dialectal. 420 pp.
 227. Morimoto, Hideo. 1996. Les estudis occitans al Japon. L'Occitan 124:5.
 228. Les Mots en limousin . Dictionnaire français-limousin . Parlers, limousinismes et traditions . Limoges: SELM, 1996.
 229. Moulis, Adelin. 1977; repr. 1995. La Langue d'oc / Défense de la vraie langue d'Oc / Notre vraie langue d'oc . Repr. Nîmes: Lacour.
 230. Mounin, Georges. 1994. Les Noms des vents à La Salvetat-sur-Agout (Hérault). La Linguistique 30/2:49-56.
 231. Nariòo, Gilbert. 1995. L'IUFM d'Aquitaine n'enseigne pas notre langue! Per Noste: Païs Gascon 167:1.
 232. Nariòo, Gilabèrt [Gilbert]. 1995. Lo merlat qu'ei suu pomèr. Per Noste: Païs Gascon 168:12.
 233. Nariòo, Gilabèrt. 1996. B'ac sabem. Per Noste: Païs Gascon 170:12.
 234. Nariòo, Gilabèrt. 1996. Ací qu'avetz pomas. Per Noste: Païs Gascon 174:17.
 235. Nariòo, Gilabèrt. 1996. L'auxiliar aver a la forma impersonala. Per Noste: Païs Gascon 175:15.
 236. Nariòo, Gilabèrt. 1996. Plaça deu pronom complement de un grop verbau. Per Noste: Païs Gascon 177:12.
 237. Naudeau, Olivier. 1996. Afr. de tel aigroi , apr. de tal agrei . Romania 114:517-521. [ agrei 'effet subi de ce qui pèse, de ce qui accable']
 238. Naudeau, Olivier. 1997. Observations sur la langue de Aigar et Maurin . Romania 115:337-367.
 239. Nougier, Pau. 1995. Coume te dison? Coume as noum? Li Sant benurous, venerable e pichot noum ounoura vo couneigu dins li païs d'oc . Marsiho: Author (9 rue de la Gorge, F-13007 Marseille). 96 pp.
 240. Parisse Michel & J. Leuridan. 1994. Atlas de la France de l'an Mil . Etat de nos connaissances. Paris: Picard. 129 pp.
 241. Peladan, Jòrgi [Georges Péladan], éd. 1995. Actes de l'Université d'été, 1994; Universitat occitana d'estiu . Nîmes: MARPOC. 172 pp.
 242. Peladan, Jòrgi, éd. Actes de l'Université d'été, 1995; Universitat occitana d'estiu . Nîmes: MARPOC-IEO, 1996, 214 pp.
 243. Péladan, Georges. 1995. Recerca e universitat occitana d'estiu. Occitans! 65:24, 41.
 244. Per un 'vocabulari representatiu' verbal de l'occitan normal: Vocabulari verbal II ( espofar - voutejar ). CEPON [Bulletin du Centre per l'estudi e la promocion de l'Occitan normat] 7 (1997):107-116.
 245. Perugi, Maurizio. 1996. Per una nuova edizione critica della sestina di Arnaut Daniel. Anticomoderno 2:21-39.
 246. Pessamessa, Peire. 1996. Lo Coupier: Un diccionari qu'auriam poscut faire sensa. Aquò d'Aquí 102:12-13. [review of Jules Coupier, Dictionnaire français-provençal (Aix-en-Provence: Edisud, 1995)]
 247. Prim, Maurice. 1996. Recherche et localisation de patronymes liés au problème des Cagots. Bulletin de la Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers 1996/2:223-237.
 248. Poveda-Armanet, Michèle. 1994. Le Parler camarguais . Nîmes: Lacour. 97 pp. (Collection Colporteur.)
 249. Pujol, Michel. 1995. Era lenga occitana e eras hemnas. Occitans! 70:18.
 250. Pujol, Michel. 1995. Eth occitan que n'ei pas ua lenga estrangèra. Reclams 1995/7-8-9:130-131.
 251. Pulsoni, Carlo. 1995. Sulla morfologia dei congedi della sestina. Aevum 69/2:227-259.
 252. Puyau, Jean-Marie. 1995. Peut-on parler d'emploi systématique de l'`énonciatif' en Béarn? Per Noste: Païs Gascon 167:3-4.
 253. Puyrigaud, Michel. 1995. Sus lo diccionari peiregòrd-frances dau Majorau Barrier. Lo Bornat 1995/3:2665-2666.
 254. Quentin, Isabèla, Patrici Baccou & Patric Albert. 1997. Calandretas: Practica de Regents. Revista Occitana 5:63-70.
 255. Quint, Nicolas. 1996. Grammaire du parler nord-occitan marchois de Gartempe et de St-Sylvain-Montaigut (Creuse) . Limoges: Clau Lemosina. 230 pp.
 256. Quint, Nicolas. 1997. Etude de l'emploi du conditionnel deuxième forme dans la seconde partie de la Canso de la crozada . Estudis Occitans 21:2-13.
 257. Rambier, Prosper. 1996. Lou biais nostre de parlar. Lou Païs 341:160.
 258. Rapin, Christian. 1995. Expressions occitans al torn de l'uèlh. Lo Gai Saber 458:73-76.
 259. Rapin, Christian. 1995. D'un certan usatge del subjontiu present. Occitans! 68:17.
 260. Rapin, Christian. 1996. Conjugui, conjugas. Occitans! 72:21. [review of Patrick Sauzet & Josiane Ubaud, Lo Vèrb occitan, Guida completa de conjugason segon lo lengadocian (Aix-en-Provence: Edisud, 1995)]
 261. Rapin, Cristian. 1996. Nostra lenga: totis tan coma son [`every one of them']. Lo Lugarn 55:23.
 262. Rapin, Cristian. 1996. Nostra lenga: Un + de + Nom . Lo Lugarn 57:22.
 263. Rapin, Cristian. 1996. Nostra lenga: Un, una . Lo Lugarn 58:23.
 264. Rapin, Cristian. 1996. Occitan contemporan èu . Occitans! 73:19.
 265. Rapin, Cristian. 1997. Nostra lenga: Lo superlatiu. Lo Lugarn 59:23.
 266. Rapin, Cristian. 1997. Nostra lenga: Illusions. Lo Lugarn 60:23.
 267. Ravier, Xavier. 1996. Images d'un milieu de vie médiévale. In Actes du Colloque "Languedoc et langue d'oc" (Toulouse, janvier 1996). Perspectives Médiévales , suppl. au num. 22, pp. 181-196.
 268. Rebufat, Yves & Charles Rostaing. 1997. Le Vocabulaire populaire des proses d'almanach au début du Felibrige, 1855-1892 . Extraits choisis par Yves Rebufat; commentaires de Charles Rostaing. Grasse: Viéure! Canta! Parla! 114 pp.
 269. Rebull, Gilles. 1996. Nationalité et régionalisme en Provence de 1859 à 1893 . Vol. 1. Lou Felibrige 22. 48 pp.
 270. Rectoran, Pierre. 1996. Le Gascon maritime de Bayonne et du val d'Adour . Bayonne: Harriet. 300 pp. [sections on phonetics, parts of speech, alphabetized glossary, proverbs, short literary passages]
 271. Rey, Jean-Claude. 1996. Erotisme et sexualité en Provence: les mots et la chose . Marseille: Ed. Autres Temps. 199 pp. (Temps choc). [lexique de 3000 mots et locutions]
 272. Rostaing, Carle [Charles]. 1996. Calendau (29) [Lis endrè]. A. Cassis . Bulletin AVEP [Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dóu Provençau] 78/78 bis:6-8.
 273. Rostaing, Carle. 1996. Calendau (30) [Lis endrè]. B. La Prouvènço d'enfre Terro Bulletin AVEP [Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dóu Provençau] 80:2-4.
 274. Rostaing, Charles. 1996. Commentaires de l'oeuvre de Frédéric Mistral "Calendau" . Marseille: Prouvènço d'Aro. 164 pp.
 275. Rouland, Norbèrt. 1997. Las Politicas juridicas de França dins lo domeni lingüistic. Revista Occitana 5:89-134.
 276. Ros [Roux], Esteve. 1996. Occitan dempuei quoras? Paraulas de Novelum 73:16-17.
 277. Ros, Esteve & Micheu Chapduèlh [Michel Chadeuil]. 1996. En segre los champanhòus-camparòls. Paraulas de Novelum 74:11-14.
 278. Roux, Jean. 1995. Espinguelebre et autres lieux...éléments de géographie linguistique et d'onomastique du Périgord . Peireguers: IEO-Périgord/Novelum.
 279. Roux, Jean. 1996. Camparòls, Champanhòus, Botareus, Godarèls. Paraulas de Novelum 73:22-23. [mushrooms]
 280. Roux, Jean. 1996. Toponimia: Leymarie, Leygonie, Lozeille.... Paraulas de Novelum 73:24.
 281. Samouillan, Alina [Aline]. 1995. L'occitan a la television. Lo Bornat 1995/4:2731-2732.
 282. Samouillan, Alina. 1995. Las valadas occitanas d'Italia (1). Lo Bornat 1995/4:2700-2705.
 283. Samouillan, Alina. 1996. Las valadas occitanas d'Italia (2). Lo Bornat 1996/1:36-37.
 284. Sarpoulet, J.-M. 1995. L'ensenhament de l'occitan dens l'Acadèmia de Bordèu. Reclams 1995/4-5-6:53-57.
 285. Sauzet, Patrick & Josiane Ubaud. 1996. Données lexicales et l'occitan: déconstruction ou construction? Présentation de la base de données lexicales occitanes du GIDILOc (Montpellier). In Georges Moracchini, éd., Bases de données linguistiques: conceptions, réalisations, exploitations . Actes du Colloque international de Corte, 11-14 octobre 1995 (Corte: Univ. de Corse), pp. 137-151.
 286. Sauzet, Patrick. 1996. La Lenga foncciona. Occitans! 73:18.
 287. Schlieben-Lange, Brigitte. 1996. Les Etudes romanes avant Raynouard et Diez. In ACILPR XIX, vol. 8, Historia da Lingüística e da Filoloxía Románicas; Traballos en curos e programas de investigación nacionals e internacionals (La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa), pp. 371-377.
 288. Schook, Han. 1996. Petit guide de conversation français-occitan drômois . Ponet: Lo Pitron.
 289. Segre, Cesare, éd. 1995. Santorre Debenedetti, Gli studi provenzali in Italia nel Cinquecento e Tre secoli di studi provenzali . Edizione riveduta, con integrazioni inedite a cura di e con postfazione di Cesare Segre. Padova: Editrice Antenore. (Medioevo e Umanismo, 90.)
 290. Serpentier, A. 1995. Anciennes mesures en Gévaudan. Lien des Chercheurs Cévenols 102:4.
 291. Sheingorn, Pamela & Robert Clark, eds. 1995. The Book of Sainte Foy . The Song of Sainte Foy . Philadelphia: UP Pennsylvania. 329 pp. (Middle Ages Series.)
 292. Sibille, Jean. 1996. Lo Gascon dialècte o lenga a part entièra? Es que la question a un sens? Estudis Occitans 20:38-40.
 293. Sibille, Joan. 1997. Nòta sus la subrevivéncia de la segonda forma de conditional de l'occitan vièlh dins l'Auta Val Doira e la Val Cluson (Itàlia). Estudis Occitans 21:13-18.
 294. Sindou, Raymond. 1995-1996. Ancien provençal pozaranca et ses variantes. Travaux de Linguistique et de Philologie 33-34:491-497. ['puits, fossé', cf. pozaraca ]
 295. Skarup, Povl. 1997. Morphologie élémentaire de l'ancien occitan . Copenhague: Copenhagen Museum Tusculanum Press. 146 pp.
 296. Soutou, André. 1995. L'Ambiguïté des graphies en ancien provençal et leurs conséquences toponymiques: Flaviac et Maluas . NRO 25-26:201-202.
 297. Soutou, André. 1995. Le nom de lieu Cénaret , commune de Barjac (Lozère). NRO 25-26:203-204.
 298. Soutou, André. 1995. Le nom de lieu Peyrelade , commune de Rivière-sur-Tarn (Aveyron). NRO 25-26:205-207.
 299. Soutou, André. 1996. Le Leudaire de Balaruc-le-Vieux au XIVe s. Annales du Midi 106:247-249.
 300. Soutou, André. 1996. Le vrai emblème de saint Guillem: le cor noir, et non le court nez ou le nez courbe. RLR 100/1:131-134.
 301. Speroni, Gian Battista. 1997. Questioni di filologia provenzale. RPh 50:315-328.
 302. [review of Maurizio Perugi, Saggi di linguistica trovadorica (Tübingen: Stauffenburg, 1995)]
 303. Stempel, Wolf-Dieter, éd. 1997. Dictionnaire de l'occitan médiéval (DOM). Supplément , 1. Ouvrage entrepris par Helmut Stimm, poursuivi et réalisé par Wolf-Dieter Stempel avec la collaboration de Claudia Kraus, Renate Peter, et Monika Tausend. Tübingen: Niemeyer.
 304. Stouff, Louis. 1996. Identité de la Provence médiévale. In Claude Carozzi & Huguette Taviani-Carozzi, eds., Peuples au moyen âge (Aix-en-Provence: Publ. de l'Université de Provence), pp. 15-168.
 305. Tarbouriech, Marì. 1996. A prepaus de: Simon-Jude Honnorat. Aquò d'Aquì 101:6-7.
 306. Taupiac, Jacme [Jacques]. 1994. Lo fonèma /m/ en occitan estandard segon la lingüistica de Trobetzcòi. In Jòrgi Peledan, éd., Actes de l'Université d'été, 1993 (Nîmes: MARPOC), pp. 113-125.
 307. Taupiac, Jacme. 1995. L'Occitan blos: acompanhar . L'Occitan 114:8.
 308. Taupiac, Jacme. 1995. L'Occitan blos: Lo trabalh . L'Occitan 115:8.
 309. Taupiac, Jacme. 1996. Nòstra lenga: l'occitan blos. La setmanada , lo setmanièr , lo setmanari , una emission de television setmanala , oblidar . Gai Saber 461:194-196.
 310. Taupiac, Jacme. 1996. L'occitan blos: La quantitat. L'Occitan 120:12.
 311. Taupiac, Jacme. 1996. L'occitan blos: La patz . Son arribats . La pensada . La premsa . L'Occitan 121:8.
 312. Taupiac, Jacme. 1996. L'occitan blos: Téner e prene . L'Occitan 122:12.
 313. Taupiac, Jacme. 1996. L'occitan blos: Maria e Cecília. L'Occitan 123:8.
 314. Taupiac, Jacme. 1996. L'occitan blos: Lo ròtle jogat per aquela fèsta. L'Occitan 124:12.
 315. Taupiac, Jacme. 1996. L'occitan blos: Transferir e trasplantar . L'Occitan 125:8.
 316. Taupiac, Jacme. 1997. L'Occitan blos: Nud , nuda . Polit , polida . L'Occitan 126:12.
 317. Taupiac, Jacme. 1997. L'Occitan blos: Lo conte , lo compte , e lo comte . L'Occitan 127:8.
 318. Teulat, Rogièr [Roger]. 1995. "Dèus o vòl!" [la primièra crosada]. Lo Convise 12:2-5.
 319. Teulat, Rogièr. 1995. Sermons de Sant-Marçal (1, 2). Lo Convise 9:2-5. [MS ca. 1120, avec des illustrations inspirées des MSS des Xe-XIIe s. de la BMU de Clermont-Ferrand]
 320. Teulat, Rogièr. 1995. Sermons de Sant-Marçal (3, 4, 5). Lo Convise 10:2-5.
 321. Teulat, Rogièr. 1995. Sermons de Sant-Marçal (6, 7, 8). Lo Convise 11:2-4.
 322. Teulat, Rogièr. 1996. Sermons de Sant-Marçal (9, 10, 11). Lo Convise 13:2-5.
 323. Teulat, Rogièr. 1996. Sermons de Sant-Marçal (12, 13, 14, 15). Lo Convise 15:2-6.
 324. Teulat, Rogièr. 1997. Sermons de Sant-Marçal (16, 17, 18, fin). Lo Convise 17:6-11.
 325. Teulat, Rogièr. 1997. Teodòr Aubanèl: Lo Libre de l'Amor (1-6). Lo Convise 19:2-7.
 326. Teulat, Rogièr. 1997. Teodòr Aubanèl: Lo Libre de l'Amor (7-10). Lo Convise 20:2-8.
 327. Théron, Emile. 1996. L'Histoire de Tulle à travers ses fontaines. Lemouzi 138:97-107; 139:119-127.
 328. Thielemann, Werner. 1994. Relativanschlüsse: systeminterne und soziale Faktoren des Wandels zwischen Toulouse und Barcelona. In Axel Schönberger & Klaus Zimmermann, eds., De orbis Hispani linguis litteris historia moribus . Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60. Geburtstag (Frankfurt a.Main: Domus), vol. 1, pp. 281-296.
 329. Tichet, Emile. 1996. Graphie et orthographe de la langue d'Oc (suite) : Lettre du capiscol. Lou Païs 337:40-41.
 330. Toscano, Reinat [René]. 1996. Question de lenga: L'Invasion dau "a". Aquò d'Aquì 103:9.
 331. Toscano, René. 1996. Conjugar en niçard . Nice: Auba Nouvella. 48 pp.
 332. Tucoo-Chala, Pierre & Jacques Staes. 1996. Notaire de Prince . Regíster de Bernat de Luntz, notaire de Béarn sous Gaston Fébus . Pau: Covedi & Univ. de Pau et des pays de l'Adour, Laboratoire de recherches en langues et littératures romanes. 198 pp. [29 acts, 1371-1376]
 333. Valade, Jean-Michel. 1995. A propos de l'Atlas du Limousin. Notes de lecture. Lemouzi 135:127. [review of Atlas du Limousin (Limoges: PULIM, 1994)]
 334. Vernet, Florian. 1996. Petit lexique du provençal à l'époque baroque . Institut d'Etudes Niçoises, Centre d'Etudes Occitanes. [not paginated]
 335. Verny, Maria Joana [Marie-Jeanne]. 1995. Una experiéncia d'ensenhament de l'occitan dens l'Academia de Montpelhier. Reclams 1995/4-5-6:71-76.
 336. Vesole, Jean. 1995. Vièlhs noms de las carrièras d'Orlhac. Lou Convise 10:10-11.
 337. Vesòla, Joan [Jean Vesole]. 1995. Quauquas bèstias sauvatjas d'aici (4). Las emplumadas. Lo Convise
 338. 12:18-20.
 339. Vesòla, Joan. 1996. Les noms de baptisme a l'Atge-mejan (XIV-XV sègle). Lo Convise 13:19-20.
 340. Viani, Adóufe [Adolphe] & Clemens [Clément] Desessard. 1995. Li neoulougisme. Prouvènço d'aro 93:12.
 341. Viani, Adóufe. 1995. Li neoulougisme en nissart. Prouvènço d'aro 94:15.
 342. Virat d'uèlh sus l'ensenhament de l'occitan: desfís? sotlèu? Revista Occitana 5 (1997):21-25.
 343. Williams, Glynn. 1995. La sociologia de las lengas minoritarias: una amira teorica. Revista Occitana 3:87-102.
 344. Vouland, Pèire. 1996. Pèr leis aprendis. Bulletin AVEP [Assouciacien Vareso pèr l'Ensignamen dóu Provençau] 77:8-9.
 345. Zuchetto, Gerard. 1996. Terre des troubadours XII-XIIIe siècles . Anthologie commentée. Préface de Max Rouquette. Paris: Les Editions de Paris. 455 pp. [with CD]
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (1998)
 1. Almeida Filho, José Carlos Paes de. 1995. Uma metodologia específica para o ensino de línguas próximas? In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 9-21.
 2. Almeida Filho, José Carlos Paes de (org.). 1995. Português para Estrangeiros: Interface com o Espanhol. Campinas, SP: Pontes. 104 pp.
 3. Almeida Filho, José Carlos Paes de. 1996. Desestrangeirização e outros critérios no planejamento de cursos e produção de materiais de Língua Estrangeira. In Júdice, O Ensino de Português , 11-21.
 4. Almeida Filho, José Carlos Paes de. 1997. A abordagem orientadora da ação do professor. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 13-28.
 5. Almeida Filho, José Carlos Paes de. 1997. O conceito de nível limiar no planejamento da experiência de aprender línguas. In Almeida Filho, Pressupostos , 55-89.
 6. Almeida Filho, José Carlos Paes de (org.). 1997. Parâmetros Atuais para o Ensino de Português Língua Estrangeira. Campinas: SAPEC/Pontes, 151 pp.
 7. Almeida Filho, José Carlos Paes de; Leonor C. Lombello (orgs.) 1997. O Ensino de Português para Estrangeiros: Pressupostos para o Planejamento de Cursos e Elaboração de Materiais. Campinas, SP, Brazil: Pontes. 139 pp. [abbreviated Pressupostos ]
 8. Amorim, Laerte Carpena de. 1997. Dialectologia lexicologia. In Pereira, Língua e Linguagem , 309-317.
 9. Anjos, Netília dos. 1995. As falhas de compreensão nos diálogos das telenovelas brasileiras. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:110-121.
 10. Antunes, Irandé. 1995. De como se poderia abordar, pela textualidade, a função coesiva das unidades do léxico. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:7-19.
 11. Araújo, Gilda Masria Lins de; Mary Francisca do Careno. 1995. O ato da fala como ato de identidade: Resistência e variação. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:58-79.
 12. Associação Portuguesa de Linguística. 1995. Lisbon Meeting on Child Language: Studies on the Acquisition of Portuguese. Lisbon: Edições Colibri. 214 pp.
 13. Audubert, Albert. 1996. Gíria et argot: Dictionnaire d'argot brésilien (gíria)-argot français: Plus particulierement des villes de São Paulo et Rio de Janeiro dans les années 1960 et 1970. Tibingen: Niemeyer. 202 pp.
 14. Azeredo, José Carlos de. 1997. Revendo análises: A descrição sintática e seu ensino. In Pereira, Língua e Linguagem , 69-85.
 15. Azevedo, Milton M. 1995. Linguistic Features in the Literary Representation of Vernacular Brazilian Portuguese. Hispanic Linguistics 6/7:449-473.
 16. Azevedo, Teófilo de. 1996. Dicionário Catrumano: Pequeno Glossário de Locuções Regioinais . [São Paulo]: FFLCH/DLM/CET. 245 pp.
 17. Bacellar, Bernardo de Lima e Melo. 1996. Gramática Filosófica da Língua Portuguesa. Reprodução fac-similada da edição de 1783. Introdução e notas pelo Acadêmico Correspondente Amadeu Torres (Subsídios para a História Portuguesa, vol 27). Lisbon: Academia Portuguesa da História. 242 pp.
 18. Barbosa, Lenise Pereira. 1995. Fonologia: A Fala Amazonense e sua Influência no Ensino de Inglês. Manaus: UA. 199 pp.
 19. Bechara, Evanildo. 1997. Sobre uma gramática padrão da Língua Portuguesa. In Pereira, Língua e Linguagem, 27-48.
 20. Belo, Ana; Carlos Reis. 1995. Novas Opções de Nomes Próprios. Origem etimológica; Personagens da História; Personalidade; Número Pessoal; Planeta Regente; Número do Ser; Número do Estar. Lisbon.
 21. Berber-Sardinha, A. P. 1997. Proficiência e compreensão de telenotícias em língua estrangeira. DELTA 13,2:177-190
 22. Bisol, Leda. 1996. Sândi externo: O processo e a variação. In Kato, Gramática do Português Falado V , 55-96.
 23. Bittencourt, Terezinha. 1997. Contribuições da lingüística ao ensino de português, língua estrangeira. In Júdice, Ciclo de Palestras , 89-100.
 24. Bizon, Ana Cecília Cossi. 1997. Leitura e escrita no processo de ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 109-140
 25. Blaser, Jutta. 1995. Das Spanische in Sudbrasilien: Die Zerstorung einer Legende durch mikrodialektologische Feldforschung. Frankfurt am Main, New York: P. Lang, 401 pp.
 26. Borba, Francisco S. 1996. Uma Gramática de Valências para o Português. São Paulo: Editora Ática, 199 pp.
 27. Bossier, Willem. 1995. Os Sufixos Verbalizadores Superiores a Zero, no Léxico Português Moderno; The Verb-Forming Suffixes, Larger than Zero, in the Modern Portuguese Lexicon. Ph.D. dissertation, Rijksuniversiteirt te Gent (Belgium), 340 pp. DAI 56-04C, pg. 817.
 28. Brauer-Figueiredo, M. Fátima Viegas (org.). 1995. Actas do 4o. Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas. Universidade de Hamburgo, 6 a 11 de setembro de 1993. Organização e Coordenaçãode Fernando Clara e outros. Lisbon.
 29. Camacho, Robesrto Gomes; Erotilde Goreti Pezatti. 1996. As subcategorias nominais contável e não contável. In Kato, Gramática do Português Falado V , 155-183.
 30. Cançado, Márcia. 1997. Vrbos psicológicos do português brasileiro e a análise inacusativa de Belletti & Rizzi: Indícios para uma proposta semântica. DELTA 13,1:119-139.
 31. Cariello, Graciela. 1996. A construção polifônica do imaginário: Literaturas comparadas argentina e brasileira na formação do professor argentino de Português. In Júdice, Anais, 56-62.
 32. Cariello, Maria Bernadete Murno de Aquino. 1996. Retratos em preto e branco: Flagrante de uma aula de português para estrangeiros. In Júdice, O Ensino de Português, 83-91.
 33. Carneiro, Agostinho Dias. 1997. Interpretação e lingüística. In Pereira, Língua e Linguagem , 129-137.
 34. Cegalla, Domingos Paschoal. 1996. Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 386 pp.
 35. Célia, M. Helena C.; Grete Bejzman; ;Vânia L. S. de B. Falcão; Patrícia L. Flores da Cunha; Iria W. Garcia; Sônia Gehring; Anna M. B. Maciel. 1997. Preparação de materiais: Adequação à realidade. In Almeida Filho, Pressupostos , 91-121,
 36. Cerqueira, Vicente C. 1996. A forma genitiva "dele" e a categoria de concordância (AGR) no português brasileiro. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 129-161.
 37. Chacon, Lourenço. 1997. A pontuação e a demarcação de aspectos rítmicos da linguagem. DELTA 13,1:1-16.
 38. Chiavegatto, Valéria Coelho. 1997. A lingüística e o ensino de Língua Portuguesa. In Pereira, Língua e Linguagem , 177-194.
 39. Coelho, Adolfo. 1995. Os Ciganos de Portugal: Com um Estudo sobre o Calão. Lisbon: Publicações Dom Quixote. 291 pp.
 40. Cook, Manuela. 1997. Uma teoria de interpretação das formas de tratamento na língua portuguesa. Hispania 80:451-464.
 41. Correia, Ana Cristina G. 1994. A auto e a hetero-definição da linguagem como forma de perpetuar os estereótipos. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:133-146.
 42. Costa, Sonia Regina Reis da. 1995. O ensino de português para estrangeiros em dimensão intercultural: Rumo à expansão de adequada imagem do Brasil. In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 99-104.
 43. Couto, Hildo Honório do. 1996. Introdução ao Estudo das Línguas Crioulas e Pidgins. Brasília: Universidade de Brasília. 341 pp.
 44. Cunha, Antônio Geraldo da. 1995. Os Verbos dar, dizer, estar e fazer no vocabulário do português medieval. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura/Fundação Casa de Rui Barbosa. 82 pp.
 45. Cunha, Antônio Geraldo da. 1997. O vocabulário português: Perspectivas para a realização de estudos lexicológicos e de trabalhos lexicográficos nos países de Língua Portuguesa. In Pereira, Língua e Linguagem , 319-330.
 46. Cyrano, Sonia Maria Lazzarini. 1996. O objeto nulo do português brasileiro. DELTA 12,2:221-238.
 47. Cyrano, Sonia Maria Lazzarini. 1996. Observações sobre a mudança diacrônica no português do Brasil: Objeto nulo e clíticos. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 163-184.
 48. Dias, Luiz Francisco. 1996. Os Sentidos do Idioma Nacional: As Bases Enunciativas do Nacionalismo Lingüístico no Brasil. Campinas, SP: Pontes. 90 pp.
 49. Dillinger, Mike; Charlotte Galves; Emílio Pagotto; Vicente Cerqueira. 1996. Padrões de complementação no português falado. In Kato, Gramática do Português Falado V , 275-324.
 50. Duarte, Maria Eugênia Lamoglia. 1996. Do pronome nulo ao pronome pleno: A tragetória do sujeito no português do Brasil. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 107-128.
 51. Dumas, Maria Lúcia Segabinazi. 1996. Cultura: Alicerce para o ensino de Português Língua Estrangeira. In Júdice, Anais , 75-81.
 52. Estevan, Sylvia Oliveira de. 1996. O ensino de Português e o CEB em Buenos Aires: Uma tragetória em comum. In Júdice, Anais , 46-55.
 53. Faingold, Eduardo D. 1996. Child Language, Creolization, and Historical Change: Spanish in Contact with Portuguese. Tubingen: G. Narr. 206 pp.
 54. Fávero, Leonor Lopes. 1996. As Concepções Lingüísticas no Século XVIII: A Gramática Portuguesa. Campinas: Editora da Unicamp. 306 pp.
 55. Fávero, Leonor Lopes; Maria Lúcia C.V. O. Andrade; Zilda Gaspar O. Aquino. 1996. Estratégias de construção do texto falado: A correção. In Kato, Gramática do Português Falado V , 355-366.
 56. Faria, Isabel Hub; Emília Ribeiro Pedro; outros (orgs.). 1996. Introdução à Linguística Geral e Portuguesa . Lisbon.
 57. Fernandes, A. de Almeida; Filomeno Silva. 1995 . Toponímia Arouquense. Arouca, Portugal: Associação para a Defesa da Cultura Arouquense. 249 pp.
 58. Fernandes, Alcebíades. 1995. Dialéctica da Língua Portuguesa: O estudo do Raciocínio Aplicado à Estrutura da Língua . Campinas.
 59. Fernandes, Eulália. 1997. Aquisição da linguagem: Uma visão lingüística. In Pereira, Língua e Linguagem , 195-203.
 60. Fernandes, José. 1994. Os arcanos da modernidade. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:37-57.
 61. Fernandes Júnior, Alcebíades. 1995. Dialética da Língua Portuguesa: O Estudo do Raciocínio Aplicado à Estrutura da Língua. Campinas: Copola.
 62. Ferreira, Itacira A. 1995. A interlíngua do falante de espanhol e o papel do professor: Aceitação tácita ou ajuda para superá-la? In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 39-58.
 63. Ferreira, Itacira. 1996. A política de expansão da língua portuguesa no Brasil e em Portugal. In Júdice, O Ensino de Português , 93-103.
 64. Ferreira, Itacira. 1996. Processo de ensino/aprendizagem de PLE no contexto do Mercosul. In Júdice, Anais , 82-88.
 65. Ferreira, Itacira. 1997. Interface português/espanhol. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 141-151.
 66. Figueira, Rosa Attié. 1996. Uma nota sobre aspecto e transitividade. DELTA 12,1:153-171.
 67. Figueiredo, Cândido de, 1946-1925. 1996. Grande Dicionário da Língua Portuguesa. 25a. edição. Direcção de edição, Rui Guedes; aferição e actualização, Teresa Lino, Rute Costa. Venda Nova: Bertrand Editora. 2 v. + CD-ROM.
 68. Firmino, Gregório Domingos. 1995. Revisiting the "Language Question" in Post-Colonial Africa: The Case of Portuguese and Indigenous Languages in Mozambique. Ph.D. dissertation, University of California at Berkeley, 354 pp. DAI 57-03A, pg. 1199.
 69. Fontana, Mônica. 1994. O percurso do sentido nas histórias em quadrinhos. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:157-168.
 70. Franchetti, Paulo. 1997. Cultura Luso-Brasileira: Anotações de um percurso crítico. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 89-107.
 71. Freire, António. 1996. Técnicas de Expressão do Português. Braga: Edições APPACDM Distrital de Braga. 215 pp.
 72. Freitas, Horácio Rolim de. 1997. Atual visão lingüístico do processo derivativo da parassíntese. In Pereira, Língua e Linguagem , 101-108.
 73. Gallo, Solange Leda. 1996. O ensino da língua "materna" no Brasil do século XIX: A mãe outra. In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 101-105.
 74. Galves, Charlotte C. 1996. O enfraquecimento da concordância no português brasileiro. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 387-408.
 75. Gamarski, Léa. 1996. Produtividade e produção de particípios passivos. In Kato, Gramática do Português Falado V , 99-117.
 76. Gomes, Isaltina Mello. 1994. O papel da avaliação na narrativa jornalística. Investigações. Lingüística e Teoria Literária 4:169-188.
 77. Gonçalves, Anabela: Telmo Móia; outros. 1996. Quatro Estudos em Sintaxe do Português: Uma Abordagem Segundo a Teoria dos Princípios e Parâmetros. Lisbon.
 78. Gonçalves, Eduardo Brazão. 1996. Dicionário do Falar Algarvio: Palavras, Expressões e Modos de Dizer ou de Pronunciar Usados Exclusivamente ou com Maior Frequência no Algarve: Particularidades fonéticas, morfológias e sintácticas do Falar Algarvio. 2a. ed. aum. Faro: Algarve em Foco Editora. 200 pp.
 79. Gonçalves, José Carlos. 1994. O discurso e as profissões: Análise da interação em contextos institutionais. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:59-71.
 80. Gonçalves, José Carlos. 1995. O tópico discursivo no discurso institucionalizado. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:263-285.
 81. Gramado, Naité. 1996. Dicionário de Verbos Portugueses: 12000 Verbos. Lisbon: Platano Editora. 224 pp.
 82. Grannier-Rodrigues, Daniele M.; Leonor C. Lombello. 1997. A anterioridade do lingüistico no planejamento de programas de ensino de segunda língua. In Almeida Filho, Pressupostos , 41-46.
 83. Guimarães, Eduardo. 1996. Sinopse dos estudos do português no Brasil: A gramatização brasileira. In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 127-138.
 84. Guimarães, Eduardo; Eni Puccinelli Orlandi (orgs.) 1996. Língua e Cidadania: O Português no Brasil. Campinas, SP: Pontes, 163 pp.
 85. Harrison, William F. 1996. Portuguese Memory Book: A New Approach to Vocabulary Building. Austin, Texas: University of Texas Press. 105 pp.
 86. Henriques, Cláudio Cézar. 1997. Estudos lingüísticos: Univocidade de um adjetivo. In Pereira, Língua e Linguagem , 63-68.
 87. Hoffnagel, Judith C. 1994. Hesitação e variações na interação homem-mulher: O caso da repetição. Investigações. Lingüística e Teoria Literária 4:7-17.
 88. Hundertmark-Santos Martins, Maria Teresa. 1995. Die "falschen Freunde": portugiesisch-deutsch, dedutsch-portugiesisch / Os "falsos amigos:" português-alemão, alemão-português. Tubingen: Niemeyer. 371 pp.
 89. Hutchinson, Amelia P. 1996. Portuguese: An Essential Grammar. London, New York: Routledge. 193 pp.
 90. Jubrun, Clélia C. Abreu Spinardi. 1996. Psara uma descrição textual-interativa das funções de parentetização. In Kato, Gramática do Português Falado V , 339-354.
 91. Júdice, Norimar. 1995. Quem conta um conto? A sala de aula de PLE como ponto de encontro entre culturas. In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 65-76.
 92. Júdice, Norimar (org.). 1996. O Ensino de Português para Estrangeiros. Niterói, R.J.: Editora da Universidade Federal Fluminense. 103 pp.
 93. Júdice, Norimar (org.). 1997. Ensino de Português para Estrangeiros: Ciclo de Palestras. Niterói, R.J.: Editora da Universidade Federal Fluminense. 100 pp.
 94. Júdice, Norimar. 1997. Convergências e divergências culturais no ensino de português para estrangeiros. In Júdice, Ciclo de Palestras , 19-40.
 95. Júdice, Norimar; Ronaldo Amorim; Roseli Silva. 1996. O ensino de Português para Estrangeiros: Uma perspectiva intercultural, interdisciplinar e interinstitucional. In Júdice, O Ensino de Português , 23-37.
 96. Júdice, Norimar; Gema Andrade da Costa Val (orgs.) 1996. Anais do III Seminário da Sociedade Internacional Português - Língua Estrangeira - SIPLE, de 25 e 26 de novembro de 1996. Niterói: Universidade Federal Flulminense, Instituto de Letras. 99 pp.
 97. Kato, Mary A. 1996. Da autonomia teórico-metodológica na pesquisa para uma desejada convergência na concepção do produto. In Kato, Gramática do Português Falado V , 9-30.
 98. Kato, Mary A. (org.) 1996. Gramática do Português Falado. Volume V: Convergências. Campinas, SP: Editora da UNICAMP/São Paulo: FAPESP. 366 pp.
 99. Kato, Mary A. 1996. Recontando a história das relativas em uma perspectiva paramétrica. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 223-261.
 100. Kato, Mary A.; Milton do Nascimento. 1996. Adjuntos sintáticos e preenchedores discursivos: Uma avaliação comparativa. In Kato, Gramática do Português Falado V , 187-200.
 101. Kato, Mary Aizawa. 1997. Teoria sintática: De uma perspectiva de "-ismos" para uma perspectiva de "programas." DELTA 13,2:275-89.
 102. Kato, Mary A.; Milton do Nascimento; Eunice Nicolau; Rosane de A. Berlinck; Helena de S. Britto. Padrões de predicação no português falado no Brasil. In Kato, Gramática do Português Falado V , 201-274.
 103. Keesom, C. H. A. 1997. Dicionário do Português-Neerlandês. Porto: Porto Editora. 526 pp.
 104. Kleiman, Ângela B. 1997. Análise e produção de textos. In Pereira, Língua e Linguagem , 261-283.
 105. Koch, Ingedore G. Villaça. 1994. O funcionamento polifônico da argumentação. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:31-36.
 106. Koerner, Konrad. 1996. O problema da metalinguagem em historiografia da linguística. DELTA 12,1:95-124.
 107. Kunzendorff, Júlia Cristina. 1997. Considerações quanto ao ensino de português para estrangeiros adultos. In Almeida Filho, Pressupostos , 19-39.
 108. Lacerda, C. B. F;; I. Panhoca (orgs.) 1997. Tempo de Fonoaudiologia. Taubaté, SP: Cabral Editora Universitária. 191 pp.
 109. Laurent, Richard Sandford. 1995. Past Participles from Latin into Romance: Tradition versus Innovation Across Time. Ph.D. dissertation, University of California at Berkeley, 610 pp. DAI 57-03A, pg. 1119.
 110. Leão, Ângela Vaz. 1997. A lusofonia: Usos e Lugares. In Pereira, Língua e Linguagem , 17-26.
 111. Lee, Seung-Hwa. 1997. Sobre os compostos do PB. DELTA 13,1:17-33.
 112. Leffa, Vilson J. 1996. Aspectos da Leitura: Uma Perspectiva Psicolingüística . Porto Alegre: Sagra-Luzzatto. 105 pp. Ensaios No. 7.
 113. Lima, Stella Telles Pereira. 1994. As línguas indígenas brasileiras: Uma situação limite. Investigações. Lingüística e Teoria Literária 4:103-111.
 114. Língua e Linguagem em Questão. 1997. Rio de Janeiro: Ed. da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 333 pp.
 115. Lira, Solange de Azambuja. 1996. The Subject in Brazilian Portuguese. New York: P. Lang, 101 pp.
 116. Liu, Benjamin Ming-Hwa.. 1996. Equivocal Poetics and Cultural Ambiguity in the "Cantigas d'Escarnho e de mal dizer." Ph.D. dissertation, Harvard University, 236 pp. DAI 57-10A, pg. 4391.
 117. Lopes, Luiz Paulo da Moita. 1996. Interdisciplinaridade e intertextualidade: Leitura como prática social. In Júdice, Anais , 39-45.
 118. Lopes, Luiz Paulo da Moita. 1996. Oficina de Lingüística Aplicada: A Natureza Social e Educacional dos Processos de Ensino/Aprendizagem de Línguas. Campinas, SP: Mercado de Letras. 190 pp.
 119. Lopes, Nei. 1995 [?]. Dicionário Banto do Brasil. Rio de Janeiro: Prefeitura/Centro Cultural José Bonifácio. 277 pp.
 120. Louceiro, Clenir. 1997. 7 vozes: Léxico Coloquial do Português Luso-afro-brasileiro: Aproximações. Lisbon: LIDEN. 685 pp.
 121. Lucca, J. L. de. 1996. Dicionário Usual de Termos e Expressões Comerciais do MERCOSUL. Porto Alegre: Sulina. 347 pp.
 122. Macedo, A. T.;; C. Roncarati; M. C. Mollica (orgs.) 1996. Variação e Discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
 123. Machado, Anna Rachel. 1996. Isto é um simples artigo, entendeu ? DELTA 12,2:239-264.
 124. Machado, José Pedro. 1996. Ensaios Histórico-Linguísticos. Lisbon.
 125. Machado, José Pedro. 1997. Ensaios Arábico-Portugueses. Lisbon: Editorial Notícias. 319 pp.
 126. Madureira, Sandra. 1996. A matéria fônica, os efeitos de sentido e os papéis do falante. DELTA 12,1:87-93.
 127. Maia, Clarinda de Azevedo. 1995. História da Língua Portuguesa: Guia de Estudo . Coimbra.
 128. Maia, Marcus A. 1994. The Comprehension of Object Anaphora in Brazilian Portuguese. Ph.D. dissertation, University of Southern California. DAI 56-03A, pg. 0909.
 129. Maier, Nicole Lynne. 1996. A Minimalist Account of Romance Causatives. Ph.D. dissertation, University of Iowa, 188 pp. DAI 57-05A, pg. 2020.
 130. Mariani, Bethania Sampaio Corrêa. 1996. As academias do século XVIII -- Um certo discurso sobre a história e sobre a língua do Brasil. In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 95-100.
 131. Mariana, Bethania Sampaio Corrêa. 1997. A citação na produção textual: O Diretório ds Índios. In Pereira, Língua e Linguagem , 241-260.
 132. Marroquim, Mário, 1896-1975. 1996. A Língua do Nordeste: Alagoas e Pernambuco . 3a. edição. Curitiba: HD Livros Editora. 179 pp.
 133. Matos, Francisco Gomes de. 1994. A busca da paz pela identidade lingüística. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:113-118.
 134. Matos, Francisco Gomes de. 1995. Lingüística no Brasil: Algumas perspectivas. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:256-262.
 135. Matos, Francisco Gomes de. 1996. A formação de professores de Português - Língua Estrangeira: Direitos e deveres pedagógicos, lingüísticos e interculturais. In Júdice, Anais, pp. 3-11.
 136. Matos, Francisco Gomes de. 1996. Lingüística aplicada em dissertações no PPGLL-UFPE. Investigações. Lingüística e Teoria Literária 6:15-19.
 137. Matos, Francisco Gomes de. 1997. Quando a prática precede a teoria: A criação do PBE. In Almeida Filho, Pressupostos , 11-17.
 138. Marcuschi, Luiz Antônio. 1995. Assimetria, poder e adequação na interação verbal. Investigações. Lingüística e Teoria Literária 5:80-93.
 139. Mejía, Maria Noemi Alfaro. 1995. A auto-avaliação no processo de ensino-aprendizagem de português comno língua estrangeira. In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 91-98.
 140. Mello, Heliana Ribeiro de. 1997. The Genesis and Development of Brazilian Vernacular Portuguese (Portuguese, Partial Restructuring). Ph.D. dissertation, City University of New York. 315 pp. DAI 58-01A, pg. 149.
 141. Melo, Márcia; Márcia Mendonça. 1994. Desvios articulatórios no processo de aquisição da linguagem: Um estudo de caso. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 6:43-56.
 142. Menezes, Vanda Maria Cardozo de. 1996. O que quer dizer ser comunicativo na sala de aula de língua estrangeira. In Júdice, O Ensino de Português , 77-81.
 143. Meyer, Rosa Marina de Brito. 1997. Teoria semântica: Visão e tendências atuais. In Pereira, Língua e Linguagem , 285-298.
 144. Meyer, Rosa Marina de Brito. 1997. Um mergulho no caldo da cultura luso-afro-brasileira. In Júdice, Ciclo de Palestras , 11-17.
 145. Mitrano-Neto, Nelson. 1996. Ensino de língua estrangeira sob perspectiva intercultural. In Júdice, Anais , 63-68.
 146. Mitrano-Neto, Nelson. 1997. A transparência ilocucionária e a marcação programática sob perspective interlingüística. DELTA 13,1:35-61.
 147. Mkuti, Lukas Dominikus. 1996. Language and Education in Mozambique since 1940: Policy, Implementation, and Future Prspectives. Ph.D. Dissertation, University of Arizona. 428 pp. DAI 58-01A, pg. 65.
 148. Mollica, Maria Cecília. 1995. (De) que Falamos? Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/ Departamento de Lingüística e Filologia, UFRG, 112 pp.
 149. Moraes, João; Dinah Callou; Yonne Leite. 1996. O sistema vocálico do português do Brasil: Caracterização acústica. In Kato, Gramática do Português Falado V , 33-53.
 150. Morais, Maria Aparecida C.R. Torres. 1996. Aspectos diacrônicos do movimento do verbo, estrutura da frase e caso nominativo no português do Brasil. In Roberts & Kato, Português Brasileiro,
 151. 263-306.
 152. Moreira, Maria Luci de Biaji. 1995. On Listening Comprehension: Linguistic Strategies Used by Second Language Learners in Non-Collaborative Discourse. Ph.D. dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 180 pp. DAI 56-09A, pg. 3562 [Portuguese learners as subjects]
 153. Moreira, Maria Luci de Biaji. 1996. O português do Brasil: Uma retrospectiva histórico-lingüística de 1500 a 1800. Hispania 79:419-428.
 154. Mota, Sonia Borges Vieira da. 1997. A gramatologia, uma ruptura nos estudos sobre a escrita. DELTA 13,2:291-313.
 155. Moura, Ivone de. [1995] Por Outras Palavras: Dicionário das Frases idiomaticas mais Usadas na Língua Portuguesa. Lisbon: Edições Ledo, 163 pp.
 156. Moura, Vera Lúcia de Lucena. 1997. Conceitos psico-sócio-lingüísticos para análise do livro didático nacional de português para estrangeiros. In Almeida Filho, Pressupostos , 123-134.
 157. Myers, Robert Edward. 1995. The Language of Camões: Modern Readers of the Lusiads and the Exclusion of Portuguese from the Western Canon. Ph.D. dissertation, Yale University, 276 pp. DAI 56-07A, pg. 2711.
 158. Negrão, Esmeralda Vailati; Ana Lúcia Müller. 1996. As mudanças no sistema pronominal do português brasileiro: Substituição ou especialização de formas? DELTA 12,1: 125-152.
 159. Neiva, Aurora Maria Soares. 1995. "Native Son" in Brazilian Portuguese with a Study on Dialects and Translation: A Nonlogocentric Approach. Ph.D. dissertation, Northern Illinois University, 804 pp. DAI 56-10A, pg. 3933.
 160. Neves, Maria Helena de Moura. 1996. Estudo da estrutura argumental dos nomes. In Kato, Gramática do Português Falado V , 119-154.
 161. Novo Dicionário Lello da Língua Portugues; Epítome de Gramática Portuguesa, Locuções Latinas e Estrangeiras, Provérbios. 1996 . Porto: Lello Editores. 2037 pp.
 162. Nunes, Jairo M. 1996. Direção de cliticização, objeto nulo e pronome tônico na posição de objeto em português brasileiro. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 207-222.
 163. Nunes, José Horta. 1996. Constituição do cidadão brasileiro : Discursividade da moral em relatos dos viajantes e missionários. In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 19-30.
 164. Nunes, José Horta. 1996. A gramática de Anchieta e as partes do discurso. In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 139-163.
 165. Oliveira, Maria do Socorro. 1995. A organização seqüencial das narrativas infantis na interação criança/adulto. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:196-213.
 166. Oliveira, Maria do Carmo Leite de. 1996. A organização de preferência em cartas de pedido de empresas estatais brasileiras. DELTA 12,2:265-280).
 167. Oliveira, Maria de Lourdes. 1996. O assujeitamento no discurso proverbial. DELTA 12,2:207-220.
 168. Oliveira, Roberta Pires de. 1997. 'A manhã é uma esponja': Um estudo sobre a engenhosidade semântica. DELTA 13,2:247-73.
 169. Ottoni, Paulo Roberto. 1997. Semelhanças entre uptake e trace: Considerações sobre tradução. DELTA 13,2:315-29..
 170. Pagotto, Emilio G. 1996. Clíticos, mudança e seleção natural. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 185-206.
 171. Patrocínio, Elizabeth Maria Fontão do. 1997. Método no ensino de Português Língua Estrangeira. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 59-73.
 172. Patrocínio, Elizabeth Fontão do; Ana Cecília Cossi Bizon. 1995. Revisitando um professor em sua sala de aula: Movimentos em direção a uma prática diferenciada. In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 23-37.
 173. Penna, Maura; Josilete Azevedo; Netília dos Anjos. 1994. Variações regionais na fala de profissionais de telejornalismo em produções locais de João Pessoa, Natal e Recife. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:119-132.
 174. Pereira, Maria das Graças Dias. 1997. Debate e réplica no discurso acadêmico escrito em lingüistica: Estratégias de proteção, de destruição e de recuperação da face. In Pereira, Língua e Linguagem , 205-240.
 175. Pereira, Maria Teresa G. 1997. Língua e Linguagem em Questão. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 333 pp.
 176. Pereira, Maria Teresa Gonçalves. 1997. A questão estilística: De problemas e de alternativas. In Pereira, Língua e Linguagem , 299-307.
 177. Peres, João Andrade. 1995. Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Lisbon: Caminho, 538 pp.
 178. Pezatti Erotilde Goreti; Robrto Gomes Camacho. 1997. Aspectos funcionais da ordem de constituintes. DELTA 13,2: 191-214.
 179. Pinto, Paulo Feytor. 1996. O ensino da Língua Portuguesa e das culturas lusófonas. In Júdice, Anais , 69-74.
 180. Poll, Bernhard. 1996. Portugiesische Kollokationen im Worterbuch: ein Beitrag zür Lexikographie und Metalexikographie. Bonn: Romanistischer Verlag. 207 pp.
 181. Possenti, Sírio. 1997. Por que (não) ensinar gramática na escola? In Pereira, Língua e Linguagem , 109-128.
 182. Prata, Mário. 1996. Mas será o Benedito?: Dicionário de Provérbios, Expressões e Ditos Populares . São Paulo: Editora Globo, 175 pp.
 183. Ramalhete, Raquel. 1997. Uma classificação comunicativa do subjuntivo e sua implicação para o ensino de português para estrangeiros. In Almeida Filho, Pressupostos , 135-139.
 184. Rameh, Clea. 1997. Cursos de imersão e cursos intensivos: Algumas considerções em torno de sua organização. In Almeida Filho, Pressupostos , 47-53.
 185. Ribeiro, Ilza. 1996. A formação dos tempos compostos: A evolução histórica das formas ter, haver e ser . In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 343-386.
 186. Ribeiro, Ilza. 1996. Aplicação de princípios e parâmetros da teoria da gramática ao estudo do fenômeno de code-switching . DELTA 12,2:327-366.
 187. Roberts, Ian., 1996. Posfácio: O português brasileiro no contexto das línguas românicas. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 409-425.
 188. Roberts, Ian; Mary A. Kato (orgs.) 1996. Português Brasileiro: Uma Viagem Diacrônica. Homenagem a Fernando Tarallo. Campinas, SP: Editora da UNICAMP. 425 pp.
 189. Rocha, Iúta Lerche Vieira. 1996. Pontuação e formato gráfico do texto: Aquisições paralelas. DELTA 12,1:1-34.
 190. Rocha, Iúta Lerche Vieira. 1997. O sistema de pontuação na escrita ocidental: Uma retrospectiva. DELTA 13,1:83-117.
 191. Rodrigues Filho, Ilson Wilmar. 1996 [?]. Dicionário de Regionalismos da Ilha de Santa Catarina (e Arredores). Florianópolis: Editora Lunardelli/Fundação Franklin Cascaes. 143 pp.
 192. Rojo, Roxane Helena Rodrigues. 1996. A emergência da "coesão" narrativa: "E daí" em narrativas infantis. DELTA 12,1:57-86.
 193. Rosário, Lourenço do. 1996. Singularidades: Estudos Africanos. Lisbon: Edições Universitárias Lusófonas. 248 pp.
 194. Rossi, Maria Aparecida Garcia Lopes. 1996. Estudo diacrônico sobre as interrogativas do português do Brasil. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 307-342.
 195. Salomão, Maria Margarida Martins. 1997. Lingüística e ensino de Português: Variações sobre um tema recorrente. In Pereira, Língua e Linguagem , 139-158.
 196. Sampaio, Mário Arnaud. 1995. Palavras Indígenas no Linguajar Brasileiro. 1a. edição. Porto Alegre: Sagra-D.C. Luzzatto Editores. 153.
 197. Santini, Célia R. Salviano. 1995. A Normative Study of the Acquisition of Consonant Sounds in Portuguese. Ph.D. dissertation, University of Florida, 136 pp. DAI 57-02B, pg. 1026.
 198. Scaramucci, Matilde V. Ricardi. 1995. O projeto CELPE-BRÁS no âmbito do Mercosul: Contribuições para uma definição de proficiência comunicativa. In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 77-90.
 199. Scaramucci, Matilde V. Ricardi. 1997. Avaliação de rendimento no ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 75-88.
 200. Scaramucci, Matilde V. Ricardi. 1997. A competência lexical de alunos universitários aprendendo a ler em inglês como língua estrangeira. DELTA 13,2:215-46.
 201. Schlatter, Margarete. 1996. Inimiga ou aliada? O papel da cultura no ensino da língua estrangeira. In Júdice, Anais , 12-26.
 202. Schlede, Simona Chandana. 1995. Untersuchungen zur Graphematik portugiesischer Texte des 16. Jahrhunderts. Geneva: Librairie Droz, 187 pp.
 203. Serrani-Infante, Silvana. 1997. Formações discursivas e processos identificatórios na aquisição de línguas. DELTA 13,1:63-81.
 204. Silva, Eudênio Bezerra da. 1995. O sistema entoacional como estratégia de compreensão. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:144-162.
 205. Silva, Giselle Machline de Oliveira e Silva; P. Scherre. 1996. Padrões Sociolinguísticos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
 206. Silva, Maria Cristina Figueiredo. 1996. A posição sujeito em português brasileiro em Frases Finitas e Infinitivas. Campinas, SP: Editora da UNICAMP. 201 pp.
 207. Silva, Neide de Souza e. 1996. Comunicação intercultural: Competência lingüística ou sociolingüística? In Júdice, Anais , 27-38.
 208. Silva-Villar, Luís. 1996. Enclisis in Northwestern Iberian Languages: A Diachronic Theory. Ph.D. dissertation, University of California at Los Angeles, 263 pp. DAI 57-07A, pg. 3001.
 209. Silveira, Regina Célia Pagliuchi da. 1997. Ensino de língua portuguesa para hispano-americanos: Leitura e léxico. In Júdice, Ciclo de Palestras , 65-88.
 210. Simon, Maria Lúcia Mexias. 1996. O Falar da Escravidão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 136 pp.
 211. Sonntag, Eric. 1996. Intonation und Sprachgeographie: Untersuchungen zum Spanischen und Portugiesischen Uruguays. Munster: Nodus Publikationen. 300 p.
 212. Souza, Tania Conceição Clemente de; Bethania Sampaio Corrêa Mariani. 1996. Reformas ortográficas ou acordos políticos? In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 85-93.
 213. Souza e Silva, Maria Cecília Pérez de; Ingedore G. Villaça Koch. 1996. Estratégias de desaceleração do texto falado. In Kato, Gramática do Português Falado V , 327-338.
 214. Sternfeld, Liliana. 1997. Materiais didáticos para o ensino de português Língua Estrangeira. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 49-58.
 215. Suassuna, Lívia. 1995. Análise da conversação: Algumas implicações pedagógicas. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:163-182.
 216. Tarallo, Fernando, 1996. Diagnosticando uma gramática brasileira: O português d'aquém e d'além-mar ao final do século XIX. In Guimarães e Orlandi, Língua e Cidadania , 59-84. Republished in Roberts & Kato, Português Brasileiro, 69-105.
 217. Tarallo, Fernando. 1996. Sobre a alegada origem crioula do português brasileiro: Mudanças sintáticas aleatórias. In Roberts & Kato, Português Brasileiro, 35-68.
 218. Tavares, Dilma. 1996. A fala na telenovela. Investigações. Lingüística e Teoria Literária 6:21-46.
 219. Travaglia, Luiz Carlos. 1997. Gramática padrão: Suas bases e ampliação das mesmas. In Pereira, Língua e Linguagem , 49-61.
 220. Trouche, Lygia Maria Gonçalves. 1996. O Brasil no espelho: Uma construção de linguagem. In Júdice, O Ensino de Português , 69-75.
 221. Trouche, Lygia Maria Gonçalves. 1997. Ensino de português língua estrangeira: Uma experiência multidisciplinar. In Júdice, Ciclo de Palestras , 41-64.
 222. Uchôa, Carlos Eduardo Falcão. 1997. A filologia e a lingüística no Brasil: Para a história de uma relação no campo do estudo da linguagem no Século XX. In Pereira, Língua e Linguagem , 159-175.
 223. Valente, André C. 1997. A criação vocabular: Os neologismos. In Pereira, Língua e Linguagem , 87-100.
 224. Valian, Virginia. 1996. The development of syntactic subjects in Portuguese-speaking children. Journal of Child Language , 23,1:103-ff.
 225. van de Wiel, Franciscus W.A. M. 1995. Os pretéritos perfeito e imperfeito no uso não nativo do português. In Almeida Filho, Português para Estrangeiros , 59-64.
 226. Vasconcellos, Carolina Michaelis de. 1996. A Saudade Portuguesa: Divagações filológicas e literar-históricas em volta de Inês de Castro e do cantar velho "Saudade minha­quando te veria?." Seguido do ensaio, Pedro, Inês e a fonte dos amores. Lisboa: Guimarães Editores. 156 pp.
 227. Viana, Nelson. 1997. Planejamento de cursos de línguas -- Pressupostos e percurso. In Almeida Filho, Parâmetros Atuais , 29-48.
 228. Vilas Boas, Sérgio. 1996. O Estilo Magazine: O Texto em Revista. São Paulo: Summus. 131 pp.
 229. Vilela, Mário. 1995. Gramática da Língua Portuguesa: Gramática da Palavra, Gramática da Frase, Gramática do Texto. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina. 381 pp.
 230. Vilela, Mário. 1995. O lexema predicativo como elemento dinâmico da frase e do texto. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 5:29-47.
 231. Vilhena, Tomás Ramires Pereira de. 1997. Le vocabulaire du président Mário Soares, 1986-1990. Paris: H. Champion. 272 pp.
 232. Walter, Roland. 1994. O novo regionalismo nordestino: A identidade brasileira na obra de Antônio Torres e João Ubaldo Ribeiro. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:19-30.
 233. Wanderley, João. 1996. Linguística, ensino de língua materna e formação de professores. DELTA 12,2:307-326.
 234. Weston, Rosemary E. 1997. Syllabic Phenomena in Spanish and Portuguese (Resyllabification). Ph.D. Dissertation, University of Massachusetts. 272 pp. DAI 58-09A, Pg. 3501.
 235. Wireback, Kenneth J. 1996. The Role of Phonological Structure in Sound Change from Latin to Spanish and Portuguese . New York: P. Lang.
 236. Wright, A. Fernanda. 1995. The political dimensions of the Portuguese language. Current World Leaders . 38,6:104-ff.
 237. Xavarino, J. H. 1995[?]. Las raíces de Iberia en la toponimia de España y Portugal. Málaga: Ediciones Edinford.
 238. Xavier, Antônio Carlos. 1994. A metáfora na linguagem radiofônica. Investigações: Lingüística e Teoria Literária 4:147-155.


  Journal information:
  DELTA: Revista de Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada. São Paulo. ISSN 00102-445.

 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1998)

GENERAL

 1. Pellegrini, Giovan Battista. 1995. Il Cisalpino e il retoromanzo, in Emanuele Banfi et al, eds., Italia settentrionale: Crocevia di idiomi romanzi (Tübingen: Niemeyer), pp. 1-13.
 2. Plangg, Guntram A. 1996. Spiglia(ta) und Verwandtes aus dem Rätoro-manischen, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band I, pp. 173-183.

FRIULIAN

 1. Bugliatto, Mauro. 1995. I nomi di luogo a Chiarmacis di Teôr. Sot la Nape 47, pp. 81-90.
 2. Burelli, Alessandra. 1994. Giochi e sviluppo della communicazione verbale nell'esperienza di educazione bilingue friulano-italiano, in Schiavi Fachin, Silvana, ed., Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II ( Udine: Kappa Vu), pp. 33-46.
 3. Costantini, Enos, and Loretta Zanier. 1996. Fra Pracuncét e Ceséps Notule sulla toponomastica di Luìncis. Sot la Nape 48, pp. 57-64.
 4. Cuna, Andrea, and Federico Vicario. 1996. Altri testi e frammenti friulani dall'Archivio di Stato di Udine. Ce fastu? 72, pp. 7-39.
 5. Desinan, Cornelio Cesare. 1996. Itinerari friulani: I nomi di luogo fra storia e leggenda. Udine: Società Filologica Friulana. 215 pp.
 6. ----. 1996. Osservazioni sulla toponomastica del Canale di Gorto. Memorie Storiche Forogiuliesi: Giornale della Deputazione di Storia Patria per il Friuli 75 , pp. 135-188.
 7. Faggin, Giorgio. 1966. I verbi "analitici" in friulano. Ladinia 20, pp. 175-181.
 8. Frau, Giovanni. 1994. La famiglia di 'Petrus' nell'Italia nordorientale, in Schiavi Fachin, Silvana, ed., Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II ( Udine: Kappa Vu), pp. 87-124.
 9. Lorena, Luigi Salvatore d'Asburgo. 1996. Frasi d'affetto e vezzeggiativi in friulano/Zärtlichkeitsausdrücke und Koseworte in der Friulanischen Sprache. Udine: Gaspari. (facsimile reprint of 1915 edition.
 10. Marcato, Carla. 1994. Influssi germanici e influssi slavi nella toponomastica friulana: A proposito del nome di luogo 'Gonàrs,' Schiavi Fachin, Silvana, ed., Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II ( Udine: Kappa Vu), pp. 157-162.
 11. Nazzi, Gieanni. 1995. Dictionnaire frioulan: français-frioulan/frioulan-français. Avec la collaboration de Renza Di Bernardo, Sabrina Tossut. Udine: Riblis. 525 p.
 12. Ostermann, Valention. 1995. Proverbi friulani raccolti dalla viva voce del popolo/trascrizione in koinè. (riedizione dell'originale pubblicato nel 1876). Udine: Del Bianco. 356 p.
 13. Osdualdini, Gianni. 1996. I corsi pratici di lingua friulana. Sot la Lape 42, pp. 113-114.
 14. Prasuhn, Eske. 1997. Untersuchungen zur Lexik des Friaulischen: Studien zur Prosa von Giovan Battista Donato (1534-1604). Frankfurt: Peter Lang.
 15. Rizzolatti, Piera. 1994. Il dittongo AU e gli sviluppi di L preconsonantica in friulano, Schiavi Fachin, Silvana, ed., Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II ( Udine: Kappa Vu), pp. 191-201.
 16. ----_. 1996. Fuochi di Paglia: Su pignarûl e le denominazioni friulane e venete del falò epifanico. Ce fastu? 72, pp. 175-202.
 17. Schiavi Fachin, Silvana, ed. 1994. Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II. Udine: Kappa Vu. 447 pp.
 18. Spinozzi Minai, Liliana. 1996. Rilevanza e potenziale scientifico dei materiali inediti del 'Glossario del dialetto del Torre' di Jan Baudouin de Courenay. Ce fastu? 72, pp. 203-222.
 19. Tolazzi, Carlo. 1994. "...E per mudar la solfa/Dopreremo il lengazzo/della diva Marcolfa:" Una rassegna degli usi maccheronici del friulano. Ce fastu? 70, pp. 105-129.
 20. Vicario, Federico. 1994. Aggettivi e pronomi dimostrativi deittici friulani, in Silvana Schiavi Fachin, ed., Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II (Udine: Kappa Vu), pp. 221-234.
 21. ----. 1996. Una predica in friulano del 1840. Sot la Nape 48, pp. 65-76.
 22. ----. 1997. I verbi analitici in friulano. Milano: F. Angeli.
 23. Yamamoto, Shinji. 1994. Intorno al clitico 'si' impersonale/passivante in friulano, Schiavi Fachin, Silvana, ed., Il Friuli: Lingue, culture, glottodidattica: Studi in onore di Nereo Perini , II ( Udine: Kappa Vu), pp. 143-156.
 24. Zuccolo, Sergio. 1996. Da Celti a Friulani: una storia dell'Occidente. Venezia: Marsilio. v, 465 p.

LADIN

 1. Bauer, Roland. 1995. Dialettologia computazionale ed atlanti linguistici: la dimensione sonora, in Maria Teresa Romanello and Immacolata Tempesta, eds., Dialetti e lingue nazionali (Rome: Bulzoni), pp. 155-167.
 2. ----. 1996. Die romanische Geolinguistik im Spannungsfeld von Wirtschaft und Wissenschaft: Kooperationsmodelle im Projekt ALD I (con un epilogo in italiano), in Edgar Radke and Harald Thun, eds., Neue Wege der romanischen Geolinguistik: Akten des Symposiums zur empirischen Dialektologie (Kiel: Westensee), pp. 430-444.
 3. ----. 1996. Le système de base de données de l'Atlas linguistique du ladin central, in Georges Moracchini, ed., Bases de données linguis-tiques: conceptions, réalisations, exploitations. Actes du Colloque Internaional [Corte 1995] (Corte: Université de Corse), pp. 195-211.
 4. ----, Hans Goebl, Edgar Haimerl. 1996. "Arbeitsbericht 10 zum ALD-I. Ladinia 20, pp. 191-221.
 5. Belardi, Walter. 1996. Breve storia della lingua e letteratura ladina. San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin "Micurà de Rü."
 6. ----. 1996. Casi di >medietas< e di >contraddittorietà< semantiche nella storia del lessico ladino sellano, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band I, pp. 53-61.
 7. Berschin, Helmut. 1996. Questione ladina, Grundrechnungsarten und Dialektometrie. Ladinia 20, pp. 187-189.
 8. Böhmer, Helga. 1996-1997. L'Atlas linguistique du ladin central et des dialectes limitrophes (première partie - ALD-I), in Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 22/3-4 and 23/1-2, pp. 275-279.
 9. ----. 1996. L'infornatisation de l'Atlas linguistique du ladin central: le point de vue du dialectologue, in Georges Moracchini, ed., Bases de données linguis-tiques: conceptions, réalisations, exploitations. Actes du Colloque Internaional [Corte 1995] (Corte: Université de Corse), pp. 213-220.
 10. ----. 1995. Un nouvel atlas linguistique des Alpes centrales: L'Atlas linguistique du Ladin des Dolomites (ALD), in Estudis de lingüística i filología oferts a Antoni M. Badía i Margarit , Volum 1 (Barcelona), pp. 295-312.
 11. Chiocchetti, Nadia. 1996. SPELL__Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin, in Jean Chiorboli, ed., La Gestion du Territoire linguistique (Corti: Univ. di Corsica), pp. 89-92.
 12. Gsell, Otto. 1996. Review of Johannes Kramer, Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen (EWD), Bd. VI, S. Ladini 20, pp. 225-260.
 13. Kramer, Johannes, et al. 1996. Etymologisches Wörterbuch des Dolomiten-ladinischen (EWD) , VII: T-Z. Hamburg: Buske. 413 pp.
 14. Matthews, Stephen J. 1997. Review of Joachim Born, Untersuchungen zur Mehrsprachigkeit in den ladinischen Dolomitentälern: Ergebnisse einer soziolinguistischen Befragung (Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag, 1992), Word 48, pp. 118-121.
 15. Mazzel, Massimiliano. 1995. Dizionario Ladino Fassano (cazét)--Italiano, con indice Italiano--Ladino. Vigo di Fassa: Ist. Cultural Ladin "Majon di Fascegn. 282 pp.
 16. Skubic, Mitja. 1997. Review of Enzo Croatto, Vocabolario ampezzano (Cortina d'Ampezzo, 1996), Linguistica (ljubljana) XXXVII, pp. 140-141.
 17. Videsott, Paul. 1995. Il ladin dolomitan, in Jean Chiorboli, ed., La Gestion du Territoire linguistique (Corti: Univ. di Corsica), pp. 85-87.
 18. ----. 1966. Wortschatzerweiterung im Ladin Dolomitan. Ladinia 20, pp. 163-173.
 19. Zappe, Manuela. 1996. Das ethnische Zusammenleben in Südtirol. Sprachsoliologische, sprachpolitische und soziokulturelle Einstellen des deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppe vor und nach den gegenwärtigen Umbrüchen in Europa. Frankfurt: Europäische Hochschulschriften: Reihe 21, Linguistik. Band 174. 321pp.

ROMANSH

 1. Baur, Arthur. 1996. Allegra genügt nicht! Rätoromanisch als Herausforderung für die Schweiz. Chur: Bündner Monatsblatt. 179 pp.
 2. Bernardi, Rut, et al. 1994. Handwörterbuch des Rätoromanischen: Wortschaz aller Schriftsprachen, einschliesslich Rumantsch Grischun, mit Angaben zur Verbreitung und Herkunft. Zürich: Offizin. 3 vol.
 3. Carigiet, Werner, and Rico Cathomas. 1996. Scola romontscha e bilinguitad. Annalas da la Societad Retorumantscha 109, pp. 9-26.
 4. Decurtins, Alexi. Sprachbewusstsein und Sprachverständnis bei Placidus a Spescha. Bündner Monatsblatt, Spuu. 4, pp. 25-48.
 5. Ebneter, Theodor, and Alfred Toth. 1995. Romanisch im Boden, in Trin und in Flims. Zürich: Verlag des Phonogrammarchivs des Universität Zurich.
 6. Egli, Jakob. 1995. Zur Etymologie der Alpennamen Suvretta und Silvretta. Ein sprachwissenschaftlicher Deutungsversuch. Bündner Monatsblatt , 279-318.
 7. Egloff, Peter. 1995. Orsal e harabet: Stirbt das Rätoromanische? Turicum , v. 6, pp. 50-51.
 8. Gangale, Giuseppe. 1996. Bericht über meine Sprachuntersuchungen im rätoromanischen Gebiet. Annalas da la Societad Retorumantscha 109, pp. 27-48.
 9. Gartmann, Ines. 1996. Publicaziuns: Tscherna bibliografica. Annalas da la Societad Retorumantscha 109, pp. 245-249.
 10. Giger, Felix, et al., eds. 1996. DRG: Dicziunari Rumantsch Grischun , 125: Interim-intoppar ;126: intoppar-intschess ; 127: Intschess-investir ; 128: Investir-involar . Chur: Inst. dal Dicziunari Rumantsch Grischun.
 11. ----. 1995. DRG: Dicziunari Rumantsch Grischun , 121: Inqual-inschnuir ; 122: Inschnuir-instar ; 123: Instar-intant ; 124: Intant-interim . Chur: Inst. dal Dicziunari Rumantsch Grischun.
 12. Gloor, Daniela, et al. 1996. Fünf Idiome - Eine Schriftsprache: Die Frage gemeinsam Schriftsprache im Urteil der romanischen Bevölkerung. Chur.
 13. Gross, Manfred et al. 1996. Rätoromanisch: Facts & Figures. Chur: Lia Rumantscha. 64 pp.
 14. Krefeld, Th. 1996. Dame Phonétique, Dame Sémantique et les autres. Bermerkungen zur bündnerromanischen Negation, in Günter Holtus et al., eds., Italica et Romanica: Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), Band I, pp. 23-29.
 15. Muljacic, Zarko. 1996. Una menzione del romanzo grigione dell'847. Ladinia 20, pp. 183-185.
 16. Thöni, Gion Peider. 1995. Schweiningen, Suagnign ni Savognin? Annalas da la Societad Retorumantscha 108, pp. 143-159.
 17. Walther, Lucia. 1995. Bündnerromanisch an der Schweizer Landesbibloitek und am Schweizerischen Literaturarchiv, in Oliver Bauermeister, ed., 1895-1995 Miscellanea: Das Buch zum Jubiläum/Le livre du centenaire/Il libro del centenario/Il cudesc dal Tschentenari (Bern: Schweizerische Landesbibliotek), pp. 192-202.
 
ROMANCE LINGUISTICS: Thomas D. Cravens, University of Wisconsin Madison (1998)
 1. Alexandrova, Galia. 1996. Participial clauses in Bulgarian, Italian and Spanish: Argument structure, agreement and case. In Zagona, ed. 1-12.
 2. Allen, Andrew. 1995. Regrammaticalization and degrammaticaliza- tion of the inchoative suffix. In Henning Andersen, ed. 1-8.
 3. Alsina i Keith, Alex. 1996. The role of argument structure in grammar: evidence from Romance. Stanford: CSLI Publications.
 4. Andersen, Hanne Leth and Gunver Skytte, eds. 1995. La sub- ordination dans les langues romanes. Etudes romanes, 34. Copenhagen: Munksgaard.
 5. Andersen, Henning, ed. 1995. Historical Linguistics 1993. Selected Papers from the 11th International Conference on Historical Linguistics, Los Angeles, 16-20 August 1993. Amsterdam: Benjamins.
 6. Arellano, Fernando. 1996. Las lenguas romances: introduccion al estudio de la filologia romanica comparada. Caracas: Universidad Catolica Andres Bello.
 7. Arias Abellan, Carmen. 1992. Sobre el sufijo latino -osus y su empleo con significado `aproximativo' en parte del romanico. In Iliescu and Marxgut, eds. 11-24.
 8. Arteaga, Deborah. 1993. Obviation in Romance subjunctive clauses: Evidence from Old French. Revue roumaine de linguistique 38:563-75.
 9. ------. 1995. Obviation in Romance: diachronic and synchronic perspectives. Lanham, MD: University Press of America.
 10. Aski, Janice M. 1995. Verbal suppletion: An analysis of Italian, French and Spanish `to go' Linguistics 33:403-32.
 11. Auger, Julie. 1995. On the history of relative clauses in French and some of its dialects. In Henning Andersen, ed. 19-32.
 12. ------. 1996. Subject-clitic inversion in Romance: A mor- phological analysis. In Aspects of Romance Linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIV, March 10-13, 1994, ed. Claudia Parodi et al., 23-40. Washington: Georgetown University Press.
 13. Avram, Mioara. 1993. Fautes/innovations communes au roumain et au francais. Revue roumaine de linguistique 38:335-45.
 14. Babilas, Wolfgang, ed. 1995. Heinrich Lausberg zum Gedenken. Akten eines wissenschaftlichen Kolloquiums. Munster: Nodus.
 15. Baciu, Ioan. 1992. Les continuateurs romans du suffixe latin - UTUS. Cercetari de lingvistica 37:39-43.
 16. Banniard, Michel. 1995. ILLE et son systeme: chronologie du developpement (IIIe-VIIIe s.). In Callebat, ed. 313-21.
 17. Bartra, Anna and Avel.lina Suner. 1997. Inert agreement projec- tion and the syntax of bare adjectives. Probus 9:1-31.
 18. Battye, Adrian C. 1995. Aspects of quantification in French in its regional and diachronic varieties. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 1-35. Amsterdam: Benjamins.
 19. Bahler, Ursula. 1995. Notes sur l'acception du terme de philologie romane chez Gaston Paris. Vox Romanica 54:23-40.
 20. Benedetti, Marina. 1995. Le consonanti dopo -au- tra lenizione e rafforzamento: un capitolo di fonetica storica latina e romanza. Orientamenti linguistici, 29. Pisa: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali.
 21. Berschin, Helmut and Rosemarie Luhr. 1995. Germanisch und Romanisch. Zeitschrift fur romanische Philologie 111:9-19.
 22. Blank, Andreas. 1997. Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel des romanischen Sprachen. BZrPh, 285. Tubingen: Niemeyer.
 23. Blasco Ferrer, Eduardo. 1995. La lingua nel tempo: variazione e cambiamento in latino, italiano e sardo. Cagliari: CUEC.
 24. ------. 1996. Linguistik fur Romanisten. Grundbegriffe im Zusammenhang. Berlin: Erich Schmidt.
 25. Blumenthal, Peter, Giovanni Rovere, and Christoph Schwarze, eds. 1996. Lexikalische Analyse romanischer Sprachen. Tubingen: Niemeyer.
 26. Bonfante, Giuliano. 1994. Il posto che spetta al dalmatico fra le lingue romanze. Cultura neolatina 54:7-35.
 27. Boysen, Gerhard, ed. 1994. Actes du XIIe Congres des Romanistes Slaves. 2 vols. Aalborg: Aalborg University Press.
 28. Buridant, Claude. 1993. Le concepte d'obligation et son expres- sion dans les langues romanes: essai d'apercue synthetique. Studia Romanica Posnaniensis 17:85-122.
 29. Cadorini, Giorgio. 1996. Quelques hypotheses sur des aspects de la morphologie du frioulan prelitteraire. Contribution a l'etude de la Romania continentale centrale apres la frag- mentation du protoroman. Revue de linguistique romane 60:463-83.
 30. Calabretta, Antonio. 1994. Contatti italo-francesi nella storia dei piu antichi volgarizzamenti della Bibbia: il caso dei vangeli del Codice marciano it. I,3. Medioevo romanzo 19:53- 89.
 31. Calboli, Gualtiero. 1997. Uber das Lateinische. Vom Indogermanischen zu den romanischen Sprachen. Tubingen: Niemeyer.
 32. Callebat, Louis, ed. 1995. Latin vulgaire ─ latin tardif, IV. Actes du 4e colloque international sur le latan vulgaire et tardif, Caen, 2-5 septembre 1994. Hildesheim: Olms-Weidmann.
 33. Calvo Fernandez, Vicente. 1995. Un nuevo fragmento de gramatica escolar latino-romance. Revista espanola de linguistica 25:157-68.
 34. ------. 1993. Un ejemplo del romance en la didactica del latin medieval: la traduccion de participios en la Gramatica de Prosciano y Castellano. Revista de filologia romanica 10:267-83.
 35. Cardinaletti, Anna. 1994. On the internal structure of pronominal DPs. The Linguistic Review 11:195-219.
 36. Carlton, Charles M. 1993. Romanian and its place in `The Romania' Revue roumaine de linguistique 38:531-46.
 37. Cravens, Thomas D. 1994. Substratum. In The encyclopedia of language and linguistics, Vol. 1, ed. R. E. Asher and J. M. Y. Simpson, 4396-98. Oxford: Pergamon Press.
 38. Crisma, Paola. 1993. On adjective placement in Romance and Germanic event nominals. Rivista di grammatica generativa 18:61-100.
 39. Cummins, Sarah and Yves Roberge. 1994. A morphosyntactic analysis of Romance clitic constructions. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Mazzola, 239-57. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 40. Cull, Naomi. 1995. Reconstruction of the Proto-Romance syll- able. In Henning Andersen, ed. 117-132.
 41. Dabene, Louise. 1994. Le projet europeen Galatea: pour une didactique de l'intercomprehension en langues romanes. In Recherches en linguistique hispanique, ed. Jeanine Stolidi, 41-45. Aix-en-Provence: Universite de Provence.
 42. Dahmen, Wolfgang et al., eds. 1997. Sprache und Geschichte in der Romania: Romanistisches Kolloquium X. Tubingen: Narr.
 43. de Dardel, Robert. 1992a. Niveaux de langue intermediaires entre le latin classique et le protoroman. In Iliescu and Marxgut, eds. 83-91.
 44. ------. 1992b. Le protoroman et les niveaux de langue latins. Cahiers Ferdinand de Saussure 46:17-34.
 45. ------. 1994. La syntaxe nominale en protoroman ancien et ses implications sociolinguistiques. Revue de linguistique romane 58:5-37.
 46. ------. 1995. Le protoroman comme heritier de l'indo-europeen (a propos de la construction CLAMARE ALTUM). In Callebat, ed. 21-28.
 47. ------. 1996. Les noms des jours de la semaine en protoroman: hypotheses nouvelles. Revue de linguistique romane 60:321- 34.
 48. ------. 1996. A la recherche du protoroman. BZrPh 275. Tubingen: Niemeyer.
 49. ------. 1997. Les bases positionnelles protoromans. Vox Romanica 56:10-23.
 50. de Dardel, Robert and Ans De Kok. 1996. La position des pronoms regimes atones ─ personnels et averbiaux ─ en protoroman. Geneve: Droz.
 51. de Dardel, Robert and Jakob Wuest. 1993. Les systemes casuels du protoroman: les deux cycles de simplification. Vox Romanica 52:25-65.
 52. De Marco, Barbara. 1995. Verbal locutions: Their function in medieval miracle texts. Romance Philology 48:416-41.
 53. Delfitto, Denis. 1995. For a unitary approach to scrambling and cliticization. Lingua e stile 30:501-25.
 54. Delfitto, Denis and Jan Schroten. 1991. Bare plurals and the number affix in DP. Probus 3:155-85.
 55. Di Sciullo, Anna-Maria. 1996. Prefixes and suffixes. In Aspects of Romance Linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIV, March 10-13, 1994, ed. Claudia Parodi et al., 177-94. Washington: Georgetown University Press.
 56. Dietrich, Wolf. 1997. Grec populaire et latin vulgaire. Etude de lexicologie historique comparee du grec et des langues romanes. Revue de linguistique romane 61:5-40.
 57. Dobrovie-Sorin, Carmen. 1996. Syntactic configurations and reference: se/si in Romance. In Zagona, ed. 73-86.
 58. Doetjes, Jenny. 1992. Rightward floating quantifiers float to the left. Linguistic Review 9:313-32.
 59. Donati, Caterina. 1995. Il que relativo spagnolo. Lingua e stile 30:565-95.
 60. ------. 1997. Comparative clauses as free relatives. Probus 9:145-66.
 61. Escola, Josep M. 1995. El latin vulgar en el area de la lengua catalana. In Callebat, ed. 49-61.
 62. Fanciullo, Franco. 1993. Tra greco e romanzo nell'Italia meridionale. L'Italia dialettale 54:15-56.
 63. Fernandez Gonzalez, Jose Ramon. 1992-95. La inflexion /a/ > /e/ en la Romania. Revista portuguesa de filologia 20:45-77.
 64. Fischer, Iancu. 1992. Griechisch-lateinische Sprachbeziehungen auf dem Balkan. In Iliescu and Marxgut, eds. 93-101.
 65. Flobert, Pierre. 1992. Les graffites de La Graufesenque: un temoignage sur le gallo-latin sous Neron. In Iliescu and Marxgut, eds. 103-14.
 66. Frank, Barbara and Jorg Hartmann. 1997. Inventaire systematique des premiers documents des langues romanes. 5 Vols. Scripta Oralia, 100. Tubingen: Narr.
 67. Gaeng, Paul A. 1992. La morphologie nominale des inscriptions chretiennes de l'Afrique. In Iliescu and Marxgut, eds. 115- 31.
 68. Gallardo, Carmen. 1992. Resultado a del diptongo au. In Iliescu and Marxgut, eds. 133-41.
 69. Garcia de la Fuente, Olegario. 1992. Sobre la colocacion de los adverbios de cantidad en el latin vulgar y en el latin biblico. In Iliescu and Marxgut, eds. 143-57.
 70. Garcia Hernandez, Benjamin. 1992. Nuevos verbos impersonales en latin tardio e influencia griega. In Iliescu and Marxgut, eds. 159-72.
 71. ------. 1995. La expresion de la nocion verbal de posesion del latin al romance. In Callebat, ed. 323-36.
 72. Geisler, Hans. 1992. Akzent und Lautwandel in der Romania. Romanica Monaciensia, 38. Tubingen: Narr.
 73. Giannelli, Luciano and Thomas D. Cravens. 1997. Consonantal weakening. In The dialects of Italy, ed. Martin Maiden and Mair Parry, 32-40. London: Routledge.
 74. Giannini, Stefania. 1994. Gender grammatical polarization in Late Latin and some Italian dialectal areas: A cognitive view. Rivista di linguistica 6:209-36.
 75. Gibbon, Fiona, William J. Hardcastle and Katerina Nicolaidis. 1993. Temporal and spatial aspects of lingual coarticulation in /kl/ sequences: A cross-linguistic investigation. Language and Speech 36:261-77.
 76. Giusti, Giuliana. 1994. Enclitic articles and double definite- ness: A comparative analysis of nomimal structure in Romance and Germanic. The Linguistic Review 11:241-54.
 77. Graffi, Giorgio. 1993. Per una storia della questione degli impersonali dai predicati ai soggetti. Linguistica e let- teratura 18:49-68.
 78. Grin, Francois. 1993. European economic integration and the fate of lesser-used languages. Language Problems & Language Planning 17 (101-116).
 79. Groza, Liviu. 1996. Parallelismes phraseologiques franco- roumains. Le cas des expressions `demander l'aman' et `faire des salamalecs' Revue de linguistique romane 60:403-12.
 80. Guasti, Maria Teresa. 1996. On the controversial status of Romance interrogatives. Probus 8:161-80.
 81. Guiter, Henri. 1994. Rang et dispersion des frequences lexi- cales romanes. Revue de linguistique romane 58:47-70.
 82. Haspelmath, Martin. 1993. The diachronic externalization of inflection. Linguistics 31:279-309.
 83. Hazael-Massieux, Guy. 1994. Comment classer les creoles francais et iberiques par rapport aux langues romanes. In Recherches en linguistique hispanique, ed. Jeanine Stolidi, 179-93. Aix-en-Provence: Universite de Provence.
 84. Herman, Jozsef. 1992. Sur quelques aspects du latin merovingien: langue ecrite et langue parlee. In Iliescu and Marxgut, eds. 173-86.
 85. ------. 1995. Les ardoises wisigothiques et le probleme de la differenciation territoriale du latin. In Callebat, ed. 63- 76.
 86. ------. 1996. The end of the history of Latin. Romance Philol- ogy 49:364-82.
 87. Holman, Robyn A. 1994. The Romance days of the week: An underlying cohesiveness. Language Quarterly 32:165-74.
 88. Hudson, Grover. 1995. Consonant release and the syllable. Linguistics 33:655-72.
 89. Hulk, Aafke and Ans van Kemenade. 1993. Subjects, nominative case, agreement and functional heads. Lingua 89:181-215.
 90. Iliescu, Maria. 1992. Le latin et la specificite des langues romanes: le semantisme `specifique' du roumain. In Iliescu and Marxgut, eds. 187-94.
 91. ------. 1995. Les racines latines du factitif roman. In Cal- lebat, ed. 355-65.
 92. Iliescu, Maria and Werner Marxgut, eds. 1992. Latin vul- gaire─latin tardif. Actes du IIIeme Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991). Tubingen: Niemeyer.
 93. Ineichen, Gustav. 1997. Arabisch-orientalische Sprachkontakte in der Romania. Romanistische Arbeitshefte, 41. Tubingen: Niemeyer.
 94. Jacob, Daniel. 1995. A propos de la periphrase habeo + participe parfait passif. In Callebat, ed. 367-81.
 95. Jacobs, Haike. 1996. Lenition and optimality theory. In Aspects of Romance Linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIV, March 10-13, 1994, ed. Claudia Parodi et al., 253-65. Washington: Georgetown University Press.
 96. ------. 1994. Catalexis and stress in Romance. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Mazzola, 49-65. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 97. Jensen, Frede. 1994. Arbuteus and the /ty/ cluster in Romance. Romance Philology 48:136-44.
 98. Jong, Jelly Julia de. 1996. The case of bound pronouns in peripheral Romance. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 99. Junker, Marie-Odile and France Martineau. 1992. The structure of infinitives. Probus 4:127-53.
 100. Kempchinsky, Paula. 1992. Clausal complements and the case theory in Romance. Probus 4:17-51.
 101. ------. 1996a. Perfect auxiliaries, possession and existence in Romance. In Zagona, ed. 135-44.
 102. Kiss, Sandor. 1992. Koine litteraire et conscience linguistique etudiees dans quelques chroniques latines des VIe-VIIIe siecles. In Iliescu and Marxgut, eds. 195-202.
 103. Klein, Franz-Josef. 1997. Bedeutungswandel und Sprachdifferen- zierung. Die Entstehung der romanischen Sprachen aus wort- semantischer Sicht. BZrPh 281. Tubingen: Niemeyer.
 104. Klinkenberg, Jean-Marie. 1994. Des langues romanes. Introduc- tion aux etudes de linguistique romane. Louvain-la-Neuve: Duculot.
 105. Koch, Peter. 1997. Der Beitrag der Prototypentheorie zur Historischen Semantik: eine kritische Bestandsaufnahme. Romanistisches Jahrbuch 46:27-46.
 106. Kramer, Johannes. 1992. Seile, Zopfe, belegte und unbelegte Etyma: Lehren aus der Wortgeschichte von trichia. In Iliescu and Marxgut, eds. 203-12.
 107. Krefeld, Thomas. 1995. Un cas de mystification phonologique: la correlation de quantite en latin classique e sa disparition. In Callebat, ed. 163-77.
 108. Kurzova, Helena. 1992. Zum spat- und vulgarlateinischen Verb. In Iliescu and Marxgut, eds. 213-23.
 109. La Fauci, Nunzio. 1994. Objects and subjects in the formation of Romance morphosyntax. Trans. Carol Rosen. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
 110. Laenzlinger, Christopher. 1993. A syntactic view of Romance pronomimal sequences. Probus 5:241-70.
 111. Lang, George. 1992. The literary settings of lingua franca (1300-1830). Neophilologus 76:64-76.
 112. Lanly, Andre. 1996. Deux problemes de linguistique francaise et romane: I. Le conditionnel en -rais (et le futur en -rai); II. Le verbe aller et ses freres romans. Paris: Champion.
 113. Liver, Ricarda. 1995. s final et formation du pluriel dans la Romania alpine. In Callebat, ed. 395-402.
 114. Liver, Ricarda and Peter Wunderli. 1994. Zum `Ursprung' der romanischen Sprachen: Methodische und methodologische Uberlegungen zu den Beitragen von R. de Dardel/J. Wuest und W. Manczak. Vox romanica 53:24-33.
 115. Ludtke, Jens, ed. 1996. Romania Arabica: Festschrift fur Rein- hold Kontzi zum 70. Geburtstag. Tubingen: Narr.
 116. Lyons, Christopher. 1995. Voice, aspect, and arbitrary argu- ments. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 77-114. Amsterdam: Benjamins.
 117. Maiden, Martin. 1996. On the Romance inflectional endings -i and -e. Romance Philology 50:147-82.
 118. ------. 1997a. La dissimilation a la lumiere des pronoms cliti- ques en roman. Zeitschrift fur romanische Philologie 113:531-62.
 119. ------. 1997b. A propos d'un changement remarquable en roumain: le type carte - carti. Vox Romanica 56:24-57.
 120. Malkiel, Yakov. 1992-95. Vocalic gamuts and the history of the Romance weak preterite tense. Revista portuguesa de filologia 20:1-8.
 121. ------. 1992. Zur Vertretung des lateinischen Nominalsuffixes - ium im Romanischen. In Iliescu and Marxgut, eds. 225-32.
 122. ------. 1993. The position of comparative Romance linguistics in the United Kingdom. Journal of the Institute of Romance Studies 2:1-10.
 123. Mallen, Enrique. 1996. Attributive and predicative adjective agreement in German and Romance & pro identification. In Zagona, ed. 169-81.
 124. Manczak, Witold. 1992. Le developpement phonetique irregulier du a la frequence en latin vulgaire. In Iliescu and Marxgut, eds. 233-41.
 125. ------. 1993. Declinaison roumaine et origine des langues romanes. Revue roumaine de linguistique 38:527-30.
 126. ------. 1994a. La declinaison romane provient-elle du protoroman ou du latin classique? Vox romanica 53:17-23.
 127. ------. 1994b. Reactions au probleme de l'origine des langues romanes. Revue Romane 29:123-29.
 128. ------. 1995. Le protoroman est-il une language soeur du latin classique? In Callebat, ed. 29-34.
 129. Manoliu-Manea, Maria. 1995. Genetic congruence versus areal convergence: The misfortune of AD in Romanian. In Henning Andersen, ed. 269-281.
 130. Manzini, Maria Rita. 1994. Triggers for verb-second: Germanic and Romance. Linguistic Review 11:299-314.
 131. Marchal, Alain and William J. Hardcastle. 1993. ACCOR: Instrumentation and database for the cross-language study of coarticulation. Language and Speech 36:137-53.
 132. Mascaro, Joan. 1996. External allomorphy and contractions in Romance. Probus 8:181-205.
 133. Meisenburg, Trudel. 1996. Romanische Schriftsysteme im Vergleich. Eine diachrone Studie. Script Oralia, 82. Tubingen: Narr.
 134. Mereu, Lunella and Annarita Puglielli. 1995. Considerazioni sui clitici: confronto fra lingue tipologicamente diverse. Lingua e stile 30:527-49.
 135. Minervini, Laura. 1994. `Llevaron de aca nuestra lengua...': gli usi linguistici degli ebrei spagnoli in Italia. Medioevo romanzo 19:133-80.
 136. ------. 1996. La lingua franca mediterranea. Plurilinguismo, mistilinguismo, pidginizzazione sulle coste del Mediterraneo tra tardo medioevo e prima eta moderna. Medioevo romanzo 20:231-301.
 137. Morales, Montserrat. 1993. Transfert linguistique et evolution du passe defini dans les langues romanes: le cas valencien. Revue de linguistique romane 57:79-92.
 138. Mounin, Georges. 1993. Sur la mort des langues. La linguistique 28(2):150-58.
 139. Muller, Natascha and Beate Riemer. 1997. Generative Syntax der romanischen Sprachen: Franzosisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch. Tubingen: Stauffenburg.
 140. Myers-Scotton, Carol and Janice L. Lake. 1995. Matching lemmas in a bilingual language competence and production model: Evidence from intrasentential code-switching. Linguistics 33:981-1024.
 141. Ni Chasaide, Ailbhe and Christer Gobl. 1993. Contextual varia- tion of the vowel voice source as a function of adjacent consonants. Language and Speech 36:303-30.
 142. Nowakowska, Malgorzata. 1996. Le noms de sentiments en francais et en italien. Romanica Wratislaviensia 41:277-88.
 143. Ohala, John J. 1993. Coarticulation and phonology. Language and Speech 36:155-70.
 144. Panayi-Tulliez, Photini. 1993. Description phonologique du par- ler chypriote de Famagouste. La linguistique 29:77-88.
 145. Penny, Ralph. 1994. Continuity and innovation in Romance: Metaphony and mass-noun reference in Spain and Italy. The Modern Language Review 89:273-81.
 146. Perl, Matthias. 1995. Bibliographie zur romanischen Sprachwis- senschaft in der DDR (1949-1990). Wilhelmsfeld: G. Egert.
 147. Pfister, Max. 1995. Die Darstellung germanisch-romanischer Lehnbeziehungen im Geschichtlichen Atlas der Rheinlande und im Voralberger Sprachatlas. Zeitschrift fur romanische Philologie 111:1-8.
 148. Pierson, Colin M. 1992. L'influence francaise sur la piece a these portugaise. Revue des langues romanes 46:427-35.
 149. Piot, Mireille. 1993. Recherche et methodologie en syntaxe com- paree des langues romanes. Studia Romanica Posnaniensis 17:175-87.
 150. Posner, Rebecca. 1992a. Language. In The legacy of Rome: a new appraisal, ed. Richard Jenkyns, 367-98. Oxford: Oxford University Press.
 151. ------. 1992b. Linguistic conflict between Romance languages and how to resolve it. Journal of the Institute of Romance Studies 1:17-26.
 152. ------. 1994. Romania within a wider Europe: Conflict or confu- sion? In The changing voices of Europe. Papers in honour of Professor Glanville Price, ed. M. M. Parry, W. V. Davies, and R. A. M. Temple, 23-33. Cardiff: University of Wales Press.
 153. ------. 1996. The Romance languages. Cambridge: Cambridge University Press.
 154. Pountain, Christopher J. 1995. La notion de `devenir' en roman. Revue de linguistique romane 56:427-34.
 155. Prieto, Pilar. 1992. The identity linkage in Romance height harmonies. Romance Linguistics and Literature Review 5:24- 38.
 156. ------. 1993. The PA effect of coronals on vowels in Romance. In Linguistic Perspectives on the Romance Languages (LSRL XXI), ed. William J. Ashby et al., 85-96. Amsterdam: Ben- jamins.
 157. ------. 1994. Historical vowel lengthening in Romance: The role of sonority and foot structure. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Maz- zola, 87-107. Washington: Georgetown University Press.
 158. Progovac, Ljiljana. 1993. Subjunctive: The (mis)behavior of anaphora and negative polarity. Linguistic Review 10:37-59.
 159. Radulescu, Anda-Irina. 1995. Vision contrastive sur les prepositions et les locutions prepositionnelles prolatives domaine francais-roumain. Revue roumaine de linguistique 40:179-89.
 160. Ramat, Paolo. 1992. Thoughts on degrammaticalization. Linguistics 30:548-60.
 161. Recasens, Daniel, et al. 1993. An electropalatographic study of alveolar and palatal consonants in Catalan and Italian. Language and Speech 36:213-34.
 162. Reinheimer Ripeanu, Sanda. 1992. Linguistique romane et registres de langue. Revue Roumaine de Linguistique 37:125- 29.
 163. Ritter, Elizabeth. 1993. Where's gender? Linguistic Inquiry 24:795-803.
 164. Rivero, Maria-Luisa. 1993. Long head movement vs. V2, and null subjects in Old Romance. Lingua 89:217-45.
 165. Roberts, Ian. 1992. A formal account of grammaticalization in the history of Romance futures. Folia Linguistica Historica 13:219-58.
 166. Rogers, Kenneth H. 1994. Rheto-Romance: The geolinguistics of three Romance languages. Geolinguistics 20:110-18.
 167. Rooryck, Johan. 1992. Romance enclitic ordering and universal grammar. Linguistic Review 9:219-50.
 168. Rothwell, W. 1993. From Latin to Anglo-French and Middle English: The role of the multilingual gloss. The Modern Language Review 88:581-99.
 169. Saltarelli, Mario. 1994. Voice in Latin and Romance: On the representation of lexical subjects. In Issues and theory in Romance linguistics. Selected papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXIII, ed. Michael L. Maz- zola, 445-78. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 170. Salvi, Giampaolo and Sonia Rodrigues Veasey. 1993. Ordine delle parole e struttura della frase nelle lingue romanze antiche. Alfa 37:187-203.
 171. Scurtu, Gabriela. 1993. Le roumain et le francais: points extremes sur l'axe des langues neolatines. Revue roumaine de linguistique 38:243-47.
 172. Seidl, Christian. 1992. Der Beitrag der Wortbildung zum Ansatz ausschlie lich vulgarlateinischer Rekonstrukte. In Iliescu and Marxgut, eds. 307-25.
 173. ------. 1995a. Le systeme acasuel des protoromans iberique et sarde: dogmes et faits. Vox Romanica 54:41-73.
 174. ------. 1995b. Le systeme acasuel des protoromans iberique et sarde: combien de cas contenait-il? In Callebat, ed. 93-101.
 175. Selig, Maria, Barbara Frank, and Jorg Hartmann, eds. 1993. Le passage a l'ecrit des langues romanes. Tubingen: Narr.
 176. Sevilla Munoz, Julia. 1992. Fuentes paremiologicas francesas y espanolas en el siglo XVI. Revista de filologia romanica 9:103-23.
 177. ------. 1994-95. Fuentes paremiologicas francesas y espanolas en la segunda mitad del siglo XVII. Revista de filologia romanica 11-12:433-42.
 178. Silva-Villar, Luis. 1996. Merge and cliticization in Old Romance futures/conditionals. In Zagona, ed. 239-50.
 179. Schmitt, Christian and Wolfgang Schweickard, eds. 1995. Die romanischen Sprachen im Vergleich. Bonn: Romanistischer Ver- lag.
 180. Smith, John Charles. 1995a. Agreement between past participle and direct object in Catalan: the hypothesis of Castilian influence revisited. In Linguistic change under contact con- ditions, ed. Jacek Fisiak, 271-89. Berlin: Mouton de Gruyter.
 181. ------. 1995b. Perceptual factors and the disappearance of agreement between past participle and direct object in Romance. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith, Martin Maiden, 161-80. Amsterdam: Ben- jamins.
 182. ------. 1996. Surfonctionnalite et huperanalyse: l'accord du participe passe dans les langues romanes a la lumiere de deux theories recentes. Faits de langues 8:113-20.
 183. ------. 1997. Types and tokens in language change: some evidence from Romance. In Language history and linguistic modelling: Festschrift for Jacek Fisiak on his 60th birthday, ed. Raymond Hickey and Stanislaw Puppel, 1099-111. Berlin: Mouton de Gruyter.
 184. Sores, Anns. 1995. Rapports genetiques et typologiques dans l'etude synchronique des langues romanes. Revue Romane 30:41-79.
 185. Spanoghe, Anne-Marie. 1995. La syntaxe de l'appartenance inalienable en francais, en espagnol et en portugais. Frankfurt am Main: Lang.
 186. Stefenelli, Arnulf. 1992. Sprechsprachliche Universalien im protoromanischen Vulgarlatein. In Iliescu and Marxgut, eds. 347-57.
 187. ------. 1995. Remarques sur la structure socioculturelle du latin vulgaire protoroman. In Callebat, ed. 35-45.
 188. van de Weijer, Jeroen. 1995. Continuancy in liquids and obstruents. Lingua 96:45-61.
 189. Vernay, Henri. 1995 , 1996. Dictionnaire onomasiologique des langues romanes. Vols. 5,6. Tubingen: Niemeyer.
 190. Vicario, Federico. 1995. Sul tipo a da afara, a veni inapoi: verbi con avverbio in rumeno. Revue roumaine de linguistique 40:149-64.
 191. Vincent, Nigel. 1995. Exaptation and grammaticalization. In Henning Andersen, ed. 433-445.
 192. Weinrich, Harald. 1994. La memoire linguistique de l'Europe. Langages 114:13-24.
 193. Weller, Yakicha and Dominique Neyrod. 1994. `etre' dans les langues romanes. In Recherches en linguistique hispanique, ed. J. Stolidi, 349-65. Aix-en-Provence: Universite de Provence.
 194. Werner, Edeltraud. 1992. Die Possessiva im gesprochenen Italienischen und Franzosischen: Systemanalyse und Vergleich. Vox Romanica 51:41-55.
 195. Wheeler, Max W. 1995. `Underspecification' and `misagreement' in Catalan lexical specifiers. In Linguistic theory and the Romance languages, ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 201-29. Amsterdam: Benjamins.
 196. Wierzchowski, Jozef. 1992. Deus sive Natura, im mittelalter- lichen Latein und in den neuren Sprachen. In Iliescu and Marxgut, eds. 365-68.
 197. Wright, Roger. 1995. L'ensemble latin-roman du septieme siecle. In Callebat, ed. 103-12.
 198. Wuest, Jakob. 1995. La differentiation du protoroman en fonc- tion de l'age de la colonisation romane. In Callebat, ed. 113-22.
 199. Zagona, Karen, ed. 1996. Grammatical theory and Romance languages. Selected papers from the 25th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XXV), Seattle, 2-4 March, 1995. Amsterdam: Benjamins.
 200. Zanuttini, Raffaella. 1997. Negation and clausal structure: a comparative study of Romance languages. Oxford: Oxford University Press.
 201. Zunzunegui, Edurne. 1994. Temps verbal, actes de langage et textes juridiques: a propos des versions francaise et espag- nole de l'Acte Unique Europeen. Revue Romane 29:33-49.
 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin, Madison (1998)
End
 1. Abad, Francisco. 1997. Consideraciones sobre la diacronía. In Almeida and Dorta 1997:2.277-287.
 2. Acero Durántez, Isabel. 1996. La Sylva vocabulorum de Heinrich Decimator. Muestra de la lexicografía plurilingüe del siglo XVI. In Alonso González et al. 1996:2.1125-1135.
 3. Acín Villa, Esperanza. 1996. Galleguismos en la prensa gallega escrita en castellano. In Casado Velarde et al. 1996:1.267-277.
 4. Actas de la I conferencia de hispanistas de Rusia . 1995. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores.
 5. Alarcos Llorach, Emilio. 1996a. Cuestiones fonológicas del español de América. In Casado Velarde et al. 1996:1.279-288.
 6. Alarcos Llorach, Emilio. 1996b. Reflexiones sobre el origen del sistema vocálico español. In Alonso González et al. 1996:1.15-20.
 7. Alarcos Llorach, Emilio. 1997. De ciertos usos de la unidad /que/. In Almeida and Dorta 1997:1.109-114.
 8. Alatorre, Antonio. 1995. La identidad del castellano en México. Inti: Revista de literatura hispánica 42.133-137.
 9. Albertuz, Francisco J. 1995. En torno a la fundamentación lingüística de la Aktionsart. Verba 22.285-337.
 10. Aleza Izquierdo, Milagros. 1995. Procedimientos lingüísticos y retóricos en la presentación de "lo americano". De las crónicas a la narrativa del XX. In Echenique et al. 1995:15-30.
 11. Aleza Izquierdo, Milagros, and Mercedes Román Fernández. 1996. Información sobre el léxico de un texto dominicano del siglo XVIII: La historia de Santo Domingo de L. J. Peguero. In Alonso González et al. 1996:2.1137-1152.
 12. Alfonso Vega, Milagros. 1997. Tres motivaciones para un cambio. El caso de los clíticos en las causativas con infinitivo en el español medieval. In Company Company 1997a:11-31.
 13. Aliaga Jiménez, José Luis. 1994. Nuevas notas para la historiografía del habla de Aragón. Archivo de filología aragonesa 50.21-41.
 14. Almeida, Manuel. 1995. Gender in linguistic change processes. Studia Neophilologica 67.229-235.
 15. Almeida, Manuel, and Josefa Dorta (ed). 1997. Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica . 2 vols. [Barcelona?]: Montesinos.
 16. Almeida, Manuel, and Guillermo A. Toledo. 1997. Alternancia del ritmo en español. In Almeida and Dorta 1997:1.35-41.
 17. Alonso, Ricardo N. 1995. Diccionario minero. Glosario de voces utilizadas por los mineros de Iberoamérica . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 18. Alonso González, Alegría. 1996. Si no lo veyn no lo creyn . In Alonso González et al. 1996:1.21-31.
 19. Alonso González, A.; L. Castro Ramos; B. Gutiérrez Rodilla; and J. A. Pascual Rodríguez (ed). 1996. Actas del III congreso internacional de historia de la lengua española . 2 vols. Madrid: Arco.
 20. Alonso Ramos, Margarita. 1997. Coocurrencia léxica y descripción lexicográfica del verbo dar : hacia un tratamiento de los verbos soportes. Zeitschrift für romanische Philologie 113.380-417.
 21. Alsina, Alex. 1996. The Role of Argument Structure in Grammar: Evidence from Romance . Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 22. Alvar, Manuel. 1995a. Por los caminos de nuestra lengua . Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
 23. Alvar, Manuel. 1995b. Muestras de polimorfismo en el español de la Argentina. In Hernández Alonso 1995a:125-145.
 24. Alvar, Manuel. 1996. Consideraciones sobre el español de una india navajo. Lexis 20.103-125.
 25. Alvar, Manuel. 1997a. Los gentilicios japón y japonés . In Almeida and Dorta 1997:2.9-13.
 26. Alvar, Manuel. 1997b. Acercamiento al léxico andaluz ( ALEA ). In Cano Aguilar 1997a:29-57.
 27. Alvar Ezquerra, Manuel (ed). 1996a. Estudios de historia de la lexicografía del español . Málaga: Universidad de Málaga.
 28. Alvar Ezquerra, Manuel. 1996b. Un inédito diccionario de sinónimos. In Alvar Ezquerra 1996a:99-150.
 29. Alvar Ezquerra, Manuel. 1996c. Del diccionario monolingüe al diccionario monolingüe. In Alonso González et al. 1996:2.1153-1160.
 30. Alvar Ezquerra, Manuel. 1997. La Nomenclatura de Lorenzo de Robles. In Almeida and Dorta 1997:2.15-26.
 31. Alvar Ezquerra, Manuel, and Luis León Hurtado. 1996. Las industrias de la lengua y las aplicaciones de los córpora. In Casado Velarde et al. 1996:1.31-46.
 32. Álvarez Martínez, Mª Ángeles. 1996. Sobre algunas construcciones sintácticas en el español de Canarias. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:67-82.
 33. Álvarez Martínez, Mª Ángeles. 1997a. Tradición y modernidad en las ideas lingüísticas de Andrés Bello: el concepto de transposición. In Almeida and Dorta 1997:1.115-121.
 34. Álvarez Martínez, Mª Ángeles. 1997b. Rodolfo Lenz: Contribución gramatical y lexicográfica. Historiographia Linguistica 24.197-212.
 35. Álvarez Martínez, Myriam, and Margarita Ginoria. 1996. Aproximación al concepto de presuposición. Anuario de estudios filológicos 19.27-37.
 36. Álvarez Maurín, Mª del Pilar. 1996. Estudio de la expresión de los límites en la diplomática medieval leonesa. In Alonso González et al. 1996:2.1173-1184.
 37. Álvarez de Miranda, Pedro. 1995. Hacia una historia de los diccionarios españoles en la edad moderna. Bulletin hispanique 97.187-200.
 38. Álvarez de Miranda, Pedro. 1996. La actividad lexicográfica de la Academia de la Historia a fines del siglo XVIII. In Alonso González et al. 1996:2.1161-1171.
 39. Álvarez Rodríguez, Adelino. 1994. Rarezas gráficas en las traducciones heredianas de obras griegas. Archivo de filología aragonesa 50.9-19.
 40. Álvarez Rodríguez, Adelino. 1996. ¿Irregularidades en la apócope «normal» de la /e/? Intento de explicación. In Alonso González et al. 1996:1.33-41.
 41. Ambadiang, Théophile. 1996. La formación de diminutivos en español: ¿fonología o morfología? Lingüística española actual 18.175-211.
 42. Andrés, Ramón de. 1996a. Encuestas sociolingüísticas sobre el asturiano. Las variables edad y sexo. Revista de filología románica 13.371-387.
 43. Andrés, Ramón de. 1996b. Bibliografía de sociollingüística del asturianu. Revista de filología románica 13.389-397.
 44. Andrés, Ramón de. 1996c. Proyecto de gramática normativa de la lengua asturiana. Revista de filología románica 13.407-409.
 45. Anglada Arboix, Emilia. 1996. Review of Günther Haensch and Reinhold Werner (ed), Nuevo diccionario de americanismos , Ursula Kühl de Mones (ed), Tomo III: Nuevo diccionario de uruguayismos (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993). Verba 23.470-475.
 46. Antón Martínez, Beatriz. 1996. Repercusiones de la crisis del siglo XVII en la situación del latín en España e Italia: concomitancias y divergencias. In Tavoni 1996a:1.113-130.
 47. Aranovich, Raul; William Byrne; Susanne Preuss; and Martha Senturia (ed). 1995. Proceedings of the Thirteenth West Coast Conference on Formal Linguistics . Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 48. Arbena, Joseph L. 1995. Sports language, cultural imperialism, and the anti-imperialist critique in Latin America. Studies in Latin American Popular Culture 14.129-141.
 49. Arguedas Cortés, Gilda Rosa. 1996. Análisis lingüístico de chistes del tipo "¿Cómo se dice 99 en chino? Cachi chen". Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 22.129-140.
 50. Arias Cabal, Álvaro. 1996. Enunciados frásticos y oracionales con el adverbio /ú/ en gallego y en asturiano. Revista de filología románica 13.345-369.
 51. Ariza, Manuel. 1996a. Un área lingüística aragonesa: la del norte del Ebro. Lexis 20.143-164.
 52. Ariza, Manuel. 1996b. El judeoespañol. In Busse and Varol-Bornes 1996:155-174.
 53. Ariza, Manuel. 1997. Historia lingüística del andaluz. In Cano Aguilar 1997a:59-68.
 54. Ariza Viguera, Manuel. 1996. Reflexiones sobre la evolución del sistema consonántico en los Siglos de Oro. In Alonso González et al. 1996:1.43-79.
 55. Armistead, Samuel G. 1993-94. Review of Laura Minervini, Testi giudeospagnoli medievali (Castiglia e Aragona) (Naples: Liguori, 1992). Journal of Hispanic Philology 18.195-196.
 56. Armistead, Samuel G., and Hiram F. Gregory. 1997. Galicismos en un dialecto español de Luisiana (Parroquias de Sabine y Natchitoches). Revista de dialectología y tradiciones populares 52.5-18.
 57. Arnal Purroy, Mª Luisa. 1996. El tratamiento de Ge,i-, I- iniciales en el territorio aragonés. In Alonso González et al. 1996:1.81-101.
 58. Arnal Purroy, Mª Luisa, and José Mª Enguita Utrilla. 1994. Particularidades lingüísticas en textos notariales zaragozanos de finales del siglo XVII. Archivo de filología aragonesa 50.43-63.
 59. Associazione Ispanisti Italiani (ed). 1996. Lo spagnolo d'oggi: Forme della comunicazione . Rome: Bulzoni.
 60. Avalle Arce, Juan Bautista. 1996. La lengua de Amadís de Gaula . In Alonso González et al. 1996:1.611-620.
 61. Ávila, Raúl. 1997. Sociosemántica: referentes verbales y estratificación social en el español de México. Zeitschrift für romanische Philologie 113.208-242.
 62. Ayres, Glenn. 1997. Review of María Luisa Masiá Canuto, El complemento circunstancial en español (Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1994). Language 73.196-197.
 63. Báez Montero, Inmaculada C. 1996. Las frases preposicionales con predicativo en español medieval. In Casado Velarde et al. 1996:1.299-306.
 64. Báez Pinal, Gloria E; Mª Eugenia Herrera Lima; and José Francisco Mendoza. 1997. Antropónimos recientes en tres ciudades de la República Mexicana. In Almeida and Dorta 1997:2.27-38.
 65. Bahner, Werner. 1996. Antworten auf den italienischen "Umanesimo volgare" in Franchreich, Spanien und Portugal. In Tavoni 1996a:1.45-61.
 66. Bajo Pérez, Elena. 1995. Algunas notas sobre los tipos de americanismos y su destino en el español general. In Hernández Alonso 1995a:195-200.
 67. Bargalló Escrivá, María. 1996. La información gramatical en la definición de los verbos: el tratamiento del acusativo interno en los diccionarios de la Real Academia Española. In Alonso González et al. 1996:2.1185-1192.
 68. Barra Jover, Mario. 1996. Dativo de interés, dativo aspectual y las marcas de aspecto perfectivo en español. Verba 23.121-146.
 69. Barra Jover, Mario. 1997. Las relaciones interoracionales y la llamada «subordinación adverbial». Revista española de lingüística 27.33-76.
 70. Barriga Villanueva, Rebeca. 1996. Review of Juan M. Lope Blanch, La clasificación de las oraciones (México: UNAM-El Colegio de México, 1995). Nueva revista de filología hispánica 44.572-576.
 71. Barrios, Graciela, and Rita Rivero. 1994. El manejo de los repertorios léxicos bilingües y bidialectales. Lingüística 6.65-94.
 72. Barros García, Pedro. 1996. La interacción conversacional: Actitud y lenguaje. In Martínez González 1996a:95-110.
 73. Bartra, Anna, and Avel.lina Suñer. 1997. Inert agreement projection and the syntax of bare adjectives. Probus 9.1-31.
 74. Batllori Dillet, Montse. 1996. Breve estudio comparativo de algunas construcciones sintácticas con haber y ser en castellano medieval. In Alonso González et al. 1996:1.219-230.
 75. Battaner, Mª Paz. 1996. Características léxico-semánticas de los verbos prefijados con <des-> en DRAE 1992. Boletín de la Real Academia Española 76.309-370.
 76. Baumel-Schreffler, Sandra. 1995. The voseo : second person singular pronouns in Guatemalan speech. Language Quarterly 33.33-44.
 77. Bayley, Robert, and Lucinda Pease-Álvarez. 1997. Null pronoun variation in Mexican-descent children's narrative discourse. Language Variation and Change 9.349-371.
 78. Beals, Katharine, et al. (ed). 1994. CLS 30. Papers from the 30th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Volume 2: The Parasession on Variation in Linguistic Theory . Chicago: Chicago Linguistic Society.
 79. Becerra Hiraldo, José María. 1996. Orden de las palabras en español. La posición del adjetivo. In Martínez González 1996a:159-166.
 80. Bendayán de Bendelac, Alegría. 1995. Diccionario del judeoespañol de los sefardíes del norte de Marruecos . Caracas: Centro de Estudios Sefardíes de Caracas.
 81. Beniers, Elisabeth. 1996. Manifestaciones de aspecto en la derivación española. In Wotjak 1996:123-130.
 82. Bentivoglio, Paola. 1997. El fluir de la información en el español hablado: referentes realmente nuevos, roles gramaticales y rasgos semánticos. In Almeida and Dorta 1997:1.123-131.
 83. Bentivoglio, Paola, and Mercedes Sedano. 1996. Tres casos de variación morfosintáctica en el español actual. Lexis 20.165-184.
 84. Bernstein, Judy B. 1997. Demonstratives and reinforcers in Romance and Germanic languages. Lingua 102.87-113.
 85. Betz, Manfred. 1996. Review of Richard Barrutia and Armin Schwegler, Fonética y fonología españolas: teoría y práctica (New York: John Wiley & Sons, 1994). Iberoromania 44.133-134.
 86. Bierbach, Christine. 1996. "O sea, tenemos que plantearnos algo...". Observaciones acerca de una cultura del debate en una organización popular de barrio. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:515-547.
 87. Binotti, Lucia. 1996. La «lengua compañera del imperio». Discursos peninsulares sobre la hispanización de América. In Alonso González et al. 1996:1.621-632.
 88. Black, James R., and Virginia Motapanyane (ed). 1997. Clitics, Pronouns and Movement . Amsterdam: Benjamins.
 89. Blas Arroyo, José Luis. 1995a. Un ejercicio de sociolingüística interaccional: el caso de los pronombres de tratamiento en el español actual. Verba 22.229-252.
 90. Blas Arroyo, José Luis. 1995b. La dirección de la interferencia lingüística a debate. A propósito de un caso de simplificación gramatical en el español por influencia del catalán. Revue roumaine de linguistique 40.241-261.
 91. Blas Arroyo, José Luis. 1995-96. A propósito de un caso de convergencia gramatical por causación múltiple en el área de influencia lingüística catalana. Análisis sociolingüístico. Cuadernos de investigación filológica 21-22.175-200.
 92. Blasco Ferrer, Eduardo. 1996. Review of Ralph Penny, A History of the Spanish Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Romanistisches Jahrbuch 47.339-340.
 93. Bolívar, Adriana. 1997. Review of Luis Cortés Rodríguez (ed), El español coloquial: Actas del I Simposio sobre Análisis del Discurso Oral (Almería: Universidad de Almería, 1995). Language in Society 26.450-453.
 94. Boretti de Macchia, Susana. 1996. Aspectos de la interacción verbal en la Argentina. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:247-259.
 95. Boretzky, Norbert; Werner Enninger; and Thomas Stolz (ed). 1996. Areale, Kontakte, Dialekte. Sprache und ihre Dynamik in mehrsprachigen Situationen . Bochum: Brockmeyer.
 96. Bosque, Ignacio. (ed). 1996a. El sustantivo sin determinación. La ausencia de determinante en la lengua española . Madrid: Visor.
 97. Bosque, Ignacio. 1996b. Por qué determinados sustantivos no son sustantivos determinados. Repaso y balance. In Bosque 1996a:13-119.
 98. Bosque, Ignacio. 1997. Presposición tras preposición. In Almeida and Dorta 1997:1.133-155.
 99. Boucher, Esther. 1997. Review of Manuel Alvar, Por los caminos de nuestra lengua (Madrid: Universidad de Alcalá de Henares, 1995). Revista canadiense de estudios hispánicos 21.567-568.
 100. Boyd-Bowman, Peter M. 1996. El léxico hispanoamericano ante la explosión tecnológica mundial. Lexis 20.185-200.
 101. Bravo Cladera, Nadezhda. 1997. Conectores semánticos y pragmáticos. Moderna Språk 91.218-228.
 102. Briz, Antonio. 1995. La atenuación en la conversación coloquial. Una categoría pragmática. In Cortés Rodríguez 1995:101-122.
 103. Brucart, José Mª. 1997. Concordancia ad sensum y partitividad en español. In Almeida and Dorta 1997:1.157-183.
 104. Bueno Morales, Ana. 1996. La lexicografía no académica del siglo XIX: el diccionario enciclopédico de la lengua española publicado por la editorial Gaspar y Roig. In Alvar Ezquerra 1996a:151-157.
 105. Buesa Oliver, Tomás. 1995. De onomástica en Aragón. Archivo de filología aragonesa 51.269-281.
 106. Buesa Oliver, Tomás, and Rosa Mª Castañer Martín. 1994. El pretérito perfecto simple en las hablas pirenaicas de Aragón y Navarra. Archivo de filología aragonesa 50.65-132.
 107. Buesa Oliver, Tomás, and Vicente Lagüéns Gracia. 1996. Algunos apellidos con artículo en Aragón. In Alonso González et al. 1996:2.981-1005.
 108. Busse, Winfried. 1996. Le judéo-espagnol - un jargon? In Busse and Varol-Bornes 1996:239-245.
 109. Busse, Winfried, and Marie-Christine Varol-Bornes (ed). 1996. Hommage à Haïm Vidal Sephiha . Berne: Peter Lang.
 110. Bustos Tovar, José Jesús de. 1995a. La presencia de la oralidad en los textos romances primitivos. In Echenique et al. 1995:219-235.
 111. Bustos Tovar, José Jesús de. 1995b. De la oralidad a la escritura. In Cortés Rodríguez 1995:9-28.
 112. Bustos Tovar, José Jesús de. 1996. La imbricación de la oralidad en la escritura como técnica del discurso narrativo. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:359-374.
 113. Bustos Tovar, José Jesús de. 1997. La valoración del habla andaluza. Una visión histórica. In Cano Aguilar 1997a:69-88.
 114. Caballero Díaz, Leandro G. 1996. Ilocuciones valorativas. In Wotjak 1996:93-109.
 115. Cabrera Morales, Carlos. 1996a. Reflexiones sobre el valor musical del castellano en los tratadistas del siglo XVIII. In Alonso González et al. 1996:1.633-652.
 116. Cabrera Morales, Carlos. 1996b. Sobre el uso avulgarado del antiguo sistema de casos en los documentos latino-medievales. Anuario de estudios filológicos 19.73-90.
 117. Calero Vaquera, Mª Luisa. 1997. Review of Miguel Ángel Esparza Torres, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija (Münster: Nodus, 1995). Revista española de lingüística 27.278-281.
 118. Calvo Pérez, Julio. 1995. El castellano andino y la Crónica de Guamán Poma. In Echenique et al.
 119. 1995:31-39.
 120. Calvo Pérez, Julio. 1996. Para un nuevo paradigma del verbo español. Verba 23.37-65.
 121. Camacho, José; Liliana Paredes; and Liliana Sánchez. 1997. The genitive clitic and the genitive construction in Andean Spanish. In Black and Motapanyane 1997:23-37.
 122. Campos Souto, Mar. 1996. Las glosas del Recetario para diversas enfermedades atribuido a Arnau de Vilanova. In Casado Velarde et al. 1996:1.313-319.
 123. Camus, B., and A. Miranda. 1996. En favor de una morfología paradigmática: las formaciones españolas en -ata . Revista española de lingüística 26.271-300.
 124. Cano Aguilar, Rafael. 1996a. Problemas de delimitación sintáctica: el que de ha(ce) tiempo que, más que y otros. In Alonso González et al. 1996:1.231-240.
 125. Cano Aguilar, Rafael. 1996b. Lenguaje "espontáneo" y retórica epistolar en cartas de emigrantes españoles a Indias. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:375-404.
 126. Cano Aguilar, Rafael. 1996c. Problemas fonológicos en el español antiguo. Lexis 20.201-220.
 127. Cano Aguilar, Rafael (ed). 1997a. Las hablas andaluzas. Demófilo: Revista de cultura tradicional de Andalucía , 22. Sevilla: Fundación Machado.
 128. Cano Aguilar, Rafael. 1997b. Textos. Recopilación e introducción. In Cano Aguilar 1997a:199-207.
 129. Cano Aguilar, Rafael, and Antonio Narbona Jiménez. 1997. Bibliografía sobre las hablas andaluzas (1989-1996). In Cano Aguilar 1997a:183-196.
 130. Cano González, Ana María. 1996. El Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana (DALLA) . Proyecto PatRom asturiano. Revista de filología románica 13.403-406.
 131. Cañas, José J., and María Teresa Bajo. 1996. Automatic and strategic processes in lexical access. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:61-87.
 132. Caravedo, Rocío. 1996. La escritura de la oralidad. Reflexiones críticas y autocríticas sobre la transcripción de un corpus. Lexis 20.221-235.
 133. Carazo-Ziegler, Tamara. 1997. Review of Gerhard Philip Siebenäuger, Quechuismen im Spanischen Südamerikas. Andines Kulturgut im Spanischen und Spanisch-Amerikanischen (Frankfurt am Main: Lang, 1993). Romanistisches Jahrbuch 46.405-406.
 134. Carilla, Emilio. 1996. Una etimología escurridiza: trucho . Boletín de la Academia Argentina de Letras 60.41-49.
 135. Carmack, Stanford. 1997. Object-participle agreement with complex controllers in Eastern Ibero-Romance. Probus 9.33-77.
 136. Carrasco, Félix. 1996. El se impersonal en América: consideraciones diacrónicas. Lexis 20.237-251.
 137. Carrasco, Inés, and Pilar Carrasco. 1996. La denominación de las secuencias del proceso en los fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes. In Alonso González et al. 1996:2.1193-1202.
 138. Carrasco Gutiérrez, Ángeles. 1996. La ambigüedad del futuro compuesto. In Martín Vide 1996:407-414.
 139. Carrasco Gutiérrez, Ángeles, and Luis García Fernández. 1996. Observaciones sobre la correlación de tiempos en español. In Wotjak 1996:61-71.
 140. Carreiras, Manuel; José E. García-Albea; and Núria Sebastián-Gallés (ed). 1996. Language Processing in Spanish . Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.
 141. Carreiras, Manuel; Alan Garnham; and Jane Oakhill. 1996. Understanding anaphora: the role of superficial and conceptual information. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:241-274.
 142. Carrera de la Red, Avelina. 1996. Herencia italiana en el "problema de la lengua" del humanismo renacentista español. In Tavoni 1996a:1.63-73.
 143. Carrera de la Red, Mª Fátima. 1996. Los poblados palentinos de La Cueza y su toponimia. In Alonso González et al. 1996:2.1007-1020.
 144. Carrera de la Red, Mª Fátima. 1997. Review of Maximiano Trapero, Para una teoría lingüística de la toponima (Estudios de toponimia canaria) (Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas, 1995). Revista de dialectología y tradiciones populares 52.312-315.
 145. Carrera de la Red, Micaela. 1996. Léxico rural en la Isla Española: el Inventario de bienes de Hernando Gorjón (1547). In Alonso González et al. 1996:2.1203-1217.
 146. Carreras Goicoechea, María. 1996. Le fonte delle Osservationi della lingua castigliana di Giovanni Miranda. In Tavoni 1996a:1.475-493.
 147. Carrete Parrondo, Carlos. 1996. El empleo de la lengua hebrea entre los judaizantes castellanos (siglos XV-XVI). In Busse and Varol-Bornes 1996:281-285.
 148. Carrión Ordóñez, Enrique. 1997. Un enigma etimológico: estólica . Lexis 21.139-143.
 149. Casado Velarde, Manuel. 1996. Notas sobre la historia de los marcadores textuales de explicación es decir y o sea . In Casado Velarde et al. 1996:1.321-328.
 150. Casado Velarde, Manuel; Antonio Freire Llamas; José Eduardo López Pereira; and José Ignacio Pérez Pascual (ed). 1996. Scripta philologica in memoriam Manuel Taboada Cid . 2 vols. A Coruña: Universidade da Coruña.
 151. Casanovas Catalá, Montserrat. 1995. Review of Luis Cortés Rodríguez, Tendencias actuales en el estudio del español hablado (Almería: Universidad de Almería, 1994). Verba 22.677-680.
 152. Casanovas Catalá, Montserrat. 1996a. Algunos rasgos propios del español en las comunidades de habla catalana: fonética, morfosintaxis y léxico. Analecta Malacitana 19.149-160.
 153. Casanovas Catalá, Montserrat. 1996b. Consecuencias de la interferencia lingüística en la morfosintaxis del español hablado en Lleida. Verba 23.405-415.
 154. Casanovas Catalá, M. 1996c. Review of Pilar García Mouton, Lenguas y dialectos de España (Madrid: Arco, 1994). Analecta Malacitana 19.269-270.
 155. Casas Rigall, Juan. 1996. Cuatro lectiones conflictivas en el capítulo sobre gramática de la Visión deleitable de Alfonso de la Torre. In Casado Velarde et al. 1996:1.329-337.
 156. Casas Rigall, Juan. 1997. Vicios gramaticales y licencias oratorias: un capítulo deturpado de la Gramática de Nebrija. Neophilologus 81.539-549.
 157. Casielles Suárez, Eugenia. 1996. ¿Es la interpretación arbitraria realmente arbitraria? Revista española de lingüística 26.359-377.
 158. Castañer Martín, Rosa Mª. 1994. Review of Vicente Lagüéns Gracia, Léxico jurídico en documentos notariales aragoneses de la Edad Media (siglos XIV y XV) (Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1992). Archivo de filología aragonesa 50.470-473.
 159. Castañer Martín, Rosa Mª. 1996. Contribución al estudio de las hablas altoaragonesas. In Alonso González et al. 1996:2.1021-1034.
 160. Castaño Fernández, Antonio Mª. 1996. Mito e historia en la interpretación toponímica. (Algunos topónimos de La Serena, Badajoz.) In Alonso González et al. 1996:2.1035-1047.
 161. Castro Ramos, Ladislao. 1996. Notas sobre la definición en la tradición lexicográfica española: una lanza por el Diccionario de Autoridades . Acerca de la definición de los sustantivos que indican acción y resultado. In Alonso González et al. 1996:2.1219-1231.
 162. Cepeda, Gladys. 1997. El condicionamiento morfofonológico, sintagmático y sociolingüístico de /s/ plural en Valdivia (Chile). In Almeida and Dorta 1997:1.43-55.
 163. Cepeda, Gladys; Carmen Jeldres; and Marcela Cárdenas. 1997. La coordinación: las unidades de análisis discursivo y su relación con el nivel sintáctico y fonológico. Estudios filológicos 32.7-13.
 164. Cerdà Massó, Ramón. 1996. Reflexiones críticas en torno a dos diccionarios ideológicos. Lingüística española actual 18.251-278.
 165. Cerrón-Palomino, Rodolfo. 1996. Un antiguo sustrato aimara en el castellano andino. Lexis 20.253-273.
 166. Cestero Mancera, Ana Mª. 1996a. Funciones de la risa en la conversación en lengua española. Lingüística española actual 18.279-298.
 167. Cestero Mancera, Ana Mª. 1996b. Review of Yolanda Lastra, Sociolingüística para hispanoamericanos: una introducción (México: El Colegio de México, 1992). Multilingua 15.435-442.
 168. Chamorro Martínez, José Mª. 1996. Breves notas para la historia del yeísmo. In Alonso González et al. 1996:1.103-112.
 169. Chaston, John M. 1996. Sociolinguistic analysis of gender agreement in article/noun combinations in Mexican American Spanish in Texas. The Bilingual Review / La revista bilingüe 21.195-202.
 170. Choy López, Luis. 1995. Algunas consideraciones sobre la historia de la geolingüística cubana. In Echenique et al. 1995:41-44.
 171. Christl, Joachim. 1996. Muletillas en el español hablado. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:117-143.
 172. Chuchy, Claudio. 1997. Review of Manuel Alvar et al., Textos andaluces en transcripción fonética (Madrid: Gredos, 1995). Romanische Forschungen 109.321-323.
 173. Cifuentes Honrubia, José Luis, and José Luis Tornel Sala. 1996. El predicativo en español: iconicidad y gramática. Lingüística española actual 18.17-47.
 174. Cipria, Alicia, and Craige Roberts. 1996. Spanish imperfecto and pretérito : Truth conditions and aktionsart effects in a situation semantics. Ohio State University Working Papers in Linguistics 49.43-70.
 175. Clavería, Gloria; Carlos Sánchez; and Joan Torruella. 1996. Sobre la informatización del DCECH . In Alonso González et al. 1996:2.1631-1643.
 176. Clavería, Gloria; Carlos Sánchez; and Joan Torruella. 1997. La conversión del DCECH a un sistema hipertextual. La Corónica 26.25-44.
 177. Clavería Nadal, Gloria, and Carlos Sánchez Lancis. 1997. La aplicación de las bases de datos al estudio histórico del español. Hispania 80.142-152.
 178. Codoñer, Carmen. 1996a. Evolución en los diccionarios de Antonio de Nebrija, 1492-1512. Historiographia Linguistica 23.267-285.
 179. Codoñer, Carmen. 1996b. "Elegantiae" de Valla y "Differentiae" de Nebrija. In Tavoni 1996a:1.89-98.
 180. Coles, Felice. 1996a. Review of Tracy K. Harris, Death of a Language: The History of Judeo-Spanish (Newark: University of Delaware Press, 1994). Romance Philology 50.91-93.
 181. Coles, Felice. 1996b. Review of Tracy K. Harris, Death of a Language: The History of Judeo-Spanish (Newark: University of Delaware Press, 1994). Language Problems & Language Planning 20.295-297.
 182. Colina, Sonia. 1997. Identity constraints and Spanish resyllabification. Lingua 103.1-23.
 183. Colmenares del Valle, Edgar. 1995. Lexicología y lexicografía en Venezuela: Fuentes para su estudio . Caracas: La Casa de Bello.
 184. Colón Doménech, Germán. 1996. Dinamismo en el vocabulario romance de las Introductiones de Nebrija. In Alonso González et al. 1996:2.1233-1243.
 185. Company Company, Concepción (ed). 1997a. Cambios diacrónicos en el español . México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 186. Company Company, Concepción. 1997b. Prototipos y el origen marginal de los cambios lingüísticos. El caso de las categorías del español. In Company Company 1997a:143-168.
 187. Contreras, Heles. 1996. Sobre la distribución de los sintagmas nominales no predicativos sin determinante. In Bosque 1996a:141-168.
 188. Contreras Heras, Joan Miquel. 1996. Causalidad y nexo cero. Verba 23.389-403.
 189. Corbella, Dolores. 1996. Fuentes del vocabulario canario: los préstamos léxicos. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:105-141.
 190. Corbella, Dolores. 1997. Elementos para un análisis del préstamo francés en el español actual. In Almeida and Dorta 1997:2.39-47.
 191. Corpas Pastor, Gloria. 1996. Manual de fraseología española . Madrid: Gredos.
 192. Corrales Zumbado, Cristóbal. 1996. Lexicografía canaria. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:143-178.
 193. Corrales Zumbado, Cristóbal. 1997. La historia del léxico canario en los diccionarios de la lengua de la Real Academia Española. In Almeida and Dorta 1997:2.49-63.
 194. Corriente, Federico. 1996. Hacia una revisión de los arabismos y otras voces con étimos del romance andalusí o lenguas medio-orientales en el Diccionario de la Real Academia Española (continuación). Boletín de la Real Academia Española 76.153-195, 371-415.
 195. Cortés Rodríguez, Luis (ed). 1995. El español coloquial: Actas del I simposio sobre análisis del discurso oral . Almería: Universidad de Almería.
 196. Cortés Rodríguez, Luis. 1996a. Español hablado. Bibliografía sobre aspectos teóricos y empíricos (morfosintácticos y sintáctico-pragmáticos) . Cáceres: Universidad de Extremadura.
 197. Cortés Rodríguez, Luis. 1996b. Panorama de los estudios femológicos en España. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:551-585.
 198. Craddock, Jerry R. 1997. Review of María Beatriz Fontanella de Weinberg (ed), Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica, siglos XVI a XVIII (Madrid: Aguirre, 1993) and Concepción Company Company (ed), Documentos de la Nueva España: Altiplano Central (México: UNAM, 1994). Romance Philology 51.144-150.
 199. Crego García, Mª Victorina. 1996. Procesos metafónicos y traslaciones funcionales en las estructuras locativas. Analecta Malacitana 19.455-468.
 200. Crespillo, Manuel (ed). 1997. Comentario lingüístico de textos . Compilación de Pilar Carrasco. Analecta Malacitana, anejo 8. Málaga: Universidad de Málaga.
 201. Crespo Hidalgo, Juan. 1996. Las autoridades del Suplemento al Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. In Alvar Ezquerra 1996a:61-98.
 202. Crispino, Gustavo; Mariela Grassi; and Juan José Prada. 1996. Una propuesta para el tratamiento del fenómeno de la polaridad en el marco de las gramáticas categoriales. In Martín Vide 1996:423-430.
 203. Cuesta Estévez, Gaspar J. 1996. Etimología popular y otros problemas lexicológicos en la toponimia de Tarifa (Cádiz). In Alonso González et al. 1996:2.1049-1058.
 204. Cuetos, Fernando; Don C. Mitchell; and Martin M. B. Corley. 1996. Parsing in different languages. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:145-189.
 205. Dainora, Audra, et al. (ed). 1995. CLS 31. Papers from the 31st Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Volume 2: The Parasession on Clitics . Chicago: Chicago Linguistic Society.
 206. Davies, Mark. 1994. Parameters, passives and parsing: motivating diachronic and synchronic variation in Spanish and Portuguese. In Beals 1994:46-60.
 207. Davies, Mark. 1997. The history of Spanish subject raising with parecer . Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 74.399-411.
 208. Delbecque, Nicole. 1996. Towards a cognitive account of the use of the prepositions por and para in Spanish. In Eugene H. Casad (ed), Cognitive Linguistics in the Redwoods. The Expansion of a New Paradigm in Linguistics , 249-318. Berlin: Mouton de Gruyter.
 209. Delgado Cobos, Inmaculada. 1997. De algunos cultismos en la obra de Quevedo. In Almeida and Dorta 1997:2.65-80.
 210. DeMello, George. 1995. Alternancia modal indicativo / subjuntivo con expresiones de posibilidad y probabilidad. Verba 22.339-361.
 211. DeMello, George. 1996a. [Pronombre "sí"] vs. [Pronombre no-reflexivo]: "Juan lo compra para sí " vs. "Juan lo compra para él mismo". Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.297-310.
 212. DeMello, George. 1996b. Indicativo por subjuntivo en cláusula regida por expresión de reacción personal. Nueva revista de filología hispánica 44.365-386.
 213. DeMello, George. 1997. Review of Antonia Moreira Rodríguez amd John Butt, "Se" de matización and the Semantics of Spanish Pronominal Verbs (London: King's College, 1996). Hispanic Review 65.445-446.
 214. Devís Márquez, P. Pablo. 1997. Relaciones sintácticas oracionales, funciones sintácticas oracionales y la teoría de los esquemas oracionales. Repercusiones en una gramática del español. Lingüística española actual 19.21-50.
 215. Díaz Díaz, Manuel. 1996. Las glosas protohispánicas. In Alonso González et al. 1996:1.653-666.
 216. Dietrick Smithbauer, Deborah. 1996. Evolución de la correlación correctiva en castellano medieval y clásico. In Alonso González et al. 1996:1.241-255.
 217. Díez Suárez, Mª Soledad. 1996. Aportación al estudio del léxico leonés. In Alonso González et al. 1996:2.1245-1251.
 218. Donet Clavijo, María Leonor. 1997. Estudio sobre los galicismos: El Diccionario de la Real Academia Española (1992). Lingüística española actual 19.63-81.
 219. Dorta, Josefa. 1996. La investigación fonético-fonológica del español de Canarias: perspectivas de análisis en la actualidad. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:49-66.
 220. Dorta, Josefa. 1997. Datos acústicos y percepción de la [] adherente de Canarias y de la pre-palatal castellana. In Almeida and Dorta 1997:1.57-71.
 221. Downing, Angela. 1997. Discourse pragmatic functions of the theme constituent in spoken European Spanish. In John H. Connolly, Roel M. Vismans, Christopher S. Butler, and Richard A. Gatward (ed), Discourse and Pragmatics in Functional Grammar , 137-161. Berlin: Mouton de Gruyter.
 222. Dworkin, Steven N. 1997a. Semantic changes and lexical loss: The case of OSp. luengo "long". La Corónica 26.53-65.
 223. Dworkin, Steven N. 1997b. Lexical studies of medieval Spanish texts: A bibliographic supplement. La Corónica 26.257-296.
 224. Dworkin, Steven N. 1997c. Review of Roger Wright, Early Ibero-Romance. Twenty-One Studies on Language and Texts from the Iberian Peninsula between the Roman Empire and the Thirteenth Century (Newark, DE: Juan de la Cuesta, 1994). Hispanic Review 65.237-239.
 225. Eberenz, Rolf. 1996a. Discurso oral e historia de la lengua: algunas cuestiones de la deixis adverbial en el español preclásico. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:405-425.
 226. Eberenz, Rolf. 1996b. ¿Qué tipo de español escribe Nebrija? El gramático como usuario y teórico de la lengua. Vox Romanica 55.143-159.
 227. Eberenz, Rolf. 1997. Review of Pekka Tarkki, El español en los campamentos de refugiados de la República Árabe Saharaui Democrática (Helsinki: Centro Iberoamericano de la Universidad de Helsinki, 1995). Revue de linguistique romane 61.240-241.
 228. Echenique Elizondo, Mª Teresa. 1995. Intrahistoria lingüística: a propósito del latín PUPILLUS y sus derivados. In Echenique et al. 1995:237-244.
 229. Echenique, Mª Teresa; Milagros Aleza; and Mª José Martínez (ed). 1995. Actas del I congreso de historia de la lengua española en América y España . Valencia: Universitat de València.
 230. Eerikäinen, Lauri Juhani. 1996. Corpus des textes ibéro-romans du Moyen-Âge. In Lorenzo 1996:737-743.
 231. Egido Fernández, Mª. Cristina. 1996. El sistema verbal en el romance medieval leonés . León: Universidad de León.
 232. Eguren, Luis. 1997. Review of Marina Fernández Lagunilla and Alberto Anula Rebollo, Sintaxis y cognición. Introducción al conocimiento, el procesamiento y los déficits sintácticos (Madrid: Síntesis, 1995). Revista española de lingüística 27.284-287.
 233. Elizondo Elizondo, Ricardo. 1996. Lexicón del noreste de México . Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores.
 234. Elvira González, Javier. 1996. Construcciones de gerundio con sujeto en la prosa histórica alfonsí. In Alonso González et al. 1996:1.257-267.
 235. Emsel, Martina. 1996. El entorno sintáctico de verbos instrumentales. In Wotjak 1996:131-141.
 236. England, John. 1996. Review of María F. Sánchez, Clasificación y análisis de préstamos del inglés en la prensa de España y México (Lewiston: Mellen University Press, 1995). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.459-460.
 237. Enguita Utrilla, José Mª. 1994. Review of Natividad Nebot Calpe, Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia. Estudio etimológico (Castellón: Diputación Provincial, 1991). Archivo de filología aragonesa 50.497-499.
 238. Enguita Utrilla, José Mª. 1995. El léxico indígena y la división del español americano en zonas dialectales. In Echenique et al. 1995:45-62.
 239. Enguita Utrilla, José Mª. 1996a. Indoamericanismos léxicos en el habla de Madrid: coincidencias y divergencias respecto a otras ciudades hispánicas. In Alonso González et al. 1996:2.1253-1266.
 240. Enguita Utrilla, José Mª. 1996b. Indoamericanismos léxicos en algunos textos relativos a la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Studia Neophilologica 68.233-243.
 241. Enguita Utrilla, José Mª, and Mª Luisa Arnal Purroy. 1995. La castellanización de Aragón a través de los textos de los siglos XV, XVI y XVII. Archivo de filología aragonesa 51.151-195.
 242. Escobar, Ana María. 1997. Contrastive and innovative uses of the present perfect and the preterite in Spanish in contact with Quechua. Hispania 80.859-870.
 243. Español-Echevarría, Manuel. 1997. Inalienable possession in copulative contexts and the DP-structure. Lingua 101.211-244.
 244. Esparza Torres, Miguel Ángel. 1995. Las ideas lingüísticas de Antonio Nebrija . Münster: Nodus Publikationen.
 245. Esparza Torres, Miguel Ángel. 1996. Trazas para una historia de la gramática española. In Casado Velarde et al. 1996:1.47-74.
 246. Espejo Muriel, María del Mar. 1996. Los nombres de color en la naturaleza . Granada: Universidad de Granada.
 247. Espinosa Elorza, Rosa Mª. 1995. Adverbios aditivos en la lengua medieval y clásica. Verba 22.585-594.
 248. Espinosa Elorza, Rosa Mª. 1996. La expresión de la disyunción en castellano medieval: coordinadores discontinuos. In Alonso González et al. 1996:1.269-279.
 249. Estellés, José Mª. 1995. Gregorio Mayans, el latín y la introducción de americanismos en la lengua española. In Echenique et al. 1995:501-505.
 250. Etxebarria, Maitena. 1996. Disponibilidad léxica en escolares del País Vasco. Revista española de lingüística 26.301-325.
 251. Etxebarria Arostegui, Maitena. 1997. El lenguaje jurídico y administrativo. Propuestas para su modernización y normalización. Revista española de lingüística 27.341-380.
 252. Faingold, Eduardo D. 1996. Review of Carmen Silva-Corvalán, Language Contact and Change: Spanish in Los Angeles (Oxford: Clarendon Press, 1996). Hispanic Linguistics 8.389-397.
 253. Fant, Lars. 1996a. Regulación conversacional en la negociación: Una comparación entre pautas mexicanas y peninsulares. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:147-183.
 254. Fant, Lars M. 1996b. Estructura informativa y teorías de la dialogicidad. Revista española de lingüística 26.247-270.
 255. Felipe Moreno, José Carlos de. 1995. Los jesuitas en el virreinato del Perú. Lenguas indígenas y español. In Hernández Alonso 1995a:219-226.
 256. Fernández Leborans, María Jesús. 1995. Las construcciones con el verbo estar : aspectos sintácticos y semánticos. Verba 22.253-284.
 257. Fernández López, Mª del Carmen. 1996. Una distinción fonética inadvertida en el sistema gráfico medieval: las formas de j larga. In Alonso González et al. 1996:1.113-123.
 258. Fernández Mosquera, Santiago. 1996. Notas sobre el uso del verbo causativo y del complemento predicativo en la poesía del Siglo de Oro. In Casado Velarde et al. 1996:1.339-347.
 259. Fernández Pérez, Milagros. 1996. Notas sobre la investigación gramatical en la lingüística española actual. In Casado Velarde et al. 1996:1.75-88.
 260. Fernández Sierra, Aurora. 1995. Toponimia documental de la Rioja burgalesa con vigencia en los siglos XIV, XV y XVI. In Hernández Alonso 1995a:241-246.
 261. Ferrer, María Cristina. 1996. Características morfosintácticas y léxicas del español hablado en Rosario. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:303-313.
 262. Firsova, N. 1995. Problemas de la especificidad nacional y cultural de la comunicación en la lengua española. In Actas de la I conferencia de hispanistas de Rusia 1995:29-35.
 263. Flores Cervantes, Marcela. 1997. Individuación de la entidad en los orígenes de leísmo, laísmo y loísmo. In Company Company 1997a:33-63.
 264. Flórez, Óscar. 1992. Las cláusulas relativas y la referencia. Thesaurus 47.265-292.
 265. Folgar, Carlos. 1996. Una nota léxica sobre dezir ( LBA , 1230c). In Casado Velarde et al. 1996:1.349-354.
 266. Fontana, Josep M. 1994. A variationist account of the development of the Spanish clitic system. In Beals 1994:87-100.
 267. Fort Cañellas, María Rosa. 1994. Antroponimia femenina en un morabedí turolense del siglo XIV. Archivo de filología aragonesa 50.197-211.
 268. Foulkes, Paul. 1997. Historical laboratory phonology - investigating /p/ > /f/ > /h/ changes. Language and Speech 40.249-276.
 269. Fradejas Rueda, José Manuel. 1995. Sobre la voz española traína . Anuario de lingüística hispánica 11.161-168.
 270. Fradejas Rueda, José Manuel. 1996. Proyecto del Atlas lingüístico del español medieval . In Alonso González et al. 1996:2.1059-1068.
 271. Fradejas Rueda, José Manuel. 1997. Fonología histórica del español . Madrid: Visor.
 272. Frago Gracia, Juan Antonio. 1995. La lengua de los castellano-leoneses emigrados a América. In Hernández Alonso 1995a:79-97.
 273. Frago Gracia, Juan Antonio. 1996a. Las hablas canarias: documentación e historia. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:231-253.
 274. Frago Gracia, Juan Antonio. 1996b. Bongo , un falso indoamericanismo rescatado para el fondo afroamericano. Revista de filología española 76.351-354.
 275. Franco, Jon, and Alazne Landa. 1995. Conditions after SPELL OUT: The case of Spanish clitic climbing. In Dainora et al. 1995:105-117.
 276. Franco Figueroa, Mariano. 1996. Trueques de grafías en el sistema de sibilantes: documentos americanos (1550-1640). Verba 23.279-305.
 277. Frankenfield, Glenn. 1997. Review of Manuel Carreiras, José E. García-Alba, and Núria Sebastián-Gallés (ed), Language Processing in Spanish (Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 1996). Language 73.892-893.
 278. Freire Llamas, Antonio. 1996. Estructuras comparativas en El Conde Lucanor . In Casado Velarde et al. 1996:1.375-386.
 279. Freitas, Carlos A. de. 1996. Vocabulario criollo oriental . Montevideo: Biblioteca de Marcha.
 280. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1996. Aproximación a la estructura del texto . Málaga: Ágora.
 281. Fuster, Miguel. 1995. La romanización del inglés y la anglización del español peninsular. In Echenique et al. 1995:245-259.
 282. Gago-Jover, Francisco. 1997. Nuevos datos sobre el origen de soy, doy, voy, estoy . La Corónica
 283. 25:2.75-90.
 284. Galán Rodríguez, Carmen. 1996. Sobre las oraciones de relativo con sentido final. Anuario de estudios filológicos 19.191-204.
 285. Galeote López, Manuel. 1996. Presencia de indigenismos en el Vocabulario mexicano-castellano (1571) de Alonso de Molina. In Alonso González et al. 1996:1.667-676.
 286. Galindo, D. Letticia. 1996. Language use and language attitudes: a study of border women. The Bilingual Review / La revista bilingüe 21.5-17.
 287. García, Coral, and Natalia Contreras. 1996. Norma y uso: campos léxicos del español. In Associazione Ispanisti Italiani 1996:11-33.
 288. García, Erica C. 1994. Una casilla vacía en el paradigma del voseo: convusco . In Lüdtke 1994a:13-38.
 289. García, Erica C. 1997. Convusco : a casualty of analogy, or of differential "(un)fitness"? Linguistics
 290. 35.57-87.
 291. García Arias, X. L. 1996a. Discusiones etimológicas asturianas. Revista de filología románica 13.327-344.
 292. García Arias, X. L. 1996b. El Diccionario etimológico de la llingua asturiana (DELLA) . Revista de filología románica 13.399.
 293. García Arias, X. L. 1996c. Corpus Toponimicum Asturiarum . Revista de filología románica 13.401.
 294. García Borrón, Juan Pablo. 1996. Recurrencias etimológicas. Los nombres de animales (y 2). Anuario de estudios filológicos 19.205-221.
 295. García Dini, Encarnación. 1996. Frases fijas y estructuras repetidas. In Associazione Ispanisti Italiani 1996:35-48.
 296. García Fernández, Luis. 1995. La interpretación temporal de los tiempos compuestos. Verba 22.363-396.
 297. García García, Miguel Ángel. 1996. El uso del escáner como ayuda en la lectura de manuscritos antiguos. In Alonso González et al. 1996:2.1645-1658.
 298. García González, Francisco. 1996. Se le(s) / lo(s) / la(s) «impersonal». In Casado Velarde et al. 1996:1.387-405.
 299. García González, Javier. 1996. Los préstamos árabes en el español: una revisión crítica. In Alonso González et al. 1996:1.677-685.
 300. García Martín, José Mª. 1995. Noticias sobre las lenguas indígenas y actitudes ante ellas en algunos cronistas de la Nueva España en el siglo XVI. In Echenique et al. 1995:71-85.
 301. García Martín, José Mª. 1996. Sobre la localización originaria del uso del objeto directo preposicional peculiar del castellano: el testimonio de los documentos notariales prealfonsíes. In Alonso González et al. 1996:1.281-291.
 302. García Martín, José María. 1997. El español en Gibraltar. Panorama general. In Cano Aguilar 1997a:141-154.
 303. García Mouton, Pilar, and Francisco Moreno Fernández. 1996. Las encuestas del Atlas lingüístico y etnográfico de Castilla - La Mancha . In Lorenzo 1996:639-648.
 304. García Negroni, María Marta. 1996. La construcción media con se . Filología 29.55-81.
 305. García Padrón, Dolores. 1997. El Ensayo de la semántica de Bréal o el comienzo de la semántica moderna. In Almeida and Dorta 1997:2.119-131.
 306. García Palacios, Joaquín. 1996. De la terminología al léxico común. El caso de revolución . In Alonso González et al. 1996:2.1267-1277.
 307. García Platero, Juan Manuel. 1996. El Inventario de la lengua castellana de José Ruiz León. In Alvar Ezquerra 1996a:159-165.
 308. García Platero, Juan Manuel. 1997. Sufijación apreciativa y prefijación intensiva en español actual. Lingüística española actual 19.51-61.
 309. García Riverón, Raquel. 1996. Aspectos de la entonación hispánica, II: Análisis acústico de muestras del español de Cuba . Cáceres: Universidad de Extremadura.
 310. García Santos, Juan Felipe. 1996. La investigación en sintaxis histórica. In Alonso González et al. 1996:1.293-300.
 311. García Santos, Juan Felipe. 1997. Consecutivas y sintaxis histórica (las consecutivas en la Fazienda de Ultra Mar ). In Almeida and Dorta 1997:1.185-196.
 312. García Turza, Claudio, and Javier García Turza. 1996. Una nueva visión de la lengua de Berceo a la luz de la documentación emilianense del siglo XIII . Logroño: Universidad de La Rioja.
 313. García Urizarna, Mª Teresa. 1996. Cuestiones gramaticales en la notificación de documentos medievales burgaleses. In Alonso González et al. 1996:1.301-308.
 314. García Valle, Adela. 1995. Notariado e implicaciones lingüísticas en la colección diplomática del rey de Navarra Teobaldo I. In Echenique et al. 1995:261-279.
 315. García-Albea, José E., and Sheila Meltzer. 1996. Processing empty categories in Spanish. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:207-240.
 316. García-Bellido, Paloma. 1997. The interface between inherent and structural prominence in Spanish. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:469-513.
 317. García-Hernández, Benjamín. 1997a. Sinonimia y diferencia de significado. Revista española de lingüística 27.1-31.
 318. García-Hernández, Benjamín. 1997b. La sinonimia. Relación onomasiológica en la antesala de la semántica. Revista española de lingüística 27.381-407.
 319. García-Miguel, José María. 1996. Régimen y caso en las primeras gramáticas del español. In Casado Velarde et al. 1996:1.109-121.
 320. García-Page, Mario. 1996. Más sobre la comparativa fraseológica en español. Lingüística española actual 18.49-77.
 321. Garrido, Joaquín. 1996. Sintagmas nominales escuetos. In Bosque 1996a:269-338.
 322. Garrido Medina, Joaquín. 1996a. Gerundio especificativo y de posterioridad en español: corrección y relaciones sintácticas. In Alonso González et al. 1996:1.309-324.
 323. Garrido Medina, Joaquín. 1996b. Actualización, sustantivación, cuantificación y contexto: El artículo español en la teoría lingüística del siglo XX. In Lorenzo 1996:291-302.
 324. Garriga Escribano, Cecilio. 1996. Notas al léxico económico del siglo XVIII. In Alonso González et al. 1996:2.1279-1288.
 325. Gather, Andreas. 1996. Review of Soledad Varela (ed), La formación de palabras (Madrid: Taurus Universitaria, 1993). Iberoromania 44.136-140.
 326. Gauger, Hans-Martin. 1996. "Escrivo como hablo". Oralidad en lo escrito. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:341-358.
 327. Geckeler, Horst. 1994. Juan Ignacio de Armas y los comienzos de la dialectología hispanoamericana global. In Lüdtke 1994a:211-226.
 328. Geisler, Hans. 1996. Synkopeabstufungen im Spanischen. Vox Romanica 55.160-187.
 329. Gemmingen, Barbara von. 1996. Recherches sur les éléments italiens dans le Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. In Tavoni 1996a:1.403-415.
 330. Gentilli, Luciana, and Giuseppe Mazzocchi. 1996. Diálogos apacibles di Lorenzo Franciosini: genesi e fortuna europea di un manuale di conversazione spagnola. In Tavoni 1996a:1.495-520.
 331. Gilboy, Elizabeth, and Josep M. Sopena. 1996. Segmentation effects in the processing of complex noun pronouns with relative clauses. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:191-206.
 332. Giménez Jurado, Julia Ángeles. 1995. El estilo de los fueros medievales. Verba 22.501-523.
 333. Gimeno Menéndez, Francisco. 1995. Sociolingüística del español en los siglos X al XII. In Echenique et al. 1995:281-291.
 334. Gimeno Menéndez, F. 1997. Historia de la dialectología social y sociolingüística españolas. In Almeida and Dorta 1997:2.297-308.
 335. Giralt Latorre, Javier. 1994a. Toponimia de San Esteban de Litera (Huesca). Archivo de filología aragonesa 50.281-321.
 336. Giralt Latorre, Javier. 1994b. Review of Antonio Briz Gómez, El habla de la comarca de Requena-Utiel (Valencia: Generalitat Valenciana, 1991). Archivo de filología aragonesa 50.463-466.
 337. Giralt Latorre, Javier. 1996. Creencias y actitudes sociolingüísticas en Azanuy (La Litera, Huesca). In Alonso González et al. 1996:2.1069-1080.
 338. Girón Alconchel, José Luis. 1996a. Gramática histórica en las gramáticas del Siglo de Oro. In Alonso González et al. 1996:1.687-697.
 339. Girón Alconchel, José Luis. 1996b. Las gramáticas del español y el español de las gramáticas en el Siglo de Oro. Boletín de la Real Academia Española 76.285-308.
 340. Girón Alconchel, José Luis. 1997. La doctrina y el uso de los futuros en las gramáticas renacentistas. Historiographia Linguistica 24.15-28.
 341. Girona Fibla, Nuria. 1995. El gaucho: historia de palabras, historia de textos. In Echenique et al.
 342. 1995:87-92.
 343. Glegen, Martin-Dietrich. 1997. Der Beitrag der Kanarischen Ostinseln zur hispano-amerikanischen Sprachentwicklung ­ Variationen zu Jacques Monods «Le hasard et la nécessité». Zeitschrift für romanische Philologie 113.418-465.
 344. Godenzzi, Juan Carlos. 1996. Contacto y causación múltiple: a propósito de las formas del pretérito en el español de Puno. Lexis 20.317-331.
 345. Gómez, Aura. 1997. Estar mosca / estar pilas : Dos expresiones venezolanas. In Almeida and Dorta 1997:2.133-143.
 346. Gómez Asencio, José Jesús. 1995. La Gramática de la lengua castellana de Nebrija desde la óptica de la coherencia. In Echenique et al. 1995:293-304.
 347. Gómez Capuz, Juan. 1995. El efecto del anglicismo en el español hablado y coloquial de España y de Hispanoamérica: análisis contrastivo. In Echenique et al. 1995:507-511.
 348. Gómez Capuz, Juan. 1996. Tendencias en el estudio de las diversas etapas de la influencia angloamericana en español moderno (con especial atención al nivel léxico). In Alonso González et al. 1996:2.1289-1307.
 349. Gómez Casañ, Rosa. 1995. El plural en algunos topónimos valencianos. In Echenique et al. 1995:305-314.
 350. Gómez de Enterría, Josefa. 1996. La reformulación en los textos científicos del siglo XVIII. Los textos económicos. In Alonso González et al. 1996:1.699-711.
 351. Gómez Mango de Carriquiry, Lídice. 1995. Encuentro de lenguas en el «Nuevo Mundo» . Córdoba: Cajasur.
 352. Gómez Ortín, Francisco. 1996. El murcianismo parella : sincronía y diacronía. In Alonso González et al. 1996:2.1309-1314.
 353. Gonzales, Nora. 1996. Relational grammar laws, the theory of parameters and the acquisition of Spanish. In Clifford S. Burgess; Katarzyna Dziwirek; and Donna Gerdts (ed), Grammatical Relations. Theoretical Approaches to Empirical Questions , 97-116. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 354. González Fernández, María Jesús. 1997. Sobre la motivación semántica de las expresiones pleonásticas de movimiento: subir arriba, bajar abajo, entrar adentro y salir afuera . In Company Company 1997a:123-141.
 355. González Ferrero, Juan Carlos. 1997. Estudios dialectales sobre la provincia de Zamora. Revista de dialectología y tradiciones populares 52.55-133.
 356. González García, Luis. 1995. Frases nominales y preposicionales, ¿construcciones endocéntricas o exocéntricas? Verba 22.543-557.
 357. González García, Luis. 1996. Clases de determinantes y relaciones paradigmáticas. In Casado Velarde et al. 1996:1.407-415.
 358. González Monllor, Rosa Mª, and Magnolia Troya Déniz. 1997. Tratamiento de los nuevos anglicismos en el diccionario académico. In Almeida and Dorta 1997:2.145-154.
 359. González Ollé, Fernando. 1995. Revisión de los verbos con alternancia morfonológica e/je y nueva perspectiva desde la evolución de pretender, plegar y pensar . In Echenique et al. 1995:315-335.
 360. González Ollé, F. 1996. Participio pasado con complemento directo. In Alonso González et al. 1996:1.325-347.
 361. González Ollé, F. 1997. Actitudes y actuaciones de Carlos V respecto a la lengua española. In Almeida and Dorta 1997:2.309-332.
 362. Gordón Peral, Mª Dolores. 1996. Historia léxica de masiega "planta", "festejo para celebrar la conclusión de una faena". In Alonso González et al. 1996:2.1315-1325.
 363. Gordón Peral, María Dolores, and Stefan Ruhstaller. 1996. El diálogo en el discurso publicitario audiovisual. Iberoromania 44.17-38.
 364. Granda, Germán de. 1994. El proceso de koineización en el período inicial de desarrollo del español de América. In Lüdtke 1994a:87-108.
 365. Granda, Germán de. 1995. El influjo de las lenguas indoamericanas sobre el español. In Hernández Alonso 1995a:99-117.
 366. Granda, Germán de. 1996. Origen y mantenimiento de un rasgo sintáctico (o dos) del español andino. La omisión de clíticos preverbales. Lexis 20.275-298.
 367. Granda Gutiérrez, Germán de. 1997. Un fenómeno de convergencia lingüística por contacto en el quechua de Santiago del Estero. El desarrollo del futuro verbal perifrástico. Estudios filológicos 32.35-42.
 368. Guariglia, Osvaldo. 1996. Ensayo de una clasificación de los actos de habla en español. Filología
 369. 29.83-93.
 370. Guerrero Ramos, Gloria. 1996. Nebrija, primer lexicógrafo español. In Alvar Ezquerra 1996a:9-26.
 371. Guitart, Jorge. 1997. Variability, multilectalism, and the organization of phonology in Caribbean Spanish dialects. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:515-536.
 372. Guitarte, Guillermo. 1995. La unidad del idioma. Historia de un problema. In Hernández Alonso
 373. 1995a:51-64.
 374. Guitarte, Guillermo L. 1997. El argentinismo gallego "español". Historia americana de un insulto español. Boletín de la Academia Argentina de Letras 61.211-248.
 375. Gulsoy, Joseph. 1997. Castellano viejo , portugués velho , catalán vell : el tratamiento de + C'L / T'L, e historia de VTUS, -TRIS. La Corónica 26.67-86.
 376. Gutiérrez, Manuel J. 1997. Discurso irreal de pasado en el español de Houston: la disputa continúa. Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 74.257-269.
 377. Gutiérrez Araus, Mª Luz. 1996. Relevancia del discurso en el uso del imperfecto. Revista española de lingüística 26.327-336.
 378. Gutiérrez Cuadrado, J., and J. A. Pascual. 1996. El trabajo lingüístico de Jolis y la lexicografía novohispana del siglo XVIII. Lexis 20.333-371.
 379. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1996. ¿Hablamos del suplemento? In Casado Velarde et al. 1996:1.433-451.
 380. Gutiérrez Rodilla, Bertha M. 1996. El léxico de la medicina en el diccionario de Esteban de Terreros y Pando. In Alonso González et al. 1996:2.1327-1342.
 381. Gutiérrez Sanz, Rubén. 1995. Review of Aurora Martínez Ezquerro, El léxico de la flora en Alfaro (La Rioja) (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1994). Archivo de filología aragonesa 51.470-471.
 382. Haensch, Günther. 1997. Los diccionarios del español en el umbral del siglo XXI. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 383. Hallebeek, Jos. 1996. Valores de se en la oración. In Martín Vide 1996:455-462.
 384. Hamel, Rainer Enrique. 1997. Language conflict amd language shift: a sociolinguistic framework for linguistic human rights. International Journal of the Sociology of Language 127.105-134.
 385. Harris, James W. 1993. Integrity of prosodic constituents and the domain of syllabification rules in Spanish and Catalan. In Kenneth Hale and Samuel Jay Keyser (ed), The View from Building 20. Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger , 177-193. Cambridge MA: MIT Press.
 386. Harris, James. 1997. There is no imperative paradigm in Spanish. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:537-557.
 387. Harris-Northall, Ray. 1996. Printed books and linguistic standardization in Spain: The 1503 Gran Conquista de Ultramar . Romance Philology 50.123-146.
 388. Harris-Northall, Ray. 1997. Review of María Teresa Herrera et al., Diccionario español de textos médicos antiguos (Madrid: Arco, 1996). Romance Philology 50.377-380.
 389. Haßler, Gerda. 1996. El valor citativo de las formas verbales. In Wotjak 1996:81-92.
 390. Hauke, Dietrich, and Max Pfister. 1996. Review of Pekka Tarkki, El español en los campamentos de refugiados de la República Árabe Saharaui Democrática (Helsinki: Centro Iberoamericano de la Universidad de Helsinki, 1995). Zeitschrift für romanische Philologie 112.815-817.
 391. Haverkate, Henk. 1995. Spanish mood and the expression of cognitive and evaluative meaning. Verba 22.11-29.
 392. Haverkate, Henk. 1996. Modal patterns of direct and indirect discourse in Peninsular Spanish: An analysis within the framework of speech act typology. In Theo A. J. M. Janssen, and Wim van der Wurff (ed), Reported Speech. Forms and Functions of the Verb , 97-119. Amsterdam: John Benjamins.
 393. Haverkort, Marco. 1995. Romance and Germanic clitics: A comparison of their syntactic behavior. In Thomas F. Shannon, and Johan P. Snapper (ed), The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1993: Dutch Linguistics in a Changing Europe , 131-150. Lanham MD: University Press of America.
 394. Havu, Jukka. 1996. Acerca del uso de los tiempos verbales en las proposiciones subordinadas de tiempo. Neuphilologische Mitteilungen 97.365-378.
 395. Helmich, Werner. 1996. Review of Klaus Bochmann, Regional- und Nationalitätensprachen in Frankreich, Italien und Spanien (Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1989). Zeitschrift für romanische Philologie 112.614-619.
 396. Henríquez Salido, Maria do Carmo. 1996. Nota sobre os pejorativos em espanhol e em português. In Casado Velarde et al. 1996:2.911-929.
 397. Hernández, Arturo E; Elizabeth A. Bates; and Luis X. Avila. 1996. Processing across the language boundary: A cross-modal priming study of Spanish-English bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 22.846-864.
 398. Hernández, Esther. 1996a. Vocabulario en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina. Estudio de los indigenismos léxicos y registro de las voces españolas internas . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 399. Hernández, Esther. 1996b. Review of Juan A. Frago Gracia, Andaluz y español de América: Historia de un parentesco lingüístico (Sevilla: Junta de Andalucía, 1994). Revista de filología española 76.367-369.
 400. Hernández, Humberto. 1997. Del diccionario a la enciclopedia: los diccionarios enciclopédicos. In Almeida and Dorta 1997:2.155-164.
 401. Hernández Alonso, César (ed). 1995a. La lengua española y su expansión en la época del Tratado de Tordesillas . Valladolid: Junta de Castilla y León, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas.
 402. Hernández Alonso, César. 1995b. Aproximación al lenguaje popular y vulgar a finales del s. XV y principios del XVI. In Hernández Alonso 1995a:21-38.
 403. Hernández Alonso, César. 1996. Procedimientos y mecanismos del metalenguaje en español. Lexis 20.373-392.
 404. Hernández Sacristán, Carlos. 1995a. Deíxis social y cortesía en textos científicos: un estudio contrastivo. Verba 22.477-500.
 405. Hernández Sacristán, Carlos. 1995b. Apuntes al concepto de causación múltiple en Y. Malkiel. In Echenique et al. 1995:337-343.
 406. Hernández Sacristán, Carlos. 1996. Review of Nelson Cartagena and Christian Schmitt (ed), Miscellanea Antverpiensia (Tübingen: Niemeyer, 1992). Vox Romanica 55.377-380.
 407. Herrera Burstein, Marcos. 1997. Los conceptos de emociones y sus relaciones semánticas. Lexis 21.107-129.
 408. Herrera Caso, Consuelo. 1997. Acerca de la preposición en el objeto directo y otras cuestiones. In Almeida and Dorta 1997:1.197-207.
 409. Herrera del Castillo, Mª Teresa. 1996. Review of Marcial Morera, Español y portugués en Canarias, problemas interlingüísticos (Cabildo Insular de Fuerteventura, 1994). Revista española de lingüística 26.468-470.
 410. Herrera del Castillo, Mª Teresa. 1997. Review of Ana M. Serradilla Castaño, Diccionario sintáctico del español medieval (Madrid: Gredos, 1996). Revista española de lingüística 27.522-525.
 411. Herrera Santana, Juana. 1997. Estudio acústico de /p t k/ y /b d y g/ en Gran Canaria. In Almeida and Dorta 1997:1.73-86.
 412. Herrero, Gemma. 1995. Las construcciones eco: exclamativas-eco en español. In Cortés Rodríguez 1995:123-145.
 413. Herrero Ingelmo, José Luis. 1996. El habla de Santibáñez de la Sierra (Salamanca): Notas léxicas. Anuario de estudios filológicos 19.289-302.
 414. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1996. Formación de palabras en el Diálogo de vita beata de Juan de Lucena. In Alonso González et al. 1996:1.349-355.
 415. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1997. Review of Antonio de Nebrija, Introducciones latinas contrapuesto el romance al latín , ed. by Miguel Ángel Esparza and Vicente Calvo (Münster: Nodus, 1996). Revista española de lingüística 27.514-516.
 416. Hidalgo, Margarita. 1997. Review of Carmen Silva-Corvalán (ed), Spanish in Four Continents: Studies in Language Contact and Bilingualism (Washington DC: Georgetown University Press, 1995). Language in Society 26.453-456.
 417. Hidalgo Navarro, Antonio. 1995. Tradición y novedad en el español hablado actual: la hiperutilización del reflexivo se en español americano. In Echenique et al. 1995:93-99.
 418. Hinojo Andrés, Gregorio. 1996. El latín en las inscripciones de Hispania. In Alonso González et al. 1996:1.713-724.
 419. Horch, Ingrid. 1997. Review of Stefan Ruhstaller, Materiales para la lexicología histórica. Estudio y repertorio de las formas léxicas toponímicas contenidas en el "Libro de la montería" de Alfonso XI (Tübingen: Niemeyer, 1995). Revue de linguistique romane 61.250-252.
 420. Hornberger, Nancy H. 1997. Literacy, language maintenance, and linguistic human rights: three telling cases. International Journal of the Sociology of Language 127.87-103.
 421. Hoyos Hoyos, Carmen. 1995. El castellano, lengua de cultura: notas sobre el lenguaje filosófico del s. XV. In Hernández Alonso 1995a:247-253.
 422. Hutchinson, Steven. 1997. Review of Carmen Pensado (ed), El complemento directo preposicional (Madrid: Visor, 1995). Hispanic Review 65.329-330.
 423. Idáñez de Aguilar, A. Faustino. 1996. El transporte fluvial de la madera en las sierras de Segura: la conducción, organización, técnicas y léxico. In Alonso González et al. 1996:2.1343-1356.
 424. Iglesias Ponce de León, M., and J. Lago. 1997. Contribution au lexique de l'exploitation et de l'élaboration de l'ardoise en Espagne. Revue de linguistique romane 61.459-485.
 425. Igoa, José Manuel. 1996. The relationship between conceptualization and formulation processes in sentence production: some evidence from Spanish. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:305-351.
 426. Igualada Belchí, Dolores Anunciación. 1996. El estudio de la conversación. Un precedente español del siglo XVIII. In Alonso González et al. 1996:1.725-735.
 427. Inhoffen, Nicola. 1996. El papel de los gestos en la ordenación y estructuración de la lengua hablada española. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:45-68.
 428. Iribarren-Argaiz, Mary Carmen. 1998. Influencia del vascuence en los cambios fonológicos del castellano. Romance Quarterly 45.3-34.
 429. Isasi Martínez, Carmen. 1997. Aspectos gráficos de la documentación vizcaína tardomedieval. Revista española de lingüística 27.161-171.
 430. Ishikawa, Masataka. 1996. Una hipótesis sobre el genitivo en castellano: un bosquejo preliminar. In Alonso González et al. 1996:1.357-370.
 431. Ishikawa, Masataka. 1997. Feature checking, chain linking, and the distribution of noun phrases in Spanish. Hispania 80.556-568.
 432. Iturrioz Leza, José Luis. 1996. Los artículos y la operación de determinación. In Bosque 1996a:339-389.
 433. Izquierdo Guzmán, Mª Laura. 1997a. Algunas consideraciones sobre las denominaciones del subsistema de los días de la semana. In Almeida and Dorta 1997:2.165-173.
 434. Izquierdo Guzmán, Laura. 1997b. Review of Maximiano Trapero, Para una teoría lingüística de la toponimia (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995). Revista española de lingüística 27.290-293.
 435. Jacob, Daniel. 1997. Von der Subjekt -Relevanz zur Gegenwartsrelevanz: Gebrauch und Entwicklung der Perfektperiphrase aver + Partizip Perfekt Passiv im Altspanischen. Romanistisches Jahrbuch 46.251-286.
 436. Jamieson, Martín. 1996. Un tesoro geolectal para la lengua española. Boletín de la Academia Argentina de Letras 60.71-80.
 437. Janda, Richard D. 1995. From agreement affix to subject "clitic" and bound root: -mos > -nos vs. ()nos() and nos-otros in New Mexican and other regional Spanish dialects. In Dainora et al. 1995:118-139.
 438. Jensen, Frede. 1997. On syntactic phonetics in Romance. Romania 115.541-547.
 439. Jiménez, María-Luisa. 1995. XP-preposing in Spanish. In Aranovich et al. 1995:253-269.
 440. Jiménez Juliá, Tomás. 1996. Eje temático y tema en español. In Casado Velarde et al. 1996:1.453-492.
 441. Jiménez Ríos, Enrique. 1996. El diccionario de Terreros y las primeras ediciones del Diccionario de la Academia. In Alonso González et al. 1996:2.1357-1369.
 442. Jiménez Ruiz, Juan Luis. 1996. Propuesta de caracterización semántica de la lengua española: entre la teoría y la empiricidad. Analecta Malacitana 19.441-454.
 443. Johnson, Sally, and Ulrike Hanna Meinhof (ed). 1997. Language and Masculinity . Oxford: Blackwell.
 444. Jorques Jiménez, Daniel. 1995. Recreación conceptual en español americano: cambio de aplicación y modificación. In Echenique et al. 1995:101-130.
 445. Kailuweit, Rolf. 1996. El castellano de Barcelona en torno a 1800. La formación de un dialecto terciario. In Alonso González et al. 1996:1.737-746.
 446. Kaye, Alan S. 1996. Review of Ana Roca and John M. Lipski (ed), Spanish in the United States: Linguistic Contact and Diversity (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Multilingua 15.447-448.
 447. Kirschner, Carl. 1996. Language attrition and the Spanish-English bilingual: a case of syntactic reduction. The Bilingual Review / La revista bilingüe 21.123-130.
 448. Kítova-Vasíleva, María. 1996. Algunos aspectos de la modalidad verbal en español. In Alonso González et al. 1996:1.371-385.
 449. Kleiber, Georges. 1997. Review of Anne-Marie Spanoghe, La syntaxe de l'appartenance inaliénable en français, en espagnol et en portugais (Frankfurt am Main: Lang, 1995). Zeitschrift für romanische Philologie 113.121-125.
 450. Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. 1992. Kategoria przypadka rzeczownika hiszpaskiego w polskiej analizie kontrastywnej . Krakow: Polska Akademia Nauk.
 451. Kontzi, Reinhold. 1997a. Review of Reinhard Kiesler, Kleines vergleichendes Wörterbuch der Arabismen im Iberoromanischen und Italienischen (Tübingen: Francke, 1994). Romanische Forschungen 109.95-101.
 452. Kontzi, Reinhold. 1997b. Review of Á. Galmés de Fuentes, M. Sánchez Álvarez, A. Vespertino Rodríguez, and J. C. Villaverde Amieva, Glosario de voces aljamiado-moriscas (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1994). Romanische Forschungen 109.520-526.
 453. Kotschi, Thomas. 1996. Procedimientos de producción y estructura informacional en el lenguaje hablado. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:185-206.
 454. Kotschi, Thomas; Wulf Oesterreicher; and Klaus Zimmermann (ed). 1996. El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica . Frankfurt am Main: Vervuert.
 455. Kröll, Heinz. 1997. Review of Jens Lüdtke and Matthias Perl (ed), Lengua y cultura en el Caribe hispánico (Tübingen: Niemeyer, 1994). Iberoromania 46.134-136.
 456. Krüger, Elke. 1996. Los actos comunicativos de "aceptación" y formas de su realización en español. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:207-221.
 457. Laca, Brenda. 1996. Acerca de la semántica de los "plurales escuetos" del español. In Bosque 1996a:241-268.
 458. Laguna Campos, José. 1994. Review of Javier Terrado Pablo, La lengua de Teruel a fines de la Edad Media (Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1991). Archivo de filología aragonesa 50.466-468.
 459. Lamíquiz, Vidal. 1996. Texto oral y texto coloquial. In Casado Velarde et al. 1996:1.123-129.
 460. Lantes Vitureira, Xesús. 1996. Sintaxe do verbo parecer : contraste e similitudes co portugués e español. In Casado Velarde et al. 1996:2.931-945.
 461. Lapesa, Rafael. 1996. El español moderno y contemporáneo: estudios lingüísticos . Barcelona: Crítica.
 462. Lapesa, Rafael. 1997. Orígenes y expansión del español atlántico. In Cano Aguilar 1997a:13-27.
 463. Lara, Luis Fernando. 1996a. La cultura oral mexicana: Una aproximación lexicológica. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:463-473.
 464. Lara, Luis Fernando. 1996b. Por una redefinición de la lexicografía hispánica. Nueva revista de filología hispánica 44.345-364.
 465. Lara Ramos, Luis Fernando (ed). 1996. Diccionario del español usual en México . México: El Colegio de México.
 466. Lastra, Yolanda. 1992. Panorama de estudios recientes de sociolingüística en México. Thesaurus 47.1-32.
 467. Le Men Loyer, Janick. 1996. La voz abregancias / pregancias . In Alonso González et al. 1996:2.1371-1380.
 468. Lebsanft, Franz. 1997a. Spanische Sprachkultur: Studien zur Bewertung und Pflege des öffentlichen Sprachgebrauchs im heutigen Spanien . Tübingen: Niemeyer.
 469. Lebsanft, Franz. 1997b. Review of Günter Holtus, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt (ed), Lexikon der Romanistischen Linguistik. VI, 1: Aragonesisch / Navarresisch, Spanisch, Asturianisch / Leonesisch (Tübingen: Niemeyer, 1992). Romanistisches Jahrbuch 46.391-395.
 470. Lema, José. 1997. Reparación silábica y generalización de "e" en castellano. In Company Company 1997a:169-196.
 471. Lengert, Joachim. 1996. Review of Ray Harris-Northall and Thomas D. Cravens (ed), Linguistic Studies in Medieval Spanish (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1991). Zeitschrift für romanische Philologie 112.698-700.
 472. Leonetti, Manuel. 1996. Review of V. Demonte (ed), Gramática del español (México: El Colegio de México, 1994). Verba 23.425-445.
 473. Lépinette, Brigitte. 1996. La lexicographie monolingue espagnole du XVIIe et du XVIIIe siècle: les apports de la lexicographie française. In Lorenzo 1996:91-116.
 474. Lépinette, Brigitte, and Juan Carlos de Miguel. 1995. Las Osservationi della lingua castigliana de Giovanni Miranda (1566) y la Grammaire espagnolle expliquée en François de César Oudin (1597): apuntes fraseológicos contrastivos. In Echenique et al. 1995:345-357.
 475. Líbano Zumalacárregui, Ángeles. 1996. Notas sobre la antroponimia en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (siglos X al XIII). In Alonso González et al. 1996:2.1081-1091.
 476. Lidz, Jeffrey. 1995. On the non-existence of reflexive clitics. In Dainora et al. 1995:181-197.
 477. Lipski, John M. 1996a. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo: aproximaciones teóricas (Tübingen: Niemeyer, 1996). Hispanic Linguistics 8.381-383.
 478. Lipski, John M. 1996b. Review of Cefas van Rossem and Hein van de Voort, Die creol taal: 250 Years of Negerhollands Texts (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996). Hispanic Linguistics 8.384-388.
 479. Lipski, John. 1997a. Spanish word stress: the interaction of moras and minimality. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:559-593.
 480. Lipski, John M. 1997b. Review of Héctor Campos and Paula Kempchinsky (ed), Evolution and Revolution in Linguistic Theory (Washington: Georgetown University Press, 1995). Language 73.874-877.
 481. Lliteras, Margarita. 1995. El Tratado de las partículas de G. Garcés (1791) y su presencia en A. Bello. In Echenique et al. 1995:371-381.
 482. Lliteras, Margarita. 1996a. De la Etimología a la Analogía en la historia gramatical española. In Casado Velarde et al. 1996:1.131-141.
 483. Lliteras, Margarita. 1996b. La recepción del enciclopedismo en la Gramática de V. Salvá. El tratamiento del artículo. In Lorenzo 1996:169-184.
 484. Lliteras, Margarita. 1997. Sobre la formación del corpus de autoridades en la gramática española. Historiographia Linguistica 24.57-72.
 485. Lliteras, Margarita, and Emilio Ridruejo. 1996. La gramática racional en las obras de Correas y de Buonmattei. In Tavoni 1996a:1.365-380.
 486. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. 1997. Otras denominaciones del guijarro y del canto rodado en las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila. In Almeida and Dorta 1997:2.175-184.
 487. Lloret, María-Rosa. 1997. Consonant dissimilation in the Iberian languages. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:127-150.
 488. Lloyd, Paul M. 1996. Contribución al estudio de la estructura silábica del español antiguo. In Alonso González et al. 1996:1.125-132.
 489. Lodares Marrodán, Juan R. 1996. La práctica etimológica alfonsí. In Alonso González et al. 1996:1.747-756.
 490. Lois, Ximena. 1996. Los grupos nominales sin determinante y el paralelismo entre la oración y la frase nominal. In Bosque 1996a:201-238.
 491. Lope Blanch, Juan M. (ed). 1995. El habla popular de la República Mexicana. Materiales para su estudio . México: UNAM / El Colegio de México.
 492. Lope Blanch, Juan M. 1996a. Estructura sintáctica de la cláusula en Nebrija. In Alonso González et al. 1996:1.757-764.
 493. Lope Blanch, Juan M. 1996b. Nexos temporales en las Cartas de Hernán Cortés. Lexis 20.405-420.
 494. Lope Blanch, Juan M. 1996c. Review of Hans-Josef Niederehe, Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (Amsterdam: Benjamins, 1995). Nueva revista de filología hispánica 44.567-569.
 495. Lope Blanch, Juan M. 1997a. Un andalucismo más en el español americano. In Almeida and Dorta 1997:1.209-212.
 496. Lope Blanch, Juan M. 1997b. Sobre la antigüedad del desde que de anterioridad. In Company Company 1997a:85-97.
 497. Lope Blanch, Juan M. 1997c. Las Osservationi de Giovanni Miranda. Historiographia Linguistica
 498. 24.29-40.
 499. López Bobo, Mª Jesús. 1995. El castellano como «cuña lingüística». Replanteamiento de la tesis pidaliana a partir de un estudio diacrónico del verbo aragonés. Archivo de filología aragonesa 51.31-74.
 500. López Bobo, Mª Jesús. 1996. Aproximación al desarrollo del radical vocálico de los perfectos /UI/ a través del análisis de STETUI y *ANDEDUI. In Alonso González et al. 1996:1.387-402.
 501. López García, Ángel. 1994. Gramática del español, I: La oración compuesta . Madrid: Arco.
 502. López García, Ángel. 1995. La evolución de los casos latinos. In Echenique et al. 1995:359-369.
 503. López García, Ángel. 1996. Gramática del español, II: La oración simple . Madrid: Arco.
 504. López García, Ángel. 1997. Adverbia volant undique. In Almeida and Dorta 1997:1.213-222.
 505. López Gutiérrez, Luciano, and Araceli Godino López. 1997. Algunos dialectalismos espigados en la obra de Delibes. Revista de dialectología y tradiciones populares 52.261-268.
 506. López Morales, Humberto. 1995. Situación lingüística de las Antillas en el siglo XVI. In Hernández Alonso 1995a:119-124.
 507. López Morales, Humberto. 1996. Marginación socio-lingüística en Hispanoamérica. Lexis 20.421-426.
 508. López Palma, Elena. 1995. Aspects of the syntax of the question phrase in Spanish. In Per Baerentzen (ed), Aspekte der Sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloquiums , 131-134. Tübingen: Niemeyer.
 509. López Quero, Salvador, and Antonio López Quero. 1996. Descripción gramatical del español: didáctica del análisis sintáctico . Granada: Port-Royal.
 510. Lorenzo, Emilio. 1996. Anglicismos hispánicos . Madrid: Gredos.
 511. Lorenzo, Guillermo. 1996. Por qué sólo existe una base universal. Verba 23.377-388.
 512. Lorenzo, Ramón. 1995. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval , fasc. 6-10 (Heidelberg: Carl Winter, 1991-94). Verba 22.604-607.
 513. Lorenzo, Ramón (ed). 1996. Actas do XIX congreso internacional de lingüística e filoloxía románicas, Vol. VIII. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.
 514. Lorenzo González, Guillermo. 1995. La sintaxis de los clíticos del asturiano en el contexto de las lenguas romances. Desarrollo y evaluación de algunas hipótesis. Verba 22.191-227.
 515. Lorenzo González, Guillermo. 1995-96. El estudio del lenguaje como ciencia natural. Cuadernos de investigación filológica 21-22.69-88.
 516. Lüdtke, Helmut. 1996. Rectificaciones acerca de la posición histórica del español en el marco románico. In Martínez González 1996a:49-67.
 517. Lüdtke, Jens (ed). 1994a. El español de América en el siglo XVI . Frankfurt am Main: Vervuert.
 518. Lüdtke, Jens. 1994b. Diferenciación y nivelación del español en la expansión a Canarias y al Caribe en el período de orígenes. In Lüdtke 1994a:39-56.
 519. Lüdtke, Jens. 1994c. Estudio lingüístico de la Información de los Jerónimos (1517). In Lüdtke
 520. 1994a:73-85.
 521. Lüdtke, Jens. 1996a. La edición de fuentes para la historia del español colonial. Lexis 20.427-445.
 522. Lüdtke, Jens. 1996b. Review of Claudia Parodi, Orígenes del español americano. Vol. I: Reconstrucción de la pronunciación (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.451-452.
 523. Lüdtke, Jens. 1997. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas. Cambios, contactos y contextos (Madrid: Gredos, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 113.339-349.
 524. Luján Martínez, Eugenio Ramón. 1994. El uso de los numerales como cuantificadores indefinidos. Lingüística 6.159-166.
 525. Luna, Carmen de. 1996. Cualidades gramaticales y funcionales de las interjecciones españolas. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:95-115.
 526. Lupu, Coman. 1994. Divergences entre l'espagnol et le roumain dans le groupe verbal. In Lupu and Price 1994:95-99.
 527. Lupu, Coman, and Glanville Price (ed). 1994. Hommages offerts à Maria Manoliu-Manea . Bucurest: Pluralia / Logos.
 528. Luquet, Gilles. 1996. Un caso de motivación del signo lingüístico: la oposición regular/irregular en la historia de los pretéritos indefinidos. In Alonso González et al. 1996:1.403-410.
 529. Macías, Reynaldo F. 1997. Bilingual workers and language use rules in the workplace: a case study of a nondiscriminatory language policy. International Journal of the Sociology of Language
 530. 127.53-70.
 531. Maiden, Martin. 1996. The Romance gerund and "system-dependent naturalness" in morphology. Transactions of the Philological Society 94.167-201.
 532. Malkiel, Yakov. 1992-95. Vocalic gamuts and the history of the Romance weak preterite tense. Revista portuguesa de filologia 20.1-8.
 533. Mallén, Enrique. 1996. Licensing null subjects in Germanic and Romance. Acta Linguistica Hafniensia 28.65-101.
 534. Mancho Duque, Mª Jesús. 1996. Sobre las grafías representantes de LY, K'L y G'L en los Documentos lingüísticos de Menéndez Pidal. In Alonso González et al. 1996:1.133-145.
 535. Maquieira, Marina. 1996. O caso do nome nas gramáticas castelás do século XVI. In Lorenzo 1996:63-80.
 536. Maquieira, Marina. 1997. La Nueva gramática de la lengua castellana de Martínez de Noboa: La coherencia interna de una doctrina. Historiographia Linguistica 24.115-138.
 537. Mar-Molinero, Clare. 1995. The politics of language: Spain's minority languages. In Helen Graham and Jo Labanyi (ed), Spanish Cultural Studies: An Introduction , 336-342. New York: Oxford University Press.
 538. Mar-Molinero, Clare. 1997. The Spanish-Speaking World: A Practical Introduction to Sociolinguistic Issues . London: Routledge.
 539. Marcos Álvarez, Francisco de B. 1996. «Lágrimas de Moisén», un fitónimo en el Libro de Buen Amor : sus valores e implicaciones textuales y su probable origen. In Alonso González et al. 1996:2.1381-1425.
 540. Marcos Marín, Francisco. 1996a. "Hablo sin faltas de ortografía": Las peculiaridades lingüísticas hispanoamericanas. Insula 599.14-15.
 541. Marcos Marín, Francisco. 1996b. Prehistoria y protohistoria de las lenguas: metodología. In Alonso González et al. 1996:1.765-784.
 542. Marcos Marín, Francisco A. 1997. Etimologías engañosas y sus consecuencias: los numerales y el Libro de Alexandre . La Corónica 26.87-103.
 543. Marín Ágreda, Pedro. 1994. Review of José Mª Enguita (ed), II Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Siglos de Oro) (Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1993). Archivo de filología aragonesa 50.489-497.
 544. Marín Suárez, Mª de los Ángeles. 1996. Comportamiento de DES- y ES- en el habla del Valle de la Valcueva. Estudios humanísticos: filología 18.173-184.
 545. Martí Sánchez, Manuel. 1996. Entre la sintaxis, la pragmática y el discurso. Verba 23.337-373.
 546. Martín Criado, Arturo. 1996. También y otrosí , adverbios focalizadores en el castellano de los documentos medievales. In Alonso González et al. 1996:1.411-419.
 547. Martín Vide, Carlos (ed). 1996. Lenguajes naturales y lenguajes formales, XII . Barcelona: PPU.
 548. Martín Zorraquino, María Antonia. 1997a. Formación de palabras y lenguaje técnico. Revista española de lingüística 27.317-339.
 549. Martín Zorraquino, María Antonia. 1997b. Review of Humberto López Morales, Sociolingüística (Madrid: Gredos, 1989). Romanistisches Jahrbuch 46.146-150.
 550. Martinell Gifre, Emma. 1994. Formación de una conciencia lingüística en América. In Lüdtke 1994a:121-141.
 551. Martinell Gifre, Emma. 1997a. Valor lexicográfico de las cartas, crónicas y relaciones de Indias. In Almeida and Dorta 1997:2.185-196.
 552. Martinell Gifre, Emma. 1997b. Review of Félix Rodríguez González, Spanish Loanwords in the English Language. A Tendency towards Hegemony Reversal (Berlin: de Gruyter, 1996). Revista española de lingüística 27.525-528.
 553. Martínez, José A. 1997a. Aspectos funcionales en la obra de Lenz. In Almeida and Dorta 1997:1.231-250.
 554. Martínez, José A. 1997b. El funcionalismo de Rodolfo Lenz: Una tradición de América a España. Historiographia Linguistica 24.307-330.
 555. Martínez Alcalde, María José. 1996. Un manuscrito inédito del siglo XVIII sobre gramática española. In Lorenzo 1996:117-131.
 556. Martínez Alcalde, María José. 1997. Gramáticas y ortografías españolas preacadémicas en el siglo XVIII. Historiographia Linguistica 24.73-93.
 557. Martínez Alcalde, Mª José, and Mercedes Quilis Merín. 1995. El español de América en los tratados gramaticales e históricos sobre la lengua española. In Echenique et al. 1995:513-524.
 558. Martínez Álvarez, Josefina. 1996a. El suplemento: repaso y revisión. In Casado Velarde et al. 1996:1.493-508.
 559. Martínez Álvarez, Josefina. 1996b. Notas sobre el léxico de la Fazienda de Ultra Mar . In Alonso González et al. 1996:2.1427-1432.
 560. Martínez Álvarez, Josefina. 1997. Estructuras exclamativas con si . In Almeida and Dorta 1997:1.223-230.
 561. Martínez Celdrán, Eugenio. 1996a. Evaluación de los cuadros de fonemas. Lingüística española actual 18.5-16.
 562. Martínez Celdrán, Eugenio. 1996b. Sobre la dentalización de -s- en español. Revista de filología española 76.355-359.
 563. Martínez Celdrán, E. 1997. ¿Es la fonética una ciencia auxiliar? In Almeida and Dorta 1997:1.87-95.
 564. Martínez Ezquerro, Aurora. 1997. Denominaciones populares de las especies frutales en Alfaro (La Rioja). Revista de dialectología y tradiciones populares 52.5-54.
 565. Martínez González, Antonio (ed). 1996a. Estudios de filología hispánica: Estudios lingüísticos y literarios . Granada: Universidad de Granada.
 566. Martínez González, Antonio. 1996b. Sobre la norma lingüística: El español del siglo XIX y la norma purista de P. F. Cevallos. In Martínez González 1996a:11-47.
 567. Martínez González, Antonio. 1996c. Review of Miguel Ángel Esparza Torres, Las ideas lingüísticas de Antonio de Nebrija (Münster: Nodus, 1995). Romanistisches Jahrbuch 47.340-343.
 568. Martínez Marín, Juan. 1996a. Estudios de fraseología española . Málaga: Ágora.
 569. Martínez Marín, Juan. 1996b. Ortografía y signos de puntuación en el Renacimiento. In Tavoni 1996a:1.321-330.
 570. Martínez Márquez, José Ramón [Ramoncín]. 1996. El nuevo tocho cheli. Diccionario de jergas . Madrid: Temas de Hoy.
 571. Martínez Rodríguez, Belén. 1996. Review of Vicente Ballero Flores, De la creatividad lexical. El habla animal chilena (Bonn: Romanistischer Verlag, 1992). Romanistisches Jahrbuch 47.343-346.
 572. Martínez-Gil, Fernando. 1996. El principio de la distancia mínima de sonoridad y el problema de la vocalización consonántica en el español dialectal de Chile. Hispanic Linguistics 8.201-246.
 573. Martínez-Gil, Fernando. 1997. Obstruent vocalization in Chilean Spanish: A serial versus a constraint-based approach. Probus 9.167-202.
 574. Martínez-Gil, Fernando, and Alfonso Morales-Front (ed). 1997. Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages . Washington DC: Georgetown University Press.
 575. Martins, Ana Maria. 1995. A minimalist approach to clitic climbing. In Dainora et al. 1995:215-233.
 576. Mas, Inmaculada. 1995. Review of J. García-Medall, Casi un siglo de formación de palabras del español (1900-1994). Guía bibliográfica (València: Universitat de València, 1995). Verba 22.671-676.
 577. Mas, Inmaculada. 1996a. Algunas notas sobre los sustantivos deverbales como núcleos sintagmáticos en español. In Casado Velarde et al. 1996:1.509-519.
 578. Mas, Inmaculada. 1996b. Review of Eugenio Martínez Celdrán, El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética (Barcelona: Octaedro, 1996). Verba 23.449-453.
 579. Mason, Patricia E. 1997. A lexical comparison of two 15th-century Spanish manuscripts of the embassy to Tamerlane. Neuphilologische Mitteilungen 98.33-42.
 580. Masullo, Pascual J. 1996. Los sintagmas nominales sin determinante: Una propuesta incorporacionista. In Bosque 1996a:169-200.
 581. Mateo Rodríguez, José Eugenio. 1996. Los marcadores digresivos. Estudio especial de por cierto en español actual. In Casado Velarde et al. 1996:2.531-552.
 582. Matus Olivier, Alfredo. 1994. Review of Lidia Contreras, Historia de las ideas ortográficas en Chile (Santiago: Biblioteca Nacional, 1993). Lingüística 6.167-174.
 583. Mazzocco, Angelo. 1997. The Italian connection in Juan de Valdés' Diálogo de la lengua . Historiographia Linguistica 24.267-283.
 584. McEnery, Tony; Andrew Wilson; Fernando Sánchez-León; and Amalio Nieto-Serrano. 1997. Multilingual resources for European languages: Contributions of the CRATER project. Literary and Linguistic Computing 12.219-226.
 585. McManness, Linda M. 1996. Lexical Categories in Spanish: The Determiner . Lanham MD: University Press of America.
 586. Medina Guerra, Antonia Mª. 1996. Los diccionarios latín-español de Elio Antonio de Nebrija y Rodrigo Fernández de Santaella. In Alvar Ezquerra 1996a:27-34.
 587. Medina López, Javier. 1996a. Geografía lingüística y dialectología en Canarias: veinte años del ALEICan . Lingüística española actual 18.113-136.
 588. Medina López, Javier. 1996b. La investigación lingüística sobre el español de Canarias. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:9-48.
 589. Medina López, Javier. 1996c. Review of Juan M. Lope Blanch, Nuevos estudios de lingüística hispánica (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993). Revista de filología románica 13.461-463.
 590. Medina López, Javier. 1996d. Review of Juan M. Lope Blanch, Ensayos sobre el español de América (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993). Revista de filología románica 13.465-467.
 591. Medina López, Javier. 1997a. Dialectología histórica del español en Canarias: hacia una configuración del seseo en la obra de J. B. Poggio Monteverde (s. XVII). In Almeida and Dorta 1997:2.333-345.
 592. Medina López, Javier. 1997b. Review of Elizabeth M. Rigatuso, Fórmulas de tratamiento y familia en el español bonaerense actual (Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur, 1994). Revista española de lingüística 27.276-278.
 593. Medina López, Javier, and Dolores Corbella Díaz (ed). 1996a. El español de Canarias hoy: análisis y perspectivas . Frankfurt am Main / Madrid: Vervuert / Iberoamericana.
 594. Medina López, Javier, and Dolores Corbella Díaz. 1996b. Los estudios sobre el verbo en el español de Canarias. In Wotjak 1996:111-122.
 595. Megenney, William W. 1996. Review of María Beatriz Fontanella de Weinberg, El español de América (Madrid: Mapfre, 1995). Romance Philology 50.211-213.
 596. Melis, Chantal. 1997. Sobre los inicios de la función "final" de para (que) . In Company Company 1997a:99-121.
 597. Melis, Chantal, y Concepción Company. 1996. Incorporación de la informática a un proyecto de lingüística: el léxico histórico de la Nueva España. In Alonso González et al. 1996:2.1659-1666.
 598. Méndez García de Paredes, Elena. 1996. Desque en español antiguo. In Alonso González et al. 1996:1.421-433.
 599. Méndez García de Paredes, Elena. 1997. Reivindicación de las hablas andaluzas en la prensa regional durante la transición. In Cano Aguilar 1997a:155-181.
 600. Mendieta, Eva, and Isabel Molina. 1997. Anteposición de objeto en el habla culta de Madrid. Revista española de lingüística 27.447-477.
 601. Mendizábal de la Cruz, Nieves. 1995. Sobre un aspecto de la sintaxis del siglo XV: La expresión de la causa. In Hernández Alonso 1995a:235-239.
 602. Mendoza Abreu, Josefa Mª. 1996a. Algunas cuestiones léxicas en el Remedios de deplorados del Dr. Francisco Suárez de Ribera (1733). In Alonso González et al. 1996:2.1433-1445.
 603. Mendoza Abreu, Josefa Mª. 1996b. Aproximación al estudio de la onomástica de los judíos de Sevilla en la Baja Edad Media. In Busse and Varol-Bornes 1996:175-193.
 604. Metzeltin, Miguel. 1994. Los textos cronísticos americanos como fuentes del conocimiento de la variación lingüística. In Lüdtke 1994a:143-153.
 605. Meyer-Hermann, Reinhard. 1996. Sobre el uso del sujeto yo en el habla culta de Costa Rica. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:279-301.
 606. Meyer-Hermann, Reinhard. 1997. Review of Francisco Gimeno Menéndez, Dialectología y sociolingüística españolas (Alicante: Universidad de Alicante, 1990). Zeitschrift für romanische Philologie 113.493-496.
 607. Miguel Prendes, Sol. 1996. La alteridad de la glosa: una aproximación al discurso ejemplar tardío-medieval. In Alonso González et al. 1996:1.785-795.
 608. Minervini, Laura. 1996. Per una storia linguistica degli ebrei spagnoli in Italia nel Cinquecento e nel Seicento. In Busse and Varol-Bornes 1996:287-294.
 609. Molina, Isabel. 1996. Review of Emilio Lorenzo, Anglicismos hispánicos (Madrid: Gredos, 1996). Revista de filología española 76.374-376.
 610. Molina, Isabel. 1997. Review of Manuel Alvar, Antonio Llorente, and Gregorio Salvador, Textos andaluces en transcripción fonética (Madrid: Gredos, 1995). Revista de dialectología y tradiciones populares 52.311-312.
 611. Mondéjar, José. 1997. Review of Stefan Ruhstaller, Toponimia de la región de Carmona (Berne: Francke Verlag, 1992). Revue de linguistique romane 61.241-250.
 612. Mondéjar Cumpián, José. 1996. Análisis comparado de la macro y microestructura del Universal Vocabulario de Palencia y del Diccionario de Nebrija. In Alonso González et al. 1996:2.1447-1466.
 613. Monk, James. 1998. Review of Aurora Martínez Ezquerro, El léxico de la flora en Alfaro (La Rioja) (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1994). Hispanic Review 66.79-80.
 614. Montero, Begoña. 1997. Rango, categoría y orden de los elementos en los grupos nominales: estudio contrastivo inglés / español en textos informáticos. Revista española de lingüística 27.409-423.
 615. Montero Cartelle, Emilio. 1996. La expresión de la concesividad en la Primera crónica general de España . In Alonso González et al. 1996:1.435-448.
 616. Montes, José Joaquín. 1997. Breves notas sobre el se y los verbos pronominales. In Almeida and Dorta 1997:1.265-273.
 617. Montes Giraldo, José J. 1996. Español de América - Español en América. Lexis 20.475-485.
 618. Moore, John C. 1996. Reduced Constructions in Spanish . New York: Garland.
 619. Morala Rodríguez, José Ramón. 1996. Rasgos occitanos en un escriba medieval del monasterio de Carrizo. In Alonso González et al. 1996:1.797-808.
 620. Morala Rodríguez, José R., and Jeannick Le Men Loyer. 1996. Un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León). In Casado Velarde et al. 1996:2.553-568.
 621. Morales, Amparo. 1997. La hipótesis funcional y la aparición de sujeto no nominal: el español de Puerto Rico. Hispania 80.153-165.
 622. Morales-Front, Alfonso. 1997. Review of Lidia Contreras, Ortografía y grafémica (Madrid: Visor, 1994). La Corónica 25:2.252-256.
 623. Moreno de Alba, José G. 1996a. Nuevas minucias del lenguaje . México: Fondo de Cultura Económica.
 624. Moreno de Alba, José G. 1996b. La prefijación en el español mexicano . México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 625. Moreno de Alba, José G. 1996c. Léxico en las capitales americanas frente al léxico madrileño. Lexis 20.487-501.
 626. Moreno Cabrera, Juan Carlos. 1997. Sobre algunos problemas actuales de la lingüística histórico-comparativa. Revista española de lingüística 27.77-105.
 627. Moreno Fernández, Francisco. 1994. Sociolingüística, estadística e informática. Lingüística 6.95-154.
 628. Moreno Fernández, Francisco. 1997. Geografía lingüística y variacionismo. In Almeida and Dorta 1997:2.347-356.
 629. Morera, Marcial. 1997. Los signos pronominales: significado, designación y desemantización. In Almeida and Dorta 1997:1.275-286.
 630. Moret i Coso, Hèctor. 1995. Onomàstica aragonesa al Diccionari català-valencià-balear . Alazet 7.75-95.
 631. Morillo-Velarde Pérez, Ramón. 1997. La aspirada implosiva interior en español meridional. In Cano Aguilar 1997a:89-109.
 632. Morín Rodríguez, Adela. 1997. Interdependencia de variables en la investigación sociolingüística a través del análisis del tratamiento. In Almeida and Dorta 1997:1.287-294.
 633. Mott, Brian. 1994. Los campos léxicos correspondientes al aspecto físico humano y a los rasgos de la personalidad en chistavino y belsetán (Pirineo español). Archivo de filología aragonesa 50.133-154.
 634. Moure, José Luis. 1996. Notas léxicas sobre el español de Santiago del Estero. Boletín de la Academia Argentina de Letras 61.53-71.
 635. Moure, José Luis. 1997. El galicismo develar y una enmienda conjetural a un poema de Jorge Luis Borges. La Corónica 26.105-122.
 636. Moure, Teresa. 1995. Gradaciones tipológicas: evidencias de la ergatividad en lenguas acusativas. Verba 22.397-428.
 637. Moya Corral, Juan Antonio. 1996. Valor modal del llamado «subjuntivo concesivo polémico». Lingüística española actual 18.161-174.
 638. Mühlschlegel, Ulrike. 1996. Review of John M. Lipski, Latin American Spanish (New York: Longman, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 112.639-642.
 639. Mühlschlegel, Ulrike. 1997. Review of Angela Bartens, Die iberoromanisch-basierten Kreolsprachen (Frankfurt am Main: Lang, 1995). Zeitschrift für romanische Philologie 113.584-586.
 640. Müller, Bodo. 1994. Diccionario del español medieval. Fascículo 10: achar-ademas . Heidelberg: Winter.
 641. Müller, Bodo. 1995a. Diccionario del español medieval. Fascículo 11: ademas-adobero . Heidelberg: Winter.
 642. Müller, Bodo. 1995b. Diccionario del español medieval. Fascículo 12: adobes-adulcear . Heidelberg: Winter.
 643. Müller, Bodo. 1996a. Diccionario del español medieval. Fascículo 13: adulcear-afer . Heidelberg: Winter.
 644. Müller, Bodo. 1996b. El Diccionario del español medieval y las perspectivas de la lexicografía histórica. In Alonso González et al. 1996:2.1467-1474.
 645. Munteanu, Dan. 1996a. El papiamento, lengua criolla hispánica . Madrid: Gredos.
 646. Munteanu, Dan. 1996b. Casos de interferencias españolas en el habla de los rumanos residentes en España. Lingüística española actual 18.137-151.
 647. Muñío Valverde, José Luis. 1997. Pervivencia del participio de presente activo en el español antiguo. Romanistisches Jahrbuch 46.231-250.
 648. Muñoz Cortés, Manuel. 1995. La lengua española en el ámbito germánico en los siglos XVI y XVII. In Echenique et al. 1995:383-392.
 649. Muñoz Cortés, Manuel. 1996. Mimesis y reelaboración del subestándar español en un texto de Pérez Galdós. In Alonso González et al. 1996:1.809-826.
 650. Muñoz de la Fuente, Mª Fe. 1996. La exclusión en castellano medieval. In Alonso González et al. 1996:1.449-456.
 651. Muñoz Garrigós, José. 1995. Historia de las hablas murcianas. In Echenique et al. 1995:393-401.
 652. Muñoz Garrigós, José. 1996. Ambrosio de Salazar, lexicógrafo. In Alonso González et al. 1996:2.1475-1484.
 653. Nagore Laín, Francho. 1995. Arredol de bel tipo chenuino de condizional aragonés. Alazet 7.97-104.
 654. Nagore Laín, Francho. 1996. Más sobre o condizional aragonés. Alazet 8.141-147.
 655. Náñez Fernández, Emilio. 1996. ¿Ministerio "para" las Administraciones Públicas o Ministerio "de" las Administraciones Públicas? Boletín de la Real Academia Española 76.197-208.
 656. Narbona Jiménez, Antonio. 1995a. Español coloquial y variación lingüística. In Cortés Rodríguez
 657. 1995:29-42.
 658. Narbona Jiménez, Antonio. 1995b. Review of Rafael Cano Aguilar, Sintaxis histórica de la comparación en español. La historia de "como" (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1995). Verba 22.612-616.
 659. Narbona Jiménez, Antonio. 1996a. Construcciones ¿absolutas? de participio. In Alonso González et al. 1996:1.457-469.
 660. Narbona Jiménez, Antonio. 1996b. Sintaxis y pragmática en el español coloquial. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:223-243.
 661. Narbona Jiménez, Antonio. 1996c. Como que y cómo que , setenta años después. Lexis 20.509-523.
 662. Narbona Jiménez, Antonio. 1997. Conocimiento y valoración de las hablas andaluzas desde la sintaxis. In Cano Aguilar 1997a:111-140.
 663. Navarro, Manuel. 1997. Vitalidad de algunos adverbios en el habla de Valencia (Venezuela). In Almeida and Dorta 1997:1.295-309.
 664. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1996. El Atlas de Canarias y el diccionario académico . Alicante: Universidad de Alicante.
 665. Nebot Calpe, Natividad. 1994. Nombres de animales en el habla del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón): artrópodos, gusanos y moluscos; anfibios y reptiles; aves; alimañas y otros mamíferos silvestres. Archivo de filología aragonesa 50.155-195.
 666. Neff van Aertselaer, JoAnne. 1997. "Aceptarlo con hombría" : Representations of masculinity in Spanish political discourse. In Johnson and Meinhof 1997:159-172.
 667. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1996. Reflexiones acerca de una descripción funcional de la posición del sujeto en el español medieval. In Alonso González et al. 1996:1.471-488.
 668. Niederehe, Hans-Josef. 1997. La gramaticografía del siglo XVIII, entre tradición y reorientación. Historiographia Linguistica 24.41-55.
 669. Nieto Ballester, Emilio. 1997. Breve diccionario de topónimos españoles . Madrid: Alianza.
 670. Nieto Jiménez, Lidio. 1994. Para la historia de la teoría gramatical española. Lingüística 6.5-64.
 671. Nieto Jiménez, Lidio. 1995. La política lingüística en el renacimiento español. Letras (Universidad Católica Argentina) 31-32.5-29.
 672. Noll, V. 1996. Review of John M. Lipski, Latin American Spanish (London: Longman, 1994). Vox Romanica 55.380-382.
 673. Nuessel, Frank. 1997a. Review of Francesco D'Introno, Enrique del Teso, and Rosemary Weston, Fonética y fonología actual del español (Madrid: Cátedra, 1995). Lingua 101.118-128.
 674. Nuessel, Frank. 1997b. Review of Ana Celia Zentella, Growing Up Bilingual: Puerto Rican Children in New York (Oxford: Blackwell, 1997). Lingua 103.59-74.
 675. Núñez Ladevéze, Luis. 1997. Definición funcional de párrafo como unidad de coherencia. Revista española de lingüística 27.135-159.
 676. Obediente, Enrique, and Francesco D'Introno. 1997. Andrés Bello: Sus antecedentes en la filosofía británica y su proyección en la lingüística moderna. Historiographia Linguistica 24.331-348.
 677. Oesterreicher, Wulf. 1994. El español en textos escritos por semicultos. Competencia escrita de impronta oral en la historiografía indiana. In Lüdtke 1994a:155-190.
 678. Oesterreicher, Wulf. 1996. Lo hablado en lo escrito. Reflexiones metodológicas y aproximación a una tipología. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:317-340.
 679. Ojea López, Ana I. 1997. Categorías funcionales y adquisición de la primera lengua: un análisis contrastivo. Revista española de lingüística 27.425-446.
 680. Ontañón de Lope, Paciencia. 1997. Usos anómalos de la forma en -ra . In Almeida and Dorta 1997:1.311-315.
 681. Orazi, Verónica. 1996. Para el estudio de algunas desinencias de la conjugación verbal leonesa antigua. In Alonso González et al. 1996:1.489-495.
 682. Ortega Ojeda, Gonzalo. 1997. Lexicografía regional y diletantismo: El caso canario. In Almeida and Dorta 1997:2.197-209.
 683. Ortiz Ciscomani, Rosa María. 1997. Estructuras marginales en la transitividad. El objeto indirecto de las oraciones bitransitivas en el español medieval. In Company Company 1997a:65-83.
 684. Osés Marcaida, Cristina. 1996. Sobre las grafías b y v en documentación medieval guipuzcoana. In Alonso González et al. 1996:1.147-152.
 685. Osuna García, Francisco. 1997. Review of A. García Meseguer, ¿Es sexista la lengua española? (Barcelona: Paidós, 1994). Revista española de lingüística 27.282-284.
 686. Padilla Valencia, José María (ed). 1995. Encuentro internacional de académicos de la lengua española: Memorias . Huelva: Diputación Provincial de Huelva.
 687. Páez Mañá, Jorge, and Magda Ruggeri Marchetti. 1996. Algunas observaciones sobre la ambigüedad terminológica en el lenguaje jurídico español. Rassegna italiana di linguistica applicata 28.23-41.
 688. Pagés, Gerardo H. 1996. Para la etimología de sencido, -a . Boletín de la Academia Argentina de Letras 61.73-79.
 689. Pandolfi B., Ana María; María Elena Mathiesen de G; and María Olivia Herrera G. 1997. Estilo lingüístico en centros educativos para preescolares pobres. Estudios filológicos 32.43-55.
 690. Paredes García, Florentino. 1996. Prefijación y sufijación en la comarca de La Jara (Toledo). Lingüística española actual 18.79-111.
 691. Parodi, Claudia. 1995. Orígenes del español americano. Vol. I: Reconstrucción de la pronunciación . México: Universidad Nacional Autónoma de México.
 692. Parra, María Luisa. 1996. Review of Alfredo Torrejón, Andrés Bello y la lengua culta. La estandarización del castellano en América en el siglo XIX (Boulder CO: Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1993). Nueva revista de filología hispánica 44.569-572.
 693. Patiño Rosselli, Carlos. 1992. La criollística y las lenguas criollas de Colombia. Thesaurus 47.233-264.
 694. Paufler, Hans-Dieter. 1996. La dialectologie hispano-américaine comme une composante en vue d'une meilleure connaissance de la formation de l'espagnol en Amérique: résultats obtenus et desiderata. Essai de synthèse. In Lorenzo 1996:267-274.
 695. Payrató, Lluís. 1995. Transcripción del discurso coloquial. In Cortés Rodríguez 1995:43-70.
 696. Paz Pérez, Carlos. 1996. Diccionario cubano de términos populares y vulgares . La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
 697. Pedersen, Johan. 1997a. Sobre las oraciones adverbiales y la implicación semántica. Revue romane 32.217-244.
 698. Pedersen, Johan. 1997b. Review of Ángel López García, Gramática del español II. La oración simple (Madrid: Arco, 1996). Revue romane 32.304-306.
 699. Pellen, René. 1996. ¿Qué bases, para qué diccionarios? (Los tres diccionarios que deseamos.) In Alonso González et al. 1996:2.1485-1496.
 700. Pellen, René. 1997. Etimología e historia: el Diccionario Histórico que nos hace falta. La Corónica 26.123-140.
 701. Penadés Martínez, Inmaculada. 1994. Esquemas sintáctico-semánticos de los verbos atributivos del español . Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
 702. Penas Ibáñez, Mª Azucena. 1995. Indigenismos y noticias de América que aporta la lengua de Lope de Vega. In Hernández Alonso 1995a:227-233.
 703. Penas Ibáñez, Mª Azucena. 1996. Rigidez gramatical y flexibilidad estilística. Analecta Malacitana 19.469-482.
 704. Penny, Ralph. 1995. Sobre el concepto del castellano como dialecto "revolucionario". In Echenique et al. 1995:403-407.
 705. Penny, Ralph. 1996a. El árbol genealógico: ¿modelo lingüístico desfasado? In Alonso González et al. 1996:1.827-839.
 706. Penny, Ralph. 1996b. Review of Larry D. King, The Semantic Structure of Spanish: Meaning and Grammatical Form (Amsterdam: John Benjamins, 1992). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73. 336-337.
 707. Penny, Ralph. 1997. The language of Gonzalo de Berceo, in the context of Peninsular dialectal variation. In Ian Macpherson and Ralph Penny (ed), The Medieval Mind: Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond , 327-345. London: Tamesis.
 708. Pensado Ruiz, Carmen. 1996. La velarización castellana // > /x/ y sus paralelos romances. In Alonso González et al. 1996:1.153-170.
 709. Pensado Ruiz, Carmen. 1997. On the Spanish depalatalization of /ñ/ and // in rhymes. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:595-618.
 710. Pensado Tomé, José Luis. 1996. Los problemas etimológicos. In Alonso González et al. 1996:1.841-858.
 711. Peñarroja Torrejón, Leopoldo. 1992. Los predicativos en español. Thesaurus 47.405-422.
 712. Percival, Walter Keith. 1996. Italian affiliations of Nebrija's Latin grammar. In Tavoni 1996a:1.99-112.
 713. Percival, W. Keith. 1997. Nebrija's syntactic theory in its historical setting. Historiographia Linguistica 24.1-14.
 714. Perdiguero Villarreal, Hermógenes. 1996. Lexicografía y realidad de uso. Aportación de los métodos dialectológicos. In Alonso González et al. 1996:2.1497-1502.
 715. Pérez Bouza, José Antonio. 1996. La transitividad preposicional: los criterios de reconocimiento de la categoría "suplemento". In Martín Vide 1996:507-514.
 716. Pérez Pascual, José Ignacio. 1996a. Algunas notas de lexicografía medieval castellana. In Casado Velarde et al. 1996:2.591-603.
 717. Pérez Pascual, José Ignacio. 1996b. El maletín de un médico medieval. In Alonso González et al. 1996:2.1503-1510.
 718. Pérez Saldanya, Manuel. 1995. Un problema de morfología verbal romànica: les formes verbals velaritzades. In Echenique et al. 1995:409-420.
 719. Perl, Matthias. 1994. Fuentes extralingüísticas para la investigación de la formación del español de Cuba. In Lüdtke 1994a:109-119.
 720. Perl, Matthias. 1996. Review of Klaus Zimmermann (ed), Lenguas en contacto en Hispanoamérica (Frankfurt am Main: Vervuert, 1995). Iberoromania 44.140-143.
 721. Perl, Matthias. 1997. Review of John M. Lipski, Latin American Spanish (New York: Longman, 1994). Iberoromania 46.132-134.
 722. Pharies, David. 1996. Consideraciones iniciales sobre el proyecto Diccionario etimológico de los sufijos españoles . In Alonso González et al. 1996:1.497-503.
 723. Pharies, David. 1997a. Adverbial expressions signifying bodily movements and postures in Hispano-Romance. Hispanic Review 65.391-414.
 724. Pharies, David. 1997b. Review of Franz Rainer, Spanische Wortbildungslehre (Tübingen: Niemeyer, 1993). Romance Philology 50.380-384.
 725. Pilchowska, Aleksandra. 1997. El proceso histórico de la formación del léxico castellano y catalán: semejanzas y disimilitudes. Kwartalnik Neofilologiczny 43.229-241.
 726. Pinto, Ana. 1997. Review of Emilio Lorenzo, Anglicismos hispánicos (Madrid: Gredos, 1996). Revista española de lingüística 27.520-522.
 727. Piñar, Pilar. 1995. Quantifier / negation construal and negative concord. In Aranovich et al. 1995:483-498.
 728. Piñeiro Díaz, Susana. 1996. Review of M. L. Masiá Canuto, El complemento circunstancial en español (Castelló: Universitat Jaume I, 1994). Verba 23.458-460.
 729. Placencia, María E. 1996. Politeness in Ecuadorian Spanish. Multilingua 15.13-34.
 730. Polo, José. 1995. Lo oral y lo escrito: lengua hablada, lengua escrita, escritura de la lengua y dicción de la lengua. In Cortés Rodríguez 1995:71-99.
 731. Pons Bordería, Salvador. 1995. Directrices para un futuro estudio de la atenuación en las dos orillas. In Echenique et al. 1995:525-526.
 732. Porcar, Margarita. 1995. Comparativas de superioridad en el castellano del siglo XIII: expresiones de grado y exclusión. In Echenique et al. 1995:421-434.
 733. Porcar Miralles, Margarita. 1996. La correlación comparativa en castellano medieval. In Alonso González et al. 1996:1.505-523.
 734. Porras Castro, Soledad. 1995. Viaje de palabras: América, Italia, Portugal y España. In Hernández Alonso 1995a:213-218.
 735. Porroche Ballesteros, Margarita. 1996. Las llamadas conjunciones como elementos de conexión en el español conversacional: pues / pero . In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:71-94.
 736. Porto Dapena, José-Álvaro. 1997. Algunas observaciones sobre el contorno de la definición lexicográfica. In Almeida and Dorta 1997:2.211-226.
 737. Portolés, José. 1995. Del discurso oral a la gramática: la sistematización de los marcadores discursivos. In Cortés Rodríguez 1995:147-171.
 738. Portolés, José. 1996. Amado Alonso lingüista, cien años todavía jóvenes. Insula 599.16-17.
 739. Posner, Rebecca. 1994. Non-topical human agents in Romance: A historical and pragmatic approach. In Lupu and Price 1994:100-121.
 740. Posner, Rebecca. 1996. The Romance Languages . Cambridge: Cambridge University Press.
 741. Pottier, Bernard. 1996. El ( lo ) oía todo . Lexis 20.525-533.
 742. Pottier, Bernard. 1997. Las "ideas latentes" de Michel Bréal. In Almeida and Dorta 1997:2.227-228.
 743. Pountain, Christopher J. 1994. The Castilian reflexes of abhorrere / abhorrescere: A case-study in valency. In Lupu and Price 1994:122-148.
 744. Prevedello, Nora Lilí. 1992. La lengua en el Libro de las mercedes de tierras (1573-1600). Notas para una historia del español de Córdoba (Argentina). Thesaurus 47.605-628.
 745. Prieto, Pilar, and Chilin Shih. 1996. Pitch downtrend in Spanish. Journal of Phonetics 24.445-473.
 746. Pujolar i Cos, Joan. 1997. Masculinities in a multilingual setting. In Johnson and Meinhof 1997:86-106.
 747. Pym, Anthony. 1994. Twelfth-century Toledo and strategies of the literalist Trojan Horse. Target 6.43-66.
 748. Quesada, J. Diego. 1996. A glance at studies on Central American colloquial Spanish. Hispanic Journal 17.235-257.
 749. Quesada, J. Diego. 1997a. Obituary: adiós to passive in Spanish. La linguistique 33.41-62.
 750. Quesada, J. Diego. 1997b. Die spanische se -Fügung ist kein Passiv. Zeitschrift für romanische Philologie 113.65-81.
 751. Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1995a. Diccionario histórico del español de Costa Rica . San José: Universidad Estatal a Distancia.
 752. Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1995b. Los americanismos del Diccionario de voces americanas (siglo XVIII). In Echenique et al. 1995:143-161.
 753. Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1996a. El Diccionario de América de la biblioteca del Palacio Real (Madrid, siglo XVIII). Contribución a la historia del español de América. In Alonso González et al. 1996:1.859-872.
 754. Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1996b. Los fonemas del español de Costa Rica: aproximación dialectológica. Lexis 20.535-562.
 755. Quicoli, A. Carlos. 1995. Cyclicity and stress erasure in Portuguese and Spanish. Rivista di linguistica 7.293-331.
 756. Quilis, Antonio. 1997. Caracterización acústica de la realización africada de /tr/. In Almeida and Dorta 1997:1.97-101.
 757. Quilis Merín, Mercedes, and Mª José Martínez Alcalde. 1996. Nuevas observaciones sobre periodización en la historia de la lengua española. In Alonso González et al. 1996:1.873-886.
 758. Quirós Rodríguez, Manuel Antonio. 1996. Antecedentes y génesis de la primera gramática castellana. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 22.141-153.
 759. Rabanales, Ambrosio. 1996. Nebrija, ortógrafo. Lexis 20.563-576.
 760. Rabanales, Ambrosio. 1997. Estructura gramatical del enunciado interrogativo en español. In Almeida and Dorta 1997:1.317-341.
 761. Ramos, Mª del Mar; Isabel Gutiérrez; and Yolanda Congosto. 1995. Estudio onomástico sobre un vecindario de la ciudad de Huesca: Campoflorido (1712-1717). Archivo de filología aragonesa 51.253-265.
 762. Ranson, Diana L. 1996. Nombres y manzanas : Análisis fonético de la epéntesis consonántica en la historia del español. In Alonso González et al. 1996:1.171-179.
 763. Raposo, Eduardo, and Juan Uriagereka. 1995. Two types of small clauses (toward a syntax of theme/rheme relations. In Anna Cardinaletti and Maria Teresa Guasti (ed), Small Clauses , 179-206. San Diego: Academic.
 764. Rasmussen, Poul. 1995. Las conjunciones de subordinación y su función de filtro modal. Verba 22.73-124.
 765. Renwick, Ricardo. 1997. El proyecto de investigación "Escritura de impronta oral en la historiografía colonial de Hispanoamérica (1500-1615)" (Universidad de Friburgo). Fundamentos teóricos y metodología. Lexis 21.17-52.
 766. Rey, Alberto. 1996. Social correlates of the voseo of Managua, Nicaragua: workplace, street, and party domains. Hispanic Journal 17.113-127.
 767. Richardson, Bill. 1996. Spanish spatial deictic features: Indices of entities, location and movement. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 34.215-231.
 768. Ricós Vidal, Amparo. 1995. Construcción oracional en la prosa del siglo XV: ser + participio como recurso estilístico. In Echenique et al. 1995:435-445.
 769. Ridruejo, Emilio. 1997. Los epígonos del racionalismo en España: La aplicación al castellano de la Gramática general de Gómez Hermosilla. Historiographia Linguistica 24.95-114.
 770. Ridruejo Alonso, Emilio. 1995. Castellano y portugués en la época de los descubrimientos. In Hernández Alonso 1995a:65-78.
 771. Ridruejo Alonso, Emilio. 1996. Sobre el origen de los futuros románicos. In Alonso González et al. 1996:1.525-533.
 772. Rini, Joel. 1996. The vocalic formation of the Spanish verbal suffixes -áis/ás, -éis/és, -ís, óis/-os : A case of phonological or morphological change? Iberoromania 44.1-16.
 773. Rini, Joel. 1997a. The origin of Spanish ser : A phonosyntactic analysis. Romance Philology 50.295-307.
 774. Rini, Joel. 1997b. The death of Old Spanish beuir . Studia Neophilologica 69.95-107.
 775. Rini, Joel. 1997c. On the etymology of Spanish mismo . La Corónica 26.141-156.
 776. Rini, Joel, 1997d. Review of Lucia Binotti, La teoría del "Castellano primitivo": nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento español (Münster: Nodus, 1995). Hispanic Review 65.452-453.
 777. Rini, Joel. 1998. The formation of Old Spanish buey(s), bueyes, grey(s), greyes, ley(s), leyes, rey(s), reyes . A morphophonological analysis. Hispanic Review 66.1-19.
 778. Rîpeanu, Sanda Reinheimer. 1994. L'intercomprehension romane. In Lupu and Price 1994:158-169.
 779. Rivarola, José Luis. 1994. Escrituras marginales: sobre textos de bilingües en el Perú del siglo XVI. In Lüdtke 1994a:191-209.
 780. Rivarola, José Luis. 1995. Procesos sociales y lingüísticos en los orígenes hispanoamericanos. In Hernández Alonso 1995a:39-49.
 781. Rivarola, José Luis. 1996a. Ortografía, imprenta y dialectalismo en el siglo XVI. El caso de Pedro Cieza de León. In Alonso González et al. 1996:1.887-897.
 782. Rivarola, José Luis. 1996b. La base lingüística del español de América: ¿existió una koiné primitiva? Lexis 20.577-595.
 783. Rivas, Elena. 1996a. Construcciones monoactanciales y transitivas biactanciales en castellano medieval. Sus empleos alternativos . Verba Anexo 41. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 784. Rivas, Elena. 1996b. Esquemas sintácticos y valores semánticos de acabar en castellano medieval. In Casado Velarde et al. 1996:2.621-633.
 785. Rivas, Elena. 1996c. Construcciones de objeto interno en castellano medieval. Intento de caracterización. Revista de filología románica 13.39-60.
 786. Rivera Castillo, Yolanda. 1997. Proclitic groups and word order in Caribbean Spanish. In Black and Motapanyane 1997:237-271.
 787. Roberts, Edward A., and Bárbara Pastor. 1996. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española . Madrid: Alianza.
 788. Roca, Francesc. 1996. Morfemas objetivos y determinantes: los clíticos del español. Verba 23.83-119.
 789. Roca, Iggy. 1997. There are no "glides", at least in Spanish: An optimality account. Probus 9.233-265.
 790. Roca, I. M. 1997. On the role of accent in stress systems: Spanish evidence. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:619-664.
 791. Rodríguez Adrados, Francisco. 1997. Los orígenes del lenguaje científico. Revista española de lingüística 27.299-315.
 792. Rodríguez Díez, Bonifacio. 1996a. Sobre el neutro en español. In Casado Velarde et al. 1996:2.635-648.
 793. Rodríguez Díez, Bonifacio. 1996b. Algunas cuestiones referentes a los orígenes e historia del fonema //. In Alonso González et al. 1996:1.181-193.
 794. Rodríguez Espiñeira, Mª José. 1996. Sobre como anunciativo. In Casado Velarde et al. 1996:2.649-665.
 795. Rodríguez López-Vázquez, Alfredo. 1996. Los rufianes de Cervantes y la enseñanza de la morfología. In Casado Velarde et al. 1996:2.667-676.
 796. Rodríguez Marín, Rafael. 1995. Actitudes frente a la norma del castellano paraguayo en la ciudad de Asunción. In Hernández Alonso 1995a:201-208.
 797. Rodríguez Marín, Rafael. 1996. Representaciones de la variación lingüística en las Novelas españolas contemporáneas de Galdós. In Alonso González et al. 1996:1.899-912.
 798. Rodríguez Ortiz, Francisco. 1996. El léxico de los caminos de hierro en el español. In Alonso González et al. 1996:2.1511-1519.
 799. Rogers, Donna M. 1997. Joan Coromines i Vigneaux, 1905-1997. A bibliography. La Corónica 26.9-24.
 800. Rojas Meyer, Elena Mª. 1995. Aspectos de la interacción lingüística en documentos de Indias de los siglos XVII y XVIII. In Echenique et al. 1995:163-171.
 801. Rojas Meyer, Elena M. 1996a. Sobre algunas fórmulas de tratamiento. Su valorización y desvalorización a través del tiempo. In Alonso González et al. 1996:1.535-543.
 802. Rojas Meyer, Elena M. 1996b. Comparación de algunos rasgos de la interacción comunicativa en la prensa y en el habla argentina. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:447-460.
 803. Rojo, Guillermo. 1996. Sobre la distribución de las formas llegara y llegase en español actual. In Casado Velarde et al. 1996:2.677-691.
 804. Roldán V., Yasna, and Jaime Soto-Barba. 1997. El V.O.T. de /p-t-k/ y /b-d-g/ en el español de Valdivia: un análisis acústico. Estudios filológicos 32.27-33.
 805. Román Fernández, Mercedes. 1995a. Estudio sobre las fuentes escritas en la historia del español de América. In Echenique et al. 1995:527-535.
 806. Román Fernández, Mercedes. 1995b. La visión de la conquista de América a la luz de textos hispanoamericanos de la Ilustración. In Hernández Alonso 1995a:185-193.
 807. Romero, Joaquín. 1996. Articulatory blending of lingual gestures. Journal of Phonetics 24.99-111.
 808. Romero Cambrón, Ángeles. 1996. Las construcciones comparativas del español en el marco románico. In Alonso González et al. 1996:1.545-553.
 809. Romero Cambrón, Ángeles. 1997. Construcciones comparativas con contaminación (I). Revue de linguistique romane 61.321-336.
 810. Roudil, Jean. 1996. Para un diccionario onomasiológico de los actos de escritura del español medieval. In Alonso González et al. 1996:2.1521-1532.
 811. Ruhstaller, Stefan. 1996. Geografía lingüística medieval. El Libro de la montería y su importancia para la delimitación de la difusión areal del léxico hispánico. In Alonso González et al. 1996:2.1533-1540.
 812. Ruiz Fernández, Ciriaco. 1996. El Vocabulario de germanía en el Tesoro de las dos lenguas de César Oudin. In Alonso González et al. 1996:2.1541-1555.
 813. Sáez Durán, Juan. 1996. Castellano medieval ESSE en textos literarios (c. 1150-c. 1250). In Alonso González et al. 1996:1.555-566.
 814. Sala, Marius. 1996. Un problema de etimología románica: los diminutivos. Lexis 20.597-601.
 815. Saltarelli, Mario. 1997. Stress in Spanish and Latin: where morphology meets prosody. In Martínez-Gil and Morales-Front 1997:665-694.
 816. Salvador, Vicent. 1995. Sobre la dicotomía estructura / uso: gramaticalización, idiomaticidad e interferencia pragmática. In Echenique et al. 1995:447-459.
 817. Salvador Plans, Antonio. 1996a. Las fórmulas de tratamiento en la teoría gramatical de los siglos XVI y XVII. In Casado Velarde et al. 1996:1.185-207.
 818. Salvador Plans, Antonio. 1996b. Registros lingüísticos en La villana de Vallecas de Tirso de Molina. In Alonso González et al. 1996:2.1557-1571.
 819. Samper Padilla, José Antonio. 1996. El estudio de la norma lingüística culta del español de Las Palmas de Gran Canaria. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:255-283.
 820. Samper Padilla, José Antonio; Mª Teresa Cáceres Lorenzo; Rosa Mª González Monllor; Dan Munteanu; Dolores Corbella; and Javier Medina López. 1996. El estudio histórico del español de Canarias. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:285-303.
 821. Samper Padilla, José Antonio, and Clara Eugenia Hernández Cabrera. 1997. El estudio de la disponibilidad léxica en Gran Canaria: Datos iniciales y variación sociolingüística. In Almeida and Dorta 1997:2.229-239.
 822. Sánchez Corrales, Víctor M. 1994. La categoría morfosintáctica número en el sustantivo español. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 20.155-168.
 823. Sánchez González, Francisco Javier. 1996. En busca de una interválica musical subyacente en la prosodia. In Martín Vide 1996:539-546.
 824. Sánchez López, Cristina. 1996a. Demostrativos de calidad en español. In Martín Vide 1996:547-554.
 825. Sánchez López, Cristina. 1996b. Los pronombres enfáticos y la estructura subeventiva. Verba 23.147-175.
 826. Sánchez Méndez, Juan P. 1995. El Vocabulario de americanismos de fray Pedro Simón. In Echenique et al. 1995:173-183.
 827. Sánchez-Casas, Rosa M. 1996. Lexical access in visual word recognition: the contribution of word form. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:21-59.
 828. Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 1996. Sobre la configuración de la llamada «ortografía alfonsí». In Alonso González et al. 1996:1.913-922.
 829. Sanchis Calvo, Carmen. 1995. Algunos aspectos léxicos de textos bíblicos medievales. In Echenique et al. 1995:461-468.
 830. Sanchis Calvo, Mª Carmen. 1996. Influencias galorromances y del oriente peninsular en el léxico de La Fazienda de Ultramar . In Alonso González et al. 1996:2.1573-1581.
 831. andru-Olteanu, Tudora. 1993. Review of Juan M. Lope Blanch, El español hablado en el suroeste de los Estados Unidos. Materiales para su estudio (México: Universidad Autónoma de México, 1990). Studii i cercetri lingvistice 44.82-84.
 832. Sanicky, Cristina. 1996. Las variaciones de /s/ final en el habla de mujeres y hombres en Misiones, Argentina. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.311-323.
 833. Sanmartín, Júlia. 1995. Reflexiones sobre el léxico del español coloquial peninsular y de América. In Echenique et al. 1995:537-541.
 834. Santa Ana, Otto, and Claudia Parodi. 1998. Modeling the speech community: Configuration and variable types in the Mexican Spanish setting. Language in Society 27.23-51.
 835. Santana, O; G. Rodríguez; and Z. Hernández. 1997. Herramienta para el manejo de diccionarios ideológicos. Lingüística española actual 19.127-136.
 836. Santana Martel, Eladio. 1997. Los archifonemas y su transcripción fonológica: algunas precisiones. In Almeida and Dorta 1997:1.103-105.
 837. Sanz Alonso, Beatriz. 1996. La negación en español . Salamanca: Colegio de España.
 838. Saralegui, Carmen. 1997. El español americano: teoría y textos . Pamplona: Universidad de Navarra.
 839. Sarmiento, Ramón. 1996. Historia, problemas y función de «una partecilla» de nuestra lengua. In Casado Velarde et al. 1996:1.209-235.
 840. Satorre Grau, F. Javier. 1995. "Que qualquiera de nosotros que recibiesse carta vuestra". Reflexión sobre algunos usos de los posesivos en español. In Echenique et al. 1995:469-477.
 841. Satorre Grau, Francisco Javier. 1996a. Los criterios de corrección en la gramática de los siglos XVI y XVII. In Alonso González et al. 1996:1.923-937.
 842. Satorre Grau, Francisco Javier. 1996b. El concepto de verbo irregular en la gramática del Siglo de Oro. Revista de filología románica 13.61-87.
 843. Schlupp, Daniel. 1996. Review of Silvia Kouwenberg and Eric Murray, Papiamentu (Munich / Newcastle: Lincom Europa, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 112.817-818.
 844. Schmidely, Jack. 1996. La -y de hay . In Alonso González et al. 1996:1.195-204.
 845. Schmitt, Christian. 1996a. La europeización del español actual. In Martínez González 1996a:69-93.
 846. Schmitt, Christian. 1996b. Review of Philip W. Klein, Enfoque lingüístico al idioma español (New York: Peter Lang, 1992). Romanistisches Jahrbuch 47.336-337.
 847. Schnitzer, Marc L., and Emily Krasinski. 1996. The development of segmental phonological production in a bilingual child: a contrasting second case. Journal of Child Language 23.547-571.
 848. Schwarzwald, Ora. 1995. Semitic doubles in Hebrew and Ladino. In Hava Bat-Zeev Shyldkrot and Lucien Kupferman (ed), Tendances récentes en linguistique française et générale: volume dédié à David Gaatone , 371-382. Amsterdam: John Benjamins.
 849. Schwarzwald, Ora. 1996a. Linguistic variations among Ladino translations as determined by geographical, temporal and textual factors. Folia Linguistica Historica . 17.57-72.
 850. Schwarzwald, Ora. 1996b. Methodological problems in comparing the lexicon of the Ladino haggadahs. In Busse and Varol-Bornes 1996:359-372.
 851. Schwegler, Armin. 1996a. La doble negación dominicana y la génesis del español caribeño. Hispanic Linguistics 8.247-315.
 852. Schwegler, Armin. 1996b. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas (Madrid: Gredos, 1994). Journal of Pidgin and Creole Languages 11.372-376.
 853. Schwegler, Armin. 1996c. Review of Klauss Zimmermann (ed), Lenguas en contacto en Hispanoamérica (Frankfurt: Vervuert). Hispanic Linguistics 8.369-380.
 854. Schwegler, Armin. 1997. Creolistics and the study of Latin American Spanish. Review of Latin American Spanish , by John M. Lipski. Journal of Pidgin and Creole Languages 12.319-331.
 855. Schwenter, Scott A. 1996. The pragmatics of independent si -clauses in Spanish. Hispanic Linguistics 8.316-351.
 856. Schwerteck, Hans. 1997. Review of Álvaro Galmés de Fuentes, Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana (Madrid: Gredos, 1996). Romanische Forschungen 109.519-520.
 857. Sebastián-Gallés, Núria. 1996. Speech perception in Catalan and Spanish. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:1-19.
 858. Seco del Cacho, Juan Manuel. 1996. Sustitución paronímica en inglés y español. Lingüística española actual 18.213-250.
 859. Seguí, Agustín. 1996. Review of Elena de Miguel Aparicio, El aspecto en la sintaxis del español: perfectividad e impersonalidad (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1992). Iberoromania 44.134-136.
 860. Seguí, Agustín. 1997a. Review of Ángel López García, Gramática del español, I. La oración compuesta (Madrid: Arco, 1994). Iberoromania 46.129-131.
 861. Seguí, Agustín. 1997b. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal: estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos, 1994). Iberoromania 46.131-132.
 862. Sempere Martínez, Juan A. 1996. En torno a las etimologías del murciano seta y jeta "vulva", jeta "grifo", y del catalán aixeta "grifo". In Alonso González et al. 1996:2.1583-1593.
 863. Serradilla Castaño, Ana. 1996. Las formas analíticas de «entendimiento y lengua» ante que completivo en español medieval. Breves notas acerca de su evolución en la época clásica. Revista de filología románica 13.13-38.
 864. Serrano, María José. 1996a. Cambio sintáctico y prestigio lingüístico . Frankfurt am Main / Madrid: Vervuert / Iberoamericana.
 865. Serrano, María José. 1996b. Variación sintáctica y modalidad verbal. In Wotjak 1996:73-80.
 866. Silva-Corvalán, Carmen. 1996a. Estrategias sintácticas del español hablado. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:261-277.
 867. Silva-Corvalán, Carmen. 1996b. ¿Existe "el español americano"? (1). Moderna Språk 90.204-212.
 868. Silva-Corvalán, Carmen. 1997a. ¿Existe "el español americano"? (2). Moderna Språk 91.77-85.
 869. Silva-Corvalán, Carmen. 1997b. Significados de poder y deber . In Almeida and Dorta 1997:1.343-358.
 870. Simões, Antônio R. M. 1996. Duration as an element of lexical stress in Spanish discourse: an acoustical study. Hispanic Linguistics 8.352-368.
 871. Simón Casas, Javier. 1996. La expresión de la finalidad mediante infinitivos: evolución histórica en castellano. In Alonso González et al. 1996:1.567-582.
 872. Sleeman, Margaret. 1997. Review of Tracy K. Harris, Death of a Language: The History of Judeo-Spanish (Newark DE: University of Delaware Press, 1994). Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 74.213.
 873. Solano Rojas, Yamilet, and Jeanina Umaña Aguiar. 1994. Inseguridad lingüística del universitario costarricense. Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica 20.169-178.
 874. Sonntag, Eric. 1997a. "Mirá que dicen que no existe el lobizón, pero ¡el lobizón existe!" Zur Interdependenz von Syntax, Wortstellung und Intonation in spontansprachlichen Äußerungen. Iberoromania 46.1-19.
 875. Sonntag, Eric. 1997b. Review of Timo Riiho and Lauri Juhani Eerikäinen, Crestomatía iberorrománica. Textos paralelos de los siglos XIII-XVI (Helsinki: Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia, 1993). Iberoromania 46.128-129.
 876. Stefano, Luciana de. 1996. El adjetivo posesivo en el español hablado en Maracaibo. Iberoromania
 877. 44.39-57.
 878. Stephens, Thomas M. 1997. Anglicisms in Spanish American ethnonymy: Identity and lexical renegotiation. La Corónica 26.165-177.
 879. Stoll, Eva. 1996. Competencia escrita de impronta oral en la crónica soldadesca de Pedro Pizarro. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:427-446.
 880. Stolz, Christel, and Thomas Stolz. 1996. "Transpazifische Entlehnungsisoglossen." Hispanismen in Funktionswortinventaren beiderseits der Datumsgrenze. In Boretzky et al. 1996:262-289.
 881. Suárez Fernández, Mercedes. 1995. Review of Inmaculada Penadés Martínez, Esquemas sintáctico-semánticos de los verbos atributivos del español (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1994). Verba 22.627-635.
 882. Suárez Fernández, Mercedes. 1996a. Las construcciones absolutas en el castellano primitivo: su estructura interna. In Alonso González et al. 1996:1.583-595.
 883. Suárez Fernández, Mercedes. 1996b. Los predicativos y las nociones aspectuales en la cláusula medieval. Verba 23.251-278.
 884. Suárez Zarallo, Mª Purificación. 1996. De las posibilidades que ofrecen los estudios de toponimia rural. In Alonso González et al. 1996:2.1093-1107.
 885. Subirats Rüggeberg, Carlos. 1997. Bases de conocimiento lingüístico y análisis automático del discurso. La Corónica 26.157-164.
 886. Tavoni, Mirko (ed). 1996a. Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento . 2 vols. Modena: Franco Cosimo Panini.
 887. Tavoni, Mirko. 1996b. Osservazioni sulle prime grammatiche dell'italiano e dello spanolo. In Tavoni 1996a:1.333-346.
 888. Terracini, Lore. 1996a. Unas calas en el concepto de traducción en el Siglo de Oro español. In Alonso González et al. 1996:1.939-954.
 889. Terracini, Lore. 1996b. Nazionalismo linguistico spagnolo: gli elogi della lingua. In Tavoni 1996a:1.233-253.
 890. Teuber, Bernardo. 1996. De la colonización alfabética considerada como una de las artes del sujeto. Nueva revista de filología hispánica 44.541-554.
 891. Tilander, Gunnar. 1994. Documento desconocido de la aljama de Zaragoza del año 1331. Archivo de filología aragonesa 50.351-397.
 892. Toledo, Guillermo Andrés. 1997. Contrato informativo y prosodia en el español de Buenos Aires. Estudios filológicos 32.15-25.
 893. Tollis, Francis. 1996. Du un au multiple (du signifiant à son emploi). Le cas de un- adjoint en espagnol . Bordeaux: Presses Universitaires.
 894. Torero, Alfredo. 1995. Historia de X: el proceso de velarización de // castellana según su uso en escrituras de lenguas andinas en los siglos XVI y XVII. In Echenique et al. 1995:185-203.
 895. Torreblanca, Máximo. 1994-95. Sobre la fecha y el lugar de composición del Cantar de mio Cid (observaciones lingüísticas). Journal of Hispanic Philology 19.121-164.
 896. Torres González, Antonia Nelsi. 1996. Canarias y Puerto Rico: índices de madurez sintáctica de escolares y de escritores. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:83-104.
 897. Torres González, Antonia Nelsi. 1997. Madurez sintáctica en estudiantes no-universitarios de Tenerife: modificadores nominales. In Almeida and Dorta 1997:1.359-369.
 898. Torres Montes, Francisco. 1996. Fitónimos sinónimos en el Diccionario y en el Vocabulario de Nebrija. In Alonso González et al. 1996:2.1595-1608.
 899. Trapero, Maximiano. 1996a. Fuentes y estudios sobre la toponimia guanche. In Medina López and Corbella Díaz 1996a:179-230.
 900. Trapero, Maximiano. 1996b. Problemas de bilingüismo histórico en la toponimia de Canarias. In Alonso González et al. 1996:2.1109-1122.
 901. Trapero, Maximiano. 1997. Para una teoría lingüística de la toponimia. In Almeida and Dorta 1997:2.241-253.
 902. Trapero, Maximiano, and Elena Llamas Pombo. 1997. De la voz a la letra: Problemas lingüísticos en la transcripción de los relatos orales. I: La puntuación. Revista de dialectología y tradiciones populares 52.19-46.
 903. Trives, E. Ramón. 1997. Tipología sintagmático-proyectiva de las conjunciones en español. Lingüística española actual 19.5-19.
 904. Trujillo, Ramón. 1996. Sobre el uso metafórico de los modos en español. In Wotjak 1996:9-39.
 905. Turley, Jeffrey S. 1997. The renovation of Romance reflexives. Romance Philology 51.15-34.
 906. Uriagereka, Juan. 1995. An F position in Western Romance. In Katalin É. Kiss (ed), Discourse Configurational Languages , 153-175. New York: Oxford University Press.
 907. Vaccaro, Alberto J. 1996. Observaciones sobre la última edición del Diccionario de la Real Academia Española. Boletín de la Academia Argentina de Letras 60.51-69.
 908. Valcárcel, Eva. 1996. Notas sobre el español de Chile. Aspectos morfosintácticos y léxicos en la lengua literaria de Jorge Edwards. In Casado Velarde et al. 1996:2.705-714.
 909. Valdés, Guadalupe. 1997. Bilinguals and bilingualism: language policy in an anti-immigrant age. International Journal of the Sociology of Language 127.25-52.
 910. Valencia, Alba. 1995. Chile . El español de América, Cuadernos Bibliográficos 6. Madrid: Arco.
 911. Valle, José del. 1993-94. Review of Joel Rini, Motives for Linguistic Change in the Formation of the Spanish Object Pronouns (Newark DE: Juan de la Cuesta, 1992). Journal of Hispanic Philology 18.202-205.
 912. Valle, José del. 1996. El trueque s/x en español antiguo. Aproximaciones teóricas . Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 278. Tübingen: Max Niemeyer.
 913. Valle, José del. 1997. La historificación de la lingüística histórica: los Orígenes de Ramón Menéndez Pidal. Historiographia Linguistica 24.175-196.
 914. Valle-Arroyo, Francisco. 1996. Dual-route models in Spanish: developmental and neuropsychological data. In Carreiras, García-Albea, and Sebastián-Gallés 1996:89-118.
 915. Vaquero de Ramírez, María T. 1996. Vocabulario medieval, leyes y costumbres: la mujer en el Fuero de Plasencia . In Alonso González et al. 1996:2.1609-1628.
 916. Varol-Bornes, Marie-Christine. 1996. Influencia del turco en el judeoespañol de Turquía. In Busse and Varol-Bornes 1996:213-237.
 917. Vázquez Obrador, Jesús. 1994. Para un corpus de toponimia tensina, I: registros en protocolos de un notario de Sallent durante los años 1424-1428, 1431, 1443 y 1450. Archivo de filología aragonesa 50.213-279.
 918. Vázquez Obrador, Jesús. 1995a. Particularidades morfonológicas en la formación del plural en altoaragonés arcaico, a la luz de la toponimia. Archivo de filología aragonesa 51.197-215.
 919. Vázquez Obrador, Jesús. 1995b. Toponimia de Sobremonte (Huesca), VII: Espacio y vida pastoriles. Alazet 7.135-145.
 920. Vázquez Rozas, Victoria. 1996. El "antecedente" del relativo en la gramática española. In Casado Velarde et al. 1996:1.237-248.
 921. Vázquez Veiga, Nancy, and Cristina Fernández Bernárdez. 1996. Un caso de interferencia lingüística: la forma y luego en el castellano de Galicia. In Casado Velarde et al. 1996:2.715-735.
 922. Veiga, Alexandre. 1996a. De sintaxis verbal española: correlación temporal y cronología relativa de procesos verbales. In Casado Velarde et al. 1996:2.737-764.
 923. Veiga, Alexandre. 1996b. Subjuntivo, irrealidad y oposiciones temporales en español. In Wotjak
 924. 1996:41-60.
 925. Veleiro, Ana. 1996. Aproximación a las nociones de agente y causa en español. In Casado Velarde et al. 1996:2.765-777.
 926. Velleman, Barry L. 1997. Domingo F. Sarmiento y la función social de la lengua. Historiographia Linguistica 24.159-174.
 927. Verdonk, Robert A. 1996. El cual, quien, cuyo y cuanto , ¿cuatro relativos en vías de desaparición? In Alonso González et al. 1996:1.597-608.
 928. Viejo Sánchez, Mª Luisa. 1995. El morfema verbal de modo en la tradición gramatical de los siglos XVI y XVII. In Echenique et al. 1995:487-498.
 929. Viejo Sánchez, Mª Luisa. 1996. El acento español en la gramática de los Siglos de Oro. In Alonso González et al. 1996:1.205-216.
 930. Vigara Tauste, Ana María. 1995. Comodidad y recurrencia en la organización del discurso coloquial. In Cortés Rodríguez 1995:173-208.
 931. Vigara Tauste, Ana María. 1996. Español coloquial: Expresión del sentido por aproximación. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:15-44.
 932. Vila Rubio, Mª Nieves. 1996. Reflexión historiográfica: acerca de las ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya. In Lorenzo 1996:281-290.
 933. Villena Ponsoda, Juan Andrés. 1997. Convergencia y divergencia dialectales en el continuo sociolingüístico andaluz: datos del vernáculo urbano malagueño. Lingüística española actual 19.83-125.
 934. Vinogradov, V. 1995. La hispanística (lingüística) rusa en la segunda mitad del siglo XX. In Actas de la I conferencia de hispanistas de Rusia 1995:75-82.
 935. Viña Liste, José María. 1996. Las armas del caballero. Notas literarias para la lexicografía española medieval. In Casado Velarde et al. 1996:1.249-263.
 936. Wagner, Claudio. 1996. Sobre geografía léxica: el albergue de los animales domésticos en el ALH-Chile. Lexis 20.603-609.
 937. Walsh, Thomas J. 1997. The etymology of bostezar . La Corónica 26.179-181.
 938. Wesch, Andreas. 1994. El documento indiano y las tradiciones textuales en los siglos XV y XVI: la clase textual información . In Lüdtke 1994a:57-71.
 939. Wesch, Andreas. 1996a. Tradiciones discursivas en documentos indianos del siglo XVI. Sobre la «estructuración del mandato» en ordenanzas e instrucciones. In Alonso González et al. 1996:1.955-967.
 940. Wesch, Andreas. 1996b. Acerca del análisis de la lengua hablada. In Martínez González 1996a:111-128.
 941. Westmoreland, Maurice. 1994-95. Evolving future tense preferences in American Spanish. Journal of Hispanic Philology 19.213-228.
 942. Widdison, Kirk A. 1995. On the value of an experimental paradigm in linguistics and its application to issues in Spanish phonology. Neophilologus 79.587-598.
 943. Widdison, Kirk A. 1997a. Variability in lineal vibrants: changes in the story of /r/. Language & Communication 17.187-193.
 944. Widdison, Kirk A. 1997b. Phonetic explanations for sibilant patterns in Spanish. Lingua 102.253-264.
 945. Williams, Lynn. 1997. The act of reading: How straightforward is it? Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 74.265-274.
 946. Wireback, Kenneth J. 1997. On the palatalization of /kt/, /ks/, /k'l/, /g'l/, and /gn/ in Western Romance. Romance Philology 50.276-294.
 947. Wolf, Heinz Jürgen. 1996. Las glosas emilianenses. Sevilla: Universidad de Sevilla.
 948. Wotjak, Gerd (ed). 1996. El verbo español. Aspectos morfosintácticos, sociolingüísticos y lexicogenéticos . Frankfurt am Main: Vervuert.
 949. Wotjak, Gerd. 1997. Algunas observaciones acerca del significado léxico. In Almeida and Dorta 1997:2.255-274.
 950. Wright, Roger. 1994. Fact and fiction in language and literature. In Lupu and Price 1994:172-205.
 951. Wright, Roger. 1996a. Review of Maria Selig, Barbara Frank, and Jörg Hartmann (ed), Le passage à l'écrit des langues romanes (Tübingen: Gunter Narr, 1993). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.211.
 952. Wright, Roger. 1996b. Review of Irene Andrés Suárez, El verbo español: Sistemas medievales y sistema clásico (Madrid: Gredos, 1994). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.211-212.
 953. Wright, Roger. 1996c. Review of Alegría Alonso, Beatriz Garza, and José A. Pascual (ed), II Encuentro de lingüistas y filólogos de España y México (Salamanca: Junta de Castilla y León, 1994). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.335-336.
 954. Wright, Roger. 1996d. Review of Concepción Company Company, Documentos lingüísticos de la Nueva España: Altiplano-Central (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 73.452.
 955. Wright, Roger. 1997a. Linguistic standardization in the Middle Ages in the Iberian Peninsula: advantages and disadvantages. In Stewart Gregory and D. A. Trotter (ed), De mot en mot: Aspects of Medieval Linguistics. Essays in Honour of William Rothwell , 261-275. Cardiff: University of Wales Press.
 956. Wright, Roger. 1997b. Translation between Latin and Romance in the Early Middle Ages. In Jeanette Beer (ed), Translation Theory and Practice in the Middle Ages , 7-32. Kalamazoo: Medieval Institute.
 957. Wright, Roger. 1997c. Review of Stuart Davis and Donna Napoli, A Prosodic Template in Historical Change: The Passage of the Latin Second Conjugation into Romance (Turin: Rosenberg and Sellier, 1994). Studies in Language 21.169-174.
 958. Wright, Roger. 1997d. Review of José del Valle, El trueque s/x en español antiguo: Aproximaciones teóricas (Tübingen: Niemeyer, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 74.515-516.
 959. Wright, Roger. 1997e. Review of Félix Rodríguez González (ed), Spanish Loanwords in the English Language: A Tendency towards Hegemony Reversal (Berlin: Mouton de Gruyter, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 74.374-375.
 960. Wright, Roger. 1997f. Review of Antonia Moreira Rodríguez and John Butt, "Se de matización" and the Semantics of Spanish Pronominal Verbs (London: King's College, 1996). Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 74.375.
 961. Wright, Roger. 1998. The dating of the earliest Fuero translations. Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 75.9-16.
 962. Wyatt, James L. 1993. Automatic phonetic transcription of Spanish text: Native speaker dialects and foreign speaker simulation. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 27.219-229.
 963. Zamora, Francisco J. 1995. Dos documentos hispaniolenses del siglo XVII. In Hernández Alonso 1995a:209-212.
 964. Zentella, Ana Celia. 1997a. Growing Up Bilingual: Puerto Rican Children in New York . Oxford: Blackwell.
 965. Zentella, Ana Celia. 1997b. The Hispanophobia of the Official English movement in the U.S. International Journal of the Sociology of Language 127.71-86.
 966. Zimmermann, Klaus. 1996a. Lenguaje juvenil, comunicación entre jóvenes y oralidad. In Kotschi, Oesterreicher, and Zimmermann 1996:475-514.
 967. Zimmermann, Klaus. 1996b. Spanisch-amerindische Sprachkontakte. Anmerkungen zur Theorie und Methodologie. In Boretzky et al. 1996:234-260.
 968. Zimmermann, Klaus. 1996c. Review of Jürgen M. Meisel (ed), La adquisición del vasco y del castellano en niños bilingües (Frankfurt am Main: Vervuert, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 112.701-703.
Return to top