CATALAN: Llorenç Comajoan, Indiana University (1997)

 1. Aguilera, M., and J.M. Romaní. (1995). Actituds dels consumidors catalans davant de l'ús comercial del català . Barcelona: Publicacions de l'Institut de Sociolingüística Catalana.
 2. Alsina, A. (1996). The role of argument structure in grammar. Evidence from Romance . Stanford, CA: Center for the Study of Language and Information.
 3. Arbonés, J. (1996). Encara més reflexions sobre aspectes pràctics de la traducció. Revista de Catalunya 106:112-120.
 4. Armangué Herrero, J. (1996). Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle xviii . Barcelona: Curial i Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 5. Azevedo, M. (1996). La parla i el text . Lleida: Pagès Editors.
 6. Badia Gomis, M. (1995). Referències lingüístiques en la lesgislació andorrana. Revista de Llengua i Dret 23:53-100.
 7. Badia i Margarit, A. M. (1996). L'ensenyament de la llengua, fonament de la cultura humanística. Revista de Catalunya 105:33-43.
 8. Balsalobre, P., and J. Gratacós, eds. (1995). La llengua catalana al segle xviii . Barcelona: Quaderns Crema.
 9. Bastardas, A. (1995). Política i planificació lingüístiques: Perspectives i preguntes per a un camp interdisciplinari. Revista de Llengua i Dret 24:145-164.
 10. Bastardas, A. (1996). Ecologia de les llengües: Medi, contactes i dinàmica sociolingüística . Barcelona: Proa.
 11. Bastardas, J. (1995). La llengua catalana mil anys enrere . Barcelona: Curial.
 12. Batllori, M., C. Sánchez, and A. Súñer. (1995). The incidence of interpolation on the word order of Romance languages. Catalan Working Papers in Linguistics 4:185-209.
 13. Bayà, M. R., and E. Bernal. (1996). Propuesta de representación lexicográfica de los verbos ergativos. Interlingüística 5:7-11.
 14. Bel, A. (1996). Early negation in Catalan and Spanish. Catalan Working Papers in Linguistics 5:5-28.
 15. Berenguer, J. (1995). Marcadores discursivos y relato conversacional. Caplletra 18:109-120.
 16. Berkenbusch, G. (1995). Planteamientos interactivos en el análisis conversacional: La etnometodología y la teoría de la producción de textos orales. Sintagma 7:69-84.
 17. Blas Arroyo, J. L. (1995). De nuevo el español y el catalán, juntos y en contraste. Estudio de actitudes lingüísticas. Sintagma 7:29-41.
 18. Bonet, E. (1995). The where and how of clitic order. Revue Québécoise de Linguistique 24:61-81.
 19. Bosch, A. (1995). L'altra cara de la normalització lingüística a l'Alguer: L'escola. Llengua i Ús 4:4-8.
 20. Branchadell, A. (1996). La normalitat improbable . Barcelona: Empúries.
 21. Cabré, M. T. (1996). Sobre el valor dels diccionaris. Revista de Catalunya 106:114-145.
 22. Cabré, T. (1994). Minimality in the Catalan truncation process. Catalan Working Papers in Linguistics 4:1-21.
 23. Cabré, T. (1995). Condicions prosòdiques i minimitat en el tipus reduplicat puput. Caplletra 19:187-194.
 24. Cabré, M. T., M. Bozzo, and C. Santamaria. (1996). Característiques del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Llengua i Ús 5:33-38.
 25. Calatayud, J. V., and X. Luna. (1995). Fonts per a l'estudi de la fraseologia catalana. Caplletra 18:221-231.
 26. Calsamiglia, H., J.M. Cots, C. Lorda, L. Nussbaum, Ll. Payrató, and A. Tusón. (1995). Communicative strategies and socio-cultural identities in talk shows. Pragmatics 5:325-339.
 27. Calvo, J. (1995). El TAMP en valencià. Caplletra 19:259-278.
 28. Capdevila, A., and J. Espluga. (1996). Catalans aragonesos, perjurs i galavernos. L'articulació de les identitats col!lectives a la frontera occidental de la llengua. Revista de Catalunya 110:19-30.
 29. Carrera, J. (1994). Uses and variations of word-initial pretonic e- in Alguaire. Catalan Working Papers in Linguistics 3:1-15.
 30. Casanovas, M. (1994). Aspectes contrastius de la fonètica i fonologia catalana i anglesa. Sintagma 6:15-21.
 31. Casanovas, M. (1995). La interferencia fonética en el español de Lleida: Algunos apuntes para su estudio. Sintagma 7:53-59.
 32. Cerdà, J., and V. Martínez-Gil. (1996). L'utopisme lingüístic a la Catalunya de la Il!lustració i del primer Romanticisme. Els Marges 55:29-50.
 33. Claveguera, M. M., and J. Solé Comardons. (1995). Balanç anual i memòria dels programes de normalització lingüística. Llengua i Ús 3:27-32.
 34. Clua, E. (1996). Weak prepositions in Tortosan Catalan: Alternation of prepositions, allomorphy or phonological process. Catalan Working Papers in Linguistics 5:29-66.
 35. Colomer, J. M. (1996). La utilitat del bilingüisme . Barcelona: Edicions 62.
 36. Colomina, J. (1995). Els valencians i la llengua normativa . Alacant: Generalitat Valenciana, Departament d'Educació i Cultura.
 37. Comas, G., B. Jiménez, and V. Alcaraz. (1995). La llengua catalana i els alumnes catalanoparlants de 10 a 15 anys. Barcelona: Columna.
 38. Conca, M., and J. Guia. (1995a). D'un complex d'inferioritat proverbial. Caplletra 18:177-210.
 39. Conca, M., and J. Guia. (1995b). Estudi paremiològic del "Llibre de Tres". Randa 37:17-41.
 40. Conca, M., and J. Guia. (1996a). Els primers reculls de proverbis catalans . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 41. Conca, M., and J. Guia. (1996b). Sentències i proverbis en la "Disputa de l'Ase". Estudis de llengua i literatura catalanes 23:53-75. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 42. Corbera i Pou, J. (1995). La interferència lèxica castellana dins el català literari a Mallorca els segles XVI i XVII. Randa 37:53-120.
 43. Coromines, J. (1995). Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana . Volum IV. D-J. Barcelona: Curial.
 44. Cortés, C. (1995). Subject-object asymmetries and verb classes. Linguistica Atlantica 17:63-78.
 45. Cuenca, M. J. (1996). Sintaxi fonamental. Les categories gramaticals . Barcelona: Empúries.
 46. Cuenca, M. J., and J.M. Castellà. (1995). Una caracterització cognitiva de les preguntes confirmatòries (Question tags). Caplletra 18:65-84.
 47. Ginebra, J. (1996). Les preposicions per i per a. Comentaris a la proposta Coromines-Solà. Revista de Catalunya 111:20-34.
 48. Davies, I., G. Corbett, and J. Bayo. (1995). Colour terms in Catalan: An investigation of eighty informants, concentrating on the purple and blue regions. Transactions of the Philological Society 93:17-49.
 49. Departament de Política Lingüística. (1995). Pla general de normalització lingüística . Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 50. Dols, N., and M. Wheeler. (1995). El consonantisme final del mallorquí i el "llicenciament d'obertures". Caplletra 19:51-64.
 51. Domínguez, F., and N. López. (1995). World directory of sociolinguistic and language planning organizations . Amsterdam: Benjamins.
 52. Espluga, J., and A.Capdevila. (1995). Franja, frontera i llengua. Conflictes d'identitat als pobles d'Aragó que parlen català. Lleida: Pagès Editors.
 53. Espunya, A. (1994). The imperfective past. Catalan Working Papers in Linguistics 3:17-43.
 54. Flauer, Ll. (1996). El català, llengua pública o privada ? Barcelona: Empúries.
 55. Fullana, O. (1995). Why nominal infinitives express manner. Catalan Working Papers in Linguistics 4:211-227.
 56. Gabinet de Didàctica de la Direcció General de Política Lingüística (1995). El signiticat textual . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
 57. Gargallo, J. (1995). Les llengües romàniques . Barcelona: Empúries.
 58. Godayol, M. P., and X. Ugarte. (1996). Les traduccions del català a l'hongarès i de l'hongarès al català. Revista de Catalunya 107:122-125.
 59. Gràcia Solé, Ll. (1995). Morfologia lèxica i l'herència de l'estructura argumental . València: Universitat de València.
 60. Gulsoy, J. (1996). Quercus 'alzina' en la toponímia catalana. Actes del setè col!loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, 95-112. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 61. Harris, J. (1995). La projecció sintaxi-fonologia en els clítics del català i de l'espanyol. Caplletra 19:229-258.
 62. Hernández, C., B. Leppinette, and M. Pérez Saldanya, eds. (1995). Aspectes de la reflexió i de la praxi interlingüística. Quaderns de Filologia I. València: Publicacions de la Universitat de València.
 63. Hidalgo, A. (1995). Entonació i conversa: Aproximació als mecanismes prosòdics i demarcatius d'unitats sintàctiques en la parla col!loquial. Caplletra 19:145-160.
 64. Hilferty, J. (1995). Metonímia i metàfora des d'una perspectiva cognitiva. Caplletra 18:31-44.
 65. Hualde, J. I. (1995). Sobre el concepte de derivació fonològica: Alguns fenòmens vocàlics en basc i en català. Caplletra 19:65-80.
 66. Institut d'Estudis Catalans (1995a). Diccionari de la llengua catalana . Barcelona, Palma de Mallorca, València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Editorial Moll, Enciclopèdia Catalana i Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 67. Institut d'Estudis Catalans (1995b). Gramàtica catalana [Reedició en facsímil de la setena edició de la Gramàtica de Fabra de 1918]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 68. Jiménez, J. (1995). Els aplecs de ts i dz en valencià. Una anàlisi des de la teoria de l'optimitat. Caplletra 19:81-112.
 69. Joan Marí, B. (1996). Les normalitzacions reeixides. Aproximació a l'estudi de la construcció de llengües nacionals a l'Europa del segle xx . Barcelona: Oikos-Tau.
 70. Lamuela, X. (1995). Criteris de codificació i de compleció lingüístiques. Els Marges 53:15-30.
 71. Leprêtre, M. (1995). Avanç provisional de les dades lingüístiques més significatives del cens de 1991. Llengua i Ús 2:58-62.
 72. Leprêtre, M. (1996a). El País Valencià. La situació sociolingüística als territoris de llengua catalana (IV). Llengua i Ús 7:62-67.
 73. Leprêtre, M. (1996b). La Catalunya Nord. La situació sociolingüística als territoris de llengua catalana (III). Llengua i Ús 6:48-56.
 74. Lleó, C. (1995). Processos reduplicatius en català i ritme prosòdic: De l'adquisició fonològica a la formació de mots. Caplletra 19:195-214.
 75. Lloret, M. R. (1995). El tractament de les formes 'invariables' quant a nombre. Caplletra 19:215-228.
 76. Longa, V., G. Lorenzo, and G. Rigau. (1996). Expressing modality by recycling clitics. Catalan Working Papers in Linguistics 5:67-79.
 77. Lorente, M. (1996). Lingüística catalana. Notícia de les publicacions de 1995. Serra d'Or 443:67-71.
 78. Macià, J. (1996). Binding theory, semantic interpretation and context. Catalan Working Papers in Linguistics 5:81-112.
 79. Maingueneau, D., and V. Salvador. (1995). Elements de lingüística per al discurs literari . València: Tandem.
 80. Manent, A. (1996). Joan Ballester i l'Obra del Diccionari català-valencià-balear. Revista de Catalunya 111:35-45.
 81. Marí, I. (1996). Plurilingüisme europeu i llengua catalana . València: Universitat de València.
 82. Martí, N. (1995). De in Catalan elliptical nominals: A partitive case marker. Catalan Working Papers in Linguistics 4:243-265.
 83. Martí, P. (1996). Situació actual del llenguatge administratiu en llengua catalana. Revista de Llengua i Dret 25:7-30.
 84. Martí, S., and F. Feliu. (1995). Problemes i mètodes de la història de la llengua . Barcelona: Quaderns Crema.
 85. Martín García, J. (1996). Aktionsart in word formation: Verbal prefixation. Catalan Working Papers in Linguistics 5:113-125.
 86. Mas, M., and M.H. Vergés. (1995). La gramàtica: Un entrebanc, una píndola, una einaŠ? Llengua i Ús 2:45-53.
 87. Mesegure, Ll., and J. Garí. (1995). Metàfora i fraseologia en el discurs costumista: Santiago Rusiñol i Marià Vayreda. Caplletra 18:133-164.
 88. Morant, R., and M. Peñarroya. (1995) Llenguatge i cultura. Per a una ecologia lingüística . València: Universitat de València.
  Morvay, K. (1995). Problemes de fraseologia i fraseografia catalanes. Caplletra 18:211-220.
 89. Muñoz, R. (1995). Lingüística per a la traducció . Vic: Eumo.
 90. Murgades, J. (1995). Llengua i discriminació . Barcelona: Curial.
 91. Murgades, J. (1996). Contestació a un polític doblat de sociolingüista. Revista de Catalunya 112:41-51.
 92. Muxí, I. (1996). Optional participal agreement with direct object clitics in Catalan. Catalan Working Papers in Linguistics 5:127-145.
 93. Nubiola, J. (1996). Renovació en la filosofia del llenguatge: Cap a una millor comprensió de les nostres pràctiques comunicatives. Revista de Catalunya 105:44-62.
 94. Orriols Monset Ll. (1996). La contribució d'Osona a la llengua catalana . Vol. II. Barcelona: Curial.
  Palmada, B. (1995). La representació de les palatals. Caplletra 19:27-42.
 95. Pastor, I. (1996). L'anàlisi dels immigrants d'àrea lingüística davant una llengua en procés de normalització. El cas dels afiliats i les afiliades a la CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya) davant la llengua catalana. Revista de Llengua i Dret 25:119-164.
 96. Pérez Saldanya, M. (1995a). Analogia i canvi morfològic: A propòsit de les formes verbals velaritzades. Caplletra 19:279-306.
 97. Pérez Saldanya, M. (1995b). Les expressions temporals com a predicats d'esdeveniments. Llengua i Literatura 6:277-307.
 98. Pérez Saldanya, M. (1996a). Gramaticalització i reanàlisi: El cas del perfet perifràstic català. Actes del desè col!loqui de llengua i literatura catalanes , 71-107. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 99. Pérez Saldanya, M. (1996b). Aproximació cognitiva al complement indirecte en català. Actes del setè col!loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica , 191-209). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 100. Pérez Saldanya, M., and M.J. Cuenca. (1994). Tense and aspect in non-finite clauses. Catalan Working Papers in Linguistics 4:121-141.
 101. Pérez Saldanya, M., and V. Salvador. (1995). Fraseologia de l'encara i processos de gramaticalització. Caplletra 18:85-108.
 102. Picallo, M. C. (1994a). Catalan possessive pronouns: The Avoid Pronoun Principle. Natural Language &;Linguistic Theory 12:259-299.
 103. Picallo, M. C. (1994b). A mark of specificity in indefinite nominals. Catalan Working Papers in Linguistics 4:143-167.
 104. Piquer, A. (1995). Fraseologia i discurs narratiu: Anàlisi d'alguns casos en la novel!lística contemporània. Caplletra 18:121-132.
 105. Pitarch, V. (1996a). Control lingüístic o caos . Alzira: Bromera.
 106. Pitarch, V. (1996b). País Valencià: La planificació lingüística pendent. Revista de Llengua i Dret 25:89-100.
 107. Pons, J. (1996). Linguistic policy at the University of Barcelona. Revista de Llengua i Dret 25:101-118.
 108. Prats, M. (1995). Política lingüística de l'església catalana. Segles xvi-xvii . Concilis de la Tarraconense anys 1591, 1636, 1637. Vic-Girona: Eumo-Universitat de Girona.
 109. Prieto, P. (1995). Aproximació als contorns tonals del català central. Caplletra 19:161-186.
 110. Pueyo, M. (1996). Tres escoles per als catalans. Minorització lingüística i implantació escolar a Itàlia, França i Espanya . Lleida: Pagès Editors.
 111. Pujol, J. M., and J. Solà. (1995). Ortotipografia . Barcelona: Columna.
 112. Rasico, P. (1996). Els topònims Canavelles / Canoes, Caborriu / Caborreu, segons les dades de l'Onomasticon Cataloniae. Actes del setè col!loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica , 221-231. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 113. Recasens, D. (1995). Coarticulació i assimilació en fonologia. Dades de moviment lingual sobre els grups consonàntics amb C2=/d/ en català. Caplletra 19:11-26.
 114. Recasens, D., J. Fontdevila, and M.D. Pallarés. (1994). An electropalatographic investigation of segmental complexity in alveopalatal consonants. Catalan Working Papers in Linguistics 3:71-96.
 115. Reniu, M. (1995). El Pla General de Normalització Lingüística: Un projecte per a tothom. Revista de Llengua i Dret 23:171-184.
 116. Reventós Carner, J. (1996). Llengua: Cal apostar per l'impuls social. Revista de Catalunya 107:3-8.
 117. Rico, A., and J. Solà. (1995). Gramàtica i lexicografia catalanes: Síntesi i història . València: Universitat de València.
 118. Romera, L., and A.M. Fernández. (1995). Nasal palatal: Segment complex. Caplletra 19:43-50.
 119. Ros, M., C. Huici,and J.I. Cano. (1994). Ethnolinguistic vitality and social identity: Their impact on ingroup bias and social attribution. International Journal of the Sociology of Language 108:145-166.
 120. Ruiz, F., R. Sanz,and J. Solé i Comardons. (1996). Història social i política de la llengua catalana. València: Eliseu Climent Editor.
 121. Sancho, P. (1995a). Aspectes formals de les preposicions en català. Caplletra 19:349-364.
 122. Sancho, P. (1995b). La categoria preposicional . València: Universitat de València.
 123. Sanz, C., and M.J. Gonzálaz. (1995). Variation and copula in Catalan. Sintagma 7:5-25.
 124. Saragossa, A. (1996a). Sobre la posició dels adjectius qualificatius en el català contemporani. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 72:107-143.
 125. Saragossa, A. (1996b). Una introducció al concepte pronom. Actes del desè col!loqui internacional de llengua i literatura catalanes, 409-439. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 126. Sempere Martínez, J. A. (1996). Aspectes de la castellanització del valencià meridional alacantí. Actes del setè col!loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica , 233-239. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 127. Serra, P. (1995). L'estructura prosòdica i l'accent. Caplletra 19:113-144.
 128. Schnitzer, J. (1994). Relaciones de coherencia entre texto verbal e imagen en pintadas políticas. Contrastive Linguistics 19:35-45.
 129. Sechi, C. (1995). La normalització lingüística a l'Alguer. Llengua i Ús 2:13-15.
 130. Sifre, M. (1995). Reflexions sobre la vocal temàtica. Caplletra 19:307-332.
 131. Siguan, M. (1995). L'Europa de les llengües . Barcelona: Edicions 62.
 132. Solà, J. (1995). Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona . Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 133. Solé Comardons, J. (1996). Resultats clau del Pla General de Normalització Lingüística. Llengua i Ús 6:19-22.
 134. Strubell, M. (1996). Language Use Surveys: Un intent de sistematitzar la recerca sobre l'ús lingüístic. Llengua i Ús 6:57-59.
 135. Terzi, A. (1994). Clitic climbing from finite clauses and long head movement. Catalan Working Papers in Linguistics 3:97-122.
 136. Turell, M.T., ed. (1995). La sociolingüística de la variació . Barcelona: PPU.
 137. Tusón, A. (1995). Anàlisi de la conversa . Barcelona: Empúries.
 138. Tusón, J. (1995). El llenguatge i el plaer. Incursions lingüístiques en terra literària . Barcelona: Empúries.
 139. Vallcorba Rocosa, J. (1996). Història dels verbs ésser i estar (en català i en castellà) . Primera Part. Vilassar de Mar: Oikos-Tau.
 140. Vallduví, E. (1994). Detachment in Catalan and information packaging. Journal of Pragmatics 22:573-601.
 141. Vallduví, E., and E. Engdahl. (1996). The linguistic realisation of information packaging. Linguistics 34:459-519.
 142. Vernet i Borràs, J. (1996). Un passat fet present. Qüestions de la llengua, economia i justícia a les Corts de 1871. Revista de Catalunya 104:37-45.
 143. Viana, A., ed. (1995). Aspectes del pensament sociolingüístic europeu. Barcelona: Barcanova.
 144. Viaplana, J. (1995). Sobre la irregularitat verbal. Caplletra 19:333-348.
 145. Viladot, M. A. (1996). Vitalitat (etno)lingüística i identitat al grup de pertinença: Algunes dades i consideracions sobre el català i el frisó. Revista de Catalunya 109:45-68.
 146. Villalba, X. (1994). Clitic climbing in causative constructions. Catalan Working Papers in Linguistics 3:123-152.
 147. Villas i Chalamanch, M. (1995). Concomitàncies i divergències entre lexemes catalans i lexemes d'altres llengües. Randa 37:221-240.
 148. Voltas, E. (1996). La guerra de la llengua . Barcelona: Empúries.
 149. Ytsma, J., M.A. Viladot, and H. Giles. (1994). Ethnolinguistic vitality and ethnic identity: Some Catalan and Frisian data. International Journal of the Sociology of Language 108:63-78.

 
FRENCH: Susanne Feigenbaum, Université de Haifa, Israel (1997)

 1. Aafke, Hulk. (1996). L'"autre" de: une tête quantificationnelle. Langue Française 109:44-59.
 2. Abeillé, Anne et Danièle Godard. (1996). La complémentation des auxiliaires français. Langages 122:32-61.
 3. -------. (1996). Fonction ou position objet? Gré des Langues 11. Paris: L'Harmattan.
 4. Adam, J.-M. (1996). L'argumentation dans le dialogue. Langue Française 112:31-49.
 5. Adouani, Abdellatif. (1995). La morphologie est-elle la syntaxe des mots? Lingvisticae Investigationes XIX:1, 1-14.
 6. Armstrong, Nigel. (1996). Variable deletion of French /l/: linguistic, social and stylistic factors. Journal of French Language Studies 6,1:1-22.
 7. Anscombre, Jean-Claude. (1996). Partitif et localisation temporelle. Langue Française 109:80-103.
 8. Aroui, Jean-Louis. (1996). L'interface forme/sens en poétique (post-) jakobsonienne. Langue Française 110:4-15.
 9. Barra-Jover, Mario. (1995). Quantification et relation interphrastique: à propos du sens oppositif de tout en + gérondif, tout de même, après tout et autres. Travaux de Linguistique 30, -33.
 10. Bartning, Inge. (1996). Eléments pour une typologie des SN complexes en DE en français. Langue Française 109:29-43.
 11. Baschung, Karine. (1996). Une approche lexicalisée des phénomènes de contrôle. Langages 122:96-122.
 12. Bat-Zeev Schyldkrot, Hava. (1996). Dictionnaire des verbes de l'ancien français: structures et méthodes. LYNX.
 13. Blanche-Benveniste, Claire. (1995). Le semblable et le dissemblable en syntaxe. Recherches sur le français parlé 13:7-32.
 14. ------. (1996). Trois remarques sur l'ordre des mots dans la langue parlée. Langue Française 111:109-117.
 15. Blanco, Xavier. (1996). L'exemple dans la lexicographie bilingue. Traitements métalinguistiques. Le français moderne LXIV, 2, 156-168.
 16. Blasco, Mylène. (1995). Dislocation et thématisation en français parlé. Recherches sur le français parlé 13: 45-66.
 17. Bogaards, Paul. (1995). Dictionnaires et compréhension écrite. Cahiers de lexicologie LXVII-2, 37-53.
 18. Boone, Annie avec André Joly. (1996a). Dictionnaire terminologique de la systématique du langage . Paris: L'Harmattan.
 19. ------. (1996b). Les complétives et la modalisation. In: Muller, Cl. (ed.) Dépendance et intégration syntaxique: subordination, coordination, connexion . Tübingen: Niemeyer; 45.-51.
 20. Borillo, Andrée. (1996). La relation partie-tout dans la structure N à N en français. Faits de Langue 7.
 21. Bouchard, Robert. (1996). Compétence argumentative et production écrite en langue étrangère et maternelle. Langue Française 112:88-105.
 22. Branca, Sonia et al., eds. (1995). Vers une terminologie grammaticale européenne? Travaux de linguistique No. 31.
 23. Cadiot, Pierre avec F. Nemo. (1997). Propriété extrinsèque en sémantique lexicale. Journal of French Language Studies 7:1-20.
 24. Cappeau, Paul et Mireille Bilger. (1995). J'ai une douleur dans la cuisse mais pas là. Recherches sur le français parlé 13:33-44.
 25. Causa, Maria. (1996). Les malentedus communicatifs dans les conversations exolingues. Journal of French Language Studies, 6,1, 23-44.
 26. Clas, André et al. (1995). Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire . Louvain-la-Neuve: Duculot
 27. Combettes, B. (1996). Facteurs textuels et facteurs sémantiques dans la problématique de l'ordre des mots: le cas des constructions détachées. Langue Française 111:83-96.
 28. Corblin, Francis, ed. (1996). Sémantiques du discours. Langages 123.
 29. Daladier, Anne. (1996). Le rôle des verbes supports dans un système de conjugaison nominale et l'existence d'une voix nominale en français. Langages 121:35-53.
 30. Defayx, Jean-Marc. (1995). De la spécifité du discours comique. Le français moderne LXIV/1, 63-76.
 31. Delacambre, Isabelle. (1996). Quelle fonction doner au travail oral dans l'élaboration d'un écrit argumentatif? Langue Française, 112, 106-123.
 32. Di Sciullo, A-M. et M. Tremblay. (1996). Les morphèmes de négation. Recherches linguistiques de Vincennes 25: 27-52.
 33. Englebert, Annick. (1996). L'article partitif: L'évolution des conditions d'emploi. Langue Française 109:9- 28.
 34. Feigenbaum, Susanne. (1996). Le connecteur 'sans'. In: Muller, Cl. (ed.) Dépendance et intégration syntaxique: subordination, coordination, connexion. Tübingen: Niemeyer.
 35. Franken, Nathalie. (1996). Pour une nouvelle description de puisque . Revue Romane 31/1, 3-18.
 36. Fournier, Robert et Henir Wittmann. (1995). Le français des Amériques (revue québécoise de linguistique théorique et appliquée, 12). Trois-Rivières: Presse univ. des Trois-Rivières.
 37. Gadet, Françoise. (1996). Variabilité, variation, variété: dans le français d'Europe. Journal of French Language Studies 6,1:75-98.
 38. Garcia-Debanc, Cl. (1996). Quand les élèves de CM argumentent. Langue Française 112:50-66.
 39. Godard, Danièle et Ivan A. Sag. (1996). Quels compléments de nom peut-on extraire en français? Langue Française 109:60-79.
 40. Gosselin, Laurent. (1996). Sémantique de la temporalité en français . Louvain-la-Neuve: Duculot.
 41. Giry-Schneider, Jacqueline. (1996). La notion de modifieur obligatoire dans des phrases à verbe support avoir complexes. Langages 121:19-34.
 42. Gross, Gaston. (1996). Prédicats nominaux et compatibilité aspectuelle. Langages 121:54-72.
 43. Gross, Maurice. (1996). Les verbes supports d'ajectifs et le passif. Langages 121:8-18.
 44. Gülich, E et T. Kotschi. (1995). Discours Production in Oral Communication. A Study based on French. In: Quasthoff, U. (ed). Aspects of Oral Communication , 30-66. Berlin: De Gruyter.
 45. Huot, H., ed. (1995). De la grammaire scientifique à la grammaire scolaire. L'ordre des mots . Amsterdam: De Werelt.
 46. Ibrahim, Amr Helmy. (1996). La forme d'une théorie du langage axée sur les termes supports. Langages 121:99-119.
 47. Jones, Mari C. (1996). The role of the speaker in language obsolence: the case of Breton in Plougastel-Douglas, Brittany. Journal of French Language Studies 6,1:45-74.
 48. Kampers-Manhe, B. (1996). "Postverbal Subject in French Subjunctive Clauses: a Case of Stylistic Inversion?" In: Jonerks, R. et al. (eds.) Language and Cognition 5. Groningue: University Press, p. 87-100.
 49. Kampers-Manhe, B. et C. Vet. (1996). Les études de linguistique française aux Pays-Bas. Le Français Moderne 1, p. 77-81.
 50. Kister, Laurence. (1995). Accessibilité pronominale des Dét. N1 de (Dét.) N2: le rôle de la détermination. Lingvisticae Investigationes XIX:1, 107-121.
 51. Korzen, H. (1996). La place du sujet non clitique dans la construction inversée. Langue Française 111:59- 82.
 52. Kupferman, Lucien. (1996a). Les génitifs: gouvernement d'antécédent et gouvernement thématique. Langue Française 109:104-125.
 53. ------. (1996b). DE : de la préposition au mode de quantification. Langue Française 109:104-125.
 54. Labelle, Jacques. (1995). Le traitement automatique des variantes linguistiques en français: l'exemple des 'concrets'. Lingvisticae Investigationes XIX:1, 137-152.
 55. Labelle, Marie. (1996). Remarques sur les verbes de perception et la sous-catégorisation. Recherches linguistiques de Vincennes 25:83-106.
 56. Laca, B. et L. Tasmowski-De Ryck. (1996). Indéfini et quantification. Recherches linguistiques de Vincennes 25:107-128.
 57. Lamiroy, B. avec J. Klein. (1995). Quand il éclaire, les vaches bisent. Lexique-grammaire des verbes simples du français de Belgique. In: Labelle, J. (ed). Lexiques-grammaires comparés et traitements automatiques . 257-267. Montreal: Univ. du Quebec.
 58. Larrivée, Pierre. (1996). Pas explétif. Revue Romane 31/1:19-28.
 59. Lemaire, Rémi. (1996). Les vers blancs sont-ils toujours blancs? Langue Française 110: 64-85.
 60. Lyche, Chantal, éd. (1994). French Generative Phonology: Retrospective and Perspectives . Salford: Assn. for French Language Studies.
 61. Lyche, Chantal. (1996). Genèse et traits caractéristiques du français cadien; un aperçu phonologique. Revue Romane 31/1: 29-50.
 62. Maingueneau, Dominique. (1996). Aborder la linguistique . Paris: Le Seuil.
 63. Marchello-Nizia, Christiane. (1996a). Les verbes support en diachronie. Langages 121: 91-98.
 64. ------. (1996b). La place de l'attribut du sujet et son évolution aux XIIe et XIIIe siècles en français. Langue Française 111:97-108.
 65. Martel, Pierre et Jacques Maurais, éds. (1994). Langues et sociétés en contact . Tubingen: Niemeyer.
 66. Martin, Robert. (1996). Sur l'impliite dans le langage ordinaire. Le français moderne LXIV, 2:129-135.
 67. Martinot, Claire. (1996). Prédicats et supports chez un enfant de 3 ans. Langages 121:73-90.
 68. Mathieu-Colas, Michel. (1995). Syntaxe du trait d'union: structures complexes. Lingvisticae Investigationes XIX:1, 153-171.
 69. Mounin, Georges. (1996). Histoire de la linguistique: des origines au Xxe siècle . Paris: PUF.
 70. Muller, Cl., ed. (1996a). Dépendance et intégration syntaxique: subordination, coordination, connexion . Tübingen: Niemeyer.
 71. ------. (1996b). La subordination en français. Le schème corrélatif . Paris: A. Colin.
 72. Nash, L. et al. (1996). Actes du deuxième colloque Langues et Grammaire (Paris VIII, 1995). Saint-Denis: P.U.Paris 8.
 73. Neveu, Franck. (1996). La notion d'apposition en linguistique français: perspective historique. Le français moderne LXIV/1, 1-27.
 74. Nølke, H. (1995). Utterance Focus. Elements of a Modular Theory. Copenhagen Studies in Language 18:75-108.
 75. ------. (1996a). A contrastive and argumentative anaysis of the French connectors donc and car . Leuvense Bijdragen 85:313-328.
 76. ------. (1996b). Où placer l'adjectif épithète? Focalisation et modularité. Langue Française 111:38-58.
 77. Nonnon, Elisabeth. (1996). Activités argumentatives et élaboration de connaissances nouvelles: le dialogue comme espace d'exploration. Langue Française 112:67-87.
 78. Paillet-Guth, Anne-Marie. (1996). Flaubert et l'adverbs Alors: cohésion et dérision. Le français moderne LXIV/1, 51-62.
 79. Perrin-Naffakh, Anne-Marie. (1996). Aussi adjonctif: de la syntaxe à la sémantique. Le français moderne LXIV, 2, 136-155.
 80. Plantin, Christian. (1996). Le trilogue argumentatif. Langue Française 112:9-30.
 81. Poli, Maire-Sylvie. (1996). Un compte rendu de réunion scientifique est-il vraiment objectif? Le français moderne LXIV, 2, 193-206;
 82. Poncet-Montange, Anne. (1995). Trois classes de groupes nominaux N A N. Lingvisticae Investigationes XIX:1, 173-204.
 83. Portine, Henri, ed. (1996). Actualité de Jacques Damourette et Edouard Pichon. Langages 124.
 84. Recourcé, Gaelle. (1996). Une double analyse de la particule NE en français. Langages 122:62-78.
 85. Ruwet, Nicolas. (1996). Lamartine: la musique du Lac . Langue française 110:87-103.
 86. Sabio, Frédéric. (1995). Micro-syntaxe et macro-syntaxe. L'exemple des "compléments antéposés" en français. Recherches sur le français parlé 13:111-156.
 87. Sanchez, Joseph. (1996). Métaphore, contexte, analogie: le Lézard de Francis Ponge. Langue Française 110:103-117.
 88. Sauzet, P. (1996). Ordre des mots, order dans les mots. Langue Française 111:10-37.
 89. Savelli, Marie-Josée. (1995). Autant le dire. Quelques éléments comparatifs sur la macro-syntaxe de plus/moins/autant. Recherches sur le français parlé 13:67-90.
 90. Tranel, Bernard. (1995). The Representation of French final consonansts and related issues. In: Amastae, J. et al, eds. Contemporary Research in Romance Linguistics 53-78. Amsterdam: Benjamins.
 91. Tremblay, Louise. (1996). Profil linguistique des médias écrits: analyse d'indices lexicaux, syntaxiques et normatifs. Le français moderne LXIV, 2:169-192.
 92. Troubetskoy, N.S. (1996). N.S. Trubetzkoy, l'Europe et l'humanité: écrits linguistiques et paralinguistiques . Ed. Patrick Sériot. Liège (Belgique): Mardaga.
 93. Valli, André. (1995). Notes sur la variation linguistique en français. Premier bilan d'une enquête auprès de locuteurs marseillais. Recherches sur le français parlé 13:91-110.
 94. Veland, Reidar. (1996). Les constructions tripartites en celui. Revue de linguistique romane No 237-238; 111-146.
 95. Victorri, Bernard et Catherine Fuchs. (1996). La polysémie: construction dynamique du sens . Paris: Hermès.
 96. Vinet, M.-T. (1996a). Adverbes de quantification, négation et phénomènes d'accentuation. Recherches linguistiques de Vincennes 25:129-140.
 97. ------. (1996b). Lexique, emprunts et invariants: une analyse théorique des anglicismes en français du Québec. Revue québecoise de linguistique 24:2, 165-181.
 98. Vlemings, Joeri. (1996). Il y a un mais , mais il n'y en a qu'un seul. Revue Romane 31/1, 51-64.
 99. Zaenen, Annie et Marie Dalrymple. (1996). Les verbes causatifs "polymorphes": les prédicats complexes en français. Langages 122:79-95.
 100. Zribi-Hertz, Anne. (1996a). Some wondering remarks on the development of syntactic theories: the case of long-distance reflexives. Recherches linguistiques de Vincennes 25:141-147.
 101. ------. (1996b). L'anaphore et les pronomons: une introduction à la syntaxe générative . Villeneuve-d'Ascq: Presses du Septentrion.

 
ITALIAN: Barbara De Marco, University of California, Berkeley (1997)

 1. Albano Leone, Federico. 1994. L'analisi fonica del parlato. In De Mauro 1994:101-109.
 2. Alexandrova, G. 1996. Participant Clauses in Bulgarian, Italian, and Spanish: Argument Structure, Agreement, and Case. In Zagona 1996:1-12.
 3. Alinei, Mario. 1993. Onomasiologia strutturale: Il sistema lessicale del padrinaggio nei dialetti italiani e corsi. Bollettino dell'ALI 11-16:5-14 [with 7 maps].
 4. ------. 1994. [ See Garcia Mouton 1994.]
 5. Altimari, Francesco, and Leonardo M. Savoia, eds. 1994. I dialetti italo-albanesi : studi linguistici e storico-culturali sulle comunità arbëreshe . Presentazione di Tullio De Mauro. Biblioteca di cultura, 488. Rome: Bulzoni.
 6. Alvar, Manuel. 1995. Hispanismos en dialecto napolitano. Lingüística española actual 17:5-14.
 7. Amastae, Jon et al., eds. 1995. Contemporary Research in Romance Linguistics (LSRL 22).Amsterdam: Benjamins.
 8. Andersen, Henning, ed. 1995. Historical Linguistics 1993: Selected Papers from the 11th International Conference on Historical Linguistics . Amsterdam: Benjamins.
 9. Anttila, Raimo. 1996. Review of Giacalone Ramat and Ramat 1993 [1994]. Word 47:78-89.
 10. Arens, Arnold, ed. 1993. Heinrich Lausberg, Opera minora. Romanische Sprachwissenschaft, Romanische Philologie und Rhetorik, Textanalyse . Stuttgart: Steiner.
 11. Aski, Janice. 1995. Verbal Suppletion: An Analysis of Italian, French and Spanish to go. Linguistics 33:403-432.
 12. Atlante Linguistico Italiano ( ALI ). 1996. 2 vols. Rome: Istituto poligrafico e zecca dello stato.[see also Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano , and García Mouton 1995.]
 13. Atlas linguarum europae , vol. 5. 1996. Rome: Istituto poligrafico e zecca dello stato.[see also García Mouton 1995.]
 14. Aste, Mario. 1995. Review of Lortat-Jacob 1995. Forum italicum 29:422-425.
 15. Atzori, F. 1995. Review of Nella Giannetto et al., eds., Dino Buzzati: la lingua, le lingue: atti del convegno internazionale, 26-29 settembre, 1991 (Milan: Mondadori, 1994). Forum italicum 29:416-418.
 16. Avalle, D'Arco Silvio. 1995. Ferdinand de Saussure fra strutturalismo e semiologia . Bologna: Il Mulino.
 17. Avesani, Cinzia. 1994. Estensione melodica e sistema intonativo in italiano . Memorie del Laboratorio di Linguistica della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1. Alessandria: dell'Orso.
 18. Babbi, Anna Maria. 1993. Dal franco-italiano al veneto: un exercizio di autotraduzione? Quaderni di lingue e letterature 18:41-58.
 19. Baldi, Philip. 1996. Comparative Historical Indo-European Linguistics: Old and New. Review of S.P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction (Amsterdam: Benjamins, 1995). Diachronica 13:347-364.
 20. Baldinger, Kurt. 1995. Review of Malkiel 1993. Romanische Forschungen 107:432-433.
 21. Baldini, Raffaello. 1995. Ad nota: versi in dialetto romagnolo . Presentazione di Pier Vincenzo Mengaldo. Milan: Mondadori.
 22. Ball, Rodney. 1996. Review of Posner and Green 1993. Language Problems and Language Planning 20:70-72.
 23. Ballerini, R. 1995. Review of _imunkovi_ 1994. Storia e problemi di critica testuale 50:233-236.
 24. Banfi, Emanuele. 1994. "Linguaggio dei giovani", "linguaggio giovanile", e "italiano dei giovani". In De Mauro 1994:149-156.
 25. ------. 1996a. Review of Dietrich 1995. RPh 49:307-310.
 26. ------. 1996b. Review of Mario Vicari, ed., Valle di Blenio. Documenti orali della Svizzera Italiana. Trascrizioni e analisi di testimonianze dialettali . 2 vols. (Bellinzona: Cantone Ticino, 1992). RPh 50:89-91.
 27. ------. 1997. Review of Cassola 1996. RPh 50:387-390.
 28. Banfi, Emanuele, Giovanni Bonfadini, Patrizia Cordin, and Maria Iliescu, eds. 1995. Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi . Atti del convegno internazionale di studi, Trento, 21-23 ottobre 1993. Tübingen: Niemeyer.
 29. Banniard, Michel. 1992. Viva voce. Communication écrite et communication orale du ive au ixe siècle en Occident latin. Paris: Institute des Études Augustiniennes.
 30. Barone, Charles. 1995. La parlata croata di Acquaviva Collecroce . Studio fonetico e fonologico. Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria", 146. Florence: Olschki.
 31. Bazzanella, Carla. 1994. Le facce del parlare: un approccio pragmatico all'italiano parlato Scandicci: La Nuova Italia.
 32. Beccaria, Gian Luigi et al. 1994. Dizionario di linguistica . Ed. Valentina Barbero. Dizionari Einaudi, 6. Torin: Einaudi.
 33. -----. 1995. I nomi del mondo : Santi, demoni, folletti e le parole perdute. Turin: Einaudi.
 34. Belardi, Walter. 1994. Profilo storico-politico della lingua e della letteratura ladina . Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche, 35. Rome: Dipartimento di studi glottoantropologici, Università "La Sapienza". Rome: Il Calamo.
 35. Benincà, Paola. 1994a. La variazione sintattica. Studi di dialettologia romanza . Bologna: Il Mulino.
 36. ------. 1994b. Che cosa ci può dire l'italiano regionale. In De Mauro 1994:157-165.
 37. ------. 1996. Agglutination and Inflection in Northern Italian Dialects. In Parodi et al.1996:59-72.
 38. Bernhard, Gerald. 1995. Review of Radtke 1993. Romanische Forschungen 107:452-454.
 39. Bernini, Giuliano, and Paolo Ramat. 1996. Negative Sentences in the Languages of Europe: A Typological Approach . Berlin: Mouton de Gruyter.
 40. Berruto, Gaetano. 1994. Come si parlerà domani: italiano e dialetto. In De Mauro 1994:15-24.
 41. ------. 1995. Fondamenti di sociolinguistica . Bari: Laterza.
 42. Bertinetto, Pier Marco, and Mario Squartini. 1996. La distribuzione del Perfetto Semplice e del Perfetto Composto nelle diverse varietà di italiana. RPh 49:383-419.
 43. Bielfeld, Antje. 1996. Methoden der Belegsammlung fur das "Vocabolario della Crusca": exemplarische vorgestellt am lexikographischen Werk Francesco Redis . Tübingen: Niemeyer.
 44. Billy, Dominique. 1995. Review of Menichetti 1993. Revue de linguistique romane 59:537-557.
 45. Binotti, Lucia. 1995. A 15th-c. Spanish Version of Guarino Veronese's Epistle on Latin. RPh 48:242-254.
 46. Blackshire-Belay, Carol Aisha. 1994. Marginal Linguistic Existence: The Case of an Italian Woman. In The German Mosaic: Cultural and Linguistic Diversity in Society , ed. Carol Aisha Blackshire-Belay, 155-170. Contributions in ethnic studies, 33. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
 47. Blank, Andreas. 1995. Review of Marcello Durante, Geschichte der italienischen Sprache . Tr. Adolf Walter (Stuttgart: Steiner, 1993). Romanische Forschungen 107:442-445.
 48. Blasco Ferrer, Eduardo. 1994. Handbuch der italienischen Sprachwissenschaft . Grundlagen der Romanistik, 16. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 49. ------. 1995a. Breve corso di linguistica italiana . Cagliari: Cuec.
 50. ------. 1995b. La lingua nel tempo. Variazione e cambiamento in latino, italiano e sardo . Cagliari: CUEC.
 51. ------. 1996a. Linguistik für Romanisten . Berlin: Erich Schmidt.
 52. ------. 1996b. Review of Pfister 1993-1994. ZRPh 112:567-569.
 53. ------. 1996c. Review of Paolo Merci, ed., Il condaghe di San Nicola di Trullas (Sassari: Delfino, 1992), and of Giuseppe Meloni and Andrea Dessi Fulgheri, Mondo rurale e Sardegna del II secolo (Napoli:Liguori, 1994). ZRPh 112:575-587.
 54. ------. 1996d. Review of Giulio Paulis, I nomi propri delle piante in Sardegna (Sassari: Delfino, 1992). ZRPh 112:589-592.
 55. ------. 1996e. Review of Maria Teresa Pina Catte, Educazione bilingue in Sardegna (Sassari: Edizioni di iniziative culturali, 1992). ZRPh 112:592-594.
 56. Boano, Attilio Giuseppe. 1994. Un esempio di italiano regioinale ligure nel teatro comico di Giuseppe Marzari. Bollettino dell'ALI 18:59-72.
 57. Bok, Bennema, R., and C. Cremmers, eds. 1994. Linguistics in the Netherlands 1994. Amsterdam: Benjamins.
 58. Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano . [1987-1992]1993. 3d series, n. 11-16. [resumed publication after a 7-year hiatus].
 59. Bombi, Raffaella et al., eds. 1995. Itinerari linguistici: scritti raccolti in occasioni del 60. compleanno di Roberto Gusmani . Alessandria: dell 'Orso.
 60. Bonvicini, M. 1994. Review of Maria Catricolà, Le grammatiche scholastiche dell'italiano edite dal 1860 al 1918 (Florence: presso l'Accademia, 1991). Studi e problemi di critica testuale 48:247-250.
 61. Borg, Alexander. 1994. Some Evolutionary Parallels and Divergences in Cypriot Arabic and Maltese. Mediterranean Language Review 8:41-67.
 62. Borg, Alexander J., and Marie Azzopardi-Alexander. 1997. Maltese . Descriptive Grammar Series. London: Routledge.
 63. Bragatini, Renzo, and Pier Massimo Forni, eds. 1995. Lessico critico decameroniano . Torin: Bollati Boringhieri.
 64. Breal, Michel. 1995. De la grammaire comparée à la semantique: textes de Michel Breal publies entre 1864 et 1898 . Edd. Piet Desmet and Pierre Swiggers. Orbis supplementa, 4. Leuven: Peeters.
 65. Brugger, G., and M. D'Angelo. 1996. The Ambiguity of the Italian Present Perfect. In Zagona 1996:25-34.
 66. Brunet, Jacqueline. 1994. Grammaire critique de l'italien , 12: Un "si" ou deaux . Presses Universitaries de Vincennes.
 67. Bruni, Francesco, ed. 1992-1994. L'italiano nelle regioni , 1: Lingua nazionale e identità regionali ; 2: Testi e documenti . Turin: UTET.
 68. Bubenik, U. 1996. Toward a Theory of Syntactic Change. Review of Alice C. Harris and Lyle Campbell, eds. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective . Cambridge Studies in Linguistics, 74 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). Diachronica 13:155-170.
 69. Büchi, Eva. 1995. Review of DOLR , vol. 3. [ See Vernay 1991-1996.] Revue de linguistique romane 59:198- 204.
 70. Burgio, Eugenio. 1996. Review of Casapullo 1995. RPh 50:109-113.
 71. Calabrese, Andrea. 1995. Syncretism Phenomena in the Clitic Systems of Italian and Sardinian Dialects and the Notion of Morphological Change. In Proceedings of the 25th North East Linguistic Society, Univ. of Pennsylvania, ed. Jill N. Beckman, 151-174. Amherst: Univ. of Massachusetts.
 72. Calleri, Daniela. La presenza di baby-talk nei materiali dell' ALI . Bollettino dell'ALI 11-16: 15-22.
 73. Calvi, Maria Vittoria. 1995. Didattica di lingue affini: spagnolo e italiano . Milan: Guerrini Scientifica.
 74. Cannobbio, Sabina. 1994. Primi contributi piemontesi alla ricerca per l' API [ Atlante Paremiologico Italiano ]. Bollettino dell'ALI 18:43-57.
 75. Cantini Guidotti, Gabriella. 1994. Orafi in Toscana tra xv e xviii secolo. Grammatiche e lessici pubblicati dall'Accademia della Crusca. 2 vols. Florence: presso l'Accademia.
 76. Caprini, Rita. 1996. Review of Beccaria 1995. Quaderni di Semantica 17:173-17 7 [con una postilla di Mario Alinei, p. 178].
 77. Cardinaletti, Anna. 1994. La sintassi dei pronomi. Uno studio comparativo delle lingue germaniche e romanze. Bologna: Il Mulino.
 78. Casadei, Federica. 1995. Per una definizione di "espressione idiomatica" e una tipologia dell'idiomatico in italiano. Lingua e stile 30:335-358.
 79. Casapullo, Rosa, ed. 1995. Munti della sanctissima oracioni . Collezione di testi siciliani dei secoli xiv e xv, 21. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani.
 80. Cassola, Arnold, ed. 1996. Il "Mezzo vocabolario" maltese-italiano del '700 . Malta: Said International.
 81. Castellani, Arrigo. 1994. Ascoltando i fiorentini. In De Mauro 1994:167-174.
 82. ------. 1995. Sulla formazione del sistema paragrafematico moderno. Studi linguistici italiani 21:3-47.
 83. Catricala, Maria. 1995. L'italiano tra grammaticalità e testualizzazione: il dibattito linguistico- pedagogico del primo sessantennio postunitario . Florence: Accademia della Crusca.
 84. Centineo, Giulia. 1996. A Lexical Theory of Auxiliary Selection in Italian. Probus 8:223-271.
 85. Chauveau, Jean-Paul. 1995. Review of Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano 3, n. 17 (1993). Revue de linguistique romane 59:519-520.
 86. Cherchi, Paolo. 1996. "L'arte di Michelazzo". Lingua nostra 57:25-26.
 87. Chivu, Gheorge. 1994. Influen_a italian_ în limba român_ veche. Studii fi cercet_ri Lingvistice 45:19-29.
 88. Cinque, Guglielmo. 1995. Italian Syntax and Universal Grammar . Cambridge: Cambridge University Press.
 89. Colla, Umberto, ed. 1995. Dionigi Strocchi, Poesie greche e latine volgarizzate . Turin: Edizioni RES.
 90. Colussi, Giorgio, ed. 1983-1995. Glossario degli antichi volgari italiani ( GAVI ). Fasc. 1-44 ( a-duttore) and 161-5 ( sabato-sozzura ). Helsinki: Helsinki University Press.
 91. Conte, Maria-Elisabeth. 1996. Dimostrativi nel testo: tra continuità e discontinuità. Lingua e stile 31:135- 159.
 92. Contini, Michel. 1994. [ See Garcia Mouton 1994.]
 93. Cortelazzo, Manlio, ed. 1995a. Annali del lessico contemporaneo italiano.Neologismi '93-'94 . Padova: Esedra.
 94. ------. 1995b. Review of Mengaldo 1994. Belfagor 50:103-112.
 95. ------. 1995c. Koines dialectales italiennes après le xvie siècle. In Écriture, langues communes et normes , ed. Pierre Knecht and Zygmunt Marzys, 227-234. Geneva: Droz.
 96. Crevatin, Franco. 1995. Review of Arnult Stefenelli, Das Shicksal des lateinischen Wortschatzes in den romanischen Sprachen (Passau: Rothe, 1992). ZRPh 111:717-718.
 97. Crocco Galeàs, Grazia. 1994. Analisi di alcuni modelli morfologici (con particolare riferimento alle entita di base). Rivista de Linguistica 6:143-159.
 98. ------. 1995a. Review of Heine 1993. AGI 80:239-249.
 99. ------. 1995b. Review of T. Ambadiang, La morfologia flexiva (Madrid:Taurus, 1994). Lingua e stile 30:729-733.
 100. Croteau, K.C. 1995. Second Language Acquisition of Relative Clause Structures by Learners of Italian. In Second Language Acquisition Theory and Pedagogy (LSRL 22), ed. Fred R. Eckman et al., 115- 128. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 101. Cugno, Federica. 1994a. Osservazioni sui punti albanesi dell ALI . Bollettino dell'ALI 18:73-92.
 102. ------. 1994b. Review of Altimari and Savoia 1994. Bollettino dell'ALI 18:193-197.
 103. Cuzzolin, Pierluigi. 1995. Review of Jacek Fisiak, ed., Historical Linguistics and Phonology (Berlin: Mouton de Gruyter, 1990). Linguistics 33:388-392.
 104. Dalbera, Jean-Philippe. 1994. Systèmes en contact et dynamique evolutive. Le cas de Bonifacio, isolat ligurien de Corse. Orbis 37:7-112.
 105. ------. 1995. Review of Arturo Genre and D. Halla, Atlante Toponomastico del Piemonte Montanos , fasc. 1- 4 (Vivalda Editori, 1990-1993); fasc. 5 (Edizioni dell'Orso, 1995). Travaux de Cercle Linguistique de Nice 17:151-152.
 106. Dardano, Maurizio. 1994. Testi misti. In De Mauro 1994:175-181.
 107. Dardano, Maurizio, Wolfgang U. Dressler, and Claudio Di Meola, eds. 1995. Parallela 5. Atti del VI Convegno italo-austriaco dei linguisti (Rome, 20-22 settembre, 1993) . Rome: Bulzoni.
 108. Dardi, Andrea. 1995. La forza delle parole. In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione. Florence: Chiari.
 109. ------. 1995a. Review of Tristano Bolelli, ed., Indice delle voci della rivista "L'Italia dialettale", prima serie, volumi 1-23 (Pisa: Giardini, 1991). Lingua nostra 56:93-94.
 110. ------. 1995b. Review of Tina Matarrese, Il Settecento (Bologna: Il Mulino, 1993). Lingua nostra 56:54-55.
 111. Dasc_lu Jinga, Lauren_ia, and Laura Vanelli. Mi raccomando eh! A Pragmatic and Phonetic Analysis of the Italian Interjection eh . Lingua e stile 31:393-431.
 112. D'Aveni, Mauro. 1994. Boonimia in provincia di Torino: un percorso di ricerca. Bollettino dell'ALI 18:93- 123.
 113. Davis, Stuart, and Donna Jo Napoli. 1995. On Root Structures and the Destiny of the Latin Second Conjugation. Folia linguistica historica 16:97-113.
 114. DeBenedetti, Santorre. 1995. Gli studi provenzali in Italia nel Cinquecento e Tre secoli di studi provenzali . Edizione riveduta, con integrazioni inedite, a cura e con postfazione di Cesare Segre. Padova: Antenore.
 115. De Blasi, Nicola. 1994. L'italiano in Basilicata: una storia della lingua dal medioevo a oggi. Potenza: Il Salice.
 116. Decurtins, Alexi.1993. I. Rätoromanisch : Aufsätze zur Sprach- , Kulturgeschichte und zur Kulturpolitik. II. Viarva romontscha: contribuziuns davart il lungatg, sia historia e sia tgira. Romanica Raetica, 8-9. 2 vols. Cuira: Società Retorumantscha.
 117. De Dardel, Robert. 1996a. A la recherche du protoroman. ZRPh , Beiheft 275. Tübingen: Niemeyer.
 118. ------. 1996b. La position des pronoms regimes atones, personnels et adverbiaux en protoroman. Geneva: Droz.
 119. Del Popolo, C. 1995a. Review of Maraschio 1992. Studi e problemi di critica testuale 48:218-222.
 120. ------. 1995b. Review of Bruni 1992. Studi e problemi di critica testuale 48:222-224.
 121. De Mauro, Tullio, ed. 1994a. Come parlano gli italiani. Biblioteca di italiano e oltre, 16. Scandicci: La Nuova Italia.
 122. ------. 1994b. Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica. Rome: Bulzoni.
 123. De Mauro, Tullio et al., eds. 1993. Lessico di frequenza dell'italiano parlato. [= LIP ] Milan: ETASLibri.
 124. Dietrich, Wolf. 1995. Griechisch und romanisch. Parallelen und Divergenzen in Entwicklung, Variation und Strukturen. Münsterische Beiträge zur romanischen Philologie, 11. Münster: Nodus.
 125. Di Nono, Maria. 1993. Onomastica di carte maceratesi. "Riformanze" (Archivio priorale), Libro 1 (1287-1288). Quaderni di lingue e letterature 18:193-246.
 126. Dogliotti, Miro, and Luigi Rosiello, eds. 1995. Lo Zingarelli 1996: Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.
 127. Droixhe, D. 1995. On the Origins of Historical Linguistics: Materials and Proposals for the Italian Case. In Historical Roots of Linguistic Theories , ed. Daniele Gambarara and Lia Formigiari, 11-30. Amsterdam: Benjamins.
 128. Ebneter, Theodor. 1994. Syntax des gesprochenen Rätoromanischen . ZRPh , Beiheft 259. Tübingen: Niemeyer.
 129. Egerland, Verner. 1995. Spec head Agreement, Case Theory, and the Syntax of Participles: Absolute Participial Clauses in Old Italian. Rivista di grammatica generativa 20:33-68.
 130. ------. 1996. The Syntax of Past Participles: A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian . Lund: University Press.
 131. Ernst, Gerhard. 1995. Review of Wolfgang Schweickard, "Deonomastik". Ableitungen auf der Basis von Eigennamen in Französischen (unter vergleichender Berücksichtigung des Italienischen...). ZRPh , Beiheft 241. (Tubingen: Niemeyer, 1992). ZRPh 111:469-473.
 132. Fanciullo, Franco. 1996. Tra fonologia e morfologia: vicende d'un suffisso greco-romanzo nell'Italia meridionale. AGI 81:95-119.
 133. Ferraris, Laura. 1993a. Review of Primo Maioglio Giuseppe Crosa, Parole e detti del dialetto "astesan" (Asti: Omnia, 1988). Bollettino dell'ALI 11-16:167-168.
 134. ------. 1993b. Gianni Martinetti, Grammatica del dialetto di Cavallirio (Comune di Cavallirio, 1992). Bollettino dell'ALI 11-16:171.
 135. ------. 1994a. Review of Sella 1992. Bollettino dell'ALI 18:210-212.
 136. ------. 1994b. Review of Romeo Busnengo, Il fontanettese. Grammatica--Vocaboli--Scritti (Fontanetto Po:[by the author], 1993). Bollettino dell'ALI 18:212-214.
 137. Cuomo, Luisa Ferretti. 1994. Anatomia di un'immagine (Inferno 2.127-132): Saggio di lessicologia e di semantica strutturale . Studies in Italian Culture: Literature in History, 14. New York: Peter Lang.
 138. ------. 1995. Traduzioni bibliche giudeoitaliane ed umanistiche . ZRPh 111:206-244.
 139. Fiocchi, Adelaide. 1994. L'universo lessicale "Tangentopoli". Moderne Sprachen 38:47-52.
 140. Fisiak, Jasek, ed. 1995. Medieval Dialectology. Trends in linguistics. Studies and monographs, 79. Berlin: Mouton de Gruyter.
 141. Folena, Gianfranco. 1993. Vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni , ed. Daniela Sacco and Patrizia Borghesan. Cultura popolare veneta, 4. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.
 142. Franceschi, Temistocle. 1994. Il proverbio e la scuola geoparemiologica italiana. Bollettino dell'ALI 18:27- 41.
 143. Frank, Barbara. 1995. Review of Mormile 1993. Romanische Forschungen 107:177-179.
 144. Gambarara, Daniel. 1994. Il passato remoto nell'italiano parlato. In De Mauro 1994:183-194.
 145. Gandino, Germana. 1995. Il vocabolario politico e sociale di Liutprando di Cremona . Nuovi studi storici, 27. Rome: Istituto storico italiano per il Medio Evo.
 146. García Mouton, Pilar, ed. 1994. Geolingüística. Trabajos europeos . Madrid: CSIC. [includes articles on the Atlante Linguistico Italiano (Lorenzo Massobrio, 187-198), the Atlante Linguistico della Sicilia (G. Ruffino and M. D'Agostino, 199-224), the Atlas Linguistique Roman (Michel Contini, 97-110), and the Atlas Linguarum Europae (Mario Alinei, 1-39)].
 147. Garvin, Barbara, ed. 1992. Claudio Tolomei, Del raddoppiamento da parola a parola. Exeter University Press.
 148. Genre, Arturo. 1993a. L' Atlante Topomonastico del Piemonte Montano . Bollettino dell'ALI 11-16:133-137.
 149. -------. 1993b. Review of Pier Francesco Bellinello, Minoranze ethniche nel Sud (Cosenza: Bios, 1991). Bollettino dell'ALI 11-16:183-185.
 150. Gensini, Stefano. 1994. Dal LIP alla didattica del parlato. In De Mauro 1994:195-200.
 151. Ghinassi, Ghino. 1995. Review of Folena 1993. Lingua nostra 56:30.
 152. Giacalone Ramat, Anna. 1994. Il LIP e l'italiano fuori d'Italia. In De Mauro 1994:45-50.
 153. ------. 1995. Sulla grammaticalizzazione dei verbi di movimento: andare e venire + gerundio AGI 80:168- 203.
 154. Giacalone Ramat, Anna, and Grazia Crocco Galèas, eds. 1995. From Pragmatics to Syntax: Modality in Second Language Acquisition. Tübinger Beiträge zur Linguistik, 405. Tübingen: Narr.
 155. Giacalone Ramat, Anna, and Paolo Ramat, eds. 1993 [1994]. Le lingue indoeuropee. Bologna: Il Mulino.
 156. Giacomelli, Gabriella. 1993. L' Atlante Lessicale Toscano . Bollettino dell'ALI 11-16:127-131.
 157. Giacomo, Mathée. 1994. Existe-t-il un article indéfini (pluriel) en corse et en italian? Faits de langue (L'indéfini) 4:237-244.
 158. Gialdroni, Michele, 1995. Review of Sónia Salomão, Tradição e invenção. A semiotica literária italiana (São Paulo: Atica, 1993). Romanische Forschungen 107:521.
 159. Giannini, Stefania. 1994. Gender Grammatical Polarization in Late Latin and Some Italian Dialectal Areas: A Cognitive View. Rivista di Linguistica 6:209-236.
 160. ------. 1995. Riferimenti deittici nel sistema dei pronomi personali. Appunti per una grammatica lucchese. AGI 80:204-238.
 161. Giannoni, Paolo. 1995. L'AIS ieri e oggi: I principi teorici dell'AIS. L'interpretazione e l'integrazione dei dati in funzione dell'analisi diacronica. Indagine in Toscana . Romanica Helvetica, 113. Basel &;Tübingen: Francke.
 162. Gil, Alberto. 1995. Textadverbiale in den romanischen Sprachen: Eine integrale Studie zu Konnektoren und Modalisatoren im Spanischen, Französischen und Italienischen. Bonner Romanistische Arbeiten, 53. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 163. Giorgi, Alessandra, and Fabio Pianesi. 1996. Verb Movement in Italian and Syncretic Categories. Probus 8:137-160.
 164. Girardi, A. 1995. Review of Nencioni 1993. Belfagor 50:634-640.
 165. ------. 1996. Review of Mengaldo 1994. Lingua nostra 57:28-32.
 166. Glessgen, Martin-Dietrich, ed.1995a. Die Falkenheilkunde des "Moamin" im Spiegel ihrer volgarizzamenti. Studien zur Romania arabica, I: Edition der neapolitanischen und der toskanischen Version mit philologischem Kommentar; II : Der medizinisch-biologische Wortschatz und seine Ubersetzung. ZRPh , Beiheft 269-270. Tübingen: Niemeyer.
 167. ------. 1995b. Review of Kiesler 1994. Revue de linguistique romane 59:204-209.
 168. Glessgen, Martin-Dietrich, and Max Pfister. 1995. Review of Vittorio Formentin, ed., Le lettere del "Galeota" . Romanica neapolitana, 20 (Naples: Liguori, 1987). ZRPh 111:151-154
 169. Goebl, Hans, ed. 1996. Kontaktlinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenossischer Forschung. Berlin: de Gruyter.
 170. Graffi, Giorgio. 1994. Review of Adriana Belletti, ed., Syntactic Theory and the Dialects of Italy (Turin: Rosenberg and Sellier, 1993). Journal of Linguistics 30:567-568.
 171. Grazioli, Riccardo. 1996. The Particles s' and d' in Northern Italian Ballad Texts. RPh 49:262-275.
 172. Grice, Martine. 1995. The Intonation of Interrogation in Palermo Italian: Implications for Intonation Theory . Linguistiche Arbeiten, 334. Tübingen: Niemeyer.
 173. Griffith, T. Gwynfor. 1995. Review of Maraschio. Modern Language Review 90:214-215.
 174. Guardi, Antonio. 1996. Review of Mengaldo 1994. Lingua nostra 57:28-32.
 175. Guasti, Maria Teresa. 1996a. Acquisition of Italian Interrogatives. In Generative Perspectives on Languge Acquisition: Empirical Findings, Theoretical Considerations, and Cross-Linguistic Comparisons , ed. H. Clahsen, 241-270. Language Acquisition and Language Disorders, 14. Amsterdam: Benjamins.
 176. ------. 1996b. On the Controversial Status of Romance Interrogatives. Probus 8:161-180.
 177. Gugliada, Maria Grazia. 1994. Per un questionario sulle abitudini alimentari del Basso Monferrato. Bollettino dell'ALI 18:125-139.
 178. Haller, Hermann W. 1993. Una lingua perduta e ritrovata: L'italiano degli italo-americani Florence: La Nuova Italia.
 179. ------. 1995. Review of _arko Mulja_i_, Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana (Florence: La Nuova Italia, 1991). RPh 49:84-88.
 180. Hamp, Eric. 1996. "Tilment." Sot la nape 48:23.
 181. Harris, Alice C., and Lyle Campbell, eds. 1995. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective . Cambridge Studies in Linguistics, 74. Cambridge: Cambridge University Press.
 182. Hedvall, Yvonne Olrog, ed. 1995. Giordano Ruffo, Lo libro dele Marescalcie dei cavalli . Stockholm.
 183. Heine, Bernard. 1993. Auxiliaries: Cognitive Forces and Grammaticalization. Oxford: Oxford University Press.
 184. Held, Gudrun. 1995. Review of Bazzanella 1994. Grazer Linguistische Studien 43:133-136. Also in Journal of Pragmatics 25:599-602.
 185. Hill, Susan. 1996. Review of Haller 1993. Modern Language Review 91:243-244.
 186. Hohnerlein-Buchinger, Thomas. 1996. Per un sublessico vitivinicolo. La storia materiale e linguistica di alcuni nomi di viti e vini italiani . ZRPh , Beiheft 274. Tübingen: Max Niemeyer.
 187. Holker, Klaus. 1996. Die Possessive des Italienischen . Münster: LIT Verlag.
 188. Holtus, Gunter. 1995a. Review of Glauco Sanga, La rima trivocalica: la rima nell'antica poesia italiana e la lingua della scuola poetica siciliana (Venice: Il Cardo, 1992). ZRPh 111:139-141.
 189. ------. 1995b. Review of Bruni 1994. ZRPh 111:595.
 190. ------. 1995c. Review of Sobrero 1993. ZRPh 111:595-596.
 191. ------. 1995d. Review of De Mauro et al. 1993. ZRPh 111:571-573.
 192. ------. 1995e. Review of Bruni 1994. ZRPh 111:595.
 193. ------. 1995f. Review of Sobrero 1993. ZRPh 111:595-596.
 194. ------. 1995g. Review of De Mauro 1994a. ZRPh 111:618-619.
 195. ------. 1995h. Review of De Mauro 1994b. ZRPh 111:656-657.
 196. Holtus, Gunter, and E. Radtke, eds. 1994. Sprachprognostik und das "italiano di domani" . Tubingen: Narr.
 197. Hurch, Bernhard, and Richard A. Rhodes, eds. 1996. Natural Phonology: The State of the Art . Papers from the 1990 Workshop (Societas Linguistica Europaea). Trends in Linguistics, Studies and Monographs. Berlin: Mouton de Gruyter.
 198. Iovinelli, Alessandro. 1995a. Review of Serianni and Trifone 1993-1995. Studia romanica et anglica zagrebiensia 40:261-263.
 199. ------. 1995b. Review of Silverio Novelli and Gabriella Urgani, Dizionario italiano--Parole nuove della seconda e terza repubblica (Rome: Data News, 1995). Studia romanica et anglica zagrebiensia 40:265-266.
 200. Jacobs, H. 1994. How Optimal is Italian Stress? In Bok-Bennema and Cremmers 1994:61-70.
 201. Jacqmain, Monique. 1995-1996. Review of Luijs-Pizzolante 1995. Linguistica antverpiensia 29-30:194- 196.
 202. Janni, Pietro. 1996. Linguisti e linguaioli in Germania e in Italia. Lingua nostra 57:15-20.
 203. Jochnowitz, George. 1995. Review of Luisa Cuomo, Una tradizione giudeo-romanesca del libro di Giona. ZRPh , Beiheft 215 (Tübingen: Niemeyer, 1988). RPh 48:297-300.
 204. Jorn, Ole. 1995. L'espressione idiomatica nel confronto interlinguistico e nella traduzione. In Leth Andersen and Skytte 1995:195-206.
 205. Kauppinen, Anneli. 1996. The Italian indicativo imperfetto compared to the Finnish Conditional Verb Fror-- Evidence from Child Language. Journal of Pragmatics 26:109-136.
 206. Kendon, A. 1995. Gestures as Illocutionary and Discourse Structure Markers in Southern Italian Conversation. Journal of Pragmatics 23:247-279.
 207. Kiesler, Reinhard. 1994. Kleines vergleichendes Wörterbuch der Arabismen im Iberoromanischen und Italienischen . Tübingen: Francke.
 208. ------. 1996. Review of Blasco Ferrer 1994. ZRPh 112:356-360.
 209. Kirk, Neile A. 1996. Review of Arens 1993. Word 47:283-285.
 210. Kleinhenz, Christopher. 1994. American Bibliography for 1994 (through July 1994). Studi e problemi di critica testuale 49:331-351.
 211. ------. 1995a. American Bibliography for 1994 (through December 1994). Studi e problemi di critica testuale 50:327-350.
 212. ------. 1995b. American Bibliography for 1995 . Studi e problemi di critica testuale 51:329-351.
 213. ------. 1996. American Bibliography for 1995. Studi e problemi di critica testuale 52:325-351.
 214. Koch, Peter. 1994. Prime esperienze con i corpora LIP . In De Mauro 1994:201-216.
 215. Konrad, B. 1996. Review of Wilhelm Potters, Negierte Implikation im Italienischen:Theorie und Beschreibung des sprachlichen Ausdrucks der Konzessivität auf der Grundlage der Prosasprache des Decameron. ZRPh , Beiheft 239 (Tübingen: Niemeyer, 1992). ZRPh 112:191-196.
 216. Kramer, Johannes. 1995. Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen ( EWD ), vol. 6. Hamburg: Buske.
 217. ------. 1996a. Review of Emanuele Banfi et al., eds. 1995. Revue de linguistique romane 60:226-228.
 218. ------. 1996b. Review of Banniard 1992. ZRPh 112:494-499.
 219. Kroll, Heinz. 1995. Review of Meo Zilio 1995. Romanische Forschungen 107:445-447.
 220. Laca, Brenda, and Liliane Tasmowski-De Ryck. 1994. Referentialité au pluriel indéfini dans le langues romanes. Faits de langues 4 (L'indéfini):97-104.
 221. La Fauci, Nunzio. 1994. L'incipit di Marcovaldo . Linguistica e letteratura 19:57-90.
 222. Landi, Addolorata. 1994a. Progetto dei lessici inversi. Bollettino dell'ALI 18:183-184. [The Dept. of Glottologia of the Istituto di Linguistica dell'Univ. degli Studi di Salerno announces the creation of electronic data banks for various Indoeuropean languages (among them Albanian) and for the languages and dialects of Italy, the latter to be divided into five sections: Campania, Italia meridionale, Italia centrale, Italia settentrionale, Isole.]
 223. ------. 1994b. Review of Tullio Telmon, Le minoranze linguistiche in Italia (Alessandria: dell'Orso, 1992). Bollettino dell'ALI 18:191-193.
 224. Lapucci, Carlo, ed. 1994. Orlando Pescetti, Proverbi italiani . Rist. anastatica. Messina-Florence: D'Anna.
 225. Larson, Par. 1996. Glossario diplomatico toscano avanti il 1200: studi sull'italiano preletterario . Stockholm: Stockholms Universitet, Institutionen for franska och italienska.
 226. Lazard, S. 1996. Review of Rossari 1994. Revue de linguistique romane 60:215-219.
 227. Lengert, Joachim. 1995. Review of Schafroth 1993. Revue de linguistique romane 59:209-217.
 228. ------. 1996a. Review of Arens 1993. Zeitschrift fur französische Sprache und Literatur 106:83-86.
 229. ------. 1996b. Review of Jean-Marie Klinkenberg, Des langues romanes (Louvain-la-Neuve: Duculot, 1994). Revue de linguistique romane 60:194-202.
 230. Lentzen, Manfred. 1995. Review of Cuadernos de filología italiana (Universidad Complutense de Madrid, 1994). Romanische Forschungen 107:240-241.
 231. Leone, A. 1994. Review of Dogliotti e Rosiello 1995 [Lo Zingarellii 1994]. Studi e problemi di critica testuale 48:224-229.
 232. Leth Andersen, Hanne, and Gunver Skytte, eds.1995. La subordination dans le langues romanes. Actes du colloque international Copenhague 5.5-7.5 1995. Institute d'Études romanes, 34. Copenhagen: Munksgaard.
 233. Lieber, M. 1994. Review of Garvin 1992. Studi e problemi di critica testuale 49:225-230.
 234. Lingua e stile. 1995. 30(1) Per Luigi Rosiello.
 235. Lo Cascio, Vincenzo. 1994. Richezza e povertà dell'italiano parlato in Italia e all'estero. In De Mauro 1994:51-69.
 236. Löfstedt, Bengt. 1996. Review of Filologia Mediolatina 1994. RPh 50:77-78.
 237. Löfstedt, Leena. 1995. Review of Arens 1993. RPh 48:277-280.
 238. ------. 1996. Review of Banniard 1992. RPh 49:450-455.
 239. Lo Piparo, Franco. 1994. Quanti italiani parlano italiano? In De Mauro 1994:3-7.
 240. Loporcaro, Michele. 1995. Grammaticalizzazione delle periphrasi verbali perfettive romanze e accordo del participio passato. AGI 80:144-167.
 241. ------. 1996a. On the Analysis of Geminates in Standard Italian and Italian Dialects. In Hurch and Rhodes 1996:153-188.
 242. ------. 1996b. Un caso di coniugazione per genere del verbo finito in alcuni dialetti della montagna modenese e bolognese. ZRPh 112:458-478.
 243. ------. 1997. L'origine del raddoppiamento fonosintattico. Saggio di fonologia diacronica romanza . Romanica Helvetica, 115. Tübingen: Narr.
 244. Lorenzetti, Luca. 1996. Ancora su sgamare : Note di etimologia gergale. Quaderni di semantica 17:149-162.
 245. Lortat-Jacob, Bernard. 1995. Sardinian Chronicles . Foreword by Michel Leiris. Tr. Teresa Lavender Fagan. Chicago: University of Chicago Press.
 246. Lubello, S. 1996. Review of Radtke 1993. Revue de linguistique romane 60:224-226.
 247. Lüdtke, Helmut. 1996. Review of Maria Iliescu and Dan Slusanski, éds., Du latin aux langues romanes. Choix de textes traduits et commentés. . . (Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag, 1991). Romanische Forschungen 108:210-212.
 248. Luijs-Pizzolante, L.S. 1995. Italiaans idioom van A tot Z . Bussum: Coutinho.
 249. Lurati, Ottavio. 1995a. Quale l'idea della 'casa' per i gerganti? Una nota sull'antico termine cosco 'casa'. ZRPh 111:407-414.
 250. ------. 1995b. Review of Glauco Sanga, ed. Lingua e dialetti di Bergamo e delle valli (Bergamo: Pierluigi Lubrina, 1987). RPh 48:285-288.
 251. Maiden, Martin. 1995a. A Linguistic History of Italian . New York: Longman.
 252. ------. 1995b. Evidence from the Italian Dialects for the Internal Structure of Prosodic Domains. In Linguistic Theory and the Romance Languages , ed. John Charles Smith and Martin Maiden, 115- 132. Current issues in linguistic theory, 122. Amsterdam: Benjamins.
 253. ------. 1996. On the Romance Inflectional Endings - i and - e . RPh 50:147-182.
 254. Malkiel, Yakov. 1993. Etymology . Cambridge; Cambridge University Press.
 255. ------. 1994. An Attempted Return to the Key Issue: Areal Configuration vs. Temporal Sequence. Review of Norbert Weinhold, Sprachgeographische Distribution und chronologische Schichtung. Untersuchungen zu M. Bartoli und neueren geographischen Theorien (Hamburg: Buske, 1985). Mediterranean Language Review 8:85-94.
 256. Mallen, E. 1995. Review of Christian Laeufer et al., eds., Theoretical Analyses in Romance Linguistics: Select Papers from the 19th Linguistic Symposium on Romance Languages . 21-23 April, 1989 (Amsterdam: Benjamins, 1992). Studies in Language 19:248-259.
 257. Mancini, Federico, and Miriam Voghera. 1994. Lunghezza, tipi di sillabe e accento in italiano. In De Mauro 1994:217-245.
 258. Maraschio, Nicoletta, ed. 1992. Trattati di fonetica del cinquecento . Florence: La Nuova Italia.
 259. ------. 1995. Review of Paolo Trovato, ed., Lingue e culture dell'italia meridionale (1200-1600) (Rome: Bonacci, 1993). Rassegna della letteratura italiana 99:366-369.
 260. Marazzini, Claudio. 1994. La lingua italiana: profilo storico . Bologna: Il Mulino.
 261. Marchi, G.P. 1995. Review of Lapucci 1994 [edition of Orlando Pescetti, Proverbi italiani ]. Studi e problemi di critica testuale 50:212-215.
 262. Margarito, Maria Grazia. 1995. Paris Italianissimo? Dénominations italiennes des pages jaunes: Lexique, stéreotypes, image des autres. Études de linguistique appliquée 97:31-41.
 263. Martinet, André. 1995. From "Philology" to Dynamic Linguistics: The Gradual Elimination of "ProtoIndo-European" Complex Consonantal Features. La linguistique (Colloque de Liège 1995) 32:3-10.
 264. Massobrio, Lorenzo. 1993. Per un atlante o dizionario delle parlate alessandrine. Bollettino dell'ALI 11- 16:139-152.
 265. ------. 1994. [ See Garcia Mouton 1994.]
 266. Mastroianni, A. 1995. Review of Paolella 1993. Studi e problemi di critica testuale 50:176-179.
 267. Mayerthaler, Eva. 1996. Stress, Syllables, and Segments: Their Interplay in an Italian Dialect Continuum. In Hurch and Rhodes 1996:201-222.
 268. Mayo, Bruce, Marie-Theres Schepping, Christoph Schwarze, and Angela Zaffanella. 1995. Semantics in the Derivational Morphology of Italian: Implications for the Structure of the Lexicon. Linguistics 33:883-938.
 269. Mazzocco, Angelo. 1993. Linguistic Theories in Dante and the Humanists: Studies of Language and Intellectual History in Late Medieval and Early Renaissance Italy . Leiden: Brill.
 270. Mazzola, Michael L. ed. 1994. Issues and Theory in Romance Linguistics, LSRL 23. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 271. Mengaldo, Pier Vicenzo. 1994. Il Novecento. Storia della lingua italiana . La Nuova scienza. Serie di linguistica e critica letteraria. Bologna: Il Mulino.
 272. ------. 1995. Review of Luca Serianni, Il primo Ottocento; Il secondo Ottocento (Bologna: Il Mulino, 1989; 1990). RPh 49:79-84.
 273. Menichetti, Aldo. 1993. Metrica italiana: fondamenti metrici, prosodia, rima . Padova: Antenore.
 274. Meo Zilio, Giovanni. 1995. Ricerche di dialettologia veneto-latinoamericane . Rome: Bulzoni.
 275. Michel, Andreas. 1997. Einführung in das Altitalienische . Tübingen: Narr.
 276. Mifsud, Manwel. 1995. Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study. Leiden: Brill.
 277. Milani, C. 1996. Language Contact among North-American People of Italian Origin. In Language Contact across the North Atlantic , ed. P.S. Ureland and I. Clarkson, 479-502. Linguistische Arbeiten. Tübingen: Niemeyer.
 278. Minervini, Laura. 1996a. La lingua franca mediterranea... Medioevo romanzo 20:231-301.
 279. ------. 1996ba. Review of Paolella 1993. RPh 50:105-108.
 280. Monachesi, P. 1994. Towards a Typology of Italian Clitics. In Chicago Linguistic Society 30, 1: The Main Session , ed. K. Beals, 266-280.
 281. Moretti, Bruno. 1995. Review of Giovanni Gobber, ed., La linguistica pragmatica: atti del XXIV Congresso della Societa di linguistica italiana, Milano 4-6 settembre 1990 (Rome: Bulzoni, 1992). Journal of Pragmatics 23:702-707.
 282. Mormile, Mario.1993. Storia dei dizionari bilingui italo-francesi . Fasano: Schena.
 283. Morreale, Margherita. 1994a. Un contributo italiano recente allo studio della lingua spagnola . Rome: Consejería de educación.
 284. ------. 1994b. La "Bibbia di Ferrara": 450 anni dopo la sua pubblicazione . Rome: Accademia Nazionale di Lincei.
 285. Mortara Garavelli, Bice. 1995. Il discorso indiretto nell'italiano parlato. In Leth Andersen and Skytte 1995:69-88.
 286. Mosino, Franco. 1995. Dalla "Lex Mamilla" alla "Legge Mosino". ZRPh 111:415-416.
 287. Munaro, Nicola. 1995. On Nominal Wh-phrases in Some North Eastern Italian Dialects. Rivista di grammatica generativa 20:69-110.
 288. Musella, Roberto. 1994. Sintagmi nominali definiti ed indefiniti. Rivista di linguistica 6:5-18.
 289. Nagy, N. 1995. Language Contact: Italian (?) Geminates in Faetar. In Symposium of the Linguistic Society of Belgium (1993 Brussels) , ed. Marc Dominicy and Didier Demolin, 111-128. Belgian Journal of Linguistics, 9. Amsterdam: Benjamins.
 290. Napoli, Donna Jo. 1995. Review of Mazzola 1994. Journal of Linguistics 31:453-458.
 291. Nencioni, Giovanni. 1993. La Lingua di Manzoni: avviamento alle prose manzoniane . Bologna: Il Mulino.
 292. ------. 1994. Introduzione. In De Mauro 1994:xxvii-xxxiv.
 293. Nesi, Annalisa, and Matilde Paoli. Il lessico della pésca tra lingua e dialetto all'indomani dell'Unità d'Italia. Bollettino dell'ALI 11-16:23-30.
 294. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1996. Review of Schafroth 1993. ZRPh 112:504-508.
 295. Nicolodi, Fiamma, and Paolo Trovato, eds. 1994-1995. Le parole della musica: studi sulla lingua della letteratura musicale in onore di Gianfranco Folena . Florence: Olschki.
 296. Nocentini, Alberto. 1996. Tipologia e genesi dell'articolo nelle lingue europee. AGI 81:3-44.
 297. Nuessel, F. 1995. Review of Mazzola 1994. Lingua 96:195-211.
 298. ------. 1996. Review of Amastae et al. 1995. Lingua 98:279-292.
 299. Olivieri, R. 1993. Gli etnici liguri delle fonti classiche. Bollettino dell'ALI 11-16:45-62.
 300. Paolella, Alfonso, ed. 1993. Volgarizzamento meridionale anonimo di Francesco Petrarca "Itinerarium breve de Ianua usque ad Jerusalem et Terram Sanctam" . Bologna: Commissione per i testi di lingua.
 301. Parodi, Claudia et al., eds. 1996. Aspects of Romance Linguistics (LSRL 24). Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 302. Paulis, Giulio. 1996. Review of Paolo Merci, ed., Il condaghe di San Nicola di Trullas (Sassari: Delfino, 1992). RPh 50:241-250.
 303. Peeters, Bert. 1996. Review of Heine 1993. RPh 50:79-83.
 304. Pellegrini, Giovan Battista. 1995. Varia linguistica . Alessandria: Dell'Orso.
 305. ------. 1996a. Review of Kramer 1995. RPh 50:85-89.
 306. ------. 1996b. Review of Kiesler 1994. ZRPh 112:509-512.
 307. Perugi, Maurizio. 1995. Saggi di linguistica trovadorica . Romanica et Comparatistica, 21. Tübingen: Stauffenburg.
 308. Petracco Sicardi, Giulia et al., eds. 1985-1992. Vocabolario della parlate liguri . 4 vols. Genova: Consulta Ligure.
 309. Pfister, Max. 1993-1994. Lessico Etimologico Italiano , fasc. 41-44. Wiesbaden: Reichert.
 310. ------. 1995a. Review of Giovanni Ciappelli, ed., Francesco di Matteo Castellani, I Ricordanze A (1436- 1459) (Florence: Olschki, 1992). ZRPh 111:148-151.
 311. ------. 1995b. Review of Ilaria Bonomi et al., eds., Il lessico della stampa periodica milanese nella prima metà dell'Ottocento (Florence: La Nuova Italia, 1990). ZRPh 111:156-158.
 312. ------. 1995c. Review of Lotte Zörner, Il dialetto di Cembra e dei suoi dintorni ( Annali di S. Michele 2, 1989), and Gerard Zahner, Il dialetto della Val San Giacomo (Valle Spluga) (Milan: Università Cattolica del Sacro Cuore, 1989). ZRPh 111:158-160.
 313. ------. 1995d. Review of Luigi Reho, Dizionario monopolitano-italiano (Fasano, 1988). ZRPh 111:160-162.
 314. ------. 1995e. Review of G.B. Rossi, Vocabolario dei dialetti ladini e ladino-veneti dell'Agordino (Belluno: Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1992). ZRPh 111:165-167.
 315. ------. 1995f. Review of Mormile 1993. ZRPh 111:196-198.
 316. ------. 1995g. Review of Beccaria 1994. ZRPh 111:710-711.
 317. ------. 1995h. Review of Enzo La Stella, Santi e fanti, Dizionario dei nomi di persona (Bologna: Zanichelli, 1993). ZRPh 111:758-759.
 318. ------. 1995i. Review of Cantini Guidotti 1994. ZRPh 111:760-762.
 319. ------. 1995j. Review of Anna Mura Porcu, ed., Il "Dizionario universale della lingua italiana" di F. D'Alberti di Villanuova (Rome: Bulzoni, 1990). ZRPh 111:769-770.
 320. ------. 1996. Review of Olga Weijers, ed., Vocabulaire des écoles et des methodes d'enseignement au Moyen Age: actes du colloques, Rome 21-22 octobre 1989 (Turnhout: Brepols, 1992). ZRPh 112:132-134.
 321. Pinto, M. 1994. Subjects in Italian: Distribution and Interpretation. In Bok-Bennema and Cremmers 1994:175-186.
 322. Pizzuto, Elena, and Serena Corazza. 1996. Noun Morphology in Italian Sign Language. Lingua 98:169-196.
 323. Pizzuto, Elena, E. Cameracanna, Serena Corazza, and V. Volterra. 1995. Terms for Spatio-Temporal Relations in Italian Sign Language. In Iconicity in Language , ed. Raffaele Simone, 237-256. Amsterdam: Benjamins.
 324. Plomteux, Hugo. 1993. Il lavoro del carbonaio, ed. Paola Bardelli Plomteux and Giacomo Bocca. Bollettino dell'ALI 11-16:63-83.
 325. Poletto, C. 1995. The Diachronic Development of Subject Clitics in North Eastern Italian Dialects. In Clause Structure and Language Change , ed. Adrian Battye and Ian G. Roberts, 295-324. Oxford studies in comparative syntax. New York: Oxford University Press.
 326. Pollidori, Ornella Castellani. 1994. La plastica nel parlato. In De Mauro 1994:9-14.
 327. Popovici, Victoria. 1995. Review of Elisabeth Burr, Verb und Varietät. Ein Beitrag zur Bestimmung der sprachlichen Variation am Beispiel der italienischen Zeitungsprache (Hildesheim: Georg Olms, 1993). Revue de linguistique romane 59:222-224.
 328. Posner, Rebecca. 1996. The Romance Languages. Cambridge Language Surveys. Cambridge: Cambridge University Press.
 329. Posner, Rebecca, and John Green, eds. 1993. Bilingualism and Linguistic Conflict in Romance. Trends in Romance Linguistics and Philology, 5. London: Routledge.
 330. Radtke, E. ed. 1993. La lingua dei giovani . Tübinger Beitrage zur Linguistik, 374. Tübingen: Narr.
 331. Rainer, Franz. 1996a. Fr. ducroire : un italianismo passato inosservato. Lingua nostra 57:14.
 332. ------. 1996b. Frz. accompagnateur : ein verkappter Italianismus. ZRPh 112:486-488.
 333. Ramat, Paolo. 1995. Review of William Pagliuca, ed., Perspectives on Grammaticalization (Philadelphia: Benjamins, 1994). AGI 80:249-257.
 334. ------. 1997. Review of Andersen 1995. RPh 50:363-369.
 335. Ramat, Paolo, and Davide Ricca. 1994. Prototypical Adverbs: On the Scolarity/Radiality of the Notion of adverb. Rivista di linguistica 6:289-326.
 336. Renzi, Lorenzo. 1994. Egli, lui, il, lo. In De Mauro 1994:247-250.
 337. Renzi, Lorenzo, Gianpaolo Salvi, and Anna Cardinaletti, eds. 1988-1995. Grande grammatica italiana di consultazione . Vol. 1: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale (1988). Vol. 2: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione (1991). Vol. 3: Tipi di frase, deissi, formazione delle parole (1995). Bologna: Il Mulino.
 338. Ricca, Davide. 1993. I verbi deittici di movimento in Europa . Florence: La Nuova Italia.
 339. Richardson, B. 1995. Review of Garvin1992. Modern Language Review 90:215-216.
 340. Roma, Elisa. 1996. Review of Andersen 1995. AGI 81:120-126.
 341. Romanello, Maria Teresa, and Immacolata Tempesta, eds. 1995. Dialetti e lingue nazionali: Atti del xxvii congresso della Società di Linguistica Italiana, Lecce, 28-30 ottobre 1993. Rome: Bulzoni.
 342. Romano, Angelo. 1995a. Manuali e studi recenti di metrica italiana. Lingua e stile 30:675-696.
 343. ------. 1995b. Review of Serianni and Trifone 1994 [= vol. 2; see Serianni and Trifone 1993-1995]. Lingua e stile 30:743-748.
 344. Roques, Gil. 1995a. Review of Ottavio Besomi e Nicola Casella, eds., Ariosto, Boiardo, Marino Pulci, Bernardo Tasso, Torquato Tasso, Tassoni, Trissino . Archivio delle similitudini, 1 (Hildesheim: Georg Olms, 1994). Revue de linguistique romane 59:218-219.
 345. ------. 1995b. Review of Sella 1992. Revue de linguistique romane 59:520.
 346. Rossari, Corinne. 1994. Les opérations de reformulation. Analyse du processus et des marques dans une perspective contrastive français-italien. Berne: Lang.
 347. Rossebastiano, Alda. 1993. Review of P. Fortina, C. Fanchini, M. Borrini, and G. Bottazzi, eds., Vocabolario del dialetto di Oleggio (Alessandria: dell'Orso, 1992). Bollettino dell'ALI 11-16:165- 167.
 348. Ruffino, Giovanni, and M. D'Agostino. 1994. [ See Garcia Mouton 1994.]
 349. Sabatini, Francesco. 1994. Il parlato e la storia moderna dell'italiano. In De Mauro 1994:251-256.
 350. Sala Golliti, Mario. 1996. Lo statuto del clitico nella dislocazione a destra: pronome vero o marca flessionale? AGI 81:76-94.
 351. Sandqvist, Sven. 1996. Review of Hedvall 1995. Studia neophilologica 68:269-271.
 352. Savoca, Giuseppe. 1995. Vocabolario della poesia italiana del Novecento: le concordanze delle poesie di Govoni, Corazzini, Gozzano, Moretti, Palazzeschi, Sbarbaro, Rebora, Ungaretti, Campana, Cardarelli, Saba, Montale, Pavese... Bologna: Zanichelli.
 353. Saxby, Nelia. 1995. Lingua et letteratura in un sonetto napoletano del Quattrocento. Studi e problemi di critica testuale 51:77-90.
 354. Sbisà, Marina. 1995. Review of Bazzanella 1994. Lingua e stile 30:712-714.
 355. Sboarina, Francesca. 1995a. La lingua di due quotidiani veronesi del secondo ottocento . ZRPh , Beiheft 266. Tübingen: Niemeyer.
 356. ------. 1995b. Review of Martin Potz, Das Regionalitalienische im Veneto (Geneva: Droz, 1992). ZRPh 111:772-773.
 357. ------. 1996. Review of Maria Teresa Vigolo, Ricerche lessicali sul dialetto dell'Alto Vicentino. ZRPh , Beiheft 240 (Tübingen: Niemeyer, 1992). ZRPh 112:360-363.
 358. Schaeffer, J. 1996. Clitic Omission and Particle Agreement in Italian Child Language. In Zagona 1996:219-228.
 359. Schafroth, Elmar. 1993. Zur Entstehung und vergleichenden Typologie der Relativpronomina in den romanischen Sprachen . ZRPh , Beiheft 246. Tubingen: Niemeyer.
 360. Schirru, Carlo. 1994. Dati sperimentali sul vocalismo nel parlato continuo. Bollettino dell'ALI 18:1-25.
 361. Schmitt, Christian, and Wolfgang Schweickard, eds. 1995. Die romanischen Sprachen im Vergleich: Akten der gleichnamigen Sektion des Potsdamer Romanistentages (27-30.9.1993) . Bonn: Romanistischer Verlag.
 362. Schröter, Kirsten. 1995. Review of Fernanda Ascarelli and Marco Menato, La tipografia dell'500 in Italia (Florence: Olschki, 1989). ZRPh 111:763-766.
 363. Schwarze, Christoph. 1994. Struttura grammaticale e uso del lessico. In De Mauro 1994:71-81.
 364. ------. 1995. Grammatik der italienischen Sprache , 2: Verbesserte Auflage . Tübingen: Niemeyer.
 365. Schweickard, Wolfgang. 1995. Review of Mazzola 1994. ZRPh 111:625.
 366. Sclauzero, Patrizia. 1994. Review of G. Baldissone, S. Tamiozzo Goldman, and G. Tesio, eds., Geografia letteraria del Piemonte. La Piana Vercellese (Turin: Centro Studi Piemontesi, 1993). Bollettino dell'ALI 18:215.
 367. Seewald, Uta. 1996. Morphologie des Italienischen . Tübingen: Niemeyer.
 368. Selig, Maria. 1995. Review of Holtus and Radtke 1994. Romanische Forschungen 107:447-452.
 369. Sella, Alfonso. 1992. Bestiario popolare biellese. Nomi dialettali, tradizioni e usi locali. Alessandria: dell'Orso.
 370. Serianni, Luca. 1994. Il LIP e la formazione delle parole. In De Mauro 1994:257-264.
 371. Serianni, Luca, and Pietro Trifone, eds. 1993-1995. Storia della lingua italiana , vols. 1-3. Turin: Einaudi.
 372. Sgroi, Salvatore. 1996. "Comporre" in tipografia. Lingua nostra 57:25-26.
 373. _imunkovi_, Ljerka, ed. 1994. Antonio Putti, Dizionario enciclopedica-intuitivo figurato. 1862. 2 vols. Florence: presso l'Accademia.
 374. Sironi_-Bonefa_i_, Nives. 1995a. Necrologio: analisi contrastiva, cliché et tabù linguistici. Studia romanica et anglica zagrebiensia 40:141-149.
 375. ------. 1995b. Review of Anna Ciliberti, Manuale di glottodidattica (Florence: La Nuova Italia, 1994). Studia romanica et anglica zagrebiensia 40:267.
 376. Skytte, Gunver. 1995. Review of Bazzanella 1994. Revue romane 30:136-139.
 377. Sobrero, Alberto, ed. 1993. Introduzione all'italiano contemporaneo . Manuali Laterza, 42-43. Rome: Laterza.
 378. ------. 1994a. Gli stili del parlato. In De Mauro 1994:35-42.
 379. ------. 1994b. Code-switching in Dialect Communities in Italy. Rivista de Linguistica 6:39-55.
 380. S_rés, Anna. 1995. Rapports génétiques et typologiques dans l'étude synchronique des langues romanes. Revue romane 30:41-79.
 381. Sornicola, Rosanna. 1994. Quattro dimensioni nello studio del parlato. In De Mauro 1994:111-130.
 382. Speroni, Gian Battista. 1997. Questioni di filologia provenzale. Review of Perugi 1995. RPh 50:315-328.
 383. Stammerjohann, Harro. 1994. L'italiano L,2: dalla descrizione alla didattica. In De Mauro 1994:83-86.
 384. Stasi, B. 1994. Review of Gianfranco Contini, La critica degli scartafacci e altre pagine sparse (Pisa: Scuola Normale Superiore, 1992). Studi e problemi di critica testuale 48:215-218.
 385. Strudsholm, Eiling. 1995. Relativa predicativa o pseudorelativa. In Leth Andersen and Skytte 1995:153-179.
 386. Stussi, Alfredo. 1994. Introduzione agli studi di filologia italiana . Bologna: Il Mulino.
 387. Swiggers, Pierre. 1994. Review of Armistizio Matteo Milillo, Dialette e lingue di Puglia. . . versioni dialettali della "Parabola del Figliuol Prodigo" (Bari: Adriatica, 1993). Orbis 37:592.
 388. Tandello, Emmanuela, and Diego Zancani, eds. 1996. Italian Dialects and Literature: From the Renaissance to the Present. London: Institute of Romance Studies.
 389. Tekavcic, Pavao. 1995a. Review of Livia Gaudino-Fallegger, I dimostrativi nell'italiano parlato (Wilhelmsfeld: Gottfried Egert, 1992). Revue de linguistique romane 59:219-222.
 390. ------. 1995b. Review of Gianrenzo P. Clivio and Censin Pich, eds., VIII Rëscontr Antërnassional dë Studi an sla Lenga e la Literatura Piemontèisa, 1991 (Famija Albeisa, 1994). Revue de linguistique romane 59:520-523.
 391. ------. 1995c. Review of Holtus and Radtke 1994. Revue de linguistique romane 59:523-526.
 392. Tesi, Riccardo. 1996. "Generazione perduta". Lingua nostra 57:20-25.
 393. Thelen, Udo. 1995. Review of Witold Ma_czak, La classification des langues romanes (Kraków: Universitas, 1991). ZRPh 111:554-556
 394. Thornton, Anna M. 1996. On Some Phenomena of Prosodic Morphology in Italian: Accorciamenti, Hypocoristics, and Prosodic Delimitation. Probus 8:81-112.
 395. Titone, Renzo. 1994. Some Italian Investigations of Code-switching in Diglossic Settings: A Summary Report. La linguistique 30:67-73.
 396. ------. 1996a. Review of Tosi 1995. Rassegna italiana di linguistica applicata 28:152-153.
 397. ------. 1996b. Review of Morreale 1994 and Calvi 1995. Rassegna italiana di linguistica applicata 28:158- 160.
 398. Todeschini, Giacomo. 1995. Review of Laura Minervini, Testi giudeoespagnoli medievali (Castiglia e Aragona) , 2 vols. (Naples: Liguori, 1992). Studi medievali 36:298-300.
 399. Tortora, C.M. 1996. Two Types of Unaccusatives: Evidence from a Northern Italian Dialect. In Zagona 1996:251-262.
 400. Toscani, C. 1995. Review of Beccaria 1994. Otto-Novecento 19:220-221.
 401. Tosi, Arturo. 1995. Dalla madrelingua all'italiano. Lingue ed educazione linguistica nell'Italia mediterranea . Scandicci: La Nuova Italia.
 402. Trovato, Paolo. 1995. Storia della lingua: Il cinquecento . Bologna: Il Mulino.
 403. Trovato, Salvatore C. 1996. "Tangeloso". Lingua nostra 57:11-13.
 404. Trumper, John, and Maria Teresa Vigolo. 1995. Il Veneto centrale. Problemi di classificazione e di fitonimia. Padova: CNR.
 405. Tuttle, Edward F. 1995. "On Placing Northern Italian Noun Singulars from Plurals of the Type amis 'friend' within a Theory of Optimality and Markedness. RPh 48:389-415.
 406. van de Velde, Danièle. 1995. Les verbes dits "psychologiques" revus à la lumiere des noms correspondants. Revue de linguistique romane 59:67-98.
 407. Vanvolsen, Serge. 1995. Il valore modale del congiuntivo. In Leth Andersen and Skytte 1995:181-194.
 408. Vedovelli, Massimo. 1994. L'italiano parlato dagli italiani e l'italiano appreso dai non italiani. In De Mauro 1994:87-98.
 409. Veglia, Marco. 1995. Poesia di Lucania. Una testimonianza su Albino Pierro. Studi e problemi di critica testuale 51:175-186.
 410. Venier, Federica. 1996. Review of Rossari 1994. Zeitschrift fur französische Sprache und Literatur 106:208-210.
 411. Vernay, Henri. 1991-1996. Dictionnaire onomasiologique des langues romanes: DOLR . Vols. 1-6. Tübingen: Niemeyer.
 412. Vignuzzi, Ugo. 1994. Il dialetto perduto e ritrovato. In De Mauro 1994:25-33.
 413. Vizmuller-Zocco, Jane. 1995. Review of Haller 1993. Word 46:462-465.
 414. Voghera, Miriam. 1994. Promemoria per una teoria del linguaggio. In De Mauro 1994:131-145.
 415. Wandruszka, Ulrich. 1995. Review of Ines Loi Corvetto, Anomalie e paradigma, Il suppletivismo nelle lingue romanze (Cagliari: Università di Cagliari, 1989). ZRPh 111:263-266.
 416. Wanner, Dieter. 1995. Review of Karl Peter Linder, Grammatische Untersuchungen zur Charakteristik des Rätoromanischen in Graubünden (Tubingen: Narr, 1987). RPh 49:91-98.
 417. ------. 1996. Review of Ebneter 1994. RPh 49:455-462.
 418. Wehr, Barbara. 1995. SE-Diathese im Italienischen. Tübingen: Narr.
 419. Wesch, Andreas. 1995. Review of Rudolf Zimmer, Die Morphologie des italienischen, spanischen und portugiesischen Verbs: einzelsprachlich und im Vergleich (Tübingen: Niemeyer, 1992). Romanische Forschungen 107:434-436.
 420. Wiberg, Eva. 1995. Ragazzi bilingui italo-svedesi e alunni monolingui romani. In Leth Andersen and Skytte 1995:89-109.
 421. Wireback, Kenneth. 1997. On the Palatalization of /kt/, /ks/, /k'l/, /g'l/, and /gn/ in Western Romance. RPh 50:276-294.
 422. Wolf, Hans Jürgen. 1995. It. zanna , Sard. sanna . Revue de linguistique romane 59:349-368.
 423. Woolard, K.A. 1995. Review of Posner and Green 1993. Language in Society 24:456-460.
 424. Wright, Roger. 1994. Review of Malkiel 1993. Journal of Linguistics 30:561-566.
 425. ------. 1996. Review of Blasco Ferrer 1995. RPh 50:201-205.
 426. Zagona, Karen. 1996. Grammatical Theory and Romance Languages (LRSL 25). Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, 4. Amsterdam: Benjamins.
 427. Zamboni, Alberto. 1995. Review of Ebneter 1994. ZRPh 111:684-687.
 428. Zanuttini, Raffaella. 1994. Speculations on Negative Imperatives. Rivista di Linguistica 6:119-141.
 429. Zingarelli, Nicola. [ See Dogliotti e Rosiello 1995.]

 
OCCITAN: Kathryn Klingebiel, University of Hawaii at Manoa (1997)

 1. Albarelli, G. 1995. La lenga d'aquì: oumage à la lenga nissarda. Lou Sourgentin. La Petite Source 115:31.
 2. Albiousse, Lionel d'. 1903; repr. 1994. Histoire de la ville d'Uzès . Facsim. Repr. Nîmes: Lacour. vii + 404 p. [text of the 1346 town charter, p. 380-382]
 3. Allières, Jacques. 1996. Català, occità i gascó: punts de contacte. Occità, català i gascó : punts de contacte. Paraula d'oc 1:7-17.
 4. Amiel, C. et al., eds. 1994. Aude: Cadre naturel, histoire, art, littérature, langue, économie, traditions populaires . Paris: Bonneton. 431 p. (Encyclopédies Régionales.)
 5. Arbres en Camargue. Courrier du Parc Naturel Regional 43-44 (1994). 121 p.
 6. Arnaudin, Félix. 1995. Oeuvres complètes , III. Chants populaires de la Grande-Lande , I, édition établie et présentée par Jacques Boisgontier et Lothaire Mabru. Belin-Beliet: Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne &;Bordeaux: Confluences. lxx + 452 p.
 7. Arnaudin, Félix. 1996. Proverbes de la Grande-Lande . Edition établie et présentée par Jacques Boisgontier. Bordeaux: Confluences. 580 p. (Oeuvres complètes, 2.)
 8. Arneodo, Anna. 1994. La lingua d'oc del Meridione. Coumboscuro 264-265:7.
 9. Aymard, Robert. 1994. Contribution de l'hagiotoponymie pyrénéenne à la chronologie toponymique. Nouvelle Revue d'Onomastique 23-24:101-115.
 10. Baldit, Jean-Pierre. 1994. Les langues régionales dans l'enseignement agricole: analyse de la situation. L'Esquilon 40:4.
 11. Barbieri, L. 1995. Doppie lezioni e arcaismi linguistici prevulgata: la stratigrafia delle fondi nel canzoniere provenzale estense (D). Cultura Neolatina 55:7-39.
 12. Les Baronnies en Drôme Provençale : enquêtes réalisées et coordonnées par Roger Pasturel. CMTRA, 1995. (Coll. Atlas Sonore Rhône-Alpes, 8.) [traditional songs, stories, and instrumental music; one cassette with booklet]
 13. Barraque, Jean-Pierre. 1994. Bastide avortée et bastide usurpée: L'Exemple de deux villages de la vallée du Gave. Revue de Pau et du Béarn 21:23-35.
 14. Barsotti, Glaudi. 1995. Un acte politic: lo premièr libre estampat a Marselha. Occitans! 70:4-5.
 15. Barthe, Roger. 1993 (5e éd.). Lexique français-occitan . Toulouse: Collège d'Occitanie &;Montpellier: Espace Sud.
 16. Battye, Adrian C. 1995. Aspects of Quantification in French in Its Regional and Diachronic Varieties. In John Charles Smith &;Martin Maiden, eds., Linguistic Theory and the Romance Languages (Amsterdam: Benjamins), p. 1-35.
 17. Bazalgues, Gaston. 1996. Inventaire lexical de quelques constructions de pierre sèche sur le causse de Gramat. Quercy Recherche 85:54-64.
 18. Bec, Peire. 1995. Gascon e occitanitat. Estudis Occitans 18:109-10.
 19. Bec, Pierre. 1996. A prepaus de la grafia deu gascon. Ligam-DiGaM 7:33.
 20. Belly, Michel. 1995. Genèse, élaboration et réception du Dictionnaire du Béarnais et gascon de Simin Palay . 2 vol. Montpellier. [Diss. Montpellier]
 21. Belly, Michel. 1996. Fortunes et infortunes d'une recherche en lexicographie: Le Dictionnaire de Simin Palay. Garona 13:95-117.
 22. Bergougnioux, Gabriel, ed. 1994. Aux origines de la linguistique française . Paris: Pocket. 366 p.
 23. Bertolucci Pizzorusso, Valeria. 1994. Un progetto di edizione del 'Libre' di Guiraut Riquier ed altre osservazioni. TENSO 9:106-125.
 24. Besomba, C. 1994. Escriure nòstra lenga: un problèma de totjorn. La Cabreta 135:1-3.
 25. Bézet, Robert. 1995. Le Rhône se confie: Le Chant des cloches de Sorgues; les Chemins de la vie; les Petits métiers d'autrefois . Carpentras: Batailler. 183 p.
 26. Bisson, C. 1994. Entau s'apelen nòstras comunas. Bornat dau Perigord 1994/1:2499-2501, 2535-2537.
 27. Blanc, J.-F. 1994. Lingüistic e informatica: emplec deus lengatges de comanda taus recèrcs deus lexics informatisats: l'exemple de SC/REXX. Ligam-DiGaM 3:31-37.
 28. Blanc, Michel. 1995. Atlas Auvergne (population, revenus, migrations, emploi, activités, environnement, bourgs-centres, pòles d'emploi, tourisme . Chamalières: INSEE Auvergne-Le Puy en Velay, Cartographie et Décision. 37 p.
 29. Blanchet, Philippe. 1992a. Pour une problématique sociolinguistique des systèmes d'écritures: réflexions à partir de l'exemple provençal. Liaison HESO 21-22:71-82.
 30. Blanchet, Philippe. 1992b. Les Provençaux et le provençal: résultat d'une enquête. In Actes du XVIIe colloque de linguistique fonctionnelle (León, 1990) (León: SILF/Universidad de León), p. 203- 209.
 31. Blanchet, Philippe. 1994a. Pluri-orthographe et langue polynomique: comment peut fonctionner une écriture de la variation phonique? Liaisons-HESO 23-24:111-117.
 32. Blanchet, Philippe. 1994b. Problèmes méthodologiques de l'évaluation des pratiques sociolinguistiques en langues "régionales" ou "minoritaires": l'exemple de la situation en France. Langage et Société 69:93-106.
 33. Blanchet, Philippe. 1995a. L'Interrogation entre provençal et français en Provence: un exemple de stratification ethnolinguistique d'interférence interlinguales. In Actes du colloque international "L'Interrogation" (Rennes: Presses Universitaires de Rennes), p. 197-213.
 34. Blanchet, Philippe. 1995b. Langues et pouvoirs en France de 1780 à 1850: éléments linguistiques pour une histoire de la centralisation. In Actes du colloque "Pouvoir local et révolution, 1780-1850" (Rennes: Presses Universitaires de Rennes), p. 537-555.
 35. Blanchet, Philippe. 1995c. Lengo e biais de vèire lo mounde: li coulour en prouvençau. L'Astrado prouvençalo 30:58-73.
 36. Blanchet, Philippe. 1995d. Les Mots d'ici . Petit guide des langues de Provence. Aix-en-Provence: Edisud.
 37. Blanchet, Philippe. 1995e. Notule sociolinguistique sur le nom du roi René et sur les prénoms provençaux. La France Latine 120:279-282.
 38. Blanchet, Philippe. 1995f. Regard sur la dynamique actuelle de la langue et de la culture provençales, ou le regain d'identité fait-il reculer la diglossie? La France Latine 120:201-30.
 39. Blanchet, Philippe. 1995g. Le Système graphique du dictionnaire provençal-français de J. T. Avril (1840). In Mélanges de langue et littérature d'oc offerts à la mémoire de Paul Roux (Toulon &;La Farlède: AVEP [Associacien vareso pèr l'ensignemen dòu provençau]), p. 29-44.
 40. Blanchet, Philippe &;Claude Favrat. 1994. Dictionnaire de la cuisine de Provence. Traditions et recettes . Paris: Bonneton. 159 p. [French-Provencal glossary (147-150), sayings (151-155)]
 41. Boisjolin, Jean de. 1993. A travers les rues de Cahors: répertoire historique et alphabétique des voies de cette ville . Bayac: Roc de Bourzac. 237 p.
 42. Bonnel, Emile. 1994. Villeneuve-lès-Avignon au XVIIIe siècle: Huiles et oliviers . Villeneuve-lès-Avignon: Author. 96 p.
 43. Bonnemason, Jan. 1995. Passapòrt ta l'occitan: tèxtes per lenga tornar préner . Gradignan: Princi Negre. 218 p. [songs, poems, proverbs, etc., with parallel French translation]
 44. Bonnet, Marcel. 1994. Le 'carreto ramado': La Charrette provençale en son terroir et en son temps . Marguerittes: Equinoxe. 115 p.
 45. Bonnet, Marie Rose. 1994. Le vocabulaire de la violence tel qu'il apparaît dans quelques textes non-littéraires du XIVe et du XVe siècle en provençal. In La Violence au Moyen Age (Aix-en-Provence: Université de Provence, Publications du CUERMA), p. 69-84 ( Sénéfiance , 36.)
 46. Bonnet, Marie Rose. 1995. Le clerc et le troubadour dans les Vidas provençales. Sénéfiance 37:65-78.
 47. Bordes, F. 1995. Une réunion des Etats du Périgord en 1406. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord 122:145-148. [text of an Occitan statute for imposition of a hearth-tax in Brantôme, Carlux et Limeuil]
 48. Borie-Duclaud, P. 1994. La lenga nòstra. Bornat dau Perigord 1994/4:2486-2489.
 49. Bouet, Robert. 1993-1994. Dictionnaire biographique. Le Clergé du Périgord au temps de la Révolution française . 2 vol. Piégut-Pluviers: Della Concept. 446, 555 p.
 50. Bouvier, Jean-Claude. 1995. Rôle de la répétition dans la structuration du discours oral occitan et dans certains types d'écrits régionaux (occitans et français). Travaux du Cercle Linguistique d'Aix-en- Provence 13:180-197.
 51. Boyrie-Fénié, Bénédicte. 1996. La Carte archéologique des Landes. Garona 13:49-56.
 52. Brea, Mercedes. 1994. Elements pour un bestiaire du Moyen Age. Revue des Langues Romanes 98:403-443.
 53. Brea, Mercedes. 1996. La fin'amor et les troubadours galiciens-portugais. Revue des Langues Romanes 100/1:81-107.
 54. Bruno, Michelangelo. 1996. Il mistero di un nome: Bric, caire, truc, montagne, cime, alture delle Alpi occidentali. Coumboscuro 280-281:4-5.
 55. Busby, Keith. 1996. The Occitan fabliau and the Linguistic Distribution of Genres. Neophilologus 80:11- 23.
 56. Camps, Christian. 1994-1995. L'Anthroponymie méridionale au XIVe s. Bulletin de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers , 7e sér., 6:15-20.
 57. Canciani, Domenico &;Sergio De La Pierre. 1993. Le ragioni di Babele: le etnie tra vecchi nazionalismi e nuove identità . Milan: FrancoAngeli. 268 p.
 58. Cantalausa, Joan de [l'abbe Louis Combes]. 1995 (4e éd.) Diccionari fondamental occitan illustrat (lengadocian) . Préface de Ramon Chatbèrt. Rodez: Cultura d'Oc. 344 p. [1ère éd. Toulouse: IEO &;CREO, 1979]
 59. Casanova, Jean-Yves. 1993. La Langue introuvable: l'Arcadie linguistique des "Lettres à l'oncle Paul". In G. Gibelin, éd., Actes du colloque Louis Bellaud de la Bellaudière (1543?-1588) (Grasse, 8-9 octobre 1988) (Montpellier: SFAIEO/Association Historique du Pays de Grasse), p. 39-51.
 60. Castan, Félix-Marcel. 1994. Argumentari: Lo semen del militantisme . Dissetacions conjoncturales. Illustrations de Lucien Andrieu. Pessac: Secteur Edicion de l'IEO-Pueglaurenç. 153 p.
 61. Castor, J.-J. 1843; repr. 1994. L'Interprète provençal , contenant un choix de 15,000 termes provençaux expliqués en français. (1) Notions grammaticales; (2) nomenclature d'art et métiers; (3) vocabulaire de termes supplémentaires et table alphabétique. Apt: Impr. Louis Clauzel, aîné. Repr. Nîmes: Lacour. (Rediviva.)
 62. Cénac-Moncaut, Justin Edouard Matthieu. 1856; repr. 1994. Les Comtés d'Astarac et de Pardiac . Nîmes: Lacour. (Rediviva.). Repr. of Voyage archéologique et historique dans les ancien comtes d'Astarac et de Pardiac . [20 songs and rondèus ; a trilingual Nativity play (177-190); 'De la langue et littérature gasconne' (131-136)]
 63. Cénac-Moncaut, Justin Edouard Matthieu. 1863; repr. 1994. Dictionnaire du dialecte du Gers: Français-gersois, gersois-français . Facsim. of Dictionnaire gascon-français, dialecte du département du Gers (1863). Repr. Nîmes: Lacour. 220 p.
 64. Chambon, Jean-Pierre &;Pierre Swiggers. 1995. Auto-perception d'une genèse: Fragment d'une conférence inédite de Walther von Wartburg sur le FEW (1951). Revue de Linguistique Romane 59:483-501.
 65. Chambon, Jean-Pierre. 1996. Méthodes en anthroponymie historique: cinq noms de famille bas-auvergnats ( Chassa[i]gnon , Vorilhon , Torrilhon , Fayon , Chandezon ). Rivista Italiana di Onomastica 2:263- 285.
 66. Chambon, Jean-Pierre. 1996. Pour l'étude linguistique des troubadours: traits amphizoniques dans la langue de Peire Cardenal. Revue de Linguistique Romane 60:73-109.
 67. Chapduelh, Micheu. 1995. Chafres colectius e dichas mocandieras. Paraulas de Novelum 70:19-23.
 68. Charmasson, Enri. 1994. Amoulage e enchaplage . Prouvenço 2000 9:42-44.
 69. Chatbèrt, Ramon. 1994. Questions de lenga: Autres emplecs de que . Oc 313:45-47.
 70. Chatbèrt, Ramon. 1995a. Question de lenga: Mots epicens. Oc 317:35-37.
 71. Chatbèrt, Ramon. 1995b. Questions de lenga: D'un e de l'autre. Oc 314:43-46.
 72. Chatbèrt, Ramon. 1995c. Questions de lenga: Subre qualques mots: Fotre , s'estepar , encanesit , correr . Oc 316:43-45.
 73. Chatbèrt, Ramon. 1995d. Questions de lenga: Verbs pronominals subjectius. Oc 315:41-43.
 74. Chirio, L. 1994a. Le féminin des adjectifs. Lou Sourgentin. La Petite Source 116:52-53, 117:52-53.
 75. Chirio, L. 1994b. L'impératif négatif à la deuxième personne du pluriel. Lou Sourgentin. La Petite Source 113:44-45.
 76. Cichon, Peter. 1993. Einfuhrung in die okzitanische Sprache, IV. Moderne Sprachen 37/1:3-23.
 77. Cierbide Martinena, Ricardo, ed. 1995a. Guilhem Anelier, La Guerra de Navarra (1276) . 2 vol. Facsim., versión occitana, española y vasca, y estudios. Pamplona: Presidencia del Govierno de Navarra. 816p.
 78. Cierbide Martinena, Ricardo. 1995b. Onomástica personal de los francos de Estella (1090-1220). Nouvelle Revue d'Onomastique 25-26:209-212.
 79. Cierbide Martinena, Ricardo &;Julián Santano Moreno. 1995. Colección diplomática de documentos gascones de la Baja Navarra (1395-1440) . vol. 2. San Sebastián. 228 p.
 80. Cierbide Martinena, Ricardo &;E. Ramos Remedios. 1996. Documentación medieval del monasterio de Santa Clara de Estella (ss. XIII-XVI) . San Sebastián: Eusko Ikaskuntza. x + 318 p.
 81. Colomina i Castanyer, J. 1994. Aspectes de morfologia verbal en l'occità sud-pirinenc. In Ricardo Cierbide, ed., Actes du IV Congrès International de l'AIEO (Vitoria-Gasteiz, 22-28 août 1993). Vitoria: Evagraf, vol. 2, p. 715-734.
 82. Colón Doménech, Germán. 1996. El fantasmagorico amainar de Guillem de Berguedà. Revista de Filologia Española 76/1-2:155-160.
 83. Combarieu, L. 1881; repr. 1995. Dictionnaire des communes du Lot . [Bayac]: Roc de Bourzac. xlviii, 262p.
 84. Compan, André. 1995. Explication d'un texte nissart médiéval: Extrait de 'La Vida de Saint-Honorat' de Raimon Feraud. L'Astrado Prouvençalo 30:95-107.
 85. Conseil National des Arts Culinaires. 1995. Provence Alpes-Côte d'Azur: Produits du terroir et recettes traditionnelles . Paris: Albin Michel. 493 p. (Coll. L'Inventaire du Patrimoine Culinaire de la France.)
 86. Cornagliotti, Anna. 1995. Il valdese. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 467-473.
 87. Cosinièr, Felip. 1995a. La Lenga de la vinha e del vin: lexic occitan dels terraires, de las vinhas, de la vinificacion e de la tasta del vin , Diccionari viti-vinicòla occitan, lexic francés-occitan . Béziers- Puylaurens: IEO. 143 p. (Collection Descobèrtas, 8.)
 88. Cosinièr, Felip. 1995b. La lenga d'òc escampilhada. Estudis d'Oc 18:29.
 89. Cosinièr, Felip. 1995c. Viticultura e lenga occitana. Occitans! 67:4-5.
 90. Costes, A. 1995. L'oule, poterie culinaire d'autrefois. Revue du Comminges 110:53-57.
 91. Coupier, Juli (Jules Coupier). 1995. De l'acent o ges d'acent e dou tiret o ges de tiret en prouvencau! Rampau d'Oulivie 265:4-5.
 92. Dalbera, Jean-Philippe. 1995. Polymorphisme et innovation dans l'aiure occitane alpine. Le parler de Ste Agnès (Alpes-Maritimes). Travaux du Cercle Linguistique de Nice 17:3-35.
 93. Daleau, François. 1884; repr. 1994. Questionnaire pour recueillir les coutumes, les croyances, les dictons, les légendes, les formulettes, les remèdes et les usages existant encore à la campagne ou à la ville. Facsim. Repr. Marseille: Laffitte. P. 3-114 [original pagination; bound with Mesignac 1886-1887]
 94. Dardel, Robert de. 1996. A la recherche du protoroman . Tübingen: Niemeyer. xii + 376 p. (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 275.)
 95. Dardel, Robert de &;Ans de Kok. 1996. La Position des pronoms régimes atones personnels et adverbiaux en protoroman, avec une considération spéciale de ses prolongements en français . Genève: Droz. 436 p. (Publications romanes et françaises, 217.)
 96. Deledar, Jordi. 1995a. Grammaire des parlers couserannais . 09000 Lobièras: IEO-Ariège. 64 p.
 97. Deledar, Jordi. 1995b. Questions de grafia: 'Jo que son aciu, eris que son aquiu'. Ligam-DiGaM 6:23.
 98. Descomps, Daniel. 1994. Jouets d'autrefois: lo pichon esquiròl . Aurillac: IEO/Ostal del Libre. 181 p.
 99. Desachy, M. 1995. "Ieu, Johan de Vayrac, canon de Rodez...": un testament ecclésiastique en langue d'oc (1434). Revue du Rouergue n.s. 41:49-61. [edition]
 100. Dianoux, Hugues Jean de. 1995. Documents hébreux du Comtat Venaissin à Caumont sur Durance. Echo des Carrières 8:13-15.
 101. Di Girolamo, Constanzo &;Charmaine Lee. 1996. Avviamento alla filologia provenzale . NIS. 271 p. [Old Provençal grammar, 90-p. anthology, glossary]
 102. Dinguirard, Jean-Claude. 1995. Note sur le [s] gascon. Ligam-DiGaM 5:8-13. [with comments from V. Lespy, S. Palay, J. Coromines]
 103. Duffard, Paul (l'abbé). 1902; repr. 1994. L'Armagnac noir ou Bas-Armagnac . Biarritz: J &;D. 364, xii, xv p.
 104. Duggan, Joseph J. 1994. Troubadour Word-Play and the Case of 'n'Eblo'. In Nancy van Deusen, ed., The Cultural Milieu of the Troubadours and Trouveres (Ottawa: Institute of Medieval Music), p 9-15. (Claremont Cultural Studies. Musicological Studies 62,1.)
 105. Duguet, Jacques. 1995. Noms de lieux des Charentes . Paris: Bonneton. 232 p.
 106. Dumont, Roger. 1993. Les Mots de l'arène : lexique de la Fiesta Brava . Biarritz: J. &;D. 226 p. [borrowings into French and Occitan]
 107. Dworkin, Steven N. 1995. The Genesis of Old Spanish duecho : An Unrecognized Provencalism. La Coronica 23/2:34-50.
 108. Elordieta, Gorka &;Jon Franco. 1995. On the Status of Sequences of Liquids in Romance. In Jon Amastae, Grant Goodall, Mario Montalbetti &;Marianne Phinney, eds., Contemporary Research in Romance Linguistics. Papers from 22nd Ling. Symposium on Romance Langs (El Paso/Cd. Juarez, Feb. 1992) (Amsterdam: Benjamins), p. 1-12.
 109. Emmanuelli, François-Xavier et al., eds. 1994. La Provence contemporaine, de 1800 à nos jours . Rennes: Ouest-France. 356 p.
 110. Entre mars e montanhas . Videocassette (VHS SECAM), France 3 Sud, 1994. [92-minute video from the Occitan-language TV program "Viure al pais", containing items on crafts, pastimes, local cuisine, sailing, literature, and other subjects]
 111. Eygun, Jean. 1994a. Las mairolèras deu cancelièr Joubert (1578). Reclams de Bearn e Gasconha 4-6:63-65.
 112. Eygun, Jean. 1994b. La memòria de la tèrra: nòtas de toponimia. Reclams de Bearn e Gasconha 4-6:76-82.
 113. Eygun, Jean. 1996. Nommer les fruits de la terre: de quelques glossaires botaniques occitan (XVIe-XXe siècles). Lengas 40:7-33.
 114. Eyquem, Pierre. 1995. Histoire du gascon dans le Bordelais et sa place dans l'enseignement. Bulletin de la Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch 86:38-50.
 115. Fabre, Paul. 1995. Noms de lieux du Languedoc: Introduction à la toponymie . Paris: Bonneton. 232 p.
 116. Faure, P. Les toponymes de Brousse-Montboissier. Revue d'Auvergne 108:319-321. [alternative pagination: 215-217; 4 hydronyms]
 117. Favalier, Jeanne. 1994. Microtoponymie d'Auriac du Périgord. Bulletin de la Sociéte Archéologique et Historique du Périgord 121/3:429-443.
 118. Favreau, Robert, Jean Michaud &;Bernadette Mora. 1995. Corpus des inscriptions de la France médiévale , vol. 18. Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme . Paris: CNRS. viii + 428 p.
 119. Ferrat, Virginie. 1995. A propos de quelques dénominations provençales du ver luisant . Etude géolexicale. Travaux du Cercle Linguistique de Nice 17:127-138.
 120. Fortoul, Jean-Rémy. 1995. Ubaye, la mémoire de mon pays: les gens, les bêtes, les choses, le temps . Présentation de Pierre Coste et Claude Martel. Mane: Alpes de Lumière &;Barcelonnette: Sabença de la Valeia.
 121. Foucaud, G. 1995. Un cadastre de 1400 à Figeac. Bulletin de la Société des Etudes Littéraires Scientifiques et Artistiques du Lot 115:183-203, 259-276.
 122. Fourié, Jean. 1993. Bibliographie des ouvrages, oeuvres, études et articles en langue d'oc ou intéressant la langue et la littérature d'oc, publiés en 1992 . Aix-en-Provence: Lou Felibrige. Lou Felibrige num. spécial, supplément au num. 208. 40 p.
 123. Fourié, Jean. 1994. Bibliographie des ouvrages, oeuvres, études et articles en langue d'oc ou intéressant la langue et la littérature d'oc, publiés en 1993 . Préface de Pierre Fabre. Aix-en-Provence: Lou Felibrige. Lou Félibrige num. spécial, supplément au num. 212.
 124. Fourié, Jean. 1995. Bibliographie des ouvrages, oeuvres, études et articles en langue d'oc ou intéressant la langue et la littérature d'oc, publiés en 1994 . Aix-en-Provence: Lou Felibrige. Lou Félibrige num. spécial, supplément au num. 216. 56 p.
 125. Franco, Jon &;Gorka Elordieta. 1994. Sobre la disimilación de liquidas no contiguas en romance. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada 32:83-100.
 126. Galimard, Kalinka. 1993. La Limite oïl/oc dans le département de la Charente: deux siècles d'enquêtes (1807-1990) . 2 vol. Villetaneuse: Université de Paris-Nord. 379 p. [Diss., Paris XIII (1992)]
 127. Galimard, Kalinka. 1995. Approche des fondements des discours métalinguistiques de locuteurs de français et/ou patois. In Wolfgang Viereck, ed., Soziolinguistische Variation / Bilingualismus, Multilingualismus, Sprachkontakt, Sprachvergleich / Dialektgebrauch und Einstellungen zu Sprachvarietaten (Stuttgart: Steiner), p. 20-28. (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft 77.)
 128. Gaquin, Audrey. 1995. Peuples et langues de France . Lanham MD: University Press of America.
 129. Gardy, Philippe. 1995a. Une écriture de l'ambiguïté? Le "lien à la langue" dans l'écriture occitane, 1965-1994. In Littérature et diglossies. Vingt ans de production littéraire . (Centre de Recherches corses, Université de Corse), p. 97-111.
 130. Gardy, Philippe. 1995b. Henri Grégoire, les patois et nous... Quelques réflexions. In Henri Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois... (Nîmes: C. Lacour), p. 8-16.
 131. Gardy, Philippe. 1995c. Traduction, traductibilité, équivalence: l'exemple occitan. In Langages de la Révolution (1770-1815) , Actes du 4e colloque international de lexicologie politique (Paris: Klincksieck), p. 31-40.
 132. Gardy, Philippe. 1995d. Structures linguistiques et sociolinguistiques des Avantures du Baron de Foeneste : la place de l'occitan. Albineana 6 ("Babel en Poitou"): 209-225.
 133. Gardy, Philippe. 1996a. La Leçon de Nérac (1578). Lengas 39:53-70. [sous-titre: Le Poème dressé par G. de Saluste, Seigneur du Bartas, pour l'accueil de la Royne de Navarre... , matrice sociolinguistique et modèle poetique pour les écrivains occitans des XVIe et XVIIe siècles]
 134. Gardy, Philippe. 1996b. La Télévision régionale en occitan (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Val d'Aran): des sujets à la langue. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 267-286.
 135. Gardy, Philippe. 1996c. Les Ecrivains d'expression occitane de la seconde moitié du XXe siècle écrivent-ils en occitan? Ou: le "lien à la langue" comme fondement d'une écriture; l'exemple de Bernard Manciet. In Literarische Mehrsprachigkeit / Multilinguisme littéraire (Vienne: Internationales Forschungzentrum Kulturwissenschaften), p. 95-113.
 136. Le Gascon langue à part entière, et le béarnais, âme du gascon . Suivi de la Lettre aux Gascons d'Yves Gourgaud, professeur d'occitan. Ligam-DiGaM hors série 4 (sept. 1996). Fontenay aux Roses : IEO Paris. 44 p.
 137. Gauberti, Pierre. 1994. Dictionnaire encyclopédique de la langue de Peille . Nice: Editions Serre. 587 p. [42,461 words]
 138. Gaudet, Minnette. 1994. The Rhetoric of Desire in the Cansos of Bernart de Ventadorn. Romance Languages Annual 6:67-74.
 139. Gensollen, R. 1995. L'obro pedagougico de Louvis Bayle. L'Astrado 30:15-26.
 140. Ghil, Eliza Miruna. 1995. Crozada : Avatars of a Religious Term in Thirteenth-Century Occitan Poetry. TENSO 10/2:99-109.
 141. Gibelli, R. 1995. Vagabondage linguistique. Ou Païs Mentounasc 73:26-27.
 142. Giély, Bernard. Grammaire du verbe provençal . Préface de Charles Rostaing. Marseille: Prouvènço d'aro. 702 p.
 143. Glessgen, Martin-Dietrich. 1995. Les scriptae occitanes, IIIa. Provence. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 425- 434.
 144. Glessgen, Martin-Dietrich &;Max Pfister. 1995a. Okzitanische Koine. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 909- 919.
 145. Glessgen, Martin-Dietrich &;Max Pfister. 1995b. Okzitanische Skriptaformen, I. Limousin/Perigord. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 412-419.
 146. Gouiran, Gérard, ed. 1995. Bibliographie des adhérents de 1984 à 1995 . Bulletins de l'AIEO 10. 175 p. (Association Internationale d'Etudes Occitanes)
 147. Gournay, F. de. Relire la "Chanson de Sainte Foy". Annales du Midi 107:381-399.
 148. Granièr, S. 1995. Le preterit e lo passat compausat de l'indicatiu. Occitans! 70:10.
 149. Gratacos, Isaure. 1995. Calendrier pyrénéen: rites, coutumes et croyances dans la tradition orale en Comminges et Couserans . Toulouse: Privat. 256 p.
 150. Grillon, L. 1995. Les Hommes à Milhac-de-Nontron du XIIe au XVe siècle. Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Périgord 122:107-128. [ Mil(l)ac/Milhac (de la Jaunie) , Manac(h)/Magnac , Ma(u)lmont , Clarol de la Glaudie ]
 151. Grosclaude, Michel. 1994. Limendós. Reclams de Bearn e Gasconha 10-12:21-22.
 152. Grosclaude, Michel. 1995. La refòrma protestanta e la lenga occitana. Païs Gascouns 166:3-5, 167:5-6.
 153. Grosclaude, Miquèu et al. 1995. Evangèli segon sant Matèu: traduccion occitana (gascona) confrontada a l'originau grèc . [Orthez]: Per Noste. 151 p. [includes notes, index of gasconized proper names]
 154. Guasco, Antoine. 1994. Les Goudes. Rampau d'Oulivie 259:5.
 155. Guida, Saverio. 1996. L'epilogo del "Donat proensal". In Primi approcci a Uc de Saint Circ (Catanzaro: Rubbettino), p. 145-170.
 156. Hammel, Etienne &;Philippe Gardy. 1995. L'Occitan en Languedoc-Roussillon . Canet: Trabucaire. 120 p.
 157. Haupt, Hans-Christian. 1994. Le Roman d'Arles (Aix-en-Provence, Musée Arbaud, M.O. 63,f.30-50v.): problèmes d'une édition critique. In Ricardo Cierbide, éd., Actes du IV Congrès International de l'AIEO (Vitoria-Gasteiz, 22-28 août 1993). Vitoria: Evagraf, vol. 1, p. 127-138. (Association Internationale d'Etudes Occitanes.)
 158. Heiniger, Patricia. 1996. L'Institut Culturau de Gasconha: un essai manqué? In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, éds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 113-124.
 159. Hours de Perret, Yves. 1994. N'ai oublida : Almanach patois-français, avec blagues, contes, dictons, proverbes . Nîmes: Lacour. 295 p.
 160. Jeanjean, Henri. 1994a. La Bataille de Muret n'a pas eu lieu. In D. W. Lovell, ed., Revolution, Politics and Society (Canberra: ADFA), p. 113-121.
 161. Jeanjean, Henri. 1994b. (19)93 La Revanche des Girondins? In F. J. Fornasiero, ed., Culture and Ideology in Modern France (University of Adelaide), p. 146-156.
 162. Journot, Jean. 1995. Les Mots occitans: occitan-français, français-occitan . Nîmes: Lacour. 101 p. (Collection Colporteur)
 163. Klingebiel, Kathryn. 1996. Occitan Linguistic Bibliography for 1995. TENSO 12/1:36-76.
 164. Kremnitz, Georg. 1996a. Situationen sprachlicher Dominanz in der Romania. In Wolfgang Dahmen et al., eds., Die Bedeutung der romanischen Sprachen im Europea der Zukunft (Tübingen: Narr), p. 171- 183.
 165. Kremnitz, Georg. 1996b. Les Versions françaises du Goujat de novémer , première approche. In Guy Latry, éd., Bernard Manciet: Le feu est dans la langue (Bordes: Centre d'Etude de la Littérature Occitane [CELO]), p. 193-202. (Colloque Bernard Manciet: "Le Feu est dans la langue" [Bordeaux, 20-21 novembre 1992])
 166. Lafita, Jan, ed. 1993. Table alphabétique de l'ALG (Atlas linguistique de la Gascogne . Ligam-DiGaM hors série 1 (mai 1993). Fontenay aux Roses : IEO Paris. 20 p.
 167. Lafita, Jan. 1995a. B'ei conn : No ved pas ont ei lo bon. Ligam-DiGaM 4:45-48.
 168. Lafita, Jan, éd. 1995b. Carta de la carnicerias d'Ortès (2 de novemer de 1270). Le plus ancien texte béarnais dont l'original nous soit parvenu. Transcription de Pierre Tucoo-Chala. Ligam-DiGaM 6 (oct. 1995):5-7.
 169. Lafita, Jan. 1995c. De Wasconia. Exemples divers d'influences basques en gascon. Ligam-DiGaM 6:8.
 170. Lafita, Jan. 1995d. Escríver [ß] e [w] en gascon. Ligam-DiGaM 6:34-40.
 171. Lafita, Jan. 1995e. Escríver los [o] e [] atones. Ligam-DiGaM 4:44.
 172. Lafita, Jan. 1995f. Estudi: Escríver [_] en gascon. Ligam-DiGaM 5:8-48. ["ch", "sh", "x"]
 173. Lafita, Jan. 1995g. Grafia: A l'escòla de Peire Bèc, prosator. Ligam-DiGaM 6:24-31.
 174. Lafita, Jan. 1995h. Iatus, diftongas e dieresis en gascon. Ligam-DiGaM 4:29-43.
 175. Lafita, Jan. 1995i. Informatica e DiGaM. Ligam-DiGaM 4:7-15.
 176. Lafita, Jan. 1995j. Les Mots latins en - ium . Ligam-DiGaM 6:7-22.
 177. Lafita, Jan. 1995k. Mots en - e epicènes. Ligam-DiGaM 6:31-33.
 178. Lafita, Jan. 1995l. Mots en -[ts] e la lor derivacion. Ligam-DiGaM 6:40-46.
 179. Lafita, Jan. 1995m. Quand , joen , e goardavi los boeus : Grafia de [kw] + [a,e,e,i], de [gw] + [a,e,e,i], de [we] e [ye] en gascon. Ligam-DiGaM 4:19-28.
 180. Lafita, Jan. 1995n. Quin escríver lo son [k] en gascon? Ligam-DiGaM 5:3-7.
 181. Lafita, Jan. 1995o. Vocabulari. escòpa, escopar ; eixagar . Traduire les français canot, attendre, époque, période ; aténer , enténer ; aolhas , aulhèrs ; Jan ; analyse émantique de la notion de lenga vernaculària ; par/impar . Ligam-DiGaM 6:9-16.
 182. Lafitte, Jean (Jan Lafita). 1995. Petit lexique orthographique gascon des mots contenant [_], [t_] ou [tj] ("ch", "tch" ou "ty"). Ligam-DiGaM Supp. 2:2-12.
 183. Lafita, Jan, éd. 1996a. Carta de Herrèra (1278). Ligam-DiGaM 7:5-8.
 184. Lafita, Jan. 1996b. Las costumas de Montsaunèrs: problèmas de lenga e de grafia gasconas. Ligam-DiGaM 8:12-17.
 185. Lafita, Jan. 1996c. Enclisi e proclisi deus pronoms. Ligam-DiGaM 7:37-43.
 186. Lafita, Jan. 1996d. Grafia: escríver -[r] en gascon: goalhard , part , pitarr, torr, esquèrr . Ligam-DiGaM 8:32-35.
 187. Lafita, Jan. 1996e. Grafia: E podem goardar lo punt interior ? Ligam-DiGaM 8:44-46.
 188. Lafita, Jan. 1996f. Per ua lenga populària. Ligam-DiGaM 7:21-26.
 189. Lafita, Jan. 1996g. Per ua lenga populària (seguida) Ligam-DiGaM 8:26-31.
 190. Lafita, Jan. 1996h. Punts divèrs de grafia. Ligam-DiGaM 7:44-47.
 191. Lafita, Jan. 1996i. Vocabulari: ignoble, ignorar , prefàcia , sistèrna/sistèmi . Ligam-DiGaM 8:32-35.
 192. Lafita, Jan. 1996j. Vocabulari. Imadge, privilèdge / image, privilège , meixant com un catarro , discutida, espepissar, soscar, capitar, compausaicion, difusir, situir, lo liber tot . Ligam-DiGaM 7:27-32.
 193. Lafita, Jan. 1996k. De Wasconia: tuta , tutar . Ligam-DiGaM 8:25.
 194. Lafont, Robert. 1994. Edat mejana. L'epopèia occitana. Revista d'Oc 2:31-53.
 195. Lagarda, Andrieu. 1994. Nòstra lenga: la Tor de Pisa. Gai Saber 455:421-422.
 196. Lagarde, André. 1994a. Encara n'i a...: complément de 4000 mots, locutions et proverbes au dictionnaire du parler de Rivel (Aude) . Carbonne: Lagarde. 113 p.
 197. Lagarde, André. 1994b. Nòstra lenga: l'accident. Gai Saber 456:455-456. [`to fall' tombar , s'amorrar , s'patarrar , etc.]
 198. Lagarde, André. 1996. Dictionnaire occitan-français, français-occitan "La Palanqueta" . Toulouse: CRDP Midi-Pyrénées. 421 p.
 199. Lagarda, C. 1995a. Lo manga-lengas e las lengas de manjar. Gai Saber 457:24-27.
 200. Lagarda, C. 1995b. Nòstra lenga: lo miracle. Gai Saber 458:69-71.
 201. Lagrée, Michel, éd. 1995. Les Parlers de la foi - Religion et langues régionales . Préface de Henriette Walter. Presses Universitaires de Rennes. 168 p.
 202. Lartiga, Felip. 1995. Las quate vitas: Soviers e lexicot. Oc 34:39-42.
 203. Lartiga, Halip. 1996. Lo gascon negue, parlar de la mar. Ligam-DiGaM 7:19-20.
 204. Laux, Christian. 1994. Etude linguistique et toponymique. In Daniel Loddo, éd., Al païs del lop-garon (Gaillac: GEMP-La Talvera), p. 8-17.
 205. Laux, Christian. 1996. Trilinguisme latin-occitan-francés cò dels notaris d'Albigés. Lengas 39:37-52. [registres des notaires de l'Albigeois (Tarn): Antòni de Rippis, André Correg, Laurent Malapelli, Guilhem Delacumba]
 206. Lavalada, Ives (Yves Lavalade). 1994. Peire Lallet (1926-1994), mestre d'escola a Chasteu-Chervic. Clau Lemosina 102-103:1-50.
 207. Lavalada, Ives (Yves Lavalade). 1995. Evolucion demografica recenta d'un borg lemosin: Sent Prech-Ligora (Nauta-Viena). Clau Lemosina 106/1:1-6.
 208. Lavalade, Yves. 1994a. Toponymie de la commune de Abjat sur Bandiat (Dordogne limousine): noms de lieux et de cours d'eaux . Clau Lemosina , num. spécial. 16 p.
 209. Lavalade, Yves. 1994b. Toponymie de la commune de Château-Chervix (Haute-Vienne): noms de lieux et de cours d'eaux . Clau Lemosina , num. spécial. 23 p.
 210. Lavalade, Yves. 1995a. Approches: toponymie iberique et toponymie occitane (limousin) . Clau Lemosina , num. spécial 107. 23 p.
 211. Lavalade, Yves. 1995b. A propos de la fontaine d'Aigoulene. Clau Lemosina 108:4-5.
 212. Leclerq, S., P.A. Clément &;F. Gabriac. 1995. Paroisses disparues. Lien des Chercheurs Cévenols 101:17- 18.
 213. Lenga d'òc . Ont èm? que har? 2au ed. Ligam-DiGaM hors série 3 (julhet 1996). Fontenay aux Roses : IEO Paris. 28 p.
 214. Lepage, Yvan G. 1993. Richard Coeur de Lion et la poésie lyrique. In Jean-Claude Aubailly et al., eds., Et c'est la fin pour quoy sommes ensemble : Hommage à Jean Dufournet, professeur à la Sorbonne Nouvelle: Littérature, histoire et langue du Moyen Age , vol. I-III. Paris: Champion, p. 893-910. (Nouvelle Bibliothèque du Moyen Age, 25.)
 215. Le Saux, Françoise. 1995. Tracking Down the Middle Ages: Or, How to Study a Myth. Durham University Journal 87/1 [56]:149-151. [review of Linda Paterson 1993, The World of the Troubadours , Cambridge &;New York: Cambridge UP]
 216. Lescale, Paul. 1923; réimpr. 1992. Recherches et observations sur le patois du Quercy : dialecte de Cahors et environs . 1st ed. Cahors (1923). Réimpr. Marseille: J. Laffitte.
 217. Lesfargues, Bernard. 1994. Juli Cubaynes traductor. Bornat dau Perigord 1994/3:2458-2460.
 218. Lesfargues, Bernard. 1994. Si c'est patois. Lou Bornat dau Perigord 1994/2:2409-2411. [political and linguistic implications of The Massilia Sound System and The Fabulous Troubadours (Toulouse)]
 219. Lesfargas, Bernat (Bernard Lesfargues). 1994. Toponimia: Saint Michel-L'Ecluse. Paraulas de Novelum 65:11-12.
 220. Lodge, R. Anthony. 1995. Les scriptae occitanes, II. Auvergne. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 420- 424.
 221. Malaussena, Carletou. 1994. La Villa Armellina: Une Enfance dans le quartier Riquier, Sainte-Agathe . Préface de Jean Vincenti. Nice: Ed. Lou Sourgentin. 199 p. (Collection Esrich dou Pais Nissart.)
 222. Malrieu, P. 1994. La maison Payrol et les Payrol à Bruniquel. Archistra 123:67-73.
 223. Mansuy Chevalier Drevon, Marie-Christine. 1994. Parc national du Lubéron - Bories . Aix-en-Provence: Edisud. 189 p. (Luberon, Image et Signes.)
 224. Les Manuscrits médiévaux de langue d'oc . Montpellier: Université Paul-Valéry, 1994. 37 p. [ Revue des Langues Romanes 98, numéro spécial]
 225. Marmont, J. de. 1995. La lei 'Toubon' e la lenga occitana. L'Occitan 114:8.
 226. Marsac, M. 1994. Baia-Villa du XIe au XIVe siècle. Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Périgord 121:329-339.
 227. Martel, Claude. 1994. Amandiers, amandes et cassoirs en Haute-Provence, suivi d'un glossaire de l'amande. Alpes de Lumière 116:1-94.
 228. Martin, Muriel. 1996. Le Statut juridique des langues régionales en France. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 71- 86.
 229. Marty-Bazalgues, Jacqueline. 1996. Compliments et monologues pour mariage en situation de diglossie. Lengas 39:71-98. [textes de la région de Figeac]
 230. Meaule, Pierre. 1994. Dictionnaire gascon . Dax: Société de Borda. 476 p. [12,444 entries]
 231. Meliga, Walter. 1994. Les Graphies et la tradition manuscrite troubadouresque. Problèmes et observations. In Ricardo Cierbide, éd., Actes du IV Congrès International de l'AIEO (Vitoria-Gasteiz, 22-28 août 1993) (Vitoria: Evagraf), vol. 1, p. 205-211. (Association Internationale d'Etudes Occitanes.)
 232. Mercadier, Gilbert. 1996. Quel partenariat institutionnel pour soutenir l'enseignement de l'occitan? L'exemple de l'Académie de Toulouse. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 171-196.
 233. Merle, Catherine &;Emmanuelle Richaud. 1994. Le Séchoir à noix du Bas-Dauphiné. Monde Alpin et Rhodanien 4:25-42.
 234. Mesignac, Camille de. 1886-1887; repr. 1994. Notice sur plusieurs coutumes, usages, préjuges, croyances, superstitutions, médailles, prières, remèdes, dictons, proverbes, devinettes et chansons poplaires du département de la Gironde . Facsim. Repr. Marseille: Laffitte. P. 113-343 [original pagination; bound with Daleau 1884]
 235. Meylac [Meylakh], Michael, éd./tr. 1993. Biographies des troubadours. Jean de Nostredame, Les Vies des plus célèbres et anciens poètes provençaux. Traduction en russe avec suppléments, articles et commentaire. Moscou: Nauka [Science]. 760 p. (Monuments littéraires.)
 236. Michallet, M.-C. 1995. La Garde-Adhémar à travers le cadastre de 1411. Revue du Drôme 89:243-260. [edition, with notes]
 237. Mok, Kees. 1996. La Prose de Bernard Manciet: aspects linguistiques. In Guy Latry, Bernard Manciet: Le feu est dans la langue (Bordes: Centre d'Etude de la Littérature Occitane [CELO]), p. 171-179. (Colloque Bernard Manciet: "Le Feu est dans la langue" [Bordeaux, 20-21 novembre 1992])
 238. Monson, Don A. 1994. Les Lausengiers. Medioevo Romanzo 19/2:219-235.
 239. Monteil, Pierre. 1994. Quelques étymologies occitanes. In Daniele Conso, Nicole Fick &;Bruno Poulle, eds., Mélanges François Kerlouegan (Paris: Belle Lettres), p. 471-481. (Annales Littéraires de l'Université de Besançon.)
 240. Moulis, Adelin. 1978; repr. 1995. Dicciunari lengodoucian-frances . Dictionnaire languedocien-français . Verniolle: Author. Repr. Nîmes: Lacour. (Rediviva.)
 241. Mouthon, Fabrice. 1994. Fortaney Dupuy, un marchand bordelais au début du XVIe siècle. Annales du Midi 106:353-373.
 242. Muller, Bettina. 1995. Das Okzitanische in Piemont. In Dieter Kattenbusch, ed., Minderheiten in der Romania (Wilhelmsfeld: Egert), p. 237-254. [Val Pellice, Italy]
 243. Nelli, René. 1994. Dictionnaire du catharisme et des hérésies méridionales . Toulouse: Privat. 286 p.
 244. Nouvion, Roubert. 1995. Précis de conjugaison des verbes provençaux . Berre-l'Etang: Astrado Prouvençalo. 216 p.
 245. Olivieri, Michèle. 1995. Aperçu sur le système verbal du parler de Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes). Travaux du Cercle Linguistique de Nice 17:37-64.
 246. Ovchinnikova, Olga. 1995. Les désignations provençales de la bugrane . Notes sur la carte 252 de l' Atlas linguistique et ethnographie de la Provence . Travaux du Cercle Linguistique de Nice 17:138-148.
 247. Pagès, H. 1995. Sagnas . Lien des chercheurs cévenols 102:22-23.
 248. Perron, Marco. 1993. Enquête toponymique en Vallée d'Aoste. In Etudes franco-provençales . Actes du colloque réuni dans le cadre du 116e Congrès national des sociétés savantes (Chambéry-Annecy, 29 avril-4 mai 1991) (Paris: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), p. 75-87.
 249. Perugi, Maurizio. 1994a. Isolessie orientali nel "Saint Leger" ( covit , v. 17; roors , v. 203). Cultura Neolatina 54:37-52.
 250. Perugi, Maurizio. 1994b. Saggi di linguistica trovadorica: saggi su Girart de Roussillon, Marcabruno, Bernart de Ventadorn, Raimbaut d'Aurengas, Arnaut Daniel e sull'uso letterario di oc et oil nel trecento italiano . Stauffenburg. 197 p. (Romanica et Comparatistica, 21.)
 251. Petit guide de conversation français-occitan drômois . Die: Lo Pitron, 1995. 16 p. Num. spécial Lo Pitron 77 bis.
 252. Pétriquin, Paul &;Claude Martel. 1995. Petit lexique du pastoralisme en Provence. Monde Alpin et Rhodanien 5:67-83.
 253. Porte-Marrou, Luciana. 1994. Cantam Provençau: cançonier dau Calen, quatrena edition. [n.p.]: IEO. 192 p.
 254. Posner, Rebecca. 1994. Occitan. In R.E. Asher &;J.M.Y. Simpson, eds., The Encyclopedia of Language and Linguistics (Oxford &;New York: Pergamon), vol. 5, p. 2865-2866.
 255. Poueigh, Jean. 1994. Le Folklore des pays d'oc: La Tradition occitane . Préface d'André Varagnac. Paris: Payot. 272 p. (Petite Bibliothèque Payot, 279.)
 256. Poujade, Patrici. 1993. Los vèrbs conjugats . Memento verbal de l'occitan. Lobièras: Institut d'Estudis Occitans d'Arièja / IEO-Edicions. 80 p.
 257. Las purmèras cartas de Comenges (s. XIIau). Ligam-DiGaM 8 (1996):4-11.
 258. Puyau, Jean-Marie. 1994a. Eléments de bibliographie occitane pour servir aux travaux de dialectologie occitane. CERCLiD / Cahiers d'études romanes n.s. 6:51-228. [1416 entries, 19th-20th centuries]
 259. Puyau, Jean-Marie. 1994b. Pourquoi privilégier la seule réalisation [o]? Païs Gascouns 163-164:2.
 260. Puyau, Jean-Marie. 1995. Peut-on parler d'emploi systématique de l'"énonciatif" en Béarn? Païs Gascouns 167:3-4.
 261. Ranucci, Jean-Claude. 1995. Etude de microtoponymie. La commune de Sainte-Agnes (Alpes-Maritimes). Travaux du Cercle Linguistique de Nice 17:65-87.
 262. Ratonnat, Jean-François. 1995. La Vie d'autrefois en Périgord . Bordeaux: Sud-Ouest. 190 p.
 263. Raynouard, François-Juste-Marie. 1844; repr. 1996. Lexique roman . 6 vol. ( A-D ; D-K ; L-P ; Q-Z ; Appendice/vocabulaire.) Paris: Sylvestre. Repr. Nîmes: Lacour. 3598 p.
 264. Reynier, Jean-Baptiste. 1878; repr. 1994. Les Provençalismes corrigés, ou corrections raisonnées des fautes de langage et de prononciation que l'on fait généralement dans la Provence et dans quelques autres provinces du Midi . Facsim. of 2nd rev. ed. (1878). Repr. Nîmes: Lacour. 189 p.
 265. Ribon, P. 1994. Noms de lieux, noms de personnes. Revue de la Société des Enfants et Amis de Villeneuve-de-Berg 50:9-15.
 266. Ricketts, Peter T. 1994. The Image of Late Thirteenth-Century Occitan Society in the Breviari d'amor of Matfre Ermengaud. Romance Languages Annual 6:141-143.
 267. Rigaud, Felip. 1995.'Lo Periyll de la marina': Lo vocabulari nautic dins la "Vida de Sant Honnorat". Estudis Occitans 17:2-26.
 268. Rigouste, Jean. 1994. La Langue des proverbes du Quercy. In René La Borderie, 101 Proverbes du Quercy (Le Pays quercynois) (Cahors: Quercy-Recherche), p. 22-31.
 269. Riquer, Martín de. 1994. Arnaut Daniel, Poesías : traducción, introducción y notas. Barcelona: Quaderns Crema. 256 p. (Coll. El Festín de Esopo, 5.)
 270. Rocca, R. En 1508, un navire de Villefranche en Méditerranée. Lou Sourgentin. La Petite Source 113 (1994):10-13. [contract for chartering a ship in Villefranche-sur-Mer]
 271. Rostaing, Charles. 1994a. Au sujet de la toponymie des 'Goudes'. Rampau d'Oulivie 260:3.
 272. Rostaing, Charles. 1994b. Le Pas des lanciers. Nouvelle Revue d'Onomastique 23-24:135-138.
 273. Rostaing, Charles. 1995. Etude sur les noms d'Endoume, Malmousque, Séon, quartier de Marseille. In Mélanges de langue et littérature d'oc offerts à la mémoire de Paul Roux (Toulon &;La Farlède: AVEP [Associacien vareso pèr l'ensignemen dòu provençau]), p. 289-298.
 274. Roqueta, Max (Max Rouquette). 1994. Per saludar Carles Campros. Oc 313:36-39.
 275. Roux, Annie. 1994. Le Textile en Provence . Préface de F. Charpigny. Aix-en-Provence: Edisud. 237 p.
 276. Roux, Jean. 1993. Eléments de géographie linguistique du Périgord: Les noms de lieux et de personnes . Peireguers: Novelum. [cover title: Espingalebre et autres lieux ] = Paraulas de Novelum n.s. 64).
 277. Ros, Jean (Jean Roux). 1995. Toponimia...e per de bon. Paraulas de Novelum 70:25.
 278. Sahuc, J. 1910; repr. 1994. Dictionnaire topographique et historique de l'arrondissement de Saint-Pons, comprenant les noms de lieux anciens et modernes . Nîmes: Lacour. 192 p. (Rediviva.)
 279. Sans Socasau, J.L. 1995. Es contradiccions der occitanisme aranés. Estudis d'Oc 18:35, 42.
 280. Sansone, Giuseppe. 1993 (2e éd.). La poesie dell'antica Provenza . Testi e storia dei trovatori . Parma: Guanda. [1st ed. 1984-1986]
 281. Santano-Moreno, Julián. 1994. Mélanges d'onomastique occitane, I. Nouvelle Revue d'Onomastique 23-24:115-133.
 282. Sarpoulet, Jean-Marie. 1996. Configuration et perspective de l'enseignement du basque et de l'occitan dans l'Académie de Bordeaux. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 147-170.
 283. Sauzet, Patrick. 1994. Attenance, gouvernement et mouvement en phonologie. Les constituants dans la phonologie et la morphologie de l'occitan . Préface de Jean-Roger Vergnaud. Montpellier: CEO/UPV. 505 p. [diss. 1993, Université de Paris VIII-Vincennes à St Denis]
 284. Sauzet, Patric. 1995. Avançament del trabalh. Lou Païs 332:80. [GIDILOc, electronic dictionary]
 285. Sauzet, Patrick &;Josiane Ubaud. 1996. Lo verb occitan et lo GIDILOc. In Jorgi Peladan, ed., Actes de l'université d'été 1995 (Nîmes: MARPOC-IEO), p. 40-55.
 286. Sauzet, Patrick. 1996. Vers un Service de la Langue Occitane en Languedoc-Roussillon. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 133-146.
 287. Seror, Simon. 1995. Onomastique juive du Comtat Venaissin. Echo des Carrières 7:19-22.
 288. Servel, Alain. 1995. Les Signes extérieurs de notabilité en pays d'Apt aux XVIe et XVIIe siècles. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 42/2:195-218.
 289. Soutou, André. 1993. Les Voies romaines et médiévales de l'Hospitalet-du-Larzac, Aveyron. Revue du Rouergue 35:47-57.
 290. Soutou, André. 1994a. Mirmande/Milmande/Marmande 'tour de commande' (*mire, mande) et Mirande 'point de vue'. Nouvelle Revue d'Onomastique 23-24:139-147.
 291. Soutou, André. 1994b. Le Nom de lieu paléo-provençal Gournie au sens de 'gouffre noir'. Nouvelle Revue d'Onomastique 23-24:149-151.
 292. Soutou, André. 1994c. Le Triol Veire (`le vieux pressoir'). Nouvelle Revue d'Onomastique 23-24:147-149.
 293. Stroh, H. 1995. Reflessioun linguistico: un mot d'o que faguè flòri en francés. Prouvenço aro 92:15. [occ. cap ]
 294. Surre-Garcia, Alain. 1996a. Sur la traduction du Gojat de novémer . In Guy Latry, ed., Bernard Manciet: Le feu est dans la langue (Bordes: Centre d'Etude de la Littérature Occitane [CELO]), p. 189-191. (Colloque Bernard Manciet: "Le Feu est dans la langue" [Bordeaux, 20-21 novembre 1992])
 295. Surre-Garcia, Alem. 1996b. Bilan d'une politique culturelle du Conseil Régional de Midi-Pyrénées en matière de langue et de culture occitanes: 1989-1995. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 125-132.
 296. Szabics, Imre. 1995. A trubadúrok költészete (La Poésie des troubadours). Budapest: Balassi Kiadó.
 297. Taupiac, Jacmes. 1995. Loís Alibèrt, lo lingüísta oficial. Estudis d'Oc 18 ( L'IEO e l'occitanisme dempuèi 1945 ):12, 38-39.
 298. Teulat, Rogier. 1995. Reglas d'emplec deu trema. Ligam-DiGaM 4:16-18.
 299. Thiénard, Pierre. 1995. Les Moulins à bateaux du Rhône. Rhodanie 55:31-36.
 300. Thiolier Méjean, Suzanne. 1994. Notule sur un vers de Raimbaut de Vaqueiras, ges una pruna d'avais . In Ricardo Cierbide, ed., Actes du IV Congrès International de l'AIEO (Vitoria: Evagraf), vol. 1, p. 327-348. [ prune d'Avesnes/davesne , mirabelle ]
 301. Thiolier-Méjean, Suzanne. 1996. Une Belle au Bois Dormant médiévale: "Frayre de Joy et Sor de Plaser". Nouvelle d'oc du XIVe siècle. Texte, traduction, notes et commentaires. Paris: Publications de l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). 236 p. (Collections du Centre d'Enseignement et de Recherche d'Oc, 8.)
 302. Tixier, Jean-Marc. 1994. Le Cabanon . Photos de Camille Moirenc. Marseille: Laffitte. 162 p.
 303. Torreilles, Claire. 1995. Les noms de la bête. Revue des Langues Romanes 99:49-64.
 304. Toscano, R. Nissa ò Niça? 1995. Estudis d'Oc 18:26-27.
 305. Ugueto, G. 1994. La Castagno de Jupiter. Prouvenço Aro 85:13. [32 words for 'chestnut']
 306. Uhl, Patrice. 1994 [1995]. Coblas reversas et reversari dans les Leys d'Amors de Guilhem Molinier. Travaux et Documents: Université de la Réunion 5:51-75. [ reversari : a lost genre]
 307. Van Deyck, Rika, ed. 1994. Diachronie et variation linguistique: Les Nasalisations dans le monde roman = Communication and Cognition 27/1-2. Ghent.
 308. Vanin, Claudio. 1995. "Musical Form and Tonal Structure in Troubadour Song". Dissertation Abstracts International (July 1995) 56/1:29A. Diss. University of Western Ontario, 1994. [DAI No.: DANN93208]
 309. Vatteroni, Sergio. 1996. Fragments of Provençal Lyrical Manuscripts: A Bibliography. TENSO 12/1:14-30. [29 publications, 1889-1994]
 310. Venturini, Alain. 1995. Un compte de voyage par voie de terre de Manosque à Gênes en 1251. Provence Historique 45:25-48.
 311. Vernay, Henri. 1995. Dictionnaire onomasiologique des langues romanes (DOLR). vol. 5. Vol. 5. Monde professionnel; monde agricole; eaux et forêts; viticulture . Tübingen: Niemeyer. xiii + 139 p.
 312. Vernay, Henri. 1996. Dictionnaire onomasiologique des langues romanes (DOLR). Vol. 6. Subsistance; cuisine et repas; ameublement . Tübingen: Niemeyer. 160 p.
 313. Viaut, Alain. 1994. L'Espace linguistique occitan. Etudes Françaises (Université de Wuhan, China) 37:68- 77.
 314. Viaut, Alain. 1995a. Conditions et réalités du statut légal de l'occitan en France et en Espagne. In H. Goetschy &;A.-L. Sanguin, eds., Langue régionales et relations transfrontalières (Paris: L'Harmattan), p. 215-227.
 315. Viaut, Alain. 1995b. Edouard Bourciez et les études gasconnes. In Actes du colloque "L'Ethnologie à Bordeaux" (Univ. de Bordeaux, 10 mars 1994) (Bordeaux: Univ. de Bordeaux II), p. 109-128.
 316. Viaut, Alain. 1996a. Gérer le plurilinguisme. Lengas 39:7-35.
 317. Viaut, Alain. 1996b. La Langue minoritaire comme nouveau patrimoine. In Y. Lamy, ed., L'Alchimie du patrimoine: discours et politiques (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 197-213.
 318. Viaut, Alain. 1996c. Normalisation linguistique et patrimoine. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 41-70.
 319. Viaut, Alain, éd., avec la collaboration de Jean-Jacques Cheval. 1996. Langues d'Aquitaine . Dynamiques institutionnelles et patrimoine linguistique . Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. 312 p.
 320. Viaut, Alain &;Jean-Jacques Cheval. 1996. L'Occitan gascon à la radio et à la télévision dans le Val d'Aran. In Alain Viaut &;Jean-Jacques Cheval, eds., Langues d'Aquitaine (Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine), p. 259-263.
 321. Villoutreix, Marcel. 1995. Noms de lieux du Limousin: Introduction à la toponymie . Paris: Bonneton. 231p.
 322. Wanono, Anne. 1995. De quelques expressions et locutions régionales empruntées aux dialectes d'oc dans "Gaspard des montagnes" et "Au village" ( Tresor des contes ) de Henri Pourrat. La France Latine 120:252-264.
 323. Wiénin, M. 1995. Les Toponymes miniers. Lien des Chercheurs Cévenols 100/2:124-127.
 324. Winter-Hosman, Mieke de. 1994. Les Mots et les choses: ambiguïté dans le vocabulaire des premiers troubadours. In La "Fin'Amor" dans la culture féodale , Actes du colloque du Centre d'Etudes Médiévales de l'Université de Picardie Jules Verne, (Amiens, mars 1991) (Griefswald: Reineke), p. 195-206.
 325. Wüest, Jakob. 1995a. Les scriptae occitanes. IIIb. Dauphinois. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 434- 440.
 326. Wüest, Jakob. 1995b. Les scriptae occitanes. IV. Languedoc. In Günter Holtus, Michael Metzeltin &;Christian Schmitt, eds., Lexikon der Romanistischen Linguistik . II, 2. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance (Tübingen: Niemeyer), p. 441- 450.
 327. Wüest, Jakob. 1996a. Attitudes et représentations. Lengas 40:139-148.
 328. Wüest, Jakob. 1996b. Bibliographie des enquêtes sociolinguistiques en domaine occitan. Lengas 40:149- 153. [47 items, 1957-1994]
 329. Zink, Anne. 1993. L'Héritier de la maison: Géographie coutumière du Sud-Ouest de la France sous l'Ancien Régime . Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 542 p. (Civilisation et Société, 87.)

 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1997)

GENERAL

 1. Goebl, Hans. 1995. Che cos'è un geotipo? Il problema dell'unità ladina intesa in chiave ascoliana. In Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: Crocevia di idiomi romanzi (Tübingen: Niemeyer), pp. 103-132.
 2. Pellegrini, Giovan Battista. 1994. L'ASLEF ed il 'retoromanzo' secondo C. Battisti. Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo, pp. 29-35, 53-97.

FRIULIAN
 1. Barbierato, Paola. 1995. La toponomastica del tertitorio di Conegliano. In Giovanni Battista Pellegrini, ed., Saggi dialettologici in area italo-romanza (Padua: Centro Studio per la Dialettologia "O. Parlangèli"), pp. 3-52.
 2. Benincà, Paola. 1995. Il plurale palatale in friulano: saggio di analisi autosegmentale. In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 25-46.
 3. Buligatto, Mauro. 1995. I nomi di luogo a Driolazza. Sot la Nape 77, pp. 57-76.
 4. Cadorini, Giorgio. 1996. Quelques hypothèses sur des aspects de la morphologie du frioulan prélittéraire. Contribution à l'étude de la romania continentale centrale après la fragmentation du protoroman. Revue de Linguistique Romane 60, pp. 463-483.
 5. Costantini, Enos. 1995. I nomi degli Avasinesi: Cognomi e nomi di famiglie ad Avasinis. Sot la Nape 77, pp. 77-86.
 6. Cuna, Andrea, and Federico Vicario. 1995. Testi e frammenti friulani del Trecento e del Quattrocento dall'Archivio di Stato di Udine. Ce fastu ? 71, pp. 7-34.
 7. Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste. 1995. Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato. Trieste. 363 pp.
 8. Frau, Giovanni. 1995. Un caso friulano di paraetimologia multipla ( stracéis con forme similari) e una parola rumena di presunta origine slava ( streasina ). In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 113-120.
 9. Iliescu, Maria. 1995. Le conditionnel frioulan. In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 159-166.
 10. Lurati, Ottavio. 1995. Il friulano vieri , il veneto vegro e una nuova etimologia per l'italiano greggio . Ce fastu ? 71, pp. 167-170.
 11. Ostermann, Valentino. 1995/1876. Proverbi friulani raccolti dalla viva voce del popolo . Trascrizione in koinè, note e prefazione di Alberto Picotti. Udine: Del Bianco.
 12. Pellegrini, Giovan Battista. 1995. Due commenti alle carte dell'ASLE: Il 'mallo' ed il 'gheriglio'. In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 237-244.
 13. Rizzolatti, Piera. 1995. Friulano e veneto a Pordenone. In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 261-268.
 14. Spinozzi Minai, Liliana. 1995. La categoria del genere in un'area di contatto slavo-romanza. Ce fastu ? 71, pp. 171-190.
 15. Tolazzi, Carlo. 1995. Vocalismo atono: Alcune particolarità della Val Pesarina. Ce fastu ? 71, pp. 191-200.
 16. Vicario, Federico. 1994. Mic dictionar român-friulan/Pizzul vocabolari roman-furlan . Udine: Inst. di Filologia Romanza. 133 pp.
 17. Zamboni, Alberto. 1995. Friul. smelte e smilz , it. smilzo . In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 329-332.

LADIN

 1. Banfi, Emanuele. 1995. La lingua delle lettere dal Brasile di un migrante ladino a metà Ottocento. In Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: Crocevia di idiomi romanzi (Tübingen: Niemeyer), pp. 335-354.
 2. Bauer, Roland. 1994. Il ladino letto e ascoltato. Italiano e oltre 9, pp. 76-78.
 3. Bauer, Roland, Hans Goebl, and Edgar Haimerl. 1993. Arbeitsbericht 8 zum ALD I. Ladinia 17, pp. 125-152.
 4. Belardi, Walter. 1994. Note di lessicologia ed etimologia gardenese, I-III. Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei: Classe Morale, Serie 9, 5, pp. 25-34, pp. 611-627; 6, pp. 13-31.
 5. ------. 1995. "Periferia" e "centro": Un'antitesi nelle "questione della lingua" di alcune storicità linguistiche . Rome: Dipartimento di Studi Glottoantropologici, Calamo (Biblioteca di Ricerche Linguistiche e Filologiche, 37). 428 pp.
 6. Bernardi, Rut, et al. 1994. Language planning ed elaborazione della lingua: Un progetto per lo sviluppo del ladino delle Dolomiti . San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin "Micurà de Rü." 33 pp.
 7. Chiocchetti, Fabio. 1994. La vödla muta: Note su un testo 'popolare' gardenese. Mondo ladino 18, pp. 169-182.
 8. Craffonara, Lois. 1994a. Micurá de Rü/Nikolaus Bacher (1789-1847)-Leben und Werk. Ladinia 18:5-133.
 9. ------. 1994b. Nikloaus Bacher: Versuch einer Deutsch-Ladinischen Sprachlehre--Erstmalige Planung einer gesamtdolomitenladinischen Schriftsprache--1833. Ladinia 18, pp.135-205.
 10. ------. 1995. Sellaladinische Sprachkontakte. In Dieter Kattenbusch, ed., Minderheiten in der Romania (Wilhelmsfeld: Egert), pp. 285-329.
 11. Ghetta, Frumenzio, and Guntram A. Plangg. 1994. Un elenco della case e dei 'fuochi' di Moena circa l'anno 1502. Mondo ladino 18, pp. 279-295.
 12. Goebl, Hans. 1993. Die dialekter Gliederung Ladiniens aus der Sicht der Ladiner. Ladinia 17, pp. 59-95.
 13. ------. 1993. Die Ladiner und das Ladinische auf Osterreichischen Karten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ladinia 17, pp. 35-57.
 14. Gsell, Otto. 1993. Beiträge und Materialen zur Etymologie des Dolomiten-ladinischen (Nachträge). Ladinia 17, pp. 117-124.
 15. ------. 1994a. Zwischen drei Stühlen? Zur Sprachproblematik der Dolomitenladiner. In Uta Helfrich and Claudia Maria Riehl, eds., Mehrsprachigkeit in Europa--Hindernis oder Chance ? (Wilhelmsfeld: Egert), pp. 199-213.
 16. ------. 1994b. Review of Johannes Kramer, Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen (EWD), Bd. V, N-R (Hamburg: Buske Verlag, 1993). Ladinia 18, pp. 325-341.
 17. Kramer, Johannes. 1995. Französisch 'grand merci' bei den Ladinern und am Rein. Schlern 69, pp. 243-247.
 18. Kramer, Johannes, and Reiner Schlösser. 1995. Etymologisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen (EWD), VI: S. Hamburg: Buske.
 19. Mischi, Giovanni. 1994. Der Weg des Ladinischen in den Stand der Amtssprache. Schlern 68, pp. 337-341.
 20. ------. 1995. Vocabolar por le trilinguism: Ladin-todësch-talian; Todësch-talian-ladin; Talian-ladin-todësch . Uniun Ladins Val Badia. 92 pp.
 21. Plangg, Guntram A. 1995a. Interferenze nella toponomastica fassana. In Emanuele Banfi et al., eds., Italia settentrionale: Crocevia di idiomi romanzi (Tübingen: Niemeyer), pp. 171-178.
 22. ------. 1995b. König Lauren und der Rosengarten. In Leander Petzoldt et al., eds., Studien in der Stoff- und Motivgeschichte der Volkserzählung (Frankfurt: Peter Lang), pp. 345-354.
 23. ------. 1995c. Ladinische Namen in den Dolomitensagen. In Leander Petzoldt et al., eds., Studien in der Stoff- und Motivgeschichte der Volkserzählung (Frankfurt: Peter Lang), pp. 115-124.
 24. ------. 1995d. Wort- vs. Bedeutungsareale im Dolomiten-ladinischen. In Facoltà di Letteratura e Filologia, Università degli Studi di Trieste, Scritti di linguistica e dialettologia in onore di Giuseppe Francescato (Trieste), pp. 253-260.
 25. Schmid, Heinrich. Wegleitung für den Aufbau einer gemeinsam Schriftsprache der Dolomitenladiner . San Martin de Tor: Istitut Cultural Ladin "Micurà de Rü." 123 pp.
 26. Schumacher, Stefan. 1994. Neue 'rätische' Inschriften aus dem Vinschgau. Schlern 68, pp. 295-298.
 27. Tecchiati, Umberto. 1994. Il popolamento preistorico e protoistorico delle valli del Sella secondo linguisti e archeologi: un contributo metodologico. Ladinia 18, pp. 289-298.
 28. Toth, Alfred. 1993. Phonematik der Mundart von La Plié da Fodom (Pieve di Livinallongo/Buchenstein). Ladinia 17, pp. 97-115.
 29. Verra, Roland. 1993. L'approccio "ladino" a una didattica linguistica integrata. Ladinia 17, pp. 5-11.

SWISS ROMANSH

 1. Alesch, Henri. 1995. Il gö da San Steivan: Un fragmaint dal 16avel secul. Annalas da la Sociedad Retorumantscha 108, pp. 71-77.
 2. Arnold, Martin. 1995. Rumantschs vulains restar: Ist die vierte Landssprache noch zu retten? Hangar 21, pp. 29-35.
 3. Baur, Arthur. 1995. La retoromanca: historio kaj nuntempo de la kvara nacia lingvo de Svislando . Bellinzona: H. Dubois. 90 pp.
 4. Carigiet, Werner. 1995. Saver in lungatg: Teorias e lur verificaziun. Annalas da la Sociedad Retorumantscha 108, pp. 27-57.
 5. Cathomas, Bernard, and Bruno Pedretti. 1994. Rätoromanische Schweiz. In Hans Bickel and Robert Schläpfer, eds., Mehrsprachigkeit--eine Herausforderung (Aarau: Sauerländer), pp. 343-370.
 6. Cathomas, Bernard, Anna-Alice Dazzi Gross, and Manfred Gross. 1993. Pledari grond: Stampa da la banca da datas linguisticas, elavurada dal Post da rumantsch grischun da la Lia rumantscha. Cuira: Lia rumantscha.
 7. Cathomas, Rico. 1995. Il svilup dalla competenza linguistica tier minoritads: Ina avischinaziun socio-, psico- e pedalinguistica en duas parts. Annalas da la Sociedad Retorumantscha 108, pp. 7-26.
 8. Gartmann, Ines. 1995. Publicaziuns: Tscherna bibliografica. Annalas da la Sociedad Retorumantscha 108, pp. 275-302.
 9. Giger, Felix. 1995. Il gieu da San Steivan: In fragment dal 16avel secul. Annalas da la Sociedad Retorumantscha 108, pp. 78-94.
 10. Jenewein, Doris. 1994. Namen in Nauders. Bündner Monatsblatt, pp. 259-273.
 11. Krefeld, Thomas. 1994. Der surselvische Wortschatz, die Questione ladina--und die quantitative Arealtypologie. Ladinia 18, pp. 261-288.
 12. Pedretti, Bruno. 1994. Die rätoromanische Sprache im Todeskampf. In Hans Bickel and Robert Schläpfer, eds., Mehrsprachigkeit--eine Herausforderung (Aarau: Sauerländer), pp. 123-126.
 13. Solèr, Clau. 1995. Sprachwandel und Sprachwechsel bei ausgegleichenem Bilinguismus. In Wolfgang Vierek, ed., Soziolinguistische Variation; Biliguismus, Multilinguismus, Sprachkontakt, Sprachvergleich; Dialektgebrauch und Einstellungen zu Sprachvarietäten (Stuttgart: Steiner), pp. 263-275.
 14. Wanner, Dieter. 1995. Review of Karl Peter Linder, Grammatische Untersuchingen zur Charakteristik des Rätoromanischen in Graubünden (Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1987). RPh 49, pp. 91-98.

 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin, Madison (1997)
End

 1. Abad Merino, Mercedes. 1996. Propuesta metodológica para el análisis sociolingüístico de textos históricos. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:9-24.
 2. Abadía de Quant, Inés. 1996. Sistemas lingüísticos en contacto y sus consecuencias en el área palatal del español de dos capitales del nordeste argentino: Corrientes y Resistencia. International Journal of the Sociology of Language 117.11-25.
 3. Ahumada, Ignacio. 1995. En los orígenes del Diccionario de construcción y régimen de R. J. Cuervo. International Journal of Lexicography 8.220-232.
 4. Alameda, José Ramón, and Fernando Cuetos. 1995. Diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas del castellano . 2 vols. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 5. Alarcos Llorach, Emilio. 1995a. Nota semtobí: «a pro». In Blesa and Martín Zorraquino 1995:33-37.
 6. Alarcos Llorach, Emilio. 1995b. Estertores latinos y vagidos romances. Boletín de la Real Academia Española 75.433-445.
 7. Albrecht, Sabine. 1996. Review of Franz Rainer, Spanische Wortbildungslehre (Tübingen: Niemeyer, 1993). Zeitschrift für romanische Philologie 112.349-351.
 8. Aletá Alcubierre. 1995. Artículo + [que]. Algunas observaciones a propósito de la sustantivación de las cláusulas adjetivas de relativo. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:39-46.
 9. Alexandrova, Galia. 1996. Participial clauses in Bulgarian, Italian and Spanish: Argument structure, agreement and case. In Zagona 1996:1-12.
 10. Almeida, Manuel. 1994. Creencias y actitudes lingüísticas en el español canario. Anuario de lingüística hispánica 10.9-23.
 11. Almeida, Manuel. 1994-1995a. Sociolinguistic mechanisms of phonetic change: /t)/ in Santa Cruz de Tenerife. Journal of Hispanic Research 3.45-56.
 12. Almeida, Manuel. 1994-1995b. Actitudes lingüísticas en comunidades plurilingües. Revista de filología románica 11-12.39-50.
 13. Almeida, Manuel, and Carmelo P. Vidal. 1995-1996. Variación socioestilística del léxico: un estudio contrastivo. Boletín de filología 35.49-65.
 14. Alonso de Ruffolo, María Soledad. 1993. Consideraciones acerca de los conectivos en textos escritos de adolescentes. In Hilty 1993:1.59-69.
 15. Alvar, Manuel. 1995. Hispanismos en dialecto napolitano. Lingüística española actual 17.5-14.
 16. Alvar, Manuel (ed). 1996a. Manual de dialectología española: El español de América . Barcelona: Ariel.
 17. Alvar, Manuel (ed). 1996b. Manual de dialectología española: El español de España . Barcelona: Ariel.
 18. Alvar, Manuel; Antonio Llorente; and Gregorio Salvador. 1995. Textos andaluces en transcripción fonética . Madrid: Gredos.
 19. Alvar Ezquerra, Manuel. 1995a. El elemento tele , formante de palabras en español. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:55-64.
 20. Alvar Ezquerra, Manuel. 1995b. Los diccionarios del español en su historia. International Journal of Lexicography 8.173-201.
 21. Álvarez, Marisa Ena, and Miguel A. Rebollo Torío. 1996. A propósito del término raya . In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.313-326.
 22. Álvarez Martínez, Mª Ángeles. 1994. Usos adverbiales del español en Hispanoamérica y España. Lingüística española actual 16.5-19.
 23. Amastae, Jon. 1995. Variable spirantization: constraint weighting in three dialects. Hispanic Linguistics 6- 7.265-285.
 24. Amastae, Jon; Grant Goodall; Mario Montalbetti; and Marianne Phinney (ed). 1995. Contemporary Research in Romance Linguistics . LSRL 22. Amsterdam: John Benjamins.
 25. Anderson, Henning (ed). 1995. Historical Linguistics 1993. Selected Papers from the 11th International Conference on Historical Linguistics . Amsterdam: John Benjamins.
 26. Andrés Díaz, Ramón d'. 1993. Allugamientu de los pronomes átonos col verbu n'asturianu . Uviéu [Oviedo]: Universidad de Oviedo.
 27. Anscombre, Jean-Claude. 1995. Semántica y léxico: Topoï, estereotipos y frases genéricas. Revista española de lingüística 25.297-310.
 28. Arango L., Manuel Antonio. 1995. Aporte léxico de las lenguas indígenas al español de América . Barcelona: Puvill.
 29. Aranovich, Raul. 1995. Spanish casi as a scalar operator. Proceedings of the Twenty-First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 12-23.
 30. Arbona Pizà, Miquel. 1995. Un archivo de español coloquial en la Universidad de Barcelona. Revista española de lingüística 25.427-435.
 31. Ardid, Ana. 1996. Adjunction and pseudo-adjunction: evidence from Spanish. In Parodi et al. 1996:1-22.
 32. Ariza, Manuel. 1994. Fonética andaluza en textos escritos. Su valoración lingüística y artificio. Lingüística española actual 16.59-78.
 33. Armayor González, Hortilio. 1995. El habla de la parroquia de Tanes (Principado de Asturias) . Córdoba: Cajasur.
 34. Armistead, Samuel G. 1996. Pichingli: An English-Spanish pidgin from the Canary Islands. Journal of Pidgin and Creole Languages 11.85-87.
 35. Arnal Purroy, Mª Luisa. 1995. Orígenes de [_] en Aragón y otras cuestiones conexas (a partir de los materiales de ALEANR), I. RILCE. Revista de filología hispánica 11.199-222.
 36. Arnal Purroy, Mª Luisa. 1996. Orígenes de [_] en Aragón y otras cuestiones conexas (a partir de los materiales de ALEANR), II. RILCE. Revista de filología hispánica 12.1-25.
 37. Arteaga, Deborah L. 1994. Obviation in Romance: Diachronic and Synchronic Perspectives . Lanham MD: University Press of America.
 38. Ashley, Leonard R. N. 1996. The Spanish placenames of California. Names 44.3-40.
 39. Ayala, Manuel José de. 1995. Diccionario de voces americanas . Ed. Miguel Ángel Quesada Pacheco. Madrid: Arco.
 40. Ayres, Glenn. 1993. Comparison of the English and Spanish grammatical traditions: the predicate complement and the predicate nominal. Revista/Review Interamericana 23.19-29.
 41. Azevedo Filho, Leodegário A. de. 1996. Sobre os conceitos de sócio- e etnolingüística aplicados a línguas em contacto, como no caso do português e do castelhano. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:1.261-266.
 42. Baciu, Ion. 1993. SE habla - SI parla - fala-SE - SE vorbe_te / ON parle. In Hilty 1993:3.17-23.
 43. Báez San José, Valerio. 1993. Funciones sintagmáticas y los niveles del acto de hablar. La expresión y el esquema oracional. In Hilty 1993:1.71-84.
 44. Báez San José, Valerio. 1994. Las formas en -mente en una teoría fenomenológica integrada del acto de hablar, la expresión y el esquema oracional. Lingüística española actual 16.229-269.
 45. Báez San José, Valerio. 1995. Determinación, predicación y el problema del sujeto. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:65-82.
 46. Bailey, Todd M. 1996. Edge effects and unstressed syllables in Spanish. In Zagona 1996:13-24.
 47. Ball, Rodney. 1996. Review of Rebecca Posner and John J. Green (ed), Bilingualism and Linguistic Contact in Romance (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Language Problems &;Language Planning 20.70- 72.
 48. Bañón Hernández, Antonio Miguel. 1996. La interrupción en la interacción oral entre hispanohablantes. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:25-47.
 49. Barriga Villanueva, Rebeca. 1995. Review of José G. Moreno de Alba, La pronunciación del español de México (México: Colegio de México, 1994). Nueva revista de filología hispánica 43.477-482.
 50. Barriga Villanueva, Rebeca. 1996. Review of Nicolina Altieri Fernández, Manual de morfosintaxis (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1995). Nueva revista de filología hispánica 44.171- 173.
 51. Barrios, Graciela. 1996. Marcadores lingüísticos de etnicidad. International Journal of the Sociology of Language 117.81-98.
 52. Bartens, Angela. 1995. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas: cambios, contactos y contextos (Madrid: Gredos, 1994). Vox Romanica 54.377-380.
 53. Bauhr, Gerhard. 1994. Funciones discursivas de bueno en español moderno. Lingüística española actual 16.79-124.
 54. Becerra Pérez, Miguel. 1996. Portuguesismos, occidentalismos, catalanismos, orientalismos, etc: historia lingüística y geografía lingüística. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:1.469-492.
 55. Behares, Luis E., and María I. Massone. 1996. The sociolinguistics of Uruguayan and Argentinian deaf communities as a language-contact situation. International Journal of the Sociology of Language 117.99-113.
 56. Belvin, Robert S., and Alfredo R. Arnaiz. 1996. Imperfective complements of possessive causatives: A comparative study of Spanish and English. In Parodi et al. 1996:41-58.
 57. Benavides Tarríus, Carlos. 1996. Headedness in endocentric Spanish compounds. Torre de papel 6:2.29-60.
 58. Beretta, Alan; Carolyn Harford; Janet Patterson; and María Piñango. 1996. The derivation of postverbal subjects: evidence from agrammatic aphasia. Natural Language and Linguistic Theory 14.725-748.
 59. Bergerfurth, Wolfgang. 1993. Die sprachgeographische Erfassung des kanarischen Spanisch. In Winkelmann 1993:127-151.
 60. Bernárdez, Enrique. 1993-94. La coherencia textual como autorregulación en el proceso comunicativo. Boletín de filología 34.9-32.
 61. Be_leag_, Cristian. 1994. Elementos léxicos comunes en la lengua romaní y el habla caló. Revue roumaine de linguistique 39.553-557.
 62. Billy, Pierre-Henri. 1996. Review of Giesela Grünwald, Gesellschaftliche Veränderungen im Spiegel der Namengebung. Eine empirische Untersuchung anhand spanischer Vornamen in der Stadt Jávea (Stuttgart: Franz Steiner, 1994). Revue de linguistique romane 60.589-590.
 63. Binotti, Lucia (ed). 1995. La teoría del "castellano primitivo". Nacionalismo y reflexión lingüística en el Renacimiento español . Münster: Nodus Publikationen.
 64. Blesa, Túa, and María Antonia Martín Zorraquino (ed). 1995. Homenaje a Félix Monge: Estudios de lingüística hispánica . Madrid: Gredos.
 65. Bogard, Sergio. 1995. El argumento no experimentante de los verbos psicológicos: ¿un papel temático o dos? Nueva revista de filología hispánica 43.441-454.
 66. Boretti, Susana H. 1994. Review of Javier Medina López, Sociolingüística del tratamiento en una comunidad rural (Buenavista del Norte, Tenerife) (Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, 1993). Anuario de lingüística hispánica 10.443-446.
 67. Borgonovo, Claudia. 1996. Depictives and extraction. In Parodi et al. 1996:73-85.
 68. Bosque, Ignacio. 1996. On degree quantification and modal structures. In Parodi et al. 1996:87-106.
 69. Bosque, Ignacio, and Carme Picallo. 1996. Postnominal adjectives in Spanish DPs. Journal of Linguistics 32.349-385.
 70. Botrel, Jean-François. 1994. Antonio de Valbuena et la langue espagnole: critique et démagogie. Bulletin hispanique 96.485-496.
 71. Bradlow, Ann R. 1996. A perceptual comparison of the /i/-/e/ and /u/-/o/ contrasts in English and in Spanish: universal and language-specific aspects. Phonetica 53.55-85.
 72. Briesemeister, Dietrich. 1992. Die Institutiones in linguam hispanicam (Köln 1614) des Heinrich Doergang(k). In Schröder 1992:29-41.
 73. Brugè, Laura, and Gerhard Brugger. 1996. On the accusative a in Spanish. Probus 8.1-51.
 74. Brumme, Jenny. 1995. El español moderno y el siglo XIX, en especial, como objeto de estudio en la historia de la lengua (balance, lagunas y tareas). In Estudis ... Badia 1.131-140.
 75. Busch, Iris. 1993. Überlegungen zur semantischen Beschreibung eines lexikalischen Feldes (spanische Verben des Besitz- und Verfügungswechsels / Veränderung der Haben-Relation. In Peter Rolf Lutzeier (ed), Studien zur Wortfeldtheorie / Studies in Lexical Field Theory , 55-64. Tübingen: Max Niemeyer.
 76. Bustos Gisbert, José Manuel. 1995. La temporalidad en español: Análisis intencional. Lingüística española actual 17.143-166.
 77. Bybee, Joan, and Suzanne Fleischman (ed). 1995. Modality in Grammar and Discourse . Amsterdam: John Benjamins.
 78. Calero Fernández, Mª. Ángeles. 1993. Estudio sociolingüístico del habla de Toledo: Segmentos fonológicos /-s/ y /--/ . Lleida: Universitat de Lleida.
 79. Calero Vaquera, María Luisa. 1996. Un proyecto español anónimo (1852) de lengua universal. Revista de filología española 76.91-113.
 80. Calvo Pérez, Julio. 1994. Introducción a la pragmática del español . Madrid: Cátedra.
 81. Camacho, José. 1996. Comitative coordination in Spanish. In Parodi et al. 1996:107-122.
 82. Cameron, Richard. 1995. The scope and limits of switch reference as a constraint on pronominal subject expression. Hispanic Linguistics 6-7.1-27.
 83. Campos, Héctor. 1995. Reconstruction and picture nouns in Spanish. In Campos and Kempchinsky 1995:25-50.
 84. Campos, Héctor, and Paula Kempchinsky (ed). 1995. Evolution and Revolution in Linguistic Theory . Washington DC: Georgetown University Press.
 85. Campos, Héctor, and Hillary Sachs. 1995. Review of Susan Price, Comparative Constructions in Spanish and French Syntax (London: Routledge, 1990). Hispanic Linguistics 6-7.547-572.
 86. Camprubi, Michel. 1995a. Algunes relacions preposicionals del català respecte al castellà i francès. In Estudis ... Badia 1.165-182.
 87. Camprubi, Michel. 1995b. Review of Jack Schmidely, Études de morphosyntaxe espagnole (Université de Rouen, 1993). Bulletin hispanique 97.716-719.
 88. Cano Aguilar, Rafael. 1995a. Sintaxis histórica de la comparación en español. La historia de "como" . Sevilla: Universidad de Sevilla.
 89. Cano Aguilar, Rafael. 1995b. Problemas metodológicos en sintaxis histórica española. Revista española de lingüística 25.323-346.
 90. Cano González, Ana M. 1993. La elaboración del DALLA (Diccionario de l'Academia de la Llingua Asturiana). In Hilty 1993:4.577-590.
 91. Cantera Ortiz de Urbina, Jesús. 1994-95. Review of C. Corrales Zumbado; D. Corbella Díaz; and Mª Á. Álvarez Martínez, Tesoro lexicográfico del español de Canarias (1992). Revista de filología románica 11-12.491-493.
 92. Carballo Sanchiz, Carmen. 1995. Review of José F. Val Álvaro, Ideas gramaticales en el "Diccionario de Autoridades" (Madrid: Arco, 1992). Revista de filología española 75.373-379.
 93. Cardinaletti, Anna. 1994. La sintassi dei pronomi. Uno studio comparativo delle lingue germaniche e romanze . Bologna: Il Mulino.
 94. Carilla, Emilio. 1996. Historias de palabras: caníbal, canibalismo. Boletín de la Academia Argentina de Letras 59.255-269.
 95. Carrasco González, Juan M., and Antonio Viudas Camarasa (ed). 1996. Actas del congreso internacional luso-español de lengua y cultura en la frontera . 2 vols. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 96. Carreira, María M. 1996. Spanish clusters: coronals, /s/ and syllable structure conditions. In Parodi et al. 1996:123-134.
 97. Carreiras, Manuel; Morton Ann Gernsbacher; and Victor Villa. 1995. The advantage of first mention in Spanish. Psychonomic Bulletin &;Review 2.124-129.
 98. Carrera de la Red, Micaela. 1994a. Review of María Beatriz Fontanella de Weinberg, El español en el Nuevo Mundo: estudios sobre historia lingüística hispanoamericana (Washington DC: O.E.A., 1994). Anuario de lingüística hispánica 10.447-452.
 99. Carrera de la Red, Micaela. 1994b. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas: cambios, contactos y contextos (Madrid: Gredos, 1994). Anuario de lingüística hispánica 10.452-462.
 100. Cartagena, Nelson. 1994. Das Tempussystem der spanischen Gegenwartssprache. In Rolf Thieroff and Joachim Ballweg (ed), Tense Systems in European Languages , 173-190. Tübingen: Niemeyer.
 101. Cartagena, Nelson. 1995-96. La inestabilidad del paradigma verbal de futuro, ¿hispanoamericanismo, hispanismo, romanismo o universal lingüístico? Boletín de filología 35.79-100.
 102. Casanovas Catalá, M. 1996. Review of María José Serrano, La variación sintáctica. Formas verbales en en período hipotético en español (Madrid: Entimema, 1994). Revista española de lingüística 26.226- 229.
 103. Casielles, Eugenia. 1996. On the misbehavior of bare nouns in Spanish. In Parodi et al. 1996:135-148.
 104. Castillo Mathieu, Nicolás del. 1994. Otros quechuismos en la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León: 1ª Parte (1550), 2ª y 3ª Partes (1554). Anuario de lingüística hispánica 10.49-61.
 105. Castro, Francisco. 1995. La riqueza minera de las colonias hispanoamericanas como causa de la ultracorrección y nivelación resultantes del conflicto entre aspiración andaluza y la oposición (Çs) castellana. Romance Languages Annual 7.419-422.
 106. Castro, Ivo. 1994-95. A isoglossa de Tordesillas. Revista de filología románica 11-12.51-62.
 107. Cenoz, Jasone. 1996. Learning a third language: Basque, Spanish and English. In Roca and Jensen 1996:13-27.
 108. Cepeda, Gladys. 1995. Retention and deletion of word-final /s/ in Valdivian Spanish (Chile). Hispanic Linguistics 6-7.329-353.
 109. Cepeda, Gladys, and María Teresa Poblete. 1996. Marcadores conversacionales: función pragmática y expresiva. Estudios filológicos 31.105-117.
 110. Cerdà, Ramón. 1995. Dispersión y solapamiento en pragmática. Revista española de lingüística 25.271- 295.
 111. Cerrón-Palomino, Rodolfo. 1995. Guamán Poma redivivo o el castellano rural andino. In Zimmermann 1995a:161-182.
 112. Chela-Flores, Godsuno. 1995. Minimality, naturalness and other constraints on phonological change: The Spanish data. Neuphilologische Mitteilungen 96.453-459.
 113. Chinchilla, Rosa Elena. 1995. Los estudios ortográficos de Nebrija y su influencia sobre el estudio de los idiomas indígenas en América. Revista iberoamericana 61.119-130.
 114. Choy López, Luis Roberto. 1994. Atlas lingüístico de Cuba (ALCu) , pasado, presente y futuro. Anuario de lingüística hispánica 10.437-442.
 115. Clavería Nadal, Gloria. 1993. La información lexicográfica en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de J. Corominas y J. A. Pascual. In Hilty 1993:4.591-604.
 116. Colina, Sonia. 1996. Spanish truncation processes: the emergence of the unmarked. Linguistics 34.1199- 1218.
 117. Coll, Magdalena. 1994. La Banda Oriental en el siglo XVIII: usos, desarrollo y difusión de la lengua escrita. Anuario de lingüística hispánica 10.25-37.
 118. Colón, Germán. 1995. Documentación y coherencia lingüística: jamón frente a pernil . In Blesa and Martín Zorraquino 1995:121-134.
 119. Colón, Germán. 1996. Review of Mª Teresa Herrera et al (ed), Diccionario español de textos médicos antiguos (Madrid: Arco, 1996). Revue de linguistique romane 60.583-585.
 120. Colón Doménech, Germán. 1996. El fantasmagórico amainar de Guillem de Berguedà. Revista de filología española 76.155-160.
 121. Company, Concepción. 1995a. Old forms for new concepts: the recategorization of possessive duplications in Mexican Spanish. In Anderson 1995:77-92.
 122. Company, Concepción. 1995b. Cantidad vs. cualidad en el contacto de lenguas. Una incursión metodológica en los posesivos «redundantes» del español americano. Nueva revista de filología hispánica 43.305- 339.
 123. Contreras, Constantino, and Luis de la Barra. 1996. Forma y función de la jerga estudiantil en la ciudad de Temuco. Estudios filológicos 31.177-190.
 124. Contreras, Heles. 1995-96. Observaciones sobre el programa minimalista. Boletín de filología 35.139-150.
 125. Contreras, Heles. 1996. Economy and projection. In Parodi et al. 1996:149-160.
 126. Contreras, Lidia. 1993-94. "Si" en oraciones y cláusulas interrogativas indagativas. Boletín de filología 34.63-82.
 127. Corbella, Dolores. 1994-95a. Estudio de los portuguesismos en el español de Canarias: cuestiones pendientes. Revista de filología románica 11-12.237-249.
 128. Corbella, Dolores. 1994-95b. Review of Ralph Penny, Gramática histórica del español (Barcelona: Ariel, 1993). Revista de filología románica 11-12.488-490.
 129. Corbella, Dolores. 1994-95c. Review of Timo Riiho and Lauri Juhani Eerikäinen, Crestomatía iberorrománica. Textos paralelos de los siglos XIII-XVI (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1993). Revista de filología románica 11-12.496-498.
 130. Corbella, Dolores. 1996a. Review of Mª Beatriz Fontanella de Weinberg, Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII (Madrid: Real Academia Española, 1993). Bulletin of Hispanic Studies 73.348-350.
 131. Corbella, Dolores. 1996b. Review of Juan A. Frago Gracia, Andaluz y español de América: Historia de un parentesco lingüístico ([Sevilla]: Junta de Andalucía, 1994). Revue de linguistique romane 60.591- 593.
 132. Corbella, Dolores. 1996c. Review of Javier Medina López, El español de América y Canarias desde una perspectiva histórica (Madrid: Verbum, 1995). Estudios filológicos 31.208-209.
 133. Corbella Díaz, Dolores, and Javier Medina López. 1996a. Lusismos en los diccionarios académicos: el caso de los dialectalismos canarios de origen portugués. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:1.493-507.
 134. Corbella Díaz, Dolores, and Javier Medina López. 1996b. El contacto del portugués y el español en Canarias: estado de la cuestión. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:1.509-518.
 135. Corpas Pastor, Gloria. 1995. Review of Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva (Barcelona: Biblograf, 1993). Revista de filología española 75.381-384.
 136. Corpas Pastor, Gloria. 1996. Review of M. Alvar Ezquerra (dir.), Diccionario de voces de uso actual (Madrid: Arco, 1994). Revista de filología española 76.210-214.
 137. Corriente, F. 1995. Reflejos iberorromances del andalusí {r}. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:135- 141.
 138. Corriente, Federico. 1996a. Novedades en el estudio de los arabismos en iberorromance. Revista española de lingüística 26.1-13.
 139. Corriente, Federico. 1996b. Hacia una revisión de los arabismos y otras voces con étimos del romance andalusí o lenguas medio-orientales en el diccionario de la Real Academia Española. Boletín de la Real Academia Española 76.55-118.
 140. Cortés-Conde, Florencia. 1996. Is stable bilingualism possible in an immigrational setting? The Anglo-Argentine case. In Roca and Jensen 1996:113-122.
 141. Craddock, Jerry R. 1995. Review of Yakov Malkiel, Etymology (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Romance Philology 49.73-75.
 142. Craddock, Jerry R. 1996. Philological notes on the Hammond and Rey translation of the "[Relación de la] Entrada que hizo en el Nuevo México Francisco Sánchez Chamuscado...". Romance Philology 49.351-363.
 143. Crego García, María Victoria. 1995. Algunas notas sobre catar . Lexis 19.303-323.
 144. Davies, Mark. 1995. The evolution of causative constructions in Spanish and Portuguese. In Amastae et al. 1995:105-122.
 145. Davies, Mark E. 1996. The diachronic interplay of finite and non-finite verbal complements in Spanish and Portuguese. Bulletin of Hispanic Studies 73.137-158.
 146. Davis, Stuart, and Donna Jo Napoli. 1994. A Prosodic Template in Historical Change. The Passage of the Latin Second Conjugation into Romance . Torino: Rosenberg &;Sellier.
 147. Delbecque, Nicole. 1994. El dativo español: Una tipología. In Villegas 1994:124-138.
 148. DeMello, George. 1995a. Tense and mood after no sé si . Hispanic Review 63.555-573.
 149. DeMello, George. 1995b. El dequeísmo en el español hablado contemporáneo: ¿un caso de independencia semántica? Hispanic Linguistics 6-7.117-152.
 150. DeMello, George. 1996. Morir vs. morirse en el español hablado contemporáneo. Zeitschrift für romanische Philologie 112.277-292.
 151. Deuchar, Margaret, and Angeles Clark. 1996. Early bilingual acquisition of the voicing contrast in English and Spanish. Journal of Phonetics 24.351-365.
 152. Devís Márquez, P. Pablo. 1993. Se generalizador y la teoría de los esquemas sintáctico-semánticos oracionales . In Hilty 1993:1.177-190.
 153. Díaz Hormigo, María Tadea. 1993. Sobre la función temática de los sustantivos deverbales y deadjetivales dentro de la tricotomía texto, expresión textual, esquema oracional. In Hilty 1993:1.191-204.
 154. Díaz Tejera, A. 1995. Implicatura y sentidos en partículas conectivas. Revista española de lingüística 25.311-322.
 155. Dietrich, Wolf. 1995. El español del Paraguay en contacto con el guaraní. Ejemplos seleccionados de nuevas grabaciones lingüísticas. In Zimmermann 1995a:203-216.
 156. Díez de Revenga, Pilar, and José María Jiménez Cano (ed). 1996. Estudios de sociolingüística: Sincronía y diacronía . Murcia: DM.
 157. Díez de Revenga Torres, Pilar. 1996. Fuentes documentales para una sociolingüística histórica: los textos notariales. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:48-64.
 158. Díez Suárez, María Soledad. 1994. Léxico leonés . León: Universidad de León.
 159. D'Introno, Francesco. 1996. Spanish-English code-switching: conditions on movement. In Roca and Jensen 1996:187-201.
 160. D'Introno, Francesco; Enrique del Teso; and Rosemary Weston. 1995. Fonética y fonología actual del español . Madrid: Cátedra.
 161. Dobrovie-Sorin, Carmen. 1996. Syntactic configurations and reference: se / si in Romance. In Zagona 1996:73-86.
 162. Donati, Caterina. 1996. Review of Héctor Campos and Fernando Martínez-Gil (ed), Current Studies in Spanish Linguistics (Washington DC: Georgetown University Press, 1991). Word 47.238-243.
 163. Donni de Mirande, Nélida; Germán de Granda; Adolfo Elizaincín; and Magdalena Coll. 1994. Argentina - Paraguay - Uruguay . El español de América: Cuadernos Bibliográficos, 4. Madrid: Arco.
 164. Douvier, Elisabeth. 1995. L'alternance des graphies MP-MB et NP-NB dans les manuscrits médiévaux. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 20.235-256.
 165. Doyle, Hope. 1996. Referents of Catalan and Spanish for bilingual youths in Barcelona. In Roca and Jensen 1996:29-43.
 166. Dumitrescu, Domnita. 1994. Estructura y función de las preguntas retóricas repetitivas en español. In Villegas 1994:139-147.
 167. Dworkin, Steven N. 1994-95. Review of Ralph Penny (ed), Actas del primer congreso anglo-hispano, I: Lingüística (Madrid: Castalia, 1993). Journal of Hispanic Research 3.473-475.
 168. Dworkin, Steven N. 1996a. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal: estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos, 1994). Language 72.183.
 169. Dworkin, Steven N. 1996b. Review of Juan M. Lope Blanch, Ensayos sobre el español de América (México: UNAM, 1993); and of Juan M. Lope Blanch, Nuevos estudios de lingüística hispánica (México: UNAM, 1993). Hispanic Review 64.266-269.
 170. Eberenz, Rolf. 1996. Review of Carlos Folgar, Diacronía de los objetos directo e indirecto (del latín al castellano medieval) (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1993). Iberoromania 43.146-148.
 171. Echarte Cossío, Mª José. 1996. Acusativo y dativo: dinámica sincrónica del latín al castellano. Revista española de lingüística 26.83-107.
 172. Echenique Elizondo, Mª Teresa. 1995. Reconstrucción e historia lingüística: a propósito del asterisco. In Estudis ... Badia 1.255-265.
 173. Eddington, David. 1996. Diphthongization in Spanish derivational morphology: An empirical investigation. Hispanic Linguistics 8.1-35.
 174. Egido, María Cristina. 1993. Los posesivos en la documentación medieval leonesa. In Hilty 1993:2.503-516.
 175. Elizaincín, Adolfo. 1996a. Introducción: La sociolingüística en Argentina, Paraguay y Uruguay. International Journal of the Sociology of Language 117.1-9.
 176. Elizaincín, Adolfo. 1996b. Los estudios lingüísticos en la frontera uruguayo-brasileña. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:1.267-275.
 177. Elizaincín, Adolfo; Marisa Malcouri; and Magdalena Coll. 1993-94. El español montevideano en el siglo XVIII. Boletín de filología 34.83-110.
 178. Elordieta, Gorka, and Jon Franco. 1995. On the status of sequences of liquids in Romance. In Amastae et al. 1995:1-12.
 179. Espinosa, Victoria. 1996. El español hablado en la provincia de Parinacota. Estudios filológicos 31.191- 202.
 180. Espinosa Elorza, Rosa María. 1996. La reacción de los hablantes ante algunos cambios lingüísticos. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:65-75.
 181. Espinosa García, Jacinto. 1993. Criterios para la diferenciación entre predicados simples y predicados complejos. In Hilty 1993:1.205-216.
 182. Espunya i Prat, Anna. 1996. The realisation of the semantic operator progressive in English and Romance languages. Language Sciences 18.295-303.
 183. Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit . 1995. Vols. 1, 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 184. Etxebarria Aróstegui, Maitena. 1994. Bilingüismo en el País Vasco: estudio de actitudes lingüísticas. In Sierra Martínez et al. 1994:113-126.
 185. Etxebarria Aróstegui, Maitena. 1996. Bilingüismo y code-switching en el País Vasco. In Pujol Berché and Sierra Martínez 1996:55-70.
 186. Faingold, Eduardo D. 1996. Variation in the application of natural processes: language-dependent constraints in the phonological acquisition of bilingual children. Journal of Psycholinguistic Research 25.515-526.
 187. Faulhaber, Charles B. 1996. Review of Francisco A. Marcos Marín, Informática y humanidades (Madrid: Gredos, 1994). Computers and the Humanities 30.85-92.
 188. Fernández de Bobadilla Lara, Natividad. 1996. La dimensión léxica del "recuerdo". Estudio verbal contrastivo inglés-español. Neophilologus 80.399-415.
 189. Fernández Leborans, María Jesús. 1995. Sobre construcciones absolutas. Revista española de lingüística 25.365-395.
 190. Fernández Ortiz, Mª del Carmen. 1996. Los personajes portugueses en el teatro breve español de los Siglos de Oro desde una perspectiva sociolingüística. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.89-97.
 191. Fernández Pérez, Milagros. 1994. Teoría y aplicación. El estatuto de la Planificación Lingüística. Anuario de lingüística hispánica 10.63-101.
 192. Fernández Ulloa, Teresa. 1996. Review of Antonio Quilis and Celia Casado-Fresnillo, La lengua española en Guinea Ecuatorial (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1995). Estudios filológicos 31.207-208.
 193. Ferrari, Laura D. 1996. El campo léxico de los verbos de posesión en la semántica conceptual. Revista española de lingüística 26.71-82.
 194. Field, Fred. 1994. Review of John M. Lipski, Latin American Spanish (London: Longman, 1994). General Linguistics 34.228-234.
 195. Figueroa Arencibia, Vicente Jesús. 1994. La marca de plural (sintagma nominal) en el español no estándar de una barriada de Santiago de Cuba. Anuario de lingüística hispánica 10.103-121.
 196. Flank, Sharon, and Carol Van Ess-Dykema. 1996. A generative Spanish grammar for natural language processing. Hispanic Linguistics 8.36-58.
 197. Fleischman, Suzanne. 1995. Imperfective and irrealis. In Bybee and Fleischman 1995:519-551.
 198. Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1994. Procesos de desrelativización en el español bonaerense (siglos XVII y XVIII). Anuario de lingüística hispánica 10.123-130.
 199. Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1995-96. Los sistemas pronominales de segunda persona en el mundo hispánico. Boletín de filología 35.151-162.
 200. Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1996. El aporte de la sociolingüística histórica al estudio del español. International Journal of the Sociology of Language 117.27-38.
 201. Forgas Berdet, Esther. 1996. El argot juvenil en los graffiti de universidad. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:76-83.
 202. Fort Cañellas, María Rosa. 1994. Léxico romance en documentos medievales aragoneses (siglos XI y XII) . Zaragoza: Diputación General de Aragón.
 203. Fradejas Rueda, José Manuel. 1996. Sobre sociolingüística medieval: cuatro escribanos de Alfonso X. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:84-94.
 204. Frago Gracia, Juan A. 1994. Andaluz y español de América: Historia de un parentesco lingüístico . Sevilla: Junta de Andalucía.
 205. Frago Gracia, Juan Antonio. 1995. La palmacristi o jiguereta "higuereta", raro americanismo de un texto aragonés dieciochesco. Revista de filología española 75.345-349.
 206. Fraser, B., and M. Malamud-Makowski. 1996. English and Spanish contrastive discourse markers. Language Sciences 18.863-881.
 207. Frazer, Timothy C. 1996. Review of María Ángeles Álvarez Martínez, La gramática española en América (Tenerife: Universidad de La Laguna, 1994). Language 72.863-864.
 208. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1994. Los adverbios en el entorno pregunta-respuesta. Anuario de lingüística hispánica 10.131-161.
 209. Gabbiani, Beatriz. 1996. El Paraguay visto desde el interior: Sociedad, historia y lengua en el Paraguay de Germán de Granda. International Journal of the Sociology of Language 117.115-123.
 210. Gabinskij, Marc A. 1996. Die sephardische Sprache aus balkanologischer Sicht. Zeitschrift für romanische Philologie 112.438-457.
 211. Galmés de Fuentes, Álvaro. 1996. Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana . 2ª ed., corregida y aumentada. Madrid: Gredos.
 212. García, Érica. 1996. ¿Cómo que "que"? Hispanic Linguistics 8.59-93.
 213. García, Erica C. 1995. Frecuencia (relativa) de uso como síntoma de estrategias etnopragmáticas. In Zimmermann 1995a:51-72.
 214. García, Erica C. 1996. What "reflexivity" is really like. Linguistics 34.1-51.
 215. García Arias, Xosé Lluis. 1993. El Diccionario etimológico de la llingua asturiana (DELLA). In Hilty 1993:4.605-620.
 216. García García, Serafina. 1994. Sobre algunas construcciones exocéntricas. Lingüística española actual 16.157-174.
 217. García Martín, José María. 1995. Nebrija y la historia de la lengua. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 20.159-186.
 218. García Mouton, Pilar. 1996. Lenguas en contacto en Vera de Bidasoa. Revista de dialectología y tradiciones populares 51.209-219.
 219. García Mouton, Pilar, and Francisco Moreno Fernández. 1993. El Atlas lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha . Estado de las encuestas. In Winkelmann 1993:153-164.
 220. García Riverón, Raquel. 1996. Aspectos de la entonación hispánica. I: Metodología . Cáceres: Universidad de Extremadura.
 221. García-Macho, María Lourdes. 1995. Variantes léxicas y derivados en dos ediciones del Vocabulario español-latino de Elio Antonio de Nebrija. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 20.187- 208.
 222. García-Medall, Joaquín. 1993-94. Ensayo bibliográfico sobre la morfología no flexiva del español (1950-1992). Boletín de filología 34.111-185.
 223. García-Medall, Joaquín. 1995. Casi un siglo de formación de palabras del español (1900-1994). Guía bibliográfica . Cuadernos de filología, anejo 13. Valencia: Universitat de València.
 224. García-Page, Mario. 1996. Sobre las variantes fraseológicas en español. Revista canadiense de estudios hispánicos 20.477-490.
 225. Geipel, John. 1995. Caló: the "secret" language of the Gypsies of Spain. In Peter Burke and Roy Porter (ed), Languages and Jargons: Contributions to a Social History of Language , 102-132. Cambridge (UK): Polity Press.
 226. Gemmingen, Barbara von. 1993. Un "dictionnaire de poche" du XVIIe siècle, le Vocabulario para facilmente y brieuemente deprender a ler, escrebir, y hablar la lengua castellana de François Huillery (1661). In Hilty 1993:4.621-635.
 227. Gemmingen, Barbara von. 1996. Review of Juan M. Lope Blanch, Nebrija cinco siglos después (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). Revue de linguistique romane 60.585-589.
 228. Gilboy, Elizabeth; Josep-Maria Sopena; Charles Clifton Jr; and Lyn Frazier. 1995. Argument structure and association preferences in Spanish and English complex NPs. Cognition 54.131-167.
 229. Giménez Resano, Gaudioso. 1995. Ambigüedad por elipsis en la coordinación copulativa en español. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:153-166.
 230. Godenzzi, Juan Carlos. 1994. Algunas consideraciones morfo-semánticas sobre el español de Puno (Perú). Anuario de lingüística hispánica 10.163-177.
 231. Gómez Capuz, Juan. 1994. Review of Leonardo Gómez Torrego, El buen uso de las palabras (Madrid: Arco, 1992). Anuario de lingüística hispánica 10.462-470.
 232. Gómez de Enterría, Josefa. 1993. Los préstamos en los vocabularios técnicos y científicos: el vocabulario de la economía. In Hilty 1993:4.637-650.
 233. Gómez Torrego, Leonardo. 1995. El léxico en el español actual: uso y norma . Madrid: Arco.
 234. Gonzales, Patrick. 1995. Progressive and nonprogressive imperfects in Spanish discourse. Hispanic Linguistics 6-7.61-92.
 235. González Calvo, José Manuel. 1993. La oración simple . Madrid: Arco.
 236. González Calvo, José Manuel. 1994. Apreciaciones sobre la función sintáctica de suplemento. Lingüística española actual 16.175-191.
 237. González Castro, José Francisco. 1994. Palabras castellanas de origen griego . Madrid: Ediciones Clásicas.
 238. González Ollé, F. 1995a. Un caso de aplicación (1560) del privilegio lingüístico alfonsino. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 20.269-343.
 239. González Ollé, F. 1995b. Origen del participio pasado con complemento directo. Revista de filología española 75.319-331.
 240. González Rolán, Tomás, and Pilar Saquero Suárez-Somonte. 1995. Latín y castellano en documentos prerrenacentistas . Madrid: Ediciones Clásicas.
 241. Grab-Kempf, Elke. 1996. Zur Etymologie iberoromanischer Bezeichnungen für Vitex agnus-castus L. , Verbenaceae (Mönnchspfeffer, Keuschbaum, Keusclamm): kat. agnocast , akat. agnuscast , sp. agnocasto , pg. agnocasto ; sp. añocasto , pg. anho-casto ; asp. añel casto ; akat. angicasta, angigaste ; kat. aloc . Zeitschrift für romanische Philologie 112.266-276.
 242. Granda, Germán de. 1993-94. Un caso de planeamiento lingüístico frustrado en el Caribe hispánico: Santo Domingo, 1822-1844. Boletín de filología 34.187-225.
 243. Granda, Germán de. 1994. Algunas observaciones sobre la historia y la lengua de una isla inexistente. Anuario de lingüística hispánica 10.39-48.
 244. Granda, Germán de. 1995. La expresión del aspecto verbal durativo. Modalidades de transferencia lingüística en dos áreas del español de América. Nueva revista de filología hispánica 43.341-354.
 245. Granda, Germán de. 1995-96. Un proceso bidireccional de transferencia lingüística por contacto. El imperativo en guaraní criollo y en español paraguayo. Boletín de filología 35.163-177.
 246. Granda, Germán de. 1996. Interferencia y convergencia sintácticas e isogramatismo amplio en el español paraguayo. International Journal of the Sociology of Language 117.63-80.
 247. Greenia, George D. 1996. Review of Diccionario de la lengua española: Edición en CD-ROM (Madrid: Espasa Calpe, 1995). La Corónica 25.153-159.
 248. Gresti, P. 1995. Review of Laura Minervini, Testi giudeospagnoli medievali (Castiglia e Aragona) (Napoli: Liguori, 1992). Vox Romanica 54.371-373.
 249. Guerrero, Gregorio M. 1995. Materiales para la historia del léxico español moderno. Lingüística española actual 17.15-47.
 250. Gugenberger, Eva. 1995. Conflicto lingüístico: el caso de los quechuahablantes en el sur del Perú. In Zimmermann 1995a:183-201.
 251. Guitart, Jorge M. 1996. Spanish in contact with itself and the phonological characterization of conservative and radical styles. In Roca and Jensen 1996:151-157.
 252. Guitarte, Guillermo L. 1995-96. La traducción inglesa del Diccionario de Alcedo y su vocabulario de americanismos. Boletín de filología 35.179-207.
 253. Guitarte, Guillermo L. 1996. Los principios ortográficos de Nebrija y el aristotelismo del Renacimiento. Estudios filológicos 31.141-149.
 254. Gutiérrez, Manuel J. 1995. Review of Gladys Cepeda, et al., El habla de Valdivia urbano: primera etapa de una investigación (Valdivia: Imprenta América, 1988), and of Gladys Cepeda, Las consonantes de Valdivia (Valdivia: Imprenta América, 1991). Hispanic Linguistics 6-7.573-581.
 255. Gutiérrez, Manuel J. 1996. Tendencias y alternancias en la expresión de condicionalidad en el español hablado en Houston. Hispania 79.567-577.
 256. Gutiérrez Araus, Mª Luz. 1995. Transferencias funcionales entre categorías gramaticales: adjetivos adverbializados en español actual. Lingüística española actual 17.167-178.
 257. Gutiérrez Cuadrado, Juan. 1996. Las marcas en los diccionarios para extranjeros. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:95-106.
 258. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1995a. El rey Ramiro «el Monje» (y otros apuestos no incidentales). In Blesa and Martín Zorraquino 1995:191-202.
 259. Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 1995b. Referencia y pronominalización «de dicto». Lingüística española actual 17.49-68.
 260. Gutiérrez Rexach, Javier. 1996. The scope of universal quantifiers in Spanish interrogatives. In Zagona 1996:87-98.
 261. Haensch, Günther. 1993-94. ¿Qué puede aprender la lexicografía monolingüe de la bilingüe? Boletín de filología 34.227-256.
 262. Haensch, Günther. 1995. Anglicismos y galicismos en el español de Colombia. In Zimmermann 1995a:217-253.
 263. Haensch, Günther, and Reinhold Werner (ed). 1993a. Nuevo diccionario de americanismos, 1: Nuevo diccionario de colombianismos . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 264. Haensch, Günther, and Reinhold Werner (ed). 1993b. Nuevo diccionario de americanismos, 2: Nuevo diccionario de argentinismos . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 265. Haensch, Günther, and Reinhold Werner (ed). 1993c. Nuevo diccionario de americanismos, 3: Nuevo diccionario de uruguayismos . Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
 266. Hafner, Ute. 1996. Review of Giesela Grünwald, Gesellschaftliche Veränderungen im Spiegel der Namensgebung. Eine empirische Untersuchung anhand spanischer Vornamen in der Stadt Jávea (Stuttgart: Steiner, 1994). Romanische Forschungen 108.244-246.
 267. Hammond, Robert M. 1996. Helebiduntasuna euskaldin: el bilingüismo en el País Vasco. In Roca and Jensen 1996:1-11.
 268. Hare, Cecilia. 1996. Une vision fonctionnelle des pronoms instables de l'espagnol. La linguistique 32.119- 132.
 269. Harris, James. 1995. The morphology of Spanish clitics. In Campos and Kempchinsky 1995:168-197.
 270. Harris, James. 1996. The syntax and morphology of class marker suppression in Spanish. In Zagona 1996:99-122.
 271. Harris-Northall, Ray. 1996. Linguistic aspects of the Cancionero de Baena . In Menéndez Collera and Roncero López 1996:321-331.
 272. Haverkort, Marco. 1994. Parameters in the syntax of clitics. Proceedings of the Twentieth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 234-245.
 273. Heger, Klaus. 1995. Zur Opposition von aber / pero vs. sondern / sino . In Estudis ... Badia 1.349-358.
 274. Hekking, Ewald, and Pieter Muysken. 1995. Otomí y quechua: una comparación de los elementos gramaticales prestados del español. In Zimmermann 1995a:101-118.
 275. Herman, József. 1996. The end of the history of Latin. Romance Philology 49.364-382.
 276. Hernández, Esther. 1996. Palabras del XVI. Revista de filología española 76.171-175.
 277. Hernández Campoy, J. M. 1996. Principales direcciones en la sociolingüística aplicada. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:107-129.
 278. Hernández Paricio, Francisco. 1995. Predicados complejos causativos: cambio, resultado y aspecto. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:203-221.
 279. Hernández Sacristán, C. 1995. Review of Gerd Wotjak (ed), Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual (Tübingen: Niemeyer, 1992). Vox Romanica 54.373-375.
 280. Hernanz, Ricardo. 1994-95. Review of P. M. Lloyd, Del latín al español. I: Fonética y morfología históricas (Madrid: Gredos, 1993). Revista de filología románica 11-12.490-491.
 281. Herrera, María Teresa, et al. (ed). 1996. Diccionario español de textos médicos antiguos . 2 vols. Madrid: Arco.
 282. Herrera, María Teresa, and María Nieves Sánchez. 1996. Dificultades de la interpretación conceptual en textos científicos medievales. In Menéndez Collera and Roncero López 1996:333-341.
 283. Herrera, Teresa. 1994. Proyecto del diccionario médico medieval: Método, situación del trabajo y perspectivas. In Villegas 1994:90-95.
 284. Herrera del Castillo, Mª Teresa. 1994-95. Ficar > fincar > hincar : variaciones lexemáticas de un arcaísmo en el enclave iberorrománico. Revista de filología románica 11-12.353-365.
 285. Herrera del Castillo, Mª Teresa. 1996. Algunos datos sobre la interrelación léxica entre el portugués y el español en las Islas Canarias. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:1.519-528.
 286. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1996a. Review of Juan M. Lope Blanch, Ensayos sobre el español de América (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993). Revista española de lingüística 26.211-214.
 287. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1996b. Review of Concepción Company Company, Documentos lingüísticos de la Nueva España. Altiplano central (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994). Revista española de lingüística 26.215-217.
 288. Hess, Steven. 1996. "Castilian hegemony": Linguistics and politics in Orígenes del español. La Corónica 24.114-122.
 289. Hickey, Leo. 1994-95. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal: estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos, 1994). Journal of Hispanic Research 3.476-477.
 290. Hidalgo, Margarita. 1996. A profile of language issues in contemporary Mexico. In Roca and Jensen 1996:45-72.
 291. Hilty, Gerold (ed). 1993. Actes du XXe Congrès International de linguistique et philologie romanes . 5 vols. Tübingen: Francke.
 292. Hilty, Gerold. 1995. El arabismo alfaquim . In Estudis ... Badia 1.359-377.
 293. Hipperdinger, Yolanda H., and Elizabeth M. Rigatuso. 1996. Dos comunidades inmigratorias conservadoras en el sudoeste bonaerense: dinamarqueses y alemanes del Volga. International Journal of the Sociology of Language 117.39-61.
 294. Hualde, José Ignacio, and Benjamin P. Sanders. 1995. A new hypothesis of the origin of the Eastern Andalusian vowel system. Proceedings of the Twenty-First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 426-437.
 295. Hurley, Joni Kay 1995. Pragmatics in a language contact situation: verb forms used in requests in Ecuadorian Spanish. Hispanic Linguistics 6-7.225-264.
 296. Idoate Platero, Beatriz. 1996. Review of Vicente Lagüéns Gracia, Léxico jurídico en documentos notariales aragoneses de la Edad Media (siglos XIV y XV) (Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1992). RILCE. Revista de filología hispánica 12.172-174.
 297. Iglesias Bango, Manuel. 1993. Los referentes en la construcción hacer + infinitivo del español. In Hilty 1993:1.287-300.
 298. Igualada Belchí, Dolores. 1996. La interacción conflictiva: los insultos en español. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:130-154.
 299. Igualada Belchí, Dolores Anunciación, and Pilar Díez de Revenga Torres. 1996. Cristóbal Colón, ¿lexicógrafo? A propósito del Libro Copiador . In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.353-369.
 300. Ishikawa, Masataka. 1995a. On categorial evolution: a case study in Spanish possessives. In Anderson 1995:205-216.
 301. Ishikawa, Masataka. 1995b. Review of José Luis Girón Alconchel, Las oraciones interrogativas indirectas en español medieval (Madrid: Gredos, 1988). Romance Philology 49.88-90.
 302. Izquierdo Guzmán, Laura. 1995. Review of Cristóbal Corrales and Dolores Corbella, Diccionario de las coincidencias léxicas entre el español de Canarias y el español de América (Santa Cruz de Tenerife: Cabildo de Tenerife, 1994). Revista española de lingüística 25.460-462.
 303. Jacob, Daniel. 1993. "Possession inaliénable" et référence définie. In Hilty 1993:3.137-154.
 304. Jagendorf, Susan, and Richard Otheguy. 1995. The rise of undetermined preverbal subjects in the Spanish of New York City. Hispanic Linguistics 6-7.153-190.
 305. Jaramillo, June A. 1995. Social variation in personal address etiquette. Hispanic Linguistics 6-7.191-224.
 306. Jaspe, Álvaro. 1996. Review of Manuel Jardón, La normalización lingüística, una anormalidad democrática: el caso gallego (Madrid: Siglo XXI, 1993). Bulletin of Hispanic Studies 73.346-347.
 307. Jiménez Cano, José María. 1996. Bosquejo general para el comentario sociolingüístico de textos literarios. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:155-183.
 308. Jiménez Juliá, Tomás. 1995. La coordinación en español: aspectos teóricos y descriptivos . Verba anexo 39. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 309. Jiménez Ríos, Enrique. 1994. Historia del léxico a través de las variantes que aparecen en los textos médicos. In Villegas 1994:96-113.
 310. Juárez Blanquer, Aurora. 1993. Los adverbios pronominales ende e y en español medieval: ¿De uso popular o culto? Investigación sobre ende en los documentos de la Catedral de Burgos (1254-1293). In Hilty 1993:3.155-168.
 311. Jurado, José. 1995. Sobre la lección feste del Libro de Buen Amor . Revista de filología española 75.287- 300.
 312. Kailuweit, Rolf. 1995. Langue universelle - langue maternelle. Français, espagnol et catalan d'après Capmany. In Estudis ... Badia 1.431-442.
 313. Kaisse, Ellen M. 1996. The prosodic environment of s-weakening in Argentinian Spanish. In Zagona 1996:123-134.
 314. Kelm, Orlando R. 1995. Acoustic measurement of Spanish and English pitch contours: native and non-native speakers. Hispanic Linguistics 6-7.435-448.
 315. Kempchinsky, Paula. 1995. From the lexicon to the syntax: the problem of subjunctive clauses. In Campos and Kempchinsky 1995:228-250.
 316. Kempchinsky, Paula. 1996. Perfective auxiliaries, possession and existence in Romance. In Zagona 1996:135-144.
 317. Klee, Carol A. 1996. The Spanish of the Peruvian Andes: the influence of Quechua on Spanish language structure. In Roca and Jensen 1996:73-91.
 318. Klein, Franz-Josef. 1996. Nebrija gab nur das Stichwort - Lesarten des Prinzips der “lengua compañera del imperio" im Siglo de Oro. Romanische Forschungen 107.285-313.
 319. Koch, Peter. 1993. Le "chinook" roman face à l'empirie. Y a-t-il une conjugaison objective en français, en italien et en espagnol et une conjugaison subjective prédéterminante en français? In Hilty 1993:3.169-190.
 320. Kouwenberg, Silvia, and Pieter Muysken. 1995. Papiamento. In Jacques Arends; Pieter Muyksen; and Norval Smith (ed), Pidgins and Creoles: An Introduction , 205-218. Amsterdam: John Benjamins.
 321. Kovacci, Ofelia. 1993-94. Construcciones reflexivas: sistema y norma en el español de Corrientes (Argentina). Boletín de filología 34.477-488.
 322. Kovacci, Ofelia. 1996. Notas sobre la sintaxis actual del español de Buenos Aires. Boletín de la Academia Argentina de Letras 59.393-410.
 323. Krayenbühl Gusi, Beatriz. 1995. Breve estudio diacrónico de las definiciones de colores en algunos diccionarios de la lengua española. International Journal of Lexicography 8.233-279.
 324. Lafford, Barbara A. 1996. Review of John M. Lipski, Latin American Spanish (New York: Longman, 1994). Language 72.821-825.
 325. Laguna Campos, José. 1993. Rasgos romances en documentación primitiva aragonesa. In Hilty 1993:2.475-488.
 326. Laín, Milagro, and Doris Ruiz-Otín. 1993. Notas para el estudio del léxico castellano del siglo XV a partir de una versión de la Chirurgia Magna de Guy de Chauliac. In Hilty 1993:4.665-678.
 327. Lamiroy, Béatrice. 1993. La dichotomie synchronie - diachronie et la typologie des langues romanes. In Hilty 1993:3.209-221.
 328. Landa, Alazne, and Jon Franco. 1996. Two issues in null objects in Basque Spanish: Morphological decoding and grammatical permeability. In Zagona 1996:159-168.
 329. Lapesa, Rafael. 1995. «Chanzón», «chanzoneta», «chancha» «chanza», «chanzaina» «chanfaina» y sus derivados. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:233-247.
 330. Lapesa Melgar, Rafael. 1995. Sobre el adjetivo complementario circunstancial. In Estudis ... Badia 1.531- 536.
 331. Lastra, Yolanda. 1995. Is there an Indian Spanish? In Amastae et al. 1995:123-133.
 332. Lázaro Carreter, Fernando. 1995. De nuevo, sobre pasividad y atribución en español. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:249-257.
 333. Lázaro Carreter, Fernando. 1996. Las academias y la unidad del idioma. Boletín de la Real Academia Española 76.35-54.
 334. Lázaro Mora, Fernando A. 1995. Sobre la inestabilidad del componente morfológico. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:259-268.
 335. Le Pair, Rob. 1996. Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. Language Sciences 18.651-670.
 336. Lema, José. 1995. Distinguishing copular and aspectual auxiliaries. In Amastae et al. 1995:257-274.
 337. Lema, José. 1996. Aspectual parametric effects in Spanish. In Parodi et al. 1996:279-292.
 338. Lesaca Burusco, Mónica. 1995. Review of Lídice Gómez Mango de Carriquiry, El encuentro de lenguas en el «Nuevo Mundo» (Córdoba: Cajasur, 1995). RILCE. Revista de filología hispánica 11.333-336.
 339. Lewis, Jack Windsor (ed). 1995. Studies in General and English Phonetics. Essays in Honour of Professor J. D. O'Connor . London: Routledge.
 340. Ligatto, Dolores. 1996. Sobre la variación modal de las oraciones restrictivas de relativo en castellano. Iberoromania 43.10-23.
 341. Lipski, John M. 1994. El lenguaje afroperuano: eslabón entre África y América. Anuario de lingüística hispánica 10.179-216.
 342. Lipski, John M. 1995a. Blocking of Spanish /s/-aspiration: the vocalic nature of consonantal disharmony. Hispanic Linguistics 6-7.287-327.
 343. Lipski, John M. 1995b. Spanish hypocoristics: towards a unified prosodic approach. Hispanic Linguistics 6- 7.387-434.
 344. Lipski, John M. 1995c. Literary "Africanized" Spanish as a research tool: Dating consonant reduction. Romance Philology 49.130-167.
 345. Lipski, John M. 1996a. Patterns of pronominal evolution in Cuban-American bilinguals. In Roca and Jensen 1996:159-186.
 346. Lipski, John M. 1996b. Review of Carmen Silva-Corvalán, Language Contact and Change: Spanish in Los Angeles (Oxford: Clarendon Press, 1994). Language 72.146-150.
 347. Lipski, John M. 1996c. Review of Carmen Silva-Corvalán, Spanish in Four Continents (Washington DC: Georgetown University Press, 1995). Language 72.828-832.
 348. Lliteras, Margarita. 1993. Procesos evolutivos del subsistema latino de preposiciones de movimiento. In Hilty 1993:2.417-430.
 349. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. 1995. Rasgos fonéticos meridionales en la provincia de Ávila. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:313-323.
 350. Lope Blanch, Juan M. 1993. Estructura de la cláusula en el español americano. In Hilty 1993:1.407-417.
 351. Lope Blanch, Juan M. 1994. Variedad y homogeneidad en la lengua española. In Villegas 1994:75-81.
 352. Lope Blanch, Juan M. 1995. Americanismo frente a españolismo lingüísticos. Nueva revista de filología hispánica 43.433-440.
 353. Lope Blanch, Juan M. 1995-96. La toponimia amerindia en el habla de Hernán Cortés. Boletín de filología 35.231-243.
 354. López García, Ángel. 1995. El sistema prepositivo español. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:269-284.
 355. López García, Ángel. 1996. Teoría de catástrofes y variación lingüística. Revista española de lingüística 26.15-42.
 356. López Morales, Humberto. 1993-94. Precisiones sobre el concepto de "competencia sociolingüística". Boletín de filología 34.257-270.
 357. López Morales, Humberto. 1994. Las Antillas . El español de América: Cuadernos bibliográficos, 3. Madrid: Arco.
 358. López Morales, Humberto. 1995. /s/ final dominicana: cuestiones teóricas. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:285-292.
 359. López Morales, Humberto. 1995-96. Los estudios de disponibilidad léxica: pasado y presente. Boletín de filología 35.245-259.
 360. Lorenzo, Emilio. 1995-96. El anglicismo, problema hispánico. Boletín de filología 35.261-274.
 361. Lozano, Anthony G. 1995. Cognitive development, deontic and epistemic subjunctives. Hispanic Linguistics 6-7.93-115.
 362. Lucerga Pérez, María José. 1996. Jasp, rebeldes y espontáneos. El discurso publicitario juvenil como un ejemplo de doble vínculo. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:184-215.
 363. Lüdi, Georges. 1995. Hablar castellano en Neuchâtel. Observaciones acerca de la cultura de comunicación de emigrantes españoles en Suiza. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:293-312.
 364. Ludwig, Ralph. 1995-96. Lingüística funcional, teoría de la marcadez y español de América: el caso del habla chilena. Boletín de filología 35.275-316.
 365. Lunn, Patricia V. 1995. The evaluative function of the Spanish subjunctive. In Bybee and Fleischman 1995:429-449.
 366. MacDonald, Marguerite G. 1996. Bilinguals in Little Havana: the phonology of a new generation. In Roca and Jensen 1996:143-150.
 367. Mackenzie, Ian. 1994-95. The role of aspect in the temporal interpretation of Spanish discourse. Journal of Hispanic Research 3.31-43.
 368. Mackenzie, Ian. 1995. The supposed imperfectivity of the Latin American present perfect. Hispanic Linguistics 6-7.29-60.
 369. Mallén, Enrique. 1996. Attributive and predicative adjective agreement in Germanic and Romance and pro identification. In Zagona 1996:169-181.
 370. Ma_czak, Witold. 1996. Origine de l'espagnol español . Romance Philology 49.277-283.
 371. Marcos Marín, Francisco. 1995. La periodización. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:325-334.
 372. Marín Ágreda, Pedro. 1994. Review of Tomás Buesa Oliver and José María Enguita Utrilla, Léxico del español de América: su elemento patrimonial e indígena (Madrid: Mapfre, 1992). Anuario de lingüística hispánica 10.470-477.
 373. Marín-Arrese, Juana I. 1996. To die, to sleep: a contrastive study of metaphors for death and dying in English and Spanish. Language Sciences 18.37-52.
 374. Martín Butragueño, Pedro. 1995. Contacto dialectal en situaciones urbanas: Notas sobre algunos casos hispánicos. Vox Romanica 54.191-210.
 375. Martín Butragueño, Pedro. 1996a. Review of Paul M. Lloyd, Del latín al español (Versión española de A. Álvarez. Madrid: Gredos, 1993). Nueva revista de filología hispánica 44.173-176.
 376. Martín Butragueño, P[edro]. 1996b. Review of Manuel Alvar; Antonio Llorente; and Gregorio Salvador, Textos andaluces en transcripción fonética (Madrid: Gredos, 1995). Nueva revista de filología hispánica 44.275-276.
 377. Martín Butragueño, Pedro. 1996c. Review of Moreno de Alba, José G., La pronunciación del español en México (México: El Colegio de México, 1994). Revista de filología española 76.214-217.
 378. Martín Criado, Arturo. 1996. Adverbios deícticos textuales en los documentos medievales castellanos, leoneses y gallego-portugueses. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.73-87.
 379. Martín González, Mª Jesús. 1996. Estudio contrastivo de ciertas expresiones temporales en documentación leonesa y gallego-portuguesa medieval. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.57-65.
 380. Martín Zorraquino, María Antonia. 1993. Algunas observaciones sobre claro como operador pragmático en español actual. In Hilty 1993:1.465-478.
 381. Martinell Gifre, Emma. 1996. Review of María Luisa Masiá Canuto, El complemento circunstancial en español (Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1994). Revista española de lingüística 26.210- 211.
 382. Martínez, Angelita. 1996. Lenguaje, pensamiento y cultura: Uso de le en la narrativa oral no estándar de Chaco y Formosa (Argentina). Hispanic Linguistics 8.94-122.
 383. Martínez, José A. 1994. La oración compuesta y compleja . Madrid: Arco.
 384. Martínez, José A. 1995. El no tan circunstancial «complemento de compañía». Lingüística española actual 17.201-228.
 385. Martínez Álvarez, Josefina. 1995. La voz fetila (Berceo, Duelo , 13c). In Blesa and Martín Zorraquino 1995:335-340.
 386. Martínez Álvarez, Josefina. 1996. Nombres discontinuos y artículo. Boletín de la Real Academia Española 76.119-128.
 387. Martínez Celdrán, Eugenio. 1995. Nuevos datos sobre la dentalización de -s- en español. Revista de filología española 75.301-312.
 388. Martínez Ezquerro, Aurora. 1994. El léxico de la flora en Alfaro (La Rioja) . Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.
 389. Martínez García, Hortensia. 1994. ¿Qué es que : relativo o conjunción? Algunas construcciones límite. Lingüística española actual 16.193-213.
 390. Martínez García, Hortensia. 1995. Combinatoria y semántica de los verbos suplementarios. Revista española de lingüística 25.397-409.
 391. Martínez Meléndez, Mª del Carmen. 1995. Estudio de los nombres de los oficios artesanales en castellano medieval . Granada: Universidad de Granada.
 392. Martínez Yoldi, Roncesvalles. 1996. Review of Mª Antonia Martín Zorraquino, Mª Rosa Fort Cañellas, Mª Luisa Arnal Purroy, and Javier Giralt Latorre, Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1995). RILCE. Revista de filología hispánica 12.169- 171.
 393. Matus Olivier, Alfredo. 1993-94. Review of Lidia Contreras, Historia de las ideas ortográficas en Chile (Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1993). Boletín de filología 34.533-538.
 394. Máynez, Pilar. 1993. Los nahuatlismos en el español de México desde la óptica de Ángel Mª Garibay. Estudios de cultura náhuatl 23.117-126.
 395. Medina García, Cristina. 1996. Las formas derivadas de ubi y unde y su diferente tratamiento en gallego- portugués y castellano. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.67-72.
 396. Medina López, Javier. 1994. El español de Canarias a través de las Fontes Rerum Canariarum : Aproximación histórico-lingüística. Anuario de lingüística hispánica 10.217-237.
 397. Medina López, Javier. 1994-95a. Dialectología y diacronía en el español de Canarias: perspectivas futuras. Revista de filología románica 11-12.217-236.
 398. Medina López, Javier. 1994-95b. Review of Juan Antonio Frago Gracia, Historia de las hablas andaluzas (Madrid: Arco, 1993). Revista de filología románica 11-12.494-495.
 399. Medina López, Javier. 1995. El español de América y Canarias desde una perspectiva histórica . Madrid: Verbum.
 400. Medina López, Javier. 1996a. Variación lingüística, estandarización y dialectología: a propósito del español en Canarias. In Pujol Berché and Sierra Martínez 1996:83-96.
 401. Medina López, Javier. 1996b. Review of Germán de Granda, Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas (cambios, contactos y contextos) (Madrid: Gredos, 1994). Revista española de lingüística 26.230-232.
 402. Medina Urrea, Alfonso. 1996. Review of Joel Rini, Motives for Linguistic Change in the Formation of the Spanish Object Pronouns (Newark, DE: Juan de la Cuesta, 1992). Nueva revista de filología hispánica 44.176-180.
 403. Megenney, William W. 1994. La música, la lengua y la religiosidad: una búsqueda para lo criptonegroide en las Américas. Anuario de lingüística hispánica 10.239-252.
 404. Mejías-Bikandi, Errapel. 1995. The VP-internal subject hypothesis and Spanish sentence structure. In Amastae et al. 1995:275-289.
 405. Melis, Chantal. 1995. A diachronic view of prepositional verbs of emotion in Spanish. In Anderson 1995:309-322.
 406. Mendieta-Lombardo, Eva, and Isabel Molina Martos. 1995. Orden de palabras y bilingüismo en el español del País Vasco. Romance Languages Annual 7.543-548.
 407. Mendizábal de la Cruz, Nieves. 1994. Algunos aspectos sociolingüísticos del habla de Valladolid. Anuario de lingüística hispánica 10.253-265.
 408. Menéndez Collera, Ana, and Victoriano Roncero López (ed). 1996. Nunca fue pena mayor: Estudios de literatura española en homenaje a Brian Dutton . Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.
 409. Menjot, Denis. 1995. Brassages linguistiques et langue écrite: le castillan dialectal de Murcie au bas Moyen Âge. Le Moyen Âge: Revue d'Histoire et de Philologie 101.447-459.
 410. Messner, Dieter. 1996. Review of Gerd Wotjak (ed), Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual (Tübingen: Niemeyer, 1992). Romanische Forschungen 107.454-455.
 411. Mettmann, Walter. 1996. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval (a-además) (Heidelberg: Winter, 1994). Romanische Forschungen 108.242.
 412. Metzeltin, Miguel. 1996. Política e instrucción lingüística. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:216-225.
 413. Metzeltin, Miguel, and Otto Winkelmann. 1993. Algunas reflexiones sobre una nueva tipología de las lenguas iberorrománicas. In Hilty 1993:3.223-235.
 414. Meyer-Hermann, Reinhard. 1996. Review of Coloma Lleal, La formación de las lenguas romances peninsulares (Barcelona: Barcanova, 1990), and of Rafael Cano Aguilar, El español a través de los tiempos (Madrid: Arco, 1988). Zeitschrift für romanische Philologie 112.338-347.
 415. Michaelis, Susanne. 1996. Review of Elmar Schafroth, Zur Entstehung und vergleichenden Typologie der Relativpronomina in den romanischen Sprachen: Mit besonderer Berücksichtigung des Substandards (Tübingen: Niemeyer, 1993). Romance Philology 49.315-319.
 416. Mighetto, David. 1993. ¿Infinitivo sustantivado o sustantivo verbal? In Hilty 1993:1.479-492.
 417. Miguel, Elena de. 1996. Nominal infinitives in Spanish: an aspectual constraint. Canadian Journal of Linguistics 41.29-53.
 418. Minervini, Laura. 1993. Tracce della desinenza di 3ª pers. sing. in testi aljamiadi giudeospagnoli (con particolare riferimento al giudeonavarro). In Hilty 1993:2.489-502.
 419. Minervini, Laura. 1994. «Llevaron de acá nuestra lengua...»: Gli usi linguistici degli ebrei spagnoli in Italia. Medioevo romanzo 19.133-192.
 420. Molho, Mauricio. 1994. Para una lingüística del significante. In Villegas 1994:42-56.
 421. Molho, Mauricio. 1995. Lectura de un significante: esp. EL. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:341-345.
 422. Mondéjar, José. 1995a. Notas marginales al hilo de la lectura de un nuevo manual de historia de la lengua española. Vox Romanica 54.161-190.
 423. Mondéjar, José. 1995b. Los presentes de subjuntivo anómalos en -g-, -y-, -ig- . Intento de explicación. In Estudis ... Badia 2.11-23.
 424. Monge, Félix. 1993. le/lo llamar . In Hilty 1993:1.507-519.
 425. Monge, Félix. 1996. Aspectos de la sufijación en español. Revista española de lingüística 26.43-56.
 426. Montalbetti, Mario. 1996. Parasynthesis, backformation and Myers' effect in Spanish. In Parodi et al. 1996:329-336.
 427. Montero Curiel, Pilar. 1995. Vocabulario de Madroñera (Cáceres) . Cáceres: Universidad de Extremadura.
 428. Montes Giraldo, José Joaquín. 1995-96. La bipartición dialectal del español. Boletín de filología 35.317- 331.
 429. Montrul, Silvina A. 1996. Clitic-doubled dative "subjects" in Spanish. In Zagona 1996:183-195.
 430. Morala, José R. 1993. El leonés medieval: Lengua escrita y lengua hablada. In Hilty 1993:2.517-530.
 431. Morales López, Esperanza. 1995. Buscando la neutralidad: un análisis contrastivo de dos entrevistas radiofónicas. Lingüística española actual 17.107-125.
 432. Morales Pettorino, Félix. 1995-96. Las locuciones comparativas en el español de Chile. Boletín de filología 35.333-347.
 433. Moreno de Alba, José G. 1996. Indigenismos en las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería. Nueva revista de filología hispánica 44.1-26.
 434. Moreno Fernández, Francisco. 1996. Review of Henk Haverkate, La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico (Madrid: Gredos, 1994). Revista española de lingüística 26.221-223.
 435. Morera, Marcial. 1994. La función sintáctica «régimen preposicional». Lingüística española actual 16.215- 228.
 436. Mori, Olga. 1993. Acerca de las perífrasis verbales con infinitivo en español. In Hilty 1993:1.535-547.
 437. Morreale, Margarita. 1995. Consideración formal de las variantes verbales en el romanceamiento del Libro de los Proverbios incorporado en la General Estoria de Alfonso el Sabio. In Estudis ... Badia 2.25- 50.
 438. Moya Corral, Juan Antonio, and Emilio J. García Wiedemann. 1995. El habla de Granada y sus barrios . Granada: Universidad de Granada.
 439. Munguía Zaratain, Irma. 1996. Review of Esthela Treviño, Las causativas del español con complemento infinitivo (México: El Colegio de México, 1994). Nueva revista de filología hispánica 44.189-197.
 440. Munteanu, Dan. 1995. Estudio comparativo de los vocabularios respresentativos del español y el rumano. Revista española de lingüística 25.411-426.
 441. Muñío Valverde, José Luis. 1995. El gerundio en el español medieval (s. XII-XIV) . Málaga: Ágora.
 442. Muñoz Cortés, Manuel. 1996. Función del subestándar en El Doctor Centeno de Pérez Galdós. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:226-235.
 443. Náñez Fernández, Emilio. 1995. Diccionario de construcciones sintácticas del español. Preposiciones . Madrid: Universidad Autónoma.
 444. Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1995. Diferencias léxicas entre Andalucía oriental y Andalucía occidental . Alicante: Universidad de Alicante.
 445. Navas Sánchez-Élez, María Victoria. 1994. El barranqueño y el fronterizo en contraste. Anuario de lingüística hispánica 10.267-281.
 446. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1996a. Review of Catherine E. Harre, Tener + Past Participle: A Case Study in Linguistic Description (London: Routledge, 1991). Zeitschrift für romanische Philologie 112.351-356.
 447. Neumann-Holzschuh, Ingrid. 1996b. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval, fascículos 9, 10 (Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1993-94). Revue de linguistique romane 60.581- 582.
 448. Niederehe, Hans-Josef. 1992. Die Geschichte des Spanischunterrichts von den Anfängen bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts. In Schröder 1992:135-155.
 449. Nieto Jiménez, Lidio. 1996. La desconocida Suma de la Orthografia castellana de Guillelmo Foquel. Revista de filología española 76.71-89.
 450. Nowikow, Wiaczes_aw. 1994. Sobre la pluralización de personas gramaticales en las lenguas románicas: n_s, v_s / n_s alter_s, v_s alter_s. Anuario de lingüística hispánica 10.283-300.
 451. Nuessel, Frank. 1995. A supplementary annotated bibliography of theoretical grammatical analyses of Spanish (1991-1993): phonology and morphology, syntax and semantics. Hispanic Linguistics 6- 7.475-545.
 452. Nuessel, Frank. 1996. Review of Jon Amastae, Grant Goodall, Mario Montalbetti, and Marianne Phinney (ed), Contemporary Research in Romance Linguistics. Papers from the 22nd Linguistic Symposium on Romance Languages (Amsterdam: John Benjamins, 1995). Lingua 98.279-292.
 453. Ocampo, Francisco. 1995. The word order of constructions with a verb, a subject, and a direct object in spoken Spanish. In Amastae et al. 1995:291-305.
 454. Ohala, John J., and Maria Grazia Busà. 1995. Nasal loss before voiceless fricatives: A perceptually-based sound change. Rivista di linguistica 7.125-144.
 455. Oliveira, Sandi Michele de. 1996. Contribuição para um estudo comparativo de formas de tratamento em Espanha e Portugal. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.123-139.
 456. Oliver Pérez, Dolores. 1994. Algunas puntualizaciones sobre el artículo de alfaneque de los diccionarios académicos. Anuario de lingüística hispánica 10.301-311.
 457. Orduna, Germán. 1995. Review of Pedro Sánchez-Prieto Borja (ed), Textos para la historia del español, II (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1995). Incipit 15.237-239.
 458. Ornstein-Galicia, Jacob L. 1994. The Spanish of bilingual elites of a border city: resistance to dialectalization? Anuario de lingüística hispánica 10.313-329.
 459. Ornstein-Galicia, Jacob L. 1995. Features and functions of a U.S. Southwest Mexican-American argot. Orbis 38.113-129.
 460. Ortiz Gozalo, Juan Manuel. 1994-95. Valor discursivo de la oposición imperfecto/indefinido en el relato. Revista de filología románica 11-12.187-216.
 461. Ortiz López, Luis A. 1996. Algunas consideraciones sobre el sistema verbal afrocubano y sus implicaciones para la teoría "criolla". Torre de papel 6:2.61-90.
 462. Ortiz-Lira, Héctor. 1995. Nucleus placement in Spanish and English. In Lewis 1995:255-265.
 463. Otero, Carlos. 1995. From Lebrixa's grammar to Cartesian language theory: A retrojective view. In Amastae et al. 1995:135-166.
 464. Otero, Carlos P. 1995. La teoría gramatical y las construcciones con se . In Blesa and Martín Zorraquino 1995:347-357.
 465. Parkinson, Stephen. 1996. Review of Timo Riiho and Lauri Juhani Eerikäinen, Crestomatía iberorrománica. Textos paralelos de los siglos XII-XVI (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1993). Bulletin of Hispanic Studies 73.339-340.
 466. Parodi, Claudia. 1993-94. Bilingüismo y préstamo léxico: español chicano vs. español mexicano. Mester 22- 23.211-225.
 467. Parodi, Claudia. 1995a. Object shift in Old Spanish: a minimalist theory approach. In Anderson 1995:371-377.
 468. Parodi, Claudia. 1995b. Participle agreement and object shift in Old Spanish: a minimalist theory approach. In Campos and Kempchinsky 1995:276-301.
 469. Parodi, Claudia. 1995c. Verb incorporation and the HMC in XVIth-century Spanish. In Amastae et al. 1995:307-317.
 470. Parodi, Caludia; Carlos Quicoli; Mario Saltarelli; and María Luisa Zubizarreta (ed). 1996. Aspects of Romance Linguistics . LSRL 24. Washington DC: Georgetown University Press.
 471. Pascual Rodríguez, José A. 1995-96. Derivación y diccionario. A propósito de los adjetivos activos en
 472. -dero en el DRAE. Boletín de filología 35.349-359.
 473. Pearson, Barbara Zurer; Sylvia Fernández; and D. K. Oller. 1995. Cross-language synonyms in the lexicons of bilingual infants: one language or two? Journal of Child Language 22.345-368.
 474. Pellegrini, Giovan Battista. 1996. Review of Reinhard Kiesler, Kleines vergleichendes Wörterbuch der Arabismen im Iberoromanischen und Italienischen (Tübingen: Francke, 1994). Zeitschrift für romanische Philologie 112.509-512.
 475. Pena Seijas, Jesús. 1995. Sobre la definición del morfema . Lingüística española actual 17.129-141.
 476. Penadés Martínez, Inmaculada. 1993. Criterios para la delimitación de los verbos copulativos en español. In Hilty 1993:1.563-574.
 477. Penas Ibáñez, Mª Azucena. 1995a. Review of J. Jiménez Martínez and R. Morant Marco (ed), Actas del simposio sobre el español de España y el español de América (University of Virginia / Universitat de València, 1991). Revista española de lingüística 25.456-458.
 478. Penas Ibáñez, Mª Azucena. 1995b. Review of Adolfo Elizaincín, Dialectos en contacto (español y portugués en España y América) (Montevideo: Arca, 1992). Revista española de lingüística 25.458-460.
 479. Penas Ibáñez, Mª Azucena. 1996. El distinto tratamiento del infinitivo en español y portugués. In Carrasco González and Viudas Camarasa 1996:2.141-152.
 480. Peñalver Castillo, Manuel. 1995. La escuela de Menéndez Pidal y la historiografía lingüística hispánica: aproximación a su estudio . Almería: Universidad de Almería.
 481. Pérez González, Maurilio. 1993. Restes de cas oblique dans le "roman commun" de la Péninsule Ibérique. In Hilty 1993:2.431-444.
 482. Pérez-Salazar, Carmela. 1995. El romance navarro en documentos reales del siglo XIV (1322-1349) . Pamplona: Gobierno de Navarra.
 483. Pfeiler, Barbara. 1995. Zur Prosodie des Spanischen in Yucatán, Mexiko. In Zimmermann 1995a:119-134.
 484. Piera, Carlos. 1995. On compounding in English and Spanish. In Campos and Kempchinsky 1995:302-315.
 485. Pilleux, Mauricio. 1996. Uso preferencial de actos de habla en hombres y mujeres. Estudios filológicos 31.151-162.
 486. Pointon, G. E. 1995. Rhythm and duration in Spanish. In Lewis 1995:266-269.
 487. Pons Bordería, Salvador. 1994a. Las perífrasis de relativo, la teoría de la polifonía y una discrepancia entre Bello y Cuervo. Lingüística española actual 16.21-35.
 488. Pons Bordería, Salvador. 1994b. La presencia de los enlaces extraoracionales en la tradición gramatical española (I): La clasificación de las conjunciones ilativas y continuativas. Anuario de lingüística hispánica 10.331-354.
 489. Pool, Marianna. 1995. Non-thematic datives in Spanish. In Amastae et al. 1995:319-331.
 490. Porroche Ballesteros, Margarita. 1993. Aspectos de la sintaxis del español conversacional (con especial atención a y ). In Hilty 1993:2.81-93.
 491. Porroche Ballesteros, Margarita. 1995. Algunos aspectos de la caracterización de la denominada construcción pasiva perifrástica en español. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:359-374.
 492. Postigo de Bedía, Ana María. 1994. La enunciación negativa en bilingües de quechua y español. Anuario de lingüística hispánica 10.355-365.
 493. Pottier, Bernard. 1995a. Sobre el adjetivo antepuesto en español y en francés. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:375-378.
 494. Pottier, Bernard. 1995b. Review of María Josefina Tejera, Diccionario de venezolanismos (Caracas: Universidad Central, 1983-1993). Bulletin hispanique 97.738-739.
 495. Pottier, Bernard. 1995c. Review of Günter Haensch and Reinhold Werner, Nuevo diccionario de americanismos, tomos I-III (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993). Bulletin hispanique 97.739- 740.
 496. Pottier, Bernard. 1995-96. Las relaciones intra- y extraoracionales. Boletín de filología 35.361-377.
 497. Pountain, Christopher J. 1994-95. Review of Ingrid Hermerén, El uso de la forma en -ra con valor no- subjuntivo en el español moderno (Lund: UP, 1992). Journal of Hispanic Research 3.475-476.
 498. Prado Ibán, Elena. 1993. Los determinantes nominales en español: combinatoria y distribución. In Hilty 1993:3.265-278.
 499. Prieto, Luis. 1993-94. Italianismos léxicos en la prensa de Santiago de Chile. Boletín de filología 34.271- 459.
 500. Prieto, Luis. 1995-96. Análisis sociolingüístico del dequeísmo en el habla de Santiago de Chile. Boletín de filología 35.379-452.
 501. Prieto, Pilar; Holly Nibert; and Chilin Shih. 1996. The absence or presence of a declination effect on the descent of F0 peaks? Evidence from Mexican Spanish. In Zagona 1996:197-207.
 502. Prieto, Pilar, and Jan van Santen. 1996. Secondary stress in Spanish: Some experimental evidence. In Parodi et al. 1996:337-356.
 503. Prince, Dawn E. 1995. Literary Aragonese in the late fourteenth century: the testimony of El libro del trasoro . Orbis 38.80-101.
 504. Prosper, Blanca. 1994-95. Der althispanische Göttername Ocrimirae . Beiträge zur Namenforschung 29- 30.2-12.
 505. Proulx, Paul. 1996. Review of Carmen Silva-Corvalán (ed), Spanish in Four Continents: Studies in Language Contact and Bilingualism (Washington DC: Georgetown University Press, 1995). International Journal of American Linguistics 62.318-320.
 506. Pujol Berché, Mercè, and Fermín Sierra Martínez (ed). 1996. Las lenguas en la Europa Comunitaria, II: Las lenguas de minorías . Amsterdam: Rodopi.
 507. Quay, Suzanne. 1995. The bilingual lexicon: implications for studies of language choice. Journal of Child Language 22.369-387.
 508. Quesada, J. Diego. 1995. Case, agreement and topicality in Spanish. Orbis 38.60-79.
 509. Quilis, Antonio. 1995a. Notas de fonética del español de Nicaragua. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:379-385.
 510. Quilis, Antonio. 1995b. De nuevo sobre el alófono dental de /s/ en español. Revista de filología española 75.313-317.
 511. Quilis Merín, Mercedes, and Teresa Echenique Elizondo. 1993. Latín, castellano y lengua vasca en los orígenes románicos. In Hilty 1993:2.621-632.
 512. Rabanales, Ambrosio. 1995-96. Estructura gramatical del español: el flexema nominal y el flexema verbal. Boletín de filología 35.453-521.
 513. Recalde Fernández, Montserrat. 1996. Review of Ana Roca and John M. Lipski (ed), Spanish in the United States (Berlin: Mouton de Gruyter, 1993). Language Problems &;Language Planning 20.79-80.
 514. Recasens, Daniel. 1996. An articulatory-perceptual account of vocalization and elision of dark /l/ in the Romance languages. Language and Speech 39.63-89.
 515. Repiso Repiso, Sigifredo. 1996. Camuca (camurzia) en el Libro de Buen Amor : propuesta etimológica. Revista de filología española 76.161-169.
 516. Reyre, Dominique. 1994. La voz judío en el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias y en su Suplemento . Criticón 61.81-94.
 517. Ridruejo, Emilio. 1993. Conectores transfrásticos en la prosa medieval castellana. In Hilty 1993:1.629-642.
 518. Ridruejo, Emilio. 1995a. Sobre el estatuto gramatical de como, cuando, donde, cuanto . In Blesa and Martín Zorraquino 1995:387-402.
 519. Ridruejo, Emilio. 1995b. Procesos migratorios y nivelación dialectal en los inicios de la Reconquista castellana. In Estudis ... Badia 2.235-251.
 520. Rivarola, José Luis. 1995. Aproximación histórica a los contactos de lenguas en el Perú. In Zimmermann 1995a:135-159.
 521. Rivera-Castillo, Yolanda. 1995. From adjectives to determiners: the phonology-syntax connection. Proceedings of the North East Linguistic Society 25.233-248.
 522. Rivera-Castillo, Yolanda. 1996. Review of José G. Moreno de Alba, La pronunciación del español en México (México: El Colegio de México, 1994). Language 72.861-862.
 523. Rodríguez Díez, Bonifacio. 1993. Adjetivos en función adverbial en español. In Hilty 1993:1.643-653.
 524. Roca, Ana, and John B. Jensen (ed). 1996. Spanish in Contact: Issues in Bilingualism . Somerville MA: Cascadilla Press.
 525. Rojas, Elena M. 1992. Acerca de algunas marcas lingüísticas en la región rioplatense. Río de la Plata 15- 16.531-539.
 526. Romero, Joaquín. 1995. An articulatory view of historical /s/-aspiration in Spanish. Rivista di linguistica 7.191-208.
 527. Romero Gualda, Mª Victoria. 1995. Creatividad léxica en el lenguaje político (prefijación). RILCE. Revista de filología hispánica 11.263-282.
 528. Rooryck, Johan. 1995. Restricting relativized minimality: the case of Romance clitics. In Amastae et al. 1995:333-354.
 529. Roth, Wolfgang. 1995. Sobre la influencia de las lenguas amerindias en el castellano. In Zimmermann 1995a:35-49.
 530. Rubin, Edward J., and Almeida J. Toribio. 1995. Feature-checking and the syntax of language contact. In Amastae et al. 1995:177-185.
 531. Ruhstaller, Stefan, and María Dolores Gordón Peral. 1993. La toponimia como fuente de materiales para el diccionario etimológico hispánico. In Hilty 1993:4.731-745.
 532. Russinovich Solé, Yolanda. 1996. Language, affect and nationalism in Paraguay. In Roca and Jensen 1996:93-111.
 533. Sáez Godoy, Leopoldo. 1993-94. El léxico del español de Chile: el léxico periodístico. Boletín de filología 34.489-509.
 534. Sala, Marius. 1995-96. Evolución interna o influencia externa en el español de América: diez años después. Boletín de filología 35.523-532.
 535. Salvi, Giampaolo. 1993. Difesa e illustrazione della legge di Wackernagel applicata alle lingue romanze antiche: la posizione delle forme pronominali clitiche. Cadernos de estudos lingüísticos 24.111- 130.
 536. Samper Padilla, José Antonio, and Clara Eugenia Hernández Cabrera. 1995. Vitalidad de supuestos arcaísmos léxicos en Gran Canaria. Lingüística española actual 17.229-241.
 537. Sánchez, Liliana. 1996. Word order, predication and agreement in DPs in Spanish, Southern Quechua and Southern Andean bilingual Spanish. In Zagona 1996:209-218.
 538. Sánchez, Nieves. 1994. Los problemas de definición: ¿diccionario de lengua o de habla? In Villegas 1994:82-89.
 539. Sánchez Arroba, María Elena. 1996. Compuestos binominales en español. Torre de papel 6:2.13-28.
 540. Sánchez Lancis, Carlos. 1993. La interpolación de complementos entre el pronombre personal átono y el verbo en español medieval. In Hilty 1993:3.321-334.
 541. Sánchez Méndez, Juan P. 1994. Aproximación al léxico venezolano del siglo XVIII a través de la "Descripción exacta de la Provincia de Benezuela" de J. L. Cisneros . Cuadernos de filología, anejo 10. Valencia: Universitat de València.
 542. _andru Olteanu, Tudora. 1994a. Review of Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española (Madrid: Espasa Calpe, 1994). Studii _i cercet_ri lingvistice 45.240-241.
 543. _andru Olteanu, Tudora. 1994b. Review of Diccionario de la lengua española , 21ª edición (Madrid: Real Academia Española, 1992). Revue roumaine de linguistique 39.561-565.
 544. Santana, O; Z. Hernández; G. Rodríguez; J. Pérez; F. Carreras; and S. Bogliani. 1994. Reconocedor de conjugación en formas verbales que trata los pronombres enclíticos. Lingüística española actual 16.125-133.
 545. Saralegui, Carmen. 1996. "Distinciones territoriales" de significados y de usos sintácticos en español. Iberoromania 43.24-33.
 546. Sastre Ruano, María Ángeles. 1995. Análisis de la lengua española empleada en seis comedias de Lope de Vega. Hispanic Journal 16.239-258.
 547. Schmidely, Jack. 1995. Ser es estar. Lingüística española actual 17.69-75.
 548. Schmidt, Anna Marie, and James Emil Flege. 1996. Speaking rate effects on stops produced by Spanish and English monolinguals and Spanish / English bilinguals. Phonetica 53.162-179.
 549. Schmitt, Christian. 1995. Das Spanische in einer technisierten Welt. In Estudis ... Badia 2.311-324.
 550. Schnitzer, Marc L. 1996. Knowledge and acquisition of the Spanish verbal paradigm in five communities. Hispania 79.830-844.
 551. Schrader-Kniffki, Martina. 1995. Pragmática y contacto lingüístico. Sistemas de tratamiento zapoteco y español y su uso por zapotecos bilingües (México). In Zimmermann 1995a:73-99.
 552. Schröder, Konrad (ed). 1992. Fremdsprachenunterricht 1500-1800 . Wiesbaden: Harrassowitz.
 553. Schwegler, Armin. 1996. Review of Carmen Silva-Corvalán, Language Contact and Change: Spanish in Los Angeles (Oxford: Clarendon, 1994). Language in Society 25.320-325.
 554. Seco, Manuel. 1995. El diccionario histórico de la lengua española. International Journal of Lexicography 8.203-219.
 555. Sedano, Mercedes. 1996. Estructura y forma de las hendidas en cinco lenguas románicas: Tensión entre economía y claridad. Hispanic Linguistics 8.123-153.
 556. Seidl, Christian. 1995. Le système acasuel des protoromans ibérique et sarde: dogmes et faits. Vox Romanica 54.41-73.
 557. Sempere Martínez, Juan A. 1996. Anglicismos del litoral murciano. In Díez de Revenga and Jiménez Cano 1996:236-242.
 558. Serradilla Castaño, Ana Mª. 1996. Diccionario sintáctico del español medieval. Verbos de entendimiento y lengua . Madrid: Gredos.
 559. Serrano, María José. 1994. Del pretérito indefinido al pretérito perfecto: un caso de cambio y gramaticalización en el español de Canarias y Madrid. Lingüística española actual 16.37-57.
 560. Serrano, María José. 1994-95. Las variantes -ra y -se del imperfecto de subjuntivo en oraciones condicionales potenciales. Journal of Hispanic Research 3.57-68.
 561. Serrano, María José. 1995a. El género y el prestigio sociolingüístico. A propósito de un caso de variación sintáctica en español. Lingüística española actual 17.179-200.
 562. Serrano, María José. 1995b. Review of Ludmila Damjanowa, Particularidades del lenguaje femenino y masculino en español (Sofía: Sofía-Press Infocontac, 1993). Revista española de lingüística 25.445-447.
 563. Serrano, María José. 1995-96. Sobre el uso del pretérito perfecto y pretérito indefinido en el español de Canarias: pragmática y variación. Boletín de filología 35.533-566.
 564. Serrano, María José. 1996a. El análisis del discurso en la variación sintáctica. Hispanic Linguistics 8.154- 177.
 565. Serrano, María José. 1996b. El subjuntivo -ra y -se en oraciones condicionales. Estudios filológicos 31.129- 140.
 566. Shibatani, Masayoshi. 1994. An integrational approach to possessor raising, ethical datives, and adversative passives. Proceedings of the Twentieth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 461- 486.
 567. Sierra Martínez, Fermín. 1994. Reflexiones sobre el plurilingüismo precoz: algunos casos en los hijos de los trabajadores españoles en Holanda. In Sierra Martínez et al. 1994:197-205.
 568. Sierra Martínez, Fermín; Mercè Pujol Berché; and Harm den Boer (ed). 1994. Las lenguas en la Europa Comunitaria: Las lenguas de minorías . Amsterdam: Rodopi.
 569. Silgo Gauche, Luis. 1995. La labor lingüística de los valencianos en Indias . Valencia: Generalitat Valenciana.
 570. Silva-Corvalán, Carmen. 1995a. Lexico-syntactic modeling across the bilingual continuum. In Jacek Fisiak (ed), Linguistic Change under Contact Conditions , 253-270. Berlin: Mouton de Gruyter.
 571. Silva-Corvalán, Carmen. 1995b. Contextual conditions for the interpretation of poder and deber in Spanish. In Bybee and Fleischman 1995:67-105.
 572. Silva-Corvalán, Carmen. 1996. Resumptive pronouns: A discourse explanation. In Parodi et al. 1996:383-395.
 573. Silva-Villar, Luis. 1996. Merge and cliticization in Old Romance futures / conditionals. In Zagona 1996:239-250.
 574. Simón Casas, Javier. 1993. La llamada subordinación final. In Hilty 1993:1.699-711.
 575. Slone, G. Tod. 1996. Review of Pilar García Mouton, Lenguas y dialectos de España (Madrid: Arco, 1994). Language Problems &;Language Planning 20.191-193.
 576. Smead, Robert N., and J. Halvor Clegg. 1996. English calques in Chicano Spanish. In Roca and Jensen 1996:123-130.
 577. Solà, Joan. 1993. Aspectos de sintaxis comparada de las lenguas románicas. In Hilty 1993:3.345-355.
 578. Soler Arechalde, María Ángeles. 1993. El Diario de Colón: Aspectos comunicativos y lingüísticos del primer contacto entre europeos y americanos. Estudios de cultura náhuatl 23.143-154.
 579. Stein, Peter. 1993. Der Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía im Rahmen der spanischen Sprachatlanten. In Winkelmann 1993:101-126.
 580. Studerus, Lenard. 1995. Mood variability in Border Spanish. The Bilingual Review / La revista bilingüe 20.99-113.
 581. Suñer, Margarita, and Carmen Lizardi. 1995. Dialectal variation in an argumental / non-argumental asymmetry in Spanish. In Amastae et al. 1995:187-203.
 582. Terzi, Arhonto. 1996. Clitic climbing from finite clauses and tense raising. Probus 8.273-295.
 583. Toledo, Guillermo. 1996. Alternancia y ritmo en el español: habla espontánea. Estudios filológicos 31.119- 127.
 584. Toribio, Almeida Jacqueline. 1996. Dialectal variation in the licensing of null referential and expletive subjects. In Parodi et al. 1996:409-432.
 585. Toribio, Almeida Jacqueline, and Edward J. Rubin. 1996. Code-switching in generative grammar. In Roca and Jensen 1996:203-225.
 586. Torre Yarza, Rodrigo de la. 1994. Chiapas: entre la Torre de Babel y la lengua nacional . México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
 587. Torrego, Esther. 1995. On the nature of clitic doubling. In Campos and Kempchinsky 1995:399-418.
 588. Torrego, Esther. 1996. On quantifier float in control clauses. Linguistic Inquiry 27.111-126.
 589. Treviño, Esthela. 1994. Las causativas del español con complemento infinitivo . México: El Colegio de México.
 590. Treviño, Esthela. 1996. Review of Violeta Demonte (ed), Gramática del español (México: El Colegio de México, 1994). Nueva revista de filología hispánica 44.167-171.
 591. Trujillo, Ramón. 1995. Sobre la modalidad de los futuros. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:411-419.
 592. Ulmer-Avcikurt, Angelica. 1996. Linguistic variation in present day Judeo-Spanish in Istanbul. Hispanic Linguistics 8.178-199.
 593. Uribe Etxebarria, María. 1995. On the nature of SPEC/IP and its relevance for scope asymmetries in Spanish and English. In Amastae et al. 1995:355-366.
 594. Uribe Etxebarria, Myriam. 1996. Subjunctive of negation and [neg(ative)] complementizers. In Zagona 1996:307-316.
 595. Urrutia Cárdenas, Hernán, and Teresa Fernández Ulloa. 1995. Duplicaciones de clíticos en el español: Chile y País Vasco. Lingüística española actual 17.77-106.
 596. Urrutia Cárdenas, Hernán; Santiago Segura Munguía; and Francisco J. Pueyo Mena. 1995. Comentario filológico-lingüístico de textos castellanos . Bilbao: Universidad de Deusto.
 597. Val Álvaro, José Francisco. 1995. Sobre los sonidos y la escritura en los Principios de gramática general de J. Gómez Hermosilla. In Blesa and Martín Zorraquino 1995:421-431.
 598. Valdés Bernal, Sergio. 1994. Factores que propiciaron la imposición del español como lengua nacional en Cuba. Anuario de lingüística hispánica 10.367-388.
 599. van der Eijk, Pim; Olga Alejandro; and Maria Florenza. 1995. Lexical semantics and lexicographic sense distinction. International Journal of Lexicography 8.1-27.
 600. Vaquero de Ramírez, María. 1996a. El español de América, I: Pronunciación . Madrid: Arco.
 601. Vaquero de Ramírez, María. 1996b. El español de América, II: Morfosintaxis y léxico . Madrid: Arco.
 602. Veiga, Alexandre. 1994. Un pretendido monofonematismo del grupo [gw] en español. Anuario de lingüística hispánica 10.389-406.
 603. Véliz, Mónica. 1996. Mantenimiento y cambio referencial en el discurso narrativo producido por escolares. Estudios filológicos 31.163-176.
 604. Veny, Joan. 1993. Origine de l'ichtyonyme hispanique BAILA "dicentrarchus punctatus". In Hilty 1993:4.761-774.
 605. Vera Luján, Agustín. 1994. Sobre el estatuto lingüístico-funcional de los casos semánticos: agente, fuerza e instrumento. Lingüística española actual 16.137-156.
 606. Verdonk, Robert A. 1993. Las ediciones bruselenses del Tesoro de C. Oudin. Estudio de sus peculiaridades léxicas. In Hilty 1993:4.787-800.
 607. Villegas, Juan (ed). 1994. Actas Irvine-92, Asociación Internacional de Hispanistas. I: De historia, lingüísticas, retóricas y poéticas . [Irvine ?]: University of California.
 608. Vivanco Torres, Hiram. 1995-96. Algunas consideraciones acerca del acento enfático en el español de Chile. A propósito de una idea de Rodolfo Oroz. Boletín de filología 35.567-582.
 609. Wagemans, Eric. 1994. La nexuación por concatenación. Una aproximación sociolingüística a los enlaces supraoracionales hipotácticos no conjuntivos. Anuario de lingüística hispánica 10.407-420.
 610. Wanner, Dieter. 1993. L'expression du sujet dans les langues romanes. In Hilty 1993:3.447-460.
 611. Werner, Reinhold. 1993-94. ¿Cómo explicar el significado de unidades léxicas en diccionarios diferenciales? Boletín de filología 34.511-525.
 612. Wesch, Andreas. 1996. Review of Rudolf Zimmer, Die Morphologie des italienischen, spanischen und portugiesischen Verbs (Tübingen: Niemeyer, 1992). Romanische Forschungen 107.434-436.
 613. Whitley, M. Stanley. 1995. Spanish glides, hiatus, and conjunction lowering. Hispanic Linguistics 6-7.355- 385.
 614. Widdison, Kirk A. 1995a. Two models of Spanish s -aspiration. Language Sciences 17.329-343.
 615. Widdison, Kirk A. 1995b. In defense of Amado Alonso's views on Old Spanish sibilant unvoicing. Romance Philology 49.25-33.
 616. Widdison, Kirk A. 1995c. An acoustic and perceptual study of the Spanish sound change s > h. Rivista di linguistica 7.175-190.
 617. Williams, Lynn. 1994-95. Orthographic theory and practice and the diplomatic Spanish of the seventeenth century. Journal of Hispanic Research 3.13-30.
 618. Winkelmann, Otto (ed). 1993. Stand und Perspektiven der romanischen Sprachgeographie . Wilhelmsfeld: Egert.
 619. Wright, Roger. 1993a. Los cambios metalingüísticos medievales. In Hilty 1993:2.607-620.
 620. Wright, Roger. 1993b. La diferenciación de las lenguas románicas. In Hilty 1993:2.691-693.
 621. Wright, Roger. 1995. La disgregación del latín y el romance: los escribas del Tratado de Cabreros. In Estudis ... Badia 2.461-474.
 622. Wright, Roger. 1996a. Latin and Romance in the Castilian chancery (1180-1230). Bulletin of Hispanic Studies 73.115-128.
 623. Wright, Roger. 1996b. Latin in Spain: Early Ibero-Romance. In Hans F. Nielsen and Lene Schøsler (ed), The Origins and Development of Emigrant Languages. Proceedings from the Second Rasmus Rask Colloquium , 277-298. Odense: Odense University Press.
 624. Yavas, Mehmet. 1996. Difference in voice onset time in early and later Spanish-English bilinguals. In Roca and Jensen 1996:131-141.
 625. Zagona, Karen (ed). 1996a. Grammatical Theory and Romance Languages . LSRL 25. Amsterdam: John Benjamins.
 626. Zagona, Karen. 1996b. Compositionality of aspect: Evidence from Spanish aspectual se . In Parodi et al. 1996:475-488.
 627. Zamora, Juan C. 1995. Renaissance linguistics in Spain. In E. F. K. Koerner and R. E. Asher (ed), Concise History of the Language Sciences. From the Sumerians to the Cognitivists , 157-161. New York: Pergamon.
 628. Zamora Munné, Juan Clemente. 1994. Teoría y descripción del proceso de transferencia en el nivel léxico: Indigenismos y anglicismos en el español. Anuario de lingüística hispánica 10.421-433.
 629. Zentella, Ana Celia. 1996. Review of Heliodoro Javier Gutiérrez González, El español en El Barrio de Nueva York: estudio léxico (New York: Academia Norteamericana de la Lengua Española, 1993). Bulletin of Hispanic Studies 73.483.
 630. Zimmermann, Klaus (ed). 1995a. Lenguas en contacto en Hispanoamérica. Nuevos enfoques . Vervuert: Iberoamericana.
 631. Zimmermann, Klaus. 1995b. Aspectos teóricos y metodológicos de la investigación sobre el contacto de lenguas en Hispanoamérica. In Zimmermann 1995a:9-34.

Return to top