CATALAN: Edward J. Neugaard, University of South Florida (1993)
Key
 1. Aguiló, Cosme. 1991. Un possible rastre toponímic d'un fet d'armes catalano-medieval. In A Sol Post/2, pp. 7-14.
 2. Alemany, Rafael. 1991. IX Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. In A Sol Post/2, pp. 309-312.
 3. Alquézar i Montañés, Manuel. 1992. La correspondència entre Lois Albertí i Josep Carbonell i Gener: Materials per a Vestudi de la codificació de la llengua occitana. Biblioteca Filológica, 23. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 4. Aracil, Lluís V. 1992. La "llengua dels avís" al País Valencià ' una cronologia trabucada? In Miscel.lània Sanchis Guarner/1, pp. 167-184.
 5. Badia i Margarit, Antoni M. 1992. L'acció del substrat i la formació de la llengua catalana. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 185-204.
 6. Barceló, Carmen. 1992. Algunos arabismos en valenciano. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 241-252.
 7. ------ 1991. Penàguila: un topónim àrab. In A Sol Post/2, pp. 39-44.
 8. Bargalló Valls, Josep. 1991. Manual de mètrica i versificació catalanes. Les Naus d'Empúries, Bruixola, S. Barcelona: Editorial Empúries.
 9. Bastardas i Boada, Albert. 1991. Fer el futur: Sociolingüística, planificació i normalització del català. Biblioteca Universal, 49. Barcelona: Editorial Empúries.
 10. Bastardas, Joan. 1992. Sobre el mot català es 'impediment' . In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 253-264.
 11. ------ 1991. Usatges de Barcelona: El codi a mitian seg1e XII. Establiment del text llatí i edició de la versió catalana del manuscrit del segle XIII de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona. Textos i Documentos, 6. Barcelona: Fundació Noguera.
 12. Bofarull i Terrades, Manuel. 1991. Origen dels noms geogràfics de Catalunya: Pobles, rius, montanyes, etc. Biblioteca Popular Vell i Nou, 30. Barcelona: Editorial Millà.
 13. Borràs, Joan-Ramon. 1992. Màs encara sobre les palatals valencianes. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 321-336.
 14. Cabré, M. Teresa. 1992. Qüestions de lexicologia: a propósit dels noms de cop. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 337-354.
 15. Cantavella, Rosanna. 1992. Els verbs incoatius a l'«Espill» de Jaume Roig. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 355-370.
 16. Carreté Parera, Ramon. 1991. Propostes ortogràfigues en alguns diccionaris del segle XIX. In Miscel.lània Joan Fuster/4, pp. 215-252.
 17. Casanova, Emili. 1992. Grup' fonètic dèbil i préstec: a propósit dels reflexos de ~ticum en català. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 391-414.
 18. -----. 1992. Manuel Sanchis Guarner, dialectòleg. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 43-70.
 19. Cerdà, Ramon. 1992. Apuntaments epistemológics sobre la nocíó de "11engua": una nota crítica sobre els neogramàtics i la primitiva fonètica experimental. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 415-436.
 20. Colomina i Castanyer, Jordi. 1992. El parlar de la Canyada de Biar (l'Alt Vinalopó): un estudi de sociolingüística. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 437-460.
 21. Colón Domènech, Germà. 1991. «In romancio», «en romang» i de llentusiasme patriótic-filológic. In A Sol Post/2, pp. 155-162.
 22. ------ 1991. Morfologia i ortografia: a propósit d'algunes grafies controvertides. In A Sol Post/2, pp. 129-154.
 23. Coromina, Xavier, and Jacint Creus. 1991. Mètode per aprendre a accentuar bé el català. Línia de Suport, 1. Barcelona: Editorial Empúries.
 24. Cuencua Ordinyana, M. Josep. 1991. Les oracions adversatives. Biblioteca Sanchis Guarner, 22. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 25. Escartí, Vicent Josep. 1992. Les notícies en català del notari valencià Bertomeu Blasco i Siurana (S. XVII). In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 5-26.
 26. Ferrando, Antoni. 1992. Manuel Sanchis Guarner, historiador de la llengua. In Miscel.lànis Sanchis Guarner/2, pp. 71-94.
 27. Ferrando Benavent, Maria Vicenta. 1991. Camp semàntic de les «faenes» del camp a Benicalap. In Miscel.lània Joan Fuster/3, pp. 435-451.
 28. Ferrís, Vicent. 1992. Lleis de Vaccent en funció de la quantitat. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 73-92.
 29. Galmés de Fuentes, Alvaro. 1992. Etimologia àrabe del topónimo "Manacor" (Mallorca). In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 93-102.
 30. Gamisans, P. 1991. La llengua de Mercé Rodorera. In Miscel.lània Joan Fuster/3, pp. 353-358.
 31. Gimeno, Francisco. 1992. El sustrato lingüístico y el seseo valenciano de la comunidad de habla alicantina. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 161-184.
 32. Gimeno Betí, Lluís. 1992. Sobre el parlar de Castelló de la Plana. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 133-160.
 33. ------. 1991. El tortosí: extensió 1 característiques dialectals. In A Sol Post/2, pp. 171-192.
 34. Giner Marco-Renat, Josep. 1991. Sobre Vetimologia i el sentit de la paraula «raga». In A Sol Post/2, pp. 299-302.
 35. ------ 1992. Teoria fonemàtica de la ll- inicial en català i asturià. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 185-188,
 36. Guadayol, Anna M., and Rafael M. Mérida. 1991. Trobadors i troveiros: notes a Ventorn del plurilingüisme a la poesia medieval. In A Sol Post/2, pp. 303-308.
 37. Guiter, Enric. 1992. El català del nord. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 189-216.
 38. Gulsoy, Joseph. 1991. Català inxa "malevolenra", castellà hincha i portuguès incha: història i origen. In Miscel.lània Joan Fuster/4, pp. 395-414.
 39. ------ 1992. El Silbario de vocablos lemosines o valencianosde Manuel Joaquim Sanelo. In Míscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 217-238.
 40. Haensch, Günther. 1992. Algunes consideracions sobre la projecció exterior de la llengua i cultura catalanes. Zeitschrift für Katalanistik 5:193-210.
 41. Hall, Jacqueline. 1991. El coneixement de la llengua catalana (1975-1986). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut de Sociolingüística.
 42. Homenatge a Francesc de B. Moll. 1991. Actes Universitàries, 6. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 43. Institut d'Estudis Catalans. 1991. Memòria d'activitats: Curs 1989-1990. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
 44. Jassans, Miguel S. 1991. Noms de lloc i de persona d'Alforla i Cortiella. Reus: Centre d'Estudis Comarcals Josep Iglèsies.
 45. Juan-Mompó i Rovira, Joaquim. 1991. Breu ullada a la llengua del XVI: la Hist6ria de València de Pere Antoni Beuter. In Miscel.lània Joan Fuster/3, pp. 225-240.
 46. Kailuweit, Rolf. 1992. Die Ortographie-Debatte im Diario de Barcelona 1796 und ihr soziolinguistisches Umfeld. Zeitschrift für Katalanistik 5:107-136.
 47. Kiesler, Reinhard. 1992. Die Arabismen im Katalanischen. Zeitschrift für Katalanistik 5:79-106.
 48. Lamuela, Xavier. 1992. L'evolució dels sons representats per g,j ii tg, tj en català. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, 263-274.
 49. Lemus, Rafael. 1991. Les idees lingüístiques de Gaspar Escolano. In Miscel.lània Joan Fuster/4, pp. 165-176.
 50. López García, Angel. 1992. Essaig d'explicacià del diasistema. verbal català i de la seva sèrie de dominància de trets. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, 275-298.
 51. Mariner, Sebastià. 1992. Vagi + infinitiu en el sistema. modal, temporal i aspectual. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2,pp. 337-350.
 52. Marti i Castell, Joan. 1992. Dels estereotips de la llengua. Una interpretació sociolingüística. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 351-358.
 53. ----- (ed.) 1991. Processos de normalització lingüística: L'extensió d'ùs social i la normativització. Capitell, 15. Barcelona: Columna Edicions.
 54. Minetto, Isales. 1991. Anivellament vochlic a Sumacàrcer (alternanga diftongal -ou/au-). In Miscel.lAnia Joan Fuster/4, pp. 415-424.
 55. Moll, Francesc de B. 1992. Un possible suplement lexical. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 411-416.
 56. Molla, Toni, i Amadeu. Viana. 1991. Curs de sociolingüística, 3. Alzira: Edicions Bromera.
 57. Montoya Abad, Brauli. 1992. Interferència lèxico-semàntica i comunitat de parla: un estudi de cas. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 417-432.
 58. Oleza, Joan. 1992. Falles folles fetes foc, l'epopeia del llenguatge. In Miscel.lània Sanchis Guarner/2, pp. 451-474.
 59. Parés i Español, Eduard. 1991. Vocabulari forestal. Monografies de la Secció de Ciències, 5. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 60. Pérez Saldanya, Manuel. 1991. Notes sobre la categoria gramatical del temps. In Miscel.lània Joan Fuster/4, pp. 425-436.
 61. Pazos, Maria-Llulsa. 1992. La violació del catala: La subordinació de la llengua a València i Barcelona. Barcelona: Tibidabo Edicions.
 62. Polanco, Lluís B. 1992. Llengua i dialecte: una aplicació dialectomètrica a la llengua catalana. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 5-28.
 63. Rafanell, Augustí. 1991. Un nom per a la llengua: El concepte del llemosí en la història del català. Biblioteca Universitària. Història de la Llengua, 1. Vic: Editorial Eumo.
 64. Recasens i Vives, Daniel. 1991. Fonètica descriptiva del català: Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX. Biblioteca Filológica, 20. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 65. Reglament per a l'ús de la llengua catalana. 1991. Tortosa: Ajuntament de Tortosa.
 66. Ribot i Mundet, Maria Dolors de. 1992. Problemàtica de l' adquisició del sistema fonemàtic de la llengua catalana a les comarques de Girona. Biblioteca Milà i Fontanals, 14. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 67. Riquer, Isabel de. 1992. Les poèmes narratifs catalans en noves rimades des XIVe et XVe siècles. Revue des Langues Romanes 96:327-350.
 68. Riutort, Pere. 1992. Manuel Sanchis Guarner i els textos litúrgics valencians. In Miscel.lània Sanchis Guarner/l, pp. 113-120.
 69. Roca-Pons, Josep. 1992. Noves consideracions sobre les formes pronominals febles del català. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, PP. 91-108.
 70. Rosselló i Verger, Viceng M. 1992. Notes toponímiques sobre el mapa de Mallorca del canonge Despuig. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 139-156.
 71. Rubiera Mata, Maria Jesús. 1992. Toponímia àrabo-valenciana: falsos antropónims berbers. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 157-166.
 72. Salvador, Vicent. 1992. Cap a un nou programa dlinvestigació en l'àmbit de la lingüística catalana. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 229-252.
 73. Sanchis, Josep, et al. 1991. Els noms de la llengua i del país durant el període 196-1975. In Miscel.lània Joan Fuster/4, pp. 371-394.
 74. Saragossà, Abelard. 1991. Crítica de dos intents generativístes de definir les categories sintàctiques. In A Sol Post/2, pp. 247-268.
 75. ------. 1991. Notes sobre els sufixos -er(a) i ar. In Miscel.lània Joan Fuster/3, pp. 397-435.
 76. ------ 1992. La visió de Stowell (1981) sobre llestructuració sintagmàtica i el concepte "adjacència estricta". In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 253-274.
 77. Sargatal Bisquerra, Alfred Sargatal. 1992. Proves oblectives de llengua catalana. Sórie Quaderns, 3. Barcelona: Laertes Edicions.
 78. Savall Rom, Josep Lluís. 1991. El vocabulari dels pescadors de Cambrils. Edicions Rosa de Reus, 78. Reus: Associació d'Estudis Reusencs.
 79. Soberanas, Amadeu J., and Germà Colón Domènech. 1992. Lexicografia valenciana i forastera: el "Thesaurus puerilis"
 80. d'Onofre Pou (1575). In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 299-312.
 81. Solà, Joan. 1991. Episodis d'història de la llengua catalana. Biblioteca Universal, 52. Barcelona: Editorial Empúries.
 82. Solé i Comardons, Jordi. 1991. Sobirania sociolingüística catalana. Punt de Vista, 21. Barcelona: La Llar del Llibre.
 83. Soler i Marcet, Maria-Lourdes. 1992. Les imatges del mes d'abril i de la mar a la fraseologia catalana i alemanya: un estudi comparatiu de les característiques nacionals i internacionals. Zeitschrift für Katalanistik 5:161-180.
 84. Theban, Maria. 1992. Imprumuturi latinesti in límbile iberoromanice. Studii si cercetari lingvistice 43:101-106.
 85. Todolí i Cervera, Júlia, and A. M. Pellicer i Herrero. 1991. La ideologia lingüística de Joan Fuster. In Miscel.lània Juan Fuster/3, pp. 359-364.
 86. ------ Todolí, Júlia. 1992. Variants dels pronoms febles de 3a persona al País Valencià: regles fonosintàctiques i morfológiques subjacents. Zeitschrift für Katalanistik 5:137-160.
 87. Turull, Albert. 1991. Els topónims de la Segarra: Nuclis de poblament. Diccionari geogràfic i etimológic. Estudis i Investigacions, 1. Cervera: Centre Municipal de Cultura.
 88. Veny, Joan. 1992. Lexicografia i dialectalisme: a propósit del diccionari català-llatí d'Antoni Font (S. XVII). In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 351-380.
 89. ------ 1991. Mots d'ahir i motà dlavui. Biblioteca Universal, 51. Barcelona: Editorial Empúries.
 90. Viaplana, Joaquim. 1992. La flexió verbal regular del valencià. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 381-424.
 91. Vilà, Núria. 1992. Estudi del vocabulari de les eines agrícoles a la comarca del Baix Camp. Biblioteca Filológica, 22. Barcelona: Institut dlEstudis Catalans.
 92. Vives Pérez, Aigües. 1991. Aproximació a llestructura dels topónims. In A Sol Post/2, pp. 229-236.
 93. Wheeler, Max W. 1992. La conjugació valenciana: geografia, diacronia i psicologia. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 425-458.
 94. Wittlin, Curt. 1991. Repertori d'expressions multinominals i de grups de sinónims en traduccíons catalanes antiques. Repertoris de la Secció Filológica, 1. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.
 95. Woolard, Kathryn A. 1992. Identitat i contacte de llengües a Barcelona. Traducció de Carles Elorach. Barcelona: Edicions de la Magrana.
 96. Zaragozà, Marina. 1992. Estudís de fonètica i de morfologia del parlar de Silla. In Miscel.lània Sanchis Guarner/3, pp. 481-498.
 
Key to Catalan (1993)
 
FRENCH: Diana L. Ranson, The University of Georgia (1993)
 1. Alberton, Sonia. 1992. Sujets nuls en ancien français (XIIe et XIIIe siècle) et en italien antique (XIIIe siècle): Étude comparative. Cahiers Linguistiques d'Ottawa 20.1-25.
 2. Allsopp, Jeannette. 1992. French and Spanish Loan Words in Caribbean English. English Today 8,1.12-20.
 3. Andrew, Barry. 1992. Aspect in Past Tenses in English and French. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 30,4.281-297.
 4. Andrieux-Reix, Nelly and Emmanuèle Baumgartner. 1990. Ancien français. Exercices de morphologie. Paris: Presses Universitaires de France.
 5. Arnaud, Pierre. 1992. La connaisssance des proverbes français par les locuteurs natifs et leur sélection didactique. CaLex 60,1.195-238.
 6. Arveiller, Raymond. 1990. Quelques datations. Langue, littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mélanges offerts à Frédéric Deloffre, ed. by Roger Lathuillère, 711-720. Paris: SEDES.
 7. ----- . 1992. Notes d'étymologie et de lexique. RLiR 56,1.105-130.
 8. Ashby, William J. 1992. The variable use of on versus lulvous for indefinite reference in Spoken French. Journal of French Language Studies 2.135-157.
 9. Audibert-Gibier, Monique. 1992. Étude de l'accord du participe passé sur des corpus de français parlé. Langage et Société 61.7-30.
 10. Authier, J. Marc. 1992. Is French a Null Subject Language in the DP? Probus 4,1.1-16.
 11. Baggioni, Daniel. 1992. Kreol und Frankophonie auf Mauritius. Lili: Zeitschrift für Literaturewissenschaft und Linguistik 85.96-115.
 12. Baldinger, Kurt. 1990. Le siècle classique-siècle neologique Langue, littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mélanges offerts à Frédéric Deloffre, ed. by Roger Lathuillère, 687-700. Paris: SEDES.
 13. Bassano, Dominique, Maya Hickmann, and Christian Champaud. 1992. Epistemicmodality in French childrens discourse: to be sure or not to be sure? Journal of Child Language 19,2.389-413.
 14. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava. 1989. Conjonctions et expression temporel le--causale en français. Folia Linguistica Historica 10,1-2.263-280.
 15. Becker-Ho, Alice. 1993. Les Princes du Jargon: un facteur négligé aux origines de l'argot des classes dangereuses. 2nd ed. Paris: Gallimard.
 16. Bennett, William. 1992. Some English Relations of the French Low Nasal. Linguistique 28,2.141-147.
 17. Bentolila, Fernand. 1992. La Neutralisation de monèmes. Linguistique 28,1.121-128.
 18. Berchem, Thomas. 1992. La tour d'ivoire: histoire d'une métaphore. Le Français Moderne 60,1.68-81.
 19. Biedennann-Pasques, Liselotte. 1992. Les Grands Courants orthographiques au XVIle siècle et la formation de l'orthographe moderne: Impacts matériels, interférences phoniques. théories et pratiques (1606-1736). Tübingen: Max Niemeyer.
 20. ----- . 1992. Théories et pratiques orthographiques au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Le Français moderne 60,2.141-160.
 21. Birdsong, David. 1992. Ultimate Attainment in Second Language Acquisition. Language 68,4.706-755.
 22. Blanche-Benveniste, Claire. 1992. A propos des énoncés sans verbe: Les Énoncés réponses. Recherches sur le Français Parlé 11.57-85.
 23. Blanchet, Philippe. 1992. Phonétique et enseignement: Le Problème de la diversité linguistique (du français langue maternelle aux langues étrangères). Les Langues Modernes 86,3.13-21.
 24. Blumenthal, Peter. 1992. Linguistique du résumé. Französisch Heute 23.129-140.
 25. Boe, Louis Jean, Pascal Perrier, and Gérard Bailly. 1992. The Geometric Vocal Tract Variables Controlled for Vowel Production: Proposals for Constraining Acoustic to Articulatory Inversion. Journal of Phonetics 20,1:27-38.
 26. Boisson, Claude Pierre. 1992. Une Expression de l'appartenance: Comment dire 'se laver les mains'dans le monde. SiRma: Linguistique anglaise, linguistique générale 15.105-136.
 27. Boloh, Yves, and Christian Champaud. 1993. The past conditional verb form in French children: The role of semantics in late grammatical development. Journal of Child Language 20,1.169-189.
 28. Bonhomme, Marc. 1992. De la description à la définition métonymique dans le texte publicitaire. ALFA: Actes de Langue Française et de Linguistigue 5.109-123.
 29. Bourdages, Johanne S. 1992. Parsing Gaps:- Evidence from French. Dissertation Abstracts International 52,12.4312A-4313A.
 30. Bouthillier, Guy. 1992. La Bataille pour le français continue et seul un Québec souverain nous permettra de la gagner. L'Action Nationale 82.865-874.
 31. Boyer, Hemi. 1991. Langues en conflit: Études sociolinguistiques. Paris: L'Harmattan.
 32. Branca Rosoff, Sonia. 1992. Les subjonctifs du roi Louis XIII: Emplois dans les complétives. Recherches sur le Français Parlé Il. 111-132.
 33. Brasseur, Patrice. 1991. L'Atlas linguistique des côtes de l'Atlantique: l'exemple du casier à crustacés. Français du Canada-Français de France ed. by Brigitte Horiot, 47-56. Tübingen: Max Niemeyer.
 34. Brown, Becky. 1993. The Social Consequences of Writing Louisiana French. Language in Society 22.67-101.
 35. Bruce, Gösta, and Paul Touati. 1992. On the analysis of prosody in spontaneous speech with exemplification from Swedish and French. Speech Communication 11,4-5.453-458.
 36. Brun-Trigaud, Guylaine. 1990. Le Croissant: le concept et le mot. Contribution à l'histoire de la dialectologie française au XIXème siècle. Lyon: Centre d'Études Linguistiques Jacques Goudet.
 37. Brufia Cuevas, Manuel. 1989. Changer l'appellation 'style indirect libre'? Romania 110. 1-39.
 38. Bufe, Wolfgang. 1991. Bilinguismus an der Grenze oder die Lothringer und ihre 'Sprache'. Lili: Zeitschrift für Literaturewissenschaft und Linguistik 83.89-107.
 39. Cappeau, Paul, and Mylène Blasco. 1992. Problèmes des données: Sujet postposé et double marquage. Recherches sur le Français Parlé Il. 11-30.
 40. Castonguay, Charles. 1992. La Situation linguistique au Québec. L'Action Nationale 82.875881.
 41. Cervoni, Jean. 1991. La Préposition: Étude sémantique et pragmatique. Paris: Duculot.
 42. Chambon, Jean-Pierre. 1992. Quelques noms de famille français issus de noms de lieux: Essai de traitement lexicographique. Dictionnaire historique des noms de famille romans ed. by Gérard Taverdet, 69-92. Tübingen: Max Niemeyer.
 43. Charaudeau, Patrick. 1992. Grammaire du sens et de l'expression. Paris: Hachette.
 44. Chaurand, Jacques. 1992. Orthographe et morphologie verbale chez des villageois du Soissonnais à la fin du XVIIIème siècle. Le Français moderne 60,2.171-178.
 45. Cichocki, W., A. G. House, A. M. Kinlock, and A. C. Lister. 1993. Cantonese Speakers and the Acquisition of French Consonants. Language Learning 43,1.43-68.
 46. Connor, Meryl. 1992. A processing strategy using visual representation to convey the passe composelimparfait distinction in French. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 30.4.321-328.
 47. Costa, Georges J. 1992. Les Patronymes dans le département des Pyrénées-Orientales en 1841: Recensement, classements et perspectives d'études. Dictionnaire historique des noms de famille romans ed. by Gérard Taverdet, 12-23. Tübingen: Max Niemeyer.
 48. Coulibaly, Youssoupha. 1992. A Descriptive Study of Errors in Senegalese Students' Composition Writing Dissertation Abstracts International 52,7.2526A.
 49. Crow, Cheney Gaylord. 1992. A Comparison of Elicited Speech Errors in Monolingual and Bilingual Speakers of French and English Dissertation Abstracts International 52,7.2526A.
 50. Curat, Hervé. 1991. Morphologie verbale et référence temporelle en français moderne: Essai de sémantique grammaticale. Geneva: Droz.
 51. Cutler, Anne, Jacques Mehler, Dennis Norris, and Juan Segui. 1992. The Monolingual Nature of Speech Segmentation by Bilinguals. Cognitive Psychology 24,3.381-410.
 52. Daniel, Valérie. 1992. La Francophonie au Viet Nam Paris: L'Harmattan.
 53. Danlos, Laurence. 1992. Support verb constructions: Linguistic properties, representation, translation. Journal of French Language Studies 2.1-32.
 54. Dart, Sarah H. 1992. Narrative style in the two languages of a bilingual child. Journal of Child Language 19,2.367-387.
 55. Dendale, Patrick. 1992. Le MaMuage épistémique de l'énoncé: Esquisse d'une théorie avec applications au français. Dissertation Abstracts International 52,12.4314A.
 56. Déprez, Viviane and Amy Pierce. 1993. Negation and Funcfional Projections in Early Grammar [in English, French, German and Swedish]. Linguistic Inquiry:24,1.25-67.
 57. Di Stefano, Giuseppe. 1991. Dictionnaire des locutions en moyen français. Montreal: Éditions CERES.
 58. Dictionnaire féminin-masculin des professions. des titres et des fonctions. 1991. Geneva: Éditions Metropolis.
 59. Didier, Jean-Jacques. 1992. Le Mot d'esprit ou la piqûre et le coton: Stylistique d'un discours du rire, Il. Le Langage et L'Homme 27,1.21-47.
 60. Dik, Simon C. 1992. Functional izrammar in Prolog: An integrated implementation for English. French, and Dutch. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
 61. Duc, Alain. 1990. Les Régionalismes du canton de La Mure (Isère), Paris: Klincksleck.
 62. Duchàcek, Otto. 1990. Les Mots contenant l'idée de beauté à l'êge classique français. Langue, littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mélanges offerts à Frédéric Deloffre, ed. by Roger Lathuillère, 701-709. Paris: SEDES.
 63. Duez, Danielle. 1992. Second formant locus-nucleus patterns: An investigation of spontaneous French speech. Speech Communication 11,4-5.417-427.
 64. Dumont, Pierre. 1990. Le français. langue africaine. Paris: L'Harmattan.
 65. Erfurt, Jurgen. 1992. Systematische Daten zum schriftinduzierten Sprachwandel im Französischen. Prinzipien des Sprachwandels. I: Vorbereitung, ed. by Jurgen Erfurt, Benedikt Jessing, and Matthias Perl, 97-110. Bochum: Brockmeyer.
 66. Eskénazi, André. 1992. Le Complément du comparatif d'inégalité dans les romans de Chrétien de Troyes. RUR 56,2.385-425.
 67. Eskénazi, André and Michèle Perret, eds. 1991. Études de linguistique française à la mémoire d'Alain Lerond. Les ' français ': français dialectaux. français techniques. états de langue. français standard. Paris.
 68. Feigenbaum, Susanne. 1992. Verbes causants et verbes causatifs dans la formation des verbes pronominaux français: la nouvelle valence ou 'se mourir d'ennui'. Journal of French Language Studies 2.33-60.
 69. Fernandez-Vest, M. M. Jocelyne. Particles as Fundaments of Discourse Structuring. Nordic Research on Text and Discourse, ed. by Ann Charlotte Lindeberg, Nils Erik Enkvist, and Kay Wikberg. 45-59 Turku: Abo Akad.
 70. Flaux, Nelly. 1992. Les Syntagmes nominaux du type lefils d'un paysan: référence définie ou indéfime? Le Français moderne 60,1.23-45.
 71. Fleischman, Suzanne. 1991. Verb tense and point of view in narrative. Discourse Pragmatics and the Verb cd. by Suzanne Fleischman and Linda R. Waugh, 26-54. London; New York: Routledge.
 72. Flikeid, Kann. 1991. Les Parlers acadiens de la Nouvelle-Écosse (Canada): diversification ou origines diverses? Français du Canada-Francais de France. ed. by Brigitte Horiot, 195-214. Tübingen: Max Niemeyer.
 73. Flottum, Kjersti. 1992. Polyphonic Structure. Nordic Research on Text and Discourse ed. by Ann Charlotte Lindeberg, Nils Erik Enkvist, and Kay Wikberg, 161-172. Turku: Abo Akad.
 74. Fournier, Dominique. 1992. Genèse et distribution des matronymes en Normandie. Dictionnaire historigue des noms de famille romans ed. by Gérard Taverdet, 39-68. Tübingen: Max Niemeyer.
 75. Gärtner,Kurt. 1991. Stammen die französichen Lehnwôrter in Hartmanns 'Erec' aux Chrétiens 'Erec et Enide'? Lili: Zeitschrift für Literaturewissenschaft und Linguistik 83.76-88.
 76. Geistdoerfer, Aliette. 1991. Parler poisson-De I'astuce des pecheurs Saint-Pierrais et madelinots. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Horiot, 57-65. Tübingen: Max Niemeyer.
 77. Godard, Danièle. 1992. Extraction out of NP in French. Natural Language and Linguistic Theory 10,2.233-277.
 78. Greimas, Algirdas Julien. 1992. Dictionnaire de l'ancien français: Le Moyen Age. Paris: Larousse.
 79. ----- , and Teresa May Keane. 1992. Dictionnaire du moyen français: La Renaissance. Paris: Larousse.
 80. Grosu,Alexandre. 1992. Une Étude de celuiet de celdans le cadre de la théone de la 'projection étendue'. Travaux de Linguistique 24.5-19.
 81. Gysels, Madolein. 1992. French in Urban Lubumbashi Swahili: Codeswitching, Borrowing, or Both? Journal of Multilingual and Multicultural Development 13,1-2.41-55.
 82. Hannahs, Stephen J. 1992. Prosodic Structure and French Morphophonology. Dissertation Abstracts Intemational 53,4.1144A.
 83. Heger, Klaus. 1992. Analyse componentielle et définition. ALFA: Actes de Langue Française et de Linguistique 5.39-49.
 84. Heinen, Kerstin Sabine, and Helga Kadow. 1990. The Acquisition of French by monolingual children. A review of the literature. Two First Languages--Early Grammatical Development in Bilingual Children ed. by Jurgen M. Meisel, 48-71. Dordrecht: Foris.
 85. Heinle, Eva-Maria. 1992. Wenn Nonnen Wälder überfallen. Ein Beitrag zur Frage innersprachlicher faux amis. Sprachwissenschaft 17,3-4.309-328.
 86. Heller, Monica. 1992. The Politics of Codeswitching and Language Choice. Journal of Multilingual and Multicultural Development 13.1-2.123-14.
 87. Holman, Robyn A. 1991. The Syntax of the Genitive Structure in Thirteenth Century Vosgian Charters. RomN 32,2.141-149.
 88. ----- . Loujor de feste: The use of the definite article with Old French religious holidays. Language Quarterly 30,3-4.118-124.
 89. Holmes, V. M., and J. K. O'Regan. 1992. Reading Denvationally Affixed French Words. Language and Cognitive Processes 7,2.163-192.
 90. Horan, Ron. 1992. French Spelling Rectifications: A Failed Coup. Babel 27,1.27-29.
 91. Huber, Herbert. 1992. Testez vos connaissances idiomatiques! Une Promenade à travers le 'zoo des mots'. Moderne Sprachen 36,1.34-42.
 92. Huot, Hèléne, ed. 1991. La Grammaire français entre compaiatisme et structuralisme. 1870-1960. Paris: Armand Colin.
 93. Jagueneau, Liliane. 1991. Les prépositions dans le français parlé au Canada et en poitevinsaintongeais. Français du Canada-Français de France ed. by Brigitte Horiot, 125-136. Tübingen: Max Niemeyer.
 94. Johnson, Winifred. 1992. Aspects of the Lexical Phonology of French. Dissertation Abstracts International. 52,7.2528A.
 95. Juneau, Marcel. 1991. Le vocabulaire maritime dans la langue commune au Québec: apport gallo-roman. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Honiot, 17-28. Tübingen: Max Niemeyer.
 96. Kaye, Jonathan. 1991. On the Interaction of Theories of Lexical Phonology and Theories of Phonological Phenomena. Phonologica 1988: Proceedings of the 6th International Phonology Meeting, ed. by Wolfgang Dressler, Hans C. Luschutzky, Oskar E. Pfeiffer, and John R. Rennison, 141-155. Cambridge: Cambridge University Press.
 97. Kemp, William, and Malcah Yaeger-Dror. 1991. Changing Realizations of A in (a)tion in Relation to the Front A-Back A Opposition in Quebec French. New Ways of Analyzing Sound Change ed. by Penelope Eckert, 127-184. San Diego: Academic Press.
 98. Kibbee, Douglas A. 1992. The First French Grammar in English? Ms Walter Rye 38. Historiographia Linguistica 19,2-3.415-418.
 99. Kiersnowski, Elizabeth. 1992. Le Patois. Folklore de France 231,1.8.
 100. Kim, Myong Soon. 1992. Deux types d'emploi de seulement. Travaux de Linguistique 24.2134.
 101. Klausenburger, Jurgen. 1992. Explaining French Morphology "Naturully". RPh 45.3.410-422.
 102. Klleiber, Georges. 1990. L'article le générique: la généricité sur le mode massif. Geneva: Droz.
 103. ----- . 1992. De l'énigme du cosmonaute au paradoxe du même nom ou lorsque les articles génériques débarquent sur la lune. Travaux de Linguistique 24.35-49.
 104. ----- . 1992. Entre anaphore et cataphore ou existe-t-il des ana-cataphores? Un Écho au débat entre A. Henry et M. Kesik. Travaux de Linguistique 24.89-97.
 105. -----. 1992. L'anaphore: d'un problème à l'autre. Le Français moderne 60,1.1-22.
 106. -----. 1992. Quand le nom propre prend article: le cas des noms propres métonymiques. Journal of French Langauge Studies 2.185-205.
 107. Kleineidam, Hartmut. 1992. Politique de diffusion linguistique et francophonie: l'action linguistique menée par la France. International Journal of the Sociology of Language 95.1131.
 108. Klinge, Swantje. 1990. Prepositions in Bilingual Language Acquisition. Two First Languages--Early Grammatical Development in Bilingual Children ed. by Jurgen M. Meisel, 124-154. Dordrecht: Foris.
 109. Klinkenberg, Jean-Marie. 1992. Écriture et orthographe. Le Français moderne 60,2.129-140.
 110. Kramer, Jonannes. 1992. Das Fransösosche in Deutschland: Eine Einführung. Stuttgart: Steiner.
 111. Lamiroy, Bdatrice and Pierre Swiggers. 1991. The status of imperatives as discourse signals. Discourse Pragmatics and the Verb ed. by Suzanne Fleischman and Linda R. Waugh, 120146. London; New York: Routledge.
 112. Laeufer, Christiane. 1992. Patterns of voicing-conditioned vowel duration in French and English. Journal of Phonetics. 20.411-440.
 113. Laursen, Bo. 1992. Désambiguïsation lexicale: le rôle du co-texte transphrastique. Étude du lexème bouton. CaLex 60,1.85-113.
 114. Léger, Jean-Marc. 1992. Le Verbe et la mémoire, deux impératifs interdépendants. L'Action Nationale 82.775-785.
 115. Léon, Pierre, Parth Bhatt and Renée Baligand. 1993. Structure du français moderne. 3rd. ed. Toronto: Canadian Scholars' Press.
 116. Leon, Jacqueline. 1992. Interrogation totale en est-ce que et couple question-réponse dans un corpus de débats politiques. Journal of French Language Studies 2.207-235.
 117. Lepetit, D. 1993. Intonation française: Enseignement et appren issaize. Toronto: Canadian Scholars' Press.
 118. Lépinette, Brigitte. 1992. La postériorité lexicographique de Nebrija: Les Vocabulaires nebrissensis latin-français (1511-1541). Historiographia Linguistica 19,2-3.227-260.
 119. Levine, Marc V. 1990. The reconquest of Montreal: language policy and social change in a bilingual city. Philadelphia: Temple University Press.
 120. Lindenfeld, Jacqueline. 1990. Speech and sociability at French urban marketplaces. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins.
 121. Lisker, Leigh, and Mario Rossi. 1992. Auditory and Visual Cueing of the [± Rounded] Feature of Vowels [in French]. Language and Speech 35,4.391-417.
 122. Lorian, Alexandre. 1992. Lipogrammatie et linguistique. RLiR 56,1.5-19.
 123. Lorne Laforge, Grant D., ed. 1990. Diffusion des langues et changement social: dynamique et mesure. Saintc-Foy, Québec: Presses de l'Université.
 124. Mahler, Marguerite. 1993. Grammaire expliquée du français contempgrain Toronto: Canadian Scholars' Press.
 125. Martineau, France. 1992. La Montée du clitique en moyen français: Une Étude de la syntaxe des constructions infinitives. Dissertation Abstracts International 52, 11.3908A.
 126. Martinez Moreno, Annette. 1993. Sprachwandel und Irregularität: Morphosyntaktische Veränderungen im Bereich französischer Nominalkategorien Schmidt.
 127. Matsumura, Takeshi. 1992. Sur le vocabulaire d'Ami et Amile en Alexandrins. RLiR 56,2.475493.
 128. Maury, Nicole. 1991. De l'interrogation en Normandie et au Canada francophone. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Horiot, 137-159. Tübingen: Max Niemeyer.
 129. Meiller, Albert. 1992. Pourquoi mon dans mon amie? RLiR 56,1.131-135.
 130. Meisel, Airgen M. 1990. Infl-ection: Subjects and Subject-Verb Agreement. Two First Languages--Early Grammatical Development in Bilingual Children ed. by Jurgen M. Meisel, 238-298. Dordrecht: Foris.
 131. Mercier, Louis. 1992. Le Dictionnaire du français plus à l'usage des francophones d'Amérique. CaLex 60,1.71-83.
 132. Molendijk, Ane L. 1990. Le passé simple et l'imparfait: une approche reichenbachienne. Amsterdam; Atlanta: Rodopi.
 133. Monville-Burston, Monique, and Linda R.Waugh. 1991. Multivalency: The French historical present in journalistic discourse. Discourse Pragmatics and the Verb, ed. by Suzanne Fleischman and Linda R. Waugh, 86-119. London; New York: Routledge.
 134. Morel, Mary Annick. 1992. L'opposition thème/rhème dans la structuration des dialogues oraux. Journal of French Language Studies 2.61-74.
 135. Morlet, Marie-Thérèse. 1991. Dictionnaire étymologique des noms de famille. Perrin.
 136. Mosele, Patncia Kyle. 19921. Phonological Variation in French: Evidence from Amencan Learners. Dissertation Abstracts International 52,9.3265A.
 137. Mougeon, Raymond. Lintzuistic consequences of language contact and restriction: The case of French in Ontario. Canada Oxford: Clarendon; New York: Oxford University Press.
 138. Müller, Claude. 1991. La Négation en français: Syntaxe, sémantique et éléments de comparaison avec les autres langues romanes. Geneva: Droz.
 139. Müller, Natascha. 1990. Developing Two Gender Assignment Systems Simultaneously. Two First Languages-Early Grammatical Development in Bilingual Children ed. by Jurgen M. Meisel, 194-234. Dordrecht: Fons.
 140. Nègre, Ernest. 1990. Toponymie générale de la France: Éiymologie de 35,000 noms de lieux. Geneva: Droz.
 141. Nicollier, Alain. 1990. Dictionnaire des mots suisses de la langue français: Mille mots inconnus en France usités couramment Dar les Suisses. Geneva: Éditions GVA.
 142. Niederehe, Hans-Josef. 1991. Quelques aspects de la morphologie du franco-terreneuvien. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Horiot, 215-233. Tübingen: Max Niemeyer.
 143. Noll, Volker. 1991. Die fremdsprachlichen Elemente lm französischen Argot. New York: Peter Lang.
 144. Nortier, Jacomine, and Hennette Schatz. 1992. From one-word switch to loan: A comparison between five language paris [Dutch/English, Brussels Flemish/French, Quechua/Spanish, French/English, Moroccan Arabic/Dutch]. Multilingua 11,2.173-194.
 145. Offord, M. H. 1990. Varieties of Contemporary French. Basingstoke: Macmillan.
 146. Ollier, Marie-Louise. 1989. La séquence 'or si' en ancien français. Une stratégie de persuasion (I). Romania 110.289-330.
 147. Paratte, Henri Dominique. 1992. 'Il pleut des chiens et des chats...'ou' Its raining cats and dogs': Perspectives jakobsoniennes sur les métaphores félines et canines en anglais et en français. ALFA: Actes de Langue Française et de Linguistique 5.245-265.
 148. Parodi, Teresa. 1990. The Acquisition of Word Order Regularities and Case Morphology. Two First Languages--Early Grammatical Development in Bilingual Children, ed. by Jurgen M. Meisel, 158-190. Dordrecht: Foris.
 149. Patry, Richard. 1992. La problématique de la force cohésive: une question de distance ou de fonction? Linguistique 28,2.16-33.
 150. Pelle, Jean-Christophe. 1992. Corneille et la modernisation de l'orthographe au XVIIe siècle. Le Français moderne 60,2.161-170.
 151. Péronnet, Louise. 1991. Atlas linguistique des côtes francophones de l'Atlantique (État de recherches au Canada). Français du Canada-Français de France ed. by Brigitte Horiot, 2946. Tübingen: Max Niemeyer.
 152. Pfeffer, Wendy. 1992. La louange des femmes 'Oez seignor, je n'otroi pas'. NM 93,2.221-234.
 153. Picoche. Jacqueline, Geoffroy Rémi, and Paul Demont. 1992. Étude de lexicologie comparative. Réalisations lexicales de l'archisémème "trouble de l'ordre établi" en français, en allemand et en grec ancien. CaLex 60,1.141-173.
 154. Pierce, Amy E. 1992. Language acquisition and syntactic theory: A comparative analysis of French and English child grammars. Dordrecht; Boston: Kluwer.
 155. Pierrard, Michel. 1992. À propos de la détermination des classes propositionnelles: l'interrogative indirecte et ses rapports avec la relative sans antécédent. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 102,3.237-251.
 156. Pommier, Gérard. 1993. Naissance et renaissance de l'écriture. Paris: Presses Universitaires de France.
 157. Pooley, Timothy. 1992. Les propositions relatives en picard: Contraintes structurales et corrélations sociolinguistiques dans une variété urbaine. RLiR 56,1.137-153.
 158. Pottier, Bernard. 1992. Sémantique générale. Paris: Presses Universitaires de France.
 159. Poutignat, Philippe. 1992. Événement de langage, situation sociolinguistique et validité des interprétations. Langage et Société 59.47-72.
 160. Prat, Marie-Hélène. 1990. À propos de l'infinitif régime direct. Langue, littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mélanges offerts à Frédéric Deloffre, ed. by Roger Lathuillère, 731-742. Paris: SEDES.
 161. Prinz,Manfred. 1992. Entwicklung der National sprachen und Strategien der Alphabetisierung in afrikanischein Kontext. Am Beispiel Senegal. Lili: Zeitschrift für Literaturewissenschaft und Linguistik 85.53 -79.
 162. Proschwitz, Gunnar von. 1990. Le cosmopolitisme lexical au XVIIIe siècle. Un aspect de l'universalité de la langue française. Langue, littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mélanges offerts à Frédéric Deloffre, ed. by Roger Lathuillère, 721-730. Paris: SEDES.
 163. Quillard, Geneviève, and Suzanne Pons-Ridler. 1992. Pédagogie de la négation. TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction 5,1.113-143.
 164. Ransbo, Gunilla. 1992. La femme dans la vie professionnelle: un problème de genre en français moderne. Studia Neophilologica ' 64,1.95-99.
 165. Ranum, Patricia M. 1991. Méthode de la prononciation latine dite vulgaire ou à la française: petite méthode à l'usage des chanteurs et des récitants. Arles: Actes Sud.
 166. Renzi, Lorenzo. 1992. I pronomi soggetto in due varietà substandard: fiorentino e français avancé. ZRP 108,1-2.72-98.
 167. Rey, Alain, ed. 1992. Dictionnaire historique de la langue française. 2 vols. Paris: Robert.
 168. Rézeau, Pierre. 1992. Pour une étude historique et étymologique des noms de cepages en français. CaLex 60,1.115-129.
 169. Richard, Ginette and B. Edward Gesner. 1991. Les pronoms personnels sujets de la première personne dans deux parlers acadiens de la Nouvelle-Écosse et comparaison avec les parlers de l'Ouest de la France. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Horiot, 173-193. Tübingen: Niemeyer.
 170. Riesz, Jànos. 1992. Assimilation oder Assoziation? Die französische Sprache im Widerstreil der Kolonial Theonen uni 1900. Lili: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 85.33-52.
 171. Roberts, lan G. 1992. Verbs and diachronie syntax: A comparative history of English and French. Dordrecht; Boston: Kluwer.
 172. Rodriguez, Liliane. 1991. De l'Atlantique français à la Prairie canadienne: Aspects morphologiques et syntaxiques du parler franco-manitobain. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Horiot, 161-172. Tübingen: Max Niemeyer.
 173. Rooryck, Johan. 1992. Restrictions on Clitic Climbing in French Causatives and the q-Criterion. Cahiers Linguistiques d'Ottawa 20.87-116.
 174. Roques, Gilles. 1991. La Mer dans la 'Chronique des Dues de Normandie'. Français du Canada-Français de France, ed. by Brigitte Horiot, 7-15. Tübingen: Max Niemeyer.
 175. Roselli, Mariangela. 1992. Un outil d'analyse pour le discours politique. La richesse du vocabulaire. CaLex 60,1.175-193.
 176. Rothwell, William. 1992. The French Vocabulary in the Archive of the London Grocers' Company. Zeitschnft für französische Sprache und Literatur 102,1.23-41.
 177. Rouquier, Magall. 1992. Vocabulaire de l'ancien français. Paris: Nathan.
 178. Ruwet, Nicolas. 1991. Syntax and Human Experience, ed. and trans. by John Goldsmith. Chicago: The University of Chicago Press.
 179. Sabio, Frédéric. 1992. Les Compléments antéposés en français parlé: Analyse de deux types syntaxiques et prosodiques. Recherches sur le Français Parlé 11.31--56.
 180. Sampson, Rodney. 1992. Le statut phonologique de la nasale vélaire en français contemporain. Le Français moderne 60,1.82-96.
 181. Sanchez Palomino, Mana Dolores. 1992. 0 artigo en frances nos seculos XIV e XV: Aproximaçao a uma historia do concepto, comportamento cos nomes propios e empreizos non xenericos do definido. Dissertation Abstracts International 53,3.1622C.
 182. Sarter, Heidemane. 1991. Sprache, Spracherwerb, Kultur: das Beispiel der Migrantenkinder in Frankreich. Tübingen: Gunter Narr.
 183. Schlyter, Suzanne. 1990. The Acquisition of Tense and Aspect. Two First Languages-Early Grammatical Development in Bilingual Children ed. by Jurgen M. Meisel, 88-121. Dordrecht: Fons.
 184. Simoni-Aurembou, Mane-Rose. 1991. Mirages génétiques. Français du Canada-Français de France ed. by Brigitte Horiot, 69-76. Tübingen: Max Niemeyer.
 185. Snider, Mary Carol. 1992. Les Métaphores animales dans les atlas linguistiques et ethnographiques de la France. Dissertation Abstracts International 52,9.3268A.
 186. Sonderegger, Stefan. 1991. Die Schweiz als Sprachgrenzland. Eine historisch-typologische Standortbestimmung [German, French, Itallan and Rhaeto-Romanishl. Lili: Zeitschrift für Literaturewissenschaft und Linguistik 83.13-39.
 187. Soutet, Olivier. 1992. Études d'ancien et de moyen français. Paris: Presses Universitaires de France.
 188. Stalpers, Judith. 19921. Between Matter-Of-Factness and Politeness. Nordic Research on Text and Discourse ed. by Ann Charlotte Lindeberg, Nils Erik Enkvist, and Kay Wikberg, 219230. Turku: Abo Akad.
 189. Stati, Sorin. 1992. Modèle de phrase, métatexte et traduction. Linguistique 28,1.3-14.
 190. Stebbins, Charles. 1992. 'La loenge des bonnes femmes' dan -- version en vers du XlVe siècle consacrée à la Vie de Saint Jehan-Baptiste. Revue des langues romanes 96,1.147-160.
 191. Stein, Peter. 1992. Sprachwandel, Shnftlichkeit und Sprachwandelbewusstsein: Uberlegungen zu den Anfangen der Verschnftung der romanischen Sprachen. Prinzipien des Sprachwandels, 1: Vorbereitung, ed. by Jurgen Erfurt, Benedikt Jessing, and Matthias Perl, 135-155. Bochum: Brockmeyer.
 192. Suomela-Salmi, Eija. 1992. Some Aspects of the Pragmatic Organization of Academic Discourse. Nordic Research on Text and Discourse, ed. by Ann Charlotte Lindeberg, Nils Erik Enkvist, and Kay Wikberg, 251-162. Turku: Abo Akad.
 193. Surridge, Marie E. 1992. Genre et figure en français. ALFA: Actes de Langue Française et de Linguistique 5.161-178.
 194. Swart, Henriette de. 1992. Intervention Effects, Monotonicity and Scope. Working Papers in Linguistics (Columbus, OH) 40.387-406.
 195. Swigart, Leigh. 1992. Two Codes or One? The Insiders' View and the Description of Codeswitching in Dakar. Journal of Multilingual and Multicultural Development 13,1-2.831011.
 196. Swiggers, Pierre. 1992. Note à propos du "sentiment linguistique" du locuteur: le ne discordantiel analysé par Édouard Pichon et Antoine Meillet. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 102,2.124-127.
 197. Thibault, Pierette. 1991. Semantic overlaps of French modal expressions. Language Variation and Change 3.191-222.
 198. Thomas, Alain. 1993. La Variation phonétique: Cas du franco-ontanen. Toronto: Canadian Scholars' Press.
 199. Treffers-Daller, Jeanine. 1992. French-Dutch Codeswitching in Brussels: Social Factors Explaining its Disappearance. Journal of Multilingual and Multicultural Development 13,12.143-156.
 200. Tremblay, Mireille. 1992. Possession and Datives: Binary Branching from the Lexicon to Syntax Dissertation Abstracts International 53,3.795A.
 201. Tyvaert, Jean-Emmanuel. 1992. Quelques remarques d'ordre logique à propos de l'approche prototypique en sémantique lexicale. CaLex 60,1.19-36.
 202. Valentine, Elizabeth Anne. 1992. An Edition of the Anglo-Norman Content of Five Medical Manuscripts of the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Dissertation Abstracts International 52, 8.2910A.
 203. Valli, André. 1992. Transcription et grammaire: La Distribution de que sujet dans deux versions manuscrites d'une ceuvre du XVe siècle, Pierre de Provence et la belle Maguelonne. Recherches sur le Français Parlé 11.87-109.
 204. Valois, Daniel. 1992. The International Syntax of DP. Dissertation Abstracts International 53,1.138A.
 205. Van de Voorde, Katrien. 1992. De deux à trois mais: Essai de venfication des approches d'Anscombre et Ducrot et de Blumenthal. Travaux de Linguistique 24.57-80.
 206. Vance, Barbara. 1993. Verb-first declaratives introduced by et and the position of pro in Old and Middle French. Lingua 89.281-314.
 207. Vergnaud, Jean-Roger, and Maria Luisa Zubizarreta. 1992. The Definite Determiner and the Inalienable Constructions in French and English. Linguistic Inquiry 23,4.595-652.
 208. Vet, Co. 1991. The temporal setting of discourse: Setting, change and perspective. Discourse Pragmatics and the Verb, ed. by Suzanne Fleischman and Linda R. Waugh, 7-25. London; New York: Routiedge.
 209. Vetters, Carl. 1992. L'Opposition passe simple-imparfait: Une Question d'aspect ou de structuration textuelle? Dissertation Abstracts International 53,3.795A.
 210. Vihman, Marilyn May. 1993. Variable paths to early word production. Journal of Phonetics 21.61-82.
 211. Vion, Monique. 1992. The Role of Intonation in Processing Left and Right Dislocations in French. Journal of Experimental Child Psychology 53,1.45-71.
 212. Walter, Henriette. 1992. Les Fluctuations mettent-elles en danger une opposition phonologique? Linguistique 28,1.59-68.
 213. ----- . 1992. Dynamique phonologique: Phonèmes récessifs et unités significatives. Linguistique 28,2.35-47.
 214. Weckmann, André. 1991. Plädoyer für eine deutsch-französiche Bilingua-Zone. Lili: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 83.108-116.
 215. Wentzlaff-Eggebert, Christian, ed. 1991. Le Langage littéraire au XVIIe siècle: de la rhétorique à la littérature. Tübingen: Gunter Narr.
 216. Wexler, Peter J. 1992. Isomorphology. Moderne Sprachen 36,22.42-47.
 217. ----- . 1992. Morphologie du verbe en très peu de pages. Travaux de Linguistique 24.81-88.
 218. Wiederspiel, Brigitte. 1992. Termes de masse et référence hétérogène. Le Français moderne 60,1.46-67.
 219. Wilmet, Marc. 1992. L'Énigme du cosmonaute: Suite et non fin. Travaux de Linguistique 24.51-56.
 220. Wioland, François. 1991. Prononcer les mots du français: des sons et des Eythmes. Paris: Hachette.
 221. Wolf, Lothar. 1991. Le Langage de la Cour et le français canadien. Exemples de morphologie et de syntaxe. Français du Canada-Français de France ed. by Brigitte Horiot, 115-123. Tübingen: Max Niemeyer.
 222. Yaeger-Dror, Malcah, and William Kemp. 1992. Lexical Classes in Montreal French: The Case of (E':). Language and Speech 35,3.251-293.
 223. Zaring, Laurie. 1992. French ce as a Clausal Determiner. Probus 4,1.53-80.
 224. Zimmer, Rudolf. 1991. Französiche Argot-Wörterbücher: Eine Bestandsaufname. RF 103,4.371-401.
 225. Zöfgen, Ekkehard. 1992. 'Pour trouver le mot qui convient le mieux à l'idée ... ' Thésaurus Larousse--ein neues Begriffswörterbuch des Französischen. Die Neuren Sprachen 91,6.542559.
 226. Zwanenburg, Wiecher. 19921. Lexique, morphologie et interprétation sémantique. CaLex 60,1.5-17.
 
ROMANCE: Thomas D. Cravens and John B. Dillon, University of Wisconsin-Madison
Marcel Danesi and Cannela Colella, University of Toronto (1993)
 1. Adams, J. N. 1991. Some neglected evidence for Latin habeo with infinitive: The order of the constituents. Transactions of the Philological Society 89:131-96.
 2. Agard, Frederick B. 1991. From languages to philology to linguistics. In Firstperson singular 11. Autobiographies by North American scholars in the language sciences, ed. Konrad Koemer, 1-18. Amsterdam: Benjamins.
 3. Albano Leoni, Federico. 1987. Osservazioni morfosintattiche su uno spoglio automatico di carte del Codex Diplomaticus Cavensis. In Linguistica e Filologia. Atti del VII Convegno Internazionale di Linguisti, ed. G. Bolognesi and V. Pisani, 169-78. Brescia: Paideia Editrice.
 4. Badia i Margarit, Antoni M., ed. 1991. Dictionnaire historique des noms de famille romans. Patronymica Romanica, 5. Tübingen: Niemeyer.
 5. Bal, Willy, Jean Germain, Jean-René Klein, and Pierre Swiggers. 1991. Bibliographie sealective de linguistique romane et française. Paris: Duclot.
 6. Barbaud, Phillipe E. 1992. Recycling words. In Theoretical analyses in Romance linguistics, ed. Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan, 197-217. Amsterdam: John Benjamins.
 7. Bernini, Giuliano, and Paolo Ramat. 1992. La frase negativa nelle lingue d'Europa. Bologna: Il Mulino.
 8. Birken-Süverman, Gabriele, and Gerda Rössler, eds. 1991. Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift für Ruprecht Rohr zum 70. Geburtstag. Stuttgart: Franz Steiner.
 9. Blasco Ferrer, Eduardo. 1990. Français avancé e italiano settentrionale: Due sistemi a soggetto nullo? Verba 17:377-92.
 10. Bonfante, Giuliano. 1990a (1991). La dittongazione romanza. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCLXXXVI, Serie IX. Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 1:3-4.
 11. ------- 1990b (1991). La teoria Ascoli-Gröber. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCLXXWI, Serie IX Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 1:1-2.
 12. Brandt, Olle. 1990. Lapidariae litterae. Eranos 88:163-65.
 13. Burzio, Luigi. 1992. On the morphology of reflexives and impersonals. In Theoretical analyses in Romance linguistics, ed. Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan, 399-414. Amsterdam: John Benjamins.
 14. Calboli, Gualtiero. 1990. The expansion of one Latin NP into two clauses: From IndoEuropean to Romance. In Papers on Grammar, 111, ed. Gualtiero Calboli, 129-45. Università di Bologna, Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale. Bologna: CLUEB.
 15. Camus Begareche, Bruno. 1988. Aspectos históricos de la negación románica. Colección Tesis Doctorales, 478/88. Madrid: Universidad Complutense.
 16. Carande, R., and M. Ariza. 1991. Sobre algunos cambios acentuales del latín vulgar. Verba 18:189-200.
 17. Christmann, Hans Helmut. 1991. Romanische Philologie an den Akademien der Wissenschaften des deutschen Sprachgebietes im 19. Jahrhundert. Zeitschrift für Phonetik, Sprachitissenschaft und Kommunikationsforschung 44:4-16.
 18. de Dardel, Robert. 1991. La vérification des hypothèses relatives au protoroman. Romanische Forschungen 103:236-43.
 19. Eggermont, Carmen. 1990. La relación entre el sistema pronominal y la valencia verbal en español, francés y portugués. In La descripción del verbo español, ed. Gerd Wotjak and Alexandre Veiga, 113-20. Verba, Anuario Galego de Filoloxía, Anexo 32. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.
 20. Fanciullo, Franco. 1991. Tra greco e romanzo nell'Italia meridionale. Italia dialettale 54:1556.
 21. Farkas, Donka F. 1992a. On obviation. In Lexical matters, ed. Ivan Sag and Ann Szabolcsi, 47-70. Stanford, CA: CSLI.
 22. ------- 1992b. On the semantics of subjunctive complements. In Romance languages and modern linguistic theory, ed. Paul Hirschbühler and Konrad Koerner, 69-104. Papers from the 20th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XX), Ottawa, 10-14 April 1990. Amsterdam: Benjamins.
 23. Geisler, Hans. 1992. Akzent und Lautwandel in der Romania. Romanica Monaciensia. Tübingen: Narr.
 24. Hall, Robert A., Jr. 1991. Layers of linguistics. In First person singular H. Autobiographies by North American scholars in the language sciences, ed. Konrad Koerner, 168-86. Amsterdam: Benjamins.
 25. Herschensohn, Julia. 1992. On the economy of Romance nonlexical datives. In Romance languages and modem linguistic theory, ed. Paul Hirschbühler and Konrad Koerner, 12334. Papers from the 20th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XX), Ottawa, 10-14 April 1990. Amsterdam: Benjamins.
 26. Herslund, Michael et al., ed. 1988. Traditions et tendances nouvelles des études romanes au Danemark. Articles Publiés à l'occasion du 60e Anniversaire d'Ebbe Spang-Hannsen. Etudes Romanes de l'Université de Copenhague, Revue Romane numéro supplémentaire 31. Kobenhavn: Munksgaards Forlag.
 27. Iliescu, Maria, and Louis Mourin. 1991a. Typologie de la morphologie verbale romane. Vol. 1: Vue synchronique. Innsbrücker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 80. Innsbruck: Verlag für Sprachwissenschaft der Universät Innsbruck.
 28. ------- 1991b. Typologie de la morphologie verbale romane. Vol. 1, Vue synchronique. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 80. Innsbruck: Verlag Hirschbühler Sprachwissenschaft der Universät Innsbruck.
 29. Kahane, Henry. 1991. A linguist's vita as historiography. In First person singular H. Autobiographies by North American scholars in the language sciences, ed. Konrad Koerner, 189-204. Amsterdam: Benjamins.
 30. KiviharJu, Jukka Olavi. 1991. Los documentos latino-romances del Monasterio de Veruela, 1157-1301. Edición, estudio morfosintáctico y vocabulario. Dissertation, University of Helsinki. DAI 52.1.35C.
 31. Körner, Karl-Hermann, and Günther Zimmermann, eds. 1991. Homenaje a Hans Flasche. Festschrift Zum 80. Geburtstag. Stuttgart: Franz Steiner.
 32. Lema, José, and Marla-Luisa Rivero. 1992. Inverted conjugations and V-second effects in Romance. In Theoretical analyses in Romance linguistics, ed. Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan, 311-.28. Amsterdam: John Benjamins.
 33. Lüdtke, Helmut. 1991. Uberlegungen zur Entstehung des bestimmten Artikels im Romanischen. Linguistica 31:81-97. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 34. Malkiel, Yakov. 1991. 'Western Romance' versus 'Eastern Romance' - The terms, the images, and the underlying concepts. Romanische Forschungen 103:141-56.
 35. Mascaró, Joan. 1990. Teona de la asimilación en las lenguas romanicas. In Estudios de lingüística de España y México, ed. Violeta Demonte and Beatriz Garza Cuarón, 465-87. México (DF): Universidad Nacional Autónoma de México; Colegio de México.
 36. Mulder, Hotze. 1991. Object continuity and elliptical objects in Latin. Romance Linguistics and Literature Review 4:12-26.
 37. Muljacic, Zarko. 1992. Wievele dalmato-romanische Sprachen gab es im Mittelalter? Ed. Gabriele Birken-Silverman et al. In Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift für Rupprecht Rohr zum 70. Geburtstag, 10918. Stuttgart: Franz Steiner.
 38. Oancea, Ileana. 1992. La linguistique des languages littéraires comme premier chapitre de l'histoire de la linguistique romane. Revue roumaine de linguistique 37:45-49.
 39. Peteghem, Marleen van. 1991. Les phrases copulatives dans les langues romanes. Wilhelmsfeld: Egert.
 40. Plangg, Guntram A. 1991. Romanische Relikte im Dreiländereck A-CH-I. Linguistica 31:35360. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata]
 41. Posner, Rebecca. 1990. Romance comparative grammar and linguistic change. In Historical Linguistics 1987, ed. Henning Andersen and Konrad Koerner, 399-409. Amsterdam: John Benjamins.
 42. Printer, William. 1991. The grammar of conditional sentences in the Romance languages. Dissertation, Queen's University of Belfast. DAI 51.12.4103A.
 43. Ricca Davide. 1991. Andare e venire nelle lingue germaniche e romanze. Archivio glottologico italiano 76:159-92.
 44. Rigau, Gernma. 1990. Los pronombres de sujeto en las lenguas románicas. In Estudios de lingüística de España y México, ed. Violeta Demonte and Beatriz Garza Cuarón, 445-64. México (DF): Universidad Nacional Autónoma de México; Colegio de México.
 45. Roegiest, Eugeen. 1991. Typologie romane et position des pronoms personnels clitiques en roumain. Linguistica 31:133-39. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 46. Skubic, Mitja. 1991. Interferenze sintattiche di origine romanza nelle parlate slovene occidentali: La strutturazione del sintagma aggettivale, della frase, del periodo. Linguistica 31:361-65. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata]
 47. Storost, Jürgen. 1990. Die Diez-Stiftung. 11. Zur Wirkungsgeschichte. Beiträge zur Romanischen Philologie 29:117-33.
 48. Swiggers, Pierre. 1991. Su alcuni principi della grammaticografia latino volgare: I frammenti grammaticali latino-friulani. Linguistica 31:325-29. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 49. Vincenot, Claude. 1991. La subordination. Linguistica 31:41-47[Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 50. Vàrvaro, Alberto. 1987. Linguistica e filologia romanza. In Linguistica e Filologia. Atti del VII Convegno Intemazionale di Linguisti, ed. G. Bolognesi and V. Pisani, 83-106. Brescia: Paideia Editrice.
 51. Walsh, Thomas J. 1991. New contributions to the study of Romance languages. Romance Philology 45:287-98.
 52. Ward, Michael T. 1993. Bernardo Aldrete and Celso Cittadini: Shared sophistication in Renaissance linguistic investigation. Hispanic Review 61:65-85.
 53. Westmoreland, Maurice. 1992. The -r- segment in the Romance preterit paradigm. Romance Philology 45:484-92.
 54. Zimmer, Rudolf. 1992. Morphologie des italienischen, spanischen und portugiesischen Verbs. Romanistische Arbeitshefte, 37. Tübingen: Niemeyer.
 
ITALIAN: Thomas D. Cravens and John B. Dillon, University of Wisconsin-Madison
Marcel Danesi and Cannela Colella, University of Toronto (1993)
 1. Alinei, Mario. 1991. Il problema della datazione in linguistica storica. [With comments by R. Ambrosini, G. Giacomelli, A. Stussi, P. Tekavvic, P. Swiggers, and E. F. Tuttle.] Quaderni di semantica 12:5-51.
 2. Ambrosini, Riccardo. 1991. Designazioni di luoghi in carte lucchesi del tardo XIII secolo. Archivio glottologico italiano 76:193-99.
 3. Arcangeli, Massimo. 1990a. Per una dislocazione tra l'antico veneto e l'antico lombardo (con uno sguardo alle aree contermini di alcuni fenomeni fono-morfologici). Italia dialettale 53:1-42.
 4. ------- 1990b. Schibiar in Tomaso da Faenza. Lingua nostra 51:8-9.
 5. ------- 1992. Una falsa retrodatazione: Ant. venez. siéta. Lingua nostra 53:8-9.
 6. Avesani, Cinzia. 1990. A contribution to the synthesis of Italian pronunciation. Quaderni del Laboratorio di Linguistica [Scuola Normale Superiore, Pisa] 4:11-23.
 7. Avolio, Francesco. 1991. 'Crai' ed espressioni affini nelle parlate centro-meridionali. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie):83-127.
 8. Bach, Svend, and Jorgen Schmitt Jensen. 1990. Storre italiensk grammatik. Kobenhavn: Munksgaard.
 9. Baglajewska-Miglus, Ewa. 1991. Der restriktiv Relativsatz im Italienischen und PoInischen. BZrPh, Band 236. Tübingen: Niemeyer.
 10. Baldelli, Ignazio, and Bianca Maria Da Rif. 1991. Lingua e letteratura italiana nel mondo oggi. Atti del XIII Congresso dell'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (Perugia, 1988), Biblioteca dell'Archivuni Romanicum, 241. Firenze: Olschki.
 11. Banfi, E., and Alberto A. Sobrero. 1992. Il linguaggio giovanile degli anni Novanta: Regole, invenzioni, gioco. Roma and Bari: Laterza.
 12. Banfi, Emanuele, and Patrizia Cordin. 1990. Storia dell'italiano e forme dell'italianizzazione. Atti del XXIII Congresso della Società di Linguistica Italiana. Pubblicazioni della Società di linguistica italiana, 28. Roma: Bulzoni.
 13. Beccaria, Gian Luigi. 1992. Italiani: Antico e nuovo. Milano: Garzanti.
 14. Begotti, Pier Carlo. 1990. Saggio introduttivo alla toponomastica codognese. In Condogné. Nascita e sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e Monticano, ed. Luciano Caniato and Giancarlo Follador, 5-22. Codognè: Comune di Codognè.
 15. Belardi, Walter. 1990. Linguistica generale, filologia e critica dell'espressione. Roma: Bonacci.
 16. Bellina, Massimo. 1992. Machiavelli, Dialogo 61. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie): 150-54.
 17. Belloni, Gino. 1987. Alle origini della filologia e della grammatica italiana: Il Fortunio. In Linguistica e Filologia. Atti del VII Convegno Internazionale di Linguisti, ed. G. Bolognesi and V. Pisani, 187-204. Brescia: Paideia Editrice.
 18. Belloni, Silvano. 1991. Grammatica veneta. Battaglia Tenne and Este: La Galiverna; Libreria Zielo.
 19. Bellò, Emanuele. 1991. Dizionario del dialetto trevigiano di destra Piave. Note storiche sui dizionari del dialetto trevigiano di Agostino Contò. Treviso: Canova.
 20. Bencini, Andrea, and Eugenia Citemesi. 1992. Parole degli anni novanta. Materiali e ricerche per il Devoto-Oli. Firenze: Le Monnier.
 21. Bencistà, Alessandro. 1992. Vocabolario della Valdigreve. Firenze: Polistampa.
 22. Benedetti, Giuseppe. 1991. Appunti sull'oratoria di Ciriaco De Mita. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie): 128-3 8.
 23. Berni, Giuseppe. 1991. La lingua come sistema. Ipotesi didattica di grammatica strutturale della lingua italiana. Pisa: Giardini.
 24. Berretta, Monica. 1991. Note sulla sintassi dell'accusativo preposizionale in italiano. Linguistica 31:211-32. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 25. Berruto, Gaetano. 199la. Fremdarbeiteritalienisch: Fenomeni di pidginizzazione dell'italiano nella Svizzera tedesca. Rivista di linguistica 3:333-67.
 26. ------- 1991b. Note sul repertorio linguistico degli emigrati italiani in Svizzera tedesca. Linguistica 31:61-79. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 27. Bertinetto, Pier Marco. 1989-90. Le perifrasi verbali italiane: Saggio di analisi descrittiva e contrastiva. Quaderni patavini di linguistica 8-9:27-64.
 28. ------- 1990a. Un capitolo non marginale della linguistica italiana intorno alla metà di questo secolo. Quaderni del Laboratorio di Linguistica [Scuola Normale Superiore, Pisa] 4:7-10.
 29. ------- 1990b. Coarticolazione e ritmo nelle lingue naturali. Quaderni del Laboratorio di Linguistica [Scuola Normale Superiore, Pisa] 4:25-32.
 30. Bettoni, Camilla. 1991. Language shift and morphological attrition among second generation Italo-Australians. Rivista di linguistica 3:369-87.
 31. Bianconi, Sandro. 1991. Fonti per lo studio della diffusione della nonna nell'italiano non letterario tra fine '500 e inizio '600. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie):39-54.
 32. Blasco Ferrer, Eduardo. 1990a. Frangais avancé e italiano settentrionale: Due sistemi a soggetto nullo? Verba 17:377-92.
 33. ------- 1990b. Die Klassifikation der oberitalienischen Dialekte: Ein typologischer und kulturell-historischer Ansatz. Romanistisches Jahrbuch 41:52-78.
 34. ------- 1992. Io e te. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie):45-71.
 35. Blusch, Martina. 1992. Ein italienisch-deutsches SprachIe&buch des 15. Jahrhunderts. Edition der Handschrift Universitdtsbibliotek Heidelberg Pal. Genn. 657 und raumlich-zeffliche Einordnung des deutschen Textes. Frankfurt am Main and New York: Peter Lang.
 36. Bolelli, Tristano. 1990. Nota sui cento anni dell'Istituto di Glottologia di Pisa. Italia dialettale 53:v.
 37. Bombi, Raffaella. 1990. A proposito di opinion maker. Lingua nostra 51:77-78.
 38. Bonfante, Giuliano. 1988 (1991). L'indeterminitezza del genere. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCLXXYV, Serie ottava. Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche efilologiche 43:33-34.
 39. Bonfante, Giuliano, and Giulia Petracco Sardi. 1988 (1991). Il nome di Torino. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCEXXVV, Serie ottava. Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche efilologiche 43:35-36.
 40. Bongrani, Paolo. 1990. La pompa e '1 fausto di Lodovico: Note per un ispanismo quattrocinquecentesco. Lingua nostra 51:33-40.
 41. Bonomi, Ilaria. 1990. Luigi Felice Rossi principale redattore delle voci musicali del Tommaseo-Bellini e alcune aggiunte alla tavola delle abbreviazioni. Lingua nostra 51:6672.
 42. Borgato, Gianluigi. 1989-90. Considerazioni sul gerundio in italiano e tedesco. Quaderni patavini di linguistica 8-9:171-76.
 43. Borghello, Giampaolo, Manlio Cortelazzo, and Giorgio Padoan, eds. 1991. Saggi di linguistica e di letteratura in memoria di Paolo Zolli. Biblioteca veneta, 1 l. Padova: Antenore.
 44. Bracchi, Remo. 1990. Curiosità etimologiche bormine. Italia dialettale 53:217-35.
 45. Brambilla Ageno, Franca. 1990. Palpare 'palpitare' Lingua nostra 5 1: 13-14.
 46. Breuer, Gúnter. 1992. Volkssprachliche Elemente in einem lateinisch-althochdeutschen Glossar aus der Mitte des 9. Jahrhunderts. Zeitschriftfir romanische Philologie 108.
 47. Brunet, Jacqueline. 1991. Grammaire critique de l'italien, 10-11. Les suffixes. Paris: Université de Paris VIIII-Vincennes.
 48. Brunetta, L. 1992. Frailty, thy name is Bevilacqua! Italian surnames. Verbatim 19: 1 -5.
 49. Bruni, Francesco, ed. 1992a. L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali. Torino: UTET.
 50. ------- 1992b. La preparazione del Grande dizionario della lingua italiana nel carteggio tra Salvatore Battaglia e Carlo Verde. Medioevo romanzo 17:99-133.
 51. Calabrese, Andrea. 1992. The lack of infinitival clauses in Salentino: A synchronic analysis. In Theoretical analyses in Romance linguistics, ed. Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan, 267-94. Amsterdam: John Benjamins.
 52. Callegari, Ennio, and Guglielmo Varese. 1991. Vocabolario del dialetto di Telaro. Sarzana: Edigrafica.
 53. Campanelli, Antonio. 1992. Es mia rindinella. Canto popolare greco-calimerese.
 54. Caratù, Pasquale. 1990. Il vocalismo atono dei dialetti della Lucania. Lingua e storia in Puglia 40:5-94.
 55. Cardinaletti, A. On pronoun movement: The Italian dative LORO. Probus 3:127-55.
 56. Cardinaletti, Anna, and Giuliana Giusti. 1991. Il sessismo nella lingua italiana. Riflessioni sui lavori di Alma Sabatini. Rassegna italiana di linguistica applicata 23:169-89.
 57. Carsetti, Arturo, Marco Mondadori, and Giorgio Sandri, eds. 1991. Semantica, complessità e linguaggio naturale. Saggi di filosofia del linguaggio e della scienza, 10. Bologna: CLEUB.
 58. Cartago, Gabriella. 1992. Tre lettere inedite di Francesco Alberti di Villanuova all'editore Giuseppe Remondini intorno alla questione del vocabolario. Lingua nostra 53:9-13.
 59. Cassola, Amold. 1990. Maltese burra, borra. Lingua nostra 51:48.
 60. Cassoni, Mauro. 1990. Héllús Otrantina. Disegno grammaticale. Galatina: Congedo.
 61. Castellani Polidori, Ornella. 1990. La lingua di plastica. Studi linguistici italiani 16 (9 della nuova serie): 247-68.
 62. Castellani, Arrigo. 1990. Capitoli d'un'introduzione alla grammatica italiana. V: Le varietà toscane nel Medioevo. Studi linguistici italiani 16 (9 della nuova serie): 155-222.
 63. ------- 199la. Data: 1319. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie):3-38.
 64. ------- 1991b. Sul 'verbo tornare' Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie):74-82.
 65. ------- 1991c. 'Vendistica' e il concetto di bizzarro. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie): 139-41.
 66. ------- 1992. Capitoli d'un'introduzione alla grammatica storica italiana. V: Le varietà toscane nel Medioevo. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie):72-118.
 67. Catricalà, Maria. 1991. Le grammatiche scolastiche dell'italiano edite dal 1860 al 1918. Firenze: Accademia Della Crusca.
 68. Cherchi, Paolo. 1990. Lingua barbarana. Lingua nostra 5 1: 106-07.
 69. Chialant, Doriana. 1990. Un'ipotesi sulla struttura del lessico mentale e sul processing morfologico relativa alla prefissazione verbale in italiano: Problemi di ricerca. Quaderni del Laboratorio di Linguistica [Scuola Normale Superiore, Pisal 4:33-55.
 70. Colasuonno, Giovanni. 199 l. Dizionario dei dialetti pugliesi. Grumo Appula: Colasuonno.
 71. Coluccia, Rosario. 1992. Riflessioni sulla lessicografia.
 72. Conte, Maria Elisabeth, Anna Giacalone Ramat, and Paolo Ramat. 1990. Dimensioni della linguistica. Milano: Angeli.
 73. Cordié, Carlo. 1990a. Congratulamenti. Lingua nostra 51:25.
 74. ------- 1990b. Figulinaio. Lingua nostra 51:25.
 75. ------- 1990c. Fungaioli. Lingua nostra 5 1: 108.
 76. ------- 1990d. Telegrafia eterea. Lingua nostra 51:81.
 77. Cornagliotti, Anna. 1991. 1 francesismi nel Vocabolario piemontese di Maurizio Pipino (1783). Studi piemontesi 20:313-20.
 78. Cortelazzo, Manlio, ed. 1990. Guida ai dialetti veneti, 12. Padova: CLEUP.
 79. ------- 1991. Etimologie venete. Linguistica 31:295-98. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 80. Cortelazzo, Manlio, and Carla Marcato. 1992. Dizionario etimologico dei dialetti italiani. Torino: UTET.
 81. Cox, Terry B. 1992. Morphological evolution in Molese, a Southeast Italian dialect: Simplification or decay? In Romance languages and modem linguistic theory. Papers ftom the 20th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL X)Q. Ottawa, 10-14 April 1990, ed. Paul Hirschbúhler and Konrad Koerner, 57-68. Amsterdam: Benjarnins.
 82. Cresti, E., N. Maraschio, and L. Toschi, eds. 1992. Storia e teoria dell'interpunzione. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Firenze 19-21 Maggio 1988. Roma: Bulzoni.
 83. Crocco Galèas, Grazia. 1991. La metafora morfologica in italiano. Quademi patavini di linguistica 10:73-104.
 84. D'Achille, Paolo. 1990. Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua italiana. Analisi di testi dalle origini al secolo XVIII. I volgari d'Italia, 4. Roma: Bonacci.
 85. D'Antoni, Francesca. 1992. Il sessismo linguistico nel messaggio pubblicitario. Rassegna italiana di linguistica applicata 24:129-61.
 86. Dalbera-Stefanaggi, Marie-José. 1991a. Les corrélations de sonantes en corse. In Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, ed. Dieter Kremer, 496-507. Tome Ill. Tübingen: Niemeyer.
 87. ------- 1991 b. Unité et diversité des parlers corses. Lingua, cultura, territorio, 1 l. Alessandria: Edizioni Dell'Orso.
 88. Dardi, Andrea. 1992. Dalla provincia all'Europa. L'influsso francese sull'italiano tra il 1650 e il 1715. Firenze: Le Lettere.
 89. Dauses, August. 1992. Die italienischen Dialekte im Oberblick. Stuttgart: Franz Steiner.
 90. De Dominicis, Amedeo. 1990. Fenomeni di 'cadenza' melodica e raddoppiamento fonosintattico in alcuni dialetti di area italiana. Italia dialettale 53:43-86.
 91. De Martino, Giovanni. 1991. Ifondamenti non linguistici del linguaggio. Padova: CEDAM.
 92. De Mauro, Tullio. 1992. L'Italia delle Italie. 2d ed. Roma: Editori Riuniti.
 93. Del Popolo, Concetto. 1990. Altre attestazioni di nomi propri in -i. Italianistica 19:411-15.
 94. ------- 1992. Nerchia. Lingua nostra 53:14.
 95. Delmonte, Rodolfò. 1991. Grammatica e quantificazione in LFG. Quaderni patavini di linguistica 10:3-71.
 96. Devoto, Giacomo, and Gabriella Giacomelli. 1991. Il dialetto delle regioni d'Italia. 2d ed. Firenze: Sansoni.
 97. Dezsó, Laszlo. 1989-90. Confronto dei sistemi di reggenze dei verbi italiani ed ungheresi: Fatti e considerazioni tipologiche. Quaderni patavini di linguistica 8-9:65-76.
 98. Diaz Padilla, Fausto. 1991. Artículo determinado, indeterminado y partitivo en italiano. Verba 18:521-44.
 99. Emst, Gerhard. 1991. Latinismen des Italienischen in DELI und LEI. Linguistica 31:185-200. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 100. Fabbri, A. 1992. Sull'uso intransitivo di vendere con passivo. Lingua nostra 53:15-16.
 101. Fabi, Angelo. 1992. Orso bigio fra i Lituani. Lingua nostra 53:13.
 102. Fabris, Antonio. 1990. Il Babuin over alfabetto in lettera araba. Lingua nostra 51:40-41.
 103. Fanciullo, Franco. 199la. Prestiti e risegmentazioni nei dialetti italiani meridionali. Italia dialettale 54:1-13.
 104. ------- 1991b. Tra greco e romanzo nell'Italia meridionale. Italia dialettale 54:15-56.
 105. ------- 1992. Di qualche giudaismo passato ai dialetti toscani. Zeitshrift fir romanische Philologie 108:319-25.
 106. Fanfani, Massimo L. 199la. Sugli anglicismi dell'italiano contemporaneo (I). Lingua nostra 52:11-24.
 107. ------- 1991b. Sugli anglicismi nell'italiano contemporaneo (II). Lingua nostra 52:74-89.
 108. ------- 1992. Sugli anglicismi nell'italiano contemporaneo. Lingua nostra 53:18-25.
 109. Farnetani, Edda, and Shiro Kori. 1990. Rhythmic structure in Italian noun phrases: A study on vowel durations. Phonetica 47:50-65.
 110. Fava, Elisabatta. 1989-90. Livelli di analisi nella valutazione del dato linguistico. Quaderni patavini di linguistica 8-9:77-141.
 111. Ferrero, Emesto. 1991. Dizionario storico dei gerghi italiani, dal Quattrocento a oggi. Milano: Mondadori.
 112. Ferrini, Silvana, and Pietribono. 1988. Per un'indagine su 'invece' nell'italiano contemporaneo. Perugia: Guerra.
 113. Fiorelli, Piero. 1992a. Felix quondam pecus. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie): 119-28.
 114. ------- 1992b. Et seu. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie): 119-28.
 115. Fochi, Franco. 1990. L'EIAR, il Prontuario. la RAI e il DOP. Italianistica 19:417-20.
 116. Folena, Gianfranco. 1991 a. Anglismi e anglofilia del Pindemonte. Lingua nostra 52:10.
 117. ------- 1991 b. Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rinascimentale. Nuova cultura, 25. Torino: Bollati Boringhieri.
 118. Foresti, Fabio, ed. 1991. Ventidue favole tradotte in bolognese nel settecento [Jean de la Fontaine, Francesco Maria Longhi]. Bologna: Forni.
 119. Fortina, Peppo. 1992. Vocabolario del dialetto di Oleggio. Lessicografia e lessicologia, 2. Alessandria: Edizioni Dell'Orso.
 120. Fra dialetto e lingua nazionale: Realtà e prospettive. 1991. 18. Convegno di Studi Dialettali Italiani. Padova: Unipress.
 121. Francescato, Giuseppe. 1991a. Nuovi studi linguistici sulffiulano. Udìne: Società Filologica Friulana.
 122. ------- 1991b. Nuovi studi linguistici sulfriulano. Udine: Società Filologica Friulana.
 123. Garrisi, Antonio. 1990. Dizionario leccese-italiano. 2 Vols. Cavallino di Lecce: Capone.
 124. George, Susan. 1990. Getting things done in Naples. Action, language, and context in discourse description. Testi e discorsi, 12. Bologna: CLUEB.
 125. Ghinassi, Ghino. 1992. Gianfranco Folena. Lingua nostra 53:1-3.
 126. Giannelli, Luciano, and Leonardo M. Savoia. 1991. Restrizioni sull'esito di [h] da t in fiorentino e nelle altre varietà toscane. Studi italiani di linguistica teorica ed applicata 20:3-57.
 127. Giorgi, Alessandra. 1990. On the Italian anaphoricipronominal system. Rivista di grammatica generativa. Serie monografica, 4. Padova: Unipress.
 128. Giovanardi, Claudio. 1990. Gambillo 'cammello' Lingua nostra 51:99-106.
 129. Giudiceandrea, Giuseppe. 1991. Calopezzati sullo Ionio. Ricerche storico linguistiche. Cosenza: Brenner.
 130. Glavinic, Vera. 1991. Vocabolarietto dell'istro-veneto della città di Pola. Linguistica 31:30305. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 131. Gláttli, Hugo. 1989 [1991]. Der Ortsname Intragna. Vox Romanica 48:38-40.
 132. Gobber, Giovanni, ed. 1992. La linguistica pragmatica. Atti del 24. Congresso della Società di Linguistica Italiana. Pubblicazioni della Società di linguistica italiana, 32. Roma: Bulzoni.
 133. GoebI, Hans. 1991. Una classificazione gerarchica di dati geolinguistici tratti dall'AIS. Saggio di dialettometria dendrografica. Linguistica 31:341-52. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 134. Golluscio de Montoya, Eva. 1990. Los italianos y el castellano de Argentina. Río de la Plata: Culturas 10:59-72.
 135. Graffi, Giorgio. 1991. La sintassi tra Ottocento e Novecento. Bologna: Il Mulino.
 136. Greco, Maria Teresa. 1990 [19911. Dizionario dei dialetti di Picerno e Tito. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
 137. Gualdo, Riccardo. 1990. Sul volgarizzamento della Storia romana di Dione Cassio di Niccolò Leoniceno. Studi linguistici italiani 16 (9 della nuova serie):223-46.
 138. Hajek, John. 1992. A preliminary investigation of V/C complementation in Bolognese. Progress Reports from Oxford Phonetics 5 :25-34.
 139. Haller, Hermann. 1991. Atteggiamenti linguistici nelle comunità italo-americane. Rivista di linguistica 3:389-405.
 140. Heiss, Christine. 1991. Wenn Tempora aus dem Rahmen fallen. Imperfetto und passato prossimo als Problem ftr Übersetzung und Sprachvergleich. Eine Untersuchung anhand Gianni Celatis Narratori delle pianure. Bologna: Atesa.
 141. Herczeg, G. 1985. La sintassi delle proposizioni eccettuative in italiano. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 35:341-52.
 142. Hijmans-Tromp, Irene. 1990. Per il testo dell'Elegia giudeo-italiana. Lingua nostra 51:97-99.
 143. Ineichen, Gustav. 1991. L'italiano nel paragone contrastivo. Linguistica 31:171-76. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 144. Janni, Pietro. 1991. Segnolsegnale. Lingua nostra 52:55-56.
 145. Jernej, Josip. 1991. Linguistica pragmatica e studi contrastivi. Linguistica 31:49-59. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honoreni Oblata].
 146. Klajn, Ivan. 1991. Pronomi, avverbi e preposizioni. Linguistica 31:259-67. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 147. Klausenburger, Jurgen. 1992. Three problems in Italian inflectional morphology. In Romance languages and modem linguistic theory, ed. Paul Hirschbilliler and Konrad Koerner, 15159. Papers from the 20th Linguistic Symposium on Romance languages (LSRL XX), Ottawa, 10-14 April 1990. Amsterdam: Benjamins.
 148. Kramer, Johannes, ed. 1991. Sive padi ripis athesim seu propter amoenum: Studien zur Romanitat in Norditalien und Graubúnden. Festshriftfar Giovan Battista Pellegrini. Hamburg: H. Buske.
 149. Larson, Pár. 1990. Preistoria dell'italiano -esco. Archivio glottologico italiano 75:129-68.
 150. ------- 199la. Bafore, baforetto, baforina. Lingua nostra 52:89-90.
 151. ------- 1991b. Due note sul toscano più antico. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie):71-73.
 152. Leonard, C. B., U. Bortolini, M. C. Caselli, and L. Sabbadini. 1993. The use of articles by ltalian-speaking children with specific language impairment. Clinical Linguistics and Phonetics 7:19-28.
 153. Leoni, F. A. 1992. The beginnings of phonology in Italy. Historiographia Linguistica 19:30117.
 154. Lesniak, Jolanta. 1987. Les emprunts italiens dans le vieux polonais sous un aspect philologique. In Linguistica e Mologia. Atti del VII Convegno Internazionale di Linguisti, ed. G. Bolognesi and V. Pisani, 309-17. Brescia: Paideia Editrice.
 155. Leso, Erasmo. 1991. Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico del triennio rivoluzionarlo 1796-1799. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
 156. Lo Cascio, Vincenzo. 1990. Lingua e cultura italiana in Europa. Firenze: Le Monnier.
 157. Lo Monaco, Claudio. 1990. A proposito della etimologia di mafia e mafioso. Lingua nostra 51:1-8.
 158. Lonzi, Lidia. 1991. Dislocazione dell'avverbiale vs. anteposizione vs. semicitazione: Un'ipotesi di regola 'stilistica' Rivista di grammativa generativa 16:103-18.
 159. Loporcaro, Michele. 199la. Di alcuni caratteri morfosintattici del dialetto di Grizzana, sull'Appennino bolognese. Italia dialettale 54:57-126.
 160. ------- 1991b. The natural phonological process v [+high] - [+tense] and the vowel systems of some Southern Italian dialects. Folia linguistica 25:459-81.
 161. Luciani, Luciano. 1990. Vocabolario del dialetto carrarese (niza-pekorón). Italia dialettale 53:237-314.
 162. ------- 1991. Vocabolario del dialetto carrarese (pekra-pulon). Italia dialettale 54:221-330.
 163. Mancini, Marco. 1991. Assacchiare. Lingua nostra 52:52-53.
 164. Manni, Paola. 1992. Il Nuovo dizionario universale della lingua italiana di Policarpo Petrocchi. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie):3-44.
 165. Marchetti, Pascal. 1989. La corsophonie. Un idiome à la mer. Paris: Albatros.
 166. Marini, Nicola. 1990. Costituzioni per monache benedettine. Edizione e commento linguistico. Italia dialenale 53:87-161.
 167. Marinoni, Maria Carla. 1989. Il glossario provenzale-italiano di Onorato Drago. Fasano: Schena.
 168. Mariotti, Antonella. 1990. Le più antiche carte dell'abbazia di S. Maria Val di Ponte. Italia dialettale 53:163-205.
 169. Marri, Fabio. 1988. L.A. Muratori tra filologi e linguisti del suo tempo. Mologia moderna 10:153-267.
 170. ------- 1990. Riflessioni sul lessico contemporaneo (IVb). Lingua nostra 5 1: 19-24.
 171. ------- 199la. Scavi nel lessico contemporaneo. Lingua nostra 52:62-73.
 172. ------- 1991b. Verità in lingua e dialetto secondo don Zeno Saltini. In Saggi di linguistica e di letteratura in memoria di Paolo Zolli, 265-78. Biblioteca Veneta, 2. Padova: Antenore.
 173. Martino, Paolo. 1990. Due esiti di un grecismo bizantino in Calabria. Italia dialettale 53:20715.
 174. ------- 1991. L'area Lausberg. Isolmento e arcaicità. Bibliotecha di ricerche linguistiche e filologiche, 31. Roma: Dipartimento di Studi Glottoantropologici dell'Università Di Roma 'La Sapienza'.
 175. Mastrelli, Carlo Alberto. 199la. Denominatori, divisori e multipli. Linguistica 31:291-94. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 176. ------- 1991b. Fiorentino: I piè ciocci. Archivio glottologico italiano 76:200-03.
 177. Mazzoleni, Marco. 1990. Costrutti concessivi e costrutti avversativi in alcune lingue d'Europa. Firenze: La Nuova Italia.
 178. Mazzolenì, Marco, and Maria Pavesi. 1991. Italiano lingua seconda: Modelli e strategie per l'insegnamento. Atti della Giornata di Studi del Centro Interfacoltà di Ricerca sulla Didattica delle Lingue Straniere Moderne. Università di Pavia, Materiali linguistici 6. Milano: Angeli.
 179. Medici, Mario. 1991. Il titolo delfilm nella lingua comune. Roma: Bulzoni.
 180. Meneghello, Luigi. 1991. Maredè, maredè. Sondaggi nel campo della volgare eloquenza vicentina. Milano: Rizzoli.
 181. Menocal, Maria Rose. 1991. The Questione della lingua as an impediment to the understanding of language history. Canadian Journal of Italian Studies 14:83-92.
 182. Merkù, PavIe. 1991. Onomastica tergestina nel Trecento. Linguistica 31:317-24. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 183. Miklic, Tjasa. 1991. Presenza e valori del passato remoto in riassunti di opere letterarie. Linguistica 31:249-58. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 184. Milaní, Celestina. 1987a. Aspetti dell'interferenza linguistica nel parlato di emigrati italiani in Canada: Il verbo. Quaderni di lingue e letterature [Università di Verona] 12:201-06.
 185. ------- 1987b [19891. Note su contatti di lingue in Canada nel parlato di emigrati italiani. Atti del Sodalizio Glottologico Milanese 28:14-21.
 186. ------- 1987c. Poesia dialettale in USA. Il Ragguaglio Librario 54:321.
 187. ------- 1988a. Contatti di lingue a Toronto e a Montreal: Un caso particolare di apprendimento dell'italiano da parte di scolari di origine italiana. Quaderni di lingue e letterature [Università di Verona] 13:71-79.
 188. ------- 1988b [19901. Note sull'italiano di emigrati in Inghilterra. Atti del Sodalizio Glottologico Milanese 29:165-75.
 189. ------- 1989a. Aspetti della lingua di emigrati italiani in USA. In Dialettologia e varia linguistica per Manlio Cortelazzo, ed. G. Borgato and A. Zamboni, 215-24. Quaderni Patavini di Linguistica, Monografie 6. Padova: Unipress.
 190. ------- 1989b. Note sui problemi della traduzione. In Muratori di Babele, 93-112. Milano: F. Angeli.
 191. ------- 1990a. L'interferenza linguistica nella stampa italiana in Canada. In Studi in memoria di - E. Giammarco, 207-17. Pisa: Giardini.
 192. -. 1990b. Tipologia dei prestiti e dei calchi nel linguaggio di emigrati italiani in ambito anglofono. Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere 124:331-51.
 193. ------- 1991. Osservazioni sulla lingua di emigrati italiani in USA: Un carteggio inedito. In Saggi di linguistica e letteratura in memoria di Zolli, 279-88. Padova: Anteriore.
 194. ------- 1992. Influsso del dialetto sulla lingua di emigrati italiani in Canada e USA. In Fra dialetto e lingua nazionale: Realtà e prospettive. Atti del 1 & Convegno di Studi dialettali italiani. Padova: Unipress.
 195. Mini, Guido. 1990. L'italiano integrato. L'apporto di voci straniere nel nostro linguaggio. Battaglia Terme: La Galiverna.
 196. Morbiato, Luciano. 1990. Soprannomi di famiglia, e di persona in un paese del Padovano (Camin). Lingua nostra 51:72-77.
 197. Moretti, Bruno. 1991. Varietà del repertorio linguistico e fenomeni lessicali nel baby talk. Rivista italiana di dialettologia 14:139-55.
 198. Moretti, G. Battista. 1991. Per una didattica dell'italiano. Il congiuntivo. Linguistica 31:23349. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 199. Mosino, Franco. 1988 (1991). Appunti sull'italiano parlato nel cinquecento. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCLXXV, Serie ottava. Rendiconti, Classe di Scienze morali, storiche effiologiche 43:255-62.
 200. 1990. Tam-Tam. Lingua nostra 51:24-25.
 201. Napoli, Donna Jo. 1992. Secondary resultative predicates in Italian. Journal of Linguistics 28:53-90.
 202. Nikiema, Emmanuel. 1992. More than coda conditions in Italian phonology. In Theoretical analyses in Romance linguistics, ed. Christiane Laeufer and Terrell A. Morgan, 3-18. Amsterdarn: John Benjamins.
 203. Nocentini, Alberto. 1990. Le Aggiunte e Osservazioni di Domenico M. Manni al Vocabolario aretino di Francesco Redi. Lingua nostra 5 1: 15- 18.
 204. ------- 1991. Italiano vispo, visto, antico francese viste. Lingua nostra 52:1-4.
 205. Nofri, Carlo. 1991. Linguaggio e mental imagery. Dall'ipotesi della relatività linguistica alla teoria del doppio codice. Studi di semiotica e filosofia del linguaggio, I. Chieti: Metis.
 206. O'Neill, Toni. 1990. Meo. Lingua nostra 51:81-82.
 207. O'Rourke, Valerie. 1990. Una notarella sull'italiano in Sud Africa. Lingua nostra SI: 119-22.
 208. Palazzi, Fernando, and Gianfranco Folena. 1973. Dizionario della lingua italiana. Diego Marconi Con la collaborazione di Carla Marello, Michele A. Cortelazzo. Torino: Loescher.
 209. Paulis, Giulio. 1991. La scimmia maimone in Sardegna e nella cultura marinaresca del mediterraneo. Aspetti dell'influsso egiziano in età tardoantica. Quaderni di semantica 12:53-79.
 210. Pellegrini, Giovan Battista. 1991. Dal venetico al veneto. Studi linguistici preromani e romanzi. Filologia veneta. Testi e studi, 2. Padova: Programma.
 211. Pianigiani, Ottorino. 1991 <1907>. Vocabolario etimologico della lingua italiana. La Spezia: Melita.
 212. Piemontese, Pasquale. 1989. L'uso del verbo nel Trattato di igiene e dietetica di Anonimo Tarentino. Lingua e storia in Puglia, 39. Siponto: Centro Residenziale di Studi Pugliesi.
 213. Piotti, Mario. 1991. La lingua di Gian Domenico Romagnosi: Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa. In Studi e saggi linguistici. Supplemento Alla Rivista L'Italia Dialettale, vol. 31, 161-212.
 214. Pitrè, Giuseppe. 1991 < 1870 > . La lingua parlata del dialetto siciliano. Lingua, saggio grammaticale e glossario. Palermo: Edizioni Librarie Siciliane.
 215. Ponzio, Augusto. 1991. Filosofia del linguaggio 2: Segni, valori, ideologie. Bari: Adriatica.
 216. Porta, Giuseppe. 1991. Varia fortuna del romanesco. Lingua nostra 52:7-10.
 217. Puccini, Davide. 1991. Ipotesi su berzo (bierzo). Lingua nostra 52:54-55.
 218. Pótters, Wilhelm. 1991. Negierte Implikation im, Italienischen. Túbingen: Max Niemeyer.
 219. ------- 1992. Negierte Implikation im Italienischen. Theorie und Beschreibung des sprachlichen Ausdrucks der Konsessivitat auf der GrundIage der Prosasprache des Decameron. BZrPli 239. Túbingen: Niemeyer.
 220. Raffaelli, Sergio. 1990. Televisione. Lingua nostra 51:109-16.
 221. ------- 1992a. Editare. Lingua nostra 53:27.
 222. ------- 1992b. Radia. Lingua nostra 53:16-18.
 223. Ramberti, Alessandro. 1991. Grammatica e patsing: L'insostenibile pesantezza del COMP. Quaderni patavini di linguistica 10: 105-27.
 224. Rando, Gaetano. 1990. Capital gain, lunedì nero, money manager e altri anglicismi recentissimi del linguaggio economico-borsistico-commerciale. Lingua nostra 51:50-66.
 225. Realtà linguistiche di una terra di frontiera 1991. Atti delle Giornate di Studio in Onore di Poggio Bracciolini, 6. Terranuova Bracciolini: Biblioteca Comunale.
 226. Renzi, Lorenzo. 1991. Per una storia della struttura della frase in italiano: Il fiorentino del Cinquecento. Linguistica 31:201-10. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem. Oblata].
 227. ------- 1992. La linguistica di Gianfranco Folena. Lingua e stile 27:461-82.
 228. Repettì, Lori. 1991. A moraic analysis of raddoppiamento sintattico. Rivista di linguistica 3:307-30.
 229. Reumuth, and Winkelmann. 1990. Praktische Grammatik der italienischen sprache. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert.
 230. Richardson, Brian. 1992. Criteri editoriali nella prima stampa del Novellino. Lingua nostra 53:4-7.
 231. Rivola, Roberto. 1991. La lingua dei notiziari radiotelevisivi nella Svizzera italiana. Losone: Poncioni.
 232. Rossi, Giovanni Battista. 1992. Vocabolario dei dialetti ladini a ladino-veneti dell'Agordino. Belluno: Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali.
 233. Rubano, Anna Luisa. 1990. Il dialetto di S. Giorgio la Molara nella versione della parabola del figliuol prodigo. Lingua e storia in Púglia 40:95-100.
 234. Rubino, Antonia. 1991. Patterns of language choice and language contact in formal and informal settings. Rivista di linguistica 3:277-305.
 235. Ruggieri, Donato, and Antonio Batinti. 1992. Lingua e dialetto ad Anzi. Potenza: Il Salice.
 236. Salice, Barbara. 1990. Il trabaccolo, la lancia e la paranza a Manfredonia. Saggio descrittivolessicale. Lingua e storia in Puglia 40:101-32.
 237. Saltarelli, Mario. 1992. The subject of psych-verbs and case theory. In Romance languages and modem linguistic theory, ed. Paul Hirschbilhler and Konrad Koerner, 251-67. Papers from the 20th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL XX), Ottawa, 10-14 April 1990. Amsterdam: Benjamins.
 238. Salvi, Giampaolo, and Laura Vanelli. 1992. Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana. Strumenti per l'italiano, 2. Novara and Firenze: De Agostini; Le Monnier.
 239. Salviati, Leonardo. 1991. Regole della toscana favella. Ed. Anna Antonini Renieri. Firenze: Accademia Della Crusca.
 240. Salza, Pier Luigi. 1990. Phonetic transcription rules for text-to-speech synthesis of Italian. Phonetica 47:66-83.
 241. Sanga, Glauco, ed. 1990. Koiné in Italia dalle origini al Cinquecento. Atti del Convegno Di Milano e Pavia, 25-26 Settembre 1987. Biblioteca di lingue e culture locali, 14. Bergamo: P. Lubrina.
 242. Santucci, Francesco. 1991. Vocabolario del dialetto del contado di Assisi (pipí! pipí!riskappá). Italia dialettale 54:331-43.
 243. Satta, Luciano. 1990. Alla scoperta dell'acqua calda. Dizionario dei luoghi comuni della lingua italiana. Milano: Bompiani.
 244. Sberlati, Francesco. 1992. Retorica e sintassi nel XII del Furioso. Lingua e stile 27:379-404.
 245. Scaramella, Giovanni. 1990. Rimario dialettale ortografico bresciano. Vocabolario ortografico italiano-bresciano. Montichiari: Zanetti.
 246. Schweickard, Wolfgang. 1990. Zur Charakterisierung des umgangssprachlichen Italienisch: Der Typus 'saperla lunga', 'cavarsela', und verwandte Bildungen. Romanistisches Jahrbuch 41:31 -5 l.
 247. Scolari, Antonio. 1992. Destrorso. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie): 132-35.
 248. Segre, Cesare, and Gian Battista Speroni. 1991. Filologia testuale e letteratura italiana nel Medioevo. Romance Philology 45:44-72.
 249. Seidl, Ivan. 1991. Appunti sugli influssi letterari italiani in Boemia e in Moravia nei secoli XI1-XV. Etudes romanes de Bmo 21:79-89.
 250. Sensoni, Remo. 1991. Verso l'italiano. Insegnamento e apprendimento dell'italiano come seconda lingua. Genova: Marietti.
 251. Serianni, Luca. 1991. Lettura linguistica di Pensaci, Giacomino!. Studi linguistici italiani 17 (10 della nuova serie):55-70.
 252. Sgroi, Salvatore Claudio. 1990a. Metalinguaggio: Dalla logica alla linguistica. Lingua nostra 51:78-81.
 253. ------- 1990b. Passato prossimo e passato remoto. Lingua nostra 51:24.
 254. ------- 1990c. Sul genere di matiné (e). Lingua nostra 5 1: 122.
 255. ------- 1991 a. Acquafortista. Lingua nostra 52:28.
 256. ------- 1991b. Sulle tracce del cimeco. Lingua nostra 52:24-28.
 257. ------- 1991c. Surmenage. Lingua nostra 52:90.
 258. ------- 1992a. Estratto. Lingua nostra 53:24.
 259. ------- 1992b. Travet. Lingua nostra 53:27-28.
 260. Simone, Raffaele. 1991. Why linguists need variation. Reflections on Italian in 'troubled contexts' Rivista di linguistica 3:407-21.
 261. Skytte, Gunver. 1991. Il concetto di storia della lingua nell'opera grammaticale di Benedetto Buommattei. Linguistica 31:279-89. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 262. Sluyters, Willebrod. Length and stress revisited: A metrical account of diphthongization, vowel lengthening, consonant gemination and word-final vowel epenthesis in Modern Italian. Probus 2:65-102.
 263. Sobrero, Alberto, ed. 1992. Il dialetto della conversazione. Ricerche di dialettologia pragmatica. Pubblicazioni del Dipartimento di filologia, linguistica e letteratura dell'Università di Lecce, 7.
 264. Sornicola, Rosanna. 1991. Sui pronomi personali di prima e seconda plurale in italiano. Linguistica 31:269-78. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 265. Spaggiari, Barbara. 1991. Le origini di estivo e un luogo del Petrarca. Lingua nostra 52:4452.
 266. Spalanca, Carmelo. 199 l. Teorie e pratiche linguistiche in Sicilia. Memoria e interpretazione, 3. Marina di Patti: Pungitopo.
 267. Spinozzi Monai, Liliana, ed. 1990. Aspetti metodologici e teorici nello studio del plurilinguismo nei territori dell'Alpe-Adria. Atti del Convegno Internazionale Udine, 1214 Ottobre 1989. Tricesimo: Aviani Editore; Consorzio per la Costituzione e lo Sviluppo degli Insegnamenti Universitari.
 268. Stefenelli, Arnulf. 1991. Dal lessico latino al lessico italiano. Linguistica 31:177-84. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 269. Stussi, Alfredo. 1990. Un testo del 1248 in volgare proveniente dalla Corsica. Studi linguistici italiani 16 (9 della nuova serie): 145-54.
 270. Swiggers, Pierre. 1991. Su alcuni principi della grammaticografia latino volgare: I frammenti grammaticali latino-friulani. Linguistica 31:325-29. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblatal.
 271. Temperli, Rodolfò. 1991. Voci dell'area di Filettole (Pisa) assenti nel Vocabolario pisano di Giuseppe Malagoli. Italia dialettale 54:127-219.
 272. Tempesti, Femando. 1991. Bilinguismo del Piemonte nella lingua e nella vita di Edmondo De Amicis. Studi piemontesi 20:3-9.
 273. Tesi, Riccardo. 1990a. Pluralità di stili e sintassi del periodo nelle Operette morali di Giacomo Leopardi (111). Lingua nostra 51:9-13.
 274. ------- 1990b. Pluralità di stili e sintassi del periodo nelle Operette morali di Giacomo Leopardi (IV). Lingua nostra 51:41-47.
 275. ------- 1991. Due vicende nel lessico intellettuale europeo: antologia e crestomazia. Lingua nostra 52:33-44.
 276. Tore Barbina, Maria, ed. 1991. Vocabolario della lingua ffiulana: Italiano-ffiulano. Società filologica friulana. Udine: G. Verbi.
 277. Tosi, Arturo. 1991. L'italiano d'oltremare. La lingua delle comunità italiane nei paesi anglofoni / Italian overseas. The language of Italian communities in the English-speaking Ywrid. Firenze: Giunti.
 278. Trifone, Pietro. 1992. Roma e il Lazio. L'italiano delle regioni. Torino: UTET.
 279. Trolli, Domizia. 1990a. Compatriare. Lingua nostra 5 1: 14.
 280. ------- 1990b. Mùleo. Lingua nostra 51:48-49.
 281. ------- 1991. Ancora imbalzare, imbalzato. Lingua nostra 52:56.
 282. Tropea, Giovanni. 1991. a putìmisi du parmentu. Italia dialettale 54:345.
 283. Trovato, Salvatore C., ed. 1989. Progetto galloitalici - Saggi e materiali, I. Catania: Università di Catania.
 284. Tuttle, Edward F. 1991. Nasalization in Northern Italy: Syllabic constraints and strength scales as developmental parameters. Rivista di linguistica 3:23-92.
 285. Valente, Vincenzo. 1991 a. Un'etimologia per it. averla. Italia dialettale 54:347-48.
 286. ------- 1991b. Nomi di uccelli. Proposte interpretative. Lingua nostra 52:5-7.
 287. Vanelli, Laura. 1992. La deissi in italiano. Quaderni patavini di linguistica, Monografie. Pubblicazioni del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Padova. Padova: Unipress.
 288. Vayra, Mario, and Carol Fowler. 1990. Declination of supralaryngeal. gestures in spoken Italian. Quaderni del Laboratorio di Linguistica [Scuola Nonnale Superiore, Pisa] 4:89104.
 289. Vayra, Mario, and Carol A. Fowler. 1992. Declination of supralaryngeal gestures in spoken Italian. Phonetica 49:48-60.
 290. Vescovo, Piermario. 1989. Un impiego modulato del plurilinguismo (appunti in margine alla Rodiana e al Travaglia di Andrea Calmo). In Guida ai dialetti veneti XI, ed. Manlio Cortelazzo, 57-70. Padova: CLEUP.
 291. Vian, Francesca. 1991. Il lessico politico di Pietro Nermi. Coniazioni, neologismi, retrodatazioni (1921-1945) (1). Lingua nostra 52:57-62.
 292. ------- 1992. Il lessico politico di Pietro Nenni. Coniazioni, neologismi, retrodatazioni (1921 1945) (111). Lingua nostra 53:25-27.
 293. Vigolo, Maria Teresa. 1992. Ricerche lessicali sul dialetto dell'Alto Vicentino. BZrPh 240. Túbingen: Niemeyer.
 294. Villa, Renzo. 1989. L'esperienza didattica dei 'Centri di cultura dialettale' nelle scuole di Ventimiglia. In Guida ai dialetti veneti XI, ed. Manlio Cortelazzo, 151-61. Padova: CLEUP.
 295. Vitale, Maurizio. 1992. La lingua di Alessandro Manzoni. 2d ed. Testi e studi, 7. Milano: Cisalpino - Istituto Editoriale Universitario.
 296. Vitolo, Giovanni, and Francesco Mottola. 1991. Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo. Atti del Convegno Internazionale Di Studio, Badia a Cava 3-5 Ottobre 1990. Acta Cavensia, I. Salerno: Edizioni.
 297. Voghera, Mìriam. 1992. Sintassi e intonazione nell'italiano parlato. Bologna: Il Mulino.
 298. Vàrvaro, Alberto. 1992. Per Gianfranco Folena. Medioevo romanzo 17:3-5.
 299. Ward, Michael T. 1993. Bernardo Aldrete and Celso Cittadini: Shared sophistication in Renaissance linguistic investigation. Hispanic Review 61:65-85.
 300. Wotkeová, Zuzana. 1992. Osservazioni sulle strutture morfosintattiche dei proverbi cechi e italiani. Etudes romanes de Brno 22:57-68.
 301. Zamboni, Alberto. 1989-90. Premesse morfologiche e tipologiche del composto italiano capinera, pettirosso. Quaderni patavini di linguistica 8-9:157-69.
 302. ------- 1991. Due etimologie venete ed istriane. Linguistica 31:299-302. [Special issue: Paulo Tekavcic Sexagenario in Honorem Oblata].
 303. ------- 1992. Osservazioni sul romanesco antico. Studi linguistici italiani 18 (11 della nuova serie): 136-49.
 304. Zolli, Paolo. 1991. Le parole straniere: Francesismi, anglicismi, iberismi, germanismi, slavismi, orientalismi, esotismi. Ed. Flavia Ursini. Bologna: Zanichelli.
 
OCCITAN: Kathryn Klingebiel, University of Hawaii at Manoa (1993)
Key
 1. Ahokas, Jaakko. 1992. Provençal - Occitan - Franco-Provençal - Piémontais: quelques notes lexicologiques. In AIEO III, vol. 1, pp. 81-88.
 2. Allières, Jacques. 1992. Gascon et basque en contact sur leur frontière orientale selon les recueils Sacaze et Bourciez (vers 1880). In AIEO III, vol. 1, pp. 173-191.
 3. Andrieux-Reix, Nelly. 1987. Ecriture d'un cycle, écriture de geste: l'exemplarité d'un corpus. Romania 108:145-164.
 4. Arabeyre, Patrick. 1990. Un Prélat languedocien au milieu du XVe siècle: Bernard de Rosier, archévêque de Toulouse (1400-1475). Journal des Savants 1990:291-326.
 5. Arsac, Jean. 1991. Toponymie du Velay. Le Puy-en-Velay: Cahiers de la Haute-Loire.
 6. ----------- 1992. Cartes toponymiques du Velay. In Jacques Chaurand & Gérard Taverdet (eds.), Onomastique et langues en contact (Sept. 1991, Strasbourg) (Dijon: ABDO) pp. 189-194.
 7. Arthur, Ross G. (ed.). 1991. Jaufre: An Occitan Arthurian Romance. Hamden CT: Garland. Pp. 248.
 8. Asperti, Stefano. 1992. Répertoires et attributions: Une réflection sur le systeme de classification des textes dans le domaine de la poésie des troubadours." In AIEO III, vol. 2, pp. 585-594.
 9. Avril, J. T. 1990. Dictionnaire provençal-français suivi d'un vocabulaire français-provençal. 2 vol. Repr. Paris: Lacour. Pp. 481, 156.
 10. Aymard, Robert. 1992. Interpénétrations linguistiques dans la toponymie pyrénéenne. In Onomastique et langues en contact, pp. 205-218.
 11. Baldinger, Kurt. 1989. Lexicologie romane: dictionnaires en cours d'élaboration en R.F.A. In ACILPR XVIII, vol. 7, pp. 316-326. (DEAP: Dictionnaire étymologique de l'ancien provençal)
 12. Baldinger, Kurt with Inge Popelar. 1991. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon (DAG). Fasc. 7. Tübingen: Niemeyer. Pp. 481-561.
 13. ----------- 1991. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan (DAO). Supplément. Fasc. 4. Tübingen: Niemeyer. Pp. 241-320.
 14. ----------- 1992. Dictionnaire étymologique de l'ancien occitan. Fasc. 5. Tübingen: Niemeyer. Pp. 321-401.
 15. Baldit, Jean-Pierre. 1990. Dire des oiseaux en Haute Marche. La Clau Lemosina 78:13-15.
 16. ----------- 1991. 'Chabatz d'entrar', 'A tout bout de champ'. Revue Culturelle du Conseil Général de la Creuse 6:10-17.
 17. ----------- 1991. Quelques aperçus sur la langue d'oc en Creuse. Lemouzi 119:28-34
 18. Barral, Marcel. 1989. Les Noms de rues a Montpellier du Moyen Age à nos jours. Montpellier: Pierre Clerc. Pp. 406.
 19. Barrier, Pierre (ed.). 1988. Jean-Louis Daniel, Dictionnaire périgourdin-français. vol. 2. Périgueux: Le Bournat du Périgord. Pp. ix + 335.
 20. Barrière, Bernadette. 1989. Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine (XII-XIIIe siècle). Clermont-Ferrand: Inst. d'Etudes du Massif Central. Pp. 689. (Publications de l'Inst. d'Etudes du Massif Central, 33.)
 21. Barsotti, Claudi & Patric Sauzet. 1990-1991. Occitan, lenga moderna. Estudis Occitans 7:29-40.
 22. Battelli, Maria Carla. 1992. La ricezione della lirica provenzale nei codici M (B.N.F.FR. 884) e U (B.N.F.FR. 20050): Alcune considerazioni." In AlEO III, vol. 2, pp. 595-606.
 23. Belasco, Simon. 1990. France's Rich Relation: The Oc Connection. French Review 63:9961013.
 24. Bertrand, Régis. 1991. Latin et 'langue(s) vulgaire(s)': Les Langues du catholicisme provençal (XVIIe-XIXe siècles). In Claude Martel (ed.), Les Français et leurs langages (Colloque tenu à Montpellier les 5, 6, 7 sept. 1991) (Aix-en-Provence: Univ. de Provence), pp. 333-348.
 25. ----------- 1992. L'Historien et les textes religieux occitans des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. In AIEO III, vol. 1, pp. 45-54.
 26. Billy, Pierre-Henri. 1990. Les Composés en canta- dans la toponymie de la France: Inventaire systématique et considérations méthodologiques. NRO 15-16:55-86.
 27. Birabent, J.-P. 1989. Memento grammatical du gascon. Pau: Escola Gaston Febus. Pp. 151.
 28. Blanche-Benveniste, Claire. 1991. La Difficulté à cerner les régionalismes en syntaxe. In Gilbert-Lucien Salmon (ed.), Variété et variantes du français des villes: Etats de l'est de la France: Alsace-Lorraine - Lyonnais - Franche-Comté - Belgique (Actes du Colloque scientifique international de Mulhouse, nov. 1988) (Paris: Champion-Slatkine), pp. 211 -220.
 29. Blanchet, Philippe. 1989. Essai de description du système graphique de Michel Tronc. Marseille: CIREPALou Prouvençau a l'Escolo. Pp. 45.
 30. Blès, Adrien. 1989. Dictionnaire historique des rues de Marseille. Marseille: Jeanne Laffitte. Pp. 439.
 31. Bonnaud, Pierre. 1989. Précis de grammaire auvergnate. Clermont-Ferrand: Centre Régional de Documentation Pédagogique. Pp. 62.
 32. Bonnet, Marceu. 1990. Lou parla ferigoula. Prouvençau a l'Escolo 121:10-11; 122:12-14, 123:8-9; 124:9-10.
 33. ----------- 1991. Lou parla ferigoula. Prouvençau a l'Escolo 126:5-7; 127:10-12.
 34. Bourin, Monique. 1990. Hagiotoponyrnie et concentration de l'habitat: l'exemple des plaines de l'Orb et de l'Hérault. In Hommage Charles Higounet, pp. 35-41.
 35. Bournazel, Louis& Robert Joudoux. 1989. En Limousin: Les Noms de lieux du pays d'Uzerche. Tulle: Soc. Hist. & Régionaliste du Bas-Limousin. Pp. 100.
 36. Boutier, Marie-Guy, Marie-José Brochard, Jean-Pierre Chambon & Jean-Paul Chauveau. 1990. Cas d'étymologie double dans le FEW (III). Travaux de Linguistique et de Philologie 28:25-36.
 37. Boutier, Marie-Guy, Marie-José Brochard, Eva Büchi, Jean-Pierre Chambon, Jean-Paul Chauveau, Colette Dondaine. 1992. Cas d'étymologie double dans le FEW (IV). Travaux de Linguistique et de Philologie 30:387-415.
 38. Bouvier, Jean-Claude. 1990. Ort et jardi dans la littérature médiévale d'Oc. In Vergers et jardins (Aix: CUERMA), pp. 41-51.
 39. Boyer, Jean-Paul. 1990. Pour une histoire des forêts de Haute-Provence. Provence Historique 40:267-290.
 40. Brès, Jacques. 1991. L'Occitan dans la mine: emblèmes, traces; marqueur identitaire. In Actes des Universités Occitanes d'Eté 1990 (Nîmes: MARPOC), pp. 17-27.
 41. Brès, Jean & Françoise Gardes-Madray. 1991. La Difficile nomination d'une langue minoritaire en situation d'interaction verbale. In Claude Martel (ed.), Les Français et leurs langages (Aix-en-Provence: Univ. de Provence), pp. 410-426.
 42. Brunetti, Giuseppina D. B. 1990. Sul canzoniere provenzale T (Parigi, B.N. fr. 15211). CN 50:473.
 43. Burgwinkle, William E. (ed./tr.) 1990. Razos and Troubadour Songs. New York: Garland. Pp. lxi + 324.
 44. Camps, Christian. 1991. Dictionnaire dufrançais régional du Languedoc (Aude, Gard, Hérault, Lozère). Paris: Editions Christine Bonneton.
 45. ----------- 1991. Dictionnaire du français régional du Roussillon. Paris: Editions Christine Bonneton.
 46. Cantalausa, Joan de & Ramon Chatbert. 1990. Diccionari fondamental occitan illustrat (lengadocian). Author: Rodez. Pp. 343.
 47. Cantalausa, Joan de. 1992. La Langue des Gaules entre l'utilisation véhiculaire et l'utilisation littéraire de 780 à 980. In AIEO III, vol. 1, pp. 255-267.
 48. Careri, Maria. 1990. Il canzoniere provenzale H (Vat. Lat. 3207. Struttura, contenuto e fonti. Modena: Mucchi. Pp. xx + 532. (Subsidia al "Corpus des troubadours", 13.)
 49. ----------- 1992. Jaufre Rudel nel "Libre" di Miquel de la Tor. In AIEO III, vol. 2, pp. 607-625.
 50. Chambon, Jean-Pierre. 1988. Cas d'étymologie double dans le FEW (I). In Etudes de lexicologie, lexicographie et stylistique offertes en hommage à Georges Matoré (Paris: Société pour l'Information Grammaticale), pp. 165-184.
 51. ----------- 1991. Petites contributions à la boonymie du Massif Central. NRO 17-18:99-102.
 52. ---------- (ed.) 1992. FEW Fasc. 152 (*assulare-atrium). Bâle: Zbinden.
 53. ----------- 1992. Pour le texte, le lexique et la localisation du Quaderno di segreti d'un regista provenzale del medioevo (Alessandro Vitale-Brovarone, ed.). Travaux de Linguistique et Philologie 30: 319-353.
 54. Chatbert, Ramon. 1989. L'ortografia occitana, V; VI: Las consonantas. Oc 290:25-28; 292:25-28.
 55. ----------- 1990. Estudis: L'ortografia occitana, VIII. Oc 295:20-22.
 56. ----------- 1990. Questions de lenga: Subre qualques vocables; Moda e mode; Dires. Oc 295:48-51; 296:41-43; 297:63-64.
 57. ----------- 1991. L'Ortografia occitana, IX-XI. Oc 298:55-57; 299:29-31; 300:268-73.
 58. ----------- 1991. Questions de lenga: Emplecs de entre; Festas e sants; Dires. Oc no. 298:59-61; no. 299:51-53; no. 301:53-54.
 59. Cichon, Peter. 1990-1991. Einführung in die okzitanische Sprache, I-III. Moderne Sprachen 34 (1990):31-47; 35 (1991):12-22, 37-48.
 60. ----------- 1992. Sur l'interprétation des données dans l'enquête socio-linguistique (à partir de matériaux occitans). In AIEO III, vol. 1, pp. 269-282.
 61. Ciérbide Martinena, Ricardo. 1992. Scripta administrative medieval en gasc6n del Pafs Vasco norte: el "censier gothique" de Soule (1376-1690). In AIEO III, vol. 1, pp. 335-350.
 62. Coget, Jacques. 1988. Hiérarchies linguistique et acoustique observées dans les pratiques de communication entre l'homme et l'animal. Homme, Animal, Soc. 1:71-86.
 63. Cohen, Isabelle. 1992. Lo Bichard e la lengas: images de la langue occitane dans La Faraça. Lengas 32:95-113.
 64. Colomina I Castanyer, Jordi. 1992. Relations lingüfstiques occitano-catalanes. In AIEO III, vol. 1, pp. 283-298.
 65. Combarieu, Micheline de. 1989. Le Nom de la ville: Toulouse dans la "Chanson de la Croisade albigeoise". In Hommage Jean-Charles Payen. Farai chansoneta novele (Caen: Univ. de Caen), pp. 133-149.
 66. Compan, Andrieu. 1990. Grafia e dialeita. Prouvençau a l'Escolo 121:9-10.
 67. ------------- 1990. Leissicoulougio. Prouvençau a l'Escolo 123:11-12.
 68. ----------- 1991. Illustration du nissart et du provençal. Berre L'Etang: L'Astrado Prouvencalo. Pp. 491.
 69. ------------ 1991. Recantoun de la lenga noustrala. Prouvençau a l'Escolo 126/2:8-9.
 70. Costa, Georges J. 1992. Les Patronymes dans le département des Pyrénées-Orientales en 1841: recensement, classements et perspectives d'études. In Gérard Taverdet (ed.), Dictionnaire historique des noms defamille romans (Tübingen: Niemeyer), pp. 12-23.
 71. Coppolani, Jean. 1990. Pour mieux connaître les rues de Toulouse. Archistra 95:29-32.
 72. Dalbera, Jean Philippe. 1992. Composition des faisceaux d'isoglasses et aréologie dialectale. Réflexion sur le cas des Alpes Maritimes. In AIEO III, vol. 1, pp. 193-210. [dialect varieties in the Alpes-Maritimes: gavot, maritime, royasque]
 73. Dansereau, Diane. 1991. Expression of Passive, Active, and Middle Voice in Central Languedocian. TENSO 6/2:57-65.
 74. De Winter-Hosman, Mieke. 1990. La Naissance d'une terminologie de genres chez les premiers troubadours. Amsterdamer Beitrâge zur â1teren Germanistik 30:139-149.
 75. Decarns, Fabrici. 1989. A prepaus de eusk- e vasc-. Oc 293:40-42.
 76. Delmas, Jean. 1989. Enquêtes et répertoire des communes du Lot. Trobador 1:1-9.
 77. ----------- 1991. La Langue d'oc aux Archives départementales de l'Aveyron. In Actes des Universités Occitanes d'Eté 1990 (Nîmes: MARPOC), pp. 91-105.
 78. Descomps, Danièl, with Xavièr Descomps. 1987-1988. Ambe Io cotelon: joguets rustiques d'un côp èra (Avec mon couteau: jouets rustiques d'autrefois). Vols. 1, 2. Hautefage-la-Tour: Escèla Occitana d'Estiu. Pp. 48 + 49.
 79. Descomps, Danièl. 1990-1991. Ambe Io cotelon: joguets rustiques d'un côp èra (Avec mon couteau: jouet rustiques d'autrefois). Vols. 3, 4. Hautefage-la-Tour: Escùla Occitana d'Estiu. Pp. 50 + 47.
 80. Dictionnaire français-pyrénéen, pyrénéen-français. Paris: Lacour, 199 1. Pp. 155, 103.
 81. Dietrich, Wolf. 1989. Le 'passé inactuel' en ancien français et en ancien occitan. Bulletin du Centre de Romanité Latine Tardive 4-5:99-121.
 82. Dreher, Torsten. 1992. La Chanson occitane: point de rencontre entre la langue véhiculaire et la langue littéraire. In AIEO III, vol. 1, pp. 299-303.
 83. Dubuisson, Pierrette. 1991. Zone de contact oil/oc, sommet du Croissant. In Claude Martel (ed.), Les Francais et leurs langages (Colloque tenu à Montpellier les 5, 6, 7 sept. 1991) (Aix-en-Provence: Univ. de Provence), pp. 177-178.
 84. Duggan, Joseph J. 1989. Oral Performance of Romance in Medieval France. In Norris J. Lacy & Gloria Torrini-Roblin (eds.), Continuations: Essays on Medieval French Literature and Language in Honor of John L. Grigsby (Birmingham, AL: Summa Publications), pp. 51-61.
 85. Dumonteil, Jacques. 1989. Notes de topographie béarnaise: A propos des localités d'Escot en Gabam et de Lexe en Aspe, citées dans le For d'Oloron. Pyrénées 158:185-193.
 86. Dupleich, Nicole Lacour & Christian Lacour. 1991. Dictionnaire ftançais-pyrénéen, pyrénéen-français. 2 vol. Paris: Lacour. Pp. 155, 103.
 87. En cò nòstre: parler et coutumes du Pays des Vans et des régions environnantes. Préface by G. Massot. Les Vans: La Faraça Groupe occitan des Vans; 1992. Pp. 472.
 88. Escoffier, Simone. 1976; repr. 1990. Notes sur l'emploi de ILLE anaphorique et antécédent en occitan. Repr. in J.-B. Martin, G. Tuaillon & A.-M. Vurpas, Travaux de dialectologie gallo-romane (Lyon: Institut Gardette, 1990), pp. 139-150.
 89. ----------- 1980. Notes sur quelques mots d'ancien rouergat. In Estudis Aramon i Serra, vol. 3, pp. 167-177. Réimpr. in J.-B. Martin, G. Tuaillon & A.-M. Vurpas, éds., Travaux de dialectologie gallo-romane (Lyon: Institut Gardette, 1990), pp. 103-113.
 90. Esteve, Viviane. 199 1. Une enquête d'opinion sur la langue régionale. Lengas 29:1751-17 1.
 91. Eygun, Joan. 1990. Erbari montanhou. Reclams de Bearn e Gasconha 7-9:104-108.
 92. Favreau, Robert, Jean Michaud & Bernadette Mora. 1990. Corpus des inscriptions de la France médiévale. vol. 15, La ville de Vienne en Dauphiné. Paris: CNRS.
 93. Ferras, Vincent, O.S.B. 1989. La Toponymie de Saint-Martin-le-Vieil, autour de l'abbaye audoise de Villelongue. Dourgne: Abbaye d'En Calcat. Pp. 145.
 94. ------------ 1989. Toponyn-ùe d'un fief bénédictin et hospitalier: Verdalle, Montagne Noire (Sud-Albigeois). Aucamville: Eds. GRB. Pp. 39.
 95. Field, Thomas T. 1992. Comportements linguistiques dans les Pyrénées à la fin du moyen âge: effets de Fècrit. In ACILPR XIX, vol. 3, pp. 209-218.
 96. ----------- 1992. Idéologies et contacts linguistiques dans le Sud de la Gascogne. In AIEO III, vol. 1, pp. 211-218.
 97. Flasche, Hans. 1990. Romanica. Zum Romanischen allgemein - zurn Franzôsischen - Zum Neuprovenzalischen - Zum Portugiesischen. Stuttgart: Franz Steiner. (Zeternata Semantica Syntactica, 1.)
 98. Fornès, Lluis. 1992. L"'oc" en la literatura sudpirinenca de l'edat mitjana al segle XXI. In AIEO III, vol. 1, pp. 351-376.
 99. Fossat, Jean-Louis. 1991. L'Expression figée, la ganelha et le diasYsterne. In Mélanges Pierre Bec (Poitiers: Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale), pp. 113-122.
 100. ----------- 199 1. Etat polynomique des langues: le gascon. In Les Langues polynomiques (Univ. de Corse), pp. 178-191.
 101. ----------- 1992. Lexique, grammaire et société: le mouvement lexical. Toulouse: CERCLID. Pp. 350
 102. ----------- 1992. Polarité territoriale du domaine linguistique occitane: le gascon. Toulouse: CERCLID. Pp. 200, maps.
 103. Fournial, Etienne (ed.). 1989. Cartulaire de l'Abbaye de Vabres au diocèse de Rodez. Rodez: Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron & St-Etienne: C.E.R.C.O.R. (Archives Historiques du Rouergue, 21.) Pp. 196.
 104. Galtier, Charles. 1990. Les Insectes dans la tradition provençale. Prouvençau a l'Escolo no. 121:6-8; no. 122:4-7.
 105. Garavini, Fausta. 1992. Conclusion. In Guilhem Ader (1567? 1638) (Béziers: CIDO), pp. 261266.
 106. Gauzit, Eliane et al. 1988. Le Limousin et son patrimoine culturel: inventaire bibliographique. Migne-Auxances: IEO de la Vienne. Pp. 88.
 107. Girerd, Bernard, J. Garcin & G. Aymonin. 1991. La Flore du departement du Vaucluse: Nouvel inventaire. Avignon: A. Barthélemy & Société Botanique de Vaucluse. Pp. 391.
 108. Gouiran, Gérard. 1991. Le Roi et la lettre: écrits politiques provençaux des XIVe et XVe siècles. In ACILPR XVIII, vol. 3 (Tübingen: Niemeyer), pp. 752-765.
 109. Gourgaud, Ives. 1989. L'Emploi des temps du passé en occitan. Etudes de linguistique romane. Actes du VIe Congrès des linguistes romanisants polonais. Wroclaw: WUW, pp. 117-121.
 110. Grafström, Âke. 1991. Une Hollandaise traverse la France en 1819: Remarques sur son journal de voyage écrit en français. RLiR 55:125-148.
 111. Granié, Régis. 1989. Le Gers autrefois. Le Coteau: Horvath. Pp. 144. (Vie Quotidienne Autrefois.)
 112. Grosclaude, Michel, Henri Grenet & Pierre Bec. 1991. Dictionnaire toponymique des communes du Béarn. Mauvesin: Escola Gaston Febus. Pp. 416.
 113. Guiter, Henri. 1991. La Structure linguistique des Pyrénées Orientales en l'an mil et sa genèse. In La Catalogne et la France méridionale autour de l'an mil (Barcelona), pp. 364-367.
 114. ----------- 1992. "De Perpignan à Narbonne." Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales 100:561-578.
 115. ----------- 1992. Mouillure pyrénéenne de 1 dans les groupes consonne + l. RLiR 56:91-103.
 116. ----------- 1992. Le Sillon rhodanien. In AIEO III, vol. 1, pp. 219-230.
 117. Haase, Martin. 1991. Sprachwandel auf Grund von Sprachkontakt: Die baskisch-gaskognische Lehnwortintegration. In Eberhard Klein, Françoise Pouradier Duteil, Karl Heinz Wagner (eds.), Betriebslinguistik und Linguistikbetrieb, vol. 2 (Akten des 24. Ling. Kolloquiums, Univ. Bremen, 4.-6. Sept. 1989) (Tübingen: Niemeyer), pp. 309-318.
 118. ----------- 1991. Tempus und Aspekt im Sprachkontakt: Baskisch-Gaskognisch-Franzosisch. In Elisabeth Feldbusch, Reiner Pogarell, Cornelia Weiss (eds.), Neue Fragen der Linguistik, I: Bestand und Entwicklung (Akten des 25. Linguistischen Kolloquiums, Paderborn 1990) (Tubingen: Niemeyer), pp. 465-474.
 119. Hamlin, Frank R. 1990. Entre topomie et hydronymie: Les Noms des confluents. NRO 15-16:47-54.
 120. Hélas, Jean-Claude. 1990. Le Manse en Gévaudan au milieu du XVème siècle. AM 102:173-178.
 121. Hendrickson, William L. 1989. Garin de Monglane and La Chanson de la croisade albigeoise: A Comparative Old French-Occitan Study. In Norris J. Lacy & Gloria Torrini-Roblin (eds.), Continuations: Essays on Medieval French Literature and Language in Honor of John L. Grigsby (Birmingham, AL: Summa Publications), pp. 203-215.
 122. Hérilier, Christian. 1989. Les Noms de commune de l'arrondissement de Thiers. Thiers: Carcular. Pp. 48.
 123. Horiot, Brigitte. 1992. La Rencontre de la langue d'oil et de la langue d'oc dans le domaine de FALO. In AIEO III, vol. 1, pp. 231-242.
 124. Hourcade, André. 1990. Dictionnaire bilingue des expressions gasconnes. Oloron-Sainte-Marie: Los Can-ùnaires. Pp. 248.
 125. Hualde, José Ignacio. 1992. Empty Consonants and Other CV-Tier Effects in Aranese Gascon. Lingua 86:177-188.
 126. Huard, Raymond. 1992. Les langues régionales et la propagande politique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. In AIEO III, vol. 1, pp. 33-43.
 127. Ionescu, Christian. 1989. Numele de familie româneste (5e partie). Tribuna României 18:11. [prov. Boyer, Faure, Charbonier (sic), Sartre]
 128. Jensen, Frede. 1990. L'Influence des troubadours sur la poésie sicilienne du Duecento. In Actes du Xe congrès des romanistes scandinaves (Lund: Lund Univ. Press), pp. 205-209.
 129. ----------- 1991. Sur les comparaisons proportionnelles en français et en occitan. RLR 95:351 358.
 130. ----------- 1992. A True Dilemma: Is Occitan verai Domestic or Foreign? Romance Notes 32 (1992)-209-213.
 131. Joudoux, Robert. 1990. Perspectives archéologiques et n-licro-toponyn-àques autour de Masseret. Lemouzi 116:75-85.
 132. Kendrick, Laura. 1988. The Game of Love: Troubadour Wordplay. Berkeley: Univ. of California Press. Pp. xiv + 237.
 133. Kremnitz, Georg (Jùrdi). 1992. Lenga literària e lenga parlada en occitan. Oc 303:35-41.
 134. ----------- 1992. Periodisacion de l'occitan. Proposicions del punt de vista de la sociè-linguisica. In AIEO III, vol. 1, pp. 67-76.
 135. ----------- 1992. Réflexions sur une politique de la traduction du texte littéraire occitan. In Flor enversa, Actes de la manifestation internationale sur la traduction de l'occitan (Toulouse: Conservatoire Occitan), pp. 40-46.
 136. ---------- 1992. Le Rôle de quelques instituteurs dans la reconquête de la culture autochtone. Exemples occitans et berbères. Cahiers Francophones d'Europe Centre-Orientale (Vienna) 2:25-36.
 137. ----------- 1992. Verânderungen im Status der Minderheitensprachen in Frankreich. In Gilles Dorion et al. (eds.), Le Français aujourd'hui / Franzôsisch heute, Mélanges Jürgen Olbert (Frankfurt: Diesterweg), pp. 211-216.
 138. Krispin, Arno. 1988. Les Pièces gasconnes du manuscrit Barb. lat. 1862 de la Bibliothèque vaticane: 'Pastourelle politique', 'Prière a la vièrge', 'Chanson de jeune fille', 'Chanson de malmariée'. In Jean Penent (ed.)., Actes du colloque de Lectoure (28, 29, et 30 mai 1981) (Béziers: CIDO), pp. 53-65.
 139. Kristol, Andres Max. 1992. Age, sexe et comportement linguistique: l'évolution diachronique de l'attitude envers l'occitan au Couserans (Gascogne pyrénéenne). In ACILPR XIX, vol. 3, pp. 117-135.
 140. La Conterie, Francoise de, Jean-Paul Brioude & Jean Pestre. 1989. Les Noms de lieux en -ac dans l'ancien diocèse du Puy. Le-Puy-en-Velay: Author. Pp. 292.
 141. Labbé, Alain. 1992. La Topographie et les monuments d'Orléans dans "Girart de Roussillon". Actes du Colloque d'Orléans, Société de Langue et de Littérature Médiévales d'Oc et d'Oïl (31 I - 1er II 1992) = Perspectives Médiévales 18:77-91
 142. Lacomba, Amada. 1988. Flora occitana. Hautefage-la-Tour: Escùla Occitana d'Estiu. Pp. 94. [224 plants in Savignac (Lot-et-Garonne)].
 143. Lafont, Robert. 1991. L'Occitan littéraire du XIXe: Macédoine de chemins. In Les Langues polynomiques (Univ. de Corse), pp. 277-282.
 144. ----------- 1991. La Philologie déniaisée. RLR 95:331-341.
 145. ----------- 1992. Ar resplan la flors enversa: La fleur du gay savoir. RLR 96:105-117.
 146. ----------- 1992. D'Eschyle à Humboldt: contre la peur du métissage, le recollement identitaire. In Métissages (Paris: L'Harmattan), pp. 99-108.
 147. ----------- 1992. De la natura a la glùria: Le subjecte de l'escritura gascona. In Guilhem Ader (1567? 1638) (Béziers: CIDO), pages 233-241.
 148. ----------- 1992. Epopée et nùvas: Le texte du joglar contador. RLR 96:251-273.
 149. ----------- 1992. Jaufre Rudel, Liriche. Avec traduction italienne, préface, et notes. Firenze: Le Lettere. Pp. 104.
 150. ---------- 1992. Lecture du 'Comte de Peitieus'. In L'Imaginaire conotion et son double (Salerno: Edizione Scientifiche Italiane), pp. 63-82.
 151. ----------- 1992. Une périodisation par la conscience systématique. In AIEO III, vol. 1, pp. 57-65.
 152. ----------- 1992. La Situation sociolinguistique de la France. In H. Giordan (ed.), Les Minorités en Europe (Paris: Kinié), pp. 145-163.
 153. ----------- 1992. Le Thème des neveux. In L'Imaginaire conotion et son double (Salemo: Edizione Scientifiche Italiane), pp. 56-60.
 154. Lagarda, Andriu. 1990. Vocabulari occitan: Mots, locucions e expressions recampats per centre d'interes. Toulouse: CRDP. Pp. 300.
 155. ----------- 1991. Le Trésor des mots d'un village occitan: Dictionnaire du parler de Rivel (Aude). Author: Toulouse. Pp. 280.
 156. Lamuela, Xavier. 1990. Es difèrentas concepcions dera lenga d'oc. Bornat 1990/1:1551-1559.
 157. Laquèvre, Jean. 1988. Les Noms de lieux en Provence: éléments bibliographiques. Marseille: Chez l'auteur.
 158. Lauranson Rosaz, Christian. 1990. Les Mauvaises coutumes d'Auvergne (fin Xe-Xle siècle). AM 102:557-586.
 159. Lavalade, Yves. 1989. Toponymie limousine: la finale -eix. La Clau Lemosina 75:7-9.
 160. Lavalade, Yves, Pierre Vignaud & Sylvie Vignaud. 1991. Les Noms de lieux de Saint-Junien. Limoges: La Clau Lemosina. Pp. 20.
 161. Le Pottier, Jean. 1990. Communes du Tarn: Dictionnaire de géographie administrative, paroisses, étymologie, blasons, bibliographie. Albi: Archives Départementales. Pp. 629.
 162. Le Val d'Aran, vallée gasconne: questions à Alain Viaut. Les Langues Néo-latines 84 (1990):105-108.
 163. Lescou, Lucien & L.-J. Hoare. 1991. Communes et lieux-dits du canton de Castillonès: Etymologie, histoire. S aint-Prix: Author. Pp. 17 1. (Groupe de Recherches Onomastiques de l'Inst. d'Etudes Occitanes.)
 164. Levy, Emil. 1990. Petit dictionnaire provençal-français (lst ed. 1909). Repr. Nîmes: Lacour. Pp. 390.
 165. Lobier, Agnes. 1992. Les Enfants et la langue: quelles représentations? Lengas 32:119-155.
 166. Madray-Lesigne, Françoise. 1991. Risques et enjeux de la parole: L'émergence de l'occitan dans une lutte ouvrière. In Les Langues polynomiques (Univ. de Corse), pp. 305-313.
 167. Malkiel, Yakov. 1990. An Imported Derivative in Search of a Missing Primitive: The Near-Antonyms OProv. avinenteza 'Composure, Charm' vs. OSp. avin-, avil-entez(a) 'Boisterous Arrogance'. Romance Quarterly 38:449-470.
 168. Martel, Philippe. 1991. Les Hommes politiques et l'occitan sous la IIIe République, ou le seuil de la tolérance. In Claude Martel (ed.), Les Français et leurs langages (Colloque tenu à Montpellier les 5, 6, 7 sept. 1991) (Aix-en-Provence: Univ. de Provence), pp. 259-273.
 169. ----------- 1992. Frédéric Mistral. In Les Prix Nobel de littérature (Paris: L'Alhambra), pp. 77-87.
 170. ----------- 1992. Les Historiens et le texte occitan. In Onomastique et langues en contact, pp. 7-13.
 171. ----------- 1992. Les Pédagogues et les "patois" sous la IIIème République. Lengas 32:11-22.
 172. ----------- 1992. Regionale Identitât und nationale Kultur in Frankreich im 19. und 20. Jahrhunderts. In Günther Lottes (ed.), Region, Nation, Europa (Heidelberg & Regensburg: Physica Verl. & Mittelbayerische Dr. und Verl.-Ges.), pp. 95-119.
 173. Martinez Perez, Antonia. 1988. Introducción gramatical al francés y al provenzal antiguos: Morfologia sintaxis. Barcelona: PPU. Pp. 204.
 174. Mascaro, Joan. 1990. Teoria de la asin-àlaciôn en las lenguas romànicas. In Violeta Demonte et al. (eds.), Estudios de lingütstica de Espafia y Mexico (Mexico City: Univ. Nacional Autonoma de Mexico/Colegio de Mexico), pp. 465-487.
 175. Mauron, Claude. 1989. La Traduction provençale de la Constitution française par Charles-François Bouche (1792). Prouvenco 2000 7:28-36.
 176. Meisenburg, Trudel. 1992. Quels sont les facteurs linguistiques et sociaux qui déterminent les systèmes d'écritures? In AIEO III, vol. 1, pp. 305-320.
 177. Mineau, Robert & Lucien Racinoux. 1990. Glossaire des vieux parlers poitevins, recueillis dans le département de la Vienne et lieux voisins. Poitiers: Brissaud. Pp. 64.
 178. Miremont, Pierre & Jean Monestier. 1990. La Langue d'oc. Lo Bornat 1990/2:1570-1577.
 179. Moison, André. 1986. Répertoire des noms propres des personnes et de lieux cités dans les chansons de geste françaises et les oeuvres étrangères dérivées. 5 vol. in 2 tomes. Genève: Droz. (Publications romanes et françaises, 173.)
 180. Mok, Q. I. M. (Kees). 1990. Linguistique de l'occitan moderne: Phonétique/phonologie, morphologie, syntaxe. Bulletin de l'Association Internationale des Etudes Occitanes (London: AIEO) 7:19-30.
 181. ----------- 1992. L'Infinitif de narration en occitan. In AIEO III, vol. 1, pp. 89-99.
 182. Monestier, Jean. 1991. La Poésie de Guilhem de La Tor. Lo Bornat 4:1850-1855.
 183. ----------- 1990. En Périgord, ou la comédie: Femmes, hommes et bêtes en proverbes. Pierre-Lucien Bertrand; Le Bugue. Pp. 160.
 184. Moran i Ocerinjauregui, Josep (ed.). 1990. Les Homelies de Tortosa. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona: Curial Edicions Catalanes. Pp. 244 + 2. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 20.)
 185. Morlet, Marie-Thérèse. 1991. Dictionnaire étymologique des noms defamille. Paris: Perrin. Pp. 984.
 186. Motte, Claude, M. Laprade & J.-M. Peysson. 1989. Paroisses et Communes de France. Dictionnaire d'histoire administrative et démographique, vol. 34. Hérault. Paris: CRNS.
 187. Ourliac, Paul. 1990. Le Peuplement de la haute vallée de la Garonne vers l'an mil. In Hommage Charles Higounet, pp. 121-135.
 188. Ourliac, Paul & Monique Gilles. 1990. Les Fors anciens de Béarn. Paris: CRNS. Pp. 738. ("SUD".)
 189. Palay, Simin. 1991. Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (Bassin Aquitain). Paris: CNRS. Pp. 1053.
 190. Paul, Alain. 1991. Textes occitans ancians dins Gard. In Actes des Universités Occitanes d'Eté 1990 (Nîmes: MARPOC), pp. 121-130.
 191. Pelen, Jean-Noel. 1991. Occitan et français dans la culture cévenole: Pratique et perception. In Claude Martel (ed.), Les Français et leurs langages (Colloque tenu à Montpellier les 5, 6, 7 sept. 1991) (Aix-en-Provence: Univ. de Provence), pp. 359-370.
 192. Perbosc, Antonin. 1988. Le Langage des bêtes: mimologismes populaires d'Occitanie et de Catalogne. Carcassonne: Garae/Hesiode. Pp. 287. (Classiques de la littérature orale.)
 193. Perron, Marco. 1990. Enquête toponymique en Vallée d'Aoste. NRO 15-16:115-120.
 194. Perugi, Maurizio. 1989. Chiose gallo-rornanze alle 'Eroidi': Un manuale per la formazione letteraria del Boccaccio. Studi di Filologia Italiana 47:101-148.
 195. Petit vocabulaire local à l'usage des gens de Nîmes. Paris: Lacour. Pp. 90. (Rediviva.)
 196. Petit, Jean-Marie. 1991. Joseph Delteil: Un Itinéraire entre deux langues. RLR 95:273-304.
 197. Pic, François. 1992. "Bibliographie de Bernard Manciet." Cahiers du Théâtre du Port de la lune (Bordeaux) 3:59-65.
 198. ----------- 1992. "Essai de bibliographie des oeuvres imprimées, littéraires et médicales, occitanes, françaises et latines, de Guillaume Ader (Lombez, 1567?-Gimont, 1638)". In Guilhem Ader (1567? 1638) (Béziers: CIDO), pp. 43-89.
 199. ----------- 1992. Note bibliographique sur la 'Canso provensalle', Lyon, 1564. Lengas 32:87-94.
 200. Pilawa, Jurgen & Wolfgang Raible. 1990. Enunziative: eine sprachliche Neuerung im Spiegel der gaskognischen Schriftkultur. Tübingen: G. Narr.
 201. Poe, Elizabeth Wilson. 1990. Unravelling a Woolly Text. Nph 74:527-535. [Uc de Saint Circ's "Ma dompna cuit fasa sen"']
 202. Pollina, Vincent. 1992. Structure verbale et expression mélodique dans Mon cor e mi du troubadour Gaucelm Faidit. In AIEO III, vol. 2, pp. 669-678.
 203. Pons, Cathy Renée. 1991. Language Death among Waldensians of Valdese, North Carolina (Ph.D. Dissertation, Indiana Univ.). DAI 51/11:3726A-3727A.
 204. Pons, Paul & Elisabeth Sauze. 1989. La Microtoponyn-iie de Saint-André-de-Rosans. In Saint-André-de-Rosans, millénaire de lafondation du prieuré (Gap: Société d'Etudes des Hautes-Alpes), pp. 300-394.
 205. Portal, Emmanuel. 1987. Grammatica provenzale (lingua moderna) e dizionarietto provenzaleitaliano. Pref. di Maurice Faure. Facs. of Milan edition (1914). Milano: CisalpinoGoliarica. Pp. 232. (Repr. Antichi Manuali Hoepli, 115.)
 206. Portet, R. L. 1992. lx Pays de Fenouillet, zone isoglosse d'interpénétrations catalano-occitanes. In Onomastique et langues en contact, pp. 219-230.
 207. Poulet, Paul & Arno Krispin. [1991]. Los parlars carcinols. L'Occitan parlé en Quercy. Figeac: Cercle Occitan de Figeac. Pp. 27.
 208. Puig, A. 1989. De lEthnographie comme matériau littéraire: l'exemple du Bassin d'Arcachon et des pratiques de pêche durant la première moitié du XXe siècle chez E. Barreyre et R. Rougerie. In La Littérature régionale en langue d'oc et en français à Bordeaux et dans la Gironde. Actes du colloque du CECAES, 21-22 octobre 1988 (Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux), pp. 273-280.
 209. Queffélec, Ambroise. 1989. La Négation en ancien provençal d'après La Chanson de la croisade albigeoise: étude psycho-mécanique et comparaison avec l'ancien français. Bull. Centre de Romanité Latine Tardive 4-5:227-245.
 210. Quint, Nicolas. 1991. Le Parler marchois de Saint-Priest-la-Feuille (Creuse). Limoges: La Clau Lemosina. Pp. 52.
 211. Rapin, Cristian. 199 1. Diccionari francés-occitan segon lo lengadocian, vol. 1, Letras A e B. [Toulouse]: Institut d'Estudis Occitans. Pp. 411.
 212. Rieger, Angelica. 1991. Trobairitz: Der Beitrag der Frau in der altokzitanishen hôfischen Lyrik. Tübingen: Niemeyer. Pp. xiv + 766. (Beihefte zur ZrP, 233.)
 213. Rigosta, J. 1990. Sorcièrs, fachilhièrs, bruèishes e posoèrs. Estudis Occitans 8:3-9.
 214. Rivière-Chalan, Vincent-Raymond. 1989. Vocabulaire gascon d'après les minutes notariales de la vallée de Barèges (1175-1550). Tarbes: Soc. Acad. des Hautes-Pyrenées. Pp. 53.
 215. Rivière, Jean-Claude. 1990. Les Aventures de la microtoponymie: Réflexions methodologiques à partir de l'exemple de Vebret (Cantal), 1. NRO 15-16:39-46.
 216. ----------- 1991. Les Aventures de la microtoponymie: Réflexions méthodologiques à partir de l'exemple de Vebret (Cantal), II. NRO 17-18:29-40.
 217. Roncaglia, Aurelio. 1991. Rétrospectives et prospectives dans l'étude des chansonniers d'oc. In Madeline Tyssens (ed.), Lyrique romane médiévale: La Tradition des chansonniers. Actes du colloque de Liège, 1989 (Genève: Droz), pp. 19-41.
 218. Rosenstein, Roy. 1988. Translating the Troubadors. Yearbook of Comparative and General Literature 37:69-78.
 219. ----------- 1989. "Mouvance and the Editor as Scribe: Trasscrittore tradittore?" Romanic Review 80:157-171.
 220. Rostaing, Charles. 1990. Le Recensement de 1790 à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône). NRO 15-16:225-229.
 221. Rouquette, Alain. 1990. La particularitat lengadociana dins los 'Quaserns de dolenças' de 1789. Lengas 2:59-70.
 222. Roux, Paul. 1990. Bachiquello de gramatico. Prouvencau a l'Escolo 122:8-9.
 223. ----------- 1989. Aperçu sur la langue provençale à Hyères vers 1400. Bull. Centre de Romanité Latine Tardive 4-5:277-302.
 224. Sakari, Aimo. 1990. Des ouvrages de synthèse récents sur la poésie des troubadours. In Actes du Xe Congrès des romanistes scandinaves (Lund: Lund Univ. Press), pp. 380-386.
 225. Santano, Julian. 1992. Occitano y romance de Navarra en el poema de Guilhem Anelier "La guerra de Navarra" (siglo XIII). In AIEO III, vol. 1, pp. 363-376.
 226. Sauzet, Robert. 1991. Anne Rulman et la tentation de la langue du pays. Lengas 29:127-131.
 227. Sauzet, Patrick. 1992. Le Vocalisme de l'occitan: évolution et marque. In AIEO III, vol. 1, pp. 101-129.
 228. Savinian [Lhermite], Joseph. 1882; repr. 1991. Grammaire provençale: précis historique de la langue d'oc. Parties du discours pour les sous-dialectes marseillais, cévenol et montpelliérain. Repr. Nîmes: Lacour. Pp. xl + 197. (Collection Rediviva.)
 229. Schlieben-Lange, Brigitte. 1985. Wie kann man eine Geschichte der (Minderheiten-) Sprachen schreiben?: Oberlegungen zu "Décadence" und "Renaissance" des Okzitanischen und des Katalanischen. In Hans Ulrich Gumbrecht & U. Link-Heer (eds.), Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie (Frankfurt a.Main: Suhrkamp), pp. 324-340.
 230. Seror, Simon. 1989. Les Noms des Juifs de France au Moyen-Age. Paris: CNRS. Pp. xvii, 333.
 231. ----------- 1990. Sobriquets et surnoms des juifs de Provence aux XVIe-XVIIIe siècles. NRO 15-16:139-152.
 232. Serre, Aimé. 1989. Les Rues de Nîmes du Moyen âge à nos jours. Montpellier: Espace Sud.
 233. Sicard, Mireille. 1991. En ce temps-là les bêtes parlaient: les animaux dans les contes méridionaux. AM 103:441-460.
 234. Skarup, Povl. 1992. La 6e personne du parfait en occitan et les 4e et 5e du présent de l'indicatif en occitan, en franco-provençal et en français. In AIEO III, vol. 1, pp. 149158.
 235. Slone, G. Tod. 1989. Language Revival in France: The Regional Idioms. Language Problems and Language Planning 13:211-223.
 236. Les Sobriquets dans Sorgues: Regards proches et lointains. Etudes Sorguaises 3 (1991):48-53.
 237. Soussieux, Philippe. 1991. Les Noms défamille en Gascogne. Cluquelardit: Author. Pp. 150.
 238. Soutou, André. 1990. Quatre familles de noms de lieux languedociens: Cabrespine, Capespine, Fontarèche, Vors. NRO 15-16:125-135.
 239. Steinfeld, David. 1989. La Langue d'oc rétablie dans ses principes constitutifs, théoriques et pratiques. [n.p.]: Author. Pp. 980.
 240. Suire, Guy. 1988. Le Parler bordelais: Mots et expressions du terroir. Marseille: Rivages. Pp. 149. (Coll. Régionale)
 241. ----------. 1991. Les Mots d'ici: Le Bordeluche dans tous ses etats. Bordeaux. Mollat. Pp. 104.
 242. Swiggers, Pierre. 1991. La Méthode grammaticale d'Uc Faidit dans le Donatz proensals. RLR 95:343-350.
 243. ----------- 1992. Les Plus anciennes grammaires occitanes: tradition, variation et insertion culturelle. In AIEO III, vol. 1, pp. 131-148.
 244. Switten, Margaret. 1992. Modèle et variations: Saint-Martial de Limoges et les troubadours. In AIEO III, vol. 2, pp. 679-696.
 245. Taupiac, Jacme. 1988. La grafia de l'occitan: Cambiar o cambiar pas? [Toulouse]: Institut d'Estudis Occitans. Pp. 24.
 246. ----------- 1991. Perque Josep Salvat e Lois Alibert s'airnavan pas? In Actes du Colloque Joseph Salvat (Béziers: Centre International de Documentation Occitane), pp. 9-16.
 247. Tennevin, Jan-Peire. 1990. Trois faux-sens à éviter par les débutants. Prouvençau a l'Escolo 122:15-16.
 248. ----------- 1991. L'Emploi du subjonctif. Prouvençau a l'Escolo 127/3:7-9.
 249. Teulat, Roger. 1990. Aspectes linguistics de la controversa dels 'alquimistas' (Occitania e Prouvenco!, 1905): Analisa d'un texte de Perbosc. In Anne-Marie Bonnet (ed.), Antonin Perbosc (1861-1944) (Actes du colloque de Montauban, 5, 6 et 7 décembre 1986) (Béziers: CIDO), pp. 65-86.
 250. ----------- 1992. Le Timbre de E tonique devant nasale en ancien occitan. In AIEO III, vol. 1, pp. 159-170.
 251. Thibault-Delpuech, J.-P. 1991. La Politique des régions en faveur de la culture occitane et l'occitanisme d'aujourd'hui. Estudis Occitans 9:21-37.
 252. Thomas, Patrick A. 1991. La Voyelle en miroir: La Tapisserie vocalique de 'Can vei la lauzeta mover'. NM 92(3):363-370.
 253. Uhl, Patrice. 1991. Guillaume IX d'Aquitaine et la sorcellerie de Babel - à propos des vers arabes de la Chanson V (Ms. C). Arabica 38:19-39.
 254. Valabrègue, Jean-René. 1991. La Provence en Bourgogne du sud? ou: Comment des mots provençaux font les beaux jours du français régional parlé dans le bassin minier de Montceau-les-Mines? Carnets du Ventoux 12:99-103.
 255. Valet, Joseph. 1986. Vocabulaire des manouches d'Auvergne (2d ed.). Clermont-Ferrand: Author. Pp. 190.
 256. Vezian, Pau. 1991. Fauno miejournalo; Floro miejournalo. Lacour: Nîmes. Pp. 90.
 257. Viaut, Alain. 1987. L'Occitan gascon en Catalogne espagnole: le val d'Aran, du vernaculaire au formel. Talence: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Pp. 193. (Publications de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 105.)
 258. ----------- 1990. L'Entre-Deux-Mers et son identité linguistique. In L'Entre-Deux-Mers à la recherche de son identité. Actes du colloque de Créon (16-17 October 1989) (Bordeaux: SALC, CLEM), pp. 75-84.
 259. ----------- 1990. Les Langues de France à l'épreuve des Pyrénées. In Connaître son pays et l'exprimer. Assises des Universités Rurales des Pays et des Régions (Sees-Alençon, 11-13 November 1988) (Paris: FNFR), pp. 7-10.
 260. ----------- 1991. Bilinguisme/plurilinguisme France/Europe. In Cultures et langues sans frontières. Actes des Assises Nationales des Universités Rurales des Pays et des Régions (Saint-Quentin, 2-4 février 1990) (Paris: FNFR), pp. 12-14.
 261. ----------- 1992. Flor de vinha. En Médoc, paroles d'oc du vignoble à Saint-Estèphe. Talence: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Presses Universitaires de Bordeaux. Pp. 269.
 262. ----------- 1992. Le Pouvoir magique de la langue. In Imaginaire et magie (Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, Univ. de Bordeaux), pp. 113-119.
 263. ----------- 1992. Presente y futuru del occitanu: delles posibilidaes de protecci6n? Oviedo: Principàu de Asturies / Conseyerfa de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventù. Pp. 92 [Asturo-Leonese tran. by Xosé Anton García Á:lvarez, Présent et futur de l'occitan: quelles possibilités de protection?]
 264. Vidal, Armand. 1990. Dictionnaire du jeu de boules. Marseille: Laffitte. Pp. 120.
 265. Villoutreix, Marcel. 1989. Les Noms de lieux de la Creuse: Archéologie et toponymie. Limoges: Association des Antiquités Historiques du Limousin. Pp. 60.
 266. ----------- 1989. Quelques noms de lieux témoins du passé dans le canton de Nieul. Bulletin de la Société Archéologique & Historique du Limousin 116:197.
 267. ----------- 1991. Franchissement des cours d'eau et toponymie routière. Travaux d'Archéologie Limousine 1991 Supp. 1:99-105.
 268. ------------1991. Recherches sur quelques noms de lieux de la commune de Flavignac (Haute-Vienne). Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin 119:65-71.
 269. ----------- 1992. Noms de lieux de la Corrèze. Travaux d'Archéologie Limousine. Limoges: Association des Antiquités Historiques du Limousin. Pp. 112.
 270. Wüest, Jakob. 1992. L'Influence du français sur l'occitan de conversation. In AIEO III, vol. 1, pp. 321-332.
 271. Zufferey, François. 1991. A Propos du chansonnier provençal M (Paris Bibl. Nat. fr. 12474). In Madeline Tyssens (ed.), Lyrique romane médiévale: La Tradition des chansonniers. Actes du colloque de Liège, 1989 (Genève: Droz), pp. 221-243.
 272. ----------- 1992. Notes sur le chansonnier provençal de Sienne. In AIEO III, vol. 2, pp. 697-704.
 
Key to Occitan
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (1993)
Key
 1. Ambar, Maria Manuela. 1992. Para uma Sintaxe da Inversão Sujeito-Verbo em Português. Lisbon: Edições Colibri. 349 pp. Col. Estudos Linguísticos, no. 1.
 2. Azevedo, Milton M. 1992. "Foreigner talk as a stylistic device in Érico Veríssimo's fiction" Hispania 75:1154-1163.
 3. Bailey, Guy; Clyde Smith. 1992. "Southern English in Brazil, no?" SECOL Review 16:71-89.
 4. Bolognini, Carmen Zink. 1991. "Tópico discursivo na aula de língua estrangeira: Desfazendo a assimetria. " Trabalhos em Lingüística Aplicada 18: 61-75.
 5. Bortoni, Stella Maris; Cristina Abreu Gomes; Elisabete da Silva Malvar; Poliana Maria Alves. 1991. "Um estudo preliminar do /e/ pretônico." Cadernos de Estudos Lingüísticos 20:7590.
 6. Branco, António Horta. 1991. "The vagueness of reciprocity." Pp. 73-115 inAnáfora.
 7. Brito, Ana Maria Barros de. 1991. "'Próprioas a local and long distance anaphoric. Pp. 116-38 in Anáfora.
 8. Brito, Ana Maria Barros de. 1991. "Ligação, co-referência e o princípio evitar o pronome." Pp. 10 1-21 in Oscar Lopes.
 9. Callou, Dinah M. I; Nelize Omena; Vera Paredes da Silva. 1991. "Teoria da variação e suas relações com a semântica, a pragmática e a análise do discurso." Cadernos de Estudos Lingüísticos 20:17-21.
 10. Campos, Maria Henriqueta Costa; Maria Francisca Xavier. 1991. Sintaxe e Semântica de Português. Lísbon.
 11. Capão, António. 1992. Relance Histórico-língüístico sobre a Região da Bairrada: Influências Arábicas. Prêmio Literário Região da Bairrada 1990. Anadia. Biblioteca de Autores Bairradinos.
 12. Cardia, Mário Sottomayor. 1991. "0 golpe de estado heterográfico e materialmente inconstitutional." Jornal de Letras, A. 10,445(Jan 15-21):16-17. [spelling reform]
 13. Cardoso, Suzana Alice Marcelino. 1991. "Sociolingüística e diatopia: Empréstimos no português do Brasil." Cadernos de Estudos Lingüísticos 20:139-61.
 14. Cavalcanti, Marilda C. 1991. "Interação Guarani/Não Guarani: Etnocentrismo Naturalizado na questão do silêncio inter-turnos." Trabalhos em Lingüística Aplicada 18: 10 1- 109.
 15. Clements, Joseph Clancy. 1991. "The Indo-Portuguese creoles: Languages in transition." Hispania 74:637-46.
 16. Coracini, Maria José Rodrigues Faria. 1992. "L'Hetérogeneité dans le discours scientifique français et brésilien: Un effet persuasif." Langages 105:76-86.
 17. Duarte, Inês. 1991. "Dependência vs. independência referencial. e co-referencial: Algumas reflexões." Pp. 141-53 in Oscar Lopes.
 18. Elia,Sílvio. 1991. "Em defesa da língua e de uma grafia comum." Jornal de Letras, A. 10,452(Mar 5-11):6-7.
 19. Espadinha, Francisco. 1991. "As razões e desrazões do Acordo Ortográfico." Jornal de Letras, A. 10,446(Jan 22-28):16-17.
 20. Fagan, David. 1992. "On the History of Portuguese )~U, 6i/: The case of spontaneous diphthongization." Word 43:383-397.
 21. Faria, Isabel Hub. 1991. "Auto-referência, problemática." Pp. 155-63 in Oscar Lopes.
 22. Ferronha, António Luis; Eduardo Lourenço; José Mattoso; et al. 1992. Atlas da Língua Portuguesa na História no Mundo. Lisbon.
 23. Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da. 1991. "Vocábulos antigos nas Crônicas em Português dos PMH (Vol. Scriptores). Linguistica 31:387-400.
 24. Frias, Maria José. 1992 Língua Materna -- Língua Estrangeira: Unia Relação Multidimensional. Porto: Porto Editora. 187 pp. Col. Mundo de Saberes.
 25. Gartner, Eberhard. 199 1. "Probleme der valenztheoretischen Beschreibung propositionaler Argumente und ihrer syntaktischen Ausdrucksmõglichkeiten im Portugiesischen." Pp. 237-52 in Koch, Peter; Thornas Krefeld, eds. Conexiones Romanicae: Dependenz und Valenz in romanischen Sprachen. Tubingen Niemeyer. viii+384 pp.
 26. Hancin, Barbara J. 1991. "On the phonology-morphology interaction in Brazilian Portuguese vowel harmony." Studies in the Linguistic Sciences 21:39-54.
 27. Kliffer, Michael D. 1991. "From syntax to pragmatics: Inalienable possession in Brazilian Portuguese." Pp. 173-84 in Verschueren, Jef, ed. Levels of Linguistic Adaptation: Selected Papers of the International Pragmatics Conference, Antwerp, August 17-22, 1987, H. Amsterdam: Berijamins: viii+339 pp.
 28. Lopes, Oscar Luso de Freitas. 1991. "Observações sobre os actualizadores em português." Pp. 1741 in Oscar Lopes.
 29. Lux, Paul; William Grabe. 1991. "Multivariate approaches to contrastive rhetoric." Lenguas Modemas 18:133-59.
 30. Machado, José Pedro. 1991. Vocabulário Português de OrigemArabe. Lisbon: Editorial Notícias. 141 pp. Col. Lingüística
 31. Maior, Mário Souto. 1992.A Língua na Bocado Povo. Recife: FUNDAJ,Ed.Massangana. 91 pp. Obras de Consulta, 13.
 32. Matos, Francisco Gomes de. 1992. "A lingüística e o professor de português como língua materna." Confluência: Revista do Instituto de Língua Portuguesa do Liceu Literário Português (Rio de Janeiro) 4:47-52.
 33. Matos, Gabriela. 199 1. "Coordenação, sujeito nulo e co-referência. " Pp. 123-40 in Oscar Lopes.
 34. Megenney, William W. 1991. "Influências africanas na Língua Brasileira dos terreiros." Hispania 74:627-36
 35. Monteiro, José Lemos. 1991. Mórfologia Portuguesa. 3a. ed. Campinas: Ponte. 218 pp.
 36. Mufloz, Marie-Claude. 1991. "La langueprécieuse mais précaire." International Journal of the Sociolology of Language 90:57-76. [about Portuguese]
 37. Naro, Anthony J.; Maria Marta Pereira Scherre. 1991. "Variação e mudança lingüística: Fluxos e contrafluxos na comunidade de fala." Cadernos de Estudos Lingüísticos 20:9-16.
 38. Neves, Vítor M. L. Pereira. 199 1. Apelidológia Popular Portuguesa. Lísbon.
 39. Nunes, Jairo M. 199 1. "Se apassivador e se indeterminador: 0 percurso diacrônico no português brasileiro." Cadernos de Estudos Lingüísticos 20:139-61.
 40. Oliveira, Fátima. 1991. "Funções discursivas de alguns tempos do passado em português." Pp. 165-85 inAnáfora.
 41. Orlandi, Eni Pucinelli; Tânia C. Clemente de Souza; Marília Facó Soares. 1991. Discurso Indígena: A Materialidade da Língua e o Movimento da Identidade. Campinas: Unicamp. 138 pp. Col. Momento.
 42. Painter, Marília L. 1991. "fhe inflected infinitive in Brazilian Portuguese." Language Quarterly 29:1-46.
 43. Parker, John Morris. 1991. "Referência, coesão e coerência no texto poético." Pp 85-100 in Oscar Lopes.
 44. Parker, John Morris; Rosa Lídia Coimbra. 199 1. "Halliday & Hasan 'à portuguesa': Alguns casos problemáticos." Pp. 179-87 in Anáfora.
 45. Pereira, Isabel; Ana Isabel Mata; Maria João Freitas. 1992. Estudos em Prosódia. Lisbon. Col. Estudos Lingüísticos, 2.
 46. Perroni, Maria Cecília. 1992. Desenvolvimento do Discurso Narrativo. São Paulo.
 47. Pirini. Mário A. 1989. Sintaxe Portuguesa; Métodológia e ftinções. S. Paulo: Ed. Atica. 248 pp.
 48. Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL). 1991. "Results of an integrated sociolinguistic study." International Journal of the Sociology of Language 89:25-46.
 49. Quental, Lúcia. 1991. "Alinhamentos e estrutura de participação em uma entrevista terapéutica." Cademos de Estudos Lingüísticos 20:91-112.
 50. Ramos, Jânia. 1991. "Mudança sintática e teoria gramatical." Cademos de Estudos Lingüísticos 20:33-57.
 51. Ranchhod, Elisabete Marques. 1991. "Frozen adverbs -- Comparative forms: Como C in Portuguese." Lingvisticae Investigationes: Revue Internationale de Linguistique Française et de Linguistique Générale 15: 141-70.
 52. Raposo, Eduardo Paiva. 1992. Teoria da Gramática: A Faculdade da Linguagem. Lisbon: Caminho. 527 pp. Col. Universitária -- Série Linguística
 53. Reis, Carlos; Fernando Venâncio; Ana Nascimento Piedade. 1992. Língua, Cultura, Imaginário. Coimbra. From Revista Discursos.- Estudos de Língua e Cultura Portuguesa
 54. Ribeiro, Branca Telles. 1991. "Papéis e alinhamentos no discurso psicótico." Cademos de Estudos Lingüísticos 20:113-38.
 55. Rini, Joel. 1991. "The Diffusion of /-ee-/ - /-e-/ in Ibero-Romance infinitives: Creer, leer, veer, preveer, proveer, seer, poseer." Neuphilológische Mitteilungen: Bulletin de la Société Neophilologique/Bulletin of the Modern Language Society. 92:95-103.
 56. Scherre, Maria Marta Pereira; Anthony J. Naro. 1991. "Marking in Discourse: 'Birds of a Feather'." Language Variation and Change. 3:23-32.
 57. --------- ; ----------- 1992. "The serial effect on internal and external variables." Language Variation and Change 4:1-13.
 58. Signorini, Inês. 1991. "Explicar e mostrar como fazer X em situações dialógicas assimétricas." Trabalhos em Lingüística Aplicada 18:127-155.
 59. Silva, Rosa Virgínia Mattos e. 1991. 0 Português Arcaico: Fonológia. São Paulo: Ed. Contexto. 101 pp. Col. Repensando a Língua Portuguesa.
 60. -------------- 1991. "Caminhos de mudanças sintático-semânticos no português arcaico." Cademos de Estudos Lingüísticos 20:59-74.
 61. Simões, António R. M. 199 1. 0 processo de aquisição das vogais semi-abertas 'e, o' /f 3 / do português brasileiro como língua estrangeira. Hispania 74:654-65.
 62. -------------- 1991. "Modeling, Shortening and Lengthening in Connected Speech." Pp. 355-62 in Ingemann, Frances, ed., 1990 Mid-America Linguistics Conference Papers. Lawrence, KS: Dept of Linguistics, Univ of Kansas. viii + 598 pp.
 63. -------------- -- Towards a phonetics of the discourse." Cadernos de Estudos Lingilisticos 21:59-78.
 64. Smolka, Ana Luiza Bustamante. 1991. "Múltiplas vozes na sala de aula: Aspectos da construção coletiva do conhecimento na escola." Trabalhos em Lingüística Aplicada 18:15-28.
 65. Tarallo, Fernando. 1991. "Major sociolinguistic patterns of Brazilian Portuguese." Intenzational Journal of the Sociolog of Language 89:9-24.
 66. Thonus, Terese. 1991. "Englishization of Business Names in Brazil." World Englishes, Journal of English as an International and Intranational Language 10:65-74.
 67. ------------ 1991. "The influence of English on female names in Braiii.." Names: Journal of the American Name Society 39:27-38.
 68. Wetzels, W. Leo. 1991. "Contrastive and allophonic properties of Brazilian Portuguese vowels." Pp. 77-99 in Wanner, Dieter; Douglas A. Kibbee, eds. Analyses in Romance Linguistics. Amsterdam: Banjamins. 406 pp.
 69. ------ - ---- 1991. "Harmonização vocálica, truncamento, abaixamento e neutralização no sistema verbal do português: Uma análise auto-segmental." Cadernos de Estudos Lingüísticos 21:25-58.
 70. Xavier, Maria Francisca; Maria Helena Mateus, orgs. 1992. Dicionário de Termos Lingüísticos. Vol. R, Lexicologia e Terminologia -- Morfologia -- Psicolingüística -- Semantica --Sintaxe -Térmos Gerais. Lisbon: Associação Portuguesa de Linguística; Instituto de Linguística Teórica e Computacional; Ed. Cosmos.
 
Key to Portuguese
 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1993)
 1. Anderlari-Obletter, Amalia. 1991. La rujeneda dla oma: Gramatica dl ladin de Gherdëina. Ortisei. Ist. Pedgogich Ladin.
 2. Bauer, Roland et al. 1990. Arbeitsbericht 5 zum ALD I/ Relazione di lavoro 5 per l'ALD I. Ladinia 14, pp. 259-304.
 3. Belardi, Walter. 1990. Stirpi e imprestiti- Studi ladini, XII. Rome: Dipartimento di Studi Glottoantropologici dell'Università di Roma.
 4. Benincà, Paola. 1989. Friaulisch: Interne Sprach-geschichte, I: Grammatik/Evoluzione della grammatica, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen-romanischen Sprachen und SprachQebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 563-5B5.
 5. Born, Joachim. 1992. Soziolinguistiches von den Rätoromanen. Uber die Vergleichbarkeit der sprachlichen Situation in Graubünden und in den Dolomiten anhand zweier Befragungen, in Gabriele Birken-Silverman et al., eds., Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen vielfalt in den Philologien: Festschrift fü Rupprecht Rohr zum 70. Geburtstag (Stuttgart: Franz Steiner), pp. 316-328.
 6. Bracchi, Remo. 1991. Friulano dùca 'colostro.' Ce fastu? 57, pp. 167-172.
 7. Camartin, Iso. 1990. Auf der Suche nach der sprachlichen Identität. Sinn und Form 42, pp. 1129-1139.
 8. Catrina, Werners et. al. 1989. 1 Retoromanci oggi: Grinioni --- Dolomiti --- Friuli. Lugana: Casagrande.
 9. Ceresuclo Pertusi, Maria Rosaria. 1999-1990. Di una concordanza veglioto-ladina di carattere morfosintattico. Incontri linguistici 13, pp. 97-93.
 10. Darms, Georges. 1999. Bündnerromanisch: Sprachnormierung und Standardsprache/Norme et standard, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur GeQenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 927-953.
 11. De Nardin, T. and G. Tomasi. 1990. Cognomi agordini. Belluno: Nuovi Sentieri.
 12. Diekmann, Erwin. 1992. Das Rumantsch Grischun: Zur Planung, Entstehung, Entwicklung, Verbreitung und Rezeption einer gesamtbündnerromanischen Schriftsprache, in Gabriele Birken-Silverman et al., eds., Beiträge zur sprachlichen, literarischen und kulturellen vielfalt in den PhiloloQieri: Festschrift für Rupprecht Rohr zum 70. Geburtstag (Stuttgart: Franz Steiner), pp. 299-315.
 13. ----------- 1991. Probleme und Aspekte von Kodifizierungsbemühungen des Bündnerromanischen und Bericht über eine Umfrage zur Rezeption und Akzeptanz des Rumantsch Grischun als gesamtbündnerromanischer Schriftsprache, in Wolfgang Dahmen et al., eds., Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinsprachen: Romanisches Kollocluium, V. (Tübungen: Narr)q pp. 69-104.
 14. Doria, Mario. 1991. I topanimi de; '300 e '400 triestini in un quadro inedito di Jacopo Cavalli. Ce fastu? 57, pp. 47-79.
 15. Ebneter, Theodor. 1989. Bündnerromanisch: Arealinguistik /Les Aires linguistiques, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen ramanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Genenwart- Rumänisch, Delmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen-. Niemeyer), pp. 871-995.
 16. ----------- 1991. Bündnerromanisch dar 'geben;fallen' mit persOnlichen Objekt: Vom transitiven zum intransitiven Verb, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pelleqrini (Hamburg: Buske), pp. 57-74.
 17. Francescato, Giuseppe. 1999. Friaulisch: Soziolinguistik /Sociolinguistica, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt.) eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen ramanischen Sprechen und Sprachnebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 601-610.
 18. ---------- 1991. Il friulano: socialinguistica. Ce fastu? 57, pp. 9-26.
 19. Frau, Giovanni. 1989. Friaulisch: Areallinguistik/Aree lingui'stiches in Holtus, Günter, Michael Metzelting and Christian Schmittg eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 627-636.
 20. ----------- 1999. Friaulisch: Interne Sprachgeschichte, II: Lexik/Evoluzione del lessico, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romariistischen Linnuistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur GeQenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 5B6-596.
 21. ----------- 1999. Friaulisch: Interne Sprachgeschichte, III: Onomastik/Evoluzione dell'onomastica, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin and Christian Schmitt, eds., Lexicon der ramanistischen Linguistik, III: Die einzel nen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 596-601.
 22. Furer, Jean-Jacques. 1991. Dretgs dils lungatgs en Svizra--in model? Annales de la Società Retarumantsche 104, pp. 7-39.
 23. ----------- 1989. Emploi du rumantsch dans l'administration régionale et communale en territoire romanche. Europe Ethnica 46, pp. 151-163.
 24. Ghetta, P. Frumenzia. 1990. Il toponimo Giaf in Val di Fessa e il consorzio del Gief da Ronch a Gries di Canazel. Mondo ladino 14, pp. 365-374.
 25. Goebl, Hans. 1990. Ma il sistintivo necessario del determinato tipo sta appunto nella simultanea presenza o nella particolar combinazione di quei caratteri. Methodische und Wissenschaftsgeschichtliche Bemerkungen zum Diskussionskomplex "Unità ladina." Ladinia 14e pp. 219-257.
 26. ----------- 1992. Review of Giovan Battista Pellegriniq La genesi del retoromanzo (o ladino) (Tübingen: Niemeyer, 1991) in RLiR 56, pp. 227-234.
 27. Gross, Manfred. 1990. Neue Amstrengungen zur Erhalyung und Forderung des Rätoromanischen in der Schweiz. Europe Ethnica 47, pp. 117-125.
 28. Gsell, Otto. 1990. Beiträge und Materialien zur Etymologie des Dolomitenladinischen (M-P). Ladinia 14, pp. 121160.
 29. Heilmann, Luigi, and Guntram A. Plangg. 1999. Ladinisch: Externe Sprachgeschichte/Storia linguistica externag in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 720-733.
 30. Hölker, Klaus. 1999. Ist das Rätoromanisch noch zu retten? Entwicklung Chancen des Rumantsch Grischun. Leuvense Bi-idragen 79, pp. 401-425.
 31. Holtus, Günter. 1989. Bündnerramanisch: Externe Sprachgeschichte/Histoire linguistique externe, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerroffianisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 854-971.
 32. Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds. 1999. Lexicon der romanistischen Linguistik, III Die einzelnen ramanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch. Tübingen: Niemeyer.
 33. ----------- 1991. Neue Forschungen zur Romanität zwischen St. Gotthard und Adria, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift für Giovan Battista Pellenrini (Hamburg: Buske), pp. 23-49.
 34. Hormung, Maria. 1991. Die Bedeutung des ASLEF von G. B. Pellegrini für die Germanistik, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pellegrini (Hamburg: Buske), pp. 129-134.
 35. Iliescu, Maria. 1990. Der repräsentative Wortschatz der Romanischen Sprachen: das Rätoromanische. Ladinia 14, pp. 171-219.
 36. ----------- 1991. Zur Normierung der Graphie des Friaulischen, in Wolfgang Dahmen et al.9 eds., Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinsprachen: Romanisches Kolloquium, V. (Tübungen: Narr), pp. 41-53.
 37. ---------- and Louis Mourin. 1991. Les analogies dans le systLbme verbal du frioulan, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Bettiste Pellegrini (Hamburg: Buske), pp. 175-194.
 38. Kattenbusch, Dieter. 1990. "Co che la grafia y la gramatica ladina ie nasciudes." Zur Entstehung der Grödnischen Orthographie und Grammatik. Ladinia 14, pp. 161-170.
 39. ----------- 1999. Ladinisch: Sprachnormierung und Standardsprache/Norma e standard, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Geaenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 704-720.
 40. ----------- 1990. Probleme der Sprachplanung im Dolomitenladinischen, in Spillner, Bernd, ed., ' Sprach und Politik: Kongressbeiträge zur 19. Jahrstaqung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL (Frankfurt: Lang), pp. 55-57.
 41. ----------- 1990. Statusverbesserung des Ladinischen in Südtirol. Europa Ethnica 47, pp. 37-39.
 42. ----------- Zum Stand der Kodifizierung in Sellaladinschen, in Wolfgang Dahmen et al., eds., Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinsprachen: Romanisches Kolloquium, V. (Tübungen: Narr), pp. 55-69.
 43. Klausmann, Hubert, and Thomas Krefeld. 1991. B4tt rmendle und poivana: Zur Dämonisierung und Tabuisierung des Salamanders in Friaul und andernorts, in Kramer, Johanries, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pelleqrini (Hamburg: Buske), pp. 195-205.
 44. Kramer, Johannes. 1989. Ladinisch: Grammatikographie und Lexikographie/Grammaticografia e lexicografia, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 757-763.
 45. Kristol, Andres Max. 19B9. Bündnerromanisch: Soziolinguistik/Saciolinguistique, in Haltus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänischi Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen- Niemeyer), pp. 813-826.
 46. Landfors, Mats. 1990. Einige rätische Fischbezeichnungen: Eine sprachliche Exkursion in dir Vergangenheit. Bündner Monatsblatt, pp. 3B4-391.
 47. Lanteri, Lorenzo. 1991. Le parole di oriaine araba nella lingue italiana; con l'arabe nella lingua sarda, l'arabe nel ladino della Val Gardena. Padova: Zanetei Katrib.
 48. Liver, Ricarda. 1999. Bündnerromanische: Interne Sprachgeschichte, II: Lexik/Histoire lexique interne, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch.L Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 796-003.
 49. Lorenzi, Ernesto. 1992. Osservazioni etimoloqiche sui connomi ladini: nuova edizione con premessa di Carlo Alberto Mastrelli. Firenze: Istituto di studi per l"Alto Adige.
 50. Lutz, Florentins pt. a; Anna-Alice Dazzi and Manfred Gross, pt b. 1999. Bündnerromanisch: Grammatikographie und Lexikographie/Grammaticographie et lexicographie, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinischs Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 986-912.
 51. Mair, Walter N. 1999. Ladinisch: Soziolinguistik/Sociolinguistica, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitte eds., Lexicon der romanist-ischen Linguistik, III: Die einzelnen romenischen Sprachen und Sprachaebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 697-704.
 52. Marcato, Carla. 1989. Friaulisch: Externe Sprachgeschichte/Storia linguistica interna, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprach-gebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 617-627.
 53. ----------- 1999. Friaulisch: Grammatikographie und Lexikographie/Grammaticagrafia e lessicografia, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds.9 Lexicon der romanistischen Linguistik, III-. Die einzelnen ramanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Delmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 637-645.
 54. ----------- 1989. Friaulisch: Sprachnormierung und Standardsprache/Norma e standard, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt,eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachnebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Büridnerromanisch (Tübingen-. Niemeyer), pp. 617-627.
 55. Messner, Dieter. 1991. Die V + S-Komposita im Ladinischen, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pelleqrini (Hamburg: Buske) pp. 263-268.
 56. Pellegrini, Giovan Battista. 1991. Annotazioni etimologiche friulane ed alpine. Ce fastu? 57, pp. 27-46.
 57. ----------- 1999- Ladinisch: Interne Sprachgeschichte, II: Lexik/Evoluzione del lessico, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprach-Qebiete von der Renaissance bis zur Geoenwart: Rumänisch, Dalmatisch/ Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 667-679.
 58. ------------ 1991. Qualche considerazioni sul 'retoromancio, Linguistica 31, pp. 331-339.
 59. ----------- et al., comps. 1991. Etymoloaisches Wörterbuch des Dolomitenladinischen, IV: I-M. Hamburg: Buske.
 60. Plangg, Guntram A. 1989. Ladinisch: Interne Sprachgeschichte, I: Grammatik/Evoluzione della grammatica, in Holtus, Günter, Michael Metzeltine and Christian Schmitt, eds.9 Lexicon der romanistischen LinQuistik, III-. Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachnebiete von der Renaissance bis zur Genenwart: Rumänisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 646-667.
 61. ------------ 1991. Pawiqi und sein Umfeld, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pellearini (Hamburg: Buske), pp. 309-315.
 62. Popescu-Marin, Magdalena. 1990. Comparatia în poezia romansa culta. StCL 41, pp. 359-367.
 63. Puntin, Maurizio. 1991. Un termine arcaico della Bassa aquileiese: 'Li' MedAulis': Le principali festivitA. Sot la Nape 43, pp. 53-56.
 64. Radtke, Edgar. 1991. Zur Wortgeschichte von venet./friul. pringhes une it. brindisi, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fU Giovan Battista Pellegrini (Hamburg: Buske), pp. 317-327.
 65. Sacco, Sergio. 1991. Analisi quantitativa. dei dizionari ladini del bellunese. Dolomiti 14, pp. 60-62.
 66. Siller-Runggaldier, Heidi. 1991. Die Interrogation im Zentralladinischen, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Propter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pellegrini (Hamburg: Buske), pp. 355-383.
 67. Stimm, Helmut, and Karl Peter Linder. 1989. BUndnerromanisch: Interne Sprachgeschichte, I: Grammatik/Grammaire, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprach-Qebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 764-785.
 68. Stricker, Hans. 1989. Bündnerromanisch: Interne Sprachgeschichte, III: Onomastik/Onomastique, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprach-Qebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumäinisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündner romanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 604-612.
 69. Tamburin, Vincenzo Menegus, pt a; Kramer, Johannes, and Michael Metzeltin, pt b. 1989. Ladinische: Interne Sprachgeschichte, III: Onomastik/Evoluzione dell'onomastica, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III:Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumänisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 680-697.
 70. Tomaschett, Carli. 1991. Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Trun: Mit einem siedlungsgeschichtlichen Uberblick. Trun-Chur: SocietA Retorumantscha.
 71. Tuttle, Edward F., and Hans Goebl. 1989. Ladinisch: Arealinguistik/Aree linguistiche, a: Allgemeine Problematik/Problemi generali; b: Synchronische und geotypolog ische Aspekte/Aspetti sincronici e geopolitici, in Holtus, Günter, Michael Metzeltin, and Christian Schmitt, eds., Lexicon der romanistischen Linguistik, III: Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart: Rumäinisch, Dalmatisch/Istroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch (Tübingen: Niemeyer), pp. 733-756.
 72. Widmer, Ambros. 1991. Zu den Ortsnamen und zur Mindart von Disentis, in Kramer, Johannes, ed., Sive Pade Ripis Athesim Sev Prooter Amoenvm: Festschrift fü Giovan Battista Pellearini (Hamburg: Buske), pp. 403-415.
 73. Zanotti, Ilaria. 1990. Germanesimi nel lessico ladino fassano. Mondo lading 14, pp. 5-206.
 74. Zarabara, Gianni. 1991. Andar per toponimi a Clavais, Sot la Nape 43, pp. 23-32.
 
 
SPANISH: Ray Harris-Northall, University of Wisconsin-Madison (1993)
End
 1. Abad, Francisco. 1991. Review of Manual Alvar, Norma lingüística sevillana y español de América (Madrid: Cultura Hispánica, 1990). Verba 18.669-670.
 2. Acero, Juan José. 1990. Las ideas de Reichenbach acerca del tiempo verbal. In Bosque 1990b.45-75.
 3. Alba, Orlando. 1990a. Estudios sobre el español dominicano. Santiago (Rep. Dominicana): Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
 4. Alba, Orlando, 1990b. Variación fonética y diversidad social en el español dominicano de Santiago. Santiago (Rep. Dominicana): Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
 5. Alcaide Lara, Esperanza R. 1990. La oración de predicado no verbal como medio de cohesión textual. Estudio contrastivo en las encuestas del habla urbana de Sevilla (niveles popular y culto). In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.125-135.
 6. Alonso Megido, Genaro. 1991. Los relativos en español: doble caracterización funcional. Verba 18.323-351.
 7. Alvar, Manuel. 1990a. Norma lingüística sevillana y español de América. Madrid: Cultura Hispánica.
 8. Alvar, Manuel. 1990b. La lengua y los dialectos y la cuestión del prestigio. In Moreno Fernández 1990a.13-26.
 9. Alvar, Manuel. 1991a. Estudios de geografía lingüística. Madrid: Paraninfo.
 10. Alvar, Manuel. 1991b. Lenguaje político: el debate sobre el estado de la nación (1989). Lingüística española actual 13.5-46.
 11. Alvar, Manuel. 1991c. Encuestas en Estados Unidos. Lingüística española actual 13.273-278.
 12. Alvar, Manuel. 1991d. La falsa convergencia de los derivados de *Am?nd?la y Amidum. In Roberto Dengler Gassin (ed): Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, I, 19-23. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 13. Alvar, Manuel. 1991e. Ante el Atlas lingüístico de México. Nueva revista de filología hispánica 39.665-687.
 14. Alvar, Manuel. 1992a. Estudios léxicos. Segunda serie. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies.
 15. Alvar, Manuel. 1992b. Antigua geografía lingüística de Aragón: los peajes de 1436. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 16. Alvarado, Salustio. 1991. Acerca de la etimología de negus y otros etiopismos recogidos en español. Boletín de la Real Academia Española 71.461-470.
 17. Álvarez, Alexandra. 1990. Venezuelan Spanish: The search for a post-creole continuum. Ph.D. diss., Georgetown University.
 18. Álvarez, Alexandra. 1992. Creole interference in Venezuelan Spanish: The absence of ser / estar. In Hirschbühler and Koerner 1992.1-10.
 19. Álvarez, Carlos Luis. 1990. Lenguaje de los políticos y medios de comunicación. In García Domínguez and Gómez Font 1990.89-97.
 20. Álvarez Henao, Luis Eduardo. 1990. Pornografía y lenguaje. Armenia (Colombia): Universidad de Quindío.
 21. Álvarez Martínez, Ma Ángeles. 1991a. Review of Dagmar Fries, ?Limpia, fija y da esplandor?. La Real Academia Española ante el uso de la lengua (1713-1973) (Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1989). Revista de filología española 71.168-171.
 22. Álvarez Martínez, Ma Ángeles. 1991b. Review of Antonio Narbona Jiménez, Sintaxis española: nuevos y viejos enfoques (Barcelona: Ariel, 1989). Revista española de lingüística 21.169-172.
 23. Álvarez Menéndez, Alfredo I. 1990. Conectores y grupos oracionales consecutivos. Dicenda. Cuadernos de filología 9.11-29.
 24. Álvarez de Miranda, Pedro. 1991. El doblete antojo / anteojo: cronología de una recomposición etimológica. Boletín de la Real Academia Española 71.221-244.
 25. Álvarez Nazario, Manuel. 1990. El habla campesina del país. Orígenes y desarrollo del español de Puerto Rico. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico.
 26. Álvarez Vita, Juan. 1990. Diccionario de peruanismos. Lima: Studium.
 27. Ardila, Alfredo. 1992. Phonological transformations in conduction aphasia. Journal of Psycholinguistic Research 21.473-484.
 28. Armistead, Samuel G. 1991. Tres dialectos españoles de Luisiana. Lingüística española actual 13.279-301.
 29. Armistead, Samuel G. 1992. Judeo-Spanish traditional poetry: Some linguistic problems. Zeitschrift für romanische Philologie 108.62-69.
 30. Ávila, Raúl. 1990a. El habla de Tamazunchale. México: El Colegio de México.
 31. Ávila, Raúl. 1990b. Las palabras de todos y las de cada uno: un análisis estadístico del español hablado en México. In Demonte and Garza Cuarón 1990.335-349.
 32. Azevedo, Milton M. 1992. Introducción a la lingüística española. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 33. Barnwell, David. 1992. Review of Gladys Cepeda et al., El habla de Valdivia urbano (Valdivia: Imprenta América, 1988) and Gladys Cepeda, Las consonantes de Valdivia (Valdivia: Imprenta América, 1991). Hispania 75.1198-1200.
 34. Barradas, Efraín. 1992. Jangueando con el o sea: Luis Rafael Sánchez y el español puertorriqueño. La Torre 22.185-197.
 35. Barriga Villanueva, Rebeca. 1990. Los nexos en el lenguaje infantil: un primer acercamiento. In Demonte and Garza Cuarón 1990.315-326.
 36. Bartoš, Lubomír. 1991. El bilingüismo: ?camino hacia la fragmentación del español en América? Études romanes de Brno 21.53-60.
 37. Bauhr, Gerhard. 1992. Sobre el futuro cantaré y la forma compuesta voy a cantar en español moderno. Moderna Språk 86.69-79.
 38. Bédard, Edith. 1991. De mandinga, africanismo, a mandinga, ictiónimo. Revista canadiense de estudios hispánicos 16.13-27.
 39. Beniers, Elisabeth. 1991a. Productividad morfológica y valencia. Nueva revista de filología hispánica 39.707-736.
 40. Beniers, Elisabeth. 1991b. Review of Soledad Varela, Fundamentos de morfología (Madrid: Síntesis, 1990). Nueva revista de filología hispánica 39.1120-1123.
 41. Bentivoglio, Paola. 1992. Linguistic correlations between subjects of one-argument verbs and subjects of more-than-one-argument verbs in spoken Spanish. In Hirschbühler and Koerner 1992.11-24.
 42. Beuchot, Mauricio. 1991. Nombres propios, sujetos y predicados en la semántica tomista y en la actual. Angelicum 68.255-79.
 43. Bezler, Francis. 1991. De la date des gloses de Silos. Revista de filología española 71.347-354.
 44. Binotti, Lucia. 1992. La teoría del "castellano primitivo": el método comparativo a partir de un mito. Romance Notes 32.221-230.
 45. Biondi Assali, Estela. 1992. `?Beine ... Beineta!' El uso de (p) en el habla de los inmigrantes de origen árabe en Argentina. Hispanic Linguistics 5.143-168.
 46. Bioy Casares, Adolfo. 1990. Diccionario del argentino exquisito. Nueva versión. Buenos Aires: Emecé.
 47. Blake, Robert. 1991. Syntactic aspects of Latinate texts of the Early Middle Ages. In Wright 1991a.219-232.
 48. Blecua, José Manuel. 1990. Actual panorama de las ideas lingüísticas en España. In Demonte and Garza Cuarón 1990.19-34.
 49. Bosque, Ignacio (ed). 1990a. Tiempo y aspecto en español. Madrid: Cátedra.
 50. Bosque, Ignacio. 1990b. Sobre el aspecto en los adjetivos y en los participios. In Bosque 1990a.177-214.
 51. Bosque, Ignacio. 1992. Review of Carlos Subirats-Rüggeberg, Sentential Complementation in Spanish: A Lexico-Grammatical Study of Three Classes of Verbs (Amsterdam: John Benjamins, 1987). Romance Philology 45.527-532.
 52. Bravo Ahuja, Gloria R. de. 1992. The process of bilingualism in a multiethnic context. International Journal of the Sociology of Language 96.45-52.
 53. Brucart, José Ma. 1990. Pasividad y atribución en español: un análisis generativo. In Demonte and Garza Cuarón 1990.179-208.
 54. Buesa Oliver, Tomás. 1991a. Cotejo de los nombres del juego de la comba en los atlas hispánicos. Lingüística española actual 13.173-198.
 55. Buesa Oliver, Tomás. 1991b. Antroponimia aragonesa medieval. In José Ma Enguita (ed): I Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Edad Media), 9-22. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 56. Bustos Tovar, Eugenio de. 1991. Contribución al estudio de las definiciones léxicas de ?Las Partidas? de Alfonso X ?El Sabio?. In Roberto Dengler Gassin (ed): Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, I, 105-109. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 57. Butler, Christopher S. 1992. A corpus-based approach to relative clauses in the spoken Spanish of Madrid. Hispanic Linguistics 5.1-42.
 58. Caballero Rubio, Ma del Carmen, and Julia Beatriz Corral Hernández. 1991. Informatización del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Hispanoamérica. Lingüística española actual 13.223-250.
 59. Cameron, Richard. 1992. Pronominal and null subject variation in Spanish: Constraints, dialects, and functional compensation. Ph.D. diss., University of Pennsylvania.
 60. Campos, Héctor. 1992a. Silent objects and subjects in Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.117-141.
 61. Campos, Héctor. 1992b. Los bearneses que quequean, ?y nosotros, qué? Hispanic Linguistics 4.329-349.
 62. Campos, Héctor, Monica Charnitski, and William J. Woodard. 1991. Silent prepositional phrases and pro-PP in Spanish. Probus 3.1-21.
 63. Campos, Héctor, and Fernando Martínez-Gil (eds). 1992. Current Studies in Spanish Linguistics. Washington DC: Georgetown University Press.
 64. Canac Marquis, Réjean. 1992. On the obligatory character of inversion in Spanish. In Dawn Bates (ed): Proceedings of the Tenth West Coast Conference on Formal Linguistics, 309-318. Stanford: Stanford Linguistics Association.
 65. Cano Aguilar, Rafael. 1991. Análisis filológico de textos. Madrid: Taurus Universitaria.
 66. Caravedo, Rocío. 1990. Sociolingüística del español de Lima. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
 67. Caravolas, Jean. 1991. Quatre anniversaires en 1992: Antonio de Nebrija, Juan Luis Vivès, Nicolas Clénard et Jan Amos Coménius. Historiographia Linguistica 18.407-18.
 68. Carbonero Cano, Pedro. 1990a. El estudio sociolingüístico del habla de Sevilla. Situación actual de las investigaciones. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.15-22.
 69. Carbonero Cano, Pedro. 1990b. Usos de las formas verbales en -RA y en -SE en el habla de Sevilla (nivel popular). In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.45-58.
 70. Carbonero Cano, Pedro (co-ord), and Ma Teresa Palet Plaja (ed). 1990. Sociolingüística andaluza 5. Habla de Sevilla y hablas americanas. Sevilla: Universidad de Sevilla.
 71. Caro Baroja, Julio. 1991. Sobre las jergas. Revista de dialectología y tradiciones populares 46.7-21.
 72. Carreira, Maria. 1992a. The representation of rising diphthongs in Spanish. In Laeufer and Morgan 1992.19-35.
 73. Carreira, María. 1992b. The alternating diphthongs in Spanish: A paradox revisited. In Campos and Martínez-Gil 1992.407-445.
 74. Casado, Manuel. 1992. El castellano actual. Usos y normas. Tercera edición revisada. Pamplona: Eunsa.
 75. Casado Velarde, Manuel. 1991. Los operadores discursivos es decir, esto es, o sea y a saber en español actual: valores de lengua y funciones textuales. Lingüística española actual 13.87-116.
 76. Castillo Peña, Carmen. 1991. Review of José Luis Calero López de Ayala, Léxico alcarreño conquense. Aproximación al estudio etnolingüístico de la comarca (Cuenca: Diputación de Cuenca, 1987). Revista española de lingüística 21.165-167.
 77. Castro-Mitchell, Amanda Lizet. 1991. ?Usted porque no lo conozco o porque lo quiero mucho? The semantic functions of usted in Honduran Spanish. Ph.D. diss., University of Pittsburgh.
 78. Cepeda, Gladys; Arturo Barrientos; and Alfredo Brain. 1992. Análisis sonográfico de /e/ en sílaba trabada (estrato alto de Valdivia, Chile). Estudios filológicos 27.43-58.
 79. Cerdá, Ramón. 1992. Nuevas precisiones sobre el vocalismo del andaluz oriental. Lingüística española actual 14.165-182.
 80. Champion, James J. 1992. On the distribution of the Spanish palatal nasal. Romance Quarterly 39.355-359.
 81. Chiappara, Enrique. 1989. Lexicon lunfa. Montevideo: E. Chiappara. (Obra aumentada y corregida del Glosario lunfardo, 1978).
 82. Cifuentes, Barbara. 1992. Language policy in Mexico. International Journal of the Sociology of Language 96.9-17.
 83. Clavería Nadal, Gloria. 1991. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval. Fasc. 1-5 (Heidelberg: Carl Winter-Universitätsverlag, 1987-1990). Nueva revista de filología hispánica 39.1102-1107.
 84. Clements, Joseph Clancy. 1992a. Lexical category hierarchy and `head of compound' in Spanish. In Laeufer and Morgan 1992.151-166.
 85. Clements, J. Clancy. 1992b. Semantics of control, tense sequencing and disjoint reference. In Hirschbühler and Koerner 1992.45-56.
 86. Cobarrubias, Juan. 1990. The spread of the Spanish language in the Americas. In Lorne Laforge and Grant D. McConnell (eds): Diffusion des langues et changement social: Dynamique et mesure. / Language Spread and Social Change: Dynamics and Measurement, 49-92. Sainte-Foy: Presses de l'Université Laval.
 87. Coles, Felice Anne. 1991. Social and linguistic correlates to language death: Research from the isleño dialect of Spanish. Ph.D. diss., University of Texas at Austin.
 88. Company, Concepción. 1990. Datos sintácticos para la clasificación histórica del español. In Demonte and Garza Cuarón 1990.243-258.
 89. Company, Concepción. 1992a. Review of Manuel Alvar, Hombre, etnia, estado: Actitudes lingüísticas en Hispanoamérica (Madrid: Gredos, 1986). Romance Philology 45.523-527.
 90. Company, Concepción. 1992b. Review of Emilio Montero Cartelle, Gonzalo de Berceo y el ?Libro de Alexandre?. Aproximación al sistema verbal de la época desde los esquemas condicionales (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1989). Romance Philology 46.56-62.
 91. Concepción Suárez, Julio. 1990. El lenguaje toponímico de origen animal (zootoponimia). Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 136.751-767.
 92. Conde López, Juan Carlos. 1991. La voz babaylon en la Fazienda de Ultramar (con noticias varias sobre la historia de pabellón). Boletín de la Real Academia Española 71.471-494.
 93. Contreras, Heles. 1992. On resumptive pronouns. In Campos and Martínez-Gil 1992.143-163.
 94. Corbella, Dolores. 1991. Review of José Pérez Vidal, Los portugueses en Canarias. Portuguesismos (Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1991). Revista de dialectología y tradiciones populares 46.374-376.
 95. Coronado Suzán, Gabriela. 1992. Educación bilingüe en México: propósitos y realidades. International Journal of the Sociology of Language 96.53-70.
 96. Corriente, Federico. 1992. Árabe andalusí y lenguas romances. Madrid: Mapfre.
 97. Cortés Rodríguez, Luis. 1991. Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado. (Cuadernos de Lingüística, 10.) Málaga: Ágora.
 98. Craddock, Jerry R. 1992a. Review of John M. Lipski, The Language of the "Isleños": Vestigial Spanish in Louisiana (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990). Hispanic Review 60.469-470.
 99. Craddock, Jerry R. 1992b. Review of Ray Harris-Northall and Thomas D. Cravens (eds), Linguistic Studies in Medieval Spanish (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1991). Hispanic Linguistics 5.435-443.
 100. Craddock, Jerry R. 1993. Review of Juan M. Lope Blanch, El español hablado en el suroeste de los Estados Unidos: materiales para su estudio (México, D.F: UNAM, 1990). Hispanic Review 61.88-90.
 101. Davies, Mark. 1992. A tentative bibliography of historical Spanish syntax. Hispanic Linguistics 5.279-351.
 102. Davis, Robert L. 1991. Allomorphy in Spanish. Ph.D. diss., University of North Carolina at Chapel Hill.
 103. De Kock, Josse. 1990. Gramática española: Enseñanza e investigación. I. Gramática. Apuntes metodológicos. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 104. De Kock, Josse. 1990. Gramática española: Enseñanza e investigación. II. Gramática. 3. Del pretérito perfecto compuesto o de la importancia del contexto y de la cuantificación. La noción de auxiliaridad: la construcción intransitiva con adjetivo verbal. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 105. De Kock, Josse. 1992. Corpus y norma académica: a con régimen directo. Lingüística española actual 14.69-95.
 106. De Kock, Josse, and Carmen Gómez Molina. 1990. Gramática española: Enseñanza e investigación. II. Gramática. 2. Las formas pronominales del verbo y la pasiva. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 107. De Kock, Josse; Carmen Gómez Molina, and Nicole Delbecque. 1990. Gramática española: Enseñanza e investigación. II. Gramática. 1. Gramática didáctica. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 108. Delbecque, Nicole. 1992. Por qué y cómo integrar la variación en la descripción gramatical. Lingüística española actual 14.5-68.
 109. Demonte, Violeta. 1990. Transitividad, intransitividad y papeles temáticos. In Demonte and Garza Cuarón 1990.115-150.
 110. Demonte, Violeta. 1991. Detrás de la palabra. Estudios de gramática del español. Madrid: Alianza.
 111. Demonte, Violeta. 1992a. Linking and case: The case of prepositional verbs. In Laeufer and Morgan 1992.415-456.
 112. Demonte, Violeta. 1992b. Temporal and aspectual constraints on predicative APs. In Campos and Martínez-Gil 1992.165-200.
 113. Demonte, Violeta, and Beatriz Garza Cuarón (ed). 1990. Estudios de lingüística de España y México. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Colegio de México.
 114. De Pierris, Marta Susana. 1990. El habla rioplatense: Algunos elementos italianizantes como caracterizadores. Ph.D. diss., University of California, Berkeley.
 115. Díez de Revenga Torres, Pilar, and Dolores A. Igualada Belchí. 1992. El texto jurídico medieval: discursos directo e indirecto. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 17.127-152.
 116. Dubert García, Francisco. 1991. Review of Francisco Moreno Fernández (ed), Estudios sobre variación lingüística (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1990). Verba 18.701-705.
 117. Dumitrescu, Domni?a. 1991. General considerations about echo questions in Spanish and Romanian: towards defining the concept. Revue roumaine de linguistique 36.141-167, 279-315.
 118. Dumitrescu, Domni?a. 1992. Preguntas con multiconstituyentes interrogativos en español. Hispania 75.164-170.
 119. Dümmler-Cote, Christiane. 1992. Hablas criollas africano-españolas olvidadas en la Nueva Granada. In Dieter Kremer (ed): Actes du XVIIIe congrès international de linguistique et de philologie romanes I, 534-541. Tübingen: Niemeyer.
 120. Dunlap, Elaine Ruth. 1991. Issues in the moraic structure of Spanish. Ph.D. diss., University of Massachusetts.
 121. Dworkin, Steven N. 1991. Review of Virgil L. Poulter, An Introduction to Old Spanish: A Guide to the Study of the History of Spanish with Selected Readings (New York: Peter Lang, 1990). Journal of Hispanic Philology 15.251-252.
 122. Dworkin, Steven N. 1992a. The demise of Old Spanish decir: A case study in lexical loss. Romance Philology 45.493-502.
 123. Dworkin, Steven N. 1992b. Review of Harri Meier, Etymologische Aufzeichnungen. Anstösse und Anstössiges (Bonn: Romanisches Seminar der Universität, 1988). Romance Philology 45.433-435.
 124. Dworkin, Steven N. 1992c. Review of John M. Lipski, The Speech of the Negros Congos of Panamá (Amsterdam: John Benjamins, 1989). Hispanic Review 60.347-349.
 125. Dworkin, Steven N., and David J. Billick. 1993. Lexical Studies of Medieval Spanish Texts. A Bibliography of Concordances, Glossaries, Vocabularies and Selected Word Studies. Second ed., revised and expanded. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies.
 126. Eberenz, Rolf, 1991. Review of Franz Lebsanft, Spanien und seine Sprachen in den ?Cartas al Director? von El País (1967-1987). Einführung und analytische Bibliographie (Tübingen: G. Narr, 1990). Revue de linguistique romane 55.515-516.
 127. Echenique Elizondo, Ma Teresa. 1991. ?Romance autóctono en zona vasca? In Dieter Kremer (ed): Actes du XVIIIe congrès international de linguistique et de philologie romanes III, 97-103. Tübingen: Niemeyer.
 128. Eguren, Luis. 1990. La combinatoria de los determinantes. Hacia la eliminación de las reglas de estructura de frase. Dicenda. Cuadernos de filología hispánica 9.59-72.
 129. Emiliano, António. 1991. Latin or Romance? Graphemic variation and scripto-linguistic change in medieval Spain. In Wright 1991a.233-247.
 130. Encalada Vázquez, Oswaldo. 1990. Modismos cuencanos. Cuenca: Banco Central del Ecuador.
 131. England, John. 1992a. Review of M. F. Lang, Spanish Word Formation: Productive Derivational Morphology in the Modern Lexis (London / New York: Routledge, 1990). Bulletin of Hispanic Studies 69.269-270.
 132. England, John. 1992b. Review of Virgil L. Poulter, An Introduction to Old Spanish: A Guide to the Study of the History of Spanish with Selected Readings (New York: Peter Lang, 1990). Bulletin of Hispanic Studies 69.272.
 133. England, John. 1992c. Review of Ralph Penny, A History of the Spanish Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Modern Language Review 87.770-771.
 134. Enguita Utrilla, José Ma. 1991. Aragón en la Edad Media: un bosquejo lingüístico. In José Ma Enguita (ed): I Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Edad Media), 49-65. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 135. Escandell Vidal, M. Victoria. 1991. Sobre las reduplicaciones léxicas. Lingüística española actual 13.71-86.
 136. Español Giralt, Teresa. 1991. Las funciones clasificadora y no restrictiva del adjetivo en español. Anuari de filologia 14.9-20.
 137. Estruch Tobella, Joan. 1992. Lusismos en Guerra de Cataluña de Francisco Manuel de Melo. Hispanic Review 60.457-468.
 138. Fernández Lagunilla, Marina. 1990. Léxico y discurso sociopolítico español: datos extraídos de textos políticos y periodísticos actuales. In Demonte and Garza Cuarón 1990.351-369.
 139. Fernández Pérez, Milagros. 1991. Sobre el concepto de morfema y el ámbito de la morfología. Verba 18.27-68.
 140. Ferreiro-Couso González, Koldobiñe. 1990. Precedentes mediatos e inmediatos de los adverbios en -mente. Anales de filología hispánica 5.281-300.
 141. Fidelholtz, James L., and Rosa Graciela Montes. 1990. Variation and markedness in the phonology of a child acquiring Spanish. In Jerold A. Edmondson, Crawford Feagin, and Peter Mühlhäusler (eds): Development and Diversity: Language Variation across Time and Space. A Festschrift for Charles-James N. Bailey, 507-528. Dallas: Summer Institute of Linguistics and University of Texas at Arlington.
 142. Figueroa Esteva, Max; Puica Dohotaru; and María Teresa Noroña Vila. 1992. El fonema /s/ (posición distensiva) en el habla de informantes cubanos capitalinos de nivel universitario. Forma y función 6.77-89.
 143. Fishman, Joshua A. 1991. Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Clevedon (U.K.): Multilingual Matters.
 144. Folgar, Carlos. 1991. Review of John M. Lipski, The Spanish of Equatorial Guinea: The Dialect of Malabo and its Implications for Spanish Dialectology (Tübingen: Niemeyer, 1985). Verba 18.670-674.
 145. Fontana, Josep M., and John Moore. 1992. VP-internal subjects and se-reflexivization in Spanish. Linguistic Inquiry 23.501-510.
 146. Fontanella de Weinberg, Ma Beatriz. 1992a. El español de América. Madrid: Mapfre.
 147. Fontanella de Weinberg, Ma Beatriz. 1992b. Nuevas perspectivas en el estudio de la conformación del español americano. Hispanic Linguistics 4.275-299.
 148. Frago Gracia, Juan A. 1991a. Rancho `vivienda rural o finca de campo': un andalucismo léxico más del español de América. Revista de filología española 71.339-345.
 149. Frago Gracia, Juan A. 1991b. Determinación sociolingüística en la castellanización del valle del Ebro. In José Ma Enguita (ed): I Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Edad Media), 115-130. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 150. Frazer, Timothy C. 1991. Review of Jacob L. Ornstein-Galicia et al. (ed), Research Issues and Problems in United States Spanish (Brownsville, TX: Pan American University, 1988). Language 67.658-659.
 151. Friedenberg, Joan E. 1991. The acquisition of Spanish as first and second language: Learner errors and strategies. In Lilliam Malavé and Georges Duquette (eds): Language, Culture and Cognition, 55-80. Clevedon (U.K.): Multilingual Matters.
 152. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1990a. Procedimientos intradiscursivos: DECIR y los explicativos. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.103-123.
 153. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1990b. Algunos operadores de función fática. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.137-170.
 154. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1990c. Apéndices con valor apelativo. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.171-196.
 155. Fuentes Rodríguez, Catalina. 1990d. La complejidad del artículo. Anuario de estudios filológicos 13.85-102.
 156. Galán Rodríguez, Carmen. 1992. Las oraciones finales en español. Estudio sincrónico. Cáceres: Universidad de Extremadura.
 157. Galmés de Fuentes, Álvaro. 1991. Hispanización de términos técnicos de la poesía arábigoandaluza relacionada con la románica. Boletín de la Real Academia Española 71.455-460.
 158. García, Carmen. 1992. Refusing an invitation: A case study of Peruvian style. Hispanic Linguistics 5.207-243.
 159. García, Erica C. 1991a. Variación sincrónica y equivalencia diacrónica: el caso de -usco. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 16.5-51.
 160. García, Erica C. 1991b. Morphologization: A case of reversible markedness? Probus 3.23-54.
 161. García, Erica C. 1992. Sincronización y desfase del leísmo y laísmo. Neuphilologische Mitteilungen 93.235-256.
 162. García Candau, Julián. 1990. El lenguaje en la información deportiva. In García Domínguez and Gómez Font 1990.123-131.
 163. García Domínguez, Pedro, and Alberto Gómez Font (ed). 1990. El idioma español en las agencias de prensa. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
 164. García Fajardo, Josefina. 1990. Conformación de estructuras semánticas de frases y oraciones. In Demonte and Garza Cuarón 1990.301-314.
 165. García Fajardo, Josefina. 1991. El significado de los determinantes españoles. Nueva revista de filología hispánica 39.737-752.
 166. García García, Serafina. 1990. Los transpositores oracionales en la obra histórica alfonsí. Estudio de sintaxis funcional. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 167. García Izquierdo, Isabel. 1991. La elipsis en la corrdinación disyuntiva: breve revisión del fenómeno en castellano. In Julio Calvo Pérez (ed): Lingüística aplicada y tecnología, I, 9-18. Valencia: Universitat de València.
 168. García Martín, José María. 1992. Evolución del objeto directo preposicional en la tradición textual de algunas obras del siglo XIII. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 17.47-86.
 169. García Mouton, Pilar. 1990. El estudio del léxico en los mapas lingüísticos. In Moreno Fernández 1990a.27-75.
 170. García Mouton, Pilar. 1991a. El léxico de la isla del Hierro. Revista de dialectología y tradiciones populares 46.247-264.
 171. García Mouton, Pilar. 1991b. Review of Manuel Alvar, Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía (Madrid: Arco, 1991). Revista de filología española 71.373.
 172. García Riverón, Raquel. 1991. El Atlas Lingüístico de Cuba. Lingüística española actual 13.199-221.
 173. García Zapata, Carlos. 1992. Las frases proverbiales, las locuciones y los refranes en la lexicografía regional y nacional. Forma y función 6.71-75.
 174. García-Albea, José E. 1990. Acceso al léxico y bilingüismo: el reconocimiento de palabras en bilingües hispano-anglófonos. In Demonte and Garza Cuarón 1990.633-46.
 175. García-Miguel, Jose Ma. 1991. La duplicación de complemento directo e indirecto como concordancia. Verba 18.375-410.
 176. García-Page, Mario. 1990a. Sobre implicaciones lingüísticas. Solidaridad léxica y expresión fija. Estudios humanísticos: filología 12.215-227.
 177. García-Page, Mario. 1990b. Léxico y sintaxis locucionales: algunas consideraciones sobre palabras ?idiomáticas?. Estudios humanísticos: filología 12.279-290.
 178. García-Page Sánchez, Mario. 1990. Los nombres de los colores y el sustantivo `color': morfología y sintaxis. Thesaurus 45.305-331.
 179. Garro, Luisa Costa. 1992. Lexical access in bilinguals: The case of English-based Spanish calques. Ph.D. diss., City University of New York.
 180. Garza Cuarón, Beatriz. 1990. Los estudios lingüísticos en México. In Demonte and Garza Cuarón 1990.35-80.
 181. Garza Cuarón, Beatriz. 1991. Políticas lingüísticas hacia la Nueva España durante el siglo XVIII. Nueva revista de filología hispánica 39.689-706.
 182. Geary, John S. 1992. Review of Hans-Josef Niederehe, Alfonso X El Sabio y la lingüística de su tiempo (Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1987). Romance Philology 45.517-522.
 183. Geckeler, Horst. 1992. Review of David A. Pharies, Structure and Analogy in the Playful Lexicon of Spanish (Tübingen: Niemeyer, 1986). Iberoromania 35.109-111.
 184. Gerli, E. Michael, and Harvey L. Sharrer (ed). 1992. Medieval Hispanic Studies in Honor of Samuel G. Armistead. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies.
 185. Gilbert, Glenn G. 1992. Review of John M. Lipski, The Language of the Isleños. Vestigial Spanish in Louisiana (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990). Word 43.330-334.
 186. Giménez Resano, Gaudioso. 1991. Toponimia árabe de Aragón. In José Ma Enguita (ed): I Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Edad Media), 23-47. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 187. Gimeno Menéndez, Francisco. 1990. De sociolingüística histórica: en torno a los orígenes del español. In Moreno Fernández 1990a.89-102.
 188. Girón Alconchel, José Luis. 1991a. Tiempo, modalidad y adverbio. (Significado y función del adverbio ?ya?). Salamanca: Universidad de Salamanca.
 189. Girón Alconchel, José Luis. 1991b. Sobre la consideración del adverbio ?ya? como un conmutador. Revista española de lingüística 21.145-153.
 190. Gómez Capuz, Juan. 1991. Para una clasificación tipológica de los anglicismos en español actual. In Julio Calvo Pérez (ed): Lingüística aplicada y tecnología, I, 63-70. Valencia: Universitat de València.
 191. Gómez Solís, Felipe. 1990. La pérdida de -f-, -t- y -k- intervocálicas en la Edad Media. Estudios humanísticos: filología 11.141-149.
 192. Gómez Torrego, Leonardo. 1992. El buen uso de las palabras. Madrid: Arco.
 193. González Ferrero, Juan Carlos. 1991. La estratificación sociolingüística de una comunidad semiurbana. Toro (Zamora). Salamanca: Universidad de Salamanca.
 194. González García, Luis, and Ana Veleiro. 1991. Construcciones pronominales y suplemento (a propósito de las construcciones reversibles). Verba 18.411-429.
 195. González Pérez, Rosario. 1991a. Algunos problemas en la práctica del análisis léxico. Boletín de la Real Academia Española 71.495-502.
 196. González Pérez, Rosario. 1991b. Review of Germán de Granda, Lingüística e historia: temas afro-hispánicos (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1988), Revista española de lingüística 21.167-169.
 197. González Pérez, Rosario. 1991c. Review of Juan M. Lope Blanch, Estudios de lingüística hispanoamericana (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1989). Revista española de lingüística 21.178-181.
 198. Gordón Peral, María Dolores. 1992: La raíz *tor-, *tur- y sus derivados en la Península Ibérica. Revue de linguistique romane 56.61-70.
 199. Granados, Vicente. 1991. Review of Germán de Granda, Estudios de lingüística afro-románica (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1985). Nueva revista de filología hispánica 39.1124-1128
 200. Granda, Germán de. 1990. El español de Guinea Ecuatorial. Sobre un fenómeno sintáctico: la marcación en superficie de los pronombres personales sujeto. Thesaurus 45.332-354.
 201. Granda, Germán de. 1991. Reexamen de un problema de la dialectología del Caribe hispánico. El origen de la ?vocalización cibaeña? en su contexto antillano. Nueva revista de filología hispánica 39.771-789.
 202. Granda, Germán de. 1992a. La lengua española en el África subsahariana. In Dieter Kremer (ed): Actes du XVIIIe congrès international de linguistique et de philologie romanes I, 308-328. Tübingen: Niemeyer.
 203. Granda, Germán de. 1992b. Retenciones africanas en el nivel fonético del criollo palenquero (Colombia). In Dieter Kremer (ed): Actes du XVIIIe congrès international de linguistique et de philologie romanes I, 542-552. Tübingen: Niemeyer.
 204. Greenlee, Mel. 1992. Perception and production of voiceless Spanish fricatives by Chicano children and adults. Language and Speech 35.173-187.
 205. Guillén Sutil, Rosario. 1990. Uso discursivo de CREER y PENSAR en el habla urbana de Sevilla. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.85-102.
 206. Guiter, Henri. 1991. Review of Rosa María Castañer Martín, Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja (Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1990). Revue de linguistique romane 55.520-522.
 207. Gutiérrez, Manuel J. 1992. The extension of estar: A linguistic change in progress in the Spanish of Morelia, Mexico. Hispanic Linguistics 5.109-141.
 208. Gutiérrez Araus, Ma Luz. 1991. Algunos rasgos gramaticales comunes al español actual de Canarias y de las Antillas. Lingüística español actual 13.61-70.
 209. Gutiérrez González, Heliodoro Javier. 1993. El español en El Barrio de Nueva York. Estudio léxico. Nueva York: Academia Norteamericana de la Lengua Española.
 210. Hallebeek, Jos. 1992. A Formal Approach to Spanish Syntax. Amsterdam: Rodopi.
 211. Hare, Cécilia. 1992. Un cas d'influence des langues amérindiennes sur la phonologie de l'espagnol. La linguistique 28.5-16.
 212. Harre, Catherine E. 1991. "Tener" + Past Participle. A Case Study in Linguistic Description. London: Routledge.
 213. Harris, James W. 1992. With respect to accentual constituents in Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.447-473.
 214. Harris-Northall, Ray. 1992. Devoicing, deaffrication, and word-final -z in Medieval Spanish. Hispanic Linguistics 4.245-274.
 215. Hensey, Fritz G. 1992. Syntax, text processing, and translation ordo artificialis in Sor Juana Inés' Primero sueño. Hispanic Linguistics 4.389-410.
 216. Hernández Sacristán, Carlos. 1991. Reflexiones sobre valencia estativa. Con especial atención al español y el catalán. In Peter Koch and Thomas Krefeld (eds): Connexiones Romanicae. Dependenz und Valenz in romanischen Sprachen, 213-234. Tübingen: Niemeyer.
 217. Hernanz, Ma Lluïsa. 1990. En torno a los sujetos arbitrarios: la 2? persona del singular. In Demonte and Garza Cuarón 1990.151-178.
 218. Herrera Meza, María del Carmen. 1990. Pero, ?qué es pero? Esbozo de un análisis semántico de pero. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
 219. Herrero Moreno, Gemma. 1990. Realizaciones de la función fática en el español coloquial. Estudios humanísticos: filología 12.85-104.
 220. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1991a. Review of Emilio Montero Cartelle, Gonzalo de Berceo y el Libro de Alexandre. Aproximación al sistema verbal de la época desde los esquemas condicionales (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1989). Revista de filología española 71.381-384.
 221. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1991b. Review of Günter Holtus and Edgar Radtke (eds), Umgangssprache in der Iberoromania. Festschrift für Heinz Kröll (Tübingen, Gunter Narr, 1984). Revista española de lingüística 21.157-159.
 222. Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier. 1991c. Review of Gerhard Bauhr, El futuro en -ré e ir a + infinitivo en español peninsular moderno (Gotemburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1989). Revista española de lingüística 21.175-178.
 223. Hirschbühler, Paul, and Konrad Koerner (eds). 1992. Romance Languages and Modern Linguistic Theory. (LSRL XX). Amsterdam: John Benjamins.
 224. Hoover, Michael L. 1992. Sentence processing strategies in Spanish and English. Journal of Psycholinguistic Research 21.275-299.
 225. Hualde, José Ignacio. 1991. Aspiration and resyllabification in Chinato Spanish. Probus 3.55-76.
 226. Hualde, José Ignacio. 1992a. Metaphony and count / mass morphology in Asturian and Cantabrian dialects. In Laeufer and Morgan 1992.99-114.
 227. Hualde, José Ignacio. 1992b. On Spanish syllabification. In Campos and Martínez-Gil 1992.475-493.
 228. Hughes, Catrin. 1992. Evaluating linguistic competence in a Basque-Castilian speech community. Bulletin of Hispanic Studies 69.105-126.
 229. Iglesias Bango, Manuel. 1990. La distinción entre género y voz verbales en las primeras gramáticas del castellano. Estudios humanísticos: filología 11.27-42.
 230. Ingle, Jaan. 1991. Review of John J. Bergen (ed), Spanish in the United States: Sociolinguistic Issues (Washington DC: Georgetown University Press, 1990). Language 67.646-647.
 231. Inclán, Sara. 1991. Participle agreement in Old Spanish. Romance Linguistics & Literature Review 4.55-64.
 232. Ingle, Jaan. 1992. Review of Dennis J. Bixler-Márquez et al. (ed), Mexican-American Spanish in its Societal and Cultural Contexts (Brownsville, TX: University of Texas - Pan American at Brownsville, 1989). Language 68.419-420.
 233. Jaramillo, June Aurora. 1986. Variation in /ch/ and second person address in the Spanish of Tomé, New Mexico. Ph.D. diss., University of New Mexico.
 234. Jiménez Martínez, Jesús, and Pelegrín Sancho Cremades. 1991. El léxico de la recolección del cereal en castellano y en catalán. In Julio Calvo Pérez (ed): Lingüística aplicada y tecnología, I, 95-105. Valencia: Universitat de València.
 235. Jiménez Julia, Tomás. 1991. Sobre neutralización y funciones sintácticas. Verba 18.129-164.
 236. Kempchinsky, Paula. 1992a. Syntactic constraints on the expression of possession in Spanish. Hispania 75.697-704.
 237. Kempchinsky, Paula. 1992b. Clausal complements and case theory in Romance. Probus 4.17-51.
 238. Kempchinsky, Paula. 1992c. An adjunct extraction paradox in Spanish. In Laeufer and Morgan 1992.329-345.
 239. Kempchinsky, Paula. 1992d. The Spanish possessive dative construction: ?-role assignment and proper government. In Hirschbühler and Koerner 1992.135-150.
 240. Kempchinsky, Paula. 1992e. On the characterization of a class of ditransitive verbs in Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.201-240.
 241. Kirschner, Carl. 1992. The Spanish subjunctive and the Spanish-English bilingual: A semantically-motivated functional shift. Hispanic Linguistics 5.89-108.
 242. Klein-Andreu, Flora. 1989. Why speech seems ungrammatical. In Yishai Tobin (ed): From Sign to Text: A Semiotic View of Communication, 25-44. Amsterdam: John Benjamins.
 243. Klenk, Ursula. 1991. Verfahren der Segmentierung von Wörtern in Morphe: Mit einer Untersuchung zum Spanischen. In Jürgen Rolshoven and Dieter Seelbach (eds): Romanistische Computerlinguistik: Theorien und Implementationen, 197-206. Tübingen: Niemeyer.
 244. Krakusin, Margarita, and Aristófanes Cedeño. 1992. Selección del modo después de el hecho de que. Hispania 75.1289-1293.
 245. Kröll, Heinz. 1992. Review of Humberto Hernández, Los diccionarios de orientación escolar. Contribución al estudio de la lexicografía monolingüe española (T&UUML;bingen: Niemeyer, 1988). Iberoromania 35.125-126.
 246. Laeufer, Christiane, and Terrell A. Morgan (eds). 1992. Theoretical Analyses in Romance Linguistics. (LSRL XIX). Amsterdam: John Benjamins.
 247. Lafford, Barbara A. 1992. Review of José Antonio Samper Padilla, Estudio sociolingüístico del español de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas: Imprenta Pérez Galdós, 1990). Hispanic Linguistics 5.445-468.
 248. Lago, J. Un type spécial de modification non restrictive: l'apposition. Verba 18.487-520.
 249. Lagüéns Gracia, Vicente. 1991. El aragonés medieval en sus fuentes documentales. In José Ma Enguita (ed): I Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Edad Media), 83-114. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 250. Laguillo Cadenas, Julia. 1990. El español de Andalucía y América. Una aproximación léxica. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990. 243-278.
 251. Lamíquiz, Vidal. 1991. La compleja actividad de una lengua (a propósito de ?harto? en español). Revista española de lingüística 21.35-45.
 252. Lamíquiz Ibáñez, Vidal. 1990. Unidad sistémica y variedad diatópica en los afijos del español. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.215-227.
 253. Lanero, Carmen. 1990. Review of Salvador Gutiérrez Ordóñez, Variaciones sobre la atribución (León: Universidad de León, 1986). Estudios humanísticos: filología 11.219-222.
 254. Lara, Luis Fernando. 1992. Sociolingüística del Diccionario del español de México. International Journal of the Sociology of Language 96.19-34.
 255. Lastra, Yolanda. 1990. Acerca del español de los otomíes de Toluca. In Demonte and Garza Cuarón 1990.561-570.
 256. Lázaro Carreter, Fernando. 1990. El idioma del periodismo, ?lengua especial? In García Domínguez and Gómez Font 1990.25-44.
 257. Lehmann Barrenechea, Ilse, and John F. Schmitt. 1989. Selected pragmatic features in Spanish-speaking preschool children. Journal of Psycholinguistic Research 18.353-67.
 258. Lema, José. 1991. Review of Violeta Demonte and Beatriz Garza Cuarón (eds), Estudios de lingüística de España y México (México: UNAM/Colegio de México, 1990). Nueva revista de filología hispánica 39.1112-1114.
 259. Lema, José, and María-Luisa Rivero. 1991. Types of verbal movement in Old Spanish: Modals, futures, and perfects. Probus 3.237-278.
 260. Lema, José, and María-Luisa Rivero. 1992. Inverted conjugations and V-second effects in Romance. In Laeufer and Morgan 1992.311-328.
 261. Lenis, Luz America. 1991. Teoría y práctica de la gramática. Dos modelos del siglo XIX. Ph.D. diss., State University of New York at Albany.
 262. Leonetti, Manuel, and Vicky Escandell Vidal. 1991. Complementos predicativos en sintagmas nominales. Verba 18.431-450.
 263. Líbano Zumalacárregui, Ángeles. 1991. El romance navarro medieval y su entorno lingüístico. In José Ma Enguita (ed): I Curso sobre lengua y literatura en Aragón (Edad Media), 67-82. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
 264. Liceras, J.M; B. Soloaga, and A. Carballo. 1992. Los conceptos de tema y rema: problemas sintácticos y estilísticos de la adquisición del español. Hispanic Linguistics 5.43-88.
 265. Lipski, John M. 1990 [1992]. Metathesis as template-matching: A case study from Spanish. Folia Linguistica Historica 11.89-104.
 266. Lipski, John M. 1992a. Spontaneous nasalization in the development of Afro-Hispanic language. Journal of Pidgin and Creole Languages 7.261-305.
 267. Lipski, John M. 1992b. Review of Violeta Demonte and Beatriz Garza Cuarón (ed), Estudios de lingüística de España y México (México: Universidad Nacional Autónoma de México / El Colegio de México, 1990). Hispania 75.1197-1198.
 268. Lleal, Coloma. 1990a. La formación de las lenguas romances peninsulares. Barcelona: Barcanova.
 269. Lleal, Coloma. 1990b. Reflexiones a propósito de un Probo decimonónico. Anuario de estudios filológicos 13.161-165.
 270. Llorente Maldonado de Guevara, Antonio. 1991. Las denominaciones del erial en las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila. In Roberto Dengler Gassin (ed): Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, II, 539-552. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 271. Lloyd, Paul M. 1992. On conducting sociolinguistic research in the Middle Ages. In Gerli and Sharrer 1992.201-210.
 272. Lodares, Juan R. 1991. El diccionario del lenguaje antiguo castellano, de Ramón Cabrera. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 16.183-188.
 273. Lope Blanch, Juan M. 1990. Estudios de historia lingüística hispánica. Madrid: Arco.
 274. Lope Blanch, Juan M. 1990. El análisis gramatical de la cláusula. In Demonte and Garza Cuarón 1990.259-272.
 275. Lope Blanch, Juan M. 1991. El Atlas Lingüístico de México. Lingüística española actual 13.153-171.
 276. López, Javier de Dios. 1991. Review of Violeta Demonte and Beatriz Garza Cuarón (eds), Estudios de lingüística de España y México (México: UNAM/Colegio de México, 1990). Nueva revista de filología hispánica 39.1107-1111.
 277. López García, Ángel. 1990. La interpretación metalingüística de los tiempos, modos y aspectos del verbo español: ensayo de fundamentación. In Bosque 1990a.107-175.
 278. López Morales, Humberto. 1990. La sociolingüística actual. In Moreno Fernández 1990a.79-87.
 279. López Rivera, Juan J. 1991. Review of Ángel López García, Nuevos estudios de lingüística española (Murcia: Universidad de Murcia, 1990). Verba 18.674-683.
 280. Lorenzino, Gerardo A. 1992a. Review of José Antonio Samper Padilla, Estudio sociolingüístico del español de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas: La Caja de Canarias, 1990). Language 68.664.
 281. Lorenzino, Gerardo A. 1992b. Review of John M. Lipski, The Language of the Isleños: Vestigial Spanish in Louisiana (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990). Journal of Pidgin and Creole Languages 7.361-364.
 282. Lorenzo, Emilio. 1990. Anglicismos en el español de América. In García Domínguez and Gómez Font 1990.65-82.
 283. Luna Traill, Elizabeth. 1990. Presencia y ausencia del artículo en una muestra del habla de la ciudad de México. In Demonte and Garza Cuarón 1990.327-333.
 284. Lunn, Patricia V. 1992. Review of Juan C. Zamora Munne and Jorge M. Guitart, Dialectología hispanoamericana (Salamanca: Almar, 1988). Word 43.498-499.
 285. Luquet, Gilles. 1992. De l'apocope verbale en espagnol ancien (formes subjonctives). Cahiers de linguistique hispanique médiévale 17.33-46.
 286. Maíllo Salgado, Felipe. 1991. Los arabismos del castellano en la Baja Edad Media. Consideraciones históricas y filológicas. 2? edición, corregida y aumentada. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 287. Malkiel, Yakov. 1990. Phonosymbolism in diachrony: The case of /r/ > /R/ in Hispano-Romance. In Jerold A. Edmondson, Crawford Feagin, and Peter Mühlhäusler (eds): Development and Diversity: Language Variation across Time and Space. A Festschrift for Charles-James N. Bailey, 71-83. Dallas: Summer Institute of Linguistics and University of Texas at Arlington.
 288. Malkiel, Yakov. 1992a. Diachronic Studies in Lexicology, Affixation, Phonology. Edita and Inedita, 1979-1988. Volume II. Amsterdam: John Benjamins.
 289. Malkiel, Yakov. 1992b. The secret of the etymology of Old Spanish poridad. In Gerli and Sharrer 1992.211-220.
 290. Malkiel, Yakov. 1992c. Studies in the transfer of a word to a different lexical family: The case of Spanish apurar / apuro. Hispanic Review 60.133-163.
 291. Malkiel, Yakov. 1992d. La pérdida del participio pasado en -udo. Nueva revista de filología hispánica 40.11-28.
 292. Malkiel, Yakov, and Edward F. Tuttle. 1991. Contrasting patterns of growth of the Latin suffix -ITI?S in Italo- and Hispano-Romance. General Linguistics 31.67-100.
 293. Mallén, Enrique. 1992a. Binding relations in noun phrases in Spanish. Acta Linguistica Hafniensia 24.109-129.
 294. Mallén, Enrique. 1992b. Subject topicalization & inflection in Spanish. Theoretical Linguistics 18.179-208.
 295. Mallén, Enrique. 1992c. Partitive constructions. Hispanic Linguistics 4.351-388.
 296. Maquieira, Marina. 1990a. Las descripciones de b/v en las ortografías del siglo XVI. Estudios humanísticos: filología 11.151-162.
 297. Maquieira, Marina. 1990b. Clasificaciones y subclases del pronombre en los tratados gramaticales del siglo XVI. Estudios humanísticos: filología 12.175-195.
 298. Marcos Marín, Francisco. 1990. Introducción a la lingüística: historia y modelos. Madrid: Síntesis.
 299. Marki?, Jasmina. 1990. Sobre las perífrasis verbales en español. Lingüística 30.169-206.
 300. Martinell Gifre, Emma. 1991. Review of Alfredo I. Álvarez Menéndez, Las construcciones consecutivas en español. Estudio funcional sobre la oración compuesta (Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989). Revista española de lingüística 21.174-175.
 301. Martínez Celdrán, E. 1991. Sobre la naturaleza fonética de los alófonos de /b, d, g/ en español y sus distintas denominaciones. Verba 18.235-253.
 302. Martínez Gavilán, Ma Dolores. 1990a. La gramática castellana de Caramuel (1663). Estudios humanísticos: filología 11.95-116.
 303. Martínez Gavilán, Ma Dolores. 1990b. La concepción del modo verbal en la gramática española del siglo XVII. Estudios humanísticos: filología 12.197-213.
 304. Martínez de Sousa, José. 1991. Reforma de la ortografía española. Estudio y pautas. Madrid: Visor.
 305. Martínez-Gil, Fernando. 1992. The insert/delete parameter, redundancy rules, and neutralization processes in Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.495-571.
 306. Masullo, Pascual José. 1992. Antipassive constructions in Spanish. In Hirschbühler and Koerner 1992.175-194.
 307. Mayans y Siscar, Gregorio. 1991. Abecé español. Estudio y edición de María José Martínez Alcalde. Madrid: Arco.
 308. Medina López, Javier. 1991. Review of José Pérez Vidal, Los portugueses en Canarias (Portuguesismos) (Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1991). Verba 18.683-686.
 309. Megenney, William W. 1992. Some lexical linkages between Africa and Venezuela. Neophilologus 76.383-391.
 310. Mellizo, Felipe. 1990. Del lenguaje a la política. In García Domínguez and Gómez Font 1990.133-144.
 311. Mendoza, José G. 1991. El castellano hablado en La Paz. Sintaxis divergente. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés.
 312. Mettmann, Walter. 1992. Review of Ralph Penny, A History of the Spanish Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Romanische Forschungen 104.199-200.
 313. Mier, Jeanne Zang. 1991. Review of Kathryn A. Woolard, Double Talk: Bilingualism and the Politics of Ethnicity in Catalonia (Stanford: Stanford University Press, 1989). Language 67.632-636.
 314. Miguel y Canuto, Juan Carlos de. 1992. Notas para una gramática paramiológica de los entremeses del barroco español. Lingua e stile 27.47-75.
 315. Miró Vera, Ramona, and Miguel A. de Pineda Pérez. 1990a. Determinación sociolingüística de la presencia / ausencia del pronombre personal sujeto. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.37-44.
 316. Miró Vera, Ramona, and Miguel A. de Pineda Pérez. 1990b. Perífrasis de infinitivo en el habla urbana de Sevilla. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.59-83.
 317. Moczulski, Miro?aw. 1991. Sobre adverbios topicales en español moderno. Kwartalnik Neofilologiczny 38.11-14.
 318. Molho, Maurice. 1992. Deux morphogénies: fr. être, esp. ser. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 17.5-31.
 319. Mondéjar, José. 1991. Sobre palabras y términos (?Wortfeld? frente a ?Sachfeld?). Revista española de lingüística 21.11-34.
 320. Monjour, Alf. 1992. Review of Ralph Penny, A History of the Spanish Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Revue de linguistique romane 56.250-259.
 321. Montes Giraldo, José Joaquín. 1990a. Review of Humberto López Morales, Sociolingüística (Madrid: Gredos, 1989). Thesaurus 45.500-503.
 322. Montes Giraldo, José Joaquín. 1990b. Review of Brenda Laca, Die Wortbildung als Grammatik des Wortschatzes. Untersuchungen zur spanischen Subjektnominalisierung (Tübingen: Gunter Narr, 1986). Thesaurus 45.509-516.
 323. Montes Giraldo, José Joaquín. 1990c. Review of Susana Martorell de Laconi and Iride Rossi de Fiori, Estudios sobre el español de la ciudad de Salta (dialectológicos y filológicos) (Salta: Ediciones Roma, 1986). Thesaurus 45.516-517.
 324. Montgomery, Thomas. 1991. Las palabras abstractas del ?Poema del Cid?. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 16.123-140.
 325. Montgomery, Thomas. 1992. Review of Antonio Alatorre, Los 1000 años de la lengua española (México: Tezontle, 1989). La Corónica 20:2.70-74.
 326. Montolio Durán, Estrella. 1991. Acerca de las construcciones de gerundio con valor condicional. Anuari de filologia 14.21-36.
 327. Moody, Sylvia Maria. 1985-87 [1991]. Morphophonemic illformedness in an obsolescent dialect: A case study of Trinidad Spanish. Orbis 34.215-230.
 328. Moore, John. 1992. Review of Béatrice Lamiroy, Léxico y gramática del español: Estructuras verbales de espacio y del tiempo (Barcelona: Anthropos, 1991). Hispania 75.580-581.
 329. Mora, José Joaquín de. 1992 [1855]. Colección de sinónimos de la lengua castellana. Ed. de Manuel Alvar Ezquerra. Madrid: Visor.
 330. Moreno, Juan Carlos. 1990. Impersonal constructions in Spanish. In Mike Hannay and Elseline Vester (eds): Working with Functional Grammar: Descriptive and Computational Applications, 31-40. Dordrecht: Foris.
 331. Moreno de Alba, José G. 1990. Sobre la enseñanza de la gramática. In Demonte and Garza Cuarón 1990.371-383.
 332. Moreno Fernández, Francisco (ed). 1990a. Estudios sobre variación lingüística. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
 333. Moreno Fernández, Francisco. 1990b. Las reglas del método sociolingüístico. In Moreno Fernández 1990a.103-114.
 334. Moreno Fernández, Francisco. 1991. Planificación lingüística y dialectología. Lingüística española actual 13.251-268.
 335. Moure, Teresa. 1991. El contenido aspectual telicidad en las cláusulas biactanciales del español. Verba 18.353-374.
 336. Nagore Laín, Francho. 1990. Review of José I. López, Chusé Inazio Navarro, and Francho Rodés, Antropónimos aragoneses (nombres aragoneses de persona) (Zaragoza: Rolde de Estudios Nacionalista Aragonés, 1989). Alazet 2.347-357.
 337. Náñez Fernández, Emilio. 1991. La locución prepositiva en el lenguaje administrativo. Boletín de la Real Academia Española 71.383-395.
 338. Narbona Jiménez, Antonio. 1989. Sintaxis española. Nuevos y viejos enfoques. Barcelona: Ariel.
 339. Navarro, Manuel. 1990. La alternancia -ra / -se y -ra / -ría en el habla de Valencia (Venezuela). Thesaurus 45.481-488.
 340. Navarro Correa, Manuel. 1992. Valoración social de algunas formas verbales en el habla de Valencia. Lingüística española actual 14.97-106.
 341. Navarro García, Chusé Inazio. 1990. Sobre la sufijación apreciativa en A lueca, de Juana Coscujuela. Alazet 2.113-144.
 342. Neira Martínez, Jesús. 1991. Función y origen de la alternancia -u/-o en los bables centrales de Asturias. Boletín de la Real Academia Española 71.433-454.
 343. Neira Martínez, Jesús, and Ma del Rosario Piñeiro. 1989. Diccionario de los bables de Asturias. Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos.
 344. Neto, José Antônio. 1992. A comparative study of the first Spanish grammar by Antonio de Nebrija and the first two Portuguese grammars by Fernão de Oliveira and João de Barros. Ph.D. diss., Catholic University of America.
 345. Nieto Jiménez, Lidio. 1991. Los glosarios de 1553 de A. Ulloa. Revista de filología española 71.253-285.
 346. Niño-Murcia, Mercedes. 1992. El futuro sintético en el español norandino: Caso de mandato atenuado. Hispania 75.705-713.
 347. Nowikow, Wiaczes?aw. 1991a. Si tuviera con valor de posterioridad en el castellano del siglo XVI. Verba 18.221-233.
 348. Nowikow, Wiaczes?aw. 1991b. La forma sintáctica y sus elementos constitutivos (contribución metodológica a la sintaxis de la oración y de las categorías verbales). Romanica Wratislaviensia 34.81-98.
 349. Nuessel, Frank. 1992a. A supplementary annotated bibliography of theoretical grammatical analyses of Spanish (1989-1990): Phonology and morphology; syntax and semantics. Hispanic Linguistics 4.411-456.
 350. Nuessel, Frank. 1992b. A supplementary annotated bibliography of theoretical grammatical analyses of Spanish (1991-1992): Phonology and morphology; syntax and semantics. Hispanic Linguistics 5.353-391.
 351. Nuessel, Frank. 1992c. Review of Ralph Penny, A History of the Spanish Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Lingua 87.341-345.
 352. Nuessel, Frank, 1992d. Review of Gladys Cepeda, Las consonantes de Valdivia (Valdivia: Imprenta América, 1991). Language Problems & Language Planning 16.80-84.
 353. Nuessel, Frank. 1992e. Review of Héctor Campos and Fernando Martínez-Gil (eds), Current Studies in Spanish Linguistics (Washington DC: Georgetown University Press, 1991). Hispanic Linguistics 5.413-434.
 354. Núñez Cedeño, Rafael A. 1992a. Headship assignment in Spanish compounds. In Laeufer and Morgan 1992.131-149.
 355. Núñez Cedeño, Rafael A. 1992b. Headship assignment resolution in Spanish compounds. In Campos and Martínez-Gil 1992.573-598.
 356. Oesterreicher, Wulf. 1992. Typen grammatischen Wandels, sprachliche Variation und die spanischen Reflexivkonstruktionen. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 45.395-410.
 357. Ojeda, Almerindo E. 1992. The `mass neuter' in Hispano-Romance dialects. Hispanic Linguistics 5.245-277.
 358. Osuna García, Francisco. 1991a. Función semántica y función sintáctica de las preposiciones. (Cuadernos de Lingüística, 11.) Málaga: Ágora.
 359. Osuna García, Francisco. 1991b. Las funciones referenciales en el castellano como bases de una gramática constructiva. Granada: Universidad de Granada.
 360. Palet Plaja, Ma Teresa. 1990. El diminutivo en el habla urbana de Sevilla (nivel popular). In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.25-36.
 361. Parisi, Carole. 1992. Descriptive semantics and syntax of Modern Spanish estar progressives. Ph.D. diss., University of Michigan.
 362. Pascual, José A. 1990. La lucha de lenguas en España. In Demonte and Garza Cuarón 1990.421-441.
 363. Pellicer, Dora. 1992. Storytelling in Mazahua Spanish. International Journal of the Sociology of Language 96.71-88.
 364. Pena, Jesús. 1991. La palabra: estructura y procesos morfológicos. Verba 18.69-128.
 365. Penadés Martínez, Inmaculada. 1991. Construcciones atributivas del español en el discurso. Verba 18.451-468.
 366. Penny, Ralph. 1992a. Review of Francho Nagore Laín, El aragonés de Panticosa: Gramática (Huesca: CSIC, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1986); and Brian Mott, El habla de Gistaín (Huesca: CSIC, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1989). Romance Philology 46.62-65.
 367. Penny, Ralph. 1992b. Review of Ray Harris-Northall, Weakening Processes in the History of Spanish Consonants (London: Routledge, 1990). Modern Language Review 87.506-507.
 368. Penny, Ralph. 1992c. Review of Yakov Malkiel, Theory and Practice of Romance Etymology: Studies in Language, Culture and History (London: Variorum Reprints, 1989); and Yakov Malkiel, The Triple Janus Head of Romance Linguistics (Liverpool: Liverpool University Press, 1989). Modern Language Review 87.664-665.
 369. Pensado, Carmen. 1991. How was Leonese Vulgar Latin read? In Wright 1991a.190-204.
 370. Pensado, José Luis. 1991. La ?fademaja? de Juan Ruiz y otras voces de la famila. In Roberto Dengler Gassin (ed): Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, II, 619-626. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 371. Peñarroja Torrejón, Leopoldo. 1991. El árabe /kan?sa/ `iglesia' en la toponimia española. Revista de filología española 71.363-370.
 372. Pérez Pascual, José I. 1991a. Acerca de la voz avestruz. Verba 18.663-665.
 373. Pérez Pascual, José I. 1991b. Review of Ake W:son Munthe, Anotaciones sobre el habla popular de una zona del occidente de Asturias (Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987). Verba 18.686-689.
 374. Pérez Pascual, José I. 1991c. Review of Fritz Krüger, Palabras y cosas del suroeste de Asturias. Tres estudios (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1987). Verba 18.689-692.
 375. Pérez Rodríguez, Estrella. 1991. El verbiginale. Una gramática castellana del siglo XIII. Valladolid: Universidad de Valladolid.
 376. Pérez Teijón, Ma Josefa. 1991. Algunos galicismos introducidos en la literatura popular y burlesca del siglo XVIII. In Roberto Dengler Gassin (ed): Estudios humanísticos en homenaje a Luis Cortés Vázquez, II, 643-652. Salamanca: Universidad de Salamanca.
 377. Pérez-Leroux, Ana Teresa. 1992. Review of José A. Padilla, On the Definition of Binding Domains in Spanish (Dordrecht: Kluwer, 1990). Journal of Child Language 19.487-490.
 378. Pfister, Max. 1992. Review of María del Carmen Martínez Meléndez, Los nombres de tejidos en castellano medieval (Granada: Universidad de Granada, 1989). Zeitschrift für romanische Philologie 108.394-398.
 379. Piera, Carlos. 1990. Nociones y notaciones en la teoría del acento. In Demonte and Garza Cuarón 1990.83-94.
 380. Piras, Pina Rosa. 1991. Problemas de traducción del lexema "cautivo" en el Quijote. La Torre 19.257-264.
 381. Plaza Boya, Antonio. 1990. El dialecto del Valle de Benasque (comarca de Castejón de Sos). Bases para una morfosintaxis. Alazet 2.155-236.
 382. Poblete, María Teresa. 1992a. La sonorización de las obstruyentes sordas /p, t, k/ en el habla urbana de Valdivia. Estudios filológicos 27.73-94.
 383. Poblete, María Teresa. 1992b. Review of José Antonio Samper Padilla, Estudio sociolingüístico del español de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas: Imprenta Pérez Galdos, 1990). Estudios filológicos 27.163-165.
 384. Pool Westgaard, Marianna. 1990. Un primer acercamiento a los papeles temáticos en los nominales derivados en español. In Demonte and Garza Cuarón 1990.209-224.
 385. Porras, Jorge E. 1992. Relexification in Palenquero. In Hirschbühler and Koerner 1992.195-204.
 386. Porroche Ballesteros, Margarita. 1990. Aspectos de la atribución en español. Zaragoza: Pórtico.
 387. Pottier, Bernard. 1991. Lexique médiéval hispanique. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 16.53-101.
 388. Pountain, Christopher J. 1992. Review of Gerhard Bauhr, El futuro en -ré e ir a + infinitivo en español peninsular moderno (Gotemburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1989). Bulletin of Hispanic Studies 69.271.
 389. Prado Ibán, Elena. 1990. Review of Vidal Lamíquiz, Lengua española. Método y estructuras lingüísticas (Barcelona: Ariel, 1987). Estudios humanísticos: filología 12.312-315.
 390. Price, Glanville. 1992. Review of Susan Price, Comparative Constructions in Spanish and French Syntax (London: Routledge, 1990). Modern Language Review 87.665-666.
 391. Price, Susan A. 1992. Review of Ángel López García, Nuevos estudios de lingüística española (Murcia: Universidad de Murcia, 1990). Bulletin of Hispanic Studies 69.270.
 392. Prieto, Pilar. 1992. Morphophonology of the Spanish diminutive formation: A case for prosodic sensitivity. Hispanic Linguistics 5.169-205.
 393. Puente-Schubeck, Elsa B. de la. 1991. La pérdida del modo subjuntivo en el español chicano de Nuevo México. Ph.D. diss., University of New Mexico.
 394. Quesada, J. Diego; Jorge A. Quesada; and Miguel A. Quesada. 1992. Morphosyntaktischer Wandel im Spanischen: System, Gesellschaft und Etappen. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 45.424-436.
 395. Quilis, Antonio. 1991. Situación actual del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica. Lingüística española actual 13.269-271.
 396. Quilis, Antonio, and Celia Casado Fresnillo. 1992. Fonética y fonología de la lengua española hablada en Guinea Ecuatorial. Revue de linguistique romane 56.71-89.
 397. Ramón Trives, E. 1991. Datos para una propuesta de tipología integrada de estilos enunciativos. Lingüística española actual 13.47-59.
 398. Ranson, Diana L. 1991. Person marking in the wake of /s/ deletion in Andalusian Spanish. Language Variation and Change 3.133-152.
 399. Ranson, Diana L. 1992. Nominal number marking in Andalusian Spanish in the wake of /s/ deletion. Hispanic Linguistics 4.301-327.
 400. Resnick, Melvyn C. 1992. Review of Milton M. Azevedo, Introducción a la lingüística española (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992). Hispanic Linguistics 5.393-404.
 401. Rini, Joel. 1992a. Motives for Linguistic Change in the Formation of the Spanish Object Pronouns. Newark, Delaware: Juan de la Cuesta.
 402. Rini Joel. 1992b. Review of John J. Bergen, Spanish in the United States: Sociolinguistic Issues (Washington DC: Georgetown University Press, 1990). Hispanic Review 60.211-214.
 403. Rini, Joel. 1992c. Review of José Antonio Samper Padilla, Estudio lingüístico del español de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas: La Caja de Canarias, 1990). Hispanic Review 60.345-347.
 404. Rini, Joel. 1993. Review of Dwight Bolinger, Essays on Spanish: Words and Grammar (Newark, DE: Juan de la Cuesta, 1991). Hispanic Review 61.90-91.
 405. Rivera-López, Ramonita M. 1992. Influencia de las Islas Canarias en el español (y otros elementos culturales) de Puerto Rico. Ed.D. diss., Columbia University Teachers College.
 406. Rivero, María-Luisa. 1992. Clitic and NP climbing in Old Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.241-282.
 407. Roca, Iggy. 1992. Stress and syllables in Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.599-635.
 408. Rodríguez, Samuel. 1992. Review of Eugenio de Bustos Gisbert, La composición nominal en español (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1986). Estudios filológicos 27.158-160.
 409. Rodríguez Espiñeira, Ma José. 1991. Los adjetivos incidentales como subtipo de adjetivos predicativos. Verba 18.255-274.
 410. Rodríguez Espiñeira, Ma José. 1992. Sobre la codificación informativa de las cláusulas con predicativo en español. Revue romane 27.30-60.
 411. Rodríguez-Izquierdo Gavala, Fernando. 1990. Aportaciones léxicas del habla popular de Sevilla al Diccionario de la Real Academia. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.197-214.
 412. Rojas Nieto, Cecilia. 1990. El término de las construcciones comparativas de desigualdad: de o que. In Demonte and Garza Cuarón 1990.225-241.
 413. Rojo, Guillermo. 1990. Relaciones entre temporalidad y aspecto en el verbo español. In Bosque 1990a.17-43.
 414. Ropero Núñez, Miguel. 1990. Denominaciones andaluzas y americanas de la criada doméstica. In Carbonero Cano and Palet Plaja 1990.229-241.
 415. Rosenwaike, Ira. 1991. The most common Spanish surnames in the United States: Some new data sources. Names 39.325-331.
 416. Russinovich Solé, Yolanda. 1991. The Guaraní-Spanish situation. Georgetown Journal of Languages & Linguistics 2.297-348.
 417. Sacks, Norman. 1992. Review of Dwight Bolinger, Essays on Spanish: Words and Grammar (Newark DE: Juan de la Cuesta, 1991). Hispanic Linguistics 5.405-412.
 418. Sáez Godoy, Leopoldo, and Claudio Wagner. 1992. Un complejo sufijal productivo -iz- + -ar en el español de Chile. Estudios filológicos 27.29-42.
 419. Salvador, Antonio, and Manuel Ariza. 1992. Sobre la conservación de sonoras en la provincia de Cáceres. Zeitschrift für romanische Philologie 108.276-292.
 420. Salvador Salvador, Francisco. 1991. Léxico del habla culta de Granada. 2 vols. Granada: Universidad de Granada.
 421. Sánchez, Aquilino. 1992. Política de difusión del español. International Journal of the Sociology of Language 95.51-69.
 422. Sánchez, María F. 1992. Classification and analysis of loanwords from English in the press of Spain and Mexico. Ph.D. diss., University of Massachusetts.
 423. Sánchez, María Nieves. 1991. Nombres de composiciones farmacológicas formados con la partícula griega dia contenidos en obras médicas medievales castellanas. Cahiers de linguistique hispanique médiévale 16.147-181.
 424. Sánchez Corral, Luis. 1991a. Estructuras "semionarrativas" en el lenguaje de los anuncios. Verba 18.545-567.
 425. Sánchez Corral, Luis. 1991b. Los marcadores deícticos en la publicidad, una estrategia del discurso. Lingüística española actual 13.133-151.
 426. Sánchez de Zavala, Víctor. 1990. Sobre la nueva teoría de la pertinencia. In Demonte and Garza Cuarón 1990.273-299.
 427. Sanicky, Cristina. 1992. Las manifestaciones de [] y [t?] en el habla de Misiones, Argentina. Hispanic Review 60.195-205.
 428. Sanmartín Sáez, Julia. 1991. Género gramatical y sexo natural. In Julio Calvo Pérez (ed): Lingüística aplicada y tecnología, I, 39-44. Valencia: Universitat de València.
 429. Scharlau, Birgit. 1992. Escrituras en contacto: el caso del México colonial. In Dieter Kremer (ed): Actes du XVIIIe congrès international de linguistique et de philologie romanes I, 518-533. Tübingen: Niemeyer.
 430. Schede, Hildegard. 1992. Muerto matado / matado im Altspanischen und heute. Zeitschrift für romanische Philologie 108.264-275.
 431. Schwegler, Armin. 1991. Negation in Palenquero: Synchrony. Journal of Pidgin and Creole Languages 6.165-214.
 432. Schwegler, Armin. 1992. Future and conditional in Palenquero. Journal of Pidgin and Creole Languages 7.223-259.
 433. Siguan, Miquel. 1992. España plurilingüe. Madrid: Alianza.
 434. Silva-Corvalán, Carmen. 1991a. Spanish language attrition in a contact situation with English. In Herbert W. Seliger and Robert M. Vago (eds): First Language Attrition, 151-171. Cambridge: Cambridge University Press.
 435. Silva-Corvalán, Carmen. 1991b. Invariant meanings and context-bound functions of tense in Spanish. In Jadranka Gvozdanovi? and Theo. A. J. M. Janssen (eds): The Function of Tense in Texts, 255-270. Amsterdam: North-Holland.
 436. Silva-Corvalán, Carmen. 1992a. Review of John M. Lipski, The Language of the Isleños: Vestigial Spanish in Louisiana (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990). Language 68.438-439.
 437. Silva-Corvalán, Carmen. 1992b. Review of John M. Lipski, The Speech of the Negros Congos of Panama (Amsterdam: John Benjamins, 1989). Language 68.439-440.
 438. Solé, Maria-Josep. 1992. Phonetic and phonological processes: the case of nasalization. Language and Speech 35.29-43.
 439. Spitzová, Eva. 1991. Estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica: Proyecto y realización. Études romanes de Brno 21.61-66.
 440. Steel, Brian. 1990. Diccionario de americanismos. / ABC of Latin American Spanish. Madrid: Sociedad General Española de Librería.
 441. Stengaard, Birte. 1991. The combination of glosses in the Códice Emilianense 60 (Glosas Emilianenses). In Wright 1991a.177-189.
 442. Suñer, Margarita. 1990. El tiempo en las subordinadas. In Bosque 1990a.77-105.
 443. Suñer, Margarita. 1992. Indirect questions and the structure of CP: Some consequences. In Campos and Martínez-Gil 1992.283-312.
 444. Suñer, Margarita. 1993. About indirect questions and semi-questions. Linguistics and Philosophy 16.45-77.
 445. Tekavcic Pavao. 1992. Review of Roger Wright (ed), Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages (London: Routledge, 1991). Revue de linguistique romane 56.207-222.
 446. Terrado Pablo, Javier. 1991. Reglas de combinatoria léxica en la denominación de los pelajes del caballo Cahiers de linguistique hispanique médiévale 16.103-122.
 447. Theban, Maria. 1992. Împrumuturi latinesti în limbile ibero-romanice. Studii si cercetri lingvistice 43.101-106.
 448. Thibault, André. 1991. Review of Luis Fernando Lara, Dimensiones de la lexicografía. A propósito del Diccionario del español de México (México: El Colegio de México, 1990). Revue de linguistique romane 55.533-534.
 449. Thibault, André. 1992. Review of Bodo Müller, Diccionario del español medieval. Fascículo 6 (acebuche-acina), and Fascículo 7 (acina-acordar) (Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1991, 1992). Revue de linguistique romane 56.566-567.
 450. Thompson, I. A. A. 1991. Hidalgo and pechero: the language of `estates' and `classes' in early-modern Castile. In Penelope J. Corfield (ed): Language, History and Class, 53-78. Oxford: Basil Blackwell.
 451. Thompson, R. W. 1992. Spanish as a pluricentric language. In Michael Clyne (ed): Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations, 45-70. Berlin: Mouton de Gruyter.
 452. Torreblanca, Máximo. 1992. Sobre los orígenes de la distinción fonológica /f/:/h/ en el castellano medieval. Romance Philology 45.369-409.
 453. Trapero, Maximiano. 1991. Variantes e invariantes de contenido en las definiciones del Diccionario académico: sobre el(los) significado(s) de canario. Boletín de la Real Academia Española 71.245-273.
 454. Trapero, Maximiano. 1992. El deporte desde la lengua: algunos tecnicismos deportivos del español. Lingüística española actual 14.127-163.
 455. Treviño, Esthela. 1991. Review of Violeta Demonte and Marina Fernández Lagunilla (eds), Sintaxis de las lenguas románicas (Madrid: El Arquero, 1987). Nueva revista de filología hispánica 39.1114-1120.
 456. Treviño, Esthela. 1992. Subjects in Spanish causative constructions. In Hirschbühler and Koerner 1992.309-324.
 457. Tusón Valls, Amparo. 1990. Catalán y castellano desde la perspectiva de la sociolingüística interaccional. In Demonte and Garza Cuarón 1990.511-524.
 458. Urruburo Bidaurrázaga, Agustín. 1990. Sobre el sistema fónico del castellano de los jóvenes de Córdoba. Estudios humanísticos: filología 12.25-39.
 459. VanBuren, Phyllis Eileen. 1992. The Spanish perfect: A synchronic study of the functional load of the simple and compound perfect in Costa Rican and Peninsular Spanish among educated speakers. Ph.D. diss., The Union Institute.
 460. Varela, Soledad. 1990. Condicionamientos sintácticos en procesos morfológicos de afijación y composición. In Demonte and Garza Cuarón 1990.95-114.
 461. Varela, Soledad. 1992. Verbal and adjectival participles in Spanish. In Laeufer and Morgan 1992.219-234.
 462. Varela Ortega, Soledad. 1990. Fundamentos de morfología. Madrid: Síntesis.
 463. Vázquez, Victoria. 1991. Sobre constituyentes inmediatos y construcciones sintácticas. El análisis distribucionalista de la cláusula. Verba 18.655-662.
 464. Vega, Pilar de. 1992. Observaciones acerca del funcionamiento de algunos adverbios espaciales. La Torre 22.199-221.
 465. Veiga, Alexandre. 1991. Compund tenses and verbal system structure. A functional approach from Modern Spanish. In Elisabeth Feldbusch, Reiner Pogarell, and Cornelia Weiß (eds): Neue Fragen der Linguistik. Akten des 25. Linguistischen Kolloquiums, Paderborn 1990, 243-251. Tübingen: Niemeyer.
 466. Veleiro, Ana. 1991. Review of Gerhard Bauhr, El futuro en -ré e ir a + infinitivo en español peninsular moderno (Gotemburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1989). Verba 18.693-699.
 467. Vélez, Diana L. 1986 [1990]. Aspects of the debate on language in Puerto Rico. Bilingual Review /La revista bilingüe. 13.3-12.
 468. Véliz, Mónica; Gloria Muñoz; Max S. Echeverría, Alba Valencia; Emilio Ávila; and Nicolás Núñez. 1992. Evaluación de la riqueza léxica en estudiantes de último año de enseñanza media. Estudios filológicos 27.59-71.
 469. Vera Luján, Agustín. 1990. Las construcciones pronominales pasivas e impersonales en español. Murcia: Universidad de Murcia.
 470. Vera Luján, Agustín. 1991. Review of M. F. Lang, Spanish Word Formation. Productive Derivational Morphology in the Modern Lexis (London / New York: Routledge, 1990). Revista de filología española 71.373-381.
 471. Veyrat Rigat, Montserrat. 1991. Aspectos de la teoría de la auxiliación. In Julio Calvo Pérez (ed): Lingüística aplicada y tecnología, I, 19-27. Valencia: Universitat de València.
 472. Vigara Tauste, Ana Ma. 1992. Morfosintaxis del español coloquial. Madrid: Gredos.
 473. Villarreal Vásquez, Luis José. 1990. Review of José Quesada Herrera, El español: dificultades y particularidades idiomáticas (Madrid: Paraninfo, 1989). Thesaurus 45.522-529.
 474. Viso, Susana del; José M. Igoa, and José E. García-Albea. 1991. On the autonomy of phonological encoding: Evidence from slips of the tongue in Spanish. Journal of Psycholinguistic Research 20.161-185.
 475. Walsh, Thomas J. 1991. Spelling lapses in Early Medieval Latin documents and the reconstruction of primitive Romance phonology. In Wright 1991a.205-218.
 476. Wanner, Dieter. 1992a. Subjects in Old Spanish: Conflicts between typology, sytax, and dynamics. In Hirschbühler and Koerner 1992.339-373.
 477. Wanner, Dieter. 1992b. The Tobbler-Mussafia law in Old Spanish. In Campos and Martínez-Gil 1992.313-378.
 478. Ward, Michael T. 1993. Bernardo Aldrete and Celso Cittadini: Shared sophistication in Renaissance linguistic investigation. Hispanic Review 61.65-85.
 479. Wesch, Andreas. 1992. Grammatische und lexikalische Aspekte des Spanischen von Barcelona. Iberoromania 35.1-14.
 480. Whitley, Stan. 1992. Review of Soledad Varela Ortega, Fundamentos de morfología (Madrid: Síntesis, 1990). Hispanic Linguistics 5.469-482.
 481. Widdison, Kirk Allen. 1991. The phonetic basis for s-aspiration in Spanish. Ph.D. diss., University of California, Berkeley.
 482. Williams, Lynn. 1992a. Review of José Antonio Samper Padilla, Estudio sociolingüístico del español de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas: Caja de Ahorros de Canarias, 1990). Bulletin of Hispanic Studies 69.373-374.
 483. Williams, Lynn. 1992b. Review of M. F. Lang, Spanish Word Formation: Productive Derivational Morphology in the Modern Lexis (London: Routledge, 1990). Modern Language Review 87.771-772.
 484. Woehr, Richard. 1992. The undergraduate meets Spanish language history. Hispania 75.391-397.
 485. Wright, Roger (ed). 1991a. Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages. London: Routledge.
 486. Wright, Roger. 1991b. La enseñanza de la ortografía en la Galicia de hace mil años. Verba 18.5-25.
 487. Wright, Roger. 1992a. Review of David A. Pharies, The Origin and Development of the Ibero-Romance -NC-/-NG- Suffixes (Tübingen: Niemeyer, 1990). Bulletin of Hispanic Studies 69.271-272.
 488. Wright, Roger, 1992b. Review of Ake W:son Munthe, Anotaciones sobre el habla popular de una zona del Occidente de Asturias (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1987); Fritz Krüger, Palabras y cosas del suroeste de Asturias: tres estudios (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1987); Xosé Lluis García Arias, Contribución a la gramática histórica de la lengua asturiana y la caracterización etimológica de su léxico (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1988); and Carlos González de Pousada, Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano (1788) y otros papeles (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1989). Bulletin of Hispanic Studies 69.181-182.
 489. Zagona, Karen. 1992a. Tense-binding and the construal of present tense. In Laeufer and Morgan 1992.385-398.
 490. Zagona, Karen. 1992b. Tense, V-movement, and WH-in-situ. In Hirschbühler and Koerner 1992.389-401.
 491. Zagona, Karen. 1992c. Perfective haber and the theory of tenses. In Campos and Martínez-Gil 1992.379-403.

Return to top