ROMANCE: Marcel Danesi, University of Toronto (1989)
 1. Arcaini, Enrico. 1987. Universaux chromatiques et relativisme culturel: Analyse contrastive: Domaines français et italien. CDRUR 2:5-85.
 2. Arveiller, R. 1987. Notes d'étymologie et de lexique. RLiR 52:89-114.
 3. Baldinger, Kurt. 1988. Zum Wortschatz des Parangon de Nouvelles (1531). ZRP 104:96-102.
 4. -----. 1988. Beiträge zurn Wortschatz des Perceforest (ca. 1340; ca. 1450). ZRP 104:259-263.
 5. -----. 1988. Lexikalisches zu Larivey's Esprits (1579). ZRP 104:264-289.
 6. -----. 1989. Etymologien. Tübingen: Niemeyer.
 7. Berni-Canani, Michèle, and Paola Pristipino. 1987. La transcription phonétique dans les dictionnaires bilingues Français-Italien/Italien-Français. CDRUR 2:86-109.
 8. Blasco-Ferrer, Eduardo. 1987. L'istroromanzo, una lengua-puente? Analisi tipologìca e genetica della desinenza di 1a persona. In Muljacic, pp. 101-114.
 9. Bracchi, Remo. 1988. Microtoponomastica bormina (I): Colori e forme. ZRP 104:65-79.
 10. Cabasino, Francesca. 1987. Stratégies discursives dans la jurisprudence française et italienne. CDRUR 2:142-173.
 11. Chambon, J. P. 1988. Boudou entre onymique et lexique. RLiR 52:139-141.
 12. Cortelazzo, Manlio. 1987. In margine ad un antico glossario italo-croato. In Muljacic, pp. 195-198.
 13. Dardi, A. 1987-1988. L'influsso del francese sull'italiano tra il 1650 e il 1715 (II-V): Franco-latinismi e franco-grecismi. LN 48:7-14, 47-56, 107-112; 49:10-14.
 14. De Giovanni, Marcello. 1987. Il contributo della toponomastica al problema della presenza slava dell'area medio-adriatica occidentale. In Muljacic, pp. 431-454.
 15. Doria, Maria. 1987. Note etimologiche al lessico istro-veneto ed istrioto. In Muljacic, pp. 255-264.
 16. Foretic, Vinko. 1987. Zur Geschichte der Romanen Dalmatiens im Mittelalter. In Muljacic, pp. 483-504.
 17. Harris, Martin. 1988. The Romance Languages. In The Romance Languages, pp. 125.
 18. Holtus, Günter. 1987. Beiträge zur Lexikographie des Istroromanischen: Der "Vocabolario giuliano" von Enrico Rosamani. In Muljacic, pp. 525-543.
 19. Holtus, Günter, and Johannes Kramer. 1987. Streiflichter auf Forschungen zum Dalmatischen und Zurn Istroromanischen. In Muljacic, pp. 43-56.
 20. Holtus, Günter; Michael Metzeltin; and Christian Schmitt (eds.). 1988. Lexikon der Romanistischen Linguistik, Vol. 4: Italienisch, Korsisch, Sardisch. Tübingen: Niemeyer.
 21. Iliescu, Maria. 1987. Les caractéristiques de la flexion synthétique des verbes réguliers en istro-roman en perspective romane. In Muljacic, pp. 365-372.
 22. Ott, Karl August. 1988. Nevere Untersuchungen über den Rosenroman. ZRP 104:80-95.
 23. Pfister, Max. 1988. Sprachliches und Lexikalisches zu Guirat Riquier und zur Troubadourhandschrift R. ZRP 104:103-111.
 24. Pharies, David A. 1988. The Origin and Development of the Ibero-Romance -nc-/ -ng- Suffixes. Tübingen: Niemeyer.
 25. Posner, Rebecca, and John N. Green (eds.) 1989. Trends in Romance Linguistics and Philology, Vol. 5. New York: Mouton de Gruyter.
 26. Pulgram, Ernst. 1987. Sprache, Dialekt, Diasystem. In Muljacic, pp. 83-90.
 27. Rolshoven, Jürgen. 1987. Italoromanische Texte in griechischer Transkription. In Muljacic, pp. 307-324.
 28. Schweickard, Wolfgang. 1988. Bemerkungen zum (Gegen-)Stand der deonomastischen Forschung. ZRP 104:124-132.
 29. Schwegler, Armin. 1988. Analyticity and Syntheticity: A Diachronic Perspective with Special Reference to Romance Languages. New York: Mouton de Gruyter.
 30. Sora, S. 1988. Nouvelles acquisitions lexicales françaises dans le langage de l'essai et de la critique littéraire roumains. RLiR 52:15-33.
 31. Spence, N.C.W. 1988. Raboutissement de la latérale + consonne en jersais. RLiR 52:365-370.
 32. Suchla, Beate Regina. 1988. Christian Wilhelm von Schütze (1776-1847): Zu den Anfängen der Trobadorforschungen in Deutschland. ZRP 104:326-335.
 33. Tekavcic, Pavao. 1987. Frasi dipendenti performative nell'istro-romanzo odierno. In Muljacic, pp. 373-388.
 34. Teuber, B. 1989. Sprache Körper zur karnevalsken Tradition in der romanischen Literatur aus früher Neuzeit. Tübingen: Niemeyer.
 35. Väänänen, V. À propos de quelques noms de personne chrétiens. RLiR 52:5-8.
 36. Verlinde, S. 1988. La dialectométrie et la détection des zones dialectales: L'architecture dialectale de l'Est de la Belgique romane. RLiR 52:151-181.
 37. Wanner, Dieter. 1987. The Development of Romance Clitic Pronouns: From Latin to Old Romance. New York: Mouton de Gruyter.
 38. Zamboni, Alberto. 1987. Dalla terminologia salinaria mediolatina di Dalmazia: abtalli, (a)ptalli 'bacino', 'canale'. In Muljacic, pp. 265-270.
 
CATALAN: Edward J. Neugaard, University of South Florida (1989)
 1. Ardid i Borràs, Rosa; Carles Mata i Clavell; and Josep Romero i Beltran. 1988. Vocabulari d'utillatge de cuina i menjador. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Pp. 72.
 2. Armangué i Herrero, Joan. 1987. L'ús del català a les actes notarials de la "Tappa dil insinuazione" de Lanusei (Sardenya) durant els segles XVII i XVIII. In Misc. Badia/7, pp. 103-124.
 3. Badia i Margarit, Antoni. 1988. Llengua i nacionalisme: Dos comentaris. Trebal1s de Sociolingüística Catalana 7:11-31.
 4. -----. 1988. Sons i fonemas de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions Universitat. Pp. 390.
 5. Balanzà, Empar. 1987. F. Mistral i els escriptors de llengua catalana. In Misc. Badia/7, pp. 141-152.
 6. Bartra, Anna. 1987. Encara n'hi ha més (entorn de en i alguns SNs genitius). Llengua ¡Literatura 2:377-42 1.
 7. -----. 1987. La gramática generativa com a teoria de la capacitat humana del llenguatge. Límits 3:44-69.
 8. Bastardas, Joan. 1987. Els models humanísties de les llengües de cultura, la tecnocràcia i la nosa. Límits 33-21.
 9. Bastardas i Boada, Albert. 1988. Quebec, Catalunya i Euskadi: Una tipologia de planificació lingüística. Treballs de Sociolingüística Catalana 7:51-57.
 10. Bastons, Carles. 1987. Sobre la llengua catalana com a disciplina científica i com a mitjà de comunicació a la Universitat. In Misc. Badia/7, pp. 215-227.
 11. Bernal, M. C.; F. Codina; A. Fargas; and J. Tió. 1988. Diccionari invers: Llista inversa de les entrades del "Primer diccionari". Vic: Eumo Editorial (Quadems de Didàctica de la Llengua, 1 ). Pp. 62.
 12. Berruezo i Calm, Anna, and Pere Quer i Aigualdé. 1988. Repassem la llengua catalana. Barcelona: Edicions Fausí (L'Ovella Negra, 1 ). Pp. 176.
 13. Branchadell, Albert. 1987. Normalització lingüística: El concepte. Límits 3:21-44.
 14. Briz, A., and M. Prunyonosa. 1987. Sintaxi i semàntica de l'article. València: Uníversitat de València (Biblioteca Lingüística Catalana). PP. 124.
 15. Busquets, Loreto. 1988. Curs intensiu de llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Pp. 204.
 16. Cabré i Castellví, M. Teresa. 1985. Normalització terminológica. In Actes, pp. 4980.
 17. Cardona, Osvald. 1987. Diccionari d'assegurances. Barcelona: Consell de Col.legis d'Agents i Corredors d'Assegurances de Catalunya. Pp. 104.
 18. Casamújana, Lluis. 1988. L'erótica en la parla de la Garroixa. Olot: Edicions El Bassegoda. Pp. 102.
 19. Casanova, Emili. 1988. El léxic d'Antoni Canals. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 13). Pp. 296.
 20. Cocozzella, Peter. 1987. Pere Torroella i Francesc Moner: Aspectes del bilingüisme literari (catalano-castellà). Llengua Literatura 2:155-173.
 21. Conca, Maria. 1987. Paremologia. València: Universitat de València (Biblioteca Lingüística). Pp. 112.
 22. Dressler, Wolfgang U. 1987. La mort de les llengües. Límits 3:87-101.
 23. Duarte i Montserrat, Carles. 1987. Notes sobre trets dialectals en El llibre de les cosums de Torrosa. Caplletra 2:19-27.
 24. Estévez, Miquel Angel, and Joan Rubiralta. 1987. Vocabulari de perruqueria i bellesa. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Pp. 76.
 25. Espinal, M. Teresa. 1988. Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 10). Pp. 814.
 26. Giner i Rourich, Matilde. 1988. Vocabulari dels oficis dart. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Pp. 164.
 27. Gràcia, Lluïsa. 1987. Sobre el paper temàtic dels subjectes Talguns verbs d'acció. Els Marges 37:91-97.
 28. Gulsoy, Joseph. 1987. El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana: Els objectius. Caplletra 2:35-49.
 29. Lamuela, Xavier. 1987. Català, Occità, Friulà: Lengües subordinades i planificació lingüística. Barcelona: Edicions Quaderns Crema (Assaig Menor, 3). Pp. 192.
 30. Mainat i Jou, Victor. 1987. Diccionari de sinònims i contraris. Barcelona: Editorial de Vecchi/Edicions Cap Roig. Pp. 190.
 31. Manet, Albert, et al. (eds.). 1988. Miscel.lània d`homenatge a Enric Moreu-Rey. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba: 59, 69, 70). Pp. 412 + 514 + 392.
 32. Marí, Isidor. 1985. Varietats i registres en la llengua dels mitjans de comunicació de masses. In Actes, pp. 9-31.
 33. Mascardó, Jaume. 1988. Antropologia lingüística: Llenguatge i hominització. Límits 4:99-111.
 34. Mascardó i Pons, Ignasi. 1987. Introducció a l'entonació dialectal catalana. Randa 215-39.
 35. Massons, Maria Teresa. 1987. Vocabulari anglès-català de termes de treball social. Barcelona: Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Pp. 84.
 36. Morant Marco, Ricard, and Manuel Pérez Saldanya. 1987. Sobre la negació en català. Caplletra 2:65-89.
 37. Parramon i Blasco, Jordi. Les primeres estrofes sàfiques en llengua vulgar (Representació de l'Assumpció del segle XIV). In Misc. Badia/7, pp. 5-11.
 38. Peña i Casanova, Jordi, and Josep Bagunyà i Durich. 1988. Bases anatomo-funcionals del llenguatge: Un model avançat. Límits 4:19-39.
 39. Perera i Parramon, Joan. 1987. Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanch. Llengua i Literatura 2:19-67 [ Segona part ].
 40. Pérez Saldanya, Manuel. 1988. Els sistemes modaís d'indicatiu i subjuntiu. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 17). Pp. 318.
 41. Puig i Moreno, Gentil. 1988. Reflexions sobre llengua i identitat. Trebal1s de Sociolingüística Catalana 7:31-51.
 42. Puigcorbé i Ticó, Ramon. 1988. Toponimia penedesenca: Assaig etimològic. Vilafranca: Institut d'Estudis Penedesencs (Estudis i Documents, 1 ). Pp. 214.
 43. Raspall i Juanola, Joana, and Joan Martí i Castell. 1988. Diccionari d'homònims I parònims. Barcelona: Editorial Barcanova (Barcanova Educació). Pp. 256.
 44. Rosselló, Joana. Psicologia i lingüística. 1988. Límits 4:101-109.
 45. Schmid, Beatrice. 1988. Les traduccions "valencianes" del 'Blanquerna' (València, 1523) i de la 'Scala Dei' (Barcelona, 1523): Estudi lingüístic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 16). Pp. 348.
 46. Solé i Camardons, Jordi. 1988. Sociolingüística per a joves: Una perspectiva catalana. Xirivella: Edicions de la Federació d'Entitats Culturals del Païs Valencià. Pp. 80.
 47. Strubell i Trueta, Miguel. 1987. L'ensenyament bilingüe i els mètodes d'immersió. Caplletra 2:115-134.
 48. Torres, Joaquim. 1988. Les enquestes sociolingüístiques catalanes del 1974 al 1984. Treballs de Sociolingüística 7:57-79.
 49. Tuson, Jesús. 1988. Mal de llengües: A l'entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Editorial Empúries (Biblioteca Universal, 36). Pp. 110.
 50. Vallverdú, Francesc. 1988. Algunes dades sobre la catalanització a l'área metropolitana de Barcelona. Treballs de Sociolingüística 7:79-85.
 51. -----. 1985. El model de llengua als mitjans de comunicació. In Actes, pp. 89-112.
 
FRENCH: Jean-Pierre Y. Montreuil, The University of Texas at Austin (1989)
 1. Abel, Fritz. 1987. Review of Marc Hug, La distribution des phonèmes en français. (Genève: Slatkine. 1979). ZFSL 97:108-109.
 2. Adams, Marianne R. 1987. Old French. Null Subjects, and Verb Second Phenomena. DAI 48,6:1445.
 3. -----. 1988. Parametric Change: Empty Subjects in Old French. LSRL 16:1-17.
 4. Ahokas, J.A. 1987. L'ordre des unités lexicales dans les propositions subordonnées en français et en finnois. CFFLC 3:58-70.
 5. Al, Bernard. 1987. Etude quantitative des pronoms de dialogue en français et en néerlandais. ELF 7-19.
 6. Ambrose, Jeanne. 1987. Syntaxe comparative du français et de l'anglais.. Potomac, MD: Scripta Humanistica.
 7. Andrews, Barry. 1987. Article défini ou article possessif? ITL 75:37-102.
 8. Andrieux-Reix, Nelly. 1987. Ancien français. Fiches de vocabulaire.Etudes Littéraires 17. Paris: PUF.
 9. Angoujord, Jean-Pierre. 1988. La place de la syllabe dans une phonologie pluri-linéaire. RLV 17:7-29.
 10. Anscombre, Jean-Claude and Oswald Ducrot. 1986. Pour soigner le minimalisme. Journal of Pragmaties 10, 4:435-440.
 11. Arieo, Andy and Bernard Flament. 1988. "Une poule sur un mur": rythme et mélodie d'une comptine à partir d'une analyse mingographique. FM 56:33-60.
 12. Arriué, Michel. 1986. Linguistique et psychanalyse. Paris: Méridiens, Klincksieck.
 13. Arrivé, Michel, Françoise Gadet and Michel Galmiche. 1986. La grammaire d'aujourd'hui: Guide alphabétique de linguistique française. Paris: Flammarion.
 14. Arveiller, R. 1988. Notes d'étymologie et de lexique. RLiR 52:09-114.
 15. Ashby, William J. 1987. Français du Canada / Français de France: divergence et convergence. FR 61, 05:693-703.
 16. -----. 1980. The Syntax, Pragmatics, and Sociolinguistics of Left- and Right Dislocations in French. Lingua 75, 2/3:203-231.
 17. Auchlin, Antoine. 1987. Pertinence: construction et accessibilité des thèmes. Problèmes de stratégie conuersationnelle. Feuillets 9:65-86.
 18. Ayres-Dennett, Wendy. 1987. Vaugelas and the Development of the French Language. London: The Modern Humanities Research Association.
 19. Baciu, Ioan. 1987. Comme(nt). Cling 32, 1:5-12.
 20. Baldinger, Kurt. 1987. Zum Wortschatz des Enfant Prodigue (ca. 1520). ZRP 103:26-49.
 21. Bailard, Joëlle. 1987. Il s'en va où le français, et pourquoi? ICHL 7:35-55.
 22. Balibor-Mrabti, Antoinette. 1987. Règles formelles et règles théoriques sur un cas d'analyse d'adverbes. LingInv 11:303-337.
 23. Barbaud, Philippe. 1987. Le français sans façone: chroniques de langage. Cap Saint Ignace: Atelier Marc Veilleux.
 24. ----- 1987. Chaînes pronominales et positions non-argumentales. CJL 32, 1,1-46.
 25. Basböll, Hans. 1988. Sur l'identité phonologique du schwa français et son rôle dans l'accentuation et la syllabation. La phonologie du schwa français. LingInv Supplementa, 16. Amsterdam: John Benjamins.
 26. Bashung, K. 1988. Contrôle et relations de paraphrase et d'ambigüité dans les enchâssées verbales. Lexique 6:83-95.
 27. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava. 1987. 'Quand','alors que' et 'tandis que': un cas d'évolution sémantique. RomN 28, 1:45-51.
 28. ----- 1987. Les compléments de temps et de lieu sont-ils toujours des compléments circonstanciels? FoLi 21:229-249.
 29. ----- 1988. Est-ce 'du' nu 'de': le rôle de l'article défini dans les groupes nominaux N + de + N. RPh 41, 3:309-319.
 30. Bauer, Brigitte. 1987. L'évolution des structures morphologiques et syntaxiques du latin au français. TLG 14/15:95-107.
 31. Bechade, Herué-D. 1986. Syntaxe du français moderne et contemporain. Paris: PUF.
 32. Beck, Gabriele. 1987. Verb, Satz, Zeit: Zur temporaien Struktur der Verben im Französischen. Tübingen: Niemeyer.
 33. Beheydt, Ludo, ed. 1986. Langage enfantin. Tendances et recherches. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 12, 3/4.
 34. Beniak, Edouard and Raymond Mougeon. 1988. Recherches socio-linguistiques aues sur la variabilité en français ontarien. Le français canadeen parlé hors-Québec. Québec, Presses de l'Université Laval.
 35. Benoît, Jacques. 1987. La définition acoustique du trait [compact]: le ces du français de Montréal. RAQL 6, 3:11-33.
 36. Bentilola, Fernand. 1988. Autour du verbe (débat). La Linguistque 24, 1:3-143. Paris: PUF.
 37. Berger, Marianne R. 1988. Sprachkontakt in der Bretagne: Sprachloyalität versus Sprachwechsel. Beihefte zur ZRP 220. Tübingen: Niemeyer.
 38. Berrendonner, Alain. 1987. L'ordre des mots et ses fonctions. TLG 14/15:9-19.
 39. Berthonneau, Anne-Marie. 1987. La thématisation et les compléments temporels. TLG 14/15:67-81.
 40. Bertinetto, Pier Marco. 1987. Why the Passé Antérieur should be called Passé Immédiatement Antérieur. Linguistics 25, 2-341-360.
 41. Bès, G. G. 1988. Clitiques et constructions topicalisées dans une grammaire GPSG du français. Lexique 6:55-81.
 42. Bès, G. G. and Catherine Fuchs, eds. 1988. Lexique et paraphrase,. Lexique 6. Lille: PUL.
 43. Bichakjian, Bernard. 1987. L'évolution du 'a' final atone en français: phénomène phonétique ou morphologique? ELF 21-31.
 44. Bidaud, Françoise. 1986. Un micro-système du locatif 'ici' et 'là'. SILTA 15:51 -71.
 45. Bizot, Claude-Vincent. 1987. Masculin-féminin: 100 ans de grammaire. Communication et Langages 71,1:51-62.
 46. Blanche-Benveniste, Claire. 1987. L'ordre des mots selon les catégories grammaticales. TLG 14/15:33-46.
 47. ----- 1988. La notion de contexte dans l'analyse syntaxique des productions orales. ReFP 39-59.
 48. Blanche-Benveniste, Claire and Colette Jeanjean. 1987. Le français parlé. INALF. Paris: Didier Erudition.
 49. Bodin, Catherine C. 1988. The Dialectal Origins of Louisiana Acadian French. DAI 48,8.
 50. Boer, Minne-Gerben de. 1987. L'ordre des mots en français comparé avec celui de l'italien. TLG 14/15:121-132.
 51. Boisvert, Lionel, Claude Poirier and Claude Verreault. 1986. La lexicographie québécoise. Bilan et perspectives. Québec: Presses de l'Université Laval.
 52. Bonhomme, Marc. 1987. Un trope temporel méconnu: la métalepse. FM 55:84-105.
 53. ----- 1987. Linguistique de la metonymnie. Berne: Peter Lang.
 54. Booij, Geert E. 1985. Reply to Klausenburger. LingR 5, 2:111-113.
 55. Booij, Geert E. and Dann de Jung. 1988. The Domain of Liaison: Theories and Data. Linguistics 25, 5:1005-1025.
 56. Boons, J.P. 1987. La notion sémantique de déplacement dans une classification syntaxique des verbes locatifs. LFr 76:5-41.
 57. Borillo, Andrée. 1988. Quelques remarques sur 'quand' connecteur temporel. LFr 77:71-92.
 58. Bornäs, Göron. 1986. Ordre alphabétique et classement méthodique du lexique. Etudes Romanes de Lund, 40. Malmö: Liber.
 59. Bouchard, Denis. 1987. A Few Remarks on Past Participle Agreement. Ling&P 10, 4:449-474.
 60. ----- 1988. French 'voici' / 'voilà' and the analysis of pro-drop. Language 64, 1:89-101.
 61. ----- 1988. En-Chain. LSRL 16:33-51.
 62. Bouchord, Denis and Paul Hirschbühler. 1986. French 'quoi' and its Clitic Allomorph 'que'. LSRL-15:39-61.
 63. Boulanger, Jean-Claude. 1986. Aspects de l'interdiction dans la lexicographie française contemporaine. Lexicographie, Series Maior, 13. Tübingen: Niemeyer.
 64. Branca-Rosoff, Sonia. 1988. De la répétition à l'écrit. ReFP.
 65. Brandy, Daniel. 1986. Motamorphoses: l'histoire des mots. Tournai: Casterman.
 66. Brasseur, Patrice. 1987. Pour un atlas linguistique des côtes de l'Atlantique. FCFF 335-347.
 67. Bray, Laurent. 1986. César-Pierre Richelet (1626-1698): biographie et oevure lexicographique. Lexicographica: Series Maior. Tübingen: Niemeyer.
 68. Brill, Jana A.. 1987. Determinative Adverb Syntax with French Compound Verb Forms. FR 60, 3:359-366.
 69. Broglie, Gabriel de. 1986. Le français, pour qu'il vive. Paris: Gallimard.
 70. Brosmon, Paul W. Jr. 1987. The Proposed Gemination of Germanic Consonants in French. ZFSL 97:169-182.
 71. Brown, Becky. 1988. Problems with Past Participle Agreement in French and Italian Dialects. LSRL-16:51-67.
 72. Bruña Cuevas, Maria. 1989. Le style indirect libre chez Marie de France. RLiR 52:421-446.
 73. Bureau, Conrad. 1986. Le français dans l'administration publique. Québec: CLF.
 74. Buridant, C. ed. 1986. La lexicographie au Mayen Age. Lexique 4. Lille: Presses Universitaires.
 75. Cadiot, Pierre. 1988. Le thème comme synecdoque. LFr 78:9-26.
 76. ----- 1988. De quoi ça parle? A propos de la référence de 'ça' pronom sujet. FM 56, 3/4:174-193.
 77. ----- 1988. Placements et déplacements de la référencee: étude descriptive des sens de 'pour' et questions apparentées. Thèse d'Etat. Université de Paris VIII.
 78. Callamand, Monique. 1987. Grammaire vivente du français. Paris: Larousse.
 79. Callebaut, Bruno. 1987. Pour une pragmatique de l'ordre des mots. TLG 14/15:209-220.
 80. Camion, Jean. 1986. Dictionnaire des homonymes de la langue française. Soissy: Gachot.
 81. Carlier, An. 1987. Guide de la documentation bibliographique en linguistique générale et française. Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, 41. Namur: Presses Universitaires.
 82. Catath, Nine. 1986. The Automatic Phonemicization of the French Language. CHum 20, 3:159-166.
 83. Cervoni, Jean. 1987. L'énonciation. Coll. Linguistique Nouvelle. Paris: PUF.
 84. Chambon, Jean-Pierre. 1986. Les noms propres délocutifs. Nouvelle Revue d'Onomastique 7/8:159-166.
 85. Change, Chae-Seong. 1987. On the Character of Vowel Changes in the Evolution of Latin Into French. LangR 23, 4:647-658.
 86. Chaurand, Jacques. 1987. Connexion et verbe. FM 55:216-233.
 87. Chauvenu, Jean-Paul. 1987. Saint-Pierre et Miquelon entre le Canada et la France. FCFF 109-128.
 88. -----. 1988. Français ormeau 'hallotide'. RLiR 52:339-353.
 89. Chauzit, Jean-Louis. 1987. Le devenir de l'imparfait en français: étude démolinguistique. Cling 32, 1:13-20.
 90. Chiti-Batelli, Andrea. Communication International et avenir des langues et des parlers en Europe: le frànçais a-t-il encore une chance? La position de la cybernétique linguistique. Nice: Presses d'Europe.
 91. Choul, Jean-Claude. 1987. Les contextes indifférents. RAQL 6, 3:131 -147.
 92. Colombel, Véronique de. 1987. Combinatoire des phonèmes et diachronie. La linguistique 23, 1:63-84.
 93. Conein, Bernard. 1986. L'interprétation de l'action en analyse de conversation. LFS.
 94. ----- 1986. Quelques formes de l'interprétation de la conversation dans la conversation. LFS 37-64.
 95. Conenna, Mirella. 1988. Sur un lexique-grammaire comparé de proverbes. Langages.
 96. Coppieters, René. 1987. Competence Differences between Native and Near-Native Speakers. Language 63, 3:544-573.
 97. Corbin, Danielle. 1987. Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique. Tübingen: Niemeyer.
 98. Corlin, Francis. 1985. Anaphore et interprétation des segments nominaux. Thèse d'Etat. Université de Paris VII.
 99. ----- 1987. Indéfini, défini et démonstrati . Genève: Droz.
 100. ----- 1987. Sur la notion de connexion. FM 55:149-158.
 101. Cornish, Francis. 1986. Anaphoric Relations in English and French: a Discourse Perspective. London: Croom Helm.
 102. Cornulier, Benoît de. 1986. Peu / un peu: le 'minimalisme' malade de l'argumentativsme. Journal of Pragmatics 10, 4:441-443.
 103. ----- 1988. Conventions de codage des structures métriques: Pour une grammaire des strophes. FM 56, 3/4:223-243.
 104. Coseriu, Eugenio. 1987. L'ordre des mots au colloque de Gand: bilan et perspectives. TLG 14/15:249-261.
 105. Coutier, Martine. 1986. Matériaux pour l'histoire du vocabulaire français. Paris: Klincksieck.
 106. Cravens, Thomas. 1988. Consonant Strength in the Romance Dialects of the Pyrénées. LSRL-16:67-89.
 107. Curat, Hervé. 1987. Avoir / Etre / Faire / Devenir:- un système lexical. RAQL 6, 3,149-167.
 108. Danios, Laurence. 1985. Génération automatique de textes en langues naturelles. Paris: Masson.
 109. ----- 1987. The Linguistic Basis of Text Generation. Cambridge: CUP.
 110. ----- 1988. Connecteurs et relations causales. LFr 77:92-127.
 111. Danios, Leurence and F. Namer. 1988. French and Italian Pronouns in Autumatic Generation. Proceedings of the XIIth International Conference on Computational Linguitics. Hungary.
 112. Dansereau, Diane. 1987. A discussion of Techniques Used in the teaching of the Passé Composé / Imparfait Distinction in French. FR 61, 1:33-39
 113. Daoust, Denise. 1987. Planned Change and Lexicel Variation. LPLP 11, 2:148-165.
 114. Darbelnet, Jean. 1986. Dictionnaire des particularités de l'usage. Sillery: Presses de l'Université du Québec.
 115. Dardel, Robert de. 1987. Limites et possibilités de la reconstruction syntaxique. LingInv 11:337-357.
 116. ----- 1908. Review Article on Ans de Kok, La place du pronom personnel régime conjoint en français. (Amsterdam: Rodupi. 1985). SLang 12:153-164.
 117. Dardi, Andrea. 1987, 1988. L'influsso del francese sull'italieno tra il 1650 e il 1715. LN 47:7-19, 51-58, 109-114, LN 48:7-15, 47-57, 107-113. LN 49:10-14, 39-46.
 118. David, Jean and Georges Kleiber, eds. 1986. Déterminants: Syntaxe sémantique. Recherches Linguistiques, 11. Paris: Klincksieck.
 119. Debaty-Luca, Thierry. 1986. Théorie fonctionnelle de la suffixation. Paris: Les Belles Lettres.
 120. ----- 1988. Syntagme et synthème: une distinction irréductible. La Linguistique 24, 1:143-151. Paris: PUF.
 121. Deboissieu, G. L. and A. M. Garagon. 1907. Commentaires stylistiques. Paris: Sedes.
 122. Debrie, René. 1987. Lexique picard des parlers du Vermandois. Amiens: Université de Picardie, Centre d'Etudes Picardes.
 123. ----- 1988. Les substituts de 'dont' en Picard. RLiR 52:355-363.
 124. Dees, Anthonij. 1987. La désigmatisation du parfait des verbes dire, metre, prendre, querre et seoir. ELF 33-52.
 125. Dees, Anthonij et al.1 987. Atlas des formes linguistiques des textes littéraires de l'ancien français. Beihefte zur ZRP, 212. Tübingen: Niemeyer.
 126. Delasalle, Simone et Jean-Claude Chevalier. 1986. La linguistigue, la grammaire et l'écoles 1750-1914. Paris: Armand Colin.
 127. Delbey, Annie. 1988. Les connecteurs car, que, pues que et la justification en ancien français. RLiR 52:397-419.
 128. Deleveleu, Annie. 1987. Pronom relatif sans antécédent et pronom interrogatif: la forme 'qui'. Etudes de sintaxe. LINX, 16.
 129. Delorme, Jean, ed. 1987. Parole, figure, parabole. Lyon: P. U. Lyon
 130. Delronche, Roland. 1987. Situation du français à Bruxelles et dans la région flamande. FrH 18, 1:28-37.
 131. Depecker, L. and R. Pagès. 1986. Guide des mots nouveaux. Paris: Nathan.
 132. Descusses, Martin. 1986. Le patois ardennais de Gesponsart. Paris: SELAF.
 133. Deuloufeu, José. 1988. Syntaxe de que en français parlé et le problème de la subordination. ReFP 79-105.
 134. Díaz, Olga. 1986. 'Partir du bon pneu': l'expression idiomatique à travers l'expression publicitaire. Glottodidactica 18:75-82.
 135. Diller, Anne-Marie. 1987. French Adverbs of Saying: Principles of Linguistic Action. AJL L 7, 2:203-223.
 136. Dittmar, Norbert. 1988. A propos de l'interaction entre la construction du thème et l'organisation de la conuersation: l'exemple du discours thématique. LFr 7 8:8 8-10 1.
 137. Djité, Paulin G. 1988. The Spreed of Dyula and Popular French in Côte d'Ivoire. Language Problems and Language Planning 12,3:213-226.
 138. ----- 1989. French in the Ivory Coast. FR 62,3:494-504.
 139. Dobre, Don. 1988. Les "silences" de l'enthymème. Reuue Roumaine de Linguistique 33, 2:111-117.
 140. Dolitsky, Marlène. 1988. The Translation of Nonsense. Babel 2:80-89.
 141. Dostie, Gaétane. 1987. Etude sémantique de quatre connecteurs conditionnels: à condition que, pourvu que, en autant que et d'abord que. FM 55:174-204.
 142. Dubé, Lison. 1987. La proposition infinitive, la quantification et la théorie-thêta.. CJL 32, 1:47-64.
 143. Dubucs, Monique and Bernard Meyer. 1987. La notion de trope considérée à partir de Dumarsais et Fontanier. FM 55:55-84.
 144. Dubuisson, Pierrette and Guylaine Trigaud. 1987. Quelques aspects du lexique de la vie humaine dans I'Atlas Linguistique de l'Est du Canada et l'Atlas Linguistique du Centre de la France. FCFF 65-108.
 145. Duchácek, Otto. 1988. Review of Géraid Antoine and Robert Martin, Histoire de la langue française. 1880-1914. (Paris: Editions du CNRS, 1985). ZFSL 98:81-83.
 146. Ducrot, Oswald. 1986. Charles Belly et la pragmatique. Cahiers Ferdinand de Saussure , 40:13-37.
 147. Dulong, Gaston. 1987. ALEC ou la géographie linguistique au seruice des régionalismes. FCFF 129-138.
 148. Dulong, Renaud. 1986. 'Vous vous rendez compte?" Etude du format d'un récit de victime. LFS.
 149. Dupont, Louis and Marcel Voisin. 1987. Petit survol de la communauté française de Belgique. FrH 18, 1:19-27.
 150. Durand, Jacques. 1986. French Liaison, Floating Segments and Other Matters in a Dependency Framework. Dependency and Non-linear Phonology. London: Croom Helm.
 151. ----- 1980. Les phénomènes de nasalité en français du midi: phonologie de dépendance et sous-spécification. RLV 17: 29-55.
 152. Durand, Jacques, Catherine Slater and Hilary Wise. 1988. Observations on Schwa in Southern French. Linguistics 25, 5.
 153. Duteil, Françoise. 1987. Morphophoneme im Französischen. Linguistik in Deutschland, 169-183. Tübingen: Niemeyer.
 154. Ellis, Mary Jane. 1987. A Diachronic Study of Verb Tense in French. DAI 47, 7.
 155. Emonds, Joseph. 1986. Parties du discours en grammaire générative RLV 14-15.
 156. Encrevé, Pierre. 1988. La liaison en français dans la phonologie génératiuve RLV 17.55-109.
 157. ----- 1988. La liaison auec el sans enchaînement: phonologie tridimensionnelle et usages du français. Collection Travaux Linguistiques. Paris: Seuil.
 158. ----- ed. 1988. Nouvelles phonologies RLV 17.
 159. Englebert, Annick. 1988. Review of Ans de Kok, La place du pronom personnel régeme conjoint en français; une étude diachronique (Amsterdam: Rodupi, 1985). ZRP 104:375-377.
 160. Ernst, Gerhard and Josef Felixberger. 1987. Sprachwissenschaftliche Analysen neufranzösischer Texte. Romanistischen Arbeitshefte, 27. Tübingen: Niemeyer.
 161. Eskenazi, André. 1987. Député de Saône-et-Loire, Préfet du Rhône, en Vendée. Etudes de syntaxe, LINX 16.
 162. Fagan, David. 1987. On Profiles in Lexical Diffusion. La Linguistique 23, 2:47-69.
 163. Felixberger, Josef. 1987. Review of Jürgen Klausenburger's French Liaison and Linguistic Theory. (Tübingen, Newmeyer, 1985). ZFSL 97:111-112.
 164. Feng, Gang. 1987. Etude articulori-acoustique des voyelles nasales du français. BIPG 16:1-102.
 165. Feuillet, Jack. 1988. Introduction à l'analyse morphosyntaxique. Collection Linguistique Nouvelle. Paris: PUF.
 166. Figge, Udo L. and Ulrike Job. 1987. Mémoire, champ lexical et système notionnel. LingInv 11:357-379.
 167. Flaitz, Jeffra. 1988. The Ideology of English: French perceptions of English as a World Language. Contributions to the Sociology of Language, 49. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter.
 168. Flege, James E. 1987. The Production of 'new' and 'similar' phones in a foreign language. JPhon 15, 1:45-65.
 169. Fleischman, Suzanne. 1986. 'Overlay Structures' in the Song of Roland: a Discourse-Pragmatic Strategy of Oral Narrative. BLS 12:108-123.
 170. Fletcher, Janet. 1988. Some Micro and Macro Effects of Tempo Change on Timing in French. Linguistics 25, 5:951-967.
 171. Fornel, Michel de. 1906. Catégorisation, Identification et référence en analyse de conversation. LFS.
 172. ----- 1986. Remarques sur l'organisation thématique et les séquences d'action dans la conversation. LFS 15-36.
 173. ----- 1988. Constructions disloquées, mouvement thématique et organisation préférentielle dans la conversation. LFr 78:101-124.
 174. Fradin, Bernard. 1987. A propos de la lecture finale de 'pour'. Actes du XVIIIème Congrès de Linguistique et de Philologie Romanes (Trèves 1986). Hamburg.
 175. ----- 1988. Approche des constructions à détachement: la reprise interne. LFr 78:26-57.
 176. ----- 1988. Décrire un verbe. Lexique 6:97-130.
 177. Francard, Michel. 1988. Autour et alentour du Dictionnaire français québécois. FM 56, 3/4:246-254.
 178. Francard, Michel and Yves-Charles Morin. 1986. Sandhi in Walloon. Sandhi Phenomena in the Languages of Europe, pp. 453-474. New York: Mouton de Gruyter.
 179. François, Frédéric, ed. 1986. Le texte parle. CdIL 12.
 180. François-Geiger, Denise. 1988. Etre linguiste aujourd'hui? La linguistique 24, 2:3-17.
 181. Fuchs, Catherine. 1988. Paraphrases prédicatives et contraintes énonciatives. Lexique 6:159-176.
 182. Fugger, Bernd. 1987. Die französische Sprachpolitik im internationalen Sprachkontakt. FrH 18, 3:231-247.
 183. Furukowa, Nougo. 1986. L'article et le probléme de la référence en françaes. Tokyo: France Tosho.
 184. ----- 1987. "Sylvie a les yeux bleus": construction à double thème. LingInv 11:283-303.
 185. Gaatone, David. 1987. Rien de moins évident que le sens de 'évident': réflexions sur l'opposition entre infinitives et complétives et les rapports entre syntaxe et sémantique. ROdL 16, 2:291-304.
 186. Gadet, Françoise.. 1987. Saussure: une science de la langue. Paris: PUF.
 187. Gadet, Françoise and Francine Mazière. 1986. Effets de langue craie. Langages 81:57-73.
 188. ----- 1987. L'extraordinaire souplesse du strument que. FM 55:204-216 (1987).
 189. Gagné, Gilles et al., eds. 1987. Etudes en pédagogie de la langue maternelle. Dordrecht: Foris Publications.
 190. Gallagher, John D. 1987. L'emploi des prépositions devant les noms d'îles. FrH 18, 4:351-359.
 191. Gandon, Francis. 1988. Les noms de qualité, syntaxe ou sémantique? LingInv 12, 1:157-179.
 192. Gardes-Tamine, Joëlle. 1987. Introduction à la syntaxe. Les verbes opérateurs: modes, temps et aspects (Bibliographie). IG 32:40-41; 33:37-40.
 193. Garneau, Jean-Luc. 1987. Translating English emphasis into French: a Sememic Approach. LACUS-13:275-286.
 194. Gaudet, Josée. 1987. L'hypothèse de la nominalisation et la structure imbriquée en français. Langues&L 13:69-99.
 195. Gendron, Jean-Denis. 1987. Effets linguistiques de l'intervention de l'Etat en matière de langue au Québec. FCFF 349-363.
 196. Genouvrier, Emile. 1986. Naître en français. Paris: Larousse.
 197. George, K.E.M. 1987. Is French a Logical Language? FSB 21:1-3.
 198. Giacomi, Alain and Christine de Hérédia. 1986. Réussites et échecs dans la communication linguistique entre locuteurs francophones et locuteurs immigrés. Langages 84:9-24.
 199. Glotta, Francisc A. 1987. The Article System in French and Fuzzy Semantic Models. DAI 47, 12:4376A
 200. Giry-Schneider, Jacqueline. 1987. Les prédicats nominaux en français: les phrases simples à verbe support. Genève: Droz.
 201. ----- 1989. L'interprétation événementielle des phrases en 'il y a'. LingInv 12, 1:85-101.
 202. Goffman, Erving. 1987. Façons de parler. Paris: Minuit.
 203. Goosse, André. 1987. L'orthographe française: un lourd héritage. Langage et l'Homme 22,1 60-62.
 204. -----. 1988. L'Académie Française et l'orthographe. La Revue Générale 3:63-70.
 205. Gottfried, Terry L. and Patrice Speeter Beddor. 1988. Perception of Temporal and Spectral Information in French Vowels. Language and Speech 31, 1:57-77.
 206. Goziaux, J.J. 1987. Parler wallon et vie rurale au pays de Jodoigne. Louvain-la-Neuve.
 207. Grinstead, Tamela E. 1987. Students' Mastery of Aspectual Distinctions in French. DAI 47, 11:4077A.
 208. Grosjean, François. 1988. Exploring the Recognition of Guest Words in Bilingual Speech. Language and Cognitive Processes 3, 3:233-274.
 209. Gross, Gaston. 1988. Réflexions sur la notion de locution conjonctive. LFr 77:19-37.
 210. Gross, Maurice. 1988. Grammaire transformationnelle du français. Volume 3: Syntaxe de l'adverbe. Paris: Cantilène.
 211. ----- 1988. Sur les phrases figées complexes du français. LFr 77:47-71.
 212. Grover, Cynthie, Donald Jamieson and Michael Dobrovolsky. 1987. Intonation in English, French and German: Perception and Production. Language and Speeeh 30, 3:277-296.
 213. Guiraud, Pierre. 1986. Structures étymologiques du lexique français. Paris: Payot.
 214. Guiter, Henri. 1988. Phonétique et glottochronologie. RLiR 52:385-394.
 215. Hagège, Claude. 1987. Le français et les siècles. Paris: Editions Odile Jacob.
 216. Hanon, Suzanne. 1987. Les constructions absolves et l'ordre des mots. TLF 14/15:237-248.
 217. Hanse, Joseph. 1987. Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne. Paris-Gembloux: Duculot.
 218. Hanson, Christine. 1987. Topic Constructions in French. BLS 13:105-116.
 219. Härmä, J. 1987. La cataphore en français et en finnois. CFFLC-3:97-111.
 220. Harris, Martin. 1986. French. The Romance Languages, pp. 209-246. New York: Oxford University Press.
 221. Hausmann, Franz Josef. 1988. Le TLF, prix d'excellence? La place du Trésor de la Langue Française dans la lexicographie internationale. ZFSL 98,2:113-125.
 222. Helkkule-Lukkarinen, Mervi and Rita Nordström-Luomaketuri. 1987. Présentation d'une syntaxe verbale contrastive français - finnois. CFFLC-3:71-83.
 223. HeIkkule, Mervi, Rita Nordstrôm and Olli Välikangas. 1987. Eléments de syntaxe contrastive du verbe. Publications du Département de Langues Romanes. Helsinki.
 224. Herschensohn, Julia. 1987. Against the notion "Conjugation Class" in French. Orbis 32, 1/2:194-205.
 225. Herslund, Michael. 1987. Catégories grammaticales et linguistique textuelle: la catégorie du temps en français. Copenhagen Studees in Language.. CEBAL 10:89-108. Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag.
 226. ----- 1988. Review of J. Klausenburger's French Liaison and Linguistic Theory (Tübingen: Niemeyer, 1985). RPh 41, 3:326-329.
 227. Hirdt, Willi. 1987. Argot in französischen Roman des 19. Jahrhunderts..ZFSL 97:255-279.
 228. Hirschbühler, Paul. 1988. The Middle and the Pseudo-Middle in French. LSRL 16:97-113.
 229. Hobaek Haff, Marianne. 1987. Coordonants et éléments coordonnés. Oslo: Solum Forlag.
 230. Höfler, Manfred. 1988. L'importance du Dictionnaire Général pour la lexicogrophie historique française du XXo siècle. RLiR 52:329-338.
 231. Horiot, Brigitte. 1987. L'apport de l'ALO à l'étude du vocabulaire québécois. FCFF 19-36.
 232. Houdebine, Anne-Marie. 1985. La phonologie de l'enfant de 6 ans. Variétés régionales. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
 233. ----- 1987. Le français au féminin. Linguistique 23, 7:13-34.
 234. Hulk, Aafte. 1987. L'acquisition du français et le paramètre pro-drop. ELF 53-61.
 235. ----- 1988. Review of Jean-Roger Vergnaud, Dépendances et niveaux de représentation en syntaxe. (LingInv. Supplemente, 13. 1985). SLang 12:179-233.
 236. Hull, Alexander. 1988. The First Person Plural Form: Je parlons. FR 62, 2:242-248.
 237. Hunt, Tong. 1987. Horses and Courses. FSB 22:1-4.
 238. Huot, Hélène. 1987. Morphosyntaxe du verbe français et inversion du clitique sujet. TLF 14/15:159-176.
 239. Jaubert, Anna. 1988. L'énonciation réflexive en première ligne, dessin de l'acte de parole. LFr 79:64-82.
 240. Jayez, Jacques. 1986. Games, Frames and French Cognitive Adverbs. The Resolution of Discourse. Ed. by Michel Charolles. Homburg: Buske Verlag.
 241. ----- 1987. Sémantique et approximation: les cas de 'presque' et 'à peine'. LingInv 11:157-197.
 242. Jobin, Jean-Louis. 1987. Le vocabulaire de deux générations de québécoise: différences temporelles (1966 et 1981) et régionales (Montréal et Québec). Québec: CIRB, Laval.
 243. Johnson, M. 1986. Les mots anglais dans un magazine de jeunes. Heidelberg. Beiträge zur Romanistik, 18. Berne: P. Lang.
 244. Johnson, Wyn. 1987. Lexical Levels in French Phonology. Linguistics 25, 5:889-913.
 245. Jokinen, U. 1987. Remarques sur la traduction du finnois en français de quelques constructions participiales. CFFLC-3:39-57.
 246. Jones, Trevor. 1987. Some Intra- and Extre-Hexogunal Attitudes to French. FSB 23:3-5.
 247. Joseph, John E. 1988. First-Person Singular Inversion in French. LSRL-16:171-109.
 248. Jucquois, Guy. 1986. Analyse du langage et perception culturelle du changement. Louvain-la-Neuve: Cabay.
 249. ----- 1986. De l'égocentrisme à l'etnocentrisme ou les illusions de la bonne consciente linguistique. Louvain-la-Neuve: Cabay.
 250. Juneau, Marcel. 1987. La prononciation française au Québec et les parlers de France. FCFF 307-318.
 251. Junker, Marie-Odile. 1988. Transitive, Intransitive and Reflexive Uses of Adjectivel Verbs in French. LSRL-16:189-201.
 252. Kallioinen, Vilho, Eua Havu and Luciane Hakulinen. 1987. La neutralisation du genre et l'accord grammatical en français. NM 88, 4:378-413.
 253. Kampers-Manhe, Brigitte. 1987. Traitement formel du subjonctif après un superlatif. ELF 63-75.
 254. Kamwangamalu, Nkonko Mudipanu. 1987. French / Vernacular Code-Switching in Zaïre: Implications for Syntactic Constraints. CLS 23, 1:166-181.
 255. Kawaguchi, Yuji. 1987. Systèmes distincts, fluctuations ou variantes graphiques en ancien champenois. Linguistique 23, 2:87-98.
 256. Kaye, Jonathan, Jean Lowenstamm and Jean-Roger Vergnaud. 1988. La structure interne des éléments phonologiques: Théorie du charme et du gouvernement. RLV 17:109-135.
 257. Kelemen, Jolán. ed. 1985. Grammaire du français contemporain. Budapest: Tankönyvkiado.
 258. ----- 1988. De la langue au style. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 259. Kelly, L.G. 1988. Review of F. Cornish's Anaphoric Relations in English and French (London: Croom Helm, 1986). CJL . 33,3:275-277.
 260. Kerbrat-Orecchioni, Catherine. 1986. L'implacite. Paris: Armand Colin Linguistique.
 261. Kern, Richard G. 1988. The Role of Comprehenseon Strategies in Foreign Language Reading. Diss. UC, Berkeley.
 262. Kilani-Schoch, Marianne. 1988. Introduction à la morphologie naturelle. Berne: Lang.
 263. Kihm, Alain. 1988. Récupérer un thème: une étude contrastive. LFr 78:57-67.
 264. Klausenburger, Jürgen. 1987. Review of Wolfgang Dressler, Morphonology: The Dynamies of Derivation (Ann Arbor: Karome, 1985). ZFSL 97:323-326.
 265. Kleiber, Georges. 1987. Relatives restrictives et relatives appositives: une opposition "introuvable"? Beihefte zur ZRP, 216. Tübingen: Niemeyer.
 266. ----- ed. 1987. Rencontres avec la générecité. Paris: Klincksieck.
 267. ----- 1988. Phrases génériques et raisonnement par défaut. FM 56: 1-16.
 268. ----- 1988. Review of Robert Martin, Langage et Croyance. (Bruxelles: Mardage, 1987). ZRP 104:347-350.
 269. ----- 1988. Review of Marc Wilmet, La détermination nominale,. (Paris: PUF, 1986). ZRP 104:377-380.
 270. Klingebiel, Kathryn. 1987. Fr. gorfoler, gourfouler: To Press, Hit, Bruise. RomN 27, 3:263-268.
 271. Koerner, Konrad, ed. 1987. Saussurean Studies / Etudes saussureennes. Genève: Slatkine.
 272. Kok, Ans de. 1987. La place du complément nominal de l'infinitif en ancien français. ELF 78-96.
 273. ----- 1987. Les causes et l'évolution de la place du pronom personnel régime conjoint en français. TLG 14/15:133-144.
 274. Krell, Jonathan F. 1987. Le feu passé simple: un passé décomposé. FR 61:366-377
 275. Krötsch, Monique. 1987. Le contexte comme "mode d'emploi", ou: pour une approche linguistique de la "mauvaise foi". RJb 37.
 276. Ladouceur, Jacques. 1988. Une analyse automatique en syntaxe textuelle. Québec: CIRD, Laval.
 277. La Fauci, Nunzio. 1988. Le sujet des conjonctions de subordination finales. LFr 77:37-47.
 278. Lefontaine, Dominique. 1986. Le parti pris des mots. Bruxelles: Mardage.
 279. ----- 1988. Le parfum et la couleur des accents. FM 56:60-74.
 280. Lagacé, Michel F. 1987. L'analyse sémantique de 'sans (que)': retour de la présupposition? RAQL 6, 3:169-182.
 281. ----- 1987. Quelques aspects particuliers de l'expression des relations quantitatives et qualitatives en français québécois: les cas de 'aussi' et 'plus'. RAQL 6, 3:183-196.
 282. Laks, Bernard. 1987. Des grilles et des arbres. RLV 17: 135-195.
 283. Lambrecht, Knud. 1987. On the Status of VSO sentences in French Discourse. Typological Studies in Language 11:217-261. Amsterdam: John Benjamins.
 284. ----- 1999. Topic, Focus and the Grammar of Spoken French. DAI 48, 8.
 285. Lamiroy, O. 1987. Les verbes de mouvement. Emplois figurés et extensions métaphoriques. LFr 76:41-59.
 286. Langacker, Ronald W. 1987. Mouvement abstrait. LFr 76:59-77.
 287. Lapierre, André. 1988. Review of L. Boisvert et al., La lexicographie québécoise, (Québec: P. U. Laval, 1986). CJL 33, 3:277-280.
 288. Larose, Robert. 1987. Théories contemporaines de la traduction. Montréal: Presses de l'Université du Québec.
 289. Latraverse, F. 1987. La pragmatique. Histoire et critique. Brussells: Madarge.
 290. Lauefer, Christiane. 1987. Constraints on the Domain of Phrasal Resyllabification in French. Ohio State Papers in Linguistics 34:75-100.
 291. Léard, Jean-Marcel. 1987. La syntaxe et la classification des conditionnelles et des concessives. FM 55:158-174.
 292. ----- 1988. Review of Martin Riegel, L'adjectif attribut (Paris: PUF, 1985). CJL 33, 1:109-114.
 293. ----- 1988. Review of Hervé-D. Béchade, Syntaxe du français moderne et contemporain. (Paris: PUF, 1986). CJL 33,3:280-284.
 294. Leclerc, Jacques. 1986. Langue et société. Laval: Mondia.
 295. Leclère, Pierre. 1988. Review of Hanne Korzen, "Pourquoi" el l'imversion finale en français. (Copenhagen: Munksgaards Forlag, 1985). ZFSL 98:102-107.
 296. Leeman, Danielle. 1987. Identification d'un complément en 'pour' à sens de conséquence. Etudes de syntaxe, LINX-16.
 297. ----- 1987. A ma grande surprise....ROdL 16, 2:225-266.
 298. Lefebvre, Anne 1988. Les voyelles moyennes dans le français de la radio et de la télévision. La linguistique 24, 2:75-93.
 299. Lefebvre, Claire. 1988. Past Participle Agreement in French: Agreement = Case. LSRL-16:233-253.
 300. Lefkowitz, Natalie J. 1988. Talking Backwards, Looking Forwards: the French Language Game "Verlan". DAI 48, 12.
 301. Le Flem, Daniel. 1987. De + infinitif: préposition ou complémentiseur? Langues&L, 13:121-145.
 302. Legendre, Géraldine. 1987. Topics in French Syntax. UCSD Diss. DAI 49, 6:1444 (1988).
 303. Le Goffic, Pierre, ed. 1986. Points de vue sur limparfait. Université de Caen, Centre de Publications.
 304. Lepelley, René. 1987. Les emplois de 'ça prend' exprimant le besoin, en France et au Canada. FCFF 177-187.
 305. Lerond, Alain. 1986. Patois, français régional, français central. Publication du Centre de Recherche Linguistique de Paris X, Nanterre.
 306. Lerot, Jacques. 1986. Analyse grammaticale. Mots, groupes de mots et fonctions grammaticales. Gembloux: Duculot.
 307. Leser, G. 1986. La situation du dialecte. Les Cahiers de bilinguisme, 12, 28-29.
 308. Levin, B. 1987. The Middle Construction and Ergativity. Lingua 71:17-32.
 309. Levin, Juliette. 1988. Constraints on Rime-internal Syllabification in French: Eliminating Truncation Rules. LSRL l6 253-275.
 310. Lindfelt, Bengt. 1988. L'enchaînement des consonnes occlusives suivies de voyelles antérieures en français. Québec: CIRD, Laval.
 311. Lisker, Leigh and Arthur Abraham. 1987. Phonetic Validation of Distinctive Features: A Test Case in French. In Honor of Ilse Lehiste, 183-190. Dordrecht Foris.
 312. Lodge, Ken. 1987. French Phonology Again: Deletion Phenomena, Syllable Structure and Other Matters. Explorations in Dependency Phonology. 133-168. PLS 26. Dordrecht: Foris.
 313. Löfstedt, Leena. 1987. Les sufflxes -arius et (at)or en français. Latin vulgaire, latin tardif 153-166. Tübingen: Niemeyer.
 314. Loufrani, Claude. 1988. Un corpus de locuteur aphasique: originalité ou régularité. ReFP 59-79.
 315. Love, Nathan. 1987. Why Tu rather than Vous in Chrétien de Troyes' "Le Chevalier de la Charrete"? LingInv 11:115-129.
 316. Luthi, Jean-Jacques, Auguste Viatte and Gaston Zananiri. 1986. Dictionnaire général de la franccophonie. Paris: Letouzey & Ané.
 317. Mahler, Marguerite. 1987. Le phénomène de l'abréviation: une première approximation. FR 60, 5:592-603.
 318. Maingueneau, Dominique. 1986. Eléments de linguistique pour le texte littéraire. Paris: Bordas.
 319. ----- 1987. Nouvelles tendances en analyse du discours.. Paris: Hachette.
 320. Malécot, André. 1987. Diction poétique. FR 60, 4:447-454.
 321. Marandin, Jean-Marie. 1986. Des mots et des actions: compliment, complimenter et l'action de complimenter. LFS.
 322. ----- 1988. A propos de la notion de thème de discours. Eléments d'analyse dans le récit. LFr 78:67-88.
 323. Marchal, Alain. 1987. Des clics en français? Phonetica 44, 1:30-37.
 324. ----- 1988. Contrôle de la respiration dans la parole. Folia Phoniatrica 40:1-11.
 325. Martel, Pierre. 1987. Les écarts négatifs en français québécois parlé. FCFF 291-306.
 326. Martin, Philippe. 1987. Prosodic and Rhythmic Structures in French. Linguistics, 25, 5:925-949.
 327. Martin, Robert. 1988. Le paradoxe de la fiction narrative. Essai de traitement sémantico-logique. FM 56, 3/4:161-174.
 328. Martineau, France. 1988. Variable deletion of 'que' in the spoken French of Ottawa-Hull. LSRL 16:275-289.
 329. Martinet, André. 1987. A propos d'un dictionnaire des homonymes. La linguistique. 23, 2:143-146.
 330. ----- 1980. Stabilité et instabilité du français. FM 56, 3/4: 219-223.
 331. ----- 1988. The Internal Conditioning of Phonologitai Changes. :La linguistique 24, 2:17-26.
 332. Maurais, Jacques. 1987. Politique et aménagements linguistiques. Québec: Publications du Québec.
 333. Maurel, Denis. 1988. Grammaire des dates. Etude préliminaire à leur traitement automatique. LingInv 12, 1:101-129.
 334. M'Barek, Mohammed Nait and David Sankoff. 1988. Le discours mixte arabe / français: emprunts ou alternances de langue. CJL 33, 2:143-155.
 335. McClure, Roger and Paul Reed. 1987. Grasping 'prendre'. On Experiment in Phenomenological Linguistics. Lingua 73:79-107.
 336. Mel'cuk, I. 1988. Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique Sens-Texte. Lexique 6:14:54. Lille: PUL.
 337. Mélis, Ludo. 1985. Un type particulier de complément circonstanciel: le complément de phrase. Enjeux 7:72-85.
 338. ----- 1987. Formulation, groupe de formulations et dispositifs. TLG 14/15:263-272.
 339. Menanteax, Didier. 1987 De la morphologie. La linguistique 23, 1:85-93.
 340. Merk, G. 1988. Agentiel et non-agentiel en français. RLiR 52:143-150.
 341. Meschonnic, Henri. 1987. Rythme, discours, subjectivité. L'objet au défi, 155-168. Paris: PUF.
 342. Mestreit, C. 1987. Perception et production des sons du français chez les apprenants bilingues. RevPL 82/84:273-288.
 343. Meunier, R. 1987. Quelques problèmes posés par la classification des entrées adjectivales. Pratiche e sceile tassonomiche. Ed. by E. D'Agostino. Napoli: Liguori.
 344. Meyer, Bertrand. 1988. Métonymies et métaphores adjectivales. FM 56, 3/4:193-213.
 345. Meyer, Bertrand and Monique Dubucs. 1987. Antonomases du nom commun. LingInv 11:49-81.
 346. Meyer, Michel. 1988. Rhétorique et langage. LFr 79:96-111.
 347. ----- ed. 1986. De la métaphysique à la rhétorique. Bruxelles: Editions de l'Université.
 348. Meyer, Wolfgang. 1987. Modelität-logisch und linguistisch gesehen. ZFSL 97, 3,231-246.
 349. Militz, Hans-Manfred. 1986. C'est pas du cheap. Anglo-Amerikanismen im modernen Frankokenadisch. BRP 25, 1:35-45.
 350. Milliken, Stuart. 1988. Proto-syllabless: A Theory of Underlying Syllable Structure On Nonlinear Phonology. Corneil U. Diss. DAI 49,6:1445.
 351. Milner, Jean-Claude. 1986. Interpretive Chains, Floating Quantifiers and Exhaustive Interpretation. LSRL-15:181 -203.
 352. Milner, Jean-Claude and François Regnaud. 1907. Dire le vers. Paris: Editions du Seuil.
 353. Misri, Georges. 1987. Approches du figement linguistique: Critères et tendances. La linguistique 23, 2:71-85.
 354. Moeschler, J. 1986. Connecteurs pragmatiques, lois de discours et stratégies interprétatives: 'Parce que' et la justification énonciative. CLF 7:149-167.
 355. Mok, Q.I.M. 1987. Mots croisés et ambigüité. ELF 97-108.
 356. Molendijk, Arie. 1987. Point référentiel et implication temporelle: le passé simple et l'imparfait du français. ELF 109-126.
 357. Molinié, Georges. 1986. Eléments de stylistique française. Paris: PUF.
 358. Montredon, Jacques. 1987. Imparfait et compagnie: grammaire pratique des temps verbaux. Paris: Larousse.
 359. Montreuil, Jean-Pierre. 1986. Asyllabism and Strey Adjunction in Romance. LSRL-15: 203-215.
 360. ----- 1987. On Nuclearity. Stuidies in Spanish. Language and Language Use 55-68. Lanham: UPA.
 361. ----- 1987. Nucleus Assignment in French and Catalan. LACUS-13:146-156.
 362. Moreau, Marie-Louise. 1987. Une grille d'analyse syntaxique pour le traitement informatisé de corpus. LinInv 11:129-157.
 363. ----- 1987. L'ordre des constituants dans la production orale entre familiers. TLG 14/15:47-65.
 364. ----- 1988. Un mot, des fonctions, des contextes. LingInv 12, 1:129-151.
 365. Morgenstern, Claus. 1987. Review of Knud Togeby's Grammaire française. 3: Les formes impersonelles et la construction des verbes. (Copenhagen: Akademisk Forlag, 1983). ZFSL 47:301-307.
 366. Morin, Yves-Charles. 1986. On the Morphologization of Word-Final Consonant Deletion in French. Sandhi Phenomena in the Languages of Europe. pp. 167-211. New York., Mouton de Gruyter.
 367. ----- 1987. La logique des restrictions phonotactiques. LingInv 11:405409.
 368. ----- 1987. Remarques sur l'organisation de la flexion, des verbes français. ITL 77-78:13-91.
 369. ----- 1987. On Explaining Cross-syllabic Constraints. Phonologika 1994, pp. 207-213. Cambridge: CUP.
 370. ----- 1987. De quelques propriétés de l'épenthèse consonantique. CJL 32, 4:365-375.
 371. ----- 1987. L'espace du changement historique: phonétique ou phonologique? Langues&L 13:163-182.
 372. ----- 1988. Disjunctlue Ordering and French Morphology. NL< 6, 2:271-283.
 373. ----- 1988. French Data and Phonological Theory. Linguistics 25, 5815:843.
 374. ----- 1988. De l'ajustement du schwa en syllabe fermée dans la phonologie du français. La phonologie du schwa français. LingInv Supplemente, 16. Amsterdam: John Benjamins.
 375. ----- 1988. French 'voici' and 'voilà': a Reply to Bouchard. Language 64,1:101-104.
 376. Morrison, Ian R. 1988. Remarques sur les pronoms allocutifs chez Rabelais. ZRP 104:1-12.
 377. Müller, Dodo. 1985. Le français d'aujourd'hui. Paris: Klincksleck.
 378. Mullon, Marianne. 1987. L'onomastique française. Bibliographie des travaux publiés de 1900 à 1985. Paris: Archives Nationales.
 379. Nägeli-Frutschi, Urs H. 1987. Les adverbes de phrases: leur définition et leur emploi en français contemporain. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft.
 380. Nakos, Dorothy. 1987. Polysémie et traduction spécialisée (anglais-français). Babel 33, 1:152-157.
 381. Niederehe, Hans-Josef. 1987. La situation linguistique de la France à l'aube de la colonisation du Canada. FCFF 189-200.
 382. Nölke, Henning. 1987. Review of Hugo Olsson, La concurrence entre 'il', 'ce' et 'cela' ('ça') comme sujets d'expressians impersonnelles en français contemporain. (Stockholm: Almquist & Wiksell, 1986). ZFSL 97:314-316.
 383. Noske, Roland. 1988. La syllabification et les règles de changement de syllabe en français. La phonologie du schwa français. LingInv Supplementa, 16. Amsterdam: John Benjamins.
 384. Noyau, Colette and Merie-Thérèse Vasseur. 1986. L'acquisition des moyens de la référence temporelle en français langue étrangère chez des adultes hispanophones. Langages 84:105-118.
 385. Obuchowskl, Chester W. 1987. The Franco-File. Lenham: UPA.
 386. Ouellet, Jacques. 1987. Sémantique grammaticale du verbe, 1. Langues&L 13:183-230.
 387. Ouellet, Marise. 1987. Le système des voyelles de grande aperture chez les idiolectes d'enfants français et québécois âgés de six à quinze ans. RAQL 6, 3:35-58.
 388. Östling Andersson, Annette. 1987. L'identification automatique des lexèmes du françans contemporain. Studia Romanica Uppsaliensia, 39. Stockholm: Almquist & Wiksell.
 389. Outrom, Dorinda. 1987. "Le langage mâle de la vertu": Women and the Discourse of the French Revulution. The Social History of Language. Peter Burke and Roy Porter, eds. Cambridge Studies en Oral and Literate Culture, 12. Cambridge: CUP.
 390. Painchaud, Louis. 1986. Le halo affectif. Communication & Langages 70, 4:10-17.
 391. Pastre, Georges. 1986. Le français télé..visé. Paris: Pierre Belfond.
 392. Pazery, Nelly. 1988. Les enfants de l'école primaire et le passé simple. ReFP 137-149.
 393. Petit, Jean. 1987. Acqiosotopm linguistique et Interférences. A.P.L.U.
 394. Perdue, Clive and José Deulofeu. 1986. La structuration de l'énoncé: étude longitudinale. Langages 84:43-64.
 395. Pergnier, Maurice. 1986. Le mot. Collection Linguistique Nouvelle. Paris: PUF.
 396. Perrot, J. 1987. Les relations épithétiques dans le syntagme nominal en français et en finnois. CFFLC-3:171-188.
 397. Peytard, J. 1986. Syntagmes 3: Didactique, sémiotique et linguistique.. Paris: Belles Lettres.
 398. Picard, Marc. 1987. Longueur, tension et aperture uocalique en québécois. RAQL 6, 3:59-72.
 399. Picoche, Jacqueline. 1986. Structures sémantiques du lexique français. Paris: Nathan.
 400. Piot, Mireille. 1986. Conjonction de subordination et problèmes de classification. Grammaire et histoire de la grammaire. Amsterdam: John Benjamins.
 401. ----- 1988. Coordination - subordination: une définition générale. LFr 77:5-19.
 402. Pitkänen, R. M. 1987. Les médias et la phonologie: à propos des oppositions Instables. CFFLC-3:25-38.
 403. Plénat, Marc. 1987. Morphologie du passé simple et du participe passé des verbes de 'l'autre' conjugaison. ITL 77-78:93-150.
 404. ----- 1988. On the Structure of the Rime in Standard French. Linguistics 25, 5:867-887.
 405. Poirier, Claude. 1987. Le français 'régional'. Méthodologies et terminologies. FCFF 139-176.
 406. Posner, Rebecca. 1988. Definiteness and the History of French Possessives. FS 42, 4:385-398.
 407. Pottier, Bernard. 1987. Théorie et analyse en linguistique. Paris: Hachette.
 408. Prandi, Michèle. 1987. Sémentique du contre-sens. Paris: Editions de Minuit.
 409. Prunet, Jean-François. 1986. Liaison and Nasalization in French. LSRL-15:225-237.
 410. Pupier, Paul. 1988. Review of Renée Balibar, L'institution du français. Essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République. CJL 33, 1:114-117.
 411. Quéré, Louis. 1986. Mise en place d'un ordre et mise en ordre des places: l'invitation comme évènement conversationnel. LFS.
 412. Rasmussen, Michael. 1988. Review of Svend Erik Larsen's Sprogets Geometri. ALH 21, 1:101-106.
 413. Rastier, François. 1987. Sémantique interprétative. Paris, PUF.
 414. Reenen, Pieter van. 1987. La formation des uoyelles nasales en ancien français d'après le témoignage des assonances. ELF: 127-141.
 415. Rémi-Giraud, Sylvianne, ed. 1988. L'infinitif: une approche comparative. Linguistique et sémiologie. Lyon: Presses Universitaires de Lyon.
 416. Rémi-Giraud, Sylvienne and Michel Le Guern, eds. 1986. Sur le verbe. Collection Sémiologie et Linguistique. Lyon: Presses Universitaires.
 417. Renault, Richard. 1987. Les verbes météorologiques de précipitation en finnois et en français. CFFLC-3 152-170
 418. Reuse, Willem de. 1985. La phonologie du français de la région de Charleroi (Belgique) et ses rapports auet le wallon. TLF 25:73-93. Also 1987: La linguistique 23, 2:99-115.
 419. Rézeau, Pierre. 1987. Le français du Québec à travers la presse écrite. FCFF 201-275.
 420. Roberge, Yves. 1988. Clitic-Chains and the Definiteness Requirement in Doubling Constructions. LSRL-16 353-371.
 421. Robez-Ferraris, Jacqueline. 1988. Les richesses du lexique d'Henri Vincenot. auteur bourguignon. Paris: Klincksieck.
 422. Robitaille, Céline. 1987. Difficultés d'apprentissage en L2 reliées à la structure factitive française 'faire V'. RadL 16, 2:85-10 1.
 423. Roegiest, Eugeen. 1987. L'ordre des clitiques objet en français moderne. TLG 14/15:47-65.
 424. Rooryck, Johan. 1988. Relative Clauses and Binding in French: the Solution of Bouchard. LingInv 12, 1:151-157.
 425. ----- 1988. Une note sur les verbes de corrélation. RRL 33, 3: 151-155.
 426. ----- 1988. Critères formels pour le datif non-lexical en français. SN 60, 1:97-109.
 427. Roques, G. 1988. "De fil en aiguille". RLiR 52:115-119.
 428. Rothe, Ursula. 1986. Die Semantik des textuellen 'et'. Euronean University Studies. Series 13, vol. 112. Frankfurt, Bonn, New York: Peter Lang.
 429. Rouget, Christine. 1988. Comme 'son' et 'le sien' mettent de l'ordre dans la syntaxe nominale. ReFP 105-109.
 430. Roulet, E. 1986. Complétude interactive et mouvements discursifs. CLF 7:189-206.
 431. ----- 1987. Complétude interactive et connecteurs reformulatifs. CLF 8:11-140.
 432. Rubattel, Christian. 1985. Polyphonie, syntaxe et délimitation des énoncés. TrNL 9:83-103.
 433. ----- 1986. La structure de l'énoncé minimal comme condition d'accès aux stratégies interprétatives. CLF 7:135-148.
 434. ----- 1987. La convention X et la structure des unités discursives. TrNL 11:77-101.
 435. ----- 1987. Actes de langage, semi-actes et typologie des connecteurs pragmatiques. LingInv 11:379-405.
 436. Rudder, Orlando de. 1986. Le français qui se cause: splendeurs et misères de la langue française. Paris: Balland.
 437. Ruwet, Nicolas. 1986. On Weather Verbs. CLS 22, 1:195-216.
 438. Saint-Pierre, Madeleine, Lucie Brunet and Ginette Lemay. 1987. 'Bon', c'est toute une histoire. RAdL 16, 2:305-311.
 439. Saint-Robert, Philippe de. 1986. Lettre ouverte à ceux qui en perdent leur français. Collection Lettre Ouverte. Paris: Albin Michel.
 440. Salkie, R. 1987. Review of Georges Garnier's Linguistique et traduction: Eléments de systématique verbale comparée du français et de l'anglais. Lingua 73:225-241.
 441. Schapira, Charlotte. 1987. L'emploi de 'or' dans les contes de Maupassant. RomN 27, 3:237-239.
 442. Schifro, Peter. 1988. L'interprétation sémantico-pragmatique de l'écart. FM 56:16-33.
 443. Schjerve, Rosita R. 19136. Zur Problematik des Begriffs "français régional". BRP 25, 1:121-135.
 444. Schmitt, Christian. 1987. Sémantique et prédétermination de l'ordre des mots en français contemporain. TLG 14/15:21-31.
 445. ----- 1988. Review of Erwin Reiner, Les doublets étymologiques (Wien, Braumüller, 1992). ZRP 104:134-136.
 446. Schneiderman, Eta, Johanne Bourdages and Cécile Champagne. 1988. Second Language Accent: The Relationship between Discrimination and Perception in Acquisition. Language Learning 38, 1:1-21.
 447. Schütz, Armin. 1987. Review of Wiecher Zwanenburg's Productivité morphologique et emprunt. (LingInv, Supplement, 10. 1983). ZFSL 97:103-107.
 448. Senior, Nancy and Bernadette Longpré. 1987. Le français de la Saskatchewan. CMLR 43, 3:493-506.
 449. SetteKorn, Wolfgang. 1988. Sprachnorm und Sprachnormierung in Frankreich. Romanistische Arbeitshefte. Tübingen: Niemeyer.
 450. Simoni-Aurembou, Marie-Rose. 1997. Une géographie linguistique est-elle possible au Canada français? FCFF 37-63.
 451. Singleton, Dauid. 1987. Mother and Other Tongue Influence on Learner French: a Case Study. Studies in Second Language Acquisition 9:327-346.
 452. Sladkoua, M. 1986. Modalita francouzského a italshého konjunktivu ve vedle jsich vetách kompletivnich.. Prague: Univerzik Karloua.
 453. Smet-Bosveld, L. de. 1987. Négation et expressions quantifiantes. ELF 143-159.
 454. Spa, Jaap. 1985. Sémiologie et linguistique. Réflexions préparadigmatiques. Faux Titre, 17. Amsterdam: Rodopi.
 455. ----- 1987. Nouvel essai d'analyse d'un indicateur des chemins de fer. ELF.
 456. ----- 1987. Les deux schèmes syllabiques du français. LingInv 11:197-225.
 457. ----- 1987. Réponse: La logique des restrictions phonotactiques. LingInv 11:409-411.
 458. Spence, N. C. W. 1988. A aboutissement de la latérale + consonne en jersiais. RLiR 52:365-370.
 459. Städlier, Thomas. 1988. Zu den Anfängen der französischen Grammatiksprache. Beiheft zur ZRP, 223.
 460. Stalpers, Judith. 1987. The Use of 'alors' in French-Dutch Negotiation: A Case Study. Studies in Anthropological Linguistics, 1. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter.
 461. Stati, Sorin. 1987. Les espèces de l'implication. BSLP 82:119-133.
 462. ----- 1987. L'organisation textuelle de l'information sémantique. La linguistique 23, 2:3-17.
 463. Steinmeyer, Georg. 1987. Le futur antérieur comme temps du passé. IRAL 25, 2:119-129.
 464. Stockinger, Peter. 1987. Pour une sémiotique de la prédication. Degrés 51,1-17.
 465. Swiggers, Pierre. 1986. Forme et sens dans la linguistique du Siècle des Lumières. BRP 25, 1:143-149.
 466. ----- 1986. La conception du changement linguistique chez Antoine Meillet. FoLiH 7:21-31.
 467. ----- 1987. La morphologie du verbe français. ITL 77-78:151-251.
 468. ----- 1987. Problèmes de l'analyse morphologique des verbes français. ITL 77-78.
 469. Swiggers, Pierre and K. Van den Eynde, eds. 1987. Etudes de morphologie verbale françaeie. ITL 77-78.
 470. Tasmowski, Liliane and Dominique Willems. 1987. Les phrases à première position actancielle vide: 'Par la porte ouverte (il) entrait une odeur de nuit et de fleurs'. TLG 14/15:177-191.
 471. Tellier, Christine. 1987. Predicative Quantifiers. McGill Working Papers in Linguistics 4, 1:1-41.
 472. Teschner, Richard. 1987. The Genders of French and Spanish Noun Cognates. CMLR 43, 2:256-266.
 473. Thiele, Johannes. 1987. La formation des mots en français moderne. Montréal: Les Presses de l'Universlté.
 474. Thom, Françoise. 1987. La langue de bois. Paris: Juillard.
 475. Thomas, Alain. 1988. /h/ en franco-ontarien. CJL 33, 3:251-264.
 476. ----- 1988. Review of Claire Blanche-Benveniste and Colette Jeanjean's le français parlé (Paris: Didier Erudition, 1986). CJL 33, 3:304-306.
 477. Tousignant, Claude. 1987. Les variontes du /r/ montréalois. RAQL 6, 3:73-113.
 478. ----- 1987. Relations sociales entre le /r/ vélaire et le /r/ rétroflexe anglais de Montréal. RAQL 6, 2.39-55.
 479. Tranel, Bernard. 1985. Closed Syllable Adjustment and the Representation of Schwa in French. BLS-10.
 480. ----- 1987. Floating Schwas and Closed Syllable Adjustment in French. Phonologica 1984, 301-311. Cambridge: CUP.
 481. ----- 1987. The Sounds of French: An Introduction. Cambridge: CUP.
 482. ----- 1988. A propos de l'ajustement de e en français. La phonologie du schwa français. LingInv Supplementa, 16. Amsterdam: John Benjamins.
 483. ----- 1998. French Schwa and Non-Linear Phonology. Linguistics 25, 5:845-866.
 484. Trudeau, Danielle. 1988. Changement social et changement linguistique: le ces du féminin. FR 62, 1:77-88.
 485. Tukia, M. 1987. Etude contrastive des consonnes du finnois et du français. CFFLC-3:189-199.
 486. Väänänen, V. 1988. A propos de quelques noms de personne chrétiens. RLiR 52:5-8.
 487. Välikangas, Olli. 1987. Les constructions impersonnelles en français et en finnois. CFFLC-3:84-96.
 488. Valin, Roch et al, eds. 1987. Leçons de linguistique de Gustave Guillaume. Québec: P.U. Laval.
 489. Valli, André. 1988. A propos de changements dans le système du relatif: état de le question en moyen français. ReFP 119-137.
 490. Vandeloise, Claude. 1987. Les prépositions devant /derrière, l'orientation générale et l'accès à la perception. FM 55:1-23.
 491. ----- 1987. La préposition 'à' et le principe d'anticipation. LFr 76.77-111.
 492. ----- 1987. Complex Primitives in Language Acquisition. Belgian Review of Linguistics 2:11-36.
 493. Van Hoecke, Willy. 1987. Changements linguistiques et historiographie,. Réflexions sur les processus linguistiques sur les Pays-Bas français. CdIL 13:61-88.
 494. Veltmon, Calvin and Marie-Noële Denis. 1988. Usages linguistiques en Alsace: présentation d'une enquête et premiers résultats. IJSL 74:71-91.
 495. Verlinde, S. 1988. La dialectométrie et la détention des zones dialectales: l'architecture dialectale de l'Est de la Belgique romane. RLiR 52:151 -181.
 496. Verluyten, S. Paul, ed. 1988. La phonologie du schwa français. LingInv Supplementa, 16. Amsterdam: John Benjamins.
 497. Vet, Co. 1987. Incorporation et grammaticalisation: verbes de mouvement et verbes de perception. ELF: 177-192.
 498. Veyrenc, C. 1988. Note sur l'imparfait du non passé en français moderne. FM 56, 3/4:243-246.
 499. Vihanta, V. V. 1987. La durée des sons en français et en finnois. CFFLC-3:5-24.
 500. Vinet, Marie-Thérèse. 1988. Implicit Arguments and Control in Middles and Passives. LSRL-16:411-427.
 501. Vivès, R. 1988. Lexique - Grammaire, nominalisations et paraphrases. Lexique 6: 139-156.
 502. Walker, Douglas. 1987. Patterns of Analogy in the Old French Verb System. Lingua 72, 2/3: 109-131.
 503. ----- 1988. Automatic vs. Morphophanemic Rules: some Old French Evidence. Linguistics 25, 5:915-923.
 504. Walter, Henriette. 1988. Centre et périphérie en phonologie: la synchronie dynamique. FM 56, 3/4:213-219.
 505. ----- 1988. Le français dans tous les sens. Paris: Laffont.
 506. Waugh, Linda. 1987. Marking Time with the Passé Composé: Toward a Theory of the Perfect. LingInv 11:1-49.
 507. Wenk, B.J. 1988. Just in Time: On Speech Rhythm in Music. Linguistics 25, 5:969-981.
 508. Wetzels, Leo. 1986. The Timing of Latent Consonants in Modern French. LSRL-15:283-317.
 509. Widmer, Jean. 1986. Quelques usages de l'âge: efflorations dans l'organisation du sens. LFS.
 510. Wilmet, Marc. 1986. La dénomination nominale. Qualification et caractérisation. Collection "Linguistque Nouvelle", 21, 5. Paris: PUF.
 511. ----- 1988. Contre la généricité. Lingua 75, 2/3:231-251.
 512. Winters, Margaret E. 1987. Innovations in French Negation: A Cognitive Grammar Account. Diachronica 4: 27-55.
 513. ----- 1987. Syntactic and Semantic Space: The Development of the French Subjunctive. ICHL-7.
 514. Wioland, François. 1985. Les structures syllabiques du français. Travaux de linguistique quantitative 31. Genève: Slatkine-Champion.
 515. Wolf, Lothar. 1987. Französische Sprache in Kanada. Munich: Vögel.
 516. Wrenn, Phyllis. 1987. Une écriture dialectale en évolution: le franco-acadien d'Antonine Maillet, de "Pointe-aux-Coques" à "Pélagie-la-Charette". Francofonia 12:3-21.
 517. Wunderli, Peter. 1987. L'intonation des séquences extraposées en français. Tübingen: Gunther Narr Verlag.
 518. ----- 1987. La place de l'adjectif, norme et infraction à la norme. TLG 14/15:221-235.
 519. Yaguello, Marina. 1988. Catalogue des idées reçues jur la langue. Paris: Seuil.
 520. Zilberberg, Claude. 1988. Raison et poétique du sens. Paris: PUF.
 521. Zink, Gaston. 1987. L'ancien français. Que sais-je?, 1056. Paris: PUF.
 522. Zribi-Hertz, Anne. 1987. La réflexivité ergative en français moderne. FM 55:23-55.
 523. Zufferey, François. 1987. Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux. Publications Romanes et Françaises, 176. Genève: Droz.
 524. Zwanenburg, Wiecher. 1987. La compositionalité en morphologie. ELF.
 525. Zwicky, Arnold. 1987. French Prepositions: No Peeking. PY 4:211-227.
 
GALICIAN: José L. Freire, Memphis State University (1989)
 1. Alonso Estraviz, 1. 1985. Sobre léxico galego-português medieval ainda vivo na Galiza e ortografia galego-portuguesa. In LSLGP, pp. 91-113.
 2. Ares, Nicandro. 1985. Ousa, Ouselle, Ousille, Ousón: Notas histórico-etimolóxicas. Grial 87:99-102.
 3. ---. 1985. Eimer, Ider e Sober: Topónimos. Grial 88:221-223.
 4. ---. 1985. ¿'Vender a detallo', en 1207? Unha custión histórico-lingüística. Grial 90:509-511.
 5. Azevedo Filho, Leodegário A. de. 1985. O conflito lingüístico da Galiza. Agália 3:301-303.
 6. Brea, Mercedes. 1985. Las preposiciones, del latín a las lenguas románicas. Verba 12:147-182.
 7. ---. 1985. Formación y características del gallego. RFR 3:121-130.
 8. ---. 1985. Los versos gallego-portugueses del sirventés trilingüe de Bonifacio Calvo. In Soria Ortega, pp. 45-53.
 9. Boullón Agrelo, Ana Isabel, et al. 1988. Diccionario normativo galego-castelán. Vigo: Galaxia.
 10. Carballo Calero, Ricardo. 1985. O problema ortográfico. Agália 2:127-134.
 11. Coelho Iglesias, R. da C. 1985. Sobre a normativa lingüística galega. Agálía 1:57-59.
 12. Comissom Lingüística da AGAL. 1985. Puntuário ortográfico galego. Coruña: AGAL.
 13. Corral Díaz, Esther. 1985. Denominaciones galegas da 'curuxa'. Verba 12:183-197.
 14. Corriente Córdoba, Federico. 1985. Los arabismos en las Cantigas de Santa María. In José Montéjar and J. Montoya (eds.), Estudios alfonsies: Lexicografía, lírica, estética y política dé Alfonso el Sabio (Granada: Universidad de Granada), pp. 59-65.
 15. Costas González, Xosé Henrique. 1988. O trazo entre o verbo e o pronome átono enclítico. Grial 100:192-198.
 16. Crespo Pozo, J. S. 1985. Nueva contribución a un vocabulario castellano-gallego con indicación de fuentes e inclusión del gallego literario (galaico-portugués). Vol. IV. Sada, Coruña: Ed. do Castro.
 17. Duram, C. 1985. Contra a opçom espanholista na língua e sobre 'castrapo' e espanholismos no galego. In LSLGP, pp. 85-89.
 18. Fernández Rei, Francisco. 1985. Areas lingüísticas do galego actual. In ACILR XVI, pp. 485-498.
 19. ---. 1985. Textos do galego exterior: Piantón (A Veiga-Oviedo), Paradaseca do Bierzo (León) e Lubian (Zamora): Caracterización lingüística. In Homenaje a Alvaro Galmés de Fuentes, 1 (Madrid: Gredos), 171-197.
 20. ---. 1985. Variedades dialectales del gallego. RFR 3:85-99.
 21. Figueroa Panisse, A. 1985. Língua, escola e reintegracionismo galego-portugués. In LSLGP, pp. 115-125.
 22. Fontanela Rodrigues, J. L. 1985. Presente e futuro do galego: Análise sócio-jurídica do Decreto de normativizaçom e das Leis de normalizaçom autonómicas. In LSLGP, pp. 157-174.
 23. Freixedo Tabarés, X. María, and F. Alvarez Carracedo. 1985. Diccionario de usos castellano-gallego. Madrid: Asval.
 24. García, Constantino. 1985. Glosario de voces galegas de hoxe. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago. Verba: Anuario Galego de Filoloxiá, Anexo 27.]
 25. ---. 1985. Descendentes do lat. 'solitas' en galego e en especial na obra rosaliana. Verba 12:345-355.
 26. ---. 1986. Notas léxicas galegas. Verba 13:291-299.
 27. Gil Hernández, A. 1985. Normativizaçom na Galiza: Contra as regras de ortografía para a desnormalizaçom dos usos do galego. In LSLGP, pp. 85-89.
 28. González González, M. 1985. La recuperacíón del gallego. RFR 3:101-119.
 29. González Lorenzo, M. 1985. Bilingüismo en Galicia: Problemas y alternativas. Santiago de Compostela: Uníversidad de Santiago.
 30. Guttiérrez Tuñón, M. 1985. La frontera entre el leonés y el gallego en el Bierzo (León). In ACILR XVI, pp. 517-521.
 31. Henríquez Salido, Ma. do C. 1985. Para umha caracterizaçom do conceito 'galego standar'. Agália 3:261-268.
 32. Hermida, Carme. 1987. Leite de Vasconcelos e o galego: Notas sobre un artigo esquecido. Verba 14:489-496.
 33. ---. 1987. A polémica ortográfica a finais do século = ( 1888 ): A grafía do [s]. Grial 25:299-316.
 34. Herrmann, Ulf. 1986. Einige Bemerkungen zur heutigen Situation des Galicischen. WZUB 35-36:487-490.
 35. López, Froilán. 1985. Onomástica galega: 'Pazo' e 'Pazó'. Grial 88:243-244.
 36. López Pereira, José Eduardo. 1986. ¿Por qué 'Titor'? Verba 13:313-316.
 37. Lorenzo, Ramón. 1986. Un documento galego do ano 1482. Verba 13:127-141.
 38. ---. 1987. Algunhas consideracións sobre a 'História do Galego-Português' de Clarinda de Azevedo Maia. Verba 14:441-488 [review].
 39. Maia, Clarinda de Azevedo. 1986. História do Galego-Português: Estado lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à situação do galego moderno). Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica [see Lorenzo 1987].
 40. Marinhas, J. 1985. Linguagem e literatura. Agália 1:31-41.
 41. Monjour, Alf. 1988. Notes de dialectologie ouest-hispanique: Résultats particuliers du suffixe '-ola' en galicien et en asturien. RLiR 52:371-384.
 42. Monteagudo, Henrique. 1986. 'Titor', forma galega medieval para o galego moderno. Verba 13:317-323.
 43. Moreno, J. C. 1985. O infinitivo flexionado em galego e em húngaro: Um estudo contrastivo. Agália 4:457-494.
 44. Pensado, José L. 1985. Notas marginales a una cantiga de Garcia Esgaravunha. In Soria Ortega, pp. 487-494.
 45. ---. 1985. Aportaciones al Diccionario Etimológico Gallego y Português. In J. L. Melena (ed.), Symbolae Ludovico Mitxelena, 2 (Vitoria), pp. 701-707.
 46. Pérez Pascual, Ignacio. 1985. En tomo á voz 'espallar'. Verba 12:393-397.
 47. --- and C. Tato García. 1986. O vocabulario de Leiras Pulpeiro. Verba 13:327267.
 48. Piel, Joseph M. 1985. Sobre os topónimos gal. 'barja/barza', port. 'varge/vargem/várcea', ast. bárzena/bárzana' e outros afins do noroeste da Península Ibérica. Grial 90:471-474.
 49. ---. 1987. Randbemerkungen zu eÍner gewagten Etymologie: Gal.-wgot. groba < lat. *covula? ZRP 103:365-369.
 50. Prieto Alonso, D. 1985. Niveis de representaçom fonológica e gráfica: Reintegracionismo e isolacionismo. Agália 1:43-50.
 51. ---. 1985. Notas sobre o rotacismo galego. Agália 3:323-325.
 52. Ríos Panisse, María del Carmen. 1985. 'Nevada': Primeiro acerto lingüístico na novela galega. Grial 90:475-486.
 53. Rodrigues Lapa, Manuel. 1985. O problema lingüístico da Galiza: Sobre cultura e idioma na Galiza. In LSLGP, pp. 33-40.
 54. Rodríguez Neira, M. A. 1985. Aproximación sociológica al uso del gallego y del castellano en Lugo y su provincia, según información de los escolares del ciclo superior de EGB en los cursos 79-81. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago [based on doctoral thesis].
 55. Souto, E. 1985. Achegas para a unificaçom. Agália 3:329-334.
 56. Veiga, Alexandre. 1986. Notas sobre algúns procesos reductivos de ditongos decrecientes en galego. Verba 13:301-311.
 57. ---. 1986. Verbo latino e verbo galego: Notas pra unha análise comparativa. Verba 13:75-125.
 58. Vez Jeremías, J. M. 1985. Consideraciones sociolingüísticas en tomo a aspectos funcionales del gallego, castellano e inglés en Galicia. REspLA 1:97-111.
 59. ---. 1985. Aplicación de módulos nocionales en las clases de gallego, castellano e inglés en la EGB: Una aproximación triglósica. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago.
 
ITALIAN: Marcel Danesi, University of Toronto (1989)
 1. Alinei, Mario. 1987. Riflessioni sul passaggio semantico da 'sifone' a 'tromba marina'. In Muljacic, pp. 243-250.
 2. Arcaini, Enrico. 1987. Lessicologia testuale e linguaggio delle banche. SILTA 16:321-332.
 3. Auer, Peter, and Aldo Di Luzio. 1988. Diskurssematische Eigenschaften der Sprache italienischer Migrantenkinder. In A. von Stechow and M. T. Schepping (eds.), Fortschritte in der Semantik (Weinheim: Act Humaniora), pp. 159-199.
 4. Baldini, Massimo. Le fante-parole. Roma: Armando.
 5. Battye, Adrian. 1987. An Introduction to Italian Syntax. Hull: Department of Italian, University of Hull.
 6. ---. 1988. Linguistica generative italiana oggi. ATIJ 53:3-1 l.
 7. Beccaria, Gian Luigi. 1988. Italiano: Antico e nuovo. Milano: Garzanti.
 8. ---. 1986. Quadro sociolinguistico dell'Italia di oggi. Il Veltro 30:131-154.
 9. Berruto, Gaetano. 1986. Le dislocazioni a destra in italiano. In Tema-rema, pp. 5569.
 10. ---. 1987. Lingua, dialetto, diglossia, dilalia. In Muljacic, pp. 57-82.
 11. ---. 1987. Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Roma: La Nuova Italia Scìentifica.
 12. Bonomi, 1. 1988. Parole e cose: Storia di scala mobile. LN 49:17-20.
 13. Brandi, L., and P. Corden. 1986. Subject Clitics in Two Italian Dialects: A Perspective on the Null Subject Parameter. JIL 8/2:1-24.
 14. Canepari, Luciano. 1986. Lingua italiana nel Veneto. Padova: CLESP.
 15. Cardarelli, Raffaele. 1987. A proposito di alcune voci gergali e dialettali dell'area italiana per 'taci!' e simili. In Muljacic, pp. 351-364.
 16. Cardinaletti, Anna. 1988. Sul riordinamento postverbale dei constituenti in italiano. ATIJ 53:12-30.
 17. Castelli, F. 1986. Antropologia linguistica della Resistenza: I nomi di battaglia partigiani. RID 10:161-218.
 18. Cecioni, C. G., and G. Del Lungo (eds.). 1987. Lingua letteraria e lingua dei media nell'italiano contemporaneo. Firenze: Le Monnier.
 19. Chierchia, G. 1986. Length, Syllabification and the Phonological Cycle in Italian. JIL 8/1:5-34.
 20. Clivio, Gianrenzo P. 1987. Passà, present e avnì dla lenga piemontèisa. In Rëscontr-3, pp. 61-74.
 21. ---. 1988. Dal latin al piemontèis: A l'arserca dla stòria d'nòsta lenga. In Rëscontr-4, pp. 125-136.
 22. Colussi, Giorgio. 1987. "Finem Italiae Musiae fluvium tradidere" (PioII: Cosmographia, Cap. XVIII): Per la storia del confine linguistico. In Muljacic, pp. 505-508.
 23. Cortelazzo, Manlio, and Ugo Cardinale. 1986. Dizionario di parole nuove: 19641984. Torino: Loescher.
 24. Cortelazzo, Manlio, and Paolo Zolli. 1988. Dizionario etimologico della lingua italiana, Vol. 5. Bologna: Zanichelli.
 25. Cozzi, L. 1987. Lo stile e la sintassi dei Pensieri di Paolo Serpi in rapporto alle sue concezioni logico-pedagogiche. LN 48:36-46.
 26. Cravens, Thomas D. 1986. Sistemi a contrasto: L'italiano come lingua straniera negli Stati Uniti. Il Veltro 30:121-130.
 27. Crevatin, Franco. 1987. Una nota sull'oratio Dominica di S. Gerolamo. In Muljacic, pp. 509-510.
 28. D'Achille, Paolo. 1988. Un 'che' detto da sempre. Italiano & Oltre 5:227-231.
 29. Detti, Ermanno. 1988. Guardando le immagini dell'Italia che comunica. Italiano & Oltre 5:244-245.
 30. Di Pietro, Robert J. 1986. Bilinguismo e italiano come lingua seconda negli Stati Uniti. Il Veltro 30:13-22.
 31. Fabbri, A. 1987. Un costrutto di recente diffusione nell'italiano: Il tipo "affascinato dalla, e invischiato nella, regola". LN 48:17-19.
 32. Fanciullo, Franco. 1986. Syntactic Reduplication and the Italian Dialects of Centre South. JIL 8/1:67-104.
 33. ---. A proposito degli slavismi del Gargano. In Muljacic, pp. 177-184.
 34. Fanfani, M. L. 1987. Russismi politici novecenteschi: A proposito di un libro di Vicenzo Orioles. LN 48:59-83.
 35. Fava, E. 1987. Note su forme grammaticali e atti di domanda in italiano. Lingua e Stile 25:31-49.
 36. Ferreri, S. 1986. The Evolving Gerund. JIL 8/2:25-66.
 37. Flamm, H. W. 1987. Dovei o dovetti? LN 48:20-24.
 38. Fogorasi, Miklós. 1987. Nuovo manuale di storia della lingua italiana. Budapest: Tankönyvkiadó.
 39. Forner, W. 1986. Trasformazioni e isoglosse (con esempi liguri). RID 10:79-92.
 40. Francescato, Giuseppe. 1987. Per lo studio dei contatti tra friulano e sloveno. In Muljacic, pp. 169-176.
 41. Galeazzo, P. 1987. Voci italiane e veneziane nel dialetto di Corfù. LN 48:89-90.
 42. Gasca Queirazza, Giuliano. 1987. Documenti di piemontese del Circondario di Alba: Un sermone ai coscritti in tempo napoleonico. In Rëscontr-3, pp. 39-46.
 43. ---. Varietà dialettali del piemontese tra Albese e Astigiano: Un componimento poetico a Govone sulla fine dell Settecento. In Rëscontr-4, pp. 52-72.
 44. Gebhart, K. 1987. L'apport français et occitan au lexique piémontais. In Rëscontr-3, pp. 47-60.
 45. ---. 1988. La langue piémontais vue par deux savants allemands des premières années du XIX siècle. In Rëscontr-4, pp. 45-56.
 46. Gensini, S. 1987. L'identità dell'italiano. Casale Monferrato: Marietti.
 47. Gibellì, A. 1986. Per un archivio interregionale della scrittura popolare. RID 10:229-236.
 48. Goggi, Laura. 1988. Alla scoperta delle convenzioni. Italiano & Oltre 3:112-113.
 49. Guarriello, Giuseppe. 1988. Why Raddoppiamento Is Blocked Before 'S' + Obstruent Clusters in Standard Tuscan Italian: A Phonological Solution. ATIJ 53:52-66.
 50. Hall, Robert A. 1988. Bibliografia linguistica italiana: Terzo supplemento decennale (1976-1986). Pisa: Giardini.
 51. Haller, Herman W. 1986. The Hidden Italy: A Bilingual Edition of Italian Dialect Poetry. Detroit: Wayne State University Press.
 52. ---. 1986. Aspetti linguistici dell'italiano dei mass media negli Stati Uniti. Il Veltro 30:95-110.
 53. Holtus, Günter, Michele Metzeltin, and Max Pfìster (eds.). 1988. La dialettologia italiana oggi: Studi offerti a Manlio Cortelazzo. Tübingen: Narr.
 54. Lavinio, Cristina. 1988. Tra l'oralità e la scrittura. Italiano & Oltre 3:223-226.
 55. Leone, A. 1988. Il tipo corri correndo. LN 49:21-23.
 56. Leone, F. Il bílinguismo degli italiani in Svezia. Rassegna Italiana 18/2:95-101.
 57. Lo Cascio, Vicenzo (ed.). 1987. L'italiano in America Latina. Firenze: Le Monnier.
 58. Lonzi, L. 1986. Pertinenza della struttura tema-rema per l'analisi sintattica. In Tema-rema, pp. 99-120.
 59. Luisi-Weichel, Y. 1986. La pronuncia di e tonica nell'italiano regionale di Genova. RILA 10:93-110.
 60. Maddalon, M., and A. Miotto. 1986. Gli sviluppi del sistema vocalico veneto a confronto con altri sistemi gallo-italici. RID 10:129-160.
 61. Maggini, Massimo, and Valerio Parigi. 1988. Italiana per tutti. Italiano & Oltre 3:132-135.
 62. Maiguaschca, Raffaella. 1988. Quanto 'valgono' le parole straniere. Italiano & Oltre 3:16-139.
 63. Marotta, G. 1986. Rhythmical Constraints on 'Syntactic Doubling'. JIL 8/1:35-52.
 64. Mattesini, E. 1988. Per l'origine dì cerso. LN 49:10-14.
 65. Mazzoleni, Marco. 1988. Le virtù discorsive del concedere e dell'avversare. Italiano & Oltre 3:1288-131.
 66. Metzeltin, Michele. 1987. Osservazioni sulla toponomastica urbana di Pola. In Muljacic, pp. 459-476.
 67. Morani, Moreno. 1988. Italiano allegro. ZRP 104:61-64.
 68. Nencioni, Giovanni. 1986. L'italiano scritto e parlato. Il Veltro 30:175-203.
 69. Nespor, Marina, and Irene Vogel. 1986. Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris.
 70. Nocentini, A. 1988. Le aggiunte di Oreste Gamurini al Vocabolario Aretino di Francesco Redi. LN 49:1-3.
 71. Pellegrini, G. B. 1986. Sugli orientalismi dei dialetti liguri. RID 10:219-228.
 72. ---. 1987. Noterelle linguistiche "bisiacche". In Muljacic, pp. 233-236.
 73. Pfister, Max. 1987. Slawische Elemente im Italienischen. In Muljacic, pp. 143-150.
 74. Pisacane, C., and W. Pecoraro. 1986. Indirect Speech in Italian. JIL 8/2:67-106.
 75. Poggi Salani, T. 1986. Per lo studio dell'italiano: Avviamento storico-descrittivo. Padova: Liviana.
 76. Radanova Kuseva, Neli. 1987. Sui valori del condizionale nell'antico italiano (il Trecento). RILA 1913:55-66.
 77. Richardson, B. 1987. Gli italiani e il toscano parlato nel Cinquecento. NL 48:97-106.
 78. Rando, Gaetano. 1987. Dizionario degli anglicismi nell'italiano postunitario. Firenze: Olschki.
 79. Sabbatino, Pasquale. 1986. Il modello bembiano a Napoli. Napoli: Editrice Ferraro.
 80. Salza, Pier Luigi. 1988. Durations of 'Italian Diphthongs and Vowel Clusters. Language and Speech 31:97-114.
 81. Scavuzzo, Cannelo. 1988. Studi sulla lingua dei quotidiani messinesi di fine Ottocento. Firenze: Olschki.
 82. Schulze, J. 1989. Sizilianische Kontrafacturen. Tübingen: Niemeyer.
 83. Simone, Raffaele. 1988. Polvere sui dati. Italiano & Oltre 3:244-245.
 84. Sobrero, Alberto A. 1988. Avvertenze per l'uso del parlato. Italiano & Oltre 3:218-222.
 85. Tekavcic, P. 1988. 1 caratteri principali della sintassi del rovignese scritto attuale. RLiR 52:35-53.
 86. Trovato, P. 1987. Primi appunti sulla norma linguistica e la stampa tra Quattrocento o Cinquecento. LN 48:1-6.
 87. Vignuzzi, Ugo. 1988. Chi parla ancora dialetto? Italiano & Oltre 3:241-242.
 88. Vincent, Nigel. 1988. Italian. In The Romance Languages, pp. 279-313.
 89. Vitale, Maurizio. 1987. Dottrina e lingua di G. F. Achillini teorico della lingua cortegiana. In Muljacic, pp. 5 11-524.
 90. ---. 1986. Il dialetto ingrediente intenzionale della poesia non toscana del secondo Quattrocento. RID 10:7-44.
 91. Werner, H. 1986. Quantifikation und Pronominalisierung im Italienischen. München: Wilhelm Fink.
 92. Wis, R. 1987. A monte della risciacquatura manzoniana: Voltaire lava la biancheria sudicia del Re di Prussia. LN 48:33-35.
 93. Zolli, Paolo. 1986. Le parole dialettali. Milano: Rizzoli.
 
OCCITAN: Kathryn Klingebiel, San Francisco (1989)
 1. Allières, Jacques. Polymorphisme en gascon. Cahiers du Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage. 4-.123-125 (1982).
 2. ---. Gascón y euskera: afînidades e interrelaciones lingüisticas. In R. Ciérvide (ed.), Pirenaico navarro-aragonés, gascón y euskera (Bilbao: Edit. Universidad del Païs Vasco, 1987), vol. 5, pp. 181-198.
 3. ---. De quelques spécificités de la conjugaison gasconne, ou le verdict de l'aire. In Mélanges Tuaillon, 175-192.
 4. ---. Système linguistique, dynamique du language et flux tempori-spatial. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 83:41-57 (1988).
 5. Armengaud, André. Fabre, village d'Occitanie. Albi: Vent Terral, 1986. Pp. 226.
 6. Astor, Jacques. Lioran auvergnat et Lieuran languedocien. Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:23 (1984).
 7. Aymard, Jean-Robert. Regard sur les Pyrénées de Saint-Jacques. Hagiotoponymie de l'ouest pyrénéen. Uzès: R. Aymard, 1985. Pp. 120.
 8. ---. Hagiotoponymie des Pyrénées de Saint-Jacques. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:42-69 (1986).
 9. Baldinger, Kurt. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon. Rédaction avec le concours de Inge Popelar. Fasc. 6. Tübingen: Niemeyer, 1988. Pp. iv + 80.
 10. ---. Dictionnaire onomasiologique de l'ancien occitan. Rédaction avec le concours de Inge Popelar. Fasc. 3. Tübingen: Niemeyer, 1988. Pp. 80.
 11. Baquie, Jean-Pierre. Empari Io niçard. Apreni Io provençau: Assag d'asatacion de l'obratge de J.-P. Baquié Empari Io niçard, per Andriu Sàissi. Nice: CRDP, 1987. Pp. 105; 68.
 12. Barthe, Roger. Lexique occitan-français. 3a éd. Toulouse: Collège d'Occitanie & Montpellier: Espacesud, 1988.
 13. Basteris, Fulvio & Beppe Garnerone. Mac de pan (= di solo pane): L'Alimentazione povera nelle valli occitane cuneesi., Ricetg testimonianze, proverbi. Cuneo: Centro Occitano di Cultura "Detto Dalmastro" 1986. Pp. vi + 164.
 14. Berganton, M. F. Caubieigt, Caubère: Microtoponymes et noms et famille et les formations de 'calvum'. Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:123-130 (1984).
 15. Bernet, Gabriel. Toponymes à Verfeil, XXXI (suite et fin). Archistra 78:15-18 (1987).
 16. Bertrand, Régis. De la toponymie à la statuaire: Les Formes de christianisation du paysage marseillais depuis le XVIIIe siècle. AdM 173:95-120 (1986).
 17. Beteille, Roger. La Chemise fendue: Vie oubliée des femmes du Rouergue. Rodez: Eds. du Rouergue, 1987. Pp. 220.
 18. Billy, Pierre-Henri. Appellatifs topographiques et toponymes. Nouvelle Revue d'Onomastique 5-6:142-149 (1985).
 19. ---. Bibliographie de la toponymie pyrénéenne. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:115-124 (1986).
 20. ---. Noms de lieux pyrénéens d'origine preromane. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:310-315 (1986).
 21. ---. Réponse à Henri Guiter, RLiR 52:310-315 (1988). RLiR 52:565-570 (1988).
 22. Blanchet, Philippe. Le Parler de Frédéric Mistral: Etude des traces dialectales dans ses premiers écrits. Lou Provençau a l'Escolo 112:6-9 (1987).
 23. Blasco Ferrer, Eduardo. Les desinèneies de la primera persona del present d'indicatiu en català i en occità. Estudis de LIengua i Literatura Catalanes 10:37-87 (1985).
 24. Bonnaud, Pierre. La Topographie et les propriétés du sol dans la toponymie des lieux habités de l'Auvergne. Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:5-22 (1984).
 25. Bonnet, Marcel. De mots per la bouvino (seguido). Lou Prouvençaua l'Escolo 109:8-9, 110:10-11; 111:9-11 (1987).
 26. Bonnet, Marie-Rose. Quelques particularités linguistiques dans les compois de Beaucaire de 1390 et de 1460. Bull. de la Soc. d'Hist. et dArchéologie de Beaucaire 92:15-17 (1987).
 27. Bourciez, Jean. El perfecto latino de los verbos en a en la región pirenaica (tercera persona). Archivo de Filología Aragonesa 38:221-223 (1986).
 28. Bourrouilli, D., B. Bernis, A. Cauhapé, B. Cheronnet & J. Dumonteil. 1986. Documents pour servir à l'histoire du Département des Pyrénées Atlantiques. Pau: Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques. Pp. 218.
 29. Bouvier, Jean-Claude. Le Concept d'ethnotexte et sa pertinence dans l'étude des identités occitanes. RLR 90/2:235-250 (1986).
 30. Boyer, Henri. Le "francitan". Matériaux pour une approche des représentations et des fonctionnements sociolinguistiques d'un interlecte. Lengas 23:70-95 (1988).
 31. Boyer, Jean. L'Architecture privée à Marseille au XVIe siècle. Marseille 148.22-26 (1987).
 32. Boyrie-Fenié, Anne-Bénédicte. Toponymie de la paroisse de Gaillan en Médoc. Garona: Cahiers du Centre d'Etudes des Cultures d'Aquitaine et d'Europe du Sud 3: 125-141 (1987).
 33. Brea, Mercedes. La estrofa V del "Descort" plurilingüe de Raimbaut de Vaqueiras. In Homenaje a Alvaro Galmés de Fuentes 2 (Madrid: Gredos, 1985), pp. 49-64.
 34. Cabrol, André & Frank R. Hamlin. Les Noms de lieux de l'Hérault: Une Première mise à jour. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:134-138 (1986).
 35. Camps, Christian. Limites linguistiques dans le Biterrois. In Actes du 110e Congrès National des Sociétés Savantes (Montpellier, 1985), vol. 2, pp. 229-239.
 36. ---. Phonétique du languedocien à travers les noms de famille. Archives Municipales d'Agde. 1987.
 37. Caprini, Rita. Occ. grimâou 'sorcier': Io stregone come 'mascherato'. Quaderni di Semantica 7:187-190 (1986).
 38. Cazals, Rémy. Albert Vidal (1879-1943), écrivain-ethnographe. Folklore (Carcassonne) 40 (205):19-20 (1987).
 39. Chambon, Jean-Pierre. Albert Dauzat: Notes marginales sur la toponymie de l'Auvergne. Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:34-35 (1984).
 40. ---. Les Etudes sur la toponymie mineure du département du Puy-de-Dôme. Essai de bibliographie critique. Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:55-58 (1984).
 41. ---. Remarques sur trois microtoponymes de la banlieue de Clermont. Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:30-33 (1984).
 42. ---. Deux noms de lieux de la région de Ronchamp (Haute-Saône). In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 56-58. [1. Mourière. 2. Chaten. teure.]
 43. ---. Boudou entre onymique et lexique. RLiR 52:139-141 (1988). [Mod.Occ. ajuston 'confluent']
 44. ---. Le Mémoire de ce qui est contenu en l'Isle de Saint-Dominigo est-il de de Pierre Crignon? Arguments lexicologiques pour une désattribution. Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 50 (1988):29-38.
 45. ---. Quatre noms propres fantôrnes dans le Testament de Peironelle de Bulhon (Notes de toponymie critique). Nouvelle Revue d'Onomastique 11-12 (1988):143-142.
 46. Chatbèrt, Ramon. Questions de lenga: Dires. Oc 285:41-43 (1986-1987).
 47. ---. L'Ortografia occitana, II. Oc 285:38-40 (1986-1987).
 48. Chiris, F. Art epistolari: Letras corsegas. Oc 285:25-28 (1986-1987)
 49. Climent, Teresa. Realitat lingüística a la Val d'Aran. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1987.
 50. Corcoran, M. C. Song 53 of Giraut de Bornelh: Nonsense Rhyme or Lover's Lament? NM 88:320-330 (1987).
 51. Coulet, Noël. Les Saints locaux dans l'onomastique. Mémoires de l'Acad. de Vaucluse 6:167-178 (1985).
 52. Cravens, Thomas. Consonant Strength in the Romance Dialects of the Pyrenees. In Advances in Romance Linguistics. Papers from the 16th Linguistic Symposium on Romance Languages (Dordrecht: Foris, 1988), pp. 67-88.
 53. Dahmen, Wolfgang. Etude de la situation dialectale dans le centre de la France. Un exposé basé sur l'Atlas linguistique et ethnographique du Centre. Paris: CNRS, 1985.
 54. Dalbera, Jean-Philippe. Alpes-Maritimes dialectales. Essai d'aréologie. Travaux du Cercle Linguistique de Nice 7-8:3-28 (1985-1986).
 55. ---. Contact et dynamique interne: deux composantes du changement linguistique. Le cas des liquides dans l'aire dialectale nissarde. Travaux du Cercle Linguistique de Nice 9:35-55 (1987).
 56. ---. Dans le sillage de la toupie nissarde. Notes d'étymologique et de géographie linguistique. In Mélanges Tuaillon, 193-204.
 57. ---. Interférences entre provençal et ligurien dans la genèse du système morphologique mentonnais. In "Actes du Colloque International sur l'ancien provençal, l'ancien français et l'ancien ligurien (Nice, 1986)". Bulletin du Centre de Romanistique et de Latinité Tardive 4-5:89-97 (1989).
 58. Dansereau, Diane Maria. Studies in the Syntax of Central Languedocian. Diss., U. Mich. DAI 46/4:936-A (1985).
 59. Darrigrand, Robert. Initiation au gascon. 4th rev. edition. Orthez: Per Noste. 1984.
 60. Dawani, Svea. Ome d'oc: Ein Beitrag zur Geschichte und Entwicklung des neuzeitlichen Okzitanismus. Zugl. Diss. Konstanz, 1984. Pp. xiii + 301.
 61. Desfontaine, Dominique. Notes sur le consonantisme du parler de Sospel. Travaux du Cercle Linguistique de Nice 7-8:77-85 (1985-1986).
 62. Dhainaut, Pierre & Brigitte Julien. Chemins d'Aubrac. Rodez: Eds. du Rouergue, 1987.
 63. Dravet, Elisabeth. Margerides, une perle en Limousin. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 76-79.
 64. Dreher, Torsten. La Chanson, véhicule de la langue occitane. Lengas 24:71-88 (1988).
 65. Dumenil, Annie. A Rule-Account of Metathesis in Gascon. Linguisticae Investigationes 11:81-113 (1987).
 66. Duraffourg, Paul, Alice Janod, Roland Janod, & Cathie Lorge. Glossaire du parler haut-jurassien. Saint-Claude: Les Amis du Vieux Saint-Claude, 1986. Pp. 240.
 67. Echinard, Pierre. Marseille et les joutes nautiques provençales. Midi.- Revue des Sciences Humaines et de Litt. de la France du Sud 4.39-48 (1987).
 68. Eschmann, Jürg en. Okzitanien heute. Die neueren Sprachen 85:90-102 (1986).
 69. Les Espaces de la diglossie parcours d'une notion problématique, le texte diglossique franco-occitan (XIXe-XXe siècles), petite géographie de la diglossie. Lengas 10:1-141 (1986).
 70. Evans, Dafydd. Ile Birdnames in Girart de Roussillon. In Linda M. Paterson and Simon B. Gaunt (eds.), The Troubadours and the Epic. Essays in Honor of W. Mary Hackett (Warwick: Univ. of Warwick French Department, 1987), pp.190-217.
 71. Fabre, Sylvette. La familiarité avec la langue régionale et la représentation que s'en font les enfants. Cahiers de Linguistique Sociale 8:29-56 (1986).
 72. Fenié, Jean-Jacques. Un Erudit landais et le gascon: L'Abbé Vincent Foix (1857-1932). Garona: Cahiers du Centre d'Etudes des Cultures d'Aquitaine et d'Europe du Sud 3:59-68 (1987).
 73. Field, Thomas T. La Recherche de l'oralité en gascon pyrénéen à l'aube de l'époque moderne. In ACILR XVIII, vol. 5, pp. 68-77.
 74. Forner, Werner. A propos du ligurien intémélien. La côte, l'arrière-pays. Travaux du Cercle Linguistique de Nice 7-8:29-62 (1985-1986).
 75. Fourié, Jean. L'Enseignement de la langue d'oc vu à travers la revue Calendau, 1933-1942. Lou Prouvençau a l'Escolé 110:8-9 (1987).
 76. Fournier, Pierre-François. Les Noms de lieu en -acus en Auvergne et sur ses confins (Forez, Bourbonnais). Nouvelle Revue d'Onomastique 3-4:24-29 (1984).
 77. ---. Noms propres en -anus d'Auvergne avec l'accent retrogradé. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 59-62.
 78. Galassini, Guy. Structures phonologiques, structures morphologiques et aspects sociolinguistiques dans le parler interférentiel de St Roman (A.-Mmes). Travaux du Cercle Linguistique de Nice 7-8:105-127 (1985-1986).
 79. Garavini, Fausta. Quelle langue pour la prose d'oc contemporaine? Lengas 24:33-58 (1988).
 80. Gardy, Philippe. Ecriture occitane et tensions linguistiques et culturelles en Bas-Languedoc au XVIIe siècle: l'oeuvre de François Bonnet. Colloque de Lunel, pp. 187-201.
 81. ---. Langue(s), non-langue(s), lambeaux de langue(s), norme. Problèmes de Glottopolitique, Cahiers de Linguistique Sociale 7:60-62 (1985).
 82. ---. Montpellier-Clapas ou les plaisirs partagés de l'oraliture. RLR 89:73-91 (1985).
 83. ---. (ed.). Les Fous de la langue. Langue, littérature et idéologies occitanes au XIXe siècle. Aix-en Provence; EDISUD, 1986. Pp. 142.
 84. ---. L'Ecrit provençal des temps révolutionnaires: L'Ombre portée d'une langue absente. Cahiers Critiques du Patrimoine 2:17-32 (1986).
 85. ---. François Mauriac et les charmes du patois. Garona (Univ. de Bordeaux 111) 2:52-08 (1986).
 86. ---. Sur la textualisation du francitan dans le temps long: la mise en scène du changement linguistique comme inter-langues. Cahiers de Linguistique de Nice 9:75-87 (1987).
 87. ---. Entre deux maux: Les Patois d'Agricol Perdiguier. In Questions sur les mots. Analyses sociolinguistiques (Paris: Didier-Erudition, 1987), pp. 9-19.
 88. ---. Ecrire pour être entendu, écrire pour etre lu? Les dérivés 'graphiques' des XVIIe et XVIIIe siècles. Cahiers Critiques du Patrimoine 3:12-34 (1987).
 89. ---. Ecriture occitane et mort linguistique: La scène charivarique en Gascogne entre les XVIIIe et XIXe siècles. Cahiers Ethnologiques (Univ. de Bordeaux 111), 8:93-121 (1987).
 90. ---. Réflexions a propos d'un toponyme: Larzac. Cahiers de Praxématique 8.67-76 (1987).
 91. ---. Pierre Bernadau et l'occitan: Approche d'une bien étrange 'passion' linguistique. Garona: Cahiers du Centre d'Etudes des Cultures d'Aquitaine et d'Europe du Sud 3:33-49 (1987).
 92. ---. Pourquoi existe-t-il un texte francitan? Lengas 23:127-144 (1988).
 93. ---. Aux origines d'une folie: les religions du patois; Jean-Baptiste Fabre à Aubais (20 janvier 1753-20 août 1755). Suivi de: Les poésies occitanes et françaises du curé de Congénies. RLR 91:147-185 (1988).
 94. ---. L'Occitan et la Révolution française: la langue impensable? Le Français dans tous ses états (Montpellier: Centre Régional de Documentation Pédagogique) 9:46-51 (1988).
 95. Gaunt, Simon. Sexual Difference and the Metaphor of Language in a Troubadour Poem. MLR 83:297-313 (1988).
 96. Gavalda, Berthe. Notes sur le vocabulaire de Mistral: Traduction littérale? Lou Prouvençau a l'Escolo 111:5-6 (1987).
 97. Gavaudan, Andriu de, ed. Antologia populara de Labrit. [Recampada per] Leopold Dardy. Barbaste (Bétaire 47230): Institut d'Estudis Occitans, Seccion d'Out-e-Garona, 1985. Pp. 475.
 98. Gayraud Paul. La Sintaxa milhaguesa. Rodez: Subervie, 1986. Pp. 96.
 99. Garrochategui, Joaquín. Die vorrömische Onomastik Aquitaniens. BNF 22:343-355 (1987).
 100. Gourc, Jacques. Du refus à la revendication: genèse de la prise de conscience 'occitane' au cours du XIIIe siècle dans la poésie engagée. RLR 90:173-180 (1986).
 101. Grosu, Mitu. Occitan et roumain: Ressemblances. Jerusalem: n.p., 1987. Pp. xxii +260.
 102. Guinet, Louis. Les Toponymes en -(I)acum formés sur un anthroponyme germanique. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 37-40
 103. Guiter, Henri. Couches toponymiques des Pyrenées Orientales. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:5-41 (1986).
 104. ---. Morphosyntaxe et lexique en géolinguistique. In Mélanges Sindou, vol. 2, pp. 51-59.
 105. ---. Contraintes glottochronologiques. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain 13/1-2:5-13 (1987).
 106. ---. Etalonnage d'une methode géolinguistique. RLiR 51: 55-62 (1987).
 107. ---. Afinitats fonètiques a la Romània continua. In Homenaje Zamora Vicente, vol. 1 (Madrid: Editorial Castalia, 1987), pp. 135-150.
 108. ---. Arborescences linguistiques. Quantitative Linguislics (Bochum) 35:171-200 (1988).
 109. ---. Review of Pierre-Henri Billy (i) Le toponyme "Chambon", in Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 46-50; (ii) Noms de lieux pyrénéens d'origine préromane, Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:87-114 (1986); (iii) Bibliographie de la toponymie pyrénéenne, Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:115-124 (1986). RLiR 52:310-315 (1988).
 110. ---. Phonétique et glottochronologie. RLiR 52:385-395 (1988).
 111. ---. Sur l'orthographe de "El bon Pedriç." In Actes du colloque international J. S. Pons (Montpellier: Centre d'Etudes Occitanes, 1988), pp. 79-85.
 112. Hamlin, Frank. Les Elements; latins dans l'hydronymie méridionale de la France. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 33-36.
 113. Heinimann, Siegfried, ed. Oratio dominica romanice. Das Vaterunser in den romanischen Sprachen von den Anfängen bis ins 16. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer, 1988 (Beihefte zur ZrPh, 219). Pp. 240.
 114. La Conterie, Françoise de. Autour d'un diplôme de Charles le Chauve concernant Le Velay (870, 24 novembre). In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 71-75.
 115. L'Invention du Midi: représentation du Sud pendant la période révolutionnaire. Actes du colloque 'Obradors occitans' (Montpellier, 22-24 novembre 1985). Amiras. Repères Occitans 1987:15-16. [Special issue, 1700-1799.]
 116. Javanaud, Pierre. Le Système vocalique du limousin. Lemouzi 102:40-48 (1987).
 117. ---. Une enquête sur le dialecte limousin. Lo Bornat 3 (1987). [Supplement.]
 118. Joncourt, Jean Henri. Fantasme de formation et enseignants de l'occitan. Lengas 22:183-187 (1987).
 119. Jouanna, Françoise. Normalizacion del catalan e de l'occitan. Lengas 22:189-197 (1987).
 120. Julien, Danielle. Ecole et bilinguisme. Lengas 23:145-163 (1988).
 121. Kremnitz, Georg. Fabra i Alibèrt. In Miscellània A. M. Badia i Margarit (Montserrat: Abadia de Montserrat, 1986), vol. 5, pp. 231-249.
 122. ---. La Sociolinguistique occitane, quelques concepts essentiels. In La Recherche (socio-)Iinguistique en domaine occitan (London: Westfield College & AIEO, 1988), pp. 1-31 (Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, 2).
 123. ---. Acquis et exigences actuelles. In La Recherche (socio-)Iinguistique en domaine occitan (London: Westfield College & AIEO, 1988), pp. 1-38 (Bulletins de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, 3).
 124. ---. Politische Einflüsse auf Sprachentwicklungen: zur aktuellen Situation des Okzitanischen in Frankreich und Katalonien. In Norbert Boretzky et al. (eds.), Beiträge zum 4. Essener Kolloquium über 'Sprachkontakt, Sprachwandel, Sprachwechsel, Sprachtod' 9-IO.X.87 an der Universität Essen (Bochum: Brockmeyer, 1988), pp. 175-191.
 125. Kunert, Hans Peter. 'Provenzalisch' oder 'Altokzitanisch'? SN 59:243-248 (1987).
 126. Lafont, Robert. La définition linguistico-culturelle des aires géographiques. In Espaces, jeux et enjeux (Paris: Fayard, 1986), pp. 47-57.
 127. ---. L'Ecrivain et la source linguistique indirecte. In Victor Gelu, Marseille au XIXe siècle (Aix-en-Provence: Université de Provence, 1986), pp. 291-303.
 128. ---. Jeux onomastiques sur la frontière. Cahiers de praxématique 8:77-95 (1987).
 129. ---. Quand l'identité devient énigme. Entre le XVe et le XVIe siècle en Provence: la fracture de conscience linguistique dans le texte. Cahiers critiques du patrimoine 3:5-18 (1987).
 130. Larronde, C. Vic-Bigorre. Les Noms de famille, XIIe au XXe siècle. Vie-en-Bigorre: Les Amis du Vieux Vic, 1986. Pp. 271.
 131. Laux, Christian. Chasse et pêche dans la moyenne vallée de l'Orb. Folklore (Carcassonne) 40 (205).21-29 (1987).
 132. ---. Une Rubrique du Joumal du Tarn: "Lou Counte del Pépi". Lengas 24:89-99 (1988).
 133. Law, Vivien. Originality in the Medieval Normative Tradition. In Robbins, pp. 43-55.
 134. Lavalade, Yves. Toponymie occitane: Enquêtes de toponymie communale en Limousin. La Clau Lemosina 59:14-17 (1986).
 135. ---. L'Accentuation occitane, Haut-Limousin: La Place de l'accent tonique. Limoges: Centre Limousin d'Etudes Occitanes, 1986. Pp. 64.
 136. ---. La Conjugaison occitane (limousin). Limoges: La Clau Lemosina, 1987. Pp. 163.
 137. Lazzerini, L. Nuove osservazioni sull'alba bilingue. Medioevo Romanzo 10:19-35 (1985).
 138. Lemaître, Jean-Loup. Un traité de comput en langue limousine. Romania 197:382-389 (1986).
 139. Machida, Ken. La Distribution des temps verbaux dans le texte en ancien provençal. Gengo Kenkyu 91:56-83 (1987).
 140. Markhof, Wolfgang. Renaissance oder Substitution? Eine soziolinguistische Untersuchung zur Stellung des Okzitanischen im Departement Cantal. Geneva: Droz, 1987 (Kölner rom. Arbeiten, Neue Folge, 64). Pp. 308
 141. Martel, Philippe. Jean-Julien Trélis: De l'idiome languedocien et de celui du Gard en particulier. Lengas 24:101-118 (1988).
 142. ---. Les 'patois' pendant la période révolutionnaire: recherches sur le cas occitan. Mots 16:191-194 (1988).
 143. Meier, Harri. Zur Familie von apr. taïna, ataïnar. In Aufsätze une Entwürfe zur romanische Etymologie (Heidelberg: Winter, 1984), pp. 161-163.
 144. Meisenburg, Trudel. Die soziale Rolle des Okzitanischen in einer kleiner Gemeinde im Languedoc (LacaunelTam). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985 (Beihefte zur ZrPh, 200).
 145. ---. L'Occitan écrit et l'occitan parlé a Lacaune. In A CILR XVIII, vol. 5, pp. 78-90.
 146. Merle, René. L'Ecriture du provençal, de 1775 à 1840: Inventaire du texte occitan, publié ou manuscrit, dans la zone culturelle provençale et ses franges. Thèse de l'Université de Montpellier 111, 1987.
 147. ---. Du triple langage. Lengas 23:97-126 (1988).
 148. Monestier, Jean. Le Dialecte du Périgord Noir. Le Gugue: PLB, 1987. Pp. 123.
 149. Müller, Bodo. Die Ortsnamern auf -acum und die Verteilung der gallischen Substratwörter in Südfrankreich. In Mélanges ... Petar Skok (Zagreb: Jugoslavenski Akad., 1985), pp. 341-348.
 150. Mulon, Marianne. L'Onomastique française.- bibliographie des travaux publiés de 1900 à 1985. Paris: Archives Nationales, 1987. Pp. xxiv + 417.
 151. Musset, Danielle. Les Habitants de l'Ubaye: Récit de la transformation d'une vallée. Les Alpes de Lumière 94:1-48 (1986).
 152. Musset, Danielle, François-Xavier Emery, Pierre Coste & Thomas Schippers. Histoire et actualité de la transhumance en Provence. Les Alpes de Lumière 95-96:1-91 (1986).
 153. Nègre, Ernest. Le gaulois -o-ialo en France. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 2932.
 154. Nivelle, Nicole. Nommer les machines; Le Nouvè Grané de Victor Gelu à l'Exposition Universelle de 1855: haro sur le Tarasque. Lengas 24:58-69 (1988).
 155. Notes bibliographiques relatives au Limousin (Corrèze, Creuse, HauteVienne). BuIl. de la Soc. Archéologique et Hist. du Limousin 114:241-265 (1987).
 156. Olivieri, Michèle. Eléments de la morphologique nominale du parler de Sospel. Travaux du Cercle Linguistique de Nice 7-8:63-75 (1985-1986).
 157. Pfister, Max. Sprachliches und Lexikalisches zu Guiraut Riquier und zur Troubadourhandschrift R. ZRPh 104:103-111 (1988).
 158. Pons, Teofîlo G. Detti e proverbi delle Valli Valdesi. Bolletino della Società di Studi Valdesi 158:23-31 (1986).
 159. Potte, Jean-Claude. Atlas linguistique et ethnographique de l'Auvergne et du Limousin. Vol. 2. Paris: CNRS, 1987. Pp. 304.
 160. Les Pyrénées. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:5-126 (1986). [bibliography]
 161. Quincy, Gilles. Tulle rural en 1789: Les Villages et lieux-dits. Lemouzi 99:221-233 (1986).
 162. Raimon Bistortz d'Arles. Le Lexique de Raimon Bistortz. Astrado 21:29-32 (1986).
 163. Ranucci, Jean-Claude. Traits gavots et traits spécifiques dans le système phonématique du parler du Moulinet (A.-Mmes). Travaux du Cercle Linguistique de Nice 7-8:87-103 (1985-1986).
 164. Ravier, Xavier, Jacques Boisgontier & Ernest Nègre. Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc occidental. Vol. 3. Paris: CNRS, 1986. Pp. 980.
 165. Ravier, Xavier. Atlas linguistique et ethnographie. Folklore (Carcassonne) 39 (202-204): 39-47 (1986).
 166. Richter, Iris. Gesellschaftsgeschichte, Sprachgeschichte, Etymologie: vasallus in der altokzitanischen Urkundensprache (Auseinandersetzung mit einer Arbeitshypothese). Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- Universität. Gesellschaftswiss. R. 35:468-471 (1986).
 167. Rogers, Kenneth H. Occitania Revisited: French Minority Languages in the Eighties. Geolinguistics 11:93-104 (1985).
 168. Rogge, Waltraud. Aspekte des Sprachwissens von Jugendlichen im Bereich der franöôsisch-okzitanischen Diglossie. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Alb4 Bédaiieux, Mende und Montpeller. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1987. Pp. x + 333 + x.
 169. Roqueta, Ives. De la vinha, del vin e dels òmes. Toulouse: Inst. d'Estudis Occitans, 1987. Pp. 197.
 170. Rostaing, Charles. Discordances apparentes dans la formation des ethniques provençaux. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 102-107.
 171. Rutkowska-Plachcinska, Anna. Les Prénoms bourgeois dans le Sud de la France aux XIIIe et XIVe siècles. Acta Poloniae Historica 49:5-42 (1984).
 172. Salvador, Gregorio. Hipótesis fonológica sobre oclusivas sordas y sonoras divergentes en alto aragonés y bearnés. Archivo de Filología Aragonesa 38:255-273 (1986).
 173. Schlieben-Lange, Brigitte. Uber Ursprung, Fortschritt und Universalität des Provenzalischen. Zur Historiographie des Provenzalischen in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte 8:515-532 (1984).
 174. Seror, Simon. Deux noms d'oc: Bonafos et Bonanasc. Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:171-177 (1986).
 175. Simon, André. Les Missions du Père Françon et le pays blanc (1840-1875). Provence Historique 37 (148): 313-325 (1987).
 176. Sindou, Raymond. Xímaros ou Xí,aora? In ACILR XVI, 2, pp. 43-63.
 177. Soutou, André. Le Nom de lieu double: Sylvanès (Aveyron)/ Sauvanès (Herault). Nouvelle Revue d'Onomastique 7-8:145-149 (1986).
 178. ---. Effets toponymiques du C02 près de Montpellier: le Boulidou de Pérols et la grotte d'Issendre. In Mélanges Sindou, vol. 1, pp. 80-83.
 179. Tato García, M. C. Goitz (?), una voz extraña en la poesía de Gavaudan. Verba 12:383-391 (1985).
 180. Taverdet, Gérard. Les Noms de lieux de la Nièvre. Dijon: CRDP, 1987. Pp. 46.
 181. Torreilles, Claire. Les Préfaces de P. G. Encontre: réflexions sur le choix d'une langue. In Colloque de Lunel, pp. 203-216.
 182. Vaissera, Claudi. Botanica occitana. I. La Garriga. Toulouse: Inst. d'Estudis Occitans, Sector Recercas, 1987. Pp. 164.
 183. Venturini, Alain. Les Noms de baptême de Nice et du pays niçois, XIIIe-XIVe siècles. Mémoires de l'Acad. de Vaucluse 6:179-197 (1985).
 184. Vernet, F. Dix ans de querelle graphique. Cahiers Critiques du Patrimoine 3-83-89 (1987).
 185. Villoutreix, Marcel. Toponymie et archéologie: Noms de lieux de la Creuse, I. Travaux d'Archéologie Limousine 6:21-38 (1985).
 186. Walsh, Thomas J. Una isoglossa catalano-gascona. In CIACLL VII, pp. 601-617.
 187. Wheeler, Max H. Occitan. In The Romance Languages, pp. 246-278.
 188. Windisch, Rudolf. Sprachplanung am Beispiel 'kleiner' romanischer Sprachen. In Maria Iliescu (ed.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Innsbruck (Innsbruck: Inst. für Romanistik, Leopold-Franzens-Univ., 1987), pp. 33-48.
 189. Wolff, Philippe. Le Fait linguistique méridional. Midi: Rev. des Sciences Humaines et de Litt. de la Fr. du Sud 2:25-32 (1987).
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (1989)
 1. Abaurre, Maria Bernadete Marques. 1988. O que revelam os textos espontâneos sobre a representação que faz a criança do objeto escrito? In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 135-142.
 2. Aguiar, Maria Suelí de. 1987. Os clãs dos índios katukina. CEL 12:43-48.
 3. Albano, Eleonora. 1985. Estratégias de sustentação do diálogo e a concepção adulta do desenvolvimento fonologico. CEL 9:115-121.
 4. ---. 1987. Emergindo da ilusão reducionista em psicolingüística. CEL 12:5-14.
 5. ---. 1987. O psicolingüista convertido. CEL 13:41-48.
 6. ---. 1988. Auto-organização em psicolingüística. CEL 14:131-140.
 7. Almeida, Guido de. 1985. Universais pragmáticos e ação comunicativa. CEL 9:201-214.
 8. Almeida, José de. 1985. Problemas da Língua: Que, quem, qual, etc. 2a Edição melhorada. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 120 pp.
 9. Alonso, Loar Chein. 1987. O que é estilística? Como e para que se faz? LH 22(2):55-64.
 10. Back, Eurico. 1987. Fracasso do Ensino de Português.- Proposta de Solução. Petrópolis: Vozes. 184 pp.
 11. Barbissan, Leci B. and Heda M. Caminha. 1986. Por uma pedagogia do escrito. LH 21(3):69-84.
 12. Bentivoglio, Paola and Maria Luiza Braga. 1988. Espanhol, português e ordem de palavras. DELTA 4:163-182.
 13. Biderman, Maria Tereza Camargo. 1987. A estruturação do léxico e a organização do conhecimento. LH 22(4):81-96.
 14. Bisol, Leda. 1988. A harmonização vocálica na fala culta (dados do projeto NURC). DELTA 4:1-20.
 15. Bouacha, A. Ali and D. Bertrand. 1988. Leituras de narrativas. In O Texto: Escrito e Leitura, pp. 127-155.
 16. Caglari, Luiz Carlos and Maria Bernadete Abaurre. 1986. Elementos para uma investigação instrumental das relações entre padrões rítmicos e processos fonológicos no português brasileiro. CEL 10(1):39-57.
 17. Caminha, Heda Maciel. 1987. Análise do discurso e ensino. LH 22(2):17-32.
 18. --- and Leci B. Barbisan. 1987. Abordagem comunicativa no ensino de línguas e produção escrita. LH 22(2):41-53.
 19. Campos, Maria Fausta P. de Castro. 1985. Da condicional como processo dialógico. CEL 9:103-113.
 20. Carvalho, Castelar de. 1987. Para Compreender Saussure: Fundamentos e Visão Crítica. 5a Edição revista e ampliada com exercícios e um estudo sobre as Escolas Estruturalistas. Rio de Janeiro: Presença. 183 pp. (Coleção Linguagem, 28)
 21. Charolles, Michel. 1988. Introdução aos problemas da coerência dos textos. In O Texto: Escrito e Leitura, pp. 39-85.
 22. Cohen, Andrew. 1987. Research on. Cognitive Processing in Reading in Brazil. DELTA 3:215-235.
 23. Contoni Júnior, José. 1988. A concepção do sistema alfabético por crianças em idade préescolar. In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 53-134.
 24. Coste, Daniel. 1988. Leitura e competência comunicativa. In O Texto Escrito e Leitura, pp. 11-29.
 25. Cristófaro,Thaís. 1987. Um problema na análise fonológica dos segmentos vcálicos em Krenák. DELTA 3:183-195.
 26. Dascal, Marcelo. 1986. A relevância do mal-entendido. CEL 11: 199-217.
 27. Escure,Genevieve. 1986. A cópula em belizano: Um caso de mudança semântica. CEL 11:39-54.
 28. Everett, Daniel L. 1986. O diálogo e a seleção de dados para uma gramática. CEL 11:21-38.
 29. Fradique, Mendes. 1985. Grammatica Portugueza pelo Methodo Confuso. Seguida de uma variada collecção de exercicios pelo mesmo methodo. Adoptado em todas as escolas primarias, secundarias e terciarias do Brasil e suburbios. O edição, facsimilada. Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda. 271 + v pp. (Coleção Letras Capixabas, 14).
 30. Franck, Dorothea. 1986. Sentenças em turnos conversacionais: Um caso de 'double-bind' sintático. CEL 11:9-20.
 31. Furlan, Oswaldo A. 1988. A questionada influência açoriana no sul do Brasil. LH 29(2):84-96.
 32. Gallego, Marta S. de. 1987. Um exemplo de modelo intensional. CEL 12:25-41.
 33. Galves, Charlotte Maria Chambelland. 1988. Objeto nulo e predicação: Hipóteses para uma caracterização da sintaxe do português brasileiro. DELTA 4:273-290.
 34. Gama, Aglael Juliana Aparecida. 1988. A fala na construção do papel materno: Discussão preliminar. CEL 14:107-117.
 35. Garcia, Iria Werlang. 1987. Método cognitivo: a conscientização no ensino da pronúncia do inglês. LH 22(2):65-75.
 36. Geraldi, João Wanderley, Eduardo R. J. Guimarães and Rodolfo Ilari. 1985. Operadores de argumentação e diálogo. CEL 9:143-157.
 37. Gil, Fernando. 1986. Ciência e controvérsia. CEL 11: 117-127.
 38. Gimeno, Maria Helena Lucas. 1986. A nova retórica: Alguns pressupostos da teoria de Ch. Perelman. CEL 10(1):59-80.
 39. Gnerre, Maurício. 1987. Linguagem, Escrita e Poder. 2A edição brasileira. São Paulo: Martins Fontes. 91 pp. (Texto e Linguagem)
 40. Gonçalves, Maria de Jesus. 1988. A construção da fala pela criança: Primeiros resultados. CEL 14:119-129.
 41. Greenfield, David Bowie. 1987. Converting Thought to Oral Narrative Composition in a Second Language. University of Texas, Austin, Ph.D. dissertation, 1987. 386 pp. DAI 48:1135A.
 42. Guimarães, Eduardo. 1987. Texto e Argumentação: Um Estudo de Conjunções do Português. Campinas: Pontes. 200 pp.
 43. Head, Brian F. 1987. Propriedades fonéticas e generalidade de processos fonológicos: O caso do "R caipira." CEL 115-39.
 44. Hoyos-Andrade, Rafael Eugenio. 1988. Leitura, ortografia e fonologia: Tréplica a Barbosa da Silva. DELTA 4:115-120.
 45. Ikeda, Sumiko Nishitani. 1988. A relação entre produção e compreensão. DELTA 4:193-223.
 46. Ilari, Rodolfo. 1986. Delocutivos nós também temos, falô? CEL 10(1):81-85.
 47. ---. 1987. Dos problemas de imperfeita simetria. CEL 13:49-65.
 48. ---. 1987. O que fazer quando '2 + 3 não é igual a '3 + 2': A semântica e a pragmática das construções simétricas em língua natural. CEL 13:97-103.
 49. Kato, Mary A. 1987. Inversão da ordem SV em interrogativas no português: Uma questão sintática ou estilística? DELTA 3:243-252.
 50. ---. 1988. A busca da coesão e da coerência na escrita infantil. In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 193-206.
 51. ---. 1988. Aprendendo a redigir e a pensar. CEL 14:27-37.
 52. --- and Beatriz Scavazza. 1988. A produção de estruturas coordenadas reduzidas por crianças na linguagem oral e escrita. In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 143-163.
 53. Kirst, Marta. 1987. Sílvio Elia. LH 22(4):115-115.
 54. --- and Marlene Gonçalves Mattes. 1987. Português para estrangeiros: Uma questão metodológica. LH 22(2):77-8-3.
 55. Krieger, Maria da Graça. 1987. Recepção textual: Uma prosposta metodológica para o 3o grau. LH 22(4):97-114.
 56. Leitão, Eliane Vasconcellos. 1988. A mulher brasileira: Uma visão através da linguagem. LH 29(2):64-78.
 57. Lemos, Cláudia Thereza G. de. 1986. A sintaxe no espelho. CEL 10(1):5-15.
 58. Lima, Helena Rosa Vieira. 1987. Uma abordagem teórica da concessão. DELTA 3:139-161.
 59. Lobato, Lúcia Maria Pinheiro. 1988. O princípio das categorias vazias: Evolução e tendências. DELTA 4:225-263.
 60. ---. 1988. Sobre a regra de anteposíção do verbo no português do Brasil. DELTA 4:121-142.
 61. Lorenz, Kuno. 1986. A intencionalidade e sua dependência da linguagem. CEL 11:57-63.
 62. Luft, Celso Pedro. 1987. Novo Guia Ortográfico: Sistematização Prática e Didática das Normas Ortográficas Vigentes, com Riqueza de Exemplificação e Copioso Vocabulário. 19a ed. Rio de Janeiro: Globo. 156 pp.
 63. Macedo, Walmírio. 1987. Elementos para uma Estrutura da Língua Portuguesa. 2a Edição. Rio de Janeiro: Presença. 193 pp. (Coleção Linguagem, 5)
 64. Marcuschi, Luiz Antonio. 1986. Seguir uma regra. CEL 10(1):87-95.
 65. Marquardt, Lia Lourdes. 1987. O ensino do vocabulário. LH 22(2):33-39.
 66. --- and Telisa Furlanetto Graeff. 1986. Ensino de gramática e desenvolvimento de raciocínio. LH 21(3):7-35.
 67. Martins, Ana Sílvia Nogueira and Jânia M. Ramos. 1987. O processo de especularidade na construção do diálogo adulto-adulto. CEL 12:49-59.
 68. Melo, Lélia Erbolato. 1988. Aquisição e desenvolvimento da linguagem: Criança ouvinte/criança surda. LH 29(2):79-83.
 69. Mendonça, Neide Rodrigues de Souza. 1987. Desburocratização Lingüística: Como simplificar Textos Administrativos. São Paulo: Matheus Guazzelli. 80 pp. (Série Estudos Interdisciplinares; Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais)
 70. Milton, John. 1988. DO perifrástico em Shakespeare. DELTA 4:59-83.
 71. Moirand, Sophie. 1988. Situação da escrita, imprensa escrita e pedagogia. In O Texto: Escrito e Leitura, pp. 87-108.
 72. Moreira, Nadja da Costa Ribeiro. 1988. Portadores de texto: Concepções de crianças quanto a atributos, funções e conteúdo. In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 15-52.
 73. Mosquera, Juan José Mourião. 1987. Desenvolvimento humano e ensino de línguas estrangeiras. LH 22(2):7-16.
 74. Müller, Ana Lúcia de Paula. 1988. Semântica formal versus pragmática. DELTA 4:183-192.
 75. Nowakowska, Maria. 1985. Sobre a estrutura formal do diálogo. CEL 13:133-142.
 76. Orlandi, Eni PulcineW and Tania C. C. de Souza. 1988. A língua imaginária e a língua fluida: Dois métodos de trabalho com a linguagem. In A Política Lingüística na América Latina, pp. 27-40.
 77. Parkinson, Stephen. 1988. Portuguese. In The Romance Languages, pp. 131-196.
 78. Perini, Mário Alberto. 1988. Expressões lingüísticas e a noção de "esquema." CEL 14:13-25.
 79. Poersch, José Marcelino, Márcia C. Santos and Mirna Schneider. 1987. O ensino do código escrito, uma disciplina formal. LH 22(4):67-79.
 80. Rajagopalan, Kariavillil. 1987. Quando '2 + 3 não é igual a '3 + 2': A semântica e a pragmática das construções simétricas em língua natural. CEL 13:67-96.
 81. Ramos, Jânia Martins. 1988. Da construção da narrativa. CEL 14:85-105.
 82. Rector, Mônica and Aluizio R. Trinta. 1986. Comunicação Não-Verbal.- A Gestualidade Brasileira. 2a edição. Petrópolis: Vozes.
 83. Rodrígues, Aryon D. 1988. As línguas indígenas e a constituinte. In A Política Lingüística na América Latina, pp. 105-109.
 84. Samara, Samira. 1988. Revelância e lógica na conversação. DELTA 4:21-40.
 85. Sandman, Antônio José. 1988. Produtividade no léxico político do português do Brasil. DELTA 4:41-57.
 86. Sankoff, Gillian and Fernando Tarallo. 1987. Relativization and Anaphora in Spoken Language. DELTA 3:197-214.
 87. Scarpa, Ester M. 1988. Desenvolvimento da intonação e a organização da fala inicial. CEL 14:65-84.
 88. Scliar-Cabral, Leonor. 1988. Retrospecto. CEL 14:1-11. [psycholinguistics]
 89. Seki, Lucy. 1987. Para uma caracterização tipológica do Kamaiurá. CEL 12:15-24.
 90. Silva, Marinalva Freire da. 1987. As seqüências "LH" e "NH" em português. LH 22(3):91-99.
 91. Silva, Myriam Barbosa da. 1987. Uma resenha equivocada. DELTA 3:237-241.
 92. Silva, Nydia Paiva da. 1988. O logos e as funções da palavra em Grande Sertão: Veredas. University of California at Los Angeles Ph.D. dissertation, 1985. 571 pp. DAI 48:3120A.
 93. Silva, Rosa Virgínia Mattos e. 1988. Fluxo e refluxo: Uma retrospectiva da lingüística histórica no Brasil. DELTA 4:85-113.
 94. Simões, Antônio Roberto Monteiro. 1988. Temporal Organization of Brazilian Portuguese Vowels in Continuous Speech. University of Texas at Austin Ph.D. dissertation, 1987. 225 pp. DAI 48:3 101A.
 95. Soares, Marília Facó'. 1986. Alguns processos fonológicos em Tükuna. CEL 10(1):97-139.
 96. Souza Filho, Danilo Marcondes de. 1986. O diálogo em crise. CEL 11: 175-185.
 97. Tarallo, Fernando. 1988. Uma estória muito mal contada. DELTA 4:265-272.
 98. Tasca, Maria. 1986. A formação lingüística do alfabetizador. LH 21(3):127-129.
 99. Teixeira, Elizabeth Reis. 1988. Processos de simplificação fonológica como parâmetros maturacionais em português. CEL 14:53-63.
 100. Travaglia, Luiz Carlos. 1987. O discurso no uso do pretérito imperfeito do indicativo no português. CEL 12:61-98.
 101. Vieira, Marco Antônio Rodrigues. 1988. O desenvolvimento da elipse em textos narrativos, descritivos e argumentativos. In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 165-192.
 102. Vigner, Gerard. 1988. Intertextualidade, norma elegibilidade. In O Texto: Escríto e Leitura, 31-37.
 103. ---. 1988. Técnicas de aprendizagem da argumentação escritas. In O Texto: Escrito e Leitura, pp. 109-125.
 104. Villela-Petit, Maria da Penha. 1986. Que significa "falar consigo mesmo"? CEL 11:77-88.
 105. Vogt, Carlos and Peter Fry. 1988. Ditos e feitos da falange africana do Cafundó e da calunga de Patrocínio--ou de como fazer falando. In A Concepção da Escrita pela Criança, pp. 121-152.
 106. Wherritt, Irene. 1987. Portuguese Language Loyalty in Goa, India. DELTA 3:163-181.
 107. Wiedermann, Lyris. 1986. Um estudo exploratório sobre aquisição da linguagem no domínio das partes do corpo. LH 21(3):37-68.
 108. Yavas, Feryal. 1988. Habilidades metalingüísticas na criança: Uma visão geral. CEL 14:39-51.
 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1989)
 1. Belardi, Walter. 1988. Review of Giorgio Faggin, Vocabolario della lingua friulana (Udine: Del Bianco Editore, 1985). RPh 42:96-102.
 2. Benincà, Paola. 1987. Due nomi friulani dell''ape': Etimologie morfologiche. Ce fastu? 63:59-61.
 3. Capaul, Giusep. 1987. Zur Lage und Bedeutung der rätoromanischen Presse. In KolMainz, pp. 107-109.
 4. Chiocchetti, Fabio. 1987. Ladino in Val di Fassa tra regresso e incremento. In KolMainz, pp. 33-40.
 5. Crevatin, Franco, et al. 1987. Dizionario etimologico storico firiulano, II: Ce-Ezzitâ. Udine: Casamassima.
 6. Dahmen, Wolfgang. 1987. Review of Konrad Huber, et al. (eds.), Rätisches Namenbuch III (Bern: Francke, 1986). RF 99:438-440.
 7. Decurtins, Alexi. 1987. Vom Vulgärlatein zum Rätoromanischen. In Beiträge zur Raetia Romana: Voraussetzungen und Folgen der Eingliederung Rätiens ins römische Reich (Chur: Historisch-Antiquarische Gesellschaft von Graubünden), pp. 207-239.
 8. ---, and Felix Giger. 1987. Dicziunari Rumantsch Grischun, 109: Immobilimpissamaint. Winterthur: Stamparia Winterthur.
 9. De Zolt, Germano. 1986. Dizionario del dialetto ladino di Campolongo di Cadore/Raccolta col contributo di Italo de Candido, e omaggio a Geremia Grandelis. Belluno: Istituto Bellunese di Ricerce Sociali e Culturali.
 10. Diekmann, Erwin. 1988. Lateinisches Wortgut mit Reliktwortcharakter im Rätoromanischen Graubündens. In Wolfgang Dahmen et al. (eds.), Latein und Romanisch: Romanistisches Kolloquium I (Tübingen: Gunter Narr), pp. 294-310.
 11. Eichendorfer, Wolfgang. 1987. Davart morfologia e sintaxa dils pronoms el Rumantsch Grischun en cumparegliazun cun lur diever en Sursilvan ed el Vallader. Annalas de la Soc. Retorumantscha 100:7-20.
 12. Elwert, W. Theodor. 1987. Ein vergessener Romanist: Résumé. In Gartner, pp. 263-264.
 13. Frau, Giovanni. 1986. Friuli. RID 10:330-345.
 14. Goebl, Hans. 1987. Drei Ältere Kartographische Zeugnisse zum Dolomitenladinischen. Ladinia 11:113-146.
 15. ---. 1987. Theodor Gartner und das typologische Denken seiner Zeit. In Gartner, pp. 13-23.
 16. Gron-Magliaritta, C. 1987. Namen un Schicksale in der Val Müstair. Terra Grischuna 46:33-36.
 17. Gsell, Otto. 1987. Ein Rezenter Sprachwandel im Ladinischen: Entstehung und Ausbreitung der Dativischen Pronominalforrn ti Im Gadertalisch-Grödnischen. Ladinia 11:147-156.
 18. Haiman, John. 1988. Rhaeto-Romance. In The Romance Languages, pp. 351-390.
 19. Heilmann, Luigi. 1987. Individuo, etnia, stato: A proposito di pianificazione linguistica della comunità dolomitica: Considerazioni di 'ecologia del linguaggio'. In Roberto Crespo, et al. (eds.), Aspects of Language II: Studies in Honor of Mario Alinei (Amsterdam: Rodopi, pp. 203-219).
 20. Holtus, Günter, and Johannes Kramer. 1987. "Rätoromanisch" heute. In KolMainz, pp. 3-25.
 21. Huber, Karl. 1987. Was Personennamen erzählen. Terra Grischuna 46:12-14.
 22. Iliescu, Maria. 1987. Die Originalität des friaulischen Wortschatzes. In KolMainz, pp. 91-94.
 23. ---. 1988. Review of Linder (below). RLiR 52:499-502.
 24. ---. 1988. Review of Sascha Rinaldi, Das Bergell - Tal des Ubergangs. Die Stellung der Bergeller Mundart unter besonderer Berücksichtigung der Intonation (Berne: Francke, 1985). RLiR 52:266-268.
 25. Kamprath, Christine K. 1987. Suprasegmental Structures in a Raeto-Romansh [ sic ] Dialect: A Case Study in Metrical and Lexical Phonology. DAI 48:1191A.
 26. Kattenbusch, Dieter. 1987. (Räto-)romanisch im Vinschgau zu Anfang des 19. Jahrhunderts? Ein Handschrift aus dem Jahre 1807. Ladinia 11:157-164.
 27. Kramer, Johannes. 1987. La construcziun dil tempel da Salomon elles traducziuns romontschas dalla Bibla. Annalas de la Soc. Retorumantscha 100:21-30.
 28. Kuen, Heinrich. 1987. Beobachtungen zum Wandel der ladinischen Mundart des Gadertales in den letzten fünfzig Jahren. In KolMainz, pp. 77-81.
 29. Lamuela, Xavier. 1987. La grafie furlane normalizade. Udine: Eds. de Aministratsion Provinciâl di Udin.
 30. Linder, Karl Peter. 1987. Granunatische Untersuchungen zu Charakteristik des Rätoromanischen in Graubünden. Tübingen: Gunter Narr.
 31. Liver, Ricarda. 1987. Probleme in der Beschreibung des bündnerromanischen Wortschatzes. In KolMainz, pp. 71-76.
 32. Lutz, Florentin, and Dieter Strehle. 1988. Rückläufiges Wörterbuch de Surselvischen/Dicziunari invers dil Romontsch Sursilvan. Tübingen: Gunter Narr.
 33. Meier, Harri. 1987. Anmerkungen zurn friaulischen etymologischen Wörterbuch I. RF 99:35-42.
 34. Mourin, Louis. Review of Plangg and Iliescu (below). RLiR 52:448-454.
 35. Pellegrini, Giovan Battista. 1987. Nuove annotazioni etimologiche friulane. Ce fastu? 63:63-73.
 36. ---. 1987. Quarant'anni di ricerche sul retoromanzo. In KolMainz, pp. 49-61.
 37. Pellegrini, Rienzo. 1987. Tra lingua e letteratura: Per una storia degli usi scritti del firiulano. Tavagnacco: Casamassima.
 38. Pellizzoni, Elio. 1987. Ancora sullo scrivere in friulano. Ce fastu? 63:75-83.
 39. Pfister, Max. 1987. Forschungsperspektiven des Bündnerromanischen, Zentralladinischen und Friaulischen. In KolMainz, pp. 63-67.
 40. Plangg, Guntram A. 1987. Rätoromanische Lehn- oder Reliktwörter im Süddeutschen? In KolMainz, pp. 83-90.
 41. --- and Maria Iliescu (eds.). 1987. Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Innsbruck 1985. Innsbruck: Institut für Romanistik, Leopold-Franzens-Universität (Romanica Aenipontana, 14).
 42. Pult, Chasper. 1987. Rumantsch Grischun. Bemerkungen zur Entwicklung und zur Akzeptanz der bündnerromanischen Einheitsschriftsprache. In KolMainz, pp. 41-46.
 43. Schorta, Andrea. 1987. Die faszinierende Geschichte der Ortsnamforschung. Terra Grischuna 46:8-11.
 44. Stimm, Helmut. 1987. Die Syntax in der bündnerromanischen Grammatik. In KolMainz, pp. 95-103.
 45. Strassoldo, Raimondo di. 1987. Il friulano in cifre: Una ricerca sociolinguistica in Provincia di Udine. Ce fastu? 63:111-120.
 46. Strickler, Hans. 1986. Romanisch und Deutsch im Schanfigg (GR). VR 45:55-82.
 47. ---. 1987. Romanische Personnamen in Unterrätien. In Georges Lüdu et al. (eds. ), Romania Ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag (Bern: Peter Lang), pp. 99-112.
 48. Stupan, Chasper. 1987. Können Radio und Fernsehen zur Erhaltung einer gefährdeten Minderheitsprache beitragen? In KolMainz, pp. 111- 114.
 49. Swiggers, Pierre. 1988. Review of Lutz and Strehle (above). RLiR 52:502-504.
 50. Taub, Michael. 1987. Swiss-Romansh and American Yiddish: Contrasts and Parallels. Yiddish 7:66-69.
 51. Tschupp, Els, and Reto Tschupp. 1987. Die Flur- und Hofnamen von Tschappina. Terra Grischuna 47:15-18.
 52. Wichner, Ambros. 1986. Ils nums locals da Mustér. Mustér: Kloster Distentis.
 53. ---. 1987. Zur Mundart von Selva/Tschamut. In Bündner Monatsheft, pp. 119-160.
 54. Windisch, Rudolf. 1987. Sprachplanung am Beispiel 'kleiner' romanischer Sprachen. In Gartner, pp. 33-48.
 55. Zudini, Diomiro. 1986. A proposito delle continuazioni di lat. hodie nelle varietà friulane e nel tergestino e muglisano. Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 86:189-203.
 
ROMANCE CREOLES: David M. Jeuda, Brandeis University (1989)
 1. Ahrens, Wolfgang P., and Sheila M. Embleton. 1987. Toponymy, Language, and Spontaneous Naming in Aruba, Bonaire and Curaçao. OnomasticaC 69:32-40.
 2. Alleyne, Mervyn C. 1986. La Linguistique dans le monde créole. EtCr 9:184-189.
 3. Armand, Alain; Daniel Baggioni; and Dev Virahsawmy. 1985. Problématiques différenciées pour l'élaboration parallèle d'un dictionnaire créole/français à la Réunion et à Maurice. Lexique 3:147-157.
 4. Baker, Philip, and Chris Corne. 1987. Histoire sociale et créolisation à la Réunion et à Maurice. RQLTA 6:71-87.
 5. Bakkar, Peter. 1986. A Basque Nautical Pidgin: The Missing Link in the Fu-Debate? JBSA 7:25-32.
 6. Bates-Mims, Merelyn B. 1986. Chez les noirs: A Comparative-Historical Analysis of Pidgin and Creole Languages. University of Cincinnati doctoral dissertation.
 7. Bentolila, Alain. 1987. Marques aspecto-temporelles en créole haïtien: De l'analyse synchronique à la formulation d'hypothèses diachroniques. Linguistique 23:103-122.
 8. Bentolila, Alain, and Jeanne Ferguson. 1987. Haitian Creole: A Challenge for Education. Diogenes 137:73-87.
 9. Bollée, Annegret. 1987. Créole français et français nord-américain. In FCFF, pp. 319-333.
 10. Byme, Francis, Jr. 1986. Verb Serialization and Predicate Complementation in Saramaccan. University of Arizona doctoral dissertation.
 11. Byrne, Francis, Jr., and Derek Bickerton. 1987. Grammatical Relations in a Radical Creole: Verb Complementation in Saramaccan. Philadelphia: Benjamins. Pp. xiv + 293.
 12. Carrington, Lawrence D. 1988. Creole Discourse and Social Development. Ottawa: International Development Research Centre (Manuscript Report 212e). Pp. 102.
 13. Charpentier, Jean. 1987. La Louisiane controversée: Subsidence créole, efflorescence zydeco, mouvemente français, Cajun Power. EtCr 9:121-140.
 14. Corne, Chris. 1986. Possessive Indexing, Inalienable Possession, and the Mauritian Creole Genitive. Te Reo 29:159-173.
 15. Demoiseau, Robert. 1987. Situation de communication et foncionnament de la langue créole haïtien: Approches pour un analyse. RQLTA 6:89-106.
 16. Dejean, Yves. 1987. Diglossia in Haiti. In Jesse Levitt, Leonard R. Ashley, and Kenneth H. Rogers (eds.), Geolinguistic Perspectives (Lanham, MD: UPA), pp. 293-300.
 17. Elizaincin, Adolfo. 1985. La incidencia del portugués en dos dialectos hispano-americanos mezclados: El palenquero de Colombia y los DPU de Uruguay. EFil 20:133-137.
 18. Fournier, Robert. 1987. Pu en créole haïtien. RQLTA 6:107-125.
 19. Gouldin, Mark G. 1987. The Spanish Teacher as Dialectologist. In CTIHL, pp. 69-80.
 20. Goodman, Morris. 1987. Pidgin Origins Reconsidered. JPCL 2:149-162.
 21. Green, John N. 1988. Romance Creoles. In The Romance Languages, pp. 420-473.
 22. Hazaël-Massieux, Guy. 1986. La Créolisation est-elle un phénomène limité dans le temps? L'expression du futur en Guadeloupe. EtCr 9:114-126.
 23. Jackson, Kenneth David. 1987. Canta Sen Vargonya: Portuguese Creole Verse in Sri Lanka. JPCL 2:31-48.
 24. Lipski, John M. 1985. Contactos hispano-africanos: El español guineano. AnuarioL 23:99-130.
 25. ---. 1986. Convergence and Divergence in Bozal Spanish: A Comparative Study. JPCL 2:171-203.
 26. ---. 1986. Lingüística afroecuatoriana: El valle del Chota. AnLH 2:153-176.
 27. ---. 1986. The Negros Congos of Panama: Afro-Hispanic Creole Language and Culture. Journal of Black Studies 16:409-429.
 28. ---. 1986. On the the Weakening of /s/ in Bozal Spanish. Neophil 70:208-216.
 29. ---. 1986. Sobre la construcción ta + infinitivo en el español "bozal". LEAS 8:73-92.
 30. ---. 1987. African Influence on Hispanic Dialects. In CTIHL, pp. 33-68.
 31. ---. 1987. The Chota Valley: Afro-Hispanic Language in Highland Ecuador. Latin American Literature Review 22:155-170.
 32. ---. 1987. Descriollización en el criollo hispanofihpino: El caso de Zamboanga. REspL 17:37-56.
 33. ---. 1987. Fonología del español guineano. Africa 2000 1:5-15.
 34. ---. 1987. Language Contact Phenomena in Louisiana Isleño Spanish. AS 62:320-331.
 35. ---. 1987. Phonological Reduction in Philippine Creole Spanish: Implications for Historical Hispanic Dialectology. In LLU, pp. 79-95.
 36. ---. 1988. Contactos hispano-africanos en Africa y el Caribe. In SCSD, pp. 5065.
 37. ---. 1988. On the Reduction of /s/ in 'Black' Spanish. In SPCL, pp. 4-16.
 38. ---. 1988. Philippine Creole Spanish: Reassessing the Portuguese Element. ZRP 104:25-45.
 39. Manessy, Gabriel. 1988. L'extraposition du prédicat verbal dans les créoles à base lexicale anglaise et française. In Mohammad Ali Jazayery and Werner Winter (eds.), Languages and Cultures: Studies in Honor of Edgar C. Polomé (Berlin/New York/Amsterdam: Mouton de Gruyter), pp. 401-417.
 40. Megenney, William W. 1988. Review of John M. Lipski, The Spanish of Equatorial Guinea: The Dialect of Malabo and Its Implications for Spanish Dialectology (Tübingen: Niemeyer, 1985; Beiliefte zur ZRP, 209). RPh 42:208-213.
 41. Mufwene, Salikoko S. 1986. Les Langues créoles peuvent-elles être définies sans allusion à leur histoire? EtCr 9:135-150.
 42. Nylander, Dudley. 1986. Serial Verbs in Creole Languages. JPCL 1:153-158.
 43. ---. 1987. A Note on Clitic Doubling in African and Creole Languages. BSOAS 50:120-123.
 44. Posner, Rebecca. 1986. La Créolisation-Altération typologique? EtCr 9:127-134.
 45. Prudent, Félix. 1986. L'Africanité dans la genèse créole: Science et idéologie d'un lignage. EtCr 9:151-168.
 46. Rickford, John R. 1988. Connections between Sociolinguistics and Pidgin-Creole Studies. IJSL 71:51-57.
 47. Romaine, Suzanne. 1988. Contributions from Pidgin and Creole Studies to a Sociolinguistic Theory of Language Change. IJSL 71:59-66.
 48. Sebba, Mark. 1987. The Syntax of Serial Verbs. Philadelphia: Benjamins. Pp. xiv + 227.
 49. Seuren, Peter A. M. 1986. La Transparence sémantique et la genèse des langues créoles: Le Cas du créole mauricien. EtCr 9:169-183.
 50. Stein, Peter. 1986. Zu den französischen Kreolsprachen. IF 91:318-325.
 51. ---. 1987. Kreolsprachen als Quelle für das gesprochene Französisch des 17. und 18. Jahrhunderts. Archiv 224:52-66.
 52. Streicker, Joel. 1987. Palenquero as a Creole. Carrier Pidgin 15:1-3.
 53. Valdman, Albert. 1986. Emploi du créole comme langue d'enseignement et décréolisation en Haïti. LPLP 10:115-139.
 54. ---. 1988. Diglossia and Language Conflict in Haiti. IJSL 71:67-80.
 55. Vaquero de Ramírez, María T. 1986. La lengua española en Curaçao, Trinidad, St. Thomas y St. Croix: Materiales del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica. EspA 46:11-19.
 56. Véronique, Daniel. 1985. Gej, fer et quelques autres opérateurs sémantico-syntaxiques en mauricien. In Travaux, III: Les Relations syntaxiques (Aix-en-Provence: Université de Provence), pp. 163-182.
 57. ---. 1986. Le Trait statif et ses implications syntaxiques en mauricien. In Jean-Claude Bouvier (ed.), Morphosyntaxe des langues romanes (Actes du XVIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, IV) (Aix-en-Provence: Université de Provence), pp. 39-53.
 58. Virahsawmy, Dev. 1986. Le Créole et l'identité culturelle. EtCr 9:21-26.
 59. Waite, Jeffrey. 1986. Remarks on Tense and Aspect in Isle de France Creole. Te Reo 29:147-158.
 60. Wittman, Henri. 1987. Relexification phylogénétique et structure de c" en créole haïtien et en fon. RQLTA 6:127-135.
 61. Wittman, Henri, and Robert Fournier. 1987. Interprétation diachronique de la morphologie verbale du créole réunionnais. RQLTA 6:137-150.
 
ROMANIAN: Charles M. Carlton, University of Rochester (1989)
 1. Andrei, Nicolae. 1987. Dictionar etimologic de termeni stiintifica (Elemente de compunere greco-latine). Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica. Pp. 292.
 2. Andriescu, Al. 1987. Scris-vorbit în vechea româna literara. In Omagiu Ivanescu, pp. 47-51.
 3. Anghel, Ioana. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:116-117.
 4. Arvinte, Vasile. 1987. Expr. iarba de pusca. In Omagiu Ivanescu, pp. 67-79.
 5. ---. 1987. Profesorul G. Ivanescu la 75 de ani. In Omagiu Ivanescu, pp. ix-xiv.
 6. Arvinte, Vasile, et al. (eds.). 1987. Noul Atlas lingvistic al României: Moldova si Bucovina. Bucuresti: Editura. Academiei. Pp. xxxiv + 286 + 420.
 7. Avram,Andrei. 1987. Afirmatii nefondate în legatura cu interpretarea grafiei chirlice. LimR 36:231-235.
 8. ---. 1987. Etimologia cuvîntului malai si o problema de fonetica istorica a limbii române. StCl 38:120-125.
 9. ---. 1987. O problema de terminologie în legitura cu palatalizarea labialelor. StCl 38:537-540.
 10. Avram, Larisa. 1987. The Romanian Prezent and the Norwegian Presens: A Semantic Description. RRL 32:207-212.
 11. Avram, Mioara. 1987. Analiza punctuatiei unui text literar. LsL 1:91-99.
 12. ---. 1987. Boris Cazacu ( 1919-1987 ). LsL 4:528-532. [With bibliography.]
 13. ---. 1987. Fenomene lingvistice caracteristice elevilor. LLR 16:2-3.
 14. ---. 1987. Iorgu Iordan (1888-1986). RRL 32:77-79.
 15. ---. 1987. La bicentenarul gramaticii lui Ienachita Vacarescu. LimR 36:467-476.
 16. ---. 1987. Probleme ale exprimarii corecte. Bucuresti: Editura Academiei. Pp. 280.
 17. ---. 1987. Probleme de cultivare a limbii referitoare la prepozitii. LsL 3:327-332.
 18. ---. 1987. Scrisoarea III. LimR 36:85-86.
 19. Baciu, Ileana. 1987. Subject and WH-Movement în English and Romanian. AUBLLS 35:73-76.
 20. Balazs, L. 1987. Despre originea si evolutia semantica a rom. gînd. StCl 38:302-309.
 21. Bajanica, V. 1987. Toponime turcesti din Dobrogea provenite din antroponime. In Patrut et al., pp. 271-277.
 22. Balasa, Dumitru, and Nicolae Stoicescu (eds. ) 1987. Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815). Bucursti: Editura Academiei. Pp. 184.
 23. Bechet, Florica. 1987. Tipare de gîndire umana (pe baza terminologiei latino-romanice a stupiditatii). StCl 38:196-207.
 24. Béla, Nagy, 1987. Viata si activitatea lui Dimitrie Eustatievici. Budapest: Tankövyvkiadó. Pp. 204.
 25. Beltechi, Eugen. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:117-122.
 26. Bidian, V.; V. Losonti; and Gr. Rusu. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:30-35.
 27. Bidu-Vrancheanu, Angela. 1987. Valoarea stilistica a combinarilor de cuvinte. LLR 16:14-15.
 28. Bîrleanu, Ion-Horia. 1987. Particularitati fonetice si lexicale reflectate în antroponimia din valea Somuzului Mare (jud. Suceava). In Patrut et al., pp. 114-126.
 29. Bîtea, Ioan N. 1987. Noi structuri adversative. LimR 36:497-504.
 30. ---. 1987. Observatii asupra unor opinii despre adverb. StCl 38:151-159.
 31. ---. 1987. Observatii pe marginea unor argumente referitoare la fie corelativ. LimR 36:533-538.
 32. ---. 1987. Observatii pe marginea unor constructii cu supin. LimR 36:377-387.
 33. ---. 1987. Puncte de vedere despre coordonarea disjunctiva. LimR 36:35-45.
 34. Boghian, Michaela. 1987. Originea si unitatea limbii române reflectate în paginile "Telegraful român". AUBLLR 36:20-27.
 35. Bodzei, Sigismund. 1987. Noi observatii privind calcurile toponimice. In Patrutet al., pp. 278-293.
 36. Bratu, Ion. 1987. Contributii la bibliografia paremiologiei românesti (I). In Proverbium 2:47-52.
 37. Brâncus, G. 1987. Problemele dialectologiei în opera lui B. P. Hasdeu. UmR 36:477-484.
 38. Breban, Vasile. 1987. Dictionar general al limbii române. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica. Pp. 1159.
 39. Bronsert, S. 1987. Propozitia concesiva în române bulgara si germana (O privire confruntativa). StCL 38:517-524.
 40. Bulgar, G. 1987. Alf Lombard-profesor de limba româna la 85 de ani. LsL 1:72-75.
 41. ---. 1987. Valori expresive ale lexicului în textele literare. LLR 16:5-7.
 42. Calota, Ion. 1987. Despre flexiunea unor toponime compuse. In Patrut et al., pp. 294-299.
 43. Carlton, Charles A 1987. Teaching Romanian: Theory and Practice. RRL 32:53-62.
 44. Cazacu, B. 1987. Comportements linguistiques dans le développement de la recherche dialectale. RRL 32:3-14.
 45. Calarasu, Cristina. 1987. Timp, mod, aspect în limba româna în secolele al XVI-lea al XVIII-lea. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti. Pp. 27 1.
 46. Chisu, Lucian. 1987. Gheorghe Ivanescu. RR 41:92-95.
 47. Chivu, G. 1987. Observatii filologice pe marginea unui text din Codicele Sturdzan. LimR 36:64-69.
 48. ---. 1987. Opinii recente asupra celui mai vechi dictionar românesc. LimR 36:208-215.
 49. ---. 1987. Studii straine despre texte vechi românesti. LimR 36:539-542.
 50. Cilianu-Lascu, Corine. 1987. La nominalisation des verbes de changement d'état en roumain et en français. AUBLLS 35:61-63.
 51. Codrea, Nicolae. 1987. Contributia lui Ion Codru-Dragasanu la dezvoltarea scolii românesti din districtul Fagaras. LsL 1:100-105.
 52. Constantinescu, Radu. 1987. Pravile românesti din secolul al XVII-lea: Texte inedite. LimR 36:70-78.
 53. ---. 1987. Un cod agrar românesc din secolul al XV-lea. RI 40:871-884.
 54. Cornilescu, Alexandra. 1987. A Note on Dative Clitics and Dative Case in Romanian. RRL 32:213-224.
 55. --- and Daniela Urdea. 1987. Relaoti si elemente anaforice în limba româna: Constructii cu pronumele reflexive se si sine. LimR 36:105-122.
 56. Coserio, Eugenio. 1987. Theodor Gartners Werk im Bereich der Rumänistik. In Gartner, pp. 278-287.
 57. Costinescu, Mariana; Magdalena Georgescu; and Florentina Zgraon. 1987. Dictionarul limbii române literare vechi (1640-1780): Termeni regionali. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica. Pp. 330.
 58. Coteanu, Ion. 1987. Din nou despre impactul terminologiei tehnico-stiintifice. LimR 36:185-192.
 59. --- et al. (eds.). 1987. Dictionarul limbii române. Serie noua. Tomul X. Partea a 2-a. Litera S (sclada - semîntarie). Bucuresti: Editura Academiei. Pp. iv + 300 [389-689].
 60. ---, and Marius Sala. 1987. Etimologia si limba româna: Principii - probleme. Bucuresti: Editura Academiei. Pp. 160.
 61. Cristureanu, Al. 1987. Prenume moldovenesti (anchetele ALR I, ALR II si Chestionarul IV ale Muzeului Limbii Române din Cluj). In Patrut et al., pp. 127-150.
 62. Crisan, Alexandru. 1987. Educarea comunicarii: Aspecte ale "sintaxei mixte"' în dialogul la elevei. LsL 2:247-255.
 63. Cruceru, Constantin. 1987. Boris Cazacu. AUBLLR 36:98-100.
 64. Cuza, Mariana. 1987. Observatii asupra nominalizarii actiunii si rezultatului în româna si în italiana. AUBLLS 35:63-65.
 65. Danaila, Ion, and Eleonora Popa. 1987. Bibliografia româneasca de lingvistica. LimR 36:249-354.
 66. Danila, Simion. 1987. Numele lui Eminescu. In Patrut et al., pp. 151-167.
 67. Diaconescu, Ion. 1987. Modalizare si modalizatori. LsL 1:5-9.
 68. Diaconescu, Paula. 1987. Pronumele personal ca indicator. LimR 36:95-104.
 69. Dimitriu, C. 1987. Apozitive de gradul al doilea. LimR 36:29-34.
 70. ---. 1987. Particularitati fonetice în Codicele popii Bratul. In Omagiu Ivanescu, pp. 52-57.
 71. Dimitriu, Eugen, and Petru Froicu. 1987. Din scrisorile adresate lui A. G. Stino de Alf Lombard. LsL 3:373-378.
 72. Dobre, Maria. 1987. Terminologie agrara cu privire la masurarea si împartirea pamîntului si reflectarea ei în toponimie. LimR 36:216-224.
 73. Doca, Gheorghe. 1987. Melania Florea. AUBLLR 36:101-102.
 74. Dominte, Constantin. 1987. Originea drom. fam. ferches. StCl 38:145-150.
 75. Drincu, Sergiu. 1987. Acordul predicatului verbal cu subiectul multiplu coordonat disjunctiv. LLR 16:5-7.
 76. Dudas, Florian. 1987. Circulatia tipariturilor coresiene. In ÎndrBis - Oradea, pp. 4:81-83.
 77. Dumistracel, Stelian. 1987. A publica: "A face cunoscut pe cale orala", "a tipari". LsL 2:164-166.
 78. Dumitrescu, Anca. 1987. Grupul nominal în româna si engleza contemporana. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti Pp. ii + 28. [Dissertation abstract; Emanuel Vasiliu, dir. 1
 79. Dumitrescu, Maria. 1987. Abrevierea în limba româna. AUBLLS 35:92-96.
 80. --- and Aurelia Sufficov. 1987. Abrevierea în limba româna. LimR 36:388-398.
 81. Dunca, Petru, and Stefan Visovan. 1987. Din antroponimia folclorului maramuresean. In Patrut et al., pp. 428-437.
 82. Faiciuc, Elisabeta. 1987. Toponimia comunei Dragomiresti (jud. Maramures). In Patrut et al., pp. 300-322.
 83. Faiciuc, I. 1987. Al IV-lea Simpozion Nalional de Dialectologie. CLing 32:86-88.
 84. Fassel, L. 1987. Sprachreste aus vorrömischer Zeit im Rumänischen. In Gartner, pp. 289-296.
 85. Felecan, Nicolae. 1987. Etimologia hidronimului Sasar. In Patrut et al., pp. 323-326.
 86. Ferro, T. 1987. Le Condiciones latinae-muldavo di Silvestro Amelio (1725). In Gartner, pp. 297-304.
 87. Filipescu, Puiu. 1987. Toponime personale în comuna Rachitoasa (jud. Bacau). In Patrut et al., pp. 327-339.
 88. Florea, Melania. 1987. Cercetari cu caracter aplicativ privind româna ca limba strâina. AUBLLR 36:44-47.
 89. Fratila, Vasile. 1987. Lexicologie si toponimie româneasca. Timisoara: Facla. Pp. 208.
 90. Froicu, Petru, and Eugen Dimitriu. 1987. Din corespondenta lui Ion Bianu câtre Simion Florea Marian. LsL 4:500-507.
 91. Gall, Ernö. 1987. Timotei Cipariu és a roman-nemzeti mozgalom. IS 35:166-173.
 92. Gawelko, Marek. 1987. La catégorie linguistique du nombre dans les langues française, roumaine et polonaise, et la tendance à l'abstraction. RRL 32:355-363.
 93. Gageanu, Anca. 1987. Aspecte ale acordului gramatical. LLR 16:9-11.
 94. Gaitanaru, Stefan. 1987. Delimitarea numeralului ca parte de vorbire. LimR 36:366-376.
 95. Gergely, Piroska. 1987. Szabó T. Attila: 1906-1987. NyIK 31:102-103.
 96. Gherghina, Dumitru, and Maria Gherghina. 1987. Evaluarea si autoevaluarea cunostintelor la limba româna. LsL 2:256-261.
 97. Ghetie, Ion. 1987. Difèrentiere dialectale în româna primitiva. LimR 36:79-84.
 98. ---. 1987. Din nou despre "momentul 1750" în procesul de unificare a românei literare. LïmR 36:399-407.
 99. ---. 1987. G. Ivanescu (1912-1987). LimR 36:549-552.
 100. ---. 1987. Originea dialectelor române. LimR 36:136-146.
 101. ---. 1987. Originea graiurilor dacoromâne. LimR 36:225-230.
 102. Giosu, Stefan. 1987. Dialectul aromân în conceptia lui G. Ivanescu. In Omagiu Ivanescu, pp. 58-66.
 103. Goga, Nicolae. 1987. Verbalizari antroponimice în limba româna actuala si reflexele lor denotativ-conotativ semantice. In Patrut et al., pp. 29-38.
 104. Goia, Vistian. 1987. B. P. Hasdeu si discipolii sai. Bucuresti: Editura Minerva. Pp. 219.
 105. Goicu, Viorica. 1987. Termeni pentru notiunea de "strada' în Banat. In Patrut et al., pp. 340-345.
 106. Goran, Vasile. 1987. Implicatiile stilistice ale poreclelor la copii. In Patrut et al., pp. 168-183.
 107. Graur, Al. 1987. Putina gramatica. [ 1 ] Bucuresti: Editura Academiei. Pp. 226.
 108. Grecu, Doina. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:128-133.
 109. Grecu, Victor V. 1987. Unificarea limbii române literare în preocuparile Gazetei Transilvaniei. LsL 1:15-19.
 110. Groza, Liviu. 1987. Cîteva paralele frazeologice. LsL 3:321-326.
 111. Gruita, G. 1987. Contribitii la studiul numeralului românesc. CLing 32:21-29.
 112. ---. 1987. Subordonata consecutiva. LLR 16:8-11.
 113. Gruita, Mariana. 1987. Conective temporale interpropozitionale în engleza si româna. CLing 32:95-103.
 114. ---. 1987. Elements of Contrast between the Systems of English and Romanian Interclausal Connectives. RRL 32:237-243.
 115. Guiu, Mariana. 1987. Exercitii de limba româna pentru anul pregatitor: Accentul substantivului. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti. Pp. 62.
 116. Gutu Romalo, Valeria. 1987. Cazul. LsL 3:333-342.
 117. ---. 1987. Pericolele sinonimiei. LLR 16:6-8.
 118. Hangiu, 1. 1987. Cursuri de limba si literatura. româna. LsL 4:526-527.
 119. ---. 1987. Începuturile literaturii scrise. In Barboi, pp. 24-26.
 120. Homorodean, Mircea. 1987. Din toponimia Tarii Lapusului. CLing 32:50-55.
 121. ---. 1987. Exista tautologii toponimice. In Patrut et al., pp. 346-352.
 122. ---. 1987. Fapte de limba în toponimia Tarii lapusului. StCL 38:271-277.
 123. ---. 1987. Introducere în lingvistica romanica, II: Limbile romanice. Cluj-Napoca: Tipografia Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. Pp. 121.
 124. ---. 1987. Iorgu Iordan (1888-1986). CLing 32:90.
 125. Hristea, Theodor. 1987. Din problemele etimologiei frazeologice românesti. LimR 36:123-135.
 126. Iancu, Victor. 1987. Dificultati în decodarea numelor de locuri. In Patrut et al., pp. 353-357.
 127. Iliescu, Maria. 1987. Réflexions sur l'emploi des adjectifs démonstratifs roumains. In Gartner, pp. 305-316.
 128. Ilies, Aurora, and Ioana Zmeu (eds.). 1987. Pseudo-Enache Kogalniceanu, Letopiselul Tarii Moldovii de la domnia întîi si pîna la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1733-1774); Ioan Canta, Letopisetul Tarii Moldovii de la doua si pina la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1741-1769). Bucuresti: Minerva. Pp. xcii + 267.
 129. Ilisiu, Ioan; Valeriu Rusu; Ion Ionica; and Bogdan Marinescu (eds.). 1987. Anuarul Institutului de Cercetari Etnologice si Dialectologice, Seria A: Comunicari: Sesiuni stiintifice 1984-1985, 6-7. Bucuresti. Pp. 420 + 4.
 130. Ionascu, A. 1987. Etimologia drom. arnici. StCl 38:208-211.
 131. Ionescu Ruxandoiu, Liliana. 1987. Boris Cazacu (1919-1987). LimR 36:553-554.
 132. Ionita, Vasile C. 1987. Cu privire la unele categorii onomastice. In Patrut et al., pp. 40-47.
 133. Ionita, Viorel. 1987. Biblia în limba româna. ÎndrBis - Timisoara 7:41-44.
 134. Iordache, Stelian Gh. 1987. Un document românesc inedit din secolul al XVI-lea. RA 64, 49:447-453.
 135. Irimia, Dumitru. 1987. Coordonarea. opozitiva. In Omagiu Ivanescu, pp. 41-46.
 136. ---. 1987. Structura gramaticala a limbii române: Numele si pronumele: Adverbul. Iasi: Editura Junimea. Pp. 216.
 137. Istrate, Mariana. 1987. Nume eufemistice pentru "diavol". In Patrut et al., pp. 184-191.
 138. Ivanescu, G. 1987. Locul lui Iorgu Iordan în istoria lingvisticii române. In Omagiu Ivanescu, pp. 95-104.
 139. Janitsek, E. 1987. Problemele redactarii unei monografii onomastice a Maramuresului istoric. In Patrut et al., pp. 48-53.
 140. Karlinger, Felix. 1987. Auf Märchensuche im Balkan. Cologne: Diederichs Verlag. Pp. 124.
 141. Kramer, J. 1987. Theodor Gartners Beiträge zur Erforschung des Dakoruminischen. In Gartner, pp. 317-322.
 142. Krefeld, Th. 1987. Romanische Vokalschwächung und rumänisches /î/. In Gartner, pp. 323-334.
 143. Lazarescu, Paul, et al. 1987. Texte dialectale si glosar: Dobrogea. Bucuresti. Pp. cxxvii + 506.
 144. Lupu, Coman. 1987. Divergences entre le roumain et l'espagnol dans le groupe nominal. RRL 32:249-250.
 145. Magda, Margareta. 1987. Probleme lingvistice ale unui mediu nou creat (Orasul Victoria, jud. Brasov ). In AICED, pp. 289-304.
 146. ---. 1987. Aspecte ale evolutiei social-culturale a marginenilor Sibiului reflectate în graiul actual. In AICED, pp. 253-263.
 147. Mallinson, Graham. 1988. Rumanian. In The Romance Languages, pp. 391-419.
 148. Mangiulea, Mariana. 1987. A Contrastive Study of edin as a Marker for Indefinite Determination in Bulgarian and the Indefinite Article un in Romanian. RRL 32:401-410.
 149. Mares, Alexandru. 1987. Filigranele hîrtiei întrebuintate în tarile române în secolul al XVI-lea. Bucuresti: Editura Academiei. Pp. Iv + 42 1.
 150. ---. 1987. Traduceri necunoscute ale lui Dosoftei din perioada celui de-al doilea exil polon. LimR 36:413-426 and 515-524.
 151. Mares, Lucretia. 1987. Sesiunea stiintifica "Probleme de etimologie" (Bucuresti, 26-27 noiembrie 1986). StCL 38:178-179.
 152. Marin, Maria. 1987. Notes sur les parlers roumains de l'est de la Transylvanie (à partir d'une recherche récente). RRL 32:251-257.
 153. ---. 1987. Prezentul indicativ în graiurile dacoromâne. LsL 2:149-163.
 154. --- and Marilena Tiugan. 1987. Texte dialectale si glosar: Bistrita - Nasaud. Bucuresti. Pp. xxxi + 326.
 155. Mazilu, Dan Horia. 1987. La Circulation en Europe d'un texte roumain du XVIIe siècle qui affirme la latinité de la langue roumaine. CREL 4:37-46.
 156. Malinas, Constantin. 1987. Carte româneasca veche de pe valea Bistrei, în Bihor. ÎndrBis - Oradea 4:90-94.
 157. Margarit, Iulia. 1987. Neologismul, expresie a dinamicii graiurilor din Muntenia. In AICED, pp. 240-252.
 158. Marii, 1. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:133-138.
 159. Mâciu, Mircea, et al. (eds.). 1987. Mic dictionar enciclopedic. 3rd ed. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica. Pp. 1910.
 160. Mârza, Iacob. 1987. Expozitia "Tipografia de la Blaj, focar de cultura si civilizatie româneasca (1750-1830). RMM 24: 29-34.
 161. Mihaescu, Marian. 1987. Modalitati de delimitare a propozitiilor în fraza. LsL 4:522-525.
 162. Mihaila, Gheorghe. 1987. Academicianul Iorgu Iordan. LsL 4:518-520.
 163. ---. 1987. Iorgu Iordan (1888-1986). RR 40:105-107.
 164. Mioc, Damaschin, and Marieta Adam-Chiper (eds.). Gheorghe Brancovici, Cronica româneasca. Bucuresti. Editura Academiei. Pp. 91.
 165. Moldoveanu, Gheorghe. 1987. Observatii privind etimologia toponimului Arva. In Patrut et al., pp. 353-358.
 166. Morarova-Velinova, Milena. 1987. Cîteva reguli de articulare cu aplicare în limbile bulgara si româna. AUBLLR 36:28-32.
 167. Munteanu, Stefan. 1987. Etimologie si uz semantic. LsL 4:435-440.
 168. Neagoe, Victorela. 1987. De la oral la scris: Reflectii pe marginea documentelor dialectale. In AICED, pp. 305-319.
 169. ---. 1987. Dinamica structurilor demografica 5i a sistemelor lingvistice pe cele doua versante ale Carpalilor Meridionali (Cu privire speciala la Oltenia subcarpatica). In AICED, pp. 212-227.
 170. Negreanu, Constantin. 1987. Contributia colectiei 'cogito' la cunoasterea tezaurului-paremiologic si aforistic românesc (I). In Proverbium, 2:36-40.
 171. --- (ed). 1987. Proverbium Dacoromania, 2. Drobeta-Turnu-Severin. Pp. ii + lvi + 56 + 4.
 172. Nistor, Corneliu. 1987. Profesorul Werner Draeger la 80 de ani. LsL 3:397-401.
 173. Nussbächer, Gernot. 1987.. Contributii noi privind datarea si imprimarea Cazaniei I a diaconului Coresi. LimR 36:236-240.
 174. Nuta, Ion. 1987. Dictionarul de porecle al Moldovei si Bucovinei: Principii si metode. In Patrut et al., pp. 192-201.
 175. Oancea, Ileana. 1987. "Romanic" - "romantic". LLR 16:12-14.
 176. Olteanu, Virgil. 1987. Tiparul românesc în secolul al XVI-lea. Biblioteca 3:28-29.
 177. Oprisan, I. (ed.). 1986, 1987. Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii, I-II. Bucuresti: Editura Minerva. Pp. 230, 218.
 178. Oros, Marius. 1987. Consideratii metodologice privind cercetarea toponomiei. CLing 32:144-147.
 179. Orza, Rodica. 1987. Motinea substantivelor feminine-nume de pasari în graiurile limbii române. CLing 32:36-40.
 180. Pamfil, Carmen-Gabriela. 1987. Aspecte ale etimologismului ciparian. In Omagiu Ivanescu, pp. 87-91.
 181. ---. 1987. Latina populara la baza românei în conceptia lui Timotei Cipariu. LimR 36:173-184.
 182. --- (ed.). 1987. Timotei Cipariu, Opere, I. Bucuresti: Editura Academici. Pp. 476.
 183. Panaitescu, P. P. (ed. ). 1987. Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei. Bucuresti: Editura Minerva. Pp. 263.
 184. Pana Dindelegan, Gabriela. 1987. Aspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal (perioada de dupa 1880). Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti. Pp. 136.
 185. ---. 1987. Verbe impersonale si construtia lor. LLR 16:3-6.
 186. Pascu, Stefan. 1987. Toponimie si istorie. In Patrut et al., pp. 12-20.
 187. Pavel, Eugen. 1987. Aspecte morfosintactice în toponimia vaii Ampoiului. In Patrut et al., pp. 367-373.
 188. Pavel, Maria. 1987. Continuité et discontinuité lexicale dans l'histoire du roumain et du français. In Omagiu Ivanescu, pp. 33-37.
 189. Paltanea, Paul V. 1987. Din toponimia judetului Galati: Nume disparute din bazinul Bîrladului si Siretului (IV). LimR 36:443-449.
 190. Patrut Ioan. 1987. Evaluare si documentare. CLing 32:71-75.
 191. ---. 1987. Obiective si perspective în onomastica româneasca. In Patrut et al., pp. 21-28.
 192. ---. 1987. Referitor la accent în onomastica. CLing 32:148- 15 l.
 193. Patrut, Ioan, et al. (eds.). 1987. Studii de onomastica, IV. Cluj-Napoca: Tipografia Universitatii 'Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. Pp. 474.
 194. Pârlog, Hortensia. 1987. Analiza anunturilor publicitare la nivelul vocabularului. LimR 36:505-513.
 195. --- and Mariana Popa (eds.). 1987. Dictionar de termeni lingvistici englez-român. Timisoara: Tipografia Universitatii din Timisoara. Pp. 419.
 196. Petolescu, Constantin C. 1987. Cronica epigrafica a Romaniei (VI, 1986). SCIVA 38:393-402.
 197. Petre, Miliai. 1987. Motivat si nemotivat în toponimia urbana. In Patrut et al., pp. 374-378.
 198. Petrescu, Liviu. 1987. Junimea. LsL 2:187-195.
 199. Piccillo, Giuseppe. 1987. Considerazioni sul valore del grafema v per [u] în alcuni testi romani dei secoli XVI-XVIII. In Gartner, pp. 335-340.
 200. --- and Teresa Ferro. 1987. Le postille di Matteo Bartoli all'Etymologisches Wörterbuch der Rumänischen Sprache di Sextil Puscariu (III). StCl 38:323-343.
 201. Pietreanu, Marica. 1987. Consecinte morfologice ale raportului dintre numele proprii si numele comune. In Patrut et al., pp. 54-60.
 202. Pippidi, D. M., and I. I. Russu (eds.). 1987. Inscriptiile antice din Dacia si Scythia Minor: Seria a doua: Inscriptiile din Scythia Minor grecesti si latine, II: Tomis si teritoriul sau. Bucuresti: Editura Academiei. Pp. 435 + 468 illustrations.
 203. Plangg, G. A., and M. Iliescu (eds.). 1987. Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) în Vill/Innsbruck 1985. Innsbruck. Pp. 413.
 204. Platareanu, Dolores. 1987. Pluralul în -i al femininelor ca desinenta în -a este un fenomen de provenienta regionala? LsL 1:10-14.
 205. Poghirc, Cicerone. 1987. Latin balkanique ou roumain commun? In Gartner, pp. 341-348.
 206. Pogorîlovschi, Liana. 1987. L'elemento predicativo supplementare: Tratti semantici del verbo reggente in romeno e italiano. RRL 32:395-399.
 207. Pop, Augustin. 1987. Numele propriu-un paradox semantic. In Patrut et al., pp. 61-68.
 208. Popa, Mircea. 1987. Timotei Cipariu - l'Européen. RR 41:85-88.
 209. Popescu, Florea I. 1987. Adjectivul pronornial posesiv. LLR 16:7-8.
 210. Popescu, Ion. 1987. Limba româna: Gramatica si notiuni de vocabular si de istorie a limbii române. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica. Pp. 160.
 211. Popescu-Fischer, Sebastiana. 1987. Elemente lexicale vechi grecesti si reflexul lor în limba româna: Materiale pentru Dictionar etimologic al limbii române. StCl 38:234-240.
 212. Popescu-Marin, Magdalena. 1987. Adjectivele defective din limba româna contemporana. LimR 36:357-365.
 213. ---. 1987. Rom. tara în contextul romanic. StCl 38:115-119.
 214. Popescu-Sireteanu, Ion. 1987. Contributia lui Ioan Caragiani la cercetarea onomasticii aromânesti. In Patrut et al., pp. 80-87.
 215. Purdela Sitaru, Maria. 1987. Das Verhältnis zwischen Pflanzen- und Tiernamen einerseits und Krankheitsnamen andererseits in der Terminologie der rumanischen Volksmedezin. RRL 32:569-578.
 216. ---. 1987. Storî (sturfî, storénie, storáina: Sensuri si etimologie. StCl 38:294-301.
 217. Racota, Tuliu. 1987. Aspecte ale prenumelor românilor sighisoreni în perioada 1920-1977. In Patrut et al., pp. 202-215.
 218. Radu, Maria. 1987. Nume de familie din satul Culcea (jud. Maramures). In Patrut et al., pp. 216-221.
 219. Radulescu, Marina. 1987. Despre categoria comparatiei lin limba româna. LimR 36:14-28.
 220. Radutiu, Aurel. 1987. Atributele vechimii în toponimie. In Patrut et al., pp. 69-79.
 221. Regus-Seserman, Aspazia. 1987. Formarea cuvintelor în documentele slavo-române. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti. Pp. ii + 21. [Dissertation abstract; Gheorghe Bolocan, dir.]
 222. Reinheimer Ripeanu, Sanda. 1987. Cuvinte de origine franceza? StCl 38:110-114.
 223. ---. 1987. Genul substantivelor împrumutate de româna din franceza. LimR 36:46-55.
 224. Rezeanu, Adrian. 1987. Principii de atribuire si modificare a numelor de strâzi. In Patrut et ai., pp. 379-384.
 225. Roegiest, E. 1987. Le double objet direct du roumain et les universaux du langage. In Gartner, pp. 349-362.
 226. Rosetti, Al. 1987. Despre notarea unor inovatii fonetice în secolul al XVI-lea. StCl 38:183-184.
 227. ---. 1987. Limba româna-autohtonie si continuitate istorica. MI 21:22-25,
 228. ---. 1987. Sur les diphtongues du roumain. RRL 32: 205-206.
 229. --- and G. Mihaila. 1987. Boris Cazacu (1919-1987). RRL 32:587-588.
 230. Rosianu, Ion. 1987. Prenumele locuitorilor din Lancram (jud. Alba). In Patrut et al., pp. 222-237.
 231. Rus, Vida. 1987. Crai nou-etimologie populara. StCl 38:452-454.
 232. Rusu, Valeriu. Aspecte ale urbanizarii în perspectiva dialectala. In AICED, pp. 320-326.
 233. ---. 1987. Semnificatii etnolingvistice ale unor denumiri etnobotanice. REF 24:192-196.
 234. ---. 1987. Studiile de dialectologie în institute academice în ultimele patru decenii. In AICED, pp. 10-16.
 235. Sala, Marius. 1987. Doua lecturi ale "Atlasului lingvistic mediteranean". StCl 38:509-515.
 236. Saramandu, Nicolae. 1987. Aromâna si raporturile ei cu greaca (pe marginea unei lucrari recente). StCl 38:439-451.
 237. ---. 1987. Boris Cazacu ( 1919-1987). StCl 38:552-554.
 238. ---. 1987. Cercetarea aromânei vorbite în mediu orasenesc. In AICED, pp. 338-345.
 239. ---. 1987. Concordante etimologice si lexicale româno-albaneze (bearca, buy 'pumn', urdori, cocobarza, corcodusa). StCl 38.126-141.
 240. Schiller, Erika. 1987. Observatii privitoare la antroponimia româneasca maramureseana din secolul al XVIII-lea. In Patrut et al., pp. 238-251.
 241. --- and Sigismund Bodzei. 1987. Observatii privitoare la sufixul -oc în subdialectul maramuresean. CLing 32:41-49.
 242. Schweickard, W. 1987. Lexikalische und stilistische Charakteristika der Sportberichterstattung în rumänischen Zeitungen. In Gartner, pp. 363-370.
 243. Simionese, V. 1987. Toponimia localitatilor Nermed si Clocotici (jud. Caras-Severin). In Patrut et al., pp. 385-394.
 244. Simonescu, Dan. 1987. Coresi - tipograf si editor român (sec. XVI). SCD 29:93-100.
 245. Slama-Cazacu, Tatiana. 1987. Some Aspects of Learning/Teaching Romanian as a Foreign Language. CLTA 24:159-168.
 246. Sofronie, M. 1987. Prima enciclopedie româneasca. ViR 81:36-38.
 247. Stoianova, Daniela. 1987. Exprimarea modurilor actiunii (Aktionsart) în limbile româna si bulgara. StCl 38:525-536.
 248. ---. 1987. Temporal and Aspectual Values of the Imperfect in Romanian and Bulgarian. RRL 32:529-540. [Name also spelled Stoyanova.]
 249. ---. 1987. Temporalitate si aspectualitate în limbile româna si bulgara. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti. Pp. ii + 25. [Dissertation abstract; Emanuel Vasiliu, dir. ]
 250. Stroe, Petre. 1987. Timotei Cipariu, parintele filologiei românesti. LsL 2:262-268.
 251. Strungaru, Diomid. 1987. Asupra etimilogiei verbului acira. StCl 38:38-46.
 252. Suciu, Emil. 1987. Note etimoligice privitoare la unele împrumuturi din limba turca (III). StCL 38:142-144.
 253. Suvac, Aurel. 1987. Terminologia pescuitului la lipovenii din Dobrogea. Bucuresti: Tipografla Universitatii din Bucuresti. Pp. ii + 25. Dissertation abstract; Gheorghe Bolocan, dir.]
 254. Szabó, Zoltan. 1987. lorgu Iordan (1888-1986). NylK 31:101-102.
 255. Serban, Valentina. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:138-139.
 256. Sora, S. 1987. Zur Didaktik des Rumänischen an deutschen Universitäten. In Gartner, pp. 371-376.
 257. Stefan, Ion. 1987. Încadrarea morfologica a unei categorii de neologisme în prima jumatate a secolului al XIX-lea. LimR 36:193-198.
 258. Stefánescu Mitu, Adriana. 1987. Cugetarile lui Oxenstiern si ecourile lor în cultura româneasca (H). LsL 1:29-40.
 259. Strempel, Gabriel. 1987. Catalogul manuscriselor românesti: BAR 310-4413, III. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica. Pp. 494.
 260. ---. 1987. Nicolae Costin - un cronicar de la raspîntie de veacuri. MI 21:19-23.
 261. Suteu, Flora. 1987. Melania Florea (1940-1987). LimR 36:463.
 262. Taigo, Ito. 1987. Puntos comunes al español y al rumeno: Estado actual. StC1 38:29-37.
 263. Tasmowski-De Ryck, Liliane. 1987. La réduplication clitique en roumain. In Gartner, pp. 377-400.
 264. ---. 1987. Les alternances morpho-phonétiques dans le vocabulaire minimal du roumain. RRL 32:461-488.
 265. Teius, Sabina. 1987. Limba si literatura româna la Universitatea din Roma în ultimii ani. LsL 3:365-367.
 266. Teodorescu, Dorin. 1987. Carte româneasca veche tiparita în Transilvania, existenta în judetul Olt. RMM 24:56-60.
 267. Teodorescu, Ecaterina. 1987. Sintaxa morfologica, sintaxa functionala. In Omagiu lvanescu, pp. 38-40.
 268. Tiugan, Marilena. 1987. Consecinte comportamental-verbale ale ruralizarii urbanului. In AICED, pp. 327-338.
 269. ---. 1987. Perspectiva metodologica asupra realitatii socio-culturale a satului românesc contemporan. In AICED, pp. 266-275.
 270. Todoran, Romulus. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:140-141.
 271. Tohaneanu, G. 1. 1987. Un diftong friabil în versuri: -oa- din -oaza. StC1 38:475-478.
 272. Toma, Ion. 1987. Categorii sociogeografica în toponimia din Oltenia: I: Oiconimele. In Patrut et al., pp. 395-408.
 273. ---. 1987. Gheorghe Ivanescu ( 1912-1987 ). StCl 38:549-551.
 274. ---. 1987. Nume de persoane si locuri românesti. Forum 29:84-97.
 275. Trandafir, Gh. D. 1987. Cazuri particulare ale relatiei sintactice dintre subiect si predicat, dintre subiectiva si regenta ei (I). LimR 36:485-496.
 276. ---. 1987. Note asupra statutului relational al prepozitiei în limba româna. LimR 36:450-453.
 277. Turculet, Adrian. 1987. Rostirile [z]iespe si [s]iris(t)au în graiurile moldovensti. In Omagiu Ivanescu, pp. 71-75.
 278. Taralunga, Ecaterina. 1987. D. Cantemir în arhiva Gr. Tocilescu. Manuscriptum 18:88-102.
 279. Tepelea, Gabriel. 1987. Preliminarii de toponimie bihoreana - atestari si implicatii. ÎndrBis - Oradea 4:86-90.
 280. Topan, Grigore. 1987. Nume de familie din comunele Inguras, Sînmartin si Mintiu Gherlii (jud. Cluj). In Patrut et al., pp. 252-258.
 281. Ulivi, Anca. 1987. În legatura cu accentuarea unor neologisme în limba româna actuala. StCl 38:310-322.
 282. Ungureanu, V. M. 1987. Contributii la studiul "terapeuticii" prin onomastica la români. In Patrut et al., pp. 259-270.
 283. Urilescu, Dorin. 1987. Arbitrary Ponological Conditioning în Morphemics: A Romanian Case. RRL 32:293-298.
 284. ---. 1987. Continuitate formala în evolutia dialectelor limbii române. StCl 38:278-293.
 285. Ursu, N. A. 1987. Concordante lingvistice între Psaltirea în versuri a lui Dosoftei si unele psaltiri românesti din secolul al XVII-lea. LimR 36:427-442.
 286. van Peteghem, M. 1987. La détermination du prédicat nominal /+ parent/ en roumain. In Gartner, pp. 401-408.
 287. Vasiliu, Gabriel. 1987. Preocupari de onomastica în presa transilvaneana din a doua jumatate a secolului al XIX-lea. In Patrut et al., pp. 88-93.
 288. Vântu, Ileana. 1987. Spontaneitate si standardizare în textele populare. In AICED, pp. 276-281.
 289. Velciu, Dumitru. 1987. Grigore Ureche - mare vornic si carturar. MI 21: 7-9.
 290. ---. 1987. Între Miron Costin si Constantin Cantacuzino: A cunoscut stolnicul De neamul moldovenilor? LsL 2:167-176 and 3:351-360.
 291. Viniteler, Onufrie. 1987. Iuri Ivanovici Venetin si onomastica româneasca. In Patrut et al., pp. 94-111.
 292. Vlad, Sabin. 1987. Note lexicale si etimologice. CLing 32:142-143.
 293. ---. 1987. Unele observatii cu privire la numele de sate din Muntii Apuseni. In Patrut et al., pp. 409-417.
 294. Vlad, Sorina, and Valeria Alexandrescu. 1987. Despadurirea si reflectarea ei în toponimia Olteniei de nord. SCGeogr 34:80-85.
 295. Vulpe, Magdalena. 1987. Sur une particularité régionale dans l'emploi des indéfinis. RRL 32:303-307.
 296. ---. 1987. Toponimia reflectata în lucrari turistice. In Patrut et al., pp. 418-427.
 297. Wald, Lucia, et al. (eds.). 1987. Istoria gîndirii Ungvistice românsti - Texte comentate, I. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti. Pp. 362.
 298. Zafiu, Rodìca. 1987. Analele stiintifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi (seria noua): Sectiunea III e: Lingvistica: Tomul XXXI, anul 1985. LimR 36:89-90.
 299. Zugun, Petru. 1987. Literarizarea limbii folclorului editat. LimR 36:408-412.
 
SARDINIAN: Marcel Danesi, University of Toronto (1989)
 1. Blasco Ferrer, Eduardo. 1984. Storia linguistica della Sardegna. Tübingen: Niemeyer.
 2. ---. 1986. La lingua sarda contemporanea: Grammatica del logurdorese e del campadinese. Cagliari: Edizioni della Torre.
 3. Holtus, Günter; Michael Metzeltin; and Christian Schmitt. 1988. Lexicon der Romanistischen Linguistik, Vol. 4: Italienisch, Korsisch, Sardisch. Tübingen: Niemeyer.
 4. Jones, Michael. 1988. Sardinian. In The Romance Languages, pp. 314-350.
 5. Wolf, H. J. 1988. Fonni (Sardaigne) et la déclinaison barbaricine. RLiR 52:9-14.
 6. ---. 1988. Sard. Trinu. ZRP 104:42-428.
 
SPANISH: Curtis Blaylock, University of Illinois (1989)
End
 1. Abad, Francisco. 1988. Estado actual de la dialectología (1968-1987). In CIHLE-I, pp. 1417-1425.
 2. Acero Durántez, Isabel. 1987. Review of H. Urrutia Cárdenas and M. Alvarez Alvarez, Esquema de morfósintaxis histórica del español. (Bilbao: Universidad de Deusto, 1983). AnLH 3:255-257.
 3. Alarcos Llorach, Emilio. 1988. De nuevo sobre los cambios fonéticos del siglo XVI. In CIHLE-I, pp. 47-59.
 4. Alba, Orlando. 1988. Estudio sociolingüístico de la variación de las líquidas finales de palabras en el español cibaeño. In SCSD, pp. 1-12.
 5. Albarracín Navarro, Joaquina and Juan Martínez Ruiz. 1988. Geogíafía lingüística arábigo-románica en el Glosario del botánico hispanoárabe anónimo (siglos XI-XII). In CIHLE-I, pp. 1427-1425.
 6. Alcalá Alba, Antonio. 1987. Review of José Joaquín Montes Giraldo, Motivación y creación léxica en el español de Colombia (Bogotá: ICC, 1983). AnL 25:334-336.
 7. Alvar, Manuel., 1987. Léxico del mestizaje en Hispanoamérica. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana.
 8. Alvarez Martínez, Ma. Angeles. 1987. Review of Gregorio Salvador, Estudios dialectológicos (Madrid: Paraninfo, 1987). RFE 48:158-161.
 9. Alvarez Nazario, Manuel. 1987. Orígenes del español en Puerto Rico. AnLH 39-22.
 10. Alvarez Rodríguez, Adelino. 1988. -era frente a -eiro en el Alto Valdueza. Intento de explicación. In CIHLE-I. pp. 1441-1447.
 11. Basanta, Almudena. 1987. Review of Manuel Alvar (coord.), Lenguas peninsulares y proyección hispánica (Madrid: Fundación Friedrich Ebert/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986). RFE 48:161-167.
 12. Bentivoglio, Paola. 1988. La posición del sujeto en el español de Caracas: Un análisis de los factores lingüísticos y extralingüísticos. In SCSD, pp. 13-23.
 13. Benyahia, Laila and Jorge Aguadé. 1987. Notas acerca de algunos hispanismos en el árabe dialectal marroquí. Qantara 8:191-202.
 14. Blake, Robert. 1987-88. Ffaro, Faro or Haro?: F Doubling as a Source of Linguistic Information for the Early Míddle Ages. RPh 41:267-289.
 15. ---. 1988. Aproximaciones nuevas al fenómeno de [f] > [h] > [0]. In CIHLE-I, pp. 71-82.
 16. Blanche-Benveniste, Claire. 1987. Review of Silvia Faitelson-Waiser, Les suffixes guantificateurs de l'espagniol. (La suffixation-augmentative et diminutive: essai de systématisation (Paris: Editions Hispaniques, 1986). BSU 82:385-387.
 17. Bossong, Georg. 1986. Review of Lars Fant, Estructura informativa en español. Estudio sintáctico y entonativo (Uppsala: Univ. of Uppsala, 1984). RJb 37:312-314.
 18. Bramon, Dolors. 1987. Aglutinación y deglutinación del artículo en los arabismos del castellano y del catalán. VR 46:138-179.
 19. Bravo García, Eva María. 1987. El español del siglo XVII en documentos americanistas. Seville: Alfar.
 20. Brucart, José M. 1987. La elisión sintáctica en español. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 21. Buesa Oliver, Tomás. 1988. Recursos fónicos en la afectividad de los antropónimos. In CIHLE-I, pp. 1613-1639.
 22. Butt, John and Carmen Benjamin. 1988. A New Reference Grammar of Modem Spanish. London: Edward Arnold.
 23. Cabrera Ramírez, Irene. 1986. Adquisición de la categoría de "persona". Signos 19:101-108.
 24. Canellada, María Josefa and John Kuhlmann Madsen. 1987. Pronunciación del español: Lengua hablada y literaria. Madrid: Castalia.
 25. Caraverdo, Rocío. 1987. El Perú en el atlas lingüístico hispanoamericano. Lexis 11:165-182.
 26. Carballera, Yolanda. 1987. Review of María Josefa Díaz González, El habla de Candamo (Aspectos morfosintácticos y vocabulario) (Oviedo, 1986). AnLH 3:257-258.
 27. Carrera, María Fátima. 1988. Aspectos de toponomástica castellano-leonesa. Su importancia para la historia de la lengua. In CIHLE-I, pp. 1651-1659.
 28. Carrera, Micaela. 1987. Review of Guillermo L. Guitarte, Siete estudios sobre el español de América (México: UNAM, 1983). AnLH 3:267-269.
 29. Carrera de la Red, María de Fátima. 1987. Review of José Portolés Lázaro, Medio siglo de Filología Española (1896-1952). Positivismo e idealismo (Madrid: Cátedra, 1986). AnLH 3:263-267.
 30. Casas Gómez, Miguel. 1986. Gitanismos designativos de la «prostituta» en el español moderno. RJb 37:225-239.
 31. Cassano, Paul V. 1983 [1'9871. A Theory of Language Borrowing and New World Spanish. Orbis 32:37-51.
 32. Castañer Martín, Rosa Ma. 1987. Aproximación a dos mapas del ALEANR: sobre el nombre de algunas vasijas. AFA 39:133-159.
 33. Cerrillo Martín de Cáceres, Enrique. 1988. Onomástica y cambio cultural. In CIHLE-I. pp. 1661-1668.
 34. Cierbide Martinena, Ricardo. 1988. Fonética y fonología diacránicas de las articulaciones sibilantes en la documentación medieval navarra: estado de la cuestión. In CIHLE-I pp. 83-90.
 35. Clegg, J. Halvor and Willis C. Falls. 1987. On Syllable Length in Spanish. In LLU, pp. 69-78.
 36. Clements, J. Clancy. 1988. The Semantics and Pragmatics of the Spanish Construction. Linguistics 26:779-822.
 37. Cordero Crespo, Luis. 1987-88. Recovecos léxico-semánticos. MAE 56/57:121-125.
 38. Cotton, Eleanor Greet and John M. Sharp. 1988. Spanish in the Americas. Washington, D. C.: Georgetown University Press.
 39. De Kock, Josse. 1987. De los tiempos del pasado en R. Gallegos o de la importancia del contexto y de su cuantificación. AnLH 3:23-34.
 40. De la Campa, Hermenegildo. 1987. Diccionario inverso del español: Su uso en el aula. Madrid: Narcea.
 41. D'Introno, Francesco and Juan Manuel Sosa. 1988. Elisió de nasal o nasalizaciõ de vocal en caraqueño. In SCSD pp. 24-34
 42. Deutschmann, Olaf. 1986. Kirchenlateinisch-hebräische Elemente in der spanischen und portugiesischen Syntax und Stylistik. RJb 37:219-224.
 43. Dietrick, Deborah. 1987. Review of María Luisa Calero Vaquera, Historia de la gramática española (1847-1920). De A. Bellos a R. Lenz (Madrid: Gredos, 1986). AnLH 3:269-270.
 44. Douglass, R. T homas. 1988. Written Accents in Spanish to 1726. Hispania 71:927-932.
 45. Dworkin, Steven N. 1988. Review of Juan M. Lope Blanch, El estudio del español hablado culto: Historia de un proyecto (Mexico City: UNAM, 1986). HR 56:90-92.
 46. ---. 1988-89. The Interaction of Phonological and Morphological Processes: The Evolution of the Old Spanish Second Person Plural. RPh 42:144-155.
 47. Elson, Mark J. 1988. The Synchronic Status and Evolution of g in Spanish vengo, salgo, etc. Revisited. Hispania 71:392-400.
 48. Elvira González, Javier. 1987. Sobre la extensión del infinitivo en español antiguo. AnL 25:151-156.
 49. Emberson, Jean Elizabeth. 1987. The Pro Drop Parameter in the Acquisition o Spanish as a Second Language. Diss., Texas.
 50. Enguita Utrilla, José Ma. 1987. Pervivencia de F- inicial en las hablas aragonesas y otros fenómenos conexos. AFA 39:9-53.
 51. ---. 1987. Review of Manuel Alvar (coord.), Lenauas peninsulares y proyección hispánica (Madrid: Fundación Friedrich Ebert/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986). AFA 39:255-258.
 52. ---. 1987. Review of Rosa M.a Castañer Martín, Forma y estructura del léxico del riego en Aragón Navarra y Rioja (Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1983). AFA 39:248-250.
 53. Escavy Zamora, Ricardo. 1987. El pronombre, categorías y funciones plonominales en la teoría gramatical. Murcia: Universidad de Murcia.
 54. Fernández González, José Ramón. 1988. Toponimia del Bierzo (León) y etimología popular. In CIHLE-1 pp. 1669-1683.
 55. Fernández Ramírez, Salvador. 1988. La derivación nominal [= BRAE, Anejo 40]. Madrid: Real Academia Española.
 56. Figueroa Loiza, Jennie. 1987. Connotaciones socio-económicas en las respuestas del léxico de la alimentación (ALEC). Thesaurus 42:647-673.
 57. Flores del Manzano, Fernando. 1988. Incidencia del factor histórico en la configuración geolingüística de Extremadura. In CHILE-I pp. 1449-1459.
 58. Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1987. Variedades lingüísticas usadas por la población negra rioplatense. AnLH 3:55-66.
 59. Frago Gracia, Juan Antonio. 1987. Review of José María Jimeno Jurío, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Cizur (Bilbao: Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaundia, 1986). AFA 39:245-246.
 60. ---. 1987. Toponimia navarroaragonesa del Ebro (VI) fauna. AFA 39:55-88.
 61. ---. 1987. Una introducción filológica a la documentación del Archivo General de Indias. AnLH 3:67-97.
 62. Galmés, Alvaro. 1988. La lengua de Asturias en su entorno social. In CIHLE-I, pp.. 1383-1399.
 63. Gallardo Paúls, Beatriz. 1987. Review of Antonio Briz, El léxico de la vid en la comarca de Requena-Utiel (Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1985). AFA 39:247-258.
 64. Garcés Gómez, María Pilar. 1987. Notas para un vocabulario dialectal altoaragonés. AFA 39:107-132.
 65. ---. 1988. La formación de gentilicios en varias zonas españolas. In CIHLE-I, pp. 1685-1696.
 66. García, Ofelia, Isabel Evangelista, Mabel Martínez, Carmen Disla, and Bonifacio Paulino. 1988. Spanish Language Use and Attitudes: A Study of Two New York City Communities. LSoc 17:475-511.
 67. García-Borrón, Juan Pablo. 1988. Toponimia militar y expansión castellana. In CIHLE-I, pp. 1697-1705.
 68. García Carrillo, Antonio. 1987. Léxico aragonés en andaluz oriental: mapas 288-424 del ALEA. AFA 39:89-104.
 69. García Martín, José María. 1987. Nota sobre el leísmo en dos autores andaluces del siglo XIX. AnLH 3:99-122.
 70. García Mouton, Pilar. 1987. Dialectología y cultura popular. RDTP 42:49-73.
 71. --- and Francisco Moreno Fernández. 1988. Proyecto de un Atlas Lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha (ALeCMan). In CIHLE-I, pp. 1461-1480.
 72. García Yebra, Valentín. 1988. Claudicación en el uso de preposiciones. Madrid: Gredos.
 73. Garrido, Antonio. 1987. La Contribution de R. J. Cuervo (1844-1911) á la «norma hispánica». Histoire Epistémologie Langage 9/2:133-147.
 74. Germain, Jean. 1988. Reviewof María del Carmen Ríos Panisse, Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. I. Invertebrados y peces, II. Mamíferos, aves y algas ( + Verba, Anexos 7, 19) (Santiago de Compostela, 1977, 1983). RLiR 52:286-289.
 75. Gier, Albert. 1988. Review of Vladimir Honsa, Old Spanish Grammar of 'La gran conquista de Ultramar' (New York et al.: Peter Lang, 1986). ZRP 104:191-192.
 76. Gómez-Asencio, José Jesús. 1987. Naissance et développement de la notion de phrase composée dans les grammaires espagnoles (1771-1851). Histoire Epistémologie Langage 9/2:117-132.
 77. Gómez Ortiz, Francisco. 1988. Uso actual en la península del americanismo 'pararse' = 'ponerse en pie'. In CIHLE-I pp. 1481-1490.
 78. Gómez Torrego, Leonardo. 1988. Perífrasis verbales Madrid: Arco/Libros.
 79. González, Nora. 1988. A Constraint on Raising in Spanish. In SPCL pp. 91-114.
 80. González, Oriana. 1987. Review of Gregorio Salvador, Semántica y lexicología del español (Madrid: Paraninfo, 1985). EFil 22:120-122.
 81. Granda, Germán de. 1987. Los estudios lingüísticos afrohispanoamericanos (1975-1985). BRP 26:267-289.
 82. ---. 1987. Puntos sobre algunas íes. En tomo al español atlántico. AnLH 3:35-54.
 83. ---. 1987. Sobre arcaísmos léxicos en el español de Paraguay. EFil 22:7-33.
 84. ---. 1988. Notas sobre retenciones sintácticas en el español del Paraguay. Lexis 12:43-67.
 85. ---. 1988. Un proceso masivo de retoponimización en la República Dominicana contemporánea. Condicionamientos históricos y contextos sociopolíticos. In CIHLE-I pp. 1491-1500.
 86. Green, John N. 1988. Spanish. In The Romance Languages, pp. 79-130.
 87. Grindsted, Annette. 1988. Review of Leo Hickey, Curso de pragmestilístico (Madrid: Coloquio, 1987). JP 12:490-491.
 88. Gútemberg Bohórquez, Jesús. 1987. Review of Hugo Mantilla Trejos, Diccionario llanero (Bogotá: Ediciones El Guarracuco Blanco, 1985). Thesaurus 42:447-448.
 89. Gutiérrez, John R. 1988. Review of Rafael Nuñez Cedeño, Iraset Páez Urdaneta, and Jorge M. Guitart (eds.), Estudios sobre la fonología del español del Caribe (Caracas: La Casa de Bello, 1986). Hispania 71:847-848.
 90. ---. 1988. Review of William W. Megenney, El palenguero: Un lenguaje post-criollo de Colombia (Bogotá: ICC, 1986). Hispania 71:314-315.
 91. Hammond, Robert M. and Melvyn C. Resnick. 1988. Dialects of Caribbean Spanish and Linguistic Theory. In SCSD pp. vii-x.
 92. Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 1987. Léxico popular manchego. RDTP 42:209-222.
 93. Hernández Sacristán, Carlos. 1987. Review of Ernst Pelzing, Das attributive Adjektiv des Spanischen. Stellenwert und Stellung (Frankfurt, Bern: Lang, 1981). VR 46:371-371.
 94. Hochberg, Judith G. 1987. Acquisition Data and Phonological Theory. BLS 13:129-138.
 95. ---. 1988. Learning Spanish Stress. Lg. 64:683-706.
 96. Ishizaki, Yuko. 1988. Ergative Expression in Spanish [in Japanese]. SophiaL 23/24:131-135.
 97. Izzo, Herbert J. 1987. Seville Pronunciation: The Phonetics and Phonology of 'Aspirated S'. Calgary Working Papers in Linguistics 13:15-26.
 98. Keil, Regina. 1986. Review of David A. Pharies, Structure and Analogy in the Playful Lexicon of Spanish (Tübingen: Niemeyer, 1986). RJb 37:306-312.
 99. Kerkhof, Maximilian P. A. M. 1983 [1987]. El diptongo ua y el posesivo lur en el aragonés medieval: dos formas que desaparecen tempranamente (siglo XIV) de la lengua escrita. Orbis 32:85-96.
 100. Klein, Philip W. 1988. The Nature and Uses of the Spanish Neuter. SN 60:109-116.
 101. Koike, Dale April. 1987-88. Review of Lars Fant, Estructura informativa en español: Estudio sintáctico y entonativo (Uppsala: Almquist & Wiksell, 1984). RPh 41:340-343.
 102. Kremer, Dieter. 1988. Onomástica e historia, de la lengua. In CIHLE-1, pp. 1583-1612.
 103. Kvavik, Karen. 1988. Is There a Spanish Imperative Intonation? In SCSD pp. 35-49.
 104. Labarta, Ana. 1988. Sobre la mal llamada «carta aljamiada granadina». Qantara 9:137-148.
 105. Lagos A., Daniel S. and Selma Olivera A. 1988. Algunas características del español hablado por los escolares mapuches de la comuna de Victoria. EFil 23:89-102.
 106. Lamíquiz, Vidal. 1987. Lengua española: Método y estructuras lingüísticas. Barcelona: Ariel Lingüística.
 107. Lanz, M. F. 1988. Portar--a Profile of its Productivity and Morphosyntactic Characteristics in Verb-Complement Composition. BHS 65:163-168.
 108. Lapesa, Rafael. 1988. Historia de una <> In CIHEL-L pp. 1771-1785.
 109. Larrea Borja, Piedad. 1987-88. Algunos quijotismos en el habla ecuatoriana. MAE 56/57:61-69.
 110. Lengem Joachim. 1987. Review of David Pharies, Structure and Analogy in the Playful Lexicon of Spanish (Tübingen: Niemeyer, 1996). RF 99:426-430.
 111. Lipski, John M. 1987. Breves notas sobre el español filipino. AnL 25:209-219.
 112. ---. 1987. El dialecto español de Río Sabinas: Vestigios del español mexicano en Luisiana. y Texas. NRFH 35:111-128.
 113. ---. 1987. El español en Filipinas: Comentarios sobre un lenguaje vestigial. AnLH 3:123-142.
 114. ---. 1987. Phonological Reduction in Philippine Creole Spanish: Implications for Historical Hispanic Dialectology. In LLU, pp. 79-95.
 115. ---. 1987. The Origin and Development of LAN/NAN in Afro-Caribbean Spanish. BRP 26:291-300.
 116. ---. 1988. Contactos hispano-africanos en el Africa ecuatorial y su importancia para la fonética del Caribe hispánico. In S CSD, pp. 50-65.
 117. ---. 1988. Philippine Creole Spanish: Assessing the Portuguese Element. ZRP 104:25-45.
 118. ---. 1988. Reduction of /s/ in Spanish: The Afro-Hispanic Connection. In SPCL, pp. 4-16.
 119. Lodares Marrodau, Juan Ramón. 1987. La manceba del abad. Aspectos histórico-sociales de un cambio lingüístico. BRAE 67:155-170.
 120. Lope Blanch, Juan M. 1987. El estudio del español hablado en el Suroeste de los Estados Unidos. AnL 25:201-208.
 121. ---. 1987. Problemas de morfología dialectal en el español de Texas. In LLU, pp. 97-107.
 122. López de Aberasturi Arregui, José Ignacio. 1988. Extremeñismos léxicos en Andalucía occidental. In CIHLE-I, pp. 1501-15 10.
 123. López Morales, Humberto. 1987. Más allá de la regla variable: la velarización de /r/ en el español de Puerto Rico. In LLU, pp. 31-36.
 124. ---. 1988. Bilingüismo y actitudes lingüísticas en Puerto Rico: Breve reseña bibliográfica. In SCSI, pp. 66-73.
 125. ---. 1988. Caracterización fonológica de los dialectos del Caribe hispánico. In CHILE-1, pp. 1401-1415.
 126. Lozano, Anthony G. 1988. The Semantics of the Spanish Conditional in Discourse. Hispania 71:675-680
 127. Lüdtke, Helmut 1988. Metafonía y neutro de materia. In CIHLE-I pp. 61-69.
 128. Lüdtke, Jens. 1988. Proyecto de una historia del español ultramarino. In CIHLE-I, pp. 1511-1515.
 129. Luján, Marta. 1987. Clitic Doubling in Andean Spanish and the Theory of Case Absorption. In LLU, pp. 109-121.
 130. Lumera Guerrero, Miguel. 1988. Aproximación a la fonética del habla de Plasencia. In CIHLE-I pp. 1517-1526.
 131. Lunn, Patricia V. 1988. How por and para Mean. 1988. In SPCL, pp. 160-171.
 132. Malkiel, Yakov. 1987. La teoría de las sibilantes propuesta por Rufino José Cuervo: noventa años de discusiones. NRFH 35:5-36.
 133. ---. 1987. Mellitus to Old Spanish V-, B-ellido (with Attention Newly Drawn to the Role Played by bar-va, -ba). RN 28:115-123.
 134. ---. 1988. Apocope: Straight; Through Contact of Languages; Via Suffixal Polarization. The Spanish Derivational Morphemes and Word- Final Segments "-ín" and "-ino". HR 56:409-434.
 135. ---. 1988. Reflexes of Latin superbus/superbia in Spanish and Portuguese (Older and Modern). KRQ 35:387-400.
 136. ---. 1988. The Discovery of Lexical Channels of Transmission: From Latin to Romance, with Special Consideration of Old Spanish. Corónica 17:8-13.
 137. Martínez Albarracín, Carmen. 1988. El 16xico del olivo en Navarra. In CIHLE-1, pp. 1527-1536.
 138. Máynez, Pilar and Nidia Ojeda. 1987. Supervivencia de vocablos nahuas en el 1éxico gastronómico de la ciudad de México. AnL 25:157-199.
 139. Megenney, William W. 1988-89. Review of John M. Lipski, The Spanish of Equatorial Guinea: The Dialect of Malabo and its Implications for Spanish Dialectology (Tübingen: Niemeyer, 1985). RPh 42:208-213.
 140. Meier, Harri. 1986. Review of G. Gómez de Silva, Elsevier's Concise Spanish Etymological Dictionary (Amsterdam et al.: Elsevier, 1985). RJb 37:301.
 141. ---. 1986. Review of Rafael Lapesa, Estudios de historia lingüística español (Madrid: Paraninfo, 1985). RJb 37:301-303.
 142. Meyer-Hermann, Reinhard. 1988. ¿Se debe la posposición del sujeto en el español a una influencia árabe? RFE 48:67-96
 143. Miles, Cecil and R. Arciniegas. 1998. The Spanish Personal a Revisited. RCEH 12:327-335.
 144. Miranda, Eduardo. 1987. Review of M. Francille Bergquist, Ibero-Romance Comarative Phonology and Morphology (Washington, D. C.: University Press of America, 1981). EFil 22:114-118.
 145. Monjour, Alf. 1988. Notes de dialectologie ouest-hispanique: résultats particuliers du suffixe -OLA en galicien et en asturien. RLiR 52:371-384.
 146. ---. 1988. Review of Manuel Taboada, El habla del Valle de Verín [=Verba, Anexo 15], 1979) and Ana María Cano González, El habla de Somiedo. (Occidente de Asturias) (Santiago de Compostela [=Verba Separata de los números 4 y 5], 1977-78). RLiR 52:275-281.
 147. Montes Giraldo, José Joaquín. 1987. La "curumba", el "curubito", la "curumuta" y los helenismos del español. Thesaurus 42:746-748.
 148. ---. 1987. Review of Actas del II Congneso Internacional sobre el español de América (Mexico City: UNAM, 1986). Thesaurus 42:749-773.
 149. ---. 1987. Review of María Josefina Tejera, Diccionario de venezolanismos (Caracas: Academia Venezolana de la Lengua, 1985). Thesaurus 42:440-442.
 150. Montreuil, Jean-Pierre Y. 1987. On Nuclearity. In LLU, pp. 55-68.
 151. Morales de Walters, Amparo. 1988. Infinitivo con sujeto expreso en el español de Puerto Rico. In SCSD pp. 85-96.
 152. Morera Pérez, Marcial. 1987. La estabilidad de valores semánticos. AnL 25:537.
 153. Morgan, Terrell A. 1987. Positive and Negative Syllable Structure Conditions in Spanish. In LLU, pp. 37-54.
 154. Morimoto, Yoshiharu. 1988. Las cinco vocales castellanas y japonesas: un análisis espectrográfico. SophiaL 23/24:181-191.
 155. Nelson, R. J. 1987. Evidence for the Origin of Sp. holgazán in Proto-Hispano-Romance. RN 28:71-76.
 156. Nezirovic, Muhamed. 1988. Algunos rasgos fonéticos del español anteclásico en el habla judeo-española de Bosnia. In CIHLE-1, pp. 1537-1545.
 157. Niederche, Hans-Josef. 1987. Les dictionnaires Franco-Espagnols jusqu'en 1800. Histoire Epistémologie Langage 9/2:13-26.
 158. Nishida, Chiyo. 1988. Approach to Lexical Inflection and Cliticization in Spanish. SophiaL 23/24:119-129.
 159. Nuessel, Frank. Recent Trends in Hispanic Linguistics. 1987. In CTIHL, pp. 1-32.
 160. ---. 1988. Theoretical Studies in Hispanic Linguistics (1960-): A Selected, Annotated Research Bibliography. Bloomington, IN: IULC.
 161. Núñez Cedeño, Rafael. 1988. Alargamiento vocálico compensatorio en el español cubano: un análisis autosegmental. In SCSD, pp. 97-102.
 162. ---. 1988. The Abakuá Secret Society in Cuba: Language and Culture. Hispania 71:148-154.
 163. Obregón Muñoz, Hugo. 1987. Notas en tomo a la elaboración de un diccionario del español estándar de Venezuela. AnLH 3:143-159.
 164. Omori, Hiroko. 1988. El uso reflexivo de los clíticos en español. SophiaL 23/24:139-147.
 165. Otaola Olano, Concepción. 1988. La modalidad (con especial referencia a la lengua española). RFE 48:97-117.
 166. Papadopol, Maria. 1987. Estructura fonomorfémica del verbo del español común. Diss., SUNY-Albany.
 167. Payrató, Lluís. 1988. L'anàlisi contrastiva català-castelà: Història i futur. In SPCL, pp. 226-239.
 168. Pendones de Pedro, Covadonga. 1987. Análisis fonético connotativo: la /c/ en el español de Costa Rica. RFLUC 13/2:119-146.
 169. Penny, Ralph. 1988. The Old Spanish Graphs 'i', 'j', 'g' and 'y' and the Development of Latin Ge,I- and J-. BHS 65:337-351.
 170. Pharies, David A. 1988. Template analysis of the Spanish 'sufijos átonos'. In SPCL pp. 64-73.
 171. Pilleux, Mauricio. 1987. La oración interrogativa y el acto de habla de "preguntar" en español. EFil 22:35-46.
 172. ---. 1988. Review of Frank Nuessel, Theoretical Studies in Hispanic Linguistics (Bloomington: Indiana Linguistics Club, 1988). EFil 23:164-165.
 173. Piñel, Rosa María. 1988. Emphatische Mengenausdrücke. Fremdsprachen 32:105-109.
 174. Plann, Susan. 1988. Prepositions, Postpositions, and Substantives. Hispania 71:920-926.
 175. Poblete B., María Teresa. 1987. Review of Elena M. Rojas, Evolución histórca del español en Tucumán entre los siglos XVI y XIK (Tucumán: UNT, 1985). EFil 22:123-133.
 176. ---. 1988. Review of Juan M. Lope Blanch, El estudio del español hablado culto. Historia de un proyecto (Mexico City: UNAM, 1986). EFil 23:166-168.
 177. Porroche Ballesteros, Margarita. 1988. Ser. estar y verbos de cambio. Madrid: Arco/Libros.
 178. Porto Dapena, José Alvaro. 1987. Contribución a una teoría de las preposiciones: factores que determinan la elección de éstas en el discurso. Thesaurus 41:623-646.
 179. ---. 1987. El verbo y su conjugación. Madrid: Arco/Libros.
 180. Puigvert Ocal, Alicia. 1987. El léxico de la indumentaria en el «Cancionero de Baena». BRAE 67:171-206.
 181. Quesada Pacheco, Miguel Angel. 1987. El español de Juan Vázquez de Coronado: Análisis descriptivo de un idiolecto de principios de la colonia. RFLUC 13/1:1.67-182.
 182. ---. 1987. Léxico ganadero de la Costa Rica colonial. RFLUC 13/2:147-156.
 183. Quilis, Antonio. 1988. Estudio comparativo entre la entonación portuguesa (de Brasil) y la española. RFE 48:33-65.
 184. Recasens, Daniel. 1987. An Acoustic Analysis of V-to-C and V-to-V Coarticulatory Effects in Catalan and Spanish VCV Sequences. JPhon 15:299-312.
 185. Rigatuso, Elisabeth M. 1987. Dinámica de los tratamientos en la interacción verbal: Preparación y apertura conversacional. AnLH 3:161-182.
 186. Ringer Uber, Diane. 1988. Clitic Use in New York and the Caribbean. Hispania 71:385-391.
 187. ---. 1988. Neutralization of Liquids in Syllable Rhymes: Recent Cuban Arrivals in the United States. In SPCL, pp. 38-46.
 188. Rivarola, José Luis. 1987. Para la historia del español de América: Parodias de la "lengua de indio" en el Perú (ss. XVII-M). Lexis 11: 137-164.
 189. ---. 1988. Review of Juan M. Lope Blanch, El habla de Diego de Ordaz. Contribución a la historia del español americano (Mexico City: UNAM, 1985). Lexis 12:122-123.
 190. ---. 1988. Review of María Beatriz Fontanella de Weinberg, El español bonaerense. Cuatro siglos de evolución lingüística (1580-1980) (Buenos Aires: Hachette, 1987). Lexis 12:120-122.
 191. Roca, Iggy. 1988. Theoretical Implications of Spanish Word Stress. LingI 19:393-423.
 192. Rodríguez, Gustavo. 1988. Review of Augusto Alcocer M., Pequeño atlas 1éxico del cuerpo humano en la provincia de Canta (Lima: U. de San Marcos, 1988). EFil 23:168-170.
 193. Rodríguez Castelo, Hernán. 1987-88. Léxico de Fútbol en español. MAE 56/57:127-159.
 194. Rodríguez Pastor, Juan. 1988. Notas lingüísticas sobre el folklore infantil de Valdecaballeros. In CHILE-I pp. 1547-1556.
 195. Rohwedder, Eberhard. 1988. Algunas consideraciones en relación con la elaboración de un nuevo diccionario español-alemán. Fremdsprachen 32:110-114.
 196. Rojas, Nelson. 1988. Fonología de las líquidas en el español cibaeño. In SCSD, pp. 103-111.
 197. Ross, L. Ronald. 1987. El caso de "Haber". RFLUC 13/2:105-108.
 198. Ruiz, Hildebrando. 1988. El aspecto verbal: Interpretación de eventos en el discurso. In SPCL, pp. 185-198.
 199. Sacks, Norman P. 1987. An Analysis of Spanish Adverbs of Place beyond the Rest/Motion Distinction: Sound Symbolism, Relativity of Focus, and Correspondences to English There. In LLU, pp. 289-315.
 200. Sala, Marius. 1988. Review of Haïm Vidal Séphiha, Le judéo-espagnol (Paris: Editions Entente, 1986). RLiR 52:287-288.
 201. Sánchez, Aquilino. 1987. Renaissance Methodologies for Teaching Spanish as a Foreign Language. Histoire Epistémologie Langage 9/2:41-60.
 202. Sánchez Alvarez, Mercedes. 1988. Sobre la variante islámica del español del siglo XVI. In CIHLE-I pp. 1355-1363.
 203. Sánchez Corrales, Víctor MI. 1987. La ambigüedad como mecanismo del cambio lingüístico: ejemplos del español en Costa Rica. RFLUC 13/1:163-166.
 204. Sanicky, Cristina A. 1988. El comportamiento de /f/ en el habla misionera. BHS 69:273-278.
 205. Salvador, Gregorio. 1987. Estudios dialectológicos. Madrid: Paraninfo.
 206. Salvador Lara, Jorge. 1987-88. El aporte de los aborígenes americanos a la lengua castellana. MAE 56/57:99-120.
 207. Saralegui, Carmen. 1988. Un fuero navarro del siglo XIV y su versión en el siglo XVI. In CIHEL-1, pp. 1557-1567.
 208. Schaffer, Martha. 1987-88. Review of Luis Flórez et al. Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (Bogotá: ICC, 1981-83). RPh 41:343-352
 209. Schrnidely, Jack. 1987. Review of Harri Meicr, Notas críticas al DCEH de Cororninas/Pascual [ = Verba. Anexo 24] (Santiago de Compostela: U. de S. de C., 1984). BSLP 82:379-381.
 210. Schroten, Jan. 1987. Gramática generativa y gramática estructural en el análisis sintáctico de las cláusulas relativas en español. NRFH 35:37-110.
 211. Schumann Gálvez, Otto. 1987. Préstamos del náhuatl al español hablado en el sur de Guatemala. AnL 25:39-64.
 212. Schwaller, John Frederick. 1988. A Note on Some Historico-Legal Aspects of Bilingualism in Colonial Hispanic America. In SCSD pp. 112-114.
 213. Seaver, Paul. 1988. Review of Terrell Morgan, James Lee, and Bill Van Patten (eds.), Langage and Language Use, Studies in Spanish (Lanham, MD: University Press of America, 1987). Hispania 71:847.
 214. Sedano, Mercedes. 2988. 'Yo vivo es en Caracas': Un cambio sintáctico. In SCSI, pp. 115-123.
 215. Séphiha, Haïm Vidal. 1987. Le Judéo-Espagnol Paris: Editions Entente.
 216. Silva-Corvalán, Carmen. 1988. Oral Narrative Along the Spanish-English Bilingual Continuum. In SPCL, pp. 172-184.
 217. ---. 1988. Sociolingüística: Teoría y análisis. Madrid: Editorial Alhambra.
 218. Sîrbu-Dumitrescu, Domnila. 1988. Contribución al estudio de la semántica de los verbos modales en español (con ejemplos del habla de Madrid). Hispania 71:139-147.
 219. Skultéty, Jozef 1987. Algunas observaciones sobre las comparaciones españolas desde el punto de vista fraseológico y fraseográfico. BRP 26:167-177.
 220. Solé, Carlos A. 1987. Lenguaje y nacionalismo en la Argentina. In LLU. pp. 209-218.
 221. Solé, Yolanda Russinovich. 1987. La difusión del español entre mexicanoamericanos, puertorriqueños y cubano-americanos en los Estados Unidos. In LLU, pp. 161-174.
 222. Sotillo, Susana. 1988. Review of Lucía Elías-Olivares, Elizabeth A. Leone, Rene Cisneros, and John Gutiérrez (eds.), Spanish Language Use and Public Life in the USA (Berlin: Mouton, 1985). LSoc 17:272-277.
 223. Soto de Cáceres, Alicia. 1988. Ambigüedades morfémicas en el español de Panamá. In CHILE-I pp. 1569-1574.
 224. Stein, Peter. 1988. Review of Matthias Perl and José García González (eds.), Estudios sobre la formación y características del español de Cuba [No. 77 of Islas]. ASNA 225:199-201.
 225. Stempl, Wolf-Dieter. 1986. Review of Estudios lingüísticos en memoria de Gastón Carrillo-Herrera (Bonn: Rheinische Friedrich-WilhelmUniversität, 1983). RJb 37:303-306.
 226. Stephens, Thomas M. 1988. Social History of the Term mestizo in the Caribbean. In SCSD pp. 124-128.
 227. Tassara Ch., Gilda and Carlos Duque T. 1986. /S/ implosiva en el español culto de Valparaíso. Signos 19:109-124.
 228. Terrell, Tracy David. 1987. Functional Constraints on Phonological Rules. In LLU, pp. 13-29.
 229. Thiemer, Eberhard. 1988. Zur Stellung spanischer Präpositionalgruppen innerhalb der Thema- Rhema- Gliederung-Ergebnisse eines Spractvergleichs Deutsch-Spanisch. Fremdsprachen 32:185-191.
 230. Tobón de Castro, Lucía. 1988. El uso de la oración pasiva en español. In SPCL, pp. 115-127.
 231. Torreblanca, Máximo. 1987. Sobre la evolución de sibilantes implosivas en español (I). JHP 11: 151-173.
 232. ---. 1988. La pronunciación española y los métodos de investigación. Hispania 71:669-674.
 233. ---. 1988. Latín "basium," castellano "beso," catalán "bes," portugués "beijo." HR 56:343-348
 234. Turell i Julià, Ma. Teresa. 1988. Self-reference in Spanish and Catalan Discourse. In SPCL pp. 199-210.
 235. Urrutia, Hernán, Roberto Olaeta and Francisco Milla. 1987. Dominio de estructuras oracionales. AnLH 3:183-201.
 236. Vallduví, Enric. 1988. Functional Load, Prosody, and Syntax: Left-detachment in Catalan and Spanish. CLS 24:391-404.
 237. Vallejos de Llobet, Patricia. 1987. El 1éxico iluminista en el primer periódico rioplatense. AnLH 3:203-221.
 238. Varela Cuéllar, Beatriz. El español en los Estados Unidos. In CIHLE-I pp. 1575-1586.
 239. Walsh, Thomas J. 1987. Etimología del cast. ordeñar / gall.-port. ordenhar. RF 99:43-47.
 240. ---. 1988. The Etymology of Span. cejar 'to move back, go back; to weaken or give ground in an undertaking or discussion'. ZRP 104:2024.
 241. Waltman, Franklin. 1988. Review of David J. Billick and Steven N. Dworkin, A Bibliography of Concordances, Glossaries. Vocabularies and Selected Word Studies (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1986). HR 56:249-250.
 242. Warren, Isolde Jahnke. 1987. Cohesive Devices in Mexican Spanish: Conjunction. Diss., Colorado.
 243. Wedel, Alfred R. 1988. Review of Antonio Quilis and Hans Niederehe, The History of Linguistics in Spain (Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 1986). Lg 64:438-439.
 244. Westmoreland, Maurice. 1988. The Distribution and Use of the Present Perfect and Past Perfect Forms in American Spanish. Hispanis 71:379-384.
 245. Williams, Lynn. 1983 [1987]. Two Features of Working-Class Phonology in Valladolid. Orbis 32:72-84.
 246. Wolf, H. J. 1988. Review of Eligio Rivas Quintas, Toonimia de Marín ( = Verba, Anexo 18) (Santiago de Compostela, 1982). RLiR 52:281-286.
 247. Wright, Roger. 1987-88. Review of Steven N. Dworkin, Etymology and Derivational Morphology: The Genesis of Old Spanish Denominal Adjectives in -IDO (Tübingen: Niemeyer, 1985). RPh 41:445-448.
 248. ---. 1988. Review of David Mighetto and Per Rosengren, Diccionario reverso (Gothenburg: Institutionen för Romanska Spräk, 1985). BHS 65:177.
 249. Wunderli, Peter. 1988. Review of J. Borrego, J. G. Asencio, E. Prieto, El subjuntivo: Valores y usos (Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1986). ZRP 104:396-398.
 250. Yamaguchi,Tadashi. 1988. Pronombres sujetos en español. SophiaL 23/24:111-118.
 251. Yanguas y Miranda, José. 1987. Diccionario de las palabras anticuadas que contienen los documentos existentes en los archivos de Navarra, y de su correspondencia con el lenguaje actual. AFA 39:205-291.
 252. Zagona, Karen. 1988. Verb Phrase Syntax: A Parametric Study of English and Spanish Dordrecht et al.: Kluwer.
 253. Zamora Salamanca, Francisco José. 1987. Review of Beatriz R. Lavandera, Variación y significado (Buenos Aires: Hachette, 1984). AnLH 3:273-275.
 254. ---. 1987. Review of Servio Becerra, Fonología de las consonantes implosivas en el español urbano de Cartagena de Indias (Colombia). Ensayo sociolingüístico (Bogotá: ICC, 1985). AnLH 3:271-272.


Return to top