ROMANCE: Marcel Danesi, University of Toronto (1988)
 1. Berschin, Helmut and Walter Berschin. Mittellatein und Romanisch. ZRP 103:1-19 (1987).
 2. Cravens, Thomas D. Consonant Strength in the Romance Dialects of the Pyrenees. In Jean-Pierre Montreuil and David P. Birdsong (eds.), Current Progress in Romance Linguistics (Proceedings of the 16th Linguistic Symposium on Romance Languages) (Dordrecht: Foris, 1987), pp. 67-88.
 3. Dardi, A. L'influsso del francese sull'italiano tra il 1650 e il 1715 (XXII): Franco-latinismi e franco-grecismi. LN 48:7-14 (1987).
 4. ---. L'influsso del francese sull'italiano tra il 1650 e il 1715 (XXIII): Franco-latinismi e franco-grecismi. LN 48:47-56 (1987).
 5. Goebl, H. Points chauds de l'analyse dialetométrique: pondération et visualisation. RLiR 51:63-118 (1987).
 6. Guiter, H. Etalonnage d'une méthode géolinguistique. RLiR 51:55-62 (1987).
 7. Hamp, Eric P. Two Notes on Celtic Etyma. RPh 41:150-151 (1987).
 8. Joseph, John E. Isomorphism and Value Correlations: Evidence from the Latin and French Verb Phrase. In Soonja Choi et al. (eds.), ESCOL 85: Proceedings of the Second Eastern States Conference on Linguistics (Columbus, Ohio: Ohio State University Linguistics Department, 1986), pp. 120-131.
 9. Levin, Saul. The Romance and Indo-European Models of Comparative Linguistics. In Ilah Fleming (ed.), The Thirteenth LACUS Forum (Lake Bluff, Ill.: LACUS, 1987), pp. 549-557.
 10. Límentani, Alberto. Cento anni di filologia romanza a Padova. MR 12:13-46 (1987).
 11. Meissner, Franz-Joseph. Vom Leben und Sterben eines Fachwortes: gromance (Ms. BN 1350). ZRP 103:225 (1987).
 12. Muljacic, Zarko. Différentiation sémantique des reflets de EQUIFERUS, EQUIFERA dans la Romania. ACILFR-16 2:269-273 (1985).
 13. ---. Les "langues par élaboration" romanes. Notions préliminaires à l'étude de leur genèse et comparaison sur l'axe diachronique. ACILPR-17 2:213-220 (1985).
 14. ---. La typologie des langues romanes. ACILPR-17 2:531-539 (1985).
 15. ---. Romania, Germania e Slavia: parallelismi e differenze nella formazione delle lingue standard. In Q. Moreschini (ed.), La formazione delle lingue letterarie (Pisa: Giardini, 1985), pp. 39-55.
 16. ---. L'enseignement dei Heinz Kloss (modifications, implications, perspectives).Langages 21:53-63.
 17. Pellegrini, Giovan Battista. The Sociolinguistic Position of Central Rhaeto-Romance. RPH 40:287-300 (1987).
 18. Petersman, Hubert. Zum Gebrauch von post(ea)quam im Vulgärtaeinischen und seinen Nachfolgern im Romanischen. ZRP 103:229-237 (1987).
 19. Pfister, Max. Forschungsbericht zum. germanischen Superstrateinfluß im Galloromanischen anläßlich der Publikation von L. Guinet. ZRP 103:88-98 (1987).
 20. Piel, Joseph M. Randbemerkungen zu einer gewagten Etymologie: gal. -wgot. groba lat. *covula? ZRP 103:365-369 (1987).
 21. Rohlfs, Gerhard.Antroponimia e toponomastica pelle lingue neolatine. Tübingen: G. Narr, 1985.
 22. Stimm, Helmut. Zum Romanischen von Observaz. ZRP 103. 115-125 (1987).
 23. Pulgram, Ernst. Nominal-Verbal Hybrids: Participle and Gerund in Italian, Latin, English. Canadian Journal of Italian Studies 10:99-116 (1987).
 24. Saussol, J.L. Español e italiano: contrastes de base en los niveles fonológico, fonético y prosódico. Le Lingue del Mondo 51:247-251 (1986).
 25. Tekavcic, P. Le convergenze e le divergenze fonetiche nell'istroromanzo (soprattutto rovignese) ed i loro riflessi nei testi. RLiR 51:331-350 (1987).
 
CATALAN: Edward J. Neugaard, University of South Florida (1988)
 1. Alsina i Giralt, Joan. Index de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del segle XVIII. Sabadell: L'Ajuntament de Sabadell, 1987. Pp. 122.
 2. Arenas i Sampere, Joaquim. Catalunya: Escola i llengua. Barcelona: La Llar del Llibre, 1986 (Col.lecció Nadal, 54). Pp. 172.
 3. ---. La immersió lingüística: Escrits de divulgació. Barcelona: La Llar del Llibre, 1986. Pp. 64.
 4. Badia i Margarit, Antoni M. Coherència i arbitrarietat de la substitució lingüística dins la 'Crònica' de Jaume I. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1987. Pp. 32.
 5. ---. La formació de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987 (Club de Butxaca, 55). Pp. 207-
 6. Ballesta i Roig, Joan-Manuel. Algunes consideracions entorn dels verbs copulatius en català. Llengua i Literatura 2:359-376 (1987).
 7. Bas I Vidal, Jordi. Els noms propis catalans i la seva història. Barcelona: Editorial De Vecchi, 1987 (Edicions Cap Roig, 160). Pp. 160.
 8. Bastardas i Boada, Albert. La competència en català de la segona generació d'immigrants castellanoparlants (9-16 anys) a la Catalunya no metropolitana. In Misc. Badia/V, pp. 101-129.
 9. ---. La planificació lingüística en eis casos flamenc, basc i català: Una nota comparativa. Revista de Llengua i Dret 9:141-147 (1987).
 10. Blasco Ferrer, Eduardo. La posizione lingüística del catalano nella Romania. ZRP 102:132-178 (1986).
 11. Bonet, Sebastià. Sintaxi generativa catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986 (Biblioteca Universitària, 6). Pp. 431.
 12. Bosch, Laura. Avaluació del desenvolupament fonològic en nens catalanoparlants 3 a 7 anys. Barcelona: ICE, 1987 (Documents A, 69). Pp. 88.
 13. Bruch i Salada, Maria Lluisa. Vocabulari dels boters. Reus: Centre de Documentació sobre Cultura Popular Carrutxa, 1986. Pp. 62.
 14. Buchon i Tomas, Carles, and Miquel Ibáñez i Mas. Vocabulari de ciències de la natura. València: Generalitat Valenciana, 1986 (Vocabularis Específics, 8). Pp. 174.
 15. Cabré, Maria Teresa, and Gemma Rigau. Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986 (Biblioteca Universitaria, 3). Pp. 198.
 16. Cabruja, Lluís, and Pere Casanellas. Història de la llengua catalana:Sintesi, textos i exercis. Barcelona: Columna Edicions,1987 (Capitell, 4). Pp. 128.
 17. Colon, Germà, and Amadeu-J. Soberanas. Panorama de la lexicografia catalana: De les glosses medievals a Pompeu Fabra. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1986 (Biblioteca Universitària, 7). Pp. 276.
 18. Coromines, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Vol. VII (R-Sof). Barcelona: Curial, Edicions Catalanes, 1987. Pp. 1056.
 19. Costa Català, Adela. El català al País Valencià dins l'àmbit de l'ensenyament. Quaderns d'Alliberament 14:57-69 (1987).
 20. Costa i Costa, Jordi J. Subjuntius presents en -i, -a i '-ia al català septentrional, un segle enrera. In Misc. Badia/VI, pp. 189-201.
 21. Cucurella, Santiago, and Domènec Ibarra. Joventut, llengua, comunicació: Els estudiants de Catalunya davant els mitjans de comunicació. Barcelona: Editorial El Llamp, 1987. Pp. 158.
 22. Duarte i Montserrat, Carles, and Alex Alsina i Keith. Gramàtica històrica del català. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1986 (Manuals Curial, 10). Pp. 244.
 23. ---. Introducció al llenguatge jurídic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1986 (Quaderns d'Estudis i Formació). Pp. 102.
 24. Farreny i Sistac, Maria Dolors. Processos de crims del segle XV a Lleida: Transcripció i estudi lingüístic.. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 1986. Pp. 233.
 25. Ginebra, Jordi (ed.). Antoni de Bofarull: Escrits lingüística. Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1987 (Documents de Filologia Catalana, l). Pp. 384.
 26. Gispert-Sauch i Vilader, Pilar. Toponílmía del terme municipal de Vilablareix- Barcelona: Societat d'Onomàstica, 1986. Pp. 144.
 27. Iborra, Josep. De la lingüística a la cultura popular. In Homenatqe, pp. 131-137.
 28. ---. Vocabulari dlinformatica. València: Generalitat Valenciana, 1986 (Vocabularis Especíifics, 9). Pp. 66.
 29. Jané, Albert. Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Barcanova, 1986. Pp. 222.
 30. Laca, Brenda. Notes per a un estudi del pleonasme pronominal en català. In Misc. Badia/V, pp. 65-88.
 31. Lopez del Castillo, Lluís. El català através dels temps. Barcelona: La Llar del Llibre, 1987 (Col.lecció Nadal, 53). Pp. 93.
 32. Llinares, Angela. Vocabulari de física i química. València: Generalitat Valenciana, 1986 (Vocabularis Específics, 6). Pp. 112.
 33. Mariner i Bigorra, Sebastià. Retucs teórics de la discussió sobre fonologia de tx/x i tj/j. In Misc. Badia/VI, pp. 109-132.
 34. Martí i Castell, Joan. Documents d'lhistòria de la llengua catalana: Dels origens a Fabra. Barcelona: Editorial Empúries, 1986 (Les Naus d'Empúries, Timó, 2). Pp. 448.
 35. ---. Gramàtica històrica i/o (?) histórica de la llengua: Aportacions al català. In Misc. Badia/V, pp. 31-63.
 36. Martínez López, Emili, and David Campos Frechina. Vocabulari d'electricitat i electrònica. València: Generalitat Valenciana, 1986 (Vocabularis Específics, 7). Pp. 278.
 37. Mascardó, Ignasi. Ciutadella-Maó. Greu vs. agut en dos parlars menorquins: Plantejament de la qüestió. Randa 21:197-211 (1987).
 38. ---. Antroponímia menorquina: Consideracions sobre cognoms de Menorca. Randa 21:185-196 (1987).
 39. Milà i Llambí, Josep. Els verbs catalans: Conjugació . Barcelona: La Llar del Llibre, 1987. Pp.315.
 40. Moll, Aïna. El nostre procés de normalització lingüística. Revista de Catalunya 13:3-6 (1987).
 41. Molla, Toni. Les dades del català al País Valencà. Quaderns d'Alliberament 14:27-37 (1987).
 42. ---. País València i comunitat lingüística. Quaderns d'Alliberament 14:11-27 (1987).
 43. Montagut i Barberà, Maria Mercè. L'aparició d'adjectius cultes a la titulació medieval catalana. In Misc. Badia/V, pp. 171-181.
 44. Moran i Ocerinjauregui, Josep. Un document familiar català del segle XVIII: Transcripció i comentari lingüístic. Llengua i Literatura 2:295-320 (1987).
 45. Muntaner i Pascual, Ignasi M. Els noms de lloc del terme de Sitges i de les terres veïnes. Sitges: Grup d'Estudis Sitgetans, 1986. Pp. 350.
 46. Navarro, Josep Maria. Una qüestió de lexicologia contrastiva: Els parònims interlinguals (catalans-alemanys). In Misc. Badia/V, pp. 89-100.
 47. Palau i Martí, Ferran. El problema de les preposicions 'per', i 'per a'. Barcelona: Editorial Barcino, 1986 (Col.lecció o Popular Barcino, 239). Pp. 84.
 48. Pericany, Xavier (ed.). L'altra cara de la llengua. Barcelona: Editorial Empúries, 1987 (Biblioteca Uniiversal Empúries, 34). Pp. 222.
 49. Pitarch, Josep. Presència de la llengua catalana a les universitats valencianes. Quaderns d'Alliberament 14:69-79 (1987).
 50. Pons i Griera, Lídia. Sobre les combinacions [ks] i [gz] del català. In Misc. Badia/VI, pp. 31-78.
 51. Prunyosa, Manuel, i Manuel Pérez Saldanya. Elements per a una sintaxi liminar del català. València: Eliseu Climent, 1987 (La Unitat, 110). Pp. 240.
 52. Pujol, Josep M. El català, mare de totes les llengües: Notes per a la història d'un joc lingüístic. In Misc. Badia/VI, pp. 203-229.
 53. Quintana, Artur. Els parlars del Baix Matarranya. In Misc. Badia/VI, pp. 155-187.
 54. Rasico, Philip D. Dues qüestions de fonologia diacrònica catalana. Llengua i Literatura 2:7-18 (1987).
 55. Rasico, Philip D. Entorn d'una llei fonètica catalana observada fa temps. Estudis Romànics 19:197-207 (1986).
 56. ---. Els menorquins de la Florida: História, llengua i cultura. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987 (Biblioteca Abat Oliba, 52).
 57. Roca-Pons, Josep. Sobre l'article. In Misc. Badia/VI, pp. 5-29.
 58. Saragossà, Marina. Els fonemes fricatius i africats en el parlar de Silla. In Misc. Badia/VI, pp. 133-154.
 59. Segarra, Mila (ed.). Gramàtica y apologia de la llengua cathalana de Josep Pau Ballot. Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1987 (Documents de Filologia Catalana, 2). Pp. 300.
 60. Selfa Fort, Emili. Vocabulari de fusteria, mobiliari i decoració. València: Generalitat Valenciana, 1986 (Vocabularis Específics, 10). Pp. 94.
 61. Serra, Joan. Notes sobre les actituds lingüístics dels menorquins: Diagnòstic 1986: Crisi. Randa 21:213-232 (1987).
 62. Siguan, Miquel, and Roser Colomina. Metodologia per a l'estudi del llenguatge infantil. Vic: Eumo Editorial, 1986 (Interseccions, 4). Pp. 194.
 63. Solà, Joan. L'obra gramatical del pare Jaume Nonell. In Misc. Badia/VI, pp. 231-241.
 64. ---. Qüestions controvertides de sintaxi catalana. Barcelona: Edicions 62, 1987 (Llibres a l'Abast, 229). Pp. 254.
 65. Soler, Josep. Model i limits de la llengua estàndard a Barcelona. In Misc. Badia/V, pp. 131-148.
 66. Stegmann, Til. Graus dlatractivitat d'una llengua o cultura. Revista de Catalunya 9:81-97 (1987).
 67. Strubell, Miquel. Perspectives de la llengua catalana a l'area barcelonina. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1986. Pp. 85.
 68. Terrado i Pablo, Xavier. Una font per a l'estudi del lèxic medieval: Els llibres de mostres de cavalls. In Misc. Badia/V, pp. 183-192.
 69. Tio, Jaume. Curs de català per a estrangers. Vic: Eumo Editorial, 1986 (Complements, 12). Pp.158.
 70. Tresserras, Joan-Manuel, and Enric Marin. El regne del subjecte: Per una teoria materialista de la comunicació social. Barcelona: Editorial El Llamp, 1987 (Sociolingüística i Comunicació , Serie B). Pp. 92.
 71. Vallverdú, Francesc. Elocució i ortologia catalanes. Barcelona: Editorial Jonc, 1986. Pp. 50.
 72. ---. Els mitjans de comunicació i la llengua catalana. In Misc. Vallverdú, pp. 351-359.
 73. ---. La normalització lingüística a Catalunya. Barcelona: Editorial Laia, 1986 (L'Entrellat). Pp.224.
 74. Veny, Joan. Dialectalismes a les 'Visions de Mallorca' de J. Santamaria. In Misc. Vallverdú, pp. 319-339.
 75. Wheeler, Max. L'estructura fonològica de la sil.laba i del mot en català. In Misc. Badia/VI, pp. 79-108.
 
FRENCH: Hava Bat-Zeev Shyldkrot, Ben Gourion University of the Negev (1988)
 1. Achard, Pierre (ed.). Sociologie et discours. Paris: Maison des Sciences de l'homme, 1986 (Langage et société, 37). Pp. 136.
 2. ---. Norme et écriture en français contemporain: Quelques éléments de réflexion sur le rapport entre linguistique et sociologie du langage. In Bouvier, Jean-Claude (éd.), Stylistique. rhétorique et poétique dans les langues romanes (Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 417-430.
 3. Adams, Marianne. From Old French to the Theory of Pro-Drop. NL<: 1-33 (1987).
 4. Allaire, S. Le modèle syntaxique des systèmes corrélatifs: Études en français moderne. DAI 47: 43723C (1986).
 5. Ancombre, Jean-Claude. Article zéro, termes de masse et représentation d'événements en français contemporain. Recherches linguistiques 11: 5-34 (1986).
 6. ---. L'article zéro en français: Un imparfait du substantif? LFr 72: 4-39 (1986).
 7. Arbatchewsky-Jumarie, N., & I. lordanskaja. "Parties du corps" dans le dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain: sémantique et structure des vocables. CdL 48: 3-25 (1986).
 8. Armah, Ayi Kwei. Africa and the Francophone Dream. WA 28: 884-885 (1986).
 9. Arnaud, Jacques. La comparaison dans les expressions idiomatiques du français littéraire, familier, populaire et argotique: Equivalences allemandes. LSp 31: 165-173 (1986).
 10. Arragon, J-C. The Role of Phonetics in Language Teaching: Some Personal Remarks. IncL 24: 27-28 (1985).
 11. Arveiller, R. Notes lexicales. CdL 50: 5-19 (1987).
 12. Ashby-Beach, Genette. The Song of Roland: a generative study in the formulaic language in the Single Combat. Amsterdam: Rodopi, 1985 (Faux Titre 20). Pp. 190.
 13. Attal, Pierre. L'omission de l'article et du pronom personnel après gi dans Les Essais. IG 28: 18-19 (1986).
 14. Azoulay-Vincente, Avigail. Les tours comportant l'expession de + adjectif. Genève-Paris: Droz, 1985. Pp. 257.
 15. Baldinger, Kurt. Sémantique et lexicologie. In ACILFR-16 1: 295-303 (1982).
 16. Bartning, Inge. Aspects des syntagmes binominaux en de en français. TLL 24: 3-52 (1986).
 17. ---. Une image de la Finlande, une image finlandaise: Réflexions sur le parallélisme entre les constructions nom + de (+dét ) + nom de pays et nom + adjectif éthnique. In E. Suomela-Härma et O. Välikangas (eds.). Actes du 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Pp. 31-44, (1986).
 18. ---. L'interprétation des syntagmes binominaux en à en français contemporain. Cahiers de grammaire 12: 1-64 (1987).
 19. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava. Pour une conception différente de la grammaire générative. RPh 41: 152-166 (1987).
 20. Bec, Pierre. Étude diachronique et structurale d'un exorde lyrique médiéval et de ses motifs. In ACILFR-16 1:331-346 (1982).
 21. Benharnou, S. Analyse dictionnairique de 'femme' et 'homme. CdL 48:27-67(1986).
 22. Bentolila, Alain. Programmation syntaxique en créole. Mling 8: 31-35 (1986).
 23. Benzakour, F. Les relatives déictiques. Recherches linguistiques 10: 75-107 (1984).
 24. Bertolucci Pizzorusso, Valeria. Il discorso narrativo su Tristano e Isotta nel sec. XII. In Bouvier, Jean-Claude (éd.), Stylistique. rhétorique et poétique dans les langues romanes (Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 383-397.
 25. Bertrand, Marc. Neolo...erie (encore ... ). IG 30: 20-32 (1986).
 26. Biancitto, Gabriel. L'effacement des traits dialectaux dans une tradition manuscrite: Le cas limite des copies d'Isaïe le Triste. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 387-409.
 27. Bishop, Lloyd. Euphony: A New Method of Analysis. Lang&S 18: 342-362 (1985).
 28. Blanche-Benveniste, Claire. 'Une chose' dans la syntaxe verbale. Recherches sur le Fr. Parlé. 7: 141-188 (1986).
 29. Blondin, Roland. L'évolution des fricatives (inter)dentales, spécialement étudiée dans les domaines galloroman et catalan. In ACILFR-16 11: 15-24 (1985).
 30. Boel, Else. La langue déchirée: masculin, féminin et rôles des sexes. MSpr 20:303-311 (1986).
 31. Bogacki, Krzystof. Implication, représentation sémantique et contraintes de surface. TLL 24: 59-65 (1986).
 32. Bollée, Annegret. Les créoles français de l'Océan Indien. FrH 17:246-257 (1986).
 33. Bomba, Andreas. 'Franc' in den altfranzösischen Chansons de geste: Sprachgebrauchund Verständnis eines komplexen Begriffs. In Burkhardt, Armin, and Karl-Hermann Körner (eds.). Pragmantax (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 383-392.
 34. Bonnafous, S. De 'M. François Mitterrand' à `Tonton' ou les variations significatives d'une désignation. CdL 46: 3-25 (1985).
 35. Bonnard, H. Il a / il est pris. Il ot / il fu pris. CdL 50: 21-34 (1987).
 36. Bonne, Annie. Réflexions sur le traitement des subordonnées dans 'Le Bon Usage' de M. Grevisse. TLG 12-13: 95-111 (1985-1986).
 37. Borillo, Andrée. La quantification temporelle: Durée et itérativité en français. Cahiers de grammaire 11: 117-156 (1986).
 38. Borrell, A. Le vocabulaire 'jeune', le parler 'branché'. CdL 48:69-88(1986).
 39. Bosredon, Bemard. Si dire c'est faire, reprendre c'est faire quoi? LFr 73:76-90 (1987).
 40. Bosredon, B., & I. Tamba. Rôle des relations d'implication et d'inclusion dans les descriptions sémantiques. TLL 24: 101-116 (1986).
 41. Bothorel, André et al. Cinéradiographie des voyelles et consonnes du français. Strasbourg: Travaux de l'Institut de Phonétique de Strasbourg, 1986. Pp. 296.
 42. Boulanger, Aline. Les parlers en [iz]. RQL 5: 129-142 (1986).
 43. Bourdeau, Mark. A Quantification of Phoneme productions: Applications to, deviant Languages. ITL 74: 17-45 (1986).
 44. Branca-Rosoff, Sonia. Le journal grammatical de la langue française (1826-1830): Deuxième épisode: Note sur le courrier des lecteurs. Recherches sur le Fr. Parlé. 7: 75-88 (1986).
 45. Brown, Becky. Cajun/English Code-Switching: A Test of Formal Models. In D.Sankoff (ed.), Diversily and Diachrony (Amsterdam: Benjamins, 1986), pp.399-406.
 46. Brucker, Charles. Aspects de l'évolution du vocabulaire intellectuel et moral en moyen français. In ACILFR-16 II: 229-244 (1985).
 47. Brunet, E. Le dictionnaire de Hugo a-t-il un bonnet rouge? CdL 50: 35-53 (1987).
 48. Budini, Paolo. Le rythme du vers dans la Ballade des dames. Francofonia 10: 69-74 (1986).
 49. Busse, Winfried. 'La langue française est un besoin pour tous: A propos du jacobinisme linguistique. In W. Busse & J. Trabant (eds.), Les Idélologues: Sémiotique, théories et politiques linguistiques pendant la Révolution française (Benjamins: Amsterdam, 1986), pp. 343-371.
 50. Calvet, Louis-Jean. Un plan d'enfer. FMonde 201: 48-50 (1986).
 51. Caron, Philippe. Expertise linguistique d'une locution: 'Les Belles-lettres.' FM 54: 70-75 (1986).
 52. Catach, Nina. Réflexions en vue d'une modernisation automatique des graphies anciennes. In E. Brunet (pref.), Méthodes quantitatives et informatiques dans l'étude des textes/Computers in Literary and Linguistic Research: En hommage à Charles Muller (Geneva: Slatkine, 1986), pp. 167-174.
 53. Cerquiglini, Bernard. Grammaire historique ou linguistique textuelle du français médiéval. NM 87: 469-473 (1986).
 54. Cerquiglini, Bernard et al. The Syntax of Discursive Authority: The Example of Feminine Discourse. YFS 70: 183-198 (1986).
 55. Chamberlain, Jeffrey T. Latin Antecedents of French Causative Faire. New York: Peter Lang, 1986. Pp. 198.
 56. Chambon, J. P. Vestiges d'un argot de migrants gevaudanais. RLiR 51: 51-53 (1987).
 57. Chaurandj, Leverbe. Le verbe mener en ancien français: étude syntaxo-sémantique. CdL 50:55-69(1987).
 58. Chevalier, Jean-Claude. Structuration d'un discours français par un migrant, apprenant en milieu naturel. LFr 71: 17-31 (1986).
 59. ---. Qu'entendre par'grammaire traditionnelle'? ROdL 15: 289-297 (1986).
 60. Clas, A., & E. Seutin. Dictionnaire de locutions et d'expressions figurées du Québec, "J'parle en trames". Montréal: Université de Montréal, 1985 (Groupe de Recherche en sémantique, lexicologie, et terminologie). Pp. 334.
 61. Combettes, Bernard. Marqueurs de généricité et ordre des mots: Article défini et déterminant zéro en moyen-français. Recherches linguistiques 12: 9-33 (1987).
 62. Conenna, Mirella. Les expresssions figées en français et en italien. Contrastes 10: 129-144 (1985).
 63. Corbett, Noel. Review of Ludo Melis et al., Les constructions de la phrase française: Invitation à une réflexion sur le passif. le pronominal, l'impersonnel. le causatif (Ghent . Communication & Cognition, 1985). Language 63: 184-186 (1987).
 64. Corbin, Danielle. Qu'est-ce qu'une opération dérivationnelle? Description et représentation des noms en -ET(TE) apparemment construits sur des bases verbales. Cahiers de grammaire 11: 1-65 (1986).
 65. Corcuera Manso, J Fidel. Interpretación de la oposición 'forma marcada/no marcada' en francés antiguo. In Monroy, Raphael, intro., Actas del primer congreso nacional de lingüística aplicada (Murcia: Asn Española de Ling. Aplicada, 1983), pp. 373-390.
 66. Cornulier, Benoît de. Effets de sens. Paris: Éditions de Minuit, 1985 (Collection Propositions). Pp. 212.
 67. ---. Sur la notion de consonne et de syllabe en français. LingInv 10.275-287 (1986).
 68. ---. Optatifs indirects en français: Le subjonctif avec inversion du sujet en proposition non-complétive. Cahiers de gammaire 11: 96-116 (1986).
 69. Couquaux, Daniel. Les pronoms faibles sujets comme groupes nominaux. In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grammmaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 25-46.
 70. Cottez, H. Sur quelques problèmes de dénomination. CdL 50: 71-78 (1987).
 71. Cox, Thomas J. Remedies for Subjunctive Anxiety. FR 60: 65-70 (1986).
 72. Culioli, Antoine. Stabilité et dé formabilité en linguistique. EdL 4: 3-10 (1986).
 73. Curat, Hervé. Référence, accord et formation de syntagme. Langues&L 12: 1-26 (1986).
 74. Dagenais, L. Le problème de la description sémantique en lexicographie. Les vocables français: permettre, défendre, autorise, interdire ... CdL 46:57-107 (1985).
 75. ---. Les sources historiques des diphtongues dans des dialectes d'oïl. RQL 5: 63-128 (1986).
 76. Dalphinis, Morgan. French Creoles in the Caribbean and Britain. In D. Sutcliffe & A. Wong (eds.), The Language of the Black Experience: Cultural Expression through Word and Sound in the Caribbean and Black Britain (Oxford: Blackwell, 1986), pp. 168-191.
 77. Danjou-Flaux, Nelly. Adversité et cohésion du discours. MLing 8: 95-114 (1986).
 78. Danlos, Laurence. Génération automatique de textes en langue naturelle. Paris: Masson, 1985. Pp.240.
 79. Davis, Betty J. 'Me Phrygian Code in Du Bellay's 'Telle que dans son char le Bérécynthienne'. LOS 13: 25-40 (1986).
 80. Darbelnet. J. Réflexions sur la typologie de l'emprunt linguistique et des situations bilingues. Multilingua 5: 199-204 (1986).
 81. Darot, Mireille. Mon teppaz est naze. FMonde 200: 30-35 (1986).
 82. Deakin, Annick. Etude d'une variable syntaxique chez un personnage de Proust. RevR 21: 65-76 (1986).
 83. Debrie, R. L'importance de l'alternance k/t en phonétique picarde. RLiR 51: 135-144 (1987).
 84. Debyser, Amina. Signes et logos: Des initiales qui font des mots. FMonde 205: 83-85 (1986).
 85. Dees, Anthony. Langue littéraire et langue des chartes au 13e siècle. In ACILFR 16 11: 407-414(1985).
 86. ---. Actes du IVe Colloque international sur le moyen français. Amsterdam Rodopi, 1985. Pp 470.
 87. Deggeller, M. J. Mfr. terre de l'amage. RLiR 51: 3-41 (1987).
 88. Delaveau, Annie, & Françoise Kerleroux. Problèmes et exercices de syntaxe française. Paris: Armand Colin, 1985 (Collection "linguistique").
 89. Demarolle, Pierre. Contribution à l'étude lexicologique d'un manuscrit de la Bibliothèque municipale de Nancy. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 2-20.
 90. Desclés, Jean-Pierre et al. Theoretical Analysis of Reflexivization in the Frarnework of Applicative Grammar. LingInv 10: 1-65 (1986).
 91. Deshaies, Denise. Variation linguistique: Le cas des pronoms personnels du français. In D. Sankoff (ed.), Diversity and Diachrony (Amsterdam: Benjamins, 1986), pp. 311 -323.
 92. Desrochers, Richard. Les voyelles postérieures vues de derrière en France aux XVIe et XVII siècles. RQL: 5: 217-243 (1986).
 93. Deulofeu, J., & V. Daniel. Genèse des interlangues et étude du français parlé: A propos de l'acquisition du français par des adultes marocains. In Travaux, IV: Genèse des langues et du langage (Aix-en-Provence: Univ. de Provence, 1986), pp.101-130.
 94. Dobkin, Claudia Judith. Reading French Advertising as a Cultural Phenomenon. DAI 47.6: 2148A (1986).
 95. Dobrovie-Sorin, Carmen. A propos du contraste entre le passif morphologique et se moyen dans les tours impersonnels. LingInv 10: 290-330 (1986).
 96. Dondaine, Colette. Les mots francoprovençaux et franc-comtois dans les tomes I et II de l'A.L.F.C. In ACILFR-16 11: 415-422 (1985).
 97. Douchin, Jacques-Louis. Flaubert et la grammaire. T&L 12: 77-86 (1986).
 98. Ducrot, Oswald. L'imparfait en français. In F.-J. Hausmann (ed.). Etudes de grammaire française descriptive (Heidelberg: Julius Groos Verl., 1983), pp. 25-44.
 99. Dugast, D. Sur la spécialisation lexicale. CdL 46: 109-131 (1985).
 100. Dumas, Denis et al. Études de phonologie historique du français québécois. Avertissement. RQL 5: 9-17 (1986).
 101. ---. Études de phonologie historique du français québécois. Bibliographie. RQL 5: 311-341 (1986).
 102. Dumonceaux, Pierre. Le Bon Usage est-il une norme? T&L 12: 35-40 (1986).
 103. Eibergen, Joëlle van. Corpus d'un français vernaculaire à caractère spontané et impératif, BIPG 15: 35-73 (1986).
 104. ---. Le E latent en français. BIPG 15 75-107 (1986).
 105. Engel, Dulcie M. Word order and tense choice in standard written French. LingInv 10:331-343 (1986).
 106. Fare, Louise Peloquin. Images of French Language and Culture Outside France: A Survey of a Franco-American Population in New England. DAI 47.1: 167A (1986).
 107. Farrier, Susan Elizabeth. A Linguistic Dating of the Oxford Chanson de Roland. M 46.7:1936A (1986).
 108. Fauquenoy-Saint-Jacques, Marguerite. Cent ans de l'histoire du créole guyanais: Continuité ou divergence? Linguistique 22:109-124(1986).
 109. Flege, J. E., & J. A. Hillenbrand. A differential effect of release bursts on the stop voicing judgments of native French and English listeners. JPhon 15: 203-209 (1987).
 110. Fleischman, Suzanne. Evaluation in Narrative: The Present Tense in Medieval 'Performed Stories'. YFS 70: 183-198 (1986).
 111. Forsgren, Mats. Attribut et prédication. A propos de Martin Riegel, l'adjectif attribut. RevR 22: 264-278 (1987).
 112. Fuchs, Catherine. Interprétation et mécanismes implicatifs: L'exemple d'un micro-domaine aspectuel en français. TLL 24: 117-129 (1986).
 113. Fugger, Bernd. Problèmes et conséquences d'une 'nouvelle' terminologie économique française. SLFach 8: 15-26 (1986).
 114. Gaatone, David. Les préfixes négatifs avec les adjectifs et noms verbaux. CdL 50: 79-90 (1987).
 115. Gal, A. et al. Compréhension automatique du langage naturel, le cas de l'interrogation simple en français. Paris: Masson, 1986. Pp. 225.
 116. Galeazzi, C. Les dénominations des femmes dans deux corpus de presse féminine (1974 et 1984). CdL 49: 53-94 (1986).
 117. Galmiche, Michel. Référence indéfinie, événements, propriétés et pertinence. Recherches linguistiques 11: 41-71 (1986).
 118. ---. Note sur les noms de masse etle partitif. LFr 72: 40-53(1986).
 119. Gaulin, André. La francophonie vue par un Québécois. FrH 17:286-287(1986).
 120. Gautier, Pierre. Toponymie et peuplement en Bas-Poitou aux époques anciennes (préhistorique, gallo-romaine et du haut moyen âge). In ACILF-16 II: 293-304.
 121. Geeraerts, D. Les données stéréotypiques, prototypiques et encyclopédiques dans le dictionnaire. CdL 46: 27-43 (1985).
 122. Gemmingen, Barbara von. Du bon ton au bon usage: L'importance des traités de bienséance pour la constitution d'une norme linguistique au XVIe siècle. T&L 12: 41-51 (1986).
 123. Glatigny, Michel. L'adjectif et le pronom chez Girault-Duvivier et chez Grevisse. TLG 12-13: 129-149 (1985-1986).
 124. Godard, Danièle. French Relative Clauses with Dont: A-Chains and Binding Principles. In Jacqueline Guéron et al (eds.), Grammatical Representation (Dordrecht: Foris, 1985), pp. 19-41.
 125. ---. Les déterminants possessifs et les compléments de nom. LFr 72: 102-12: (1986).
 126. Goldenstein, Jean-Pierre. Un point, ça n'est pas tout. FMonde 202: 84-86 (1986).
 127. Gondret, P., & C. Marchello-Nizia. Un double usage dans les Chroniques de Jean Molinet: quelque et aucun concurrents de nul en moyen français. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 21-53.
 128. Goose, André. 'Le Bon Usage' de 1936-1986. TLG 12-13: 13-21 (1985-1986).
 129. Gosman, Martin. Les fais et concquestes du noble Roy Alexandre: dérimage ou remaniement? A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 315-336.
 130. Grafström, A. L'occitan et le français à l'époque des guerres de religion. Etude sur les Troubles à Gaillac. RLiR 51: 355-435 (1987).
 131. Gréciano, Gertrud. Déterminants et idiomes. Recherches linguistiques 11: 73-86 (1986).
 132. ---. Les inférences de l'idiome. TLL 24:117-129(1986).
 133. Grevisse, M. et al. Ordre et substance dans les manuels de grammaire. IG 31:37-41 (1986).
 134. Grize, Jean-Blaise. Implication et détachement. TLL 24:131-137(1986).
 135. Gross,Gaston. Sur un emploi particulier des adjectifs de couleurs. Studi Romanic Posnaniensia 12: 3-10 (1986).
 136. ---. Syntaxe du déterminant possessif. Recherches linguistiques 11: 87-111 (1986).
 137. Gross, Maurice. Une mise à plat du français écrit. Encrages 16:51-55(1986).
 138. Guericolas,C. Jeux sur le "Je". Recherches linguistiques 10: 21-37 (1984).
 139. ---. Les phrases dispositionnelles: Une approche informelle. Recherches linguistiques 12: 33-57 (1987).
 140. Guéron, Jacqueline. Inalienable Possession, PRO-Inclusion and Lexical Chains. In Jacqueline Guéron et al (eds.), Grammatical Representation (Dordrecht- Foris, 1985), pp. 43-86.
 141. ---. Coréférence et structures topicalisées. In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grammaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 47-79.
 142. Gueunier, Nicole. La crise du français en France. In J. Maurais (ed.), La crise des langues (Québec: Gouvernement du Québec, 1985), pp. 233-246.
 143. Hadermann, Pascale. La subordination dans Des mots à la pensée de Darnourette et Pichon: étude de quelques propositions commençant par à. RevR 22: 278-281 (1987).
 144. Hadjadj-Pailler, Dany. Review of Igor Mel'cuk et al., Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques, (Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1984). LingInv 10: 175-186 (1986).
 145. ---. Les lexiques techniques dans l'Encyclopédie: Problèmes et méthode: Etude d'un cas particulier: Le Lexique de la coutellerie. FM 54: 179-219 (1986).
 146. Haids, Peter. The Semiotization of Death: Open Text or Closed? Style 20: 220-251 (1986).
 147. Härmä, Juhani. Observations sur les séquences 'question-réponse' dans les romans médiévaux. In Bouvier, Jean-Claude (éd.), Linguistique générale et linguistique romane: histoire de la grammaire (Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 297-319.
 148. Hasselmann, Maryse. Vocabulaire d'Enéas. IG 28: 17, 19 (1986).
 149. ---. Le Miracle de Théophile de Rutebeuf: Etude de vocabulaire. IG 31: 13-15 (1986).
 150. Hawkins, Roger. Mouru and Student Hysterai: A Reply to Wagstaff. FSB 17: 9-10 (1985-1986).
 151. Heim, Wolf-Dieter. Französische Namedeutungen in Mittelalter. In Burkhardt, Armin, and Karfflermann Körner (eds.). Pragmantax (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 357-370.
 152. Henderson, Carl Eugene. Morpho-Syntactic Changes in a 17-Century Version of Marguerite de Navarre: L'Heptaméron. LangQ 25: 50-53 (1986).
 153. Henri, Albert. Tel en ancien français. RLiR 51: 437-500 (1987).
 154. Heredia, Christine de. Intercompréhension et malentendus: Etude d'interactions entre étrangers et autochtones. LFr 71: 48-69 (1986).
 155. Hewson, John. A New Look at French Liaison. JAPLA 8: 146-158 (1986).
 156. Holtus, Günter. Lessico franco-italiano = lessico francese e/o lessico italiano? In ACILFR-16 II: 201-208 (1985).
 157. Howden, Marcia S. A Linguistic Perspective on Rimbaud's Voyelle . Lang 25: 39-42, 53(1986).
 158. Huet, Hélène. Le subjonctif dans les complétives: Subjectivité et modalisation. In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grammaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 81-111.
 159. Huseman, W. H. A Lexicological Study of the Expressions of Toleration in French. CdL 48: 89-109 (1986).
 160. Ibrahim, Amr Helmy. Un nouvel usage du Bon Usage. FMonde 205: 41-44 (1986).
 161. Imbs, Paul. Sémantique et lexicologie. In ACILF-16 1: 305-314 (1982)
 162. Iordanskaïa, Lidija. Propriétés sémantiques des verbes promoteurs de la négation en français. LingInv 10: 345-380 (1986).
 163. Jacob, Pierre. Les représentations logiques sont-elles ambiguës? In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grmmaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 113-125.
 164. Jacques, Francis. Implication, présupposition et stratégies discursives. TLL 24: 309-345 (1986).
 165. Jauber-Krygier, Anna. Etude pragmatique d'un embrayage: Le Travail des 'noms' personnels dans Henriette et J.J. Rousseau. FM 54: 161-178 (1986).
 166. Jeanjean, Colette. La distribution syntaxique de un N sujet en français parlé. Recherches sur le Fr. Parlé 7: 89-115 (1986).
 167. Jensen, Frede. Du datif à l'acusatif absolu: Soi quarz et lui quart . In E. Suomela-Härma et O. Välikangas (eds.). Actes du 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Pp. 159-163, (1986).
 168. Jokinene, Ulla. Le rôle de 'ce neutre'dans les relatives du mfr. In E. Suomela-Härma et O. Välikangas (eds.). Actes du 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Pp. 165-179, (1986).
 169. Jolivet, Rémi. Mesurer l'intégration. Linguistique 22: 3-19 (1986).
 170. Joly, André. 'Le Bon Usage' de Maurice Grevisse: Tradition et innovation dans le traitement de l'article. TLG 12-13: 149-157 (1985-1986).
 171. ---. La détermination nominale et la querelle des universels. Recherches linguistiques 11: 113-133 (1986).
 172. Jonasson, Kerstin. L'article indéfini générique et la structure de l'énoncé. TLL 24: 309-345 (1986).
 173. ---. Articles génériques et noms propres modifiés. Recherches linguistiques 12: 57-73 (1987).
 174. Karolak, Stanislaw. Réflexions sur la théorie de l'article de Gustave Guillaume. LingInv 10:131-151 (1986).
 175. ---. Le statut de l'article dans une grammaire à base sémantique. Recherches linguistiques 11: 135-155 (1986).
 176. Kayne, Richard. Connexité et inversion du sujet. In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grammaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 127-147.
 177. Kelly, Henry Ansgar. The Varieties of Love in Medieval Literature According to Gaston Paris. RPh 40: 301-327 (1987).
 178. Kesik,Marek. Déterminants et cataphoricité des SN. Recherches linguistiques 11: 157-167 (1986).
 179. Kibbee, Douglas A. Progress in bilingual lexicography during the Renaissance. Dictionaries 7: 21-31 (1986).
 180. Kim, Chin-w. Phonology on the'C-String'? SLSc 15: 93-100 (1985).
 181. Kleiber, Georges. Adjectif démonstratif et article défini en anaphore fidèle. Recherches linguistiques 11: 169-185 (1986).
 182. ---. Généricité et implication ou l'histoire d'un couple. TLL 24: 67-83 (1986).
 183. ---. Sur quelques propriétés spatio-temporelles des phrases habituelles. TLL 24: 295-306 (1986).
 184. ---. Pour une explication du paradoxe de la reprise immédiate. LFr 72: 5479(1986).
 185. ---. Mais à quoi sert donc le mot chose? Une situation paradoxale. LFr 73: 109-128 (1987).
 186. ---. L'opposition cist/cil en ancien français, ou comment analyser les démonstratifs. RLiR: 5-35 (1987).
 187. Kleiber, G., & H. Lazzaro. Qu'est-ce qu'un syntagme nominal générique? Ou les carottes qui poussent ici sont plus grosses que les autres. Recherches linguistiques 12: 73113 (1987).
 188. Kniezsa, Veronika. What Happened to Old French /ai/ in Britain? Scottish Studies 4: 103-113 (1984).
 189. Klingebiel, Kathryn. A Century of research in Franco-Provençal and Poitevin: Eastern vs. Western Gallo-Romance. HL 12: 389-407 (1985).
 190. Korzen, Hanna. Pourquoi et l'inversion finale en français: Étude sur le statut de l'adverbial de cause et l'anatomie de la construction tripartite. Copenhague: Romansk Institut, 1985 (Revue Romane numéro supplémentaire 30). Pp. 223.
 191. Labelle, Marie. L'utilisation des temps du passé dans les narrations françaises: Le passé composé, l'imparfait et le présent historique. RevR 22: 3-30 (1987).
 192. Lafont, Robert. Joseph Scalinger et le choix linguistique. In M. Soulié (ed.), La littérature et la Renaissance. (Geneva: Slatkine, 1984), pp. 443-455.
 193. Lagane, R. Un essai malheureux: Le Dictionnaire Historique de la Langue française par L'Académie Française. CdL 50: 115-123 (1987).
 194. Lamiroy, Béatrice. 'Me complementation of aspectual verbs in French. Language 63: 278-299 (1987).
 195. Laparra, Marceline. Degrés de l'explicitation de la lecture générique de certains syntagmes nominaux dans un corpus de langue orale. Recherches linguistiques 12: 113-133 (1987).
 196. Laporte, Eric. La reconnaissance des expressions figées lors de l'analyse syntaxique. T. A. Informations 6: 27-43 (1985).
 197. Laude, Patrick. L'Imagination du symbole dans 'L'Aquarium mental' de Georges Rodenbach. SN 58: 251-265 (1986).
 198. Laurier, Daniel. Noms propres et attribution de croyance. Cahiers de grammaire 10: 73-102 (1985).
 199. Laycock, Don. D'où êtes-vous? WWays 19: 96-99 (1986).
 200. Léard, Jean-Marcel. Il-y-a ... qui et c'est ... qui: la syntaxe comme compatibilité d'opérations sémantiques. LingInv 10: 85-130 (1986).
 201. ---. Le statut de ce qu dans le système morphologique du français: Une Solution unitaire appuyée sur la diachronie. MLing 8: 7-45 (1986).
 202. ---. Quelques aspects morpho-syntaxiques des syntagmes et des phrases génériques. Recherches linguistiques 12: 133-157 (1987).
 203. Lebre-Peytard, Monique. Discours autour d'un événement. FMonde 201: 85-88 (1986).
 204. Leeman, Danielle. A propos du complément circonstanciel. TLG 12-13: 177-195 (1985-1986).
 205. Lejeune, Rita. Le nom de Vivien, héros épique: étude anthroponymique. In Badia i Margarit, Antoni M. Intro. Symposium in honorem pmf. M. de Riquer (Barcelona: Univ. de Barcelona, 1986), pp. 115-136.
 206. Léonard, Martine. Pinget et le matériau onomastique. ELit 19: 29-46 (1986-1987).
 207. Lieber, Maria. Grevisse et ses auteurs ou: La 'Substantifique Moelle' du Bon Usage. TLG 12-13: 41-55 (1985-1986).
 208. Lindmann, Margaret. le Vocabularius Nebrissensis latin-français et les début de la lexicographie française. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 55-86.
 209. Löfstedt, Leena. Remarques linguistiques sur le'livre du roi': études de linguistique juridique IV. NM 87: 474-481 (1986).
 210. Lorentzen, L. Review of Hanne Korzen, Pourquoi et l'inversion finale en français. Étude sur le statut de l'adverbial de cause et l'anatomie de la construction tripartite, (Copenhague: Romansk Institut, 1985). MSpr80: 273 (1986).
 211. Lorian, Alexandre. Quelques constructions asymétriques dans la prose du XVe siècle. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 177-200.
 212. ---. L'usage qu'on fait du 'Bon Usage'. TLG 12-13:21-33(1985-1986).
 213. ---. Tout se passe comme si ... . CdL 50: 145-156 (1987).
 214. Lüdi, Georges. Mehrsprachige Rede in Freiburger Ratsmanualen des 15. Jahrhunderts. VR 44: 163-188 (1985).
 215. Luzzati, F., & D. Luzzati. Oral et familier: Un 'Noeud de vipères' linguistique; Du lexique à l'organisation du discours; Le Style oralisé. IG 28: 5-10 (1986).
 216. Lyons, Christopher. On the Origin of the Old French Strong-Weak Possessive Distinction. TPS 1-14 (1986).
 217. Machabéïs, Jacqueline. Lumière trouble et lumière claire dans La Voie royale. MMM 16: 121-127 (1984).
 218. Maillard, Michel. "Un zizi, ça sert à faire pipi debout!". Les références génériques de ça en grammaire francaise. Recherches linguistiques 12: 157-207 (1987).
 219. Marchello-Nizia, Christiane. Si + faire (avoir/estre). In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 201 -215.
 220. Margolin, Jean-Claude. Science et nationalisme linguistiques ou la bataille pour l'étymologie au XVIe siècle: Bovelles et sa postérité critique. In F Chiappeli (ed.), The Faires Flow: 'The Emergence of Linguistic National Consciousness in Renaissance Europe ( Florence: Presso l'Accad., 1985), pp. 139-165.
 221. Martin, Robert. De la sémantique à la pragmatique: Théorie et illustration en linguistique romane. In ACILFR-16, I: 91-105 (1982).
 222. ---. Chartes et documents de l'Abbaye de Saint Magloire: étude lexicologique. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 87-118.
 223. ---. Les usages génériques de l'article et la pluralité. Recherches linguistiques 11: 187-202 (1986).
 224. ---. Le vague et la sémantique de l'adjectif: Réflexion sur l'adjectif antéposé en français. QSem 7: 246-263 (1986).
 225. ---. Langage et croyance. Les "univers de croyance" dans la théorie sémantique. Bruxelles: Mardaga, 1987 (Philosophie et langage). Pp. 190.
 226. Mathieu-Castellani, Gisèle. Un emblème sans devise: Étude du IXe sonnet de la mort de Sponde. IG 31: 16-20 (1986).
 227. Matoré, Georges. L'espace du XVIe siècle. CdL 49: 3-11 (1986).
 228. ---. Les sensations au XVIe siècle: Étude lexicologique. FM 54: 61-69 (1986).
 229. ---. Le Vocabulaire des sensations dans La Curée. IG 31: 21-26 (1986).
 230. Maurel, J. P. Acquisition du langage et diversité des langues. Rev 78-79: 167-173 (1986).
 231. McLaughlin, Anne. Une (autre) analyse de la distribution des variantes des voyelles hautes en français montréalais. RQL 5: 21-60 (1986).
 232. ---. Les emprunts à l'anglais et la phonologie des voyelles hautes en français montréalais. RQL 5: 179-214 (1986).
 233. McMillan, Duncan. Un manuscrit hors série: le cas du manuscrit S de la Chevalerie Vivien-Aliscan . In Badia i Margarit, Antoni M. Intro. Symposium in honorem Prof. M. de Riquer (Barcelona: Univ. de Barcelona, 1986), pp. 161-207.
 234. Mellis, Ludo. Le classement des tours pronominaux dans 'Le Bon Usage' de M. Grevisse et dans la grammaire française contemporaine. TLG 12-13: 159-177 (1985-1986).
 235. Merisalo, Outi. Quelques considérations méthodologiques sur l'étude de la langue vulgaire dans les documents. In E. In E. Suomela-Härma et O. Välikangas (eds.). Actes du 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Pp. 233-246, (1986).
 236. Merrilees, Brian. Le Dialogue dans la méthodologie du français langue seconde au Moyen Age. In P. Léon R. and P. Perron (eds.), Le Dialogue (Ottawa: Didier, 1985), pp. 105-115.
 237. Messelaar, P. A. Polysémie et homonymie chez les lexicographes. Plaidoyer pour plus de systématisation. CdL 46: 45-56 (1985).
 238. Messy, Derek Anthony. Une présentation de la notion du passé dans l'enseignement du français langue seconde. DAI 46.11: 3275A (1986).
 239. Möhren, Fankwalt. Seit zwanzig Jahren in Arbeit: Der Dictionnaire étymologique de l'ancien français' (DEAF). RC 38:52-58(1986).
 240. Mok, Q.I.M. 'Le Bon Usage' de Grevisse. Quelques questions. TLG 12-13:33-41 (1985-1986).
 241. Mölk, Ulrich. Remarques philologiques sur tornoi(ement) dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles. In Badia i Margarit, Antoni M. Intro., Symposium in honorem prof. M. de Riquer (Barcelona: Univ. de Barcelona, 1986), pp. 277-287.
 242. Moreux, Bernard. La "Loi de Position" en français du midi. II. Diachronie. Cahiers de grammaire 10: 103-184 (1985).
 243. ---. Vocabulaire français non normé dans le Midi au début du 19e siècle d'après les dictionnaires correctifs de l'époque. Cahiers de grammaire 12: 90-161 (1987).
 244. Morvan, Michel. Idola ou l'existence supposée d'un hydronyme bascoïde en Basse-Bretagne. Linguistique 22:131-132 (1986).
 245. Muller, Ch. Données quantitatives et morpho-syntaxe: L'Imparfait du subjonctif dans quelques romans contemporains. FM 54: 220-230 (1986).
 246. ---. Les homographies verbales en français: données quantitatives. CdL 50: 177-189 (1987).
 247. Muller, Claude. La négation en français. Syntaxe, sémantiqug et éléments de avec les autres langues romanes. Thèse de Doctorat d'État , Université de Paris VII, 1986.
 248. ---. A propos de l'indéfini générique. Recherches linguistiques 12: 207-235 (1987).
 249. Murat, M., & B. Cartier-Bresson. C'est-à-dire ou la reprise interprétative. LFr 73: 5-15 (1987).
 250. Näis, Hélène. Présentation d'une future concordance de l'Aalm . Lexique 4: 185-196 (1986).
 251. Naïs, Hélène et al. Constitution d'une base de données textuelles et lexicographiques du moyen français. In E. Brunet (pref.), Méthodes quantitatives et informatiques dans l'étude des textes/Computers in Literary and Linguistic research: En hommage à Charles Muller (Geneva: Slatkine, 1986), pp. 645-655.
 252. Nguyen, T. A propos des emplois pragmatiques de toujours. MLing 8: 123:139 (1986).
 253. Nixon, Nigel. Quelques remarques sur la tradition rolandienne à la lumière d'une étude stylistique de certaines formules contenant cheval ou l'un de ses synonymes. In Bouvier, Jean-Claude (éd.), Stylistique. rhétorique et poétique dans les langues romanes (Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 367-382.
 254. Noailly, Michèle. Qui m'aime me suive. Quelques remarques sur les relatives indéfinies en français contemporain. Cahiers de grammmaire 11: 66-95 (1986).
 255. ---. La coordination commence à trois. MLing 8: 83-94 (1986).
 256. ---. Le nom propre en français contemporain: logique et syntaxe en désaccord imparfait. Cahiers de grammaire 12: 65-79 (1987).
 257. Obenauer, Hans-Georg. Connectedness, Variables and Stylistic Inversion in French. In Jacqueline Guéron et al (eds.), Grammatical Representation (Dordrecht: Foris, 1985), pp. 237-257.
 258. Olivares Vaquero, Dolores M. Du relatif 'où' dans la langue du XVIème siècle: 'Essais' de Montaigne. Verba 11: 313-317 (1984).
 259. Olsson-Jonasson, K. A propos de la distinction spécifique/non spécifique des syntagmes nominaux indéfinis. Recherches linguistiques 10: 185-215 (1984).
 260. ---. L'article indéfini générique et l'interprétation des modaux. Recherches linguistiques 11: 217-226 (1986).
 261. Östling Andersson, Annette. L'identification automatique des lexèmes du français contemporain. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1987. Pp. 155.
 262. Otrnan, Gabriel. Technologies nouvelles cherchent néologismes. FMonde 202: 38-41 (1986).
 263. Pagani, Caterina. Le développement des pronoms relatifs qui et que dans l'acquisition du français. LingInv 10: 403-416 (1986).
 264. Paquot, Annette. Québécois, non québécois? Notule sur un aspect de la métalangue du Dictionnaire du français québécois. Langues&L 12:181-195 (1986).
 265. Paradis, Claude. An Acoustic Study of Variation and Change in the Vowel System of Chicoutimi and Jonquiere (Quebec). DAI 46.12:3708A (1986).
 266. Parent, Richard. La compréhension du français - langue naturelle. RQL 5: 71-87 (1986).
 267. Patry, Richard. Le traitement de la durée vocalique dans l'évolution des emprunts lexicaux à l'anglais en français québécois historique. RQL 5: 145-177 (1986).
 268. Pavel, Maria. Métataxes et métasémèmes en ancien français. In Bouvier, Jean-Claude (éd.), Stylistique. rhétorique et poétique dans les langues romanes (Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 353-366.
 269. Pearce, Elizabeth Hastings. Language Change and Infinitival Complements in Old French. DAI 46.7:1924A (1986).
 270. Peraya, D. Le choix d'une norme phonétique pour l'apprentissage du français, langue seconde au Sénégal: Locuteur français natif ou locuteur wolof d'expression francophone. RevPL 81:409-445 (1986).
 271. Peronnet, Michel. Bourgeois, bourgeoisie: Les Définitions du dictionnaire de l'Académie (1762-1802). PPol 19: 103-112 (1986).
 272. Perron, Paul. Jean de Brébeuf et le regard émouvant. RSSI 5: 145-157 (1985).
 273. Pica, Pierre. De quelques implications théoriques de l'étude des relations à longue distance. In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grammaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 187-209.
 274. ---. Subject, Tense and Truth: Towards a Modular Approach to Binding. In Jacqueline Guéron et al (eds.), Grammatical Representation (Dordrecht: Foris, 1985), pp. 259-291.
 275. Picabia , Lélia. Remarques sur l'interprétation indéfinie. Recherches linguistiques 11: 227-245 (1986).
 276. ---. Il a y démonstration et démonstration: Réflexion sur la détermination de l'article zéro. LFr 72: 80-101 (1986).
 277. ---. Quand y a-t-il générique? Recherches linguistiques 12: 235-261 (1987).
 278. Picoche, Jaqueline. Le schéma actantiel des verbes endurer, passer, porter, souffri . In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 217-225.
 279. ---. La grâce et la merci. CdL 50: 191-199 (1987).
 280. Pierrard, Michel. La définition des pronoms relatifs-interrogatifs dans 'Le Bon Usage' de M. Grevisse. TLG 12-13: 111-129 (1985-1986).
 281. ---. La subordination propositionnelle: les apports de la psychomécanique du langage à une visée constructrice de discours. MLing 8: 71-81 (1986).
 282. Pinchon, J. Description d'un microsystème dans le Dictionnaire de l'Académie. CdL 50: 201-208 (1987).
 283. Pollock, Jean-Yves. On Case and the Syntax of Infinitives in French. In Jacqueline Guéron et al (eds.), Grammatical Representation (Dordrecht: Foris, 1985), pp. 293- 326.
 284. ---. Sur la syntaxe de EN et le paramètre du sujet nul. In M. Ronat et D. Couquaux (eds.), La grammaire module (Paris: Eds. de Minuit, 1986), pp. 211-246.
 285. Posner, Rebecca. Creolization as Typological Change: Some Examples from Romance Syntax. Diachronica 2: 167-188 (1985).
 286. Pottier, Bernard. Le'Vague'en sémantique. OSem 7: 263-266 (1986).
 287. ---. Théorie et analyse en linguistique. Paris: Hachette, 1987 (Langue, Linguistique, Communication, Collection dirigée par Bernard Quemada). Pp. 224.
 288. ---. La subduction, la métaphore et les lexies. CdL 50: 209-218 (1987).
 289. Praeger, Michèle. De l'emploi du conditionnel dans quelques romans de Robert Pinget. ELit 19: 47-61 (1986-1987).
 290. Prat, Marie-Hélène. Queqlues particularités du discours rapporté dans La Pharisiene. LG 28: 38-42 (1986).
 291. Price, Glanville. Aspects de l'histoire de la négation en français. In ACILP-17 567-575 (1986).
 292. Queffélec, Ambroise. Négation et verbes puissanciels en ancien français. In LPR-17, 4: 555-565 (1986).
 293. Rapp, Linda L. Orthographic Reform Movements in France. ForLing 8: 201-212 (1984).
 294. Rastier, François. Le sémeme dans tous ses états. CdL 47: 3-42 (1985).
 295. ---. Sémantique inteiprétative, formes sémiotiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1987. Pp. 277.
 296. Reighard, John. Une analyse concrète du système vocalique du français montréalais. RQL 5: 281-308 (1986).
 297. Riegle, Martin. 'Qui dort dîne' ou le pivot implicatif dans les énoncés parémiques. TLL 24: 85-99 (1986).
 298. ---. Définition directe et indirecte dans le langage ordinaire: Les énoncés définitoires copulatifs. LFr 73: 29-53 (1987).
 299. Rohr, Kerstin I. Geldbezeichnungen im Neufranzösischen unter besonderer Berücksichtigung des Argot. Tübingen: Niemeyer, 1987. Pp. 441.
 300. Ronat, M., & D. Couquaux (eds.). La grammaire module. Paris: Eds de Minuit, 1986. Pp. 354.
 301. Roques, Gilles. La conjugaison du verbe vouloi en ancien français. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 227-268.
 302. ---. La notion de crache en français médiéval. In ACILFR-16, II: 219-228 (1985).
 303. ---. Notes de lexicographie critique. TLL 24: 217-237 (1986).
 304. ---. Les régionalismes dans la vie de Saint Jean l'évangéliste. RLiR 50: 119: 128(1986).
 305. ---. Remarques sur le texte de Lion de Bourges. TLL 24: 239-255 (1986).
 306. Rothwell, William. From Latin to Modern French: Fifty Years On. BJRL 68: 179-209 (1985).
 307. Rubango, Nyunda ya. Le français au Zaïre: Langue "supérieure" et chances de "survie" dans un pays africain. LPLP 10. 253-272 (1986).
 308. Sabatier, Paul. Interfaces en langage naturel. Revue Annuelle des Artss et Métiers 91-94 (1986).
 309. Saint-Gerand, Jacques-Philippe. La Serre dans La Curée de Zola. IG 31: 27-33 (1986).
 310. Schäfer, Barbara. Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen: Günter Narr, 1987. Pp. 148.
 311. Schøsler, Lene. La déclinaison bicasuelle de l'ancien français: son rôle dans la syntaxe de la phrase, les causes de sa disparition. Odense: Odense UP, 1984. Pp. 321.
 312. ---. Les syntagmes nominaux en ancien français qui présentent des formes casuelles incompatibles du type (loyes) le fiers et trestoz si chevalier. In ACILFR16 II: 103-115 (1985)
 313. ---. L'emploi des temps du passé en ancien français: étude sur les variations manuscrites du Charroi de Nîmes In E. Suomela-Härma et O. Välikangas (eds.). Actes du 9e Congrès des Romanistes Scandinaves. Pp341-352 (1986).
 314. Schulze-Busacker, E. French Conceptions of Foreigners and Foreign Languages in the Twelfth and Thirteenth centuries. RPh 41: 24-47 (1987).
 315. Shapira, Charlotte. Le complément d'agent introduit parla préposition de. LingInv 10:153-172 (1986).
 316. Shepheard, David. Pour une poétique du genre oraculaire: A propos de Nostradamus. RLC 60: 59-65 (1986).
 317. Sindou, Raymond. Fue, fuie, fuy. BSLP 81: 385-386 (1986).
 318. Singy, Pascal. Le Vocabulaire médical: Jargon ou argot? Linguistique 22: 63-74 (1986).
 319. Soutet, Olivier. Quelques observations sur le mot 'de' à partir d'exemples d'Enéas, vers 1 -2144. IG 29: 17-19 (1986).
 320. Spence, N. La déclinaison en ancien français etle triomphe du cas régime. In ACILFR-16 11: 95-101 (1985).
 321. ---. French Wattman/'Tram Driver'. FSB 19:1-2(1986).
 322. Spillner, Bernd. La grammaire française dans les pays germanophones au XVIIIème siècle. In LPR-17 1: 415-429 (1986).
 323. Straka, G. Le vocabulaire de Proust et les dictionnaires de langue. CdL 50: 219-243 (1987).
 324. Stehmeier, Suzanne. Zur Etymologie von frz. galant. Archiv 222: 144-145 (1985).
 325. Sundell, L. La coordination des propositions conditionnelles en français contemporain. DAI 47: 43724C (1986).
 326. Swiggers, Pierre. La grammaire française à l'âge classique: Orientations méthodologiques et épistémologiques. StCL 36: 143-149 (1985).
 327. ---. Une étape importante dans l'histoire de la grammaire française: Les principes de Restaut. SN 57: 219-226 (1985).
 328. ---. Catégories et principes d'une grammaire descriptive. 'Le Bon Usage'. TLG 12-13: 63-75 (1985-1986).
 329. ---. Grammaire française et linguistique générale à l'âge classique: Le problème du mot. BSLP 81: 2-42 (1986).
 330. ---. Grammaire et théorie du langage au 18e siècle: 'Mot', 'temps', 'mode' dans l'encyclopédie méthodique. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1986. Pp. 112.
 331. ---. Le Bon Usage de M. Grevisse: Examen méthodologique et descriptif. RevR 22: 104-112 (1987).
 332. Swiggers, P., & W. van Hoecke (eds.). Mot et parties du discours. Leuven: Peeters, 1986 (La pensée linguistique, 1). Pp. 103.
 333. Tabouret-Keller, Andrée. Le Bon et le Mauvais Usage selon la 'Grande Encyclopédie': Une chimère diglossique au XVIIIème siècle. IJSL 62: 129-156 (1986).
 334. Tamba, Irène. "Ou" dans les tours du type: "un bienfaiteur public ou évergète". LFr 73: 16-28 (1987).
 335. Tamine-Gardes, Joëlle. Introduction à la syntaxe: L'adverbe; les présentatifs; le verbe, pronominaux et unipersonnels; le passif. IG 28: 43-45; 29: 34-36; 30: 41-44; 31:44-47 (1986).
 336. Tanase, Eugène. Sur les origines de la négation à deux termes du français. In ACILPR-I7 577-590 (1986).
 337. Tasmowski-DeRyck,L., &H.van Oevelen. Le causatif pronominal. RevR 22:40-59 (1987).
 338. Teichroew, Francine J. Melka. Sens et stéréotypie: Le cas de la définition lexicographique. ITL 71: 65-85(1986).
 339. Tremblay, Diane. Représentation sémantique et syntaxique de termes dans les dictionnaires electroniques. Doctorat d'Université, Université de Paris VII et de Paris VIII, 1986.
 340. Trousson, M. Le pronom et la personne grammaticale au XVIIIe siècle. RBPH 64: 496513 (1986).
 341. Tunley, David. The Union of Words and Music in Seventeenth-Century French Song: The Long and the Short of it. AJFS 21: 281-307 (1984).
 342. Tyvaert, Jean-Emmanuel. Détermination: Une approche logique. Recherches linguistiques 11: 247-261 (1986).
 343. Valli, André. La syntaxe de comme suivi d'un nom, d'un adjectif ou d'un participe passé en ancien français: contribution à l'étude d'un changement dans la syntaxe du français. In LPR-17, 4: 489-501 (1986).
 344. Vandeloise, Claude. L'espace en français: Sémantique des prépositions spatiales. Paris: Seuil, 1986. Pp. 253.
 345. ---. Les prépositions SUR/SOUS et la relation PORTEUR/PORTE. LB 74: 457-481 (1986).
 346. Van Deyck, Rika. Les séquences pronominales des groupes verbaux à l'infinitif dans l'oeuvre de François Villon. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 153-176.
 347. Vanemden, W. G. Review of Genette Ashby-Beach, The song of Roland. a Generative Study of the Formulaic Language in the Single Combat (Amsterdam: Rodopi, 1985). FS 40: 443 (1986).
 348. Van Reenen, Pieter. La linguistique des langues anciennes et la sytématisation de ses données. In In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 433-470.
 349. ---. La fiabilité des données linguistiques: A propos de la formation des voyelles nasales en ancien français. In ACILFR-16 II 37-51 (1985).
 350. Van Reenen, P., & L. Schosler. Le système des cas et sa disparition en ancien français. In LPR-17, 4: 79-117 (1986).
 351. Vater, Heinz. Déterminants et quantificateurs. Recherches linguistiques 11: 299-315 (1986).
 352. Verlinde, Serge. Bibliographie de Maurice Grevisse (1966-1985). TLG 12-13: 205-215 (1985-1986).
 353. Vine Durling, Nancy. Hagiography and Lineage: The Example of the Old French Vie de saint Alexis. RPh 40: 451-469 (1987).
 354. Virbel, Jacques. Langage et métalangage dans le texte du point de vue de l'édition en informatique textuelle. Cahiers de gmmmaire 10: 3-72 (1985).
 355. Walker, Douglas C. On Contracted Forms in Canadian French. IPAJ 15: 21-30 (1985).
 356. Warning, Rainer. Reading Irony in Flaubert. Style 19: 304-316 (1985).
 357. Wenk, B.J. & F. Wioland. Phonetic Training for Migrant Worker Pupils. ITL 73: 27-50 (1986).
 358. Werner, Edeltraud. Le verbe 'faire'en moyen français. In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 269-313.
 359. Willems, Dominique. Le statut de la règle et de l'exception dans 'Le Bon Usage' de Maurice Grevisse. TLG 12-13: 55-63 (1985-1986).
 360. Wilmet, Marc. La détermination des "noms propres". Recherches linguistiques 11: 317-330 (1986).
 361. Winn, Colette H. Jean de Sponde's Sonnet de la mort II: A Semantic Analysis. Lang&S 18: 377-386 (1985).
 362. ---. Le clin d'oeil de l'onomaturge: Les nouvelles VIII, XI et XXXVIII de L'Heptaméron. RomN 26: 149-154 (1985).
 363. ---. La dynamique appellative des femmes dans L'Heptaméron de Marguerite de Navarre. RR 77: 209-218 (1986).
 364. Winner, Christine. L'explication de la relation signe-signifié dans le discours non lexicographique. LFr 73: 54-75 (1987).
 365. Winters, Margaret E. Review of Claire Blanche-Benveniste et al., L'approche pronominale et son application au français (Paris: SELAF, 1984). Language 63: 186-187 (1987).
 366. Wolf, H. J. L'expansion d'un changement phonétique du "français central": la palatisation des groupes labiale + yod (-vi-/-bi-,-pi, -mi-). RLiR 51: 43-50 (1987).
 367. Woll, Dieter. Frz. 'flatter', 'flétrir' und Verwandtes: Etymologie und Wortgeschichte. RF 98: 1-16 (1986).
 368. Wooldridge, T. R. Matériaux pour l'étude du lexique et de la lexicographie française du XVI siècle: une concordance du Thresor de Nicot. CdL 50: 245-260 (1987).
 369. Wunderli, Peter. Maurice Grevisse et le subjonctif. TLG 12-13: 75-95 (1985-1986).
 370. Zink, Gaston. Phonétique historique du français. Paris: Presses Universitaires de France, 1986 (Linguistique nouvelle). Pp. 254.
 371. Zumthor, Paul. Remarques sur le contexte vocal de l'écriture médiévale. Romania 106: 1-19 (1985).
 372. ---. Étude de trois systèmes morphologiques dialectaux: l'article défini, les démonstratifs et les possessifs dans le franco-picard du Jeu de Saint Nicolas. IG 31: 8-12 (1986).
 373. Zwanenburg, Wiecher. Noms d'action savants en -ion en moyen français: emprunts ou dérivés? In A. Dees (ed.), Actes du IVe Colloque International sur le Moyen Français (Amsterdam: Rodopi, 1985), pp. 411-432.
 
GALICIAN: José L. Freire, Memphis Sate University (1988)
 1. Alfonso X, o Sábio. Cantigas de Santa María. Madrid: Edilán, 1980. [Facsimile ed. of ms., 2 vols.].
 2. Alvarez Blanco, Rosario. O artigo en galego: Morfoloxía. Verba 10 (1983): 169-182.
 3. --- et al. Gramática galega. Vigo: Galaxia, 1986, 587pp.
 4. Blanco Valdés, Xoan L. Palabras compostas en galego-portugués. Verba 12 (1985): 199-252.
 5. Bochmann, Klaus. Problemas da 'normalización' da lingua galega. Grial 91 (1986): 18-28. [Trans. by X. A. Palacio].
 6. Boléo, Manuel de Paiva. O interesse do material do I. L. B. para o estudo dos falares da fronteira galego-portuguesa. In Tradición, actualidade e futuro da galego, 1982, pp. 131-151.
 7. Brea, Mercedes. Denominaciones gallegas de la hoja del pino. Verba 7 (1980): 51-74.
 8. Carballo Calero, Ricardo. Novos testemunhos gráficos do galego 'decer' (dizer). Verba 7 (1980): 203-207.
 9. Carballo Soliño, Xesús. Apuntes de galego. Sada, A Coruña: Ediciás do Castro, 1983, 375pp.
 10. Carme Ares, Ma. do, and X. Arias. O galego estàndar na escola sen merma da variante dialectal. Revista Galega de Educación 3 (1986): 29-31.
 11. Esser, Ursula. O galego, lingua en elaboración. Grial 93 (1986): 334-343. [Trans. from German by R. López and X. L. Requeira].
 12. Fernández, Mauro A. Mantenimiento y cambio de lengua en Galicia: El ritmo de la desgalleguización en los últimos cincuenta años. Verba 10 (1983): 79-129.
 13. Fernández Armesto, Fermín. Dicionario castelán-galego. 2a ed. Sada, A Coruña: Edicós d'o Castro, 1982, 760pp.
 14. Fernández Rei, Francisco. Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno. Grial 77 (1982): 257-296.
 15. ---. Aplicación da dialectoloxía na aprendizaxe do galego comán. Grial 96 (1987): 131-150.
 16. Filgueira Valverde, Xosé. O galego escrito, entre o latín e o castelán, no Medievo. In Tradición, actualidade e futuro do galego, 1982, pp. 127-130.
 17. Franco Grande, X. L. Vocabulario galego-castelán. 4a ed. Vigo: Galaxia, 1984, 346pp.
 18. García González, Constantino. Los días de la semana en gallego (Problema de interferencias). Verba 7 (1980): 29-39.
 19. ---. Los nombres gallegos de las estaciones del año. Verba. 8 (1981): 385-390.
 20. ---. Perda do S- na fala popular. Verba 11 (1984): 275-280.
 21. González González, M. Resultados do latín 'gingiva' no territorio galego. Verba 11 (1984): 65-100.
 22. Hubschmid, Johannes. Bemerkungen zu Galicische 'Grova'. In Tradición, actualidade e futuro do galego, 1982, pp. 109-112.
 23. Lorenzo Vázquez, Ramón. Proxecto dun dicionario histórico galego. In Tradición, actualidade e futuro do galego, 1982, pp. 113-122.
 24. Maril Sánchez, Ma. Carmen. Denominaciones gallegas de la mariposa. Verba 11 (1984): 197-212.
 25. Meier, Harri. La posición del gallego en la etimolgía románica. In Tradición, actualidada e futuro do galego, 1982, pp. 99-108.
 26. Moralejo Laso, Abelardo. Toponimia gallega. CEG 31 (1978-80): 357-360.
 27. Noia Campos, Ma. Camino. Contribución y estudio do léxico dos bilingües. Verba 11 (1984): 181-195.
 28. Ogando, Victoria. A colocación do pronome átono en relación co verbo no galego-portugués medieval. Verba 7 (1980): 251-292.
 29. Oro, César. Las formas del verbo galaico-portugués 'seer' segán los textos: Siglos XII y XIII. Verba 8 (1981): 355-384.
 30. Pensado, Carmen. 'Nu' en gallego y portugués. Multiplicidad de tratamientos como consecuencia de la interacción de cambios fonéticos. Verba 12 (1985): 31-60.
 31. Pensado, José L. La lexicología gallega en el siglo XVIII. In Tradición, actualidade e futuro do galego, 1982, pp. 85-98.
 32. ---, and C. Pensado Ruiz. 'Gueada' y 'geada' gallegas. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1983 (Verba, Anuario Gallego de Filología, Anejo 21), 130pp.
 33. Pérez, José I. Observaciones en torno a la desaparición de la -n- intervocálica en gallego. Verba 9 (1982): 201-213.
 34. Piel, Joseph M. Novíssimas achegas á história da tradição antropo-toponomástoca mais antiga latina no Noroeste galaico. Verba 11 (1984): 5-24.
 35. ---. Sobre a imprevisível origem do topónimo galego 'servoy'. Grial 91 0986): 99-101.
 36. Prieto Alonso, D. Fonoloxia e morfoloxia das formas dialectais en '-as' e '-ans'. Grial 91 (1986): 102-106.
 37. Real Academia Gallega / Instituto da Lingua Galega. Normas ortográficas a morfolóxicas do idioma galego. 5a ed. Vigo: Artes Gráficas Galicia, 1985, 190pp.
 38. Ríos Panisse, María del Carmen, Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. II. Mamíferos, aves y algas. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1983 (Verba, Anuario Gallego de Filología, Anejo 19), 12Opp.
 39. Rivas Quintas, Eligio. Toponimia de Marín. Santiago de Compostela: Universiad de Santiago, 1982 (Verba, Anuario Gallego de Filología, Anejo 18), 412pp.
 40. Rodríguez Alonso, Manuel. Dez anos de lingüística galega. Grial 91 (1986): 82-90.
 41. Santamarina Fernández, Antonio. Dialectoloxía galega: Historia e resultados. In Tradición, actualidade e futuro do galego, 1982, pp. 153-187.
 42. Schroten., Jan. Sobre el tratamiento del vocabulario culto en el gallego actual. Verba 8 (1981): 247-266.
 43. Veiga Arias, Amable. Algunas calas en los orígenes del gallego. Vigo: Galaxia, 1983, 312pp.
 44. Zamora Vicente, Alonso. Geografía del seseo gallego. In Estudios de dialectología hispánica. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1986 (Verba, Anuario Gallego de Filología, Anejo 25), pp. 11-26. [Repr. of 1951 art.].
 45. ---. La frontera de la geada. In Estudios de dialectología hispánica. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1986 (Verba, Anuario Gallego de Filología, Anejo 25), pp, 1-10. [Repr. of 1952 art.].
 
ITALIAN: Marcel Danesi, University of Toronto (1988)
 1. Agozzino, Donatella. Analisi delle strutture informative nel parlato. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 19-32.
 2. Arcaini, Enrico. Analisi linguistica e traduzione. Bologna: Pàtron, 1986.
 3. Balboni, Paolo E. La lingua dei radiotelefonisti: un caso di microlingua. RILA 18:33-54 (1986).
 4. Balducci, Sanzio. Metafonia e dittongazione nel dialetto di Montelago di Sassoferrato. Quaderni dell'Istituto Linguistica dell'Università di Urbino 4:249-305
 5. Bazzanella, Carla. L'uso dei connettivi nel parlato: alcune proposte. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 83-94.
 6. Beccaria, Gian Luigi. Quadro sociolinguistico dell'italiano di oggi. Il Veltro 30:131-154 (1986).
 7. Benincà, Paola. Il lato sinistro della frase italiana. Association of Teachers of Italian Journal 47:5785 (1986).
 8. Berretta, Monica. "Ci" vs. "gli": un microsistema in crisi? In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 117-134.
 9. ---. Formazione di parola, derivazione zero, e varietà di approccio dell'italiano lingua seconda. RID 10:45-78 (1987).
 10. Berruto, Gaetano. "Dislocazioni a sinistra" e "grammatica" dell'italiano parlato. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 59-82.
 11. Bertinetto, Pier Marco. A proposito di alcuni recenti contributi alla prosodia dell'italiano. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie 3, 15:581-644.
 12. ---. Cinque tesi per l'educazione letteraria nel biennio. Scuola Democratica 8:38-50 (1985).
 13. ---. Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Il sistema dell'indicativo. Firenze: Accademia della Crusca, 1986.
 14. Bertocchi, Daniela et al. L'italiano a scuola. Firenze: La Nuova Italia, 1986.
 15. Bettoni, Camilla. Tra lingua, dialetto e inglese. Australia: Filef Italo-Australian, 1985.
 16. Bianco, Maria Teresa. Sintassi e tassonomia. RILA 19:73-96 (1987).
 17. Bracco, Claudio et al. Sulla posizione soggetto in italiano e in alcuni dialetti dell'Italia centrosettentrionale. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 185-210.
 18. Breschi, Giancarlo. Per una bibliografia dialettale marchigiana. Quaderni dell'Istituto di Linguistica dell'Università di Urbino 4:307-326 (1986).
 19. Bruno, Cristina Piva. Sulle costruzioni simmetriche in italiano. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 345-354.
 20. Burzio. Luigi. Italian Syntax. Dordrecht: Reidel, 1986.
 21. Canepari, Luciano. L'intonazione. Napoli: Liguori,1985.
 22. ---. Lingua italiana nel Veneto. Padova: CLEUP, 1986.
 23. ---. Italiano standard e pronunce regionali Padova: CLEUP, 1986
 24. Cappelli, Amedeo and Lorenzo Moretti. Descrizione di alcuni fenomeni dell'italiano con un linguaggio di Rappresentazione della Conoscenza. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 477-487.
 25. Castelli, Franco. Antropologia linguistica della Resistenza: i nomi di battaglia partigiani. RID 10: 161-218 (1986).
 26. Cecchini, Marina. Alcune caratteristiche di struttura informativa del linguaggio giornalistico. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicaziorti descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 33-44.
 27. Cinque, Guglielmo. L'elissi dell'oggetto in frasi complemento: su una differenza tra l'italiano e l'inglese. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 161-184.
 28. Cortelazzo, Manlio and Ugo Cardinale. Dizionario di parole nuove. Torino: Loescher, 1986.
 29. Cortelazzo, Manlio and Paolo Zolli. Dizionario etimologico della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 1985.
 30. Cravens, Thomas, D. Sistemi a contrasto: l'italiano come lingua straniera negli Stati Uniti. Il Veltro 30:121-125 (1986).
 31. ---. A Bibliography of North American Publications and Doctoral Dissertations in Italian Linguistics, 1965-1985. Italica 64:499-528 (1987).
 32. Croce, Marcella. A Description of the American Sicilian Dialect. RILA 17:87-95 (1985).
 33. D'Eugenio, Antonio. Manuale di fonologia contrastiva ítaliano-inglese. Foggia: Atlantica Editrice, 1985.
 34. Danesi, Marcel. The Pedagogical Implications of Linguistic Innovation in Italian. NEMLA Italian Studies 9:81-87 (1985).
 35. ---. Canadian Italian: A Case in Point of How Language Adapts to Environment. Polyphony 7:110-114 (1985).
 36. ---. An Agenda for Research in Italian Linguistics. Canadian Journal of Italian Studies 10:93-98 (1987).
 37. ---. Una tipologia di metafore visive in italiano. Canadian Journal of Italian Studies 10:165-174 (190).
 38. ---. Practical Applications of Current Brain Research to the Teaching of Italian. Italica 64:377-392 (1987).
 39. Dardano, M. Il linguaggio dei giornali italiani. Bari: Laterza. 1986.
 40. ---. Dialetti e lingua standard in Italia. Il Veltro 30:155-172 (1986).
 41. Davis, Stuart, Linda Manganaro, and Donna Jo Napoli. Stress on Second Conjugation Infinitives in Italian. Italica 64:477-498 (1987).
 42. De Boer, Minne G. Caratteristiche dell'italiano usato nella conversazione: un primo sondaggio. In A. F. De A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 95-116.
 43. ---. Il superlativo italiano. RevR 21:5364 (1986).
 44. De Felice, Emidio. Dizionario dei nomi italiani. Origine, etimologia, storia, diffusione, e frequenza di oltre 18.000 nomi. Milano: Mondadori, 1986.
 45. Delmonte, Rodolfo. Sintassi, semantica, fonologia e regole di assegnazione del fuoco in italiano. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 437-458.
 46. De Mauro, Tullio and Anna Maria Thornton. La predicazione: teoria e applicazione all'italiano. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 407-420.
 47. Di Pietro, Robert. Bilinguismo e italiano come lingua seconda negli Stati Uniti. Il Veltro 30:13-22 (1986).
 48. ---. The Scenario Principle in the Teaching of Italian Literature. Italica 64:365-376 (1987).
 49. Elia, Annibale, Emilio Agostino, and Maurizio Martinelli. Tre componenti della sintassi italiana: frasi semplici, frasi a verbo supporto e frasi idiomatiche. Tri In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 311-326.
 50. Erasmi, Gabriele. Costruzioni col doppio accusativo in inglese e la loro resa nelle lingue romanze. RILA 18:55-68 (1986).
 51. ---. La grammatica degli emigranti all'inizio del secolo presente. Italian Canadiana 2:68-85 (1986).
 52. Fabbri, A. Un costrutto di recente diffusione nell'italiano: il tipo "affascinato dalla, e invischiato nella, regola." LN 48:17-20 (1987).
 53. Ferrari, Giacomo and Irina Prodanof. Parsing e processo di comprensione. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 467-476.
 54. Foresti, Fabio and Alberto Menarini. Parlare italiano a Bologna. Parole e forme locali del lessico colloquiale. Bologna: Forni, 1985.
 55. Forner, Werner. Trasformazioni e isoglosse (con esempi liguri). RID 10:79-92 (1986).
 56. Genre, A. A proposito degli studi sulla parlata e l'origine dei Calabro-Valdesi. BALI, 3 serie, 8-10:5-25 (1986).
 57. Gibelli, Antonio. Per un archivio interregionale della scrittura popolare. RID 10:229-236 (1986).
 58. Giorgi, Alessandra. Alcune considerazioni sui modelli di simulazione del linguaggio. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 225-242.
 59. Gioscio, Joseph. Il dialetto di Colvello. Stuttgart: Steiner, 1985.
 60. Guerrieri, Maria Rosa. Italian as an Ethnic Minority Language in London. Le Lingue del Mondo 50:422-431 (1985).
 61. Haller, Herman. Aspetti linguistici dell'italiano dei mass media negli Stati Uniti. Il Veltro 30: 95-110 (1986).
 62. ---. The Hidden Italy: A Bilingual Edition of Italian Dialect Poetry. Detroit: Wayne State University Press, 1986.
 63. ---. Come si parla l'italiano negli Stati Uniti. Italiano e Oltre 1:37-39 (1986).
 64. ---. Italian Speech Varieties in the United States and the Italian-American Lingua Franca. Italica 64:393-409 (1987).
 65. Holtus, Günter and Edgar Radtke (eds.). Gesprochenes Italienisch in Geshichte und Gegenwart. Tübingen: G. Narr, 1985.
 66. Klein, Gabriella. La politica linguistica del fascismo. Bologna: Il Mulino, 1986.
 67. La Fauci, Nunzio. Passivo e intransitivi. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp.327-344.
 68. Lebano, Edoardo A. Bisogni linguistici degli studenti statunitensi e curricula di italiano. Il Veltro 30:29-55 (1986).
 69. Leone, A. Della congiunzione "e." RILA 18:77-80 (1986).
 70. Leone, F. Il bilinguismo degli italiani in Svezia. RILA 18:95-101 (1986).
 71. Lepri, Luigi. Dialetto bolognese ieri e oggi. Raffronto fra vocaboli. Bologna: Tamari, 1986.
 72. Longobardi, Giuseppe. Su alcune proprietà della sintassi e della forma logica delle frasi copulari. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds- ), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 211-224.
 73. Luisi-Weichsel, Yvonne. La pronuncia di e tonica nell'italiano regionale di Genova. RID 10:93-110 (1986).
 74. Maddalon, Marta and Attilio Miotto. Gli sviluppi del sistema vocalico veneto a confronto con altri sistemi gallo-italici. RID 10:129-160 (1986).
 75. Magrini, M.V. Bisogni linguistici dei discenti de italiano. RILA 18:81-94 (1986).
 76. Malusà, Giovanni. Curiosità linguistiche. Le Lingue del Mondo 50:439-444 (1985).
 77. Mancini, Anna Maria. Note sul dialetto di Senigallia. Quaderni dell'Istituto di Linguistica dell'Università di Urbino 4:195-248 (1986).
 78. Marcato, Gianna. La retrocomunicazione come fattore determinante nella forma del messaggio orale. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 135-140.
 79. Morgan, Leslie Zarker. IN/A: Contrasting English and Italian Locative Preposition Usage. Canadian Journal of Italian Studies 10:151-164 (1987).
 80. Mosino, F. I grecismi diretti dell'italiano. RLiR 50:197198 (1986).
 81. ---. I nomi personali greci in italiano. RLiR 51:351-354 (1987).
 82. Mossi, Maria Paola. Lingua letteraria e lingua dei media nell'italiano contemporaneo. Testo 11:122-127 (1986).
 83. Napoli, Donna Jo and Marina Nespor. Comparative Structures in Italian. Language 62:622-652 (1986).
 84. Nencioni, Giovanni. L'italiano scritto e parlato. Il Veltro 30:175-203 (1986).
 85. Nesi, Annalisa. Basilisco e regolo nei dialetti italiani. La Ricerca Dialettale 12:140-151 (1981).
 86. Noble, Cinzia Donatelli. Pronuncia e fonologia dell'italiano. Hamilton, Ont.: Symposium Press, 1986.
 87. Olivieri, R. Slitta e giogo in Alta Val Barbera. BALI 8-10:26-46 (1986).
 88. Parisi, Domenico, Olivieri Stock, and Cristiano Castelfranchi. Le basi universali delle categorie grammaticali. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds. ), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 459-466.
 89. Pellegrini, Giovan Battista. Sugli orientalismi dei dialetti liguri. RID 10:219-228 (1986).
 90. Pellettier, Rosanne. Dialect-Standard Distinction: Its Particular Importance in Teaching Italian in North America. Italica 63:171-184 (1986).
 91. Petrilli, Raffaella. Valore delle pause nella comunicazione verbale orale. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 429-436.
 92. Poggi Salani, Teresa. Gli italiani regionali e la situazione sociolinguistica italiana. Linguaggi 2:7-13 (1985).
 93. ---. Per lo studio dell'italiano. Avviamento storico-descrittivo. Padova: Liviana, 1986.
 94. Policarpi, Gianna and Maggi Rombi. Usi dell'italiano: La nominalizzazione. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 393-406.
 95. Pretto, Annamaria. Il genere grammaticale. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 289-310-
 96. Radtke, Edgar. "A me mi piace" als Standardform im Seicento? ZRP 103:370-381 (1987).
 97. Renzi, Lorenzo. L'articolo zero. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 271-288.
 98. Rizzi, Elena. Variabili consonantiche nell'italiano regionale di Bologna. RID 10:111-112 (1986).
 99. Rizzi, Luigi.. Il ruolo della sintassi italiana negli sviluppi recenti della teoria sintattica. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 143-160.
 100. ---. Null Objects in Italian and the Theory of pro. LingI 17:501-557 (1986).
 101. Romanello, Maria Teresa. Per la storia linguistica del Salento. I primi testi letterari in dialetto. Allessandria: dell'Orso, 1986.
 102. Rosen, Carol. Star Means Bad: A Syntactic Divertimento for Italianists. Italica 64:443-476 (1987).
 103. Saltarelli, Mario. Aspetti descrittivi dell'italiano negli Stati Uniti. Il Veltro 30:111-119 (1986).
 104. Sabatini, Francesco. Linguaggio giornalistico. Alfabeta 76:7-8 (1985).
 105. ---. Crisi della norma e "ricette" semplici. Sigma 18:69~79 (1985).
 106. ---. Leggere e scrivere "testi." La ricerca 12:1-10 (1986).
 107. Salvi, Giampaolo. L'infinito con l'articolo. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp 243-270.
 108. Salza, P. L. On Distributional Properties of Non-Syllabic Vowels in Italian Words. RILA 18:77-95 (1986).
 109. Scaglione, Aldo. Italian Contributions to Grammatical Theory, 1500-1750. Canadian Journal of Italian Studies 10:117-124 (1987).
 110. Scandone, Fabio. Sulle strutture informative dell'italiano nei radio e telegiornali RAI. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzobi, 1985), pp. 45-58.
 111. Schwarze, Christophe. "Uscire" e "andare fuori": struttura sintattica e semantica lessicale. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 355-378.
 112. Serianni, Luca. Per un profilo fonologico del romanesco belliano. Studi Linguistici Italiani 11:50-89 (1985).
 113. ---. Il problema della norma linguistica dell'italiano. Annali della Università per Stranieri di Perugia 7:47-69 (1986).
 114. ---. Le varianti fonomorfologiche dei Promessi Sposi nel quadro dell'italiano ottocentesco. Studi Linguistici Italiani 12:1-63 (1986).
 115. Sicardi, Giulia Petracco. Iniziative liguri a favore del dialetto. In Manlio Cortelazzo (ed.), Guida ai dialetti veneti (Padova: CLEUP, 1986), pp. 203-210.
 116. Skytte, Gunner. Laerebog i italiensk fonetik. Odense: Odense Universitetforlag, 1987.
 117. Sornicola, Rosanna. Un metodo di analisi della struttura informativa e sue applicazioni all'italiano. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 3-18.
 118. Suomela-Härmä, Elina. Sull'uso di alcuni connettivi e particelle. Neuphilologische Mitteilungen 86: 100-122 (1985).
 119. Telmon, Tullio. Alcune considerazioni sulle parlate di Faeto e di Celle alla luce di una recente pubblicazione. BALI 8-10:47-51 (1986).
 120. Tropea, Giovanni. I pronomi allocutivi in area catanese. Lingua e Storia in Puglia 27:57-80 (1985).
 121. Trovato, P. Primi appunti sulla norma linguistica e la stampa tra Quattrocento e Cinquecento. LN 48:1-4 (1987).
 122. Tursi, Joseph A. Organizzazioni e associazioni per l'insegnamento e lo studio dell'italiano negli Stati Uniti. Il Veltro 30:23-28 (1986).
 123. Tuttle, Edward F. The Spread of ESSE as Universal Auxiliary in Central Italo-Romance. MR 11:229287 (1986).
 124. Valdevit, Rizieri. Minoranze linguistiche e la loro tutela nella storia della costituzione della repubblica italiana. Ce Fastu? Rivista della Società Filologica Friulana 62:67-88 (1986).
 125. Varvaro, A. Capitoli per al storia linguistica dell'Italia meridionale e della Sicilia: IV. Il Liber visitationis di Atanasio Calcepalo (1456-1457). MR 11: 55-110 (1986).
 126. Vietri, Simonetta. On the Study of Idiomatic Expressions in Italian. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.), Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 379-390.
 127. Vignuzzi, Ugo. Motivazioni allo studio dell'italiano negli Stati Uniti. Il Veltro 30:71-92 (1986).
 128. Vitale, Maurizio. Il dialetto ingrediente intenzionale della poesia non toscana del secondo Quattrocento. RID 10:7-44 (1986).
 129. Vizmuller-Zocco, Jana. Derivation in the Advanced Course of Italian. International Review of Applied Linguistics 23:13-31 (1985).
 130. ---. Linguistic Creativity and Word Formation Italica 62:305-310 (1985).
 131. ---. Contrastive Pragmatics: English-Italian. RILA 18:69-74 (1986).
 132. ---. Alcune considerazioni sulla collocazione dei pronomi atoni nel Cunto de li cunti di Giambattista Basile. Canadian Journal of Italian Studies 10:125-134 (1987).
 133. ---. Osservazioni sull'ordine delle parole in inglese e in italiano. RILA 19:49-56 (1987).
 134. Voghiera, Miriam. Alcune considerazioni staistiche e funzionali sulla subordinazione nell'italiano contemporaneo. In A. F. De Bellis and L. M. Savoia (eds.1, Sintassi e morfologia della lingua italiana d'uso: teorie e applicazioni descrittive (Roma: Bulzoni, 1985), pp. 421-427.
 135. Wanner, Dieter. Clitic Pronouns in Italian: A Linguistic Guide. Italica 64:410-442 (1987).
 136. Weinapple, Fiorenza. Materiali didattici per l'insegnamento dell'italiano pubblicati negli Stati Uniti. Il Veltro 30:57-70 (1986).
 137. Zanuttini, Raffaella. Negation and Negative Concord in Italian and Piedmontese. Candian Journal of Italian Studies 10:135-150 (1987).
 138. Zörner, Lotte. Caratteristiche liguri nei dialetti di montagna della provincia di Piacenza. RLiR 50:67-117 (1986).
 
OCCITAN: Kathryn Klingebiel, University of California, Davis (1988)
 1. Akehurst, F. R. P. The Auxiliary-Verb-Plus-Infinitive Construction in Old Occitan. TENSO 2:1-20 (1986).
 2. Association Internationale d'Etudes Occitanes. Aggorniamento bibliografico (a cura di C. Gasca-Queirazza). Torino: Università di Torino, 1987. Pp. [ii] + 29.
 3. Balmayer, Louis. Noms de plantes herbacées dans la toponymie romane du Gévaudan. In L'Onomastique, témoin de l'activité humaine, pp. 3-17.
 4. Barthe, Roger. Lexique français-occitan. 4e éd., publié par les soins de l'abbé Ernest Nègre. Toulouse: Eché, 1987. Pp. 237.
 5. Barthès, Henri. Etudes historiques sur la "langue occitane". Pourtissoun de M. Carle Rostaing. Chez l'auteur: Saint-Geniès-de-Fontedit, 1987. Pp. 463.
 6. Bec, Pierre. La scripta occitane entre le XIIIe s. et le XVIe s. (en Gascogne). In Actes.du Colloque international d'études occitanes (Montpellier: Centre d'Estudis Occitans, 1984), pp. 123-124.
 7. ---. La Langue occitane. 5e éd., mise à jour. Paris: Presses Universitaires de France, 1986 ("Que Sais-Je?", 1059).
 8. ---. Gascon et aragonais au moyen âge. A propos de la langue du Cartulaire de la vallée d'Ossau. RLR 90:135-160 (1986).
 9. --- Anthologie de la prose occitane du moyen âge. Valdariès: Vent Terral, 1987. Pp. vii + 203.
 10. --- Note philologique sur la cobla gasconne du descort plurilingue de Raimbaut de Vaqueiras. Medioevo Romanzo 13:275-288 (1987).
 11. Beigbeder, Francis. Auseth: Les noms gascons des oiseaux sauvages. Orthez: Per Noste, and Nosauts de Bigòrra, 1986. Pp. 160.
 12. Blanchet, Philippe. La Langue provençale, unité et variété. Marseille: Centre International de Recherches et d'Etudes Provençales, 1985 (Lou Provençau a l'Escolo, 4).
 13. --- La Langue provençale: Dialectes et variétés. Supplément à la carte linguistique. Lou Provençau a l'Escolo 1985:3-4 (1985).
 14. --- Victor Gelu et la langue provençale: Conceptions linguistiques et caractéristiques dialectales. Astrado 21:155-168 (1986).
 15. --- Un document linguistique et ethnographique: témoignage sur la pêche à Sanary en 1920. Lou Terraire 17:23-39 (1986).
 16. --- Etude linguistique du français régional de Provence. Analyse phonétique, phonologique, syntaxique, sémantique et stylistique: Le rôle du substrat provençal. 1986 (Institut de Langue et Littérature d'Oc, Université Sorbonne-Paris IV).
 17. --- Problèmes phonologiques en provençal moderne: alternance vocalique et nasalisation. In.AIEO I, pp. 119-125.
 18. Brunel-Lobrichon, Geneviève. Le Chansonnier provençal conservé à Béziers. In AIEO I, pp. 139-147.
 19. Campos, Hector Ramiro. Inflectional Elements in Romance. DAI 47:2143-A (1986). (University of California, Los Angeles).
 20. Camps, Christian. L'Activité humaine à travers quelques microtoponymes occitans du canton d'Agde. In L'Onomastique, témoin de l'activité humaine, pp. 61-66.
 21. ---. Atlas linguistique du Biterrois. Béziers-Toulouse: Institut d'Etudes Occitanes, 1985. Pp. xxxiii + 551.
 22. Chabert, Raymond. Questions de lenga: dires. Oc, 5e série, 285:41-43 (1985).
 23. Chambers, Frank M. An Introduction to Old Provençal Versification. Philadelphia: American Philosophical Society, 1985. Pp. viii + 299.
 24. Chambon, Jean-Pierre. Identification de noms de lieu des Plus anciennes chartes en langue provençale. Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 145:193-202 (1987).
 25. Chiris, F. Art epistolari: letras corsegas. Oc, 5e série, 285:25-28 (1985) [edition of two letters in Niçois dialect, ca. 1700].
 26. Cierbide, Ricardo. A propósito de un texto gascón de San Sebastián de 1304 (Guipuzcoa, Espala). In Homenaje a D. Julio Caro Baroja (Revista Internacional de Estudios Vascos, 1986), pp. 861-875.
 27. Colas, Emile. Voyage en linguistique, ou Explication sur la préhistoire du Périgord et du Sarladais. Recherches sur les noms de lieux ou d'hommes du Périgord. Dictionnaire des mots périgourdins, avec l'origine et l'historique de ces mots. Périgueux: Médiapress, 1986. [Repr. of lst ed., Paris: Vic, 1905].
 28. Cornagliotti, Anna. Problèmes de mélange linguistique: Les Chansons provençales historiques du ms. Abelli (Coni). Marche Romane 33:49-57 (1983).
 29. --- Documentazioni medievali di provenzale alpino della Valle dei Queyras e dell'alta Val di Susa. In Corona Alpium. Miscellanea di studi in onore del professore C. A. Mastrelli (Firenze: Inst. di Studio dell'Alto Adige, 1984), pp. 43-60.
 30. ---. Testi provenzali della Drôme del 1421. In AIEO I, pp. 171-178.
 31. Dalbera, Jean-Philippe. Hiérarchie des traits différentiels et évaluation des distances dans un espace dialectal. In AIEO I, pp. 541-549.
 32. Dufaud, Joannès. L'Occitan nord-vivarais: région de La Louvesc. Chez l'auteur: 07100 Davézieux [Maison-Saint-Régis], 1986. Pp. 332.
 33. Evans, Dafydd. Les Noms de plantes employés par Daude de Pradas dans son traité Dels auzels cassadors. Marche Romane 33:65-73 (1983).
 34. --- Les Noms d'oiseaux en oc: tradition et innovation. In AIEO I, pp. 205-212.
 35. Fernández-Gonzáles, José Ramón. Notas morfológicas de un documento gascón de la Catedral de Oviedo (1327). In Homenaie a Alonso Zamora Vicente (Madrid: Castalia, 1987), pp. 66-85.
 36. Gardette, Pierre. Mots massaliotes dans le bassin du Rhône. In Etudes de linguistique géographique, pp. 631-645.
 37. --- Pour une géographie linguistique de la France. In Etudes de linguistique géographique, pp. 775-786.
 38. Gardy, Philippe. Entre deux maux: les "patois" d'Agricol Perdiguier. In Robert Lafont (ed.), Questions sur les mots: analyses sociolinguistiques. Question du mot (Paris: Didier, 1987), pp. 9-19.
 39. Gasca Queirazza, Giuliano. La documentazione storica dell'uso linguistico provenzale nelle valli del versante padano delle Alpi sudoccidentali. In Uno tèro que parlo: Atti del Convengo sulla lingua e sulla cultura delle valli occitane (Pinerolo, Torino: Centro Arti e Tradizioni Populari del Pinerolese, 1982), pp. 7-9.
 40. --- Un nouveau fragment de chansonnier provençal. Marche Romane 33:93-99 (1983).
 41. --- Exercices d'interprétation du texte d'un sirventes inédit. In AIEO I, pp. 213-217.
 42. Grafsttöm, Ake. L'Occitan et le français à l'époque des guerres de religion. Etude sur Les Troubles à Gaillac. RLiR 51:355-435 (1987).
 43. Granegger, Gabriele. "Bordeluche-Bordelais": Gebrauch und Characteristiken der Umgangssprache in Bordeaux; Eine soziolinguistische Untersuchung. Linz: G. Granegger, 1986.
 44. Graphie, idéologies linguistiques: du XVIe au XXe siècle, Provence, Dauphiné, Vallées occitanes d'Italie. Marseille: Obradors occitans en Provence, 1987 (Cahiers critiques du patrimoine, 3). Pp. 116.
 45. Grosclaude, Michel. La Langue béarnaise et son histoire. Etudes sur l'évolution de l'occitan du Béarn depuis le 13e siècle. Suivi de quatre analyses de textes des 17e et 18e siècles. Orthez: Per Noste, 1987.
 46. Harris, M. Roy. La Localisation de la scripta du Rituel cathare occitan (ms. Lyon, Bibl. Mun., PA 36). In AIEO I, pp. 243-250.
 47. Henrichsen, Arne-Johan. Où en sont les études de la syntaxe de l'ancien occitan?. In AIEO I, pp. 3-12.
 48. Hentschläger, H. M. Lou Provençau a l'escolo: Die Probleme einer sprachlichen Minderheit im heutigen Frankreich. 1982 (University of Salzburg).
 49. Hourcade, André. Grammaire béarnaise. (n.p.) Les Caminaires, 1986. Pp. 360.
 50. Jaffeux, Maurice. Glossaire de Moissat: Parlers de Limagne et de la Varenne. Clermont-Ferrand: Cercle Terre d'Auvergne, 1986, Pp. 47.
 51. Javanaud, Pierre. Y a-t-il un idiome limousin?. In AIEO I, pp. 275-303.
 52. Kattenbusch, Dieter. Une micro-enquête sociolinguistique en Languedoc: Le Cas de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault). In AIEO I, pp. 321-330.
 53. Klingebiel, Kathryn. Romance Reflexes of the Latin Compositional Type manutenere. DAI 47:888-A (1986). (University of California, Berkeley).
 54. --- Bibliographie linguistique de l'ancien occitan. Premier supplément. RLiR 51:501-516 (1987).
 55. Kremnitz, Georg. La situació de l'occità dins l'Estat Francés. In.Actes del.Col.loqui sobre llengua i administració (Barcelona, 1983) (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1984), pp. 279-294.
 56. --- Fabra i Alibèrt. In Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 13 (Barcelona: Abadia de Montserrat, 1), pp. 231-249.
 57. --- Fabre d'Olivet--am Ende einer Wissenschaftstradition?. In H.-J. Niederehe and Brigitte Schlieben-Lange (eds.), Frühgeschichte der romanischen Philologie (Tübingen: Narr, 1987), pp. 201-205.
 58. --- Fabre d'Olivet reconsidéré. In.AIEO I, pp. 331-340.
 59. --- Diglossie: possibilités et limites d'un terme. Lengas 22:199-213 (1987).
 60. --- (ed.). Fabre d'Olivet, La Langue d'oc rétabli. Grammaire. Edition, avec une introduction et des notes. Vienna: Braumüller, 1987 (Wiener Romanistische Arbeiten, 14).
 61. Kunert, Hans Peter. Unificacion o diversificacion de l'occitan? Lengas 21:163-176 (1987).
 62. Lafont, Robert. La nominacion indirecta dels païses. RLR 90:161-171 (1986).
 63. Lagarda, Andrieu. Nostra lenga: Los Anglicismes corregits. Lo Gai Saber 68, no. 421:30-31; no. 422:118-119 (1986).
 64. --- Nostra lenga: Los Anglicismes corregits. Lo Gai Saber 69, no. 427:225-226; no. 428:265 (1987).
 65. --- L'Occitan referencial: Teoria e practica. Lo Gai Saber 68, no. 421:32-34 (1986).
 66. Lamuela, Xavier. La monoftongació de au en gascó pirinenc. In ACILR XVI/2, pp. 567-571.
 67. Lamur, Anne-Claude. Une pièce inédite contenue dans le chansonnier des troubadours M (Paris, B.N. 12474). Estudis Occitans 2:18-25 (1987).
 68. Léonetti, Jean. Victor de l'Aveyron: Echec d'un apprentissage du langage parlé. La Linguistique 23:137-146 (1987).
 69. Martel, Philippe. Le Dialogue impossible: La Renaissance du provençal vue de Paris (à la fin du 19e siècle). RLR 90:207-234 (1986).
 70. Miremont, Pierre, and Jean Monestier. Le Félibrige et la langue d'oc. Périgueux: Bournat du Périgord, 1985.
 71. Mok, Q. I. M. La Dérivation occitane est-elle encore productive? In AIEO I, pp. 359-366.
 72. Morgan, Raleigh, Jr. Les Emprunts français en occitan et la restructuration des aires lexicales. In ACILR XVI/2, pp. 423-437.
 73. Müller, Bodo. Geostatistik des gallischen/keltischen Substratwörter in der Galloromania. In Festschrift Hubschmid, pp. 603-620.
 74. Müller, Wolf. Un cas de rayonnement extérieur de la civilisation citadine d'Oc au moyen âge. In AIEO I, pp. 367-374.
 75. Nègre, Ernest. De Montpellier au Férétra. Onomata 10:131-134 (1986).
 76. ---. Toponymie du châtaignier en France. In AIEO I, pp. 375-381.
 77. Norwood, Frances (ed.). A Fourteenth-Century Provençal Receptary. Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary Society: Literary and Historical Section 17:171-254 (1981).
 78. Quénot, J. P. Statistique du département de la Charente. Paris: Bruno Sépulchre, 1986. [Repr. of 1st ed., Paris: Deterville, 1818].
 79. Pfister, Max. Encore des contributions à la connaissance du vocabulaire de l'ancien occitan. In Festschrift Hubschmid, pp. 909-921.
 80. Philps, Dennis. La Relation entre distance linguistique et distance spatiale dans l'Atlas linguistique de la Gascogne. In AIEO I, pp. 549-69.
 81. Ravier, Xavier. Glisser en occitan languedocien occidental: Remarques sur la présentation cartographique d'un champ léxico-sémantique. In ACILR XVI/2, pp. 439-446.
 82. Rivière, Jean-Claude. Linguistique comparée: Gascon (Haut-Comminges: Aurignac). Lou Provençau a l'Escolo 1986:7-9.
 83. Roche, Jean. La Clef du "Tresor": Dictionnaire français-provençal des locutions et tournures idiomatiques dans le "Tresor dóu Felibrige" de F. Mistral. Marseille: Lou Provençau a l'Escolo, 1985. Pp. 410.
 84. Sauzet, Patric. Delai de la diglossia. Per un modèl mimetic del contacte de lengas. Lengas 21:103-120 (1987).
 85. Serper, Arié. Ancien occitan son par,.sa par, ses par. In AIEO I, pp. 479-483.
 86. Torreilles, Claire. Les Trois éditions du Dictionnaire languedocien de l'abbé de Sauvages. In AIEO I, pp. 513-527.
 87. Veyret-Logerias, Gabriel. Petit vocabulaire de langue limousine d'un village du Nord-Confolentais. Confolens: chez l'auteur [1982]. Pp. ii + 55.
 88. Viaut, Alain. L'Occitan gascon en Catalogne espagnole: le Val d'Aran, du vernaculaire au formel. Bordeaux: Maison des Sciences de l'Homme Aquitaine, 1987 (Publications M.S.H.A, 105). Pp. 193.
 89. Wehr, Barbara. Das historische Präsens im Altprovenzalischen. Beispiel: Flamenca. In Barbara Wehr, Diskurs-Strategien im Romanischen (Tübingen: Narr, 1984), pp. 113-121.
 90. Zufferey, François. Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux. Genève: Droz, 1987 (Publications romanes et françaises, 176). Pp. xiv + 380.
 
PORTUGUESE: John B. Jensen, Florida International University (1988)
 1. Almeida, João de. "Texto em Análise." Alfa. 1985; 29: 29-40.
 2. Almeida, Raul de. "A Disjuntiva 'ou' em Português." 477-488 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-enProvence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 3. Ambar, Manuela. "Sobre a Estrutura dos Constituintes Interrogativos: Governo e Inversão." 247-267 in Direcção da Associação de Linguística. Actas do lo. Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, 1985. Lisbon: Associação Port. de Ling.; 1986. 445 pp.
 4. Arrais, Telmo Correia. "As Construções Causativas em Português." Alfa. 1985; 29:41-58.
 5. Back, Eurico. Fracasso do Ensino de Português. Petrópolis, Vozes, 1987. 184 pp.
 6. Barros, Clara. "Quelques remarques à propos de l'adversatif mas en portugais." 513-526 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 7. Bergo, Vittorio. Pequeno Dicionário Brasiliero de Gramática Portuguesa. 2a. edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986. 219 pp.
 8. Bortoni-Ricardo, Stella Maris. The Urbanization of Rural Dialect Speakers: A Sociolinguistic Study in Brazil. London: Cambridge UP, 1985. 265 pp. (CSL Supp. Vol.)
 9. Bowie, David Greenfield. "Converting Thought to Oral Narrative Composition in a Second Language" DAI. 1987 Nov; 48(5):1135. U. of Texas at Austin Ph.D. Dissertation, 1987. 386 pp. [Based on oral Portuguese and English texts]
 10. Brito, Ana Maria. "Aspectos Sintácticos das Relativas em Português: Contribuição para uma Teoria Geral Sintáctica da Relativização." 63-81 in Direcção da Associação de Linguística. Actas do lo. Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, 1985. Lisbon: Associação Port. de Ling.; 1986. 445 pp.
 11. Câmara Júnior, Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. 16a. edição. Petrópolis: Vozes, 1986. 118 pp.
 12. ---. História da Lingüística. 4a. edição. Petrópolis: Vozes, 1986. 196 pp.
 13. Campos, Maria Henriqueta Costa. "Elementos para uma Definição de Alguns Invariantes da Linguagem." 83-105 in Direcção da Associação de Linguística. Actas do lo. Encontro da Associação Portuguesa de Linguistica, 1985. Lisbon: Associação Port. de Ling.; 1986. 445 pp.
 14. ---. "L'opposition du portugais 'pretérito perfeito simples-pretérito perfeito composto': Un Cas singulier dans l'ensemble de langues romanes." 409-422 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 15. Carvalho, José Gonçalo Herculano de. "Verbes et locutions causatifs en portugais en comparaison avec le français." 325-334 in Bouvier, Jean- Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 Pp.
 16. Castro, Eliana de Moura. Psicanàlise e Linguagem. São Paulo: Atica, 1987. 79 pp. (Série Principios)
 17. Elia, Sílvio. Sociolingüística: Uma Introdução. Rio de Janeiro: Padrão; Niterói. U. Fed. Fluminense, 1987. 201 pp.
 18. Fagan, David S. "Competing Sound Change via Lexical Diffusion in a Portuguese Dialect." AION-SR. 1985 July; 27(2): 263-292.
 19. Fonseca, Fernanda Irene. "Deixis et anaphore temporelle en portugais." 379-393 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 20. Houaiss, Antônio. O Português no Brasil: Pequena Enciclopédia da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Unibrade--Centro de Cultura, 1985. 157 pp.
 21. Ignácio, Sebastião Expedito. "Tipologia dos Complementos Verbais do Português Contemporâneo." Alfa. 1985; 29: 67-90.
 22. Jackson, Kenneth David. "Canta sen Vargonya: Portuguese Creole Verse in Sri Lanka." JPCL. 1987; 2(i):31-48.
 23. Kato, Mary and Fernando Tarallo. "Anything YOU Can Do in Brazilian Portuguese." 343-358 in Jaeggli, Osvaldo, and Carmen Silva-Corvalàn, eds. Studies in Romance Linguistics. Dordrecht: Foris; 1986. 452 pp. (Pubs. in Language Sciences 24)
 24. Kihm, Alain. "Nasality in Kriol: The Marked Case?" JPCL. 1986; 1(l):81-107.
 25. Kolinsky, Régine, Luz Cary and José Morais. "Awareness of Words as Phonological Entities: The Role of Literacy." APsy. 1987; 8(3).223-232. [Data collected in Portugal]
 26. Leitão, Maria Teresa. "Valores Temporais de Alguns Deícticos de Lugar." 107-127 in Direcção da Associação de Lingüística. Actas do lo. Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, 1985. Lisbon: Associação Port. de Ling.; 1986. 445 pp.
 27. ---. "Représentation de la signification de quelques déictiques de lieu en portugais." 617-630 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 28. Lopes, Oscar. "A Noção de Definido e a de Presente da Enunciação." 129-143 in Direcção da Associação de Linguística. Actas do lo. Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, 1985. Lisbon: Associação Port. de Ling.; 1986. 445 pp.
 29. ---" Sobre as Contrastivas em Português." 541-554 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 30. Malkiel, Yakov. "Diachronic Phonology as a Clue to the Transmission of Etyma: Exemplified with Old Portuguese Verbs." GL. 1986 Fall; 26(3): 149181.
 31. ---. "From Old Portuguese caer 'to fall' to Modern cair: Three Explanations." KRO. 1986 Feb; 330): 5-10.
 32. ---. "A Spanish Conjugational Model Superimposed on Portuguese." MedLR. 1986; 2: 51-66.
 33. Marcuschi, Luiz Antônio. Análise da Conversação. Sao Paulo: Atica, 1986. 94 pp. (Série Princípios)
 34. Martins, Sylvia Jorge de Almeida. "O Espaço e a Expressão Lingüística." Alfa 1985; 29: 101-110.
 35. Mateus, Maria Helena Mira. "Spécificateur ou déterminant: Question de terminologie ou question d'adéquation explicative?" 67-78 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-enProvence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 36. Neves, Maria Helena de Moura. "O Estatuto das Chamadas Conjunções Coordenativas no Sistema do Português." Alfa 1985; 29: 59-65.
 37. Oliveira, Ana Maria P. de; Beatriz N. Longo; and Maria Celeste C. Dezotti. "Verbos Introdutores de Discurso Direto." Alfa 1985; 29: 91-96.
 38. Oliveira, Maria de Fátima Pimenta de. "Algumas Contribuições para o Estudo da Modalidade." 199-212 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 39. Olívia, Madre. Relacionamento entre Orações. 9a. edição. Petrópolis: Vozes, 1986. 104 pp.
 40. Olívia, Madre. Termos da oração. 4a. edição. Petrópolis: Vozes, 1986. 104 pp.
 41. Orlandi, Eni Pulcinelli. A Linguagem e seu Funcionamento: As Formas do Discurso. 2a. edição revista e aumentada. Campinas, S.P.: Pontes, 1987. 276 pp. (Linguagem/Crítica)
 42. Peres, João. "Análise Transcategorial de Operadores Booleanos do Português." 209-222 in Direcção da Associação de Linguística. Actas do lo. Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, 1985. Lisbon: Associação Port. de Ling.; 1986. 445 pp.
 43. Perini, Mário A. A Gramática Gerativa: Introdução ao Estudo da Sintaxe Portuguesa. 2a. edição. Belo Horizonte: Editora Vigília, 1985. 254 pp.
 44. Pessoa, Regina Maria. "Manifestações da Negação em Português: A Negação Implícita." Alfa. 1985; 29: 97-100.
 45. Pinto, Edith Pimentel. A Língua Escrita no Brasil. São Paulo: Atica, 1986. 80 pp. (Série Fundamentos)
 46. Pontes, Eunice. O Tópico no Português do Brasil. Campinas, SP: Pontes, 1987. 169 pp. (Linguagem/Critica)
 47. Raposo, Eduardo. "On the Null Object in European Portuguese." 373-390 in Jaeggli, Osvaldo, and Carmen Silva-Corvalin, eds. Studies in Romance Linguistics. Dordrecht: Foris; 1986. 452 pp. (Pubs. in Language Sciences 24)
 48. Renz, Byron B. "Portuguese-Language Broadcasting in Linguistic and Cultural Maintenance in Northern California." IJSL. 1987; 68:23-40.
 49. Risso, Mercedes Sanfelice. "Padrão Contextual e Efeito Estilístico." Alfa. 1985; 29: 21-27.
 50. Robl, Affonso. "Alguns Problemas da Influência Tupi na Fonética e Morfologia do Português Popular do Brasil." RLet. 1985; 34:155-179.
 51. Sandmann, Antônio José. Wortbildung im heutigen brasilianischen Portugiesisch. Bonn: Romanistischer Verl; 1986. 236 pp. (Rheinische Beiträge zur Lateinisch-Romanischen Wortbildungslehre 2)
 52. Santos, Agenor Soares dos. Guia Prático de Tradução Inglesa. Comparação semântica e estilística entre os cognatos de sentido diferente em inglês e português. 2a. edição de ordem, revista e consideravelmente aumentada. São Paulo: Cultrix, 1983. 511 pp.
 53. Seabra, Maria Teresa. "Contribution à l'étude du 'lhe' adjoint en portugais." 181-192 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 54. Shaw, Ines Senna. "Vowel Nasality in Brazilian Portuguese: An Experimental Approach with Focus on Derivational and Inflectional Alternatives." DAI. 1987 Aug; 48(2):318A. U. of Kansas Ph.D. Dissertation, 1986. 400 pp.
 55. Tarallo, Fernando and Tania Alkmin. Falares Crioulos: Línguas em Contato. São Paulo: Atica, 1987. 142 pp. (Série Fundamentos)
 56. Teixeira, Raquel Figuelredo Alessandri. "Zero Anaphora in Brazilian Portuguese Subjects and Objects: Morphological and Typological Considerations." DAI. 1987 March; 47(9):3416A. U. of California Berkeley Ph.D. Dissertation, 1986. 175 pp.
 57. Teyssier, Paul. "La Négation dans les créoles portugais." 591-604 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 58. Vilela, Mário. "As Categorias de 'Objeto Indirecto' em Português." 139-151 in Bouvier, Jean-Claude, foreword. Morphosyntaxe des langues romanes. Aix-en-Provence: Univ. de Provence; 1986. 637 pp.
 59. Webster, Lee Charles, Jr. "Historical Morphology of the Galician-Portuguese Verb: The Direction of Analogical Change." DAI. 1987 Nov; 48(5):1194A. U. of Minnesota Ph.D. Dissertation, 1987. 218 pp.
 
RHETO-ROMANCE: Kenneth H. Rogers, University of Rhode Island (1988)
 1. Aschenbrenner, Max. Ladinia Submersa: Einige protoladinische Relikte im Bairischen aus dem Begriffsgebiet Land und Natur. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 103-120.
 2. Baur, Arthur. La kreo de nova retoromanca skriblingvo. In Régulo Rodríguez, Ana and María (eds.), Serta gratulatoria in Honorem Juan Régulo, I. Filología (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1986), pp. 129-144.
 3. ---. Sprachplanung in einer Kleinsprache. LPLP 10: 290-295 (Fall 1986) .
 4. Begotti, Pier Carlo. Di alcuni toponimi pasianesi. Pordenone: Edizioni Comune di Pasiano & Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 1986.
 5. ---. Note sulla toponomastica. Azzano Decimo I (Azzano Decimo: Comune di Azzano Decimo, 1986), pp. 97146.
 6. Belardi, Walter. Una poesia e un fiore a W.Theodor Elwert dalla Val di Fassa. In Holtus, Günter and Kurt Ringger, (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp.89-99.
 7. ---. Studi gardenesi, X: Stemé. AAA 79: 35-41 (1985) .
 8. ---. Studi gardenesi, XI: Morfologia storica dei possessivi 'nostro' e 'vostro.' In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 197-205.
 9. Benincà, Paola. Punti di sintassi comparata dei dialetti italiani settentrionali. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 457-479.
 10. Bibi, Giulano. Alla scoperta d'un territorio. Escursione toponomastica e non nel Comune di Palazzolo dello Stella. Latisana - San Michele al Tagliamento: Edizioni "la bassa", 1986.
 11. Blasco Ferrer, Eduardo. Romania Germanica, studio su un presunto calco sintattico nel ladino. AAA 79: 55-80 (1985) .
 12. Casagrande, Antonella. Gian Giuseppe Bosizio traduttore in Friulano delle Georgiche di Virgilio. Analisi linguistica del Goriziano del '700. Padova: tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, 1984-85.
 13. Cathomas, Bernard. Die Erforschung der rätoromanisch-deutschen Zweisprachigkeit in Graubünden. In Werlen, Iwar, (ed.), Probleme der schweizerischen Dialektologie/Problèmes de la dialectologie suisse (Fribourg: Eds. Univs. Fribourg, 1985), pp. 287-297.
 14. Chiocchetti, Fabio. Anomalie linguistiche nella raccolta folclorica di Hugo de Rossi. Mondo ladino 9: 129-137 (1985) .
 15. Cortelazzo, Manlio. Note lessicali friulane. Mondo ladino 9: 395-403 (1986).
 16. Costantini, Enos. Incontri ravvicinati con i toponimi di Bordan e Tarnep. Sot la Nage 37: 5-26 (1986).
 17. Dahmen, Wolfgang. Giachen Hasper Muoths 'Normas ortograficas' und ihre Bedeutung für die surselvische Schriftsprache. In Holtus, Günter and Kurt Ringge (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 557-565.
 18. Darms Georges. Pledari rumantsch grischun-tudestg, tudestgrumantsch grischun e Grammatica elementara dal rumantsch grischun. Chur, 1985.
 19. ---. Zur Ausarbeitung einer bündnerromanischen Schriftsprache, in G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 20. De Marchi, Bruna. Culture e lingue locali in Provincia di Udine, III: Lingua in Friuli. Gorizia: Istituto di Sociologia Internazionale, 1986.
 21. Del Zotto, Maura, ed. Culture e lingue locali in Provincia di Udine. Consapevolezza, interiorizzazione, transmissione negli specifici ambiti territoriali. Profili socioeconomici e demografici. Vol. 2, Lingua in Friuli. Gorizia: I.S.I.G. Istituto di Sociologia Internazionale, 1986.
 22. Denison, Norman. The Ladin Question: Evidence from Friulian-German Contacts with Particular Reference to Sauris. In G.I.Ascoli. Attualità del suo pensiero a 150 anni della nascita (Florence: Licosa, 1986), pp. 101-124.
 23. ---. Romanisches im Zahrer Deutsch. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 24. Desinan, Cornelio Cesare. Acque prelatine. Il Barbacian 23: 8-9 (1986) .
 25. ---. "Fornasate:" Archeologia e toponomastica. Sot la nape 39: 37-42 (Jugn 1987).
 26. ---. Osservazioni sulla toponomastica del Comune di Moruzzo, in Paesi gente memorie. La comunità di Groang Braitan e Murùs tra storia e leggenda (Pordenone: Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi, 1986), pp. 139-185.
 27. ---. Il sistema idrico del Tagliamento nella toponomastica. Rivista de Storia, Arte e Cultura a Cura de "La Bassa:" 7: 91-98 (1986).
 28. ---. Toponomastica e poesia in Friuli dal medioevo al '700. Ce fastu? 62:111~120 (1986).
 29. Diekmann, Erwin. Zur Sprachvariation, Sprachnormierung und Sprachpflege im Bundnerromanischen. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antique et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 537-556.
 30. Doria, Mario. Friulanismi lessicali nel dialetto bisiacco. Mondo ladino 9: 405-422 (1986).
 31. Ebneter, Theodor. Der Untergang des Romanischen am Heinzenberg. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 569-579.
 32. Elwert, Theodor. Un romanista dimenticato: L'Arciduca Luigi Salvatore d'Austria. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 423-429.
 33. Faggin, G. Un nuovo vocabolario friulano. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 34. Francescato, Giuseppe Ascoli. Elementi romanzi nella parlata slovena di Mersino Alto (Udine). In Mélanges Skok (Zagreb: Akademija Znanosti Umjetnosti, 1985), pp. 153-160.
 35. ---. Il friulano: fonetica e fonologia. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 343-353.
 36. ---. A proposito del suffisso -EO. Linguistica 25: 3-17 (1985).
 37. ---. La 'questione ladina' e gli studi recenti. In G.I. Ascoli: Attualità del suo pensiero a 150 anni dalla nascita (Florence: Licosa, 1986), pp. 83-91.
 38. ---. Theodor Gartner e il suo contributo allo studio del friulano, in G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 39. Frau, Giovanni. Osservazioni sulla terminologia friulana dei fenomeni meteorologici. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 295-311.
 40. ---. Lingua e società in Friuli, con particolare riferimento all'area di Dardago. In Carlon, Vittorina Janna Vittorio, and Roberto Zambon (eds.), Sot'l Crep: Atti degli incontri culturali, tenuti in occasione del 7o centenario della Pieve di S. Maria Maggiore e delle Communità di Dardago, Budoia e S. Lucia (Dardago: L'Artuga, 1986), pp. 71-77.
 41. ---. Sulla genesi di alcuni cognomi friulani: Menis e forme analoghe. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 443-449.
 42. Goebl, Hans. Typophilie und Typophobie: Zu zwei problemenbeladenen Argumentationstraditionen innerhalb der Questione ladina. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 513-536.
 43. ---. Considérations dialectométriques sur le problème de "l'unité rhéto-romane (ladine)". Linguistica (Ljubljana) 26: 83-97 (1986).
 44. ---. Muster, Strukturen und Systeme in der Sprachgeographie. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 41-71.
 45. Gsell, Otto. Due fenomeni complementari di determinazione nominale nel ladino centrale: I tipi 'in bosco,' 'in quei boschi.' In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 265-280.
 46. Heilmann, Luigi. Plinio N.H. XXXIII, 66-78: A proposito di fassano roa roa. Postilla a Elwert 1972, 221-22. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 195-201.
 47. Holtus, Günter. Der'Dicziunari rumantsch grischun' im Vergleich. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 247-262.
 48. ---. Zu einigen Charakteristika der lexikographischen Beschreibung in den Aquivalenzwörterbüchern des Bünderromanischen. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 49. Holtus, Günter, and Johannes Kramer. 'Ratoromanisch' in der Diskussion: 1976-1985. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna: W.Theodor Elwert zum 80.Geburtstag (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1986), pp. 1-88.
 50. Hornung, Maria. Die Bedeutung des Ladinischen für die Germanistik. Ladinia 10: 33-40 (1986).
 51. Huber, Konrad, Robert von Planta and Andrea Schorta (eds.), Rätisches Namenbuch, III: Die Personnamen Graubündens: Mit Ausblicken auf die Nachbargebiete, 2 vols. Bern: Francke, 1986.
 52. Hubschmid, Johannes. Lexikalische Besonderheiten des Rätischen und seine Stellung innerhalb der romanischen Sprachen. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 53. ---. Rätoromanisch-datmatische Beziehungen im Wortschatz und das Problem der sprachlichen Stellung des Rätoromanischen. In G.I.Ascoli. Attualitä del suo pensiero a 150 anni della nascita (Florence: Licosa, 1986), pp. 93-100.
 54. Iliescu, Maria. Tendenzen zur Vereinfachung und Regelmassigkeit in den rätoromanischen Verbalsystem. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp.379-389.
 55. --- and Louis Mourin. Particularités de la flexion des descendants de ESSE dans les dialectes rhétoromans. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 85-93.
 56. Kattenbusch, D. and H. Goebl. Die ersten Enqueten für den ALD - Erfahrungen und Ergebnisse (ALD - Arbeitsbericht I) . Ladinia 10:5-32 (1986)
 57. ---. Hugo von Rossis ladinisches Wörterbuch. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 281-293.
 58. ---. Review of Holtus, Günter and Kurt Ringer, Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986) in Ladinia 10: 179-201 (1986).
 59. Klausmann, Hubert, and Thomas Krefeld. Romanische und rätoromanische Reliktworter im Arlberggebiet. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 121-145.
 60. Kramer, Johannes. Aussere Sprachgeschichte, Eigensprachlichkeitsbewusstsein und Sprachnormierungsversuche bei den Dolomitenladiniern. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 581-615.
 61. ---. Das Projekt eines etymologischen Wöterbuches des Dolomitenladinischen. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 295-319.
 62. ---. La toponomastica altoatesina di Ettore Tolomei ieri ed oggi. AAA 79: 207-228 (1985).
 63. Kuen, Heinrich. Die Erforschung des Wortschatzes der dolomitenladinischen Mundarten. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 225-245.
 64. ---. Harte Nüsse im ladinischen Wortschatze und die Methoden der Etymologie. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 65. Lazard Sylviane Rev. of Atlante storico linguistico etnografico friulano, Pellegrini, ed. RLiR 51: 201-202: 188-192 (Janvier-Juin 1987).
 66. Linder, K.P. Die Ausdrucksformen für das Unpersönliche im Bündnerromanischen. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 67. ---. Grammatische Untersuchungen zur Charakteristik des Rätoromanischen in Graubünden. Tübingen: Narr, 1986.
 68. Liver, Ricarda. Forschungen zum Bündnerromanischen heute und morgen. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 69. ---. I-Plurale im Altsurselvischen. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna.(Tübingen: Niemeyer, 1986), pp.391-406.
 70. Marcato, Carla. La formazione del plurale nominale nel Livinallongo. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 71. ---. Il gergo di Tramonti, ovvero il Taplà par taront dell'arvâr. Il Barbacian 23:23-26 (1986).
 72. ---. Osservazioni sulla formazione delle parole composte in friulano. In Holtus, Günter and Kurt Ringger, eds. Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp.449-456.
 73. ---. Osservazioni sul plurale nominale nel Comelico superiore. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 321-330.
 74. Mastrelli, Carlo Alberto. Un tedeschísmo ladino ('spélta') e questioni di metodo. Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 331-338.
 75. Micheluti, Manlio. Michele Gortani per la Filologica. Sot la nape 39: 79-81 (Jugn 1987).
 76. Moretti, Aldo. Scrivere in friulano. Ce fastu? 62:207226 (1986).
 77. Orioles, Vincenzo. Aspetti dell'ínterazione friulano-italiano. Identità, Rivista di cultura in Friuli, 4: 108-115 (1985) .
 78. Palla, Luciana. I Ladini fra tedeschi e italiani: Livinallongo del Col di Lana: una comunità sociale 1918-1948. Venezia: Marsilio Editore, 1986.
 79. Pallabazzer, Víto. Casati e cognomi di Rocca Pietore e Laste. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 203-222.
 80. Pellegrini, Adalberto, and Sergio Masarei, eds. Vocabolario fodom-taliân-todâsc Wörterbuch. Fodom: Union di Ladins da Fodom, 1985.
 81. Pellegrini, Giovan Battista, ed. Atlante storico linguistico etnografico friulano, 6 vols. Padova: Istituto di Glottologia e Fonetica dell'Università di Padova, 1972-1986.
 82. ---. Annotazioni etimologiche friulane ed alpine. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp.147-166.
 83. ---. Carlo Tagliavini e gli studi ladini. AAA 79: 2 61-27 8 (1985) .
 84. ---. Considerazioni sui rapporti lessicali del fassano. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 359-373.
 85. ---. The Sociolinguistic Position of Central Rhaeto-Romance (Ladin). RPh 40: 287-300 (February 1987).
 86. ---. L'ultimo volume dell'ASLEF è concluso. In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 87. Perathoner, Mario. Contribuc ala sintax di gherdeïna. Lingaz y Cultura 3: 42-49 (1985) .
 88. Petris, Nerio. La toponomastica del Comune di Zoppola (i nomi dei paesi, strade, fiumi, campi, ecc.). Zoppola: Comune di Zoppola, 1986.
 89. Pfister, Max. Die Bedeutung des Bundnerromanischen, Zentralladinischen und Friaulischen für die Rekonstruktion al Tüberitalienischer Sprachschichten. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 167-182
 90. Pittana, Agnul M. L'inscuelament in lenghe ladine tal Cjanton Grison. Ce fastu? 62:227-233 (1986).
 91. Plangg, Guntram A., ed., Akten der Theodor Gartner-Tangung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Inns-bruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14) (Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987).
 92. ---. Die Namen der Spielkarten ím Ladinischen. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 283-294.
 93. ---. Phonemstrukturen im Surselvischen (Tavetsch). In G.A. Plangg and M. Iliescu (eds.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 94. ---. Präsenz und Verfügarbeit des ladinisches Wortschatzes. Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 375-392.
 95. ---. Problemi di accordo nel ladino centrale. In Parallela, II: Aspetti della sintassi dell'italiano contemporaneo: Atti del 3o incontro italo-austriaco di linguisti a Graz (28-31 maggio 1984) (Tübingen: Narr, 1986), pp. 215-225.
 96. ---. Strutture del plurale nelle Dolomiti (fass. - it.). LeS 21: 349-355 (1986).
 97. ---. Zur Grundlage ladinischer Namen in den Dolomitensagen Tirols. Mondo ladino 9: 139-146 (1985).
 98. ---. Popescu-Marin, Magdalena. O limba inrudita cu a noastra. Comtemporanul 42 (1986):10.
 99. ---. Review of Darms, Georges, Pledari rumantsch grischun - tudestg, tudestg-rumantsch grischun e Grammatica elementara dal rumantsch grischun (Cuira) SCL 38: 1 (1987), pp. 85-86.
 100. Rampold, Reinhard. Die Siedlungs-, Hof- und Hausformen in Buchenstein (Fodom). Ladinia 10: 73-122 (1986).
 101. Rizzolatti, Piera. Annotazioni sulle varietà friulane del Comune di Aviano. Filologia moderna (Udine) 8: 243-252.
 102. ---. Il dialetto negli ultimi sessant'anni ad Azzano Decimo. Azzano Decimo I (Azzano Decimo: Comune di Azzano Decimo, 1986), pp. 321-351.
 103. ---. Due testi inediti friulani: Per la chiaristia dal 1559 vignint el 1560, e la Sente Croos di Rumtot. Diverse lingue, Rivista semestrale delle letterature dialettali e delle lingue minori, I: 79-94 (1986).
 104. ---. Lingua aspetti e figure della letteratura carnica. Identità 5: 86-97 (1986).
 105. ---. Riflessioni su antichi testi del Friuli occidentale. Mondo ladino 9: 451-463 (1986).
 106. Rohlfs, Gerhardt. Die Sonderstellung des Rätoromanischen: Linguach rumantsch tranter talian e frances. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 501-511.
 107. Rolshoven, Jurgen. Interrumantsch - ein System zur maschinellen Ubersetzung bündnerromanischer Varietäten. In G. A. Plangg (ed.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 108. ---. Traduzione automatica e lingue minoritarie. In Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986), pp. 119-133.
 109. ---. Sprachgeschichte und Sprach-erwerb. Zur Morphophonologie des Surselvischen. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 331-342.
 110. Scalco, Laura. Lingua italiana nel Friuli: aspetti morfologici. Ce fastu? 62: 121-134 (1986).
 111. Schmitt, Christian. Unterengadinische Einwohnernahmen, Neck- und Schimpfnamen. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 183-194.
 112. Schwegler Armin Review of Kristol, Andres Max, Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit in Bivio (Graubunden). Linguistische Bestandesaufnahme in einer siebensprachigen Dorfgemeinschaft. RPh 40: 401-406 (February 1987).
 113. Schweickard, Wolfgang. Expressiuns da camps particulars. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 263-281.
 114. Siller-Runggaldier, H. Die explizite Derivation der Substantive im Grödnerischen. In G. A. Plangg (ed.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 115. ---. Review of Plangg, Guntram A. and Fabio Chioccheti (eds.), Studi ladini in onore di Luigi Heilmann nel suo 75o compleanno (Vigo di Fasso: Istituto Cultural Ladin "Majon di Fashegn," 1986) in Ladinia 10: 203-211 (1986).
 116. Solèr, Clau. Ist das Domschleg zweisprachig? Bündner Monatsblatt 1986: 283-300.
 117. Spescha, Arnold. Differenzas de structura denter romontsch, tudestg e franzos. Annalas de la Soc. Retorumantscha 99: 7-39 (1986).
 118. Stimm, Helmut. Ist der präpositionale Akkusativ des Engadinischen ein Dativ? In G. A. Plangg (ed.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 119. ---. Die Markierung des direkten Objekts durch a im Unterengadinischen. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986)pp. 407-448.
 120. ---. Zum Romanischen von Obervaz. ZRP 103 (1987), pp. 115-125.
 121. Strassoldo, Raimundo di. Radiografie socio-lenghistiche dal Furlan. Sot la nape 39: 33-36 (Jugn 1987).
 122. ---. La tutela del friulano in provincia di Udine: una ricerca sociologica. Ladinia 10: 133-165 (1986).
 123. Tekavcic, Pavao. La formazione delle parole nella 'Descrizione dei Mesi' di Josèf Butacôn. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 481-498.
 124. Tuttle, Edward F. Alpine Systems of Romance Sibilants. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 315-330.
 125. Vanelli, Laura. La fonologia dei prestiti in friulano. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp. 355-376.
 126. Widmer, Ambros. Publicaziuns 1985: Tscherna bibliografica. Annalas de la Soc. Retorumantscha 99: 307-319 (1986).
 127. ---. Die sprachlichen Aufnahmen von Theodor Gartner ím Bündnerromanischen, in G. A. Plangg, ed., Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/Innsbruck 1985 (Romanica Aeni-pontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 128. Wunderli, Peter. Theodor Gartner und das bündnerromanísche Demonstrativum. In G. A. Plangg (ed.), Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch) in Vill/ Innsbruck 1985 (Romanica Aenipontica, 14)(Innsbruck: Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität, 1987), pp. 49-59.
 129. Zamboni, Alberto. Sul neolatino delle aree marginali friulane: il problema del 'bisiacco' e la presenza storica del veneto. In Holtus, Günter and Kurt Ringger (eds.), Raetia antiqua et moderna (Tübingen: Niemeyer, 1986), pp.617-646.
 130. Zolli, Paolo. Le traduzioni della Bibbia in friulano. Materiali per una bibliografia. Filologia moderna (Udine) 8: 307-318.
 
ROMANCE CREOLES: David M. Jeuda, Peterborough, New Hampshire (1988)
 1. Alum, Rolando A., Jr., Rafael A. Núñez Cedeño, and Roberto Nodal. The Afro-Hispanic Abakuá: A Study of Linguistic Pidginization. Orbis 31:263-284 (1982) [1985].
 2. Baker, Philip. The Contribution of Non-Francophone Immigrants to the Lexicon of Mauritian Creole: An Examination of the Peopling of Mauritius, and Analysis of the Non-French Part of the Lexicon of its Creole Language, Including a Comparison of the Latter With Those of Réunion and the Seychelles, and a Discussion of the Origins and Affinities of Mauritian Creole, I & II. DAL 46:3016A (1986).
 3. Baker, Philip and Chris Corne. Universals, Substrata and the Indian Ocean Creoles. In Pieter Muysken and Norval Smith (eds.), Substrata versus Universals in Creole Genesis pp. 163-183.
 4. Bentolila, Alain. Programmation syntaxique en créole. MLing 8:31-35 (1986).
 5. Bollée, Annegret. Les Créoles français de l'Océan Indien. FrH 17:246-257 (1986).
 6. ---. Review of Michel Carayol, Robert Chaudenson, and Christian Barat, Atlas linguistique et ethnographique de la Réunion, v. 1. Paris: Editions du CNRS, 1984. RLiR 51:249-251 (1987).
 7. Brasseur, Patrice. Traces des parlers normands dans le créole d'Haiti. In Jean-Claude Bouvier (foreword), Variation linguistigue dans l'espace: Dialectologie et onomastique (Aix-en-Provence: Univ. de Provence, 1986). pp. 233-245.
 8. Carayol, Michel, Robert Chaudenson, and Christian Barat. Atlas linguistique et ethnographique dela Réunion, v. 1. Paris: Editions du CNRS, 1984. Pp. 247.
 9. Castillo Mathieu, Nicolás del. Review of William W. Megenney, El palenquero, un lenguaie post-criollo de Colombia. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1986. Thesaurus. 41:318-321 (1986).
 10. Cellier, Pierre. Comparaison syntaxigue du créole réunionnais et du français. Univ. de la Réunion, 1985. Pp. 283.
 11. Chaudenson, Robert. Evolution et genèse linguistiques: Le cas des créoles. In Travaux IV, Genèse des langues et du langage, (Aix-en-Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 81-100.
 12. ---. Pidginisation, créolisation, acquisition d'une langue seconde. In Alain Giacomi (ed. & introd.) and Daniel Véronique, (ed.), Acquisition d'une langue étrangère: Perspectives et recherches. (Aix-en-Provence: Univ. de Provence, 1986). pp. 499-516.
 13. Dalphinis, Morgan. Caribbean And African Languages: Social History, Laguage Literature And Education London: Karia Press, 1985. Pp. xiv + 288.
 14. ---. African Language Influences in Creoles Lexically Based on Portuguese, English, and French, with Special Reference to Cassamance Kriul, Gambian Krio and St. Lucian Patwa. DAI 46:3017A (1986).
 15. ---. French Creoles in the Caribbean and Britain. In David Sutcliffe (ed. & introd.) and Ansel Wang (ed.), The Language of the Black Experience: Cultural Expression through Word And Sound in the Caribbean and Black Britain. (Oxford: Blackwell, 1986), pp. 168-191.
 16. Damoiseau, Robert and Gérald Saint-Louis. Les Verbo-adjectivaux en créole haïtien. MLing 8:103-135 (1986).
 17. Fauquenoy-Saint-Jacques, Marguerite. Cent ans de l'histoire du créole guyanais: Continuité ou divergence? Linguistigue 22:109-124 (1986).
 18. Gilbert, Glenn G., ed. Pidgin and Creole Languages. Essays in Memory of John E. Reinecke. Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 1987. Pp. x + 502.
 19. Goodman, Morris. The Portuguese Element in the American Creoles. In Glenn G. Gilbert (ed.), Pidgin and Creole Languages. Essays in Memory of John E. Reinecke Pp. 361-405.
 20. Granda,Germán de. El 'vocabulario fundamental' del criollo portugués de Annobón: Rasgos caracterizadores. Verba. 11:25-37 (1984).
 21. ---. Estudios de lingüística afro-románica. Valladolid: Univ. de Valladolid, 1985. Pp. 225.
 22. Holm, John. Creole Influence on Popular Brazilian Portuguese. In Glenn G. Gilbert, (ed.), Pidgin and Creole Languages. Essays in Memory John E. Reinecke pp. 406-429.
 23. Ivens Ferraz, Luis. Portuguese Creoles of West Africa and Asia. In Glenn G. Gilbert (ed.), Pidgin and Creole Languages. Essays in Memory of John E. Reinecke Pp. 337-360.
 24. Kaye, Alan S. Review of Willy Bat, Afro-Romanica Studia RPh 41:320-326 (1988).
 25. Kihm, Alain. Nasality in Kriol: The Marked Case? JPCL. 1:81-107 (1986).
 26. Koopman, Hilda. The Genesis of Haitian: Implications of a Comparison of Some Features of the Syntax of Haitian, French, and West African Languages. In Pieter Muysken and Norval Smith (eds.), Substrata versus Universals in Creole Genesis. pp. 231-258.
 27. Kremnitz, Georg. Le Créole aux Antilles françaises. FrR. 17:215-230 (1986).
 28. Lefebvre, Claire. Relexification in Creole Genesis Revisited: The Case of Haitian Creole. In Pieter Muysken and Norval Smith (eds.), Substrata versus Universals in Creole Genesis pp. 279-300.
 29. Le Page, R.B. and Andrée Tabouret-Keller. Acts of Identily Creole-Based Approaches to Language and Ethnicity. Cambridge: Cambridge UP, 1985. Pp. x + 275.
 30. Lipski, John M. Black Spanish. Crítica (San Diego) 1:53-75 (1985).
 31. ---. Creole Spanish and Vestigial Spanish: Evolutionary Parallels. Linguistics. 23:963-984 (1985).
 32. ---. The Spanish of Eguatorial Guinea: The Dialect of malabo and Its Implications for Spanish Dialectology. Tübingen: Niemeyer, 1985. Pp. viii + 120. (Beihefte zur Zeitschrft für Romanische Philol. 209.)
 33. ---. The Portuguese Element in Philippine Creole Spanish: A Critical Reassessment. PJL 16-17:1-17 (1985).
 34. ---. Golden Age 'Black Spanish': Existence and Coexistence. AHR 5:7-12 (1986).
 35. ---. El lenguaje de los negros congos de Panamá: Estudio lingüístico. Lexis 10:53-76 (1986).
 36. ---. A New Look at Afro-Hispanic Phonology: The Case of Equatorial Guinea. In Osvaldo Jaeggli and Carmen Silva-Corvalin (eds.), Studies in Romance Linguistics (Dordrecht: Foris, 1986), pp. 121-135.
 37. ---. On the Loss of /s/ in 'Black' Spanish. Neophil 70:208-216 (1986).
 38. ---. On the Reduction of /s/ in Philippine Creole Spanish: Implications for Historical Spanish Dialectology. Diachronica 3:43-66 (1986).
 39. ---. A Test Case of the Afro-Hispanic Connection: Syllable-Final 's' in Equatorial Guinea. Lingua. 68:209-222 (1986).
 40. ---. Modern Spanish Once-Removed in Philippine Creole Spanish: The Case of Zamboanguefño. LSoc 16:91-108 (1987).
 41. ---. On the Construction ta + Infinitive in Caribbean Bozal Spanish. RPh 40:431-450 (1987).
 42. ---. Review of Germán de Granda, Estudios de lingüística afro-románica. JPCL 2:251-253 (1987).
 43. Maurer, Philippe. Le Système temporel du papiamento et le système temporel proto-créole de Bickerton. Amsterdam Creole Studies. 8:41-66 (1985).
 44. ---. Le Papiamento de Curaçao: Un cas de créolisation atypique? EtCr 9: 97-113 (1986).
 45. ---. Substrate Influence on the Semantics of the Papiamentu Genitive Particle di: A Reply to Bickerton 1986. JPCL 2:239-243 (1987).
 46. Megenney, William W. El palenquero, un lenguaie post-criollo de Colombia. Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1986. Pp. 280.
 47. Mufwene, Salikoko. Review of Pierre Cellier, Comparaison syntaxique du créole réunionnais et du français JPCL 2:253-256 (1987).
 48. Muysken, Pieter and Norval Smith, eds. Substrata versus Universals in Creole Genesis. Papers from the Amsterdam Creoles Workshop, April 1985. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1986. Pp. 315. (Creole Language Library, v. 1.)
 49. Posner, Rebecca. Creolization as Typological Change: Some Examples from Romance Syntax. Diachronica. 2:167-188 (1985).
 50. Silva, Izione Santos. Variation and Change in the Verbal System of Cape Verdean Crioulo. DM. 47:168A (1986).
 51. Teyssier, Paul. La Négation dans les créoles portugais. In Jean-Claude Bouvier (foreword), Morghosyntaxe du langues romanes. (Aix-en-Provence: Univ. de Provence, 1986), pp. 591-604.
 52. Tobler, S. Joy. The Grammar of Karipuna Creole, Brasilia: Summer Inst. of Ling., 1983. Pp. 156. (Sér. Ling. 10.)
 
RUMANIAN: Charles M. Carlton, University of Rochester (1988)
 1. Aleksova, Vasilka. Sapostavitelen analiz nu distribucijata na opredelitelnija clen v balgarski I rumanski ezik. Fotiade 219-229.
 2. Alexandru, Domnita, et al. Dictionar tematic al limbii românei. Timisoara: Tipgrafia Universitatii din Timisoara, 1986. Pp. 157.
 3. Angel, Iona. Note lexicale. Urma. Sensuri vechi. Cling 31:136-137 (1986).
 4. Anghelescu, Marica, coord. Limba româna în scoala. Bucuresti, 1986. Pp. 160.
 5. Apostolescu, Carmen. Modalità di esprimere la valutazione figurata (con special reguardo al lessico romeno). RRL 31:295-303 (1986).
 6. ---. Sensuri de gradul al doilea si definirea lor lexicografica. StCL 37:97-102 (1986).
 7. Atanasov, Petar. La romanité sud-danubienne à la lumière du bilinguisme slavo-roman. Actes XVII 5:260-272.
 8. Avram, Andrei. Despre tratamentul consoanelor [t'] si [d] în împrumuturile românesti dinmaghiara. StCL 37:286-294 (1986).
 9. Avram, Larisa. A Few Remarks on Futurity in Romanian. RRL 31:203-207 (1986).
 10. Avram, Mioara. Ana Canarache (1896-1985). LimR 35:75-76 (1986).
 11. ---. Despre acordul predicatului cu subiectul. Anghelescu 18-21.
 12. ---. Exista un gerunziu trecut în limba româna? StCL 37:153-157 (1986).
 13. ---. Folosirea unor unitati frazeologice. LimR 35:513-515 (1986).
 14. ---. Gramatica pentru toti. Bucuresti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. Pp. 415.
 15. ---. Greseli în folosirea pronumelui care. LimR 35:66-69 (1986).
 16. ---. Litera 'x' si grupurile de sunete 'ks' si 'gz'. LLR 15:7-9 (1986).
 17. ---. Norma gramaticala. LsL 1:23-30 (1986).
 18. ---. Note etimologice: 1. Tas, tasa; 2. Neaga, neaga-rea, nagara. StCL 3:192-197 (1986).
 19. ---. Repetarea sau nerepetarea prepozitiilor în coordonare. LLR 15:3-6 (1986).
 20. Avram, Mircea. Domnia lui Mircea cel Mare într-o copie manuscrisa necunoscuta a 'Istoriile domnilor Tarii Românesti'. Transilvania 15:65, 67 (1986).
 21. Babeu, Doina. Contributia lui Simeon Mangiuca la studiul terminologiei etnobotanica românesti. Studii si materiale.
 22. Baciu, Ioan. Le datif possessif roumain dans le contexte des langues romanes. Actes XVII 2:349-359.
 23. ---. Le "neutre" roumain serait-il "encore" productif? RRL 31:387-389.
 24. Barbu, Violeta. Catehismul românesc din 1544 si primul Catehism grecesc tiparit în Transilvania: cîteva precizari. LimR 35:484-497 (1986).
 25. Bejan, Dumitru. Despre substantivarea adverbului în limba româna. Cling 31:85-91 (1986).
 26. ---. Despre substantivarea pronumelui în limba româna. LsL 3:285-291 (1986).
 27. Belchita-Hartular, Anca. Some remarks on final -u in Romanian. RRL 31:109-112 (1986).
 28. Berca, Olimpia. Observatii cu privire la structura formatiilor compuse din lexicul botanic popular. Studii si materiale.
 29. ---, and Livius Bercea. Bibliografia stilisticii românesti. Timisoara: Tipografia Universitatii din Timisoara, 1986. Pp. 173.
 30. Bercea, Elena, and Livius Bercea. Observatii asupra bibliografiei românesti de etnobotanica. Studii si materiale.
 31. Bidian, V., D. Losonti, and G. Rusu. Note lexicale si etimologice. Cling 31:51-57 (1986).
 32. Bidu-Vranceanu, Angela. O modalitate de aplicare a semanticii moderne în analiza de text. StCL 37:3-8 (1986).
 33. ---. Structura vocabularului limbii române contemporane. Probleme teoretice si aplicatii practice. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 320.
 34. Bîtea, Ioan N. Conectorii metalingvistici: adverbe ori conjunctii? LimR 35:387-390 (1986).
 35. ---. Constructiile disjunctive ireversibile. LimR 35:11-19 (1986).
 36. ---. Despre gramatica si spiritul stiintific. LimR 35:529-536 (1986).
 37. Bochmann, Klaus. Für win Wörterbuch der politisch-sozialen Begriffe im Rumänischen von 1780 bis 1860. Holtus 93-104.
 38. ---. Quel modèle de développement lexical pour les langues romanes en voie d'émancipation? Actes XVII 2:191-201.
 39. Bogdan, Damian P. Cancelaria lui Mircea cel Mare (I). RI 39:659-668 (1986).
 40. Brad-Chisacof, Lia. Asupra unor împrumuturi lexicale neogrecesti din româna. StCL 37:463-466 (1986).
 41. ---. Eléments néo-grecs dans le lexique usuel du roumain contemporain. RESEE 24:361-371 (1986).
 42. Bulgar, Gheorghe. Cultura si limbaj. Busuresti: Editura Eminescu, 1986. Pp. 256.
 43. ---. Roman et non-roman dans le lexique roumain contemporain. Actes XVII 3:263-270.
 44. Calota, Ion. Contributii la fonetica si dialectologia limbii române. Craiova: Scrisul Românesc, 1986. Pp. 296.
 45. ---. Observatii asupra DOOM. Corespondenta dintre litere si sunete (I). RN 15:2192-2193 (1986).
 46. Carabulea, Elena. Despre substantivele defective de numar în limba româna (I). LimR 35:372-381 (1986).
 47. ---. Despre substantivele defective de numar în limba româna (II). LimR 35:372-381 (1986).
 48. Cazacu, B. B. Petriceicu-Hasdeu: 'Etymologicum Magnum Romaniae' (100 de ani de la aparitia primului volum). LLR 15:29-31 (1986).
 49. ---. Limba româna literara. Probleme teoretice si interpretari de texte. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 261.
 50. ---. Preocupari filologice la Academia Româna (dictionarul, gramatica, ortografia). LsL 3:297-302 (1986).
 51. ---. Reflectii asupra dialectologiei. LsL 2:154-161 (1986).
 52. Calarasu, Cristina. Regionalisme. LsL 15:10-12 (1986).
 53. Cârstea, Eugenia Steluta. Aspecte semantice ale coordonarii (analiza contrastiva româno-engleza). Bucuresti: Tipgrafia Universitatii din Bucuresti, 1986. Pp. II + 20. [dissertation abstract, E. Vasiliu, dir.]
 54. Ceachir, Nicolae. 'De neam si de limba valaha'. MI 20:10 (1986).
 55. Chivu, G. Stilurile limbii române literare în perioada 1532-1640. II. Stilul textelor juridice si administrative. LimR 35:20-31 (1986). III. Stilul textelor stiintifice si tehnice. LimR 35:110-115 (1986).
 56. Ciobanu, Fulvia. Adjectivarea substantivelor în limba româna. STCL 37:473-486 (1986).
 57. Ciolac, Marina. Problèmes de sociolinguistique scolaire: l'évaluation des faits littéraires/non littéraires dans les lyc+es pédagogiques. RRL 31:311-316 (1986).
 58. Comsulea, Elena. Terminologia prelucrarii plantelor textile. Nume de unelte si de operatii. Cluj-Napoca: Tipografia Universitatii 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca, 1986. Pp. VI + 26. [dissertation abstract, Professors B. Kelemen, R. Todoran, dirs.]
 59. Constantinescu, Radu. Manuscrise de origine româneasca din colectii straine. Repertoriu. Bucuresti: Directia Generala a Arhivelor statului din Republica Socialista România, 1986. Pp. XLIV + 297.
 60. ---. O varianta necunoscuta a Pravilei lui Coresi. LimR 35:498-507 (1986).
 61. Costachescu, Adriana. Three-place Verbs in a MG for Romanian. RRL 31:91-98 (1986).
 62. Cosma, Traian. Clisee lingvistice. LLR 15:13-15 (1986).
 63. Coteanu, Ion, and Mircea Seche, eds. Dictionarul limbii române (DLR). Serie noua. Tomul X, Partea 1, Litera S (S--sclabuc). Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. Pp. xii + 388.
 64. Crasoveanu, D. Propozitia circumstantiala concesiva. LLR 15:5-9 (1986).
 65. Curteanu, Neculai, Oana Popârda, and Ioan Oprea. Algorithme d'analyse du groupe nominal (domaine roumain). RRL 31:171-190 (1986).
 66. Dahmen, Wolfgang. Das Istrorumänische. Holtus 242-261.
 67. ---, and Johannes Kramer. Das Meglenorumänische. Holtus 261-280.
 68. Dan, Ilie. Lexicul dialectal în toponimia româneasca. LimR 35:211-216 (1986).
 69. Dascalu, Crisu, et al., eds. Caietul 'Cercului de studii', 4. Timisoara: Tipografia Universitatii din Timisoara, 1986. Pp. 162.
 70. Dascalu, Laurentia. Asupra intonatiei graiului din Bihor. StCL 37:221-239 (1986).
 71. ---. O intonatie sud-carpatica în Tara Oltului. StCL 37:24-49 (1986).
 72. Datcu, Iordan, ed. Toma Alimos. Texte poetice alese. Bucuresti: Editura Minerva, 1986. Pp. 262.
 73. Danila, Ion, and Eleonora Popa. Bibliografia româneasca de lingvistica (BRL, 28, 1985). Lucrari de lingvistica aparute în tara noastra în cursul anului 1985. LimR 35:257-361 (1986).
 74. Diaconescu, Ion. Probleme de sintaxa a limbii român actuale. I. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1986. Pp. 208.
 75. Diaconescu, Paula. Limba, limbaj, stil. O sistematizare pentru predarea în liceu. LsL 1:88-99 (1986).
 76. Dobre, Maria. Observatii cu privire la terminologia geografica populara si reflectarea ei în toponimie. LimR 35:45-49 (1986).
 77. Dogaru, Maria, and Aurora Teodorescu. Nume vechi de strazi din Bucuresti si de îndeletniciri. LLR 15:35-36 (1986).
 78. Dorutiu-Boila, Emilia. Ion. I. Russo (1911-1985). SCIVA 37:109-110 (1986).
 79. Dragomirescu, G. N. Limitele analizei gramaticale. LimR 35:365-371 (1986).
 80. Drasoveanu, D. D. Doua timpuri gramaticalizate - 'mai putin ca perfectul' si 'mai putinca viitorul'. Cling 31:92-98 (1986).
 81. Drincu, Sergiu. Acordul predicatului nominal cu subiectul multiplu. LLR 15:10-12 (1986).
 82. ---. 'Disctionarul subdialectului banatean'. Probleme privind redactarea. Dascalu 3-15 (1986).
 83. Dudas, Florian. Manuscrisele românesti medievale din Crisana. Timisoara: Editura Facla, 1986. P. 200.
 84. Dumistracel, Stelian. Dr. fîntîna 'puits, brunnen'. Repere privind impunerea sensului în limba româna literara. LimR 35:413-426 (1986).
 85. Dumitriu-Snagov, Ion. Valori culturale românesti în mari biblioteci ale lumii. /Odiseea/ unui manuscris de la Nicolae Costin. MI 20:17, 18 (1986).
 86. Duridanov, I. Noms de lieux d'origine roumaine dans la région Nicopole. Fotiade 231-235.
 87. Ferrand, Marcel. Reteza; cotiga. RRL 31:39-43 (1986).
 88. Ferro, Teresa. A proposito dell'origine delle formule romene di indentificazione del tipo 'nome propio + genetivo del nome del padre (o della madre)'. Actes XVII 6:538-551.
 89. Flora, Radu. Quelques considérations sur l'onomastique istro-roumain. RRL 31:209-225 (1986).
 90. Florea, Ligia-Stela. Approach contrastive dusubjonctif dans la perspective guillaumienne. Domaine français-roumain. RRL 31:557-567 (1986).
 91. Florea, Melania. Subiectul gramatical din perspectiva românei ca limba-tinta. LimR 35:135-143.
 92. Florescu, Cristina-Miahela. Proza artistica istorica româneasca din secolul al XIX-lea. Analiza stilistica (Metafora). Iasi: Tipografia Universitatii /Al. I. Cuza' dinIasi, 1986. Pp. II + 24. [dissertation abstract, G. Ivanescu, dir.]
 93. Foarta, Maria. Etnobotanica si lexicografie. Studii si materiale.
 94. ---. L'articulation cultivée du roumain. CREL 13:72-77 (1986).
 95. Fotiade, Laura, coord., et al. Raporile lingvistice, literare si culturale româno-bulgare. Bucuresti: Tipografia Universiatii din Bucuresti, 1986. Pp. 311.
 96. Fratila, Vasile. Pades (Istoria uniu cuvînt). StCL 37:408-417 (1986).
 97. Frisch, Helmut. Le français et le roumain: langues lexicologiques ou langues grammaticales? ACtes XVII 2:131-148.
 98. Gaitanaru, Stefan. Probleme ale clasificarii numeralului românesc. LimR 35:382-383 (1986).
 99. Galatanu, Olga. Definitia lexicografica a holofrazelor. StCL 37:135-139 (1986).
 100. Georgescu, Magdalena. În legatura cu ultima editie a Gloselor Bogdan. LimR 35:240-242 (1986).
 101. Georgescu, Nicolae. Marginalii la Irodotul de la Cosula. LimR 35:449-455 (1986).
 102. Gheorghe, Gabriel. Proverbele românesti si proverbele lumii romanice. Studiu comparativ. Bucuresti: Editura Albatros, 1986. Pp. 423.
 103. Gheranescu, Daria. Eficienta tratarii contrastive a impersonalului în limba româna si franceza Caiet metodico-stiintific 11-16.
 104. Ghetie, Ion. Copistii Psaltirii Scheiene. LimR 35:32-36 (1986).
 105. ---. Din noudespre paternitatea piesei Occisio Gregorii Vodae. LimR 35:234-239 (1986).
 106. ---. Româna primitiva. LimR 35:516-528 (1986).
 107. Goicu, Viroica, and Rodica Sufletel. Dictionarul toponimic al Banatului, II (C), III (D-E). Timisoara: Tipografia Universitatii din Timisoara, 1986. Pp. 161; 109.
 108. Graur, A. Limba si sistemul gramatical LLR 15:3-4 (1986).
 109. ---. 'Satan' si variantele sale. RCM 30:4 (1986).
 110. ---, ed., et al. Memoriile Sectiei de Stiinte Filologice, literatura si Arte. Serie IV. Tomul VII. 1985. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. Pp. 224.
 111. Grecu, D. Otíc, o tínc si derivatele. Cling 31:138-140 (1986).
 112. Groza, Liviu. Categorii de arhaisme. LLR 15:11-13 (1986).
 113. ---. Unitati frazeologice de provenienta romanica în limba româna literara. LsL 3:292-296 (1986).
 114. Gruita, Mariana. Intrasentential connectives in Englishand Romanian. RRL 31:323-333 (1986).
 115. ---. Relatia opozitioinala în engleza si româna. Cling 31:125-129 (1986).
 116. Guiter, Henri. Typologie des langues romanes: lexique. Actes XVII 2:573-578.
 117. ---. Valeurs discriminantes des composantes linguistiques. Actes XVII 2:221-249.
 118. Gutu Romalo, Valeria. Scriere si pronuntare. Anghelescu 16-17.
 119. Hanta, A. Academicianul Profesor Iorgu Iordan 1888-1986. AUBLLR 35:103-104 (1986).
 120. Holtus, Günter, and Edgar Radte, eds., Rumänistik in der Diskussion: Sprache, Literatur u. Geschichte. Tübingen: Narr, 1986. Pp. 435.
 121. Homorodean, Mircea. Elementi di antica civilità romena alla luce della toponomastica romanza. Cling 31:69-75 (1986).
 122. Hubschmid, Johannes. Etymologisches Wörterbuchdes Rumänischen. Holtus 74-91.
 123. Ionascu, A., and Ion Ionica. ConstantinOtobîcu (1930-1986). LimR 35:548-549 (1986).
 124. Ionescu-Ruxandoiu, Liliana. Cuvinte autohtone în limba româna. LLR 15:9-11.
 125. ---. Romanitatea limbii române--note specifice. LLR 15:3-6 (1986).
 126. Irimia, Dumitru. Structura stilistica a limbii române contemporane. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 264.
 127. Ivanus, Dumitru. Topica propozitiilor subordonate necircumstantiale în limba româna contemporana. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1986. Pp. IV + 28 [dissertation abstract, M. Avram, mdir.]
 128. Jovcovic, Mirco. Mic dictionar român-sîrbocroat. Bucuresti: Editura Sport-Turism, 1986. Pp. 723.
 129. Kalik, A., and G. Gruita. Un fenomen lingvistic complex--blocarea femininului. Cling 31:18-24 (1986).
 130. Király, Francisc. Din istoricul ortografiei românesti (Secolul al XVII-lea). Timisoara: Tipografia Universitatii din Timisoara, 1986. Pp. 67.
 131. Kramer, Johannes. Das Aromunische. Holtus 217-242.
 132. Laudat, I. D. Unitatea în credinta si origine a poporului român oglindita în predosloviile si cartile vechi românesti. MMS 62:194-204 (1986).
 133. Leu, Paul, ed. Simion Florea Marian, Basme populare românesti. Bucuresti: editura Minerva, 1986. Pp. xxvi + 526.
 134. Linta, Elena. Modelele genurilor gramaticale în limbile române si bulgara. Fotiade 247-258.
 135. Lozba, Mihai. Categoria determinarii în limbile româna si bulgara. Studiu contrastiv. Fotiade 259-270.
 136. Lörincz Angioni, Marinella. Nouvelles données pour l'établissement d'une probable traditiongraphique latino-moldave. L'orthographe polonaise chez M. Costin et D. Cantemir. Actes XVII 9:319-330.
 137. Lucuta, Yvonne, and Silvia Miculescu. Ansätze zu einer kombinatorischen Klassifikation der Verben im Deutschen und Rumänischen. AUT 24:86-92 (1986).
 138. ---. Zur kontrastiven Analyse semantischer Felder im Deutschen und Rumänischen. 1. Die Struktur der semantischen Felder...; 2. Die Konstituenten-analyse...; 3. Die Konstituenten analyse (Fortsetzung).... Timisoara: Tipografia Universitatii din Timisoara, 1. 1985, P. 19; 2. 1986, Pp. 22; 3. 1986, Pp. 22.
 139. Macarie, Augustin. Un caiet manuscris al profesorului G. Dem. Teodorescu. LsL 4:514-517 (1986).
 140. Magheru, Paul. Limba si literatura româna la universitatile din Cehoslovacia. LsL 1:60-63 (1986).
 141. Manea, Dana. Theconditioned attribute--a semantic description. CLTA 23:17-27 (1986).
 142. Mancas, Mihaela. Timpurile verbale si analiza de text. LsL 3:353-360 (1986).
 143. Manolescu, Radu. L'écriture latine en Valchie et en Moldavie au Moyen Âge. RRH 25:59-68 (1986).
 144. Marcu, Florin. Mic dictionar de neologisme. Bucuresti: Editura Albatros, 1986. Pp. 496.
 145. ---, and Constant Maneca. Diçionar de neologisme, 3rd ed. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. Pp. 1168.
 146. Mares, Alexandru. A procurat Udriste Nasturel originalul strain al Pravilei de la Govora? LimR 35:127-131 (1986).
 147. ---. Cel mai vechi raport diplomatic cifrat în limba româna. LimR 35:37-44 (1986).
 148. ---. Cîteva precizari în legatura cu Omilia la Pasti din Fragmentele Iorga. LimR 35:508-512 (1986).
 149. ---. Observatii pe marginea aplicarii cheii grecesti în textele slavo-române si românestii din secolele al XV-lea--al XVIII-lea. LimR 35:198-206 (1986).
 150. Marin, Dinuta. Istoria prenumelor românesti în viziunea lui N. Iorga. Forum 28:80-82 (1986).
 151. ---. Nicolae Iorga despre îmbogatirea limbii literare. Forum 28:116-120 (1986).
 152. Matei, Pamfil. 'Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Româna si Cultura Poporului Român' (Astra) si rolul ei în cultura nationala 1861-1950. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1986. Pp. 357.
 153. Mazilu, Dan Horia. Proza oratorica în literatura româna veche, Part I (Preliminarii, Epoca Prerenasterii). Bucuresti: Editura Minerva, 1986. Pp. 224.
 154. Marii, I. 1. preveghénie. 2. privegheá. 3. privéghi. 4. puscavi; puscavít, =a. 5. selabórt. 6. sálna. 7. srégvinclu. Cling 31:57-59 (1986); 1. mierloáica. 2. mierlói. 3. parsiét=parsét. 4. perestás=parastás. 5. piron=si s. m.? 6. povón=povói. 7. sarc. 8. soféi. 9. sofél. 10. sófra=sóáfra Cling 31:140-144 (1986).
 155. Mârza. Eva. 'Îndreptarea legii' în traducerea latineasca a lui Petru Dobra (exemplarul de la Biblioteca Battyaneum-Alba Iulia). RMM 23:43-46 (1986).
 156. Miclau, Paul. Prezentul scriiturii. StCL 27:400-407 (1986).
 157. Mihail, Zamfira. Aspecte de civilizatie materiala rurala româneasca în secolele XIV--XV pe baza cercetarilor etnolingvistice. RI 39:670-679 (1986).
 158. ---. Beigräge zur Geschichte der Kenntnis des Rumänischen in West-europa. RESEE 24:383-386 (1986).
 159. ---. South-East European Ethnolinguistic 'Convergence' (in the Field of gricultura Implements). RESEE 24:179-189 (1986).
 160. Mihaescu, N. Dezvoltarea limbii române. Aspecte clasice si actuale. Bucuresti: editura Albatros, 1986. Pp. 192.
 161. Mihaila, G. Academicianul Iorgu Iordan. LsL 4:518-520 (1986).
 162. ---. Alexandru Odobescu editor de literatura româna veche. ViR 81:48-62 (1986).
 163. ---. Studiile academicianului Alexandru Rosetti în limbi straine. Graur 127-131.
 164. Mihu, Elena. Expozitia 'Prezenta si circulatia cartii vechi românesti în judetul Mures. Unitate si continuitate'. RMM 23:14-20 (1986).
 165. Milas, C. Sincope sintagmatice regresive. Cling 31:130-135 (1986).
 166. Mircu, Marius. Acum cincizeci de ani murea Tiktin. RCM 30:4 (1986).
 167. Mitu, Mihai. Între bibliologie si lingvistica (însemnarile pe carti si manuscrise--izvor pentru cercetarea etimologica). StCL 37:198-203 (1986).
 168. Mladin, Constantin-Ioan. Stadiul actual al radiocinemato-grafiei fonetice. LimR 35:207-210 (1986).
 169. Morarova-Velinova, Milena. Determinarea nominala în legatura cu cerbul în limbile bulgara si româna. StCL 37:467-472 (1986).
 170. Moraru, Alexandra. Note etimologice. StCL 37:204-209 (1986).
 171. Munteanu, Stefan. Graiul din Muntii Apuseni în izvoare literare. CLing 31:117-124 (1986).
 172. Musca, Mona. Rom. turna din perspectiva latino-romanica. StCL 37:189-191 (1986).
 173. Neamtu, G. C. Predicatul în limba româna. O reconsiderare a predicatului nominal. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 232.
 174. Nestorescu, Virgil. Unele particularitati ale morfologiei graiurilor românesti din reg. Vidin (R. P. Bulgaria). Fotiade 271-276.
 175. Nistor, Corneliu. Studiul limbii si literaturii române la Berlin. LsL 4:476-482 (1986).
 176. Nitu, George, and Procopie Cloantea. O abordare socio-psiho-lingvistica privind: Strategia predarii limbii române ca limba straina. Forum 28:30-33 (1986).
 177. Oanca, Teodor. 'Românesc' si 'romanic' în lucrari lexicografice bulgaresti. Fotiade 277-287.
 178. Oltean, Vasile. Dupa 400 ani. Actualitatea lui Coresi. Biblioteca 2:29-30 (1986).
 179. Onu, Liviu. Concordante lingvistice în traducerile Spatarului N. Milescu. StCL 37:240-244 (1986).
 180. ---. Editarea textelor literare si curentele lingvistice din secolul al XIX-lea. Graur 7:93-103 (1986).
 181. ---. Spatarul Milescu sau Dosoftei? O problema controversata de paternitate literara. I. LimR 35:185-197 (1986). II. LimR 35:439-448 (1986).
 182. Orel, Vladimir E. Romanica parerga (Balkan Etymologies 100). RRL 31:3-4 (1986).
 183. Oroian, Silvia. Studii privind plantele din flora spontana a judetului Mures utilizate în medicina populara. RMM 23:72-83 (1986).
 184. Pana Dindelegan, Gabriela. Observatii asupra sintaxei verbului 'a trebui'. LLR 15:2-5 (1986).
 185. ---. Restrictii sintactice în combinarea cuvintelor. Anghelescu 22-24.
 186. Papoiu, Lizica, and Speranta Diaconescu. Tiparituri din secolul al XVII-lea în colectia de carte a Muzeului Militar Central. RMM 23:58-62 (1986).
 187. Paltanea, Paul V. Din toponimia judetului Galati. Nume disparute din bazinul Bîrladului si Siretului (II). LimR 35:59-65 (1986). (III). LimR 35:427-438 (1986).
 188. Paltineanu, Viorel. Structura semica a ihtionimelor românesti. Cling 31:25-38 (1986).
 189. Patrut, Ioan. Din nou despre vechimea influentei slave în limba româna. Cling 31:113-115 (1986).
 190. ---. Probleme de onomastica. Cling 31:160-164 (1986).
 191. Petrescu, Ioana E. Scoala Ardeleana (I). LLR 15:21-23 (1986). (II). LLR 15:19-21 (1986).
 192. Piccillo, Giuseppe. Particularites dialectales moldaves dans les textes roumains des missionnaires italiens (XVIIe-XVIIIe siècles). Actes XVII 6:427-443.
 193. ---, and Teresa Ferro. Le postille di matteo Bartoli all'Etymologisches Wörterbuch der Rumänischen Sprache di Sextil Puscariu. II. StCL 37:302-319 (1986).
 194. Pietreanu, Marica. Fapte de limba si stil în formule de salut. LLR 15:21-24 (1986).
 195. Plesa-Anghelescu, Mihaela. Valori stilistice ale timpului viitor. LLR 15:19-21 (1986).
 196. Popescu-Fischer, Sebastianha. Elementul lexical vechi grecesc mostenit în limba româna (Materiale pentru Dictionarul etimologic al limbii române). StCL 37;250-56 (1986).
 197. Popescu-Mihut, Emanuela. Une traduction roumaine incommue du manuel de lois rédigé par Michel Photinos en 1766. RESEE 24:259-275 (1986).
 198. Poptamas, Dimitrie. Cartea româneasca veche în judetul Mures. Biblioteca 1:25-30 (1986).
 199. Purdela Sitaru, Maria. Despre asteámat(u) adv. Si steamat, -a s.n., s.f. StCL 37:418-427 (1986).
 200. ---. Un sistem denominativ în terminologia româneasca de etnobotanica. Studii si materiale.
 201. Purniche, Rodica. Cîteva observatii cu privire la predicatul nominal. LLR 15:6-8 (1986).
 202. Radic, Jovanka, and Mile Tomici. Toponimia localitatii Strizilo din nordul Serbiei. StCL 37:245-249 (1986).
 203. Roegiest, Eugen. Datif ou objet indirect: à propos de la construction factitive. Actes XVII 2:361-375.
 204. Rohr, Rupprecht. Stand und Zukunft der linguistischen Rumânistik in der Bundesrepublik Deutschland. StCL 37:57-64 (1986).
 205. ---. Zur Konzeption des Rumânischen Etymologischen Wörterbuch (RuEW). Holtus 91-93.
 206. Rosetti, A. Despre vocalele nazalizate si consoanele nazale în textele românesti din secolul al XVI-lea. StCL 37:461-462 (1986).
 207. ---. Istoria limbii române. I. De la origini pîna la începtulul secolului al XVII-lea. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 935 + 4 maps. ["editie definitiva"]
 208. ---. Limba româna--zestre istorica a poporului român. MI 20:26-27 (1986).
 209. ---. Sur l'universalité de la syllabe. RRL 31:391 (1986).
 210. Rusu, Valeriu. Arhiva fonogramica a limbii române. Actes XVII 7.
 211. Sala, Marius. Iorgu Iordan (1888-1986). StCL 37:455-457 (1986).
 212. ---, and Alexandra Nicolescu. Statutul finctional al cuvintelor si etimologia. StCL 37:181-184 (1986).
 213. Sampson, Rodney. Observations sur la diphtongaison de /e/ en ie en protoroumain. Actes XVII 3:79-88.
 214. Saramandu, Manuela. Aspecte ale predarii vocabularului fundamental la studentii straini. LimR 35:144-149 (1986).
 215. ---. Neologismul latino-romanic. LsL 3:303-310 (1986).
 216. ---. Terminologia juridic-administrativa româneasca în perioada 1780-1850. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1986. P. 316.
 217. Saramandu, Nicolae. Concordante lingvistice între aromâna si graiurile din Banat. LimR 35:225-233 (1986).
 218. ---. Studiul tipologic al limbilor balcanice. StCL 37:331-347 (1986).
 219. Savin, Emilia, coord. Dictionar român-german [I], german-român [II]. Bucuresti: editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 400, 405.
 220. Sateanu, C. Goluri lexicale. Cling 31:39-45 (1986).
 221. Scarlatoiu, Elena. La linguistique sud-est européenne: concept, problèmes. RESEE 24:343-349 (1986).
 222. Slave, Elena. Metaforele limbii române. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1986. Pp. 337.
 223. Stan, Camelia. Asupra structurii de adîncime a unor sintagme cu vebe 'reflexive'. StCL 37:487-492 (1986).
 224. Stoichitoiu, Adriana. A Functional Approach to theStudy of Recent English Borrowings in Romanian. AUBLLR 35:84-92 (1986).
 225. Suciu, Emil. Le vocabulaire roumain actuel d'origine turqueosmanlie. RESEE 24:373-381 (1986).
 226. Sufletel, Rodica. Nume de plante în Toponomia din Banat. Studii si materiale.
 227. Serban, Felicia, and Elena Popescu. Nume propii în prinele traduceri românesti ale Cintarii cîntarilor. Cling 31:76-84 (1986).
 228. Serbanescu, Andra. Constructii scindate. LimR 35:3-10 (1986).
 229. ---. Relatii de sens si de forma în vocabular. LLR 15:5-7 (1986).
 230. Stefan, Ion. Un calc semantic: oaspe(te) 'gazda'. LimR 35:179-184 (1986).
 231. Stefanescu-Draganesti, Virgiliu. Implicatii de ordin istoric ale unor schimburi lingvistice între proto-român si unele populatii straine cu care primii au venit în contact în fosta Dacie în primul mileniu al erei noastre. RI 39:996-1007 (1986).
 232. ---. Romanian Continuity in Roman Dacia. Linguistic Evidence. Miami Beach: Romanian Historical sTudies, 1986. Pp. 89.
 233. Strempel Gabriel. Biblioteci de manuscrise medievale românesti. 'Cu cheltuiala dumnealui Ion Neculce'.... MI 20:30-32 (1986).
 234. Suteu, Flora. Dificultati ale ortografiei limbii române. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 184.
 235. ---. Iorgu Iordan (1888-1986). LimR 35:461-462 (1986).
 236. Tabarcea, Cezar. 'Izolarile' în dictionar. LimR 35:401-406 (1986).
 237. Taigo, Ito. El español y el rumano, áreas laterales de la Romania. Bucuresti: Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1986. Pp. II + 30. [dissertation abstract, M. Sala, dir.]
 238. Tanasoca, Nicolae-Serban. Haralambie Mihaescu (1907-1985). RRL 31:291 (1986).
 239. Tatai-Balta, Cornel. L'activité des graveurs sur bois de Blaj (1750-1830). RRH 25:113-121 (1986).
 240. Tanase, Adela-Mira. Correspondances phonologiques franco-roumaines en diachronie. Actes XVII 2:287-299.
 241. Teodorescu, Maria. Africatele prepalatale în graiurile dacoromâne. Teste de auditie. StCL 37:295-301 (1986).
 242. Thun, Harald. Schwerpunkte der rumänischen Dialoggsstaltung. Holtus 280-296.
 243. Todoran, Romulus. Différenciations de l'élément latin du daco-roumain. Actes XVII 6:445-461.
 244. ---. Ion. I. Russu (1911-1985). Cling 31:108-109 (1986).
 245. Tohaneanu, G. I. Cuvinte românesti. Timisoara: Editura Facla, 1986. Pp. 266.
 246. ---. Regimul prozodic al formelor verbale de imperativ. StCL 37:15-23 (1986).
 247. ---. Sinereza si capcanele ei. STCL 37:158-167 (1986).
 248. Toma, Ion. Realizari si perspective în toponimia si antroponimia româneasca. Forum 28:82-86 (1986).
 249. Tomici, Mile. Dictionar român-macedonean. Romunsko-makedonski recnik. Bucuresti/Skopje, Editura Stiintifica si Enciclopedica/Makedonska Kniga, 1986. Pp. 1211.
 250. ---. Dictionar macedonian-român. Skopje/Bucuresti, Makedonska Kniga/Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 1131.
 251. Trandafir, G. D. Observatii asupra coordonarii (I). LimR 35:391-400 (1986). (II). LimR 35:474-483 (1986).
 252. ---. Probleme controversate ale adverbului. LimR 35:165-178 (1986).
 253. Tenchea, Maria. Le système des prépositions temporelles en français et en roumain. Actes XVII 2:818-827.
 254. Topan, Grigore. Cu privire la originea unor nume de familie. LimR 35:132-134 (1986).
 255. Ulivi, Anca. Quelques remarques sur l'accent syntactique dans les parlers dacoroumains. RRL 31:505-512 (1986).
 256. Ungureanu, Ion. M. Expresivitatea unor nume de locuri mehedintene. LimR 35:50-58 (1986).
 257. Uritescu, Dorin. Theoretical Problems of Phonological Change and the History of Romanian Phonology. RRL 31:227-243 (1986).
 258. ---, and Rodica Uta Uritescu. Aspecte ortografice controversate. Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1986. Pp. 316.
 259. Ursu, N. A. Traduceri neconoscute din tineretea lui Alecu Beldiman. LimR 35:116-126 (1986).
 260. Vaimberg, S. Ob odnom sintaksiceskom sootvetstvii mezdu rumynskim I bolgarskim jazykami. Fotiade 289-296.
 261. Vasiliu, Laura. Derivatele sufixale: sens si definitie. StCL 37:146-152 (1986).
 262. Vasiluta, Livia. Note lexicale (cu privire speciala la Banat). Studii si materiale.
 263. Vatasescu, Catalina. Chronique des activités scientifiques de l'Institut juin 1985-juin 1986. RESEE 24:387-392 (1986).
 264. ---. Expressions formées des mots autochtones communes aux langues roumaine et albanaise. RRL 31:125-133 (1986).
 265. ---. Les emprunts lexicaux roumains en albanais. RESEE 24:351-360 (1986).
 266. Velciu, Dumitru. Cronicarul Vasile Demian, exponent al partidei nationale din Moldova, în a doua jumatate a secolului al XVII-lea. LsL 3:311-318 (1986).
 267. Velculescu, Catalina. Primii cronicari români între scriere si oralitate. LsL 2:171-176 (1986).
 268. Vintila-Radulescu, Ioana. Al XVIII-lea Conges International de Lingvistica si Filologie Romanica (Trier, R. F. Germania, 19-24 mai 1986). LimR 35:458-460 (1986).
 269. Vlad, Sorina, and Valeria Alexandrescu. Drumuri vechi si reflectarea lor în toponimia zonei cuprinse între Dumare, Olt si Carpati. SCGeogr 33:7-73 (1986).
 270. Zaharieva, Stefana. Slovoobrazovatelnata funkcija na ne-v balgarskija I rumynskij a ezici. Fotiade 297-307.
 271. Zdrenghea, Mircea. Cu privire la ortografia lui Gheorghe Sincai. Cling 31:3-8 (1986).
 
SARDINIAN: Marcel Danesi, University of Toronto (1988)
 1. Cossu, Antonio. Mannigos de memoria. Paristoria de una rivoluzione. Nuoro: Istituto Superiore Regionale Etnografico, 1984.
 2. Mele, Giampaolo. Un manoscritto arborense inedito del Trecento. Il codice 1bR del Monastero di Santa Chiara di Oristano. Oristano: Editrice S'Alvure, 1985.
 3. Pittau, Massimo. Grammatica del sardo-nuorese. Bologna: Pàtron, 1985.
 4. Witold, Mánczak. Le sarde est-il la langue romane la plus archaïque? ACILPR 2:111-130 (1985).
 5. Wolf, H. J. 'Cà' et 'làa', 'ici' et 'nulle part'. Quelques adverbes de lieu en sarde. RliR 50:37-61 (1986).
 
SPANISH: Curtis Blaylock, University of Illinois (1988)
End
 1. Academia de la Llingua Asturiana. Informe so la llingua asturiana/Rapport sur la lanzue asturienne. Oviedo: ALIA, 1987.
 2. Ahumada Lara, Ignacio. Sobre el "Vocabulario andaluz" de Alcalá Venceslada. Thesaurus 41:135-154 (1986).
 3. Albor, Hugo R. Uso e interpretación de "ser" en construcciones galicadas y en "él necesita es descansar". Thesaurus 41:173-186 (1986).
 4. Alvarez de Ruf, Hersilia. Los sufijos aumentativos y peyorativos en el español medieval. Diss., Michigan (1986).
 5. Alvarez García, Manuel. Aragonesismos en las hablas canarias. AFA 38:187-195 (1986).
 6. Arguedas Cortés, Gilda Rosa. La colocación del sujeto y su relación con las categorías de primero y segundo plano en castellano. RFLUCR 12/1:145149(1986).
 7. Ariza, Manuel. Dos estudios de historia lingüística de Extremadura. AEF 8:7-18 (1985).
 8. Arnal Purroy, Mi Luisa. Notas sobre la sufijación apreciativa en La Puebla de Castro, Huesca. AFA 38:67-88 (1986).
 9. Arrieta Molina, Marjorie, Carla Victoria Jara Murillo, and Covadonga Pendones de Pedro. Actitudes lingüísticas hacia dos variedades de habla: Valle Central y Guanacaste. RFLUCR 12/2:113-128 (1986).
 10. Ayala Castro, Marta C. Indices léxicos de la "Egloga de Calisto y Melibea" y su comparación con el del primer "Auto de La Celestina". AFA 38:251-264 (1986).
 11. Azevedo, Milton. Review of Rose Nash and Domitila Belaval (eds.), Readinjzs in Spanish-English Contrastive Linguistics. Vol. 3 (San Juan, P. R.: Inter American University Press, 1982). RPh 41:94-98 (1987-88).
 12. Ballón Aguirre, Enrique. Las modalidades sustantivas. Lexis 10: 169-186 (1986).
 13. Barrenechea, Ana María. El español de América en la literatura del siglo XX a la luz de las teorías de Bajtín. Lexis 10: 147-167 (1986).
 14. Barriga Villanueva, Rebeca. La producción de oraciones relativas en niños mexicanos de seis años. NRFH 34:108-155 (1985-86).
 15. Barry, A. K. Clitic Pronoun Position in Thirteenth- Century Spanish. HR 55:213-220 (1987).
 16. Beardsley, Theodore S. Jr. Influencias 1éxicas del espahol sobre el inglés norteamericano. Parte 1: hasta 1755. BANLE 6-7:9-29 (1985-86).
 17. Billick, David J. and Steven N. Dworkin. Lexical Studies of Medieval Spanish Texts: A Bibliogjaphy of Concordances, Glossaries, Vocabularies and Selected Word Studies. Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1987.
 18. Blake, Robert. Review of Steven N. Dworkin, Etymology and Derivational Morphology: The Genesis of Old Spanish Denominational Adjectives in '-ido' (Tübingen: Niemeyer, 1985). HR 55:221-223 (1987).
 19. Blaylock, Curtis. Review of The Oxford-Duden Pictorial Spanish-English Dictiongy (Oxford: Oxford University Press, 1985). SLang 11:272-274 (1987).
 20. Bordelois, Ivonne. Hacia una gramática universal: clíticos romances y la condición de frontera. Aproximaciones, pp. 131-147 (1986).
 21. Bosque, I. and M. Pérez Fernández. Diccionario inverso de la lengua española. Madrid: Gredos, 1987.
 22. Bossong, Georg. Review of John M. Lipski, The Spanish of Equatorial Guinea: the Dialect of Malabo and its Implications for Spanish Dialectology (Tübingen: Niemeyer, 1985). RJb 36:381-383 (1985).
 23. Bourciez, Jean. El perfecto latino de los verbos en 'a' en la región pirenaica (3a. persona). AFA 38:221-223 (1986).
 24. Brewer, William Benjamin. New and Old Information in Spanish Sentences Containing Hace + (Time). Hispania 70:895-899 (1987).
 25. Buesa Oliver, Tomás. Habla coloquial en dos diplomas medievales altoaragoneses. AFA 38:49-66 (1986).
 26. Burunat, Silvia, Julio Burunat, and Elizabeth D. Starcevic. El español y su sintaxis. New York, Berne, & Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1987.
 27. Capuano, Thomas M. Agricultural Terminology in Spanish Medieval and Renaissance Treatises. Diss., SUNY Albany (1986).
 28. ---. Era in Berceo's Vida de Santo Domingo de Silos, 467d. RomN 27:191-196 (1986).
 29. ---. Toward the Documentaion of Spanish marra 'A Type of Mattock'. JHP 10:237-241 (1986).
 30. Cardona Santana, Héctor Rubén, Isabel Huyke Freiría, María Pérez del Valle, and Zair Antonio Rodríguez Cabrera. Léxico del habla culta de San Juan de Puerto Rico. San Juan: Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1986.
 31. Carpenter, Dwayne E. Review of Manuel Alvar, Estudios léxicos. Primera Serie (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984). HR 55:515-517 (1987).
 32. Castañer, Rosa W. Review of Gerhard Rohlfs, Diccionario dialectal del Pirineo aragonés (Zaragoza: Institución "Femando el Católico", 1985). AFA 38:300-301 (1986).
 33. Castillo Mathieu, Nicolás del. Review of William W. Megenney, El palenquero, un lenguaje post-criollo de Colombia (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1986). Thesaurus 41:318-321 (1986).
 34. Chang-Rodríguez, Eugenio. Recomendaciones para el diccionario de americanismos. BANLE 6-7:63-68 (1985-86).
 35. Chela-Flores, Godsuno. El español antillano de Venezuela: Problemas de fuerza segmental y norma formal. NM 88:71-79 (1987).
 36. Chiossone, Tulio. Apuntaciones sobre el Diccionario de Venezolanismos. BAVCE 156:40-45 (1985).
 37. ---. Léxico culinario. BAVCE 156:46-64 (1985).
 38. ---. Venezolanismos. BAVCE 155:17-19 (1985).
 39. Choy López, Luis Roberto. Sistema fonético y sistema fonológico en el español actual de Cuba. NM 87:400-413 (1986).
 40. Cianca Aguilar, Elena. La aposición sustantivo-sustantivo. Fremdsprachen 30:246-248 (1986).
 41. Company C., Concepción. Los futuros en el español medieval, sus orígenes y su evolución. NRFH 34:48-107 (1985-86).
 42. Contreras, Heles. Sobre la promoción de clíticos en español. Aproximaciones, pp. 103-129 (1986).
 43. De Bruyne, Jacques. Onomástica y elativos en -ísimo. AnLH 2:9-20 (1986).
 44. De Jonge, Bob. Vos- nos- + otros: One or Two Phenomena. Linguistics in the Netherlands 1986 Dordrecht (Riverton: Foris, 1986), pp. 131-139.
 45. D'Introno, Francesco. Pasado y presente de la gramática generativa. Aproximaciones, pp. 13-48 (1986).
 46. Donni de Miranda, Nélida E. Problemas y estado actual de la invetigación del español de la Argentina hasta 1984. AnuarioL 24:129-236 (1986).
 47. ---, Nélida E. Un aspecto sociolingüístico del español en Rosario (Argentina). AnLH 2:21-37 (1986).
 48. Dworkin, Steven N. Review of David A. Pharies, Structure and Analogy in the Playful Lexicon of Spanish (Tübingen: Niemeyer, 1986). HR 55:373-375 (1987).
 49. ---. Review of Marius Sala, Dan Munteanu, Valeria Neagu, and Tudora Jandru-Olteanu, El español de América, Tomo I: Léxico (Bogotá: instituto Caro y Cuervo, 1982). RPH 41:223-224 (1986).
 50. England, John. New Feminine Forrns in Old Spanish: The Fourteenth and Fifteenth Centuries. BHS 64:205-214 (1987).
 51. Enguita Utrilla, José Ma. Review of Actas del II Simposio Internacional de Lengua Española (Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984). RFE 66:131-142 (1986).
 52. ---. Review of J. Angel Sesma and Angeles Líbano, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV) (Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 1982). AFA 38.294-296 (1986).
 53. ---. Review of José Antonio García Luján, Cartulario del monasterio de Santa Maria de Huerta (Almazán: Ingrabel, 198 l). AFA 38:292-293 (1986).
 54. ---. Review of José Ma. Iribarren, Vocabulario navarro (Pamplona: Comunidad Foral de Navarra, 1984). AFA 38:281-284 (1986).
 55. ---. Review of Rafael Lapesa, Estudios de historia lingüística española (Madrid: Paraninfo, 1985). AFA 38:302-305 (1986).
 56. Enríquez, Emilia V. La presencia de los pronombres personales sujeto en el mundo hispánico. AnuarioL 24:47-70 (1986).
 57. Escavy Zamora, Ricardo. Aspectos de la aportación hispánica de la teoría general del pronombre. HL 14:243-264 (1987).
 58. Fal.k, Johan. Reflexiones en torno a Vahó-Cerdá, Ser y Estar + Adjetivos. SN 59:109-128 (1987).
 59. Ferrer de Gregoret, María Cristina and Carmen Sánchez Lanza. Variación y cambio en estructuras condicionales. AnLH 2:39-56 (1986).
 60. Fontanella de Weinberg, Ma. Beatriz. Perspectivas de la lingüística histórica en la Argentina. AnuarioL 24:375-385 (1986).
 61. Forero Villegas, Yolanda. Review of Lars Fant, Estructura informativa en español (Stockholm & Uppsala: n. pub., 1984). Thesaurus 42:173-176 (1987).
 62. Fort Cañellas, Ma. Rosa. Algunos nombres de oficio, según el ALEANR. AFA 38:199-218 (1986).
 63. Frago Gracia, Juan Antonio. Toponimia navarroaragonesa del Ebro (V): yermos y pastizales. AFA 38:89-121 (1986).
 64. Fraai, G. 11. and C. Montón. Een nieuw Spaaris woorderiboek. LT No. 422:374-377 (1987).
 65. Fukasawa, Mitsuyo. El subjuntivo español y la presuposición. SophiaL 20-21:57-64 (1986).
 66. García Bellido, Paloma. Lexical Diphthongization and High - Mid Alternations in Spanish: An Autosegmental Account. LingA 16:61-92 (1986).
 67. García Carrillo, Antonio. Review of Angel Canellas, Doce documentos aragoneses del siglo XIII de la alacena de Zurita (Zaragoza: Institución "Femando el Católico", 1985). AFA 38:287-288 (1986).
 68. ---. Review of Angel Canellas, El Archivo de Longares (Zaragoza): inventario de sus documentos sueltos (Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 1984). AFA 38:289 (1986).
 69. García de la Torre, José Manuel. El sistema pronominal en la obra de Valle-Inclán: II. El tratamiento para la segunda persona. BRAE 66:235-249 (1986).
 70. García Macho, María Lourdes. Anotaciones al Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de Joan Corominas (con la colaboración de José A. Pascual). AEF 7:128-153 (1984).
 71. ---. Anotaciones al Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de Joan Corominas (con la colaboración de José A. Pascual). AEF 8:75-112 (1985).
 72. García Mouton, Pilar. Los nombres españoles del maíz. AnuarioL 24:121-146 (1986).
 73. Gil Berges, Joaquín. Colección de voces aragonesas. AFA 38:265-278 (1986).
 74. Godenzzi, Juan Carlos. Pronombres de objeto directo e indirecto del castellano en Puno. Lexis 10: 187-201 (1986).
 75. Go1dsmith, John. Las oraciones pseudo-hendidas en español. Aproximaciones, pp. 167-179 (1986).
 76. Gómez Torrego, Leonardo. Teoría práctica de la sintaxis. Madrid: Editorial Alhambra, 1985.
 77. González Calvo, José Manuel. Sobre la expresión de lo "superlativo" en el español (I). AEF 7:173-205 (1984).
 78. ---. Sobre la expresión de lo "superlativo" en el español (II). AEF 8:113-146 (1985).
 79. Granda, Germán de. Situación actual de los estudios lingüísticos afrohispanoamericanos. ThesauruS 42:60-94 (1987).
 80. ---. Sobre dialectología e historia lingüística dominicanas. AnLH 2:57-76 (1986).
 81. Guitart, Jorge M. Sobre el uso del subjuntivo español en dos dialectos caribeños: análisis pragmático. Thesaurus 42:141-148 (1987).
 82. Gútemberg Bohórquez Cubides. Review of José María Iribarren, Vocabulario navarro (Pamplona: Comunidad Foral de Navarra, 1984). Thesaurus 42:172-173 (1987).
 83. ---. Review of Manuel Alvar Ezquerra and Aurora Miró, Diccionario de siglas y abreviaturas (Madrid: Alhambra, 1983). Tlesaurus 41:329-330 (1986).
 84. Hallebeek, Jos. El adverbio. Bosquejo de una posible morfosintaxis del elemento adverbial en español. DICENDA 4:35-56 (1985).
 85. Harris, James W. Disagreement Rules, Referral Rules and the Spanish Feminine Article el. JL 23:177-183 (1987).
 86. Hartman, Steven Lee. Review of T. A. Lathrop, Curso de gramática histórica español (Barcelona: Ariel, 1984). RPh 40:526-530 (1986-87).
 87. Hasler, Juan A. Hacia una sistematización de la etimología en América Central. AnuarioL 24:147-177 (1986).
 88. Heger, Klaus. Review of Carlos Hernández Sacristán, Oraciones reflejas y estructuras actanciales en español (Valencia: Imprenta Universitaria, 1985). ZRP 103:191-194 (1987).
 89. Hidalgo, Margarita. Español mexicano y español chicano: Problemas y propuestas fundamentales. LPLP 11: 166-193 (1987).
 90. Hodcroft, Fred. Review of Jean Gilkison Mackenzie, A Lexicon of the 14th-Century Aragonese Manuscripts of Juan Fernández de Heredia (Madison: HSMS, 1984). BHS 64:252 (1987).
 91. Hoyos y Hoyos, Carmen. El diálogo de la lengua contrastado en la obra de Garcilaso. AnLH 2:77-117 (1986).
 92. Hundley, James E. Functional Constraints on Plural Marker Deletion in Peruvian Spanish. Hispania 70:891-894 (1987).
 93. ---. Sobre el condicionamento funcional de la elisión dei indicador de pluralidad en el castellano del Perú. Lexis 11:63-70 (1987).
 94. Ishizaki, Yuko. Spanish Grammars in European Structuralism: Binarism, in Syntax and Semantics. [in Japanese] SophiaL 20-21:243-250 (1986).
 95. Ito, Taigo. Puntos comunes al español y al rumano. Estado actual. SCL 38:29-37 (1987).
 96. Jaramillo, June Aurora. Variation in /CH/ and Second Person Address in the Spanish of Tomé. New Mexico. Diss., New Mexico (1986).
 97. Jiameng, Sun. Sobre la clasificación de las proposiciones subordinadas. BANLE 6-7:97-120 (1985-86).
 98. Jiménez Sabater, M. A. La neutralización de /-R/ y /-L/ en el dialecto dominicano. Puesta al día sobre un tema a debate. AnLH 2: 119-152 (1986).
 99. Kelm, Orlando R. An Acoustic Study on the Differences of Contrastive Emphasis between Native and Non-Native Spanish Speakers. Hispania 70:627-633 (1987).
 100. Kerlouégan, F. Review of Magne Oftedal, Lenition in Celtic and in Insular Spanish. The Secondary Voicing of Stops in Gran Canaria (Oslo: U. of Oslo, 1985). BSLP 81/2:218-220 (1986).
 101. Kitova, María Dimitrova. Sobre algunos aspectos del comportamiento funcional de los futuros de indicativo en el Poema de Mio Cid. RRL 31:413-427 (1986).
 102. Kock, Josse de. Del pretérito perfecto compuesto o de la importancia del contexto y de la cuantificación. RFE 46:185-236 (1986).
 103. Koike, Dale April. Code Switching in the Bilingual Chicano Narrative. Hispania 70:148-154 (1987).
 104. Kubarth, Hugo. El idioma como juego social: la conciencia sociolingüística del porteño. Thesaurus 41:187-210 (1986).
 105. Lee, James F. A Developmental Hierarchy of Syllabic Difficulty. Hispania 70:357-362 (1987).
 106. Lipski, John M. El lenguaje de los negros congos de Panamá: Estudio lingüístico. Lexis 10:53-76 (1986).
 107. ---. Golden Age "Black Spanish": Existence and Coexistence. AfroHispanic Review 5:7-12 (1986).
 108. ---. Instability and the Reduction of /S/ in the Spanish of Honduras. RCEH 11:27-47 (1986).
 109. ---. Modem Spanish Once-Removed in Philippine Creole Spanish: The Case of Zamboangueño. LSoc 16:91-108 (1987).
 110. ---. On the Construction ta + Infinitive in Caribbean Bozal Spanish. RPh 40:431-450 (1986-87).
 111. ---. Sobre el bilingüismo anglo-hispánico en Gibraltar. NM 87:414427.
 112. ---. Sobre lingüística afroecuatoriana: El Valle del Chota. AnLH 2:153-176 (1986).
 113. Lloyd, Paul M. From Latin to Spanish (Memoirs of the American Philosophical Society, 173). Philadelphia: APS, 1987.
 114. López Palma, Elena. Las oraciones distributivas: la gramática de cada. DICENDA 4:57-83 (1985).
 115. Luján, Marta. El movimiento de los clíticos en español, la teoría de Huellas y la condición de sujeto especificado. Aproximaciones, pp. 79-101 (1986).
 116. Lupu, Coman. Divergences entre le roumain et l'espagnol dans le groupe nominal. RRL 32:249-250 (1987).
 117. Malanca de Rodríguez Rojas, Alicia and Nora Lilí Prevedello. Actitud del hablante ante su lengua. Estudio del español hablado en la Argentina mediterránea. AnuarioL 24:387-406 (1986).
 118. Mancho Duque, María Jesús. Los adjectivos en -AL, -AR en tres tratados médicos del S. xv. AEF 8:167-179 (1985).
 119. Meier, Harri. Review of Vicente García de Diego, Diccionario etimológico-y histórico, 2a. ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1985). RF 98:407-410 (1986).
 120. Montes Giraldo, José Joaquín. Lengua-dialecto una vez más. Thesaurus 41:2341(1986).
 121. ---. Review of Actas del III Encuentro de Lingüistas (Caracas: Instituto Universitario Pedagógico, 1983). Thesaurus 42:162-167 (1987).
 122. ---. Review of Germán de Granda Gutiérrez, Estudios de lingüística afro-románica (Valladolid: Universidad, 1985). Thesaurus 42:158-162 (1987).
 123. ---. Review of Max A. Jiménez Sabater, Más datos sobre.el español de la República Dominicana (Santo Domingo: UASD), 1984). Thesaurus 41:312-314 (1986).
 124. ---. Review of Ofelia Kovacci, Estudios de gramática español (Buenos Aires: Hachette, 1986). Thesaurus 42:167-172 (1987).
 125. Moodie, Sylvia María. El español de Trinidad: Variabilidad y desgaste articulatorio. AnLH 2:177-195 (1986)
 126. Morales, Amparo. Algunos aspectos de la gramática en contacto: La expresión del sujeto en el español de Puerto Rico. AnuarioL 24:71-85 (1986).
 127. ---. Léxico básico del español de Puerto Rico. San Juan: Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1986.
 128. Moreno de Alba, José G. Minucias del lenguaje. Mexico City: Océano, 1987.
 129. Moreno Fernández, Francisco. Sociolingüística de los tratamientos. Estudio sobre una comunidad rural. AnuarioL 24:87-120 (1986).
 130. Navarro Carrasco, Ana Isabel. Review of Manuel Alvar López, La lengua como libertad y otros estudios (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982). AnuarioL 24:451-454 (1986).
 131. Nebot Calpe, Natividad. Léxico referente al tiempo, a los accidentes geográficos, a la naturaleza del suelo y agricultura del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón). AFA 38:123-185 (1986).
 132. Nelson, R. J. 1985 Supplement to the New Revised Velázquez Spanish and English Dictionary. Piscataway, New Jersey: New Century Publishers, 1985.
 133. Nuessel, Frank. Review of Manuel Alvar and Bernard Pottier, Morfología histórica del español (Madrid: Gredos, 1983). RPh 40:521-526 (1986-87).
 134. Núñez-Cedeño, Rafael. Intervocalic /d/ Rhotacism in Dominican Spanish: A Non Linear Analysis. Hispania 70:363-368 (1987).
 135. O'Donnell, Paul. The Castilian-Catalan Border in the Baix-Cinca (Aragon): A Lexical Study. Diss., Michigan (1986).
 136. Oftedal, Magne. Lenition in Celtic and in Insular Spanish. Oslo: Universitetsforlaget, 1986.
 137. Papadopol, Maria. Estructura morfofonémica del español. Diss., SUNY Albany (1986).
 138. Pascual, José A. Notas para la historia del castellano rumor. AEF 8:247-256 (1985).
 139. Penny, Ralph. Derivation of Abstracts in Alfonsine Spanish. RPh 41:1-23 (1987-88).
 140. Pharies, David A. Structure and Analogy in the Playful Lexicon of Spanish. Tübingen: Niemeyer, 1986.
 141. Pino Verdes Montenegro, Santiago del. Observaciones sobre el empleo de tú y usted en España. Fremdsprachen 31:173-177 (1987).
 142. Planells, Antonio. Consideraciones sobre el voseo bonaerense. BANLE 6-7:4552 (1985-86).
 143. Pocklington, Robert. El sustrato arábigo-granadino en la formación de los dialectos orientales del andaluz. RFE 66:75-100 (1986).
 144. Politzer, Robert L. Sobre la evolución de las oclusivas latinas en aragonés. AFA 38:241-248 (1986).
 145. Porcar Miralles, Margarita. Las formas verbales de futuro en textos medievales aragoneses. AFA 38:9-47 (1986).
 146. Pottier, Bernard. La evolución de la lengua aragonesa a fines de la Edad Media. AFA 38:225-240 (1986).
 147. Pubillones, María Elena. Algunas consideraciones acerca de las formas de tratamiento en Cuba. Fremdsprachen 31:36-38 (1987).
 148. Rebollo Torio, Miguel A. En torno a los infijos. AEF 7:311-318 (1984).
 149. Rivarola, José Luis. El español del Perú. Balance y perspectiva de la investigación. Lexis 10:25-52 (1986).
 150. ---. Review of Guillermo L. Guitarte, Siete estudios sobre el español de América (Mexico City: UNAM, 1983). Lexis 10:123-125 (1986).
 151. Rivero, María Luisa. La sintaxis de los modificadores de la ramificación de izquierda. Aproximaciones pp. 181-243 (1986).
 152. ---. La tipología de los pronombres átonos en el español medieval y el español actual. AnLH 2:197-220 (1986).
 153. Rodríguez de Montes, María Luisa. Algunos quechuismos en el "ALEC": posibles quechuismos en el muisca y en el español de la primitiva zona de asentamiento muisca. Thesaurus 42:95-121 (1987).
 154. Romera Barrios, Lourdes. Simplicidad y formas subyacentes en una fonología generativa del castellano: los verbos irregulares. AnuarioF 10:209-235 (1984).
 155. Ruiz Morales, Hildebrando. Sobre algunas construcciones de verbo más infinitivo. Thesaurus 41:155-172.
 156. Salvador, Gregorio. Semántica y lexicología del español. Estudios y lecciones (Colección filológica). Madrid: Paraninfo, 1985.
 157. Sánchez Corrales, Víctor. Escisión fonológica de /.../ en el español de Costa Rica. RFLUCR 12/2:1.29-133 (1986).
 158. ---. Estudios en Costa Rica sobre lengua castellana: de Gagini a Agüero. RFLUCR 12/1:125-132 (1986).
 159. Sandoval, María. Infinitive Sentences in Spanish. Diss., Arizona (1986).
 160. Sandru-Olteanu, Tudora. Review of Juan M. Lopc Blanch, El concepto de oración en la lingüística española (Mexico City: UNAM, 1979). AnuarioL, 24:457-461 (1986).
 161. Sanicky, Christina A. Las preposiciones y los adverbios en el habla dialectal de Misiones. HisJ 8:177-184 (1987).
 162. Santos Domínguez, Luis Antonio. El lenguaje teatral del morisco. BBMP 63:5-16(1987).
 163. Scavnicky, Gary Eugene. El sufijo "-anga" en el español centroamericano. BANLE 6-7:39-44 (1985-86).
 164. Schifko, Peter. Review of César Hernández Alonso, Gramática funcional del español (Madrid: Gredos, 1984). ZRP 103: 189-191 (1987).
 165. Schmidely, Jack. Review of Eugeen Roegeist, Les prépositions A et De en espagnol contemporain (Ghent: U. of Ghent, 1980). BSLP 81/2:277-279 (1986).
 166. ---. Review of Guillermo Rojo and Emilio Montero Cartelle, La evolución de los esquemas condicionales (Potenciales e irreales desde el Poema del Cid hasta 1400) [Verba, Anexo 22] (Santiago de Compostela: U. de S., 1983). BSLP 81/2:275-276 (1986).
 167. Schmitt, Christian. Review of Germán de Granda, Estudios de lingüística afrorománica (Valladolid: Universidad, 1985). VR. 98:411-414 (1986).
 168. ---. Review of José María Iribarren, Vocabulario navarro (Pamplona: Comunidad Foral de Navarra, 1984). RJb 36:371-373 (1985).
 169. Schroten, Jan. Dos aproximaciones a la sintaxis de las oraciones finitas sin sujeto léxico. Aproximaciones, pp. 245-301 (1986).
 170. ---. Review of Angel Manteca Alonso-Cortés, Gramática del subjuntivo (Madrid: Cátedra, 1981). NRFH 34:219-220 (1985-86).
 171. Skultéty, Jozef Review of Marius Sala, Dan Munteanu, Valeria Neagu, and Tudora Sandru-Olteanu, El español de América, Tomo I: Léxico (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1982). RRI, 31:91-100 (1986).
 172. Solano Rojas, Yamileth. Una variación lingüística en el habla costarricense. RFLUCR 12/1:133-143 (1986).
 173. Solé, Yolanda Russinovich. Lo ┐pronombre o aríiculo; neutro o no? AnuarioL, 24:361-373 (1986).
 174. Spinelli, Emily. The Negative Lexicon in the Fifteenth-Century Spanish Sentimental Romance. Corónica 16:112-125 (1987).
 175. Spitzová, Eva. Rasgos morfosintácticos de los adjetivos relacionales españoles: sistema y norma. Fremdsprachen 31:33-36 (1987).
 176. Subirats-Rüggeberg, Carlos. Sentential Complementation in Spanish. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1987.
 177. Suñer, Margarita. Dos procesos complementarios, inserción morfológica y preservación de significado. Aproximaciones, pp. 49-78 (1986).
 178. ---. Haber + Past Participle. LingI 18:683-690 (1987).
 179. --- and José Padilla Rivera. Sequence of Tenses and the Subjunctive, Again. Hispania 70:634-642 (1987).
 180. Swiggers, Pierre. Review of Lucía Elías-Olivares et al. (eds.), Spanish Language Life and Public Life in the United States (Berlin, N. Y., & Amsterdam: Mouton, 1985). BSLP 81/2:280-282 (1986).
 181. Terrado Pablo, Javier. Catalanismos, lusismos y dialectalismos en un documento de 1380. VR 45:168-184 (1986).
 182. Thiemer, Eberhard. "dequeísmo". Fremdsprachen 31:178-181 (1987).
 183. ---. Die Real Academia und ihre Wörterbücher (II). Frerndsprachen 30:248-253 (1986).
 184. Thun, Harald. Die Berücksichtigung der sprachlichen Variationen im geplanten Atlas Lingüístico-Emográfico del Uruguay. RJb 36:275-301 (1985).
 185. Tobón de Castro, Lucía. El uso de la oración pasiva en español. Thesaurus 41:42-58 (1986).
 186. Torreblanca, Máximo. La 's' sonora prevocálica en el español moderno. Thesaurus 41:59-69 (1986).
 187. ---. Las oclusivas sordas hispanolatinas: el testimonio árabe. AnuarioL 24:5-25 (1986).
 188. ---. Omisión de grafemas en los documentos medievales de Castilla. JHP 10:229-236 (1986).
 189. ---. Review of María del Candau de Cevallos, Historia de la lengua español (Potomac, Maryland: Scripta Humanistica, 1985). JHP 10: 194-195 (1986).
 190. Torres Ramírez, Isabel de. Léxico e historia: neologismos en el español del siglo XIV. RFE 46:297-312 (1986).
 191. Trujillo, Ramón. Algunas observaciones sobre el lenguaje poético. AnuarioL 24:27-45 (1986).
 192. Valencia, Alba. Cómo usan el verbo los estudiantes chilenos. RLA 24:35-45 (1986).
 193. ---,Valencia Zuluaga, José Néstor. Review of Néstor Villegas Duque, Apuntes sobre el habla antioqueña en Tomás Carrasquilla (Manizales: Imprenta Departamental de Caldas, 1986). Thesaurus 42:177-178 (1987).
 194. Vallejo Arróniz, Pilar. Nuevos datos sobre galicismos del Siglo XVIII. RFE 66:115-125 (1986).
 195. Vázquez, Jesús. Review of Antonio Viudas Camerasa, Léxico de la Litera (Huesca). El reino vegetal, los animales y el hombre (Cáceres: Instituto de Estudios Altoaragoneses [Huesca], 1983). AFA 38:290-291 (1986).
 196. Vázquez de Benito, Ma. Concepción and Ma. Teresa Herrera. Apostillas a las "Voces de origen oriental" de A. Steiger. VR 45:185-192 (1986).
 197. ---. Los arabismos de Ruices de Fontecha en Dubler. Qantara 6:103-117 (1985).
 198. Walsh, Thomas J. Review of John M. Lipski, The Spanish of Equatorial Guinea: The Dialect of Malabo and its Implications for Spanish Dialectology (Tübingen: Niemeyer, 1985). HR 55:517-519 (1987).
 199. Werner, Reinhold. Review of María Josefina Tejera, Diccionario de venezolanismos, Tomo I (Caracas: ACVL/UCV, 1984). RJb 36:373-381 (1985).
 200. Wong-Opasi, Uthaiwan. Lexical Phonology and the Spanish Lexicon. Diss., Illinois (1987).
 201. Zagona, Karen. Evidencia para complementos SV en español. Aproximaciones, pp. 149-165 (1986).
 202. Zlotchew, Clark M. Toward a Glossary for Ignacio Aldecoa's Gran Sol. Hispania 70:155-159 (1987).


  Return to top